Hizb ut-tahrir. Grundlagt 1372 e.h e.kr. Udgivet af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hizb ut-tahrir. Grundlagt 1372 e.h.- 1953 e.kr. Udgivet af"

Transkript

1 HIZB UT-TAHRIR ح زب التحرير

2 Hizb ut-tahrir Grundlagt 1372 e.h e.kr. Udgivet af Hizb ut-tahrir 2

3 (Oversat fra den arabiske version) For den præcise mening af teksten, referér venligst til det originale hæfte på arabisk Hizb ut-tahrir ISBN Postboks 1286 DK-2300 København S 20. Sha ban 1405 e.h. 9. maj 1985 e.kr. 3

4 ب س م االله ال رحم ن ال رحيم "Og blandt jer skal der være en ummah (gruppe), som kalder til det gode (Islam), og som påbyder ma ruf (det rette) og forbyder munkar (det afskyelige), og disse er de succesrige" (OQM. Aal- 'Imran 3: 104). 4

5 Indholdsfortegnelse 1. Hizb ut-tahrir Årsagerne til etableringen af Hizb ut-tahrir Etableringen af politiske partier er en pligt ifølge Shari ah Hizb ut-tahrirs Mål Medlemskabet i Hizb ut-tahrir Hizb ut-tahrirs Arbejde Hizb ut-tahrirs arbejdssfære Adoptionen i Hizb ut-tahrir Hizb ut-tahrirs Metode Hizb ut-tahrirs Idé Den islamiske aqida Shari ah-principper Shari ah-definitioner Ikke shari ah-mæssige definitioner Den rationelle metode Den videnskabelige metode Samfund De eksisterende ideologier i verden Den demokratiske kapitalisme Kommunismen Hadara (Kultur) & Madaniyya (Civilisation) Love vedrørende styresystemet i Islam Den islamiske autoritet Styreformen i Islam Metoden for udpegelsen af kaliffen Khilafah-statens enhed Styrets grundregler i Islam. 53 5

6 Den islamiske stats struktur Politiske partier Love vedrørende det økonomiske system i Islam Økonomipolitikken i Islam Det økonomiske problem i Islams syn Ejerskabets Typer Jord Fabrikker Bait al-mal (Statskassen) Forpligtelsen om at mønten skal baseres på guld & sølv Uddannelsespolitikken Tanker og love vedrørende almene forhold & udenrigspolitik Dar al-islam & Dar al-kufr Jihad De internationale forhold

7 I Allahs navn, Ar-Rahman, Ar-Rahim 1. Hizb ut-tahrir Hizb ut-tahrir er et politisk parti, hvis ideologi er Islam. Politik er partiets arbejde, og Islam er dets ideologi. Partiet arbejder iblandt og med den islamiske ummah (nation) med det formål at få ummah til at tage Islam til sig som sin sag, samt at lede denne til at reetablere Khilafah-staten (kalifatet) og styret med Allahs åbenbarede lov, så de vender tilbage til eksistens. Hizb ut-tahrir er en politisk sammenslutning. Det er hverken en åndelig, akademisk, uddannelsesmæssig eller en velgørende sammenslutning. Den islamiske idé er sjælen for dets krop, dets frø og dens livshemmelighed. 7

8 2. Årsagerne til etableringen af Hizb ut-tahrir Etableringen af Hizb ut-tahrir skyldtes efterlevelsen af Allahs (swt) befaling: و لت كن من كم ا م ة ي د ع ون ا لىال خ ي ر و ي ا م ر ون با لم ع ر وف و ي ن ه و ن ع ن ال م نك ر و ا و ل ي ك ه م ال م ف ل ح ون Og blandt jer skal der være en ummah (gruppe), som kalder til det gode (Islam), og som påbyder ma ruf (det rette) og forbyder munkar (det onde), og disse er de succesrige (OQM. Aal- Imran 3: 104), Formålet er, at oprejse den islamiske ummah fra den ekstreme nedgangstilstand den er nået, samt at befri denne fra kufr-idéer, systemer og love, og fra kufr-staternes dominans og indflydelse. Formålet er ligeledes at arbejde for reetableringen af den islamiske Khilafah-stat, så den vender tilbage til eksistens, for således at Allahs åbenbarede lovgivning på ny træder i kraft Etableringen af politiske partier er en wajib (forpligtigelse) ifølge Shari ah Etableringen af partiet var en erfterlevelse af Allahs befaling: و لت كن من كم ا م ة Og blandt jer skal der være en gruppe Dette skyldes at Allah (swt) i dette Qur an-vers (dvs. aya) har påbudt muslimerne at der blandt dem skal være en gruppe, der slutter sig sammen og beskæftiger sig med to opgaver: Den første er kaldet til al-khair (det gode), dvs. kaldet til Islam. Den anden er at påbyde ma ruf og at forbyde munkar. 8

9 Denne befaling til at oprette en sammensluttede gruppe er blot en opfordring, men der er en indikation, der henfører til at denne opfordring er en absolut befaling. Derfor er opgaven, som dette Qur an-vers har fastlagt for den sammensluttede gruppe at udføre, altså kaldet til Islam, at påbyde ma ruf og at forbyde munkar, en pligt over muslimerne at udføre. Førnævnte er bekræftet i mange Qur an-vers og ahadith (beretninger af/om Profeten), der indikerer dette. Allahs Sendebud (saaws) siger: و ا لذ ي ن فس ي ب ي د ه ل ت ا م ر نب ال م ع ر وف و ل ت ن ه و ن ع ن ال م ن ك ر ا و ل ي وش ك ن ال له ا ن ي ب ع ث ع لي كم ع ق اب ا م ن ه ث م ت د ع ون ه ف لا ي س ت ج اب ل كم ). Ved Ham, i hvis hånd min sjæl er, I skal påbyde ma ruf og forbyde munkar, ellers vil Allah sende en straf ned over jer fra Ham. Og når I så indtrængende beder Ham, vil jeres bøn ikke blive opfyldt. Denne udtalelse fra Profeten (saaws) udgør en indikation på, at opfordringen (i Qur an-verset) er en absolut befaling, samt at befalingen heri er forpligtende. At denne sammensluttede gruppe skal være et politisk parti, er forstået fra den vinkel, at ovennævnte Qur an-vers pålægger muslimerne at oprette en gruppe fra dem selv, samt ud fra den vinkel at Qur an-verset har fastlagt denne gruppes opgave med at være kaldet til Islam, og at påbyde ma ruf og forbyde munkar. Opgaven vedrørende det at påbyde ma ruf og forbyde munkar omfatter at påbyde regenterne ma ruf og at forbyde dem munkar. Faktisk udgør dette den vigtigste af aktiviteterne, relateret til påbuddet af ma ruf og forbuddet af munkar, nemlig at stille regenterne til regnskab samt at rådgive dem. Dette er en politisk aktivitet, og endda en af de vigtigste politiske aktiviteter, og udgør en af de politiske partiers mest fremtrædende aktiviteter. Dermed påviser dette Qur anvers, at oprettelsen af politiske partier er en wajib (forpligtigelse). ) 9

10 Imidlertid har Qur an-verset begrænset disse politiske partier til at være islamiske. Dette fordi at opgaven, som Qur an-verset har defineret, hvilket er kaldet til Islam og at påbyde ma ruf og forbyde munkar ifølge Islams love (ahkam), udelukkende kan udføres af islamiske sammenslutninger og partier. Det islamiske parti er det parti, der baserer sig på den islamiske aqida (verdensanskuelse), adopterer de islamiske tanker, love og behandlinger, og hvis arbejdsmetode er Sendebuddets (saaws) metode. Det er derfor ikke tilladt for muslimerne at slutte sig sammen på et andet grundlag end Islam som idé og metode, fordi dette er hvad Allah (swt) har befalet muslimerne til. Dette skyldes også at Islam er den eneste gyldige ideologi i denne verden. Islam er en universel ideologi, som stemmer overens med menneskets natur, og behandler mennesket i sin egenskab af et menneske. Den behandler menneskets livsenergi, der består af instinkter og organiske behov. Ydermere organiserer ideologien disse instinkter og organiske behov, samt organiserer tilfredsstillelsen heraf korrekt. Dette hverken ved undertrykkelse eller frigørelse, eller ved at det ene instinkt overskygger det andet. Islam er en omfattende ideologi, som organiserer alle livets anliggender. Allah (swt) har forpligtet muslimerne til at forholde sig til alle Islams love, hvad enten disse love organiserer deres forhold til deres Skaber, såsom lovene relateret til aqida og ibadat (andagter), eller organiserer forholdet til dem selv, såsom lovene relateret til moral, levnedsmidler og beklædning, eller organiserer deres forhold til andre, såsom lovene vedrørende mu amalat (transaktioner) og straffe. Ydermere har Allah (swt) pålagt muslimerne at implementere Islam omfattende alle livets anliggender, at styre hermed, samt at lade deres forfatning og alle de øvrige love være bestående af shari ah-love, der er udledt fra Allahs Bog (Qur anen) og Hans Sendebud (saaws) s Sunnah. Allah (swt) siger: فاح كم ب ي ن ه م بم ا ا نز ل االله و لا ت تب ع ا ه و ا ء ه م ع ما ج ا ء ك م ن ال ح ق 10

11 Styr derfor blandt dem med (alt) det, som Allah har åbenbaret, og følg ikke deres lyster, (så du skulle gå) imod sandheden, som er kommet til dig (OQM. Al-Ma idah 5: 48) Og Han (swt) siger også: و ا ن اح كم ب ي ن ه م بم ا ا نز ل االله و لا ت تب ع ا ه و ا ء ه م و اح ذر ه م ا ن ي ف ت ن وك ع ن ب ع ض م ا ا نز ل االله ا ل ي ك Og styr du da mellem dem med (alt) det, som Allah har åbenbaret, og følg ikke deres lyster, og tag dig i agt for dem, så de ikke bringer dig på afveje i en del af det, Allah har åbenbaret til dig (OQM. Al-Ma idah 5: 49) Endvidere har Allah (swt) betegnet ikke-implementering af Islam som kufr; Allah (swt) siger: و م ن لم ي ح كم بم ا ا نز ل االله ف ا و ل ي ك ه م ال ك اف ر ون Og de, der ikke styrer med det, som Allah har åbenbaret, er da de vantro (OQM. Al-Ma idah 5: 44) Alle andre ideologier foruden Islam, såsom kapitalismen og kommunismen/socialismen er falske ideologier, der modstrider menneskets natur, og som ikke mindst er menneskeopfundne. Deres falskhed er blevet øjensynlige og deres mangler er tydelige. Desuden er disse ideologier i strid med Islam og dens love. Heraf er det haram (forbudt) at tage disse ideologier til sig, at viderebringe og at kalde til dem. Ligeledes er det haram at slutte sig sammen på grundlag af disse ideologier. Derfor er det wajib at muslimernes sammenslutning alene baserer sig på Islam som idé og metode. Det er haram for dem at slutte sig sammen på grundlag af kapitalisme, kommunisme, socialisme, nationalisme, patriotisme, sekterisme eller frimureri. Dermed er det haram for muslimerne at etablere kommunistiske, socialistiske, kapitalistiske, nationalistiske, patriotiske, sekteriske eller 11

12 frimurerpartier. På samme måde er det haram for muslimerne at tilslutte sig til - eller promovere for disse, da de er kufr-partier og kalder til kufr. Allah (swt) siger: و م ن ي ب ت غ غ ي ر الا س لا م د ينا ف لن ي ق ب ل م ن ه و ه و ف ي الا خ ر ة م ن ال خ اس ر ين Søger nogen en anden deen end Islam, skal den ikke modtages af ham, og han skal i det kommende liv være blandt taberne (OQM. Aal-Imran 3: 85) Og det førnævnte Qur an-vers siger: ي د ع ون ا لىال خ ي ر Og kalder til al-khair (det gode), dvs. Islam. Allahs Sendebud (saaws) sagde: ) م ن ع م ل ع م لا ل ي س ع ل ي ه ا م ر ن ا ف ه و ر د ). Enhver, der foretager en handling, som ikke baserer sig på vor sag (dvs. Islam), så er handlingen afvist ; han (saaws) sagde også: ) م ن د ع ا ا لى ع ص ب ية ف ل ي س م نا ). Den, der kalder til racebånd, er ikke en af os. Med hensyn til spørgsmålet om oprejsning af den islamiske ummah fra det forfald den har nået, samt befrielsen af ummah fra kufr-idéer, systemer og love, og fra kufr-staternes hegemoni og indflydelse, så kan dette kun ske ved at ophøjne denne ummah intellektuelt gennem en fundamental og omfattende ændring af de tanker og opfattelser, der medførte til dets forfald. Samtidig skabes Islams sande tanker og opfattelser hos ummah, for således at den tilpasser sin opførsel i livet ifølge Islams tanker og love. 12

13 Det, der førte til dette upassende og rædselsfulde styrt, som ummah er kommet ud for, er den voldsomme svaghed, der forekom i muslimernes sind i forbindelse med forståelsen og leveringen af Islam. Dette skyldes faktorer, som siden det andet århundrede efter Hijra (e. H.) indtil i dag førte til en tilsløring af Islams idé og metode. Disse tilsløringsfaktorer opstod som resultat af en række forhold, hvor de mest fremtrædende er som følger: 1. Overførslen af indiske, persiske og græske filosofier samt nogle muslimers synkretiseringsforsøg mellem disse filosofier og Islam, trods den totale modstrid, der findes mellem disse. 2. Islamfjendske personer indførte med overlist tanker og love i Islam, som ikke har kilde heri, med det formål at tilsværte og føre muslimerne væk fra Islam. 3. Forsømmelsen af det arabiske sprog i forbindelse med forståelsen og leveringen af Islam. I det syvende århundrede blev det arabiske sprog adskilt fra Islam, til trods for at Allahs Deen ( dvs. guddommeligt budskab) ikke kan forstås uden dette sprog. Ligeledes er udledningen af nye love til nyopståede realiteter via ijtihad (dvs. udledning af love) uladsiggørlig uden det arabiske sprog. 4. Missions, kulturelle og derefter den politiske invasion foretaget af vestlige kufr-stater siden det syttende århundrede e.kr. for at lede muslimerne på afveje og bort fra Islam, med den hensigt at tilintetgøre Islam. Der opstod flere forsøg og adskillige bevægelser - islamiske og ikkeislamiske - for at oprejse muslimerne, men de mislykkedes alle sammen. De kunne hverken oprejse muslimerne eller forhindre det rædselsfulde styrt. Grunden til at disse forsøg og bevægelser, der opstod med det formål at oprejse muslimerne med Islam, mislykkedes, skyldes flere faktorer: 13

14 1. Manglen på den nøje forståelse af den islamiske idé hos dem, der stod for muslimernes oprejsning, da disse bevægelser selv var påvirkede af tilsløringsfaktorerne. Desuden kaldte de til Islam på en generel, abstrakt måde, uden at konkretisere de tanker og love, som de ønskede at oprejse muslimerne ved, og hvormed muslimernes problemer skulle behandles og som ønskes implementeret. Dette skyldtes den manglende klarhed omkring disse tanker og love i deres sind. De gjorde realiteten til kilde for deres tænkning, hvorfra de formede deres tanker. Ydermere forsøgte de at fejlfortolke Islam og tolke denne på en måde, som er i uoverensstemmelse med dens tekster, for således at den forliges med den tilstedeværende realitet, til trods for dens modstrid med Islam. De gjorde ikke realiteten til genstand for deres tænkning, så de ændrer denne ifølge Islam og dens love. Derfor kaldte de til frihederne, demokratierne og de kapitalistiske og socialistiske systemer, som de anså for at være en del af Islam, på trods af at disse er i total modstrid med Islam. 2. Manglen på den totale klarhed hos de pågældende muslimer om Islams metode i forbindelse med praktiseringen af Islams idé og love. De leverede den islamiske idé med uovervejede midler og på en måde, der overskygges af tåger. De mente, at Islams tilbagevenden sker ved at bygge moskéer, udgive værker, oprette velgørenheds og kooperative foreninger eller via moralsk opdragelse og ændring af individerne. De overså samfundets korruption og dominansen af kufr-idéer, love og systemer heri. De troede, at reformeringen af samfundet kunne realiseres ved ændringen af dets individer, til trods for at samfundet kun kan reformeres gennem reformeringen af dets tanker, følelser og systemer, hvor reformeringen af disse vil føre til en ændring af samfundets individer. Dette er fordi samfundet ikke kun består af individer, men både af individer og forhold, dvs. samfundet består af individer, tanker, følelser og systemer. På samme måde arbejdede Allahs Sendebud (saaws) på at ændre jahiliyya-samfundet (dvs. det uislamiske samfund før Islam) til et islamisk samfund. Han (saaws) begyndte at ændre de daværende verdensanskuelser med den islamiske 14

15 aqida (verdensanskuelse), samt at ændre de jahiliyya-tanker, opfattelser og traditioner med Islams tanker, opfattelser og love. Derefter ændrede han (saaws) folkets følelser fra at være knyttede til jahiliyyalivsanskuelser, tanker og traditioner til at være fast knyttede til den islamiske aqida og Islams tanker og love. Han (saaws) fortsatte sit arbejde indtil Allah (swt) banede vejen for hans ændring af samfundet i Medina, hvori majoriteten af befolkningen tilsluttede sig Islams aqida og adopterede dens tanker, opfattelser og love. Derefter udvandrede Allahs Sendebud (saaws) til Medina-folket, sammen med sine Sahaba (følgesvende), efter indgåelsen af den anden bai a (lydighedsløfte) af al- Aqaba og gik herefter i gang med at implementere Islams love over dem. Derved etablerede Allahs Sendebud (saaws) det islamiske samfund i Medina. Andre valgte at bære den islamiske idé gennem militante aktioner og anvendelse af våben uden at skelne mellem Dar al-islam (Islams territorium) og Dar al-kufr (hedenskabets territorium). De kunne heller ikke skelne mellem måden, hvorpå man bærer den islamiske da wah og modarbejdelsen af munkar i hver af disse to dar. Den dar, vi lever under i dag, er Dar al-kufr, fordi det implementerer kufr-love, og ligner Mekka i den æra, hvor Sendebuddet (saaws) blev udsendt. Leveringen af da wah i Dar al-kufr skal ske igennem kald og politiske aktiviteter, og ikke gennem materielle aktioner. Dette er akkurat som Sendebudet (saaws) bar da wah i Mekka, idet han begrænsede sig til at bære da wah og ikke tog materielle aktioner i anvendelse. Dette er fordi at målsætningen ikke er at udskifte en regent, der i Dar al-islam implementerer andet end det, som Allah (swt) har åbenbaret. Formålet er derimod at ændre Dar al-kufr med de tanker og systemer som det indeholder, og ændring heraf realiseres gennem at ændre tankerne, følelserne og systemerne heri. Akkurat som Allahs Sendebud (saaws) gjorde i Mekka. Hvad Dar al-islam angår, hvori det som Allah (swt) har åbenbaret bliver implementeret, så forholder det sig således, at hvis regenten heri implementerer entydig kufr, er det en wajib for muslimerne at modarbejde dette, samt at stille ham til regnskab, så han vender tilbage 15

16 til at styre med Islam. I tilfælde af at han ikke vender tilbage til implementering af Islam, er det en wajib over muslimerne at gribe til våben mod ham, for at tvinge ham til at vende tilbage til styret med det som Allah (swt) har åbenbaret, som det blev nævnt i hadith en berettet af Ubadah bin al-samit: ) و ا ن لا ن ن از ع الا م ر ا ه ل ه ا لا ا ن ت ر و ا ك فر ا ب و اح ا ع ن د كم م ن االله ف يه ب ر ه ان ).... Og at vi ikke strides med magthaverne om deres magt, med mindre I ser en åbenlys (buwah) kufr, hvorom I har en burhan (et absolut bevis) fra Allah, og den hadith via Awf bin Malik, berettet af Imam Muslim: ق يل ي ا ر س ول االله ا ف لا ن ن اب ذ ه م ب ال سي ف ف ق ال : لا م ا ا قام وا ف ي كم ال صلا ة ). )... Der blev sagt: O Allahs Sendebud, skal vi bekæmpe dem med sværdet? han (saaws) sagde: Nej, ikke så længe de holder salah iblandt jer. Udtrykket at holde salah er en metonymi for implementering af Islam. Disse to ahadith (fl. af hadith) omhandler det at stille den muslimske regent i Dar al-islam til regnskab, og indeholder opklaring af hvorledes han stilles til regnskab, samt hvornår magtanvendelsen tages i brug for at forhindre forekomsten af åbenlys kufr i Dar al-islam, som ikke før havde fundet sted heri. Hvad angår stræben efter - og arbejdet for reetablering af Khilafahstaten og styret med det som Allah (swt) har åbenbaret, skyldes det at Allah (swt) har fastlagt som wajib for muslimer at overholde alle shari ah-lovene, samt at implementere det som Allah (swt) har åbenbaret. Dette er uladsiggørligt undtagen ved tilstedeværelsen af en islamisk stat og en khalifah, der implementerer Islam over folk. Lige siden Khilafah-staten blev nedlagt under 1. Verdenskrig, har muslimerne levet uden en islamisk stat og uden det islamiske styre. Derfor er arbejdet for reetableringen af Khilafah-staten, og at få styret 16

17 med det som Allah (swt) har åbenbaret, til at vende tilbage til eksistens, en ufravigelig fard, som Islam forpligter. Denne pligt er en afgjort wajib, hvori der intet valg er, og intet kompromis må finde sted herom, fordi forsømmelsen i udførelsen heraf er blandt de store synder, som Allah (swt) straffer meget hårdt for. Allahs Sendebud (saaws) sagde: ) و م ن م ات و ل ي س ف ي ع ن ق ه ب ي ع ة م ات م يت ة ج اه ل ية ). Den, der dør uden at have en bai a om sin hals, dør en jahiliyya(-uvidenheds) død. Yderligere er det at afvige fra udførelsen af denne forpligtigelse en afvigelse fra udførelsen af en af Islams vigtigste forpligtelser, idet etableringen af Islams love afhænger heraf; faktisk er fremførelsen af Islam til eksistens i livets arena afhængig heraf, og princippet lyder: Det, som en wajib er afhængig af, er i sig selv en wajib. På dette grundlag opstod Hizb ut-tahrir, og baserede sin sammenslutning på den islamiske aqida, og adopterede af Islams tanker og love, i overensstemmelse med behovet i sin arbejdsgang til gennemførelsen af sit mål. Partiet har undgået alle de mangler og årsager, som førte til, at de sammenslutninger, der opstod for oprejsningen af muslimerne med Islam, mislykkedes. Partiet opfattede nøje og intellektuelt idéen og metoden, som åbenbaringen kom med, nemlig Allah (swt) s Bog (Qur anen) og Sendebuddet (saaws) s Sunnah, samt hvad disse har ledt til, nemlig Ijma al-sahaba (Sahabahs enstemmighed) og Qiyas (analogislutning). Endvidere gjorde partiet realiteten til genstand for sin tænkning for således at ændre denne realitet ifølge Islams love. Samtidig forholdt partiet sig til Sendebuddets (saaws) metode i hans arbejdsgang for leveringen af da wah, samt hvorledes han (saaws) bar sig ad med da wah i Mekka indtil han oprettede staten i Medina. Endvidere fastlagde partiet aqida, og de af partiet adopterede islamiske tanker og love, som båndet, der binder individerne sammen. Dermed er partiet værdigt til at blive omfavnet af ummah, og til at denne arbejder med partiet. Det er faktisk en wajib over ummah at omfavne samt at arbejde med partiet, fordi det er det eneste parti, der 17

18 har fordøjet sin idé, har en klar indsigt i sin metode, har opfattet sin sag, samt forholder sig til efterlevelsen af Sendebuddet (saaws) s Seerah til punkt og prikke uden nogen fravigelse herfra, og uden at nogen som helst leder det bort fra virkeliggørelsen af sit mål. 18

19 3. Hizb ut-tahrirs Mål Hizb ut-tahrirs mål er genoptagelsen af den islamiske levemåde samt at bære den islamiske da wah til verden. Dette mål går ud på at få muslimerne til at leve en islamisk tilværelse i Dar al-islam og i et islamisk samfund, hvori alle livets anliggender styres ifølge de islamiske love, og hvori livsperspektivet er Halal & Haram under en islamisk stat, som er khilafah-staten, hvori muslimerne udpeger en khalifah, til hvem de giver bai a om at høre og adlyde, mod at han styrer med Allahs (swt) Bog og Sendebudets (saaws) Sunnah, og at han bærer Islam, som et budskab til verden gennem da wah og jihad. Partiet sigter efter at oprejse ummah med den sande oprejsning via oplyst tænkning, og tilstræber at bringe denne tilbage til sin forrige styrke og glorværdighed, for således at den islamiske ummah river initiativtøjlerne fra andre stater, nationer og folk, og igen bliver verdens førende stat, som den tidligere var, og kommer til at varetage verden politisk ifølge Islams love. Partiet sigter ligeledes efter at retlede menneskeheden, og at lede ummah i kamp mod kufr, dens systemer og tanker, indtil Islam omfatter hele kloden. 19

20 4. Medlemskabet i Hizb ut-tahrir Partiet slutter muslimske mænd og kvinder til sig som medlemmer, uanset om de er arabere eller ikke-arabere, hvide eller sorte, for det er et parti for alle muslimer, og det kalder alle muslimerne til at bære Islam og adoptere dens systemer, uanset deres nationaliteter, farver og madhahib (retsskoler), idet partiet anskuer dem alle ud fra Islams anskuelse. Måden, hvorpå partiet slutter personer til sig, er via deres bekendelse til den islamiske aqida, modenhed i partiets thaqafa (kulturel litteratur) samt adoptionen af partiets tanker og meninger. Det er personen selv, der trænger sig på partiet, når vedkommende sammensmeltes heri, og når da wah vekselvirker med ham, og han adopterer partiets tanker og opfattelser. Den islamiske aqida og partiets thaqafa, der udgår fra denne aqida, er båndet, som binder partiets individer indbyrdes. Kvinders studiekredse i partiet er adskilt fra mænds. Kvinders studiekredse administreres af deres ægtemænd, maharim (ægtefæller og mænd, der er dem forbudt at giftes med) eller andre kvinder. 20

21 5. Hizb ut-tahrirs Arbejde Hizb ut-tahrirs arbejde er at bære den islamiske da wah for at ændre realiteten af det korrupte samfund og omdanne det til et islamisk samfund, hvilket sker igennem udskiftning af de eksisterende tanker i samfundet med islamiske tanker, således at der opstår en offentlig opinion for disse blandt folk, og at disse tanker bliver til opfattelser, der motiverer dem til implementeringen af disse, og at folk udfører hvad disse påkræver. Partiet arbejder ligeledes for at ændre samfundets følelser, så de omdannes til islamiske følelser, der medfører tilfredshed med det, som Allah (swt) er tilfreds med, og vil opildnes og medfører vrede over for det, som vækker Allahs vrede; og for at ændre samfundets forhold, for således at de bliver til islamiske forhold, der fungerer ifølge Islams love og behandlinger. Disse aktiviteter, som partiet udfører, er politiske aktiviteter, idet partiet herigennem varetager folks anliggender ifølge Shari ahs love og behandlinger. Dette er fordi at politik er varetagelsen af folks anliggender ifølge Islams love og behandlinger. Det fremtrædende i disse politiske aktiviteter, er kultiveringen af den islamiske ummah med den islamiske thaqafa for dermed at sammensmelte ummah med Islam, samt at frelse den fra de korrupte verdensanskuelser, de fejlagtige idéer, de fordrejede opfattelser, og fra påvirkning af kufr-idéer og -meninger. Ligeledes fremtræder det intellektuelle sammenstød og den politiske kamp i disse politiske aktiviteter. Hvad det intellektuelle sammenstød angår, så manifesterer det sig ved at bekæmpe kufrs tanker og systemer, og manifesterer sig ligeledes ved bekæmpelsen af de fejlagtige tanker, de falske verdensanskuelser og de fordrejede opfattelser, ved opklaringen af deres falskhed, fremhævelsen af deres fejlagtighed, samt klargørelsen af Islams lov hertil. 21

22 Hvad den politiske kamp angår, så manifesterer den sig i bekæmpelsen af kufr-kolonistaterne for dermed at frelse ummah fra deres dominans, samt at befri denne fra deres indflydelse, og at udrydde deres intellektuelle, kulturelle, politiske, økonomiske og militære rødder og lignende fra alle muslimernes lande. Den politiske kamp manifesterer sig også ved den hårde kritik af regenterne, afsløringen af deres forræderier over for ummah og deres sammensværgelser mod denne, og at stille dem til regnskab og irettesætte dem, hvis de ignorer ummahs rettigheder, forsømmer at opfylde deres forpligtelser over for denne, negligerer nogle af ummahs anliggender eller overtræder Islams love. Følgelig er hele partiets arbejde politisk, hvad enten partiet befinder sig udenfor eller i styret. Partiets arbejde er dermed ikke uddannelsesmæssig, idet det ikke er en læreanstalt. Ligeledes er partiets arbejde heller ikke prædiken og vejledning. Partiets arbejde er derimod politisk, hvori Islams tanker og love leveres med det formål at blive implementeret, samt bæres for dermed at blive ført ud i livets og statens arena. Partiet bærer Islam for at den alene bliver implementeret, og for således at Islams aqida bliver fundamentet for staten, og fundamentet for forfatningen og lovene heri. Dette er fordi, at Islams aqida er rationel, og en politisk aqida, hvorfra der udspringer et system, som behandler alle menneskets problemer, om end disse er politiske, økonomiske, sociale eller kulturelle osv. 22

23 6. Hizb ut-tahrirs arbejdssfære Skønt Islam er en universel ideologi, er det ikke en del af dens metode, at man fra begyndelsen arbejder for (etablering af) den på globalt plan. Kaldet til Islam skal nødvendigvis bæres universelt, samtidig med at arbejdssfæren for Islam afgrænses til en eller flere regioner indtil Islam grundfæstes heri med oprettelsen af den islamiske stat til følge. Hele verden er egnet til den islamiske da wah, men da befolkningen i de islamiske lande bekender sig til Islam, skal da wah nødvendigvis starte heri. Og da de arabiske lande, som udgør en del af de islamiske lande, taler det arabiske sprog, som er Qur anens og Hadith ens sprog, hvilket er en essentiel del af Islam og en af den islamiske thaqafas grundlæggende elementer, er de arabiske lande det mest opprioriterede sted for leveringen af denne da wah. Partiets opståen begyndte og dets levering af da wah fandt sted i de arabiske lande. Derefter begyndte partiet at udvide sin levering af da wah på en naturlig måde, således at det strakte sig over mange af de arabiske regioner og nogle af de ikke-arabiske islamiske regioner. 23

24 7. Adoptering i Hizb ut-tahrir Efter studiet, tanken og undersøgelsen af ummahs realitet, dens nuværende tilstand, realiteten under Sendebudet (saaws), de retsindige Sahaba og Tabi ins (Sahabas følgesvende), samt efter at have vendt tilbage til Sendebudets Seerah, og måden hvorpå han bar da wah, fra han begyndte, indtil han virkeliggjorde etableringen af staten i Medina; efterfulgt af studiet af Profetens fremgangsmåde i Medina. Og ved at vende tilbage til Allahs Bog (Qur anen) og Sendebudets Sunnah, og til det, som disse to har ledt til, dvs. Ijma al-sahaba og Qiyas, og ved at belyse sig med Sahabas og Tabi ins udtalelser, samt udtalelser fra de store ijtihad-kyndige imamer. Efter alt dette adopterede Hizb ut-tahrir tanker, meninger og love, relateret til idéen og metoden. Disse består udelukkende af islamiske tanker, meninger og love, og heri er der ikke noget som helst uislamisk, ej heller er de påvirket af noget som helst der er uislamisk. Disse tanker, meninger og love er rene islamiske, der ikke støtter sig til andet end Islams usul (lovgivningsfundamenter) og tekster, og partiet støtter sig udelukkende til tanken i disse. Af tanker, meninger og love adopterede partiet den mængde, som det har behov for i forbindelse med sit arbejde for genoptagelsen af den islamiske levemåde og leveringen af den islamiske da wah til hele verden ved oprettelsen af Khilafah-staten og udpegelsen af en khalifah. Endvidere har partiet inkluderet samtlige adopterede og udgivne tanker, meninger og love i sine bøger og mange publikationer, som det har udgivet og publiceret til folk. Følgende er de bøger, som partiet har udgivet: 1. Islams System 2. Styresystemet i Islam 3. Økonomisystemet i Islam 4. Socialsystemet i Islam 5. Den Partimæssige Sammenslutning 24

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter:

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: Ayaat efter Overskrifter Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: 1. Ummahs Enhed 2. Qur anen 3. Da wahs Vigtighed 4. Prøverne i denne Verden 5. Tawakkul 6. Sunnah 7. Nasr

Læs mere

Taqi Al-Din Al-Nabhani. (Nidham al-islam) Hizb ut-tahrirs. publikationer

Taqi Al-Din Al-Nabhani. (Nidham al-islam) Hizb ut-tahrirs. publikationer TAQI AL-DIN AL-NABHANI Islams system Hizb ut-tahrir Taqi Al-Din Al-Nabhani Islams system (Nidham al-islam) Hizb ut-tahrirs publikationer 2 (Oversat fra arabisk) For den præcise mening af teksten, referér

Læs mere

Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget

Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget (Oversat fra den arabiske version) For den præcise mening af teksten, referér venligst til den originale bog på arabisk Min Muqawwimat An-Nafsiyya Al-

Læs mere

Shari ah-loven for muslimernes deltagelse i det politiske liv i den vestlige verden

Shari ah-loven for muslimernes deltagelse i det politiske liv i den vestlige verden Sharii ah-lloven for muslliimernes delltagellse ii det polliitiiske lliiv ii den vestlliige verden 1 Sharii ah-lloven for muslliimernes delltagellse ii det polliitiiske lliiv ii den vestlliige verden Dette

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme 50 Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme Sheikh Muhammad At-Tamimi 1. Spørgsmål: Hvem er din Rabb (Herre, Skaber)? Svar: Min Rabb er Allah, som har skabt mig og alt, hvad der eksisterer. Han forsyner

Læs mere

Taqi-uddin An-Nabhani. (Al-Takattul al-hizbi) Hizb ut-tahrirs. publikationer

Taqi-uddin An-Nabhani. (Al-Takattul al-hizbi) Hizb ut-tahrirs. publikationer TAQI-UDDIN AN-NABHANI Den partimæssige sammenslutning Hizb ut-tahrir Taqi-uddin An-Nabhani Den partimæssige sammenslutning (Al-Takattul al-hizbi) Hizb ut-tahrirs publikationer 2 (Oversat fra den arabiske

Læs mere

9. Hvad er beviset (angående spørgsmål 8) fra Sunnah? Hvad angår Sunnah, så reporterede Nafi følgende:

9. Hvad er beviset (angående spørgsmål 8) fra Sunnah? Hvad angår Sunnah, så reporterede Nafi følgende: (الخلافة) Al-Khilafah? Hvad er 1. Hvad er Dar al-islam? Dar al-islam er det land, hvor Islamisk Lov (Shari ah) er implementeret i alle områder, vedrørende livet og styret, og hvis sikkerhed opretholdes

Læs mere

Om Den Islamiske Stat

Om Den Islamiske Stat Om Den Islamiske Stat Bismillahir Rahmanir Raheem 1. Hvad er Dar al-islam? Dar al-islam er det land hvor den islamiske lov (Shari ah) implementeres i alle områder i livet og styret, hvor sikkerheden opretholdes

Læs mere

Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget

Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget 1 (Oversat fra den arabiske version) For den præcise mening af teksten, referér venligst til den originale bog på arabisk Min Muqawwimat An-Nafsiyya Al-Islamiyya

Læs mere

Disse følger (den sande) vejledning fra deres Herre, og disse er de succesrige. [Al-Baqarah 2:5]

Disse følger (den sande) vejledning fra deres Herre, og disse er de succesrige. [Al-Baqarah 2:5] De succesriges kriterier i Qur anen og Sunnah I Qur anen bliver de succesrige (Muflihoon) beskrevet. Hvilke overbevisninger og handlinger adopterer og udfører disse personer, som i sidste ende bliver de

Læs mere

(Oversat fra arabisk) For tekstens præcise mening, referer venligst til den arabiske originaltekst: Ajhizat dawlat Al-Khilafah fil-hukm wal-idarah.

(Oversat fra arabisk) For tekstens præcise mening, referer venligst til den arabiske originaltekst: Ajhizat dawlat Al-Khilafah fil-hukm wal-idarah. Kalifatets Statsinstitutioner (Styre & Forvaltning) Denne bog er udgivet og adopteret af Hizb ut-tahrir Bogen annullerer uoverensstemmende adopterede meninger Kalifatets Statsinstitutioner (Styre & Forvaltning)

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme

Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk?(ضعف ا و تلاشى الالتزام) Hvad er svaghed i Iltizâm ا مراض القلوب تلاشى som betyder svaghed, nedsættelse mens ضعف Sammensat af betyder forsvindelse eller bortgang.

Læs mere

Islams Principper. www.masjed.dk. Profeten Muhammad (Guds fred være med ham) har pålagt os at tro på de fem trosartikler:

Islams Principper. www.masjed.dk. Profeten Muhammad (Guds fred være med ham) har pålagt os at tro på de fem trosartikler: ---- Kapitel 5 Bøn og tilbedning Tilbedningens ånd Salah Fasten Zakah Hadj Pilgrimsrejsen Et forsvar for islam Jihad BØN OG TILBEDNING Profeten Muhammad (Guds fred være med ham) har pålagt os at tro på

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 10-10-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv?

Wakf.com og Munida.dk 10-10-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? 1 ?(الا سراف) Hvad er Isrâf Sprogligt:» Er afledt af أسرف, der har flere

Læs mere

Introduktion til Fiqh

Introduktion til Fiqh Introduktion til Fiqh Hvad det er, hvor det kommer fra, og hvorfor vi har det. Indholdsfortegnelse 1 Hvor kommer Fiqh fra?... 1 2 Islamiske love... 1 3 Hvad vi skal vide af Fiqh... 2 4 Den praktiske tilgang

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 12-12-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv?

Wakf.com og Munida.dk 12-12-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? 1 ?(فوضى الوقت) Hvad er Fawdâ al-waqt Sprogligt Fawdâ (فوضى) har to betydninger

Læs mere

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Det Islamiske Økonomisystem som et Alternativ I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Allah siger: I er den bedste nation, som nogensinde er blevet frembragt til menneskeheden, (fordi) I påbyder det

Læs mere

Promotion of the Amman Message. Amman-Budskab

Promotion of the Amman Message. Amman-Budskab Promotion of the Amman Message Amman-Budskab 2 I Guds navn, Den Mest Barmhjertige, Den Mest Medfølende; Må Guds bønner være med Hans udvalgte Profet, med Profetens husstand, hans modige ledsagere, og alle

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

HVAD ER FRIMURERI. Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden. Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender

HVAD ER FRIMURERI. Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden. Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender HVAD ER FRIMURERI Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender Laugssekretærens Kontor Silkeborg Plads 8 2100 København Ø Telefon

Læs mere

Forholdet mellem Koranen og Sunnah en

Forholdet mellem Koranen og Sunnah en Forholdet mellem Koranen og Sunnah en Af Abdelilah Ghiyati, cand. pæd. studerende Op igennem historien har der altid været nogen, der har villet adskille Koranen og Sunnah en. Profeten Mohammed (Gfvmh)

Læs mere

Den Islamiske Psyke (Bog 2)

Den Islamiske Psyke (Bog 2) Den Islamiske Psyke (Bog 2) Naim bin Ahmad (mail@naimsplace.com) Version: 2.0 Sidst opdateret: 12-07 -2015 Forord Forskellen på den sproglige betydning og den shariamæssige betydning Begrebet الا یمان

Læs mere

Dansk Islamisk Center inviterer til. Det smukke eksempel. En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk

Dansk Islamisk Center inviterer til. Det smukke eksempel. En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk Dansk Islamisk Center inviterer til Det smukke eksempel En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk 1 I har i Allahs Sendebud et smukt eksempel, for den som håber på (og frygter) Allah

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Det Bløde Vendinger Imam Mohamad Alshirazi (qds) www.islam-online.dk. De Bløde Vendinger. Imam Mohamad Alshirazi (qds) Side 1 af 13

Det Bløde Vendinger Imam Mohamad Alshirazi (qds) www.islam-online.dk. De Bløde Vendinger. Imam Mohamad Alshirazi (qds) Side 1 af 13 De Bløde Vendinger Imam Mohamad Alshirazi (qds) Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 En læreres væremåde... 5 Imam Alsajjads (as) venlighed... 5 De troendes leder (as)

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Den sande tro. Hvilken religion. fortæller os sandheden? 20 studiebreve for muslimer om Abrahams tro. Den sande tro fra Abraham til endens tid

Den sande tro. Hvilken religion. fortæller os sandheden? 20 studiebreve for muslimer om Abrahams tro. Den sande tro fra Abraham til endens tid Den sande tro 20 studiebreve for muslimer om Abrahams tro Den sande tro fra Abraham til endens tid Hvilken religion fortæller os sandheden? Emne 1 Den sande tro fra Abraham til endens tid Der findes mange

Læs mere

Aktiviteter og arrangementer internt i Munida

Aktiviteter og arrangementer internt i Munida Forord Muslimsk Ungdom i Danmark (Munida) startede med en vision om at give unge muslimer i Danmark en solid ballast, så de kunne begå sig i det danske samfund. Udgangspunktet var/er at opbygge en identitet,

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin Side 1 af 6 Til Al-Anon Familiegrupperne v. grupperepræsentanterne Al-Anons litteraturudvalg Den 6. januar 2013 Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin I litteraturudvalget

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK DR 24. APRIL Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 Frekvenstabeller med holdningsvariable 5 3. Krydstabuleringer med gren

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Islam. Islams historiske udvikling

Islam. Islams historiske udvikling Islam Islam, vb. (salama): fred, harmoni, hengivelse, underkastelse Muslim: den, der underkaster sig Allah er almægtig - har krav på msk.ts abs. lydighed Underkastelse i taknemmelighed over for den, man

Læs mere

Åndsvidenskab for advokater

Åndsvidenskab for advokater 1 Åndsvidenskab for advokater Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Åndsvidenskab for advokater Af Geoffrey Hodson Fra The Theosophist (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Alt er underlagt

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Præsentation af ph.d.-projektet. Empiriske eksempler. Døden som realitet. Døden som tabu. Dødsangst og professionalisme

Præsentation af ph.d.-projektet. Empiriske eksempler. Døden som realitet. Døden som tabu. Dødsangst og professionalisme Præsentation af ph.d.-projektet Empiriske eksempler Døden som realitet Døden som tabu Dødsangst og professionalisme Afdække hvordan kristne og muslimske kræftpatienter anvender trosrelaterede erfaringer

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Menneskerettigheder i islam og almindelige misforståelser af Abdul-Rahman al-sheba

Menneskerettigheder i islam og almindelige misforståelser af Abdul-Rahman al-sheba Menneskerettigheder i islam og almindelige misforståelser af Abdul-Rahman al-sheba Menneskerettigheder i islam og almindelige misforståelser af Abdul-Rahman al-sheba COPYRIGHT Forlaget Vandkunsten has

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969 MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT K,benhatm 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Logos-Tryk 1. KAPITEL Vi er både skuespillere og tilskuere Menneskenes livsoplevelse er i virkeligheden

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten.

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten. TROENS TRÆ ISRAEL INDHOLD Tekst: ORLA BORG. Illustration og layout: RINA KJELDGAARD PARADIS Side 13 DOMMEDAG Side 12 DEN KRISTNE TRO Side 9 DEN JØDISKE TRO Side 10 DEN MUSLIMSKE TRO Side 11 MOSES Side

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Irettesættelse og straf

Irettesættelse og straf 4 TIL SABBATTEN 24. OKTOBER 2015 Irettesættelse og straf Ugens vers Introduktion Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt, frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lovsang (Jer 17,14). Det, der

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25).

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). 11 At leve i tro TIL SABBATTEN 14. MARTS 2015 Ugens vers Introduktion Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). Mange røster kalder på os fra alle mulige

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Selvrealisering som selvrefleksion

Selvrealisering som selvrefleksion Selvrealisering som selvrefleksion Samfundets økonomiske udvikling, individualisering og sekulariseringen har skabt plads til den enkelte. Individet kan i dag selv bestemme sin egen livsvej. Ruten bliver

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal.

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal. 1 Tal Tal kan forekomme os nærmest at være selvfølgelige, umiddelbare og naturgivne. Men det er kun, fordi vi har vænnet os til dem. Som det vil fremgå af vores timer, har de mange overraskende egenskaber

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1 VEDTÆGTER: VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG Udvalgets navn er: NAVN OG HJEMSTED 1 Søværnets Idrætsforening København Sejlsportsudvalg (SIF KBH SPU). Udvalget blev stiftet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Finn Jørgensen Kongegade 6 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 5. august 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

BEFOLKNINGSTAL: 20 MILLIONER

BEFOLKNINGSTAL: 20 MILLIONER BØNNEN KAN NÅ DERHEN, HVOR VI IKKE KAN KOMME Broder Andreas BED om, at Guds kraft må feje henover Nordkorea, og om at der må ske en forandring. 1 NORDKOREA BEFOLKNINGSTAL: 20 MILLIONER INFO: Situationen

Læs mere

Ideer til undervisningen

Ideer til undervisningen 1 Ideer til undervisningen Kapitel 1: Demokrati som styreform og ideologi 1. Hvad betyder ordet demokrati? Og hvor stammer det fra? 2. Hvad kendetegner en demokratisk stat? Hvordan er magten fordelt? 3.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHEDERNE

VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHEDERNE Den 10. december 1948 vedtog og offentliggjorde FNs tredie generalforsamling Verdenserklæringen om Menneskerettighederne. Erklæringen blev vedtaget med 48 landes ja-stemmer Ingen lande stemte imod. 8 lande

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere