Skandia Lifeline Sundhedsforsikring ERHVERV PLUS Alm. forsikringsbetingelser - Dækningsvilkår Vilkårsnummer: PLUS E

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skandia Lifeline Sundhedsforsikring ERHVERV PLUS Alm. forsikringsbetingelser - Dækningsvilkår Vilkårsnummer: PLUS E-01-010109"

Transkript

1 Side 1 af 7 Skandia Lifeline Sundhedsforsikring ERHVERV PLUS Alm. forsikringsbetingelser - Dækningsvilkår Vilkårsnummer: PLUS E De ord, der er markeret med *, er forklaret i ordlisten. Forsikringens dækningsomfang Ved sygdom* dækker forsikringen rimelige og nødvendige udgifter til: 1. Læge- og hospitalsbehandling 1.1. Speciallægebehandling Undersøgelse og behandling udført af speciallæge. Der kræves henvisning fra egen læge eller Skandia. Vedrørende psykiatriske diagnoser gælder begrænsningen i 1.3. Ved behov for konsultationer hos psykiater er antallet begrænset til 10 inden for 12 på hinanden følgende måneder Anden specialistbehandling PSYKOLOG Indtil 10 ikke-momspligtige konsultationer inden for 12 på hinanden følgende måneder. Satser i henhold til overenskomst mellem Den offentlige Sygesikring og Dansk Psykologforening er maksimum. Dækningen inkluderer krisehjælp som følge af røveri, kidnapning, overfald, indbrud, brand, ulykke eller eksplosion, når dette medfører et akut traume. KIROPRAKTOR Indtil 10 behandlinger inden for 12 på hinanden følgende måneder. FYSIOTERAPEUT, ZONETERAPEUT ELLER AKUPUNKTØR Samlet indtil 10 behandlinger inden for 12 på hinanden følgende måneder. Der kan frit vælges mellem de 3 behandlingstyper. Antalsbegrænsningen gælder ikke fysioterapi omfattet af pkt. 3, Efterbehandling. Se også F6, afsnit 4. For fysioterapi betales alene patientandelen, hvorfor behandleren skal have overenskomst med Den offentlige Sygesikring. Såfremt Skandia visiterer til fysioterapeut uden overenskomst betales i henhold til Skandias prisaftale med fysioterapeuten. DIÆTIST Indtil 5 konsultationer inden for 12 på hinanden følgende måneder hos klinisk diætist. Diætist skal være lægehenvist, og der forudsættes et BMI på mindst 30. Der kan i forsikringens levetid* maksimalt dækkes for 1 behandlingsforløb* Operation og hospitalsbehandling Operationsforberedende undersøgelser, operationer ambulant eller under indlæggelse samt behandling og pleje på privat hospital. I forbindelse med psykiatriske diagnoser dækkes op til kr. samlet i forsikringens levetid*. Dækning for psykiatrisk behandling gælder alene for forsikrede fyldt 18 år. Psykiatrisk konsultation omfattes. 2. Hjemmehjælp Indtil 20 timers hjemmehjælp, dvs. sygepleje, børnepasning, rengøring, indkøb, mv. inden for 30 dage efter dækningsberettiget indlæggelse eller operation. Det er et krav, at denne service kan leveres af et etableret firma i nærheden af den forsikredes bopæl. 3. Efterbehandling Ambulant efterbehandling og genoptræning efter dækningsberettiget indlæggelse eller operation, dog maksimalt i indtil 24 måneder. Se dog F5.1. Dækningen inkluderer udgifter til rekreationsophold i Danmark i indtil 30 dage. Lægeordination påkrævet. Skandia kan forlange behandlingsplan. 4. Transport Transportomkostninger for forsikrede til/fra indlæggelse eller operation på privathospital samt efterfølgende efterbehandling. Forsikringen omfatter alene situationer, hvor den forsikrede ikke har mulighed for at benytte private eller offentlige transportmidler på grund af sygdom, og hvor transporten ikke kan dækkes fra anden side. Hvor behandlingsstedet er beliggende uden for Danmark og mere end 100 km fra forsikredes bopæl, betales transportudgifter efter forudgående aftale. Såfremt en forsikret afgår ved døden på et behandlingssted (hospital/klinik) uden for Danmark, hvor Skandia har visiteret forsikrede, betaler Skandia hjemtransport af kiste. 5. Hjælpemidler Erstatning for midlertidige hjælpemidler, der af læge anses for rimelig og nødvendig for sygdommens eller ulykkens heling/kurering. 6. Ledsagere 6.1 Social ledsagelse Lægeordineret rejse, transport og logi for indtil 1 nærtstående ledsager ved indlæggelse af forsikrede på hospital uden for Danmark

