Afrapportering vedr. snitflader til Center Familie og Handicap

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering vedr. snitflader til Center Familie og Handicap"

Transkript

1 1 Afrapportering vedr. snitflader til Center Familie og Handicap Som et led i at få beskrevet de mest hensigtsmæssige arbejdsgange i samarbejdet mellem Center Familie og Handicap og øvrige centre og samarbejdspartnere blev der i juni 2012 udvalgt 6 fokusområder med snitflader til Center Familie og Handicap. Der var således fokus på: 1. Bostøtteområdet 2. Borgernære opgaver 3. Det udsatte/handicappede barns forløb 4. Sundhedstilbud og sansemotorisk undersøgelse af børn og unge 5. Misbrugsområdet 6. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Til udmøntning af arbejdet blev der til hvert af fokusområderne nedsat en arbejdsgruppe, som skulle fremkomme med løsningsforslag til hensigtsmæssige arbejdsgange, herunder beskrive ansvar og kompetence i forhold til løsning af de konkrete samarbejdsrelationer. Formålet med nedsættelse af arbejdsgrupperne var at skabe et bedre tværfagligt samarbejde, herunder at opnå: - Bedre sammenhæng i indsatser - Øget kendskab til hinandens virkeligheder - Hensigtsmæssig organisering Fælles anbefalinger fra arbejdsgrupperne Der har i arbejdet med de 6 udvalgte fokusområder vist sig en lang række fællesnævnere relateret til de respektive snitfladeproblematikker. Nærmere bestemt identificerede arbejdsgrupperne 2 overordnede fælles udfordringer, som der generelt vil være behov for at arbejde videre med i organisationen ift. at sikre en sammenhængende indsats for borgeren.

2 2 Følgende fælles udfordringer blev identificeret: 1. Samarbejdet på tværs er udfordret af søjletænkning, og der er behov for at få rettet fokus på, at vi er en enhedsforvaltning. Det anbefales derfor: At øge graden af samarbejde på tværs af organisationen. Dette kan eksempelvis ske via etablering af formelle/uformelle fora eller netværk med fokus på borgeren i centrum. At øge graden af fleksibilitet ift. hvilke faggrupper/-kompetencer, der anvendes mest hensigtsmæssigt ift. det enkelte barn/voksen. Dette kan eksempelvis ske ved at der afholdes netværksmøder med inddragelse af alle relevante fagpersoner, og hvor der sker en koordinering af (helheds)indsatsen, herunder rækkefølgen i indsatser. 2. Indsatserne på tværs af organisationen kan ofte være ukoordinerede og usammenhængende. Det anbefales derfor: At koordinering af indsatsen sikres. Dette kan eksempelvis ske ved, at der udpeges gennemgående medarbejdere, som har en tovholderfunktion eller fungerer som forløbskoordinatorer.

3 3 Oversigt over arbejdsgrupperne Udvalgt fokusområde Anbefaling Bostøtteområdet Arbejdsgruppen anbefaler: At det foreliggende ydelseskatalog vedr. Bostøtte 85 udbygges ift. de kompetencer, der er i de respektive 3 centre Center Familie og Handicap, Center Pleje Omsorg og Center Arbejdsmarked. At det videre arbejde med tværgående samarbejde på bostøtte- og mentorområdet samt eventuelt Pleje og Omsorgs ydelser - fortsættes i regi af allerede igangværende initiativer, eksempelvis Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere. Der bør i vurderingen af, hvilken ydelse der ydes til den respektive borger, lægges vægt på borgerens eksisterende relationer. Udover det integrerende aspekt vil det være hensigtsmæssigt, at ydelserne overlapper hinanden og indsatserne dermed i højere grad tænkes sammen. Borgernære opgaver Arbejdsgruppen anbefaler: at opgaveløsningen forsat vil være mest hensigtsmæssigt placeret i Center Familie og Handicap. Dette forudsætter imidlertid en realisering af det kvalitetsløft, der er tiltænkt med genopretningsplanen for det specialiserede socialområde. Det udsatte/handicappede barns forløb Arbejdsgruppen konverteres til følgegruppe i forbindelse med genopretningsarbejdet i Center Familie og Handicap. Sundhedstilbud og sansemotorisk undersøgelse af børn og unge Arbejdsgruppen anbefaler, at der nedsættes en ny arbejdsgruppe, der arbejder videre med: Organisering afklaring af henholdsvis KAN- og SKAL opgaver. Eksempelvis: - At terapeutdækningen til børn og unge analyseres med henblik på at sikre kvalitet og ensartethed i tilbuddene. Koordinering hvem gør hvad? Eksempelvis: - Procedure for samarbejde herunder ansvarsplacering

4 4 - Procedure for visitering dels til sansemotorisk undersøgelse og dels til sansemotorisk træning Serviceniveau - Ajourføring - Afdækning af terapeutdækning på skoler og institutioner. Misbrugsområdet Arbejdsgruppen anbefaler: at en ny arbejdsgruppe arbejder videre med, om vi i Rebild Kommune skal anvende MST-CMbehandlingsmetoden for unge under 18 år. At en ny arbejdsgruppe i forlængelse af beslutning omkring behandlingsmetode beskriver serviceniveauet i forhold til gruppen under 18 år. at opgaveløsningen for målgruppen over 18 år fortsætter som hidtil, men at samarbejdsproceduren tages op til revision en gang årligt. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 1 Arbejdsgruppen anbefaler: at BPA-ordningen flyttes fra Center Familie og Handicap til Center Pleje og Omsorg med virkning fra 1. januar Sundhedsudvalget har på mødet den 13. nov. godkendt indstillingen. Byrådet behandler sagen den 29. nov NB. Flytning af BPA til Center Pleje og Omsorg pr. 1. januar 2013 blev behandlet på Sundhedsudvalgsmødet den 13. november 2012.

5 5 1) Bostøtte Arbejdsgruppens kommissorium: Arbejdsgruppen fik til opdrag at belyse snitfladerne relateret til myndighedsudøvelsen på bostøtteområdet. Dette med henblik på at opnå hensigtsmæssige arbejdsgange og organisering med fokus på: At der som udgangspunkt skelnes mellem myndighed og udfører (BUM), og at hjælpen udmåles og leveres i henhold til kvalitetsstandarden At der bliver sat mål for bostøtten, eksempelvis at borgeren støttes i at passe sit arbejde, i misbrugsbehandlingen, i mestring af dagligdagens færdigheder som f.eks. ADL, m.v. At der sker den nødvendige opfølgning på målene, herunder stillingtagen til, hvornår der skal følges op Arbejdsgruppens arbejde Arbejdsgruppen har i sit arbejde haft særligt fokus på at drøfte, hvorledes ydelser inden for bostøtte integreres med arbejdsmarkedsperspektivet, dvs. Bostøtte SeL 85 og Mentor LAB 78. Ligeledes har ydelser fra Center Pleje Omsorg, herunder bl.a. personlig og praktisk støtte samt rehabilitering været drøftet i relation til en højere grad af samarbejde på tværs ift. at kunne levere en helhedsindsats overfor borgeren. Arbejdsgruppen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at bevare den nuværende organisering og dermed arbejde videre med at forbedre eksisterende samarbejdsflader frem for at flytte myndighedskompetence og skabe nye snitflader. Drøftelserne i arbejdsgruppen har skabt et øget kendskab til hinandens virkeligheder samt bidraget til en fremadrettet bedre sammenhæng i indsatser og organisering af opgaverne. Arbejdsgruppens anbefaling: Arbejdsgruppen anbefaler: At det foreliggende ydelseskatalog vedr. Bostøtte 85 udbygges ift. de kompetencer, der er i de respektive 3 centre Center Familie og Handicap, Center Pleje Omsorg og Center Arbejdsmarked. At det videre arbejde med tværgående samarbejde på bostøtte- og mentorområdet samt eventuelt Pleje og Omsorgs ydelser - fortsættes i regi af allerede igangværende initiativer, eksempelvis Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere. Der bør i vurderingen af, hvilken ydelse der ydes til den respektive borger, lægges vægt på borgerens eksisterende relationer. Udover det integrerende aspekt vil det være hensigtsmæssigt, at ydelserne overlapper hinanden og indsatserne dermed i højere grad tænkes sammen.

6 6 2) Borgernære opgaver Arbejdsgruppens kommissorium Arbejdsgruppen fik til opdrag at undersøge snitfladerne ifm. borgernære opgaver på Center Familie og Handicaps område (fokus på SeL 41, 42 og 100). Dette med henblik på at: - At opgøre opgavernes art og omfang og med baggrund heri at sikre, o At opgaven bliver løst af personale med de rette kompetencer, eksempelvis at administrative opgaver varetages af administrativt personale o At borgerens adgang til kommunal service og kommunale medarbejdere lettes mest muligt Arbejdsgruppens arbejde Arbejdsgruppen har arbejdet med en kortlægning af arbejdsgange relateret til følgende områder: 41 merudgifter, børn 42 tabt arbejdsfortjeneste 100 merudgifter, voksne Dette med henblik på at undersøge, hvorvidt den organisatoriske placering af opgaven var den mest hensigtsmæssige set i forhold til arbejdsgruppens kommissorium. Arbejdsgruppen har ud fra kortlægningen af arbejdsgangene drøftet hhv. muligheder og udfordringer ved at bevare opgaveløsningen i Center Familie og Handicap, alternativt flytte opgavevaretagelsen til Borgerservice. Drøftelserne i arbejdsgruppen har skabt et øget kendskab til hinandens virkeligheder samt bidraget til en fremadrettet bedre sammenhæng i indsatser og organisering af opgaverne. Arbejdsgruppens anbefaling: Arbejdsgruppen anbefaler: at opgaveløsningen forsat vil være mest hensigtsmæssigt placeret i Center Familie og Handicap. D

7 7 Dette forudsætter imidlertid en realisering af det kvalitetsløft, der er tiltænkt med genopretningsplanen for det specialiserede socialområde.

8 8 3) Det udsatte/handicappede barns forløb Arbejdsgruppens kommissorium Arbejdsgruppen fik til opdrag at beskrive snitfladerne i det handicappede/udsatte barns forløb - fra problemstillingen er kendt og frem gennem sundhedspleje, daginstitution, skole, SFO mv. Dette med henblik på: At sikre hurtig opsporing og tidlig indsats At der sker en vurdering af hvilke fremtidige behov barnet må forventes at få for hermed at kunne inddrage behovet i den fremadrettede planlægning gennem systemet udarbejde mål og handleplan At vurdere om tidlig og forebyggende støtte kan afhjælpe behovet for mere omfattende støttebehov senere i barnets forløb At tilstræbe at den kommunale indsats koordineres mhp. at barnet møder færrest mulige myndighedspersoner. Arbejdsgruppens arbejde Arbejdsgruppen har i sit arbejde haft fokus på, hvorledes organisering og formalisering af samarbejdsrelationer kan understøtte en tidlig, kontinuerlig og sammenhængende indsats for det udsatte/handicappede barn. Der har bl.a. undervejs været udarbejdet en pilotprojektbeskrivelse mhp. iværksættelse af et pilotprojekt til afprøvning af nye måder at organisere det tværgående samarbejde på. Nærmere bestemt skulle pilotprojektet bidrage med erfaringer ift. den nyetablerede fælles indgang i Center Familie og Handicap; Team Tidlig Indsats. Dette ud fra det formål at teste Team Tidlig Indsats som omdrejningspunkt for en tidlig og sammenhængende indsats inden for et udvalgt distriktsområde. Idet det intense genopretnings- og udviklingsarbejdet i Center Familie og Handicap har medført, at Team Tidlig Indsats allerede er nået langt i etablering og idriftsættelse, blev det imidlertid besluttet, at Team Tidlig Indsats fra start udbredes til at virke i alle kommunens distrikter, og ikke kun et pilotdistrikt. Arbejdsgruppen konverteres til fremadrettet at fungere som følgegruppe i forbindelse med genopretningsarbejdet i Center Familie og Handicap. Arbejdsgruppens sammensætning vurderes at være meget relevant ift. at sikre, at der gennemgående i det kommende administrations- og styringsgrundlag, sikres input til - og fokus på tidlig, kontinuerlig og sammenhængende indsats over for det udsatte/handicappede barn.

9 9 4) Sundhedstilbud og sansemotorisk undersøgelse af børn og unge Arbejdsgruppens kommissorium o Snitfladerne kortlægges mhp.: At beskrive og vurdere, hvorledes arbejdsgangene og ansvarsplacering fremadrettet tilrettelægges mest hensigtsmæssigt. Koordineret indsats med udgangspunkt i tidlig opsporing og tidlig indsats Arbejdsgruppens arbejde Arbejdsgruppen har arbejdet med en kortlægning af arbejdsgange. Det har vist sig, at der er 2 parallelforløb i form af to indgange for henvendelse vedr. sansemotorisk undersøgelse. Enten via åben anonym rådgivning i Center Sundhed eller via PPR/Inklusion i Center Familie- og Handicap. Kortlægningen har endvidere tydeliggjort, at der er brug for fokus på flere forhold i opgaveløsningen. Det er kortlagt hvilke opgaver, der udføres af børneterapeuterne i henholdsvis Center Sundhed og Center Familie- og Handicap. Det har vist, at der er nogle gråzoner, hvor der er børn der falder mellem 2 stole. Blandt aktørerne er der en usikkerhed på, hvor opgaverne ligger. Det bør afdækkes nærmere. Drøftelserne i arbejdsgruppen har skabt klarhed over hinandens virkeligheder, og dermed bidraget til at kunne skabe sammenhæng i indsatserne. Arbejdsgruppens anbefaling: Arbejdsgruppen anbefaler, at der nedsættes en ny arbejdsgruppe, der arbejder videre med: A. Organisering afklaring af henholdsvis KAN- og SKAL opgaver. Eksempelvis: At terapeutdækningen til børn og unge analyseres med henblik på at sikre kvalitet og ensartethed i tilbuddene B. Koordinering hvem gør hvad? Eksempelvis: Procedure for samarbejde herunder ansvarsplacering. Procedure for visitering dels til sansemotorisk undersøgelse og dels til sansemotorisk træning. C. Serviceniveau Ajourføring Afdækning af terapeutdækning på skoler og institutioner.

10 10 5) Misbrugsområdet Arbejdsgruppens kommissorium o Snitfladerne forbundet med misbrugsområdet beskrives med fokus på: At belyse hvorledes arbejdsgangene fremadrettet tilrettelægges mest hensigtsmæssigt, herunder: - Arbejdsgange, der skaber mulighed for hurtig handling, eksempelvis at kunne tilbyde misbrugere, der er motiveret for afvænning, hurtig og effektiv behandling - Helhedsorienteret indsats på tværs af indsatsområder Arbejdsgruppens arbejde Arbejdsgruppen konstaterer, at der reelt set ikke er et tilbud til unge under 18 år med et problematisk forbrug af stoffer og alkohol. I dag tilbydes de kun rådgivning. Fokus har været på, hvordan vi i Rebild Kommune kan udvikle et bedre tilbud til unge og børnefamilier med misbrug. Arbejdsgruppen har drøftet om, vi med fordel kan arbejde med MST CM(Multisystemisk terapi Contingency Management) i Rebild Kommune. Metoden er velafprøvet og international kendt. Den er afprøvet i bl.a. Herning og Århus Kommune. Arbejdsgruppen har kortlagt samarbejdsproceduren for borgere over 18 år med mht. stof- og alkoholmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling ( 101, 141 og 142 i Sundhedsloven) jfr. vedhæftede bilag. Kortlægningen strukturerer og dokumenterer de tværfaglige ansvars- og indsatsområder fra de starter. Formålet er at styrke den koordinering, som skaber sammenhæng og kontinuitet omkring den enkelte borger. For målgruppen + 18 år er der et velfungerende samarbejde mellem Center Familie- og Handicap, Center Sundhed (Misbrugsteamet), Center Arbejdsmarked (Psykolog) og eksterne samarbejdspartnere (Apotek og læge). Arbejdsgruppen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at fortsætte i samme spor, og arbejde videre med at forbedre eksisterende samarbejdsflader. Arbejdsgruppens anbefaling: I Rebild Kommune er der reelt set ikke et tilbud til unge under 18 år med et problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Arbejdsgruppen har kortlagt arbejdsgange/samarbejde for borgere over 18 år mht. stof- og alkoholmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling. Arbejdsgruppen anbefaler: at en ny arbejdsgruppe arbejder videre med, om vi i Rebild Kommune skal anvende MST-CM-behandlingsmetoden for unge under 18 år.

11 11 At en ny arbejdsgruppe i forlængelse af beslutning omkring behandlingsmetode beskriver serviceniveauet i forhold til gruppen under 18 år. at opgaveløsningen for målgruppen over 18 år fortsætter som hidtil. Endvidere at samarbejdsproceduren tages op til revision en gang årligt.

12 12 6) Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Arbejdsgruppens kommissorium o BPA ordningen beskrives i sin helhed, herunder den løbende administration, anvendelse af mål, opfølgning samt: Fordele og ulemper ved nuværende organisering kontra flytning til Center Pleje og Omsorg Nye snitflader ved ændret organisering Arbejdsgruppens arbejde Arbejdsgangene for den hidtidige proces og forslag til fremtidig proces er kortlagt. Opdraget har været at finde den mest hensigtsmæssige placering af opgaven. Arbejdsgruppen har anbefalet, at BPA-ordningen flyttes fra Center Familie og Handicap til Center Pleje og Omsorg. I Center Pleje og Omsorg er der fagpersonale i form af ergoterapeuter, der kan vurdere om de kognitive processer er tilstrækkelige til at administrere en BPA-ordning. Ligeledes er der en tæt sammenhæng mellem BPA og hjemmehjælp/personlig pleje. Drøftelserne i arbejdsgruppen har skabt et øget kendskab til hinandens virkeligheder samt bidraget til en fremadrettet bedre sammenhæng i indsatser og organisering af opgaverne. Arbejdsgruppens anbefaling: Arbejdsgruppen anbefaler, at BPA-ordningen flyttes fra Center Familie og Handicap til Center Pleje og Omsorg med virkning fra 1. januar 2013, og at vi indfører følgende administrative principper: at budgetbevillingen fra 2013 placeres under Center Pleje og Omsorg. at lønadministrationsbidraget på kr. pr. hjælper pr. år tilfalder Fællescenter HR og Projekt (løn) i de sager, hvor de er lønadministrator for borgeren. Sundhedsudvalget har på mødet den 13. nov. godkendt indstillingen. Byrådet behandler sagen den 29. nov Endvidere anbefaler arbejdsgruppen, at der udarbejdes kvalitetsstandard og administrationsprocedure for området samt at BPAbrugerhåndbogen revideres.

13 13 Arbejdsgruppernes deltagere Bostøtte: Flemming Hansen, Direktør Dorte Rømer Jensen, Socialfaglig leder Hanne Ejlertsen, Funktionsleder, Center Pleje Omsorg Susanne Nielsen, Funktionsleder, Center Arbejdsmarked Peter Mikael Andreasen, Centerchef, Center Familie og Handicap Maja Torp, Udviklingskonsulent, HR og Projekt Borgernære opgaver: Lars Peter Schou, Kst. Kommunaldirektør Claus Holm, Centerchef, Borgerservice Christian K. Benner, Socialfaglig leder, Center Familie og Handicap Gunhild Thisted Sørensen, Teamkoordinator, Center Borgerservice Lisbeth Fredsgaard Pedersen, rådgiver, Center Familie og Handicap Kaya Kumarasegaram, rådgiver, Center Familie og Handicap Maria Holm, rådgiver, Center Familie og Handicap Bo Skou Nielsen, Socialfaglig controller Susanne Nielsen, Funktionsleder, Center Familie og Handicap Maja Torp, Udviklingskonsulent, HR og Projekt Det udsatte/handicappede barns forløb: Flemming Hansen, direktør (formand) Peter Mikael Andreasen, Centerchef, Center Familie og Handicap Bo Skou Nielsen, Socialfaglig leder Anne Marie Holm, Centerchef, Sundhed Jesper Dahlgaard, Centerchef, Arbejdsmarked Susanne Damgaard, leder, dagplejen Lars Lerup, Skoleleder Gunnar Surland, Leder, Centerfamilie og Handicap Peter Jensen, Centerchef, Økonomi Jeanette Pedersen, børnehaveleder, nord

14 14 Ulrik Andersen, Centerchef, Børn og Unge Dorte Rams, Ergoterapeut Anette Breum, Ergoterapeut Mona Christensen, børnehaveleder, syd Vibeke Alexandra Jensen, sundhedsplejerske Birgit Andersen, økonomikonsulent Maja Torp, udviklingskonsulent, HR og Projekt Sundhedstilbud og sansemotorisk undersøgelse af børn og unge Lars Peter Schou, Kst. Kommunaldirektør Anne Marie Holm, Centerchef, Sundhed Peter Mikael Andreasen, Centerchef, Center Familie og Handicap Ulrik Andersen, Centerchef Børn og Unge Vibeke Sanden-Johansson Gunnar Surland; Socialfaglig leder Bente Devantie Jensen; Kontraktholder/daginstitutionerne i Skørping. Gitte Rubæk; Skoleleder Dorte Rams; Center Sundhed Misbrugsområdet Flemming Hansen, direktør (formand) Anne Marie Holm, Centerchef, Sundhed Jesper Dahlgaard, Centerchef, Arbejdsmarked. Peter Mikael Andreasen, Centerchef, Center Familie og Handicap Ulrik Andersen, Centerchef Børn og Unge Dorte Rømer Jensen, Socialfaglig leder Anne-Mette Pape, controller Annemarie Eybye, misbrugsbehandler Brit Houmøller, misbrugsbehandler Erik Berg, psykolog Bolette Toft, udviklingskonsulent, HR og Projekt Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lars Peter Schou, Konst. Kommunaldirektør (formand) Christian Kaas Benner, socialfaglig leder (CFH) Jytte Møller (CFH); Teamkoordinator

15 15 Ingelise Hornshøj; Centerchef (CPO) Hanne Ejlertsen, myndighed og funktionsleder (CPO) Bolette Toft, Udviklingskonsulent (HR og Projekt)

En styrket misbrugsbehandling

En styrket misbrugsbehandling En styrket misbrugsbehandling 1 1 KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Forord Der er meget store menneskelige omkostninger ved misbrug af rusmidler som fx alkohol og hash. De

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

Hjørring Kommune. Analyse af planlægningsfunktionen Handicap- og psykiatri Juni 2012 (revideret oktober 2012)

Hjørring Kommune. Analyse af planlægningsfunktionen Handicap- og psykiatri Juni 2012 (revideret oktober 2012) INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hjørring Kommune planlægningsfunktionen Hjørring Kommune Analyse af planlægningsfunktionen Handicap- og psykiatri Juni 2012 (revideret oktober 2012) WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag 1. pkt. 3: Udkast til Udviklingsstrategien, 2013 s. 2 Bilag 2. pkt. 3: BILAG A til Udviklingsstrategien: Opsummering af kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien

Læs mere

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017 Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 1 1. Indledning... 3 Baggrund... 3 Udfordringerne... 3 Økonomisk overblik... 5 2. Grundsten og tilgang

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

ARBEJDSPAPIR. Sammenhængende forløb. Erfaringer med at skabe kontinuitet i beskæftigelses og socialindsatsen

ARBEJDSPAPIR. Sammenhængende forløb. Erfaringer med at skabe kontinuitet i beskæftigelses og socialindsatsen ARBEJDSPAPIR Sammenhængende forløb Erfaringer med at skabe kontinuitet i beskæftigelses og socialindsatsen SAMMENHÆNGENDE FORLØB Erfaringer med at skabe kontinuitet i beskæftigelses og socialindsatsen

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring 1 Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år Trivsel Inklusion - Læring 2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Projektorganisation og proces 4 Tre gennemgående aspekter 6 Trivsel, inklusion og læring 6

Læs mere

Virksomhedsplan 2012-2013. Handicapcenteret for børn

Virksomhedsplan 2012-2013. Handicapcenteret for børn Virksomhedsplan 2012-2013 Handicapcenteret for børn Målsætning: Social inklusion og medborgerskab For at fremme social inklusion arbejder Handicapcentret ud fra den tilgang, at der altid skal findes en

Læs mere

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner 1 1. Indledning I Psykiatriudvalgets rapport fra 2013 påpeges behovet for et styrket samarbejde om indsatsen for personer med psykisk lidelse

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

Børne- og ungestrategien

Børne- og ungestrategien Børne- og ungestrategien Indhold Introduktion 3 1. Strategiens baggrund og målsætninger 3 2. Arbejdet med strategien 4 3. Strategiens indhold 5 4. Næste skridt - at omsætte strategien til handling 6 Fokusområde

Læs mere

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Afrapporter af genopretnsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune September Mål Handl Indikatorer Status Tid/Deadline Øget faglighed og opfølgn Socialfaglig ledelse, opnormer Medio august Bedre

Læs mere

National strategi for sjældne sygdomme

National strategi for sjældne sygdomme National strategi for sjældne sygdomme 2014 National strategi for sjældne sygdomme National strategi for sjældne sygdomme Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Sundhedsudvalget, 30-10-2013 Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl.

Læs mere

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Fremtidens Forsorgsindsats

Fremtidens Forsorgsindsats Fremtidens Forsorgsindsats Oplæg til beslutning om indhold i og organisering af Viborg Kommunes indsats mod hjemløshed, samt ombygning på forsorgshjemmet Vibohøj. Bilag 1 Til drøftelse i Socialudvalget

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere