Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013."

Transkript

1 1

2 1. Indledning Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet Målgruppe Overordnede mål for indsatsen Visitationsprocedure Behandlingstilbud Behandlingsgaranti Behandlingsplaner mål for udarbejdelse, koordinering og opfølgning Borgerinddragelse Mulighed for frit valg Regler for betaling for kost og logi mv Mulighed for at klage Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling Monitorering af indsatsen Opmærksomhed på forholdene for hjemmeboende børn under 18 år Kvalitetskrav til døgnbehandlingstilbud Godkendelseskriterier for private døgnbehandlingstilbud i Favrskov Kommune Tilsyn... 8 Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april

3 1. Indledning Favrskov Kommunes kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser kommunen tilbyder i forhold til stofmisbrugsbehandling. Ifølge bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2006 forpligtes Favrskov Kommune til at udarbejde en kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Kvalitetsstandarden skal indeholde en samlet information til borgerne om de tilbud og ydelser, borgeren kan tilbydes, hvis de ønsker social behandling for stofmisbrug i Favrskov Kommune. Kvalitetsstandarden er godkendt af byrådet i Favrskov Kommune 30. april Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet Favrskov Rusmiddelcenter tilbyder råd og vejledning samt behandling for stofmisbrug, herunder Ambulant behandling for stofmisbrug Rådgivning om stofmisbrug Social behandling Åben telefonrådgivning Indstilling og visitation til substitutionsbehandling (metadon mv.) Favrskov Rusmiddelcenter samarbejder med eksterne læge- og psykiatri konsulenter omkring lægelige ydelser og psykiatrisk konsulentbistand. Dag- og døgnbehandling tilbydes efter en konkret individuel vurdering ved eksterne leverandører. Desuden varetager Favrskov Kommune socialt opsøgende arbejde på gadeplan ved SKP medarbejdere i Social Indsats, Social og Sundhed. Der føres eksternt tilsyn med Favrskov Rusmiddelcenter i lighed med kommunes øvrige tilbud på social-, psykiatri- og handicapområdet. 3. Målgruppe Stofmisbrugsbehandling tilbydes til borgere i Favrskov Kommune over 18 år, som har stofmisbrugsproblemer. 4. Overordnede mål for indsatsen Social inklusion af borgerne er et centralt begreb i Favrskov Rusmiddelcenter. Dette betyder, at borgerne inddrages og er medbestemmende i behandlingsforløbet. Socialt udsatte med misbrugsproblemer skal tilbydes og motiveres til at indgå i et behandlingsforløb. Målet er stoffrihed/afvænning, periodevis stoffrihed eller stabilisering og forbedret livskvalitet. Motivation og indsats varetages af Favrskov Rusmiddelcenter i samarbejde med sagsbehandler i Social Indsats, Social og Sundhed. Målsætninger, der er retningsanvisende for det daglige arbejde, er: 3

4 Favrskov Rusmiddelcenter og Social Indsats arbejder tæt sammen om indsatsen overfor borgere med stofmisbrug, så borgeren tilbydes en sammenhængende og helhedsorienteret indsats. Indsatsen understøtter borgeren i at leve en selvstændig tilværelse på egne præmisser med vægt på livskvalitet. Målet for behandlingen er stoffrihed. Hvis dette ikke er umiddelbart opnåeligt er målet forbedret livskvalitet. Behandlingen tilrettelægges, så der stilles realistiske krav til den enkeltes formåen. Døgnbehandlingsforløb kan tilbydes, hvis det vurderes, at det ambulante tilbud ikke er tilstrækkeligt. Målet er stoffrihed via en intensiv behandling, aktiviteter og struktureret dagligdag. Behandlingsindsatsen følges altid op af konkret stillingtagen til en efterbehandlingsplan. Eksempelvis en kombination af samtaleforløb og særlig beskæftigelsesmæssig indsats i samarbejde med sagsbehandler i Social Indsats, Social og Sundhed. Der er ikke venteliste til stofmisbrugsbehandling. 5. Visitationsprocedure Alle borgere kan uden visitation kontakte Favrskov Rusmiddelcenter telefonisk. Borgere kan således frit henvende sig med henblik på at få tilbudt rådgivning/vejledning eller behandling for stofmisbrug. Når en borger henvender sig første gang tilbydes en samtale inden for en uge. Der er mulighed for, at de første to samtaler er anonyme. Hvis der herefter ønskes behandling, kræves det, at vedkommende bliver indskrevet med navn og cpr.-nummer. Selve indskrivningsproceduren indebærer følgende elementer: 1. Kontakt til Favrskov Rusmiddelcenter eller sagsbehandler i Social indsats, Social og Sundhed 2. Udfyldelse af samtykkeerklæring 3. Udfyldelse af oplysningsskema 4. Udarbejdelse behandlingsplan 5. Tilbud om handleplan (jf. lov om social service 141) Efter at have talt med en af behandlerne er der mulighed for at blive visiteret til et ambulant behandlingstilbud. Visitation til døgnbehandling varetages af Favrskov Kommunes visitationsudvalg vedrørende alkohol- og misbrugsområdet, der har kompetencen til at træffe afgørelse om bevilling af døgnbehandlingsforløb. Hvis det i forbindelse med et ambulant behandlingsforløb vurderes, at borgeren har behov for døgnbehandling, kontakter Favrskov Rusmiddelcenter Social Indsats, der i et samarbejde laver en indstilling til visitationsudvalget vedrørende misbrugsområdet. Hvis der er behov for ordination af Metadon, Subutex eller anden medicin, vil borgeren skulle mødes med og afklares af en sociallæge. 4

5 Tilbud om stofmisbrugsbehandling iværksættes senest 14. dage efter, at en borger har henvendt sig med et ønske om behandling. 6. Behandlingstilbud I det følgende beskrives tilbud for borgere over 18 år i Favrskov Rusmiddelcenter: Rådgivning Favrskov Rusmiddelcenter tilbyder råd og vejledning med mulighed for anonymitet til borgere, der har behov for viden og rådgivning i relation til brug af euforiserende stoffer. Rådgivning kan gives telefonisk eller ved op til 2 personlige samtaler på Rusmiddelcentret. Der kan bestilles tid til samtale ved telefonisk kontakt til Favrskov Rusmiddelcenter. Ambulant behandling Den ambulante behandling omfatter individuelle samtaler. Der arbejdes ud fra den enkeltes egne ønsker og individuelle målsætning. Fokus i behandlingen er på motivation, indsigt i afhængighedens fordele og ulemper, udarbejdelse af individuel målsætning, identifikation af højrisikosituationer m.m. Hyppigheden af samtalerne varierer i forhold til, hvor borgeren er i sin behandlingsproces. Indstilling til døgnbehandling Borgere, der er indskrevet i Favrskov Rusmiddelcenter, kan efter konkret vurdering indstilles og visiteres til døgnbehandling. Gravide, som tilbydes døgnbehandling, har mulighed for at indgå en kontrakt om tilbageholdelse i forbindelse med døgnbehandlingen. Misbrugspsykiatrisk udredning Misbrug optræder ofte i sammenhæng med en psykiatrisk lidelse eller psykisk sårbarhed, hvilket der bør tages højde for i misbrugsbehandlingen. Favrskov Rusmiddelcenter har derfor tilknyttet en psykiatrisk lægekonsulent, der ud fra en konkret, individuel vurdering kan foretage en misbrugspsykiatrisk udredning. Udredningen bruges i tilrettelæggelsen af behandlingen til at synliggøre hvilke eksterne tilbud, der eventuelt kan inddrages til eventuel opstart i medicinsk behandling Udredning ved misbrugspsykiater sker, hvis der er mistanke om, at psykiske problemer er en del af borgerens samlede problematik. En medarbejder fra Favrskov Rusmiddelcenter deltager i udredningssamtalen sammen med borgeren. Under samtalen udredes systematisk for symptomer på psykiske lidelser, og hvor det er muligt, stilles en diagnose. Herefter iværksættes behandling. Substitutionsbehandling Substitutionsbehandling er omfattet af sundhedslovens 142 og er dermed ikke underlagt krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard. Behandling skal dog følges af en social behandling, hvorfor behandlingsformen er medtaget i nærværende kvalitetsstandard. Behandlingen varetages af eksterne lægekonsulenter, der ordinerer medicin (metadon, subutex m.m.) til substitutionsbehandlingen. 5

6 Borgere i Favrskov kan få udleveret metadon m.v. via apotekerordning. Behandlingen er forbeholdt borgere, som er afhængige af opioider (dvs. heroin, morfinpræparater, opium, ketogan m.fl.). Målet med behandlingen er at give brugeren social og medicinsk stabilitet. Sundhedstilbud Borgere i behandling, der er i risikogruppen for hepatitis og HIV, tilbydes rådgivning, screening og vaccination ved ekstern sociallæge. I risikogruppen er de borgere, der aktuelt eller tidligere har sniffet eller injiceret deres stof. 7. Behandlingsgaranti Ifølge servicelovens 101 skal kommunen sørge for tilbud om stofmisbrugsbehandling. Tilbuddet skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelse til kommunen. Fristen kan dog fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller godkendt privat behandlingstilbud, end det kommunen har visiteret til. Hvis iværksættelsen af et tilbud ikke sker inden 14 dage, kan der klages til Det Sociale Nævn. 8. Behandlingsplaner mål for udarbejdelse, koordinering og opfølgning I et tæt samarbejde mellem borger og behandler udarbejdes en behandlingsplan. Målet for udarbejdelsen af behandlingsplanen er, at borgeren opnår størst mulig motivation, egenindsigt og tager ansvar for efterlevelsen af indholdet i planen. Behandlingsplanen koordineres i samarbejde med relevante samarbejdsparter i den konkrete sag. Udarbejdelse af planen skal ske i en kontinuerlig proces, hvor mål og indsats løbende følges og justeres efter behov. Er det ikke muligt at foretage en faglig udredning af sagen indenfor 14 dage, må dette skrives ind i behandlingsplanen, så planen indeholder en så realistisk beskrivelse som muligt af rammerne, omfanget, tidshorisonten m.m. for den indsats, der er brug for. Da behandlingsplanen løbende skal revideres og ajourføres, vil aftaler i forbindelse med udredning og koordination af en sag kunne indskrives i planen. Behandlingsplanen ajourføres mindst hver 6. måned i forbindelse med lovpligtig samtale med borgere i medicinsk behandling. 9. Borgerinddragelse Favrskov Rusmiddelcenter arbejder løbende på at styrke borgerinddragelsen. Dette sker særligt ved opmærksomhed på betydningen af at sikre en optimal inddragelse af borgeren i udformningen af en behandlingsplan. 10. Mulighed for frit valg Borgere, der er visiteret til behandling, har ret til at vælge mellem offentlige behandlingstilbud, der er registreret på Tilbudsportalen og private behandlingstilbud, der er godkendt efter kapitel 3 i bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud. Det konkrete tilbud skal være af tilsvarende karakter som det, kommunen har visiteret til. Der vil derfor ikke være frit valg mellem fx døgn- og dagbehandling, og der vil heller ikke nødvendigvis være alle godkendte behandlingssteder, som er relevante for det planlagte behandlingsforløb. Adgangen til frit at vælge kan i særlige tilfælde begrænses, hvis hensynet til borgerens fysiske eller psykiske tilstand taler for det. 6

7 Den medicinske behandling er ikke omfattet af lov om social service, og er derfor heller ikke omfattet af reglen om frit valg i 101 stk. 4. Favrskov Rusmiddelcenter informerer borgere om adgangen til at benytte sig af andre behandlingstilbud og er borgeren behjælpelig med at søge relevant information i forbindelse med det frie valg. 11. Regler for betaling for kost og logi mv. Behandling for stofmisbrug er vederlagsfri for borgeren. I forbindelse med døgnbehandlingstilbud kan der være egenbetaling i forhold til kost og logi. Reglerne for kost og logi under døgnbehandling varierer. Social Indsats udmåler egenbetalingen. 12. Mulighed for at klage 1. Afgørelser, der er truffet efter den sociale lovgivning, kan påklages til Det Sociale Nævn. Herunder hører også klager over manglende iværksættelse af tilbud senest 14 dage efter henvendelse til kommunen. Favrskov Rusmiddelcenter er behjælpelig med praktiske oplysninger i forbindelse med en klagesag. Klagen sendes til Social Indsats i Favrskov Kommune. Klagen skal sendes inden 4 uger efter, at borgeren har modtaget afgørelsen. Social Indsats revurderer afgørelsen og videresender den til behandling i Det Sociale Nævn, såfremt afgørelsen fastholdes. 2. Klager over det generelle serviceniveau, fx hvilke tilbud og pladser, der er til rådighed og taksterne for disse, kan påklages til Social Indsats, Favrskov kommune. Klager over den faktiske gennemførelse af kommunens opgaver og personalets optræden kan også påklages til Social Indsats, Favrskov Kommune. 3. Klager over den sundhedsfaglige virksomhed som for eksempel undersøgelse, behandling og tilsidesættelse af dine rettigheder som patient i forbindelse med substitutionsbehandlingen sendes til Patientombuddet, 13. Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling Favrskov Rusmiddelcenter anser opkvalificering af personalets faglige kvalifikationer som en vigtig forudsætning for at tilbyde den bedst mulige behandling. Favrskov Rusmiddelcenter arbejder med målrettet uddannelse af personalet i forhold til målgruppen for stofmisbrugsbehandling. 14. Monitorering af indsatsen Favrskov Rusmiddelcenter anser opfølgning og evaluering som centrale elementer i bestræbelserne på at sikre den bedst mulige behandling. Som følge heraf prioriterer Favrskov Rusmiddelcenter: at indsatsen overfor den enkelte bruger evalueres, og at borgerens behandlingshandleplan efterleves og justeres at Favrskov Rusmiddelcenter indberetter oplysninger om behandling af borgere til Stofmisbrugsdatabasen Data indsamles for at overvåge udviklingen i gruppen af stofmisbrugere, der søges behandling, ændringer i misbrugsmønstre samt behandlingstiltag. Ud fra registret er det muligt at få oplysninger om antallet af stof- 7

8 misbrugere i behandling, hvilke stoffer der bruges, hvordan de indtages, misbrugernes risikoadfærd og alder, geografiske herkomst samt deres socioøkonomiske karakteristika. Favrskov Kommune deltager i udviklingsprojekter med blandt andre JYFE og Metodecentret om afdækning af evidens og udvikling af nye metoder. 15. Opmærksomhed på forholdene for hjemmeboende børn under 18 år Alle medarbejdere i Favrskov Rusmiddelcenter er forpligtede til at være opmærksomme på, om borgere i behandling har hjemmeboende børn. Hvis det vurderes, at et barns udvikling og trivsel er truet er medarbejderen forpligtet til at underrette kommunens familieafdeling. 16. Kvalitetskrav til døgnbehandlingstilbud Der kan kun visiteres til døgnbehandling på private tilbud, som er godkendt af beliggenhedskommunen og oprettet på Tilbudsportalen eller offentlige tilbud, som er oprettet i Tilbudsportalen. Fra den 1. januar 2014 forventes godkendelsesopgaven udført af det nye socialtilsyn i Silkeborg Kommune. 17. Godkendelseskriterier for private døgnbehandlingstilbud i Favrskov Kommune Beliggenhedskommunen godkender private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere som generelt egnede. Godkendelsen skal meddeles i en skriftligt begrundet afgørelse og skal angive, hvilke målgrupper botilbuddet eller behandlingstilbuddet er egnet til og antallet af pladser. Fra den 1. januar 2014 forventes godkendelsesopgaven udført af det nye socialtilsyn i Silkeborg Kommune. 18. Tilsyn Det er beliggenhedskommunen, der fører det generelle driftsorienterede tilsyn med tilbuddenes personale, bygninger og økonomi, herunder om grundlaget for optagelse på Tilbudsportalen fortsat består. Fra den 1. januar 2014 forventes tilsynsopgaven udført af det nye socialtilsyn i Silkeborg Kommune. 8

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service 1 Formål med kvalitetsstandarden Ifølge bekendtgørelse

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Sundhedsafdeligen Bjælkerupvej 32 4660 Store Heddinge Tlf.nr. 56 57 57 57 UDFØRER Køge Rådgivnings-

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Lovgrundlag: 1. De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlings-o mrådet. 101 og 139 i Lov om Social Service. Der tilbydes hjælp til, at klare

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune.

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. 101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social

Læs mere

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 J. nr. 29.09.00P22 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Organisering

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug 2014-2016

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug 2014-2016 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 2014-2016 September 2014 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Lovgrundlag for stofmisbrugsbehandling..3 3. Formål og værdigrundlag 4 4. Målgrupper

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere