Afrapportering vedr. snitflader til Center Familie og Handicap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering vedr. snitflader til Center Familie og Handicap"

Transkript

1 1 Afrapportering vedr. snitflader til Center Familie og Handicap Som et led i at få beskrevet de mest hensigtsmæssige arbejdsgange i samarbejdet mellem Center Familie og Handicap og øvrige centre og samarbejdspartnere blev der i juni 2012 udvalgt 6 fokusområder med snitflader til Center Familie og Handicap. Der var således fokus på: 1. Bostøtteområdet 2. Borgernære opgaver 3. Det udsatte/handicappede barns forløb 4. Sundhedstilbud og sansemotorisk undersøgelse af børn og unge 5. Misbrugsområdet 6. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Til udmøntning af arbejdet blev der til hvert af fokusområderne nedsat en arbejdsgruppe, som skulle fremkomme med løsningsforslag til hensigtsmæssige arbejdsgange, herunder beskrive ansvar og kompetence i forhold til løsning af de konkrete samarbejdsrelationer. Formålet med nedsættelse af arbejdsgrupperne var at skabe et bedre tværfagligt samarbejde, herunder at opnå: - Bedre sammenhæng i indsatser - Øget kendskab til hinandens virkeligheder - Hensigtsmæssig organisering Fælles anbefalinger fra arbejdsgrupperne Der har i arbejdet med de 6 udvalgte fokusområder vist sig en lang række fællesnævnere relateret til de respektive snitfladeproblematikker. Nærmere bestemt identificerede arbejdsgrupperne 2 overordnede fælles udfordringer, som der generelt vil være behov for at arbejde videre med i organisationen ift. at sikre en sammenhængende indsats for borgeren.

2 2 Følgende fælles udfordringer blev identificeret: 1. Samarbejdet på tværs er udfordret af søjletænkning, og der er behov for at få rettet fokus på, at vi er en enhedsforvaltning. Det anbefales derfor: At øge graden af samarbejde på tværs af organisationen. Dette kan eksempelvis ske via etablering af formelle/uformelle fora eller netværk med fokus på borgeren i centrum. At øge graden af fleksibilitet ift. hvilke faggrupper/-kompetencer, der anvendes mest hensigtsmæssigt ift. det enkelte barn/voksen. Dette kan eksempelvis ske ved at der afholdes netværksmøder med inddragelse af alle relevante fagpersoner, og hvor der sker en koordinering af (helheds)indsatsen, herunder rækkefølgen i indsatser. 2. Indsatserne på tværs af organisationen kan ofte være ukoordinerede og usammenhængende. Det anbefales derfor: At koordinering af indsatsen sikres. Dette kan eksempelvis ske ved, at der udpeges gennemgående medarbejdere, som har en tovholderfunktion eller fungerer som forløbskoordinatorer.

3 3 Oversigt over arbejdsgrupperne Udvalgt fokusområde Anbefaling Bostøtteområdet Arbejdsgruppen anbefaler: At det foreliggende ydelseskatalog vedr. Bostøtte 85 udbygges ift. de kompetencer, der er i de respektive 3 centre Center Familie og Handicap, Center Pleje Omsorg og Center Arbejdsmarked. At det videre arbejde med tværgående samarbejde på bostøtte- og mentorområdet samt eventuelt Pleje og Omsorgs ydelser - fortsættes i regi af allerede igangværende initiativer, eksempelvis Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere. Der bør i vurderingen af, hvilken ydelse der ydes til den respektive borger, lægges vægt på borgerens eksisterende relationer. Udover det integrerende aspekt vil det være hensigtsmæssigt, at ydelserne overlapper hinanden og indsatserne dermed i højere grad tænkes sammen. Borgernære opgaver Arbejdsgruppen anbefaler: at opgaveløsningen forsat vil være mest hensigtsmæssigt placeret i Center Familie og Handicap. Dette forudsætter imidlertid en realisering af det kvalitetsløft, der er tiltænkt med genopretningsplanen for det specialiserede socialområde. Det udsatte/handicappede barns forløb Arbejdsgruppen konverteres til følgegruppe i forbindelse med genopretningsarbejdet i Center Familie og Handicap. Sundhedstilbud og sansemotorisk undersøgelse af børn og unge Arbejdsgruppen anbefaler, at der nedsættes en ny arbejdsgruppe, der arbejder videre med: Organisering afklaring af henholdsvis KAN- og SKAL opgaver. Eksempelvis: - At terapeutdækningen til børn og unge analyseres med henblik på at sikre kvalitet og ensartethed i tilbuddene. Koordinering hvem gør hvad? Eksempelvis: - Procedure for samarbejde herunder ansvarsplacering

4 4 - Procedure for visitering dels til sansemotorisk undersøgelse og dels til sansemotorisk træning Serviceniveau - Ajourføring - Afdækning af terapeutdækning på skoler og institutioner. Misbrugsområdet Arbejdsgruppen anbefaler: at en ny arbejdsgruppe arbejder videre med, om vi i Rebild Kommune skal anvende MST-CMbehandlingsmetoden for unge under 18 år. At en ny arbejdsgruppe i forlængelse af beslutning omkring behandlingsmetode beskriver serviceniveauet i forhold til gruppen under 18 år. at opgaveløsningen for målgruppen over 18 år fortsætter som hidtil, men at samarbejdsproceduren tages op til revision en gang årligt. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 1 Arbejdsgruppen anbefaler: at BPA-ordningen flyttes fra Center Familie og Handicap til Center Pleje og Omsorg med virkning fra 1. januar Sundhedsudvalget har på mødet den 13. nov. godkendt indstillingen. Byrådet behandler sagen den 29. nov NB. Flytning af BPA til Center Pleje og Omsorg pr. 1. januar 2013 blev behandlet på Sundhedsudvalgsmødet den 13. november 2012.

5 5 1) Bostøtte Arbejdsgruppens kommissorium: Arbejdsgruppen fik til opdrag at belyse snitfladerne relateret til myndighedsudøvelsen på bostøtteområdet. Dette med henblik på at opnå hensigtsmæssige arbejdsgange og organisering med fokus på: At der som udgangspunkt skelnes mellem myndighed og udfører (BUM), og at hjælpen udmåles og leveres i henhold til kvalitetsstandarden At der bliver sat mål for bostøtten, eksempelvis at borgeren støttes i at passe sit arbejde, i misbrugsbehandlingen, i mestring af dagligdagens færdigheder som f.eks. ADL, m.v. At der sker den nødvendige opfølgning på målene, herunder stillingtagen til, hvornår der skal følges op Arbejdsgruppens arbejde Arbejdsgruppen har i sit arbejde haft særligt fokus på at drøfte, hvorledes ydelser inden for bostøtte integreres med arbejdsmarkedsperspektivet, dvs. Bostøtte SeL 85 og Mentor LAB 78. Ligeledes har ydelser fra Center Pleje Omsorg, herunder bl.a. personlig og praktisk støtte samt rehabilitering været drøftet i relation til en højere grad af samarbejde på tværs ift. at kunne levere en helhedsindsats overfor borgeren. Arbejdsgruppen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at bevare den nuværende organisering og dermed arbejde videre med at forbedre eksisterende samarbejdsflader frem for at flytte myndighedskompetence og skabe nye snitflader. Drøftelserne i arbejdsgruppen har skabt et øget kendskab til hinandens virkeligheder samt bidraget til en fremadrettet bedre sammenhæng i indsatser og organisering af opgaverne. Arbejdsgruppens anbefaling: Arbejdsgruppen anbefaler: At det foreliggende ydelseskatalog vedr. Bostøtte 85 udbygges ift. de kompetencer, der er i de respektive 3 centre Center Familie og Handicap, Center Pleje Omsorg og Center Arbejdsmarked. At det videre arbejde med tværgående samarbejde på bostøtte- og mentorområdet samt eventuelt Pleje og Omsorgs ydelser - fortsættes i regi af allerede igangværende initiativer, eksempelvis Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere. Der bør i vurderingen af, hvilken ydelse der ydes til den respektive borger, lægges vægt på borgerens eksisterende relationer. Udover det integrerende aspekt vil det være hensigtsmæssigt, at ydelserne overlapper hinanden og indsatserne dermed i højere grad tænkes sammen.

6 6 2) Borgernære opgaver Arbejdsgruppens kommissorium Arbejdsgruppen fik til opdrag at undersøge snitfladerne ifm. borgernære opgaver på Center Familie og Handicaps område (fokus på SeL 41, 42 og 100). Dette med henblik på at: - At opgøre opgavernes art og omfang og med baggrund heri at sikre, o At opgaven bliver løst af personale med de rette kompetencer, eksempelvis at administrative opgaver varetages af administrativt personale o At borgerens adgang til kommunal service og kommunale medarbejdere lettes mest muligt Arbejdsgruppens arbejde Arbejdsgruppen har arbejdet med en kortlægning af arbejdsgange relateret til følgende områder: 41 merudgifter, børn 42 tabt arbejdsfortjeneste 100 merudgifter, voksne Dette med henblik på at undersøge, hvorvidt den organisatoriske placering af opgaven var den mest hensigtsmæssige set i forhold til arbejdsgruppens kommissorium. Arbejdsgruppen har ud fra kortlægningen af arbejdsgangene drøftet hhv. muligheder og udfordringer ved at bevare opgaveløsningen i Center Familie og Handicap, alternativt flytte opgavevaretagelsen til Borgerservice. Drøftelserne i arbejdsgruppen har skabt et øget kendskab til hinandens virkeligheder samt bidraget til en fremadrettet bedre sammenhæng i indsatser og organisering af opgaverne. Arbejdsgruppens anbefaling: Arbejdsgruppen anbefaler: at opgaveløsningen forsat vil være mest hensigtsmæssigt placeret i Center Familie og Handicap. D

7 7 Dette forudsætter imidlertid en realisering af det kvalitetsløft, der er tiltænkt med genopretningsplanen for det specialiserede socialområde.

8 8 3) Det udsatte/handicappede barns forløb Arbejdsgruppens kommissorium Arbejdsgruppen fik til opdrag at beskrive snitfladerne i det handicappede/udsatte barns forløb - fra problemstillingen er kendt og frem gennem sundhedspleje, daginstitution, skole, SFO mv. Dette med henblik på: At sikre hurtig opsporing og tidlig indsats At der sker en vurdering af hvilke fremtidige behov barnet må forventes at få for hermed at kunne inddrage behovet i den fremadrettede planlægning gennem systemet udarbejde mål og handleplan At vurdere om tidlig og forebyggende støtte kan afhjælpe behovet for mere omfattende støttebehov senere i barnets forløb At tilstræbe at den kommunale indsats koordineres mhp. at barnet møder færrest mulige myndighedspersoner. Arbejdsgruppens arbejde Arbejdsgruppen har i sit arbejde haft fokus på, hvorledes organisering og formalisering af samarbejdsrelationer kan understøtte en tidlig, kontinuerlig og sammenhængende indsats for det udsatte/handicappede barn. Der har bl.a. undervejs været udarbejdet en pilotprojektbeskrivelse mhp. iværksættelse af et pilotprojekt til afprøvning af nye måder at organisere det tværgående samarbejde på. Nærmere bestemt skulle pilotprojektet bidrage med erfaringer ift. den nyetablerede fælles indgang i Center Familie og Handicap; Team Tidlig Indsats. Dette ud fra det formål at teste Team Tidlig Indsats som omdrejningspunkt for en tidlig og sammenhængende indsats inden for et udvalgt distriktsområde. Idet det intense genopretnings- og udviklingsarbejdet i Center Familie og Handicap har medført, at Team Tidlig Indsats allerede er nået langt i etablering og idriftsættelse, blev det imidlertid besluttet, at Team Tidlig Indsats fra start udbredes til at virke i alle kommunens distrikter, og ikke kun et pilotdistrikt. Arbejdsgruppen konverteres til fremadrettet at fungere som følgegruppe i forbindelse med genopretningsarbejdet i Center Familie og Handicap. Arbejdsgruppens sammensætning vurderes at være meget relevant ift. at sikre, at der gennemgående i det kommende administrations- og styringsgrundlag, sikres input til - og fokus på tidlig, kontinuerlig og sammenhængende indsats over for det udsatte/handicappede barn.

9 9 4) Sundhedstilbud og sansemotorisk undersøgelse af børn og unge Arbejdsgruppens kommissorium o Snitfladerne kortlægges mhp.: At beskrive og vurdere, hvorledes arbejdsgangene og ansvarsplacering fremadrettet tilrettelægges mest hensigtsmæssigt. Koordineret indsats med udgangspunkt i tidlig opsporing og tidlig indsats Arbejdsgruppens arbejde Arbejdsgruppen har arbejdet med en kortlægning af arbejdsgange. Det har vist sig, at der er 2 parallelforløb i form af to indgange for henvendelse vedr. sansemotorisk undersøgelse. Enten via åben anonym rådgivning i Center Sundhed eller via PPR/Inklusion i Center Familie- og Handicap. Kortlægningen har endvidere tydeliggjort, at der er brug for fokus på flere forhold i opgaveløsningen. Det er kortlagt hvilke opgaver, der udføres af børneterapeuterne i henholdsvis Center Sundhed og Center Familie- og Handicap. Det har vist, at der er nogle gråzoner, hvor der er børn der falder mellem 2 stole. Blandt aktørerne er der en usikkerhed på, hvor opgaverne ligger. Det bør afdækkes nærmere. Drøftelserne i arbejdsgruppen har skabt klarhed over hinandens virkeligheder, og dermed bidraget til at kunne skabe sammenhæng i indsatserne. Arbejdsgruppens anbefaling: Arbejdsgruppen anbefaler, at der nedsættes en ny arbejdsgruppe, der arbejder videre med: A. Organisering afklaring af henholdsvis KAN- og SKAL opgaver. Eksempelvis: At terapeutdækningen til børn og unge analyseres med henblik på at sikre kvalitet og ensartethed i tilbuddene B. Koordinering hvem gør hvad? Eksempelvis: Procedure for samarbejde herunder ansvarsplacering. Procedure for visitering dels til sansemotorisk undersøgelse og dels til sansemotorisk træning. C. Serviceniveau Ajourføring Afdækning af terapeutdækning på skoler og institutioner.

10 10 5) Misbrugsområdet Arbejdsgruppens kommissorium o Snitfladerne forbundet med misbrugsområdet beskrives med fokus på: At belyse hvorledes arbejdsgangene fremadrettet tilrettelægges mest hensigtsmæssigt, herunder: - Arbejdsgange, der skaber mulighed for hurtig handling, eksempelvis at kunne tilbyde misbrugere, der er motiveret for afvænning, hurtig og effektiv behandling - Helhedsorienteret indsats på tværs af indsatsområder Arbejdsgruppens arbejde Arbejdsgruppen konstaterer, at der reelt set ikke er et tilbud til unge under 18 år med et problematisk forbrug af stoffer og alkohol. I dag tilbydes de kun rådgivning. Fokus har været på, hvordan vi i Rebild Kommune kan udvikle et bedre tilbud til unge og børnefamilier med misbrug. Arbejdsgruppen har drøftet om, vi med fordel kan arbejde med MST CM(Multisystemisk terapi Contingency Management) i Rebild Kommune. Metoden er velafprøvet og international kendt. Den er afprøvet i bl.a. Herning og Århus Kommune. Arbejdsgruppen har kortlagt samarbejdsproceduren for borgere over 18 år med mht. stof- og alkoholmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling ( 101, 141 og 142 i Sundhedsloven) jfr. vedhæftede bilag. Kortlægningen strukturerer og dokumenterer de tværfaglige ansvars- og indsatsområder fra de starter. Formålet er at styrke den koordinering, som skaber sammenhæng og kontinuitet omkring den enkelte borger. For målgruppen + 18 år er der et velfungerende samarbejde mellem Center Familie- og Handicap, Center Sundhed (Misbrugsteamet), Center Arbejdsmarked (Psykolog) og eksterne samarbejdspartnere (Apotek og læge). Arbejdsgruppen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at fortsætte i samme spor, og arbejde videre med at forbedre eksisterende samarbejdsflader. Arbejdsgruppens anbefaling: I Rebild Kommune er der reelt set ikke et tilbud til unge under 18 år med et problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Arbejdsgruppen har kortlagt arbejdsgange/samarbejde for borgere over 18 år mht. stof- og alkoholmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling. Arbejdsgruppen anbefaler: at en ny arbejdsgruppe arbejder videre med, om vi i Rebild Kommune skal anvende MST-CM-behandlingsmetoden for unge under 18 år.

11 11 At en ny arbejdsgruppe i forlængelse af beslutning omkring behandlingsmetode beskriver serviceniveauet i forhold til gruppen under 18 år. at opgaveløsningen for målgruppen over 18 år fortsætter som hidtil. Endvidere at samarbejdsproceduren tages op til revision en gang årligt.

12 12 6) Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Arbejdsgruppens kommissorium o BPA ordningen beskrives i sin helhed, herunder den løbende administration, anvendelse af mål, opfølgning samt: Fordele og ulemper ved nuværende organisering kontra flytning til Center Pleje og Omsorg Nye snitflader ved ændret organisering Arbejdsgruppens arbejde Arbejdsgangene for den hidtidige proces og forslag til fremtidig proces er kortlagt. Opdraget har været at finde den mest hensigtsmæssige placering af opgaven. Arbejdsgruppen har anbefalet, at BPA-ordningen flyttes fra Center Familie og Handicap til Center Pleje og Omsorg. I Center Pleje og Omsorg er der fagpersonale i form af ergoterapeuter, der kan vurdere om de kognitive processer er tilstrækkelige til at administrere en BPA-ordning. Ligeledes er der en tæt sammenhæng mellem BPA og hjemmehjælp/personlig pleje. Drøftelserne i arbejdsgruppen har skabt et øget kendskab til hinandens virkeligheder samt bidraget til en fremadrettet bedre sammenhæng i indsatser og organisering af opgaverne. Arbejdsgruppens anbefaling: Arbejdsgruppen anbefaler, at BPA-ordningen flyttes fra Center Familie og Handicap til Center Pleje og Omsorg med virkning fra 1. januar 2013, og at vi indfører følgende administrative principper: at budgetbevillingen fra 2013 placeres under Center Pleje og Omsorg. at lønadministrationsbidraget på kr. pr. hjælper pr. år tilfalder Fællescenter HR og Projekt (løn) i de sager, hvor de er lønadministrator for borgeren. Sundhedsudvalget har på mødet den 13. nov. godkendt indstillingen. Byrådet behandler sagen den 29. nov Endvidere anbefaler arbejdsgruppen, at der udarbejdes kvalitetsstandard og administrationsprocedure for området samt at BPAbrugerhåndbogen revideres.

13 13 Arbejdsgruppernes deltagere Bostøtte: Flemming Hansen, Direktør Dorte Rømer Jensen, Socialfaglig leder Hanne Ejlertsen, Funktionsleder, Center Pleje Omsorg Susanne Nielsen, Funktionsleder, Center Arbejdsmarked Peter Mikael Andreasen, Centerchef, Center Familie og Handicap Maja Torp, Udviklingskonsulent, HR og Projekt Borgernære opgaver: Lars Peter Schou, Kst. Kommunaldirektør Claus Holm, Centerchef, Borgerservice Christian K. Benner, Socialfaglig leder, Center Familie og Handicap Gunhild Thisted Sørensen, Teamkoordinator, Center Borgerservice Lisbeth Fredsgaard Pedersen, rådgiver, Center Familie og Handicap Kaya Kumarasegaram, rådgiver, Center Familie og Handicap Maria Holm, rådgiver, Center Familie og Handicap Bo Skou Nielsen, Socialfaglig controller Susanne Nielsen, Funktionsleder, Center Familie og Handicap Maja Torp, Udviklingskonsulent, HR og Projekt Det udsatte/handicappede barns forløb: Flemming Hansen, direktør (formand) Peter Mikael Andreasen, Centerchef, Center Familie og Handicap Bo Skou Nielsen, Socialfaglig leder Anne Marie Holm, Centerchef, Sundhed Jesper Dahlgaard, Centerchef, Arbejdsmarked Susanne Damgaard, leder, dagplejen Lars Lerup, Skoleleder Gunnar Surland, Leder, Centerfamilie og Handicap Peter Jensen, Centerchef, Økonomi Jeanette Pedersen, børnehaveleder, nord

14 14 Ulrik Andersen, Centerchef, Børn og Unge Dorte Rams, Ergoterapeut Anette Breum, Ergoterapeut Mona Christensen, børnehaveleder, syd Vibeke Alexandra Jensen, sundhedsplejerske Birgit Andersen, økonomikonsulent Maja Torp, udviklingskonsulent, HR og Projekt Sundhedstilbud og sansemotorisk undersøgelse af børn og unge Lars Peter Schou, Kst. Kommunaldirektør Anne Marie Holm, Centerchef, Sundhed Peter Mikael Andreasen, Centerchef, Center Familie og Handicap Ulrik Andersen, Centerchef Børn og Unge Vibeke Sanden-Johansson Gunnar Surland; Socialfaglig leder Bente Devantie Jensen; Kontraktholder/daginstitutionerne i Skørping. Gitte Rubæk; Skoleleder Dorte Rams; Center Sundhed Misbrugsområdet Flemming Hansen, direktør (formand) Anne Marie Holm, Centerchef, Sundhed Jesper Dahlgaard, Centerchef, Arbejdsmarked. Peter Mikael Andreasen, Centerchef, Center Familie og Handicap Ulrik Andersen, Centerchef Børn og Unge Dorte Rømer Jensen, Socialfaglig leder Anne-Mette Pape, controller Annemarie Eybye, misbrugsbehandler Brit Houmøller, misbrugsbehandler Erik Berg, psykolog Bolette Toft, udviklingskonsulent, HR og Projekt Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lars Peter Schou, Konst. Kommunaldirektør (formand) Christian Kaas Benner, socialfaglig leder (CFH) Jytte Møller (CFH); Teamkoordinator

15 15 Ingelise Hornshøj; Centerchef (CPO) Hanne Ejlertsen, myndighed og funktionsleder (CPO) Bolette Toft, Udviklingskonsulent (HR og Projekt)

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Afrapporter af genopretnsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune September Mål Handl Indikatorer Status Tid/Deadline Øget faglighed og opfølgn Socialfaglig ledelse, opnormer Medio august Bedre

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Projektorganisering for Projekt Fælles Indsats

Projektorganisering for Projekt Fælles Indsats Projektorganisering for Projekt Fælles Indsats Ledernetværk (referencegruppe) BUU/SU Styregruppe: Direktør Børn og Unge (formand) Centerchef Børn og Unge Centerchef Familie og Handicap Centerchef Sundhed

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen.

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen. Forslag 11 Organisering af det tværfaglige samarbejde Beskrivelse Som led i formulering af delpolitikken for børn og unge med særlige behov, har en arbejdsgruppe på tværs af direktørområderne Børn og Unge

Læs mere

Bilag 1 Forankring og drift af alkoholindsats baggrund, driftsmodel og aktivitetsplan

Bilag 1 Forankring og drift af alkoholindsats baggrund, driftsmodel og aktivitetsplan Bilag 1 Forankring og drift af alkoholindsats baggrund, driftsmodel og aktivitetsplan Alkoholkoordinator Karina Nørby, 27.02. Baggrund Faxe Kommune har i perioden marts 2008 marts deltaget i modelprojektet

Læs mere

Principper for støtte til børn og unge og deres familier

Principper for støtte til børn og unge og deres familier Principper for støtte til børn og unge og deres familier Indledning På de kommende sider kan du læse hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen yder støtte til

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen

Standarder for sagsbehandlingen Familieafdelingen Standarder for sagsbehandlingen Indledning Standarder for sagsbehandlingen er en del af den sammenhængende børnepolitik. I henhold til Servicelovens 138 skal den politiske målsætning

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Revideret kommissorium

Revideret kommissorium Center Familie og Handicap Journalnr: 27.00.00-G01-20-15 Ref.: Tanja Lillelund Telefon: 99887609 E-mail: tali@rebild.dk Dato: 22-12-2015 Revideret kommissorium Projekt: Fælles indsats Stamoplysninger Center/afdeling

Læs mere

Sundhedsaftalerne

Sundhedsaftalerne Sundhedsaftalerne 2015 2018 1 Rammer for sundhedsaftalerne 2015-2018 - Ifølge sundhedsloven skal regioner og kommuner udarbejde en sundhedsaftale. - Formålet er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 REBILD KOMMUNE Handicaprådet REFERAT Mandag den 11. Marts 2013 Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 Afbud: Britta Fraværende: Laila deltog fra kl. ca. 17:00 Kontakt: Handicaprådet

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen)

Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen) Fællessekretariatet (godkendt i Sundhedsstyregruppen d. 6. febr. 2015 Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen) 1. Indledning Sundhedsaftalen fastsætter retningen for

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010 T r i v s e l o g S u n d h e d Misbrugspolitik Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1. Indledning...2 1.2. Misbrugsområdet i Morsø Kommune...2 1.3. Kommunalreformens betydning

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrkelse af myndighedsområdet dækker over såvel en styrket udredningskapacitet som en styrket myndighedsindsats. Indsatserne er beskrevet

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

(handicap og psykiatri) til nye tider- kommissorium for projektorganisation til implementering af anbefalinger

(handicap og psykiatri) til nye tider- kommissorium for projektorganisation til implementering af anbefalinger NOTAT- MAJ 2014 Omstilling af det specialiserede voksenområde (handicap og psykiatri) til nye tider- kommissorium for projektorganisation til implementering af anbefalinger Omstilling af det specialiserede

Læs mere

Kompetenceplan for børn og unge

Kompetenceplan for børn og unge plan for børn og unge 11(Familievejlederorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien) Familievejlederorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien Rådgiver - ved bevilling

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson ordning efter Servicelovens 99 Servicelovens 99 paragraffens ordlyd Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med

Læs mere

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper Kommissorium for Klyngestyregruppe for Midtklyngen 2016 [AS 2. UDKAST] Baggrund Med Sundhedsaftalen 2015-2018 er der sat en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen

Læs mere

Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune

Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Indsatser Formål Resultatmål frem til 31. december 2014 Ledelsesinformation Der er etableret en fast kadence for og udvikling af skemaer,

Læs mere

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Returadresse Sundhed og Omsorg Administration Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon 99741243 E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 2. august 2017 Sagsnummer 17-024562

Læs mere

Familierådgivningem. Specialrådgivningen. Familierådgivningen. Specialrådgivningen. Familierådgivningen. Specialrådgivningen. Familierådgivningen

Familierådgivningem. Specialrådgivningen. Familierådgivningen. Specialrådgivningen. Familierådgivningen. Specialrådgivningen. Familierådgivningen Rådmand Gert Bjerregaard Direktør John Lysholm Jepsen Leif Gjørtz Christensen Beskæftigelsesforvaltningen Socialcentrene Steinar Eggen Kristensen Socialcenter Centrum Lone Bahnsen Rodt Projektgruppe medlem

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

NOTAT. Pt. sidder følgende i Team Tværs:

NOTAT. Pt. sidder følgende i Team Tværs: NOTAT Til Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Beskæftigelsesudvalget Kopi Fra Emne Team Tværs Team Tværs-samarbejdet I marts 2014 blev Notat vedr. forstærket indsats for unge mellem

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Notat til Børne- og Skoleudvalget

Notat til Børne- og Skoleudvalget Notat til Børne- og Skoleudvalget Uddybning af vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap 28. oktober 2014 Skole og Familie Økonomi og drift Tlf. 46 11 42 13 ROGV@rudersdal.dk

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Godkendelse af realisering af Aalborg AKTIV

Godkendelse af realisering af Aalborg AKTIV Punkt 11. Godkendelse af realisering af Aalborg AKTIV 2016-033769 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalgets godkendelse, at Handicapafdelingen, som led i udmøntningen af

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark Beskæftigelsesregion Syddanmark Netværksmøde om implementering af føp/fleksreformen 13.dec. 2012 Beskæftigelsesregion Syddanmark Program for workshops 13.00-13.30: Drøftelse af opgaver og opmærksomhedspunkter

Læs mere

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Fællescenter HR og Udvikling Journalnr: 00.00.00-A00-6 Ref.: Charlotte Grøn Andersen Telefon: 99889432 E-mail: acga@rebild.dk Dato: 25-06-2015 Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Følgende

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune Regionsrådet Region Sjælland modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Borger med erhvervet hjerneskade

Borger med erhvervet hjerneskade Borger med erhvervet hjerneskade Koordineringsmøde med rehabiliteringsplan 1 hjerneskadekoordinator (tovholder) Relevante fagpersoner der er involveret hos den enkelte borger indkaldes. Feks. Tr. terapeut

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Socialrådgiverdagene i Kolding 2013. Den koordinerende sagsbehandler

Socialrådgiverdagene i Kolding 2013. Den koordinerende sagsbehandler Socialrådgiverdagene i Kolding 2013 Den koordinerende sagsbehandler Baggrund. Kommunalreformen 1. januar 2007 betød sammenlægning af kommuner - fra 271 til 98, heraf forblev 33 uberørt Adskillelse (fysisk

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Ledelsestilsyn Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Udvælgelse af sager til ledelsesmæssig revision... 3 Kontrollen gennemførelse

Læs mere

Rubrik. Tilsynspolitik Hjemmepleje Social og Senior. Godkendt af Byrådet den

Rubrik. Tilsynspolitik Hjemmepleje Social og Senior. Godkendt af Byrådet den Rubrik Tilsynspolitik Hjemmepleje Social og Senior Godkendt af Byrådet den 1.6.2016. Baggrund Kommunalbestyrelsen skal efter servicelovens 151 c udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for alle sine

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

De Socialfaglige tilbud

De Socialfaglige tilbud De Socialfaglige tilbud Afdelingen består af mange små selvkørende enheder. Ledelsesmæssigt er der udover lederen; en daglig leder af familiebehandlingen og en leder af Værestedet, der også er ansvarlig

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Referat. fra mødet den kl på Rådhuset i Hanstholm på Helge Ydes kontor.

Referat. fra mødet den kl på Rådhuset i Hanstholm på Helge Ydes kontor. Referat fra mødet den kl. 14.00 på Rådhuset i Hanstholm på Helge Ydes kontor. Medlemmer: Elsebeth Nielsen, Kristian J. Kristensen, Lene Kjelgaard, Ole Christensen, Povl Bojer Afbud: Ingen. Mødet hævet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

Housing First og bostøttemetoderne

Housing First og bostøttemetoderne Housing First og bostøttemetoderne Opstartsseminar 13. november 2014 Lars Benjaminsen 21-11-2014 1 Disposition Erfaringer fra hjemløsestrategien Hjemløshed i Danmark udvikling, profil og støttebehov Housing

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Godkendt i Byrådet den 24. marts 2015. Indledning. Kommunalbestyrelsen skal, ifølge Lov om Social Service 1, mindst én gang om året udarbejde

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Notat. i Københavns Kommune. København Kommunes organisering og Styreforms- og Strukturudvalg Styreforms- og Strukturudvalget.

Notat. i Københavns Kommune. København Kommunes organisering og Styreforms- og Strukturudvalg Styreforms- og Strukturudvalget. Notat Emne: Til: Kopi: til: København Kommunes organisering og Styreforms- og Strukturudvalg Styreforms- og Strukturudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 04/10 2012 Københavns Kommune Dette

Læs mere

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Revidering af Horsens Kommunes Handicappolitik - kl. 15:00-16:00 2 2 Høring - Sammenhængende

Læs mere

Mødereferat Politisk dialogmøde mellem Svendborg kommune og Sundhedskoordinationsudvalget

Mødereferat Politisk dialogmøde mellem Svendborg kommune og Sundhedskoordinationsudvalget Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 13/1347 Dato: 18. juli 2014 Udarbejdet af: Arne Vesth Pedersen E-mail: Arne.Vesth.Pedersen@rsyd.dk Telefon: 29201104 Mødereferat

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007)

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) Den kommunale sundhedstjeneste (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) 1 Generelt om området: Sundhedstjenesten arbejder efter sundhedsloven Lov nr. 546 af 24. juni 2005.09.22: Kapitel

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Rebild Kommune Job- og personprofil for Centerchef Pleje og Omsorg

Rebild Kommune Job- og personprofil for Centerchef Pleje og Omsorg Rebild Kommune Job- og personprofil for Centerchef Pleje og Omsorg December 2012 1. Baggrund Der skal ansættes en ny centerchef for Center Pleje og Omsorg. Direktionen består af en kommunaldirektør og

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Uddrag fra Strukturudvalgets rapport, kapitel 5.1

Uddrag fra Strukturudvalgets rapport, kapitel 5.1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet RAPPORT Uddrag fra Strukturudvalgets rapport, kapitel 5.1 5.1 Decentral organisering: sammenhæng, nærhed og indflydelse Et centralt aspekt

Læs mere

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013 Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Baggrunden for projektforløbet 2010-2013? Borgernes behov og ønsker ændrer sig løbende synet på borgerne og deres behov

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne Januar 2011 Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne KL har udviklet et værktøj til selvanalyse af visitationsprocessen på børnefamilieområdet

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet september 2015 1 Ydelseskatalog

Læs mere

DEMENSPOLITIK 2016-17

DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK THISTED KOMMUNE 2016-2017 Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 4 Fokusområder... 6 Tidlig opsporing, udredning og afklaring... 6 Pleje-

Læs mere

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Side 1 Generelle forhold... 3 Kvalitetsstandarder... 3 Sagsbehandling... 3 Visitation og bevilling... 3 Handleplan... 3 Samarbejdsplan...

Læs mere

Kkvalitetsstandard Rehabiliteringsforløb

Kkvalitetsstandard Rehabiliteringsforløb SOCIAL OG SUNDHED Dato: 1. december 2015 Tlf. dir.: 4175 0349 E-mail: tinf@balk.dk Kontakt: Tina Cecilia Frederiksen Kkvalitetsstandard Rehabiliteringsforløb Rehabiliteringsforløb Folketinget har vedtaget

Læs mere

MÅLAFTALE [institutionens eller afdelingens navn]

MÅLAFTALE [institutionens eller afdelingens navn] MÅLAFTALE 2016-18 INSTITUTION/AFDELING [institutionens eller afdelingens navn] CENTER [centrets navn] ANSVARLIG LEDER [lederens navn] AFTALEPART Centerchef [navn] AFTALE INDGÅET [dato] STRATEGISK AFSÆT

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Godkendt i Byrådet den 24. januar 2017. 1 Indledning. Kvalitetsstandarder præsenteres hermed og synliggør det politisk godkendte serviceniveau i Horsens

Læs mere

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner Temadag den 26. september 2014 Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner v/elisabeth Westergaard, Psykiatri og Social Velkommen til et forstærket

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Retningslinjer for brugerindflydelse

Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet retningslinjer for brugerindflydelse inden for. Retningslinjerne er udformet

Læs mere