Skaber rummelighed forandring?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skaber rummelighed forandring?"

Transkript

1 Anne Breumlund & Inger Bruun Hansen Skaber rummelighed forandring? Principper i socialt arbejde med socialt marginaliserede og dobbeltdiagnosticerede alkoholmisbrugere i to 94-tilbud Institut for Sociologi, Socialt arbejde og Organisation Aalborg Universitet

2 Skaber rummelighed forandring? Principper i socialt arbejde med socialt marginaliserede og dobbeltdiagnosticerede alkoholmisbrugere i to 94-tilbud Anne Breumlund & Inger Bruun Hansen 2006 ISBN nr Rapporten kan rekvireres på Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet I samme forskningsprojekt har forfatterne tidligere udgivet: Alkoholmisbrugsbehandling i tre jyske amter, Aalborg Universitetsforlag Nørbygård - forandring af alkoholmisbrug i et socialt praksisfællesskab, Aalborg Universitet Om forvandlingen til ædru alkoholiker i et Minnesota-tilbud, Aalborg Universitet Behandlingskultur i et ambulatorium, Aalborg Universitet Når alkohol dominerer hverdagen et sociologisk perspektiv på alkoholmisbrug og behandling. Forlaget Klim Anne Breumlund og Inger Bruun Hansen er en del af Forskningsgruppen FOSO. 2

3 Indholdsfortegnelse Forord... 5 I... 7 Begrebsafklaringer Teoretisk model Undersøgelsesmetoder Analysestrategier og begrebsanvendelse II Præsentation af Aas Bosted Betingelser for det sociale arbejdes praksis Principper i det sociale arbejdes praksis i typiske hverdagsscener 27 Principper i det sociale arbejdes praksis i brud på hverdagsscenerne Situationsbestemte handlinger i praksis Opsummering af principper i det sociale arbejdes praksis III Præsentation af Rådgivningscaféen Aros Socialarbejdernes forestillinger om brugernes misbrug og behandling Brugernes forståelser og selvpræsentationer Brugernes forhold til alkohol og misbrug Forholdet til behandling Forholdet til rådgivningscaféen Aros Betingelser for det sociale Den sociale praksis Principper i det sociale arbejdes praksis IV Litteratur

4 4

5 Forord Denne rapport handler om principper i socialt arbejdes praksis på to 94-tilbud til hhv. socialt marginaliserede og dobbeltdiagnosticerede alkoholmisbrugere. Begge disse grupper har i dag vanskeligt ved at forblive i de eksisterende behandlingstilbud for alkoholmisbrugere. Derfor er det af særlig interesse at undersøge, hvordan praksis i tilgrænsende tilbud, som søger at rumme og igangsætte forandringsprocesser for netop disse målgrupper, er udformet. På baggrund af observationer af socialt arbejdes praksis og interview med alkoholmisbrugere og ansatte udledes særlige betingelser for og principper i det sociale arbejde på institutionerne Aas Bosted i Viborg Amt og Rådgivningscaféen Aros i Århus Amt. Rapporten formidler resultaterne fra et mindre delprojekt i det flerårige forskningsprojekt: Alkoholmisbrugsbehandling i tre jyske amter, hvis mål var at belyse sammenhænge mellem behandlingskulturer og forskellige typer af alkoholmisbrugere. Forskningsprojektet blev påbegyndt i 2001 ved et samarbejde mellem Jysk Socialt Forsknings- og Evalueringssamarbejde (JYFE) 1 og Institut for Sociale Forhold og Organisation, Aalborg Universitet. De samlede undersøgelsesresultater herfra er fremlagt i bøgerne: Alkoholmisbrugsbehandling i tre jyske amter (Breumlund og Hansen 2003) og: Når alkohol dominerer hverdagen (Breumlund og Hansen 2005). Rapporten er delt i fire: Efter en kort præsentation af undersøgelsens teori- og metodegrundlag, følger præsentationer og analyser af social praksis på først Aas Bosted og siden Rådgivningscaféen Aros. Disse afsluttes med en fælles opsamling og diskussion af hovedindsigterne. Begge undersøgelsestilbud har givet en positiv feedback på analyserne, og de ansatte har givet udtryk for en høj grad af genkendelighed i forhold til institutionernes hverdagsliv. For en god ordens skyld skal nævnes, at alle personer er anonymiserede. 1 Jysk Socialt Forsknings- og Evalueringssamarbejde (JYFE) omfatter Århus, Viborg og Nordjyllands amter samt Ålborg og Århus Universitet. JYFE skal udvikle samarbejdet mellem forskningsinstitutioner, evalueringsenheder, uddannelsesinstitutioner og praksis. Intentionen er at forstærke forskning på det sociale område, styrke det regionale forskningsarbejde og medvirke til at synliggøre og implementere forskningsresultater. 5

6 Nærværende projekt er finansieret via midler fra Socialministeriet, hvilket vi takker for. Også tak til ledere, ansatte og alkoholmisbrugere på Rådgivningscaféen Aros og Aas Bosted for deltagelse i projektet. Februar 2006 Anne Breumlund og Inger Bruun Hansen 6

7 I Hvilke principper kan identificeres i socialt arbejdes praksis i en given institutionskultur overfor hhv. socialt marginaliserede alkoholmisbrugere og dobbelt diagnosticerede alkoholmisbrugere i forhold til både at rumme og skabe forandringer for disse? Det spørgsmål belyses i det følgende på baggrund af to case-studier af tilbud til de nævnte misbrugsgrupper. Det ene tilbud er Aas, et 94-bosted i Viborg Amt, som indeholder et socialpsykiatrisk botilbud til alkoholmisbrugere med en psykiatrisk diagnose, 2 en afrusningsfunktion samt et stabiliserings- og afklaringsforløb for alle alkoholmisbrugere. Det andet er Rådgivningscaféen Aros, som er et socialpædagogisk dagtilbud i Århus Amt til socialt marginaliserede alkoholmisbrugere. Rådgivningscaféen er den ene halvdel af et 94- tilbud, som også omfatter et separat botilbud. Både socialt marginaliserede og dobbeltdiagnosticerede alkoholmisbrugere har ofte vanskeligheder ved at indgå i de eksisterende alkoholbehandlingstilbud (jf. f.eks. Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2002). Tidligere case-studier af behandlingstilbud inden for Viborg Amt viser, at disse grupper godt nok forefindes i de eksisterende behandlingstilbud i mindre omfang, men at gruppernes behov ikke i tilstrækkelig grad kan imødekommes (Breumlund og Hansen 2005). Det kan skyldes, at man i behandlingssystemet finder disse enten uegnede eller umotiverede for behandling (Järvinen 1998), eller at disse grupper har anderledes forestillinger om hverdagslivets normalitet end flertallets (jf. Bech-Jørgensen 2003). Man søger i disse år inden for behandlingssystemet af alkoholmisbrugere at højne kvaliteten i behandlingen gennem øget professionalisering, hvilket indebærer bedre visitering og kategorisering af brugere 3 og indførelsen af evidensbaserede metoder. Nogle af de amter 4, som er længst fremme er undertiden blevet beskyldt for, at 2 Tilbuddet er organisatorisk placeret under psykiatrien. 3 Indførelse af det internationale klassifikationssystem: Addiction Severity Index (ASI). 4 bl.a. Fyns og Århus amter. 7

8 det medfører yderligere udgrænsninger af disse grupper i behandlingssystemet (Järvinen 1998). 5 Vores undersøgelser af offentlige behandlingstilbud i Århus Viborg, Nordjyllands amter viser, at behandlingsforståelserne ofte består i enten antabus kombineret med ustrukturerede samtaler eller af mere evidensbaserede metoder som f.eks. motiverende samtaler og kognitiv tilbagefaldsforebyggelse (Breumlund og Hansen 2003; 2005). Samme indtryk gælder på landsplan (Pedersen m.fl. 2004). Antabus og de ustrukturerede samtaler fordrer en høj grad af selvkontrol, hvilket ikke kan honoreres af de dobbeltdiagnosticerede alkoholmisbrugere pga. sindslidelsen. For de socialt marginaliserede alkoholmisbrugere kan denne behandlingstilgang i bedste fald give misbrugsfri perioder, men ikke fjerne misbruget, der indgår som vaner og rutiner i livsmønstret, og som dermed er blevet en integreret del af identiteten. Misbruget har været en del af hele voksenlivet, og aktiviteterne forbundet hermed har erstattet tilknytningen til arbejdslivet. At ændre dette kræver, at gruppen har forestillinger om et andet livsmønster og identitet. De udbredte metoder inden for behandlingsområdet - som f.eks. den kognitive tilgang - fordrer netop en villighed til gennemgribende forandringer at livsmønster og identitet, hvilket sjældent udtrykkes af brugerne selv (Breumlund og Hansen 2005). Desuden bygger den kognitive tilgang på en tiltro til, at forandringer af tanke, følelse og adfærd skabes gennem sprogliggørelse. Men for begge grupper synes denne tiltro til forandringer initieret via sproget at være for snæver. I vores flerårige undersøgelser af behandlingstilbud til alkoholmisbrugere og interview med mange alkoholmisbrugere har en tilbagevendende tanke været, at forståelsen af forandringsprocesser, som bundet til erkendelser gennem sprogliggørelsen overser konteksten og de sociale relationers betydning for forandringsprocesser. For nogle mennesker foregår forandringer bedre gennem handlinger og deltagelse i sociale praksisfællesskaber frem for gennem talen om forandringer. Inden for nyere læringsteori taler man om læring som situeret i sociale praksisfællesskaber (Lave og Wenger 1999). Den kontekstuelle tilgang er interessant, 5 Se også diskussionen vedr. ASI og monitorering mellem Leif Vind og Anette Søgaard Nielsen i: Nordisk Alkohol og Narkotikatidsskrift 1 og 2,

9 idet den muliggør en bredere forståelse af forandringsprocesser, som også kan omfatte kropslige og ikke sprogliggjorte handlinger. Også forskelle mellem behandler og den enkelte brugers forståelser af det gode liv undervurderes (Breumlund og Hansen 2005). I sin ph.d. afhandling om mødet mellem patienter og behandlere i alkoholmisbrugsbehandlingen konkluderer Anette Søgaard Nielsen bl.a., at begreber som f.eks. normalitet kan være genstand for forhandling i mødet (Nielsen 2004). Desuden konkluderer hun, at to patienters oplevelser af behandling kan være meget forskellige, selv om deres misbrug og situation ud fra objektive faktorer kan synes identiske. Det skyldes, at patienterne tillægger hændelser forskellig mening, hvilket betyder, at alkoholmisbrugernes og behandlernes konklusioner i forhold til behandlingen er forskellige. Her fra slutter hun, at den enkeltes forståelser af sit misbrug og af sin behandling er væsentligt at inddrage i behandlingen, for at behandlingen skal lykkes. Det var også én af vores indsigter efter at have analyseret alkoholmisbrugere i behandling på tre forskellige tilbud. Vi mener dog at det hertil er væsentligt at fremhæve, at forståelser også må sættes i relation til den enkeltes livsmønster. Herved tydeliggøres, at forestillinger og forståelser yderligere er udtryk for forskelle i opfattelser af det gode liv, og at disse indgår i forskellige sociale, juridiske, økonomiske og kulturgeografisk betingede livsmønstre (Breumlund og Hansen 2005). Selve den samfundsmæssige opdeling mellem et behandlingssystem og et støtte- og omsorgssystem reflekterer samme snævre forståelse af forandringer. Hvor behandlingssystemet 6 gennem sin tilrettelæggelse af forandringer via talen-om, tilgodeser forandringsprocesser, som lægger vægt på den erkendelsesmæssige dimension i forandringsprocessen, får støtte- og omsorgssystemet overladt ansvaret for kroppen i form af en handlingsorienteret praksis, der ikke er rettet mod forandringer, men reduceres til harm reduction. Vi mener imidlertid, at der kan være mere i spil i et velfungerende 94 tilbud. Og at en del af den sociale praksis i disse tilbud kan være væsentlige bidrag til at udvide forståelsen af forandringsstrategier i forhold til alkoholmisbrug. 6 Med behandlingssystemet tænkes her på foranstaltninger, der jf. Sygehuslovens 16 er pålagt at tilbyde behandling til alkoholmisbrugere. 9

10 Med inspiration fra Birte Bech Jørgensen kan man karakterisere den sociale arbejdes praksis som håndteringen af en række betingelser i et institutionelt hverdagsliv. Både betingelser og håndteringer heraf kan forekomme så selvfølgelige, at de er vanskelige at få øje på. De synes upåagtede. For socialarbejdere vil håndteringer af betingelser i det sociale kunne ses gennem vaner og rutiner i praksis Bech- Jørgensen 2003). En del af disse håndteringer kan karakteriseres som en erfaringsbaseret og kropslig viden, som vanskeligt kan sprogliggøres af udøveren. Det er sådanne karakteristiske håndteringer, som vi søger at definere som særlige principper i det sociale arbejdes praksis. For at udforske og indfange disse principper i det sociale arbejdes praksis i forhold til at kunne rumme og skabe forandringer for hhv. socialt marginaliserede alkoholmisbrugere og dobbeltdiagnosticerede alkoholmisbrugere har vi valgt to 94-tilbud, som vi på baggrund af forhåndskendskab fik indtryk af hver på deres måde kunne bidrage positivt til viden om, hvordan praksis i det sociale arbejde kunne udformes, men også til viden om problemer i netop denne type socialt arbejde (Breumlund og Hansen 2003; 2005). Aas karakteriserer sig selv som et tilbud til mennesker, som hverken det psykiatriske system eller alkoholbehandlingstilbud kan rumme, og Aros tilbyder et alkoholfrit dagtilbud til mennesker med alkoholmisbrug, som gentagne gange uden positivt resultat har benyttet sig af behandlingstilbud til alkoholmisbrugere. Således synes begge institutioner at have intentioner om gennem den sociale praksis at skabe en hverdag, der kan rumme og skabe forandringer for grupper, som har vanskeligt ved at klare sig på normalsamfundets betingelser og benytte de eksisterende behandlingstilbud til alkoholmisbrugere. Begrebsafklaringer Vi har valgt at anvende betegnelserne socialt marginaliserede og dobbeltdiagnosticerede alkoholmisbrugere, selv om vi med disse udtrykker et samfundsmæssigt perspektiv på grupperne, og ikke de berørte gruppers. Betegnelsen socialt marginaliserede alkoholmisbrugere henviser til, at gruppen ud over et alkoholmisbrugsproblem også har en række sociale problemer. Ordet marginalisering be- 10

11 skrives ofte som en metafor for mennesker, der befinder sig i samfundets margin, hvis man betragter samfundet som en tekst (f.eks. Høgsbro 2003, p. 17). På trods af den poetiske omskrivning af ordet udstødte, forudsætter marginaliserede samme samfundsmæssige normalitetsperspektiv og dermed magt: Nemlig retten til at skelne, hvem der er en del af teksten, og hvem der står i margin. Betegnelsen dobbeltdiagnosticerede henviser til, at gruppen ud over et alkoholmisbrug også har en psykiatrisk diagnose. Diagnosticeringen af en sindslidende sker på baggrund af WHO s ICD-10, som Danmark har tilsluttet sig (WHO 1999). Dette internationale lægelige klassifikationssystem forudsætter ligeledes et normalitetsbegreb. Sociologen Nils Christie har påpeget, hvordan de vestlige samfund udvikler sig mod en monolitisk kultur, som er karakteriseret ved et snævrere normalitetsbegreb, hvorved der skabes problemer med udstødning og deltagelse (Christie 1990; 2004). Et bredere normalitetsbegreb skaber således større grader af rummelighed. Både Rådgivningscaféen Aros og Aas Bosted må over for de målgrupper, hvis problemer de er sat til at afhjælpe forholde sig til ovenstående samfundsmæssige processer med udstødning og integration. Dette gælder både på målsætningsniveau og i den konkrete sociale praksis. Institutionernes formål er at give omsorg og at træne brugerne i at genskabe og opretholde et hverdagsliv uden for institutionerne. Alene af navngivningen af institutionernes målgrupper fremgår, at såvel dobbelt diagnosticerede som socialt marginaliserede alkoholmisbrugere har vanskeligt ved at fungere på normalsamfundets præmisser. Konkret kommer det til udtryk ved f.eks. manglende eller sparsom tilknytning til arbejdsmarkedet, manglende eller sporadiske kontakt med primær netværk og ofte skiftende boligforhold. Deres netværk består oftest af andre med misbrugsproblemer. Som nævnt har begge grupper vanskeligt ved at modtage og rummes i de almindelige tilbud om misbrugsbehandling enten pga. sindslidelsen og/eller fordi mange i gruppen netop ikke ønsker eller kan opgive misbruget. Således kommer institutionerne i deres sociale praksis uundgåeligt til at reflektere samfundets normalitetsforståelse enten gennem reproduktion eller udvidelse af normalitetsforståelsen. 11

12 Med betegnelsen det sociale arbejdes praksis henviser vi til den praksis, som socialarbejderne udfolder i relation til brugerne/beboerne i den konkrete hverdag i institutionerne. Da praksis udfoldes inden for kulturel kontekst, har vi anlagt en kultursociologisk indfaldsvinkel på undersøgelsen. Kulturbegrebet er et analytisk blik og en position, mere end det er en empirisk kategori (jf. Hastrup 1989). Det betyder, at en given kultur ikke kan betragtes som en statisk, uforanderlig størrelse, selv om traditioner, normer og procedurer kan være med til at skabe kontinuitet. Kulturen skabes og genskabes af de implicerede aktører i praksis. Der vil hele tiden være nye aktører, som via deres livshistorier, livsmønstre og identiteter påvirker og påvirkes af kulturen. Kulturen består på den ene side af strukturer, regler og rammer for institutionen og på den anden side af aktørerne, som både påvirker og påvirkes af kulturen. Vores primære fokus er den sociale praksis, som udfoldes gennem interaktion mellem aktørerne i den sociale praksis. En del af interaktionen kan karakteriseres som sproglig, og en anden ligeså væsentlig del som kropslig, i form af gestik, mimik og fysisk placering i et konkret rum. Interaktionen viser de vaner og rutiner, som gennem deres gentagelser danner normer for hverdagslivet i institutionerne. Det er dette, som vi vil identificere som principper i den sociale praksis. Teoretisk model Hvordan ansatte i en given social praksis understøtter brugere i at forandre adfærd, som kan rummes inden for en normalitetsforståelse og hindre udstødning ses gennem interaktionen mellem aktørerne. En teoretiker, som har leveret indsigter og begreber til at indfange interaktionen mellem mennesker er Goffman. 7 Han påviser, hvordan man kan se væsentlige forhold mellem mennesker gennem minutiøse analyser af ansigt-til-ansigt-relationer mellem aktørerne i praksis, som både omfatter verbale som nonverbale forhold (Goffman 1959). Det er især hans analytiske fokus vi vil inddrage her, og i mindre grad det kritiske perspektiv på menneskers socialisering ind i total- 7 Goffmans mikrosociologiske fokus er her en mere anvendelig tilgang til analysen af de nonverbale elementer, end den f.eks. Bourdieu s begrebsverden leverer. 12

13 institutionerne. Vi er dog grundlæggende enige i, at forandringer af brugere i alle typer institutioner nødvendigvis altid sker gennem en form for internalisering af institutionens normer. Og at disse udtrykkes gennem institutionens gentagende vaner og rutiner i hverdagen. Med en goffmansk forståelse konstrueres ansigt-til-ansigt-relationer ikke ad hoc, men følger nogle forudbestemte kulturbårne spilleregler, og kan dermed betragtes som udtryk for samfundsmæssige normer. Disse kan i mindre udtrækning korrigeres af de enkelte institutioner. Specielt disse korrektioner er interessante at indfange i social praksis med mennesker, som er socialt marginaliserede og således pr. definition ikke honorerer de samfundsmæssige normer. Socialarbejderne må på én gang gennem deres relationer med brugerne videreformidle de samfundsmæssige normer, som indebærer gruppernes integration i normalsamfundet, samtidig med at de må imødekomme målgruppernes egne normer og behov. Hvordan overvinder disse institutioner gennem deres praksis den modsatrettede bevægelse på én gang at forandre beboerne til deltagelse i normalsamfundet og at rumme dem? Til dette spørgsmål finder vi Goffman s teoretiske begrebsramme interessant. Undersøgelsesmetoder Vores undersøgelse har et empirisk afsæt, og er udformet som casestudier under inddragelse af kvalitative metoder. Da vores interesse er at belyse praksis, som den udfoldes verbalt og nonverbalt gennem handlinger og samvær, må viden herom indhentes gennem deltagelse i institutionernes hverdag. For at indfange både verbale og nonverbale elementer i det sociale arbejdes praksis, er observation den mest anvendelige metode. Omdrejningspunktet for observationerne var den sociale praksis, som den kom til syne i samspillet mellem aktørerne i de to institutioner. Fokus har været på relationer, roller og magt. Roller skal i det Goffmanske univers forstås som en måde at indgive andre aktører et bestemt indtryk af sig selv. Rollerne indgår ligesom i skuespillet i et påtaget spil, hvortil der hører forventninger og forpligtelser. Rollebegrebet skal således ikke forveksles med et dybere- 13

14 liggende selv eller personlighed (Jacobsen og Kristiansen 2002, p. 97). Vores magtbegreb er inspireret af Foucault s tænkning (Foucault 1994). Således ser vi magt som en situationsbunden, usynlig, disciplinerende og produktiv kraft, der indgår i alle relationer. Magten er ikke individbunden, men uddelegeret. Institutioner som Aas Bosted og Rådgivningscaféen Aros vil ud fra Foucault s optik på makroniveau på den ene side reproducere den samfundsmæssige disciplinering og kontrol af utilpassede samfundsborgere, og på den anden side skal denne disciplinering ikke reduceres til en negativ kraft, men må forstås som en produktiv kraft til at påvirke, forandre og udvikle mennesker. For at indfange principperne i den sociale praksis har vores blik været rettet mod aktørernes indbyrdes roller, relationer og magt, som de kommer til syne i typiske og atypiske scener i institutionernes hverdag. Og for at få viden om der er særlige træk ved målgrupperne, som vi ser som medskabere af den sociale praksis, har vi yderligere ønsket indsigt i deltagernes livsmønster, behandlingserfaringer, forståelser af misbrug samt brugen af tilbuddene. En sådan viden må nødvendigvis opnås gennem interview. Den empiriske undersøgelse omfatter en uges ophold 8 på hver af de to institutioner med observationer af kulturen og interview med i alt 14 misbrugere, hhv. fem fra Aas Bosted og ni fra Rådgivningscaféen Aros. Desuden er der interview med to ansatte og en leder på Aas Bosted og på Aros et gruppeinterview med de ansatte. Den overvejende del af dokumentationen foreligger som observationsnotater fra opholdene på de to institutioner. Observationerne er nedskrevet umiddelbart efter feltarbejdets afslutning. At observere praksis på tilbud til alkoholmisbrugere indebærer i vist omfang at indgå som aktør i praksis og dermed vedkende sig, at man både påvirker og påvirkes af den praksis, man observerer. Som hele to observatører på en mindre institution, er positionen som den distancerede forsker, der forholder sig til sit undersøgelsesobjekt 8 I august 2003 på Aas Bosted og i august 2004 på Rådgivningscaféen Aros. 14

15 som fluen på væggen, helt udelukket. Tilstedeværelsen muliggøres kun gennem deltagelse i den sociale praksis gennem forskellige roller. Forskerpositionen i praksisfeltet bliver den deltagende observatørs (jf. Kristiansen og Krogstup 1999). Hermed blev vi selv medskabere af kulturen. På Rådgivningscaféen Aros deltog vi halvdelen af tiden i brugernes og socialarbejdernes samtaler ved cafébordene, spillede yatzy og billard med brugerne og bidrog til udførelsen af praktiske opgaver. Af og til kunne vi indtage mere tilbagetrukne roller, som f.eks. avislæsere eller publikum til billardspillet. Vore roller var præcis de samme, som en del af brugerne på stedet indtog. I anden halvdel af tiden gennemførte vi interview med brugere og socialarbejderen. På Aas Bosted var vore roller på tilsvarende vis en blanding af aktiv og passiv deltagelse samt gennemførelsen af interview. At være deltagende observatører var på én gang vanskelig og let. Vanskeligheden bestod primært i, at vi hverken havde de professionelles legitimitet eller kunne falde i ét med brugergrupperne. Letheden bestod i, at vi hurtigt efter både brugergruppernes og de ansattes usikkerhed vedrørende vores funktion på institutionerne var overvundet - blev accepterede som et ekstra underholdningselement og et brud på hverdagens rutiner. Begge stedet indgik vi efterhånden i hverdagens små praktiske opgaver, og flere brugere benyttede os som en neutral instans, som de risikofrit kunne anvende til betroelser om deres egen livssituation og til kommentarer om socialarbejdernes og de øvrige brugeres handlinger. Især blev vi katalysatorer for den altovervejende mandlige, ofte fraskilte eller enlige brugergruppes vanskelige kontakt og kommunikation med det modsatte køn. Brugergrupperne oplevede os tilsyneladende som en risikofri mulighed for at reflektere en række forhold, som var vanskelige i hverdagen pga. det tætte samspil med og afhængighed af en begrænset medarbejdergruppe. Generelt synes vores tilstedeværelse kun mærbart at påvirke institutionernes hverdag og de interne relationer mellem brugere og socialarbejdere den første halve dag. Måske skyldes dette også, at man på begge institutioner jævnligt har f.eks. praktikanter, som deltager i hverdagen i kortere periode, og således er vant til nyankomne. Brugerinterviewene formede sig som længerevarende, tematiske kvalitative interview (Kvale 1997). De var struktureret efter følgende temaer: Livsmønstret i dag og for ti år siden, forståelser af misbrug, 15

16 behandlingserfaringer og brugen af stedet. Interviewene med socialarbejderne koncentrerede sig om en beskrivelse af arbejdsdagen og arbejdsfunktioner, karakteristik af brugergruppen samt medarbejderroller i vellykkede og mindre vellykkede forløb. De fem brugerinterview på Aas Bosted omfattede fire mænd og en kvinde i alderen år. To af de interviewede var afrusere og tre var dobbeltdiagnosticerede. De to med psykiatriske diagnoser var pensionister. Af de øvrige var én på kontanthjælp, en anden arbejdsløs og en tredje i arbejde. De ni brugerinterview på Rådgivningscaféen Aros omfattende tre kvinder og seks mænd i alderen år. Af disse fik en folkepension, fire førtidspension, en var i flexjob og en anden afventede flexjob, men fik pension fra jobbet, og endeligt var to i arbejde. Analysestrategier og begrebsanvendelse Den efterfølgende kvalitative analyse af den sociale praksis inddrager som nævnt teoretiske indsigter og begreber fra især Goffmans teatermetaforiske univers. De udskrevne interview indgår med forskellig vægt i analyserne af den sociale praksis på de to institutioner. I analysen af Aas Bosted indgår interviewene 9 som en del af den generelle viden om institutionen, mens de i analysen af Rådgivningscaféen Aros anvendes direkte. Observationsnotaterne er systematiseret og analyseret ud fra en overordnet begrebsmæssig ramme, som henter inspiration fra Goffmans empiriske tilgang og hans generering af begreber fra empiriske studier gennem observationer af samhandlinger og ansigttil-ansigtrelationer (Jacobsen og Kristiansen 2002; Harste og Mortensen 1999, p. 205) Beboerinterview fra Aas Bosted indgår som en del af empirien i en tidligere publiceret analyse af sammenhængen mellem behandlingskultur og misbrugstyper (Hansen og Breumlund 2005). 10 En del af Goffmans begreber eller metafor-brug er så originalt og tæt relateret til hans egne empiriske undersøgelser, at de vanskeligt lader sig overføre uden at miste den oprindelige kraft. 16

17 Vi anvender udtrykket scene om social praksis i samhandlingsforløb i institutionernes hverdag, hvis forløb i modsætning til teaterverdenen ikke har et tydeligt start og sluttidspunkt, men kan genoptages og udvikle sig over tid. Selv om disse hverdagsscener således altid vil være uafsluttede, må vi nødvendigvis fastfryse dem i handlingssekvenser. Vi skelner i analyserne mellem typiske hverdagsscener, som er genkommende og atypiske scener, der på én gang kan defineres som brud på og som en del af den symbolske orden i institutionens hverdagsliv. Med disse institutionstyper og målgrupper må det uventede forventes at være en del af hverdagen. Både gennem de typiske og de atypiske hverdagsscener tematiseres institutionernes og de samfundsmæssige forestillinger om normalitet. Dette ekspliciteres imidlertid tydeligst i de atypiske, som ofte repræsenterer et brud med normaliteten. Ligeledes anvendes dramaturgiens rollebetegnelser som f.eks. instruktører, skuespiller og publikum i en mindre udstrækning. En instruktørrolle kan besættes af og dermed udfyldes på mange måder af forskellige aktører i praksis. Oftest vil instruktørrollen imidlertid være socialarbejderens. Instruktøren har retten til at iscenesætte samt korrigere adfærd og replikker. Skuespillerne, som oftest er brugerne/beboerne, må udfylde de tildelte roller, men kan inden for visse rammer definere dem selv. Udover de aktive aktører i scenerne, dvs. skuespillere og instruktører, indgår også mere passive - nemlig det iagttagende publikum. Som nævnt indtager og tildeles også vi forskellige roller i institutionens hverdagsscener. I analysen af den sociale praksis på Rådgivningscaféen Aros har vi især anvendt Goffman s begreber backstage og frontstage. Hvor frontstage udtrykker den side af selvet, som synliggøres i samspillet, er backstage den side af selvet, som ønskes tildækket og ikke italesat, men som alligevel kommer til syne i samhandlingen. En hovedpointe hos Goffman er, at alle ansigt-til-ansigt-relationer bygger på kulturelle samhandlingsregler, hvoraf en af de væsentlige er ikke at tabe ansigt, dvs. at vise backstage. Ved at anvende disse begreber i analysen kan vi tydeliggøre, hvordan alkoholmisbrugernes opdelte liv i ædru perioder og misbrugsperioder får afgørende betydning i deres selvfremstillinger overfor andre og skaber en grundbetingelse for det sociale arbejdes praksis. 17

18 Endeligt inddrager vi i mindre omfang Axel Honneth s anerkendelsesbegreb 11 (Honneth 2003). Ifølge Honneth er Anerkendelse en grundlæggende betingelse for individets positive selvforhold og for at være integreret i en social sammenhæng. Anerkendelse må ifølge ham ske på tre niveauer: 1. Det personlige plan inden for familie- og venskabsrelationer. 2. Som samfundsborger og individ et universelt plan og 3. Anerkendelsen af evner og egenskaber inden for et afgrænset værdifællesskab. Det første niveau er grundlæggende og drejer sig om sikkerhed i forhold til værdien af ens egen fysiske trang. Anerkendelse på det første niveau skaber selvtillid, på det andet niveau selvagtelse og selvrespekt og på det tredje niveau selvværd. Modstykket til anerkendelse er i teorien moralske krænkelser. En del dobbelt diagnosticerede alkoholmisbrugere og socialt marginaliserede alkoholmisbrugere i de to tilbud vil sandsynligvis have oplevet moralske krænkelser i forhold til de tre anerkendelsesniveauer og deraf følgende problemer i forhold til deres selvforhold. Sindslidelse og/eller et misbrug betyder, at man i perioder ikke har kunnet anerkendes som et moralsk tilregneligt individ. Nogle kan have oplevet moralske krænkelser f.eks. gennem tvangsindlæggelse. Manglende tilknytning til familie og venner kan have betydning for den grundlæggende selvtillid, ligesom en manglende tilknytning til arbejdsliv eller fritidsinteresser kan have betydning for muligheden for at blive anerkendt for at besidde gode eller værdifulde evner. Her kan den sociale praksis på de to institutioner måske udgøre et fællesskab, som kan erstatte nogle af de tre anerkendelsessfærer. I det følgende identificeres betingelser for og særlige principper i det sociale arbejdes praksis i forhold til rummelighed og forandring for brugergrupperne først på Aas Bosted og dernæst Rådgivningscaféen Aros. Institutionskulturer består som nævnt dels af normer, procedurer og regler og dels af aktørernes handlinger og indbyrdes relationer. Hvor førstnævnte i analyserne fremstår som betingelser for det sociale arbejdes praksis, fremanalyseredes principper i det sociale arbejdes praksis på grundlag af sidstnævnte. 11 Axel Hoinneth s teori om anerkendelse beskæftiger sig med menneskers muligheder for selvrealisering uanset livsformer gennem udviklingen af personlig identitet i en social sammenhæng. 18

19 Vi har i de to analyser fremhævet forskellige former for betingelser for det sociale arbejdes praksis. Hvor analysen af Aas Bosted især lægger vægt på de overordnede normer, regler og procedurer som betingelse, fokuserer analysen af Rådgivningscaféen Aros på ét enkelt aspekt, som er særligt fremtrædende som en betingelse, nemlig målgruppens skarpe adskillelse af det ædru liv og misbrugsperioderne, mens de øvrige normer, regler og procedurer ligger mere implicit i analyserne. At særtræk ved målgruppen ikke fremhæves i analysen af Aas betyder imidlertid ikke, at selvpræsentationer hos de dobbeltdiagnosticerede misbrugere på Aas Bosted ikke også udgør en betingelse for den sociale praksis. Denne syner blot anderledes end for kernebrugerne på Rådgivningscaféen Aros. 19

20 20

Små skridt store forandringer. - En undersøgelse af hjemløshed i gruppen af grønlændere i København

Små skridt store forandringer. - En undersøgelse af hjemløshed i gruppen af grønlændere i København Små skridt store forandringer - En undersøgelse af hjemløshed i gruppen af grønlændere i København Center for Kulturanalyse Januar 2006 Små skridt store forandringer En undersøgelse af hjemløshed i gruppen

Læs mere

Fælles grundlag og fælles redskaber i lyset af produktiv magt. En kvantitativ undersøgelse af betydningen af de anvendte styringsstrategier i Skyen.

Fælles grundlag og fælles redskaber i lyset af produktiv magt. En kvantitativ undersøgelse af betydningen af de anvendte styringsstrategier i Skyen. Bachelorprojekt Afleveringsdato: 13. juni 2014 Af: Anatoli Kanev Vejleder: Benedicta Pecseli Antal anslag: 69.475 Fælles grundlag og fælles redskaber i lyset af produktiv magt. En kvantitativ undersøgelse

Læs mere

At bryde ensomheden ved at tale med andre

At bryde ensomheden ved at tale med andre At bryde ensomheden ved at tale med andre Samtalegruppe for unge med selvskadende adfærd med en narrativ og kognitiv tilgang Evalueringsrapport 2010 Birgitte Schjær Jensen CAFA Rapporten er udgivet i 2010

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Udarbejdet af Center for Socialt Udsatte og Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 Kriterium 1: Forandringsmodel....3 1.1 Introduktion:...3

Læs mere

Stine Røn Christensen

Stine Røn Christensen DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Socialt arbejde, misbrug og Somaliske mænd - en sociologisk analyse af socialt arbejde målrettet misbrugere og hjemløse med somalisk minoritetsbaggrund

Læs mere

Fremtidens Forsorgsindsats

Fremtidens Forsorgsindsats Fremtidens Forsorgsindsats Oplæg til beslutning om indhold i og organisering af Viborg Kommunes indsats mod hjemløshed, samt ombygning på forsorgshjemmet Vibohøj. Bilag 1 Til drøftelse i Socialudvalget

Læs mere

Redaktionelt forord. Tidsskrift for Socialpædagogik. Nr. 25 2010. Tema: Profession og viden

Redaktionelt forord. Tidsskrift for Socialpædagogik. Nr. 25 2010. Tema: Profession og viden Tidsskrift for Socialpædagogik Nr. 25 2010 Tema: Profession og viden Redaktionelt forord Tidsskrift for Socialpædagogik udgives af Dansk Forening for Socialpædagogik og udkommer to gange om året - i juni

Læs mere

AFSTIGMATISERING I ET SOCIALT ENTREPRENØRSKAB

AFSTIGMATISERING I ET SOCIALT ENTREPRENØRSKAB AFSTIGMATISERING I ET SOCIALT ENTREPRENØRSKAB - Et casestudie af Muhabet Sofie Gehlert Goth Line Kristensen Louise Frost Grønbech Afleveringsdato: 22. December 2011 Vejleder: Pia Heike Johansen Syddansk

Læs mere

En undersøgelse af hjemløses oplevelse af hjælp og støtte Kandidatafhandling Psykologisk Institut, Århus

En undersøgelse af hjemløses oplevelse af hjælp og støtte Kandidatafhandling Psykologisk Institut, Århus En undersøgelse af hjemløses oplevelse af hjælp og støtte Kandidatafhandling Psykologisk Institut, Århus Anne Ranning 2009 1 Indhold Summary...4 Indledning...5 Afgrænsning og definitioner...6 Hjemløshedens

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Rum til at være. Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug

Rum til at være. Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug Rum til at være Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug Copyright: VFC Socialt Udsatte 2005 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Ditte Ehrenreich Rum til at være dilemmaer

Læs mere

Homeless people in carehomes. Gruppenr. 6 Anslag 95.544. Kirsten Riberholdt Andersen 190403

Homeless people in carehomes. Gruppenr. 6 Anslag 95.544. Kirsten Riberholdt Andersen 190403 Bachelorprøve Pædagoguddannelsen i Viborg Titel Titel (på engelsk) Hjemløse på forsorgshjem Homeless people in carehomes Gruppenr. 6 Anslag 95.544 Vejleder Sine Weissschadel Studerende Inger-Margrethe

Læs mere

Familier og ADHD-problematikker Problemforståelser, handlingsstrategier og samarbejde

Familier og ADHD-problematikker Problemforståelser, handlingsstrategier og samarbejde Maja Lundemark Andersen Familier og ADHD-problematikker Problemforståelser, handlingsstrategier og samarbejde Familier og ADHD-problematikker Problemforståelser, handlingsstrategier og samarbejde Af Maja

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

Et alternativ til at lægge sig ned og græde!

Et alternativ til at lægge sig ned og græde! Et alternativ til at lægge sig ned og græde! Evaluering af Projektet På Vej et metodeudviklingsprojekt til støtte for unge med psykisk sygdom i uddannelse og arbejde. På Vej projektet løb i 2 år (2012-14)

Læs mere

Flere end to slags børn

Flere end to slags børn Flere end to slags børn - en rapport om køn og ligestilling i børnehaven Af Jesper Olesen Kenneth Aggerholm & Jette Kofoed Learning Lab Denmark Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Aarhus Universitet

Læs mere

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling UDVIKLINGSHÆMMEDE OG MISBRUG Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling Et hæfte for pædagoger og andre ansatte i bo- og servicetilbud for udviklingshæmmede UFC Handicap / 2006 Titel: Alkoholmisbrug forebyggelse

Læs mere

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer Uddannelse F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Udvikling af personlige kompetencer i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser af Vibeke Nielsen Udvikling af personlige kompetencer

Læs mere

At klare sig selv, men ikke alene.

At klare sig selv, men ikke alene. PLATANGÅRDENS UNGDOMSCENTER At klare sig selv, men ikke alene. Evaluering af Platangårdens Støtteboliger Udarbejdet af Uwe Schmacke 2012 P R Æ S T E G Å R D S V E J 8, 4 7 6 0 V O R D I N G B O R G Indholdsfortegnelse

Læs mere

Et sted at være: En antropologisk undersøgelse og analyse af socialt udstødte mennesker på et værested i en vestjysk landkommune.

Et sted at være: En antropologisk undersøgelse og analyse af socialt udstødte mennesker på et værested i en vestjysk landkommune. Et sted at være: En antropologisk undersøgelse og analyse af socialt udstødte mennesker på et værested i en vestjysk landkommune. Masterprojekt i sundhedsantropologi af cand. pæd. psych. Henning Frederiksen

Læs mere

Mentorprojekt. - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper

Mentorprojekt. - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper Mentorprojekt - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper Evalueringsrapport Forskningsafdelingen, februar 2010 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING OG PERSPEKTIVERING... 3

Læs mere

OMBOLD. Gadefodbold for hjemløse og socialt udsatte. - udbyttet for den enkelte. Bachelorprojekt 7. Semester

OMBOLD. Gadefodbold for hjemløse og socialt udsatte. - udbyttet for den enkelte. Bachelorprojekt 7. Semester OMBOLD Gadefodbold for hjemløse og socialt udsatte - udbyttet for den enkelte Bachelorprojekt 7. Semester Udarbejdet af: Mia Fritzen og Sara Rosing Vejleder: Anne Mette Markhus Udført: 28. aug. 2012 3.

Læs mere

levede liv Det levede liv med Forskningscenter for Socialt Arbejde, Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol

levede liv Det levede liv med Forskningscenter for Socialt Arbejde, Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol Nelli Øvre Sørensen Nelli Øvre Sørensen Det levede levede liv liv med med sindslidelse sindslidelse Det ETNOGRAFISK FORSKNINGSSTUDIE FORSKNINGSSTUDIE AF AF BORGERES BORGERES SOCIALE SOCIALE LIV LIV I I

Læs mere

En vej til et bedre liv. fra et projekt i. Rosenhuset, Odder Kommune 2004-2008

En vej til et bedre liv. fra et projekt i. Rosenhuset, Odder Kommune 2004-2008 En vej til et bedre liv - evalueringsrapport fra et projekt i Rosenhuset, Odder Kommune 2004-2008 Team for Misbrugspsykiatri, Århus Universitetshospital Risskov, ved: Jørgen Pallesen, psykolog & Søren

Læs mere

Udviklingsprojekt Tværfaglig Vejledning Retspsykiatrisk Center Glostrup

Udviklingsprojekt Tværfaglig Vejledning Retspsykiatrisk Center Glostrup Udviklingsprojekt Tværfaglig Vejledning Retspsykiatrisk Center Glostrup Udviklingssygeplejerske Lisbeth H. Retsbo november, 7 Indholdsfortegnelse Forord s. 3 Resumé s. 4 1. Baggrund s. 7 2. Formål s. 8

Læs mere

Indledning. Side 1 af 34

Indledning. Side 1 af 34 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Problemformulering... 2 Metode... 2 Afgrænsning... 3 Begrebsafklaring... 4 Beskrivelse af Glide... 5 Walk-In Centeret... 5 Personale og værdier... 6 Case fra Glide...

Læs mere

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Social forskning i praksis JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kolofon Social forskning i praksis Udgivet af JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kvalitetsafdelingen, Århus

Læs mere

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen Den fjerde sektor - et projekt om vidensskabelse samt hvordan virksomheder nytænker økonomi og idealisme Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004 Vejleder: Marianne Antonsen Udarbejdet af: Karen Elisabeth

Læs mere