Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101"

Transkript

1 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 September 2014

2

3 Formål Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af Svendborg Kommunes tilbud om behandling af stofmisbrugere efter 101 i lov om social service. Kvalitetsstandarden præciserer serviceniveau, mål og prioriteringer. Ligeledes beskrives de ydelser der visiteres til. Kvalitetsstandarden er inddelt i 4 kapitler. Kapitel 1 er en generel indledning, hvor lovgivning m.m. beskrives kort. De følgende 3 kapitler beskriver behandlingstilbud til henholdsvis aldersgruppen årige, til borgere over 25 år og døgnbehandling. 1

4 Kapitel 1. Indledning Svendborg Kommunes behandlingstilbud til stofmisbrugere omfatter ambulant behandling og døgnbehandling. Stofmisbrugsbehandling består af en social del (Servicelovens 101) og en sundhedsfaglig del (Sundhedslovens 142). I kvalitetsstandarden beskrives behandling efter Servicelovens 101 nærmere, ligesom der gives en generel information om visitation og retssikkerhed for borgere i behandling. Svendborg Kommune driver to ambulante behandlingssteder et for unge til og med 25 år og et for borgere over 25 år: Svendborg Kommunes ambulante behandlingssted for unge: Ungeafdelingen Svendborg Kommunes ambulante behandlingssteder for voksne over 25 år: Behandlingscenter Svendborg Døgnbehandling tilbydes på en række institutioner efter visitation. Behandling af stofmisbrugere i Svendborg Kommune baseres på kommunens fire overordnede værdier: Helhed i opgaveløsningen Borgeren i centrum Læring og udvikling Trivsel Værdierne betyder, at der tilstræbes let adgang til behandlingen, at behandlingen tager udgangspunkt i kvalificeret udredning og planlægning, at der tages udgangspunkt i den enkelte person, og at behandlingen foregår i tæt samspil med borgeren og borgerens pårørende Lovgrundlag Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Stk. 3. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1. 2

5 Stk. 4. Fristen efter stk. 2 kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller godkendt behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk. 1. Stk. 5. Retten til at vælge efter stk. 3 kan begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det. 3

6 Kapitel 2. Ambulant behandling af stofmisbrugere i alderen år 2.1. Opgaver som udføres i forhold til målgruppen Svendborg Kommune tilbyder ambulant rådgivning, udredning og behandling i forhold til målgruppen. Den ambulante behandling for unge spænder fra information, støtte og rådgivningsforløb, strukturerede behandlingssamtaler, terapeutiske forløb til dagbehandling. Svendborg kommune yder i begrænset omfang rådgivning og konsultationer i forhold til eksterne samarbejdspartnere herunder pårørende, virksomheder, uddannelsesinstitutioner mv Målgruppen for tilbud om stofmisbrugsbehandling i alderen år Svendborg Kommune tilbyder ambulant rådgivning og behandling af unge i alderen år med et eksperimenterende brug eller et decideret misbrug af euforiserende stoffer Det overordnede mål for indsatsen Mål for misbrugsbehandlingen Overordnet har indsatsen til formål, at den unge opnår stoffrihed. Indsatsen har endvidere til formål at opnå stabilisering, reduktion eller stoffrihed i forhold til den enkelte unges situation og medvirke til at øge de personlige ressourcer, således at den unge i øget grad bliver i stand til at mestre eget liv uden brug af rusmidler Værdigrundlag for Svendborg Kommunes arbejde med unge med stofmisbrug Respekt for individet Vi tilstræber at være imødekommende og skabe en ligeværdig dialog. Rummelighed Vi ønsker at møde andre med tålmodighed og tolerance. Professionalisme Vi vil fastholde Ungeafdelingen som værende et fagligt kvalificeret behandlingstilbud, hvor der er balance mellem stabilitet og nytænkning. Udvikling Vi tror, at mennesket kan udvikle sig i samspil og relation med andre mennesker. Enhver gør sit bedste ud fra givne forudsætninger Vi er bevidste om, at alle har forskellige forudsætninger i forhold til løsningen af en given opgave. 4

