Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration. Vejledende kontoplan for : Sekretariat og forvaltninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration. Vejledende kontoplan for 6.45.51: Sekretariat og forvaltninger"

Transkript

1 Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration Vejledende kontoplan for : Sekretariat og forvaltninger Capacent

2 Indhold 1. Indledning 1 2. Vejledende kontoplan 3

3 1. Indledning På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens centrale administration, kommunens centrale stabsfunktioner samt fællesudgifter for administrationen, f.eks. revision, edb, kantinedrift, trykning og kopiering, telefon og porto. På funktionen registreres endvidere udgifter til konsulentvirksomhed m.v., der afløser eller supplerer kommunens egen opgavevaretagelse. Den kommunale administration består primært af følgende administrative opgavetyper: Planlægning Analyse Rådgivning Visitation Sagsbehandling Sagsadministration Udbetaling af ydelser/tilskud Opkrævning af betaling Tilsyn Interne konsulentydelser Formidling og kommunikation Databehandling Driftsafvikling De administrative opgavetyper udføres inden for en eller flere af følgende overordnede administrative hovedkategorier: Hovedkategori 1 Administrative støttefunktioner Støttefunktionerne er de funktioner, der understøtter den primære drift og myndighedsudøvelse i kommunen. Støttefunktionerne i en kommune svarer i høj grad til de støttefunktioner, man finder i andre virksomhedstyper, f.eks. opgaver vedrørende løn- og personaleadministration, bogføring, it-administration, opgaver vedrørende HR og forskellige praktiske funktioner som postfordeling m.v. 1

4 Hovedkategori 2 Sekretariatsbetjening Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration Sekretariatsbetjeningen retter sig både imod det politiske niveau i kommunen og mod den administrative ledelse og den øvrige organisation. Opgaverne omfatter bl.a. afholdelse af udvalgs- og byrådsmøder, løsningen af kommunens generelle juridiske opgaver, opgaver vedrørende formidling og kommunikation samt opgaver i tilknytning til kommunens mellemkommunale og internationale samarbejde. Hovedkategori 3 Myndighedsudøvelse Myndighedsudøvelse er virksomhed, hvor kommunens medarbejdere med hjemmel i en specifik lov (og/eller beslutning i kommunalbestyrelsen) træffer afgørelser med direkte eller indirekte konsekvenser for borgere eller virksomheder. Myndighedsudøvelse omfatter sagsbehandling i bred forstand og omfatter både opgaver vedrørende selve afgørelserne og opgaver i tilknytning hertil. Således er interne møder vedrørende sagsbehandling m.v. eksempelvis også omfattet, ligesom myndighedsudøvelsen kan være med og uden direkte kontakt til borgeren. Delkategorier Hver af de tre hovedkategorier er opdelt i et antal delkategorier. Delkategoriseringen af de administrative støttefunktioner bygger på en faglig opdeling af opgaver, mens delkategoriseringen af sekretariatsbetjening og myndighedsudøvelsen bygger på en afgrænsning af målgrupper. Opgavefelter Opgavefelterne beskriver en yderligere underopdeling af delkategorierne. De administrative støttefunktioner og sekretariatsbetjeningen er opdelt efter typiske funktioner i en kommune, mens myndighedsudøvelsen er opdelt på lovområder. 2

5 2. Vejledende kontoplan For funktion er udarbejdet nedenstående vejledende kontoplan. Formålet med den vejledende kontoplan for funktion er at give kommunerne et overblik over den inddeling af opgaveløsningen i den centrale kommunale administration, der anvendes i forbindelse med kortlægningsprocessen. Der er ikke tale om en autoriseret kontoplan, men derimod om et generisk system til klassificering og navngivning af opgaverne. Systemet kan anvendes til et fordelingsregnskab, der kan udarbejdes med mellemrum f.eks. årligt. Systemet kan i samarbejde med andre kommuner anvendes til benchmarking m.v. Det vil i forbindelse med anvendelsen af den vejledende kontoplan i relation til generel omkostningsberegning for kommunernes opgaveløsning være nødvendigt, at afgrænsningen af især hovedkategorierne skærpes. Hovedkategorien "Sekretariatsbetjening" må som hovedregel antages ikke at skulle indgå i en beregning af omkostningerne ved konkret opgaveløsning. Det vil derfor være nødvendigt, at opgavefeltet "Formidling og kommunikation" opdeles i en internt rettet del (der flyttes til hovedkategorien "Administrative støttefunktioner, Intern Service ") og en eksternt/politikerrettet del, der skal forblive som en sekretariatsopgave. Således vil der opnås en adskillelse af opgaven i en del, der skal medtages i omkostningsberegninger, og en del, der ikke skal. Kontoplanen er struktureret i tre administrative hovedkategorier, 12 administrative delkategorier og 63 administrative opgavefelter: 1. Administrative støttefunktioner 1.1. Løn og personale 3

6 Lønadministration. Udgifter forbundet med varetagelse af lønadministrationen, herunder indberetning, afstemning og afregning af pension m.v Personaleadministration. Udgifter forbundet med varetagelse af personalepolitiske opgaver og varetagelse af opgaver i forbindelse med den generelle medarbejderrekruttering m.v HR. Udgifter til lønninger og tjenesteydelser forbundet med udarbejdelse af personale- og lønpolitik, strategi for kompetenceudvikling og lignende. 4

7 1.2. Økonomistyring Regnskabsaflæggelse. Udgifter forbundet med udarbejdelse af kommunens årsregnskab og diverse anlægs- og specialregnskaber, herunder udgifter til revisionsopgaver, vedligeholdelse af kontoplan og økonomisystemer m.v Bogføring og betaling. Udgifter forbundet med de daglige bogførings- og betalingsopgaver, løbende afstemninger m.v Budgetlægning. Udgifter forbundet med udarbejdelse af kommunens årsbudget inkl. udarbejdelse af budgetbemærkninger, lønbudget, oplæg til politisk budgetbehandling m.v Budgetopfølgning m.v. Udgifter forbundet med gennemførelse af regelmæssig budgetkontrol, udarbejdelse af budgetanalyser, udvikling af kommunens økonomistyring m.v Finansiering. Udgifter forbundet med opgaver i forbindelse med selskabsbeskatning og finansiering af kommunens aktiver og passiver, administration af kommunens bank- og girokonti, beholdning af pantebreve og lånoptagelser m.v Debitorstyring og inddrivelse. Udgifter forbundet med den overordnede styring af kommunens debitorer, herunder udsendelse af rykkerskrivelser, indgåelse af betalingsaftaler m.v. Udgifter til den primære opkrævning er placeret under det fagområde, der begrunder betalingskravet It-opgaver It-strategi og planlægning. Udgifter forbundet med udarbejdelse af it-strategi, planlægning og udvikling af itstruktur samt it-sikkerhedspolitik It-anskaffelse og -implementering. Udgifter til større anskaffelser af it-udstyr (servere og lignende), almindelige itvarekøb (pc'er, printere, software m.v.) og it-licenser (tjenesteydelser) It-drift og -support. Udgifter forbundet med it-systemers drift, herunder tilsyn med it-sikkerhed, drift og overvågning af systemer og netværk, it-support m.v. Endvidere udgifter til driften af kommunens centrale netværk, herunder netværk, der forbinder kommunens institutioner til kommunens centrale administrative netværk. 5

8 1.4. Intern service m.v Post, telefon og rådhusbetjente. Udgifter forbundet med modtagelse og afsendelse af post, telefonomstilling, informationsskranke samt rådhusbetjentservice Kantine. Udgifter forbundet med drift af kommunens personalekantiner Trykkeri. Udgifter forbundet med kommunens interne tryk af politikker, rapporter, analyser m.v Ejendomsvedligeholdelse. Udgifter forbundet med planlægning af ejendomsvedligeholdelse, herunder udgifter forbundet med den overordnede styring af kommunens ejendomsdrift. Udgifter til tilsynet med de kommunale ejendomme samt udgifter til energirådgivning af kommunale institutioner, udarbejdelse af energipolitik m.v Ejendoms- og arealudlejning. Udgifter forbundet med udlejning af kommunens ejendomme og arealer, herunder forpagtningsaftaler m.v. Omfatter ikke regnskabsudarbejdelse og visitation af borgere til lejligheder Køb og salg samt jordforsyning. Udgifter forbundet med kommunens køb og salg af fast ejendom, herunder udgifter ved udbud og salg af grunde m.v Journalisering. Udgifter forbundet med kommunens overordnede og generelle journalføring og arkivering, herunder opgaver vedrørende kommunens journalplan, opgaver vedrørende indførelsen af ESDH samt arkivering Indkøbsaftaler, herunder udbudsforretninger. Udgifter forbundet med styringen af centrale indkøb og fælles udbud, herunder udarbejdelse af indkøbspolitik og indkøbsstrategi, kontraktindgåelse m.v. Udgifter forbundet med styringen af itindkøb er ikke omfattet Forsikringer og risikostyring. Udgifter forbundet med administrationen af kommunens forsikringer samt opgaver vedrørende risikostyring Formidling og kommunikation. Udgifter forbundet med kommunens centrale interne kommunikation, herunder lønudgifter til kommunikationsmedarbejdere, intranetredaktører og lignende. 6

9 2. Sekretariatsbetjening 2.1. Sekretariatsbetjening Sagsfremstilling og udvalgsbetjening m.v.). Udgifter forbundet med sekretærfunktionen ved udvalgs- og byrådsmøder m.v., udgifter forbundet med afholdelse af udvalgsmøder, udarbejdelse og udsendelse af dagsorden, referater m.v Valg. Administrative opgaver vedrørende afholdelse af valg, herunder kommunalvalg, folketingsvalg, skolebestyrelsesvalg, ældrerådsvalg, specifikke folkeafstemninger m.v Juridiske opgaver. Lønudgifter til medarbejdere beskæftiget med juridisk rådgivning, juridisk analyse m.v. samt udgifter til ekstern juridisk bistand Formidling og kommunikation. Udgifter forbundet med kommunens centrale eksterne kommunikation, herunder lønudgifter til kommunikations- og pressemedarbejdere, webredaktører og lignende samt udgifter til annoncering m.v Mellemkommunalt og internationalt samarbejde. Udgifter forbundet med administrationen af det mellemkommunale og internationale samarbejde. 3. Myndighedsudøvelse 3.1. By, bolig og trafik Byggesager. Udgifter forbundet med behandling af ansøgninger om byggetilladelser, dispensationer, ibrugtagningstilladelser, tilsyn med kommunale byggeprojekter m.v Byfornyelse. Udgifter forbundet med administrationen af byfornyelse, herunder godkendelse af ansøgninger, sagsfremstilling til politisk behandling m.v Støttet byggeri. Udgifter forbundet med myndighedsgodkendelse af støttet byggeri, udbetaling af tilskud, ankenævnsopgaver, løbende tilsyn med almene boligforeninger m.v Ejendomsskat, BBR m.v. Udgifter forbundet med opkrævning af kommunale ejendomsskatter samt registrering af oplysninger om bygnings- og boligforhold (BBR). 7

10 Veje og trafik. Udgifter forbundet med den overordnede planlægning af veje, kollektiv trafik, færgedrift m.v. samt udgifter forbundet med godkendelse af vejprojekter, vejsyn på private fællesveje m.v Parkeringsadministration. Udgifter forbundet med den overordnede planlægning af parkeringspladser og -anlæg samt udgifter forbundet med at iværksætte og administrere trafikregulerende tiltag Plan, natur og miljø Kommune-, lokal-, by- og øvrig fysisk planlægning. Udgifter forbundet med udarbejdelse af kommune- og lokalplaner samt øvrige planer som spildevandsplan, affaldsplan, vandforsyningsplan m.v Parker, grønne områder, idrætsanlæg og kirkegårde. Udgifter forbundet med at planlægge anlæg af parker, legepladser, grønne områder og idrætsanlæg, herunder udgifter forbundet med den overordnede styring af områdets drift og vedligeholdelse. Udgifter til legepladstilsyn Havne og lystbådehavne. Udgifter forbundet med planlægning af havne og lystbådehavne samt administrationen af diverse havnerelaterede betalinger Miljø, vandløb m.v. (udgår fra 2007). Udgifter forbundet med udarbejdelse af miljøpolitik, rådgivning af borgere og virksomheder i miljøspørgsmål samt gennemførelse af miljøtilsyn på virksomheder, landbrug m.v. Fra 2007 skal opgavefeltet konteres på funktion eller funktion Forsyningsområdet administration. Administrative udgifter i forbindelse med spildevand, vandforsyning, varmeforsyning og affaldshåndtering Børn Undervisning. Udgifter forbundet med rådgivning af borgere, planlægning og overordnet ledelse af kommunens skolevæsen inkl. skolefritidsordninger, skoleklubber, ungdomsskole og forhold vedrørende elever i privat- og friskoler. Visitation og pladsanvisning samt afregning af tilskud m.v. 8

11 Dagtilbud. Administrative udgifter i tilknytning til kommunens dagtilbud, herunder udgifter forbundet med den overordnede og koordinerende planlægning på området, dialog med borgere om pasningstilbud samt udgifter til egentlig pladsanvisning (visitation) til de enkelte pasnings- og klubtilbud, ventelistehåndtering samt opkrævning af forældrebetaling Handicappede børn og unge. Udgifter forbundet med den overordnede planlægning af strukturen på området, udgifter til dialogen med borgerne om de forskellige tilbud samt udgifter i forbindelse med visitering, afregning m.v Udsatte børn og unge. Udgifter forbundet med den overordnede planlægning af strukturen på området samt udgifter i forbindelse med visitering, afregning m.v. Udgifter til rådgivning af og samtaler med borgere om forhold vedrørende tilbud. Omfatter ikke den udførende del af familierådgivning m.v., som iværksættes efter selve visitationen Kommunale sundhedsydelser, herunder tandpleje til børn og unge. Udgifter forbundet med administrationen af den generelle sundhedsplejeordning til børn og unge, herunder rådgivning og vejledning Voksne (overførselsindkomster m.v.) Pensioner og personlige tillæg. Udgifter forbundet med rådgivning og sagsbehandling af alle former for pensioner og personlige tillæg til førtids- og folkepensionister Boligstøtte. Udgifter forbundet med rådgivning og sagsbehandling af alle former for boligstøtte til borgere Dagpengeadministration (ændret indhold fra 2007). Udgifter forbundet med rådgivning, sagsbehandling, administration og udbetaling af sygedagpenge og dagpenge ved barsel og orlov til borgere eller refusion til virksomheder. Fra 2007 omfatter opgavefeltet kun den sociale sagsbehandling og udbetaling af ydelser, mens den beskæftigelsesrelaterede sagsbehandling i job- og pilotcentre skal konteres på funktion Dagpengeopfølgning (ændret indhold fra 2007). Udgifter forbundet med det lovpligtige opfølgningsarbejde i forbindelse med sagsforløb inden for sygedagpengeområdet samt barselsdagpenge. Fra 2007 omfatter opgavefeltet kun den sociale sagsbehandling og udbetaling af ydelser, mens den beskæftigelsesrelaterede sagsbehandling i job- og pilotcentre skal konteres på funktion

12 Revalidering/flexjob/ledighedsydelse/skånejob (ændret indhold fra 2007). Udgifter forbundet med rådgivning, administration og sagsbehandling samt udgifter til interne og eksterne beskæftigelseskonsulenter m.v. Fra 2007 omfatter opgavefeltet kun den sociale sagsbehandling og udbetaling af ydelser, mens den beskæftigelsesrelaterede sagsbehandling i job- og pilotcentre skal konteres på funktion Kontanthjælp/aktivering/arbejdsmarkedsforanstaltninger (ændret indhold fra 2007). Udgifter forbundet med rådgivning, administration og sagsbehandling samt udgifter til interne og eksterne beskæftigelseskonsulenter m.v. Fra 2007 omfatter opgavefeltet kun den sociale sagsbehandling og udbetaling af ydelser, mens den beskæftigelsesrelaterede sagsbehandling i job- og pilotcentre skal konteres på funktion Børnetilskud/underholdningsbidrag/familieydelse. Udgifter forbundet med rådgivning, administration og sagsbehandling Narko- og misbrugsbehandling. Udgifter forbundet med rådgivning, administration og sagsbehandling af borgere med misbrugsproblemer samt udgifter til kommunens forebyggende indsats samt tilbud om behandling og afvænning Integration. Udgifter forbundet med rådgivning, administration og sagsbehandling samt udgifter til modtagelse/afhentning af flygtninge, etablering og indretning af boliger m.v Ældre og voksne handicappede m.v Pleje, bistand m.v. Administrationsudgifter i tilknytning til kommunens plejetilbud, praktisk bistand, madservice, plejebolig, genoptræning m.v. Omfatter ikke opgaver, der alene vedrører almene ældreboliger, herunder huslejeopkrævninger Voksne handicappede. Rådgivning og visitering af borgere samt planlægning og overordnet ledelse af kommunens tilbud vedrørende voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Socialpsykiatri. Rådgivning og visitering af borgere samt planlægning og overordnet ledelse af kommunens tilbud til sindslidende Hjælpemidler. Udgifter forbundet med rådgivning og visitering af borgere samt planlægning og overordnet ledelse af kommunens tilbud vedrørende hjælpemidler. 10

13 3.6. Kultur og fritid Biblioteker og kultur. Udgifter til overordnet administration af museer, biografer, musikskoler m.v., herunder rådgivning om tilskud, faciliteter m.v Fritid, idræt og folkeoplysning. Administrative udgifter forbundet med støtte til idræts-, fritids- og folkeoplysende aktiviteter, herunder sekretariatsbetjening af folkeoplysningsudvalg, yde tilskud i henhold til folkeoplysningsloven m.v. Udgifter til kultur- og fritidskonsulenter og lignende Øvrige opgaver Turisme og erhvervsfremme. Udgifter forbundet med rådgivning, vejledning, sagsbehandling og analyse af kommunens erhvervsudvikling og turisme Folkeregister og sygesikring. Udgifter forbundet med registrering af borgeres bopæl m.v. samt udstedelse af sygesikringsbeviser Skat. Udgifter forbundet med at rådgive og vejlede borgerne om forskudsskat m.v., herunder udarbejdelse og udsendelse af skatte- og frikort m.v Vielser. Udgifter forbundet med borgerlige vielser, herunder prøvelse af borgeres opfyldelse af betingelser for indgåelse af ægteskab Råd og nævn samt støtte til frivilligt socialt arbejde. Udgifter forbundet med myndighedsafgørelser vedrørende huslejeklager, hegnssager, alkohol- og hyrevognsbevillinger samt støtte til frivilligt socialt arbejde Forebyggelse og sundhedsfremme (fra 2007). Administrative udgifter i tilknytning til den kommunale del af sundhedsopgaverne, herunder udgifter forbundet med den overordnede og koordinerende planlægning på området Pas, kørekort m.v. (fra 2007). Opgavefeltet er ikke medtaget i kortlægningen, men fremadrettet skal den vejledende kontoplan omfatte dette opgavefelt. 11

Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration

Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration Opgaver på funktion 6.45.51 Capacent Indhold 0. Indledning 1 0.1 Baggrund 1 0.2 et 2 0.3 Metode 3 0.4 Overgangsopgaver i opgavekataloget 4

Læs mere

Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v.

Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.6 - side 1 Dato: Juli 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012/Budget 2013 Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v. Denne hovedkonto omfatter udgifter og

Læs mere

Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Årsrapport bilagssamling 2011 Årsrapport bilagssamling 2011 Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget 53 Miljøudvalget. 61 Børne- og Undervisningsudvalget. 69

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner 1.0 - side 1. Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012

Budget- og regnskabssystem for kommuner 1.0 - side 1. Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 Budget- og regnskabssystem for kommuner 1.0 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 1 INDLEDNING 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt Det kommunale budget- og regnskabssystem

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189 Budget 2015-2018 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 29 Bemærkninger... 41 Økonomiudvalget... 43 Socialudvalget...

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.)

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.) Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.sum.dk Samtlige kommunalbestyrelser Dato: Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: Sags nr.: Dok. nr.: Orientering om 22.

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

Virksomhedsplan inkl. servicedeklaration bygget op efter virksomhedsmodellen 1 ift. MKB

Virksomhedsplan inkl. servicedeklaration bygget op efter virksomhedsmodellen 1 ift. MKB Virksomhedsplan inkl. servicedeklaration bygget op efter virksomhedsmodellen 1 ift. MKB C E N T E R F O R Ø K O N O M I O G P E R S O N A L E 1 1. version godkendt i chefgruppen d. 19. juni 2007. 2. version

Læs mere

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017 Budget 2014 Samt overslagsår 2015-2017 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2014-2017 i hovedtal... Side 3 2. Budgetaftalen... Side 4 3. Generelle bemærkninger... Side 16 4. Budgetbemærkninger Fællesudgifter

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 20. december 2002 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2002/1562-18 Fil-navn: orientering.december.2002 ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

Politikerhåndbog 2014

Politikerhåndbog 2014 Politikerhåndbog 2014 Indhold og forord Indhold Forord... 5 Læsevejledning... 6 Tværgående politikker - demokrati:... 7 Politisk arbejdsform... 7 Syddjurs Kommunes visioner:... 8 Politisk besluttede forandringer...

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

1 INDLEDNING Indhold

1 INDLEDNING Indhold Budget- og regnskabssystem Dato: 8. november 2005 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014 Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelle

Læs mere

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere

Sektor 9.30 Administration m.v.

Sektor 9.30 Administration m.v. Sektor 9.30 Administration m.v. - 291-0.30 Administration m.v. Administration m.v. 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Sektor 0.30 Administration m.v. dækker Borgmesterens Afdeling.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

FORSLAG FRA ØKONOMIUDVALGET

FORSLAG FRA ØKONOMIUDVALGET Indhold: Ø01. Personalereduktion af 9 deltidsbrandmænd (549.000 kr.)...2 Ø02. Afskedigelse af sektorvejledere (250.000 kr.)...2 Ø03. Halvering af Ungdommens Uddannelsesvejlednings konto til køb af it,

Læs mere

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune April 2011 Baggrunden for Deloittes notat Indledning I forbindelse med byrådets vedtagelse af Strategi for konkurrenceudsættelse den 6. december 2010

Læs mere

Budget 2015. Specielle bemærkninger

Budget 2015. Specielle bemærkninger 2014 Specielle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE Specielle bemærkninger Økonomiudvalget Side 2 Arbejdsmarkedsudvalget 38 Social- og Sundhedsudvalget 88 Børn og Uddannelsesudvalget 179 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET 2015 FOR VEJEN KOMMUNE Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Tekst: Intern Service, Budget Lay out: Vejen Kommune Udgivet: December

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Regnskab bilagssamling 2008 Regnskab bilagssamling 2008 Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget.

Læs mere

Administrationskatalog

Administrationskatalog Administrationskatalog Revideret november 2013 Hvad får vi for pengene - og hvad kan vi få? Her er en samlet oversigt over, hvad der er indeholdt i admini- kundeservice, der kræver husleje op og sørger

Læs mere