Gravplads for mennesker. Besvarelse af opgavealternativ 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gravplads for mennesker. Besvarelse af opgavealternativ 2"

Transkript

1 Gravplads for mennesker Besvarelse af opgavealternativ 2

2 Indhold Kirkegårde i dag placering s.4 organisering s.6 behov s.7 menneskesyn s. 11 natursyn s. 12 andre trosretninger s. 13 Gravplads for mennesker placering s.17 organisering s.18 behov s. 19 menneskesyn s.20 natursyn s.21 diagrammer s. 22 placering af gravplads i Horserød hegn s. 25 visualiseringer s. 26 principsnit s.32 2

3 Kirkegårde nu 3

4 Trans kirke Kirkegårde nu placering Kirkegårde blev inden industrialiseringen placeret ved kirken, landsbyens samlingssted. Folk måtte passere igennem kirkegården for at komme ind i kirken. Man kan forestille sig, at det var en integreret del af landsbyboernes søndagsgøremål at komme forbi familiens gravsted. Da byerne voksede, fik man problemer med at få plads til gravsteder til alle byens borgere i byens centrum, og kirkegårdene blev løsrevet fra kirken og flyttet til byens udkant. Dermed blev kirkegårdene til et afsondret, måske endda isoleret sted, som man kun kom forbi med det formål at besøge et gravsted.da folk holdt op med at gå i kirke hver søndag, mistede de også tilhørsforholdet til kirken som social institution. Fællesskaber opstod i andre sammenhænge end religiøse. Kirkegården som fælles projekt, offentligt rum og mødested forsvandt. 4

5 Allan Otte 'Kødet blev til jord'. Placeringen af kirkegårde i randzoner påvirker den måde vi opfatter kirkegårde på. Det bliver måske mindre vigtigt at passe gravsteder fordi her kommer så få besøgende. Kirkegårdens betydning som offentligt rum udviskes, når der ikke er noget at komme for. 5

6 Malmö Kyrkogården af Sigurd Lewerentz: De brede grusstier giver et bart indtryk. Kirkegårde nu organisering "I Danmark skal et gravsted være minimum tre kvadratmeter med plads til en kiste, mens et urnegravsted kan være mellem 0,5 og 4,5 kvadratmeter. Afhængig af kirkegård og kiste er fredningstiden af gravstedet ved kistebegravelser 20 år, ved urnebegravelser normalt 10 år." frem. Der bruges meget plads og mange ressourcer på individuelle gravsteder, hvor hække skal klippes og gruset skal rives og græsset slås. Også sløjfningen af grave ligger der en del arbejde i. De store kirkegårdsanlæg kræver en ret omfattende infrastruktur, hvor gravernes køretøjer skal kunne komme 6

7 1. Askø kirkegård: Traditionel landsbykirkegård med seperate gravsteder med lave hække. Kirkegårde nu behov For at bibeholde landsbykirkegårdens omsluttede karakter, deles de store kirkegårde ofte ind i serier af gravrum med forskellige begravelsesmuligheder. Billedserien viser forskellige typer gravrum. 1. Den traditionelle landsbykirkegård klippede lave stedsegrønne hække, der markerer de enkelte gravrum, formklippede stedsegrønne træer, og gangstier i grus. Gravstederne er dimensioneret efter en kiste og placeret i grid. 2. Det næste viser et urnegravrum. Her er gravstederne mindre, typisk omkring 1 x 1m. De kan ligge mere frit i græs, men hvert gravsted har en sten. 3. De ukendtes grav. Ofte er det en hækomsluttet græsplæne uden gravsten og somme tider med et sted hvor man kan lægge blomster. Folk uden tilhørsforhold til kirken kan begraves her. 4. En mere naturnær kirkegård. Her er både grave med og uden sten, der er ingen afgrænsede grave og ingen lige linjer. Skovkirkegårde har stor succes for tiden, men er ikke noget nyt påfund. Mariebjerg kirkegård regnes for en af Danmarks fineste. Den indeholder en mængde vidt forskellige gravrum, fra 7

8 2. Malmö kyrkogården af Sigurd Lewerentz: Urnegravsteder i græs. de traditionelle til de naturprægede. Uddrag af avisartikler om begravelse Politiken, , SABRINA ULDBÆK SKJØDT 'Begravelsesforsker: Kirken kan ikke altid rumme folks ønsker' '5.917 personer blev sidste år begravet eller bisat uden kirkens medvirken, viser tal fra Danmarks Statistik. Det er en stigning på 14 procent siden 2008, hvor tallet var ' Der er "faldende opbakning til folkekirken som institutionel ramme om mange af livets store øjeblikke spiller en væsentlig rolle." '»Folk fortæller, at de ikke har noget tilhørsforhold til kirken, og at de ikke kender præsten. Desuden vil de ikke være i en halvtom kirke, hvor det runger«, siger Per Holm.' 'Bedrebegravelse.dk s tal fra 2012 viser, at 58 procent af de, som ikke ønskede gejstlig deltagelse ved begravelsen eller bisættelsen rent faktisk var medlemmer af folkekirken.' Politiken, 'Vi sløjfer gravsteder tidligere end før 'I modsætning til tidligere vælger mange af os nemlig at sløjfe gravstedet til vores nære afdøde, så snart fredningstiden på 10 8

9 3. Mariebjerg kirkegård: De ukendtes grav år for urnenedsættelser og 20 år ved kistegrave er udløbet.' Klaus Frederiksen, formand for Foreningen af Danske Kirkegårdsledere: 'sløjfningen af gravstederne hænger sammen med, at danskerne er blevet mere mobile' 'over halvdelen i dag ender i anonyme urnefællesgrave, hvor det ikke er muligt at forny gravstedet.' Michael Hviid Jacobsen, sociolog og ekspert i begravelseskultur ved Aalborg Universitet: 'Jeg tror ikke, det er noget, folk gør meget letsindigt. Langt de fl este har en del indre diskussioner og diskussioner med familien om, hvorvidt de skal forlænge gravstedet. For der knytter sig en masse følelser til et gravsted' Heraf kan 3 pointer udledes: Der er behov for ikke-religiøse begravelsesmuligheder. Der er behov for urnegrave, fremfor kistegrave Det ville være rart, hvis man aldrig skulle tage stilling til, om et gravsted skulle sløjfes. 9

10 10 4. Mariebjerg kirkegård: Et skov-gravrum.

11 4. Mariebjerg kirkegård: Grav med julepynt. Kirkegårde nu menneskesyn Der synes at være opstået et udbredt ønske om et meget individuelt gravsted. Mange af de nyanlagte kirkegårde tilbyder et hav af forskellige slags gravrum: plader i græs, urnegrave i skov, i staudebeplatning, i traditionelle kistegrave. For få uger siden udkom bogen: 39 utypiske gravhaver, af Lise Thorsen og Bettina Lamm hvor gravsteder indrettes individuelt med alle slags genstande fra livet i samtalekøkkenet til den foretrukne fritidsinteresse. I bogen 'Den moderne storbykirkegård' konkluderer Anne-Louise Sommer, at de oplysninger, et gravmæle i dag rummer, enten har en så både intim og generaliseret betydning, eksempelvis 'Mor', at det mister enhver betydning som kommunikation i det offentlige rum, eller også at informationerne nok er righoldige og præcise, men holder sig inden for et yderst privat univers. 11

12 Trans kirke. Den mur- eller gærdeomkransede kirkegård ligger som en beskyttet have i landskabet. Kirkegårde nu natursyn Kirkegårde kan betragtes som et resultat af det fremherskende natursyn. Vi har middelaldrens faretruende natur, som man må beskytte sig for: Middelalderkirkegårdens muromkransede gravrum. Renaissancens åbning til omverdenen, barokkens herredømme over jorderne, de romantiske havers stiliserede natur: De parklignende kirkegårde med store eksotiske træer i græs. Modernismens overskrivning af naturen: Sigurd Lewerens kirkegård i Malmø. Til den ærgrelse over den tabte diversitet modernismen og industrialiseringen medførte, man synes at have i dag. Fra middelalderens beskyttede rum til en stadig højere grad af åbenhed. I dag formes strukturer, som er uden centrum og hierarki, men åbne for ekpansion. Konsekvensen er diffuse rum, forsider, der glider sammen med bagsider, offentlige rum, der glider sammen med private. 12

13 Kirkegårde nu andre trosretninger Der er få muligheder for at blive begravet på andet end kristne kirkegårde. Som jøde eller muslim, vil man typisk begrave i kiste, buddhister og hinduister kremeres. 'I Danmark skal et gravsted være minimum tre kvadratmeter med plads til en kiste, mens et urnegravsted kan være mellem 0,5 og 4,5 kvadratmeter. Afhængig af kirkegård og kiste er fredningstiden af gravstedet ved kistebegravelser 20 år, ved urnebegravelser normalt 10 år. I Danmark skal begravelse og nedsættelse af urne ske på en godkendt begravelsesplads. De folkekirkelige kirkegårde, der bestyres af kommunen, er med få undtagelser de eneste godkendte begravelsespladser i Danmark. De er åbne for alle uanset trossamfund. Nogle kirkegårde har særlige afdelinger for jøder og muslimer.' afgørende, at alle organer er tilbage i liget før det brændes.' Buddhistisk begravelse: 'De fl este brændes eller kremeres, og kan benytte et sygehuskapel eller kirkegårdskapel. Der findes bl.a. en tibetansk-buddhistisk urnehal på Bispebjerg Kirkegård i København.Buddhistiske munke er ofte involveret, både i forbindelse med åndelig omsorg for den døende, i forbindelse med dødens indtræden, ved begravelseshøjtideligheden og i tiden efter dødsfaldet. Tibetanske buddhister mener, at den afdøde kan leve videre i den såkaldte "hjertechakra" i 3 dage efter dødens indtræden. Derfor vil de muligvis gerne kontakte en astrolog, der afgør, hvornår og hvordan liget må fl yttes.' 'Muslimsk begravelse: Begravelsen foregår i tavshed. Den døde bliver lagt på højre side i kisten med ansigtet mod Mekka, hvilket gravpladsen i Brøndby er indrettet til. Det er en imam, der leder begravelsen. Når kisten lægges i jorden, vender man den faktisk på hovedet. Men man tager først låget af, så den dødes krop rører jorden, hvorefter låget lægges på bunden af kisten, der vender op mod jordoverfl aden. Til sidst holder imamen en tale om døden og livet, og hvad skal man gøre af gode ting, før man forlader livet på jorden.' 'Islamiske begravelsesmuligheder: I både Århus, Odense og København er der et specielt begravelsesafsnit for muslimer på én af de kommunalt administrerede kirkegårde. Afsnittet er adskilt fra de kristne grave med en hæk. Ved anlæg af kirkegårde har man ikke konsekvent placeret gravstederne i øst-vestlig retning, som ellers skulle være den traditionelle, kristne begravelsesretning - med hovedet mod vest og fødderne mod øst således, at ansigtet vender mod øst, hvis det løftes.' 'Jødisk begravelse:"jordfæstelse eller begravelse er den traditionelle måde at skaffe sig af med de døde inden for jødedom, kristendom og islam. I alle tre religioner er den konkrete jordfæstelsen knyttet til forestillingerne om dommedag.' 'Hinduistisk begravelse: Hinduer brændes eller kremeres, børn under 5 år begraves dog. Hospitalets kapel kan benyttes, hvis det ikke er indviet. Hvis en hindu ligger for døden, vil slægtninge ofte komme med tøj eller penge, som den døende skal berøre, før tingene gives videre. Nærtstående vil evt. våge ved dødslejet og læse op fra de hellige skrifter. Efter døden skal liget altid være tildækket. Slægtninge vil som regel ønske at vaske den afdøde rituelt med ganske lidt vand og mælk i kropsåbningerne og derefter iføre den afdøde en særlig klædning. Traditionelt er det afdødes ældste søn, der forestår ceremonierne, også selv om han er meget ung. Ved obduktion er det 13

14 14 Muslimsk gravplads i Brøndby.

15 Gravplads for mennesker 15

16 16

17 1 2 3 Forslag til placering: 1. Horserød hegn ved Helsingør, 2. Kløvermarken og 3. Vestamager ved København Gravplads for mennesker placering Det nytter ikke at blive ved med at placere nye gravpladser på tilfældige overskudsarealer. Det er særligt placeringen, som er med til at fremmedgøre gravpladsen, såvel som døden som en naturlig del af vores tilværelse. En isoleret og uattraktiv placering giver en øde kirkegård, som kun bliver besøgt af folk, som virkelig har sat sig det for. Men en gravplads bør placeres et attraktivt sted, som folk kommer forbi. Ikke kun i deres bil, men også til fods og på cykel. I dag går de færreste i kirke om søndagen. Til gengæld vælger mange at bruge deres fridage på at være udenfor. At dyrke motion, at tage på skovtur. Vi foreslår at man placerer gravpladser der hvor folk går hen, når de har fri: på rekreative arealer. I skoven, ved stranden, i parken og ved idrætsanlæg. Gravpladsen som fælles projekt, offentligt rum og mødested må genetableres. Alle de udvalgte placeringer er tænkt som typer, der optræder i tilknytning til de fleste større danske byer. 17

18 Mindevæg. I stedet for individuelle gravsteder, opstilles mindevægge. Her bliver lys, billeder og porcelænsfigurer til en samling, hvor hver del er sidestillet, modsat en situation hvor hvert gravsted forsøger at overdøve naboen. Gravplads for mennesker organisering Kirkegårde i dag forbruger for meget plads og plejeniveauet er ganske højt i forhold til udbyttet. Hverken gravere eller familier til de døde synes at have tid til at passe gravsteder med den konsekvens, at mange synes meget bare. Ofte står gravstenen tilbage med grus omkring. Og kirkegårdene kommer til at fremstå som et skelet af lave hække. Vi foreslår, at man udelukkende benytter sig af urnegrave med hurtigt nedbrydelige urner. Dermed slipper man for voldsom infrastruktur og arbejdet med at grave store kistehuller og grave rester op igen, når gravstedet sløjfes. I stedet for at satse på individuelle gravsteder, foreslår vi et fælles gravrum, til hvilket der hører en mindevæg, hvor der kan lægges blomster og stilles lys, porcelænskatte, julepynt, billeder og hilsner. 18

19 Referencebillede. Mårup kirke.gård. Kirken er ved at styrte i havet ligesom kirkegården, som er forladt og tilgroet. Og uden at forfalde til forherligelse af det ruinøse og selvgroede kan man konstatere, at dette er et helt særligt fortættet sted, og det skyldes tætheden af planter i samspil med sporene af mennesker. Gravplads for mennesker behov Det lader til at man forsøger at imødekomme alle de forskelligartede ønsker folk kan have til deres familiemedlemmers individuelle gravsted. Det er som om man ikke kan bruge plads nok til det katalog af muligheder, der skal gøre folk tilfredse. Det resulterer i et kludetæppe af udtryk, hvor beplantningen sjældent når en tyngde og en sammensathed, der virker samlende. Vi mener det må være tid til at skære igennem, og fokusere på gravpladsen som et samlet hele. Et sted hvor der er rart at komme, og et sted for de levende, ikke kun for de døde. Med de midler kirkegårde har i dag har en gravplads potentiale til at blive en forunderlig og frodig have, der kan adskille sig fra alle andre offentlige grønne områder. 19

20 Referencebillede fra Insel Hombroich, Tyskland. Et eksempel på hvordan en bygning til mindehøjtideligheder kunne se ud. Vinduerne sidder i bygningens loft Gravpads for mennesker menneskesyn I stedet for at betragte mennesket som et individ, der har ret til at gøre som det passer det, foreslår vi et andet billede. Hvad med et menneske, som er dybt afhængigt af sine menmennesker og sin omverden. Hvad hvis mennesker indgik i et fællesskab, hvor alle fandt sig selv lig andre. Hvis der ikke var grænser, som skulle skille en ejendom fra en anden. Hvad hvis forskelligheder som religion og kultur og nationalitet ikke behøvede at betyde, at man ikke kunne være i samme rum. Vi foreslår en i udgangspunktet ikke-religiøs gravplads, hvor religionen er noget den enkelte tager med og kan dyrke i en fælles ceremonibygning, som ikke indeholder nogen symboler. 20

21 Referencebillede fra bogen: Jørn Palle Schmidt, Grøn form, Annemarie Lund, s. 93 Gravplads for mennesker natursyn Skovkirkegårde er nok dem, der kommer tættest på det fremherskende natursyn i dag, og fremtræder mindre stringent og med blødere belægning end de traditionelle. De har ofte diffuse rum, som fortsætter mellem træerne. Vi foreslår gravpladser med beplantninger, som ikke nødvendigvis skal efterligne selvgroet natur. Den type af beplantninger virker der, hvor der netop ikke optræder naturpræget vegetation. Vi foreslår vegetationstyper, som står i kontrast til den omkrinliggende, med frodighed som gennemgående tema. Gravpladsen må repræsentere en drøm om at kunne være og indrette sig uden det sker på jordens bekostning. Da der ikke skal graves store huller kan man forestille sig en betydelig tæthed af planter. Graverens opgave bliver at pleje den fortættede, saftige vegetation i stedet for at rive grus og klippe hæk. 21

22 Gravplads for mennekser Opsummerende diagrammer Placering BY REKREATIVT OMRÅDE Hvor folk kommer - i rekreative områder. Organisering Ingen seperate gravrum. Letnedbrydelige urner gør større tæthed af grave mulig. I stedet for at gridinddele kan gravens GPS koordinater til at holde styr på hvem der er gravet end hvor. Behov Fremfor udsmykning af individuelt gravsted vælges en placering ifht. et træ eller en staude. Tidsperspektiv Selvom gravene er tomme føles det ikke tomt fordi tæt beplantning fylder ud. 22

23 Natursyn Frodighed fremfor det stringente. Sammenhængende beplantning fremfor den fragmenterede. Afgrænsning Åben struktur af mindevægge, der tåler udvidelse. Drift Ø-urnen, en letnedbrydelig urne, fremfor kistegraven. Dette frigør ressourcer til at pleje beplantningen og muliggør smallere stier og større tæthed. Gravminder Mindevæg med hylder i stedet for gravsten. Andre religioner Ikke-religiøs kirkegård. Religionen tager man selv med. 23

24 Gravplads for mennekser Diagrammer for placering af elementer Rekreativt område med ekstern stiforbindelse og intern runde. Et nyt urnegravrum i felt med kontrasterende beplantning. Vægge placeres i det nye beplantningsfelt. Ekstern stiforbindelse slår et sving, og reagerer dermed på overgangen mellem gravplads og rekreativt areal. Intern runde retter sig efter de nye barrierer. 24

25 Gravplads for mennekser Placering af gravplads i Horserød Hegn, målestok 1: strupgård I N D E L U K K E T d N Y H O R S E R Ø D S M E D E M O S E R S E R Ø D H O R S R Ø R Ø D O V E R O D E B Æ K M O S E H O R S E R Ø D H E G N D mindeceremonier A B C Ny gravplads Ørsholthus 25

26 26 Forslag til placering #1. Horserød Hegn. Et skovområde ved Helsingør, hvor der er store granplantager. Gran har en kort levetid, som mange steder er nået, fordi man plantede meget gran i 60'erne og 70'erne. Granplantager har ikke så stor værdi til rekreative formål fordi de er mørke og tætte. Som en del af en nyplantning foreslår vi at man kunne anlægge en kirkegård i skoven.

27 Forslag til ny gravplads i Horserød Hegn ved Helsingør. Der laves en lysning i granskoven. Lysningen plantes til med lystræer, høje græsser og lette stauder. f.eks. Betula pendula, Robinia Pseudoakacia, miscanthus, Stipa capillata, Cimifuga og Mekonopsis cambrica. 27

28 28 Forslag til placering #2. Kløvermaken i København. Tidligere lufthavn, som nu er omlagt til meget benyttede boldbaner. Beliggenheden er central og har en utrolig udsigt over byens tårne og spir. Det er et omstridt område, hvor mange byggeplaner er gået i vasken på grund af nærheden til prøvestenen, Københavns benzin- og giftlager. Kløvermarkens størrelse er enorm og kan bære et nyt program.

29 Forslag til placering #2. Kløvermaken i København. Gravpladsen placeres bag en lav vold. Overfl adevand fra boldbanerne samles i et vandhul. Beplantningen består af planter, der trives i skygge fugtig jord, f.eks. og Alnus cordata, Acer negundo, Hammamelis mollis, rhododendron, Viburnum opulus. Ved vandet salix og iris. 29

30 30 Forslag til placering #3 Vestamager. En kunstigt inddæmmet strandeng syd for København og tidligere militært øvelsesområde. Her er der stort, åbent og bart. Legepladser, lejrpladser og andre småaktiviteter ligger som hemmelige lommer spredt ud over området. En gravplads vil fungere som endnu en lomme.

31 Forslag til placering #3. Vestamager ved København.Gravpladsen etableres på et forhøjet plateau, hvor jorden er mere frugtbar end udgangspunktet. Derved opnås også et kig over dæmningen og ud til havet, som ellers ikke ses. Beplantningen består af spredte frugttræer som æbler, blommer og kirsebær med lav græs- og urtevegetation af Anthriscus cerefolium og Ranunculus repens. 31

32 Placering #1. Principsnit gennem eksisterende granskov, Horserød hegn. Placering #2. Principsnit gennem eksisterende idrætsanlæg, Kløvermarken. Placering #3. Principsnit gennem eksisterende landskab, Vestamager. 32

33 Principsnit gennem ny gravplads, Horserød hegn. Principsnit gennem ny gravplads, Kløvermarken. Principsnit gennem ny gravplads, Vestamager. 33

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Har et areal på 30.000 m2, og rummer 2850 kistegravsteder og 800 urnegravsteder. Den ældste del af den nuværende kirkegård blev indviet

Læs mere

GRAVSTED KERTEMINDE KIRKEGÅRD. Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde?

GRAVSTED KERTEMINDE KIRKEGÅRD. Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde? GRAVSTED PÅ KERTEMINDE KIRKEGÅRD Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde? Der er mange ting at tage stilling til i forbindelse med et dødsfald. Oven i sorgen skal der her og nu træffes

Læs mere

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved Gravsteder ved Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker Orientering om kirkegårdene De fleste af os vil før eller siden skulle tage stilling til forhold vedrørende begravelse eller bisættelse, gravsted m.

Læs mere

Den sidste rejse. Helle Lykke Nielsen

Den sidste rejse. Helle Lykke Nielsen ANALYSIS May 2013 Den sidste rejse Helle Lykke Nielsen Stadig flere muslimer vælger at lade sig begrave i Danmark. Der findes i dag to muslimske gravpladser i Danmark, en i Odense og en i Brøndby syd for

Læs mere

Praktisk information ved dødsfald

Praktisk information ved dødsfald CENTER FOR BYENS ANVENDELSE Teknik og Miljø Aarhus Kommune Praktisk information ved dødsfald Aarhus Kommunes Kirkegårde Januar 2015 www.aarhus.dk/kirkegaarde Indholdsfortegnelse Hvad skal der ske ved et

Læs mere

Vejledning med priser 2015

Vejledning med priser 2015 Vejledning med priser 2015 På Gjellerup Kirkegård findes forskellige gravstedsformer: 1. Traditionelle gravsteder i forskellige størrelser. 2. Plænegrave med og uden mindesten. 3. Urnegrave i særlig indrettet

Læs mere

Vejledning med priser 2015

Vejledning med priser 2015 Vejledning med priser 2015 På Gjellerup Kirkegård findes forskellige gravstedsformer: 1. Traditionelle gravsteder i forskellige størrelser. 2. Plænegrave med og uden mindesten. 3. Urnegrave i særlig indrettet

Læs mere

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2012

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2012 Takstregulativ for Hjallese provsti gældende fra 1. januar 2012 Indholdsoversigt: Side Erhvervelse af gravsteder... 2 Reservering af gravsteder... 3 Fornyelse af gravsteder... 3 Forlængelse af brugsret...

Læs mere

RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder

RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE Information om gravsteder BEGRAVELSE OG BISÆTTELSE Handlingen i kirken samt erhvervelse af gravsted i fredningstiden, er gratis for medlemmer af folkekirken, der bor eller

Læs mere

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning Afregning Afregning for kirkegårdens ydelser sker forud for 1/2 år ad gangen, således at fakturaer vedr. vedligeholdelse og blomster udsendes primo året, mens fakturaer vedr. grandækning mv. udsendes medio

Læs mere

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE Takster gældende fra 1. januar 2015 31. december 2015 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE VED VORDINGBORG KIRKE Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og

Læs mere

TAASTRUP NYKIRKE Kirkegårdskontoret Birkedalsvej 2 2630 Taastrup Email: kg@taastrupnykirke.dk Tlf: 70 10 02 16 Fax: 43 99 65 69 Regulativ for kirkegårdens afdeling 11 nr. 001-260. Anvendelse: Afdelingen

Læs mere

Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog

Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog Dødsfald Valg af gravsted Valg muligheder af ydelser Prisliste for diverse ydelser 1 Indledning Tanken bag dette informationskatalog er, at kunne give

Læs mere

Kirkegårdstakster. for. Køng Svinø Kirkegårde

Kirkegårdstakster. for. Køng Svinø Kirkegårde Kirkegårdstakster for Køng Svinø Kirkegårde Takster gældende for 1. april 2011 31. marts 2012 Taksterne for Erhvervelse og fornyelse samt Begravelse og urnenedsættelse er opdelt i 3 takstgrupper: Medlem

Læs mere

på kirkegårdene ved Vig kirke

på kirkegårdene ved Vig kirke på kirkegårdene ved Vig kirke www.vigkirke.dk Gravsteder på kirkegårdene ved Vig kirke Her en orientering og et tilbud til dem, der skal have passet et gravsted. Vig Kirkes menighedsråd vil med denne folder

Læs mere

Omregningsfaktoren ganges med tallet i rubrikken for at få prisen i kr. D. Takster

Omregningsfaktoren ganges med tallet i rubrikken for at få prisen i kr. D. Takster Omregningsfaktoren ganges med tallet i rubrikken for at få prisen i kr. Omregningsfaktoren for 2012 er 39,5. D. Takster A. en reguleres hvert år med omregningsfaktoren, som udsendes fra Ribe Stift til

Læs mere

Ved begravelse på Engholm kirkegård

Ved begravelse på Engholm kirkegård Ved begravelse på Engholm kirkegård Oplysninger om kirkegården Formålet med denne folder Ved dødsfald er der mange ting, de efterladte skal tage stilling til. For at lette dette arbejde har Engholmkirken

Læs mere

Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015. Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde

Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015. Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015 Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Erhvervelse af gravsted Gravsteder kan erhverves på Gamle, Vestre, Østre, Uhre og Skærlund kirkegårde. Erhvervelsen er gratis for folkekirkemedlemmer.

Læs mere

Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg

Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg. Indhold: Side: Ledelse og administration... Dødsfald... Kirkegårdene... Gravsteder... Gravsteders indhegning

Læs mere

Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti

Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti Omkostningsbaserede kirkegårdstakster (Følgende gælder for alle aftaler indgået fra den 1. januar 2011) Kirkegårdstakster skal fremover følge de statslige regler

Læs mere

Løgumkloster kirkegård

Løgumkloster kirkegård Løgumkloster kirkegård Klostergade 7 6240 Løgumkloster Tlf.:7474 5243 Kontortid mandag til fredag fra kl. 9,30 til 10.00 Udover denne tid kan vi træffes på tlf..: 4084 2494 Indhold: Indhold 2 Div. Orientering

Læs mere

BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD

BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD Takster gældende fra: 1. januar 215 31. december 215 TAKSTER PR. 1. JANUAR 215 GÆLDENDE FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD INDLEDNING. Taksterne for Erhvervelse, Begravelse og

Læs mere

Kirkegårdstakster & Ordensregler. for. Magleby & Borre Kirkegårde

Kirkegårdstakster & Ordensregler. for. Magleby & Borre Kirkegårde Kirkegårdstakster & Ordensregler for Magleby & Borre Kirkegårde Takster gældende for 1. jan. 2015 31. dec. 2015 I. Medlem af folkekirken Inden for komm. Ved Medlem af folkekirken Indenfor komm. forstås

Læs mere

HØRSHOLM KIRKEGÅRD. Beskrivelse af forskellige afdelinger for kistegravsteder. Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne

HØRSHOLM KIRKEGÅRD. Beskrivelse af forskellige afdelinger for kistegravsteder. Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne HØRSHOLM KIRKEGÅRD Beskrivelse af forskellige afdelinger for kistegravsteder Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne KISTEGRAVSTEDER Servitutter på kistegravsteder Til én jordbegravelse købes et gravsted

Læs mere

BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI

BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI Takster gældende fra: 1. januar 213 31. december 213 Kirkegårdenes kontor Kong Magnus Vej 13 4 Roskilde Tlf. 4635 89 www.roskilde-kirkegaarde.dk

Læs mere

TAKSTOVERSIGT IKAST KIRKEGÅRDE 2015

TAKSTOVERSIGT IKAST KIRKEGÅRDE 2015 TAKSTOVERSIGT IKAST KIRKEGÅRDE 2015 Indledning Takstoversigt gældende for 2015 for Ikast Kirkegårde. Taksterne er gældende for 1 år og er fastsat på baggrund af satser og retningslinier udgivet af Ikast-Brande

Læs mere

TAKSTBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR MENIGHEDSRÅD I HOLBÆK KOMMUNE

TAKSTBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR MENIGHEDSRÅD I HOLBÆK KOMMUNE TAKSTBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR MENIGHEDSRÅD I HOLBÆK KOMMUNE Nye Grundtakster pr.1/4-2011. Taksterne er opdelt i 3 grupper som følger Tillagt 4,138 % pr. 1.jan. 2013 GÆLDENDEN PR. 1. febr. 2013 TAKSTGRUPPE

Læs mere

Tønder Kirkegård. Tønder Provsti TAKSTOVERSIGT

Tønder Kirkegård. Tønder Provsti TAKSTOVERSIGT Tønder Kirkegård Tønder Provsti TAKSTOVERSIGT 2015 Tønder Kirkegård. Ribelandevej 47. 6270 Tønder. Tlf. 21 26 08 80. Telefontid: 8.00 til 14.00. Træffes efter aftale E-mail: tonder-kirkegaard@mail.tele.dk

Læs mere

Vonge og Øster Nykirke kirkegårde.

Vonge og Øster Nykirke kirkegårde. Vonge og Øster Nykirke kirkegårde. 1 Vejledning. Denne pjece er lavet for at give brugerne af kirkegården indsigt i, hvilke begravelsesformer der kan vælges inden for kistebegravelse og urnenedsættelse

Læs mere

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing-Skjern Provstier 2014

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing-Skjern Provstier 2014 0,4 Takster for kirkegårdene i Ringkøbing-Skjern Provstier 2014 D. Takster Erhvervelse og fornyelse af gravsteder. Fredningstiden er 25 år for kister/15 år for urner. Barnegravsteder 15 år. Egetræskister

Læs mere

BETALINGSREGLEMENT. for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde

BETALINGSREGLEMENT. for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde BETALINGSREGLEMENT for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde 2 1.0. Almindelige regler - gældende for såvel de obligatoriske som de "frivillige" takster,

Læs mere

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing Provsti 2015

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing Provsti 2015 0,5 Takster for kirkegårdene i Ringkøbing Provsti 2015 D. Takster Erhvervelse og fornyelse af gravsteder. Fredningstiden er 25 år for kister/15 år for urner. Barnegravsteder 15 år. Egetræskister eller

Læs mere

Assens Provsti Gias ydelser

Assens Provsti Gias ydelser Assens Provsti Gias ydelser Pleje og Vedligehold (1 års aftaler) Gennemgang ca. hver 3. uge i sæsonen Lugning Almindelig beskæring Indsamling af buketter Rivning og fejning Opsamling af løv Rensning af

Læs mere

Ønsker til mine efterladte, når jeg er død. Obduktion, organdonation og forskning: Jeg har testamenteret mit legeme til forskning hos:

Ønsker til mine efterladte, når jeg er død. Obduktion, organdonation og forskning: Jeg har testamenteret mit legeme til forskning hos: Min sidste vilje Ønsker til mine efterladte, når jeg er død Navn, adresse og Cpr. nummer: Navn: Adresse: Postnummer: By: Cpr-nummer: Obduktion, organdonation og forskning: Jeg tillader obduktion af mit

Læs mere

VEDTÆGTER MÅLØV KIRKEGÅRD

VEDTÆGTER MÅLØV KIRKEGÅRD VEDTÆGTER for MÅLØV KIRKEGÅRD Ballerup-Furesø Provsti Helsingør Stift KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Måløv kirke og bestyres af Måløv Sogns Menighedsråd 1. Kirkegårdens drift forestås

Læs mere

Driftsmæssige udfordringer på kirkegårdene

Driftsmæssige udfordringer på kirkegårdene Driftsmæssige udfordringer på kirkegårdene Hvor er vi på vej hen??? Jens Dejgaard Jensen jdj@skk.dk Udfordringer: Mange kirkegårde bliver for store Tilbyder kirkegården det, som folk ønsker? Økonomien

Læs mere

Anlæg og pasning af gravsteder

Anlæg og pasning af gravsteder Anlæg og pasning af gravsteder Gravstedstyper På de tre kommunale kirkegårde Almen-, Søndre- og Østre Kirkegård findes følgende gravstedstyper: Traditionelle kistegrave Denne type gravsteder giver mulighed

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Kirkegård: Vejby Kommune: Gribskov Provsti: Frederiksværk Stift: Helsingør A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Vejby kirke og bestyres af Vejby menighedsråd. 2 Kirkegårdens

Læs mere

Aars Kirkegårde Velkommen til Aars Kirke GRAVSTEDS- OG YDELSESOVERSIGT FOR 2014 INTRODUKTIONSFOLDER TIL AARS KIRKE OG KIRKECENTER

Aars Kirkegårde Velkommen til Aars Kirke GRAVSTEDS- OG YDELSESOVERSIGT FOR 2014 INTRODUKTIONSFOLDER TIL AARS KIRKE OG KIRKECENTER Aars Kirkegårde GRAVSTEDS- OG YDELSESOVERSIGT FOR 2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 GRAVSTEDSTYPER KIRKEGÅRDEN BLÅBÆRDALEN... 3 Lynghaven (park og natur gravsted 2 urnepladser)...3 Stauderhaverne (park

Læs mere

Ydelser og takster Vedsted Kirkegård 2012

Ydelser og takster Vedsted Kirkegård 2012 Ydelser og takster Vedsted Kirkegård 2012 Taksterne er fastsat af Jammerbugt Provsti som grundbeløb der reguleres en gang årligt. Faktor 2012 = 36,05 Henvendelse om gravsteder kan ske til kirkegårdskontoret

Læs mere

D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 2010 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER

D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 2010 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 21 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE INDLEDNING. Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og urnenedsættelse, Benyttelse af kirke og kapel samt Kremation

Læs mere

HVOR GÅR DU HEN, NÅR DINE KÆRE GÅR BORT? Vejledning fra Silkeborg Kirkegårde og Krematorium

HVOR GÅR DU HEN, NÅR DINE KÆRE GÅR BORT? Vejledning fra Silkeborg Kirkegårde og Krematorium HVOR GÅR DU HEN, NÅR DINE KÆRE GÅR BORT? Vejledning fra Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Side 2 Side 3 INDHOLD SILKEBORG KIRKEGÅRDE OG KREMATORIUM Valg af begravelsesform (kiste eller urne)... 6 Rettigheder

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Taksterne er fastsat for hele Hillerød provsti af provstiudvalget i Hillerød De pristalsreguleres hvert år pr 1. januar Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

Læs mere

Aarhus Kommunes Kirkegårde

Aarhus Kommunes Kirkegårde Aarhus Kommunes Kirkegårde Prisbog 2014 Indhold 1 Ydelser i forbindelse med dødsfald... 1 1.1 Benyttelse af kapel... 1 1.2 Kremation... 1 1.3 Gravkastning... 1 1.4 Urnenedsættelse... 1 1.5 Udlevering og

Læs mere

Vedtægt for Gl. Åby og Åbyhøj kirkegårde Aarhus Vestre Provsti, Aarhus kommune, Aarhus Stift 2014

Vedtægt for Gl. Åby og Åbyhøj kirkegårde Aarhus Vestre Provsti, Aarhus kommune, Aarhus Stift 2014 Vedtægt for Gl. Åby og Åbyhøj kirkegårde Aarhus Vestre Provsti, Aarhus kommune, Aarhus Stift 2014 Indhold A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Alment 1-3 B. Gravsteder Alment 4 Erhvervelse og videreførelse

Læs mere

Sådan gør du, når en pårørende dør

Sådan gør du, når en pårørende dør Sådan gør du, når en pårørende dør Når man mister en af sine pårørende, står man ikke kun med en personlig sorg. Der er også en række praktiske problemer omkring begravelsen, man skal tage stilling til.

Læs mere

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse Indhold Forord... 1 Mine ønsker til begravelsesform... 2-5 Andre relevante oplysninger... 6-7 Yderligere ønsker/oplysninger... 8-9 Vejledning i udfyldelse

Læs mere

Vejledende takster pr. 1. januar 2012. ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER

Vejledende takster pr. 1. januar 2012. ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER Vejledende takster pr. 1. januar 2012. ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER 31 Første erhvervelse af et gravsted for en periode svarende til fredningstiden, jf. vedtægtens 20 og 24, er vederlagsfri for personer,

Læs mere

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015 Svendborg Provsti Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015 Dette skema er beregnet med en fredningstid på henholdsvis 10 år for urner og 20 år for kister. Har man andre fredningstider betales forholdsmæssigt.

Læs mere

TAKSTER 1.1 31.12 2012

TAKSTER 1.1 31.12 2012 Frederikshavn Provsti AALBORG STIFT TAKSTER 1.1 31.12 2012 for kirkegårdene i Frederikshavn provsti Frederikshavn kommune, Aalborg Stift D. TAKSTER 30 De i 31-40 anførte takster reguleres årligt af provstiudvalget

Læs mere

15 RITUALER SMÅ OG STORE

15 RITUALER SMÅ OG STORE 102 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 15 RITUALER SMÅ OG STORE En måde at opretholde følelsesmæssige bånd til den døde er at gennemføre ritualer store som små. Sorg rummer stor kreativitet

Læs mere

Vejen Kirkegård, Nørregade 96, 6600 Vejen RIBE STIFT VEDTÆGT. for. VEJEN kirkegård MALT provsti

Vejen Kirkegård, Nørregade 96, 6600 Vejen RIBE STIFT VEDTÆGT. for. VEJEN kirkegård MALT provsti 1 RIBE STIFT VEDTÆGT for VEJEN kirkegård MALT provsti VEJEN kommune Ribe Stift. 2 A: Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af VEJEN kirke og bestyres af VEJEN menighedsråd. 1 2 Kirkegårdens

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. VEDTÆGT for Kirkegård: Balle Provsti: Silkeborg Kommune: Silkeborg Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1. Kirkegården ejes af Balle kirke og bestyres af Balle sogns menighedsråd. 2. Kirkegårdens

Læs mere

Min sidste vilje. Dette dokument er mine ønsker til mine efterladte, når jeg dør. Sidste farvel. Undertegnet: Navn: Adresse: Post-nr.: By: Cpr-nr.

Min sidste vilje. Dette dokument er mine ønsker til mine efterladte, når jeg dør. Sidste farvel. Undertegnet: Navn: Adresse: Post-nr.: By: Cpr-nr. Dette dokument er mine ønsker til mine efterladte, når jeg dør. Undertegnet: Navn: Adresse: Post-nr.: By: Cpr-nr.: - 1)Testamente Jeg har oprettet testamente JA / NEJ Hos: Jeg har ikke skrevet testamente,

Læs mere

VEDTÆGT. for. NAZARETHKIRKEGÅRDEN i RYSLINGE

VEDTÆGT. for. NAZARETHKIRKEGÅRDEN i RYSLINGE VEDTÆGT for NAZARETHKIRKEGÅRDEN i RYSLINGE Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården med tilhørende parkeringsplads ejes af Ryslinge Frimenighed og Ryslinge Valgmenighed. 2 Kirkegårdens drift varetages

Læs mere

VEDTÆGT. for Odden Kirkegård. Ods og Skippinge Provsti Odsherred Kommune Roskilde Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for Odden Kirkegård. Ods og Skippinge Provsti Odsherred Kommune Roskilde Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Odden Kirkegård Ods og Skippinge Provsti Odsherred Kommune Roskilde Stift 2013 A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Odden kirke og bestyres af Odden menighedsråd. 1 2 Kirkegårdens

Læs mere

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 ROSKILDE DOMPROVSTI Kirkegårdenes Brugerark med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 Brugerarket er fælles for alle kirkegårde i provstiet med justering for Himmelev Sogns Kirkegård Kirkegårdstakster

Læs mere

Den kulturelle grav. Muslimske gravsteder i Danmark. Helle Lykke Nielsen

Den kulturelle grav. Muslimske gravsteder i Danmark. Helle Lykke Nielsen ANALYSIS June 2013 Den kulturelle grav Muslimske gravsteder i Danmark Helle Lykke Nielsen Døden er universel, men måden vi begraves på, og det gravsted vi efterlader os, er i høj grad kulturelt betinget.

Læs mere

Takster og vejledning for erhvervelse, fornyelse, ren- og vedligeholdelse mv. af gravsteder på kirkegårde i året 2014.

Takster og vejledning for erhvervelse, fornyelse, ren- og vedligeholdelse mv. af gravsteder på kirkegårde i året 2014. Holstebro Provsti Kirkestræde 9A Tlf. 96 10 08 63 E-mail: holstebro.provsti@km.dk Menighedsrådene i Holstebro Provsti, Viborg Stift Bedes omdelt til kasserer, kirkeværge, graver og kirkegårdsleder. Januar

Læs mere

PRISLISTE. Center for Kirkegårde

PRISLISTE. Center for Kirkegårde PRISLISTE 2013 Center for Kirkegårde 2 Foto: P. Wessel KØB AF GRAVSTED Det er ikke muligt at nævne alle gravstedstyper og størrelser her. De enkelte kirkegårde udvikler i disse år nye gravstedstyper, som

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Bjerager kirke og bestyres af Bjerager menighedsråd

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Bjerager kirke og bestyres af Bjerager menighedsråd VEDTÆGT for Kirkegård: Bjerager Provsti: Odder Kommune: Odder Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Bjerager kirke og bestyres af Bjerager menighedsråd 1 2 Kirkegårdens drift

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Storring kirke og bestyres af Storring-Stjær menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Storring kirke og bestyres af Storring-Stjær menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Stjær Kommune: Skanderborg Provsti: Skanderborg Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Storring kirke og bestyres af Storring-Stjær menighedsråd. 1 2

Læs mere

V E D T Æ G T FOR RISSKOV KIRKEGÅRD, ÅRHUS NORDRE PROVSTI, AAHUS KOMMUNE, ÅRHUS STIFT

V E D T Æ G T FOR RISSKOV KIRKEGÅRD, ÅRHUS NORDRE PROVSTI, AAHUS KOMMUNE, ÅRHUS STIFT V E D T Æ G T FOR RISSKOV KIRKEGÅRD, ÅRHUS NORDRE PROVSTI, AAHUS KOMMUNE, ÅRHUS STIFT A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD 1. Kirkegården ejes af Risskov kirke og bestyres af Risskov menighedsråd. 2. Kirkegårdens

Læs mere

- Døden en del af hverdagen

- Døden en del af hverdagen HVOR DER ER LIV ER DER DØD - Døden en del af hverdagen Alternativ 2 - Det store, moderne gravplassarealet Problemstilling: Hva gir den store gravplassen identitet, styrke og kvalitet Heterotopier er steder,

Læs mere

Min sidste vilje. Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium og Silkeborg Kirke

Min sidste vilje. Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium og Silkeborg Kirke Min sidste vilje Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium og Silkeborg Kirke Min Sidste Vilje Ved at udfylde Min Sidste Vilje hjælper du din familie med at træffe nogle af de mange valg, der er

Læs mere

Hvad tror du, en gennemsnitlig begravelse/bisættelse koster i Danmark? Her menes de helt praktiske forhold ved selve

Hvad tror du, en gennemsnitlig begravelse/bisættelse koster i Danmark? Her menes de helt praktiske forhold ved selve Resumé af undersøgelse En almindelig begravelse er forbundet med mange udgifter, bl.a. kiste, kremering, urne, rustvogn, dødsannonce, blomster, bedemand, køb af gravplads m.v. En undersøgelse fra Begravelse

Læs mere

Vedtægter for Nøvling Kirkegård.

Vedtægter for Nøvling Kirkegård. Vedtægter for Nøvling Kirkegård. Aalborg østre provsti. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Nøvling kirke og bestyres af Nøvling menighedsråd. Kirkegårdens drift forestås af det af menighedsrådet

Læs mere

VEDTÆGT. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Bregninge -Bjergsted- Alleshave Kirkegård Kalundborg Kommune Kalundborg Provsti Roskilde Stift A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1. Kirkegården ejes af den på stedet værende kirke og bestyres

Læs mere

VÆRLØSE & HARESKOV MENIGHEDSRÅD VEDTÆGT FOR HARESKOV KIRKEGÅRD OG KIRKE VÆRLØSE KIRKEGÅRD. BALLERUP-FURESØ PROVSTI, FURESØ KOMMUNE, HELSINGØR STIFT.

VÆRLØSE & HARESKOV MENIGHEDSRÅD VEDTÆGT FOR HARESKOV KIRKEGÅRD OG KIRKE VÆRLØSE KIRKEGÅRD. BALLERUP-FURESØ PROVSTI, FURESØ KOMMUNE, HELSINGØR STIFT. 1 VEDTÆGT FOR HARESKOV KIRKEGÅRD OG KIRKE VÆRLØSE KIRKEGÅRD. BALLERUP-FURESØ PROVSTI, FURESØ KOMMUNE, HELSINGØR STIFT. 1. Kirkegårdenes bestyrelsesforhold. 1.1 Hareskov Kirkegård ejes af Hareskov kirke,

Læs mere

Vedtægt for Hvidovre kirkegård

Vedtægt for Hvidovre kirkegård Vedtægt for Hvidovre kirkegård Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 1. Hvidovre kirkegård ejes af Hvidovre Kirke og bestyres af Hvidovre Sogns Menighedsråd. 2. Kirkegårdsudvalget fører på menighedsrådets

Læs mere

Kirkegårdene ved Ejby Kirke og Nr. Dalby Kirke

Kirkegårdene ved Ejby Kirke og Nr. Dalby Kirke Kirkegårdene ved Ejby Kirke og Nr. Dalby Kirke Indhold Side Ejby Kirke 3 Nr. Dalby Kirke 5 Det traditionelle gravsted 7 Det traditionelle urnegravsted 8 Urne- og kistegravplads i ukendt fællesgrav 9 Urne-

Læs mere

Orientering om de praktiske og økonomiske forhold i forbindelse med Bisættelser og Begravelser. Kirkegårdene i Hover Sogn

Orientering om de praktiske og økonomiske forhold i forbindelse med Bisættelser og Begravelser. Kirkegårdene i Hover Sogn En Orientering om de praktiske og økonomiske forhold i forbindelse med Bisættelser og Begravelser På Kirkegårdene i Hover Sogn Orientering Side 3 : Fredningstider Legat begrebet på kirkegårde Side 4 Side

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Når et menneske dør. Praktisk information til de pårørende. Regionshospitalet Randers

Når et menneske dør. Praktisk information til de pårørende. Regionshospitalet Randers Når et menneske dør Praktisk information til de pårørende Regionshospitalet Randers Mødet med døden er et møde med det ukendte. Fornuften siger, at døden er en naturlig del af livet, men vores følelser

Læs mere

VEDTÆGT. for. Provsti: Århus Søndre. Kirkegård: Fredens Kirkegård. Kommune: Århus

VEDTÆGT. for. Provsti: Århus Søndre. Kirkegård: Fredens Kirkegård. Kommune: Århus VEDTÆGT for Kirkegård: Fredens Kirkegård Provsti: Århus Søndre Kommune: Århus Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1. Kirkegården ejes af Fredenskirken og bestyres af Fredenskirkens menighedsråd.

Læs mere

Ønsker ved Min Sidste Rejse

Ønsker ved Min Sidste Rejse Min Sidste Rejse 1 Ønsker ved Min Sidste Rejse Min Sidste Rejse er et redskab, som kan rådgive dine pårørende, når dagen kommer, hvor de skal arrangere din begravelse. Erfaringer viser, at det giver familien

Læs mere

Ydelsenr. Navn Momsbelagt Gammel' pris 2014 Ny pris pr. 1. okt. 2014 incl.0,5 % stigning 1101 Pleje og vedligeholdelse 1 kisteplads Ja 731,35 735,01

Ydelsenr. Navn Momsbelagt Gammel' pris 2014 Ny pris pr. 1. okt. 2014 incl.0,5 % stigning 1101 Pleje og vedligeholdelse 1 kisteplads Ja 731,35 735,01 Ydelsenr. Navn Momsbelagt Gammel' pris 2014 Ny pris pr. 1. okt. 2014 incl.0,5 % stigning 1101 Pleje og vedligeholdelse 1 kisteplads Ja 731,35 735,01 1102 Pleje og vedligeholdelse 2 kistepladser Ja 1097,05

Læs mere

Pleje og vedligehold. Momsbelagt

Pleje og vedligehold. Momsbelagt Pleje og vedligehold Momsbelagt 1101 Pleje og vedligeholdelse 1 kisteplads Ja 1102 Pleje og vedligeholdelse 2 kistepladser Ja 1103 Pleje og vedligeholdelse 3 kistepladser Ja 1104 Pleje og vedligeholdelse

Læs mere

VEDTÆGT. for. Skamby Kirkegård, Bogense Provsti, Fyens Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold.

VEDTÆGT. for. Skamby Kirkegård, Bogense Provsti, Fyens Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. VEDTÆGT for Skamby Kirkegård, Bogense Provsti, Fyens Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1. Kirkegården ejes af Skamby kirke og bestyres af Skamby menighedsråd. 2. Kirkegårdens drift forestås af

Læs mere

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 ROSKILDE DOMPROVSTI Kirkegårdenes Brugerark med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 Brugerarket er fælles for alle kirkegårde i provstiet med justering for Jyllinge Kirkegård TAKSTER

Læs mere

Ydelsenr. Navn Momsbelagt Pris 2013 Pris 2014 (2013-priser + 0,4%) 1101 Pleje og vedligeholdelse 1 kisteplads Ja 728,44 731,35 1102 Pleje og

Ydelsenr. Navn Momsbelagt Pris 2013 Pris 2014 (2013-priser + 0,4%) 1101 Pleje og vedligeholdelse 1 kisteplads Ja 728,44 731,35 1102 Pleje og Ydelsenr. Navn Momsbelagt Pris 2013 Pris 2014 (2013-priser + 0,4%) 1101 Pleje og vedligeholdelse 1 kisteplads Ja 728,44 731,35 1102 Pleje og vedligeholdelse 2 kistepladser Ja 1.092,68 1097,05 1103 Pleje

Læs mere

Takstblad Side 1. Udarbejdet af Jan Drejer Christensen 13-03-2013 Side 1

Takstblad Side 1. Udarbejdet af Jan Drejer Christensen 13-03-2013 Side 1 Takstblad Side 1 1101 Pleje og vedligeholdelse 1 kisteplads Ja 563,20 704,00 1102 Pleje og vedligeholdelse 2 kistepladser Ja 832,70 1.040,88 1114 Pleje og vedligeholdelse ekstra kisteplads Ja 270,60 338,25

Læs mere

dødsfald hvad du skal vide.

dødsfald hvad du skal vide. dødsfald hvad du skal vide. Foto: P. Wessel indhold Hvad skal der ske ved dødsfald? 5 ved dødsfaldet 7 hvem ordner begravelsen? 8 højtideligheden 13 tidspunkter for højtideligheden 21 valg af gravsted

Læs mere

4. Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til menighedsrådet

4. Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til menighedsrådet INDGÅET tr 5 l,, R. 2$!3 VEDTÆGT SØNDEHBOBG PBOVSTI for Sct. Marie Sogns kirkegård Sønderborg provsti. (Sønderborg Kommune) 1. Kirkegårdens ejes af Sct. Marie kirke og bestyres af Sct. Marie Sogns menighedsråd.

Læs mere

VEDTÆGT. for. Kommune, Århus Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af kirke og bestyres af menighedsråd.

VEDTÆGT. for. Kommune, Århus Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af kirke og bestyres af menighedsråd. 1 VEDTÆGT for kirkegård, Horsens Provsti Kommune, Århus Stift A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af kirke og bestyres af menighedsråd. 1 2 Kirkegårdens drift forestås af det af menighedsrådet

Læs mere

Prisblad for Folkekirkens Kirkegårde i Hvidovre. Priserne er gældende fra 1. januar til 30. november 2015

Prisblad for Folkekirkens Kirkegårde i Hvidovre. Priserne er gældende fra 1. januar til 30. november 2015 Prisblad for Folkekirkens Kirkegårde i Hvidovre Priserne er gældende fra 1. januar til 30. november Side 1 Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Indholdsfortegnelse Urnegrave i Græs Traditionelle Urnegravsteder

Læs mere

Vedtægt for Seden Kirkegård. Hjallese Provsti. Odense Kommune. Fyens Stift

Vedtægt for Seden Kirkegård. Hjallese Provsti. Odense Kommune. Fyens Stift Vedtægt for Seden Kirkegård Hjallese Provsti Odense Kommune Fyens Stift Indholdsfortegnelse: A: Kirkegårdens bestyrelsesforhold side 1 B: Gravsteder: Erhvervelse og fornyelse side 2 Nedlæggelse og regulering

Læs mere

VEDTÆGT. for. Stift: Århus. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for. Stift: Århus. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Folkekirkens Kirkegårde i Randers Kommune Kirke: Kristrup Provsti: Randers Nordre og Søndre Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1. Kirkegården ejes af Kristrup kirke og bestyres

Læs mere

Gravsted. Når du som pårørende skal arrangere en. begravelse, skal du også tage stilling til, hvor afdøde skal ligge hvis ikke vedkommende

Gravsted. Når du som pårørende skal arrangere en. begravelse, skal du også tage stilling til, hvor afdøde skal ligge hvis ikke vedkommende Når du som pårørende skal arrangere en begravelse, skal du også tage stilling til, hvor afdøde skal ligge hvis ikke vedkommende selv havde besluttet sig for det inden sin død. Du skal også afgøre, om der

Læs mere

MIN SIDSTE VILJE. Forn Siðr. Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark. Efter maleri af Konrad Dielitz; Odins farvel til Brunhilde

MIN SIDSTE VILJE. Forn Siðr. Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark. Efter maleri af Konrad Dielitz; Odins farvel til Brunhilde MIN SIDSTE VILJE Efter maleri af Konrad Dielitz; Odins farvel til Brunhilde Forn Siðr Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark Navn Post nr.: By Cpr. nr.: Jeg er indforstået med obduktion Jeg er organdonor Jeg

Læs mere

Notat. Ubemidlede betaling for gravsted

Notat. Ubemidlede betaling for gravsted Ubemidlede betaling for gravsted Dato: 20. oktober 2014 Sagsbehandler Marjun Egholm I anledning af nogle konkrete henvendelser om begravelse af ubemidlede har Kirkeministeriet udarbejdet dette notat. 1.

Læs mere

VEDTÆGT. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD

VEDTÆGT. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD AALBORG STIFTSØVRIGHED VEDTÆGT for Jegindø kirkegård, Sydthy provsti, Thvholm kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Jegindø kirke og bestyres af Jegindø menighedsråd.

Læs mere

Bilag 8, Fester og højtider

Bilag 8, Fester og højtider Bilag 8, Fester og højtider I alle kulturer er der opstået fester i forbindelse med de afgørende begivenheder menneskets liv: fødsel, overgang fra barn til voksen og indgåelse af ægteskab. Sådanne begivenheder

Læs mere

Ny skovafdeling på en mindre kirkegård. Torpen Kirkegård har omdannet randplantning til urneafdeling med skovstemning

Ny skovafdeling på en mindre kirkegård. Torpen Kirkegård har omdannet randplantning til urneafdeling med skovstemning Ny skovafdeling på en mindre kirkegård Torpen Kirkegård har omdannet randplantning til urneafdeling med skovstemning Humlebæk Sogn 9.434 indbyggere heraf er ca. 74 % medlem af folkekirken Humlebæk Kirkegård

Læs mere

Budgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommune KIRKEGÅRDSTAKSTER

Budgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommune KIRKEGÅRDSTAKSTER Budgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommune KIRKEGÅRDSTAKSTER for folkekirkens kirkegårde i Nordre, Vestre og Søndre Provsti, Aarhus Kommune, gældende fra 1. september 2012. Der er ikke tilknyttet

Læs mere

Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital. Oplysninger til pårørende om dødsfald

Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital. Oplysninger til pårørende om dødsfald Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital Oplysninger til pårørende om dødsfald Indhold Afsked med afdøde...4 Dødsattesten...5 Obduktion...5 Udlevering af ejendele...6

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Kirkegård: Ry Kommune: Skanderborg Provsti: Skanderborg Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Ry kirke og bestyres af Ry menighedsråd. 2 Kirkegårdens drift forestås

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere