Når et menneske dør. Praktisk information til de pårørende. Regionshospitalet Randers

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når et menneske dør. Praktisk information til de pårørende. Regionshospitalet Randers"

Transkript

1 Når et menneske dør Praktisk information til de pårørende Regionshospitalet Randers

2 Mødet med døden er et møde med det ukendte. Fornuften siger, at døden er en naturlig del af livet, men vores følelser protesterer. Vi accepterer tanken om døden, når vi har den på afstand; men når vi selv står ansigt til ansigt med døden, reagerer vi meget forskelligt. Vi kan føle usikkerhed, angst, vrede, lettelse, skyld, uvirkelighed, rastløshed og meget mere. Vi reagerer ikke ens, heller ikke i sorgen. Derfor er forskellige måder at reagere på lige rigtige og lige normale. Det er svært at miste. Ingen kan erstatte et menneske, der ikke er hos os længere. Det kan være svært at overskue fremtiden, og de praktiske ting omkring begravelse eller bisættelse kan virke uoverskuelige. Denne pjece er ment som en hjælp i denne svære situation. 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ved dødsfaldet side 4 Dødsattest - 4 Mulighed for at se afdøde på hospitalet - 4 Håndtering af effekter fra afdøde patienter - 4 Obduktion - ikke obduktion - 4 Retslægeligt ligsyn og obduktion Begravelse/bisættelse - 6 Dødsanmeldelse - 6 Hvornår skal begravelsen foregå - 7 Kirkelig - ikke kirkelig begravelse /bisættelse - 7 Borgerlig begravelse/bisættelse - 7 Andre trosretninger - 7 Kirkelig begravelse og bisættelse - 7 Begravelsesritualets betydning - 8 Samtale med præsten - 8 Tøj, blomster m.m. - 8 Gravsted - 8 Mindesten/gravsten - 9 Urnenedsættelse - 9 Hvad koster en begravelse? - 9 Hvordan arrangeres det praktiske vedr. begravelsen/bisættelsen? Forhold vedrørende økonomi - 10 Skifteretten - 10 Konti i pengeinstitutter - 11 Ulykkesforsikring Telefonnumre

4 1. Ved dødsfaldet Dødsattest Ved ethvert dødsfald skal en læge skrive en erklæring, der fortæller, hvem den døde er, og hvad dødsårsagen var. Normalt udleveres dødsattesten til det bedemandsfirma, der tager sig af begravelsen/ bisættelsen, men de pårørende kan også selv få dødsattesten udleveret ved henvendelse til hospitalets kapel. Mulighed for at se afdøde på hospitalet Som pårørende kan du naturligvis altid komme til at se den afdøde. Dette kan enten ske på afdelingen eller i hospitalets kapel. Du er i den forbindelse altid velkommen til at kontakte afdelingens sygeplejersker, ligesom du også er velkommen til at kontakte kapellet. Håndtering af effekter fra afdøde patienter Alle værdigenstande anbringes i en plomberet kuvert og opbevares i hospitalets økonomiafdeling. Effekterne udleveres mod forevisning af skifteretsattest og personlig billedlegitimation samt fuldmagt fra eventuelle andre arvinger. Obduktion - ikke obduktion Formålet med obduktionen er at fastslå dødsårsagen med sikkerhed og konstatere evt. øvrige sygdomme, som kan have medvirket ved dødens indtræden. Man vil også ofte kunne afsløre evt. erhvervsbetingede sygdomme, som berettiger til erstatning, eller arvelige lidelser. Konstateringen af dødsårsagen har ikke blot lægevidenskabelig betydning. Det viser sig ofte, at efterladte også har interesse herfor. Når der er gået nogen tid efter dødsfaldet, føler mange mennesker sig trygge ved at vide helt nøjagtigt, hvad deres pårørende er døde af. Når den døde er gjort i stand og lagt i kiste, vil der almindeligvis ikke være synlige spor efter obduktionen. 4

5 Der er lovmæssigt fastlagt rammer for udførelsen af obduktionen. Hvis afdøde skriftligt har indvilliget i obduktionen, kan denne altid foretages. Har afdøde derimod udtalt sig imod obduktion, eller må indgrebet antages at stride mod afdødes livsopfattelse eller religiøse opfattelse, må obduktionen ikke foretages. I andre situationer end de 2 ovenfor nævnte skal de nærmeste pårørende - hvis deres opholdssted kendes - oplyses om, at afdelingen påtænker obduktion, og anmodes om samtykke til indgrebet. De nærmestes afgørelse af, om obduktionen må foretages, skal naturligvis respekteres. Ønsker afdødes nærmeste ikke at tage stilling til spørgsmålet på stedet, har de mulighed for at modsætte sig obduktionen indenfor 6 timer efter, at de har fået meddelelse om, at afdelingen påtænker at foretage obduktion. Denne regel giver pårørende mulighed for evt. at nægte obduktionen, f.eks. at meddele dette telefonisk til vagthavende læge på den pågældende afdeling, inden udløbet af de 6 timer. Hvis der ikke inden fristens udløb er fremkommet et forbud mod obduktion, kan denne foretages. Retslægeligt ligsyn og obduktion Det er i lovgivningen bestemt, at visse dødsfald skal anmeldes af lægen til politiet med henblik på retslægeligt ligsyn. Det er bl.a. dødsfald som følge af strafbare forhold, selvmord eller ulykkestilfælde, død fundne personer og pludselige, ikke lægeligt forudsete dødsfald. Undersøgelserne kan forhindre senere rygtedannelse om dødsfaldet og være af strafferetslig og forsikringsmæssig betydning, f.eks. ved erstatning for erhvervsbetingede sygdomme. Det retslægelige ligsyn foretages af embedslægen med en repræsentant fra politiet samt en repræsentant fra Kapellet. 5

6 Det afgøres, om der skal foretages retslægelig obduktion. Politiet skal underrette de pårørende, hvis der foretages retslægelig obduktion. Modsætter de pårørende sig det, skal politiet inden 24 timer forelægge spørgsmålet for en dommer. 2. BEGRAVELSE/BISÆTTELSE Ved en begravelse bliver kisten sat i jorden på en kirkegård. Ved en bisættelse brændes afdøde i sin kiste, og asken lægges i en urne, som nedsættes på en kirkegård. Dødsanmeldelse Når et menneske dør, skal det senest 2 hverdage efter dødsfaldet an meldes til begravelsesmyndigheden. Begravelsesmyndigheden er her i landet sognepræsten i afdødes bo pælssogn - uanset om der ønskes kirkelig eller borgerlig begravelse. I alle større byer vil det i praksis være kirkekontoret (kordegn kontoret), der modtager dødsanmeldelsen. Hvis du ikke har kendskab til, hvilket bopælssogn, der er tale om, kan oplysning herom fås ved henvendelse til Folkeregistret. Når dødsfaldet anmeldes, skal følgende dokumenter medbringes: dødsattest, dåbs- eller navneattest, vielsesattest, evt. skilsmisse- og separationsbevilling samt sygesikringsbevis. Præsten/kordegnen kan hjælpe med at udfylde dødsanmeldelsen og sørger for besked til de borgerlige myndigheder og skifteretten. Hvis du har henvendt dig til et bedemandsfirma, vil bedemanden sørge for at få udfyldt dødsanmeldelsen, som du så blot skal underskrive. 6

7 Hvornår skal begravelsen foregå? Begravelseshandlingen skal finde sted senest 8. dagen efter dødsfaldet, og du har således god tid til at overveje og tage beslutninger vedrørende begravelsen/bisættelsen. Kirkelig - ikke kirkelig begravelse/bisættelse Hvis afdøde var medlem af folkekirken, vil en præst medvirke ved be gravelseshøjtideligheden. Hvis afdøde var udmeldt af folkekirken, tages det som udtryk for, at afdøde ikke ønskede en præsts medvirken - uanset om de pårørende måtte ønske det eller ej. En præst fra et trossamfund uden for folkekirken kan også forestå be gravelseshøjtideligheden. Forudsætningen er, at afdøde enten var medlem af det pågældende samfund eller på anden måde klart har til kendegivet dette ønske. Borgerlig begravelse/bisættelse Hvis afdøde ikke er medlem af folkekirken, kan de pårørende - hvis de ønsker det - selv tilrettelægge en mindehøjtidelighed uden præst i et kapel. Andre trosretninger Det er også muligt at tilrettelægge en mindehøjtidelighed i kapellet for andre trosretninger end den kristne. Der kan for eksempel stilles et lokale til rådighed for den rituelle afvaskning af den afdøde, som praktiseres i islam. Hvis der er bestemte ønsker eller religiøse påbud forbundet med tilrettelæggelsen af mindehøjtideligheden i Kapellet, er du meget velkommen til at henvende dig med dine spørgsmål på telefonnummer

8 Kirkelig begravelse og bisættelse En kirkelig begravelse eller bisættelse kan finde sted enten i den kir ke, afdøde tilhørte, eller i et kapel på en af de store kirkegårde - i særlige tilfælde også i hospitalets kapel. Ved en begravelse bæres kisten efter højtideligheden i kirken (eller kapellet) ud og sænkes i graven efterfulgt af jordpåkastelse. Ved bisættelse foregår jordpåkastelsen i kirken (eller kapellet). Kisten køres herefter til krematoriet. Urnen med asken sættes senere i jorden på kirkegården. Begravelsesritualets betydning Til alle tider og i alle kulturer har man kendt til ritualer ved dødsfald - ritualer, som skulle give afskeden en smuk og værdig form. I vores kristne kultur er begravelseshøjtideligheden et sådant ritual. Gennem ord, bøn, musik og sang udtrykkes følelser som sorg, savn, fortvivlelse, taknemmelighed og håb. En anden vigtig side ved begravelseshøjtideligheden er fællesskabet. Fællesskabet med de andre, som kendte afdøde godt og derfor også føler sorg og savn. Det fællesskab kan støtte meget i sorgen og savnet. Samtale med præsten Det er altid en god idé at få en personlig samtale med den præst, der skal medvirke ved begravelseshøjtideligheden. Ved en sådan samtale kan du finde frem til de salmer, som du synes vil være passende. Du kan desuden fortælle præsten om afdøde, således at begravelseshøjtideligheden får et personligt præg. Kontakten med præsten kan endvidere være en god støtte i tiden efter dødsfaldet. 8

9 Tøj, blomster m.m. Du kan købe ligklæder eller du kan medbringe noget af afdødes eget tøj og bede om, at afdøde klædes i det. Blomster til pyntning af kiste kan bedemanden sørge for - eller du Kan selv vælge at pynte kisten. Gravsted Præsten/kordegnen i afdødes bopælssogn eller bedemanden kan oplyse dig om, hvilke kirkegårde der kan komme på tale. Du kan så vælge et gravsted på den kirkegård, du ønsker. Gravstedet bestilles på kirkegårdskontoret - i landsogne hos graveren eller kirkeværgen. Der er flere typer af gravsteder. Forespørg om mulighederne på den kirkegård, du vælger. Og vær opmærksom på, at et gravsted ikke kun er afdødes sidste hvilested, men også et sted, hvor de efterladte kan gå hen med deres sorg, savn og minder. Derfor bør det være et sted, som du synes godt om. Mindesten/gravsten Stenen til gravstedet behøver du ikke vælge lige med det samme. Giv dig bare god tid til at finde den sten, som du synes om. Mindesten/- gravsten bestilles hos en stenhugger, men da reglerne om brug af sten varierer fra kirkegård til kirkegård, vil det være klogt at spørge kirkegårdskontoret/graveren til råds. Urnenedsættelse Et par uger efter bisættelsen vil nedsættelsen af urnen normalt finde sted. Hvis urnen skal i et urnegravsted, kan de pårørende deltage ved urnenedsættelsen. De pårørende aftaler i så fald tidspunkt for urnenedsættelsen med kirkegårdskontoret/graveren. Skal urnen nedsættes i fællesgrav, må de pårørende ikke være til stede. 9

10 Hvad koster en begravelse? Prisen på en begravelse eller bisættelse vil variere. Den afhænger bl.a. af, hvor meget af det praktiske man overlader til bedemanden, og af, hvilken kiste og pyntning der vælges. Prisen afhænger også af, hvilken type gravsted, der vælges, og af, om højtideligheden finder sted på en hverdag eller en lørdag. Det er den afdødes formueforhold, som er afgørende for, om der kan udbetales begravelseshjælp fra det offentlige. Forespørgsel herom kan rettes til social- og sundhedsforvaltningen i afdødes bopælskommune. Hvis afdøde var medlem af sygesikringen Danmark - både gruppe 1 og 2 - udbetales herfra en begravelseshjælp, se under tilskud. Endvidere yder nogle faglige organisationer begravelseshjælp. Hjælpen fra disse steder udbetales dog ikke pr. automatik. De er selv an svarlig for at henvende Dem og meddele dødsfaldet. Udgifterne til begravelse dækkes af afdødes bo. Hvis afdøde ikke efterlader sig økonomiske midler, kan de pårørende søge om dækning af udgifterne ved at henvende sig på det socialkontor, som afdøde hørte under. Her skal de pårørende medbringe en attest, som kan fås hos skifteretten. Hvordan ordnes det praktiske vedr. begravelsen/bisættelsen? Du bestemmer selv, hvor meget af det praktiske du selv vil tage dig af, og hvor meget du vil overlade til bedemanden. Du fortæller bedemanden, hvilke ønsker du har til begravelsen/ bisættelsen. Bedemanden kommer gerne hjem til dig, eller du kan tage hen til bedemandsfirmaet for at træffe aftaler om det videre forløb. 10

11 3. FORHOLD VEDRØRENDE ØKONOMI Skifteretten Skifteretten er den retsinstans, som tager sig af boet. Det vil sige af dødes ejendele, fast ejendom samt øvrige formue. Skifteretten varetager opgørelsen af formue og evt. gæld i boet samt fordeling af arven i henhold til gældende love. Skifteretten underrettes automatisk om dødsfaldet fra sognepræsten/ kirkekontoret. Det er ved lov påbudt, at en afdødes efterladenskaber skal opbevares omhyggeligt, indtil skifterettens nærmere bestemmelser foreligger. Selv ægtefællen må således ikke bruge af afdødes kontante penge eller hæve på bankbog. Kommer de efterladte pludseligt i økonomisk bekneb, kan de henvende sig til socialforvaltningen eller evt. til deres pengeinstitut. Skifteretten indkalder altid den/de nærmeste pårørende til et møde angående deling af boet. Mødet afholdes sædvanligvis 4-6 uger efter, at dødsfaldet er anmeldt til skifteretten. Skifteretten har som alt overvejende hovedregel ikke mulighed for, forud for mødet at give tilladelse til tømning af lejlighed, deling af indbo med videre. Konti i pengeinstitutter Du bør vide, at konti i pengeinstitutter spærres, når kontoindehaveren dør. Dette gælder også, hvis der er tale om en fælleskonto. De kan først genåbnes, når skifteretten har behandlet dødsboet og udstedt skifteretsattest. Ulykkesforsikring Hvis dødsfaldet skyldes et ulykkestilfælde, skal dette anmeldes til forsikringsselskabet inden 48 timer efter dødsfaldet. 11

12 4. TELEFONNUMRE. Regionshospitalet Randers Tlf.: Afdeling: Lokal: Skadestuen Tlf.: Kontakt sygeplejerske: Kapelkontoret Randers Tlf.: Telefonisk henvendelse: mandag - fredag kl Personlig henvendelse: Efter aftale INFO 02 Oktober 2011 ILM Regionshospitalet Randers Skovlyvej Randers NØ

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald Når livet rinder ud Vejledning før og efter dødsfald Denne pjece er udgivet af Bedemand Berner og Den lokale bedemand som hjælp til de pårørende efter et dødsfald og som information til dem, som ønsker

Læs mere

Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening.

Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening. en guide 1 Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening. I mange år var det foreningens vigtigste

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand. Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer, der følger.

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse Indhold Forord... 1 Mine ønsker til begravelsesform... 2-5 Andre relevante oplysninger... 6-7 Yderligere ønsker/oplysninger... 8-9 Vejledning i udfyldelse

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD INDHOLD INDHOLD Indledning s. 03 Et barn er aldrig for lille til at savne og sørge s. 04 Konkrete råd i forbindelse med dødsfald s. 07 Fra død til begravelse

Læs mere

Når man mister en af sine kære

Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære kan det være svært at overskue alt det praktiske og juridiske, der automatisk følger med et dødsfald. Derfor har vi lavet denne oversigt til

Læs mere

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Åbningstid: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 INFORMATIONSMATERIALE OM ARV, GAVE OG TESTAMENTE Side 2 Indholdsfortegnelse Dødsboskifte... 3 Skifteretten... 4 Boudlæg... 4

Læs mere

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat.

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat. OmSorg - handleplan Indledning Når en elev mister en forældre/søskende Når skolen mister en elev Når skolen mister en ansat Ulykker i skolen Alvorlig sygdom hos elev Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Efter branden Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Hvad sker der efter branden? Efter en brand er der konkrete problemer og spørgsmål, der trænger sig på. For hvad sker der i

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

Arv Kræftens Bekæmpelse. Når Kræftens Bekæmpelse arver

Arv Kræftens Bekæmpelse. Når Kræftens Bekæmpelse arver Når arver Indhold Orden i tingene. Tingene i orden. Hvert år vælger rigtig mange mennesker at testamentere til. Så mange at indtægterne fra arv i dag er den største indtægtskilde overhovedet for foreningen.

Læs mere

Forord. Undervisningsmaterialet vil løbende blive opdateret på hjemmesiden.

Forord. Undervisningsmaterialet vil løbende blive opdateret på hjemmesiden. Forord Danmarks Domstole det vil sige 24 byretskredse, Østre og Vestre Landsret, Højesteret, Sø- og Handelsretten, Procesbevillingsnævnet, Den særlige Klageret og Domstolsstyrelsen er en organisation,

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 60 byer landet over yder vi rådgivning inden for områderne Erhverv, Privat og Bolig. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Når døden os skiller KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Vi bliver alle før eller siden konfronteret med de menneskelige, praktiske og juridiske problemer, når nogen

Læs mere