7 Svendborg Kommunes idegrundlag for stofmisbrugsbehandling til unge Svendborg Kommunes idegrundlag for stofmisbrugsbehandling til unge bygger på En socialpsykologisk forståelse af den unge som et unikt individ, der anvender stoffer som problemløser på personlige (ofte komplekse) psykologiske, sociale og/eller emotionelle problemstillinger. En forståelse af unges brug af rusmidler som en del af pubertetsperiodens separations- og socialisationsproces, hvor brug af rusmidler er almindeligt, og misbrug er socialt afvigende Den organisatoriske struktur i forhold til behandlingstilbuddene I Svendborg Kommune varetages den ambulante misbrugsbehandling i forhold til årige af Ungeafdelingen. Ungeafdelingen er organisatorisk forankret i kommunens Socialafdeling under Center for Rusmidler og Forsorg. Behandlingen er gratis. Ungeafdelingen Nyborgvej 4, 1. sal 5700 Svendborg TLF: Åbningstider: Man-tirs-onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Ambulant behandling Hovedvægten i Ungeafdelingens behandlingstilbud er ambulant behandling. Med ambulant behandling menes der aktiviteter, der foregår efter aftalte og faste mødetidspunkter inden for en bestemt åbningstid, og hvor der arbejdes ud fra en individuel behandlingsplan. Borgere i Svendborg Kommune kan modtage information og rådgivning om behandling anonymt. Metodeprogram Svendborg Projekt Ungeafdelingen i Svendborg indgår, fra medio 2014 til ultimo 2018, i Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds Metodeprogram for stofmisbrugsbehandling til unge årige. Formålet er at styrke det metodiske og systematiske arbejde i stofmisbrugsbehandlingen samt sikre en helhedsorienteret indsats. I metodeprogrammet skal udvalgte, konkrete metoder med dokumenteret effekt afprøves i den primære stofmisbrugsbehandling. Det drejer sig om evidensbaserede metoder, der allerede anvendes i Ungeafdelingen (kognitive metoder og motiverende samtaler). Et væsentligt element i 5

8 metodeafprøvningen er at fastholde målgruppen i behandling og således sikre så gode behandlingsresultater som muligt. Ligeledes skal en metode til opfølgende behandling udvikles og afprøves med det formål at fastholde positive behandlingsresultater og forebygge tilbagefald til stofmisbrug. Fra september 2014 vil unge, der indskrives i behandling i Ungeafdelingen, blive tilbudt at indgå i Metodeprogrammet. De unge der ønsker dette, vil blive tilbudt et konkret behandlingstilbud hos en behandler. Unge der ikke ønsker at indgå i metodeprogrammets behandlingstilbud vil blive tilbudt anden ambulant behandling i Ungeafdelingen Dagbehandling Projekt Ungeafdelingen rummer også mulighed for et tilbud om dagbehandling for unge bosat i Svendborg Kommune. Dagbehandlingen er for unge mellem 16 og 25 år, der har behov for en mere intensiv og støttende indsats for at (gen)skabe struktur i hverdagen samt reducere eller helt ophøre med misbruget. I Dagbehandlingen møder den unge fire dage ugentligt til behandling og aktiviteter, som understøtter behandlingen. Der er plads til 6 til 8 unge. Den unge forventes at have et ønske om forandring og være positivt indstillet på deltagelse i Dagbehandlingens aktiviteter. Dagbehandlingen er et projekt, der løber frem til august Ungeafdelingens behandlingsmetoder Udredning Afdækning af den unges problemfelter og ressourcer samt udarbejdelse af konkret og individuel behandlingsplan. Stoffri/medicinunderstøttet behandling Behandling er som udgangspunkt stoffri, men kan understøttes med lægeordineret medicin (dog ikke substitutionsmedicin). Behandling med substitutionsmedicin varetages i Behandlingscentret. Samtalebehandling Samtalebehandling tager udgangspunkt i den lagte behandlingsplan. Der er tale om fortløbende og strukturerede samtaler omkring den unges psykosociale og/eller emotionelle problemstillinger. Samtalerne foregår individuelt eller på gruppebasis. Behandlingsmetoder Ungeafdelingen anvender metoder, der udover en professionel tænkning, tager udgangspunkt i evidensbaserede teorier og metoder: Individuel samtalebehandling Behandling i grupper Motiverende samtaler 6

9 Kognitive behandlingsmetoder Social færdighedstræning Hashafvænningsmodel Terapi Tilbagefaldsforebyggende behandling NADA akupunktur Psykoedukation Ungeafdelingen formidler viden til unge i behandling vedrørende risici forbundet med brug af de forskellige rusmidler ikke mindst i relation til indtagelsesmåder. Afdelingen formidler desuden viden til unge i behandling vedrørende forhold af almen sundhedsfremmende karakter. Omsorgstilbud Indskrevne unge kan tilbydes let forplejning - te/frugt og der er mulighed for at få et bad og tøjvask. Forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg Særlig opmærksomhed og procedure i forhold til unge, der har selvmordsovervejelser, eller har forsøgt selvmord. Unge med psykiske lidelser Ungeafdelingen tilbyder lægefaglig og terapeutisk behandling af unge med dobbeltbelastning. Sværere psykiske lidelser henvises til behandling for psykiske lidelser i andet regi, fortrinsvis de regionale behandlingstilbud. Gravide stofmisbrugere Et særligt tilbud, der omfatter henvisning til Familieambulatoriet på OUH, som forestår en koordineret indsats mellem kommune, sygehusvæsen, egen læge m.fl.. Rådgivning Enkeltstående samtaler evt. anonymt personlige eller telefoniske vedrørende afklaring af specifikke problemstillinger relateret til misbrug og/eller behandling eller andre problemfelter. Sags og forløbskoordinering Ungeafdelingen bidrager, med behørigt samtykke, til, at indsatserne omkring den unge koordineres via deltagelse i møder med relevante samarbejdspartnere. Tilbud til pårørende Nære pårørende, der er bekymrede for unge, tilbydes rådgivning og vejledning. Hvor det vurderes, at være særlig relevant inddrages pårørende og familiemedlemmer i den enkelte unges behandling. Konsultativ bistand Ungeafdelingen kan, i begrænset omfang, yde konsultativ bistand i form undervisning og 7

10 formidling af viden og ekspertise omkring misbrug, misbrugere og behandling, samt rådgivende og vejledende bistand til samarbejdspartnere vedrørende unge og misbrug. Behandling som afbrydes og genoptages Behandling kan afbrydes ved, at den unge udebliver fra behandling eller ønsker at blive udskrevet. I disse situationer orienteres relevante samarbejdspartnere herom, såfremt den unge ved visitationen har givet samtykke til dette. Ved udeblivelse fra behandling sker der opfølgning fra Ungeafdelingens side med forsøg på kontakt til den unge. Genoptagelse af behandling sker ved, at den unge henvender sig til Ungeafdelingen igen, og indskrives på ny. Opfølgning på borgerens behandlingsplan efter afslutning af behandlingsforløbet For unge der afslutter deres behandlingsforløb med status som færdigbehandlet, udskrevet til andet tilbud, til hospital eller udskrevet med anden årsag, vil der blive fulgt op på deres behandlingsplan ved kontakt med den unge, senest en måned og igen seks måneder efter behandlingsforløbet er afsluttet Visitationsprocedure I Svendborg Kommune er visitationskompetencen forankret i henholdsvis Familieafdelingen og Socialfagligt Center. Familieafdelingen har visitationskompetencen for borgere under 18 år og Socialfagligt Center har visitationskompetencen for borgere over 18 år. Som borger kan man rette henvendelse direkte til Ungeafdelingen. Den unge kan selv opsøge afdelingen eller blive henvist af forældre, pårørende, kommunal sagsbehandler, egen læge, psykiatrien, kriminalforsorgen mv. Indskrivning af unge under 18 år kan kun ske med forældresamtykke. Ved henvendelse til Ungeafdelingen tilbydes den unge en forsamtale, som er uforpligtende og kan være anonym. Formålet med forsamtalen er at afklare, om den unge er omfattet af Ungeafdelingens målgruppe. En ung, der ønsker at blive indskrevet i behandling, får en tid til et visitationsinterview. Formålet med visitationsinterviewet er at afdække misbruget og undersøge ressourcer, problemfelter og barrierer hos den unge. Indstillingen for Svendborgborgere under 18 år fremsendes til Familieafdelingen, der foretager den endelige visitation. Efter visitationen tager Familieafdelingen initiativ til afholdelse af tværfaglig opstartsmøde med henblik på udarbejdelse af en samlet koordineret handleplan for den unge. I mødet deltager den unge, forældremyndighedsindehavere, evt. skole, uddannelsesinst., evt. UU vejleder og sagsbehandler fra Familieafdelingens ungeteam, der fysisk er placeret i Ungekontakten. Handleplanen følges op første gang efter 3 måneder og derefter min. hver 6 måned på tværfaglig opfølgningsmøde, hvor ovenstående aktører også deltager. 8

11 Samme procedure er gældende, hvis den unge henvises til Ungeafdelingen fra sagsbehandler i Familieafdelingens ungeteam. For borgere over 18 år er visitationskompetencen uddelegeret til Ungeafdelingen. Unge fra andre kommuner henvises til at henvende sig i hjemkommunen. Alternativt indgås specifikke aftaler med hjemkommunen om det videre forløb Behandlingsgaranti Der er garanti for social behandling for stofmisbrug til personer over 18 år. Kommunen skal derfor sørge for tilbud om social behandling af stofmisbrugere. Behandlingen skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelse til kommunen. For unge under 18 år er der garanti for behandling for stofmisbrug i særlige tilfælde. Behandlingsgarantien for behandling til unge under 18 år omfatter unge, som på grund af stofmisbruget har alvorlige sociale og adfærdsmæssige problemer, der medfører at den unge ikke kan fungere i forhold til familie, uddannelse, arbejde eller skole. Tilbud skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelse til kommunen. For unge under 18 år kræver iværksættelse af behandling samtykke fra forældre. Hvis den unge er fyldt 15 år, kræves tillige samtykke fra den unge selv Mulighed for frit valg Indførelsen af garanti for social behandling for stofmisbrug for personer over 18 år indebærer bl.a., at en person, der er visiteret til behandling i et kommunalt tilbud, frit kan vælge at blive behandlet på et andet offentligt eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det kommunale tilbud, man oprindeligt er blevet visiteret til. Loven indebærer dog, at retten til at vælge et andet behandlingstilbud kan begrænses, hvis hensynet til borgeren taler herfor. Såfremt en borger vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller godkendt privat behandlingstilbud end det, kommunen oprindeligt har visiteret til, er der ikke krav om, at tilbud om behandling skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Behandlingsstederne informerer ved indskrivningen borgerne om muligheden for frit valg. Derudover kan man senere i behandlingsforløbet få støtte til at søge relevant information om frit valg, og til eventuelt at gøre brug af muligheden for frit valg. 9

12 2.8. Hvilke målsætninger er der for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på handleplaner Unge under 18 år Det er lovpligtigt, at der skal udarbejdes handleplan for unge under 18 år med et behandlingskrævende stofmisbrug. Dette fremgår af servicelovens 140, stk. 2. Det fremgår, at handleplanen skal udarbejdes sammen med den unge og dennes familie. I Direktørområde Børn og Unge er der af hensyn til at sikre størst mulig grad af helhed og koordinering i indsatserne truffet beslutning om, at de aktører, som i forvejen er omkring den unge med den unges og forældrenes samtykke skal inddrages og involveres omkring udarbejdelse af en koordineret handleplan dette gælder også omkring unge med behandlingskrævende misbrug -. Formålet med dette er at sikre, at den unges skole, uddannelsesinstitution, UU-vejleder m.v. er inddraget i en samlet plan og støtte til den unge. På denne måde sikres det også, at det af handleplanen fremgår, hvordan den unges skole, uddannelsesinstitution eller andre kan bidrage til og bakke op om behandlingen i Ungeafdelingen. Den unge screenes og interviewes i Ungeafdelingen. Hvis den unge herefter fortsat er motiveret for et behandlingsforløb orienteres Familieafdelingens ungeteam i Ungekontakten. Sagsbehandler i Familieafdelingens ungeteam tager herefter initiativ til afholdelse af tværfaglig opstartsmøde med henblik på udarbejdelse af en samlet koordineret handleplan for den unge. I mødet deltager den unge, forældremyndighedsindehavere, evt. skole, uddannelsesinst., evt. UU vejleder og sagsbehandler fra Familieafdelingens ungeteam, der fysisk er placeret i Ungekontakten. Handleplanen følges op første gang efter 3 måneder og derefter min. hver 6 måned på tværfaglig opfølgningsmøde, hvor ovenstående aktører også deltager. Samme procedure er gældende, hvis den unge henvises til Ungeafdelingen fra sagsbehandler i Familieafdelingens ungeteam. Unge i alderen år Sagsbehandlere fra Ungekontakten udarbejder handleplan efter Servicelovens 141, hvis borgeren ønsker dette og er omfattet af målgruppen for handleplan. Møde mellem borger og sagsbehandler i forbindelse med udarbejdelse af handleplan kan i et vist omfang foregå lokalt i Ungeafdelingen. Visitationsmateriale og behandlingsplan fra Ungeafdelingen indgår i grundlaget for udarbejdelse af 141 handleplan. Løbende opfølgning på handleplaner understøttes af status på behandlingsforløbet fra ungeafdelingen hver 3./6. måned. I henhold til bekendtgørelse nr. 642 af 15. juni 2006 koordineres handleplaner med Kriminalforsorgen efter behov. 10

13 2.9. Hvordan brugerinddragelsen sikres Såvel ved henvendelse som ved planlægning og gennemførelse af behandlingsforløbet tages der gennem dialog udgangspunkt i den unges ønsker, behov og mål for behandlingen. Den unge læser og underskriver endvidere referatet af visitationsinterviewet og den udarbejdede behandlingsplan. Brugerinddragelsen sikres tillige ved statussamtaler samt ved løbende dialog Regler for betaling for kost og logi Ambulant behandling er gratis for borgeren, men i forbindelse med sociale arrangementer kan der være en mindre egenbetaling for kost Information om sagsbehandling og klageadgang Da stofmisbrugsbehandlingen går på tværs af to lovområder er klagesystemet ligeledes todelt. Klageadgang vedr. børn og unge under 18 år: Forældremyndighedsindehaverne har klageadgang over den lægelige og medicinske behandling. En klage skal sendes til: Patientombudet, Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg Forældremyndighedsindehaverne kan klage over Familieafdelingens afgørelse om visitering til Ungeafdelingen. Klagefritsten er 4 uger fra modtagelse af afgørelsen. Når klagen modtages skal Familieafdelingen revurdere sagen. Hvis Familieafdelingen fastholder afgørelsen, sender Familieafdelingen klagen til Ankestyrelsen. Klageadgang vedr. unge årige Hvis du ønsker at klage over den lægelige eller medicinske behandling skal klagen sendes til Patientombuddet, Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg. Hvis du ønsker at klage over den sociale behandling skal klagen sendes til Svendborg Kommune, Socialfagligt Center, Svinget 14, 5700 Svendborg. Du skal klage senest 4 uger efter, at du har modtaget besked om den afgørelse, du vil klage over. Hvis du ikke får medhold i din klage, skal Socialfagligt Center give dig besked om det og skal samtidigt sende sagen videre til Ankestyrelsen til behandling. Borgere kan få rådgivning og vejledning til at klage ved henvendelse til Socialfagligt Center, Svinget 14, 5700 Svendborg eller ved henvendelse til personalet i Ungeafdelingen. 11

14 Du kan klage såvel skriftligt som mundtligt. Hvis du ønsker at klage mundtligt skal personalet skrive klagen ned Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling Personalet i Ungeafdelingen er tværfagligt sammensat og består af faggrupperne pædagoger, psykolog, socialrådgivere, læge og sekretær. Ud over behandlernes grunduddannelse bliver alle videreuddannet i kognitive behandlingsmetoder og den motiverende samtale. Der sker løbende en opkvalificering af medarbejderen i forhold til de behandlingsmæssige opgaver, som løses i Ungeafdelingen. Personalets faglige kvalifikationer sikres ved, at der én gang årligt udfærdiges en kursus- og uddannelsesplan for Ungeafdelingen. Kursus- og uddannelsesplanen tilgodeser såvel den generelle som individuelle kompetenceudvikling. Derudover modtager alle medarbejdere i Ungeafdelingen supervision Monitorering af indsatsen Måltal for behandlingsindsatsen i Ungeafdelingen I er der følgende måltal for behandlingsindsatsen i ungeafdelingen: Andel der efter afsluttet behandling er stoffri: 40 % Andel der efter afsluttet behandling har reduceret deres stofmisbrug: 15 % Andel der efter afsluttet behandling vender tilbage til stofmisbrugsbehandling inden for 12 måneder: 15 % Ungeafdelingen monitorerer behandlingsindsatsen ved hjælp af registrene SIB, DanRIS ambulant og VBGS samt Ungeafdelingens journalsystem EKJ. SIB er et indberetningssystem til Sundhedsstyrelsen over Stofmisbrugere I Behandling. Det er lovpligtigt at indberette alle unge, der indskrives i afdelingen til behandling. SIB-indberetningen omfatter en række data, der indhentes hos den unge ved indskrivningen. Herefter indberettes data til Sundhedsstyrelsen. Når en ung udskrives, indberettes der ligeledes til SIB registret. Ungeafdelingen indberetter data til DanRIS Ambulant. DanRIS Ambulant er et indberetningssystem, hvor en række oplysninger om behandlingstilbuddet til borgerne registreres anonymt med henblik på fortsat at kunne udvikle behandlingstilbuddet. 12

15 Ungeafdelingen indberetter endvidere data vedr. borgere i behandling til VBGS registret. Indberetning omfatter stamoplysninger, ventetid på behandling samt oplysninger om selve behandlingen. Ungeafdelingen benytter sig af journalsystemet EKJ. I EKJ registreres forsørgelsesgrundlag, boligforhold, fysisk- og psykisk helbred, stof- og alkoholmisbrug, kriminalitet, sociale og arbejdsmæssige forhold m.m. EKJ fungerer tillige som journaliseringssystem. Derudover monitoreres antal indskrevne, alder, køn, behandlingstilbud, behandlingslængde m.m. I forbindelse med Ungeafdelingens deltagelse i projekt metodeprogram for stofmisbrugsbehandling ledet af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, monitoreres indsatsen yderligere af Center For Rusmiddelforskning, Århus Universitet, i form af både kvantitative data og interviews med unge i behandling Opmærksomhed på stofmisbrugerens hjemmeboende børn Kommunalt ansatte og private, der udfører opgaver for kommuner er omfattet af Servicelovens regler om underretningspligt efter 153 og 154. Konkret betyder dette, at behandlerne er forpligtet til at underrette kommunen med henblik på at sikre barnet den fornødne hjælp. Når en borger indskrives i behandling, spørges der i udredningen ind til eventuelle børn, og det vurderes, om barnet er i risiko for at blive udsat for svigt eller fare. Er dette tilfældet, kontaktes borgerens hjemkommune straks Den fremtidige indsats på stofmisbrugsbehandlingsområdet Svendborg Kommune vedtog i 2009 kommunens politik for socialt udsatte borgere. Politikken danner udgangspunkt for indsatser og initiativer indenfor området, og vil således være dagsordenssættende for fremtidige indsatser. Kommunen har en række prioriterede indsatsområder: Livskvalitet Sundhed Forebygge isolation Tidlig indsats Borgere med flere og sammensatte problemstillinger, som for eksempel misbrug og sindslidelser. 13

16 Samarbejdet på tværs Tilsyn Efter Retssikkerhedsloven har kommunen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. Nærværende kvalitetsstandard og udmøntningen heraf i Ungeafdelingen kan ses som et redskab, kommunen kan benytte som led i tilsynet, der gør det enklere for kommunen at vurdere, om de enkelte tilbud lever op til de kvalitetskrav, der er fastsat. Arbejdet med kvalitetsstandarden kan dog ikke medføre indskrænkning eller anden begrænsning i tilsynet efter retssikkerhedsloven. Som følge af tilsynsreformen er dele af den kommunale tilsynsforpligtigelse pr. 1. januar 2014 overgået til tilsynsenheden i Region Syddanmark. Som tilsynscenter i Region Syddanmark vil Fåborg-Midtfyn Kommune varetage tilsynsopgaven i forhold til tilbud efter Servicelovens 101 (stofmisbrugsbehandling). 14

17 Kapitel 3. Ambulant behandling af stofmisbrugere over 25 år 3.1. Opgaver som udføres i forhold til målgruppen Svendborg Kommune tilbyder ambulant rådgivning, udredning og behandling i forhold til målgruppen. Den ambulante behandling omfatter en vifte af tilbud fra information, støtte- og rådgivningsforløb til terapeutiske forløb af varierende længde. Svendborg Kommune yder ligeledes rådgivning og konsultativ virksomhed i forhold til eksterne samarbejdspartnere herunder pårørende, virksomheder, uddannelsesinstitutioner mm Målgruppen Stofafhængige fra 26 år og opefter, som er afhængige af heroin, andre stoffer af morfingruppen, centralstimulerende stoffer og/eller andre afhængighedsskabende rusmidler. Stofmisbruget kan omfatte stoffer som opiater og opiatlignende stoffer (morfin, heroin, ketogan, metadon), kokain, amfetamin eller amfetaminlignende stoffer (f.eks. ecstasy), hallucinogener (f.eks. LSD og visse svampearter), cannabisprodukter (f.eks. hash, marihuana, pot) samt benzodiazepiner (f.eks. stesolid, alupam, rohypnol) Overordnede mål, herunder værdier og normer, som indsatsen bygger på Mål for misbrugsbehandlingen Målet med den ambulante behandling er at skabe eller genskabe en social kompetence i det omfang, det er muligt for den enkelte. Indsatsen er derfor fysisk, psykisk og social rehabilitering og en begrænsning af de skader misbrugslivsformen har medført. Hvor det er muligt, er målet stoffrihed. Udover stoffrihed arbejdes der med at forebygge at problemerne for den enkelte forværres forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktiviteter, behandling, omsorg og pleje yde en helhedsorienteret indsats med tilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov. 15

18 Svendborg Kommunes værdigrundlag for misbrugsbehandling Det antages, at misbruget opstår og fastholdes i et kompliceret samspil mellem den enkelte og dennes omgivelser. Der er ikke noget enkelt årsags-virkningsforhold, men misbrug opstår som følge af en kompleks sammensætning af mange forhold, hvor stofmisbruget er en reaktion på dette. Vi tror på, at personlig vækst fremmes i et hus med klare rammer, tydelige mål, og hvor borgeren bliver ansvarliggjort igennem medinddragelse. Fokus er på den enkeltes ressourcer, herunder at fastholde nysgerrigheden og fremme håbet for den enkelte. Vi vil forpligte os til at skabe et hus, hvor de fysiske rammer virker indbydende, og hvor den enkelte får oplevelse af at føle sig velkommen. Igennem tydelige mål, professionalisme, medinddragelse og med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer vil vi fastholde, at forandring er en mulighed med respekt for den enkeltes livsværdier Den organisatoriske struktur i forhold til behandlingstilbuddene Den ambulante behandling af stofmisbrugere fra 26 år og opefter varetages af Behandlingscenter Svendborg. Behandlingscentret er organisatorisk forankret i Center for Rusmidler og Forsorg i Socialafdelingen. Behandlingscentret er normeret til 150 borgere. Behandlingscenter Svendborg Dronningholmsvej 60A 5700 Svendborg Tlf Hjemmeside: Åbningstider: Man-tirs-onsdag Kl (kl efter aftale) Torsdag Kl (kl efter aftale) (kl. 20 efter aftale) Fredag Kl (kl efter aftale) Lørdag, søn- og helligdage kl Behandlingen er baseret på frivillighed. Behandlingscentret iværksætter behandling så hurtigt som muligt efter borgerens henvendelse og altid indenfor 14 dage. Behandlingscentret foretager udredning og planlægning med inddragelse af 16

19 borgeren, således at indsatsen for den enkelte borger opleves som relevant i forhold til ønsker og behov. Udredningen kan også inddrage eksterne samarbejdspartnere for at sikre et behandlingstilbud, som er helhedsorienteret og koordineret. Målene for behandlingen fastlægges i en behandlingsplan og tager udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer, behov og problemer. Formålet er en oplevet forbedret livskvalitet. Hovedvægten i Behandlingscentrets tilbud er ambulant behandling. Ud over ambulant behandling tilbyder afdelingen også dag- og aktivitetstilbud Ambulant behandling Med ambulant behandling menes der aktiviteter, der foregår efter aftalte og faste mødetidspunkter inden for en bestemt åbningstid, og hvor der arbejdes ud fra den lagte behandlingsplan. Borgere bosat i Svendborg Kommune kan modtage behandlingen anonymt i forhold til øvrige kommunale instanser, men Behandlingscentret er lovgivningsmæssigt forpligtet til at kende den enkelte borgers identitet. Muligheden for anonymitet er ligeledes betinget af, at der ikke er forhold, der er underlagt underretningspligt mv Behandlingsmetoder Behandlingscenter Svendborg benytter følgende behandlingsmetoder: Individuel samtalebehandling Gruppebehandling Systemiske metoder Kognitive metoder Eksponering Substitutionsbehandling Sundhedsfaglig forebyggelse og behandling Terapi Lysbehandling NADA akupunktur For at opfylde behovet for differentieret behandling der tilgodeser den enkelte borgers individuelle ressourcer og behov, tilbydes behandlingen i forskellige grupper. Vurderingen af hvilken gruppe borgeren bliver tilknyttet tager afsæt i en vurdering af misbrugets art, varighed og sociale forhold, herunder tilknytning til arbejdsmarkedet. Behandlingscentret tilbyder bl.a. borgere kurser i følgende: Mindfulness Psykoedukation 17

20 Selvværd Alkoholstrategi Rygestop Tilbagefaldsforebyggelse Netværk Benzodiazepin ophør Udleveringsenhed For de borgere, som er socialt færdigbehandlet, men som stadig har behov for medicinsk behandling (substitutionsmedicin). Harm Reduction Et udvidet omsorgs- og rådgivningstilbud (beskrives nedenfor) Særlige tilbud Harm Reduction Er til den gruppe hvor der et behov for et udvidet socialt og sundhedsmæssig tilbud med henblik på at drage omsorg for den enkeltes helbred og sociale funktion. Borgere i HR tilbuddet har ofte alvorlige helbredsmæssige problemer og følges derfor tæt af læge- og sygeplejefunktionen, herunder ledsagelse til tandlægebehandling, undersøgelser hos egen læge og hospitalsafdelinger samt tæt samarbejde med den kommunale hjemmepleje. HR tilbuddet omfatter gruppebehandling i cafemiljø med fast tilknyttet personale, hvis opgave er at være kontaktperson for den enkelte borger og proceshjælper i forhold til gruppen. Det tilknyttede personale fungerer også som brobygger i forhold til egen læge, tandlæge, sagsbehandler og andre af de professionelle, hvis indsats er afgørende for, at der arbejdes helhedsorienteret med borgerens behov. Individuel behandling med tilknyttet kontaktperson, der kan lægge en del af indsatsen i borgerens hjem, indgår også i HR tilbuddet. Opgaverne vil typisk være de samme som i gruppebehandlingen, men er målrettet borgere, der f.eks. er tilknyttet dagtilbud i socialpsykiatrien, eller som ikke magter at indgå i gruppesammenhænge. Ud over disse indgår følgende i HR tilbuddet: Substitutionsbehandling, NADA akupunktur, aktiviteter af sportslig karakter, aktiviteter af traditionsbevarende karakter, brugerinddragelse via handleplaner, kvalitetssikring og brugermøder. Afvænning fra hash/alkohol og centralstimulerende stoffer Behandlingen er baseret på gruppebehandling. Der er 2 grupper: En gruppe for borgere tilknyttet arbejdsmarkedet og en gruppe for borgere, som ikke er i arbejde. Formålet med begge grupper er, at borgerne får udredt og identificeret misbruget samt opbygget nye livsstrategier, der har til hensigt at forebygge social og helbredsmæssig forværring. 18

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 September 2014 Formål Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af Svendborg Kommunes tilbud om behandling

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Maj 2013 Indholdsfortegnelse Formål...1 Kapitel 1. Indledning...2 1.1. Lovgrundlag...3 Kapitel 2. Ambulant

Læs mere

Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere

Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere - Aftalen omfatter behandling efter Servicelovens 101 og Sundhedslovens

Læs mere

A F T AL E. mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug

A F T AL E. mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug A F T AL E mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug 1 Formål Ifølge Servicelovens 101 skal kommunalbestyrelsen tilbyde behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere - efter 101 i lov om social service

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere - efter 101 i lov om social service Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere - efter 101 i lov om social service Indholdsfortegnelse 0. Formål... 1 1. Indledning... 2 1.1. Lovgrundlag... 3 2. Ambulant behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Version 5 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indledning Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov Notat Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune 2015 Området Voksne med særlige Behov Acadre 14/14415-18 Lov om socialservice 101 og 101 a om social behandling

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indsatsens lovgrundlag Lov om Social Service 101 om social behandling for stofmisbrug samt Socialministeriets Vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap 25. september 2009 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service December 2010 Lovgrundlag I medfør af 139 i Lov om social service har Socialministeren i

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af D...2015 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 t KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 30. januar 2017 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet... 3 2.

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Udkast til Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Udkast til Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for Behandling til alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Lovgrundlag for ydelsen: Sundhedslovens 141 141

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 Kvalitetsstandard Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 1 Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & SUNDHED September 2016 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag Servicelovens 101: Enhver borger

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014 Jr. nr. 27.36.04P27-0001 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet...

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune September 2011 Organisatorisk struktur. Lovgrundlag Rusmiddelteamet er en del af Afdelingen for Socialpsykiatri og Rusmidler som er forankret

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen...

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Kvalitetsstandard for stofmisbrug

Indholdsfortegnelse til Kvalitetsstandard for stofmisbrug Indholdsfortegnelse til Kvalitetsstandard for stofmisbrug 1. Lovgrundlag: 101...2 2. Målgruppen...2 3. Den overordnede målsætning for indsatsen i Odense Kommune...3 Målsætninger der er retningsanvisende

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune.

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Denne samarbejdsaftale dækker områderne Alkoholbehandling og Stofmisbrugsbehandling. Aftalen indgås med udgangspunkt i Region

Læs mere

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Behandlingen af unge under 18 år gives i

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Revideret 2013 Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse nr. 622

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 35 Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Sundhedslovens 141 2016 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Udkast til: Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling. Version nr.: 3

Udkast til: Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling. Version nr.: 3 Udkast til: Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling 2012 Udarbejdet af: Tommy Neesgaard Dato: 29.11. 2011 Sagsid.: tone Version nr.: 3 Kvalitetsstandard for varetagelse af stofmisbrugsbehandling Område

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indsatsens lovgrundlag Lov om Social Service 101 om social behandling for stofmisbrug samt Socialministeriets Vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & SUNDHED September 2014 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag Servicelovens 101: Enhver borger

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, Ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Mandag den 1. marts 2010 fra kl

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, Ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Mandag den 1. marts 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, Ungeafdelingen, Svendborg Kommune Mandag den 1. marts 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Alkoholmisbrugsbehandling

Alkoholmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 101 og Alkoholmisbrugsbehandling 141 2015 2 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling SEL 101 og alkoholmisbrugsbehandling SL 141 Lovgrundlag Lov om social service 101 om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune.

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. 101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indledning Kommunalbestyrelsen i Kolding Kommune forpligtet til at fastsætte en kvalitetsstandard for kommunens tilbud om social behandling for stofmisbrug. En kvalitetsstandard for kommunens tilbud om

Læs mere

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune.

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. 101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 09-02-2010 Dato: 22-01-2010 Sag nr.: KB 35 Sagsbehandler: Jens Damsø Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere