Undervisningsplan for. Grundforløbet. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsplan for. Grundforløbet. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens"

Transkript

1 Undervisningsplan for Grundforløbet Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens A4 arkiv 610 uddannelsesplan Tilrettet 19. januar 2010 PAK 1

2 Indledning:... 4 Sådan læser du denne undervisningsplan... 4 Pkt. 1: Skolens navn og beliggenhed... 5 Pkt 1.1: Skolens profil... 6 Pkt 1.2: Skolens pædagogisk værdigrundlag Pkt : Skolens didaktiske og metodiske overvejelser Pkt 1.3: Elevinvolvering Pkt: 1.4: Overordnet bestemmelse for vurdering af elevens kompetencer... 9 Pkt : Personlig kompetencer Pkt.1.5: Eksamensregler UDDANNELSEN Pkt. 2: Praktiske oplysninger Pkt. 2.1: Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger Pkt : optagelseskriterier Pkt. 2.2: UNDERVISNING/LÆRING Indholdet i de læringsaktiviteter, som skolen har opdelt undervisningen i Pkt. 2.3: Grundforløbet: Grundforløbet Første Pakke: Anden Pakke: Tredje pakke: Pkt. 2.4: Kompetencemål, der kan tilegnes på Grundforløbet: Pkt : Valgfag : Grundfag:

3 Formål med fremmedsprog i erhvervsuddannelserne Fremmedsprog Kompetencemål for niveauerne F, E og D : Niveau E Niveau D Engelsk på grundforløbet Grundforløb: Naturfag: Formål med naturfag på erhvervsuddannelserne Naturfag på Grundforløbet Grundforløb: Dansk: Formål med dansk i erhvervsuddannelserne Dansk på Grundforløbet Grundforløb: Pkt. 2.6:Godskrivelse, fritagelse og fravalg Valgfag for elever der har fritagelse for et eller flere fag: : Elevens arbejdstid for læringsaktiviteter : Skolens bedømmelsesplan Bedømmelse og beviser på Grundforløbet jf.: bekendtgørelsen : Lærerkvalifikationer, ressourcer, udstyr : Overgangsordning ved ændringer af den lokale undervisningsplan : Overgangsordning oversigt:

4 Indledning: Undervisningsplanen er udarbejdet efter bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr af d. 13. december 2007, i det følgende omtalt som Hovedbekendtgørelsen. Social og sundhedsuddannelser er et trinvis opbygget uddannelse, med et grundforløb, et hovedforløb, bestående af to trin. Første trin er social- og sundhedshjælper uddannelsen, trin to er social og sundhedsassistent uddannelsen. Der er således sammenhæng mellem uddannelsesforløbene. Grundforløbet på Social- og sundhedsskolen i Fredericia - Horsens grupperes under fællesindgang Sundhed, Omsorg og Pædagogik, hvor også tandklinikassistent-, hospitalstekniskeassistent og pædagogisk grunduddannelse hører til. Sådan læser du denne undervisningsplan Undervisningsplanen er udarbejdet efter de krav, der stilles i 40 og 41 i Hovedbekendtgørelsen. Derudover er der fuldt retningslinierne anvist af undervisningsministeriet. 41. Den lokale undervisningsplan skal indeholde beskrivelse af: 1) Den nærmere struktur for skoleundervisningen og for vekselvirkningen mellem skoleundervisningen og praktikuddannelsen. Skolen tilbyder undervisning på: Grundforløbet Ordinære grundforløb - 20 uger Første pakke uger stærke uddannelseskompetencer Anden pakke 30 uger usikre på uddannelsesvalg Tredje pakke uger guidet grundforløb brug for særlig støtte i udd. 4

5 Hovedforløbet Trin1 Social- og Sundhedshjælpere Undervisningen tilrettelægges på følgende måde: T1 10 uger P1 16 uger T2 10 uger P2 16 uger T3 4 uger Den samlede uddannelsestid for hjælperuddannelsen udgør 1 år og 2 måneder Trin 2 Social- og Sundhedsassistenter T1 10 uger P1 16 uger T2 7 uger P2 16 uger T3 7 uger P3 16 uger T4-8 uger Den samlede uddannelsestid for assistentuddannelsen udgør 1 år og 8 måneder. Denne undervisningsplan uddyber indholdet vedrørende grundforløbet. Pkt. 1: Skolens navn og beliggenhed 5

6 Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens. Skolen har to afdelinger Afdelingen i Fredericia: Social og Sundhedsskolen 6. julivej Fredericia tlf.: Afdelingen i Horsens: Social- og Sundhedsskolen Ane Stauningsvej Horsens tlf.: Undervisningsplanen er udarbejdet jf. hovedbekendtgørelsen 41. Undervisningsplanen er fastsat af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg d. 19. juni 2008 og vil blive revideret august Undervisningsplanen træder i kraft pr. august 2008 Skolen har indgået samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner. Pkt 1.1: Skolens profil Skolen har som overordnet profil valgt at arbejde med sundhedsfremme både for personale og elever. Derfor har skolen motion og bevægelse som et gennemgående tema, og der tilbydes jævnligt rygestopkurser. Yderligere er det hensigten at udarbejde sundhedsprofil for den enkelte elev, således at der kan skabes motivation og forståelse for betydning af sundhed både som privatperson og i elevens professionelle erhverv. 6

7 Pkt 1.2: Skolens pædagogisk værdigrundlag. 1. Et læringsmiljø hvor anerkendelse, tolerance, samarbejde, nysgerrighed og tydelighed er bærende elementer. 2. Læringen opfattes som en proces, der finder sted i den enkelte elev. Eleverne har forskellige læringsstile, hvilket skal afspejles i valg af pædagogiske metoder og redskaber. 3. Eleven er aktiv med henblik på udvikling af egne kompetencer, samt medansvarlig i forhold til læring og egen uddannelse. 4. Uddannelsen tilrettelægges således, at der skabes sammenhæng mellem teori og praksis i læringssituationen. 5. Læreprocessen tilrettelægges ud fra en helhedsopfattelse af eleven, der betyder, at vi tager afsæt i og giver mulighed for, at eleven udvikler sine kompetencer. Pkt : Skolens didaktiske og metodiske overvejelser. Læringsmiljøet tager afsæt i at eleven udvikler sine erhvervsfaglige kompetencer i en model med tre typer læringsrum: et formidlingsrum, et praksisrum og et studierum Modellen med de tre læringsrum anvendes på alle læringsaktiviteter. På Social- og Sundhedsskolen Fredericia Horsens arbejdes der med alle tre læringsrum i såvel faglokaler, klasselokaler som Åbent Læringscenter. 7

8 I formidlingsrummet foregår undervisningen ved oplæg, teorigennemgang og kurser for en gruppe, en klasse eller et hold af elever. Oftest vil den type af undervisning tage sigte på at alle eleverne får samme gennemgang i samme form. I denne undervisningsform er eleven den modtagende part. Det er op til underviseren at motivere og at præsentere det faglige indhold på en sådan måde at eleven har mulighed for at være aktiv i denne del af læreprocessen. Praksisrummet tager afsæt i at eleven konkret arbejder alene, i grupper eller sammen med underviseren, med det faglige indhold. Her arbejder eleven aktivt med opgaver, og hvis der i fag arbejdes eksperimentelt, foregår dette også i praksisrummet. I praksisrummet har underviseren flere roller, som f.eks. instruktør, vejleder og/eller som den, der giver feedback og på denne måde forholder sig aktivt til elevens læring. Underviseren motiverer derigennem eleven til aktivt at tilegne sig viden. I studierummet arbejder eleven alene eller i grupper sammen med andre elever med det faglige indhold på en måde, der stiller store krav til selvstændighed. Eleven arbejder eksempelvis selvstændigt med selv at tilegne sig viden, bearbejde oplæg, projekter, søge information, beskrive, dokumentere og løse opgaver. I studierummet er underviserens rolle at være faglig vejleder, der via vejledning og motivation tilstræber at elevens læreproces stimuleres, og der skabes mulighed for, at eleven tilegner sig faglige kompetencer. ( Inspiration til ovenstående er bla. fundet i UVM publikation: Det åbne Læringscenter, 2000) Pkt 1.3: Elevinvolvering. Jævnfør skolens pædagogiske overvejelser og værdigrundlag arbejder skolen med elevinvolvering på følgende måde: Gennem skolens/afdelingernes elevråd med formaliseret mødestruktur 8

9 Ved individuelle valg af konkrete arbejdsopgaver i forhold til niveau og læringsstil, jf. kompentencemålene som er beskrevet i den enkeltes uddannelsesplan Ved individuelle valg af obligatoriske læringsaktiviteter, valgfag, valgfrie specialefag, i forhold til elevens uddannelsesplan og evt. videreuddannelse Ved at eleven i samarbejde med lærerne er aktiv og medansvarlig i udvikling personlige og faglige kompetencer. Pkt: 1.4: Overordnet bestemmelse for vurdering af elevens kompetencer Forud for udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan foretages en vurdering af elevens kompetencer: Vurderingen tager afsæt i tre former for kompetencer, der tilsammen giver et reelt billede af elevens faglige og personlige kompetencer. Vurdering af det, eleven kan, opdeles i: A: formelle kompetencer,- defineret som det, eleven har papir på ikke- formelle kompetencer defineret som de kompetencer, der kan dokumenteres, for eksempel i forbindelse med job og aktiviteter i foreningsliv eller lignende Uformelle kompetencer defineret som det, eleven har tilegnet sig andre steder B: Vurdering af elevens forudsætninger for at gennemføre uddannelsen, herunder en vurdering af elevens faglige og almene kompetencer. 9

10 C: Vurdering af elevens behov for indsatser, der skal sikre elevens muligheder for at gennemføre den ønskede uddannelse. Samlet giver disse vurderinger mulighed for at afklare og tilrettelægge uddannelsesforløbet for den enkelte elev, således at eleven får de optimale muligheder for at gennemføre sin uddannelse. Pkt : Personlig kompetencer Gennem arbejdet med en konkret opgave under uddannelsen, anvender og tilegner eleven, sig personlige og sociale kompetencer. De personlige og sociale kompetencer er indtænkt i kompetencemålene for de enkelte uddannelser. Når eleven indgår og bliver præsenteret for forskellige metoder og arbejdsopgaver og dermed indgår i et skiftende sæt af relationer, giver det mulighed for eleven at reflektere, erhverve og overfører de erhvervede kompetencer. Derudover gives skolen og praktikken mulighed for vurdere elevens tilegnelse af de personlige kompetencer, da de fremstår som en del af kompetencemålene for uddannelserne. Pkt.1.5: Eksamensregler Link til skolens eksamensreglement Vi henviser til Hovedbekendtgørelse nr af 13/12/ , der omhandler afsluttende prøver. 34. En uddannelse afsluttes med en prøve (afsluttende prøve), hvis dette følger af reglerne om den enkelte uddannelse. Den afsluttende prøve kan indgå i skoledelen under den sidste skoleperiode i uddannelsen. Den afsluttende prøve kan også finde sted efter skoleperioden som en svendeprøve, afholdt af det faglige udvalg. Stk. 2. Den afsluttende prøve finder sted inden aftaleperiodens ophør. Hvis ikke andet er fastsat i reglerne om den pågældende uddannelse, finder en afsluttende prøve tidligst sted 3 6 måneder før aftaleperiodens ophør. 10

11 35. Prøveformerne skal samlet tilgodese uddannelsens formål og sikre, at der kan foretages en individuel bedømmelse af eksaminanderne. Stk. 2. Afsluttende prøver, herunder svendeprøver, der gennemføres i skoleundervisningen, følger reglerne om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. UDDANNELSEN Pkt. 2: Praktiske oplysninger Skolens medarbejdere er opdelt i teams. På skolens to afdelinger er der tilknyttet en afdelingsleder, studievejledere for de enkelte uddannelsesforløb samt en administrativ medarbejder også for de enkelte uddannelsesforløb. Derudover er der til skolen knyttet en kursusafdeling. Kursusafdelingen: Fredericia og Horsens Afdelingschef: Jørgen Dam Uddannelseskonsulent: Merete Glossing Poulsen Administrativ medarbejder: Berit Staal Social- og Sundhedsskolen Fredericia afdelingen Uddannelseschef: Thomas Thomsen Uddannelsesvejleder Annette R. Søgaard Administrativ medarbejder: Tonya Flamming Social- og Sundhedsskolen Horsens afdelingen Uddannelseschef: Grethe Buch Uddannelsesvejleder Mona Langvold Administrativ medarbejder: Tonya Flamming 11

12 Pkt. 2.1: Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger. Eleverne bliver inden for de første 2 uger af uddannelsesforløbet vurderet i forhold til deres realkompetencer og uddannelsens samlede kompetencer jf. Hovedbekendtgørelsen 50 stk. 2. Skolen udarbejder i samarbejde med eleven og evt. praktiksted en personlig uddannelsesplan for hele uddannelsen i henhold til Hovedbekendtgørelsen 50. Udarbejdelsen og vurderingen tager sigte på om eleven kan godskrives i nogen dele af uddannelsen, skal have specialpædagogisk bistand eller andre støttemuligheder, med henblik på en afkortning eller en forlængelse af forløbet. Vurderingen er beskrevet i afsnit 1.3. Ved hvert skoleforløbs afslutning indgår der en vurdering i forhold til om eleven har nået målene. Hvis målene ikke er nået, aftales i samråd med eleven og praktikstedet det videre forløb, således at eleven får mulighed for at gennemføre uddannelsen. Pkt : optagelseskriterier. Skolen skal optage elever idet omfang skolen har kapacitet dertil. Skolen kan jf. 46 og 47 i Hovedbekendtgørelsen stille krav om danskkundskaber svarende til Prøve i Dansk 3 eller Prøve i Dansk 2 med tilhørende uddannelsesrelevant beskæftigelse i 6 måneder. Elever, der har 9 års skolegang har jf. 5 i Lov om erhvervsuddannelser adgang til en erhvervsuddannelse og har krav på at blive optaget i et grundforløb efter eget valg, jf. dog 9. Eleverne bliver optaget på baggrund af oplysningerne i deres ansøgning, samtalen, uddannelsesvejleder deltager, og hvor elevens realkompetencer også indgår i vurdering. Såfremt eleven ikke optages oplyses der om alternative muligheder. Pkt. 2.2: UNDERVISNING/LÆRING 12

13 Indholdet i de læringsaktiviteter, som skolen har opdelt undervisningen i. Undervisningen er dels organiseret i fagmoduler, dels i temaer og i projekter. Både på grundforløbet, trin 1 og trin 2 på hovedforløbet arbejdes der med mindst 2 temaer: Udvikling af sundhedsfremme og forebyggelse Det professionelle arbejde. Der vil være en progression i arbejdet under temaerne afhængig af hvilket uddannelsesforløb, eleven befinder sig i. Grundforløbet arbejder overordnet med læringsaktiviteter inden for sundhed, omsorg og pædagogik. Pkt. 2.3: Grundforløbet: jf. Hovedbekendtgørelse nr af 13/ tilbyder skolen det ordinære grundforløb: Grundforløbene inden for erhvervsuddannelserne er grupperet i 12 erhvervsfaglige fællesindgange. Indgangen på Social- og Sundhedsskolen Frederica - Horsens er indgang 10: Sundhed, omsorg og pædagogik. Grundforløbet Intro Herunder realkompetence vurdering Sundhed Omsorg Pædagogik Out tro: Dansk 2 uger Valg fag Afsluttende projekt/prøve og bevisoverrækkelse Det ordinære Grundforløbets varighed 20 uger 13

14 Det ordinære Grundforløb varer 20 uger dog med mulighed for individuel forlængelse. Det ordinære Grundforløbet er målrettet elever, der sigter mod at arbejde inden for social- og sundhedsområdet eller det pædagogiske område. Hovedbekendtgørelsen 57 stk 2 tager afsæt i at undervisningen bliver tilrettelagt efter elevens behov og forudsætninger, så eleven introduceres til en eller flere uddannelser. Derfor tilrettelægger skolen følgende grundforløbspakker: Første Pakke: Pakke for elever med stærke uddannelses-kompetencer Varighed:10-20 uger Til eleven, der er moden og målrettet og har kompetence til at kunne udvise stor selvstændighed. Samtidig er pakken rettet mod eleven, der er afklaret i forhold til at anvende hovedforløbet til en videregående uddannelse inden for social- og sundhedsområdet. Skolen vil tilstræbe et ubrudt uddannelseforløb for eleven, således at eleven umiddelbart efter afslutning af pakken kan påbegynde Hovedforløbet trin 1. Forløbet må betragtes som stærkt individuelt. Eksempel på et forløb med pakke 1: Første pakkes varighed 10 uger Påbegynde Hovedforløbet med praktik Anden Pakke: Pakke for uafklarede elever Varighed: 30 uger med mulighed for individuel afkortning 14

15 Pakken er for elever, der er meget usikre på deres uddannelsesvalg og har brug for øget kendskab til de 4 uddannelser: social- og sundheds-hjælper og social- og sundheds assistent, pædagogisk grunduddannelse, tandklinik-assistent og hospitals-teknisk assistent Der indgår en større grad af praksisnær faglig kompetenceafklaring inden for de nævnte fagområder. Anden pakkes varighed 30 uger 7 uger på social og sundhedsskolen 6 uger på Hansenberg 14 uger på social og sundhedsskolen Tredje pakke: Den guidede grundforløbspakke Varighed uger Det guidede grundforløb er for eleven, der har brug for særlig støtte i uddannelsesforløbet f.eks.: specialpædagogisk støtte, fortrolighed med nutidige studie-miljøer. Det guidede grundforløb skal give eleven mulighed at styrke grundlæggende læse-, skrive- og kommunikations-egenskaber, samt regne- og IT-færdigheder. I forløbet indgår der en højere grad af vejledning med henblik på afdækning og udvikling af elevens kompetencer. Tredje pakkes varighed uger Målet er ud over de obligatoriske for grundforløbet at styrke ordforråd, alment og erhvervsrettet styrke læse, stave og skrivefærdigheder almen kulturforståelse studie- kendskab og teknik kendskab til danske samfundsforhold træning i elementære kommunikations og samarbejdsformer Målene bliver fastsat i samarbejde med den enkelte elev. 15

16 Pkt. 2.4: Kompetencemål, der kan tilegnes på Grundforløbet: De forskellige farver i oversigten henviser til kompetencemålene inden for de 4 uddannelsesveje i fællesindgangen Sundhed, Omsorg og Pædagogik. Afhængig af hvilket Grundforløb eleven i samarbejde med skolen vælger, vil der indgå elementer fra nedenstående oversigt. Fælles kompetencemål : sort Kompetencemål for SOSU: grøn Kompetencemål for PGU: Pink Kompetence mål for tandklinikassistent: orange Kompetencemålene for hospitalsteknisk assistent: blå Intro Sundhed Omsorg pædagogik Afsluttende projekt (outtro) 1: forstå betydningen af ) kan fungere i forskellige 1) kan anvende viden om 1 ) møde andre 7) Førstehjælp og samarbejds- og læreprocesser til styrkelse af at vælge hensigtsmæssig mennesker på en etisk elementær kommunikationssituationer (LKS) egen læring (LK S) livsstil ud fra viden om, ) kan udvise medansvar for 2) kan anvende og respektfuld måde brandbekæmpelse 0,5 tilrettelæggelsen af egne og andres selvevalueringsværktøjer samt forstå betydningen hvad kost og motion uge. læreprocesser (LKS) (LKS) af egen rolle i mødet betyder for fysisk og )kender til og kan fungere i 3) kan anvende evaluering og 1) bidrage til forskellige samarbejds- og selvevaluering som redskab i med andre menn esker, psykisk velvære, og bestræbelserne på at kommunikationssituationer (LKS) sin lære- og udviklingsproces hvordan det kan skabe det bedst mulige ) kan reflektere over og diskutere (LKS) 2) kan udvise medansvar arbejdsmiljø gennem arbejdsprocesser. (LKS) 4) kan dokumentere og formidle understøtte et godt deltagelse i og løsninger af it-relaterede for egen læreproces arbejdsliv, gennemførelse af problemstillinger. (LKS) arbejdspladsvurderinger anvende grundlæggende (informationsteknologi uden 4) anvende viden om det (APV) (arbejdsmiljø) for niveau) pædagogiske og psykologiske fysiske, kemiskbiologiske og arbejdsbetingede 2) anvende viden til at forebygge begreber til at forstå menneskers kan betjene generelle belastningslidelser og ulykker, forskellighed og til at være bevidst psykosociale funktioner i herunder kan foretage valg af om egne livsværdier og holdninger, arbejdsmiljø til at hensigtsmæssige informationsteknologisk arbejdsstillinger og bevægelser medvirke til at igangsætte tilrettelægge e værktøjer til tekst- og ( arbejdsmiljø) aktiviteter for andre ud fra hensigtsmæssige 2) anvende talbehandling samt arbejdspladsbrugsanvisni aktiviteters betydning for forstår nytteværdien af arbejdsgange med nger til brug for menneskers sundhed og trivsel i brugen af disse henblik på at forebygge substitution med henblik 16

17 værktøjer (informationsteknologi u/niveau) forstår begreber og metoder, der er nødvendige for anvendelse af computere til opgaveløsning indenfor undervisningens mål (informationstek. u/niveau) 3) kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau (Informationstek u/niveu) 5. medvirke til at igangsætte aktiviteter for andre ud fra aktiviteters betydning for menneskers sundhed og trivsel i hverdagen samt være opmærksom på betydningen af selv at have et aktivt liv, belastninger (arbejdsmiljø) identificere forhold omkring sundhed og pege på sundhedsopgaver inden for det pædagogiske område og omsorgsområdet på baggrund af kendskab til faktorer, der påvirker menneskers sundhedstilstand 1. vælge hensigtsmæssig livsstil ud fra viden om kost og motions betydning for fysisk og psykisk velvære, og hvordan det kan understøtte et godt arbejdsliv, 2. identificere elementære sundhedsopgaver indenfor pleje- og omsorgsområdet på baggrund af kendskab på at forebygge arbejdsskader (ergonomi) 3) kan forholde sig til sine arbejdsprocesser (LKS) 4) kan dokumentere indsigt i læreprocesser og egne motivationsmæssige styrker og udviklingspotentialer (LKS). forstå betydningen af at arbejde med konflikthåndtering, 3. se sammenhænge mellem individ, familie og samfund og har kendskab til og kan tage stilling til samfundsmæssige problemer inden for pleje- og omsorgsområdet, 10. udvise forståelse af klinikog kundeservice ud fra betydningen af kvalitet og etik. hverdagen samt blive opmærksom på betydningen af selv at have et aktivt liv,. forstå baggrunden for anerkendende kommunikation og indgå i kommunikation, der understøtter anerkendende relationer, 4. anvende grundlæggende pædagogiske og psykologiske begreber til at forstå menneskers forskellighed og til at være bevidst om egne livsværdier og holdninger,. forstå betydningen af at arbejde med konflikthåndtering 1. anvende basal viden om psykologiske problemstillinger og medvirke til konfliktløsning og forebyggelse i arbejdet med patienter og brugere, 2. tilpasse deres kommunikation til patienter og kolleger med forskellig kulturel baggrund, til faktorer, der påvirker menneskers sundhedsstilstand, 17

18 1. red egøre for den grundlæggende menneskelige anatomi og fysiologi og har indsigt i de mest almindelige sygdomme, 2. redegøre for de fysiske, mikrobiologiske og kemiske faktorer, der kan påvirke hygiejnen samt redegøre for og rutinemæssigt anvende metoder og forholdsregler i forbindelse med opretholdelse af god hygiejne i det praktiske arbejde, 5. beskrive sundhedsvæsenets opbygning, specialernes placering i systemet og kende patientdokumentation og ansvar herfor, 18

19 Dansk: Niveau F vejledende tid 2 uger Undervisningens mål Undervisningens mål er, at eleven kan 1) anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt og med en rimelig grad af korrekthed i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge 2) anvende det talte og skrevne sprog med bevidsthed om sproglige normer og vilkår i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge 3) redegøre for og indgå i dialog om egne og andres skriftlige produkter, herunder om skriveformål og målgruppe, valg af sprog og udtryksform samt sproglig form og indhold 4) læse med sikkerhed, forståelse, indlevelse og eftertanke 5) udvælge, fastholde og redegøre for det væsentlige i en læst, set og hørt tekst 6) analysere og tage stilling til forskellige teksttypers indhold, form, budskab og perspektiv 7) anvende færdigheder i faglig læsning og i mundtlig og skriftlig kommunikation med relevans for den erhvervsfaglige uddannelse og profession 8) anvende relevant læsestrategi i forhold til almindelige teksttyper og læseformål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge 9) anvende relevante tale-, lytte- og skrivestrategier i forhold til emne og formål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge 10) anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning 11) anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre. Valgfag: engelsk 3. kommunikere på engelsk i arbejdssituationen og forstå medicinske, anatomiske og tekniske gloser samt andre fagudtryk på engelsk, Valgfag informationsteknologi niveau E vejledende tid 2 uger 1) kan anvende relevante it-værktøjer og -udstyr til løsning af brancherelaterede opgaver 2) kan designe produkter til papir- og skærmbaseret kommunikation vha. en computer og kan anvende grundlæggende begreber og hensigtsmæssige metoder til dette 3) kan overføre viden opnået i et program til et andet 4) effektivt kan foretage elektronisk søgning, analyse og vurdering af elektroniske informationer 5) kan forholde sig til relevant datalovgivning 6) kan redegøre for fordele og ulemper ved jobrelaterede informationsteknologiske systemer og arbejdsprocesser samt kan redegøre for den informationsteknologiske udvikling i udvalgte dele af samfundet 7) mundtligt og skriftligt kan dokumentere og formidle løsninger på brancherelaterede it-problemstillinger. Valgfag naturfag niveau F vejledende tid 2 uger1) anvende fysiske og kemiske begreber og modeller til at forklare erhvervsfaglige problemstillinger med naturfagligt indhold 2) foretage beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde 3) arbejde eksperimentelt med faget ud fra en naturfaglig tankegang 4) arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier 5) søge, udvælge og anvende relevante naturfaglige informationer fra forskellige informationskilder, herunder fra it-baserede informationskilder 6) dokumentere og formidle resultater af sit arbejde med naturfaglige emner. 4. løse matematiske problemstillinger og opgaver samt anvende specialerelevante matematiske termer og metoder, som indgår i specialernes tekniske fag, 19

20 Valgfag: samfundsfag niveau F vejledende tid 1, 5 uge: får kendskab til hvilken betydning sociale, økonomiske og politiske kræfter har for den aktuelle samfundsudvikling (Samf niv. F) får kendskab til samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen i virksomhederne, herunder de miljømæssige aspekter (Samf niv F) får kendskab til arbejdsmarkedets opbygning (samf Niv F) får kendskab til forskellige sociale systemer, herunder virksomheder og organisationer og deres indbyrdes regulering i det fagretslige system (samf niv F) får kendskab til konflikt- og samarbejdsmønstre regionalt og nationalt (samf niv F) kan søge informationer om samfundsmæssige forhold i skriftlige og elektroniske medier. (samf niv F) Valgfag: innovation niveau F vejledende tid 1 uge : får kendskab til innovations- og iværksætter- og selvstændighedsbegrebet 2) kan gøre rede for etableringsforhold, herunder for virksomhedens daglige drift, finansieringsmuligheder, og for vilkår ved virksomhedens ophør 3) kan gøre rede for forskellige organisatoriske principper i virksomheden, herunder for beslutningsprocesser og samarbejdsformer på forskellige niveauer 4) opnår indsigt i dansk erhvervsstruktur og dens forskydninger, herunder sådanne som helt eller delvist følger af internationale forhold. Valgfag: fremmedsprog ud over engelsk. Valgfag: Se pkt Pkt : Valgfag Eleverne skal senest i uge 1 eller 2 af uddannelsen i samarbejde med ansættende myndighed og skolen vælge valgfag Jf 28 i Hovedbekendtgørelsen skal skolerne udbyde valgfag. Grundforløbene Social- og Sundhedsskolen i Fredericia Horsens tilbyder følgende valgfag - Etablering af egen virksomhed innovation - Erhvervsrettet andetsprogsdansk - Naturfag og kost, beregningsmetoder - Naturfag - Engelsk - Samfundsfag - Kreativtet Et valgfag oprettes, hvis det ønskes af mindst 20 elever. Dog kan skolen beslutte at oprette et fag med færre deltagere. 20

21 2.5.: Grundfag: I det følgende beskrives grundfagene som vi arbejder med på Social- og Sundhedskolen Fredericia Horsens. I øvrigt henvises til bek. Nr. 882 af 0607/2007 samt forslag til ændringer af bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne udkast pr. 0605/2008. Formål med fremmedsprog i erhvervsuddannelserne. Formål for fremmedsprog i erhvervsuddannelserne Sprogfag som vindue mod verden (international og kommunikativ kompetence) Kommunikation med relevante målgrupper (jobmæssige, samfundsmæssige og almene sammenhænge relevante for eleven her og nu, personligt og uddannelsesmæssigt, og fremtidigt i forhold til uddannelses- og erhvervssammenhænge Interkulturel kompetence (sproget som middel til interkulturel kontakt og forståelse mobilitet på et internationaliseret arbejdsmarked) Sprogfagenes 4 kompetencer: 21

22 Færdigheder Strategier Sproglig viden Indhold 5. Skrivefærdigheder Procesorienteret skrivning Sprogstruktur, morfologi, syntaks 4. Mundtlig redegørelse Mundtlig fremstilling, viden Viden om elementær om struktur, emner, gloser morfologi og syntaks 3. Læseforståelse (forstå skrevet sprog) Læsestrategi (skimning, scanning, viden om tekstgenre, gloser) Viden om tekststruktur, teksttype, afsnit, sætning 2. Samtalefærdighed Kommunikationsstrategi Viden om samtalers struktur, brug af vendinger (øer) og viden om scenarier 1. Lytteforståelse (forstå talt sprog) Lyttestrategi (gætte, forstå situation, gloser i situation) Glosetræning, sproglige øer, viden om scenarier Alle typer tekster, litterære og ikke-litterære Samfunds-, kulturrelaterede og litterære temaer Kendte samfunds- og kulturrelaterede temaer Nære og tilgængelige samfunds- og kulturrelaterede temaer Personrelaterede emner Progressionen fra niveau 1 til niveau 5 aflæses lodret inden for hvert område. Da kompetencemålet vedr. anvendelsen af IT er enslydende for alle niveauer foreslås det, at vi gør opmærksom på at brug af pc ved skriftlige opgaver forventes. Fremmedsprog Kompetencemål for niveauerne F, E og D : Niveau F Anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligdag Anvende et enkelt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligdag Anvende enkle, hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier Anvende såvel verbale som nonverbale strategier Dokumentere forståelse af talt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligdag Læse og dokumentere forståelse af enkle tekster på fremmedsproget Formulere enkle meddelelser hentet fra erhvervsliv og dagligdag 22

23 Tale i et enkelt sprog om almene, samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold på fremmedsproget Genkende og tale om forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur Begynde at anvende sproglig opmærksomhed i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligdag Anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion Individuelt emne Eleven arbejder med et individuelt emne, som bestemmes i samråd mellem lærer og elev. Emnet vælges inden for fagets indholdsområder. Hvis emnet allerede er behandlet i undervisningen, skal der være tale om en indholdsmæssig fordybelse eller udvidelse af det. Dokumentation Eleven udarbejder dokumentation for det individuelle emne. Dokumentationen skal godkendes af læreren og danner grundlag for en præsentation af emnet, præsentationen indgår i den samlede karakter. Eleven dokumenterer løbende sit faglige arbejde Niveau E Anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge Anvende et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog i erhvervsfaglige og samfundsmæssige og almene sammenhænge Anvende hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier Anvende såvel verbale som nonverbale strategier Dokumentere forståelse af enkle og mere sammenhængende tekster og kontekster på fremmedsproget Læse og dokumentere forståelse af enkle og mere sammenhængende tekster på fremmedsproget Skrive i et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog om erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene forhold på fremmedsproget Redegøre for og i et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog tale om erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene forhold på fremmedsproget Genkende og redegøre for forskelle og ligheder imellem egen og andres kulturer Anvende begyndende sproglig opmærksomhed og viden til formidling i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge 23

24 Anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion Individuelt emne Eleven arbejder med et individuelt emne, som bestemmes i samråd mellem lærer og elev. Emnet vælges inden for fagets indholdsområder. Hvis emnet allerede er behandlet i undervisningen, skal der være tale om en indholdsmæssig fordybelse eller udvidelse af det Dokumentation Eleven udarbejder dokumentation for det individuelle emne. Dokumentationen skal godkendes af læreren og danner grundlag for en præsentation af emnet, præsentationen indgår i den samlede karakter. Eleven dokumenterer løbende sit faglige arbejde Niveau D Anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge Anvende et rimeligt varieret, sammenhængende sprog i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge Anvende hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier Anvende såvel verbale som nonverbale strategier Dokumentere forståelse af sammenhængende og sprogligt varierede tekster og kontekster på fremmedsproget Læse og dokumentere forståelse af sammenhængende og sprogligt varierede tekster på fremmedsproget Skrive i et rimeligt varieret, sammenhængende sprog om erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene forhold på fremmedsproget Redegøre for og i et rimeligt varieret, sammenhængende sprog tale om, samt analysere, kommentere og perspektivere tekster og emner med erhvervsfagligt, samfundsmæssigt og alment indhold på fremmedsproget Genkende, redegøre for samt analysere og kommentere forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur Anvende sproglig opmærksomhed og viden til formidling i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge 24

25 Anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion Individuelt emne Eleven arbejder med et individuelt emne, som bestemmes i samråd mellem lærer og elev. Emnet vælges inden for fagets indholdsområder. Hvis emnet allerede er behandlet i undervisningen, skal der være tale om en indholdsmæssig fordybelse eller udvidelse af det Dokumentation Eleven udarbejder dokumentation for det individuelle emne. Dokumentationen skal godkendes af læreren og danner grundlag for en præsentation af emnet, præsentationen indgår i den samlede karakter. Eleven dokumenterer løbende sit faglige arbejde Engelsk på grundforløbet På Social- og Sundhedsskolen Fredericia Horsens er følgende niveau valgt på de enkelte uddannelsestrin: Grundforløb: Ordinært Grundforløb Niveauet er F i flg. Bekendtgørelsen (882) om grundfag, og varigheden er 2 uger for elever med forudsætninger svarende til folkeskolens afgangsprøve. Grundforløbspakkerne: Niveau F med en varighed på 4 uger for elever med ingen eller næsten ingen forudsætninger i faget. Niveau E og D kan udbydes på GF såfremt det er elevernes behov Engelsk er valgfrit på uddannelserne, men der skal tages hensyn til den enkelte elevs videreuddannelsesperspektiver i valg/fravalg af engelsk. 25

26 Naturfag: Formål med naturfag på erhvervsuddannelserne Faget skal give eleverne indsigt i det naturfaglige grundlag for teknik, teknologi og sundhed, som relaterer sig til et erhvervsuddannelsesområde. Naturfag består af elementer fra fysik, kemi, matematik og biologi For niveau E gælder endvidere, at faget skal bidrage til elevernes forståelse for naturfagenes betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund. For niveau D gælder endvidere, at faget skal give eleverne mulighed for at tilegne sig en begyndende studiekompetence gennem valg af arbejdsmetoder og selvstændighedsfremmende arbejdsformer. For niveau C gælder endvidere, at faget skal give eleven erfaringer med anvendelse af fagets centrale naturvidenskabelige arbejdsmetoder og tankegange ved løsning af konkrete erhvervs- eller almenfaglige problemstillinger. Arbejdet med faget skal udvikle elevens kompetencer i relation til videregående uddannelse samt bidrage til elevens almendannelse. Niveau F Undervisningens mål er, at eleven kan 26

27 1) anvende naturfaglige begreber og modeller til at forklare erhvervsfaglige problemstillinger med naturfagligt indhold, 2) foretage beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde, 3) arbejde eksperimentelt med faget ud fra en naturfaglig tankegang, 4) arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier, 5) søge, udvælge og anvende relevante naturfaglige informationer fra forskellige informationskilder, herunder fra it-baserede informationskilder og 6) dokumentere og formidle resultater af sit arbejde med naturfaglige emner. Naturfag niveau E: Undervisningens mål er, at eleven kan 1) udvælge og anvende naturfaglige begreber og modeller til at forklare centrale problemstillinger inden for erhvervs- og samfundsmæssige områder, 2) anvende matematiske udtryk og beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde, 3) arbejde eksperimentelt med faget gennem f.eks. forsøg, undersøgelse, eksperiment, observation eller iagttagelse, 4) forholde sig til naturfagenes betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund, 5) arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier, 6) søge, udvælge og anvende relevante naturfaglige informationer fra forskellige informationskilder, 7) anvende relevante it-værktøjer til f.eks. informationssøgning, beregninger og dokumentation og 8) dokumentere og selvstændigt formidle resultater af arbejdet med naturfaglige emner. Naturfag niveau D : Undervisningens mål er, at eleven 1) kan udvælge og anvende mere komplekse begreber og modeller til at forklare naturfaglige problemstillinger og fænomener, 2) med sikkerhed kan anvende matematiske udtryk og beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde, 3) metodisk korrekt kan arbejde eksperimentelt med faget gennem f.eks. forsøg, undersøgelse, eksperiment, observation eller iagttagelse, og uddrage væsentlige konklusioner heraf, 27

28 4) selvstændigt kan planlægge, gennemføre og vurdere eksperimentelt arbejde, 5) kan forholde sig kritisk til naturfagenes betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund, 6) selvstændigt kan begrunde og arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier, 7) selvstændigt kan søge, vurdere, udvælge og anvende relevante naturfaglige informationer fra forskellige informationskilder, 8) kan udvælge og anvende relevante it-værktøjer til f.eks. simulering, informationssøgning- og behandling, databehandling og præsentation og 9) selvstændigt og i samarbejde med andre kan dokumentere og formidle resultater af arbejdet med naturfaglige emner. Naturfag niveau C : Undervisningens mål er, at eleven kan 1) anvende naturfaglige modeller og på udvalgte områder selv opstille og vurdere sådanne modeller 2) anvende matematik som et redskab til at danne modeller, der kan beskrive naturvidenskabelige fænomener og problemstillinger 3) forstå samspillet mellem teori og eksperimentelt arbejde og opnå en selvstændig og undersøge nde adfærd i forbindelse hermed 4) planlægge, gennemføre og vurdere eksperimentelt arbejde med anvendelse af laboratorieudstyr eller andet relevant udstyr 5) omgås kemikalier og udstyr på forsvarlig måde i forbindelse med eksperimentelt arbejde og b egrunde handlemåde i forhold hertil, herunder vurdere sikkerhed og risikomomenter 6) forholde sig kritisk til naturfaglige og erhvervsfaglige problemstillinger, som de kommer til udtryk i medierne, herunder identificere de naturvidenskabelige og matematiske elementer i fremstilling og argumentation 7) udvælge, anvende og vurdere relevante it-værktøjer til f.eks. simulering, informationssøgning- og behandling, databehandling og præsentation 8) dokumentere det naturfaglige arbejde gennem at registrere og efterbehandle data og iagttagelser samt beskrive eksperimenter 9) formidle og perspektivere den opnåede naturfaglige viden. 28

29 På Niveau D og C er der endvidere fremsat forslag om, jf. udkast til ændringer af , at kernestof og supplerende stof skal indgå hver med 50 % af undervisningstiden. Kernestoffet Stoffers opbygning, herunder udvalgte organiske og uorganiske stoffers opbygning, navngivning og tilstandsformer. Kemiske reaktioner, herunder syre-base-reaktioner og ph-begrebet. Energi, herunder beskrivelse af energi og energiomsætning samt eksempler på energiformer. Bølger, herunder grundlæggende egenskaber som bølgelængde og frekvens. Statistik, herunder anvendelse af grafiske metoder. Funktioner og vækstmodeller, herunder funktionssammenhænge mellem to variable, lineær og eksponentiel vækst. Supplerende stof Det supplerende stof uddyber, perspektiverer og supplerer kernestoffet, eventuelt gennem inddragelse af øvrige stofområder. Stoffet udvælges således, at eleven får mulighed for at arbejde med emner, der relaterer sig til elevens uddannelsesområde. Elevens selvstændige eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads i undervisningen Naturfag på Grundforløbet På Social- og Sundhedsskolen Fredericia Horsens er følgende niveau valgt på de enkelte uddannelsestrin: Grundforløb: Ordinært Grundforløb Niveauet er F i flg. Bekendtgørelsen (882) om grundfag, og varigheden er 2 uger for elever med forudsætninger svarende til folkeskolens afgangsprøve. Grundforløbspakkerne: Niveau F med en varighed på 2 uger. 29

30 Niveau E og D kan udbydes på GF såfremt elevernes kompetencer dermed kan tilgodeses. Dansk: Formål med dansk i erhvervsuddannelserne Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper med forståelse og udbytte. Formålet er endvidere at styrke elevens forudsætninger for at udnytte det danske sprog i uddannelses- og arbejdsmæssige sammenhænge og for erkendelse, oplevelse, tolerance og fællesskab. Niveau F Undervisningens mål er, at eleven kan 1) anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt og med en rimelig grad af korrekthed i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, 2) anvende det talte og skrevne sprog med bevidsthed om sproglige normer og vilkår i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, 3) redegøre for og indgå i dialog om egne og andres skriftlige produkter, herunder om skriveformål og målgruppe, valg af sprog og udtryksform samt sproglig form og indhold, 4) læse med sikkerhed, forståelse, indlevelse og eftertanke, 5) udvælge, fastholde og redegøre for det væsentlige i en læst, set og hørt tekst, 6) analysere og tage stilling til forskellige teksttypers indhold, form, budskab og perspektiv, 7) anvende færdigheder i faglig læsning og i mundtlig og skriftlig kommunikation med relevans for den erhvervsfaglige uddannelse og profession, 8) anvende relevant læsestrategi i forhold til almindelige teksttyper og læseformål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, 9) anvende relevante tale-, lytte- og skrivestrategier i forhold til emne og formål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, 10) anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning og 11) anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre. 30

31 Niveau E Undervisningens mål er, at eleven kan 1) anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt og korrekt i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, 2) anvende det skrevne og talte sprog med bevidsthed om sproglige normer og vilkår i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, 3) redegøre for og indgå i dialog om egne og andres skriftlige produkter, herunder om skriveformål og målgruppe, valg af sprog og udtryksform samt sproglig form og indhold, 4) læse med sikkerhed, hurtighed, forståelse, indlevelse og eftertanke, 5) udvælge, fastholde og redegøre for det væsentlige i en læst, set og hørt tekst, 6) analysere, tage stilling til og reflektere over forskellige teksttypers indhold og form, budskab og perspektiv, 7) styre en skriveproces med defineret mål, 8) anvende relevant læsestrategi i forhold til teksttyper og læseformål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, 9) anvende relevante tale-lytte- og skrivestrategier i forhold til emne og formål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, 10) anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning og 11) anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre. Niveau D Undervisningens mål er, at eleven kan 1) anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt, korrekt, klart og præcist i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, 2) forholde sig til korrekt sprog, retstavning og tegnsætning samt til regler og normer for sprogbrug i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, 3) redegøre for sprogets opbygning, brug og funktion i konkrete erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, 4) identificere, forholde sig til og anvende viden om sprogets rolle og betydning i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, 31

32 5) læse med sikkerhed, hurtighed, forståelse, indlevelse og eftertanke tekster af en rimelig grad af sproglig og indholdsmæssig kompleksitet, 6) indsamle, udvælge, redegøre for samt bearbejde tekstmateriale i trykt eller elektronisk form, 7) foretage en metodisk analyse, perspektivering og vurdering af forskellige teksttyper og udtryksformer, 8) styre en skriveproces fra idé til produkt samt indgå i dialog om egne og andres skriftlige produkter, 9) formulere sin analyse, perspektivering og vurdering både mundtligt og skriftligt, 10) anvende relevant læsestrategi i forhold til teksttyper og læseformål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, 11) anvende relevante tale-, lytte- og skrivestrategier i forhold til emne og formål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, 12) anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning og 13) anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre. Niveau C Undervisningens mål er, at eleven kan 1) anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt, korrekt, klart, præcist og varieret i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, 2) forholde sig til og reflektere over korrekt sprog, retstavning og tegnsætning samt forholde sig til og reflektere over regler og normer for sprogbrug i såvel egne som andres tekster i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, 3) reflektere over og redegøre for sprogets brug og funktion i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, herunder samspillet mellem forskellige teksttypers indhold, form, funktion og kontekst, 4) anskue, vurdere og anvende viden om sproget som socialt og samfundsmæssigt fænomen, herunder dets rolle og betydning i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, 5) læse systematisk samt med sikkerhed, hurtighed, forståelse, indlevelse og eftertanke tekster af en høj grad af sproglig og indholdsmæssig kompleksitet, 6) indsamle, udvælge, redegøre for samt bearbejde metodisk tekstmateriale i trykt eller elektronisk form, 7) foretage en metodisk analyse og perspektivering samt give en begrundet vurdering af forskellige teksttyper og udtryksformer, 8) styre og reflektere over forskelligartede skriveprocesser fra idé til produkt samt indgå i dialog om egne og andres skriftlige produkter, 9) formulere metodisk sin analyse, perspektivering og vurdering både mundtligt og skriftligt, 32

33 10) anvende relevant læsestrategi i forhold til teksttyper og læseformål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, 11) anvende relevante tale-, lytte- og skrivestrategier i forhold til emne og formål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, 12) anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning og 13) anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre. Dansk på Grundforløbet På Social- og Sundhedsskolen Fredericia Horsens er følgende niveau valgt på de enkelte uddannelsestrin: Grundforløb: Ordinært Grundforløb Niveauet er F i flg. Bekendtgørelsen (882) om grundfag og varigheden er 2 uger for elever med forudsætninger svarende til folkeskolens afgangsprøve. Grundforløbspakkerne: Niveau F med en varighed på 2 uger. Niveau E og D kan udbydes på GF, såfremt det er elevernes behov 33

34 Pkt. 2.6:Godskrivelse, fritagelse og fravalg Ifølge 54 i H. bek af 13/ skal eleven have godskrivelse for de kompetencer eleven måtte have erhvervet sig og som vedkommende har eksamensbeviser eller anden dokumentation for. Skolen kan dog kræve at eleven deltager i undervisning, som er nødvendig for at nå uddannelsens mål. Eleven kan derfor få fritagelse for dele af uddannelsen. Hvis fritagelsen medfører mere en 4 ugers afkortning af uddannelsen, skal det faglige udvalg underrettes. Skolen skal tilbyde eleven undervisning på højere niveau eller anden relevant undervisning i stedet for den undervisning eleven fritages for. Fravælger eleven dette tilbud, skal opmærksomheden henledes på, at eleven, på Hovedforløbet trin 1 og 2 er i et ansættelsesforhold og vedkommende derfor skal i praktik. Grundlaget for, hvorfor godskrivelsen er sket, skal fremgå af beviset for hhv. grundforløbet, skolebeviset i Hovedforløbene og skolevejledningerne. Valgfag for elever der har fritagelse for et eller flere fag: Der kan vælges mellem de i uddannelsesordningen nævnte specialefag og de af skolen udbudte valgfag (se ovenfor). Et fag kan dog ikke vælges på et niveau eleven har i forvejen, eller et niveau som eleven i forvejen forventes at opnå i uddannelsesforløbet. Efter en introduktion arbejder eleven selvstændigt med faget. Undervejs kan der ydes vejledning. Faget afsluttes med en fremlæggelse som ligger til grund for en vurdering. Placering: Valgfagene placeres i samme moduler som de fag der er givet fritagelse for. Hvert valgfag løber over 30 lektioner. 34

35 3: Elevens arbejdstid for læringsaktiviteter. Elevens undervisnings og arbejdstid er på grundforløbet og hovedforløbet tilrettelagt svarende til arbejdstiden for en fuldtidsbeskæftigelse på arbejdsmarkedet. Eleven må under skole- og praktikophold forvente at der skal afsættes tid til fordybelse og hjemmearbejde af forskellig art. Eleven har mulighed for at arbejde på skolen hver dag indtil kl. 16:00. Ønsket om yderligere tid på skolen skal aftales med lærere og i særdeleshed teknisk serviceleder på skolen. 4: Skolens bedømmelsesplan Bedømmelsesplanen har til hensigt at sikre, at skolen lever op til de krav, der stilles for den løbende og den afsluttende bedømmelse af elevens udvikling og standpunkt, jævnfør Hovedbekendtgørelsen. Skolebedømmelsen skal medvirke til at klarlægge elevens viden om eget niveau udpege områder, som kræver forstærket indsats inspirere eleven til yderligere læring informere om praktiksted og skolesystemet. Gennem uddannelsen vil opgaver, projekter og andet udviklet af eleven blive bedømt og der vil løbende blive givet tilbagemeldinger til eleven i forhold til opnåelsen af personlige, almene og faglige kompetencer i henhold til uddannelsens mål og elevens personlige udvikling. Derudover vil der afholdes samtaler mellem lærer og elev, hvor hovedformålet er at hjælpe og vejlede eleven. Skolebedømmelsen består af tre dele, som er den løbende evaluering afsluttende bedømmelse standpunkt bedømmelse I den afsluttende prøve vil bedømmelse foretages ud fra kompetencemålene, der er beskrevet i bekendtgørelsen for indgangen. Uddannelsesordningens personlige kompetencemål og faglige mål ligger til grund for uddannelsens hovedforløb. I hovedforløbet trin 1 og 2 vil der efter hvert skoleophold afgives en standpunktskarakter. Alle fag afsluttes med en prøve, der karaktergives, eller standpunktskarakter. Hovedbekendtgørelsens kompetencemål forud for optagelse på hovedforløbet ligger til grund for bedømmelse på Grundforløbet. Generelt for grundforløbet og hovedforløbet ligger rammerne for bedømmelserne på 35

Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens

Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens Undervisningsplan for Hovedforløbet Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens A4 arkiv 610 uddannelsesplan tilrettet version 11.01.2010

Læs mere

GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til uddannelsesbog 1 GRUNDFAGSMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte grundfag. DANSK Niveau C Mål Undervisningens mål er, at eleven

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009 LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS Gældende fra 31. august 2009 C:\Documents and Settings\sofhpak\Lokale indstillinger\temporary Internet

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet Social- og sundhedsuddannelsen Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET SOSU 20 UGER

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET SOSU 20 UGER LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR SOSU 20 UGER Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1 GENERELT FOR SKOLEN 3 1.1 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER 5 2 DEN ERHVERVSFAGLIGE FÆLLESINDGANG

Læs mere

2) foretage beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde, 4) arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier,

2) foretage beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde, 4) arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier, Formål Faget skal give eleverne indsigt i det naturfaglige grundlag for teknik, teknologi og sundhed, som relaterer sig til et erhvervsuddannelsesområde. For niveau E gælder endvidere, at faget skal bidrage

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011

Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011 Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Kemi handler om stoffers egenskaber og betingelserne for, at de reagerer. Alt levende og vores materielle verden er baseret på, at

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØBET LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET GF PAKKE 32 UGER SOSU

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØBET LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET GF PAKKE 32 UGER SOSU LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GF PAKKE 32 UGER SOSU INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1.1 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER 5 2 DEN ERHVERVSFAGLIGE FÆLLESINDGANG SUNDHED, OMSORG OG PÆDAGOGIK

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Grundforløb: Fitness

Grundforløb: Fitness Grundforløb: Fitness Formålet med grundforløbet er, at du bliver i stand til at indgå i den daglige arbejdsgang i et fitnesscenter. Du får grundlæggende viden om kommunikation og service og andre receptionsområder.

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB 1. Generelt om Agroskolen Hammerum. 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn: Agroskolen Hammerum Indgangen: dyr, planter og natur. Der undervises hvor ikke andet er

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Den Pædagogisk Assistent Uddannelse Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2016 2.0 Hovedforløb, trin 2... 1 2.1 Praktiske oplysninger... 1 2.2 Pædagogiske,

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Silkeborg den 10.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Vejledende uddannelsestid: 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål

Læs mere

Spansk A hhx, juni 2013

Spansk A hhx, juni 2013 Bilag 25 Spansk A hhx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale

Læs mere

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Naturfagsprøve Der afholdes prøve på niveau C. Adgang til prøve For at kunne indstille eleven til prøve

Læs mere

Grundfag - Fremmedsprog

Grundfag - Fremmedsprog Grundfag - Fremmedsprog Formål Formålet med faget er at styrke elevens internationale og kommunikative kompetence, så eleven kan læse, skrive, tale, lytte til og forstå fremmedsproget i jobmæssige, samfundsmæssige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Læringsaktiviteter. Fagretning: Human2Human - EUX. Grundforløbets 1.del. målrettet social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse

Læringsaktiviteter. Fagretning: Human2Human - EUX. Grundforløbets 1.del. målrettet social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse Læringsaktiviteter Grundforløbets 1.del Fagretning: Human2Human - EUX målrettet social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2016

Læs mere

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold Fysik C-niveau Indhold Fagets identitet og formål:... 2 Mål og indhold... 2 Dokumentation... 3 Didaktiske principper... 4 Løbende evaluering... 4 Standpunktsbedømmelse... 4 Afsluttende prøve... 4 Bilag

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri og Teknologi Uddannelse Træfagenes Byggeuddannelse Speciale Tømrer Læringsaktivitet / Forløb Arbejdsmiljø Lektioner 1 uge / Fag / Aktivitet / Projekt 1243, 49-55,

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Silkeborg den 05.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Vejledende uddannelsestid 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Kreativitet og herunder sløjd anses på Fredericia Friskole for et væsentligt kreativt fag. Der undervises i sløjd fra 4. - 9. klassetrin i et omfang

Læs mere

Fælles Mål 2009. Teknologi. Faghæfte 35

Fælles Mål 2009. Teknologi. Faghæfte 35 Fælles Mål 2009 Teknologi Faghæfte 35 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 37 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi Faghæfte 35 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 37 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Social- og sundhedshjælperuddannelsen Trin 1, ikrafttrædelse januar 2013 Udgave: September 2015 Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

3. Hovedforløb Bygningsstruktør

3. Hovedforløb Bygningsstruktør 3. Hovedforløb Bygningsstruktør 1 - DANSK - Målpinde/delmål dansk Eleven kan udtrykke sig hensigtsmæssigt i skrift og tale Eleven kan anvende relevant læsestrategi i forhold til almindelige teksttyper

Læs mere

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger Målene for det uddannelsesspecifikke fag er delt op på følgende måde: Vidensmål: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder Færdighedsmål: Eleven skal have færdigheder i at anvende

Læs mere

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling. Læringsaktiviteter Læringsaktivitet: Dansk (EUD) Elevrettet beskrivelse: EUD grundforløb 1: Under læringsaktiviteten Dansk vil du arbejde med at styrke dine forudsætninger for at benytte det danske sprog

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og prøve på Grundforløb 1

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og prøve på Grundforløb 1 Deltagelse i undervisning, bedømmelse og prøve på Grundforløb 1 Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven inden eller

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

uddannelsesordningen

uddannelsesordningen Tillæg og rettelser til uddannelsesordningen (november 2006) Grundforløb Social- og sundhedshjælperuddannelsen Social- og sundhedsassistentuddannelsen Tillæg: Praktiske indgange Sammenhængende forløb Kommuneoptag

Læs mere

Bedømmelseskriterier Dansk

Bedømmelseskriterier Dansk Bedømmelseskriterier Dansk Grundforløb 1 Grundforløb 2 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DANSK NIVEAU E... 2 DANSK NIVEAU D... 5 DANSK NIVEAU C... 9 Gældende for

Læs mere

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr 298 af 24/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.05T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1638 af

Læs mere

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Teknisk Designer LBK. Nr. 183 af 22. marts 2004 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelse BEK nr. 341

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: jan 2016

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: jan 2016 Uddannelsesbog for grundforløbet GF2 Side: Side 21 af 63 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: jan 2016 Grundforløb 2 (GF2) Tema 0: Intro til GF2 Velkomst Godskrivning/bibliotek Elevplan Personlig uddannelsesplan

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G Forsøgslæreplan 2017 Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det tilbyder et fagsprog, der gør det

Læs mere

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning.

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning. Godskrivning af begge praktikker i uddannelsen til Pædagogisk Assistent Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. pædagogisk

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice BEK nr 384 af 26/04/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 001.67L.391 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Undervisningsplaner for Den Pædagogiske Assistentuddannelse. 1. Generelt for SOSU C... 2. 2. Uddannelsen... 8. 3. Læringsaktiviteter...

Undervisningsplaner for Den Pædagogiske Assistentuddannelse. 1. Generelt for SOSU C... 2. 2. Uddannelsen... 8. 3. Læringsaktiviteter... Undervisningsplaner for Den Pædagogiske Assistentuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 2 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser... 2 1.3 Underviserkvalifikationer...

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

I hovedforløbet skal eleverne som Skov- og naturtekniker opnå disse kompetencer, jf. bilag 7 Skov- og naturtekniker

I hovedforløbet skal eleverne som Skov- og naturtekniker opnå disse kompetencer, jf. bilag 7 Skov- og naturtekniker REGLERNE OM ERHVERVSUDDANNELSERNE: Skov- og naturtekniker. Få overblik over uddannelsen her på skolens hjemmeside. http://www.sl.life.ku.dk/uddannelse/skovognaturtekniker/uddannelsen.aspx Fra grundforløbet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 203 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 32 af 2. marts 203 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 857 af 11/07/2011 Bekendtgørelse

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK Formål Formålet med faget er at styrke elevernes sproglige bevidsthed og færdigheder, så de bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N Gældende fra Januar 2016 1 Indledning Uddannelsen

Læs mere

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag.

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag. Merit og valgfag For at bestå grundforløbet og for at kunne starte på hovedforløbet efterfølgende, er det et krav, at du blandt andet har bestået/består følgende grundfag: Dansk E Naturfag E Du skal derfor

Læs mere

Italiensk A stx, juni 2010

Italiensk A stx, juni 2010 Italiensk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Italiensk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det italienske sprog som kommunikations- og

Læs mere

Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse

Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse Formål Du udvikler og styrker din sproglige egenskaber på engelsk Du udvikler din evne til at formulere dig mundtlig og skriftelig på engelsk Du udvikler

Læs mere

Merit og valgfag. Hvis du ikke har søgt eller fået tildelt merit i grundfaget naturfag, skal du kun have 1 valgfag.

Merit og valgfag. Hvis du ikke har søgt eller fået tildelt merit i grundfaget naturfag, skal du kun have 1 valgfag. Merit og valgfag For at bestå grundforløbet og for at kunne starte på hovedforløbet efterfølgende, er det et krav, at du blandt andet har bestået/består følgende grundfag: Naturfag E Du skal derfor modtage

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet social- og sundhedsuddannelsen 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet pædagogisk assistentuddannelse 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2.

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2. Områdefagsprøve. Formål Formålet er at give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens faglige kompetencer med udgangspunkt i fagmålene for det udtrukne områdefag. Bekendtgørelse nr. 863 af 16/08/2012

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog,

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog, Tysk fortsættersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Den lokale bedømmelsesplan for matematik niveau F til C tager udgangspunkt i de bindende og vejledende tekster fra Undervisningsministeriet, skolens overordnede

Læs mere

STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER

STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk August 2008 Side 1 af 11 sider INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formålet med uddannelsen... 3 2. Optagelse...

Læs mere

Overordnet Studieplan

Overordnet Studieplan Overordnet Studieplan 1. Introduktion til hf-studieplanen for VUC Vestsjælland Nord. Hf-studie-planen for VUC Vestsjælland Nord beskriver, hvorledes vi her på stedet løbende planlægger, gennemfører og

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelever

Social- og sundhedsassistentelever Social- og sundhedsassistentelever Personlig uddannelsesplan. SSA uddannelsen. SoSu Vestsjælland. Okt/08 1 Vejledning til at bruge mappen Personlig uddannelsesplan. (Faneblad 1) Faneblad 1: Her indsætter

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Fag og temaer - GF1. Revideret 09.04.15. Hans Reitzels Forlag Munksgaard 2015 1

Fag og temaer - GF1. Revideret 09.04.15. Hans Reitzels Forlag Munksgaard 2015 1 1 Fag og temaer - GF1 Revideret 09.04.15 1 2 ERHVERVSFAG 1 Erhvervsintroduktion Tema Fagmål Indhold Hvad kan jeg blive? 1. Udføre enkle erhvervsfaglige arbejdsopgaver efter instruktion. Egne ønsker og

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Obligatorisk grundforløb PA retning

Obligatorisk grundforløb PA retning Lokal undervisningsplan læringsaktivitetsniveau Grundforløb Obligatorisk grundforløb PA retning Elevrettet beskrivelse: Det obligatoriske grundforløb med retning mod Pædagogisk Assistent uddannelsen er

Læs mere

Personlige og sociale kompetencer: Eleverne skal være bevidste om og kunne håndtere egne læreprocesser med relevans for faget.

Personlige og sociale kompetencer: Eleverne skal være bevidste om og kunne håndtere egne læreprocesser med relevans for faget. Biologi B 1. Fagets rolle Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt på eksperimentelle arbejdsmetoder såvel

Læs mere

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål Bilag 20 Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det

Læs mere

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer.

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Målgruppe: Primært elever, men også undervisere og vejledere. Baggrund: Vejledningen er tænkt som et brugbart materiale for eleverne på SOSU- og PA-

Læs mere

Spansk A stx, juni 2010

Spansk A stx, juni 2010 Spansk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale arbejdsområde

Læs mere

Den lokale undervisningsplan for grundforløb 2, ernæringsassistent. Hotel- og Restaurantskolen

Den lokale undervisningsplan for grundforløb 2, ernæringsassistent. Hotel- og Restaurantskolen Den lokale undervisningsplan for grundforløb 2, ernæringsassistent Hotel- og Restaurantskolen 1 1. Generelt for Hotel- og Restaurantskolens erhvervsuddannelser Hotel- og Restaurantskolen Vigerslev Allé

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Den Pædagogisk Assistent Uddannelse Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2016 2.0 Hovedforløb, trin 2... 1 2.1 Praktiske oplysninger... 1 2.2 Pædagogiske,

Læs mere

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag.

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag. Merit og valgfag For at bestå grundforløbet og for at kunne starte på hovedforløbet efterfølgende, er det et krav, at du blandt andet har bestået/består følgende grundfag: Dansk E Engelsk E Du skal derfor

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2013 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 LUP Trin 2 Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 EUD-reform GF 2 20 ugers forløb, hvor en del af det teoretiske fra det gamle Trin 1 s første skoleperiode læres Adgangskrav: 02 i dansk og matematik

Læs mere

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål Bilag 7 avu-bekendtgørelsen, august 2009 Dansk, niveau D 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. Dansk er på én gang et sprogfag og et fag, der beskæftiger

Læs mere

Skolens overordnede pædagogiske overvejelser

Skolens overordnede pædagogiske overvejelser Skolens overordnede pædagogiske overvejelser Skolens elev- og læringssyn 1. Læring opfattes som en proces og et resultat, der finder sted i et samspil mellem elevens individuelle konstruktioner og de sociale

Læs mere

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 1 Praktikordning for Pædagogisk Assistent Uddannelse Denne lokale praktikordning omhandler praktikken i den Pædagogiske Assistent Uddannelse (PAU)

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N University College Syddanmark Degnevej 16, 6705

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 revideres Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Den assistents fagprofil... 4 Læring i uddannelsen... 4 Talentspor og fag

Læs mere

Pædagogisk handleplan. for. SOSU Greve

Pædagogisk handleplan. for. SOSU Greve Pædagogisk handleplan for SOSU Greve Oprettet: 11/11/11 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE PÆDAGOGISK HANDLEPLAN FOR SOSU GREVE... 3 DEL 1: SKOLENS IDENTITET... 3 1.1 Læringssyn... 3 1.2 Undervisningssyn...

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Undervisningsplan for

Undervisningsplan for Undervisningsplan for GRUNDFORLØBET SUNDHED, OMSORG OG PÆDAGOGIK Indhold: Grundforløb 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1 Principper for undervisningen

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 46 Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger

Læs mere

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle Tysk begyndersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser

Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser Der tages udgangspunkt i grundfagene Dansk, Informationsteknologi, Salg og Service og Erhvervsøkonomi i forhold til Bek: 1055 af 23/10 2006. Fremmedsprog og samfundsfag bliver ikke medtaget i dette projekt.

Læs mere

Hvorfor en personlig uddannelsesplan?... 2. Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan... 2. Personlige og faglige læringsmål...

Hvorfor en personlig uddannelsesplan?... 2. Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan... 2. Personlige og faglige læringsmål... Hvorfor en personlig uddannelsesplan?... 2 Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan.... 2 Personlige og faglige læringsmål.... 3 Skabelon - personlige og faglige læringsmål.... 5 Reflektere....

Læs mere

Bedømmelseskriterier Naturfag

Bedømmelseskriterier Naturfag Bedømmelseskriterier Naturfag Grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedsuddannelsen Social- og sundhedsassistentuddannelsen NATURFAG NIVEAU E... 2 NATURFAG NIVEAU C... 5 Gældende for prøver afholdt på

Læs mere