Sunde og raske medarbejdere sikrer vækst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sunde og raske medarbejdere sikrer vækst"

Transkript

1 Sunde og raske medarbejdere sikrer vækst KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, SUNDHEDSPOLITISK CHEF MARTIN KOCH PEDERSEN, CAND.SCIENT.POL, ARBEJDSMILJØKONSULENT ANNE- MARIE RØGE KRAG, CAND.SCIENT.POL, MA RESUME Sunde og raske medarbejdere er en forudsætning for fortsat vækst og velstand i det danske samfund på lige fod med fx veluddannede medarbejdere. Derfor er der et ikke uvæsentligt samfundsøkonomisk potentiale ved netop at fokusere på et godt helbred, funktionsevnen og den generelle sundhedstilstand blandt danskere på arbejdsmarkedet, såvel som i befolkningen generelt. Sunde og raske medarbejdere er en forudsætning for vækst og velstand Det offentlige, erhvervslivet og den enkelte borger er alle vigtige aktører, når det drejer sig om at sikre Danmark en sund og rask arbejdsstyrke. Dette Perspektiv peger på forbindelsen mellem gevinsterne for samfundet som helhed, for virksomhederne og for den enkelte ved garanti om hurtig udredning og et godt helbred. Perspektivet viser følgende: Samfundsøkonomisk er der store gevinster at hente ved at nedbringe sygefraværet, så folk hurtigere kan komme tilbage i arbejde. Dansk Erhverv ønsker her at fremhæve, at erfaringen er, at man meget hurtigere kan tilbyde udredning i private tilbud end i det almene sundhedssystem. Hvis den samlede sundhedssektor kan opnå et tilsvarende effektivitetsniveau, vil det kunne give en stor samfundsøkonomisk gevinst, ifølge beregninger fra Dansk Erhverv i størrelsesordenen 5,4 mia. kr., jf. figur 1. Derfor foreslår Dansk Erhverv, at der opstilles en garanti for hurtig udredning for at indfri dette potentiale. Virksomhederne giver i dag medarbejderne mange muligheder for at træffe sunde valg ved bl.a. at tilbyde sundhedsforsikringer, frugtordninger og tilskud til fx rygestop eller fysioterapi. Virksomhederne tager et betydeligt medansvar for at sikre en sund levevis og dermed forebygge sygdom og nedslidning. Dansk Erhverv foreslår, at dette styrkes yderligere ved at give skattefrihed på arbejdsgiverbetalte sundhedsfremmende ydelser. Et godt arbejdsliv er afgørende for folks sundhed, helbred og livskvalitet, og det er veldokumenteret, at man bliver mere sund af at være i arbejde. Gevinst på 5,4 mia. hvis man kan indfri det effektiviseringspotentiale, som private erfaringer tilsiger, der er Virksomhederne tager medansvar for medarbejdersundhed Man bliver mere sund af at være i arbejde Figur 1 Årlig samfundsøkonomisk potentiale ved hurtig udredning Langtidssygemeldte (3-52 uger) Heraf med behov for udredning* Gns. reduktion i sygdomsforløb Gevinst per sygedag sparet Samlet effekt personer dage kr. 5,4 mia. kr. Kilde: Pension Danmark, MedHelp, DA, Danmarks Statistik, DØR og Dansk Erhverv * Der findes ikke samlet statistik på arbejdsmarkedet for, hvor mange personer der årligt har behov for en egentlig udredning. Beregningen er derfor foretaget ud fra erfaringerne fra sundhedsvirksomheden MedHelp, som har opgjort det ud fra kunderne. Selvom der herved er en vis usikkerhed om det præcise omfang, er der under alle omstændigheder tale om en væsentlig effekt i milliardklassen. Beregningen gennemgås nærmere i det følgende. Dansk Erhvervs Perspektiv 2012 #11

2 Gevinst for samfundet: hurtig udredning kan give milliarder Mange danskere er i dag midlertidigt uden for arbejdsmarkedet på grund af sygdom. Det er bekosteligt for både den enkelte, virksomheder (offentlige som private) og samfundet som helhed, fordi man ikke kan bidrage til værdiskabelse på arbejdspladsen. Hvis man kan få folk hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet, vil det derfor øge arbejdsudbuddet og derved give mulighed for økonomiske gevinster. Når man er langvarigt syg, øges risikoen for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet i forbindelse med sygdommen, og efter et års fravær kommer hver femte aldrig tilbage, også selvom at sygdommen ikke nødvendigvis i sig selv er alvorlig, viser Beskæftigelsesministeriets analyse om sygefravær fra 2008 i. I mange sygeforløb går der for lang tid med at få stillet en diagnose. Det betyder, at evt. vigtig behandling samt genoptræning påbegyndes senere, end det kunne have været sket, hvis tiden i udredningsforløbet var kortere. Det betyder, at mange syge danskere i dag har et unødvendigt langt fravær fra deres arbejdsplads. Hvis man kan reducere den tid, der går med at få udredning, kan man derfor hente en stor samfundsøkonomisk gevinst. Dansk Erhverv foreslår, at der indføres en garanti for hurtig udredning til alle danskere, så det uudnyttede potentiale for hurtigere at sikre udredning til syge danskere kan indfris. En garanti for hurtig udredning kan se ud som følger: Der må højst gå 10 arbejdsdage fra henvisning fra praktiserende læge til første undersøgelse foretages. Der må højst gå 10 arbejdsdage mellem hver undersøgelse. Der må højest gå 5 arbejdsdage, fra en undersøgelse er foretaget, til der gives svar til patienten, samt opstilles en plan for det videre forløb. Hvis det offentlige sundhedsvæsen ikke kan overholde tidsfristerne, skal patienten have mulighed for at få udført de diagnostiske undersøgelser hos en privat leverandør. Udredningsgarantien skal også gælde for henvisning til speciallæger, hvor der i dag er lang ventetid. Flere forsikringsselskaber tilbyder en lignende ordning til forsikringstagerne. Tal fra PensionDanmark viser, at sygemeldte, der benytter deres ordning, i gennemsnit får reduceret udredningsforløbet med 50 dage i forhold til et lignende offentligt forløb (og det alene i forhold til 1. undersøgelse), dvs. de kommer hurtigere i gang med evt. behandling. De personer, der anvender PensionDanmarks ordning, er ikke repræsentative for befolkningen. Da effekten alene sker ved, at arbejdsgange mv. er indrettet på at sikre en hurtig udredning, er det dog mindre væsentligt. Det antages derfor, at der er et potentiale for, at det offentlige vil kunne give udredning i gennemsnit 50 dage hurtigere end i dag, og folk tilsvarende komme 50 dage hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet. En egentlig udredningsgaranti vil kunne være et vigtigt skridt ift. at indfri dette potentiale. Dansk Erhvervs beregninger viser, at hvis dette effektiviseringspotentiale indfries, vil det indebære en årlig samfundsøkonomisk gevinst på 5,4 mia. kr. som skitseret ovenfor i figur 1. DANSK ERHVERV 2

3 Beregningsforudsætninger Ifølge tal fra DA s Arbejdsmarkedsrapport fra 2010 er der i gennemsnit sygemeldinger på arbejdsmarkedet pr. år. Heraf har 32 pct. en varighed på 3-52 uger, hvilket svarer til medarbejdere. Personer, hvis sygefravær er under 3 uger, vil normalt ikke få brug for udredning og længerevarende behandling. Personer, hvis sygefravær varer længere end 52 uger, vil i mange tilfælde glide ud af arbejdsmarkedet eller blive erstattet af vikarer eller på anden vis. Det antages derfor konservativt, at hurtig udredning vil kunne reducere sygdomsforløbet med i gennemsnit 50 dage for langtidssygemeldte danskere på arbejdsmarkedet. Som nævnt vil en udredningsgaranti gælde alle danskere, men den positive samfundsøkonomiske effekt opstår i kraft af, at personer i beskæftigelse kan reducere længden af deres fravær fra arbejdsmarkedet. En garanti for hurtig udredning kan give en besparelse på ca. 5,4 mia. kr. Det er ikke alle de langtidssygemeldte på arbejdsmarkedet, som har behov for udredning. Der findes ikke en central statistik for årsagerne til sygemeldingerne, og derved kan det kun blive et skøn, hvor mange af disse langtidssygemeldte som vil kunne få gavn af hurtigere udredning. Blandt andet vil sygemeldinger, der skyldes personlige problemer, næppe kunne få gavn af hurtigere udredning. Erfaringer fra virksomheden MedHelp viser, at 33 pct. af langtidssygemeldingerne hos deres kunder skyldes faktorer, hvor hurtig udredning ikke vurderes at være relevant. Antager vi, at det samme forhold gælder generelt, er det, ud fra PensionDanmarks erfaringer, i alt forløb, som kan blive afkortet med i gennemsnit 50 dage. Da MedHelps kunder ikke nødvendigvis er repræsentative for den danske befolkning, er dette estimat 33 pct. dog temmelig usikkert. Derfor er der også regnet på et forsigtigt scenarie, hvor det i stedet kun er halvdelen af de sygemeldte, der ikke vil kunne få gavn af en hurtig udredning. Ifølge Danmarks Statistik er den gennemsnitlige månedsløn på arbejdsmarkedet kr. (2010). Fordelt over 365 kalenderdage giver ordningen en gennemsnitlig gevinst på kr. for hver dag, et sygefraværsforløb reduceres ii (opjusteret fra 2010 til 2012-niveau ud fra Det Økonomiske Råds lønudviklingsprognose iii ). Vi antager, at den samfundsøkonomiske gevinst er givet ved denne gennemsnitlige lønindkomst. Da der som før nævnt ikke findes detaljerede oplysninger om sygeforløb med fx oplysninger om personers lønniveau, er det nødvendigt og formentlig også rimeligt at lægge en sådan antagelse til grund for beregningen. Afhængig af ens kontraktlige bestemmelser vil man ofte få udbetalt et lavere beløb ved længere sygdomsforløb, men vi går her ud fra, at der er et samfundsmæssigt tab svarende til værdien af den arbejdskraft, der er fraværende fra arbejde, som antages at være givet ved lønnen (hvilket er en forsigtig antagelse, idet man ofte går ud fra, at arbejdsudbud giver en gevinst givet ved værdiskabelse, snarere end alene lønnen). Hvis sundhedssektoren kan opnå samme effektivitetsniveau som de private erfaringer (dvs. forkorte den gennemsnitlige tid, det tager at få udredning, med 50 dage), vil den samfundsøkonomiske gevinst ud fra disse beregningsantagelser give en samfundsøkonomisk gevinst på 5,4 mia. kr. iv ved, at danskere på arbejdsmarkedet hurtigere kommer tilbage i arbejde. I det forsigtige scenarie, hvor det er halvdelen i stedet for en DANSK ERHVERV 3

4 tredjedel af de langtidssygemeldte, som ikke får gavn af hurtig udredning, er den samfundsøkonomiske gevinst 4,0 mia. kr. Denne effekt sker i kraft af et øget arbejdsudbud. Dertil kommer, at der spares udgifter, som betales til sygedagpenge. En effekt der dog ikke er regnet på. Der er med andre ord et stort økonomisk potentiale ved, at den samlede ventetid på at få udredning ved sygdom kan reduceres til et niveau, der svarer til erfaringerne hos private udbydere. Tidligere har man høstet store gevinster andre steder i sundhedssystemet, navnlig da man indførte en behandlingsgaranti, hvilket har reduceret ventetiden på behandling fra i gennemsnit 90 dage til i dag under 60 dage v. Og også selvom det ikke lykkes sundhedssektoren at opnå helt samme grad af effektivitet som PensionDanmarks udredningsordning, vil der efter alt at dømme alligevel være en potentiel samfundsøkonomisk gevinst i milliardklassen. Ligesom ved behandlingsgarantien vil det kræve nogle omstillinger at indfri effektiviseringspotentialet, idet processer og arbejdsgange skal optimeres. Endvidere kan det fx blive nødvendigt at ombygge dele af bygningsmassen, og det vil være nødvendigt at se på mulighederne for at få større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet. Der er med andre ord tale om en potentiel gevinst, som vil kunne opnås, hvis det igennem en række tiltag kan lykkes det offentlige at opnå samme grad af effektivitet i udredningsforløbene som hos PensionDanmark. Eftersom gevinsten er baseret på potentialet for effektiviseringer, forekommer det plausibelt, at der kun vil være tale om yderligere udgifter på udredningsområdet i en overgangsfase. I det omfang en garanti for hurtig udredning fører til større brug af private aktører, som det har været tilfældet med behandlingsgarantien, vil der endog formentlig blive tale om yderligere langsigtede besparelser. Det skyldes, at privathospitalerne i dag leverer sygehusydelser til 83 pct. af DRG-taksten vi, altså til 83 pct. af den pris som de offentlige sygehuse honoreres med. Det er således tænkeligt, at en hurtig udredning vil kunne indebære en besparelse på de offentlige udgifter til udredning sideløbende med at reducere spildtiden og således øge arbejdsudbuddet. Gevinst for erhvervslivet: virksomhederne tager ansvar for medarbejdernes sundhed Virksomhederne bruger mange ressourcer på tiltag, der højner medarbejdernes sundhed, og de tager derfor i betydeligt omfang ansvar for at give medarbejderne muligheden for at træffe det sunde valg, mens de er på arbejde. Det gælder eksempelvis private sundhedsforsikringer, frugtordninger, massageordninger, tilskud til motion eller rygeafvænning, og lignende. Virksomhederne gør meget for, at medarbejderne har mulighed for at træffe sunde valg 64 pct. af Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder har aktivt indført særlige sundhedsfremmende tiltag. Dansk Erhverv foreslår, at virksomhedernes indsats støttes og styrkes yderligere ved, at der gives skattefrihed på arbejdsgiverbetalte sundhedsfremmende ydelser. DANSK ERHVERV 4

5 Figur 2 Sundhedsfremmende tiltag på virksomhederne Privat sundhedsforsikring 46% Frugtordning 39% Sund mad fra kantinen/frokostordningen 21% Massageordning, fysioterapi eller lignende Formuleret holdning til sundhed/sundhedspolitik Tilskud til motion Tilskud til rygeafvænning Tilskud til alkoholafvænning 17% 14% 14% 14% 12% Tilskud til kostvejledning/vægttab Eget motionsrum til medarbejderne 7% 6% Andre tiltag Ved ikke 2% 4% Ingen særlige sundhedsfremmende tiltag 36% Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse 2012 Note: Det har været muligt at opgive flere svar Mange af de tiltag, virksomheder indfører for at øge medarbejdersundheden, smitter af på medarbejdernes livsform mere generelt. I 2012 dystede en lang række virksomheder eksempelvis om at være sundest i konkurrencen Danmarks Sundeste Virksomhed. Spørgeskemaundersøgelser i forbindelse med konkurrencen viste, at medarbejderne også i deres private liv blev inspireret af virksomhedernes tiltag som fx sund kantinemad og mulighed for motion efter arbejdstid. Mange medarbejdere begyndte at have generelt sundere madvaner og dyrkede motion også uden for de af arbejdspladsen tilbudte muligheder. Det varierer naturligvis fra virksomhed til virksomhed, hvilke sundhedsfremmende tiltag der kan give mening. Men erhvervslivet gør meget for at tage ansvar for medarbejdersundheden Gevinst for den enkelte: man bliver sund af at arbejde Personer, som er i arbejde, er mere sunde end folk uden for arbejdsmarkedet. At have et arbejde giver selvværd og ofte sundere vaner. Det skyldes til dels, at folk, som har et godt helbred, har større sandsynlighed for at komme i eller beholde deres arbejde, men det er dokumenteret, at arbejde i sig selv har en positiv sundhedseffekt. Figur 3 viser, at personer i beskæftigelse har færre lægebesøg, indlæggelser og færre medicinudgifter end andre befolkningsgrupper. Personer, der er i arbejde, er sundere DANSK ERHVERV 5

6 Almen læge Figur 3 Træk på de offentlige sundhedsydelser i 2005 fordelt på tilknytning til arbejdsmarkedet Speciallæge Sengedage, indlæggelse Ambulante besøg Medicinske udgifter Beskæftiget 8,0 1,5 0,4 0, kr. Ledig 10,5 1,8 0,3 0, kr. Kontanthjælp 16,5 2,6 1,4 1, kr. Førtidspension 22,3 2,1 1,9 2, kr. Uden for arbejdsstyrken 12,1 2,1 0,9 1, kr. I alt 9,6 1,6 0,6 0, kr. Kilde: AE-rådet 2009 Samtidig er den forventede middellevetid højere blandt folk i beskæftigelse. Figur 3 viser, at en mand på 61 år, som er i beskæftigelse, kan forvente at leve godt 21 år længere, hvilket er 2,5 år mere end en 61-årig ledig mand. Mænd der er i arbejde, lever i gennemsnit længere Ufaglært Figur 4 Forventet restlevetid for en 61-årig mand, fordelt på tilknytning til arbejdsmarkedet Erhvervsfaglig Videregående uddannelse I beskæftigelse 20,7 20,7 22,2 21,1 På efterløn 18,5 19,1 20,8 18,9 På førtidspension 13,3 13,8 14,9 13,5 Ledig 18,2 18,7 19,5 18,6 Øvrige 18,5 18,0 20,6 18,9 I alt 18,6 19,5 21,5 19,5 Kilde: AE-rådet 2010 I alt Det samme gør sig gældende hvad angår kvinder, jf. figur 4. Her kan en 61-årig kvinde i beskæftigelse forvente at leve knapt et år længere end en 61-årig kvinde, der er ledig. Kvinder der er i arbejde, lever i gennemsnit længere Ufaglært Figur 5 Forventet restlevetid for en 61-årig kvinde, fordelt på tilknytning til arbejdsmarkedet Erhvervsfaglig Videregående uddannelse I beskæftigelse 23,8 24,1 25,0 24,2 På efterløn 22,5 23,2 24,4 22,9 På førtidspension 18,5 18,8 19,4 18,6 Ledig 23,0 23,9 25,0 23,5 Øvrige 22,9 23,2 24,1 23,1 I alt 21,8 23,1 24,3 22,5 Kilde: AE-rådet 2010 I alt DANSK ERHVERV 6

7 Et studie, som forsøger nærmere at udrede kausaliteten, er OECD (2008), der viser at det i høj grad er på grund af arbejdet, at beskæftigede er mere sunde. Således, at det at gå fra at være beskæftiget til at være arbejdsløs er forbundet med et lavere mentalt velbefindende, og modsat at overgå til at være beskæftiget er forbundet med et højere niveau af velbefindende. Det giver højere velbefindende at komme i arbejde Figur 6 Effekt på mentalt velbefindende af at gå fra arbejdsløshed til beskæftigelse, og fra beskæftigelse til arbejdsløshed Australien Canada Schweiz Storbritannien Mænd Kvinder Fra arbejdsløs til beskæftigelse Fra beskæftiget til arbejdsløs Fra arbejdsløs til beskæftigelse Sig. Koeff. Sig. Koeff. Sig. Koeff. Sig. Koeff. ** 0,79 *** -0,65 *** 0,45 *** 1,40-0,77 *** 0,41 *** 0,45 *** 1,28 ** 0,79 *** -0,65-0,45 *** 1,40 Fra beskæftiget til *** 2,29 *** 0,36 *** 0,47 *** 1,16 arbejdsløs Kilde: OECD 2008 Employment Outlook Report Anm.: ** signifikant på 5 pct. niveau, *** signifikant på 1 pct. niveau. Der er anvendt forskellige modeller i de fire landestudier, hvorfor resultaterne ikke er direkte sammenlignelige. Derfor er investering i sunde og raske medarbejdere en win-win-win situation: lavere sygefravær giver gevinster for både samfundet som helhed, den enkelte og arbejdsgiveren. Sundhed kan ikke blot være med til at modvirke sygdom, men også mere generelt bidrage til mere motiverede og produktive medarbejdere. Sunde og raske medarbejdere er en win-win-win situation DANSK ERHVERV 7

8 OM DENNE UDGAVE Sundhed giver bonus på bundlinjen er 11 ne nummer af Dansk Erhvervs Perspektiv. Redaktionen er afsluttet den 10. maj OM DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv er Dansk Erhvervs analysepublikation, der sætter fokus på aktuelle problemstillinger og giver baggrund og perspektiv på samfundsmæssige problemstillinger. Dansk Erhvervs Perspektiv udkommer ca. 25 gange årligt og henvender sig til beslutningstagere og meningsdannere på alle niveauer. Ambitionen er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag for væsentlige, aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs Perspektiv med tydelig kildeangivelse og med henvisning til Dansk Erhverv. REDAKTION Analysechef Geert Laier Christensen (ansv.), cand. scient. pol., chefkonsulent Mira Lie Nielsen, cand. oecon., cheføkonom Bo Sandberg, konsulent Malthe Munkøe, cand.scient.pol, MA, pressekonsulent Lisa Sandager, cand. merc., journalist. ISSN-NR.: Dansk Erhvervs Perspektiv indgår i det nationale center for registrering af danske periodika, ISSN Danmark, med titlen Dansk Erhvervs perspektiv: Analyse, økonomi og baggrund (online) KVALITETSSIKRING Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhverv gennemfører egne spørgeskemaundersøgelser i overensstemmelse med de internationalt anerkendte guidelines i ICC/ESOMAR, og alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring i henhold til Dansk Erhvervs interne kvalitetsmanual. Denne analyse er offentlig tilgængelig via Dansk Erhvervs hjemmeside. Skulle der trods grundig kvalitetssikring forefindes fejl i analysen, vil disse blive rettet hurtigst muligt og den rettede version lagt på nettet. KONTAKT Henvendelse angående analysens konklusioner kan ske til sundhedspolitisk chef Martin Koch Pedersen, tlf NOTER i Beskæftigelsesministeriets Analyse af sygefraværet, april 2008, s. 36 ii (36.539*12)/365= Ved at regne med kalenderdage snarere end arbejdsdage er der set bort fra, at gevinsten ved at få folk tilbage i arbejde hurtigere afhænger af, hvordan sygdomsforløbet fordeler sig i forhold til weekender og ferier. iii DØR, Dansk økonomi, efterår iv langtidssygemeldte*(1-0,33) (da hurtig udredning ikke finder anvendelse på ca. hver tredje langtidssygemelding) *50 dages besparelse per langtidssygemeldt*1.251 kr.=5,4 mia. kr. v Beregninger på baggrund af Landspatientregistret vi jf. DANSK ERHVERV 8

Store gevinster ved sundhedsforsikringer

Store gevinster ved sundhedsforsikringer Store gevinster ved sundhedsforsikringer AF ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL OG ANALYSE- KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA RESUME Medarbejderne er grundkernen i private

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND. SCIENT. POL., OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Virksomhedernes forventninger til omsætning

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor Mia. kr. Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL. OG SUNDHEDSPOLITISK CHEF ANETTE DAMGAARD, CAND. JUR RESUME Danskernes udeblivelser

Læs mere

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Dansk Erhverv kan på baggrund af

Læs mere

Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse

Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse AF SUNDHEDSPOLITISK CHEFKONSULENT KATRINA FEILBERG, CAND. SCIENT. ADM.OG UN- DERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ

Læs mere

33 mia. kr. at spare hvis Danmark kunne efterligne Finlands uddannelsessystem

33 mia. kr. at spare hvis Danmark kunne efterligne Finlands uddannelsessystem 33 mia. kr. at spare hvis kunne efterligne s uddannelsessystem AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN RESUME Det er velkendt, at det finske uddannelsessystem

Læs mere

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012 Nr. 3 / Januar 2012 400.000 lønmodtagere er hvert år på sygedagpenge. Og her befinder de sig i længere og længere tid. Meget af tiden er ventetid på at blive udredt, og det rammer den enkeltes arbejdsindkomst,

Læs mere

Differentiering af behandlingsgarantien sænker arbejdsudbuddet

Differentiering af behandlingsgarantien sænker arbejdsudbuddet Differentiering af behandlingsgarantien sænker arbejdsudbuddet AF ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME I foråret fremlagde Dansk Erhverv sammen med FOA en analyse af de potentielle

Læs mere

Mænd og kvinders arbejdstid

Mænd og kvinders arbejdstid Mænd og kvinders arbejdstid AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG ANALYSE- CHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL RESUME Øget arbejdsudbud øger velstanden og forbedre holdbarheden

Læs mere

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet It er hovednøgle til øget dansk produktivitet AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Produktivitet handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Øget produktivitet er afgørende for

Læs mere

København er Sydsveriges hovedstad

København er Sydsveriges hovedstad København er Sydsveriges hovedstad AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME København er Danmarks hovedstad, men i stigende grad

Læs mere

Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst

Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND.SCIENT.ADM., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND.POLIT. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT.

Læs mere

Nye beregninger fra Dansk Erhverv viser, at indførelsen af fuld momsrefusion, vil skabe mellem 1.311 og 2.623 job årligt over hele landet.

Nye beregninger fra Dansk Erhverv viser, at indførelsen af fuld momsrefusion, vil skabe mellem 1.311 og 2.623 job årligt over hele landet. Positive effekter ved at fjerne momsmæssig diskrimination på overnatningsområdet AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND.POLIT., MARKEDSDIREKTØR METTE FEIFER, CAND. SCIENT. POL. OG STUDENTERMEDHJÆLPER ASBJØRN

Læs mere

2011 blev endnu et år med lavvækst

2011 blev endnu et år med lavvækst 2011 blev endnu et år med lavvækst AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN RESUME Samlet set blev 2011 et økonomisk lavvækst-år. Dermed blev det

Læs mere

a Sundhedsforsikringer

a Sundhedsforsikringer Et white paper fra Codan a Sundhedsforsikringer og sygefravær Handel 2 D Indhold 3 q Sundhedsforsikringer gør en forskel på helbredet og på bundlinjen 4 q Tre fjerdedele bruger deres sundhedsforsikringer

Læs mere

Fitnessbranchen i Danmark

Fitnessbranchen i Danmark Fitnessbranchen i Danmark FAKTA Fitnessbranchen i har vokseværk. Mere end hver 6. dansker over 15 år er medlem i et fitnesscenter. Fitness er således i dag en folkesport med i omegnen af 810.000 medlemmer

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kæmpe potentiale i dansk turisme AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER

Læs mere

Er vi klar til konkurrencestaten?

Er vi klar til konkurrencestaten? Er vi klar til konkurrencestaten? AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Den internationale konkurrence bliver stadigt hårdere.

Læs mere

Hvis du har 5 12 måneder

Hvis du har 5 12 måneder Hvis du har 5 12 måneder AF ANALYSECHEF SØREN FRIIS LARSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSEMEDARBEJDER MORTEN JARLBÆK PEDERSEN. RESUME Danskernes arbejdsomhed er kommet politisk i fokus. Med en økonomi,

Læs mere

a Sundhedsforsikringer

a Sundhedsforsikringer Et white paper fra Codan a Sundhedsforsikringer og sygefravær Industri, råstofindvindinding og forsyningsvirksomhed 2 D Indhold 3 q Sundhedsforsikringer gør en forskel på helbredet og på bundlinjen 4 q

Læs mere

Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter

Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL, CHEFKONSULENT CHRIS- TIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTEN-

Læs mere

Få kvinder i fødekæden

Få kvinder i fødekæden Få kvinder i fødekæden AF ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Der er relativ stor forskel på kvinder og mænds sandsynlighed

Læs mere

Danmark er duksen i et gældsplaget Europa

Danmark er duksen i et gældsplaget Europa Danmark er duksen i et gældsplaget Europa AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ANALYSE- CHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Hvis eurozonen var et land, så

Læs mere

Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø og sundhed

Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø og sundhed 19. april 2009 af senioranalytiker Jes Vilhelmsen Direkte tlf.: 33 55 77 21 / 30 68 70 95 Direktør Lars Andersen Direkte tlf.: 33 55 77 17 / 40 25 18 34 Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Sundhedsforsikringer 31. januar 2013

Sundhedsforsikringer 31. januar 2013 Sundhedsforsikringer 31. januar 2013 Hvem har sundhedsforsikringer? Der findes flere rapporter, som har undersøgt karakteristika ved personer med sundhedsforsikringer i. De overordnede resultater er som

Læs mere

Nye spilleregler i erhvervslivet

Nye spilleregler i erhvervslivet Nye spilleregler i erhvervslivet AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA, OG CHEF FOR DIGITALISERING OG IT JANUS SANDSGAARD, CAND.SCIENT.ADM RESUMÉ Den teknologiske udvikling udfordrer det

Læs mere

Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer

Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ERHVERVSPOLITISK KONSULENT EMILIE WEDELL-WEDELLSBORG, CAND. SCIENT. POL. RESUME Med udsigt til

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering

Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering AF CHEFØKONOM MICHAEL H.J. STÆHR, PH.D. & CAND.SCIENT.OECON. OG KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Dansk erhvervsliv har længe været

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Stort potentiale ved ESCO-projekter i kommunerne

Stort potentiale ved ESCO-projekter i kommunerne Stort potentiale ved ESCO-projekter i kommunerne AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG SEKRETARIATSCHEF TOR- BEN E. HOFFMAN ROSENSTOCK, CAND.JUR RESUME Der er et kolossalt potentiale for energibesparelser

Læs mere

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED 18. oktober 2002 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 ad pkt. 6b) SUNDHEDSPOLITIK Resumé: SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED Der er social skævhed i fordelingen af sygdom. De socialt dårligt

Læs mere

Lav belønningsgrad i Danmark

Lav belønningsgrad i Danmark Chile Sydkorea Mexico Estland Polen Slovakiet Japan Tjekkiet Schweiz New Zealand Canada USA Østrig Tyrkiet Ungarn Australien OECD Gns. Spanien Israel Storbritannien Frankrig Tyskland Island Portugal Grækenland

Læs mere

Iværksætterskatten stadig et selvmål

Iværksætterskatten stadig et selvmål Iværksætterskatten stadig et selvmål AF SKATTEPOLITISK CHEF BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL RESUME Skattereformen fra 2009 blev bl.a. finansieret

Læs mere

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 15. oktober 2012 2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET To ud af tre danskerne

Læs mere

Udenforskabets pris. Samfundsøkonomisk beregning af potentialet ved forebyggende indsatser. København, september 2014.

Udenforskabets pris. Samfundsøkonomisk beregning af potentialet ved forebyggende indsatser. København, september 2014. Udenforskabets pris Samfundsøkonomisk beregning af potentialet ved forebyggende indsatser København, september 2014 I samarbejde med: Skandia modellen Udenforskabets pris 72,3 milliarder kroner. Det er

Læs mere

Stadig kredittørke i erhvervslivet

Stadig kredittørke i erhvervslivet Stadig kredittørke i erhvervslivet AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Siden krisen tog sin begyndelse i 2008 har banksektoren

Læs mere

Ventetid der gør ondt værre. - fra ulighed i sundhedsvæsenet til tidlig koordineret indsats, når man har smerter i bevægeapparatet

Ventetid der gør ondt værre. - fra ulighed i sundhedsvæsenet til tidlig koordineret indsats, når man har smerter i bevægeapparatet 3F s bud på de sundhedspolitiske udfordringer, september 2005 Ventetid der gør ondt værre - fra ulighed i sundhedsvæsenet til tidlig koordineret indsats, når man har smerter i bevægeapparatet q 2 SUNDHEDSPOLITISKE

Læs mere

Energirenovering af skolerne kan give op mod 700 gratis lærerstillinger

Energirenovering af skolerne kan give op mod 700 gratis lærerstillinger Energirenovering af skolerne kan give op mod 700 gratis lærerstillinger AF SEKRETARIATSCHEF TORBEN E. HOFFMANN ROSENSTOCK, CAND.JUR OG CHEF- KONSULENT JAN CHRISTENSEN, CAND.OECON.AGRO, PH.D. RESUME Der

Læs mere

Store forskelle på de almene gymnasiers faglige løfteevne

Store forskelle på de almene gymnasiers faglige løfteevne Store forskelle på de almene gymnasiers faglige løfteevne AF ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL, MAKROØKONOMISKE MEDARBEJDERE ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN, BA.POLIT, JONAS SPENDRUP MEYER,

Læs mere

Overforbrug af konsulenter er en myte

Overforbrug af konsulenter er en myte Overforbrug af konsulenter er en myte AF ANALYSECHEF SØREN FRIIS LARSEN, CAND. SCIENT. POL OG ANALYSEMEDARBEJDER MORTEN JARLBÆK PEDERSEN RESUME Sparedagsordenen har holdt sit indtog på Christiansborg.

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

REGERINGEN VIL ØGE VENTETIDEN PÅ BEHANDLINGER

REGERINGEN VIL ØGE VENTETIDEN PÅ BEHANDLINGER Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 Regeringen har netop vedtaget en ny lov, som omhandler differentieret behandlingsgaranti og ret til hurtig udredning i sygehusvæsenet. Denne

Læs mere

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Sundhed og forebyggelse Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Helle Gullacksen, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Peter Hamborg Faarbæk, 3F: 3F s sundhedsprojekt

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

Boligjob-ordning 2.0: service i hjemmene

Boligjob-ordning 2.0: service i hjemmene Arbejds timer Boligjob-ordning 2.0: service i hjemmene AF ANALYSECHEF OG UNDERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN CAND. SCIENT OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUMÉ Den danske skattestruktur

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Stort potentiale for eksport til USA

Stort potentiale for eksport til USA Stort potentiale for eksport til USA AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., MA POLITICAL ECONOMY OG INTERNATIONAL CHEF KRISTOFFER KLEBAK, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Selvom USA er Danmarks tredjestørste

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG FØDEVAREPOLITISK CHEF LOTTE ENGBÆK LARSEN, CAND.POLIT, HD(O) RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

SUNDHEDSFORSIKRINGER GIVER EN SVAG FORBEDRING AF DE OFFENTLIGE FINANSER

SUNDHEDSFORSIKRINGER GIVER EN SVAG FORBEDRING AF DE OFFENTLIGE FINANSER Af specialkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27285089 4. november 2010 SUNDHEDSFORSIKRINGER GIVER EN SVAG FORBEDRING AF DE OFFENTLIGE FINANSER Dette notat belyser effekten af sundhedsforsikringer

Læs mere

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde RESUME Det sociale velfærdsområde er en bred betegnelse, der dækker over en lang række sociale opgaver som i Danmark løses både

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Sundhedsundersøgelse

Sundhedsundersøgelse Sundhedsundersøgelse Hovedkonklusioner Virksomhedens kostordninger: 73 af deltagerne har en kostordning gennem arbejdspladsen. Frugt- og kantineordning er de mest benyttede. Jo flere ansatte virksomheden

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

Overvægt af offentligt ansatte i sydøstdanmark

Overvægt af offentligt ansatte i sydøstdanmark Overvægt af offentligt ansatte i sydøstdanmark AF ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND.POLIT. OG UNDERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Der er store forskelle på, hvor meget

Læs mere

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Data for 3. kvartal 2014 RESUMÉ Da den seneste økonomiske krise landede i efteråret 2008, ramte det vikarbeskæftigelsen hårdt. Frem til slutningen af 2009 mistede

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Virksomhedernes rolle i den nye reform

Virksomhedernes rolle i den nye reform Virksomhedernes rolle i den nye reform Onsdag den 4. juni 2014 Chefkonsulent Signe Tønnesen Lederne www.lederne.dk Indhold Virksomhedernes indsats Ledelse og fravær En tidlig indsats fast track Hvad siger

Læs mere

Danica SunDheDSSikring

Danica SunDheDSSikring Danica Sundhedssikring 2 DAnica sundhedssikring DAnica sundhedssikring 3 Danica Sundhedssikring giver dig flere valgmuligheder Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, giver Danica Sundhedssikring

Læs mere

Intelligent taxameter vil øge produktivitet og vækst

Intelligent taxameter vil øge produktivitet og vækst Milliarder Intelligent taxameter vil øge produktivitet og vækst AF ERHVERVSPOLITISK KONSULENT EMILIE WEDELL-WEDELLSBORG, CAND. SCIENT. POL., CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG ANALYSECHEF GEERT

Læs mere

Vikarer kan frigøre økonomi til bedre sundhedsbehandling

Vikarer kan frigøre økonomi til bedre sundhedsbehandling Vikarer kan frigøre økonomi til bedre sundhedsbehandling AF POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Brugen af vikarer

Læs mere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere Godt klædt på til at fastholde syge medarbejdere 1 Hvad kan vi hjælpe med i Danica Pension? På danicapension.dk er der masser af gode råd om sygefravær til både virksomheder og medarbejdere. Gå ind under

Læs mere

Lavere selskabsskat er en god forretning

Lavere selskabsskat er en god forretning Lavere selskabsskat er en god forretning AF SKATTEPOLITISK CHEF BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER MATTHIAS BORRITZ MILFELDT. RESUME Provenuet fra selskabsskatten er særdeles konjunkturafhængigt

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Brugerbetaling kan lette presset på sundhedsvæsenet

Brugerbetaling kan lette presset på sundhedsvæsenet Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 0 89 29. november 2012 Efterspørgslen efter sundhedsydelser er stor. Det skyldes bl.a. den aldrende befolkning, et højere velstandsniveau og et

Læs mere

Hvordan påvirker private sundhedsforsikringer forbruget af sundhedsydelser? x Evidens fra Danmark

Hvordan påvirker private sundhedsforsikringer forbruget af sundhedsydelser? x Evidens fra Danmark Hvordan påvirker private sundhedsforsikringer forbruget af sundhedsydelser? x Evidens fra Danmark Astrid Kiil, Cand.econ, Ph.d. aski@kora.dk Helseøkonomikonferansen 2013 14. maj, Solstrand Kort om KORA

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Sygefravær. - Hva kan du gøre?

Sygefravær. - Hva kan du gøre? Sygefravær - Hva kan du gøre? Det er vel OK at være syg! Hvor lavt kan sygefraværet være? Hvornår skal jeg gribe ind? Hvordan kan jeg gribe ind? 1. Mulige årsager til sygefravær? Prøv at finde frem til

Læs mere

Videnservice erhvervslivets vækstdriver

Videnservice erhvervslivets vækstdriver erhvervslivets vækstdriver RESUME er en branche, der er svær at definere. Den består af en række erhverv, der alle har det til fælles, at de ikke sælger en fysisk vare, men derimod immaterielle ydelser.

Læs mere

I samarbejde med: Udenforskabets pris. Langsigtede investeringer i børn og unge. Jannie H. G. Kristoffersen, jhgk.cebr@cbs.dk

I samarbejde med: Udenforskabets pris. Langsigtede investeringer i børn og unge. Jannie H. G. Kristoffersen, jhgk.cebr@cbs.dk Udenforskabets pris Langsigtede investeringer i børn og unge I samarbejde med: Jannie H. G. Kristoffersen, jhgk.cebr@cbs.dk Udenforskab Udenforskab er betegnelsen for en gruppe af mennesker, som socialt,

Læs mere

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304 Page 1 of 6 1-11-212 Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis

Læs mere

Risikostyringskonference 2013. Struer Kommune, 96 84 84 94 struer@struer.dk, www.struer.dk

Risikostyringskonference 2013. Struer Kommune, 96 84 84 94 struer@struer.dk, www.struer.dk Risikostyringskonference 2013 1 Tidlig trivselsindsats kan ses på bundlinjen Daglig arbejdsmiljøleder Britt Harpøth Trivsels- og arbejdsmiljøkonsulent Gitte Pagter 2 Lidt om Struer Kommune 22.000 indbyggere,

Læs mere

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE 1. december 28 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE Der har været en voldsom stigning i sundhedsforsikringer, og op i mod 1 mio. personer har nu en

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Befolkning i Slagelse Kommune

Befolkning i Slagelse Kommune Befolkning i Slagelse Kommune Befolkningsudviklingen har stor betydning for, hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt hvordan udgifterne må forventes at udvikle sig i de

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING codan care BEHANDLINGSFORSIKRING Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tel 33 55 55 55 www.codan.dk 2 Codan Care Codan Care 3 Ventetid på behandling kan blive et stort problem For din

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos. Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 29. juni 2012 Fleksjobordningen er en af arbejdsmarkedets mest populære støtteordninger. Siden dens indførelse i 1998 er ordningen vokset

Læs mere

Norden er vores vigtigste marked

Norden er vores vigtigste marked Norden er vores vigtigste marked AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA POLITICAL ECONOMY RESUMÉ De nordiske lande er hver for sig relativt små lande, og bliver derfor nogle gange overset i forhold

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke?

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON I foråret 2008 og dermed i månederne op til Finanskrisen brugte vi danskere årligt samlet

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED 48 KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED SUNDHED En befolknings sundhedstilstand afspejler såvel borgernes levevis som sundhedssystemets evne til at forebygge og helbrede sygdomme. Hvad angår sundhed og velfærd,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Formål At følge op på seneste estimat (april 2012) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede radiografer, sammenholdt

Læs mere

God morgen og velkommen

God morgen og velkommen HVILKE CENTRALE UDFORDRINGER OG HANDLEMULIGHEDER HAR VIRKSOMHEDEN I ARBEJDET MED AT SÆTTE FOKUS PÅ SYGEFRAVÆR? AM 2009 God morgen og velkommen Stil jer i en rundkreds Kryds nu rundkredsen så hurtigt som

Læs mere

Hold nu fast! en guide til at få sygemeldte tilbage i job

Hold nu fast! en guide til at få sygemeldte tilbage i job rbejdspladsen orsikring og pension ommunen agforeningen en sygemeldte Hold nu fast! en guide til at få sygemeldte tilbage i job Den sygemeldte i centrum For en sygemeldt medarbejder kan det være uoverskueligt

Læs mere