Sunde og raske medarbejdere sikrer vækst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sunde og raske medarbejdere sikrer vækst"

Transkript

1 Sunde og raske medarbejdere sikrer vækst KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, SUNDHEDSPOLITISK CHEF MARTIN KOCH PEDERSEN, CAND.SCIENT.POL, ARBEJDSMILJØKONSULENT ANNE- MARIE RØGE KRAG, CAND.SCIENT.POL, MA RESUME Sunde og raske medarbejdere er en forudsætning for fortsat vækst og velstand i det danske samfund på lige fod med fx veluddannede medarbejdere. Derfor er der et ikke uvæsentligt samfundsøkonomisk potentiale ved netop at fokusere på et godt helbred, funktionsevnen og den generelle sundhedstilstand blandt danskere på arbejdsmarkedet, såvel som i befolkningen generelt. Sunde og raske medarbejdere er en forudsætning for vækst og velstand Det offentlige, erhvervslivet og den enkelte borger er alle vigtige aktører, når det drejer sig om at sikre Danmark en sund og rask arbejdsstyrke. Dette Perspektiv peger på forbindelsen mellem gevinsterne for samfundet som helhed, for virksomhederne og for den enkelte ved garanti om hurtig udredning og et godt helbred. Perspektivet viser følgende: Samfundsøkonomisk er der store gevinster at hente ved at nedbringe sygefraværet, så folk hurtigere kan komme tilbage i arbejde. Dansk Erhverv ønsker her at fremhæve, at erfaringen er, at man meget hurtigere kan tilbyde udredning i private tilbud end i det almene sundhedssystem. Hvis den samlede sundhedssektor kan opnå et tilsvarende effektivitetsniveau, vil det kunne give en stor samfundsøkonomisk gevinst, ifølge beregninger fra Dansk Erhverv i størrelsesordenen 5,4 mia. kr., jf. figur 1. Derfor foreslår Dansk Erhverv, at der opstilles en garanti for hurtig udredning for at indfri dette potentiale. Virksomhederne giver i dag medarbejderne mange muligheder for at træffe sunde valg ved bl.a. at tilbyde sundhedsforsikringer, frugtordninger og tilskud til fx rygestop eller fysioterapi. Virksomhederne tager et betydeligt medansvar for at sikre en sund levevis og dermed forebygge sygdom og nedslidning. Dansk Erhverv foreslår, at dette styrkes yderligere ved at give skattefrihed på arbejdsgiverbetalte sundhedsfremmende ydelser. Et godt arbejdsliv er afgørende for folks sundhed, helbred og livskvalitet, og det er veldokumenteret, at man bliver mere sund af at være i arbejde. Gevinst på 5,4 mia. hvis man kan indfri det effektiviseringspotentiale, som private erfaringer tilsiger, der er Virksomhederne tager medansvar for medarbejdersundhed Man bliver mere sund af at være i arbejde Figur 1 Årlig samfundsøkonomisk potentiale ved hurtig udredning Langtidssygemeldte (3-52 uger) Heraf med behov for udredning* Gns. reduktion i sygdomsforløb Gevinst per sygedag sparet Samlet effekt personer dage kr. 5,4 mia. kr. Kilde: Pension Danmark, MedHelp, DA, Danmarks Statistik, DØR og Dansk Erhverv * Der findes ikke samlet statistik på arbejdsmarkedet for, hvor mange personer der årligt har behov for en egentlig udredning. Beregningen er derfor foretaget ud fra erfaringerne fra sundhedsvirksomheden MedHelp, som har opgjort det ud fra kunderne. Selvom der herved er en vis usikkerhed om det præcise omfang, er der under alle omstændigheder tale om en væsentlig effekt i milliardklassen. Beregningen gennemgås nærmere i det følgende. Dansk Erhvervs Perspektiv 2012 #11

2 Gevinst for samfundet: hurtig udredning kan give milliarder Mange danskere er i dag midlertidigt uden for arbejdsmarkedet på grund af sygdom. Det er bekosteligt for både den enkelte, virksomheder (offentlige som private) og samfundet som helhed, fordi man ikke kan bidrage til værdiskabelse på arbejdspladsen. Hvis man kan få folk hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet, vil det derfor øge arbejdsudbuddet og derved give mulighed for økonomiske gevinster. Når man er langvarigt syg, øges risikoen for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet i forbindelse med sygdommen, og efter et års fravær kommer hver femte aldrig tilbage, også selvom at sygdommen ikke nødvendigvis i sig selv er alvorlig, viser Beskæftigelsesministeriets analyse om sygefravær fra 2008 i. I mange sygeforløb går der for lang tid med at få stillet en diagnose. Det betyder, at evt. vigtig behandling samt genoptræning påbegyndes senere, end det kunne have været sket, hvis tiden i udredningsforløbet var kortere. Det betyder, at mange syge danskere i dag har et unødvendigt langt fravær fra deres arbejdsplads. Hvis man kan reducere den tid, der går med at få udredning, kan man derfor hente en stor samfundsøkonomisk gevinst. Dansk Erhverv foreslår, at der indføres en garanti for hurtig udredning til alle danskere, så det uudnyttede potentiale for hurtigere at sikre udredning til syge danskere kan indfris. En garanti for hurtig udredning kan se ud som følger: Der må højst gå 10 arbejdsdage fra henvisning fra praktiserende læge til første undersøgelse foretages. Der må højst gå 10 arbejdsdage mellem hver undersøgelse. Der må højest gå 5 arbejdsdage, fra en undersøgelse er foretaget, til der gives svar til patienten, samt opstilles en plan for det videre forløb. Hvis det offentlige sundhedsvæsen ikke kan overholde tidsfristerne, skal patienten have mulighed for at få udført de diagnostiske undersøgelser hos en privat leverandør. Udredningsgarantien skal også gælde for henvisning til speciallæger, hvor der i dag er lang ventetid. Flere forsikringsselskaber tilbyder en lignende ordning til forsikringstagerne. Tal fra PensionDanmark viser, at sygemeldte, der benytter deres ordning, i gennemsnit får reduceret udredningsforløbet med 50 dage i forhold til et lignende offentligt forløb (og det alene i forhold til 1. undersøgelse), dvs. de kommer hurtigere i gang med evt. behandling. De personer, der anvender PensionDanmarks ordning, er ikke repræsentative for befolkningen. Da effekten alene sker ved, at arbejdsgange mv. er indrettet på at sikre en hurtig udredning, er det dog mindre væsentligt. Det antages derfor, at der er et potentiale for, at det offentlige vil kunne give udredning i gennemsnit 50 dage hurtigere end i dag, og folk tilsvarende komme 50 dage hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet. En egentlig udredningsgaranti vil kunne være et vigtigt skridt ift. at indfri dette potentiale. Dansk Erhvervs beregninger viser, at hvis dette effektiviseringspotentiale indfries, vil det indebære en årlig samfundsøkonomisk gevinst på 5,4 mia. kr. som skitseret ovenfor i figur 1. DANSK ERHVERV 2

3 Beregningsforudsætninger Ifølge tal fra DA s Arbejdsmarkedsrapport fra 2010 er der i gennemsnit sygemeldinger på arbejdsmarkedet pr. år. Heraf har 32 pct. en varighed på 3-52 uger, hvilket svarer til medarbejdere. Personer, hvis sygefravær er under 3 uger, vil normalt ikke få brug for udredning og længerevarende behandling. Personer, hvis sygefravær varer længere end 52 uger, vil i mange tilfælde glide ud af arbejdsmarkedet eller blive erstattet af vikarer eller på anden vis. Det antages derfor konservativt, at hurtig udredning vil kunne reducere sygdomsforløbet med i gennemsnit 50 dage for langtidssygemeldte danskere på arbejdsmarkedet. Som nævnt vil en udredningsgaranti gælde alle danskere, men den positive samfundsøkonomiske effekt opstår i kraft af, at personer i beskæftigelse kan reducere længden af deres fravær fra arbejdsmarkedet. En garanti for hurtig udredning kan give en besparelse på ca. 5,4 mia. kr. Det er ikke alle de langtidssygemeldte på arbejdsmarkedet, som har behov for udredning. Der findes ikke en central statistik for årsagerne til sygemeldingerne, og derved kan det kun blive et skøn, hvor mange af disse langtidssygemeldte som vil kunne få gavn af hurtigere udredning. Blandt andet vil sygemeldinger, der skyldes personlige problemer, næppe kunne få gavn af hurtigere udredning. Erfaringer fra virksomheden MedHelp viser, at 33 pct. af langtidssygemeldingerne hos deres kunder skyldes faktorer, hvor hurtig udredning ikke vurderes at være relevant. Antager vi, at det samme forhold gælder generelt, er det, ud fra PensionDanmarks erfaringer, i alt forløb, som kan blive afkortet med i gennemsnit 50 dage. Da MedHelps kunder ikke nødvendigvis er repræsentative for den danske befolkning, er dette estimat 33 pct. dog temmelig usikkert. Derfor er der også regnet på et forsigtigt scenarie, hvor det i stedet kun er halvdelen af de sygemeldte, der ikke vil kunne få gavn af en hurtig udredning. Ifølge Danmarks Statistik er den gennemsnitlige månedsløn på arbejdsmarkedet kr. (2010). Fordelt over 365 kalenderdage giver ordningen en gennemsnitlig gevinst på kr. for hver dag, et sygefraværsforløb reduceres ii (opjusteret fra 2010 til 2012-niveau ud fra Det Økonomiske Råds lønudviklingsprognose iii ). Vi antager, at den samfundsøkonomiske gevinst er givet ved denne gennemsnitlige lønindkomst. Da der som før nævnt ikke findes detaljerede oplysninger om sygeforløb med fx oplysninger om personers lønniveau, er det nødvendigt og formentlig også rimeligt at lægge en sådan antagelse til grund for beregningen. Afhængig af ens kontraktlige bestemmelser vil man ofte få udbetalt et lavere beløb ved længere sygdomsforløb, men vi går her ud fra, at der er et samfundsmæssigt tab svarende til værdien af den arbejdskraft, der er fraværende fra arbejde, som antages at være givet ved lønnen (hvilket er en forsigtig antagelse, idet man ofte går ud fra, at arbejdsudbud giver en gevinst givet ved værdiskabelse, snarere end alene lønnen). Hvis sundhedssektoren kan opnå samme effektivitetsniveau som de private erfaringer (dvs. forkorte den gennemsnitlige tid, det tager at få udredning, med 50 dage), vil den samfundsøkonomiske gevinst ud fra disse beregningsantagelser give en samfundsøkonomisk gevinst på 5,4 mia. kr. iv ved, at danskere på arbejdsmarkedet hurtigere kommer tilbage i arbejde. I det forsigtige scenarie, hvor det er halvdelen i stedet for en DANSK ERHVERV 3

4 tredjedel af de langtidssygemeldte, som ikke får gavn af hurtig udredning, er den samfundsøkonomiske gevinst 4,0 mia. kr. Denne effekt sker i kraft af et øget arbejdsudbud. Dertil kommer, at der spares udgifter, som betales til sygedagpenge. En effekt der dog ikke er regnet på. Der er med andre ord et stort økonomisk potentiale ved, at den samlede ventetid på at få udredning ved sygdom kan reduceres til et niveau, der svarer til erfaringerne hos private udbydere. Tidligere har man høstet store gevinster andre steder i sundhedssystemet, navnlig da man indførte en behandlingsgaranti, hvilket har reduceret ventetiden på behandling fra i gennemsnit 90 dage til i dag under 60 dage v. Og også selvom det ikke lykkes sundhedssektoren at opnå helt samme grad af effektivitet som PensionDanmarks udredningsordning, vil der efter alt at dømme alligevel være en potentiel samfundsøkonomisk gevinst i milliardklassen. Ligesom ved behandlingsgarantien vil det kræve nogle omstillinger at indfri effektiviseringspotentialet, idet processer og arbejdsgange skal optimeres. Endvidere kan det fx blive nødvendigt at ombygge dele af bygningsmassen, og det vil være nødvendigt at se på mulighederne for at få større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet. Der er med andre ord tale om en potentiel gevinst, som vil kunne opnås, hvis det igennem en række tiltag kan lykkes det offentlige at opnå samme grad af effektivitet i udredningsforløbene som hos PensionDanmark. Eftersom gevinsten er baseret på potentialet for effektiviseringer, forekommer det plausibelt, at der kun vil være tale om yderligere udgifter på udredningsområdet i en overgangsfase. I det omfang en garanti for hurtig udredning fører til større brug af private aktører, som det har været tilfældet med behandlingsgarantien, vil der endog formentlig blive tale om yderligere langsigtede besparelser. Det skyldes, at privathospitalerne i dag leverer sygehusydelser til 83 pct. af DRG-taksten vi, altså til 83 pct. af den pris som de offentlige sygehuse honoreres med. Det er således tænkeligt, at en hurtig udredning vil kunne indebære en besparelse på de offentlige udgifter til udredning sideløbende med at reducere spildtiden og således øge arbejdsudbuddet. Gevinst for erhvervslivet: virksomhederne tager ansvar for medarbejdernes sundhed Virksomhederne bruger mange ressourcer på tiltag, der højner medarbejdernes sundhed, og de tager derfor i betydeligt omfang ansvar for at give medarbejderne muligheden for at træffe det sunde valg, mens de er på arbejde. Det gælder eksempelvis private sundhedsforsikringer, frugtordninger, massageordninger, tilskud til motion eller rygeafvænning, og lignende. Virksomhederne gør meget for, at medarbejderne har mulighed for at træffe sunde valg 64 pct. af Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder har aktivt indført særlige sundhedsfremmende tiltag. Dansk Erhverv foreslår, at virksomhedernes indsats støttes og styrkes yderligere ved, at der gives skattefrihed på arbejdsgiverbetalte sundhedsfremmende ydelser. DANSK ERHVERV 4

5 Figur 2 Sundhedsfremmende tiltag på virksomhederne Privat sundhedsforsikring 46% Frugtordning 39% Sund mad fra kantinen/frokostordningen 21% Massageordning, fysioterapi eller lignende Formuleret holdning til sundhed/sundhedspolitik Tilskud til motion Tilskud til rygeafvænning Tilskud til alkoholafvænning 17% 14% 14% 14% 12% Tilskud til kostvejledning/vægttab Eget motionsrum til medarbejderne 7% 6% Andre tiltag Ved ikke 2% 4% Ingen særlige sundhedsfremmende tiltag 36% Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse 2012 Note: Det har været muligt at opgive flere svar Mange af de tiltag, virksomheder indfører for at øge medarbejdersundheden, smitter af på medarbejdernes livsform mere generelt. I 2012 dystede en lang række virksomheder eksempelvis om at være sundest i konkurrencen Danmarks Sundeste Virksomhed. Spørgeskemaundersøgelser i forbindelse med konkurrencen viste, at medarbejderne også i deres private liv blev inspireret af virksomhedernes tiltag som fx sund kantinemad og mulighed for motion efter arbejdstid. Mange medarbejdere begyndte at have generelt sundere madvaner og dyrkede motion også uden for de af arbejdspladsen tilbudte muligheder. Det varierer naturligvis fra virksomhed til virksomhed, hvilke sundhedsfremmende tiltag der kan give mening. Men erhvervslivet gør meget for at tage ansvar for medarbejdersundheden Gevinst for den enkelte: man bliver sund af at arbejde Personer, som er i arbejde, er mere sunde end folk uden for arbejdsmarkedet. At have et arbejde giver selvværd og ofte sundere vaner. Det skyldes til dels, at folk, som har et godt helbred, har større sandsynlighed for at komme i eller beholde deres arbejde, men det er dokumenteret, at arbejde i sig selv har en positiv sundhedseffekt. Figur 3 viser, at personer i beskæftigelse har færre lægebesøg, indlæggelser og færre medicinudgifter end andre befolkningsgrupper. Personer, der er i arbejde, er sundere DANSK ERHVERV 5

6 Almen læge Figur 3 Træk på de offentlige sundhedsydelser i 2005 fordelt på tilknytning til arbejdsmarkedet Speciallæge Sengedage, indlæggelse Ambulante besøg Medicinske udgifter Beskæftiget 8,0 1,5 0,4 0, kr. Ledig 10,5 1,8 0,3 0, kr. Kontanthjælp 16,5 2,6 1,4 1, kr. Førtidspension 22,3 2,1 1,9 2, kr. Uden for arbejdsstyrken 12,1 2,1 0,9 1, kr. I alt 9,6 1,6 0,6 0, kr. Kilde: AE-rådet 2009 Samtidig er den forventede middellevetid højere blandt folk i beskæftigelse. Figur 3 viser, at en mand på 61 år, som er i beskæftigelse, kan forvente at leve godt 21 år længere, hvilket er 2,5 år mere end en 61-årig ledig mand. Mænd der er i arbejde, lever i gennemsnit længere Ufaglært Figur 4 Forventet restlevetid for en 61-årig mand, fordelt på tilknytning til arbejdsmarkedet Erhvervsfaglig Videregående uddannelse I beskæftigelse 20,7 20,7 22,2 21,1 På efterløn 18,5 19,1 20,8 18,9 På førtidspension 13,3 13,8 14,9 13,5 Ledig 18,2 18,7 19,5 18,6 Øvrige 18,5 18,0 20,6 18,9 I alt 18,6 19,5 21,5 19,5 Kilde: AE-rådet 2010 I alt Det samme gør sig gældende hvad angår kvinder, jf. figur 4. Her kan en 61-årig kvinde i beskæftigelse forvente at leve knapt et år længere end en 61-årig kvinde, der er ledig. Kvinder der er i arbejde, lever i gennemsnit længere Ufaglært Figur 5 Forventet restlevetid for en 61-årig kvinde, fordelt på tilknytning til arbejdsmarkedet Erhvervsfaglig Videregående uddannelse I beskæftigelse 23,8 24,1 25,0 24,2 På efterløn 22,5 23,2 24,4 22,9 På førtidspension 18,5 18,8 19,4 18,6 Ledig 23,0 23,9 25,0 23,5 Øvrige 22,9 23,2 24,1 23,1 I alt 21,8 23,1 24,3 22,5 Kilde: AE-rådet 2010 I alt DANSK ERHVERV 6

7 Et studie, som forsøger nærmere at udrede kausaliteten, er OECD (2008), der viser at det i høj grad er på grund af arbejdet, at beskæftigede er mere sunde. Således, at det at gå fra at være beskæftiget til at være arbejdsløs er forbundet med et lavere mentalt velbefindende, og modsat at overgå til at være beskæftiget er forbundet med et højere niveau af velbefindende. Det giver højere velbefindende at komme i arbejde Figur 6 Effekt på mentalt velbefindende af at gå fra arbejdsløshed til beskæftigelse, og fra beskæftigelse til arbejdsløshed Australien Canada Schweiz Storbritannien Mænd Kvinder Fra arbejdsløs til beskæftigelse Fra beskæftiget til arbejdsløs Fra arbejdsløs til beskæftigelse Sig. Koeff. Sig. Koeff. Sig. Koeff. Sig. Koeff. ** 0,79 *** -0,65 *** 0,45 *** 1,40-0,77 *** 0,41 *** 0,45 *** 1,28 ** 0,79 *** -0,65-0,45 *** 1,40 Fra beskæftiget til *** 2,29 *** 0,36 *** 0,47 *** 1,16 arbejdsløs Kilde: OECD 2008 Employment Outlook Report Anm.: ** signifikant på 5 pct. niveau, *** signifikant på 1 pct. niveau. Der er anvendt forskellige modeller i de fire landestudier, hvorfor resultaterne ikke er direkte sammenlignelige. Derfor er investering i sunde og raske medarbejdere en win-win-win situation: lavere sygefravær giver gevinster for både samfundet som helhed, den enkelte og arbejdsgiveren. Sundhed kan ikke blot være med til at modvirke sygdom, men også mere generelt bidrage til mere motiverede og produktive medarbejdere. Sunde og raske medarbejdere er en win-win-win situation DANSK ERHVERV 7

8 OM DENNE UDGAVE Sundhed giver bonus på bundlinjen er 11 ne nummer af Dansk Erhvervs Perspektiv. Redaktionen er afsluttet den 10. maj OM DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv er Dansk Erhvervs analysepublikation, der sætter fokus på aktuelle problemstillinger og giver baggrund og perspektiv på samfundsmæssige problemstillinger. Dansk Erhvervs Perspektiv udkommer ca. 25 gange årligt og henvender sig til beslutningstagere og meningsdannere på alle niveauer. Ambitionen er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag for væsentlige, aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs Perspektiv med tydelig kildeangivelse og med henvisning til Dansk Erhverv. REDAKTION Analysechef Geert Laier Christensen (ansv.), cand. scient. pol., chefkonsulent Mira Lie Nielsen, cand. oecon., cheføkonom Bo Sandberg, konsulent Malthe Munkøe, cand.scient.pol, MA, pressekonsulent Lisa Sandager, cand. merc., journalist. ISSN-NR.: Dansk Erhvervs Perspektiv indgår i det nationale center for registrering af danske periodika, ISSN Danmark, med titlen Dansk Erhvervs perspektiv: Analyse, økonomi og baggrund (online) KVALITETSSIKRING Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhverv gennemfører egne spørgeskemaundersøgelser i overensstemmelse med de internationalt anerkendte guidelines i ICC/ESOMAR, og alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring i henhold til Dansk Erhvervs interne kvalitetsmanual. Denne analyse er offentlig tilgængelig via Dansk Erhvervs hjemmeside. Skulle der trods grundig kvalitetssikring forefindes fejl i analysen, vil disse blive rettet hurtigst muligt og den rettede version lagt på nettet. KONTAKT Henvendelse angående analysens konklusioner kan ske til sundhedspolitisk chef Martin Koch Pedersen, tlf NOTER i Beskæftigelsesministeriets Analyse af sygefraværet, april 2008, s. 36 ii (36.539*12)/365= Ved at regne med kalenderdage snarere end arbejdsdage er der set bort fra, at gevinsten ved at få folk tilbage i arbejde hurtigere afhænger af, hvordan sygdomsforløbet fordeler sig i forhold til weekender og ferier. iii DØR, Dansk økonomi, efterår iv langtidssygemeldte*(1-0,33) (da hurtig udredning ikke finder anvendelse på ca. hver tredje langtidssygemelding) *50 dages besparelse per langtidssygemeldt*1.251 kr.=5,4 mia. kr. v Beregninger på baggrund af Landspatientregistret vi jf. DANSK ERHVERV 8

Ældre er en attraktiv arbejdskraft

Ældre er en attraktiv arbejdskraft Ældre er en attraktiv arbejdskraft AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL RESUME På arbejdsmarkedet er der ofte fokus på de fremadstormende

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND. SCIENT. POL., OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Virksomhedernes forventninger til omsætning

Læs mere

Store gevinster ved sundhedsforsikringer

Store gevinster ved sundhedsforsikringer Store gevinster ved sundhedsforsikringer AF ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL OG ANALYSE- KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA RESUME Medarbejderne er grundkernen i private

Læs mere

Janteloven i vejen for innovation

Janteloven i vejen for innovation Janteloven i vejen for innovation AF ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, CAND.SCIENT.ADM., M.SC. RESUME Den gode nyhed først: danskerne kommer ofte

Læs mere

Det rigtige uddannelsesvalg

Det rigtige uddannelsesvalg Det rigtige uddannelsesvalg AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Det vigtigste formål med uddannelse er at give unge mennesker

Læs mere

Frokostpause eller velfærd?

Frokostpause eller velfærd? Frokostpause eller velfærd? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ARBEJDS- MARKEDSCHEF OLE STEEN OLSEN, CAND. POLIT. RESUME I de kommende år vil arbejdsstyrken falde med knap 59.000

Læs mere

Apps og digitale services i sigte

Apps og digitale services i sigte Apps og digitale services i sigte AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. RESUME De nye teknologier er massivt på vej ind i virksomhederne.

Læs mere

Masser af eksport i service

Masser af eksport i service Masser af eksport i service AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Eksport er godt, og eksport skal der til, for at samfundsøkonomien på sigt kan hænge sammen. Eksport forbindes oftest

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Kommunale vindere i uddannelseskapløbet

Kommunale vindere i uddannelseskapløbet Kommunale vindere i uddannelseskapløbet AF ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME På landsplan er befolkningens gennemsnitlige

Læs mere

Konkurrenceudsættelse giver økonomisk gevinst

Konkurrenceudsættelse giver økonomisk gevinst Konkurrenceudsættelse giver økonomisk gevinst AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Der er generelt både økonomiske samt kvalitets-

Læs mere

LAV VÆKST KOSTER OS KR.

LAV VÆKST KOSTER OS KR. LAV VÆKST KOSTER OS 40.000 KR. HVER TIL FORBRUG AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Væksten i dansk økonomi har siden krisen ligget et godt stykke under det historiske gennemsnit. Mens den årlige

Læs mere

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Dansk Erhverv kan på baggrund af

Læs mere

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor Mia. kr. Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Den offentlige forbrugsvækst er uholdbar

Den offentlige forbrugsvækst er uholdbar 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Den offentlige forbrugsvækst er uholdbar AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN,

Læs mere

Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse

Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse AF SUNDHEDSPOLITISK CHEFKONSULENT KATRINA FEILBERG, CAND. SCIENT. ADM.OG UN- DERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ

Læs mere

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL. OG SUNDHEDSPOLITISK CHEF ANETTE DAMGAARD, CAND. JUR RESUME Danskernes udeblivelser

Læs mere

Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år

Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Realkreditinstitutterne har siden finanskrisen hævet deres bidragssatser markant over for både

Læs mere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Danmark er en lille åben økonomi, og vi profiterer i høj grad af den frie bevægelighed af varer, tjenester

Læs mere

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG VELFÆRDSPOLITISK FAGCHEF RASMUS LARSEN LINDBLOM, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Borgere har et valg mellem

Læs mere

ANALYSENOTAT Distancearbejde: mere produktive, større frihed

ANALYSENOTAT Distancearbejde: mere produktive, større frihed ANALYSENOTAT Distancearbejde: mere produktive, større frihed AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Resume Digitaliseringen omkalfatrer erhvervslivet og arbejdslivet med nye arbejdsformer, samarbejdsformer og

Læs mere

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012 Nr. 3 / Januar 2012 400.000 lønmodtagere er hvert år på sygedagpenge. Og her befinder de sig i længere og længere tid. Meget af tiden er ventetid på at blive udredt, og det rammer den enkeltes arbejdsindkomst,

Læs mere

Millioner at spare ved at reducere sygefraværet

Millioner at spare ved at reducere sygefraværet Millioner at spare ved at reducere sygefraværet i kommunerne AF ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL RESUME Sygefraværet i

Læs mere

It-kapital har kontinuerligt øget produktiviteten i næsten 40 år

It-kapital har kontinuerligt øget produktiviteten i næsten 40 år It-kapital har kontinuerligt øget produktiviteten i næsten 40 år AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON RESUME Anvendelse af it i et samfund som det danske er en vigtig faktor for vækst og produktivitet.

Læs mere

Differentiering af behandlingsgarantien sænker arbejdsudbuddet

Differentiering af behandlingsgarantien sænker arbejdsudbuddet Differentiering af behandlingsgarantien sænker arbejdsudbuddet AF ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME I foråret fremlagde Dansk Erhverv sammen med FOA en analyse af de potentielle

Læs mere

33 mia. kr. at spare hvis Danmark kunne efterligne Finlands uddannelsessystem

33 mia. kr. at spare hvis Danmark kunne efterligne Finlands uddannelsessystem 33 mia. kr. at spare hvis kunne efterligne s uddannelsessystem AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN RESUME Det er velkendt, at det finske uddannelsessystem

Læs mere

Danskerne vil have flere højtuddannede udlændinge til landet men skatten holder dem væk

Danskerne vil have flere højtuddannede udlændinge til landet men skatten holder dem væk Danskerne vil have flere højtuddannede udlændinge til landet men skatten holder dem væk AF ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA RESUME Hvis Danmark skal klare sig i den globale økonomi,

Læs mere

Mænd og kvinders arbejdstid

Mænd og kvinders arbejdstid Mænd og kvinders arbejdstid AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG ANALYSE- CHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL RESUME Øget arbejdsudbud øger velstanden og forbedre holdbarheden

Læs mere

Deleøkonomiens vækstpotentiale

Deleøkonomiens vækstpotentiale Deleøkonomiens vækstpotentiale AF MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG SEBASTIAN CLEMENSEN BA.OECON RESUMÉ Knap hver tiende voksne dansker har inden for de seneste 6 måneder brugt en deleøkonomisk tjeneste

Læs mere

Time-out øger holdbarheden

Time-out øger holdbarheden F Time-out øger holdbarheden AF ANALYSECHEF SØREN FRIIS LARSEN, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT JAN CHRISTENSEN, CAND.OECON.AGRO, PH.D. RESUME De offentlige finanser er under pres. Regeringen har fremlagt

Læs mere

Selskabsskatteudligning svækker incitamentet til erhvervsvenlighed

Selskabsskatteudligning svækker incitamentet til erhvervsvenlighed Selskabsskatteudligning svækker incitamentet til erhvervsvenlighed AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA POLITICAL ECONOMY OG SKATTEPOLITISK CHEF JACOB RAVN, CAND.JUR RESUMÉ Kommuner beholder

Læs mere

Positive effekter ved konkurrenceudsættelse

Positive effekter ved konkurrenceudsættelse Positive effekter ved konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver AF UNDERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. RESUMÉ Effekterne ved at

Læs mere

Karakterinflation på gymnasier med mange svage elever

Karakterinflation på gymnasier med mange svage elever Karakterinflation på gymnasier med mange svage elever AF ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL., ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT, UDDANNELSES OG FORSKNINGSPOLITISK CHEF

Læs mere

Topskat straffer vækstiværksætteri

Topskat straffer vækstiværksætteri Topskat straffer vækstiværksætteri AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT RESUMÉ Vækstiværksættere er vigtige for vækst og jobskabelse. De starter virksomheder, der vokser hurtigt og skaber flere nye arbejdspladser

Læs mere

Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst

Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND.SCIENT.ADM., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND.POLIT. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT.

Læs mere

Blodfattig højkonjunktur kalder på reformer

Blodfattig højkonjunktur kalder på reformer 2000K1 2000K3 2001K1 2001K3 2002K1 2002K3 2003K1 2003K3 2004K1 2004K3 2005K1 2005K3 2006K1 2006K3 2007K1 2007K3 2008K1 2008K3 2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1 2013K3 2014K1

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet It er hovednøgle til øget dansk produktivitet AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Produktivitet handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Øget produktivitet er afgørende for

Læs mere

Konkurrencestaten: En mindre og mere effektiv offentlig sektor

Konkurrencestaten: En mindre og mere effektiv offentlig sektor Konkurrencestaten: En mindre og mere effektiv offentlig sektor AF CHEFØKONOM MICHAEL H.J. STÆHR, PH.D. & CAND.SCIENT.OECON OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Den offentlige

Læs mere

a Sundhedsforsikringer

a Sundhedsforsikringer Et white paper fra Codan a Sundhedsforsikringer og sygefravær Handel 2 D Indhold 3 q Sundhedsforsikringer gør en forskel på helbredet og på bundlinjen 4 q Tre fjerdedele bruger deres sundhedsforsikringer

Læs mere

Er vi klar til Disruption?

Er vi klar til Disruption? Er vi klar til Disruption? AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG CHEF FOR IT OG DIGITALISERING JANUS SANDSGAARD, CAND.SCIENT.ADM RESUMÉ I disse år oplever vi en lang række afgørende forskydninger

Læs mere

Fitnessbranchen i Danmark

Fitnessbranchen i Danmark Fitnessbranchen i Danmark FAKTA Fitnessbranchen i har vokseværk. Mere end hver 6. dansker over 15 år er medlem i et fitnesscenter. Fitness er således i dag en folkesport med i omegnen af 810.000 medlemmer

Læs mere

Bedre samspil mellem kommuner og erhvervsliv

Bedre samspil mellem kommuner og erhvervsliv Bedre samspil mellem kommuner og erhvervsliv AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA RESUMÉ Kommuner kan have stor indflydelse på erhvervslivets vilkår. Kommunerne bør derfor i højere grad

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

Notat. Sundhed på arbejdspladsen. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM. Over halvdelen har ikke sundhedstiltag

Notat. Sundhed på arbejdspladsen. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM. Over halvdelen har ikke sundhedstiltag Notat Sundhed på arbejdspladsen Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Medarbejderens sundhed har stor betydning for en arbejdsgiver, da det har betydning for hvor mange sygedage de vil tage i løbet af et år,

Læs mere

a Sundhedsforsikringer

a Sundhedsforsikringer Et white paper fra Codan a Sundhedsforsikringer og sygefravær Industri, råstofindvindinding og forsyningsvirksomhed 2 D Indhold 3 q Sundhedsforsikringer gør en forskel på helbredet og på bundlinjen 4 q

Læs mere

Det offentlige forbrug er 24,5 mia. kroner større end normalt

Det offentlige forbrug er 24,5 mia. kroner større end normalt Det offentlige forbrug er 24,5 mia. kroner større end normalt AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND POLIT RESUMÉ Den offentlige sektor fik i tiden inden og i starten af finanskrisen lov til at vokse sig meget

Læs mere

2011 blev endnu et år med lavvækst

2011 blev endnu et år med lavvækst 2011 blev endnu et år med lavvækst AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN RESUME Samlet set blev 2011 et økonomisk lavvækst-år. Dermed blev det

Læs mere

Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø og sundhed

Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø og sundhed 19. april 2009 af senioranalytiker Jes Vilhelmsen Direkte tlf.: 33 55 77 21 / 30 68 70 95 Direktør Lars Andersen Direkte tlf.: 33 55 77 17 / 40 25 18 34 Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Ti års vækstkrise. Ti år med vækstkrise uden udsigt til snarlig bedring DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2016 # 5 AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND.

Ti års vækstkrise. Ti år med vækstkrise uden udsigt til snarlig bedring DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2016 # 5 AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Ti års vækstkrise AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT RESUMÉ Dansk

Læs mere

Den danske hængekøje-effekt

Den danske hængekøje-effekt Den danske hængekøje-effekt AF ANALYSEKONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG ANALYSE- CHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL RESUME Vi er rige i Danmark. Spørgsmålet er, om velstanden har

Læs mere

København er Sydsveriges hovedstad

København er Sydsveriges hovedstad København er Sydsveriges hovedstad AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME København er Danmarks hovedstad, men i stigende grad

Læs mere

Nye beregninger fra Dansk Erhverv viser, at indførelsen af fuld momsrefusion, vil skabe mellem 1.311 og 2.623 job årligt over hele landet.

Nye beregninger fra Dansk Erhverv viser, at indførelsen af fuld momsrefusion, vil skabe mellem 1.311 og 2.623 job årligt over hele landet. Positive effekter ved at fjerne momsmæssig diskrimination på overnatningsområdet AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND.POLIT., MARKEDSDIREKTØR METTE FEIFER, CAND. SCIENT. POL. OG STUDENTERMEDHJÆLPER ASBJØRN

Læs mere

Skattetrykket er ikke sat ned i 30 år

Skattetrykket er ikke sat ned i 30 år 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Skattetrykket er ikke sat ned i 30 år AF CHEFØKONOM

Læs mere

Forskerskatteordningen øger arbejdsudbud, produktivitet og skatteindtægter

Forskerskatteordningen øger arbejdsudbud, produktivitet og skatteindtægter Forskerskatteordningen øger arbejdsudbud, produktivitet og skatteindtægter AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG SKATTEPOLITISK CHEF BO SANDBERG, CAND. POLIT. RESUME Dansk økonomi

Læs mere

ANALYSENOTAT Bedre offentlige service trods færre ansatte

ANALYSENOTAT Bedre offentlige service trods færre ansatte ANALYSENOTAT Bedre offentlige service trods færre ansatte AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. Bedre opgørelse af den offentlige service Danmarks Statistik offentliggjorde medio november reviderede

Læs mere

DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER

DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER En styrket arkitektbranche Perspektiver i et strategisk samarbejde med Dansk Erhverv DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER FORSLAG TIL FÆLLES LØSNINGER PÅ 4 INDSATSOMRÅDER INDHOLD Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk s høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker

Læs mere

Unge mangler det digitale mindset

Unge mangler det digitale mindset Unge mangler det digitale mindset AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA EU STUDIES, MA POLITICAL ECONOMY RESUMÉ Hvad kendetegner den ungdom, der står på spring til eller lige er kommet ud

Læs mere

Et let tråd på OPS-speederen kan hjælpe kommunernes økonomi

Et let tråd på OPS-speederen kan hjælpe kommunernes økonomi Et let tråd på OPS-speederen kan hjælpe kommunernes økonomi AF CHEF FOR OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE MARIE LOUISE LØVENGREEN RASMUSSEN, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT JAN CHRISTENSEN, CAND.OECON.AGRO,

Læs mere

Jobskabelsen i Business Regions

Jobskabelsen i Business Regions Jobskabelsen i Business Regions AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Med det mål at skabe øget vækst har landets kommuner fundet sammen i såkaldte business regions, der for nogles vedkommende

Læs mere

200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER

200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER 200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER Den økonomiske vækst bremses i de kommende år af mangel på arbejdskraft. Regeringen forventer således, at

Læs mere

Potentiel milliardgevinst ved energirenovering

Potentiel milliardgevinst ved energirenovering Potentiel milliardgevinst ved energirenovering af hospitalsbygninger AF SEKRETARIATSCHEF TORBEN E. HOFFMANN ROSENSTOCK, CAND.JUR OG CHEF- KONSULENT JAN CHRISTENSEN, CAND.OECON.AGRO, PH.D. RESUME Danmarks

Læs mere

ANALYSENOTAT Digitalisering af underholdningsbranchen: e-sports

ANALYSENOTAT Digitalisering af underholdningsbranchen: e-sports ANALYSENOTAT Digitalisering af underholdningsbranchen: e-sports AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG PRAKTIKANT SEBASTIAN CLEMENSEN Digitaliseringen griber om sig og forårsager grundlæggende forandringer

Læs mere

Hvis du har 5 12 måneder

Hvis du har 5 12 måneder Hvis du har 5 12 måneder AF ANALYSECHEF SØREN FRIIS LARSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSEMEDARBEJDER MORTEN JARLBÆK PEDERSEN. RESUME Danskernes arbejdsomhed er kommet politisk i fokus. Med en økonomi,

Læs mere

Afgifter på varer og tjenester i procent af BNP, udvalgte OECD-lande 2010. Dansk Erhvervs Perspektiv 2012 # 15

Afgifter på varer og tjenester i procent af BNP, udvalgte OECD-lande 2010. Dansk Erhvervs Perspektiv 2012 # 15 Forbrugsbeskatningen er markant højere i Danmark end i nabolandene AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN, STUD. POLIT. RESUME Ifølge regeringsgrundlag

Læs mere

Service bag 334.000 eksportarbejdspladser

Service bag 334.000 eksportarbejdspladser 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212* 213* Service bag 334. eksportarbejdspladser AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTEN-

Læs mere

Stor gevinst ved at hindre nedslidning

Stor gevinst ved at hindre nedslidning 21 217 219 221 223 22 227 229 231 233 23 237 239 241 243 24 247 249 21 23 2 27 29 Flere gode år på arbejdsmarkedet 23. december 216 Stor gevinst ved at hindre nedslidning Den kommende stigning i pensionsalderen

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kæmpe potentiale i dansk turisme AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER

Læs mere

Danmark er duksen i et gældsplaget Europa

Danmark er duksen i et gældsplaget Europa Danmark er duksen i et gældsplaget Europa AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ANALYSE- CHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Hvis eurozonen var et land, så

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

Rige samfund er servicesamfund

Rige samfund er servicesamfund 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 20 20 20 20 20 2010 2012 Rige samfund er servicesamfund AF ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT., POLITISK

Læs mere

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet 07-0343 17.10.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet Forligspartierne bag førtidspensionsreformen af 2003 drøfter i dette efterår

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

E-grænsehandel koster dyrt

E-grænsehandel koster dyrt E-grænsehandel koster dyrt AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA, OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL. RESUMÉ E-handlen er i kraftig vækst, og danskerne er blandt

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Er vi klar til konkurrencestaten?

Er vi klar til konkurrencestaten? Er vi klar til konkurrencestaten? AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Den internationale konkurrence bliver stadigt hårdere.

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder F O A F A G O G A R B E J D E Flere hænder Indledning Da regeringen sidste år lovede skattelettelser, der mest kom de bedst lønnede til gavn, glemte den at fortælle, at der var en regning, der skulle

Læs mere

Sundhedsforsikringer 31. januar 2013

Sundhedsforsikringer 31. januar 2013 Sundhedsforsikringer 31. januar 2013 Hvem har sundhedsforsikringer? Der findes flere rapporter, som har undersøgt karakteristika ved personer med sundhedsforsikringer i. De overordnede resultater er som

Læs mere

Få kvinder i fødekæden

Få kvinder i fødekæden Få kvinder i fødekæden AF ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Der er relativ stor forskel på kvinder og mænds sandsynlighed

Læs mere

ANALYSENOTAT Konjunkturforventninger i regionerne hvordan bliver 2016?

ANALYSENOTAT Konjunkturforventninger i regionerne hvordan bliver 2016? ANALYSENOTAT Konjunkturforventninger i regionerne hvordan bliver 2016? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG PRAKTIKANT SEBASTIAN V. CLEMENSEN Dansk økonomi som helhed har oplevet en temmelig ujævn genopretning

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016

ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016 ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOMISK ASSISTENT KASPER LUND NØDGAARD Vi nærmer os afslutningen på 2016, og for mange detailhandlende er det

Læs mere

Vækst: Sverige-Danmark 1-0

Vækst: Sverige-Danmark 1-0 Vækst: - 1-0 AF SØREN FRIIS LARSEN, ANALYSECHEF, CAND.SCIENT.POL OG SUNE VEDEL KOK, MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER RESUME Engang blev kaldt for nordens fattiggård, men nu har den svenske velstand overhalet

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Tabt serviceeksport for milliarder koster vækst og jobs

Tabt serviceeksport for milliarder koster vækst og jobs Tabt serviceeksport for milliarder koster vækst og jobs AF CHEFKONSULENT KRISTOFFER KLEBAK, CAND.SCIENT.POL, MA OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER SUNE VEDEL KOK RESUME Danmark går glip af en serviceeksport

Læs mere

Nye spilleregler i erhvervslivet

Nye spilleregler i erhvervslivet Nye spilleregler i erhvervslivet AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA, OG CHEF FOR DIGITALISERING OG IT JANUS SANDSGAARD, CAND.SCIENT.ADM RESUMÉ Den teknologiske udvikling udfordrer det

Læs mere

1. oktober PensionDanmark

1. oktober PensionDanmark 1. oktober 2014 PensionDanmark Udfordringer: Mange medlemmer har ret til ydelser fra PensionDanmark eller andre pensions eller forsikringsselskaber, hvis de er syge eller i fleksjob Men: Medlemmet ved

Læs mere

ANALYSENOTAT Pæn BNP-vækst ændrer ikke de økonomiske udfordringer

ANALYSENOTAT Pæn BNP-vækst ændrer ikke de økonomiske udfordringer ANALYSENOTAT Pæn BNP-vækst ændrer ikke de økonomiske udfordringer AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. OG ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. Pæn kvartalsvækst, lav årsvækst, negativ årsvækst i BNP

Læs mere

Ikke alle kommuner er på jobtoget

Ikke alle kommuner er på jobtoget Ikke alle kommuner er på jobtoget AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT. RESUMÉ Fra udgangen af 2013 til 3. kvartal 2015 steg beskæftigelsen på landsplan med 1,6 pct., når der omregnes til fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer

Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ERHVERVSPOLITISK KONSULENT EMILIE WEDELL-WEDELLSBORG, CAND. SCIENT. POL. RESUME Med udsigt til

Læs mere

Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter

Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL, CHEFKONSULENT CHRIS- TIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTEN-

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Servicesektoren tror på opsving i 2011

Servicesektoren tror på opsving i 2011 Servicesektoren tror på opsving i 2011 AF SKATTEPOLITISK CHEF BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Danmark har nu i fem kvartaler i træk haft positiv BNP-vækst

Læs mere

Tabel 3.4.1 Andel med sygefravær i forhold til socioøkonomisk status. Procent. Lønmodtager. Topleder. højeste niveau

Tabel 3.4.1 Andel med sygefravær i forhold til socioøkonomisk status. Procent. Lønmodtager. Topleder. højeste niveau Kapitel 3.4 Sygefravær 3.4 Sygefravær Dette afsnit omhandler sygefravær. I regeringens handlingsplan for at nedbringe sygefraværet fremgår det, at sygefravær kan have store konsekvenser både for den enkelte

Læs mere