HVEM RÅDER OVER RÅDE- RETTEN?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVEM RÅDER OVER RÅDE- RETTEN?"

Transkript

1 MAJ 2001 Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B Udgives af Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. Kronprinsessegade København K Telefon Telefax Telefax udlejning Internet Redaktion Ejner Baadsgaard, ansv. Benny Flindt Anette Hertz (DJ) Oplag Eget tryk Sendes til Alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer i FB/KSB og H44, alle ansatte samt samarbejdspartnere Næste nummer Næste nyhedsbrev fra 3B udkommer ca. 1. juli 2001 HVEM RÅDER OVER RÅDE- RETTEN? Den almene bolig skal have et kvalitetsløft. Det er en af konklusionerne i BL's rapport "Fremtidens almene bolig". Men det er også konklusionen på Landsbyggefondens nyeste rapport "Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger", som blev offentliggjort den 6. april i år. Alle er enige om, at der skal ske noget, hvis den almene sektor fortsat skal være attraktiv og kunne tilbyde et varieret boligudbud med tidssvarende boliger, smuk arkitektur og gode rammer for fællesskab. Men det er ikke uden problemer at arbejde med at højne kvaliteten i det eksisterende byggeri. Her er det ikke nok med politisk velvilje, der skal handling til. Og her tænkes på det regelsæt, der ligger til grund for arbejdet. Specielt er det et problem, når individuelle forbedringer, fx til køkken og bad, skal finansieres via lån i afdelingen betalt som huslejestigning af den enkelte. Det betyder for det første en langstrakt sagsbehandling, op til 4-6 måneder. Derudover stilles ofte en betingelse om, at der kan udarbejdes en 10-årig plan, der viser, at alle tilsvarende arbejder er planlagt udført for de øvrige beboere inden for den denne perionde samt at der kan gives tilsvarende lånemulighed for alle - uden at kommunen skal stille garanti. Argumentet fra kommunens side er ofte, at man ikke ønsker at stille kommunegaranti til arbejder, som ikke er absolut nødvendige, og som man "burde" have sparet op til via henlæggelser. Alle har en boligdrøm. I 3B vægter vi beboernes mulighed for at vælge og præge boligen selv. Det sker blandt andet i eksisterende byggeri gennem udvidet råderet og i forbindelse med nybyggeri gennem fremskudt råderet - medejerboliger. I ældre afdelinger kan det være svært at samle flertal for en samlet modernisering. Her er de individuelle og varierede boligforbedringer vejen frem. Råderetten giver muligheder til alle, der selv kan finansiere, men som almen boligorganisation har vi en forpligtelse til at sikre tidssvarende boliger til alle. Det kan i praksis sige individuelle forbedringer finansieret via afdelingerne og individuelle lejeforhøjelser. Et regelsæt, der gør det nemt og overskueligt at bidrage til denne proces, handler ikke blot om køkkener og lånerammer, men om hvem der råder over råderetten. Ejner Baadsgaard

2 2 MAJ 2001 INFORMATION FRA BL BL Informerer Nye "BL-informerer" siden sidst: Nr. 19: Statistiske nøgletal. Nr. 20: Den professionelle leder. Du kan henvende dig til 3B's sekretariat, hvis du ønsker eksemplarer af BL Informerer. Husk at opgive nummer. BEDRE RÅDERETSREGLER Sådan lød den klare melding fra fire ungdomspolitikere på BL's weekendkonference i 1. kreds. Den 31. marts var ungdomsrepræsentanter fra Venstre, Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten inviteret til at komme med deres bud på fremtidens boligpolitik på konferencen for BL's 1. kreds. Og de fire var ikke i tvivl om, hvad der skal til, før de almene boliger bliver attraktive for unge. Unge har svært ved at acceptere, at man ikke må sætte sit eget præg på sit hjem. Derfor er det afgørende, at råderetsreglerne gøres bedre. Om løsningen på boligmanglen var der dog ikke enighed. Her gik forslagene lige fra opførelse af traditionelt alment byggeri, over opførelse af blandede boligformer til forslag om at løse boligmanglen ved at lovliggøre helårsbeboelse i sommerhuse. Københavns almene fremtid Der var ikke aprilsnar indblandet, da Københavns Kommunes overborgmester Jens Kramer Mikkelsen dagen efter - den 1. april - kom med sit bud på den almene sektors fremtid. Jens Kramer Mikkelsen startede med at rose den almene boligsektor for at have været det 20. århundredes største succes. Men der var ikke mange løfter om flere almene boliger ej heller et direkte bud på fremtidens almene bolig. Kun at den almene sektor skal have en passende plads i fremtidens boligmarked. Jens Kramer Mikkelsen blev spurgt om det rimelige i, at det er så vanskeligt at gennemføre det nødvendige kvalitetsløft i de eksisterende boliger, fordi de politiske intentioner om øget råderet ikke er fulgt op af det nødvendige regelsæt. Kramer Mikkelsen var dog enig i, at det skal være overskueligt at føre intentionerne ud i livet - og ville tage spørgsmålet med hjem til nærmere undersøgelse. BL TEMADAG OM MILJØ På BL s temadag om Miljø var 3B repræsenteret som oplægsholder i forhold til den nye diplomordning for administrationer. Oplægget indeholdt delvis en redegørelse for, hvor langt ordningen er kommet, og hvilke tiltag der skal til for at opnå det grønne diplom. På temadagen fremlagde vi også vores miljømæssige resultater og de metoder, der er blevet anvendt for at opnå resultaterne. Vi er efterhånden nået ret langt med miljøarbejdet, hvilket naturligvis skyldes den fokus, der har været sat på området igennem de sidste 5-6 år. Vores resultater tæller lige fra sparepærer i gangarealer og i kontorlamper, A-mærkede hvidevarer, delvis økologisk mad, svanemærket papir m.m. At der har været sat fokus på miljøet igennem lang tid afspejler sig også i personalets engagement i miljøarbejdet og bevidsthed om, at miljøet er vores fælles opgave.

3 3 MAJ 2001 NYHEDER Fire mulige udviklingstendenser Justering:Almene boliger bevares, evt. suppleres med nye former for indskud, medejerskab og medbestemmelse. Liberalisering: Nogle almene boliger sælges, de fleste bevares men en del omdannes til mellemformer mellem ejer-, andels- og almene boliger. Sociale boligbyggeri: En del almene boliger sælges, resten gøres til sociale boliger med udbygget social service. Privatisering: Næsten alle almene boliger sælges, en lille rest omdannes til husvildeboliger. I FORM TIL FREMTIDEN 3B gennemførte i dagene 2. og 3. marts 2001 en virksomhedskonference under titlen I form til fremtiden. Forskningsleder Hans Kristensen fra By og Byg indledte 3B s virksomhedskonference fredag morgen med et veloplagt indlæg om fremtiden på boligmarkedet. Han tog udgangspunkt i velfærdsstatens boligpolitik og boligforsyning i perioden og kom ind på, hvilke forventninger der er til den fremtidig boligpolitik. Hans nøgleord var færre offentlige midler til boligformål, øget markedsregulering, færre hævdvundne rettigheder, mindre statsligt engagement. Med afsæt i gennemgangen af fremtidens boligpolitik opstillede Hans Kristensen så fire kvalificerede gæt om fremtiden såkaldte scenarier. Fire forskellige forudsigelser I scenariet Justering tegnes et billede af et boligmarked, der stort set fortsætter uændret. De almene boliger sælges ikke, den offentlige støtte opretholdes og segregationen fortsætter. Det andet scenario er Liberalisering, hvor salg af almene boliger vil ske i begrænset omfang, hvor den almene sektor vil blive revitaliseret gennem markedsorientering, hvor medeje og selvbestemmelse vil fylde mere og mere, og hvor den generelle offentlige støtte begrænses i stadig stigende grad. Tredje scenario er Socialt boligbyggeri, hvor velfærdsstaten trækker sig tilbage: Dem, der kan klare sig selv, skal gøre det, mens de, der har behov, fortsat skal have hjælp. Velfærdsstaten skrumper altså lidt, visse almene boliger sælges bestemt af kommunen, og det kommunale engagement øges i de tilbageblivende almene boliger. Fjerde og sidste scenario hedder kort og godt Privatisering: Det offentlige engagement i boligsektoren afskaffes helt, og boligforsyningen overlades til markedet. Stort set alle almene boliger sælges, mens få husvildeboliger vil blive bevaret. Pointen i Hans Kristensens indlæg var naturligvis, at alle boligorganisationer bør være opmærksomme på, hvordan omgivelserne er og udvikler sig. Og som sådan var scenarierne et godt udgangspunkt for eftermiddagens gruppediskussioner under temaet: I form til fremtiden. og så til egen hverdag Lørdag fremlagde Ejner Baadsgaard konklusionerne fra den BLarbejdsgruppe, han har været formand for, og som har udarbejdet et oplæg til Fremtidens almene bolig et boligtilbud til alle. Hovedoverskrifterne var i ekstrem kort form: Kvalitetsløft, Større service og udbud, Styrke betjeningen af den enkelte, Hensigtsmæssige regler, Ansvarlighed, Øge mængden af boliger, Nye koncepter, Aktiv del af lokalsamfundet og endelig en variation over den almene boligform, herunder medejerboliger. Fremtiden, det er nu! hed overskriften på de sidste indlæg på konferencen, der dækkede så forskellige emner som Byudvikling i fællesskaber, Grøn boligadministration, Folehavens frikvarter, Tilvalgskatalog på Grønhøj og Multikabling. Konferencen blev rundet af med at samle konklusionerne fra gruppediskussionerne og overveje, hvordan de kan sættes i gang. Som opfølgning på konferencen vil der på 3B s personalemøder blive set på, hvordan det går med at implementere gruppernes forslag.

4 4 MAJ 2001 Regn på boligstøtten På kan man nu selv få et overblik over reglerne for boligstøtte. Man kan både se, om man har krav på støtte og regne på hvor meget. Havnefronter og lokalsamfundsarbejde Bestyrelsen for 3B hentede april inspiration i Holland. Liv i havnen og ikke mindst boligbyggeriets rolle i udformningen af en ny havnefront var emnet for besøg i Amsterdam og Rotterdam. En inspiration, der med oplægget til Københavns Kommunes Kommuneplan forhåbentligt snart bliver brug for. Når det gælder lokalsamfundsarbejde, koordinering af frivillig indsats og etablering af varige lokale arbejdspladser, er der meget at hente i Holland. Her fik bestyrelsen et godt indblik i aktiviterne i Rotterdam og Haag, blandt andet Opzoomers, natteravne, lokale vejteams m.m. Områdemøder Som opfølgning på fælleskonferencen gennemfører formandskabet en møderække, hvor afdelinger i samme geografiske område samles og diskuterer, hvad der rører sig i tiden. Første møde holdes på Amager den 29. maj. OMFINANSIERING AF AFDELINGER 3B har modtaget en foreløbig udmelding om, hvordan det er gået ansøgningerne om omfinansiering. De afdelinger, 3B har søgt omfinansieret, er enten optaget på hovedliste eller venteliste. De afdelinger, der er optaget på hovedlisten, vil blive omfinansieret - og det drejer sig om Remisevænget Øst, Remisevænget Nord, Hørgården 1, Hørgården 2, Slotsherrenshus og Grønrisvej. Remisevænget Vest er ikke på hovedlisten, men den tidligere omfinansieringssag er genåbnet, og det svarer til, at afdelingen er prioriteret på hovedlisten. De afdelinger, der er optaget på venteliste, vil blive vurderet sammen med de øvrige afdelinger på listen og derefter prioriteret efter trang. Derfor vides ikke på nuværende tidspunkt, om Hammelstruphus, Lønstrupgård og Bryggergården vil blive omfinansieret. Næste skridt er, at helhedsplanerne revideres, og der udarbejdes et revideret budget for år Herefter bliver sagernes omfang behandlet, lejeniveauet bliver fastsat, og det bliver afgjort, i hvilket omfang boligorganisationerne skal medvirke til støtteforanstaltninger. Realistisk betyder det, at de fysiske projekter ikke starter før tidligst til efteråret. ET GODT ÆLDRELIV Københavns Kommune har netop holdt borgermøder og høring om ældrepolitiken. 3B har både været med til at udarbejde materiale til høringsrunden - og BL's svar. Københavns Kommune holdt i november 2000 en konference om ældreområdet. På baggrund af konferencen har 3B været med i en arbejdsgruppe, der har givet et bud på vision og mål for boformer. For 3B har det været vigtigt at understrege, at boformer for ældre ikke blot er institutionsboliger. Ældres boligønsker er meget forskellige, og en stor del af ældrelivet leves i almindelige boliger. Derfor er valgfrihed et helt centralt nøgleord. I det høringssvar, BL's 1. kreds derefter har sendt til kommunen, understreges også, at spørgsmålet skal indgå i kommunens samlede boligpolitik, så de ældre sikres muligheder for at få en bolig, de ønsker at blive gammel i. Kommunen bør i den forbindelse skabe mulighed for, at der fx kan oprettes almene seniorbofællesskaber - både i nybyggeri og i eksisterende bebyggelser. Det handler nemlig i høj grad om at gøre en bredere del af den eksisterende boligmasse attraktiv for - og egnet til - ældre. Boligorganisationerne kan selv medvirke ved at have tilgængelighed med i renoveringerne. Derudover kan vi arbejde på, at vores beboere aktivt i tide overvejer, om deres bolig er ældreegnet, eller om de bør flytte, mens de har overskud til det. Høringssvaret fastslår, at hvis intentionerne om et godt ældreliv i fremtiden skal opfyldes til fulde, skal alle sejl sættes i hele det kommunale styre.

5 5 MAJ 2001 GRØN INFORMATION Vandsparekampagne En vandsparekampagne er nu udarbejdet for beboerne både danske og udenlandske - i Hjortegården. Kampagnen består af en billedserie, som viser både den rigtige måde at anvende vand på og den forkerte. To lokale borgere fra Herlev er med på billederne for at øge interessen. Kampagnen støttes på den lokale INFO kanal, og det bliver spændende at se, om den slår igennem og resulterer i mindre vandforbrug. Multietnisk miljøkampagne Der tales meget om, at miljøkampagner ofte kun stiles til etnisk danske borgere. Det prøver grøn guide i 3B og grøn guide i Valby nu at råde lidt bod på, blandt andet gennem et samarbejde med BL, Københavns Vand, Center for Tværkulturelt Boligarbejde og Dansk Røde Kors. Målet er at sikre kampagnemateriale for vandbesparelser, som gerne skulle kunne anvendes af alle boligafdelinger og organisationer over hele landet. Miljøkontrollen har desuden bevilliget midler til at udvikle informations- og kampagnemateriale til etnisk udenlandske borgere i København. Grøn guide i 3B deltager i samarbejde med grøn guide i Holmbladsgade, Miljøkontrollen og konsulent Torkil Boisen om at udvikle og afprøve materialet. Materialet skal afprøves i en af 3B s afdelinger, som har registreringer og præsentationer af forbrug på blok eller opgangsniveau. Træ, pvc og miljø Trykimprægneret træ og pvc skal ifølge regeringens affaldsplan 21 udsorteres og i deponi, da det er meget miljøbelastende. Derfor må 3B s strategi være at undersøge alternative materialer og på sigt sikre en udfasning af både pvc og trykimprægneret træ. Miljøstyrelsen og Træbranchens Oplysningsråd har udarbejdet en håndbog om alternativer inden for træ - Håndbog om trykimprægneret træ og mulige alternativer. Den er allerede bestilt til inspektørerne i 3B, men håndbogen er gratis, og interesserede kan bestille den hos Miljøbutikken Træ kan også være problematisk i forhold til indeklima. Derfor har Miljøstyrelsen sammen med Astma og Allergiforbundet udgivet en pjece om emnet. Pjecen er gratis og kan bestilles hos Miljøbutikken eller rekvireres hos grøn guide i 3B.

6 6 MAJ 2001 NYHEDER Bestyrelsens forslag om fortrydelsesboliger: Indgår en boligtager et nyt parforhold, kan boligtageren og boligorganisationen i forbindelse med boligtagerens opsigelse aftale, at boligtageren skal stå først på ventelisten før bolighavende i samme afdeling eller område i en toårig periode. Ønsker boligtageren at udnytte denne særlige placering på ventelisten, skal boligtageren anmode om bolig til sig selv og den husstand, der fraflyttede, inden der er gået 2 år fra ophøret af boligtagerens oprindelige lejemål. Tilmeldingsmøde i Druehaven Nu er der holdt tilmeldingsmøde i seniorbofællesskabet Druehaven. Det skete den 26. april og satte et foreløbigt punktum for et længere beboerforløb, hvor interesserede og måske-beboere har arbejdet med et fælles grundlag for det kommende bofællesskab. Der er naturligvis spænding om den endelige fordeling af boliger, og når den er på plads, vil 3B arbejde videre sammen med de nye beboere om udarbejdelse af fælles leveregler. De, der har været med i forløbet, men ikke får en bolig i første omgang, vil kunne blive optaget på interesselisten. FB'S DELEGERETMØDE Delegeretmøde i FB med stor tilslutning og god stemning. Samarbejde var hovedtemaet, da FB s delegeretmøde blev holdt den 28. marts 2001 og foreviget af LokalTV. Beretningen var i år bygget op om temaet samarbejde, og generelt tegnedes et billede af gode samarbejder med både BL, FB s bestyrelse og i 3B. Men beretningen pegede også på, at der er nogle områder, hvor samarbejdet kunne blive endnu bedre. Efter godkendelse af beretning og regnskab stillede bestyrelsen forslag om fortrydelsesboliger. Forslaget blev vedtaget og gengives i sin fulde ordlyd her til venstre. Næste skridt er at sondere, hvordan kommunerne modtager forslaget. Afdelingsbestyrelsen i Folehaven havde stillet forslag om ændring af oprykningsreglerne, men forslaget blev efter debat forkastet. Endelig havde afdelingsbestyrelsen i Hedelyngen fremsat forslag om at nedsætte et udvalg, der skulle arbejde med formen på foreningsmødet, men da delegeretforsamlingen ikke har mandat til at ændre formalia omkring foreningsmødet før tidligst næste delegeretmøde, blev forslaget trukket. Det skete efter beslutning om, at FB s bestyrelse og afdelingsbestyrelsen i Hedelyngen til foreningsmøde den 7. juni 2001 hver udarbejder et oplæg som udgangspunkt for en debat om, hvordan foreningsmødet bliver mere dynamisk og vedkommende. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Hanne Bolvig blev genvalgt med akklamation, ligesom følgende medlemmer af bestyrelsen: Per Selvig, Niels Olesen, Hans Jørgen Larsen og Mahmoud Mohammed. Jeanette Ryttergaard Stabel blev 1. suppleant, Susanne Christiansen 2. suppleant, Ebbe Sonne 3. suppleant, og Bjarne Mathiasen blev 4. suppleant. INDFLYTNING I GRØNHØJ Så kom dagen, hvor de nye beboere i Grønhøj i Ballerup fik udleveret nøglerne til deres 46 rækkehuse. Det skete mandag den 30. april 2001 kl i en hektisk, men utrolig positiv stemning. Det var en ren fornøjelse at mærke beboernes entusiasme og se de meget smukke boliger. Grønhøj adskiller sig fra andre nye afdelinger på flere punkter. Det er første gang i Danmarkshistorien, at beboere kan flytte ind i almene medejerboliger. Dem er der 34 af i Grønhøj, mens der er 12 almindelige almene boliger. Det stiftende afdelingsmøde blev holdt allerede i slutningen af januar og beboerne har været med i planlægningen næsten fra starten, ligesom de har været igennem et langt forløb omkring forpligtende naboskab. Det er Vandkunsten, der har tegnet husene, og Skanska har været entreprenør. FB regner i øvrigt med at markere indvielsen af Danmarks første medejerboliger i slutningen af maj.

7 7 MAJ 2001 Borgermøde i Folehaven I forbindelse med Folehavens Frikvarterprojekt blev der i starten af februar i år holdt seminar, hvor afdelingsbestyrelse, lokale funktionærer, interesserede beboere og administrationen deltog. På seminaret blev der nedsat arbejdsgrupper til at løse aktuelle opgaver i afdelingen i forbindelse med lejlighedssammenlægninger, lukning af Kirsebærhaven, etablering af aktivitetshus m.m. Med baggrund i seminaret og arbejdsgrupperne holdes Borgermøde d. 9. maj 2001 kl i selskabslokalet Vinhaven 4 På mødet vil der blive orienteret om Frikvarterprojektet og arbejdsgrupperne, der er åbne for flere aktive beboere. Der vil også være mulighed for at drøfte eventuelle yderligere tiltag omkring indholdet i Frikvarterprojektets intentioner, og mødet indledes med et indlæg fra Kender du typen Jørn Duus. Asbest i Højstensgård Facaderenoveringen i Højstensgård forløber ikke helt uden problemer. Det viste sig fx, at der var asbest i nogle af pladerne over vinduerne, og håndværkerne er nu i gang med en asbestrenovering, som loven foreskriver. Projektet bliver noget dyrere end først antaget på grund af bl.a. asbesten, men forventes alligevel færdig til den aftalte tid, nemlig oktober GULDBERGSGADE KLAR I Guldbergsgade opfører FB for første gang både andelsboliger og almene lejeboliger, og byggepladsen er nu under opførelse. I Guldbergsgade 6 bygges almene boliger i flere størrelser og typer, og alle har enten altan og solrum eller tagterrasse. Der er 11 3-rums boliger på henholdsvis 73, 84 og 87 m 2 samt en 4-rums bolig på 102 m 2, og boligerne udlejes efter almindelige udlejningsregler. I naboejendommene Guldbergsgade 4 og Nørre Allé 3 opføres i alt 28 andelsboliger og den nye andelsboligforening har allerede haft stiftende generalforsamlig. Naboejendommene er nyrenoverede, og hele området har en hyggelig og god atmosfære. Begge bebyggelser bliver i seks etager med penthouse og elevator til alle etager. Andelsboligerne består af enten 3 eller 4 rum. De fleste bliver i en etage, men seks bygges i to etager. 16 boliger får adresse i Guldbergsgade 4, 12 boliger ligger på Nørre Allé 3. Det forventes, at man er klar til første spadestik på bebyggelserne i starten af maj 2001, og de nye boliger forventes at stå klar til indflytning i foråret KOMPETENTE TEAM Tirsdag den 17. april 2001 kl var sidste frist for at aflevere materiale til prækvalifikation på de tre seniorbofællesskaber i Ballerup, Kløvermarken, Solsikken og Valmuen, som skal i EUudbud. 11 teams, hver sammensat af en totalentreprenør, et arkitektog et ingeniørfirma har afleveret materiale, der belyser deres kvalifikationer. Materialet vurderes nu med henblik på i begyndelsen af maj at udvælge de fem teams, der skal konkurrere om opgavens løsning. Dominia AS er rådgivende ingeniører, og arkitekt Peter Duelund Mortensen bistår 3B med vurderingen og udarbejdelse af konkurrenceprogrammet. Solsikken består af 20 almene boliger, i alt ca m² inkl. fællesarealer. Kløvermarken består af 19 almene boliger, hvoraf de 14 er almene medejerboliger, i alt ca m² inkl. fællesarealer. Valmuen består af 20 almene boliger, i alt ca m² inkl. fællesarealer. Nøgleordene for hele byggesagen er brugernes medvirken i alle faser, gennemførelse af konkurrence i totalentreprise med inddragelse af brugerne og beboerne - og endelig samarbejde i et partneringkoncept i projektering og udførelse. Forventningen er enkelt sagt at få en beboergruppe, der samlet oplever at have fået optimal værdi for pengene i bebyggelsen inde og ude. Byggeriet er et Projekt Hus projekt under titlen Bygherren skaber værdier og støttes med kr. af By- og Boligministeriet.

8 8 MAJ 2001 NYHEDER Krattet tager form Bestyrelsen for KSB har bevilget kr. til Krattet til udearealer, beplantning mm, så afdelingen med såkaldt skæve huse kan leve op til sit navn, men beboerne skal også selv være aktive. Krattet har også modtaget kr. til opbygning af en grillplads fra Valby Bydels Valborgpulje til brugerstyrede aktiviteter. SKÆVE BOLIGER OG TIME-OUT Fra Settlementet Saxogården og Familie- og arbejdsmarkedsforvaltningen har KSB fået en henvendelse om interesse i at opføre nybyggeri på grunden Dannebrogsgade 12 til Skæve boliger og Time-out projekt. De skæve boliger skal omfatte to gange fem boenheder, mens Time-out projektet skal omfatte otte boliger. Time-out projektet henvender sig til alkoholikere, der skal tage stilling til en eventuel afvænning, og omfatter både boliger til kortvarigt ophold (til at blive ædru i) og midlertidige boliger til brug under afvænning. Udover de otte boliger til Time-out projektet ønsker Settlementet en etage til administration/personale samt fællesophold og motionsrum i kælderen. Det er et meget spændende projekt, og der stiles mod at ansøge om tilsagn til skæve boliger ca. 1. oktober BOGHOLDER ALLÉ Stærkt forsinket er den politiske behandling af byggesagen genoptaget i Københavns Kommune, der har godkendt projektet i Byggeog Teknikudvalget og i Økonomiudvalget. Den 10. maj forventes sagen behandlet i Borgerrepræsentationen. Herefter vil der være grundlag for at udarbejde en tidsplan for det videre forløb, hvilket ikke mindst vil glæde de mange beboere, der går og venter på svar på deres tilmelding. Bad og nye køkkener Ved et ekstraordinært afdelingsmøde den 27. marts 2001 blev fremlagt forslag om at etablere bad og udskifte køkkener i boligerne på Hvidbjergvej. Grundet bebyggelsens mange små boliger er sagens gennemførelse betinget af sideløbende lejlighedssammenlægninger i muligt omfang. Forslaget blev på mødet vedtaget med 46 stemmer for og fire imod. Der arbejdes for tiden med tilbagemeldinger fra beboerne om ønsker om fraflytning, lejlighedssammenlægning m.m. Beboerne kan vælge mellem forskellige typer indretning af køkken og bad samt farver og materialer. Endeligt valg sker i starten af juni. Afdelingen har ikke fælleslokaler, og flere ældre beboere har svært ved at komme til møder i Medborgerhuset m.m. Derfor stilles et telt op i bebyggelsen, hvor typer, materialer osv. kan ses. Samtidig bydes på en forfriskning. BEVAR DET LEVENDE HUS Velfungerende værested og samlingssted er truet. Huset på Høffdingsvej i Valby har nu i over fem år leveret sociale og kulturelle oplevelser til lokalområdet, herunder afdelingerne Valby, Poppelvænget og Arbejderboligerne. Desværre ophører Bydelsforsøget i Valby, hvilket kan få konsekvenser for Huset på Høffdingsvej. KSB ønsker at støtte projektet og forsøger i samarbejde med afdelingerne i området, medarbejderne og Valby Bydel at finde en løsning, så Huset stadig kan være et velfungerende værested og samlingspunkt for lokalområdet. Det er endnu ikke afklaret, om og i hvor høj grad - Københavns Kommune fortsat vil støtte Husets drift med midler til husleje, løn og aktiviteter. Men alle parter er villige til at tænke utraditionelt, og man kan forestille sig mange forskellige løsningsmodeller. Forudsætningen er dog, at huslejeudgiften dækkes.

9 9 MAJ 2001 NYHEDER Netto ind i Egeløvparken Forhandlingerne med Netto om leje af arealet til opførelse af en nærbutik er nu så langt, at vi forventer byggeriet opført i år. PARAPLYEN I HJORTEGÅRDEN Som en udløber af byudvalgsarbejdet er arbejdsmarkedsprojektet Paraplyen nu kommet godt fra start. Paraplyen er et samarbejdsprojekt mellem jobhus, boligafdeling og ejendomskontor, og der er 26 personer indskrevet, heraf er de otte for-revalidender. Den bærende idé er, at lokal aktivering i boligområdet både kan komme den enkelte og hele boligafdelingen til gode. Projektet arbejder bl.a. på, at deltagerne erstatter negative vaner (for eksempel forbrug af alkohol) med positive strategier. Projektet er organiseret i forskellige aktiviteter: * Dagcafé * Servicehold, der har sat projektets hjemsted i Anishaven 3-5 i stand * PC-service * Bevægelse og rygtræning En gang om ugen holder man fælles planlægningsmøder, og der bliver også sociale arrangementer. Projektet står for faste åbningstider i dagcaféen som et tilbud til alle beboere. Desuden overvejes det, hvordan projektet kan være med til at løse forskønnelses- og renoveringsmæssige opgaver i tilknytning til afdelingens drift. H44 HAR "KØBT BIL" Det er dyrt at aflevere elektronikaffald på genbrugspladsen. I hvert fald, hvis man ikke er kørende i en privat bil. Og efter at have regnet grundigt på det fandt man ud af, at det i høj grad kunne betale sig at investere i en varebil til at transportere elektronikaffald til genbrugspladsen i. Den private varebil er købt, forsikringen betalt og den står ved Herlev Skole. FORNYELSE PÅ HERLEV TORV Nye vinduer og inddækkede altaner giver Herlev Torv et tiltrængt kvalitetsløft Så er arbejderne i gang med at udskifte vinduer og inddække altanerne. Altaninddækningerne i boligerne mod centrets parkeringsareal er monteret og vil snart være klar til at tage i brug. Facadearbejderne afsluttes med maling, hvorefter afdelingen vil leve op til det kvalitetsløft, der i øvrigt er gennemført på torvet.

10 10 MAJ 2001 TILBUD OM NY VIDEN Kursusudvalget tilbyder kurser i foråret: 5. maj 2001 Aktivitetstræf MEDDELELSER Møde- og kursuskalender 15. maj Bestyrelsesmøde FB 18. maj Årlige funktionærfest 28. maj Bestyrelsesmøde KSB 29. maj Områdemøde for Amagerafdelinger 6. juni Bestyrelsesmøde 3B november Fælleskonference i 3B, LO-skolen PERSONALENYT Annette Jørgensen er fratrådt sin stilling i Intern Service med virkning den 15. marts 2001, i stedet er Rikke Persson ansat pr. 19. marts Drift- og energiafdelingen har fået to nye medarbejdere: Henrik Olsen startede den 1. marts 2001, og Elvi Ferré Andersen blev den 2. april 2001 ansat som teknisk assistent. Michael Meng er pr. 1. marts ansat i edb-afdelingen. Jesper Gøeg Petersen er fra 1. april ansat i udlejningsafdelingen, hvor Mohammed Abu Khader fratrådte den 30. april Gitte Svenningsen havde sidste dag den 30. marts 2001 i regnskabsafdelingen, hvor Pia Christensen fratræder sin stilling pr. 31. maj Mebrak Istefanos bliver efter endt uddannelse ansat i regnskabsafdelingen fra Indtil da er Lis Numelin Larsen vikar. Helle Førster Olesen fratræder sin stilling i huslejeafdelingen den 31. maj Vi ønsker alle held og lykke med deres nye job.

Boligforeningen 3B - afdelinger Marts 2010 - v.3 Kraks Forlag AS (R/080125/1)

Boligforeningen 3B - afdelinger Marts 2010 - v.3 Kraks Forlag AS (R/080125/1) Udlejningsfolder Boligforeningen 3B - afdelinger Marts 2010 - v.3 Kraks Forlag AS (R/080125/1) Boligforeningen 3B Boligforeningen 3B er en almen boligforening med knap 12.860 boliger i 99 afdelinger i

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Medejerboliger i Seniorbofællesskabet i Druehaven

Medejerboliger i Seniorbofællesskabet i Druehaven Medejerboliger i Seniorbofællesskabet i Druehaven November 2013 Baggrund Den almene medejerbolig bygger dels på en filosofi om, at mange tiltales af tanken om et lokalt og et forpligtende fælleskab og

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Medejerboliger i Grønhøj

Medejerboliger i Grønhøj Medejerboliger i Grønhøj Oktober 2013 Baggrund Den almene medejerbolig bygger både på en filosofi om, at mange tiltales af tanken om et lokalt og et forpligtende fælles- og naboskab, og at ens bolig ikke

Læs mere

Medejerboliger i Kløvermarken

Medejerboliger i Kløvermarken Medejerboliger i Kløvermarken September 2013 Baggrund Den almene medejerbolig bygger dels på en filosofi om, at mange tiltales af tanken om et lokalt og et forpligtende fælleskab og naboskab, dels at ens

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

NYE TIDER I NYDAMSPARKEN

NYE TIDER I NYDAMSPARKEN SK HUmøde info rts, kl. 18d år ma 25. ldkærg o på K NYE TIDER I NYDAMSPARKEN Nydamsparken er et godt sted at bo. Afdelingen ligger centralt og gårdrummet danner en grøn oase i en levende bydel. Og beliggenheden

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / December 2003

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / December 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / December 2003 Indhold Glædede sig måske for tidligt? 3B trimmes Byudvikling i Partnerskaber Nyt fra miljøområdet Foreningsmøde i FB Liv i efterårsferien

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

Velkommen til VORES NYE SYDBY

Velkommen til VORES NYE SYDBY Velkommen til VORES NYE SYDBY 2 Forord I år 2005 blev Fællesorganisationens Boligforening og Slagelse Boligselskab enige om, at den samlede bebyggelse på Ærøvej indeholdende 462 boliger og udearealer trængte

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Dato: Klokken: Sted: Torsdag den 26. oktober 2006 19.00 21.10 Cabaret-salen i Herning Kongrescenter 74 husstande er mødt til mødet.

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem X Mia Falck bestyrelsesmedlem X Per Hasager bestyrelsesmedlem

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION Baggrund P Da VK-regeringen trådte til, blev det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man ville give de almene beboere mulighed for at købe deres bolig P Et embedsmandsudvalg blev nedsat for at forberede

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Målsætningsprogram 2005-2007

Målsætningsprogram 2005-2007 Målsætningsprogram 2005-2007 KAB bygger på fællesskab Forord 3 KAB s mission 5 KAB s vision 6 Grundlaget for indsatsen 7 Profil 1: Samfundsmæssige og politiske målsætninger 9 Profil 2: Byggemålsætninger

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING RÅDERETSKATALOG AFDELING 405 LANGBJERG PARK GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 5. SEPTEMBER 2011 GENERELT OM RÅDERET Det skal være attraktivt at bo i en almen bolig, og det

Læs mere

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Sammen - og alligevel sig selv KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Forleden sad jeg og talte med en af de andre beboere. Vi kom til at tale om, hvad vi skulle spise om aftenen. Vejret var godt,

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Kanal 3B - august 2003

Kanal 3B - august 2003 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Marts 2004 Indhold Kompliceret lovudkast Åbent hus fire steder Ekstraordinært repræsentantskabsmøde i BL Danskerne om

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./november 2004

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./november 2004 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./november 2004 Indhold Almene boliger under pres Få forsøg med salg Opfordring: Vær aktiv i kredsene Intens fælleskonference

Læs mere

en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet.

en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet. Almen boligorganisation Ca.3200 lejemål Fordelt på 42 afdelinger, Familie boliger, ældreboliger, Plejeboliger, Seniorboliger, Ungdomsboliger Bofællesskaber for psykiske handicappet. Administrere ca. 150

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Dagsorden Infomøde Nydamsparken

Dagsorden Infomøde Nydamsparken Dagsorden Infomøde Nydamsparken 18.00 Velkomst v/afdelingsformand Michael Frederiksen, Nydamsparken Udpegning af aftenens ordstyrer 18.05 Spisning 18.45 Informationsmøde del 1 Præsentation af aftenens

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri fsb afd. 1-19 Klokkergården Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde

Læs mere

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING BEBOERNES VISION ER AT RENOVERINGEN SKAL TILPASSES BEBOERNES ØNSKER, GØRE URBAN-PLANEN TIL KØBENHAVNS BEDSTE BOLIGOMRÅDE. RENOVERINGEN AF DE CA. 2000 BOLIGER I ET PARTNERING-SAMARBEJDE

Læs mere

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør.

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør. Aktivitet Ansvarlig Status Underlag parkeringspladserne Bestyrelsen Vi vil til foråret smide ekstra jord eller gødning på P- pladserne så græsset måske kan vokse mere op. Der er mange beboer der er faldet

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede?

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? BL s 1. kreds - Kredskonference 2014 Workshop Lørdag den 22. marts 1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? Gruppe 1A

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juni 2004

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juni 2004 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juni 2004 Indhold Der sker en del 120 boliger i Ørestad City BL nedlægger kongres Salg vedtaget som forsøg Repræsentantskabsmøde

Læs mere

Afdelingsbudgetmødet. Afdelingsbestyrelsens. beretning for 2004/2005. d. 24.5.2005. FB - Højstensgård

Afdelingsbudgetmødet. Afdelingsbestyrelsens. beretning for 2004/2005. d. 24.5.2005. FB - Højstensgård Afdelingsbestyrelsens beretning for 2004/2005 Afdelingsbudgetmødet d. 24.5.2005 FB - Højstensgård Indhold: Varmemålere og varmeforbrug... Fugtproblemer... Grønne områder/træfældning... Lokal-Tv... Personaleforhold...

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret )

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) SIDE 3 l 8 Regulativ om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedringsog opretnings arbejder mv.

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Konference Middelfart 13. november 2014 Søren Buggeskov 1 Oplæggets temaer Udfordringen Boligløsninger Hvem gør hvad og hvordan 2 2 Statsrevisorernes

Læs mere

Kollektivhuset. Mini-bofællesskaber i. Kom op og nyd udsigten!

Kollektivhuset. Mini-bofællesskaber i. Kom op og nyd udsigten! Mini-bofællesskaber i Kollektivhuset Boligselskabet DVB København har på Hans Knudsens Plads på Østerbro i København opført 21 nye lejeboliger på 10.- og 11. etage. 17 boliger er opført som mini-bofællesskaber

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2011 Tjørnevej 2, kl. 19.00 Mandag den 9. maj 2011 Pkt. 6. Hastrupparkens økonomi og udlejning 4 Pkt. 7 Helhedsplan for Hastrupparken 5 Pkt.

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Seniorbofællesskabet Den 3. Revle. Vore valg Vore erfaringer

Seniorbofællesskabet Den 3. Revle. Vore valg Vore erfaringer Seniorbofællesskabet Den 3. Revle Vore valg Vore erfaringer November 2014 Oplægget omfatter Almindeligste fremgangsmåde ved oprettelse af seniorbofællesskaber de seneste 15 år Vores lange forløb i korte

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Skovvej 6-8-10 A-B-C-D-E afdeling 12. Mandag, den 7. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP) og

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Deltagere: Søren Christiansen, Boligselskabet Baldersbo Michael Hesselberg,

Læs mere

Seniorbofællesskabet Laanshøj Furesø Kommune juni 2015

Seniorbofællesskabet Laanshøj Furesø Kommune juni 2015 Seniorbofællesskabet Laanshøj Furesø Kommune juni 2015 OK-Fonden er en non-profit organisation og har således ikke til formål at skabe formue. Vi er hverken bundet af politiske eller religiøse særinteresser.

Læs mere

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50.

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Fremmødte: 163 husstande Inviterede teknikere: Jens Nielsen (JN), Wissenberg

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 9

Referat Afdelingsmøde afdeling 9 Referat Afdelingsmøde afdeling 9 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 9 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 23. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: Pkt. 2: 14 beboere

Læs mere

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt.

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt. 14.08. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. august 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Korskærparken...her vil jeg gerne bo

Korskærparken...her vil jeg gerne bo Korskærparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset ONM, den 24-5-11 Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset 1. Møde med beboere 2. Godkendelse af referat 3. Godkendelse af dagsorden 4. Informationer fra Varmemester/Inspektør

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne fsb afd. 1-63 Kronprinsessegade Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde d.23. september Forslagsstiller Bestyrelsen Dato d. 6. august 2015 Hvorfor stilles

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og din pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Januar 2005

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Januar 2005 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Januar 2005 Indhold Programbestyrelse Ledige boliger Nye beløbsgrænser Hvad mener beboerne? Byggesager i 3B Elevkursus

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud).

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud). Torsdag den 30. okober 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. 1. Forhandlingsprotokol Referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere