ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD"

Transkript

1 Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte. Det vil sige at arbejdet i alle led skal kunne udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt ud fra en vurdering af de forhold i arbejdsmiljøet, som på både kort og langt sigt kan have indvirkning på den fysiske eller psykiske sundhed. Et godt arbejdsmiljø er væsentligt for de ansattes helbred og trivsel, og det er således også væsentligt for arbejdspladsens drift. Vi lægger stor vægt på at overholde gældende lovgivning. Dette indebærer overordnet, at arbejdsmiljøet til enhver tid skal leve op til tidens udvikling om moderne drift på en god arbejdsplads. Målsætningen er: at opfylde de krav, som fremgår af Arbejdstilsynets definition af en "Niveau-1- virksomhed" det vil sige en virksomhed som selv kan og vil løse sine arbejdsmiljøopgaver. at arbejdet med forebyggelse af arbejdsbetingede skader af såvel fysisk som psykisk karakter prioriteres højt at arbejdsmiljøet integreres i alle beslutninger, hvor det er relevant. Det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø er efter vores opfattelse lige vigtige. Fælles ansvar Ledelsen, sikkerhedsorganisationen og øvrige ansatte er gensidigt forpligtede til at sikre, at reglerne for et godt arbejdsmiljø følges. Ledelsen har et særligt ansvar for at udvikle og sikre det bedst mulige arbejdsmiljø, og den enkelte medarbejder har et medansvar for at dette sker. Alle ansatte skal derfor motiveres til at tage ansvar og handle vedrørende arbejdsmiljømæssige spørgsmål. Sikkerhedsorganisation Blandt samtlige ansatte vælges en sikkerhedsrepræsentant for en periode på 2 år. Valget gennemføres i 3.kvartal i lige år. Sikkerhedsudvalget består af: kirkegårdslederen 1

2 sikkerhedsrepræsentanten kontaktpersonen fra menighedsrådet (er udvalgets formand) 1 medlem, dette skal være et medlem fra den gruppe, der ikke er repræsenteret ved sikkerhedsrepræsentant. Sikkerhedsudvalget har det overordnede ansvar. Udvalget holder møde min. 1 gang i kvartalet og fastsætter selv sin forretningsorden. Sikkerhedsgruppen består af kirkegårdslederen sikkerhedsrepræsentanten Sikkerhedsgruppen har det daglige ansvar. Udvalget holder møde efter behov. Arbejdspladsvurdering Ledelsen sørger for, at der i samarbejde med medarbejderne gennemføres arbejdspladsvurderinger. Dette skal gøres 1 gang årligt, eller når der sker ændringer i arbejdet, der har betydning for arbejdsmiljøet. Gennem arbejdspladsvurderingerne skal det sikres, at alle væsentlige arbejdsmiljømæssige problemer afdækkes og løses. De enkelte medarbejdere beskriver de fysiske forhold på deres eget arbejdsområde og på de fælles arealer (gange, stier, p-pladser osv). Ligeledes beskrives det psykiske arbejdsmiljø. APV'en står samlet i en mappe på kirkegårdslederens kontor. Ligeledes skal der forefindes en ajourført APV i kirken og i gartnerstuen. En samlet oversigt over handleplaner er ophængt i personalestuerne. Retningslinier for oplæring og instruktion Instruktioner, der er udarbejdet af ledelsen og godkendt af sikkerhedsorganisationen, skal følges af alle ansatte uanset job og joberfaring. Instruktion gives til nye medarbejdere af en erfaren person de første gange. Endvidere er der ophængt instruktionssedler som den nye medarbejder kan anvende. Nyanskaffelser I forbindelse med større nyanskaffelser og om- og nybygninger skal de ansatte inddrages i arbejdsmiljøspørgsmål. Herved sikres at de ansattes viden og erfaringer udnyttes, hvilket er vigtigt for at opnå det bedst mulige arbejdsmiljø. Brugsanvisninger for stoffer og materialer samt teknisk udstyr Arbejdspladsen bruger svanemærkede produkter. Er dette ikke muligt, bruges så få faremærkede stoffer som muligt. De faremærkede stoffer og materialer er nøje vurderet og opført på en liste, der løbende revurderes. 2

3 Sikkerhedsgruppen sørger for at leverandørernes og arbejdspladsens egne brugsanvisninger for mærkningspligtige stoffer og materialer er til stede, og at de er opdaterede. Arbejdslederen sørger for brugsanvisninger for teknisk udstyr. Det arbejdslederens ansvar, at alle brugsanvisninger til enhver tid er ajourført. Der er løbende kontrol af teknisk udstyr og stiger. Der føres logbøger en gang om året. Disse skal være i arbejdsmiljømappen. Ulykkesundersøgelse og -forebyggelse Det er vigtigt, at den enkelte medarbejder er bekendt med de farer og risici, der er på arbejdspladsen. På kirkegården vil den typiske arbejdsskade være en kort eller langvarig belastning af ryggen - ved forkerte og mange løft. Den enkelte medarbejder har, efter grundig instruktion, selv ansvaret for at benytte sig af de hjælpemidler og retningslinier, der findes til at afhjælpe løft og vrid. Endvidere påhviler det alle at stille forslag til evt. forbedringer i arbejdsmiljøet. Vi skal alle så vidt muligt undgå stressede situationer i dagligdagen, da det ofte er der ulykkerne sker. Skulle ulykken ske, skal der ske anmeldelse af den. Kontakt sikkerhedsrepræsentanten eller en arbejdsleder. Tæt-på ulykker registreres og afleveres til arbejdslederen. De gennemgås mindst 1 gang i kvartalet. Fremmede håndværkere I arbejdsmiljømappen er der opstillet krav til fremmede håndværkere. Gravide medarbejdere Gravide medarbejdere sendes hjem, hvis der blandt personalet er smitsomme sygdomme, der evt. kan skade fostret. Den gravide sørger selv for at få taget blodprøver i den forbindelse. Den gravide opfordres til at undgå løft og andre påvirkninger, der kan være til fare for hende og fosteret. Sundhed Vi er overbeviste om, at det er vigtigt for medarbejderne, at de også i arbejdstiden kan leve sundt. Det er sikkerhedsgruppens opgave løbende at tage initiativer til sundhedsfremmende foranstaltninger. Alkohol Alkohol må kun nydes på arbejdspladsens område i de tilfælde, hvor menighedsrådet har truffet beslutning om det fx i forbindelse med julefrokoster, personalefester, mærkedage m.m.). 3

4 Medarbejdere med mere end 5 års anciennitet, der har et alkoholproblem, vil få tilbudt hjælp til afvænning, eller de kan selv henvende sig til nærmeste leder. Rygning Rygning er ikke tilladt nogen steder indendørs, men der må gerne ryges på arbejdspladsens område udendørs. Sygefravær Ledelsen har den holdning, at sygdom ikke kun er en privat sag. Sygdom har ikke alene konsekvenser for den syge, men også for kolleger og vores kunder. Når en medarbejder er sygemeldt, øges belastningen ofte for de øvrige medarbejdere på arbejdspladsen. For kollegerne er grunden til sygdommen sjældent afgørende i denne sammenhæng. En væsentlig grund til at sætte fokus på sygefraværet er bl.a., at fravær også kan være forårsaget af arbejdsbetingede forhold i såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø. Medarbejdernes trivsel påvirkes blandt andet af, om man magter de opgaver man har, om man er engageret, har udfordringer, udviklingsmuligheder, gode arbejdsforhold, gode kolleger og en synlig ledelse. Retningslinier for indførelsen af en sygefraværspolitik I erkendelsen af, at medarbejdere og ledere er den vigtigste ressource på arbejdspladsen, har vi taget initiativ til formulering af en sygefraværspolitik. Vi stræber mod at skabe et psykisk og fysisk arbejdsmiljø, der fremmer trivsel og arbejdsglæde og dermed mindsker risikoen for, at medarbejdere og ledere bliver syge på deres arbejde. Samtidig ønsker vi at give medarbejdere og ledere de bedste muligheder for at arbejde i perioder med nedsat arbejdsevne som følge af sygdom. Derfor har menighedsrådet udarbejdet en række retningslinier for hvordan der skal drages omsorg for både syge medarbejdere og ledere: Overordnet målsætning for sygefraværspolitikken: At udbygge et sundt og trygt arbejdsmiljø, herunder at arbejdsskader og arbejdsbetinget sygdom forebygges. At skabe en arbejdsplads, hvor trivsel og gensidig respekt er nøgleordene. At sygefraværet nedbringes. At fastholde medarbejderen. At skabe socialt engagement. For at opnå de mål forventes følgende af ledere og medarbejdere: Af ledere: At lederen drager omsorg for syge medarbejdere. At lederen aktivt forebygger sygdom, det vil sige bestræber sig på at forbedre det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. At lederen overholder reglerne i sygefraværspolitikken. 4

5 At lederen gør en indsats for at den sygemeldte hurtigt og skånsomt kan komme i gang med arbejdet igen. Af medarbejderen: At medarbejderen hurtigst muligt orienterer sin leder ved sygdom. At medarbejderen orienterer sin leder, hvis sygefraværet skyldes problemer i det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. At medarbejderen arbejder sammen med sin leder om tilbagevenden til arbejdspladsen. At medarbejderen følger reglerne i sygefraværspolitikken. Mål Hvert år, i forbindelse med arbejdspladsvurderingen, evaluerer sikkerhedsudvalget årets sygefravær, og der tages initiativer til yderligere nedbringelse af dette. Arbejdspladsvurderingen fremlægges for menighedsrådet og de ansatte til orientering. Vedtaget af Grøndalslund Sogns Menighedsråd d... formand 5

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti Personalehåndbog Vejlø Sogn Vejlø Menighedsråd Næstved Provsti 1 Emne Sidenummer Alkohol og stoffer 4 Arbejdsmiljø, fysisk og psykisk 4 Arbejdstid 5 Arbejdstøj 5 Bibeskæftigelse 6 Borgerligt ombud 6 Børneattest

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog Indhold 1. ELINDCO Byggefirmas arbejdsmiljøpolitik... 2 2. Arbejdsmiljøorganisationen... 3 3. Ansvar for arbejdsmiljøledelsessystemet... 6 4. Kommunikation mellem ELINDCOs

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 Arbejdsmiljøberetning pr. 1. januar 2009 Indhold 1 RIGSPOLITICHEFENS FORORD... 3 2 Præsentation af politiet... 4 2.1 Arbejdsmiljøpolitikken...4 2.2 Personaleforbrug...4 2.3

Læs mere

HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk

HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk Personalehåndbog HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk 3 Personalehåndbog Velkommen til HN Byg & Montage! Vi håber, du som medarbejder

Læs mere

Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret

Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret Side 1 af 16 Velkommen til Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S Vi vil gerne byde dig velkommen som medarbejder i Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S.

Læs mere