2 Side 2 af Medicinsk ledsager Lægeordineret rejse, transport og logi for medicinsk uddannet rejseledsager til et hospital uden for Danmark. Den medicinske ledsager skal sikre den forsikrede - størst mulig omsorg under rejse og ophold, - indskrivning på hospital, - forståelse af diagnose, behandlingsforløb, dialog med lokale læger, m.m. Den medicinske ledsager vælges af Skandia. 7. Hospiceudgifter Såfremt der foreligger en livstruende diagnose uden behandlingsudsigt, erstattes godkendte udgifter til lægeordineret ophold på hospice eller hjemmehospice. Skandia betaler alene for ydelser udført af en af Skandia godkendt virksomhed inden for dette område og alene for ordning i Danmark. Udgifter er begrænset til kr Medicin Lægeordineret medicin i tilslutning til behandlingskrævende indlæggelse eller ambulant operation, dog maksimalt i indtil 6 måneder efter 1. behandlingsdag. 9. Second opinion Second opinion indebærer, at en forsikret, som står foran en vanskelig medicinsk stillingtagen, i visse tilfælde kan få en yderligere medicinsk vurdering af en specialist. I følgende tilfælde er retten til second opinion aktuel: 1. Ved livstruende eller særlig alvorlig sygdom* eller skade. 2. Hvis den forsikrede står foran valget om at udsætte sig for særlig risikofyldt behandling, dvs. at behandlingen i sig selv kan være livstruende eller kan give øgede varige mén udover grundsygdommen/skaden. Retten til second opinion afgøres af Skandia. Behandling og sted skal godkendes af Skandia, der kan forlange behandlingsplan. 10. Misbrug I tilfælde af diagnosticering af et afhængighedsforhold af alkohol, medicin eller narkotika dækker forsikringen udgifter til afvænning. Forsikringen omfatter ét behandlingsforløb* og indtil kr. i forsikringens levetid*, uanset art af afhængighed. Behandlingen skal være lægeordineret og forhåndsgodkendt af Skandia. Det er endvidere en betingelse, at behandlingsstedet vurderer, at helbredelse er realistisk. Der gælder en karenstid på 6 måneder fra den forsikredes indtræden i ordningen. Dette gælder uanset eventuelle andre karensaftaler og eventuelle anciennitetsbestemmelser i policen. Hvis der før denne indtræden inkl. karenstid kan påvises bestående/tidligere afhængighedsforhold (forhøjede levertal, journaloplysninger om alkoholforbrug udover anbefalet norm fra Sundhedsstyrelsen, konsultation eller diagnose om alkohol, medicin eller narkotikaproblemer eller - misbrug, eller andre indikationer for at et misbrug eksisterede før indtræden), er der ingen dækning for misbrug. Undtagelsen gælder også tilbagefald efter tidligere gennemført behandling. Forsikringens undtagelser Forsikringen dækker ikke: 1. udgifter til behandling af forhold eller senere følger af forhold, der er indtruffet eller diagnosticeret, eller som den forsikrede er bekendt med eller burde være bekendt med, inden forsikringsdækningen er trådt i kraft, omfattes ikke de første 2 år af forsikringsperioden, jf. i øvrigt F akutbehandling* 3. omkostninger, der faktureres Skandia for aftalt besøg m.v., og hvor den forsikrede er udeblevet, 4. følgesygdomme af misbrug af alkohol, medicin eller narkotika, 5. behandling i forbindelse med graviditet, fødsel og abort, fertilitetsundersøgelser og behandling for barnløshed, 6. tandbehandling og kirurgi af enhver art, 7. alle former for prævention, herunder sterilisation eller tilsvarende præventionsmæssige behandlinger, f.eks. opsætning og fjernelse af spiral, mv., 8. demens* samt alderdomssvækkelse og pleje*, 9. fedmeoperationer eller behandling, herunder følgeoperationer eller -behandling, 10. almindelige synskorrigerende undersøgelser, kontrol, operation og anden behandling, briller, kontaktlinser samt høreprøver og apparater, 11. kosmetiske behandlinger* og operationer, medmindre disse er såvel medicinsk betinget som en følge af anden dækningsberettiget skade, 12. forsikredes private udgifter ud over det, der står som dækket, 13. kønssygdomme, HIV-infektion og -afledte sygdomme, organtransplantation og -donation samt kronisk dialysebehandling, 14. omkostninger til lægeerklæringer og lignende, som ikke er bestilt af Skandia, 15. vaccination, helbredskontrol eller kontrol under graviditet og anden forebyggende kontrol, 16. snorkebehandling, medmindre diagnosen er søvnapnø, 17. forebyggende behandling samt konservativ behandling, medmindre der foreligger dokumenteret og accepteret metode, og det ud fra en lægelig vurdering er overvejende sandsynligt, at operation undgås, 18. skade opstået i forbindelse med udøvelse af professionel sport, 19. kroniske sygdomme*, der er diagnosticeret inden forsikringens ikrafttrædelse. Følgesygdomme dækkes, såfremt de opfylder sygdomsdefinitionen i ordlisten og diagnosticeres i forsikringstiden, 20. skade som følge af borgerlige uroligheder, oprør, krig eller krigslignende tilstande samt terror, herunder bakteriologiske og kemiske angreb, 21. skade som følge af udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter, bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald, 22. epidemier taget under offentlig behandling, 23. almindelig praktiserende lægekonsultationer,

3 Side 3 af 7 Ordliste AKUTBEHANDLING Forsikringen er baseret på at håndtere planlagt undersøgelse og behandling. Akut opstået problemer, der kræver hurtig assistance (f.eks. ambulance, vagtlæge, skadestue, o. lign. og diagnoseområder, der af det offentlige defineres som akutte (f.eks. livstruende kræft eller iskæmisk hjertesygdom) skal håndteres af det offentlige system. Akut krisehjælp ved psykolog omfattes dog. ALDERDOMSSVÆKKELSE OG PLEJE Hjælp til ældre for at sikre økonomisk tryghed, bolig, personlig pleje og hjælp (f.eks. hjemmehjælp), hjemmesygepleje og behandling på ældrecenter og lignende. SYGDOM I forsikringsmæssig forstand betragtes sygdom som helbredsmæssige problemer, hvor det efter almindelig dansk lægelig vurdering er anerkendt, muligt og forsvarligt at afhjælpe eller helbrede problemerne gennem undersøgelse, pleje eller behandling. ZONE En zone er det geografiske område, inden for hvilken den forsikrede bor eller er midlertidigt udstationeret. Zone 1 er Norden, zone 2 er resten af Europa, zone 3 er resten af verden. BEHANDLINGSFORLØB Et behandlingsforløb defineres som opstart af behandling på et på forhånd aftalt behandlingssted, efter en behandlingsplan, og afslutning af behandling på samme behandlingssted. Bliver det relevant at skifte behandlingssted i behandlingsperioden skal Skandia godkende dette på forhånd. Afbryder den forsikrede den iværksatte behandling inden afslutning af planen, medfører dette, at behandlingsforløbet betragtes som afsluttet. DEMENS Sygelige forandringer i hjernevævet. KOSMETISKE BEHANDLINGER Kosmetiske behandlinger og operationer er ikke sygdom i forsikringens forstand. Eksempler på kosmetiske behandlinger er ansigtsløftninger, hårtransplantationer, fedtsugning, brystforstørrende eller -formindskende operationer, fjernelse af godartede modermærker eller pletter, tunge øjenlåg, hudtransplantationer, der ikke er en følge af dækningsberettiget operation, m.v. KRONISK SYGDOM En kronisk sygdom er kendetegnet ved symptomer, som indeholder én eller flere af følgende egenskaber: De er vedvarende, medfører blivende følger (mén), skyldes forandringer, som ikke kan helbredes, kræver speciel rehabilitering (genoptræning), eller kræver langvarig observation, pleje eller behandling. En kronisk sygdom kan være uden symptomer i kortere eller længere perioder. Dette ses både med og uden behandling. På ligger en liste over eksempler på diagnoser, der af Skandia betragtes som kroniske sygdomme. LEVETID Levetid er den samlede tid, som en forsikret har en uafbrudt forsikringsdækning i Skandia. NORDEN Norden defineres som Danmark (ekskl. Færøerne og Grønland), Finland, Norge og Sverige.

4 Side 4 af 7 Skandia Lifeline Sundhedsforsikring ERHVERV PLUS Fælles forsikringsbetingelser - Basisvilkår Basisvilkårene er gældende sammen med dækningsvilkår og eventuelle tillægsvilkår. F1. Hvem gælder forsikringsaftalen for? Forsikringsaftalen gælder mellem Skandia og den virksomhed, der er anført som forsikringstager i policen. F2. Hvem er forsikret? Forsikringen kan omfatte alle ansatte eller en gruppe af ansatte. Med mindre andet er særskilt aftalt og fremgår af policen, omfattes alene personer bosat i Norden* eller Tyskland og er omfattet af pågældende lands sygesikrings-ordning. Det fremgår af policen, hvem der er forsikret. F3. Hvor gælder forsikringen? Forsikringen gælder i Norden* (zone*1). Mod tillægspræmie kan forsikringen udvides til at gælde uden for zone* 1. Se policen. Se også pkt. F5.2. F4. Hvornår gælder forsikringen? Forsikringen gælder i forsikringstiden. Forsikringen gælder tidligst fra det tidspunkt, hvor Skandia har modtaget det fuldstændige begæringsgrundlag. Dette gælder under forudsætning af, at forsikringen, efter Skandias antagelsesregler, kan antages uden forbehold. Kan forsikringen kun tilbydes mod forhøjet præmie og/eller indskrænkning, træder forsikringen først i kraft, når ændringerne er accepteret ved, at præmien betales. Er forsikringen ophørt, og skade er indtruffet i forsikringstiden, skal skadeanmeldelse være Skandia i hænde hurtigst muligt. Er behandling bevilget eller påbegyndt inden forsikringens ophør, betales omkostninger til behandlingen, dog maksimalt til det i punkt F5.1. angivne tidspunkt. F5. Begrænsninger F5.1. Ansvarstid ved ophør Erstatning er begrænset til maksimalt 6 måneder efter forsikringens ophør. Ved behandling af livstruende kræft- eller hjertesygdomme, der indgår under de såkaldte pakkeforløb i det offentlige sundhedsvæsen, skal det offentliges tilbud anvendes, da dette betragtes som akut behandling. Skandia står til rådighed med rådgivning samt hjælp i den videre proces, herunder dækning i situationer, hvor der opstår unødig ventetid eller intentionerne med pakkeforløb efter Skandias vurdering ikke opnås. Præmien er baseret på, at behandling og operationer gennemføres i Norden* eller Tyskland. I det omfang der ikke findes rimelige behandlingstilbud i dette område, kan den forsikrede henvises til eventuel mulighed i EU i øvrigt, såfremt dette af Skandia skønnes rimeligt og forsvarligt. F6. Forudsætninger Den forsikrede skal indtegnes inden fyldt 65 år. Medmindre andet er aftalt, ophører dækningen uden varsel den dag forsikringsaftalen ophører, forsikrede fratræder eller den forsikrede fylder 70 år. Præmien er for den enkelte løbende aldersafhængig, baseret på alder ved næste fødselsdag. Se dog F11.5. Hvor virksomheden er forsikringstager, har denne ikke ret til indsigt i den forsikredes helbredstilstand eller forsikringsmedicinske bedømmelse. Skandia kan derfor afslå at begrunde eventuelle indskrænkninger, præmieforhøjelser eller afslag for forsikringstageren. For vilkårenes gælder generelt, at der altid skal være tale om behandling eller pleje, henvist af læge eller Skandia. Udgifter skal forhåndsgodkendes af Skandia. I modsat fald kan skaden afvises. Ved skader anmeldt via internettet. Se regler på Behandling skal ske efter anerkendte metoder med dokumenteret effekt, godkendt af Sundhedsstyrelsen og behandling udført af faggrupper, der har opnået Sundhedsstyrelsens autorisation. Zoneterapi og akupunktur skal være udført af en Registreret Alternativ Behandler (RAB-behandler). Behandling accepteres ikke udført af forsikrede selv eller af dennes nærmeste familie. Kiropraktorbehandling er betinget af, at der foreligger en skriftlig erklæring fra en kiropraktor om, at den forsikrede har behov for behandlingen. Det er en betingelse, at kiropraktoren har autorisation efter dansk ret eller tilsvarende kvalifikationer, hvis kiropraktoren er etableret i udlandet. F5.2. Behandlingssted Med private klinikker og hospitaler har Skandia indgået aftaler, der regulerer priser og stiller krav til kvalitet og service for Skandias kunder. Den forsikrede skal derfor anvende den behandler eller de behandleralternativer, som er anvist af Skandia. Ved anvendelse af anden behandler har Skandia ret til at maksimere erstatningen svarende til den pris, som den anviste behandler skulle have efter aftale med Skandia. Ligeledes kan Skandia, såfremt forsikrede vælger anden behandler end anvist af Skandia, afstå fra at betale for evt. reoperationer eller efterbehandling. Ved behandling hos en psykolog er det en betingelse, at den pågældende psykolog har autorisation efter dansk ret eller, hvis psykologen er etableret i udlandet, tilsvarende kvalifikationer. F7. Forsikringssum Hovedforsikringssum er kr pr. skade og år. Alle forsikringssummer er faste og indeksreguleres ikke. F8. Selvrisiko Forsikringen har ingen selvrisiko.

5 Side 5 af 7 F9. Hvad gør man, hvis skaden sker? Ring altid først til Lifelinelinjen Hvis den forsikrede rammes af sygdom* skal vedkommende hurtigst muligt søge læge og i sygdomsperioden regelmæssigt være under lægeopsyn samt følge lægens anvisninger. 2. Anmeldelse skal ske til Skandia snarest muligt. Ved ophør af dækning henvises til pkt. F4 og F Ved behov for behandling kontakter forsikrede Skandias Lifelinelinjen, der sørger for videre koordinering til godkendt behandlingssted. Undersøgelses- og behandlingsprocedure igangsættes inden for 10 arbejdsdage. 4. Inden behandling begynder, eller forsikrede rejser med henblik på behandling på hospital, skal godkendelse indhentes hos Lifelinelinjen. 5. Hvis forsikringen er udvidet til at omfatte forsikrede i zone* 2 eller zone* 3, skal forsikrede selv betale lægeudgifter lokalt. Skandia refunderer efter-følgende dækningsberettigede udgifter efter modtagelse af skriftlig anmeldelse og originale kvitteringer. Ved hospitalsophold kontaktes Lifelinelinjen. F10. Skadeopgørelse Den forsikrede skal acceptere og sørge for, at Skandia modtager alle ønskede oplysninger og attester, som selskabet anser for nødvendige for at afgøre, om der foreligger ret til erstatning og fortsat behandling. Ligeledes skal den forsikrede gennemgå de lægeundersøgelser, som Skandia skønner nødvendige for at vurdere retten til erstatning. Udgifter til de ønskede attester og undersøgelser betales af Skandia. Krav om refusion skal underbygges med originalbilag. F11. Andre bestemmelser 1. Aftale indgås med forsikringstager, der er ejer af forsikringen, og den med hvem Skandia aftaler vilkår bortset fra individuelle helbredsmæssige vilkår - og præmie. Forsikringstager er forpligtet til at informere sine forsikrede ansatte om ordningens indhold. 2. Forsikringstager modtager en police af hvilken forsikringens dækning fremgår. 3. Den forsikrede modtager et forsikringsbevis som dokumentation for tegnet forsikring. Senere ændringer meddeles af Skandia direkte til forsikrede eller via forsikringstager. Medmindre andet er aftalt, fremsendes tillige plastkort med telefonnummer til Lifelinelinjen til den forsikrede. Plastkort fremsendes, når præmien er betalt. 4. Ved jobskifte eller pensionering under firmaordningen kan den forsikrede søge fortsættelse på særskilt forsikring efter Skandias almindelige regler. 5. For virksomhedsordninger kan aftales særlig solidarisk præmie: a. Præmien udregnes efter de forsikredes alder på første fødselsdag efter forfaldstidspunktet. Alle præmier i ordningen adderes og deles med antallet af forsikrede. Den fremkomne præmie vil, inklusiv eventuel indeksregulering, være gældende for alle i det følgende forsikringsår. Hvis policen omfatter medforsikrede, udregnes gennemsnitspræmier gruppevis. b. For puljeaftaler gælder en årsvis forudaftalt præmie for alle i puljen. Præmien indeksreguleres, medmindre anden særlig aftale foreligger. Der henvises til særskilt aftalte regler for aktuelle pulje. c. Såfremt der til en aftale er knyttet risiko-regnskab, gælder særlige præmiereguleringsregler. 6. Såfremt forsikringen indeholder forudsætning for afgiven rabat, og sådan forudsætning ikke længere forekommer, er Skandia berettiget til at fjerne rabatten pr. hovedforfald. 7. Med mindre andet er særskilt aftalt skal obligatoriske ordninger årsreguleres, således at til- og afgange i selve forsikringsperioden præmiemæssigt opgøres samlet pr. hovedforfald. 8. Forsikringen er etableret i Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), Sverige. F12. Præmiebetaling mv. 1. Præmien betales forud. Første præmie betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier forfalder den dag, der står i policen. 2. Præmien opkræves på giro eller via PBS. Skandia har ret til at få dækket porto udgifter. 3. Sidste rettidige betalingsdag fremgår af den fremsendte opkrævning. 4. Betales præmien ikke, sender Skandia en påmindelse om betaling af præmien. Påmindelsen indeholder oplysninger om, at forsikringens dækning ophører, hvis præmien ikke bliver betalt senest 14 dage efter påmindelsens dato. 5. Skandia har ret til at opkræve gebyrer for påmindelser om præmiebetaling og reguleringsoplysninger samt for udarbejdelse og levering af dokumenter/informationer eller andre ekstraordinære ydelser. 6. Eventuelle afgifter til staten samt gebyrer opkræves sammen med præmien. 7. Gebyrprisliste indeholdende de til enhver tid gældende satser kan rekvireres hos Skandia. F13. Varighed og opsigelse 1. Forsikringer med løbetid på et år fornys automatisk, medmindre forsikringen opsiges af forsikringstager eller Skandia med mindst en måneds skriftlig varsel til ophør ved et forsikringsårs udløb. 2. Forsikringer, der er tegnet eller fornyet for en længere periode end 1 år, og som ikke opsiges skriftligt senest 1 måned før periodens udløb, fornyes uforandret for et tilsvarende tidsrum. 3. Er der givet præmienedsættelse for flerårig tegning, kan forsikringstager tidligst opsige forsikringen til tegningsperiodens udløb. 4. Forsikringer, der er tegnet eller fornyet med kortere løbetid end 1 år, medfører ikke erstatningspligt for selskabet udover udløbsdatoen. 5. Skandia kan opsige forsikringen til enhver tid, hvis a. der foreligger svig eller forsøg herpå, b. der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed, c. forsikrede ikke overholder sine forpligtelser efter betingelserne, d. præmien ikke betales, e. der udbryder krig, oprør eller borgerlige uroligheder i Danmark. Uanset ovennævnte kan forsikringen hvis denne er tegnet i kombination med og opkræves sammen med firmapensionsordning i Skandia - opsiges sammen med pensionsordningen.

6 Side 6 af 7 F14. Ændring af forsikringsbetingelser og præmie 1. Skandia kan ændre forsikringsbetingelser og/eller præmie med en måneds varsel til næste præmieforfaldsdato. Hvis forsikringstager ikke kan acceptere ændringen, skal denne senest 14 dage efter modtagelsen af Skandias meddelelse give Skandia besked om, at ændringen ikke kan accepteres. Derefter bliver forsikringen annulleret på ændringsdagen. 2. Indeksregulering og pålagte afgifter o.lign. fra offentlig side betragtes ikke som ændring af forsikringsbetingelser eller præmie. F15. Ændring i risikoen Hvis der sker ændringer i risikoforholdene, skal Skandia straks have besked. I modsat fald kan en forsikret risikere nedsættelse eller bortfald af erstatningen i skadetilfælde. Følgende forhold skal f.eks. meddeles: 1. Forkerte oplysninger i policen, giroen eller medsendte specifikationer. 2. Forsikring tegnes eller er tegnet mod samme risiko andetsteds. 3. Den forsikrede virksomhed skifter ejer eller ophører. 4. Der sker ændring i forsikringstagers virke eller forsikredes virke. Skandia træffer beslutning om forsikringens eventuelle fortsættelse og betingelserne herfor. Ændringer i forsikringsbehov bør hurtigst muligt meddeles Skandia. F16. Indeksregulering Præmier indeksreguleres hvert år på den første forfaldsdato. Såfremt der sker ændring i policen mellem 1. januar og en senere hovedforfaldsdato i året reguleres policen på ændringsdatoen. Regulering sker på grundlag af Timelønsindekset, der offentliggøres hvert år i november af Danmarks Statistik. Såfremt andet indeks anvendes, vil det fremgå af policen. Hvis Danmarks Statistik stopper udgivelsen af det anvendte indeks, har Skandia ret til at bruge et andet af Danmarks Statistiks indekser. F17. Dækning fra anden side Er det i anden aftale, som dækker samme risiko som denne forsikring, fastsat, at dækning falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er tegnet andet steds, gælder samme forbehold for denne forsikring. Eventuel erstatning betales forholdsmæssigt af selskaberne. I tilfælde af udbetalinger efter denne forsikring, indtræder Skandia i forsikredes rettigheder. F18. Afværgelse af skade I skadetilfælde er forsikringstager forpligtet til, så vidt muligt, at afværge eller begrænse skaden, ligesom Skandia er berettiget til at foretage dertil egnede foranstaltninger. F19. Antagelse OBLIGATORISKE ORDNINGER Forsikringstager erklærer, at samtlige medarbejdere under aftalen ved indtræden, så vidt det er forsikringstager bekendt, er fuldt arbejdsdygtige, herunder at de ikke er langtidssygemeldte (mindst 14 dage), at de ikke er berettiget til, eller har søgt om, offentlig førtidspension, eller ikke er i skåne- eller flexjob. Ansatte, der ikke kan opfylde anførte krav, kan individuelt ansøge om tilslutning baseret på afgivelse af helbredsoplysninger. Som udgangspunkt omfattes skader, når disse sker efter indtræden i aftalen. Tidligere sygdomme eller følgesygdomme - bortset fra bestående kroniske* sygdomme og bestående følgesygdomme heraf - fra før indtræden i aftalen er omfattet, når forsikrede har været omfattet af aftalen i Skandia i 2 år. Der kan være aftalt andre karensregler end de 2 år fremadrettet. Dette fremgår i givet fald af policen. FRIVILLIGE ORDNINGER Den enkelte forsikrede erklærer, at vedkommende er fuldt arbejdsdygtig. I øvrigt gælder regler som anført under ovenstående afsnit. F19.1. Anciennitet, Firmaaftale Når Skandia overtager en firmaaftale fra andet forsikringsselskab, medfølger anciennitet automatisk fra dette selskab for de på overtagelsestidspunktet forsikrede medarbejdere og for fremtidige medarbejdere, der på ansættelsestidspunktet har været forsikret i andet forsikringsselskab. Skandia indtræder i eksisterende skader fra tidligere forsikringsselskab, hvor eventuel tidligere forsikringsdækning ophører, dog aldrig skader, som ikke er omfattet af Skandias nærværende dækningsomfang, og under forudsætning af, at 1. alle kendte forhold også forhold, hvor en forsikret påtænker at gå til læge eller anmelde skade anmeldes til bestående selskab inden overflytning til Skandia. Undladelse heraf kan medføre afvisning hos Skandia, hvis skaden efterfølgende anmeldes her, 2. overførsel af sundhedsforsikringen sker uden dækningsafbrydelse, 3. der ikke i hidtidig ordning forefindes helbredsmæssige begrænsninger, 4. udgifter i forbindelse med igangværende behandling skal betales af tidligere selskab, som skaden er anmeldt til, og inden for de aftalerammer, der eksisterer hos tidligere selskab, 5. Skandia ikke overtager længere behandlingsperiode end det, der er aftalt i eksisterende aftaleramme hos tidligere selskab, 6. Skandia modtager af skadelidte tidligere selskabs betingelser ifm en skade, som Skandia skal overtage, og Skandia skal have indsigt i lægejournalen for den anmeldte skade.

7 Side 7 af 7 7. Skandia modtager oversigt på forsikrede medarbejdere med indtrædelsesdato for den enkelte i tidligere forsikringsselskab. Den skadelidte kan aldrig blive stillet bedre end tidligere selskabs betingelser. F20. Lovgivning, voldgift og værneting For forsikringen gælder bestemmelserne i Lov om Finansiel Virksomhed og Forsikringsaftaleloven, i det omfang, de ikke er fraveget i policen. Tvister vedrørende forsikringsaftalen skal afgøres efter dansk ret. Tvister, som ikke afgøres ved voldgift, skal afgøres ved danske domstole. Værneting er København. I tilfælde af uenighed kan der klages til a. Skandia. Oplysninger om klagemuligheder fremgår af INFORMATION TIL FORSIKREDE Information om behandling af personoplysninger. Personoplysninger, som gives til Skandia, behandles af de Skandia selskaber (Skandia Forsikring (Lifeline), Skandia Liv og Skandia Link), som er involveret i bedømmelse eller servicering af forsikrede som kunde. Helbredsoplysninger anvendes ved bedømmelse af risikoen og skadesbehandling. Det er alene personer i Skandia, herunder Skandias læger, som nødvendigvis må have adgang til oplysningerne, der har denne adgang. Lovgivningsmæssige krav om dataindsigt vil blive leveret til relevante myndighed. Vi henviser til Lov om behandling af personoplysninger. Du kan til enhver tid kontakte Skandia skriftligt for at få oplysning om, hvilke data der opbevares. Du kan også skriftligt meddele Skandia, at du ikke ønsker markedsføringsmaterialer fra Skandia. b. Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon Et mindre gebyr skal betales F21. Særlige bestemmelser 1. Såfremt der er anvendt fremmedsproget police eller forsikringsbetingelser, vil eventuelle uoverensstemmelser som følge af oversættelsen medføre, at det er den danske tekst, der er gældende. 2. Skandia er ikke ansvarlig for resultatet af de lægelige behandlinger eller vurderinger, herunder om behandling ikke virker eller resulterer i fejl. I sådanne tilfælde må eventuelt erstatningskrav rejses overfor de involverede lægelige instanser på de klinikker eller hospitaler, som anvendes i den konkrete sag. 3. På firmaaftaler er den maksimale erstatning på aftalen lig med antal forsikrede i året multipliceret med kr., dog minimum kr. 4. Skandia kan ikke gøres ansvarlig for manglende tilgængelighed for undersøgelse og behandling i situationer, hvor der er tale om særegen sygdomsdiagnose eller et unikt sygdomsforløb, eller hvor kapacitet begrænses som følge af udbrud af epidemier eller force majeure forhold.

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Sundhedsforsikring Disse forsikringsbetingelser PLUS E-03-010113 gælder fra 1. januar 2013. 1 Forsikringsaftalen 2 Hvem forsikringen omfatter 3 Hvor forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Sundhedsforsikring Disse forsikringsbetingelser PLUS Erhverv E 04 010114 gælder fra 1. januar 2014. Indhold 1 Forsikringsaftalen... 2 2 Hvem forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2015. Nr. PLUS Privat P 04 010115 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Sundhedsforsikring Fritid - Vilkår

Sundhedsforsikring Fritid - Vilkår 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for AmTrust Europe Limited, company number 1229676 og Financial Conduct Authority FRN 202189. Forsikringsaftalen med

Læs mere

Sundhedsforsikring Heltid - Vilkår AON

Sundhedsforsikring Heltid - Vilkår AON 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for AmTrust Europe Limited, company number 1229676 og Financial Conduct Authority FRN 202189. Forsikringsaftalen med

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Fritidsrelateret

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Fritidsrelateret Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Dansk Sundhedssikring udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Arbejdsrelateret

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Arbejdsrelateret Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning. Disse vilkår

Læs mere

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltid

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltid Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Doctorservice udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

Vilkår - Sundhedsforsikring - 2015

Vilkår - Sundhedsforsikring - 2015 1 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for Qudos Insurance A/S, CVR.nr. 33 95 69 67 og FT-nr. 53112. Denne ordning administreres af forsikringsagenturet

Læs mere

sundhedsforsikring erhverv - arbejdsrelateret

sundhedsforsikring erhverv - arbejdsrelateret sundhedsforsikring erhverv - arbejdsrelateret Forsikringsbetingelser version 3.0 JULI 2014 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Privat

Sundhedsforsikring Vilkår Privat 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for Qudos Insurance A/S, CVR.nr. 33 95 69 67 og FT-nr. 53112. Forsikringsaftalen med Qudos Insurance A/S udgøres af

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0906

Forsikringsbetingelser nr. 0906 0 Forsikringsbetingelser nr. 0906 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne. Vi anbefaler,

Læs mere

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0905

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0905 Tryg Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0905 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Sundhedsforsikring. Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2014

Sundhedsforsikring. Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2014 Sundhedsforsikring Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2014 Personforsikringer Vilkår nr. WP-AB Indholdsfortegnelse 1. Hvem er dækket af forsikringen?

Læs mere

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906 Tryg Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0906 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Arbejde og Fritid nr. 1311 består af 2 sæt forsikringsbetingelser: Tryg Sundhedsforsikring Arbejde (forsikringsbetingelsesnummer 1309)

Læs mere

Sundhedssikring Basis og Plus

Sundhedssikring Basis og Plus Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 6561-6 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2 Sundhedssikring Basis og Plus Forsikringsbetingelser 6581-5 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus Forsikringsbetingelser 6581-5 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 7880-1 November 2012 Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6619-4, Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 5 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Dækning...

Læs mere

Lifeline Kritisk Sygdom

Lifeline Kritisk Sygdom Lifeline Kritisk Sygdom Almindelige forsikringsbetingelser Nr. 32401 07 010111 Indhold Visse Kritiske Sygdomme... 2 Hvem gælder forsikringsaftalen for?... 2 Hvem er forsikret?... 2 Hvor gælder forsikringen?...

Læs mere

DS Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv - AON

DS Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv - AON Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Dansk Sundhedssikring udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Doctorservice udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2 FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN Forsikringsbetingelser nr. 05N2 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

DS Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv

DS Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning. Brug af sundhedsforsikringen

Læs mere

Information vedr. vilkårstekster

Information vedr. vilkårstekster Information vedr. vilkårstekster 10. januar 2014 1 (24) Følgende vilkår er inkluderet: Generelle vilkår 2 1 Forsikringsaftalen 2 2 Sikredes pligter ved skade 2 3 Almindelig information 4 Forsikringsvilkår

Læs mere

Helbredsforsikring. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 67-10BI

Helbredsforsikring. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 67-10BI Helbredsforsikring PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 67-10BI Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler Gældende fra august 2010 vilkår INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvem er dækket af

Læs mere

Helbredsforsikring personforsikringer nr. 67-10a. almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. gældende fra januar 2010

Helbredsforsikring personforsikringer nr. 67-10a. almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. gældende fra januar 2010 Helbredsforsikring personforsikringer nr. 67-10a almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. gældende fra januar 2010 Vilkår indholdsfortegnelse 1. Hvem er dækket af forsikringen?...4

Læs mere

Helbredsforsikring. personforsikringer nr. 67-10BI. almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler gældende fra august 2010

Helbredsforsikring. personforsikringer nr. 67-10BI. almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler gældende fra august 2010 Helbredsforsikring personforsikringer nr. 67-10BI almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler gældende fra august 2010 Vilkår INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvem er dækket af forsikringen?...4

Læs mere