Sunde og raske medarbejdere sikrer vækst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sunde og raske medarbejdere sikrer vækst"

Transkript

1 Sunde og raske medarbejdere sikrer vækst KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, SUNDHEDSPOLITISK CHEF MARTIN KOCH PEDERSEN, CAND.SCIENT.POL, ARBEJDSMILJØKONSULENT ANNE- MARIE RØGE KRAG, CAND.SCIENT.POL, MA RESUME Sunde og raske medarbejdere er en forudsætning for fortsat vækst og velstand i det danske samfund på lige fod med fx veluddannede medarbejdere. Derfor er der et ikke uvæsentligt samfundsøkonomisk potentiale ved netop at fokusere på et godt helbred, funktionsevnen og den generelle sundhedstilstand blandt danskere på arbejdsmarkedet, såvel som i befolkningen generelt. Sunde og raske medarbejdere er en forudsætning for vækst og velstand Det offentlige, erhvervslivet og den enkelte borger er alle vigtige aktører, når det drejer sig om at sikre Danmark en sund og rask arbejdsstyrke. Dette Perspektiv peger på forbindelsen mellem gevinsterne for samfundet som helhed, for virksomhederne og for den enkelte ved garanti om hurtig udredning og et godt helbred. Perspektivet viser følgende: Samfundsøkonomisk er der store gevinster at hente ved at nedbringe sygefraværet, så folk hurtigere kan komme tilbage i arbejde. Dansk Erhverv ønsker her at fremhæve, at erfaringen er, at man meget hurtigere kan tilbyde udredning i private tilbud end i det almene sundhedssystem. Hvis den samlede sundhedssektor kan opnå et tilsvarende effektivitetsniveau, vil det kunne give en stor samfundsøkonomisk gevinst, ifølge beregninger fra Dansk Erhverv i størrelsesordenen 5,4 mia. kr., jf. figur 1. Derfor foreslår Dansk Erhverv, at der opstilles en garanti for hurtig udredning for at indfri dette potentiale. Virksomhederne giver i dag medarbejderne mange muligheder for at træffe sunde valg ved bl.a. at tilbyde sundhedsforsikringer, frugtordninger og tilskud til fx rygestop eller fysioterapi. Virksomhederne tager et betydeligt medansvar for at sikre en sund levevis og dermed forebygge sygdom og nedslidning. Dansk Erhverv foreslår, at dette styrkes yderligere ved at give skattefrihed på arbejdsgiverbetalte sundhedsfremmende ydelser. Et godt arbejdsliv er afgørende for folks sundhed, helbred og livskvalitet, og det er veldokumenteret, at man bliver mere sund af at være i arbejde. Gevinst på 5,4 mia. hvis man kan indfri det effektiviseringspotentiale, som private erfaringer tilsiger, der er Virksomhederne tager medansvar for medarbejdersundhed Man bliver mere sund af at være i arbejde Figur 1 Årlig samfundsøkonomisk potentiale ved hurtig udredning Langtidssygemeldte (3-52 uger) Heraf med behov for udredning* Gns. reduktion i sygdomsforløb Gevinst per sygedag sparet Samlet effekt personer dage kr. 5,4 mia. kr. Kilde: Pension Danmark, MedHelp, DA, Danmarks Statistik, DØR og Dansk Erhverv * Der findes ikke samlet statistik på arbejdsmarkedet for, hvor mange personer der årligt har behov for en egentlig udredning. Beregningen er derfor foretaget ud fra erfaringerne fra sundhedsvirksomheden MedHelp, som har opgjort det ud fra kunderne. Selvom der herved er en vis usikkerhed om det præcise omfang, er der under alle omstændigheder tale om en væsentlig effekt i milliardklassen. Beregningen gennemgås nærmere i det følgende. Dansk Erhvervs Perspektiv 2012 #11

2 Gevinst for samfundet: hurtig udredning kan give milliarder Mange danskere er i dag midlertidigt uden for arbejdsmarkedet på grund af sygdom. Det er bekosteligt for både den enkelte, virksomheder (offentlige som private) og samfundet som helhed, fordi man ikke kan bidrage til værdiskabelse på arbejdspladsen. Hvis man kan få folk hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet, vil det derfor øge arbejdsudbuddet og derved give mulighed for økonomiske gevinster. Når man er langvarigt syg, øges risikoen for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet i forbindelse med sygdommen, og efter et års fravær kommer hver femte aldrig tilbage, også selvom at sygdommen ikke nødvendigvis i sig selv er alvorlig, viser Beskæftigelsesministeriets analyse om sygefravær fra 2008 i. I mange sygeforløb går der for lang tid med at få stillet en diagnose. Det betyder, at evt. vigtig behandling samt genoptræning påbegyndes senere, end det kunne have været sket, hvis tiden i udredningsforløbet var kortere. Det betyder, at mange syge danskere i dag har et unødvendigt langt fravær fra deres arbejdsplads. Hvis man kan reducere den tid, der går med at få udredning, kan man derfor hente en stor samfundsøkonomisk gevinst. Dansk Erhverv foreslår, at der indføres en garanti for hurtig udredning til alle danskere, så det uudnyttede potentiale for hurtigere at sikre udredning til syge danskere kan indfris. En garanti for hurtig udredning kan se ud som følger: Der må højst gå 10 arbejdsdage fra henvisning fra praktiserende læge til første undersøgelse foretages. Der må højst gå 10 arbejdsdage mellem hver undersøgelse. Der må højest gå 5 arbejdsdage, fra en undersøgelse er foretaget, til der gives svar til patienten, samt opstilles en plan for det videre forløb. Hvis det offentlige sundhedsvæsen ikke kan overholde tidsfristerne, skal patienten have mulighed for at få udført de diagnostiske undersøgelser hos en privat leverandør. Udredningsgarantien skal også gælde for henvisning til speciallæger, hvor der i dag er lang ventetid. Flere forsikringsselskaber tilbyder en lignende ordning til forsikringstagerne. Tal fra PensionDanmark viser, at sygemeldte, der benytter deres ordning, i gennemsnit får reduceret udredningsforløbet med 50 dage i forhold til et lignende offentligt forløb (og det alene i forhold til 1. undersøgelse), dvs. de kommer hurtigere i gang med evt. behandling. De personer, der anvender PensionDanmarks ordning, er ikke repræsentative for befolkningen. Da effekten alene sker ved, at arbejdsgange mv. er indrettet på at sikre en hurtig udredning, er det dog mindre væsentligt. Det antages derfor, at der er et potentiale for, at det offentlige vil kunne give udredning i gennemsnit 50 dage hurtigere end i dag, og folk tilsvarende komme 50 dage hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet. En egentlig udredningsgaranti vil kunne være et vigtigt skridt ift. at indfri dette potentiale. Dansk Erhvervs beregninger viser, at hvis dette effektiviseringspotentiale indfries, vil det indebære en årlig samfundsøkonomisk gevinst på 5,4 mia. kr. som skitseret ovenfor i figur 1. DANSK ERHVERV 2

3 Beregningsforudsætninger Ifølge tal fra DA s Arbejdsmarkedsrapport fra 2010 er der i gennemsnit sygemeldinger på arbejdsmarkedet pr. år. Heraf har 32 pct. en varighed på 3-52 uger, hvilket svarer til medarbejdere. Personer, hvis sygefravær er under 3 uger, vil normalt ikke få brug for udredning og længerevarende behandling. Personer, hvis sygefravær varer længere end 52 uger, vil i mange tilfælde glide ud af arbejdsmarkedet eller blive erstattet af vikarer eller på anden vis. Det antages derfor konservativt, at hurtig udredning vil kunne reducere sygdomsforløbet med i gennemsnit 50 dage for langtidssygemeldte danskere på arbejdsmarkedet. Som nævnt vil en udredningsgaranti gælde alle danskere, men den positive samfundsøkonomiske effekt opstår i kraft af, at personer i beskæftigelse kan reducere længden af deres fravær fra arbejdsmarkedet. En garanti for hurtig udredning kan give en besparelse på ca. 5,4 mia. kr. Det er ikke alle de langtidssygemeldte på arbejdsmarkedet, som har behov for udredning. Der findes ikke en central statistik for årsagerne til sygemeldingerne, og derved kan det kun blive et skøn, hvor mange af disse langtidssygemeldte som vil kunne få gavn af hurtigere udredning. Blandt andet vil sygemeldinger, der skyldes personlige problemer, næppe kunne få gavn af hurtigere udredning. Erfaringer fra virksomheden MedHelp viser, at 33 pct. af langtidssygemeldingerne hos deres kunder skyldes faktorer, hvor hurtig udredning ikke vurderes at være relevant. Antager vi, at det samme forhold gælder generelt, er det, ud fra PensionDanmarks erfaringer, i alt forløb, som kan blive afkortet med i gennemsnit 50 dage. Da MedHelps kunder ikke nødvendigvis er repræsentative for den danske befolkning, er dette estimat 33 pct. dog temmelig usikkert. Derfor er der også regnet på et forsigtigt scenarie, hvor det i stedet kun er halvdelen af de sygemeldte, der ikke vil kunne få gavn af en hurtig udredning. Ifølge Danmarks Statistik er den gennemsnitlige månedsløn på arbejdsmarkedet kr. (2010). Fordelt over 365 kalenderdage giver ordningen en gennemsnitlig gevinst på kr. for hver dag, et sygefraværsforløb reduceres ii (opjusteret fra 2010 til 2012-niveau ud fra Det Økonomiske Råds lønudviklingsprognose iii ). Vi antager, at den samfundsøkonomiske gevinst er givet ved denne gennemsnitlige lønindkomst. Da der som før nævnt ikke findes detaljerede oplysninger om sygeforløb med fx oplysninger om personers lønniveau, er det nødvendigt og formentlig også rimeligt at lægge en sådan antagelse til grund for beregningen. Afhængig af ens kontraktlige bestemmelser vil man ofte få udbetalt et lavere beløb ved længere sygdomsforløb, men vi går her ud fra, at der er et samfundsmæssigt tab svarende til værdien af den arbejdskraft, der er fraværende fra arbejde, som antages at være givet ved lønnen (hvilket er en forsigtig antagelse, idet man ofte går ud fra, at arbejdsudbud giver en gevinst givet ved værdiskabelse, snarere end alene lønnen). Hvis sundhedssektoren kan opnå samme effektivitetsniveau som de private erfaringer (dvs. forkorte den gennemsnitlige tid, det tager at få udredning, med 50 dage), vil den samfundsøkonomiske gevinst ud fra disse beregningsantagelser give en samfundsøkonomisk gevinst på 5,4 mia. kr. iv ved, at danskere på arbejdsmarkedet hurtigere kommer tilbage i arbejde. I det forsigtige scenarie, hvor det er halvdelen i stedet for en DANSK ERHVERV 3

4 tredjedel af de langtidssygemeldte, som ikke får gavn af hurtig udredning, er den samfundsøkonomiske gevinst 4,0 mia. kr. Denne effekt sker i kraft af et øget arbejdsudbud. Dertil kommer, at der spares udgifter, som betales til sygedagpenge. En effekt der dog ikke er regnet på. Der er med andre ord et stort økonomisk potentiale ved, at den samlede ventetid på at få udredning ved sygdom kan reduceres til et niveau, der svarer til erfaringerne hos private udbydere. Tidligere har man høstet store gevinster andre steder i sundhedssystemet, navnlig da man indførte en behandlingsgaranti, hvilket har reduceret ventetiden på behandling fra i gennemsnit 90 dage til i dag under 60 dage v. Og også selvom det ikke lykkes sundhedssektoren at opnå helt samme grad af effektivitet som PensionDanmarks udredningsordning, vil der efter alt at dømme alligevel være en potentiel samfundsøkonomisk gevinst i milliardklassen. Ligesom ved behandlingsgarantien vil det kræve nogle omstillinger at indfri effektiviseringspotentialet, idet processer og arbejdsgange skal optimeres. Endvidere kan det fx blive nødvendigt at ombygge dele af bygningsmassen, og det vil være nødvendigt at se på mulighederne for at få større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet. Der er med andre ord tale om en potentiel gevinst, som vil kunne opnås, hvis det igennem en række tiltag kan lykkes det offentlige at opnå samme grad af effektivitet i udredningsforløbene som hos PensionDanmark. Eftersom gevinsten er baseret på potentialet for effektiviseringer, forekommer det plausibelt, at der kun vil være tale om yderligere udgifter på udredningsområdet i en overgangsfase. I det omfang en garanti for hurtig udredning fører til større brug af private aktører, som det har været tilfældet med behandlingsgarantien, vil der endog formentlig blive tale om yderligere langsigtede besparelser. Det skyldes, at privathospitalerne i dag leverer sygehusydelser til 83 pct. af DRG-taksten vi, altså til 83 pct. af den pris som de offentlige sygehuse honoreres med. Det er således tænkeligt, at en hurtig udredning vil kunne indebære en besparelse på de offentlige udgifter til udredning sideløbende med at reducere spildtiden og således øge arbejdsudbuddet. Gevinst for erhvervslivet: virksomhederne tager ansvar for medarbejdernes sundhed Virksomhederne bruger mange ressourcer på tiltag, der højner medarbejdernes sundhed, og de tager derfor i betydeligt omfang ansvar for at give medarbejderne muligheden for at træffe det sunde valg, mens de er på arbejde. Det gælder eksempelvis private sundhedsforsikringer, frugtordninger, massageordninger, tilskud til motion eller rygeafvænning, og lignende. Virksomhederne gør meget for, at medarbejderne har mulighed for at træffe sunde valg 64 pct. af Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder har aktivt indført særlige sundhedsfremmende tiltag. Dansk Erhverv foreslår, at virksomhedernes indsats støttes og styrkes yderligere ved, at der gives skattefrihed på arbejdsgiverbetalte sundhedsfremmende ydelser. DANSK ERHVERV 4

5 Figur 2 Sundhedsfremmende tiltag på virksomhederne Privat sundhedsforsikring 46% Frugtordning 39% Sund mad fra kantinen/frokostordningen 21% Massageordning, fysioterapi eller lignende Formuleret holdning til sundhed/sundhedspolitik Tilskud til motion Tilskud til rygeafvænning Tilskud til alkoholafvænning 17% 14% 14% 14% 12% Tilskud til kostvejledning/vægttab Eget motionsrum til medarbejderne 7% 6% Andre tiltag Ved ikke 2% 4% Ingen særlige sundhedsfremmende tiltag 36% Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse 2012 Note: Det har været muligt at opgive flere svar Mange af de tiltag, virksomheder indfører for at øge medarbejdersundheden, smitter af på medarbejdernes livsform mere generelt. I 2012 dystede en lang række virksomheder eksempelvis om at være sundest i konkurrencen Danmarks Sundeste Virksomhed. Spørgeskemaundersøgelser i forbindelse med konkurrencen viste, at medarbejderne også i deres private liv blev inspireret af virksomhedernes tiltag som fx sund kantinemad og mulighed for motion efter arbejdstid. Mange medarbejdere begyndte at have generelt sundere madvaner og dyrkede motion også uden for de af arbejdspladsen tilbudte muligheder. Det varierer naturligvis fra virksomhed til virksomhed, hvilke sundhedsfremmende tiltag der kan give mening. Men erhvervslivet gør meget for at tage ansvar for medarbejdersundheden Gevinst for den enkelte: man bliver sund af at arbejde Personer, som er i arbejde, er mere sunde end folk uden for arbejdsmarkedet. At have et arbejde giver selvværd og ofte sundere vaner. Det skyldes til dels, at folk, som har et godt helbred, har større sandsynlighed for at komme i eller beholde deres arbejde, men det er dokumenteret, at arbejde i sig selv har en positiv sundhedseffekt. Figur 3 viser, at personer i beskæftigelse har færre lægebesøg, indlæggelser og færre medicinudgifter end andre befolkningsgrupper. Personer, der er i arbejde, er sundere DANSK ERHVERV 5

6 Almen læge Figur 3 Træk på de offentlige sundhedsydelser i 2005 fordelt på tilknytning til arbejdsmarkedet Speciallæge Sengedage, indlæggelse Ambulante besøg Medicinske udgifter Beskæftiget 8,0 1,5 0,4 0, kr. Ledig 10,5 1,8 0,3 0, kr. Kontanthjælp 16,5 2,6 1,4 1, kr. Førtidspension 22,3 2,1 1,9 2, kr. Uden for arbejdsstyrken 12,1 2,1 0,9 1, kr. I alt 9,6 1,6 0,6 0, kr. Kilde: AE-rådet 2009 Samtidig er den forventede middellevetid højere blandt folk i beskæftigelse. Figur 3 viser, at en mand på 61 år, som er i beskæftigelse, kan forvente at leve godt 21 år længere, hvilket er 2,5 år mere end en 61-årig ledig mand. Mænd der er i arbejde, lever i gennemsnit længere Ufaglært Figur 4 Forventet restlevetid for en 61-årig mand, fordelt på tilknytning til arbejdsmarkedet Erhvervsfaglig Videregående uddannelse I beskæftigelse 20,7 20,7 22,2 21,1 På efterløn 18,5 19,1 20,8 18,9 På førtidspension 13,3 13,8 14,9 13,5 Ledig 18,2 18,7 19,5 18,6 Øvrige 18,5 18,0 20,6 18,9 I alt 18,6 19,5 21,5 19,5 Kilde: AE-rådet 2010 I alt Det samme gør sig gældende hvad angår kvinder, jf. figur 4. Her kan en 61-årig kvinde i beskæftigelse forvente at leve knapt et år længere end en 61-årig kvinde, der er ledig. Kvinder der er i arbejde, lever i gennemsnit længere Ufaglært Figur 5 Forventet restlevetid for en 61-årig kvinde, fordelt på tilknytning til arbejdsmarkedet Erhvervsfaglig Videregående uddannelse I beskæftigelse 23,8 24,1 25,0 24,2 På efterløn 22,5 23,2 24,4 22,9 På førtidspension 18,5 18,8 19,4 18,6 Ledig 23,0 23,9 25,0 23,5 Øvrige 22,9 23,2 24,1 23,1 I alt 21,8 23,1 24,3 22,5 Kilde: AE-rådet 2010 I alt DANSK ERHVERV 6

7 Et studie, som forsøger nærmere at udrede kausaliteten, er OECD (2008), der viser at det i høj grad er på grund af arbejdet, at beskæftigede er mere sunde. Således, at det at gå fra at være beskæftiget til at være arbejdsløs er forbundet med et lavere mentalt velbefindende, og modsat at overgå til at være beskæftiget er forbundet med et højere niveau af velbefindende. Det giver højere velbefindende at komme i arbejde Figur 6 Effekt på mentalt velbefindende af at gå fra arbejdsløshed til beskæftigelse, og fra beskæftigelse til arbejdsløshed Australien Canada Schweiz Storbritannien Mænd Kvinder Fra arbejdsløs til beskæftigelse Fra beskæftiget til arbejdsløs Fra arbejdsløs til beskæftigelse Sig. Koeff. Sig. Koeff. Sig. Koeff. Sig. Koeff. ** 0,79 *** -0,65 *** 0,45 *** 1,40-0,77 *** 0,41 *** 0,45 *** 1,28 ** 0,79 *** -0,65-0,45 *** 1,40 Fra beskæftiget til *** 2,29 *** 0,36 *** 0,47 *** 1,16 arbejdsløs Kilde: OECD 2008 Employment Outlook Report Anm.: ** signifikant på 5 pct. niveau, *** signifikant på 1 pct. niveau. Der er anvendt forskellige modeller i de fire landestudier, hvorfor resultaterne ikke er direkte sammenlignelige. Derfor er investering i sunde og raske medarbejdere en win-win-win situation: lavere sygefravær giver gevinster for både samfundet som helhed, den enkelte og arbejdsgiveren. Sundhed kan ikke blot være med til at modvirke sygdom, men også mere generelt bidrage til mere motiverede og produktive medarbejdere. Sunde og raske medarbejdere er en win-win-win situation DANSK ERHVERV 7

8 OM DENNE UDGAVE Sundhed giver bonus på bundlinjen er 11 ne nummer af Dansk Erhvervs Perspektiv. Redaktionen er afsluttet den 10. maj OM DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv er Dansk Erhvervs analysepublikation, der sætter fokus på aktuelle problemstillinger og giver baggrund og perspektiv på samfundsmæssige problemstillinger. Dansk Erhvervs Perspektiv udkommer ca. 25 gange årligt og henvender sig til beslutningstagere og meningsdannere på alle niveauer. Ambitionen er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag for væsentlige, aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs Perspektiv med tydelig kildeangivelse og med henvisning til Dansk Erhverv. REDAKTION Analysechef Geert Laier Christensen (ansv.), cand. scient. pol., chefkonsulent Mira Lie Nielsen, cand. oecon., cheføkonom Bo Sandberg, konsulent Malthe Munkøe, cand.scient.pol, MA, pressekonsulent Lisa Sandager, cand. merc., journalist. ISSN-NR.: Dansk Erhvervs Perspektiv indgår i det nationale center for registrering af danske periodika, ISSN Danmark, med titlen Dansk Erhvervs perspektiv: Analyse, økonomi og baggrund (online) KVALITETSSIKRING Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhverv gennemfører egne spørgeskemaundersøgelser i overensstemmelse med de internationalt anerkendte guidelines i ICC/ESOMAR, og alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring i henhold til Dansk Erhvervs interne kvalitetsmanual. Denne analyse er offentlig tilgængelig via Dansk Erhvervs hjemmeside. Skulle der trods grundig kvalitetssikring forefindes fejl i analysen, vil disse blive rettet hurtigst muligt og den rettede version lagt på nettet. KONTAKT Henvendelse angående analysens konklusioner kan ske til sundhedspolitisk chef Martin Koch Pedersen, tlf NOTER i Beskæftigelsesministeriets Analyse af sygefraværet, april 2008, s. 36 ii (36.539*12)/365= Ved at regne med kalenderdage snarere end arbejdsdage er der set bort fra, at gevinsten ved at få folk tilbage i arbejde hurtigere afhænger af, hvordan sygdomsforløbet fordeler sig i forhold til weekender og ferier. iii DØR, Dansk økonomi, efterår iv langtidssygemeldte*(1-0,33) (da hurtig udredning ikke finder anvendelse på ca. hver tredje langtidssygemelding) *50 dages besparelse per langtidssygemeldt*1.251 kr.=5,4 mia. kr. v Beregninger på baggrund af Landspatientregistret vi jf. DANSK ERHVERV 8

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

Mænd og kvinders arbejdstid

Mænd og kvinders arbejdstid Mænd og kvinders arbejdstid AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG ANALYSE- CHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL RESUME Øget arbejdsudbud øger velstanden og forbedre holdbarheden

Læs mere

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL. OG SUNDHEDSPOLITISK CHEF ANETTE DAMGAARD, CAND. JUR RESUME Danskernes udeblivelser

Læs mere

Er vi klar til konkurrencestaten?

Er vi klar til konkurrencestaten? Er vi klar til konkurrencestaten? AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Den internationale konkurrence bliver stadigt hårdere.

Læs mere

Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer

Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ERHVERVSPOLITISK KONSULENT EMILIE WEDELL-WEDELLSBORG, CAND. SCIENT. POL. RESUME Med udsigt til

Læs mere

Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst

Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND.SCIENT.ADM., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND.POLIT. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT.

Læs mere

Lav belønningsgrad i Danmark

Lav belønningsgrad i Danmark Chile Sydkorea Mexico Estland Polen Slovakiet Japan Tjekkiet Schweiz New Zealand Canada USA Østrig Tyrkiet Ungarn Australien OECD Gns. Spanien Israel Storbritannien Frankrig Tyskland Island Portugal Grækenland

Læs mere

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet It er hovednøgle til øget dansk produktivitet AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Produktivitet handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Øget produktivitet er afgørende for

Læs mere

Stadig kredittørke i erhvervslivet

Stadig kredittørke i erhvervslivet Stadig kredittørke i erhvervslivet AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Siden krisen tog sin begyndelse i 2008 har banksektoren

Læs mere

33 mia. kr. at spare hvis Danmark kunne efterligne Finlands uddannelsessystem

33 mia. kr. at spare hvis Danmark kunne efterligne Finlands uddannelsessystem 33 mia. kr. at spare hvis kunne efterligne s uddannelsessystem AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN RESUME Det er velkendt, at det finske uddannelsessystem

Læs mere

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr.

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr. E-handlen i 2020 AF POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL., OG UNDERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. RESUMÉ Danskerne er flittige med pc, tablet og smartphone,

Læs mere

Hvis du har 5 12 måneder

Hvis du har 5 12 måneder Hvis du har 5 12 måneder AF ANALYSECHEF SØREN FRIIS LARSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSEMEDARBEJDER MORTEN JARLBÆK PEDERSEN. RESUME Danskernes arbejdsomhed er kommet politisk i fokus. Med en økonomi,

Læs mere

Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter

Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL, CHEFKONSULENT CHRIS- TIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTEN-

Læs mere

Grænsehandel koster kassen

Grænsehandel koster kassen Grænsehandel koster kassen AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA, POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL OG MARKEDSCHEF LOTTE ENGBÆK LARSEN, CAND.POLIT. HD(O). RESUMÉ

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kæmpe potentiale i dansk turisme AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER

Læs mere

Dansk aktieindkomstbeskatning. bremser mindre virksomheder

Dansk aktieindkomstbeskatning. bremser mindre virksomheder Canada Irland Australien Frankrig Danmark Korea Chile Luxembourg Storbritannien Tyrkiet New Zealand Finland USA Israel Mexico Sverige Norge Portugal Spanien Tyskland Østrig Belgien Holland Slovenien Iceland

Læs mere

Hård konkurrence i dansk detailhandel

Hård konkurrence i dansk detailhandel Hård konkurrence i dansk detailhandel AF MARKEDSCHEF LOTTE ENGBÆK LARSEN, CAND.POLIT., HD (O), ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTEN- SEN, CAND. SCIENT. POL., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG MAKROØKONOMISK

Læs mere

Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering

Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering AF CHEFØKONOM MICHAEL H.J. STÆHR, PH.D. & CAND.SCIENT.OECON. OG KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Dansk erhvervsliv har længe været

Læs mere

Energirenovering af skolerne kan give op mod 700 gratis lærerstillinger

Energirenovering af skolerne kan give op mod 700 gratis lærerstillinger Energirenovering af skolerne kan give op mod 700 gratis lærerstillinger AF SEKRETARIATSCHEF TORBEN E. HOFFMANN ROSENSTOCK, CAND.JUR OG CHEF- KONSULENT JAN CHRISTENSEN, CAND.OECON.AGRO, PH.D. RESUME Der

Læs mere

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke?

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON I foråret 2008 og dermed i månederne op til Finanskrisen brugte vi danskere årligt samlet

Læs mere

Stort potentiale for eksport til USA

Stort potentiale for eksport til USA Stort potentiale for eksport til USA AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., MA POLITICAL ECONOMY OG INTERNATIONAL CHEF KRISTOFFER KLEBAK, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Selvom USA er Danmarks tredjestørste

Læs mere

Overforbrug af konsulenter er en myte

Overforbrug af konsulenter er en myte Overforbrug af konsulenter er en myte AF ANALYSECHEF SØREN FRIIS LARSEN, CAND. SCIENT. POL OG ANALYSEMEDARBEJDER MORTEN JARLBÆK PEDERSEN RESUME Sparedagsordenen har holdt sit indtog på Christiansborg.

Læs mere

SUNDHEDSFORSIKRINGER GIVER EN SVAG FORBEDRING AF DE OFFENTLIGE FINANSER

SUNDHEDSFORSIKRINGER GIVER EN SVAG FORBEDRING AF DE OFFENTLIGE FINANSER Af specialkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27285089 4. november 2010 SUNDHEDSFORSIKRINGER GIVER EN SVAG FORBEDRING AF DE OFFENTLIGE FINANSER Dette notat belyser effekten af sundhedsforsikringer

Læs mere

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012 Nr. 3 / Januar 2012 400.000 lønmodtagere er hvert år på sygedagpenge. Og her befinder de sig i længere og længere tid. Meget af tiden er ventetid på at blive udredt, og det rammer den enkeltes arbejdsindkomst,

Læs mere

KAPITEL II SUNDHED UDGIFTER OG FINANSIERING

KAPITEL II SUNDHED UDGIFTER OG FINANSIERING KAPITEL II SUNDHED UDGIFTER OG FINANSIERING II.1 Indledning Sundhedssystemet er vigtigt for velfærden Sundhedsydelser er særlige Sundhedssystemet er en central del af velfærdsstaten, hvor et vigtigt formål

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Store forskelle på de almene gymnasiers faglige løfteevne

Store forskelle på de almene gymnasiers faglige løfteevne Store forskelle på de almene gymnasiers faglige løfteevne AF ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL, MAKROØKONOMISKE MEDARBEJDERE ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN, BA.POLIT, JONAS SPENDRUP MEYER,

Læs mere

Fleksibel tilbagetrækning er et alternativ til efterløn

Fleksibel tilbagetrækning er et alternativ til efterløn Peter Foxman Vibeke Borchsenius Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk 1. Indledning og sammenfatning 3 2. Hvad bestemmer tilbagetrækningstidspunktet? 4 3.

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere