HVEM RÅDER OVER RÅDE- RETTEN?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVEM RÅDER OVER RÅDE- RETTEN?"

Transkript

1 MAJ 2001 Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B Udgives af Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. Kronprinsessegade København K Telefon Telefax Telefax udlejning Internet Redaktion Ejner Baadsgaard, ansv. Benny Flindt Anette Hertz (DJ) Oplag Eget tryk Sendes til Alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer i FB/KSB og H44, alle ansatte samt samarbejdspartnere Næste nummer Næste nyhedsbrev fra 3B udkommer ca. 1. juli 2001 HVEM RÅDER OVER RÅDE- RETTEN? Den almene bolig skal have et kvalitetsløft. Det er en af konklusionerne i BL's rapport "Fremtidens almene bolig". Men det er også konklusionen på Landsbyggefondens nyeste rapport "Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger", som blev offentliggjort den 6. april i år. Alle er enige om, at der skal ske noget, hvis den almene sektor fortsat skal være attraktiv og kunne tilbyde et varieret boligudbud med tidssvarende boliger, smuk arkitektur og gode rammer for fællesskab. Men det er ikke uden problemer at arbejde med at højne kvaliteten i det eksisterende byggeri. Her er det ikke nok med politisk velvilje, der skal handling til. Og her tænkes på det regelsæt, der ligger til grund for arbejdet. Specielt er det et problem, når individuelle forbedringer, fx til køkken og bad, skal finansieres via lån i afdelingen betalt som huslejestigning af den enkelte. Det betyder for det første en langstrakt sagsbehandling, op til 4-6 måneder. Derudover stilles ofte en betingelse om, at der kan udarbejdes en 10-årig plan, der viser, at alle tilsvarende arbejder er planlagt udført for de øvrige beboere inden for den denne perionde samt at der kan gives tilsvarende lånemulighed for alle - uden at kommunen skal stille garanti. Argumentet fra kommunens side er ofte, at man ikke ønsker at stille kommunegaranti til arbejder, som ikke er absolut nødvendige, og som man "burde" have sparet op til via henlæggelser. Alle har en boligdrøm. I 3B vægter vi beboernes mulighed for at vælge og præge boligen selv. Det sker blandt andet i eksisterende byggeri gennem udvidet råderet og i forbindelse med nybyggeri gennem fremskudt råderet - medejerboliger. I ældre afdelinger kan det være svært at samle flertal for en samlet modernisering. Her er de individuelle og varierede boligforbedringer vejen frem. Råderetten giver muligheder til alle, der selv kan finansiere, men som almen boligorganisation har vi en forpligtelse til at sikre tidssvarende boliger til alle. Det kan i praksis sige individuelle forbedringer finansieret via afdelingerne og individuelle lejeforhøjelser. Et regelsæt, der gør det nemt og overskueligt at bidrage til denne proces, handler ikke blot om køkkener og lånerammer, men om hvem der råder over råderetten. Ejner Baadsgaard

2 2 MAJ 2001 INFORMATION FRA BL BL Informerer Nye "BL-informerer" siden sidst: Nr. 19: Statistiske nøgletal. Nr. 20: Den professionelle leder. Du kan henvende dig til 3B's sekretariat, hvis du ønsker eksemplarer af BL Informerer. Husk at opgive nummer. BEDRE RÅDERETSREGLER Sådan lød den klare melding fra fire ungdomspolitikere på BL's weekendkonference i 1. kreds. Den 31. marts var ungdomsrepræsentanter fra Venstre, Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten inviteret til at komme med deres bud på fremtidens boligpolitik på konferencen for BL's 1. kreds. Og de fire var ikke i tvivl om, hvad der skal til, før de almene boliger bliver attraktive for unge. Unge har svært ved at acceptere, at man ikke må sætte sit eget præg på sit hjem. Derfor er det afgørende, at råderetsreglerne gøres bedre. Om løsningen på boligmanglen var der dog ikke enighed. Her gik forslagene lige fra opførelse af traditionelt alment byggeri, over opførelse af blandede boligformer til forslag om at løse boligmanglen ved at lovliggøre helårsbeboelse i sommerhuse. Københavns almene fremtid Der var ikke aprilsnar indblandet, da Københavns Kommunes overborgmester Jens Kramer Mikkelsen dagen efter - den 1. april - kom med sit bud på den almene sektors fremtid. Jens Kramer Mikkelsen startede med at rose den almene boligsektor for at have været det 20. århundredes største succes. Men der var ikke mange løfter om flere almene boliger ej heller et direkte bud på fremtidens almene bolig. Kun at den almene sektor skal have en passende plads i fremtidens boligmarked. Jens Kramer Mikkelsen blev spurgt om det rimelige i, at det er så vanskeligt at gennemføre det nødvendige kvalitetsløft i de eksisterende boliger, fordi de politiske intentioner om øget råderet ikke er fulgt op af det nødvendige regelsæt. Kramer Mikkelsen var dog enig i, at det skal være overskueligt at føre intentionerne ud i livet - og ville tage spørgsmålet med hjem til nærmere undersøgelse. BL TEMADAG OM MILJØ På BL s temadag om Miljø var 3B repræsenteret som oplægsholder i forhold til den nye diplomordning for administrationer. Oplægget indeholdt delvis en redegørelse for, hvor langt ordningen er kommet, og hvilke tiltag der skal til for at opnå det grønne diplom. På temadagen fremlagde vi også vores miljømæssige resultater og de metoder, der er blevet anvendt for at opnå resultaterne. Vi er efterhånden nået ret langt med miljøarbejdet, hvilket naturligvis skyldes den fokus, der har været sat på området igennem de sidste 5-6 år. Vores resultater tæller lige fra sparepærer i gangarealer og i kontorlamper, A-mærkede hvidevarer, delvis økologisk mad, svanemærket papir m.m. At der har været sat fokus på miljøet igennem lang tid afspejler sig også i personalets engagement i miljøarbejdet og bevidsthed om, at miljøet er vores fælles opgave.

3 3 MAJ 2001 NYHEDER Fire mulige udviklingstendenser Justering:Almene boliger bevares, evt. suppleres med nye former for indskud, medejerskab og medbestemmelse. Liberalisering: Nogle almene boliger sælges, de fleste bevares men en del omdannes til mellemformer mellem ejer-, andels- og almene boliger. Sociale boligbyggeri: En del almene boliger sælges, resten gøres til sociale boliger med udbygget social service. Privatisering: Næsten alle almene boliger sælges, en lille rest omdannes til husvildeboliger. I FORM TIL FREMTIDEN 3B gennemførte i dagene 2. og 3. marts 2001 en virksomhedskonference under titlen I form til fremtiden. Forskningsleder Hans Kristensen fra By og Byg indledte 3B s virksomhedskonference fredag morgen med et veloplagt indlæg om fremtiden på boligmarkedet. Han tog udgangspunkt i velfærdsstatens boligpolitik og boligforsyning i perioden og kom ind på, hvilke forventninger der er til den fremtidig boligpolitik. Hans nøgleord var færre offentlige midler til boligformål, øget markedsregulering, færre hævdvundne rettigheder, mindre statsligt engagement. Med afsæt i gennemgangen af fremtidens boligpolitik opstillede Hans Kristensen så fire kvalificerede gæt om fremtiden såkaldte scenarier. Fire forskellige forudsigelser I scenariet Justering tegnes et billede af et boligmarked, der stort set fortsætter uændret. De almene boliger sælges ikke, den offentlige støtte opretholdes og segregationen fortsætter. Det andet scenario er Liberalisering, hvor salg af almene boliger vil ske i begrænset omfang, hvor den almene sektor vil blive revitaliseret gennem markedsorientering, hvor medeje og selvbestemmelse vil fylde mere og mere, og hvor den generelle offentlige støtte begrænses i stadig stigende grad. Tredje scenario er Socialt boligbyggeri, hvor velfærdsstaten trækker sig tilbage: Dem, der kan klare sig selv, skal gøre det, mens de, der har behov, fortsat skal have hjælp. Velfærdsstaten skrumper altså lidt, visse almene boliger sælges bestemt af kommunen, og det kommunale engagement øges i de tilbageblivende almene boliger. Fjerde og sidste scenario hedder kort og godt Privatisering: Det offentlige engagement i boligsektoren afskaffes helt, og boligforsyningen overlades til markedet. Stort set alle almene boliger sælges, mens få husvildeboliger vil blive bevaret. Pointen i Hans Kristensens indlæg var naturligvis, at alle boligorganisationer bør være opmærksomme på, hvordan omgivelserne er og udvikler sig. Og som sådan var scenarierne et godt udgangspunkt for eftermiddagens gruppediskussioner under temaet: I form til fremtiden. og så til egen hverdag Lørdag fremlagde Ejner Baadsgaard konklusionerne fra den BLarbejdsgruppe, han har været formand for, og som har udarbejdet et oplæg til Fremtidens almene bolig et boligtilbud til alle. Hovedoverskrifterne var i ekstrem kort form: Kvalitetsløft, Større service og udbud, Styrke betjeningen af den enkelte, Hensigtsmæssige regler, Ansvarlighed, Øge mængden af boliger, Nye koncepter, Aktiv del af lokalsamfundet og endelig en variation over den almene boligform, herunder medejerboliger. Fremtiden, det er nu! hed overskriften på de sidste indlæg på konferencen, der dækkede så forskellige emner som Byudvikling i fællesskaber, Grøn boligadministration, Folehavens frikvarter, Tilvalgskatalog på Grønhøj og Multikabling. Konferencen blev rundet af med at samle konklusionerne fra gruppediskussionerne og overveje, hvordan de kan sættes i gang. Som opfølgning på konferencen vil der på 3B s personalemøder blive set på, hvordan det går med at implementere gruppernes forslag.

4 4 MAJ 2001 Regn på boligstøtten På kan man nu selv få et overblik over reglerne for boligstøtte. Man kan både se, om man har krav på støtte og regne på hvor meget. Havnefronter og lokalsamfundsarbejde Bestyrelsen for 3B hentede april inspiration i Holland. Liv i havnen og ikke mindst boligbyggeriets rolle i udformningen af en ny havnefront var emnet for besøg i Amsterdam og Rotterdam. En inspiration, der med oplægget til Københavns Kommunes Kommuneplan forhåbentligt snart bliver brug for. Når det gælder lokalsamfundsarbejde, koordinering af frivillig indsats og etablering af varige lokale arbejdspladser, er der meget at hente i Holland. Her fik bestyrelsen et godt indblik i aktiviterne i Rotterdam og Haag, blandt andet Opzoomers, natteravne, lokale vejteams m.m. Områdemøder Som opfølgning på fælleskonferencen gennemfører formandskabet en møderække, hvor afdelinger i samme geografiske område samles og diskuterer, hvad der rører sig i tiden. Første møde holdes på Amager den 29. maj. OMFINANSIERING AF AFDELINGER 3B har modtaget en foreløbig udmelding om, hvordan det er gået ansøgningerne om omfinansiering. De afdelinger, 3B har søgt omfinansieret, er enten optaget på hovedliste eller venteliste. De afdelinger, der er optaget på hovedlisten, vil blive omfinansieret - og det drejer sig om Remisevænget Øst, Remisevænget Nord, Hørgården 1, Hørgården 2, Slotsherrenshus og Grønrisvej. Remisevænget Vest er ikke på hovedlisten, men den tidligere omfinansieringssag er genåbnet, og det svarer til, at afdelingen er prioriteret på hovedlisten. De afdelinger, der er optaget på venteliste, vil blive vurderet sammen med de øvrige afdelinger på listen og derefter prioriteret efter trang. Derfor vides ikke på nuværende tidspunkt, om Hammelstruphus, Lønstrupgård og Bryggergården vil blive omfinansieret. Næste skridt er, at helhedsplanerne revideres, og der udarbejdes et revideret budget for år Herefter bliver sagernes omfang behandlet, lejeniveauet bliver fastsat, og det bliver afgjort, i hvilket omfang boligorganisationerne skal medvirke til støtteforanstaltninger. Realistisk betyder det, at de fysiske projekter ikke starter før tidligst til efteråret. ET GODT ÆLDRELIV Københavns Kommune har netop holdt borgermøder og høring om ældrepolitiken. 3B har både været med til at udarbejde materiale til høringsrunden - og BL's svar. Københavns Kommune holdt i november 2000 en konference om ældreområdet. På baggrund af konferencen har 3B været med i en arbejdsgruppe, der har givet et bud på vision og mål for boformer. For 3B har det været vigtigt at understrege, at boformer for ældre ikke blot er institutionsboliger. Ældres boligønsker er meget forskellige, og en stor del af ældrelivet leves i almindelige boliger. Derfor er valgfrihed et helt centralt nøgleord. I det høringssvar, BL's 1. kreds derefter har sendt til kommunen, understreges også, at spørgsmålet skal indgå i kommunens samlede boligpolitik, så de ældre sikres muligheder for at få en bolig, de ønsker at blive gammel i. Kommunen bør i den forbindelse skabe mulighed for, at der fx kan oprettes almene seniorbofællesskaber - både i nybyggeri og i eksisterende bebyggelser. Det handler nemlig i høj grad om at gøre en bredere del af den eksisterende boligmasse attraktiv for - og egnet til - ældre. Boligorganisationerne kan selv medvirke ved at have tilgængelighed med i renoveringerne. Derudover kan vi arbejde på, at vores beboere aktivt i tide overvejer, om deres bolig er ældreegnet, eller om de bør flytte, mens de har overskud til det. Høringssvaret fastslår, at hvis intentionerne om et godt ældreliv i fremtiden skal opfyldes til fulde, skal alle sejl sættes i hele det kommunale styre.

5 5 MAJ 2001 GRØN INFORMATION Vandsparekampagne En vandsparekampagne er nu udarbejdet for beboerne både danske og udenlandske - i Hjortegården. Kampagnen består af en billedserie, som viser både den rigtige måde at anvende vand på og den forkerte. To lokale borgere fra Herlev er med på billederne for at øge interessen. Kampagnen støttes på den lokale INFO kanal, og det bliver spændende at se, om den slår igennem og resulterer i mindre vandforbrug. Multietnisk miljøkampagne Der tales meget om, at miljøkampagner ofte kun stiles til etnisk danske borgere. Det prøver grøn guide i 3B og grøn guide i Valby nu at råde lidt bod på, blandt andet gennem et samarbejde med BL, Københavns Vand, Center for Tværkulturelt Boligarbejde og Dansk Røde Kors. Målet er at sikre kampagnemateriale for vandbesparelser, som gerne skulle kunne anvendes af alle boligafdelinger og organisationer over hele landet. Miljøkontrollen har desuden bevilliget midler til at udvikle informations- og kampagnemateriale til etnisk udenlandske borgere i København. Grøn guide i 3B deltager i samarbejde med grøn guide i Holmbladsgade, Miljøkontrollen og konsulent Torkil Boisen om at udvikle og afprøve materialet. Materialet skal afprøves i en af 3B s afdelinger, som har registreringer og præsentationer af forbrug på blok eller opgangsniveau. Træ, pvc og miljø Trykimprægneret træ og pvc skal ifølge regeringens affaldsplan 21 udsorteres og i deponi, da det er meget miljøbelastende. Derfor må 3B s strategi være at undersøge alternative materialer og på sigt sikre en udfasning af både pvc og trykimprægneret træ. Miljøstyrelsen og Træbranchens Oplysningsråd har udarbejdet en håndbog om alternativer inden for træ - Håndbog om trykimprægneret træ og mulige alternativer. Den er allerede bestilt til inspektørerne i 3B, men håndbogen er gratis, og interesserede kan bestille den hos Miljøbutikken Træ kan også være problematisk i forhold til indeklima. Derfor har Miljøstyrelsen sammen med Astma og Allergiforbundet udgivet en pjece om emnet. Pjecen er gratis og kan bestilles hos Miljøbutikken eller rekvireres hos grøn guide i 3B.

6 6 MAJ 2001 NYHEDER Bestyrelsens forslag om fortrydelsesboliger: Indgår en boligtager et nyt parforhold, kan boligtageren og boligorganisationen i forbindelse med boligtagerens opsigelse aftale, at boligtageren skal stå først på ventelisten før bolighavende i samme afdeling eller område i en toårig periode. Ønsker boligtageren at udnytte denne særlige placering på ventelisten, skal boligtageren anmode om bolig til sig selv og den husstand, der fraflyttede, inden der er gået 2 år fra ophøret af boligtagerens oprindelige lejemål. Tilmeldingsmøde i Druehaven Nu er der holdt tilmeldingsmøde i seniorbofællesskabet Druehaven. Det skete den 26. april og satte et foreløbigt punktum for et længere beboerforløb, hvor interesserede og måske-beboere har arbejdet med et fælles grundlag for det kommende bofællesskab. Der er naturligvis spænding om den endelige fordeling af boliger, og når den er på plads, vil 3B arbejde videre sammen med de nye beboere om udarbejdelse af fælles leveregler. De, der har været med i forløbet, men ikke får en bolig i første omgang, vil kunne blive optaget på interesselisten. FB'S DELEGERETMØDE Delegeretmøde i FB med stor tilslutning og god stemning. Samarbejde var hovedtemaet, da FB s delegeretmøde blev holdt den 28. marts 2001 og foreviget af LokalTV. Beretningen var i år bygget op om temaet samarbejde, og generelt tegnedes et billede af gode samarbejder med både BL, FB s bestyrelse og i 3B. Men beretningen pegede også på, at der er nogle områder, hvor samarbejdet kunne blive endnu bedre. Efter godkendelse af beretning og regnskab stillede bestyrelsen forslag om fortrydelsesboliger. Forslaget blev vedtaget og gengives i sin fulde ordlyd her til venstre. Næste skridt er at sondere, hvordan kommunerne modtager forslaget. Afdelingsbestyrelsen i Folehaven havde stillet forslag om ændring af oprykningsreglerne, men forslaget blev efter debat forkastet. Endelig havde afdelingsbestyrelsen i Hedelyngen fremsat forslag om at nedsætte et udvalg, der skulle arbejde med formen på foreningsmødet, men da delegeretforsamlingen ikke har mandat til at ændre formalia omkring foreningsmødet før tidligst næste delegeretmøde, blev forslaget trukket. Det skete efter beslutning om, at FB s bestyrelse og afdelingsbestyrelsen i Hedelyngen til foreningsmøde den 7. juni 2001 hver udarbejder et oplæg som udgangspunkt for en debat om, hvordan foreningsmødet bliver mere dynamisk og vedkommende. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Hanne Bolvig blev genvalgt med akklamation, ligesom følgende medlemmer af bestyrelsen: Per Selvig, Niels Olesen, Hans Jørgen Larsen og Mahmoud Mohammed. Jeanette Ryttergaard Stabel blev 1. suppleant, Susanne Christiansen 2. suppleant, Ebbe Sonne 3. suppleant, og Bjarne Mathiasen blev 4. suppleant. INDFLYTNING I GRØNHØJ Så kom dagen, hvor de nye beboere i Grønhøj i Ballerup fik udleveret nøglerne til deres 46 rækkehuse. Det skete mandag den 30. april 2001 kl i en hektisk, men utrolig positiv stemning. Det var en ren fornøjelse at mærke beboernes entusiasme og se de meget smukke boliger. Grønhøj adskiller sig fra andre nye afdelinger på flere punkter. Det er første gang i Danmarkshistorien, at beboere kan flytte ind i almene medejerboliger. Dem er der 34 af i Grønhøj, mens der er 12 almindelige almene boliger. Det stiftende afdelingsmøde blev holdt allerede i slutningen af januar og beboerne har været med i planlægningen næsten fra starten, ligesom de har været igennem et langt forløb omkring forpligtende naboskab. Det er Vandkunsten, der har tegnet husene, og Skanska har været entreprenør. FB regner i øvrigt med at markere indvielsen af Danmarks første medejerboliger i slutningen af maj.

7 7 MAJ 2001 Borgermøde i Folehaven I forbindelse med Folehavens Frikvarterprojekt blev der i starten af februar i år holdt seminar, hvor afdelingsbestyrelse, lokale funktionærer, interesserede beboere og administrationen deltog. På seminaret blev der nedsat arbejdsgrupper til at løse aktuelle opgaver i afdelingen i forbindelse med lejlighedssammenlægninger, lukning af Kirsebærhaven, etablering af aktivitetshus m.m. Med baggrund i seminaret og arbejdsgrupperne holdes Borgermøde d. 9. maj 2001 kl i selskabslokalet Vinhaven 4 På mødet vil der blive orienteret om Frikvarterprojektet og arbejdsgrupperne, der er åbne for flere aktive beboere. Der vil også være mulighed for at drøfte eventuelle yderligere tiltag omkring indholdet i Frikvarterprojektets intentioner, og mødet indledes med et indlæg fra Kender du typen Jørn Duus. Asbest i Højstensgård Facaderenoveringen i Højstensgård forløber ikke helt uden problemer. Det viste sig fx, at der var asbest i nogle af pladerne over vinduerne, og håndværkerne er nu i gang med en asbestrenovering, som loven foreskriver. Projektet bliver noget dyrere end først antaget på grund af bl.a. asbesten, men forventes alligevel færdig til den aftalte tid, nemlig oktober GULDBERGSGADE KLAR I Guldbergsgade opfører FB for første gang både andelsboliger og almene lejeboliger, og byggepladsen er nu under opførelse. I Guldbergsgade 6 bygges almene boliger i flere størrelser og typer, og alle har enten altan og solrum eller tagterrasse. Der er 11 3-rums boliger på henholdsvis 73, 84 og 87 m 2 samt en 4-rums bolig på 102 m 2, og boligerne udlejes efter almindelige udlejningsregler. I naboejendommene Guldbergsgade 4 og Nørre Allé 3 opføres i alt 28 andelsboliger og den nye andelsboligforening har allerede haft stiftende generalforsamlig. Naboejendommene er nyrenoverede, og hele området har en hyggelig og god atmosfære. Begge bebyggelser bliver i seks etager med penthouse og elevator til alle etager. Andelsboligerne består af enten 3 eller 4 rum. De fleste bliver i en etage, men seks bygges i to etager. 16 boliger får adresse i Guldbergsgade 4, 12 boliger ligger på Nørre Allé 3. Det forventes, at man er klar til første spadestik på bebyggelserne i starten af maj 2001, og de nye boliger forventes at stå klar til indflytning i foråret KOMPETENTE TEAM Tirsdag den 17. april 2001 kl var sidste frist for at aflevere materiale til prækvalifikation på de tre seniorbofællesskaber i Ballerup, Kløvermarken, Solsikken og Valmuen, som skal i EUudbud. 11 teams, hver sammensat af en totalentreprenør, et arkitektog et ingeniørfirma har afleveret materiale, der belyser deres kvalifikationer. Materialet vurderes nu med henblik på i begyndelsen af maj at udvælge de fem teams, der skal konkurrere om opgavens løsning. Dominia AS er rådgivende ingeniører, og arkitekt Peter Duelund Mortensen bistår 3B med vurderingen og udarbejdelse af konkurrenceprogrammet. Solsikken består af 20 almene boliger, i alt ca m² inkl. fællesarealer. Kløvermarken består af 19 almene boliger, hvoraf de 14 er almene medejerboliger, i alt ca m² inkl. fællesarealer. Valmuen består af 20 almene boliger, i alt ca m² inkl. fællesarealer. Nøgleordene for hele byggesagen er brugernes medvirken i alle faser, gennemførelse af konkurrence i totalentreprise med inddragelse af brugerne og beboerne - og endelig samarbejde i et partneringkoncept i projektering og udførelse. Forventningen er enkelt sagt at få en beboergruppe, der samlet oplever at have fået optimal værdi for pengene i bebyggelsen inde og ude. Byggeriet er et Projekt Hus projekt under titlen Bygherren skaber værdier og støttes med kr. af By- og Boligministeriet.

8 8 MAJ 2001 NYHEDER Krattet tager form Bestyrelsen for KSB har bevilget kr. til Krattet til udearealer, beplantning mm, så afdelingen med såkaldt skæve huse kan leve op til sit navn, men beboerne skal også selv være aktive. Krattet har også modtaget kr. til opbygning af en grillplads fra Valby Bydels Valborgpulje til brugerstyrede aktiviteter. SKÆVE BOLIGER OG TIME-OUT Fra Settlementet Saxogården og Familie- og arbejdsmarkedsforvaltningen har KSB fået en henvendelse om interesse i at opføre nybyggeri på grunden Dannebrogsgade 12 til Skæve boliger og Time-out projekt. De skæve boliger skal omfatte to gange fem boenheder, mens Time-out projektet skal omfatte otte boliger. Time-out projektet henvender sig til alkoholikere, der skal tage stilling til en eventuel afvænning, og omfatter både boliger til kortvarigt ophold (til at blive ædru i) og midlertidige boliger til brug under afvænning. Udover de otte boliger til Time-out projektet ønsker Settlementet en etage til administration/personale samt fællesophold og motionsrum i kælderen. Det er et meget spændende projekt, og der stiles mod at ansøge om tilsagn til skæve boliger ca. 1. oktober BOGHOLDER ALLÉ Stærkt forsinket er den politiske behandling af byggesagen genoptaget i Københavns Kommune, der har godkendt projektet i Byggeog Teknikudvalget og i Økonomiudvalget. Den 10. maj forventes sagen behandlet i Borgerrepræsentationen. Herefter vil der være grundlag for at udarbejde en tidsplan for det videre forløb, hvilket ikke mindst vil glæde de mange beboere, der går og venter på svar på deres tilmelding. Bad og nye køkkener Ved et ekstraordinært afdelingsmøde den 27. marts 2001 blev fremlagt forslag om at etablere bad og udskifte køkkener i boligerne på Hvidbjergvej. Grundet bebyggelsens mange små boliger er sagens gennemførelse betinget af sideløbende lejlighedssammenlægninger i muligt omfang. Forslaget blev på mødet vedtaget med 46 stemmer for og fire imod. Der arbejdes for tiden med tilbagemeldinger fra beboerne om ønsker om fraflytning, lejlighedssammenlægning m.m. Beboerne kan vælge mellem forskellige typer indretning af køkken og bad samt farver og materialer. Endeligt valg sker i starten af juni. Afdelingen har ikke fælleslokaler, og flere ældre beboere har svært ved at komme til møder i Medborgerhuset m.m. Derfor stilles et telt op i bebyggelsen, hvor typer, materialer osv. kan ses. Samtidig bydes på en forfriskning. BEVAR DET LEVENDE HUS Velfungerende værested og samlingssted er truet. Huset på Høffdingsvej i Valby har nu i over fem år leveret sociale og kulturelle oplevelser til lokalområdet, herunder afdelingerne Valby, Poppelvænget og Arbejderboligerne. Desværre ophører Bydelsforsøget i Valby, hvilket kan få konsekvenser for Huset på Høffdingsvej. KSB ønsker at støtte projektet og forsøger i samarbejde med afdelingerne i området, medarbejderne og Valby Bydel at finde en løsning, så Huset stadig kan være et velfungerende værested og samlingspunkt for lokalområdet. Det er endnu ikke afklaret, om og i hvor høj grad - Københavns Kommune fortsat vil støtte Husets drift med midler til husleje, løn og aktiviteter. Men alle parter er villige til at tænke utraditionelt, og man kan forestille sig mange forskellige løsningsmodeller. Forudsætningen er dog, at huslejeudgiften dækkes.

9 9 MAJ 2001 NYHEDER Netto ind i Egeløvparken Forhandlingerne med Netto om leje af arealet til opførelse af en nærbutik er nu så langt, at vi forventer byggeriet opført i år. PARAPLYEN I HJORTEGÅRDEN Som en udløber af byudvalgsarbejdet er arbejdsmarkedsprojektet Paraplyen nu kommet godt fra start. Paraplyen er et samarbejdsprojekt mellem jobhus, boligafdeling og ejendomskontor, og der er 26 personer indskrevet, heraf er de otte for-revalidender. Den bærende idé er, at lokal aktivering i boligområdet både kan komme den enkelte og hele boligafdelingen til gode. Projektet arbejder bl.a. på, at deltagerne erstatter negative vaner (for eksempel forbrug af alkohol) med positive strategier. Projektet er organiseret i forskellige aktiviteter: * Dagcafé * Servicehold, der har sat projektets hjemsted i Anishaven 3-5 i stand * PC-service * Bevægelse og rygtræning En gang om ugen holder man fælles planlægningsmøder, og der bliver også sociale arrangementer. Projektet står for faste åbningstider i dagcaféen som et tilbud til alle beboere. Desuden overvejes det, hvordan projektet kan være med til at løse forskønnelses- og renoveringsmæssige opgaver i tilknytning til afdelingens drift. H44 HAR "KØBT BIL" Det er dyrt at aflevere elektronikaffald på genbrugspladsen. I hvert fald, hvis man ikke er kørende i en privat bil. Og efter at have regnet grundigt på det fandt man ud af, at det i høj grad kunne betale sig at investere i en varebil til at transportere elektronikaffald til genbrugspladsen i. Den private varebil er købt, forsikringen betalt og den står ved Herlev Skole. FORNYELSE PÅ HERLEV TORV Nye vinduer og inddækkede altaner giver Herlev Torv et tiltrængt kvalitetsløft Så er arbejderne i gang med at udskifte vinduer og inddække altanerne. Altaninddækningerne i boligerne mod centrets parkeringsareal er monteret og vil snart være klar til at tage i brug. Facadearbejderne afsluttes med maling, hvorefter afdelingen vil leve op til det kvalitetsløft, der i øvrigt er gennemført på torvet.

10 10 MAJ 2001 TILBUD OM NY VIDEN Kursusudvalget tilbyder kurser i foråret: 5. maj 2001 Aktivitetstræf MEDDELELSER Møde- og kursuskalender 15. maj Bestyrelsesmøde FB 18. maj Årlige funktionærfest 28. maj Bestyrelsesmøde KSB 29. maj Områdemøde for Amagerafdelinger 6. juni Bestyrelsesmøde 3B november Fælleskonference i 3B, LO-skolen PERSONALENYT Annette Jørgensen er fratrådt sin stilling i Intern Service med virkning den 15. marts 2001, i stedet er Rikke Persson ansat pr. 19. marts Drift- og energiafdelingen har fået to nye medarbejdere: Henrik Olsen startede den 1. marts 2001, og Elvi Ferré Andersen blev den 2. april 2001 ansat som teknisk assistent. Michael Meng er pr. 1. marts ansat i edb-afdelingen. Jesper Gøeg Petersen er fra 1. april ansat i udlejningsafdelingen, hvor Mohammed Abu Khader fratrådte den 30. april Gitte Svenningsen havde sidste dag den 30. marts 2001 i regnskabsafdelingen, hvor Pia Christensen fratræder sin stilling pr. 31. maj Mebrak Istefanos bliver efter endt uddannelse ansat i regnskabsafdelingen fra Indtil da er Lis Numelin Larsen vikar. Helle Førster Olesen fratræder sin stilling i huslejeafdelingen den 31. maj Vi ønsker alle held og lykke med deres nye job.

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Boligforeningen 3B - afdelinger Marts 2010 - v.3 Kraks Forlag AS (R/080125/1)

Boligforeningen 3B - afdelinger Marts 2010 - v.3 Kraks Forlag AS (R/080125/1) Udlejningsfolder Boligforeningen 3B - afdelinger Marts 2010 - v.3 Kraks Forlag AS (R/080125/1) Boligforeningen 3B Boligforeningen 3B er en almen boligforening med knap 12.860 boliger i 99 afdelinger i

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

SOLGT? JANUAR 2002 Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B

SOLGT? JANUAR 2002 Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B JANUAR 2002 Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B Udgives af Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. Kronprinsessegade 14 1306 København K Telefon 70 20 76 00 Telefax 33 18 62 64 Telefax udlejning 33 18

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Orientering

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION Baggrund P Da VK-regeringen trådte til, blev det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man ville give de almene beboere mulighed for at købe deres bolig P Et embedsmandsudvalg blev nedsat for at forberede

Læs mere

Din bolig - dit hjem

Din bolig - dit hjem Din bolig - dit hjem brug råderetten Juli 2005 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men med den nye lov om råderet, der trådte

Læs mere

Medejerboliger i Seniorbofællesskabet i Druehaven

Medejerboliger i Seniorbofællesskabet i Druehaven Medejerboliger i Seniorbofællesskabet i Druehaven November 2013 Baggrund Den almene medejerbolig bygger dels på en filosofi om, at mange tiltales af tanken om et lokalt og et forpligtende fælleskab og

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen (KAAI).

Gæst: Kurt Sander fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen (KAAI). Side 1/8 Afdeling 21. Referat fra afdelingsmøde den 8. september 2016, kl. 18,30. I mødet deltog: Beboere: 22 incl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Dorthe Kirch Michael Jensen Niels Nielsen

Læs mere

AlmenBolig+ - Beboermøde I. Enebærstien

AlmenBolig+ - Beboermøde I. Enebærstien AlmenBolig+ - Beboermøde I Enebærstien Velkommen! - v/ Kurt Gjerstof, Herlev Boligselskab Program for beboermøde d. 13. oktober 2011 1. Velkomst v/kurt Gjerstof, Herlev Boligselskab 2. Status på byggeprojekt

Læs mere

Medejerboliger i Grønhøj

Medejerboliger i Grønhøj Medejerboliger i Grønhøj Oktober 2013 Baggrund Den almene medejerbolig bygger både på en filosofi om, at mange tiltales af tanken om et lokalt og et forpligtende fælles- og naboskab, og at ens bolig ikke

Læs mere

Renovering af almene boliger via en helhedsplan

Renovering af almene boliger via en helhedsplan Renovering af almene boliger via en helhedsplan Denne folder beskriver de ting, der er ens for alle renoveringer via en helhedsplan. Vi tager dog altid udgangspunkt i den enkelte boligafdeling og de behov,

Læs mere

Medejerboliger i Blækhuset

Medejerboliger i Blækhuset Medejerboliger i Blækhuset Oktober 2013 Baggrund Den almene medejerbolig bygger på filosofi om, dels at mange tiltales af tanken om et lokalt og et forpligtende fælleskab og naboskab, dels at ens bolig

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Medejerboliger i Kløvermarken

Medejerboliger i Kløvermarken Medejerboliger i Kløvermarken September 2013 Baggrund Den almene medejerbolig bygger dels på en filosofi om, at mange tiltales af tanken om et lokalt og et forpligtende fælleskab og naboskab, dels at ens

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig 02 MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2015 ØSTJYSK BOLIG INDHOLD 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning Udgiver Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Denne halvårlige beretning er en orientering om, hvad vi i hovedbestyrelsen har arbejdet og beskæftiget os med

Læs mere

KOMMUNALVALG. SEPTEMBER 2001 Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B

KOMMUNALVALG. SEPTEMBER 2001 Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B SEPTEMBER 2001 Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B KOMMUNALVALG Udgives af Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. Kronprinsessegade 14 1306 København K Telefon 70 20 76 00 Telefax 33 18 62 64 Telefax

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem X Mia Falck bestyrelsesmedlem X Per Hasager bestyrelsesmedlem

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

AlmenBolig+ - Beboermøde I. Irishaven

AlmenBolig+ - Beboermøde I. Irishaven AlmenBolig+ - Beboermøde I Irishaven Program for beboermøde d. 5. marts 2013 1. Velkomst v/elin Jacobsen, Egedal Boligselskab 2. Tildeling af boliger - principper v/finn Larsen, Udlejningschef 3. Hvordan

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt. Afdelingsmøde for afd. 29 Sdr. Allé 5 Torsdag, den 3. september 2015 kl. 16.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Referat af beboermøde torsdag den 10. september 2015 kl. 19.00 11. september 2015 Deltagere: 31 husstande, 62 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Da Astrid

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 RENOVERING Til beboerne! Hermed indkaldes der til ekstraordinært afdelingsmøde. Mandag den 8. oktober 2012 kl. 19.00 i Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej

Læs mere

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Parterne aftaler herved Målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Aftaleholderen er ansvarlig for at levere det aftalte indhold samt at opfylde de vedtagne

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at Punkt 8. Godkendelse af ansøgning om helhedsplan og renovering af 138 almene familieboliger skema A. Boligforeningen Fjordblink, afdeling 10, Peter Freuchens Vej 1-39 2015-053889 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Nordmarksgården 30.3.2016 1 2 Der var 30 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 27,8 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 15. december 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP AKB Taastrups afdelinger i Høje-Taastrup Taastrupgård Blåkildegård Taastrup Valhøj Taastrupgård Opførelsesår: 1972 913 boliger, etagebyggeri Blåkildegård Opførelsesår:

Læs mere

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil.

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil. T MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Dato: 24. oktober2014 Ministeriet har ved brev af 29. august 2014 modtaget

Læs mere

NYE TIDER I NYDAMSPARKEN

NYE TIDER I NYDAMSPARKEN SK HUmøde info rts, kl. 18d år ma 25. ldkærg o på K NYE TIDER I NYDAMSPARKEN Nydamsparken er et godt sted at bo. Afdelingen ligger centralt og gårdrummet danner en grøn oase i en levende bydel. Og beliggenheden

Læs mere

TURBULENT HALVÅR. JULI 2002 Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B

TURBULENT HALVÅR. JULI 2002 Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B JULI 2002 Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B Udgives af Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. Kronprinsessegade 14 1306 København K Telefon 70 20 76 00 Telefax 33 18 62 64 Telefax udlejning 33 18 62

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 4. mandag den 6. juni 2016

Afdelingsmøde Afdeling 4. mandag den 6. juni 2016 Afdelingsmøde Afdeling 4 mandag den 6. juni 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg af referent 4. Valg af Stemmeudvalg 5. Godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning

Læs mere

INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET

INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET HUSK INFORMATIONSMØDE!! Torsdag d. 29 januar kl. 17-19 - mødested Rypen - kom og få mere at vide om helhedsplanen Goddag Jytte, skal vi ikke tage til informationsmødet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956 VEDTÆGTER for Aalborg Boligselskab af 1956 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Stk. 1. Boligorganisationens navn er Aalborg Boligselskab af 1956. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. Stk.

Læs mere

naturligt nærvær RENOVERING af Skanseparken NU GÅR RENOVERINGEN I GANG ENTREPRENØREN ER VALGT GENHUSNING HVORDAN OG HVORNÅR TIDSPLANEN Juni

naturligt nærvær RENOVERING af Skanseparken NU GÅR RENOVERINGEN I GANG ENTREPRENØREN ER VALGT GENHUSNING HVORDAN OG HVORNÅR TIDSPLANEN Juni naturligt nærvær RENOVERING af Skanseparken NU GÅR RENOVERINGEN I GANG ENTREPRENØREN ER VALGT GENHUSNING HVORDAN OG HVORNÅR TIDSPLANEN Juni TIDEN ER IKKE GÅET I STÅ! For mange beboere såvel nye som gamle

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri fsb afd. 1-19 Klokkergården Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde

Læs mere

NYT ÅR. JANUAR 2003 Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B

NYT ÅR. JANUAR 2003 Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B JANUAR 2003 Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B Udgives af Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. Kronprinsessegade 14 1306 København K Telefon 70 20 76 00 Telefax 33 18 62 64 Telefax udlejning 33 18

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

Seniorbofællesskaber

Seniorbofællesskaber Seniorbofællesskaber Aftenens program Velkomst og baggrund for mødet, v/steen Dahlstrøm Hvad er et seniorbofællesskab?, v/ Eva Lunding Olsen At bo i et seniorbofællesskab, v/ Carsten Machon Pause Hvordan

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30. Side 1/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Henny Rasmussen Aase Andersen Arne Olesen Allan Kirch Pedersen

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

Seniorbofællesskab - Lystoftegård

Seniorbofællesskab - Lystoftegård Seniorbofællesskab - Lystoftegård Aftenens program Velkomst og præsentation Præsentation af grunden Proces / tidsplan Økonomi / arbejdskapital Tildeling af boliger Det videre forløb Afsluttende spørgsmål

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 10. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Fælleshuset i Byagerparken

Fælleshuset i Byagerparken Til Boligtagerne i Byagerparken. Den 2. maj 2012 Referat: Afdelingsmøde afholdt tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.00 i Fælleshuset i Byagerparken 1. Velkomst samt valg af dirigent, stemmetællere og referent.

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde. 17. marts 2015 kl afholdt i selskabslokalet, Dahliahaven 134

Ordinært afdelingsmøde. 17. marts 2015 kl afholdt i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Til beboerne Side 1 af 5 1712 BIG 1712 / Lejer 18-03-2014 19:00 18-03-2014 22:00 Hermed fremsendes beslutningsreferat : Ordinært afdelingsmøde 17. marts 2015 kl. 19.00 afholdt i selskabslokalet, Dahliahaven

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 11. maj 2015 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

Velkommen til VORES NYE SYDBY

Velkommen til VORES NYE SYDBY Velkommen til VORES NYE SYDBY 2 Forord I år 2005 blev Fællesorganisationens Boligforening og Slagelse Boligselskab enige om, at den samlede bebyggelse på Ærøvej indeholdende 462 boliger og udearealer trængte

Læs mere

HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT. HEDEMARKEN blomstrer...

HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT. HEDEMARKEN blomstrer... HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT HEDEMARKEN blomstrer... HEDEMARKS NYT 02:2015 KOLOFON HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT udgives i sammenhæng med arbejdet med den fysiske helhedsplan. Udgivelsen har to mål: 1. Vi vil løbende

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30. Side 1/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30. Dagsorden: Åbent møde. 1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 15. august 2016. 2. Revisionsprotokol. 3. Meddelelser.

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Poppelhaven III Opførelsesår: 1960 54 boliger, rækkehuse Ole Rømers Vej Opførelsesår: 1990 9 boliger, rækkehuse Poppelhaven Opførelsesår:

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE

VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE D. 04. APRIL 2017 KL. 19.00. FYSISKE HELHEDSPLANER - HVORDAN, HVEM OG HVORNÅR? HVAD INDEHOLDER EN FYSISK HELHEDSPLAN? En fysisk helhedsplan skal indeholde en fremtidssikringsanalyse,

Læs mere

BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER

BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER OGSÅ I FORHOLD TIL NY LOVGIVNING Konsulent Preben Jørgensen, BL BL s 1. kreds konference 2017 De almene boliger Boligorganisationerne hovedformål er at opføre, udleje,

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde med Lægeforeningens Boliger ved FA09 og Københavns kommune den 6. februar 2015

Referat af styringsdialogmøde med Lægeforeningens Boliger ved FA09 og Københavns kommune den 6. februar 2015 1 Deltagere: Lægeforeningens Boliger: Alex F. Rasmussen, Peter Jørgensen og Jens Corfitzen FA09: Lone Lund-Rasmussen og Kasper Nørballe Københavns Kommune: Teknik- og Miljøforvaltningen: Jørgen Stein,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 30. september 2016 ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde tirsdag 11. oktober 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / August 2004

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / August 2004 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / August 2004 Læs inde i bladet Flyv fra reden Handleplan vedtaget Innovativt byggeri i Ørestaden Tre bestyrelser på minikonference

Læs mere

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man er medlem af afdelingsbestyrelsen. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde mere information

Læs mere

en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet.

en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet. Almen boligorganisation Ca.3200 lejemål Fordelt på 42 afdelinger, Familie boliger, ældreboliger, Plejeboliger, Seniorboliger, Ungdomsboliger Bofællesskaber for psykiske handicappet. Administrere ca. 150

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Fremtidsikring 17. marts Ved teknisk chef Torben Trampe

Fremtidsikring 17. marts Ved teknisk chef Torben Trampe Fremtidsikring 17. marts 2011 Ved teknisk chef Torben Trampe Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

> service > fleksibilitet > sikkerhed > nærhed

> service > fleksibilitet > sikkerhed > nærhed > service > fleksibilitet > sikkerhed > nærhed > boligselskabet midt/vest FAKTA Boligselskabet MidtVest blev stiftet 1. januar 1999 og er et selvejende alment boligselskab. Selskabet bygger, administrerer

Læs mere

Bedre beboerservice OKTOBER 2017

Bedre beboerservice OKTOBER 2017 djursbo NYT OKTOBER 2017 Bedre beboerservice Beboerne i djursbos afdelinger i Ebeltoft-området har siden sommeren fået adgang til henholdsvis et grønt og blåt serviceteam. De nye teams er kommet godt fra

Læs mere

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Sammen - og alligevel sig selv KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Forleden sad jeg og talte med en af de andre beboere. Vi kom til at tale om, hvad vi skulle spise om aftenen. Vejret var godt,

Læs mere

Renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 20, Trigeparken II

Renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 20, Trigeparken II Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Dato 9. maj 2016 Ringgården, afdeling 20, Der indstilles kommunal kapitaltilførsel samt garanti til støttet og

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Åbent for beboerhenvendelser mellem kl. 18:30 til 19:00. Dagsorden Referat Aktion Automatforeningen

Åbent for beboerhenvendelser mellem kl. 18:30 til 19:00. Dagsorden Referat Aktion Automatforeningen Afdelingsbestyrelsesmøde. Møde: onsdag den 6. februar kl. 18:30 Mødested: Afdelingsbestyrelsens kontor Åbent for beboerhenvendelser mellem kl. 18:30 til 19:00 Bestyrelsen: Marianne, Flemming, Birthe, Rita

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 boligforeningn 3 B Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 Mødedato: 29. maj 2013, kl. 18.30 Mødet slut ca. kl. 21.30 Sted: Herlev Skole, Festsalen Deltagere: 37 Fremmødte

Læs mere

Almen drift og samfundsansvar: når løsningerne overskrider den almene matrikel. v/ Ulrik Brock Hoffmeyer, adm. direktør, BO-VEST

Almen drift og samfundsansvar: når løsningerne overskrider den almene matrikel. v/ Ulrik Brock Hoffmeyer, adm. direktør, BO-VEST Almen drift og samfundsansvar: når løsningerne overskrider den almene matrikel v/ Ulrik Brock Hoffmeyer, adm. direktør, BO-VEST SBI-konference om de almene boliger, energisystemet og bæredygtighed i praksis,

Læs mere

Gæst under punkt 5. Ingeniør og arkitektfirmaet Kærsgård & Andersen: Niels Andersen

Gæst under punkt 5. Ingeniør og arkitektfirmaet Kærsgård & Andersen: Niels Andersen Side 1/9 Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 1. september 2016, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 54 inkl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Ellen Magrethe Poulsen Tove

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958.

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958. Punkt 7. Hasseris Boligselskab - Grønnegården (afd. 5) Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51 - 492 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel og huslejestøtte -

Læs mere

STYRINGSDIALOG HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKAB

STYRINGSDIALOG HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKAB STYRINGSDIALOG HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKAB HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Rådhushaven Thorsgård Engvadgård Fløngvangen Kallerupvang Rådhushaven Opførelsesår: 1946 41 boliger, række-

Læs mere

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Center for Byplanlægning Indledning Lykkes de så i Danmark? Hvad er vores udfordringer? Københavnske tendenser.

Læs mere

Målsætningsprogram 2005-2007

Målsætningsprogram 2005-2007 Målsætningsprogram 2005-2007 KAB bygger på fællesskab Forord 3 KAB s mission 5 KAB s vision 6 Grundlaget for indsatsen 7 Profil 1: Samfundsmæssige og politiske målsætninger 9 Profil 2: Byggemålsætninger

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere