BETÆNKNING MISBRUG AF EUFORISERENDE STOFFER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETÆNKNING MISBRUG AF EUFORISERENDE STOFFER"

Transkript

1 BETÆNKNING OM MISBRUG AF EUFORISERENDE STOFFER AFGIVET AF DET AF INDENRIGS- MINISTERIET UNDER 10. NOVEMBER 1950 NEDSATTE UDVALG FOLKETINGETS BIBLIOTEK OG OPLYSNINGSTJENESTE CHRISTIANSBORG DK-1240 KØBENHAVN K TELEFON (01) KØBENHAVN 1953

2 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 5 I. De euforiserende stoffer og deres anvendelse 7 II. Internationale konventioner og fremmed lovgivning 12 III. Udviklingen i Danmark 22 IV. Bør der træffes yderligere foranstaltninger til bekæmpelse af misbrug af euforiserende lægemidler i Danmark? 32 V. Forbud mod visse euforiserende stoffer 37 VI. Foranstaltninger med hensyn til lægers og andre medicinalpersoners ordinationer af euforiserende stoffer Udsendelse af en vejledning vedrørende lægernes ordination af stofferne Særlig ordning i Københavns og Frederiksberg kommuner Fortsættelse af de tidligere lokale ordninger Foranstaltninger over for læger, der ordinerer euforiserende stoffer på uforsvarlig måde Foranstaltninger til undgåelse af falske recepter Andre medicinalpersoners ordination af euforiserende stoffer 47 VII. Foranstaltninger vedrørende apotekeres udlevering af euforiserende stoffer 48 VIII. Kontrollen med brug af euforiserende stoffer Områder, der nu er uden for kontrolordningen Apotekernes udfyldelse af indberetningslisterne Amtslægernes arbejde med eufomanibekæmpelsen Sundhedsstyrelsens bearbejdelse af listerne 54 I. Foranstaltninger mod smughandel med euforiserende stoffer 55. Tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse af eufomane 57 I. Eufomani og førerbevis til motorkøretøj 61 Resumé af udvalgets forslag 62 Bilag: Bilag 1. Eufomanien i Danmark, belyst ved analyse af en måneds recepter. Af amtslæge, dr. med. Palle Wiingaard 64 Bilag 2. Praktiske erfaringer vedrørende eufomanien i Storkøbenhavn. Af afdelingslæge, dr. med. Mogens Ellermann og politiinspektør Jens Jersild 66 Bilag 3. Nogle bemærkninger om forbruget af euforiserende stoffer i Danmark i de senere år. Afgivet af sundhedsstyrelsen 71 Bilag 4. Udvalgets forslag til vejledning til brug ved ordination af euforiserende stoffer 73 Bilag 5. Udvalgets udkast til lovforslag om ændring i lov nr. 72 af 14. marts 1934 om udøvelse af lægegerning 78

4

5 INDLEDNING. Den 10. november 1950 nedsatte indenrigsministeriet et udvalg med den opgave at undersøge de lægelige og administrative problemer, der knytter sig til anvendelsen af morfin og andre præparater med euforisk virkning, samt over for ministeriet at fremkomme med forslag sigtende til at mindske misbruget af disse præparater. Ministeriet anmodede sundhedsstyrelsens juridiske konsulent, højesteretsdommer, dr. phil. Victor Hansen, om at overtage hvervet som udvalgets formand. Til medlemmer af udvalget beskikkede ministeriet iøvrigt: Sundhedsstyrelsens konsulent i farmakologi og toksikologi, reservelæge, dr. med. A. Harrestrup Andersen, sundhedsstyrelsens konsulent i psykiatri, overlæge ved Bispebjerg hospitals psykiatriske afdeling, dr. med. Carl Clemmesen, retslægerådets næstformand, overlæge ved rigshospitalets psykiatriske klinik, professor ved Københavns universitet, dr. med. Hjalmar Helweg, sekretær - senere fuldmægtig i justitsministeriet Per Lindegaard, tilforordnet sagkyndig ved retslægerådet, professor ved Københavns universitet, dr. med. Knud O. Møller, dr. Jørgen Riising, Otterup, der var udpeget af Den almindelige danske Lægeforening, og kontorchef i sundhedsstyrelsen A. Skov gaard. Til sekretær i udvalget udnævntes fuldmægtig i indenrigsministeriet /. Barfod. Udvalget har holdt 23 møder. Endvidere har professor Møller, dr. Riising, overlæge Clemmesen og dr. Harrestrup Andersen i fællesskab udarbejdet det i betænkningen omhandlede forslag til vejledning angående lægers ordination af euforiserende stoffer, og de tre sidstnævnte har ført forhandlinger om dette forslag med repræsentanter for Den almindelige danske lægeforening. På forskellige af sine møder har udvalget drøftet særlige spørgsmål med de nedenfor nævnte sagkyndige udenfor medlemmernes kreds: Lægesekretær i sundhedsstyrelsen, senere amtslæge i Skanderborg, dr. med. Palle Wiingaard, der har foretaget en indgående statistisk bearbejdelse af ordinationerne af euforiserende stoffer i november 1949, og med hvem man har drøftet dette forhold samt ordningen vedrørende sundhedsstyrelsens eufomankartotek. Overlæge ved rigshospitalet, professor ved Københavns universitet, dr. med. K. Brøchner-Mortensen, med hvem man har drøftet spørgsmålet om anvendelse af amfetamin i forbindelse med afmagringskure. Chefen for Københavns lægevagt, dr. Svend Thygesen, der har givet oplysning om natlægernes erfaringer med eufomane.

6 Stadslæge i København, dr. med. Esther Ammundsen, vicestadslæge i København, dr. med. H. E. Knipschildt, embedslægeforeningens daværende formand, amtslæge i Holbæk Erik Lynge, amtslæge i Århus, dr. med. Einar Øllgaard, sundhedsstyrelsens apoteksvisitator C. J. Toft-Madsen, apoteker A. D. Hørluck (Rådhusapoteket i København) og apoteker S. E. Bjørn (apoteket Trianglen«i København). Udvalget har med de pågældende drøftet embedslægernes og apotekernes andel i eufomanibekæmpelsen. Politiinspektør ved Københavns politi /. Jersild, der har givet udvalget udførlige oplysninger om politiets erfaringer vedrørende eufomanien i Storkøbenhavn. Professor ved Den kongelige veterinær- og landbohøjskole V. Adsersen, der har givet udvalget oplysninger om dyrlægernes ordinationer af euforiserende stoffer. Den foreliggende betænkning er tiltrådt af alle udvalgets medlemmer. København i juli A. Harrestrup Andersen. Carl Clemmesen. Victor Hansen, formand. H. Helweg. Per Lindegaard. Knud O. Møller. Jørgen Rining. A. Skov gaard. Jørgen Barfod.

7 I. DE EUFORISERENDE STOFFER OG DERES ANVENDELSE. Rusgifte - euforiserende stoffer - har været kendt og benyttet af menneskene fra de ældste tider. De anvendes i næsten alle lande, af næsten alle racer og befolkningsklasser, af primitive folkeslag som af det moderne samfundsmenneske. Gennem deres virkning på hjernen fremkalder rusgiftene en særlig form for velvære: eufori (hvoraf navnet euforiserende stoffer) eller de ophæver ulystfølelser og andet ubehag. I tilstrækkelige doser fremkalder mange af disse stoffer en rus, d. v. s. en tilstand, hvor storhjernens hæmmende funktion er mere eller mindre nedsat, og hvor individets handlinger derfor bliver mere uhæmmede, ligesom rusen forbigående kan bringe individet glemsel for plagende tanker og truende konflikter. Ved fortsat brug af euforiserende stoffer kan der udvikle sig en eufomant 1 ), d. v. s. en forfaldenhed til stoffet, der først og fremmest er karakteriseret ved en voldsom trang til fortsat at opnå den euforiserende virkning og derved forhindre, at der indtræder abstinenssymptomer, d. v. s. de ofte meget ubehagelige, undertiden ulidelige symptomer, der indtræder, når de eufomane personer ikke længere er under påvirkning af rusgiften. Ofte vil det være sådan, at den eufomane persons hele tilværelse koncentreres alene om dette: med alle midler at skaffe sig den uundværlige rusgift; familie, arbejde og andre sociale forpligtelser forsømmes efterhånden ganske; den pågældendes moralske habitus kan forværres i svær grad, ligesom den legemlige helbredstilstand ofte forringes. For et sådant forfaldent menneske er livet blevet et helvede, der er langt værre end det liv, han ved rusgiftens hjælp søgte at flygte fra. For mange euforiserende stoffer er det karakteristisk, at deres virkning ved stadig indtagelse af stofferne bliver svagere og svagere, eller - med andre ord - at de pågældende personers påvirkelighed af stofferne bliver mindre og mindre. De pågældende personer er blevet tilvænnede til stofferne. For stadig at opnå den tilstræbte eufori må disse personer derfor tage større og større doser af de pågældende stoffer, f. eks. morfin. Kroniske morfinister tager ret ofte morfin i doser, der hos normale, ikke tilvænnede personer ville fremkalde en dødelig forgiftning. De euforiserende midler er talrige og mangeartede. Fraregnet de alkohol-holdige drikke - der ikke har været genstand for udvalgets arbejde - har man som euforiserende midler fra de ældste tider anvendt en lang række såkaldte plantedroger, d. v. s. tørrede plantedele, eller udtræk af sådanne (kokablade, opium, hashish og andre). Et stort antal af disse euforiserende midler har også fundet anvendelse som lægemidler, hvilket har givet stødet til renfremstilling af de i plantedrogerne indeholdte virksomme stoffer (f. eks. kokain og morfin). Senest har den farmaceutiske l ) En nærmere definition af begrebet eufomani (engelsk: Addiction«; tysk: Sucht«) findes s

8 industri syntetisk fremstillet talrige nye euforiserende stoffer under arbejdet på at fremstille nye lægemidler. Det er disse - såvel ældre som nyere - præparater og stoffer, der anvendes som lægemidler, og som desuden har euforiserende virkning, de euforiserende lægemidler, der omhandles i denne betænkning. Fraregnet alkohol spiller de euforiserende midler, der ikke anvendes som lægemidler (f. eks. hashish), ingen rolle her i landet. Det euforiserende lægemiddel, der rejste de første store problemer, og som efterhånden førte til de mest omfattende misbrug i verden, er opium. Opium er den indtørrede mælkesaft af opiumvalmuen, der oprindelig voksede vildt i Middelhavslandene 2 ), og dets virkning skyldes dets store indhold af morfin (ca. 10%). Opium var i datidens kulturlande, Lilleasien, Ægypten og Grækenland, kendt som lægemiddel, førtes af Araberne til Indien og Kina og benyttedes allerede i middelalderen tillige som nydelsesmiddel i Levanten og Østen ved tygning og drikning; fra det 16. århundrede haves talrige meddelelser herom 3 ). I det 17. århundrede begyndte opiumsrygningen, der derefter bredte sig i meget vidt omfang i Persien, Indien og Kina 4 ), hvor den blev en folkelast. I Kina bredte rygningen sig meget stærkt navnlig i det 19. århundrede, begunstiget af det betydelige udbud fra andre stater og af de kinesiske regeringers politiske svaghed; en række regeringsforbud mod opiumsrygning og mod indførsel af opium blev uden væsentligt resultat 5 ). Omkring begyndelsen af det 20. århundrede begyndte i Kina også misbrug af morfinpiller og morfinindsprøjtninger at gøre foruroligende fremskridt, til dels på grund af modstanden mod opiumsdyrkningen og -rygningen 6 ). Omtrent samtidig begyndte en række kraftigere offentlige foranstaltninger mod misbrugene. Mellem en lang række stater afsluttedes de 3 opiumskonventioner af 1912, 1925 og Indiens og Kinas opiumsproduktion indskrænkedes betydeligt, i 1928 indførtes i Kina meget strenge straffe for smughandel med narkotika; Kinas opiumsproduktion, der endnu i 1934 var på 5856 tons, var i 1937, da Japans krig mod Kina begyndte, nede på 891 tons 7 ). I Ægypten regnedes i 1930 ca. ½ million af en befolkning på ialt ca. 14 millioner for forfaldne til rusgifte; efter en kraftig bekæmpelse ansloges tallet i 1935 til ca ). Opiumsmisbrug har dog stadig stor betydning i de pågældende lande, hvilket fremgår af den kolossale forskel, der stadig er på verdens opiumsproduktion og forbruget af opium til medicinsk og videnskabelig anvendelse. Fra de asiatiske lande har opiumsrygningen bredt sig til europæiske og amerikanske storbyer, hvor den dog ikke har haft nogen videre betydning. I Europa og Amerika benyttedes opium først som krydderi og lægemiddel, og misbrug forekom navnlig ved, at patienter blev forfaldne til opium: denne forfaldenhed er som sygdom første gang erkendt i begyndelsen af det 19. århundrede 9 ). Efter at det i I8O6 var lykkedes at renfremstille morfin, og efter at en sprøjte til indsprøjtning af opløsning under huden var opfundet i midten af 1800-tallet, blev den lægelige brug af 2 ) K. O. Møller m. fl.: Stimulanser (København 1945), side ) Stimulanser, side 16-17, 52-53; Owen: British opium policy in China and India (New Haven 1934), side 1 ff. 4 ) Stimulanser, side 17 og ) Jfr. i det hele Owens ovennævnte bog. 6 ) Owens ovennævnte bog, side ) Stimulanser, side ) Stimulanser, side ) Stimulanser, side 25. 8

9 dette stof på grund af dets fremragende smertestillende egenskaber hurtigt meget almindelig, og der opstod en række tilfælde af morfinisme såvel hos patienter som hos læger. Morfinisme ved smitte«fra andre morfinister synes først optrådt i større omfang i de hektiske år efter første verdenskrig og mest i storbyerne, dels i mondæne restaurationskredse, dels blandt personer, der var gået til bunds i samfundet. Samtidig med morfinens fremgang er anvendelsen af opium gået tilbage; det anvendes nu navnlig som opiumsdråber (tinctura opii), endvidere blandt andet som tilsætning til hostestillende midler, og misbruges her i landet forholdsvis sjældent som rusgift. Det stof, som næst efter opium tildrog sig den almindelige opmærksomhed, var kokain. Kokain modvirker træthedssymptomer, og kokablade blev derfor fra gammel tid anvendt af indianske bærere til tygning, uden at dette synes at have givet anledning til større forfaldenhed, der muligt modvirkes af naturfolkenes ukomplicerede levevis og hårde friluftsarbejde. Kokain renfremstilledes i 1860, og i erne forsøgte man at benytte det som afvænningsmiddel mod morfinisme, hvilket dog senere opgaves, da kokain viste sig langt farligere end morfin 10 ). Kokain adskiller sig i virkning på ret væsentlig måde fra morfin og beslægtede stoffer. Euforien efter kokain er betydeligt mere udtalt end efter morfin o. 1. Ved kokainismen træder det egentlige nydelsesmoment væsentligt stærkere frem end ved morfinismen, og dette præger også kokainismens opståelsesmåde og udbredelse. Det hører til sjældenhederne, at kokainisme opstår på grund af lægelig ordination, simpelthen fordi der næsten aldrig er lægelig indikation for anvendelse af kokain udover en enkelt eller nogle få gange. Kokainismen fører til ødelæggelse langt hurtigere end morfinismen; i løbet af få måneder kan kokain gøre en rask person til et åndeligt og legemligt vrag. De moderne lokalbedøvende midler har næsten helt overflødiggjort kokain i sygdomsbehandling; som øjendråber (til lokalbedøvelse af øjet) har det dog fortsat betydning. Siden slutningen af forrige århundrede har lægevidenskaben og kemien arbejdet på at finde frem til stoffer, der havde morfinens lægelige egenskaber uden at have dets euforiserende ulemper. Man har herved fundet frem til en lang række stoffer, der dog alle har vist sig euforiserende: Tetrapon, pantopon o. lign. er blandinger af forskellige stoffer udvundet fra opium. Både som smertestillende og som eufomanifremkaldende præparater virker de ganske som morfin, der også udgør hovedbestanddelen i præparaterne. Ud fra morfin har man kemisk fremstillet en række nye stoffer som heroin, hydromorfon (dilaudid), oxykon (eucodal), thebakon (acedikon), metopon og metorfinan (dromoran). Disse stoffer har i det store og hele samme virkninger som morfin, såvel med hensyn til smertestillende virkning som med hensyn til euforiserende virkning. Særlig farlig med hensyn til fremkaldelse af eufomani er dog heroin, der regnes for måske det farligste af alle euforiserende stoffer, hvorfor en lang række lande allerede har forbudt al indførsel og forhandling af stoffet; brugen af stoffet florerer imidlertid stadig kraftigt i den internationale smughandel. I de seneste år er der fremstillet en række stoffer som metadon (butalgin), petidin 10 ) Stimulanser, side 25,

10 (dolantin), ketobemidon (cliradon) og mange andre, der, skønt de kemisk ikke er beslægtet med morfin, dog besidder den samme smertestillende og euforiserende virkning som morfin og derfor frembyder ganske samme farer som morfin med hensyn til risikoen for fremkaldelse af eufomani. Eufomani med disse stoffer er relativt hyppig. Et stof som f. eks. metadon (butalgin) kan fuldstændig erstatte morfin hos en selv udtalt kronisk morfinist. Her i landet har det indtil for ganske nylig været således, at eufomane, der driver illegal handel med euforiserende stoffer (erhvervet gennem lægerecept), har foretrukket metadon fremfor morfin, fordi illegal handel med metadon (der først siden 1952 har hørt under opiumsanordningen, se side 27), kun kunne straffes som overtrædelse af apotekerloven med en mindre bøde, medens illegal handel med morfin kan straffes efter opiumsbestemmelserne med fængsel. Kodein (metylmorfin) og ætylmorfin har, selv om de kemisk står morfin nær, kun ringe euforiserende virkning, og det er sjældent at træffe et svært tilfælde af eufomani forårsaget af disse stoffer. Kodein og ætylmorfin har stor anvendelse som hostestillende midler, og kodein anvendes endvidere i meget stort omfang i smertestillende tabletter af typen codeifen-tabletter, codyl-tabletter o. lign. Anvendt på fornuftig måde er disse smertestillende midler fortræffelige, men der er ingen tvivl om, at der finder et meget betydeligt misbrug sted af sådanne tabletter, et misbrug der langt fra kan karakteriseres som harmløst. Når Danmarks forbrug af kodein (se side 30) er så højt, beror det uden tvivl på anvendelsen i de nævnte smertestillende tabletter. Hydro kon (dicodid) er et morfinlignende præparat, der anvendes som hostemiddel. Det indtager en mellemstilling mellem kodein og morfin med hensyn til risikoen for fremkaldelse af eufomani. Efter fortsat indtagelse af betydelige mængder hydrokon fremkommer en eufomani, der i meget ligner den kroniske morfinisme. I begyndelsen af dette århundrede opdukkede i U. S. A. rygningen af hashish (marihuanha), der er et produkt af almindelig indisk hamp. Hashish-rusen giver en betydelig vildskab, der i middelalderen gjorde det til et yndet middel hos muhammedanske krigerstammer; i U. S. A. benyttes det i samme retning af gangstere og af ungdom i forlystelseslivet og har været og er fortsat et betydeligt problem. Under rusen forøges sanseindtrykkene, herunder evnen til at opfatte og følge musik og rytmer, og hashish har derfor i U. S. A. også en vis udbredelse blandt musikere, navnlig jazzmusikere. I Europa spiller hashish-anvendelse som helhed ingen større rolle 11 ). Som ovenfor nævnt benyttes hashish ikke som lægemiddel. Amfetamin (mecodrin), metamfetamin (eufodrin) og lignende præparater er en gruppe stoffer, der først er indført i sygdomsbehandlingen i De er karakteriseret derved, at de udøver en stimulerende virkning på storhjernen, medens morfin m. v. udøver en bedøvende virkning. Som morfin og kokain fremkalder stofferne en udtalt eufori. Amfetamin m. v. er i stedse stigende grad bleven anvendt og misbrugt som et stimulerende middel mod træthed, og i talrige tilfælde har dette ført til typisk forfaldenhed og eufomani. En medvirkende årsag til det nuværende store misbrug af amfetamin o. 1. er formentlig det forhold, at sådanne stoffer under den anden verdenskrig i stort omfang blev givet til soldater og til medlemmer af undergrundsbevægelserne for at sætte dem i stand til bedre at kunne gennemføre langvarige og anstrengende aktioner. 10 u ) Stimulanser, side 14-15, 52 og 289 ff.

11 I visse tilfælde har man iagttaget, at indtagelse af selv ret moderate mængder alkohol hos personer, der er forfaldne til amfetamin o. lign. og under påvirkning af disse stoffer, kan fremkalde ganske akutte og svære psykiske forandringer og føre til helt urimelige handlinger, undertiden grove voldsforbrydelser, ja drab. Sovemidler har, navnlig i de allerseneste år, fundet en udbredt anvendelse som euforiserende midler; i første linie drejer det sig om barbitursyrepræparater: fenemal (luminal, phenobarbital), diemal (veronal, barbital), allypropymal, diallymal (dial) og pentymal (amytal) er de hyppigst anvendte. Stadig anvendelse af 1-2 tabletter om aftenen for at fremkalde søvn kan højst karakteriseres som en dårlig vane, men fører sædvanligvis ikke til eufomani. Ved anvendelse som euforiserende midler indtager de pågældende ofte 5-10 tabletter dagligt, ikke som en enkelt dosis, men fordelt over dagen. Mellem den første og den anden verdenskrig var det i sig selv ret svage sovemiddel bromisoval (bromural) en overgang meget anvendt som euforiserende middel, i Sverige bl. a. for at strække«motboken's rationer. Lejlighedsvis er det herhjemme iagttaget, at kroniske alkoholister er gået over til at benytte kloralhydrat, som de fik betalt af socialkontorerne. Eufomani fremkaldt med specielt barbitursyrer er meget farlig; de pågældende vil ofte til stadighed være udpræget narkotisk påvirket med for eksempel usikker gang og svigtende reaktionsevne. Ved afvænning fra barbitursyre-eufomani kan der opstå alvorlige, omend forbigående, akutte psykoser (sindslidelser). En særlig farlig eufomani-form er samtidig anvendelse af sovemidler og amfetamin o. /.: En ulempe ved sovemidlerne, anvendt til euforiserende formål, er deres udtalt sløvende virkning; denne sidste kan ophæves af amfetaminets stimulerende effekt. En ulempe ved amfetamin er dets storhjernestimulerende virkning, hvorved bl. a. nattesøvnen kan hindres. Denne ulempe kan ophæves med sovemidler. Gensidigt ophæver sovemidler og amfetamingruppens stoffer således de for den eufomane person uønskede virkninger, samtidig med at den euforiserende virkning af stofferne ikke forsvinder, men adderes til hinanden. Denne koblede«eufomaniform fører erfaringsmæssigt hurtigt til en stærk stigning af de anvendte doser af såvel sovemidler som amfetamin o. lign. og er yderst farlig. De ovennævnte euforiserende stoffer indtager i vore dages civiliserede stater i det hele en ganske anden stilling end andre rusgifte og navnlig alkohol. Det er almindeligt anerkendt, at disse stoffer kun bør anvendes lægeligt, og misbrugere af stofferne vil ofte være henvist til at skaffe dem ved urigtige forklaringer til læger eller ved ulovlig smughandel; de vil ofte føle deres families og samfundets misbilligelse, bevæge sig i et væv af fortielser og løgne og må hyppigt føle sig i en nedværdigende situation. Når der desuagtet stadig forekommer udbredte misbrug af euforiserende stoffer i civiliserede stater, beror det på en flerhed af forhold. Den stigende udbygning af sundhedsvæsenet har gjort det stadig lettere for den store befolkning at komme i berøring med stofferne. Det moderne samfunds forcerede tempo og løsnede traditioner skaber formentlig et stigende antal tilpasningsvanskeligheder - der også har givet sig udslag i et stigende antal selvmord og svangerskabsafbrydelser og dermed et stigende stimulansbehov. De stigende priser på alkohol kan have bevirket en drejning af rusgiftmisbruget over mod euforiserende lægemidler. I U. S. A. ar- 11

12 bejder narkotikabandernes salgsorganisationer for udbredelse af misbrug, hvilket i de seneste år bl. a. har medført et stigende misbrug hos unge mennesker, der lader sig påvirke af dårlige kammerater, navnlig til brug af marihuanha og heroin 12 ). Hos læger og til dels sygeplejersker synes misbrug at forekomme forholdsvis hyppigt 13 ). Dette kan forklares ved deres anspændende arbejde, der ofte kræver fuld arbejdskraft og oplagthed på alle tider af døgnet; endvidere og navnlig deres lette adgang til stofferne. At misbrugene vedblivende er et stort problem i den civiliserede verden fremgår af den aktivitet, der stadig vises ved ulovlig fremstilling af stofferne og ved internationale smuglingsaffærer, ofte gennem velorganiserede og hårdhændede smuglerbander 14 ). Bekæmpelsen af disse forhold har i de senere år stadig stået på programmet i de forenede nationers arbejde og det internationale kriminalpolitiarbejde. II. INTERNATIONALE KONVENTIONER OG FREMMED LOVGIVNING. Det var opiumssituationen i Kina og det øvrige Østen, der førte til det internationale samarbejde om bekæmpelse af misbrug af euforiserende stoffer. I 1909 samledes i Shanghai en international konference om spørgsmålet med deltagere fra Frankrig, Holland, Italien, Japan, Kina, Persien, Portugal, Rusland, Siam, Storbritannien, Tyskland, U. S. A. og Østrig-Ungarn. Konferencen sluttede med vedtagelse af en række resolutioner, der skulle forelægges de deltagende landes regeringer, og hvori regeringerne opfordredes til at tage en række forholdsregler til modvirkelse af misbrug af opium, morfin m. v. Egentlige forpligtelser for de deltagende stater betød konferencen ikke. Allerede i 1911 sammentrådte imidlertid i Haag en ny international konference, der omfattede de samme magter som ovenfor nævnt med undtagelse af Østrig- Ungarn, og som førte til afslutningen af den første internationale opiumskonvention den 23. januar I denne konvention gaves for det første regler om råopium. Det bestemtes i så henseende, at der skulle føres virksom kontrol med fremstillingen og udleveringen af råopium, og der gaves endvidere regler om ind- og udførsel af råopium, hvorefter sådan ind- og udførsel kun skulle kunne foretages af særligt autoriserede personer og over visse byer og havne, og hvorefter udførsel til lande, der forbød indførsel af råopium, ikke måtte ske, og udførsel til lande, der begrænsede indførslen af råopium, kun måtte ske under kontrol. Endvidere gaves regler for præpareret opium - opium forarbejdet til rygning, spisning eller iøvrigt som nydelsesmiddel; fremstilling og brug af præparatet opium skulle efterhånden søges undertrykt; præpareret opium måtte ikke indføres af de deltagende magter, og også 12 ) Jfr. U. S. Treasury Department: Traffic in opium and other dangerous drugs, , Weston m. fl.: Narcotics, U.S.A. (New York 1952). 13 ) Efter en tysk statistik tilhørte omkring 30% af alle morfinister den medicinske profession, og deraf var næsten halvdelen læger. 14 ) Jfr. f. eks. U. S. Treasury Department: Traffic in opium and other dangerous drugs, 1949, 1950 og Endvidere rapport om ulovlig narkotikatrafik i 1951, afgivet til den internationale kriminalpolitikommissions møde i Stockholm i juni 1952, jfr. iøvrigt om forhandlingerne på dette møde International Criminal Police Review 1952, side

13 udførsel skulle snarest forbydes og skulle straks begrænses efter noget lignende regler som dem, der gjaldt for udførsel af råopium, bl. a. således, at præpareret opium ikke måtte udføres til et land, der forbød dets indførsel. Dernæst gaves regler om opium til medicinsk brug, morfin, kokain og forskellige heraf fremstillede stoffer. Disse stoffer måtte kun benyttes til medicinske og andre lovlige formål, og ind- og udførsel, fabrikation, salg og udlevering måtte kun ske med særlig tilladelse og i almindelighed under nøje bogføring; udførselstilladelse til et deltagerland måtte kun gives, når dette land havde givet indførselstilladelse. Endelig gaves særlige regler for lande med interesser i Kina, og det bestemtes, at deltagerlandene gennem det hollandske udenrigsministerium bl. a. skulle give hinanden statistiske oplysninger om handelen med de stoffer, der omfattedes af konventionen. Konventionen skulle søges undertegnet af en lang række nærmere opregnede stater, idet man håbede at få dens område udstrakt til alle anerkendte stater. Den skulle træde i kraft 3 måneder efter, at den var ratificeret af alle de lande, der havde undertegnet den inden 31. december Da det viste sig vanskeligt at opnå alle disse ratifikationer, åbnedes i 1914 en protokol, hvis undertegnelse skulle betyde konventionens ikrafttræden for vedkommende land, men derefter forsinkedes hele spørgsmålet af den første verdenskrig. I Versaillestraktaten og forskellige andre fredstraktater bestemtes det imidlertid, at ratifikationen af fredstraktaten skulle betyde opiumskonventionens ikrafttræden for vedkommende land; yderligere underskrev nu mange neutrale stater protokollen af 1914, og opiumskonventionen kom derefter hurtig til at omfatte næsten alle anerkendte stater. Det kontaktarbejde, der efter konventionen var tiltænkt det hollandske udenrigsministerium, overførtes til generalsekretæren ved Folkenes Forbund. Den første opiumskonvention var på mange måder et ufuldkomment redskab. Konventionens største betydning lå i reglerne om kontrollen med den internationale handel, men disse regler var lidet udarbejdede. Endvidere i reglerne om kontrollen med stoffernes fremstilling og med den indenlandske handel. En regel om ligevægt mellem produktionen og det lægelige behov fandtes kun for tilvirkede lægemidler, idet opiumsrygning, -spisning o. s. v. som nævnt ikke forbødes, og nogen effektiv mulighed for at skaffe international ligevægt mellem produktion og behov af tilvirkede lægemidler gav konventionen ikke, idet det hollandske udenrigsministerium og senere folkeforbundets generalsekretariat ikke havde myndighed til i så henseende at optræde regulerende overfor medlemsstaterne, og idet bestemmelsen om medlemsstaternes pligt til at afgive statistiske oplysninger også var så løseligt formuleret, at bestemmelsen blev af miødre værdi som led i en sådan regulering. Heller ikke bestemmelserne om, at opiumsrygningen skulle modarbejdes, havde tilfredsstillende virkning. Ved to internationale konferencer, der trådte sammen i Geneve i 1924, forsøgte man at gøre reglerne mere effektive. Den første konference beskæftigede sig med spørgsmålet om kraftigere foranstaltninger mod opiumsrygningen i Østen og resulterede i en overenskomst af 11. februar 1925, hvorved det bl. a. bestemtes, at al opiumshandel i de opiumsrygende lande skulle være regeringsmonopol. Den anden konference søgte at gøre 1912-konventionens øvrige regler mere effektive og resulterede i den anden internartionale opiumskonvention af 19. februar Denne konvention ophævede mellem deltagerlandene en betydelig del af 1912-konventionen, idet man kun opretholdt den gamle konventions afsnit af præpareret opium, om særregler for stater med interesser i Kina og om ikrafttrædelse og opsigelse. De 13

14 regler, som den nye konvention gav om råstoffer og om stoffer forarbejdet til lægelig brug, svarede imidlertid i hovedprincipperne til den tidligere konvention. Konventionens betydning lå navnlig i, at den gav adskilligt udjørligere regler om kontrollen med den internationale handel, hvorved en række huller lukkedes, således regler om tidsbegrænsning af ind- og udførselstilladelser, om frihavne og transithandel. Endvidere inddroges en række yderligere stoffer under konventionen, navnlig kokablade, indisk hamp og produkter af indisk hamp, og det bestemtes, at folkeforbundets sundhedsudvalg gennem folkeforbundet kunne søge andre narkotika inddraget under konventionen, når de viste sig farlige. Endelig oprettedes i tilknytning til folkeforbundet et fast centraludvalg, der skulle have udførlige oplysninger om de enkelte landes anslåede behov for og deres produktion, lagre, ind- og udførsel og forbrug af råstoffer og tilvirkede lægemidler, som omfattedes af konventionen; lande, der tillod præpareret opium, skulle også give oplysning om produktion og forbrug heraf. Hvis oplysningerne førte udvalget til den antagelse, at der i en stat skete overdrevne ophobninger af et af konventionen omfattet stof, eller staten var i fare for at blive centrum for ulovlig handel, kunne centraludvalget med rekurs til folkeforbundsrådet henstille til de øvrige stater at undlade udførsel til den pågældende stat af stoffer under konventionen. Konventionen trådte i kraft i 1928 og er tiltrådt af et meget stort antal stater. Den tredie internationale opiumskonvention, der afsluttedes i Geneve den 13. juli 1931, og som var et supplement til de tidligere konventioner, indførte strengere regler om kontrol med tilvirkede lægemidler. M. h. t. disse lægemidler bragtes centraludvalgets tilsynsmyndighed i fastere rammer. Hvert deltagerland skulle årligt forud opgøre sit behov for de pågældende stoffer, og opgørelserne skulle før årets begyndelse offentliggøres af et kontroludvalg. Disse opgørelser skulle - i modsætning til opgørelserne over behovet efter konventionen af være bindende for landene; et lands produktion og import med fradrag af eksporten måtte ikke overstige det opgjorte behov, og hvis de regelmæssige indberetninger til centraludvalget om produktion og ind- og udførsel viste, at dette ikke overholdtes, skulle udvalget standse andre landes eksport til landet. Kontroludvalget skulle også udsende opgørelser over ikke-medlemslandes behov, og udførsel af større mængder af stofferne til sådanne lande måtte kun ske med centraludvalgets samtykke. Også 1931-konventionen inddrog yderligere stoffer under konventionen, og der gaves udførligere regler om fremgangsmåden, når der fremkom nye opiums- og kokainforbindelser. Reglerne om diacetylmorfin (heroin) og stoffer i gruppe hermed skærpedes, således at de kun måtte udføres til lande, der ikke selv producerede dem, og kun til en officiel myndighed i vedkommende land. Endelig skærpedes reglerne for kontrol med indenrigs fremstilling og salg af tilvirkede lægemidler. Konventionen trådte i kraft i 1933 og er tiltrådt af næsten alle anerkendte stater. Ved en international overenskomst i Bangkok den 27. november 1931 om undertrykkelse af opiumsrygningen skærpedes forskellige bestemmelser i Genéve-overenskomsten af 11. februar Den fjerde internationale opiumskonvention, der afsluttedes i Geneve den 26. juni 1936, beskæftigede sig med den strafferetlige og politimæssige bekæmpelse af smughandlen. Konventionen forpligtede medlemsstaterne til at indføre strenge straffe, navnlig frihedsstraffe, for handel med og transport og besiddelse af euforiserende stoffer, når den foretoges i strid med de tidligere konventioner. Endvidere skulle medlemsstaterne indrette deres lovgivning således, at det enkelte land kunne 14

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser 2014 Cirkulære af 18. december 2014 Modst. nr. 067-14 J.nr. 2014-1753-0003 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt.

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt. Unge og narko Generel info I de sidste 40 år har der været en del fokus på problemerne omkring hash. Mange kurser og konferencer har været afholdt, mange ord er blevet sagt og meget skrevet de sidste ord

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser 2013 Cirkulære af 20. december 2013 Modst.nr. 055-13 J.nr. 2013-1753-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. november 2009 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Vejledning om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder

Vejledning om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder UDKAST Vejledning om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder Indhold 1 Indledning... 2 2 Reglerne... 2 2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen... 2 2.2 Hvilke virksomheder er omfattet?...

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder UDKAST Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder Indhold 1 Indledning... 2 2 Reglerne... 2 2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen... 2 2.2 Hvilke medicovirksomheder er omfattet?...

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Branchegruppen for Life Sciences

Branchegruppen for Life Sciences Den 1. juli 2014 Nyhedsbrev Branchegruppen for Life Sciences Nye regler for samarbejde (tilknytning og modtagelse af økonomiske fordele) mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien samt

Læs mere

Beroligende middel: Cannabis

Beroligende middel: Cannabis Beroligende middel: Cannabis Sammenfatning Nuværende hollandsk Cannabis Politik Hvad sker der af nyt inden for forebyggelse og behandling Generelle bemærkninger om legalisering Nyere brugere, daglige

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 I medfør af 30, stk. 1-3, 45, stk. 1, 47 og 59, stk. 4 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014,

Læs mere

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Børsen 1217 København K Telefon 33 74 65 59 Fax 33 74 60 80 vsod@vsod.dk www.vsod.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K November

Læs mere

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del LOV nr. 530 af 24/06/2005 Militær straffelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 48, endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. november 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1)

Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1) Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1) Ved kgl. resolution af 24. november 1972 har Danmark ratificeret den i New York

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T AU A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning Juli 2010 EuropASI Det europæiske misbrugs-belastnings-index eksklusiv tillæg www.crf.au.dk 2 EuropASI 1. Alkohol-forbrug Antal dage hvor

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/9 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen) Angiv i hvilken anledning, du udfylder erklæringen: enkeltperson (enkeltmandsfirma)

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder?

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder? 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Tillæg C Repræsentant godkendelse Erklæring fra repræsentant, hvis repræsentanten er et selskab (se vejledningen) Ansøger/ tilladelsesindehaver

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå?

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? 02.10.2013 Oplæg Kort præsentation Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord Autorisationsloven vedrørende forbeholdt virksomhedsområde,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov 9. december 2010 Nyhedsbrev IP & Technology Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov Et næsten enigt Folketing vedtog den 4. juni 2010 en lovpakke bestående af fire love, som når, de

Læs mere

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed Februar 2009 Indhold 1. Indledning 12 1.1 Baggrund

Læs mere

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269)

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269) Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del EU Note 73 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Erhvervsudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget Christiansborg, den 3. august 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer

Læs mere

Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr UDKAST Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr I medfør af 2 c, stk. 4, 2 d, stk. 1, 2 e, stk. 2, og 6, stk. 2, i lov nr. 1046 af 17. december 2002 om medicinsk udstyr, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere