Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2015"

Transkript

1 Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser Skat 2015

2 1. Generelle velfærdsforanstaltninger 1.1 Arrangement og firmasport 1.2 Sundhedstjek 1.3 Vaccinationer 2. Arbejdsrelaterede skader 2.1 Forebyggelse og behandling 2.2 Vaccinationer 3. Skattefrie generelle ordninger 4. Skattepligtige sundhedsudgifter 4.1 Sundhedsbehandling 4.2 Beskatning og indberetning 4.3 Integreret forsikring 5. Syge- og ulykkesforsikringer 2

3 Sundhed på arbejdspladsen er et vidt begreb. Derfor er der behov for at kunne skelne mellem de forskellige typer af udgifter. Arbejdsgiver har som hovedregel altid fuldt skattemæssigt fradrag for udgifter afholdt over for personale, uanset om der er tale om udgifter til forbedring af inde klima, til frugt og kaffe/te, til sundhedsbehandling så som massage, rygeafvænning og behandling på hospital eller til et fitnessabonnement. I det følgende gives et samlet overblik over det skattemæssige regelsæt for beskatning af arbejdsgiverbetalte velfærdsog sundhedsydelser opdelt på: 1. Generelle velfærdsforanstaltninger 2. Arbejdsrelaterede skader 3. Skattefrie generelle ordninger 4. Skattepligtige sundhedsudgifter 5. Syge- og ulykkesforsikringer Det er uden betydning for arbejdsgivers fradragsret, om udgifterne afholdes som led i en generel ordning, individuelt pr. medarbejder, eller om det sker ved betaling af en forsikringspræmie. Spørgsmålet er derimod, om medarbejderen skal beskattes, når arbejdsgiveren afholder udgiften? 3

4 1. Generelle velfærds foranstaltninger Generelle personale- og velfærdsordninger på arbejdspladsen beskattes ifølge praksis normalt ikke, hvis de er: uden væsentlig økonomisk værdi ikke individualiserbar pr. medarbejder ikke finansieret i en lønpakke* * Sundhedsydelser, der er skattefrie som en del af en virksomheds generelle personalepleje, kan ikke indgå i en lønpakke, og kan altså ikke finansieres af medarbejderne via en reduk tion af bruttolønnen. Typiske eksempler er arbejdsgivers betaling af tilskud til almindelige generelle personaleudgifter som frugtordninger, kildevand samt andre velfærdsforanstaltninger på arbejdspladsen. 1.1 Arrangement og firmasport Abejdsgivers udgifter eller tilskud til visse former for firmasport (se vores publikation om personaleforeninger) og andre fælles arrangementer, samt udgifter til indretning af motionsfaci liteter på arbejdspladsen (motionsrum, tennisbane eller andet) anses for generel personalepleje. Medarbejderne beskattes som hoved regel ikke af brug af sådanne faciliteter. Hvis arbejdsgiveren derimod også betaler for en personlig instruktør, er medarbejdernes brug af faciliteterne som udgangspunkt skattepligtig, da der er tale om en væsentlig økonomisk værdi, der kan henføres til den enkelte medarbejder. 1.2 Sundhedstjek Et arbejdsgiverbetalt sundhedstjek (undersøgelse af mindre omfang), som sker i arbejdsgivers regi og på arbejdsgivers foranledning, er skattefrit for medarbejderne, hvis der er tale om en ordning, der tilbydes alle medarbejdere. Skattefriheden er dog betinget af, at der kun foretages få og simple målinger med henblik på at give et overordnet billede af medarbejderens helbredstilstand. En omfattende helbredsundersøgelse er skattepligtig for medarbejderen, hvis arbejdsgiver afholder udgiften. 4

5 1.3 Vaccinationer Vaccination af medarbejdere kan anses for omfattet af begrebet generel personalepleje og som følge heraf være skattefri, hvis vaccinationen er uden væsentlig værdi og er stillet til rådighed på arbejdspladsen for alle ansatte. Ifølge praksis kan værdien af vaccination af nøglemedarbejdere, der vanskeligt kan undværes i en kommende spidsbelastningsperiode, ud fra en konkret vurdering være omfattet af den særlige bagatelgrænse, se næste afsnit Arbejdsrelaterede skader 2.1 Forebyggelse og behandling Arbejdsgiverbetalte sundheds- og velfærdsudgifter, som er erhvervsmæssigt begrundede, er skattefrie for medarbejderen. Skattefriheden forudsætter ikke, at behandlingen er lægeligt godkendt. Arbejdsgiveren kan således betale for sundhedsudgifter, der relaterer sig til den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, og arbejdsgiveren kan herudover betale udgifter til forebyggelse eller behandling af arbejdsrelaterede skader, uden at dette bliver skattepligtigt for medarbejderen. Dette omfatter f.eks. udgifter til professionel instruktion i korrekt arbejdsstilling, indretning af arbejdspladsen, og i øvrigt udgifter afholdt med henblik på at forebygge og behandle arbejdsrelaterede skader. Arbejdsgiverbetalte udgifter til fysioterapi, zoneterapi, kiropraktik og akupunktur mv. vil også være skattefrie for medarbejderen, hvis der er tale om forebyg gelse eller behandling af en arbejdsrelateret skade. Arbejdsgivers betaling af sådanne ydelser kan også ske i form af en forsikringsordning. Det er dog væsentligt at være opmærksom på, at forsikringen udelukkende omfatter behandling og forebyggelse af arbejdsrelaterede skader. Hvis forsikringen omfatter andre ydelser af privat karakter, vil den fulde præmie være skattepligtig, se også afsnit 4. Der skal ikke nødvendigvis være tale om en generel ordning for alle. Det samme gælder arbejdsgivers betaling af udgifter til behandling på et privathospital, hvis der er tale om behandling af en skade, der er påført medarbejderen under udførelse af arbejdet. Det samme gælder betaling af udgifter til psykolog- 5

6 for medarbejderen. Det kræver dog, at der har været et behandlingsforløb forinden, og at der ikke er tale om kortvarig stress. Skattemæssigt anses stress i sig selv ikke for en sygdom. Arbejdsgivers betaling af skærmbriller er også fritaget for beskatning for den enkelte medarbejder. hjælp i forbindelse med forebyggelse eller behandling af arbejdsrelaterede skader som følge af hændelser på arbejdspladsen (krisehjælp). Arbejdsgiverbetalt behandling af stress anses som udgangspunkt for betaling af en privat udgift og vil være skattepligtig for medarbejderen. Hvis det kan påvises, at stress er opstået som følge af arbejdet, kan behandling af denne stress anses for forebyggelse af arbejdsrelateret sygdom og dermed være skattefri 2.2 Vaccinationer Specielle vaccinationer, der er direkte nødvendige for at udføre arbejdet, f.eks. fordi man tjenstligt udsendes til et område med malaria eller gul feber, er skattefrie, fordi det er de arbejdsmæssige forhold, der medfører, at medarbejderen er udsat for smitte. Hvis arbejdsgiveren tilbyder vaccination til særligt udvalgte medarbejdere, der vanskeligt kan undværes i spidsbelastningsperioder, er der tale om et skattepligtigt gode. Værdien af godet kan dog medgå i opgørelsen af den særlige bagatelgrænse (5.700 kr.), fordi det i overvejende grad anses for at være ydet af hensyn til arbejdet. 6

7 3. Skattefrie generelle ordninger Til og med 2011 var lægefagligt begrundet sundhedsbehandling skattefrit jf. ligningslovens 30, hvis det var tilbudt alle medarbejdere på ens vilkår. Fra og med 1. januar 2012 er skattefriheden for (visse former for) arbejdsgiversundhedsbehandling ophævet, uanset om der er tale om en generel ordning, og uanset om udgifterne betales direkte eller via en sundhedsforsikring. Arbejdsgiver har fuldt fradrag for sådanne sundhedsudgifter uanset om der er tale om skattepligt eller ej for medarbejderen. Udgifter til behandling af medarbejderes misbrug af medicin, alkohol eller andre rusmidler samt rygeafvænning, er fortsat omfattet af skattefrihed jf. ligningslovens 30, men f. eks. arbejdsgiverbetalt behandling af spilafhængighed er ikke omfattet af skattefriheden jf. 30. Skattefriheden er ikke forbeholdt udgifter til en begrænset periode. Dog er skattefriheden for dækning af udgifter til medicin begrænset til en periode på 6 måneder. Det er fortsat et krav, at ordningen er tilbudt alle medarbejdere på ens vilkår. Dog må tilbuddet godt begrænses ud fra anciennitet og antal arbejdstimer. Behandling af alkohol- og misbrugsproblemer kræver fortsat en skriftlig erklæring fra en læge om behovet for behandling. Der er dog ikke noget krav om lægehenvisning eller lægeerklæring i forbindelse med arbejdsgiverbetalt rygeafvænning. Skattefriheden for rygeafvænning omfatter f.eks. terapi og rådgivning samt farmakologiske hjælpemidler som eksempelvis nikotinpræparater (plaster, tyggegummi, inhalator etc.).. 7

8 4. Skattepligtige sundhedsudgifter 4.1 Sundhedsbehandling Betaler arbejdsgiver udgifter til sundhedsbehandling for den enkelte medarbejder, vil der som udgangspunkt være tale om et skattepligtigt personalegode, hvis udgifterne ikke kan anses for at vedrøre generel personalepleje (afsnit 1), arbejdsrelaterede skader (afsnit 2) eller behandling af misbrug (afsnit 3). Der vil være skattepligt, uanset at der er tale om lægefagligt begrundet behandling, og uanset at der er tale om en generel ordning tilbudt alle medarbejdere. Og der er skattepligt, uanset om arbejdsgiver betaler udgifterne direkte eller ved betaling af en forsikringspræmie (sundhedsforsikring). Hvis en sundhedsordning/-forsikring både indeholder skattefrie elementer (til f.eks. forebyggelse og behandling af arbejdsrelaterede skader) og skattepligtige elementer (der relaterer sig til privatsfæren), vil hele ordningen og dermed hele den arbejdsgiverbetalte præmie til en forsikring være skattepligtig. Dog vil præmien for en forsikring, der både indeholder skattepligtige ydelser og ydelser, omfattet af ligningslovens 30 (misbrugsbehandling jf. afsnit 3), kunne opdeles, således at den del af præmien, der kan henføres til ydelserne efter 30, er skattefri. Er forsikringen opdelt, således at der reelt er tale om to produkter med separat præmieopkrævning, vil den arbejdsgiverbetalte præmie være skattefri for medarbejderen, hvis forsikringen udelukkende dækker skattefrie ydelser. En eventuel tillægsforsikring, som dækker fritiden, vil være skattepligtig, hvis den betales via arbejdsgiver. 4.2 Beskatning og indberetning Arbejdsgiverbetalt sundhedsbehandling, herunder præmier for sundhedsforsikringer, skal beskattes som A-indkomst, og arbejdsgiver har pligt til at indberette værdien i særskilt felt 26 til eindkomst samt indeholde AM-bidrag og A-skat (værdien skal også indgå i felt 13). 8

9 Beskatningstidspunktet for arbejdsgiverbetalte præmier til sundhedsforsikringer følger de almindelige regler for personalegoder og vil afhænge af den enkelte forsikringstype Forsikringsdækning afhængig af medarbejderens ansættelse Hvis forsikringen kun dækker, så længe medarbejderen er ansat, anses medarbejderen for løbende at erhverve ret til forsikringsydelsen i takt med, at ansættelsesforholdet består. I dette tilfælde skal der ske periodisering og løbende beskatning i de lønperioder, hvori medarbejderen er dækket af forsikringen. Indberetning til eindkomst skal ske på månedsbasis. perioden), skal der ske beskatning og indberetning af hele årspræmien til eindkomst i den lønperiode, hvori der sker beskatning og forsikringsperioden påbegyndes. 4.3 Integreret forsikring Indberetningspligten vedrørende præmier til sundhedsforsikringer er pålagt forsikringsselskabet eller pensionskassen, hvis sundhedsforsikringen indgår som en ikke adskilt del af en pensionsordning. Begrundelsen for dette er, at arbejdsgiver typisk ikke kender prisen for de enkelte dækninger herunder sundhedsforsikringen, hvis der er tale om en integreret forsikring i en obligatorisk firmapensionsordning Forsikringsdækning for en fastsat periode Hvis en medarbejder erhverver ubetinget ret til forsikringsdækning i f.eks. et helt år fra første dag, hvor forsikringen dækker (dvs. dækningen er ikke betinget af, at medarbejderen er ansat i hele 9

10 5. Syge- og ulykkesforsikringer Hvis en arbejdsgiver tegner en syge- og ulykkesforsikring for medarbejderen, kan medarbejderen være skattepligtig af godet. Forskellen fra situationen med sundhedsbehandlinger er her, at forsikringsordningerne også kan indeholde erstatninger ved eksempelvis tab af arbejdsevne, død m.v. Præmien for en ulykkesforsikring, der udelukkende dækker ulykker i arbejdstiden, eller rejseulykkesforsikringer, der alene dækker rejser i arbejdsgiverens tjeneste, er ikke skattepligtig for medarbejderen. Ved en syge- og ulykkesforsikring, der dækker både i arbejds- og i fritiden, skelner man mellem, om forsikringssummen er over eller under kr. på tegningstidspunktet. Overstiger dækningen kr., skal der ske en opdeling af præmien, så medarbejderen beskattes af den del af præmien, der vedrører fritidsdækningen, mens den del af præmien, der angår dækningen i arbejdstiden, er skattefri. Hvis forsikringen også dækker ægtefælle eller andre familiemedlemmer, vil denne del af præmien være skattepligtig for medarbejderen. 10

11 Kontaktinformation Vil du vide mere om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser, eller ønsker du et uforpligtende møde, er du velkommen til at kontakte os: København Niels Sonne Tlf Anders Zitawi Tlf Esbjerg/Kolding/Odense Lars Gerlach Christensen Tlf Aalborg/Viborg Lars Bennedsgaard Andersen Tlf Aarhus/Silkeborg Richardt Tabori Kraft Tlf Slagelse/Nykøbing F Kenny Isaksen Tlf

12 Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begræn set ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Skat 2013. Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser.

Skat 2013. Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2013 Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. 1. Generelle velfærdsforanstaltninger 1.1 Arrangement og firmasport 1.2 Sundhedstjek 1.3 Vaccinationer 2. Arbejdsrelaterede skader 2.1 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

Personaleforeninger. Skat 2015

Personaleforeninger. Skat 2015 Personaleforeninger Skat 2015 Der har siden 1. januar 2010 været stor fokus på beskatning og indberetning af personalegoder som følge af skærpede regler for indberetning, som alle ar bejds givere nu er

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte September 2005 Erhverv Sundhedsydelser - når arbejdsgiveren betaler Vejledning E nr. 138 Version 1.1 digital E 1.1 nr. digital 138 Vejledningen er ny i virksomhedsserien. Resumé Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser

Læs mere

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker.

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker. Personalegoder December 2010 (inkl. afsnit om feriepenge og lønsumsafgift) Regler for indberetning af personalegoder Pr. 1. januar 2010 har arbejdsgiver fået pligt til som hovedregel at indberette alle

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Mere om sundhedsordninger

Mere om sundhedsordninger - 1 Mere om sundhedsordninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny afgørelse fra Skatterådet fra 25. september 2012 giver mulighed for lempet beskatning af arbejdsgiverbetalte sundhedsordninger.

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 1. halvår 2011 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Indhold Definitioner 4 1. Generelt 4 2. Personalegoder - den skattemæssige behandling 4 2.1. A-indkomst 4 2.2. B-indkomst 4 2.3. Skattefrie goder 4 2.4. Bagatelgrænsen

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Notat Fleksible lønpakker m.v.

Notat Fleksible lønpakker m.v. Notat Fleksible lønpakker m.v. Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 1 2. Fleksible lønpakker... 2 2.1. Hvilke goder kan indgå i en fleksibel lønpakke?... 2 2.2. Skattemæssig vurdering.... 3 3. Skattemæssig

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Copyright 2012 - Multidata A/S

Copyright 2012 - Multidata A/S PERSONALEGODERAPPORTEN Maj 2012 Copyright 2012 - Multidata A/S Alle rettigheder skal respekteres. Enhver form for hel eller delvis distribution (f.eks. udlån, kopiering og videregivelse) uanset form og

Læs mere

Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter. Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter

Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter. Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Skatteministeriet Betænkning nr. 1296/Juni 1995 Købes hos boghandleren eller hos

Læs mere

www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015

www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015 Få de nyeste opdateringer reglerne for personalegoder 2015 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Produktion: Antistandard,

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten Bestyrelsesmedlemmer En guide til at optimere skatten Forord Som bestyrelsesmedlem er du en del af virksomhedens øverste myndighed. Du har afgørende indflydelse på både drift og udvikling af forretningen.

Læs mere

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling Personalegoder 2013 Indhold Beskatning af personalegoder De omfattede personer Værdiansættelse herunder bagatelgrænser

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø Personalegoder JUNI 2009 Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø www.skat.dk version 1.1 digital side 1 af 14 Indhold Forord.................................................................3 Transport

Læs mere

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vejledning om Fleksible Lønpakker

Læs mere

Løngoder. beskatning af personalegoder

Løngoder. beskatning af personalegoder Løngoder beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse Indledning 3 1 Beskatning af personalegoder 4 1.1 Fleksible lønpakker 4 1.2 Regler for beskatning af personalegoder 5 1.3 Personalegoder og værdiansættelse

Læs mere

Fleksible lønpakker INDHOLD

Fleksible lønpakker INDHOLD Fleksible lønpakker Et lønsystem med fleksible lønpakker indebærer, at den enkelte medarbejder har mulighed for at sammensætte sin personlige lønpakke inden for en fastlagt beløbsramme. Ordningen giver

Læs mere

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation?

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Indledning Den moms- og skattemæssige behandling af udgifter til personale, reklame eller repræsentation giver ofte anledning til usikkerhed. Dette skyldes,

Læs mere