Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup Grevinge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge"

Transkript

1 Tilsynsrapport 2013 Fonden Enkesædet Østergade 10, Herrestrup 4571 Grevinge Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. marts 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Lars Meisel, souschef Christina Juel samt medarbejderrepræsentanterne Henrik Meisel og Flemming Kristensen. Helle Kausgaard

2 Om tilsynets gennemførelse Tilsynet er varetaget af Tilsynsenheden i Odsherred Kommune ved Helle Kausgaard og er udført mandag den 11. marts 2013 i tidsrummet fra kl. 9:00 til 12:00. På mødet deltog leder Lars Meisel, souschef Christina Juel, pædagog Flemming Kristensen samt medhjælper og sikkerhedsrepræsentant Henrik Meisel. Tilsynsbesøget tog udgangspunkt i tilsynsrapporten for 2012, herunder opfølgning på de anbefalinger som rapporten i 2012 lagde op til, samt dialog omkring de kommende udfordringer i forhold til fx målopfyldelse og dokumentation for opholdsstederne generelt, som det nye Socialtilsyn forventes at medføre. Afslutningsvis blev tilsynet vist rundt på opholdsstedet med fremvisning af børnenes/de unges værelser samt kontrol af brandmateriel og flugtveje. Nærværende tilsynsrapport er en sammenfatning af indtryk samt mundtlige og skriftlige oplysninger på baggrund af tilsynsbesøget. Tilsynsrapporten har været til høring på Opholdsstedet Enkesædet. Det er aftalt, at Tilsynsrapporten fremover vil være tilgængelig på Tilbudsportalen. Om tilsynets helhedsindtryk Interview og rundvisning foregik i en åben og imødekommende atmosfære og der var en god og rolig stemning. Enkesædet fremtræder pæn, ren og ryddelig og har generelt nogle gode fysiske rammer som er velegnede til formålet. Alle værelser har en god størrelse og bærer børnenes/unges individuelle præg, både med hensyn til indretning og oprydning. Enkesædet fremtræder som et trygt og omsorgsfuldt sted. Som barn/ung på Enkesædet tilbydes en dagligdag med menneskeligt nærvær, hvor personalet er klar til at løfte den unge ind i et positivt forløb. Et forløb hvor den enkelte stille og roligt kan overvinde sine vanskeligheder og begynde at tage ansvar for egen udvikling. Samlet vurdering Opholdsstedet Enkesædet vurderes af tilsynet til at være et veldrevet og veletableret opholdssted med plads til 7 børn/unge i alderen år på indskrivningstidspunktet. Målgruppen er børn og unge som har været udsat for omsorgssvigt, dårlige skoleforløb og skiftende anbringelsessteder. Børn og unge der kan indgå i en følelsesmæssig relation og som på sigt kan udvikle evnen til involvering. Pædagogikken på Enkesædet tager udgangspunkt i den enkelte og er funderet i relationspædagogik. Relationen mellem den unge og de voksne er en væsentlig del af det pædagogiske arbejde. Det er pædagogernes opgave, at udvikle og vedligeholde relationen så hele opholdet får et naturligt forløb. Det pædagogiske mål er, at de unge opnår større selvindsigt, og der lægges i det daglige arbejde vægt på en pædagogik der bygger på ligeværd og respekt for den enkelte og dennes baggrund. Målet er blandt andre, at give den unge lejlighed til gradvist at bryde gamle uhensigtsmæssige reaktionsmønstre, for at de derved oplever sig selv og omverden som en positiv udfordring, så de der igennem kan genfinde deres livsmod. Tilsynet fik indtryk af stor positivitet hos medarbejderne, som virker glade for deres arbejdsplads og der lægges vægt på faglighed og kompetente medarbejdere. Der er siden sidste tilsyn arbejdet målrettet på at opfylde de af tilsynets udpegede anbefalinger. Den samlede medarbejdergruppe har således været på kursus i førstehjælp, medicinhåndtering og magtanvendelser. Der er udarbejdet forretningsorden som er godkendt af bestyrelsen, Interviewguide tilsyn 2/28

3 opstartet udarbejdelse af skriftlige politikker for fx rygning og misbrug, ligesom der er udarbejdet en ny Apv. Sidste år tendens med færre henvendelser omkring pladser og de deraf afledte overvejelser om evt. at nedjustere med 1 plads er ikke længere aktuel, idet der er fuld belægning og flere henvendelser. Der har ved dette tilsyn ikke været samtale med de unge. I stedet er aftalt, at der i uge 12 udsendes et spørgeskema til pårørende med det formål at: Få viden om de pårørendes oplevelser og vurderinger af de unges liv på opholdsstedet Afdække hvor der er behov for forbedringer Bidrage til løbende kvalitetsudvikling og forbedring af opholdsstedet. De pårørende kan vælge at inddrage den unge i besvarelsen af spørgeskemaet. Resultatet af undersøgelsen forventes at ligge klar efter 1. maj 2013 og fremgå af en senere tilsynsrapport. Institutionens aktuelle tilstand Ingen bemærkninger Forbedringsområder - og mindre væsentlige bemærkninger Væsentlige bemærkninger - mulige problemer af betydning Kritisk tilstand - afværgeforanstaltning påkrævet Fysiske rammer - herunder brand og beredskab. Organisation og drift. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse. Personaleforhold og arbejdsmiljø. Supplerende bemærkninger og vejledning om evt. afhjælpningsforanstaltninger: Fysiske rammer: Intet at bemærke. Organisation og drift: Intet at bemærke. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse: Intet at bemærke. Personaleforhold og arbejdsmiljø: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 3/28

4 Fysiske rammer Grundlag og vurdering 1 Institutionens fysiske beliggenhed Enkesædet er beliggende på Østergade 10 i Herrestrup. I byen findes en folkeskole med elever fra kl. samt mulighed for forskellige idræts- og fritidstilbud. Enkesædet ligger få minutters gang fra trafikplads med mulighed for at komme til Holbæk på 22 minutter, ligesom man indenfor 5-15 minutters kørsel kan komme til skov og strand. 1.a Udendørs fysiske rammer Enkesædet ligger på en ca m² stor dobbelt grund. Nabohuset, som er en del af opholdsstedet grænser op til Enkesædets have. Der er en lukket have med 2 terrasser. 1.b Indretning Opholdsstedet er indrettet i en gammel Patricia-villa fra år 1900 og er på omkring 300 m². Hovedhuset rummer 3 pladser, hertil er der et anneks med 2 pladser og et mellemrum med plads til nattevagten. På nabogrunden ligger et parcelhus på omkring 80 m² med yderligere 2 pladser. Disse sidste 2 pladser anvendes som udslusning/træning for de unge som bor på Enkesædet. Endvidere er der et traditionelt værksted. Pædagogisk betyder indretningen, at der er en form for 3 trins raket på Enkesædet. Det vil sige, at de yngste bor i samme afdeling i hovedhuset, tilsvarende bor mellemgruppen sammen i annekset og endelig bor de ældste sammen i nabohuset. Herved får børnene lov til at opleve, den selvstændighed/løsrivelse der skal ske mellem børn og voksne på Enkesædet som en naturlig proces. 1.c Udnyttelse af fysiske rammer Rammerne er vel disponerede og godt indrettet. 1.d Sikring af flugtveje Flugtveje er ryddede. Der er isat branddøre til børnenes værelser i hovedhuset. 1.e Alarmer Der er serieforbundne røgalarmer i alle værelser. Disse tjekkes jævnligt af medarbejderne. 1.f Andet Tilsynet informeres om, at rummet hvor nattevagten overnatter muligvis for en kortere periode vil blive inddraget til beboerværelse, såfremt en anden løsning i Interviewguide tilsyn 4/28

5 hovedhuset ikke vil kunne lade sig gøre. Personalet vil i givet fald i samme periode skulle sove i personalerummet/kontoret, en løsning som alle er indforstået med. 1.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 2 Bygningssyn 2.a Seneste bygningssyn Enkesædet indgår ikke som en del af det kommunale bygningssyn. Opholdsstedets eget budget afholder udgifter til indvendig vedligehold. 2.b Nuværende/planlagte ombygninger Der er ingen planlagte ombygninger. 2.c Planlagt vedligeholdelse Intet oplyst. 2.d Andet (Evt anden offentlig myndigheds tilsyn, rapporter e.l.) Der er opsat en pavillon på parkeringsområdet ved opholdsstedet. Leder oplyser, at han fra Ejendom og Byggeri har fået oplyst, at denne ikke krævede en byggetilladelse forud for opstillingen, idet den er under 50 m². Pavillonen tænkes anvendt som værksted samt til kortvarigt ophold når fx gamle indskrevne unge kommer på besøg. 2.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 3 Brand og beredskab 3.a Beredskabsplan Beredskabsplan indeholdende evakueringsplan er fremsendt til Tilsynet inden tilsynsbesøget. Heraf fremgår at beredskabsplanen gennemgås på personalemøde hvert år samt efter behov. 3.b Evakueringsplan / øvelse og information til nyansatte Det er oplyst til tilsynet, at der tidligere er gennemført evakueringsøvelse hvor også børnene deltog. Interviewguide tilsyn 5/28

6 3.c Brandtilsyn Der er ildslukkere i køkken, på 1. sal, i annekset og i værksted. Desuden findes 2 brandtæpper. Firmaet Gloridan Sjælland efterser og vedligeholder brandslukningsudstyret. 3.d Brandøvelse Det er oplyst til Tilsynet at der gennemføres brand og brandslukningsøvelse i foråret/sommeren 2013 hvor både børn og personale forventes at deltage. 3.e Førstehjælp Alle medarbejdere og 2 af de unge har været på førstehjælpskursus i foråret f Andet - 3.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 4 Levnedsmiddelkontrol 4.a Seneste kontrolbesøg og resultatet heraf Enkesædet har ikke haft kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen. 4.b Andet - 4.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. ORGANISATION, DRIFT OG FORRETNINGSGANGE Grundlag og vurdering 5 Drifts- og udviklingsaftale Der foreligger ikke en driftsaftale mellem Enkesædet og Odsherred Kommune. Interviewguide tilsyn 6/28

7 5.a Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale Enkesædet er godkendt i henhold til Servicelovens 142 stk. 7 og er organiseret som en fond. Stedet blev etableret i Lars Meisel har været leder af stedet gennem alle årene. Stedet har 7 pladser og er godkendt til at modtage unge i alderen år på indskrivningstidspunktet. 5.b Udviklingstendenser Stedet oplever, at det er nogle væsentlig vanskeligere opgaver som kommunerne nu henvender sig med. Opholdsstedet ønsker ikke at gå på kompromis med egne værdier og faglighed og vælger derfor ind imellem at takke nej til de opgaver som de vurderer der ligger udenfor målgruppen. Stedet ønsker at fastholde både målgruppe og pædagogisk tilgang, idet det er her de har de gode erfaringer og her de kan være med til at gøre en forskel i et ungt menneskes liv. 5.c Projekter - 5.d Andet - 5.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 6 Institutionens økonomi 6.a Aktuelt forbrug - 6.b Andet Enkesædet forventer at komme ud af 2012 med et positivt resultat og dermed atter at have en positiv egenkapital. En fortsat stram økonomistyring bl.a. på vikarkontoen har været medvirkende til det positive resultat. 6.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 7/28

8 7 Forretningsgange i.f.m. institutionens økonomi 7.a Hvem administrerer institutionens økonomi Leder administrerer institutionens økonomi. Siden juni 2012 har der været et tæt samarbejde mellem leder og Damgaard Revision omkring fakturering og bogføring. 7.b Kasse og regnskabsregulativ - 7.c Bestyrelsens godkendelse af budget og regnskab (selvejende) Bestyrelsen godkender budgetter og årsrapporter. 7.d Plan for økonomistyring i institutionen (intern & ekstern) Der er blevet udarbejdet og godkendt af bestyrelsen en skriftlig beskrivelse af forretningsgange i forbindelse med stedets økonomihåndtering, herunder bank og kasseafstemning, lønninger, indskrivningskontrakter og opholdsbetalinger og budgetopfølgning. 7.e Andet - 7.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. PÆDAGOGISK PRAKSIS OG BRUGERINDFLYDELSE Grundlag og vurdering 8 Brugersammensætning Den aktuelle sammensætning er 6 piger og 1 dreng. 8.a Antal indskrevne Aktuelt er der 7 indskrevet, men det forventes at en af de unge snart udskrives. Der er flere henvendelser og pladsen forventes at blive besat med det samme. 8.b Alder De unge er aktuelt mellem 15 og 20 år. 8.c Målgruppe og kerneydelse Enkesædet henvender sig til: Interviewguide tilsyn 8/28

9 unge der har været udsat for omsorgssvigt, dårlige skoleforløb og skiftende anbringelsessteder. Kontaktsvage unge der kan gøre brug af eksisterende skoletilbud. Børn/unge der kan indgå i en følelsesmæssig relation, og som på sigt kan udvikle evnen til involvering. Enkesædet modtager ikke unge der er voldsomt udadreagerende eller unge der er misbrugere af stoffer. 8.d Overensstemmelse mellem institutionens tilbud i forhold til nuværende/kommende målgruppe Ja Nej Bemærkninger: 8.e Andet Flere af de ældste beboere (18-20 årige) er på vej ud af opholdstedet. De kommende indskrevne forventes at være i alderen år, hvilket opfattes om positivt. 8.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 9 Nedskrevet målsætning 9.a Overordnet målsætning Enkesædet arbejder med omsorgens betydning for identitetsdannelsen, de sociale kompetencer, selvtillid og selvværd, at kunne sætte grænser for sig selv, for at kunne sætte grænser for andre. Medbestemmelse som redskab til involvering, deltagelse og videre læring og udvikling. 9.b Pædagogisk målsætning Behandlingen/pædagogikken på Enkesædet tager udgangspunkt i den enkelte og er funderet i relationspædagogik. Relationen mellem den unge og de voksne er en væsentlig del af det pædagogiske arbejde. Det er pædagogernes opgave, at udvikle og vedligeholde relationen så hele opholdet får et naturligt forløb. Da det pædagogiske mål er, at de unge opnår større selvindsigt, lægges i det daglige arbejde vægt på en pædagogik der bygger på ligeværd og respekt for den enkelte og dennes baggrund. Målet er blandt andre, at Interviewguide tilsyn 9/28

10 give den unge lejlighed til gradvist at bryde gamle uhensigtsmæssige reaktionsmønstre, for at de derved oplever sig selv og omverden som en positiv udfordring så de der igennem kan genfinde deres livsmod. 9.c Målsætning for afdelingerne/grupper 9.d Hvordan praktiseres målsætningerne Der er forskellige krav og forventninger til de 3 grupper som Enkesædet har. I forhold til de yngste er trygheden et af nøgleordene. De holder til i hovedhuset og er tæt på personalet. Her bliver der kaldt om morgenen og omfanget af praktisk hjælp er størst. I mellemgruppen er de unge mere selvstændige. Her forventes som eksempel, at man selv kan stå op om morgenen. For den ældste gruppe er der endnu lempeligere regler, dog koblet op på positive forventninger. Børn, unge og voksne skal alle tage del i at få hverdagen til at fungere. De voksne træner børnene og de unge i at kunne mestre den daglige livsførelse, så de rustes til livet sammen med andre børn, unge og voksne, når de en dag ikke længere er på Enkesædet. 9.e Andet Det grundlæggende i arbejdet på Enkesædet er: Reetablere troen på, at andre mennesker kan være troværdige Forbedre de unges kompetencer og social forståelse Lære den unge tillid. Man kan stole på indgåede aftaler Give den unge mod på at prøve andre ting, end de har været vant til Give den unge en hverdag, der naturligt veksler mellem struktureret dagligdag og en meningsfuld fritid Støtte den unge i at opnå indre styring og derved overskud til at strukturere og overskue dagligdagen Give den unge en oplevelse af at voksne/medarbejdere kommunikerer entydigt, med tydelige og direkte meddelelser Enkesædet bliver ankerpladsen for den unge i en rum tid. 9.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 10/28

11 10 Barn/ung/voksen 10.a Hvordan er barnets tilknytning til de voksne organiseret. 10.b Deltager barnet i praktiske opgaver Hver ung har en primærpædagog. Denne er specielt ansvarlig i forhold til at den besluttede pædagogiske linje fastholdes. Vigtige samtaler, aftaler med den unge, skoledel og forældrekontakt foregår hovedsagelig via primærpædagogen. Ja, ligesom i almindelige familier. Det vil sige, de skal passe sit eget værelse og kan være med til at bestemme hvilket mad der skal laves og købes ind til. 10.c Har børnene faste pligter Ja, alle har en maddag som også indebærer rengøring, indkøb og tøjvask, altid i et samarbejde med personalet. 10.d Børnemøder / ungemøder Der er ikke fastlagte ungemøder. Ønsker, klager mv. tages op løbende under den fælles aftenspisning. Der er dog enkelte gange blevet afholdt husmøde hvis der har været særligt alvorlige emner der har skullet været drøftet. Som et nyt tiltag er planlagt 1 fælles husmøde om måneden hvor alle unge og hele personalegruppen deltager. Udgangspunktet er fællesspisning, men middagen skal også bruges til dialog om hvordan det går i huset og en afsøgning af, om der er regler/aftaler der skal diskuteres/justeres. Personalet ønsker med mødet at signalere overfor ungegruppen, at de ikke kan spilles ud mod hinanden, men at de taler sammen og er enige om den fælles grundstruktur. 10.e Medindflydelse De unge har flere gange overfor tilsynet tilkendegivet, at man som ung på Enkesædet har medindflydelse. Det regelsæt som er på stedet, opleves som dynamisk og værende tilpasset den ungegruppe som aktuelt er på stedet. Der er trådløst netværk på stedet og der er klare regler for hvilke sider der ikke må besøges, fx børneporno og lign. og man må ikke downloade film. I hovedhuset slukkes for netværket mellem kl , mens der i nabohuset ikke er disse begrænsninger. 10.f Samtale med barn/ung Der har ved dette tilsyn ikke været samtale med de unge. I stedet er aftalt at der i uge 12 udsendes et spørgeskema til pårørende med det formål at: Interviewguide tilsyn 11/28

12 Få viden om de pårørendes oplevelser og vurderinger af de unges liv på opholdsstedet Afdække hvor der er behov for forbedringer Bidrage til løbende kvalitetsudvikling og forbedring af opholdsstedet. De pårørende kan vælge at inddrage den unge i besvarelsen af spørgeskemaet. Resultatet af undersøgelsen forventes at ligge klar efter 1. maj g Andet - 10.h Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 11 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi BØRN & UNGE 11.a Udbetaling af lomme- og tøjpenge; hvem og hvor ofte 11.b Vejledning i brug af lommepenge Alle får, uanset alder, KL s højeste tøjpengesats 1 x måned. Lommepengesatsen justeres efter alder. Pengene sættes ind på de unges egen konto 1 x ugen. Personalet har ved tidligere tilsyn fortalt, at flere af børnene ikke tidligere har været vant til at få lommepenge. Dette kan så i starten resultere i, at der bliver købt stort ind af slik og andre usunde sager. I disse sager har primærpædagogen blandet sig dvs. gået i dialog, men som udgangspunkt bestemmer børnene selv over disse penge. 11.c Anden udbetaling til brugerne Tøjpengene bestemmer de unge som udgangspunkt også selv over. Såfremt de unges tøj og fodtøj ikke er i en acceptabel stand og velegnet til formålet, går personalet ind i en dialog. 11.d Skriftlig procedure Der foreligger ikke en skriftlig procedure omkring børnenes økonomi. Dette på baggrund af en holdning om, at personalet ikke blander sig i børnenes økonomi og fx tjekker boner. Det er oplyst overfor tilsynet, at man i forbindelse med Interviewguide tilsyn 12/28

13 en ny hjemmeside, som er under udarbejdelse og som vil blive lanceret 1/5 2013, vil blive udarbejdet en procedurebeskrivelse omkring stedets håndtering af beboermidler. Denne vil blive lagt på hjemmesiden, således at forældre og anbringende kommuner er bekendte med at der ikke pågår kontrol med disse midler fra stedets side. 11.e Andet - 11.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 12 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi VOKSNE 12.a Er der udarbejdet skriftlige retningslinjer/ procedure for håndtering af beboermidler Nej. 12.b Har brugerne kendskab til disse retningslinjer/ procedure og følges de - 12.c Anden udbetaling til brugerne - 12.d Ansvarsfordeling vedr. administration og regnskab - 12.e Beboerbetaling for kost, rengøring, aktiviteter, etc. Unge over 18 år betaler ikke for husleje og kost, idet der er indgået aftale med de berørte kommuner om, at opholdet fortsætter efter børneparagrafferne. Der udbetales således fortsat tøj og lommepenge, som indsættes på en konto. Den unge får således en form for børneopsparing som udbetales i forbindelse med fraflytningen fra Enkesædet. Interviewguide tilsyn 13/28

14 12.f Andet (eks. revision) - 12.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 13 Behandlingsplaner / handleplaner 13.a Har alle en behandlingsplan/handleplan for de over 18 årige Ja Nej Bemærkninger: 13.b Referat fra behandlingsmøder /konferencer vedr. barn/ung For alle børn/unge udarbejdes der udviklingsplaner. Disse planer danner grundlag for de statusrapporter som er fundamentet for samarbejdet med de anbringende kommuner. 13.c Løbende justering af planerne Enkesædet har igennem en periode haft et ønske om at udvikle den model der anvendes for udviklingsplanen. I samarbejde med stedets tilknyttede supervisor Svend Hjerrild er de begyndt at arbejde ud fra en model med overskrifterne udviklingssamtale, struktur og indhold samt udviklingsplan. 13.d Andet - 13.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 14 Aktivitetstilbud 14.a Generelt om dagligdagen Alle unge går i skole, med undtagelse af en enkelt som er i job. Denne håber at kunne starte på den pædagogiske assistentuddannelse til august Fritiden tilbringes mest med venner og på Enkesædet. Interviewguide tilsyn 14/28

15 14.b Formål og tilrettelæggelse af aktiviteter Aktuelt er der ingen fastlagte aktiviteter, men personalet støtter op omkring de initiativer de unge tager. 14.c Eksterne aktiviteter Én går aktuelt til violinundervisning på musikskolen, én går til klatring i Holbæk og i perioder er der unge der går til ridning. Ellers bruges fritiden til at have venner på besøg, ligesom de unge også bruger hinanden som bedste venner. 14.d Tvungen/frivillig deltagelse Udgangspunktet er frivillighed. 14.e Andet - 14.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 15 Kostpolitik 15.a Er der en kostpolitik Det prioriteres at maden der serveres på Enkesædet, skal være af god kvalitet, fedtfattig og ernærende. Maden skal være omhyggeligt tilberedt, der skal være en god hygiejne i de områder hvor maden serveres eller opbevares. Der skal som hovedregel være adgang til frugt og grønt. 15.b Tilberedning centralt/lokalt Maden tilberedes i køkkenet i et samarbejde mellem de ansatte og børnene. Hver dag tjekkes for udløbsdatoer, både for at undgå dårlige madvarer, men også for at lære de unge en form for egenkontrol. 15.c Kostplan Unge med vægtproblemer vejledes i forbindelse med fælles måltider på Enkesædet omkring valg af madvarer og motion, når de har følelsesmæssigt overskud til at forholde sig til udfordringerne. 15.d Brugers indflydelse og medvirken Alle unge har en maddag. Dette betyder at man har indflydelse på valg af kost, indkøb, tilberedning og oprydning efter maden. Der indgås individuelle aftaler om omfanget af børnenes medvirken. 15.e Andet Enkesædets sundhedspolitik opdateres mindst 1 gang årligt i forbindelse med stedets årlige planlægningsda- Interviewguide tilsyn 15/28

16 ge. Disse dage ligger normalt som afslutning af skoleåret. 15.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 16 Seksualitet 16.a Regler og retningslinjer - 16.b Seksualoplysning/undervisning Enkesædet vejleder de unge der kan profitere af temaer som: menstruation, prævention, kønssygdomme og sex og samliv. 16.c Prævention Enkesædet har altid graviditetstests liggende, såfremt der opstår situationer hvor en test vil være hensigtsmæssig. 16.d Andet Personalet oplever, at det til tider kan være grænseoverskridende at have samtaler vedrørende seksualvejledning med de unge. De kan være meget konkrete og detaljerede i deres beskrivelser. 16.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 17 Alkohol/narkotika 17.a Information - 17.b Politik for området Enkesædet er bevidst om at stedet spiller en vigtig rolle for de anbragte børn og unges sundhed og trivsel, og at de er med til at forme børnenes nuværende og fremtidige sundhed. Der er særlig fokus på følgende sundhedsområder: Tobaksrygning det er forbudt at ryge indendørs på Enkesædet. I øvrigt overholdes gældende rygeregler for området. Interviewguide tilsyn 16/28

17 De unge oplyses jævnligt om risici og sundhedsfare med hensyn til tobaksrygning Rusmidler alle former for rusmidler er totalt forbudt på Enkesædets matrikel Mobning de unge skal opleve Enkesædet som et sted der fremmer fællesskabet og beskytter mod mobning Vi vil gennem læring/samvær og vores måde at være sammen med de unge på, arbejde med værdier som respekt for andre, god omgangstone og tolerance og empati Enkesædet har urinprøver liggende som bruges ved mistanke i forbindelse med indtagelse af hash og lign. Som udgangspunkt drikkes det ikke alkohol på Enkesædet. Der er dog undtagelser i forbindelse med fx julefesten og under ferier i udlandet. 17.c Andet Vedrørende rygning kan det konstateres, at mange af de unge aktuelt er rygere. Det opleves dog af personalet, at de nye rygeregler fra 15/ har medvirket til øget opmærksomhed på området og medført at forbruget i ungegruppen er nedsat. Personalet støtter op omkring de unge med nikotinplastre mv. 17.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 18 Børn/unge & Voksne brugere med anden etnisk oprindelse 18.a Politik på området Der er ikke udarbejdet en særlig politik for området. 18.b Integration - 18.c Forældresamarbejde, tolk - 18.d Andet - Interviewguide tilsyn 17/28

18 18.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 19 Medicingivning og opbevaring 19.a Administrativ vejledning vedr. håndtering af medicinopgaver, standarder og lokale vejledninger På Enkesædet håndteres ikke særlig meget medicin, men i erkendelse af de mange uheld der generelt sker på området, tildeles håndteringen af medicin ifølge leder stor opmærksomhed. Der forefindes således skriftlig procedure og regler omkring udlevering og notering af udleveret medicin. 19.b Opbevaring Medicinen opbevares særskilt i forhold til de enkelte unge i køleskabet i et aflåst personalerum. 19.c Er reglerne kendte og følges de Hele personalegruppen har været på kursus omkring medicinhåndtering den 29/ ved underviser sygeplejerske og Centerleder for Plejecentret Solvognen Mirjam Bauer. 19.d Andet - 19.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 20 Brugersikkerhed 20.a Eftersyn og vurdering af hjælpemidler og andet materiel, herunder senge, madrasser, samt klemmerisiko ved bevægelige dele Ikke relevant. 20.b Efterspørgsel på nye hjælpemidler - Interviewguide tilsyn 18/28

19 20.c Andet - 20.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 21 Hygiejne og rengøring 21.a Personlig hygiejne, herunder regler og retningslinjer, samt årlig vurdering og revision af skriftlige procedurer Intet at bemærke. 21.b Skriftlige procedurer ved sygdom, akut sygdom samt dødsfald. Ikke drøftet. 21.c Smitsomme sygdomme Ikke drøftet 21.d Brug af engangshandsker - 21.e Rengøringsplaner Der er en god rengøringsstandart på Enkesædet. 21.f Andet - 21.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 22 Oplysningsmateriale til nye brugere, børn/unge og pårørende 22.a Serviceinformation, hjemmeside o.l. Enkesædet har en ældre og ikke opdateret hjemmeside. Der er indgået aftale med en ny leverandør som skal hjælpe med at få en ny og mere informativ hjemmeside op at stå. Den nye hjemmeside har været længe undervejs men forventes at gå i luften pr. 1/5 Interviewguide tilsyn 19/28

20 2013. Enkesædet er på Tilbudsportalen. Det aftales på tilsynsmødet, at oplysningerne opdateres indenfor få dage. 22.b Oplysninger om internt kommunikationssystem 22.c Oplysning om regler og retningslinjer Enkesædet har fra 1/ truffet aftale med Planner4You som benyttes som stedets interne kommunikationssystem d Andet - 22.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 23 Samarbejde med forældre / pårørende 23.a Forældrebestyrelse / pårørenderåd Der er ikke en forældrebestyrelse på Enkesædet. 23.b Opfølgning på sager fra forældrebestyrelse / pårørenderåd - 23.c Tilgængelighed - 23.f Andet Enkesædet arbejder med relationer og oplever at de via denne tilgang, har opnået et godt samarbejde med de pårørende. Enkesædet besøger eksempelvis forældre, går på cafe med de pårørende i den udstrækning det er hensigtsmæssigt. Såfremt forældrene ikke har ressourcer til at indgå i sådanne relationer forsøges andre pårørende inddraget, fx bedsteforældre. Der holdes en årlig julefest som almindeligvis er godt besøgt og meget hyggelig. Interviewguide tilsyn 20/28

21 23.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 24. Bestyrelsesmøder (selvejende) 24.a Referat fra sidste møde Seneste bestyrelsesmøde blev holdt i 4/ b Opfølgning af sager fra bestyrelsesmøder Formanden for fonden døde i maj Nyt bestyrelsesmedlem er centerleder og sygeplejerske Mirjam Bauer. Bestyrelsen er blevet nykonstitueret med Niels Bach Jensen som ny formand og Egon Von Madsen som næstformand. Bestyrelsen er således atter fuldtallig. 24.c Tilgængelighed - 24.d Andet - 24.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 25 Intern skole 25.a Godkendelse af undervisningsplaner Der er ikke intern skole på Enkesædet. 25.b Årlig opsamling og rapportering - 25.c Samarbejde mellem skole/institution og hjem - 25.d Andet - Interviewguide tilsyn 21/28

22 25.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 26 Magtanvendelse 26.a Antal magtanvendelser siden sidste tilsyn 0 26.b Skriftlig procedure for opfølgning på magtanvendelser Ja Nej Bemærkninger: Der er siden sidste tilsyn arbejdet med at optimere kendskabet til regelsættet, skemaer opfølgning mv. omkring magtanvendelser. Tilsynet finder at dette arbejde kan optimeres yderligere ved at udarbejde en procedure for selve arbejdsgangen på Enkesædet. Dette blev taget til efterretning og vil blive udarbejdet. 26.c Andet (herunder evt. statistik) Hele personalegruppen har været på temadag om bekendtgørelsen vedrørende magtanvendelse den 29/ ved tilsynskonsulent Helle Kausgaard. 26.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 27 Klagesager 27.a De af forvaltningen kendte klager siden sidste tilsyn Ingen. 27.b De af forvaltningen ukendte klager siden sidste tilsyn - Interviewguide tilsyn 22/28

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Holmstrup ApS Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2013 og 22. oktober 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. juni 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Ishøj Kommune THORSHØJGÅRD. Tilsynets samlede vurdering Tilsyn forår 2013

Ishøj Kommune THORSHØJGÅRD. Tilsynets samlede vurdering Tilsyn forår 2013 Ishøj Kommune THORSHØJGÅRD Tilsynets samlede vurdering Tilsyn forår 2013 Thorshøjgård er placeret på et 5 hektar areal i landlige omgivelser mellem Torslunde og Taastrup By. På matriklen er der to døgnafdelinger

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Tilsyn Bostedet Engsgaard Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Fra Guldborgsund Kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen

Læs mere

Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset

Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset Samtale med leder Anne Brodersen den 21. oktober 2013. Fra Guldborgsund kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og socialrådgiverstuderende Linda Villebæk. Samme dag

Læs mere

Bofællesskaberne Grennessminde

Bofællesskaberne Grennessminde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Regodkendelse Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ungdomshøjskolen Søndbjerggård Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 24.04.2012 Forrige tilsyn udført

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 31. juli, 2012 Acadre: 12/8815 Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Tilbuddets navn Helsingør Lokalcenter - Antoniehus Søndre Strandvej 28 3000 Helsingør Forstander:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014 Tilsynsrapport Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014 Tilsynets vurdering Organisation, ledelse, personale og brugere Det er tilsynets vurdering, at det er en konstant udfordring,

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 29. juli 2010. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Boområdet, Socialpsykiatri Tilbudstype og form Boformer

Læs mere