KNB. Kalalliit Nunaanni brugseni. årsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KNB. Kalalliit Nunaanni brugseni. årsrapport"

Transkript

1 KNB Kalalliit Nunaanni brugseni 2014 årsrapport

2 Sisimiut Maniitsoq Sisimiut Postboks Sisimiut Tlf Fax Maniitsoq Postboks Maniitsoq Tlf Fax Nuuk Postboks Nuuk Tlf Fax Nuuk Paamiut Narsaq Qaqortoq Nanortalik Paamiut Postboks Paamiut Tlf Fax Narsaq Postboks Narsaq Tlf Fax Qaqortoq Postboks Qaqortoq Tlf Fax Nanortalik Postboks Nanortalik Tlf Fax KNB Qullersaqarfik Postboks Nuuk Tlf Fax Årsrapport 2014

3 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Nøgletal... 6 Ledelsesberetning... 7 Resultatopgørelse for Balance pr Egenkapitalopgørelse for Pengestrømsopgørelse for Noter... 26

4 Foreningsoplysninger Foreningsnavn Kalaallit Nunaanni Brugseni A.M.B.A. CVR-nr.: Kommuni najugaqarfik: Kommuneqarfik Sermersooq Telefon: Telefax: Internet: Direktion Susanne Christensen Direktør Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Imaneq 33, etage Postboks Nuuk Landsbestyrelse Aalipaaraq Kreutzmann, Maniitsoq, formand Ib Lennert Olsen, Nanortalik Sivert Olsen, Nuuk Petrine Thomsen, Qaqortoq Lars Jørgensen Kleist, Sisimiut Frederik Petersen, Paamiut Karla Bisgaard, Narsaq Mari Berthelsen, medarbejderrepræsentant Pengeinstitut GrønlandsBANKEN Postboks Nuuk Advokat Advokatfirmaet Malling & Hansen Damn Aqqusinersuaq Nuuk Årsrapport 2014

5 3

6 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2014 for Kalaallit Nunaanni Brugseni A.M.B.A. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssigt, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultatet samt pengestrømme. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Nuuk, 10. april 2015 Direktion Susanne Christensen Direktør Siulersuisuunerit Aalipaaraq Kreutzmann, Maniitsoq Formand Ib Lennert Olsen, Nanortalik Sivert Olsen, Nuuk Petrine Thomsen, Qaqortoq Lars Jørgen Kleist, Sisimiut Frederik Petersen, Paamiut Karla Egede Bisgaard, Narsaq Mari Berthelsen, Maniitsoq medarbejderrepræsentant Årsrapport 2014

7 Den uafhængige revisors påtegning Til medlemmerne i Kalaallit Nunaanni Brugseni A.M.B.A. Vi har revideret årsrapporten for Kalaallit Nunaanni Brugseni A.M.B.A. for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde en årsrapport uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge grønlandsk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsrapporten er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsrapporten. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Nuuk, 10. april 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Peter A. Wistoft Morten Speitzer statsautoriseret revisor 5

8 Hoved- og nøgletal t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. 5 års hovedtal Nettoomsætning Bruttoresultat Driftsresultat Resultat af finansielle poster (5.004) (4.952) (5.841) (7.960) (7.034) Årets resultat Dividende Egenkapital Balancesum Nøgletal Overskudsgrad 5,72% 6,0% 2,6% 3,3% 4,1% Egenkapitalens forrentning 15,98% 15,68% 7,1% 8,6% 11,7% Soliditetsgrad 45,00% 40,41% 35,3% 35,2% 33,9% Årsrapport 2014

9 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Foreningens hovedaktivitet er at drive detailhandel med dagligvarer. Markedsoverblik Kalaallit Nunaanni Brugseni, der er 100 % ejet af de grønlandske medlemmer, omfatter 7 lokalforeninger, der driver 13 butikker fra Nanortalik i syd til Sisimiut i nord. Udvikling i året Foreningens resultatopgørelse for 2014 udviser et overskud på t.kr , og foreningens balance pr. 31. december 2014 udviser en egenkapital på t.kr Årets resultat Omsætningen i 2014 udgør 692 mio.kr., hvilket er en stigning på 4.2 % i forhold til 2013, hvor omsætningen udgjorde 664 mio.kr. Kalaallit Nunaanni Brugseni`s overskud for 2014 før skat og dividende udgør t.kr , hvilket er t.kr mere end i Årets omsætningsudvikling skyldes en kombination af god fokus på godt købmandsskab, udvidede åbningstider i enkelte butikker samt øgede priser som følge af fragtstigningen 1. marts Årets resultat viser at vi fortsætter hvor vi slap i 2013, med den store fokus på optimering og effektivisering i organisationen. Vores indsatser på udvikling og uddannelse af medarbejdere har haft endnu større effekt i Således kan vi endnu engang kan bryste os af et resultat som det bedste nogensinde. Som en 100 % grønlandsk ejet virksomhed, der kun har økonomisk interesse i Grønland, geninvesteres overskuddet i Grønland til gavn for det grønlandske samfund. Årets investeringer Endnu engang besluttede landsbestyrelsen et mindre investeringsforbrug som i Dette er stadig i tråd med den lagte strategi. Brugseneeraq Maniitsoq gennemgik en mindre renovering og ombygning i løbet af sommeren. Butikken åbnede således til glæde for medlemmer og kunder i slutningen af juli 2014, hvilket ses på den efterfølgende omsætningsfremgang. Som led i vores miljøtiltag kunne vi i begyndelsen af september tage det første solcelleanlæg i brug. Anlægget blev sat op i Brugseneeraq Maniitsoq og har indtil dato kun givet positive overraskelser. Læs mere om det under afsnittet CSR. 7

10 Ledelsesberetning Brugseni Sisimiut åbnede i sommer en ny åben slagter med delikatesse. Vores forventninger til projektet blev nærmest overgået fra dag et af. Omsætnings- og indtjeningsmæssigt ligger vi pænt over budgettet. Udover ovenstående fik enkelte butikker ny kølere, frost- og kølerum samtidig med at Brugseni Narsaq gennemgik en større renovering af deres køle-frost anlæg. De samlede investeringer i 2014 beløber sig således til 6 mio.kr. I 2013 udgjorde de samlede investeringer 2 mio.kr. Medarbejderforhold Ved udgangen af 2014 var vi 423 medarbejdere inkl. løs - og ungarbejdere. Ved udgangen af 2013 var der 390 ansatte, en forøgelse på 33 medarbejdere. Udover at vi har udvidet medarbejderstaben på hovedkontoret med en kommunikationsmedarbejder, har Brugseni Sisimiut udvidet med 2 medarbejdere til delikatesse og slagterområdet. Den øgede medarbejderstab skal ses som et afsæt af den øgede omsætningsaktivitet fordelt på de enkelte butikker. Medlemsforhold I 2014 blev der optjent t.kr i dividende til medlemmerne, mod t.kr i Medlemstallet er pr. 31. december 2014 på , hvilket er en stigning på i forhold til udgangen af Dividenden blev udbetalt til medlemmerne d. 10. januar Der blev i 2014 afholdt kaffemik og specielle tilbudsarrangementer for medlemmer og kunder i henholdsvis Nanortalik og Maniitsoq for at markere 50 års dagen for begge butiksåbninger. I Brugseni Qaqortoq valgte lokalbestyrelsen at bakke op om den alkoholfrie uge 18, ved at have fokus på børn. Der blev lavet en speciel børnetilbudsavis, arrangeret diverse aktiviteter for børn og der blev lavet sund madpakke med frugt til alle folkeskolebørn alle ugens dage, krydret med en god pizza om fredagen. Generalforsamling d. 24. maj 2014 Generalforsamlingen 2014 blev igen afholdt i Nuuk, med deltagelse af stemmeberettigede 42 bestyrelsesmedlemmer fra kysten inkl. medarbejderrepræsentanter. Som dirigent var valgt Miki Lynge. Derudover deltog advokat Ulrik Blidorf. Årsrapport 2014

11 Ledelsesberetning Valg af formand 3 kandidater stillede op til formandsvalget. Den afgående formand Ib Lennert Olsen, næstformand Sivert Olsen og landsbestyrelsesmedlem Lars Jørgen Kleist. Sivert Olsen blev valgt til formand. Øvrig landsbestyrelse konstituerede sig dagen efter, således at Aalipaaraq Kreutzmann fra Maniitsoq blev næstformand og Petrine Thomsen fra Qaqortoq blev 2. næstformand. Som suppleant blev valgt Lars Jørgen Kleist fra Sisimiut. Årets pris Landsbestyrelsen besluttede ved mødet december 2013 at årets pris skulle gå til en person, forening eller virksomhed, der arbejder med børn og sundhed. Landsbestyrelsen modtog 32 indstillinger og det blev en svær opgave at finde prismodtageren, grundet mange gode og flotte indstillinger. Landsbestyrelsen besluttede dog at: Årets pris skulle gå til: Atuarfik Kristian Lundblad, Niaqornaarsuk. Fordi: Skolen har fuld fokus på eleverne. De er med til at skabe sunde vaner for eleverne. Skolen skaber elever med selvtillid og et naturligt forhold til en sund livsstil. Under generalforsamlingen modtog årets prismodtager prisen, med deltagelse af skolens inspektør Jørn Møller Larsen samt den indbudte presse. Forbruger og oplysningsudvalget Ved generalforsamlingen besluttede en enig generalforsamling at ophæve forbruger og oplysningsudvalget. Landsbestyrelsen har derfor udfærdiget en ny opgavebeskrivelse for lokalbestyrelserne som bl.a. indebærer følgende opgaver: At gennemføre aktiviteter i de enkelte butikker om medlemsforhold og forbrugerspørgsmål, såvel overfor medlemmer som udadtil At deltage og medvirke til gennemførelse af 1-2 CSR projekter/aktiviteter om året I efteråret gennemgik alle bestyrelsesmedlemmer et kursus i hhv. kommunikation og CSR projekter, dette medførte at alle lokalbestyrelser er godt i gang med at udforme projekter og nogle endda så langt fremme at projekterne er klar til søsætning. 9

12 Ledelsesberetning Ekstra ordinær generalforsamling d. 9. juli 2014 Af personlige årsager var formand Sivert Olsen allerede d. 4. juni 2014 nød til at trække sig som formand. Næstformand Aalipaaraq Kreutzmann trådte i formandens sted og på begæring af 5 lokalforeninger skulle en ekstra ordinær generalforsamling finde sted for valg af ny formand. Den 9. juli 2014 afholdtes en telefonisk ekstra ordinær generalforsamling med 32 stemmeberettiget medlemmer og Miki Lynge som dirigent. Advokat Ulrik Blidorf deltog ligeså. 3 kandidater stillede op. Landsbestyrelsesmedlem Ib Lennert Olsen fra Nanortalik, landsbestyrelsesmedlem fra Maniitsoq Aalipaaraq Kreutzmann og Lars Jørgen Kleist, landsbestyrelsesmedlem fra Sisimiut. Valget blev vundet af Aalipaaraq Kreutzmann. Den 26. juli 2014 konstituerede bestyrelsen sig på ny, og som næstformand blev Ib Lennert Olsen valgt og 2. næstformand, Sivert Olsen. Medlemskortet I efteråret 2014 foretog Kalaallit Nunaanni Brugseni en større analyse af medlemskortet. 600 medlemmer blev interviewet og 3 fokusgrupper i hhv. Nuuk, Maniitsoq og Sisimiut gav deres mening til kende omkring deres forhold til Brugseni og medlemskabet. Analysen vil danne grundlag for det videre arbejde med at optimere og styrke medlemskabet således det skaber værdi for både medlemmet og Kalaallit Nunaanni Brugseni. Coop landsråd Som en del af samarbejdet med Coop i Danmark deltager formanden og næstformanden for Kalaallit Nunaanni Brugseni på de halvårlige kongresmøder i Danmark. Herved styrkes foreningssamarbejdet samtidig med at bestyrelsesmedlemmer i hele Coop netværker på tværs af foreninger. KNB s vision og mission KNB s vision og mission, der kan læses på hjemmesiden: er stadig gældende og suppleret med en politik og strategi inden for CSR. Målsætninger og forventninger for det kommende år I 2015 fastholdes dividenden på 2 % af dividendeberettiget køb. Lokalbestyrelsens projekter i de enkelte byer vil i løbet af i år blive igangsat. Derudover vil der ske en styrkelse af medlemsprogrammet i form af specielle aktiviteter. Disse tiltag sker for at styrke loyaliteten og give merværdi til det enkelte medlem. Pisiniaruit kortit eqqaamajuk HUSK kortet når du handler 10 Årsrapport 2014

13 Ledelsesberetning I 2015 forventes en begrænset stigning i omsætningen, da markedet ikke har ændret sig synderligt i forhold til sidste år. Strategien2020 som landsbestyrelsen besluttede i 2012, vil blive opdateret og tilpasset samfundsbilledet i dag. Dog fastholdes den lagte HR strategi med en øget fokus på kvaliteten og opfølgningen af kursusdelen. Resultatet i 2015 forventes et overskud svarende til 3 % af omsætningen Usikkerhed ved indregning og måling Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten. Usædvanlige forhold Foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2014 er ikke påvirket af usædvanlige forhold. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Det er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke foreningens finansielle stilling Landsbestyrelsen vil gerne takke medarbejdere, ledere samt lokalbestyrelser for den store indsats der er ydet i årets løb og ser frem til et fortsat godt samarbejde. Ansvarlighed (CSR) 2014 Kalaallit Nunaanni Brugseni er 100 procent ejet af det grønlandske folk. Det forpligter til at gøre en forskel. Vi vil gøre en forskel der hvor det har den største gennemslagskraft i samfundet. Kalaallit Nunaanni Brugseni stræber efter at arbejde ansvarligt i hele virksomheden. At gøre en forskel er sund fornuft og god forretning og: Fordi det skaber en god korpsånd og motiverede medarbejdere Fordi det er med til at differentiere os Fordi det giver et godt omdømme Fordi det giver en god kundeoplevelse Vi skal fokusere vores indsats der, hvor den har størst effekt både for forretningen og for samfundet. C

14 Ledelsesberetning Derfor har vi valgt fem emner, som er særligt vigtige for os: Fire fokusområder, der differentierer os fra konkurrenterne: Sundhed, miljø, grønlandske råvarer og elever. Et kerneområde, der sikrer os de bedste medarbejdere: Medarbejderforhold og kompetenceudvikling. Et internt område, der understøtte vores omdømme: Ansvarlig leverandørstyring. For at sikre at retningslinjerne er forankret internt, har vi en CSR-komité med direktør Susanne Christensen som formand. De øvrige medlemmer er Brian Weuge (salgschef), Ungaaq Abelsen (HRmedarbejder) samt Irene Jeppson (kommunikationsmedarbejder). Derudover har ledergruppen også med jævne mellemrum CSR på agendaen til deres møder. Sundhed Det er vigtigt for os, at sætte fokus på sundhed. Kalaallit Nunaanni Brugsenis sundhedspolitik skal medvirke til at styrke medarbejdernes sundhed og trivsel. Den skal ligeledes bidrage til en mere effektiv forretning ved for eksempel at reducere sygefravær og skabe mere motivation og stabilitet hos medarbejderne. Sundhedspolitikken skal samfundsmæssigt bidrage til en god sundhedstilstand i fremtiden samt dæmme op for fremtidens sundhedsudfordringer. Aktiviteter: Uddannelse af 2 sundhedsambassadører i hver butik med fokus på sundhed på arbejdspladsen. HR har deltaget i sundhedskursus. Medarbejderne i Nuuk, Maniitsoq og Sisimiut får rabat, når de tilmelder sig en fitnessordning. Brugseni-løbet er blevet gennemført med flere hundrede deltagere og der har været firmafodbold flere steder på kysten. Brugseni har deltaget aktivt i Maaji Nuan (Gør maj sund) og Brugseni Nuuk har været hovedsponsor for Nuuk Marathon i august Vi har siden oktober 2013 målt medarbejdernes (månedslønnede) fravær. I 2014 var fraværet (sygedage, lovlig og ulovlig fravær) 690,5 dage som svarer til 2,1 procent. Der er blevet indrapporteret 1 arbejdsulykke. Det drejer sig om en medarbejder i Brugseni Sisimiut som har fået en finger i klemme i en maskine i delikatesseafdelingen. Indsatsområder: Der skal være bedre opfølgning og implementering af opgaver, der igangsættes. Der skal skabes fokus på sundhed og trivsel i medarbejderbladet, blandt andet ved at fortælle om sundhedsfremmende tiltag eller inspiration til et sundere liv, eventuelt sunde madlavningstips. Endvidere skal der være fokus på: Kost: frugtordninger, sund mad i kantinen, kostvejledning Rygning: rygestopkurser, rygepolitik, kampagner Alkohol: hjælp til alkoholafvænning, alkoholpolitik, kampagner Motion: motionstilbud og sportsevents, rabat på medlemskab af fitness center/sportshal, konkurrence med andre virksomheder. Stress: tilskud psykologhjælp ved stresssygemelding, tilskud til fysioterapi Miljø Vi har et ansvar for at værne om miljøet. Vi vil drive en virksomhed på en miljørigtig måde. Vi skal blive endnu bedre til at værne om miljøet ved at fokusere på områder, hvor vi kan gøre en forskel. Miljø og økonomi går hånd i hånd. Vi har også fokus på at nedbringe vores kassationer og derved nedbringe madspild og CO-2 til transport. Aktiviteter I september blev der sat solcelleanlæg op i Brugseneeraq Maniitsoq. Anlægget har været en succes. I 2013 blev der brugt kilowatt-timer og 2014 blev der brugt kilowatt-timer. Det er en besparelse på kilowatt-timer som svarer til 17,8 procent. Omsat til kroner betyder det en besparelse på kr. Årsrapport 2014

15 Ledelsesberetning Der har været fokus på energiforbruget i alle vores butikker. Butikkerne har kørt en intern konkurrence, der gik ud på at spare på elforbruget. Her vandt Narsaq, mens Qaqortoq kom ind på en andenplads. I begge byer har man fået nedlagt frostrum og i Narsaq har man fået nyt kølefryseanlæg. Generelt har alle medarbejdere fokuseret på at spare på ressourcerne. 13

16 Ledelsesberetning I 2014 havde vi et elforbrug på 11,1 mio.kr. mod 11,7 mio.kr. i Det er en årlig besparelse på 0,6 mio.kr. Indsatsområder: Vi vil stadig have fokus på at få sat LED-pærer op i vores butikker. Ved at skifte over til LED-pærer kan vi være med til at reducere CO2 udledningen i naturen. Desuden har LEDpærerne langt længere levetid end andre lyskilder. Vi fortsætter med vores elforbrug-konkurrence. Vi får sat to nye solcelleanlæg op, i henholdsvis Nanortalik og Paamiut. Vi fortsatte det gode samarbejde med Ferdinand Egede omkring salg af hans kartofler. Vi samarbejder med Tasiusaq Greenlandica Flowers omkring deres te og andre produkter. Vi har haft grønlandsk honning i butikkerne for første gang. Der er blevet slagtet 25 kvæg fra Niels Lund og Sofus og Suka Frederiksen, som er blevet solgt i alle vores butikker, for første gang. Vi vil igen deltage i projekt Saligaatsoq sammen med andre virksomheder. I Sisimiut deltager Brugseni, sammen med en række andre virksomheder, i et forsøgsprojekt, hvor mad bliver til muld. Madaffaldet blandes med træaffald fra dumpen og køres igennem en kværn og læsses i kompostcontaineren. Opvarmningen sætter komposteringen i gang og efter fem uger er affaldet blevet til kompost. Grønlandske fødevarer For Brugseni er udviklingen af grønlandske fødevarer en vigtig del af vores CSR politik fordi vi tror på at vi kan gøre en markant forskel ved at stille vores købmandsmæssige forståelse, distribution og markedsføring til rådighed for at hjælpe med at fremme grønlandske fødevarer. At fremme grønlandske fødevarer handler for os om både at skabe nye økonomiske muligheder for grønlandske producenter, øge selvforsyningen og skabe stolthed over vores egne fødevarer. Vi lægger vægt på et aktivt samspil med samfundet omkring os. Vi har i flere år haft et samarbejde med flere fåreholdere i Sydgrønland og andre producenter og dette fortsætter vi med i det nye år. I sommeren 2014 var vi på rundrejse i Sydgrønland hvor vi besøgte nuværende samarbejdspartnere og mulige samarbejdspartnere. Turen mundede blandt andet ud i, at vi kunne præsentere nye produkter i vores butikker, blandt andet tørret hvalkød fra Panertut Narsaq. Årsrapport 2014

17 Ledelsesberetning Grønlandske fødevarer andrager 2 procent af vores totalomsætning og målet er, at dette skal stige. Indsatsområder: At få 2-3 nye produkter, der er fremstillet lokalt - i alle brugsbutikkerne. Elever Set på landsplan er det kun omkring halvdelen af en ungdomsårgang der får en kompetencegivende uddannelse og derfor er det vigtigt, at vi som virksomhed gør en forskel og er med til at løfte uddannelsesniveauet i Grønland. I 2014 kunne vi sige tillykke til 9 elever som færdiggjorde deres uddannelse i Kalaallit Nunaanni Brugseni. Det drejer sig om 1 slagter, 6 salgsassistenter, 1 mediegrafiker samt 1 NI 2 akademiker. Elever er en meget vigtig del af Kalaallit Nunaanni Brugseni. Vi har lavet elevinterviews for at få klarlagt, hvad vi kan gøre for at give vores elever den bedste uddannelse. Vi har fået en masse god feedback som vi vil arbejde videre på. Indsatsområder: Vi vil gennem korrekt rekruttering og via uddannelse af elev-ansvarlige sikre at alle elever der starter i Kalaallit Nunaanni Brugseni også fuldfører deres uddannelse. Dette i tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner og eleverne selv. Derudover vil vi sikre et højt fagligt niveau hos alle vores elever, således at fremtidens ledere kan rekrutteres internt. Der laves rekrutteringsplan for nye elever. Handlingsplan for ensartet højt fagligt niveau. Løbende sparring og opfølgning i butikkerne. Medarbejdere Ved udgangen af 2014 var vi 423 medarbejdere inkl. løs - og ungarbejdere. Ved udgangen af 2013 var der 390 ansatte, en forøgelse på 33 medarbejdere. Det er vigtigt for Kalaallit Nunaanni Brugseni at opkvalificere sine medarbejdere og tilbyde dem kurser der er med til at motivere og videreudvikle deres kompetencer. I 2014 har der været følgende kurser: teamleder, teamplayer, butiksledelse, købmandsskab, bake off, sundhedskursus, CSR og kommunikationskurser samt uddelersamling, slagtersamling og elevsamling. I 2015 vil vi fortsætte og intensivere medarbejderudviklingen. Vores målsætning er, at højne medarbejdernes kompetencer og skabe flere ildsjæle blandt medarbejderne. At styrke sammenholdet blandt eleverne og fastholdelse af vores elever. 15

18 Ledelsesberetning Kalaallit Nunaanni Brugseni går målrettet efter at få et selvstyrende team og i 2014 var der flere kurser for de ansatte, der alle havde noget med teams at gøre. Medarbejderne har lært at rykke sig fra at arbejde i grupper til at arbejde i teams. Indsatsområder: Kompetence og videreudvikling er nøgleordet for at kunne fortsætte successen. Det er vigtigt, at der altid er fokus på medarbejdernes ve og vel. Ansvarlig leverandørstyring Vi ønsker at drive vores virksomhed på et ansvarligt grundlag. Kalaallit Nunaanni Brugseni har ret til øjeblikkelig afbrydelse af samarbejdet med producenten/leverandøren, hvis regler brydes groft eller er kritisable, hvis forholdene ikke bliver bragt i orden indenfor aftalte periode. Alle varer returneres og alle udgifter samt køb godtgøres af leverandøren. Kalaallit Nunaanni Brugseni har ret til ved afbrydelse af samarbejdet med pågældende leverandør, at bruge nævnte firmas navn i medie omtale. Rules of conduct skal efterleves af alle leverandører og det skal de blandt andet ved at underskrive en samhandelsaftale, der betyder, at de efterlever kravene. Code of Conduct skal efterleves af alle Kalaallit Nunaanni Brugsenis leverandører, og den indgår som en del af vores indkøbskontrakt. Vi anerkender, at en Code of Conduct ikke i sig selv løser de dilemmaer og problemer, der kan være, men vi mener det er bedre at blive og søge at forbedre, frem for at lade stå til. Rules of Conduct omfatter: Den lokale lovgivning skal overholdes. Børnearbejde accepteres ikke. Tvangsarbejde accepteres ikke. Medarbejdere må ikke afstraffes fysisk, psykisk eller på nogen ydmygende måde. Der lægges vægt på et sundt arbejdsmiljø og ordentlige faciliteter for ansatte. Medarbejdere skal have ret til at organisere sig og forhandle fælles løn. Diskrimination accepteres ikke. Arbejdstiden og løn skal overholde landets regler. Det skal være frivilligt at arbejde over og medarbejderen skal betales for det. Kalaallit Nunaanni Brugseni har ret til at inspicere produktionen for at sikre, aftalerne overholdes. Hvis der opstår belæg for ovennævnte, vil alle udgifter i forbindelse med opsyn blive pålagt leverandøren. Årsrapport 2014

19 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C (stor). Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning ved salg af handelsvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive rabatter i forbindelse med salget. Andre driftsindtægter og driftsomkostninger Andre driftsindtægter og driftsomkostninger omfatter indtægter og omkostninger af sekundær karakter set i forhold til foreningens hovedaktiviteter, herunder lejeindtægter o.l. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer mv. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til foreningens personale. 17

20 Anvendt regnskabspraksis Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gældsforpligtelser og transaktioner i fremmed valuta, amortiseringstillæg og -fradrag vedrørende prioritetsgæld mv. Ekstraordinære poster Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under foreningens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende. Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Den andel af den resultatførte skat, der knytter sig til årets ekstraordinære resultat, henføres hertil, mens den resterende del henføres til årets ordinære resultat. Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver. Balancen Materielle anlægsaktiver Bygninger, samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger år Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-10 år Årsrapport

MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr Årsrapport 2016

MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr. 482.237

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk EMG Invest ApS CVR-nr. 26868378 Grædstrupvej 45 8740

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nordbasens Rådgivnings Center Sjælland ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den

Nordbasens Rådgivnings Center Sjælland ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordbasens Rådgivnings Center Sjælland

Læs mere

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr.

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

HNJ Entreprenør A/S CVR-nr

HNJ Entreprenør A/S CVR-nr CVR-nr. 24 22 09 82 Årsrapport 1. januar - 31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. juni 2013. Henrik Neergaard Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

TRØJBORG EL-SERVICE ApS

TRØJBORG EL-SERVICE ApS TRØJBORG EL-SERVICE ApS Peder Skrams Gade 54 8200 Aarhus N Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/01/2016 Bo Larsen

Læs mere

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDI EJENDOMME A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/10/2013 Anne-Helene Bagenkop Nielsen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr CVR-nr. 27 61 88 55 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.04.14 Henry Bjerg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere

BRASCO CONTINENTAL ApS

BRASCO CONTINENTAL ApS BRASCO CONTINENTAL ApS Årsrapport 2. april 2013-1. april 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/08/2014 Allan Buchholdt Nielsen Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015 iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts - 31. december 2015 CVR-nr. 36 70 46 08 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

ABC Lavpris, Egtved ApS CVR-nr Aftensang Egtved. Årsrapport 2015/16

ABC Lavpris, Egtved ApS CVR-nr Aftensang Egtved. Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk ABC Lavpris, Egtved ApS CVR-nr. 25585275 Aftensang

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Nerdborg Golfbane Ap

Nerdborg Golfbane Ap Nerdborg Golfbane Ap Johan Bondes Vej 9, 6430 Nordborg Årsrapport for 2015 CVR-nr. 16 50 71 99 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016 Henrik Christensen

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

BYGGE- OG INVESTERINGSSELSKABET AF 5/ A/S 2011/12

BYGGE- OG INVESTERINGSSELSKABET AF 5/ A/S 2011/12 Tlf: 87 10 63 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab randers@bdo.dk Provstegården, Provstegade 10, Box 4002 www.bdo.dk DK-8900 Randers C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BYGGE- OG INVESTERINGSSELSKABET

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA Bjørnø 17 5600 Faaborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/03/2016 Jess Myrthu

Læs mere

Søren Sørensen Boligudlejning ApS Dalum Møllervej Odense SV. CVR-nummer:

Søren Sørensen Boligudlejning ApS Dalum Møllervej Odense SV. CVR-nummer: Dalum Møllervej 18 5250 Odense SV CVR-nummer: 47325617 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

Årsrapport 2015/16. ABC Lavpris, Rødding ApS. Østergade Rødding CVR-nr Dirigent

Årsrapport 2015/16. ABC Lavpris, Rødding ApS. Østergade Rødding CVR-nr Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk ABC Lavpris, Rødding ApS Østergade 33 6630 Rødding

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Depectio ApS CVR-nr Årsrapport 2011/12

Depectio ApS CVR-nr Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Depectio ApS CVR-nr. 28 14 34 78 Årsrapport

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Årsrapport SD Karreen Holding ApS. Holmens Kanal København K CVR-nr Dirigent

Årsrapport SD Karreen Holding ApS. Holmens Kanal København K CVR-nr Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk SD Karreen Holding ApS Holmens

Læs mere

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31.

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31. Østergade 130 DK-6900 Skjern Tlf. 88 81 11 88 Fax www.martinsen.dk CVR-nr. 36 56 05 09 Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Østergade 130, 6900 Skjern Årsrapport for 26.

Læs mere

MHP Byg ApS CVR-nr Bundgårdsvej Aalborg. Årsrapport 2015

MHP Byg ApS CVR-nr Bundgårdsvej Aalborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk MHP Byg ApS CVR-nr. 32270662 Bundgårdsvej 60 9000

Læs mere

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe CVR-nr. 17 90 69 33 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Kapitalforvaltning Nord A/S Råensvej 1, 9000 Aalborg

Kapitalforvaltning Nord A/S Råensvej 1, 9000 Aalborg Kapitalforvaltning Nord A/S Råensvej 1, 9000 Aalborg CVR-nr. 29 80 26 45 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2016. Eigild Bødker Christensen

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Redoffice A/S Kvaglundvej 89, 6705 Esbjerg

Redoffice A/S Kvaglundvej 89, 6705 Esbjerg Redoffice A/S Kvaglundvej 89, 6705 Esbjerg CVR-nr. 27 96 66 59 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. april 2016.

Læs mere

Advokatfirma Holck- Andersen & Tyge Sørensen A/S Nyhavn København K CVR-nr Årsrapport 2016

Advokatfirma Holck- Andersen & Tyge Sørensen A/S Nyhavn København K CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Advokatfirma Holck- Andersen &

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere