KNB. Kalalliit Nunaanni brugseni. årsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KNB. Kalalliit Nunaanni brugseni. årsrapport"

Transkript

1 KNB Kalalliit Nunaanni brugseni 2014 årsrapport

2 Sisimiut Maniitsoq Sisimiut Postboks Sisimiut Tlf Fax Maniitsoq Postboks Maniitsoq Tlf Fax Nuuk Postboks Nuuk Tlf Fax Nuuk Paamiut Narsaq Qaqortoq Nanortalik Paamiut Postboks Paamiut Tlf Fax Narsaq Postboks Narsaq Tlf Fax Qaqortoq Postboks Qaqortoq Tlf Fax Nanortalik Postboks Nanortalik Tlf Fax KNB Qullersaqarfik Postboks Nuuk Tlf Fax Årsrapport 2014

3 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Nøgletal... 6 Ledelsesberetning... 7 Resultatopgørelse for Balance pr Egenkapitalopgørelse for Pengestrømsopgørelse for Noter... 26

4 Foreningsoplysninger Foreningsnavn Kalaallit Nunaanni Brugseni A.M.B.A. CVR-nr.: Kommuni najugaqarfik: Kommuneqarfik Sermersooq Telefon: Telefax: Internet: Direktion Susanne Christensen Direktør Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Imaneq 33, etage Postboks Nuuk Landsbestyrelse Aalipaaraq Kreutzmann, Maniitsoq, formand Ib Lennert Olsen, Nanortalik Sivert Olsen, Nuuk Petrine Thomsen, Qaqortoq Lars Jørgensen Kleist, Sisimiut Frederik Petersen, Paamiut Karla Bisgaard, Narsaq Mari Berthelsen, medarbejderrepræsentant Pengeinstitut GrønlandsBANKEN Postboks Nuuk Advokat Advokatfirmaet Malling & Hansen Damn Aqqusinersuaq Nuuk Årsrapport 2014

5 3

6 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2014 for Kalaallit Nunaanni Brugseni A.M.B.A. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssigt, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultatet samt pengestrømme. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Nuuk, 10. april 2015 Direktion Susanne Christensen Direktør Siulersuisuunerit Aalipaaraq Kreutzmann, Maniitsoq Formand Ib Lennert Olsen, Nanortalik Sivert Olsen, Nuuk Petrine Thomsen, Qaqortoq Lars Jørgen Kleist, Sisimiut Frederik Petersen, Paamiut Karla Egede Bisgaard, Narsaq Mari Berthelsen, Maniitsoq medarbejderrepræsentant Årsrapport 2014

7 Den uafhængige revisors påtegning Til medlemmerne i Kalaallit Nunaanni Brugseni A.M.B.A. Vi har revideret årsrapporten for Kalaallit Nunaanni Brugseni A.M.B.A. for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde en årsrapport uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge grønlandsk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsrapporten er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsrapporten. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Nuuk, 10. april 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Peter A. Wistoft Morten Speitzer statsautoriseret revisor 5

8 Hoved- og nøgletal t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. 5 års hovedtal Nettoomsætning Bruttoresultat Driftsresultat Resultat af finansielle poster (5.004) (4.952) (5.841) (7.960) (7.034) Årets resultat Dividende Egenkapital Balancesum Nøgletal Overskudsgrad 5,72% 6,0% 2,6% 3,3% 4,1% Egenkapitalens forrentning 15,98% 15,68% 7,1% 8,6% 11,7% Soliditetsgrad 45,00% 40,41% 35,3% 35,2% 33,9% Årsrapport 2014

9 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Foreningens hovedaktivitet er at drive detailhandel med dagligvarer. Markedsoverblik Kalaallit Nunaanni Brugseni, der er 100 % ejet af de grønlandske medlemmer, omfatter 7 lokalforeninger, der driver 13 butikker fra Nanortalik i syd til Sisimiut i nord. Udvikling i året Foreningens resultatopgørelse for 2014 udviser et overskud på t.kr , og foreningens balance pr. 31. december 2014 udviser en egenkapital på t.kr Årets resultat Omsætningen i 2014 udgør 692 mio.kr., hvilket er en stigning på 4.2 % i forhold til 2013, hvor omsætningen udgjorde 664 mio.kr. Kalaallit Nunaanni Brugseni`s overskud for 2014 før skat og dividende udgør t.kr , hvilket er t.kr mere end i Årets omsætningsudvikling skyldes en kombination af god fokus på godt købmandsskab, udvidede åbningstider i enkelte butikker samt øgede priser som følge af fragtstigningen 1. marts Årets resultat viser at vi fortsætter hvor vi slap i 2013, med den store fokus på optimering og effektivisering i organisationen. Vores indsatser på udvikling og uddannelse af medarbejdere har haft endnu større effekt i Således kan vi endnu engang kan bryste os af et resultat som det bedste nogensinde. Som en 100 % grønlandsk ejet virksomhed, der kun har økonomisk interesse i Grønland, geninvesteres overskuddet i Grønland til gavn for det grønlandske samfund. Årets investeringer Endnu engang besluttede landsbestyrelsen et mindre investeringsforbrug som i Dette er stadig i tråd med den lagte strategi. Brugseneeraq Maniitsoq gennemgik en mindre renovering og ombygning i løbet af sommeren. Butikken åbnede således til glæde for medlemmer og kunder i slutningen af juli 2014, hvilket ses på den efterfølgende omsætningsfremgang. Som led i vores miljøtiltag kunne vi i begyndelsen af september tage det første solcelleanlæg i brug. Anlægget blev sat op i Brugseneeraq Maniitsoq og har indtil dato kun givet positive overraskelser. Læs mere om det under afsnittet CSR. 7

10 Ledelsesberetning Brugseni Sisimiut åbnede i sommer en ny åben slagter med delikatesse. Vores forventninger til projektet blev nærmest overgået fra dag et af. Omsætnings- og indtjeningsmæssigt ligger vi pænt over budgettet. Udover ovenstående fik enkelte butikker ny kølere, frost- og kølerum samtidig med at Brugseni Narsaq gennemgik en større renovering af deres køle-frost anlæg. De samlede investeringer i 2014 beløber sig således til 6 mio.kr. I 2013 udgjorde de samlede investeringer 2 mio.kr. Medarbejderforhold Ved udgangen af 2014 var vi 423 medarbejdere inkl. løs - og ungarbejdere. Ved udgangen af 2013 var der 390 ansatte, en forøgelse på 33 medarbejdere. Udover at vi har udvidet medarbejderstaben på hovedkontoret med en kommunikationsmedarbejder, har Brugseni Sisimiut udvidet med 2 medarbejdere til delikatesse og slagterområdet. Den øgede medarbejderstab skal ses som et afsæt af den øgede omsætningsaktivitet fordelt på de enkelte butikker. Medlemsforhold I 2014 blev der optjent t.kr i dividende til medlemmerne, mod t.kr i Medlemstallet er pr. 31. december 2014 på , hvilket er en stigning på i forhold til udgangen af Dividenden blev udbetalt til medlemmerne d. 10. januar Der blev i 2014 afholdt kaffemik og specielle tilbudsarrangementer for medlemmer og kunder i henholdsvis Nanortalik og Maniitsoq for at markere 50 års dagen for begge butiksåbninger. I Brugseni Qaqortoq valgte lokalbestyrelsen at bakke op om den alkoholfrie uge 18, ved at have fokus på børn. Der blev lavet en speciel børnetilbudsavis, arrangeret diverse aktiviteter for børn og der blev lavet sund madpakke med frugt til alle folkeskolebørn alle ugens dage, krydret med en god pizza om fredagen. Generalforsamling d. 24. maj 2014 Generalforsamlingen 2014 blev igen afholdt i Nuuk, med deltagelse af stemmeberettigede 42 bestyrelsesmedlemmer fra kysten inkl. medarbejderrepræsentanter. Som dirigent var valgt Miki Lynge. Derudover deltog advokat Ulrik Blidorf. Årsrapport 2014

11 Ledelsesberetning Valg af formand 3 kandidater stillede op til formandsvalget. Den afgående formand Ib Lennert Olsen, næstformand Sivert Olsen og landsbestyrelsesmedlem Lars Jørgen Kleist. Sivert Olsen blev valgt til formand. Øvrig landsbestyrelse konstituerede sig dagen efter, således at Aalipaaraq Kreutzmann fra Maniitsoq blev næstformand og Petrine Thomsen fra Qaqortoq blev 2. næstformand. Som suppleant blev valgt Lars Jørgen Kleist fra Sisimiut. Årets pris Landsbestyrelsen besluttede ved mødet december 2013 at årets pris skulle gå til en person, forening eller virksomhed, der arbejder med børn og sundhed. Landsbestyrelsen modtog 32 indstillinger og det blev en svær opgave at finde prismodtageren, grundet mange gode og flotte indstillinger. Landsbestyrelsen besluttede dog at: Årets pris skulle gå til: Atuarfik Kristian Lundblad, Niaqornaarsuk. Fordi: Skolen har fuld fokus på eleverne. De er med til at skabe sunde vaner for eleverne. Skolen skaber elever med selvtillid og et naturligt forhold til en sund livsstil. Under generalforsamlingen modtog årets prismodtager prisen, med deltagelse af skolens inspektør Jørn Møller Larsen samt den indbudte presse. Forbruger og oplysningsudvalget Ved generalforsamlingen besluttede en enig generalforsamling at ophæve forbruger og oplysningsudvalget. Landsbestyrelsen har derfor udfærdiget en ny opgavebeskrivelse for lokalbestyrelserne som bl.a. indebærer følgende opgaver: At gennemføre aktiviteter i de enkelte butikker om medlemsforhold og forbrugerspørgsmål, såvel overfor medlemmer som udadtil At deltage og medvirke til gennemførelse af 1-2 CSR projekter/aktiviteter om året I efteråret gennemgik alle bestyrelsesmedlemmer et kursus i hhv. kommunikation og CSR projekter, dette medførte at alle lokalbestyrelser er godt i gang med at udforme projekter og nogle endda så langt fremme at projekterne er klar til søsætning. 9

12 Ledelsesberetning Ekstra ordinær generalforsamling d. 9. juli 2014 Af personlige årsager var formand Sivert Olsen allerede d. 4. juni 2014 nød til at trække sig som formand. Næstformand Aalipaaraq Kreutzmann trådte i formandens sted og på begæring af 5 lokalforeninger skulle en ekstra ordinær generalforsamling finde sted for valg af ny formand. Den 9. juli 2014 afholdtes en telefonisk ekstra ordinær generalforsamling med 32 stemmeberettiget medlemmer og Miki Lynge som dirigent. Advokat Ulrik Blidorf deltog ligeså. 3 kandidater stillede op. Landsbestyrelsesmedlem Ib Lennert Olsen fra Nanortalik, landsbestyrelsesmedlem fra Maniitsoq Aalipaaraq Kreutzmann og Lars Jørgen Kleist, landsbestyrelsesmedlem fra Sisimiut. Valget blev vundet af Aalipaaraq Kreutzmann. Den 26. juli 2014 konstituerede bestyrelsen sig på ny, og som næstformand blev Ib Lennert Olsen valgt og 2. næstformand, Sivert Olsen. Medlemskortet I efteråret 2014 foretog Kalaallit Nunaanni Brugseni en større analyse af medlemskortet. 600 medlemmer blev interviewet og 3 fokusgrupper i hhv. Nuuk, Maniitsoq og Sisimiut gav deres mening til kende omkring deres forhold til Brugseni og medlemskabet. Analysen vil danne grundlag for det videre arbejde med at optimere og styrke medlemskabet således det skaber værdi for både medlemmet og Kalaallit Nunaanni Brugseni. Coop landsråd Som en del af samarbejdet med Coop i Danmark deltager formanden og næstformanden for Kalaallit Nunaanni Brugseni på de halvårlige kongresmøder i Danmark. Herved styrkes foreningssamarbejdet samtidig med at bestyrelsesmedlemmer i hele Coop netværker på tværs af foreninger. KNB s vision og mission KNB s vision og mission, der kan læses på hjemmesiden: er stadig gældende og suppleret med en politik og strategi inden for CSR. Målsætninger og forventninger for det kommende år I 2015 fastholdes dividenden på 2 % af dividendeberettiget køb. Lokalbestyrelsens projekter i de enkelte byer vil i løbet af i år blive igangsat. Derudover vil der ske en styrkelse af medlemsprogrammet i form af specielle aktiviteter. Disse tiltag sker for at styrke loyaliteten og give merværdi til det enkelte medlem. Pisiniaruit kortit eqqaamajuk HUSK kortet når du handler 10 Årsrapport 2014

13 Ledelsesberetning I 2015 forventes en begrænset stigning i omsætningen, da markedet ikke har ændret sig synderligt i forhold til sidste år. Strategien2020 som landsbestyrelsen besluttede i 2012, vil blive opdateret og tilpasset samfundsbilledet i dag. Dog fastholdes den lagte HR strategi med en øget fokus på kvaliteten og opfølgningen af kursusdelen. Resultatet i 2015 forventes et overskud svarende til 3 % af omsætningen Usikkerhed ved indregning og måling Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten. Usædvanlige forhold Foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2014 er ikke påvirket af usædvanlige forhold. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Det er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke foreningens finansielle stilling Landsbestyrelsen vil gerne takke medarbejdere, ledere samt lokalbestyrelser for den store indsats der er ydet i årets løb og ser frem til et fortsat godt samarbejde. Ansvarlighed (CSR) 2014 Kalaallit Nunaanni Brugseni er 100 procent ejet af det grønlandske folk. Det forpligter til at gøre en forskel. Vi vil gøre en forskel der hvor det har den største gennemslagskraft i samfundet. Kalaallit Nunaanni Brugseni stræber efter at arbejde ansvarligt i hele virksomheden. At gøre en forskel er sund fornuft og god forretning og: Fordi det skaber en god korpsånd og motiverede medarbejdere Fordi det er med til at differentiere os Fordi det giver et godt omdømme Fordi det giver en god kundeoplevelse Vi skal fokusere vores indsats der, hvor den har størst effekt både for forretningen og for samfundet. C

14 Ledelsesberetning Derfor har vi valgt fem emner, som er særligt vigtige for os: Fire fokusområder, der differentierer os fra konkurrenterne: Sundhed, miljø, grønlandske råvarer og elever. Et kerneområde, der sikrer os de bedste medarbejdere: Medarbejderforhold og kompetenceudvikling. Et internt område, der understøtte vores omdømme: Ansvarlig leverandørstyring. For at sikre at retningslinjerne er forankret internt, har vi en CSR-komité med direktør Susanne Christensen som formand. De øvrige medlemmer er Brian Weuge (salgschef), Ungaaq Abelsen (HRmedarbejder) samt Irene Jeppson (kommunikationsmedarbejder). Derudover har ledergruppen også med jævne mellemrum CSR på agendaen til deres møder. Sundhed Det er vigtigt for os, at sætte fokus på sundhed. Kalaallit Nunaanni Brugsenis sundhedspolitik skal medvirke til at styrke medarbejdernes sundhed og trivsel. Den skal ligeledes bidrage til en mere effektiv forretning ved for eksempel at reducere sygefravær og skabe mere motivation og stabilitet hos medarbejderne. Sundhedspolitikken skal samfundsmæssigt bidrage til en god sundhedstilstand i fremtiden samt dæmme op for fremtidens sundhedsudfordringer. Aktiviteter: Uddannelse af 2 sundhedsambassadører i hver butik med fokus på sundhed på arbejdspladsen. HR har deltaget i sundhedskursus. Medarbejderne i Nuuk, Maniitsoq og Sisimiut får rabat, når de tilmelder sig en fitnessordning. Brugseni-løbet er blevet gennemført med flere hundrede deltagere og der har været firmafodbold flere steder på kysten. Brugseni har deltaget aktivt i Maaji Nuan (Gør maj sund) og Brugseni Nuuk har været hovedsponsor for Nuuk Marathon i august Vi har siden oktober 2013 målt medarbejdernes (månedslønnede) fravær. I 2014 var fraværet (sygedage, lovlig og ulovlig fravær) 690,5 dage som svarer til 2,1 procent. Der er blevet indrapporteret 1 arbejdsulykke. Det drejer sig om en medarbejder i Brugseni Sisimiut som har fået en finger i klemme i en maskine i delikatesseafdelingen. Indsatsområder: Der skal være bedre opfølgning og implementering af opgaver, der igangsættes. Der skal skabes fokus på sundhed og trivsel i medarbejderbladet, blandt andet ved at fortælle om sundhedsfremmende tiltag eller inspiration til et sundere liv, eventuelt sunde madlavningstips. Endvidere skal der være fokus på: Kost: frugtordninger, sund mad i kantinen, kostvejledning Rygning: rygestopkurser, rygepolitik, kampagner Alkohol: hjælp til alkoholafvænning, alkoholpolitik, kampagner Motion: motionstilbud og sportsevents, rabat på medlemskab af fitness center/sportshal, konkurrence med andre virksomheder. Stress: tilskud psykologhjælp ved stresssygemelding, tilskud til fysioterapi Miljø Vi har et ansvar for at værne om miljøet. Vi vil drive en virksomhed på en miljørigtig måde. Vi skal blive endnu bedre til at værne om miljøet ved at fokusere på områder, hvor vi kan gøre en forskel. Miljø og økonomi går hånd i hånd. Vi har også fokus på at nedbringe vores kassationer og derved nedbringe madspild og CO-2 til transport. Aktiviteter I september blev der sat solcelleanlæg op i Brugseneeraq Maniitsoq. Anlægget har været en succes. I 2013 blev der brugt kilowatt-timer og 2014 blev der brugt kilowatt-timer. Det er en besparelse på kilowatt-timer som svarer til 17,8 procent. Omsat til kroner betyder det en besparelse på kr. Årsrapport 2014

15 Ledelsesberetning Der har været fokus på energiforbruget i alle vores butikker. Butikkerne har kørt en intern konkurrence, der gik ud på at spare på elforbruget. Her vandt Narsaq, mens Qaqortoq kom ind på en andenplads. I begge byer har man fået nedlagt frostrum og i Narsaq har man fået nyt kølefryseanlæg. Generelt har alle medarbejdere fokuseret på at spare på ressourcerne. 13

16 Ledelsesberetning I 2014 havde vi et elforbrug på 11,1 mio.kr. mod 11,7 mio.kr. i Det er en årlig besparelse på 0,6 mio.kr. Indsatsområder: Vi vil stadig have fokus på at få sat LED-pærer op i vores butikker. Ved at skifte over til LED-pærer kan vi være med til at reducere CO2 udledningen i naturen. Desuden har LEDpærerne langt længere levetid end andre lyskilder. Vi fortsætter med vores elforbrug-konkurrence. Vi får sat to nye solcelleanlæg op, i henholdsvis Nanortalik og Paamiut. Vi fortsatte det gode samarbejde med Ferdinand Egede omkring salg af hans kartofler. Vi samarbejder med Tasiusaq Greenlandica Flowers omkring deres te og andre produkter. Vi har haft grønlandsk honning i butikkerne for første gang. Der er blevet slagtet 25 kvæg fra Niels Lund og Sofus og Suka Frederiksen, som er blevet solgt i alle vores butikker, for første gang. Vi vil igen deltage i projekt Saligaatsoq sammen med andre virksomheder. I Sisimiut deltager Brugseni, sammen med en række andre virksomheder, i et forsøgsprojekt, hvor mad bliver til muld. Madaffaldet blandes med træaffald fra dumpen og køres igennem en kværn og læsses i kompostcontaineren. Opvarmningen sætter komposteringen i gang og efter fem uger er affaldet blevet til kompost. Grønlandske fødevarer For Brugseni er udviklingen af grønlandske fødevarer en vigtig del af vores CSR politik fordi vi tror på at vi kan gøre en markant forskel ved at stille vores købmandsmæssige forståelse, distribution og markedsføring til rådighed for at hjælpe med at fremme grønlandske fødevarer. At fremme grønlandske fødevarer handler for os om både at skabe nye økonomiske muligheder for grønlandske producenter, øge selvforsyningen og skabe stolthed over vores egne fødevarer. Vi lægger vægt på et aktivt samspil med samfundet omkring os. Vi har i flere år haft et samarbejde med flere fåreholdere i Sydgrønland og andre producenter og dette fortsætter vi med i det nye år. I sommeren 2014 var vi på rundrejse i Sydgrønland hvor vi besøgte nuværende samarbejdspartnere og mulige samarbejdspartnere. Turen mundede blandt andet ud i, at vi kunne præsentere nye produkter i vores butikker, blandt andet tørret hvalkød fra Panertut Narsaq. Årsrapport 2014

17 Ledelsesberetning Grønlandske fødevarer andrager 2 procent af vores totalomsætning og målet er, at dette skal stige. Indsatsområder: At få 2-3 nye produkter, der er fremstillet lokalt - i alle brugsbutikkerne. Elever Set på landsplan er det kun omkring halvdelen af en ungdomsårgang der får en kompetencegivende uddannelse og derfor er det vigtigt, at vi som virksomhed gør en forskel og er med til at løfte uddannelsesniveauet i Grønland. I 2014 kunne vi sige tillykke til 9 elever som færdiggjorde deres uddannelse i Kalaallit Nunaanni Brugseni. Det drejer sig om 1 slagter, 6 salgsassistenter, 1 mediegrafiker samt 1 NI 2 akademiker. Elever er en meget vigtig del af Kalaallit Nunaanni Brugseni. Vi har lavet elevinterviews for at få klarlagt, hvad vi kan gøre for at give vores elever den bedste uddannelse. Vi har fået en masse god feedback som vi vil arbejde videre på. Indsatsområder: Vi vil gennem korrekt rekruttering og via uddannelse af elev-ansvarlige sikre at alle elever der starter i Kalaallit Nunaanni Brugseni også fuldfører deres uddannelse. Dette i tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner og eleverne selv. Derudover vil vi sikre et højt fagligt niveau hos alle vores elever, således at fremtidens ledere kan rekrutteres internt. Der laves rekrutteringsplan for nye elever. Handlingsplan for ensartet højt fagligt niveau. Løbende sparring og opfølgning i butikkerne. Medarbejdere Ved udgangen af 2014 var vi 423 medarbejdere inkl. løs - og ungarbejdere. Ved udgangen af 2013 var der 390 ansatte, en forøgelse på 33 medarbejdere. Det er vigtigt for Kalaallit Nunaanni Brugseni at opkvalificere sine medarbejdere og tilbyde dem kurser der er med til at motivere og videreudvikle deres kompetencer. I 2014 har der været følgende kurser: teamleder, teamplayer, butiksledelse, købmandsskab, bake off, sundhedskursus, CSR og kommunikationskurser samt uddelersamling, slagtersamling og elevsamling. I 2015 vil vi fortsætte og intensivere medarbejderudviklingen. Vores målsætning er, at højne medarbejdernes kompetencer og skabe flere ildsjæle blandt medarbejderne. At styrke sammenholdet blandt eleverne og fastholdelse af vores elever. 15

18 Ledelsesberetning Kalaallit Nunaanni Brugseni går målrettet efter at få et selvstyrende team og i 2014 var der flere kurser for de ansatte, der alle havde noget med teams at gøre. Medarbejderne har lært at rykke sig fra at arbejde i grupper til at arbejde i teams. Indsatsområder: Kompetence og videreudvikling er nøgleordet for at kunne fortsætte successen. Det er vigtigt, at der altid er fokus på medarbejdernes ve og vel. Ansvarlig leverandørstyring Vi ønsker at drive vores virksomhed på et ansvarligt grundlag. Kalaallit Nunaanni Brugseni har ret til øjeblikkelig afbrydelse af samarbejdet med producenten/leverandøren, hvis regler brydes groft eller er kritisable, hvis forholdene ikke bliver bragt i orden indenfor aftalte periode. Alle varer returneres og alle udgifter samt køb godtgøres af leverandøren. Kalaallit Nunaanni Brugseni har ret til ved afbrydelse af samarbejdet med pågældende leverandør, at bruge nævnte firmas navn i medie omtale. Rules of conduct skal efterleves af alle leverandører og det skal de blandt andet ved at underskrive en samhandelsaftale, der betyder, at de efterlever kravene. Code of Conduct skal efterleves af alle Kalaallit Nunaanni Brugsenis leverandører, og den indgår som en del af vores indkøbskontrakt. Vi anerkender, at en Code of Conduct ikke i sig selv løser de dilemmaer og problemer, der kan være, men vi mener det er bedre at blive og søge at forbedre, frem for at lade stå til. Rules of Conduct omfatter: Den lokale lovgivning skal overholdes. Børnearbejde accepteres ikke. Tvangsarbejde accepteres ikke. Medarbejdere må ikke afstraffes fysisk, psykisk eller på nogen ydmygende måde. Der lægges vægt på et sundt arbejdsmiljø og ordentlige faciliteter for ansatte. Medarbejdere skal have ret til at organisere sig og forhandle fælles løn. Diskrimination accepteres ikke. Arbejdstiden og løn skal overholde landets regler. Det skal være frivilligt at arbejde over og medarbejderen skal betales for det. Kalaallit Nunaanni Brugseni har ret til at inspicere produktionen for at sikre, aftalerne overholdes. Hvis der opstår belæg for ovennævnte, vil alle udgifter i forbindelse med opsyn blive pålagt leverandøren. Årsrapport 2014

19 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C (stor). Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning ved salg af handelsvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive rabatter i forbindelse med salget. Andre driftsindtægter og driftsomkostninger Andre driftsindtægter og driftsomkostninger omfatter indtægter og omkostninger af sekundær karakter set i forhold til foreningens hovedaktiviteter, herunder lejeindtægter o.l. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer mv. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til foreningens personale. 17

20 Anvendt regnskabspraksis Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gældsforpligtelser og transaktioner i fremmed valuta, amortiseringstillæg og -fradrag vedrørende prioritetsgæld mv. Ekstraordinære poster Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under foreningens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende. Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Den andel af den resultatførte skat, der knytter sig til årets ekstraordinære resultat, henføres hertil, mens den resterende del henføres til årets ordinære resultat. Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver. Balancen Materielle anlægsaktiver Bygninger, samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger år Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-10 år Årsrapport

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

KNB. K a l a a l l i t N u n a a n n i B r u g s e n i. Årsrapport

KNB. K a l a a l l i t N u n a a n n i B r u g s e n i. Årsrapport KNB K a l a a l l i t N u n a a n n i B r u g s e n i Årsrapport 2013 Sisimiut Maniitsoq Sisimiut Postboks 1019 3911 Sisimiut Tlf. 86 40 86 Fax 86 47 73 sisimiut@brugseni.gl Maniitsoq Postboks 148 3912

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Nuna Fonden GER-nr. 14883592. Årsrapport 2012/2013

Nuna Fonden GER-nr. 14883592. Årsrapport 2012/2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299 321511 Telefax +299 322711 www.deloitte.dk Nuna Fonden GER-nr. 14883592 Årsrapport

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december)

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december) Deloitte. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartner CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk Partii Inuit Årsrapport 2013

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2007 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den 2008 Jens Ive Formand Store Kongensgade 68

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Årsregnskab 2013 Lyngbygaard Golf Klub Indholdsfortegnelse Side Kluboplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Bestyrelsesberetning 4

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Selskab... 3 Bestyrelse... 3 Direktion... 3 Dirigent... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Ulsted Varmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 34 91 68 10. Årsrapport 2014/15

Ulsted Varmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 34 91 68 10. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Ulsted Varmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 34 91 68 10 Årsrapport

Læs mere

Andelsselskabet Tisvilde Vandværk Grøndyssevænget 6 3210 Vejby CVR-nr. 68 39 09 15

Andelsselskabet Tisvilde Vandværk Grøndyssevænget 6 3210 Vejby CVR-nr. 68 39 09 15 INTERNT Andelsselskabet Tisvilde Vandværk Grøndyssevænget 6 3210 Vejby CVR-nr. 68 39 09 15 Årsregnskab for 1. januar - 31. december 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andelsselskabets ordinære

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 18. maj 2015. Dirigent Navn: Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere