Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling."

Transkript

1 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gerontopsykiatrien er placeret på AUH Risskov og er organisatorisk en del af afdeling M, Afdeling for organiske psykiske lidelser og akut modtagelse. Den består af et sengeafsnit (afsnit M2) med 16 sengepladser og gerontopsykiatrisk ambulatorium (afsnit MA2), hvor der er tilknyttet ca. 700 patienter. Samarbejdsrelationer Gerontopsykiatrien har fokus på sammenhængende patientforløb. Sengeafsnittet og ambulatoriet samarbejder om det enkelte patientforløb, som er bygget om omkring kontaktpersonordningen. Internt samarbejdes der med somatisk behandlergangen, ECT-afdelingen, psykiatrisk akutmodtagelse, laboratoriet, diætist, fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog, læger, sekretær, klinisk vejleder, sygeplejersker, plejere samt social- og sundhedsassistenter. Patient/borger kategorier Gerontopsykiatrien har til opgave at udrede, diagnosticere og opstarte behandling for følgende patientgrupper: årige med demens årige med nydiagnosticeret psykiatrisk sygdom - alle 75+ årige med allerede diagnosticeret psykiatrisk sygdom Centrale kliniske problemstillinger Komplekse sygeplejefaglige problemstillinger i forhold til demens, depression, misbrug, delir, skizofreni og angst. Patienter med disse diagnoser har ofte en eller flere kliniske problemstillinger bundet til fysiologiske behovsområder som eksempelvis aktivitet, ernæring, hud/slimhinder, udskillelse af affaldsstoffer, søvn/hvile, respiration, cirkulation, smerter og sanseindtryk. Patienterne har også typisk kliniske problemstillinger bundet til kommunikation, psykosociale forhold, seksualitet, viden og udvikling. Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling. Pårørendesamarbejdet er centralt i sygeplejen til den gerontopsykiatrisk patient. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 1 af 9

2 Tværfaglige og tværsektorielle forhold I ambulatoriet samarbejder sygeplejersker, læger, psykologer og sekretærer. I sengeafsnittet samarbejder sygeplejersker, læger, diætist, fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog, sekretær, klinisk vejleder, plejere samt social- og sundhedsassistenter. Gerontopsykiatrien deltager i uddannelsen af sygeplejersker, læger, psykologer, ergo- og fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter og lægesekretærer. Tværsektorielt samarbejdes der med kommunernes visitatorer, demenskoordinatorer, hjemmeplejen, praktiserende læger, Geriatrisk team, Demensklinikken (Århus Universitetshospital, Nørrebrogade) og regionens øvrige hospitaler. Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Patientforløb/ patientsituationer/patientfænomener Patienterne henvises via egen læge, vagtlæge eller læger fra andre specialer. Henvisningerne gennemgås på hverdage af et team der består af læger, psykologer og en koordinerende sygeplejerske. De vurderer om patienten kan observeres, udredes, diagnosticeres og behandles i et ambulant forløb, eller om patienten skal indlægges. Diagnosticering retter sig især mod følgende hovedgrupper af psykiatriske lidelser: demens, depression og delir. I observation og udredning kan der eksempelvis indgå observationer (adfærd, søvn, døgnrytme), test (MoCCA, MMSE, GDS, Barthel, Trandex), somatiske undersøgelse, MR-, PET- eller CTscanning, EEG, neurologiske undersøgelser, neuropsykologiske tests og Cohen-Mansfield test. Planlagt indlæggelse på sengeafsnittet sker udelukkende med henblik på udredning, diagnosticering og opstart af behandling. Der er mulighed for akut indlæggelse (herunder på rød eller gul tvang), men sædvanligvis modtages patienterne først efter forvisitation i ambulatoriet. Forvisitationen foregår enten i ambulatoriet på AUH Risskov eller ved besøg i patientens eget hjem. Omhyggelig visitation er nødvendig, for at hindre unødig indlæggelse. Indlæggelsestiden varierer fra få dage til 2-3 uger. Patienter, hvis psykiske sammenbrud hænger sammen med utilstrækkelige tilbud og manglende mulighed for plejebolig i det sociale system, vil i almindelighed ikke blive indlagt. Det samme Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 2 af 9

3 gælder demente patienter med ukomplicerede adfærdsforstyrrelser så som bortgang, aggressivitet i tætte plejesituationer og tendens til at invadere medbeboernes private sfære. Derimod kan disse patienter altid henvises til ambulant lægelig og/eller sygeplejefaglig vurdering. Depressive patienter indlægges når der er massive suicidale tanker, efter suicidalforsøg, ved spise- og drikkevægring, hvis de har psykotiske forestillinger eller psykomotorisk hæmning samt ved manglende eller utilfredsstillende effekt af medicinsk behandling. Patienter med misbrug af alkohol og medicin indlægges til afvænning og udtrapning. Herefter udskrives patienten til videre ambulant behandling. Patienterne udskrives til eget hjem eller til plejebolig med evt. støtte. Sygeplejefaglige opgaver De sygeplejefaglige opgaver tilrettelægges med patienten i centrum, hvilket betyder, at personalet kontinuerligt gør sig faglige, ressourcemæssige og etiske overvejelser. Formålet med sygeplejen er at skabe gode rammer, tryghed, struktur samt bevare, genskabe eller øge livskvalitet for den enkelte patient. Dette søges opnået gennem pleje, dialog, information, vejledning og undervisning. Samarbejde med de pårørende om deres rolle i patientens liv er central. En del af dette samarbejde består af pårørendesamtale, tilbud om deltagelse i pårørendegrupper og samarbejde med primærsektoren. Udviklings- og forskningsområder og -tiltag Det tilstræbes, at udvikling og til dels forskning indenfor sygeplejen indgår som en integreret del af arbejdet i Gerontopsykiatrisk sengeafsnit M2 og Ambulatorium MA2. Ved Afdeling M er der etableret en kvalitetsorganisation, som kan understøtte arbejdet med kvalitetsudvikling i afdelingen, som er forankret i den kliniske hverdag. Der er ansat en kvalitetsproceskoordinator, som samarbejder med kvalitets- og andre nøglepersoner om kvalitetsfremmende tiltag. Disse er udpeget af afdelingens forskellige enheder. Kvalitetsnøglepersonerne har forskellig faglig baggrund. En del er sygeplejersker med stor klinisk indsigt i det enkelte område. Der pågår udviklingsprojekter ved afdeling M, hvor fagpersoner med særlig kompetence og interesse fra de enkelte enheder indgår i ad hoc grupper. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 3 af 9

4 Kvalitetsnetværket i Afdeling M arbejder primært med baggrund i Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM.). DDKM er i sig selv er et omfangsrigt udviklingsprojekt under implementering. Information om arbejdet i kvalitetsnetværket ved Afdeling M kan fås ved Kvalitets- og proceskoordinator, sygeplejerske MPA Anette Dall på eller ved de enkelte enheders ledelser. Aktuelle projekter ved Afdeling M Da Afdeling M er under etablering, er der ikke iværksat nye udviklings- og forskningsprojekter i dette regi. Enhederne fortsætter indtil videre de allerede igangværende projekter: Implementering af sammenhængende patientforløb (opstartet i efteråret 2008) Deltagelse i aktionsforskningsprojekt om læring i psykiatrien (2008 til 2011) Udarbejdelse og implementering af pakkeforløb for patienter med demens og depression Deltagelse i Hundeprojekt som er et forskningsprojekt, hvor vi samarbejder med Forskningscenter Foulum Implementering af NIP-depression Sygeplejedokumentation ved brug af digital anamnese og udvalgte plejeplaner Videokonferencer internt Ambulant behandling ved hjælp af videokonferencer Forebyggelse af fald Risikovurdering Brøsetskemaer Vurdering af selvmordsrisiko Kvalitetssikring og forebyggelse vedr. tvangsanvendelse, herunder gennemførelse af eftersamtaler efter anvendelse af tvang Udarbejdelse og anvendelse af behandlingsplaner der er digitalt understøttet Projekter under opstart ved Afdeling M Implementering af Midt EPJ Risikostyring - patientsikkerhedsrunder i enhederne Sygeplejens metoder, herunder kliniske metoder, refleksionsmetoder samt udviklings- og forskningsmetoder De centrale metoder i afdelingens sygepleje: Observationer Jeg-støttende sygepleje Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 4 af 9

5 Skærmning Relationsarbejde Ugeplaner som en del af miljø-terapi Plejeplaner, plejesamtaler og sygeplejeprocessen Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering og tilrettelæggelse Pædagogisk tilrettelæggelse Planlægning og afvikling af klinisk undervisning sker i samarbejde mellem den studerende og den kliniske vejleder. Den kliniske vejleder er i samarbejde med de øvrige sygeplejersker ansvarlig for kliniske undervisning herunder de tiltag der iværksætter for, at den studerende får mulighed for at udvikle sine færdigheder i praksisfeltet. Den studerende er medansvarlig for at udnytte tilbuddene og vejledning. Den kliniske vejleder fremmer, letter og støtter den studerendes udvikling ved at sætte rammer for læring, ved at vurdere gode læringssituationer og ved at støtte den studerende i at opsøge og anvende læringsmulighederne. Den kliniske vejleder vil: introducere den studerende deltage i planlægningsmødet og vejlede den studerende i udarbejdelse af individuel klinisk studieplan og ugeplaner gennemføre ugesamtaler, som blandt andet bruges til at evaluerer, hvor langt den studerende er nået i forhold til egne, afdelingens og sygeplejerskeuddannelsens mål vejlede til patientforløb, sygdomsforløb, patientfortælling og seminar evaluere de afsluttede patient- og sygdomsforløb samt patientfortælling vejlede den studerende i planlægning af den kliniske uddannelse i forhold til ønsker og behov hjælpe den studerende med at analysere og evaluere udvalgte problemstillinger støtte den studerende i refleksion over specifikke problemstillinger følges med den studerende i klinisk praksis Ad hoc vejlederens opgave; daglig sparring om plejen til patient(er) som den studerende er tildelt hjælpe studerende til at se læringsmuligheder udfordre den studerende på handlinger og begrundelser for disse Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 5 af 9

6 Give studerende mulighed for at se sygepleje udført følges med den studerende og give vejledning på udført pleje eller indgå et samarbejde med studerende om udførelse af pleje løbende introducere til og vejlede i afsnittets procedurer være i dialog med den kliniske vejleder om den studerendes udvikling og aktuelle niveau Læringsmiljø /Studiemiljø De studerende har mulighed for at mødes til fælles refleksion og erfaringsudveksling. Der er IT udstyr til rådighed. Den kliniske vejleder er ikke en del af afdelingens daglige normering. Det er valg for at skabe et studiemiljø, hvor den studerende oplever, at læring er højt prioriteret. Det er valgt for at give optimale rammer for at den studerende til at udvikle færdigheder og kundskaber med henblik på at opnå praktisk erfaring og kompetence. Studiemiljøet som helhed skal understøtte læring forstået som integration af viden om hvorfor og hvordan. Flere sygeplejersker er påbegyndt eller planlægger at påbegynde diplomuddannelse, hvilket også er med til at understøtte og udvikle læringsmiljøet. Studiemiljøet skal give mulighed for, at den studerende kan få det læringsudbytte som er beskrevet i studieordningen for. Derudover skal der være mulighed for at studerende kan: arbejde videre med udvalgte problemområder, som den studerende har arbejdet teoretisk med i den forudgående teoriperiode opnå faglig og personlig vækst få kvalificeret sygeplejefaglig vejledning træffe valg om hvilke uddannelsestilbud hun/han vil benytte for at nå sygeplejerskeuddannelsens, afdelingens og sine egne mål for perioden indgå i et tværfagligt læringsmiljø med andre studerende For at der skal finde læring sted, må den studerendes oplevelser og erfaringer struktureres og tematiseres på en meningsfuld måde. Det kan understøttes ved refleksion. Refleksion er et vigtigt element i udvikling af kompetence, og er bindeleddet mellem teori og praksis. Refleksion kan være rettet mod nutid, fremtid og fortid. Refleksion kan foregå både skriftligt og mundtligt. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 6 af 9

7 Vejlednings- og evalueringstilbud Planlægningssamtale Inden for den første uge afholdes en planlægningssamtale, hvor forudsætninger og gensidige forventninger afklares. Samtalen afvikles med udgangspunkt i den studerendes eportfolio. Obligatoriske studieaktiviteter Udviklingen af de faglige kvalifikationer søges opnået ved overvejende at tilrettelægge den kliniske undervisning i forhold til patientforløb. For yderligere at understøtte den faglige og metodiske kvalificering skal den studerende udarbejde de skriftlige studieaktiviteter som er beskrevet modulbeskrivelsen. Om vejledning Vejledningen til den studerende kan i det kliniske studie ske i form af: før-, under- og eftervejledning i relation til specifikke sygeplejehandlinger. Vejledningen gives af ad hoc vejleder (sygeplejersker/social og sundhedsassistenter) og/eller klinisk vejleder instruktion i den direkte sygepleje med henblik på at udvikle kliniske færdigheder fælles refleksion i forhold til sygeplejeproblemer og dilemmaer udfordring af den studerendes forståelse, faglige argumentation og faglige skøn f.eks. ved gennemgang af patientforløb og deltagelse i seminarer evaluering af den studerendes faglige og personlige kvalifikationer i en given sygeplejesituation rådføring med vejlederen ud fra spørgsmål og undren der dukker op henvisning til, hvordan den studerende kan opsøge informationer og viden om afdelingens sygepleje og behandling Kliniske vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer Den kliniske vejleder er sygeplejerske med erfaring i det gerontopsykiatriske speciale siden 1995 og med erfaring i vejledning siden Vejlederen har vejlederuddannelsen og følger løbende kurser og temadage i forhold til professionsbacheloruddannelsen og er i 2008 påbegyndt sundhedsfaglig diplomuddannelse, som forventes afsluttet i Litteratur - bestemmelser og anbefalet litteratur Litteraturlisten sendes sammen med velkomstbrev til den studerende før studiestart. Der indgår selvvalgt pensum på sider, som den studerende dokumenterer i eportfolio. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 7 af 9

8 Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser Obligatoriske studieaktiviteter Den studerende har ifølge bekendtgørelsen pligt til at deltage i klinisk undervisning. Nedenfor er beskrevet, hvilke studieaktiviteter den studerende skal deltage i for at blive indstillet til intern klinisk prøve. eportfolio E-portfolio er den studerendes studieredskab, som skal anvendes gennem hele uddannelsen. I samarbejde med din kliniske vejleder er den studerende ansvarlig for, at eportfolioen anvendes. Det betyder at den individuelle kliniske studieplan (IKS) løbende justeres og udbygges, og at der udarbejdes ugeplaner. Ugeplaner printes ud hver uge, således at klinisk vejleder og ad hoc vejledere kan vejlede den studerende med udgangspunkt i denne. En ajourført eportfolio er en vigtig forudsætning for, at den studerende kan modtage en kvalificeret vejledning i sit studieforløb. Ved de planlagte samtaler tages der udgangspunkt i, hvad den studerende har beskrevet i sin eportfolio. Planlægningsmøde Til planlægningsmødet skal den studerende have læst modulbeskrivelse for og afdelingens generelle kliniske studieplan (GKS). Den studerende skal have nedskrevet sine overordnede mål for perioden, have udarbejdet et første udkast til individuel klinisk studieplan og udarbejdet ugeplan for de første 2 uger. Individuel klinisk studieplan (se vejledning til udformning i eportfolio) Efter planlægningsmødet justerer den studerende sit første udkast til individuel klinisk studieplan. Studieplanen justeres undervejs, så det er muligt for, at vejlederen at følge med i, hvor langt den studerende er nået, og hvad den studerende arbejder med. Studieplanen skal indeholde overordnede overvejelser om, hvordan uddannelsesperioden kan tilrettelægges, så målene, der er skitseret i modulplanen, kan nås. Den studerende skal i ugeplanerne beskrive, hvilke læringsmuligheder, metoder og undervisningstilbud der tages i anvendelse. Ved afslutningen af en aktuel ugeplan foretages en evaluering af planen. Ugeplanerne printes løbende ud, så de daglige vejledere kan orientere sig om, hvad den studerende arbejder med på et givent tidspunkt. Den studerende skal følge sin studieplan og kunne argumentere for afvigelser/ændringer. Obligatoriske studiemetoder Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 8 af 9

9 Den studerende skal udarbejde de obligatoriske studiemetoder i henhold til den skriftlige vejledning i eportfolio. Klinisk sygepleje Den studerende skal deltage i og øve sig i de almindeligste sygeplejeopgaver i afdelingen. Klinisk pensum Den studerende dokumenterer selvvalgt pensum i eportfolio minimum 14 dage før intern klinisk prøve. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 9 af 9

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Udvidet Bostøtte, Kafferisteriet, Skivevej 7, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering OPUS er en klinik for unge med ny-diagnostiseret skizofreni. Klinikken er et afsnit organiseret i afdeling P (psykose-afdeling),

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Forsorgshjemmet Skovvang, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Social og arbejdsmarked er organiseret på følgende måde:

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Trankær Mosevej 25 8310 Tranbjerg J. er en af i alt 7 enheder under Forsogshjemmet Østervang. består af fire pladstyper:

Læs mere

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense + TIT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, Øre-Næse-Hals Afdelingen., Nørrebrogade 44, bygning 10, 1. sal. Afdeling H består at et sengeafsnit og et operationsafsnit

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA)

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang

Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafdelingen, omfatter følgende afsnit: Skadestuen Akutafsnit 1 (akutstuer til ambulant behandling af akutte patienter)

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning

Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11 MODUL GENERELLE KRITERIER

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000 serviceret af ældreområdet fordelt på brugere,

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas

Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og

Læs mere

Tema Sygepleje - kompleks klinisk virksomhed. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Tema Sygepleje - kompleks klinisk virksomhed. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Generel klinisk studieplan Modul 11 Tema Sygepleje - kompleks klinisk virksomhed Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår Betegnelse for det kliniske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde 2011 Studiehåndbog - klinisk undervisning modul 8 sbscer Botilbudet Skovsbovej Skovsbovej 111, 5700 Svendborg Tlf: 63236700 Hjemmeside: www.skovsbovej.dk Lavet af: Charlotte Rohde 10-02-2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler 1. Navn på det kliniske undervisningssted og dets kontaktpersoner Hospitalspsykiatri og hospitalsbaseret distriktspsykiatri.

Læs mere

25-05-2012H:\Generelle studieplaner\generel studieplan.modul 12, afsnit 3103. Febr. 2013.doc

25-05-2012H:\Generelle studieplaner\generel studieplan.modul 12, afsnit 3103. Febr. 2013.doc Rev 15. juni 2012 GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret 2013 Indhold og temaer INDHOLD UDDANNELSESSTRUKTUR... 4 BASISDEL...

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje 6.semester Hold 2010 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere