Afrapportering vedr. snitflader til Center Familie og Handicap

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering vedr. snitflader til Center Familie og Handicap"

Transkript

1 1 Afrapportering vedr. snitflader til Center Familie og Handicap Som et led i at få beskrevet de mest hensigtsmæssige arbejdsgange i samarbejdet mellem Center Familie og Handicap og øvrige centre og samarbejdspartnere blev der i juni 2012 udvalgt 6 fokusområder med snitflader til Center Familie og Handicap. Der var således fokus på: 1. Bostøtteområdet 2. Borgernære opgaver 3. Det udsatte/handicappede barns forløb 4. Sundhedstilbud og sansemotorisk undersøgelse af børn og unge 5. Misbrugsområdet 6. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Til udmøntning af arbejdet blev der til hvert af fokusområderne nedsat en arbejdsgruppe, som skulle fremkomme med løsningsforslag til hensigtsmæssige arbejdsgange, herunder beskrive ansvar og kompetence i forhold til løsning af de konkrete samarbejdsrelationer. Formålet med nedsættelse af arbejdsgrupperne var at skabe et bedre tværfagligt samarbejde, herunder at opnå: - Bedre sammenhæng i indsatser - Øget kendskab til hinandens virkeligheder - Hensigtsmæssig organisering Fælles anbefalinger fra arbejdsgrupperne Der har i arbejdet med de 6 udvalgte fokusområder vist sig en lang række fællesnævnere relateret til de respektive snitfladeproblematikker. Nærmere bestemt identificerede arbejdsgrupperne 2 overordnede fælles udfordringer, som der generelt vil være behov for at arbejde videre med i organisationen ift. at sikre en sammenhængende indsats for borgeren.

2 2 Følgende fælles udfordringer blev identificeret: 1. Samarbejdet på tværs er udfordret af søjletænkning, og der er behov for at få rettet fokus på, at vi er en enhedsforvaltning. Det anbefales derfor: At øge graden af samarbejde på tværs af organisationen. Dette kan eksempelvis ske via etablering af formelle/uformelle fora eller netværk med fokus på borgeren i centrum. At øge graden af fleksibilitet ift. hvilke faggrupper/-kompetencer, der anvendes mest hensigtsmæssigt ift. det enkelte barn/voksen. Dette kan eksempelvis ske ved at der afholdes netværksmøder med inddragelse af alle relevante fagpersoner, og hvor der sker en koordinering af (helheds)indsatsen, herunder rækkefølgen i indsatser. 2. Indsatserne på tværs af organisationen kan ofte være ukoordinerede og usammenhængende. Det anbefales derfor: At koordinering af indsatsen sikres. Dette kan eksempelvis ske ved, at der udpeges gennemgående medarbejdere, som har en tovholderfunktion eller fungerer som forløbskoordinatorer.

3 3 Oversigt over arbejdsgrupperne Udvalgt fokusområde Anbefaling Bostøtteområdet Arbejdsgruppen anbefaler: At det foreliggende ydelseskatalog vedr. Bostøtte 85 udbygges ift. de kompetencer, der er i de respektive 3 centre Center Familie og Handicap, Center Pleje Omsorg og Center Arbejdsmarked. At det videre arbejde med tværgående samarbejde på bostøtte- og mentorområdet samt eventuelt Pleje og Omsorgs ydelser - fortsættes i regi af allerede igangværende initiativer, eksempelvis Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere. Der bør i vurderingen af, hvilken ydelse der ydes til den respektive borger, lægges vægt på borgerens eksisterende relationer. Udover det integrerende aspekt vil det være hensigtsmæssigt, at ydelserne overlapper hinanden og indsatserne dermed i højere grad tænkes sammen. Borgernære opgaver Arbejdsgruppen anbefaler: at opgaveløsningen forsat vil være mest hensigtsmæssigt placeret i Center Familie og Handicap. Dette forudsætter imidlertid en realisering af det kvalitetsløft, der er tiltænkt med genopretningsplanen for det specialiserede socialområde. Det udsatte/handicappede barns forløb Arbejdsgruppen konverteres til følgegruppe i forbindelse med genopretningsarbejdet i Center Familie og Handicap. Sundhedstilbud og sansemotorisk undersøgelse af børn og unge Arbejdsgruppen anbefaler, at der nedsættes en ny arbejdsgruppe, der arbejder videre med: Organisering afklaring af henholdsvis KAN- og SKAL opgaver. Eksempelvis: - At terapeutdækningen til børn og unge analyseres med henblik på at sikre kvalitet og ensartethed i tilbuddene. Koordinering hvem gør hvad? Eksempelvis: - Procedure for samarbejde herunder ansvarsplacering

4 4 - Procedure for visitering dels til sansemotorisk undersøgelse og dels til sansemotorisk træning Serviceniveau - Ajourføring - Afdækning af terapeutdækning på skoler og institutioner. Misbrugsområdet Arbejdsgruppen anbefaler: at en ny arbejdsgruppe arbejder videre med, om vi i Rebild Kommune skal anvende MST-CMbehandlingsmetoden for unge under 18 år. At en ny arbejdsgruppe i forlængelse af beslutning omkring behandlingsmetode beskriver serviceniveauet i forhold til gruppen under 18 år. at opgaveløsningen for målgruppen over 18 år fortsætter som hidtil, men at samarbejdsproceduren tages op til revision en gang årligt. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 1 Arbejdsgruppen anbefaler: at BPA-ordningen flyttes fra Center Familie og Handicap til Center Pleje og Omsorg med virkning fra 1. januar Sundhedsudvalget har på mødet den 13. nov. godkendt indstillingen. Byrådet behandler sagen den 29. nov NB. Flytning af BPA til Center Pleje og Omsorg pr. 1. januar 2013 blev behandlet på Sundhedsudvalgsmødet den 13. november 2012.

5 5 1) Bostøtte Arbejdsgruppens kommissorium: Arbejdsgruppen fik til opdrag at belyse snitfladerne relateret til myndighedsudøvelsen på bostøtteområdet. Dette med henblik på at opnå hensigtsmæssige arbejdsgange og organisering med fokus på: At der som udgangspunkt skelnes mellem myndighed og udfører (BUM), og at hjælpen udmåles og leveres i henhold til kvalitetsstandarden At der bliver sat mål for bostøtten, eksempelvis at borgeren støttes i at passe sit arbejde, i misbrugsbehandlingen, i mestring af dagligdagens færdigheder som f.eks. ADL, m.v. At der sker den nødvendige opfølgning på målene, herunder stillingtagen til, hvornår der skal følges op Arbejdsgruppens arbejde Arbejdsgruppen har i sit arbejde haft særligt fokus på at drøfte, hvorledes ydelser inden for bostøtte integreres med arbejdsmarkedsperspektivet, dvs. Bostøtte SeL 85 og Mentor LAB 78. Ligeledes har ydelser fra Center Pleje Omsorg, herunder bl.a. personlig og praktisk støtte samt rehabilitering været drøftet i relation til en højere grad af samarbejde på tværs ift. at kunne levere en helhedsindsats overfor borgeren. Arbejdsgruppen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at bevare den nuværende organisering og dermed arbejde videre med at forbedre eksisterende samarbejdsflader frem for at flytte myndighedskompetence og skabe nye snitflader. Drøftelserne i arbejdsgruppen har skabt et øget kendskab til hinandens virkeligheder samt bidraget til en fremadrettet bedre sammenhæng i indsatser og organisering af opgaverne. Arbejdsgruppens anbefaling: Arbejdsgruppen anbefaler: At det foreliggende ydelseskatalog vedr. Bostøtte 85 udbygges ift. de kompetencer, der er i de respektive 3 centre Center Familie og Handicap, Center Pleje Omsorg og Center Arbejdsmarked. At det videre arbejde med tværgående samarbejde på bostøtte- og mentorområdet samt eventuelt Pleje og Omsorgs ydelser - fortsættes i regi af allerede igangværende initiativer, eksempelvis Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere. Der bør i vurderingen af, hvilken ydelse der ydes til den respektive borger, lægges vægt på borgerens eksisterende relationer. Udover det integrerende aspekt vil det være hensigtsmæssigt, at ydelserne overlapper hinanden og indsatserne dermed i højere grad tænkes sammen.

6 6 2) Borgernære opgaver Arbejdsgruppens kommissorium Arbejdsgruppen fik til opdrag at undersøge snitfladerne ifm. borgernære opgaver på Center Familie og Handicaps område (fokus på SeL 41, 42 og 100). Dette med henblik på at: - At opgøre opgavernes art og omfang og med baggrund heri at sikre, o At opgaven bliver løst af personale med de rette kompetencer, eksempelvis at administrative opgaver varetages af administrativt personale o At borgerens adgang til kommunal service og kommunale medarbejdere lettes mest muligt Arbejdsgruppens arbejde Arbejdsgruppen har arbejdet med en kortlægning af arbejdsgange relateret til følgende områder: 41 merudgifter, børn 42 tabt arbejdsfortjeneste 100 merudgifter, voksne Dette med henblik på at undersøge, hvorvidt den organisatoriske placering af opgaven var den mest hensigtsmæssige set i forhold til arbejdsgruppens kommissorium. Arbejdsgruppen har ud fra kortlægningen af arbejdsgangene drøftet hhv. muligheder og udfordringer ved at bevare opgaveløsningen i Center Familie og Handicap, alternativt flytte opgavevaretagelsen til Borgerservice. Drøftelserne i arbejdsgruppen har skabt et øget kendskab til hinandens virkeligheder samt bidraget til en fremadrettet bedre sammenhæng i indsatser og organisering af opgaverne. Arbejdsgruppens anbefaling: Arbejdsgruppen anbefaler: at opgaveløsningen forsat vil være mest hensigtsmæssigt placeret i Center Familie og Handicap. D

7 7 Dette forudsætter imidlertid en realisering af det kvalitetsløft, der er tiltænkt med genopretningsplanen for det specialiserede socialområde.

8 8 3) Det udsatte/handicappede barns forløb Arbejdsgruppens kommissorium Arbejdsgruppen fik til opdrag at beskrive snitfladerne i det handicappede/udsatte barns forløb - fra problemstillingen er kendt og frem gennem sundhedspleje, daginstitution, skole, SFO mv. Dette med henblik på: At sikre hurtig opsporing og tidlig indsats At der sker en vurdering af hvilke fremtidige behov barnet må forventes at få for hermed at kunne inddrage behovet i den fremadrettede planlægning gennem systemet udarbejde mål og handleplan At vurdere om tidlig og forebyggende støtte kan afhjælpe behovet for mere omfattende støttebehov senere i barnets forløb At tilstræbe at den kommunale indsats koordineres mhp. at barnet møder færrest mulige myndighedspersoner. Arbejdsgruppens arbejde Arbejdsgruppen har i sit arbejde haft fokus på, hvorledes organisering og formalisering af samarbejdsrelationer kan understøtte en tidlig, kontinuerlig og sammenhængende indsats for det udsatte/handicappede barn. Der har bl.a. undervejs været udarbejdet en pilotprojektbeskrivelse mhp. iværksættelse af et pilotprojekt til afprøvning af nye måder at organisere det tværgående samarbejde på. Nærmere bestemt skulle pilotprojektet bidrage med erfaringer ift. den nyetablerede fælles indgang i Center Familie og Handicap; Team Tidlig Indsats. Dette ud fra det formål at teste Team Tidlig Indsats som omdrejningspunkt for en tidlig og sammenhængende indsats inden for et udvalgt distriktsområde. Idet det intense genopretnings- og udviklingsarbejdet i Center Familie og Handicap har medført, at Team Tidlig Indsats allerede er nået langt i etablering og idriftsættelse, blev det imidlertid besluttet, at Team Tidlig Indsats fra start udbredes til at virke i alle kommunens distrikter, og ikke kun et pilotdistrikt. Arbejdsgruppen konverteres til fremadrettet at fungere som følgegruppe i forbindelse med genopretningsarbejdet i Center Familie og Handicap. Arbejdsgruppens sammensætning vurderes at være meget relevant ift. at sikre, at der gennemgående i det kommende administrations- og styringsgrundlag, sikres input til - og fokus på tidlig, kontinuerlig og sammenhængende indsats over for det udsatte/handicappede barn.

9 9 4) Sundhedstilbud og sansemotorisk undersøgelse af børn og unge Arbejdsgruppens kommissorium o Snitfladerne kortlægges mhp.: At beskrive og vurdere, hvorledes arbejdsgangene og ansvarsplacering fremadrettet tilrettelægges mest hensigtsmæssigt. Koordineret indsats med udgangspunkt i tidlig opsporing og tidlig indsats Arbejdsgruppens arbejde Arbejdsgruppen har arbejdet med en kortlægning af arbejdsgange. Det har vist sig, at der er 2 parallelforløb i form af to indgange for henvendelse vedr. sansemotorisk undersøgelse. Enten via åben anonym rådgivning i Center Sundhed eller via PPR/Inklusion i Center Familie- og Handicap. Kortlægningen har endvidere tydeliggjort, at der er brug for fokus på flere forhold i opgaveløsningen. Det er kortlagt hvilke opgaver, der udføres af børneterapeuterne i henholdsvis Center Sundhed og Center Familie- og Handicap. Det har vist, at der er nogle gråzoner, hvor der er børn der falder mellem 2 stole. Blandt aktørerne er der en usikkerhed på, hvor opgaverne ligger. Det bør afdækkes nærmere. Drøftelserne i arbejdsgruppen har skabt klarhed over hinandens virkeligheder, og dermed bidraget til at kunne skabe sammenhæng i indsatserne. Arbejdsgruppens anbefaling: Arbejdsgruppen anbefaler, at der nedsættes en ny arbejdsgruppe, der arbejder videre med: A. Organisering afklaring af henholdsvis KAN- og SKAL opgaver. Eksempelvis: At terapeutdækningen til børn og unge analyseres med henblik på at sikre kvalitet og ensartethed i tilbuddene B. Koordinering hvem gør hvad? Eksempelvis: Procedure for samarbejde herunder ansvarsplacering. Procedure for visitering dels til sansemotorisk undersøgelse og dels til sansemotorisk træning. C. Serviceniveau Ajourføring Afdækning af terapeutdækning på skoler og institutioner.

10 10 5) Misbrugsområdet Arbejdsgruppens kommissorium o Snitfladerne forbundet med misbrugsområdet beskrives med fokus på: At belyse hvorledes arbejdsgangene fremadrettet tilrettelægges mest hensigtsmæssigt, herunder: - Arbejdsgange, der skaber mulighed for hurtig handling, eksempelvis at kunne tilbyde misbrugere, der er motiveret for afvænning, hurtig og effektiv behandling - Helhedsorienteret indsats på tværs af indsatsområder Arbejdsgruppens arbejde Arbejdsgruppen konstaterer, at der reelt set ikke er et tilbud til unge under 18 år med et problematisk forbrug af stoffer og alkohol. I dag tilbydes de kun rådgivning. Fokus har været på, hvordan vi i Rebild Kommune kan udvikle et bedre tilbud til unge og børnefamilier med misbrug. Arbejdsgruppen har drøftet om, vi med fordel kan arbejde med MST CM(Multisystemisk terapi Contingency Management) i Rebild Kommune. Metoden er velafprøvet og international kendt. Den er afprøvet i bl.a. Herning og Århus Kommune. Arbejdsgruppen har kortlagt samarbejdsproceduren for borgere over 18 år med mht. stof- og alkoholmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling ( 101, 141 og 142 i Sundhedsloven) jfr. vedhæftede bilag. Kortlægningen strukturerer og dokumenterer de tværfaglige ansvars- og indsatsområder fra de starter. Formålet er at styrke den koordinering, som skaber sammenhæng og kontinuitet omkring den enkelte borger. For målgruppen + 18 år er der et velfungerende samarbejde mellem Center Familie- og Handicap, Center Sundhed (Misbrugsteamet), Center Arbejdsmarked (Psykolog) og eksterne samarbejdspartnere (Apotek og læge). Arbejdsgruppen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at fortsætte i samme spor, og arbejde videre med at forbedre eksisterende samarbejdsflader. Arbejdsgruppens anbefaling: I Rebild Kommune er der reelt set ikke et tilbud til unge under 18 år med et problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Arbejdsgruppen har kortlagt arbejdsgange/samarbejde for borgere over 18 år mht. stof- og alkoholmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling. Arbejdsgruppen anbefaler: at en ny arbejdsgruppe arbejder videre med, om vi i Rebild Kommune skal anvende MST-CM-behandlingsmetoden for unge under 18 år.

11 11 At en ny arbejdsgruppe i forlængelse af beslutning omkring behandlingsmetode beskriver serviceniveauet i forhold til gruppen under 18 år. at opgaveløsningen for målgruppen over 18 år fortsætter som hidtil. Endvidere at samarbejdsproceduren tages op til revision en gang årligt.

12 12 6) Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Arbejdsgruppens kommissorium o BPA ordningen beskrives i sin helhed, herunder den løbende administration, anvendelse af mål, opfølgning samt: Fordele og ulemper ved nuværende organisering kontra flytning til Center Pleje og Omsorg Nye snitflader ved ændret organisering Arbejdsgruppens arbejde Arbejdsgangene for den hidtidige proces og forslag til fremtidig proces er kortlagt. Opdraget har været at finde den mest hensigtsmæssige placering af opgaven. Arbejdsgruppen har anbefalet, at BPA-ordningen flyttes fra Center Familie og Handicap til Center Pleje og Omsorg. I Center Pleje og Omsorg er der fagpersonale i form af ergoterapeuter, der kan vurdere om de kognitive processer er tilstrækkelige til at administrere en BPA-ordning. Ligeledes er der en tæt sammenhæng mellem BPA og hjemmehjælp/personlig pleje. Drøftelserne i arbejdsgruppen har skabt et øget kendskab til hinandens virkeligheder samt bidraget til en fremadrettet bedre sammenhæng i indsatser og organisering af opgaverne. Arbejdsgruppens anbefaling: Arbejdsgruppen anbefaler, at BPA-ordningen flyttes fra Center Familie og Handicap til Center Pleje og Omsorg med virkning fra 1. januar 2013, og at vi indfører følgende administrative principper: at budgetbevillingen fra 2013 placeres under Center Pleje og Omsorg. at lønadministrationsbidraget på kr. pr. hjælper pr. år tilfalder Fællescenter HR og Projekt (løn) i de sager, hvor de er lønadministrator for borgeren. Sundhedsudvalget har på mødet den 13. nov. godkendt indstillingen. Byrådet behandler sagen den 29. nov Endvidere anbefaler arbejdsgruppen, at der udarbejdes kvalitetsstandard og administrationsprocedure for området samt at BPAbrugerhåndbogen revideres.

13 13 Arbejdsgruppernes deltagere Bostøtte: Flemming Hansen, Direktør Dorte Rømer Jensen, Socialfaglig leder Hanne Ejlertsen, Funktionsleder, Center Pleje Omsorg Susanne Nielsen, Funktionsleder, Center Arbejdsmarked Peter Mikael Andreasen, Centerchef, Center Familie og Handicap Maja Torp, Udviklingskonsulent, HR og Projekt Borgernære opgaver: Lars Peter Schou, Kst. Kommunaldirektør Claus Holm, Centerchef, Borgerservice Christian K. Benner, Socialfaglig leder, Center Familie og Handicap Gunhild Thisted Sørensen, Teamkoordinator, Center Borgerservice Lisbeth Fredsgaard Pedersen, rådgiver, Center Familie og Handicap Kaya Kumarasegaram, rådgiver, Center Familie og Handicap Maria Holm, rådgiver, Center Familie og Handicap Bo Skou Nielsen, Socialfaglig controller Susanne Nielsen, Funktionsleder, Center Familie og Handicap Maja Torp, Udviklingskonsulent, HR og Projekt Det udsatte/handicappede barns forløb: Flemming Hansen, direktør (formand) Peter Mikael Andreasen, Centerchef, Center Familie og Handicap Bo Skou Nielsen, Socialfaglig leder Anne Marie Holm, Centerchef, Sundhed Jesper Dahlgaard, Centerchef, Arbejdsmarked Susanne Damgaard, leder, dagplejen Lars Lerup, Skoleleder Gunnar Surland, Leder, Centerfamilie og Handicap Peter Jensen, Centerchef, Økonomi Jeanette Pedersen, børnehaveleder, nord

14 14 Ulrik Andersen, Centerchef, Børn og Unge Dorte Rams, Ergoterapeut Anette Breum, Ergoterapeut Mona Christensen, børnehaveleder, syd Vibeke Alexandra Jensen, sundhedsplejerske Birgit Andersen, økonomikonsulent Maja Torp, udviklingskonsulent, HR og Projekt Sundhedstilbud og sansemotorisk undersøgelse af børn og unge Lars Peter Schou, Kst. Kommunaldirektør Anne Marie Holm, Centerchef, Sundhed Peter Mikael Andreasen, Centerchef, Center Familie og Handicap Ulrik Andersen, Centerchef Børn og Unge Vibeke Sanden-Johansson Gunnar Surland; Socialfaglig leder Bente Devantie Jensen; Kontraktholder/daginstitutionerne i Skørping. Gitte Rubæk; Skoleleder Dorte Rams; Center Sundhed Misbrugsområdet Flemming Hansen, direktør (formand) Anne Marie Holm, Centerchef, Sundhed Jesper Dahlgaard, Centerchef, Arbejdsmarked. Peter Mikael Andreasen, Centerchef, Center Familie og Handicap Ulrik Andersen, Centerchef Børn og Unge Dorte Rømer Jensen, Socialfaglig leder Anne-Mette Pape, controller Annemarie Eybye, misbrugsbehandler Brit Houmøller, misbrugsbehandler Erik Berg, psykolog Bolette Toft, udviklingskonsulent, HR og Projekt Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lars Peter Schou, Konst. Kommunaldirektør (formand) Christian Kaas Benner, socialfaglig leder (CFH) Jytte Møller (CFH); Teamkoordinator

15 15 Ingelise Hornshøj; Centerchef (CPO) Hanne Ejlertsen, myndighed og funktionsleder (CPO) Bolette Toft, Udviklingskonsulent (HR og Projekt)

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Afrapporter af genopretnsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune September Mål Handl Indikatorer Status Tid/Deadline Øget faglighed og opfølgn Socialfaglig ledelse, opnormer Medio august Bedre

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013 Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Baggrunden for projektforløbet 2010-2013? Borgernes behov og ønsker ændrer sig løbende synet på borgerne og deres behov

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Misbrugspolitik i Rebild Kommune

Misbrugspolitik i Rebild Kommune i Rebild Kommune FORMÅL... 2 LOVGRUNDLAG... 2 DEFINITION AF MISBRUG OG RUSAFHÆNGIGHED... 2 MÅLGRUPPER... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 3 KVALITETSMÅL... 3 GENNEMFØRELSE OG OPFØLGNING PÅ POLITIKKEN... 4 IKRAFTTRÆDELSE...

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Temadag om hjerneskadeområdet, KKR Hovedstaden Lise Holten og Mette Tranevig, KL Hvad vil vi komme ind på? Hvorfor et udspil på hjerneskadeområdet?

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 89106 Brevid. 770565 Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Odense Kommune Børn- familieafdelingen Center for Sundhed Grønløkkevej

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU)

Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU) Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU) 1. Indledning På baggrund af budgetstyringsanalysen og de heraf afstedkomne anbefalinger fra BDO, er følgende

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12 Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt Aktiv pleje Projektbeskrivelse Styregruppen December 2008 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...3 1.1 Fælles Sprog II...3 1.2 Styregruppens

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Duo-ledelse. Duo-ledelse er som tango Der skal to til og dansen er svær, men fascinerende, når det lykkes

Duo-ledelse. Duo-ledelse er som tango Der skal to til og dansen er svær, men fascinerende, når det lykkes Duo-ledelse Duo-ledelse er som tango Der skal to til og dansen er svær, men fascinerende, når det lykkes Duo-ledelse er som tango - rytme, bevægelse og udstråling skal være synkroniseret I mange organisationer

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål VUM superbrugerseminar Maj 2014 Formål og mål i sagsbehandlingen Formål: At give indsigt i anvendelsen af formål og mål At give gode råd til hvordan

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Dialogbaseret aftalestyring mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Afdelingen

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder

Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder Mål med samarbejdsmodellen Det er forventningen, at samarbejdsmodellen på sigt medvirker til, at de socialt udsatte borgere får et mere positivt syn på kommunen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11.06.2013 Driftsfinansiering af Stofindtagelsesrum fra 2014 1. Resume Aarhus Byråd traf ved Byrådsmødet d. 20. februar

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

Grunduddannelsen for visitatorer og myndighedsrådgivere indenfor ældre-, sundheds- og socialområdet

Grunduddannelsen for visitatorer og myndighedsrådgivere indenfor ældre-, sundheds- og socialområdet Grunduddannelsen for visitatorer og myndighedsrådgivere indenfor ældre-, sundheds- og socialområdet Forord Kommunerne har siden 1996 anvendt social- og sundhedsfagligt personale som visitatorer/sagsbehandlere

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Projekt Ny organisationsstruktur

Projekt Ny organisationsstruktur 1. Vision Kommuneqarfik Sermersooq er en kommune i fremdrift, der prioriterer udvikling, vækst og nytænkning. Med borgeren i centrum skal kommune til stadighed udvikles, således at borgerne opnår den bedst

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog. Samarbejde, dokumentation og gode overgange

VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog. Samarbejde, dokumentation og gode overgange VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog Samarbejde, dokumentation og gode overgange Præsentation af mig selv Helle Madsen 54 år Uddannet sosionom/familieterapeut/supervisor/coach Tværfaglig konsulent i

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn med handicap. I vil som

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Fokusområder 2014. 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning

Fokusområder 2014. 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning Fokusområder 2014 1. Ministertema 2014: Godkendelse og tilsyn 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning 3. Metodeudvikling herunder evidens & effekt med misbrugsområdet og nyspecialisering

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Grunduddannelsen for visitatorer

Grunduddannelsen for visitatorer Grunduddannelsen for visitatorer Forord Kommunerne har siden 1996 anvendt social- og sundhedsfagligt personale som visitatorer/sagsbehandlere til at afgøre om borgere, der søger om hjælp, er berettiget

Læs mere

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Baggrund - Formål Opstart marts 2010 med 20 midlertidige boliger pr. 1. februar 2013 har vi 27 midlertidige boliger (inkl. 1 interval stue)

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Struktur, organisering og arbejdsgange. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger

Struktur, organisering og arbejdsgange. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Struktur, organisering og arbejdsgange Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Netværket for kommunale ledere i Børne- og Familieafdelingerne er etableret af Velfærdsministeriet, Servicestyrelsen

Læs mere

BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning.

BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning. Tilsyn fra BDO BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning. Et tilsyn fra BDO gennemføres ud fra en anerkendende og værdsættende

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune KVALITETSSTANDARD Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Opdateret 6. juni 2014 PPR 12/11813 *41810 Kvalitetsstandard for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Formålet med

Læs mere

Hvordan skaber vi den helhedsorienterede tilgang? Eksempler på tværfaglige løsningsmodeller

Hvordan skaber vi den helhedsorienterede tilgang? Eksempler på tværfaglige løsningsmodeller Kommunernes Landsforening, Heldagsseminar Hvordan skaber vi den helhedsorienterede tilgang? Eksempler på tværfaglige løsningsmodeller 21. Juni 2012 LG Insight Unge kriminelle, bandekriminalitet Unge med

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Tværgående indsatser 2009

Tværgående indsatser 2009 Tværgående indsatser 2009 Brugerundersøgelser og medlemsindflydelse Mål: Indsatsområdets overordnede mål er at øge brugerindflydelsen på Levuk. Tilfredshedsundersøgelsen fra 2008 viste at 48% ikke oplever

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere