Sorø Kommune. 30. august Rapport vedr.: Analyse og strategi for voksenhandicapområdet i Sorø Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sorø Kommune. 30. august 2007. Rapport vedr.: Analyse og strategi for voksenhandicapområdet i Sorø Kommune"

Transkript

1 Sorø Kommune 30. august 2007 Rapport vedr.: Analyse og strategi for voksenhandicapområdet i Sorø Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Baggrund og kommissorium 2.1. Kommissorium 3. Lovgivning og nuværende opgaveløsning i Sorø Kommune 4. Kortlægning af brugerunderlaget i Sorø Kommune eksisterende og forventet udvikling 4.1. Beskrivelse af hovedmålgrupper på handicapområdet 4.2. Sorø Kommune som betalingskommune 4.3. Forventet udvikling 5. Udfordringer for voksenhandicapområdet 5.1. Politisk vision: En faglig forsvarlig indsats til en økonomisk forsvarlig pris 5.2. Specialisering / Rummelighed 5.3. Økonomisk bæredygtighed 5.4. Rekruttering og fastholdelse af kompetente medarbejdere 5.5. Betydningen af beliggenhed 5.6. Visitationsmodel 5.7. Sammenhængende indsats fra barn til voksen 6. Udviklingsmulighederne på voksenhandicapområdet 6.1. Bygningernes vedligeholdelsesstandard, fremtidig anvendelse og udviklingsmuligheder 6.2. Økonomi 6.3. Krav om synliggørelse af synergier i fusionen 7. Forslag til en ny struktur på voksenhandicapområdet 7.1. Tilbud til borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 7.2. Tilbud borgere med erhvervet hjerneskade 7.3. Tilbud til borgere med sindslidelse botilbud og socialpsykiatri 7.4. Dagtilbud på voksenhandicapområdet 7.5. Ledelse, organisation og digital udvikling 8. Forslag til projektorganisation til implementering af rapportens anbefalinger 2

3 Bilagsoversigt Bilag 1.a. - 1.m. Bilag 2.a. - 2.d. Nuværende bo- og dagtilbud i Sorø Kommune Beskrivelser af tilbuddene i forhold til: Lovgivning, nuværende tilbud, vision og faglig anbefaling. Bilag 3.a. Visitering til ydelser efter Servicelovens 85 Bilag 3.b. Bilag 3.c. Bilag 4. Bilag 5. Bilag 6. Visitering til 103 og 104 efter Serviceloven Visitering til 108 og almene boliger Notat vedr. vedligeholdelsesstandarden på voksenhandicaptilbuddene i Sorø Kommune Lundebo, fremtidig anvendelse og udbygning. Ejendomscentret, Sorø Kommune. Notat vedr. rådgivning om støttet bolig byggeri. Bilag 7. Bilag 8. Bilag 9. Diagram over arbejdsgruppens forslag: Tilbud til borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Diagram over arbejdsgruppens forslag: Tilbud til borgere med hjerneskade Diagram over arbejdsgruppens forslag: Tilbud til borgere med sindslidelse 3

4 Analyse og strategi for voksenhandicapområdet 1. Indledning Den 24. juni 2004 indgik regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti, aftale om en strukturreform af den offentlige sektor. Regeringens mål med reformen var at fremtidssikre den decentrale offentlige sektor, ved at skabe nye bæredygtige enheder med et klart ansvar for at levere velfærdsydelser af høj kvalitet. 1 Ved reformen fik staten til opgave at fastlægge de overordnede rammer, kommunerne fik ansvaret for at varetage de direkte borgerrettede opgaver og de nye regioner fik ansvaret for sundhedsvæsenet, den regionale udvikling og for at løse større driftsopgaver for kommunerne. Hovedprincippet med den nye ansvars- og opgavefordeling var, at velfærdsopgaverne skal løses så tæt på borgerne som muligt og så tæt på den lokale politiske beslutningsproces som muligt. Hermed fik kommunerne en meget central placering, idet de er blevet hovedindgang til den offentlige sektor for borgere og virksomheder, samt hovedleverandør af de offentlige ydelser og tilbud (med undtagelse af sundhedsvæsenet). For at kunne løse de nye opgaver er landets oprindelige 275 kommuner blevet lagt sammen til 98 større og mere bæredygtige kommunale enheder, samtidig med at amterne blev nedlagt og erstattet af fem nye regioner. Den ny ansvars- og opgavefordeling På socialområdet overtog kommunerne den 1. januar 2007 alle myndighedsopgaver og ansvaret for at finansiere de sociale tilbud. aftalt at, institutionen skulle overgå til beliggenhedskommunen. I løbet af 2006 er der mellem forberedelsesudvalgene i amterne og sammenlægningsudvalgene i kommunerne, foretaget en række drøftelser af hvilke amtslige institutioner, der med fordel kunne overgå til beliggenhedskommunen allerede ved reformens ikrafttræden den 1. januar I de tilfælde hvor kommunerne valgte at overtage en given institution fik kommunerne forsyningsmyndigheds- og finansieringsansvaret i forhold til de pågældende borgere. For de tilbud, som kommunerne ikke valgte at overtage, fik Regionerne fik en lovbestemt leverandørpligt i forhold til kommunerne. Overordnet set har regionerne fået det samlede ansvar for at tilpasse kapaciteten og sammensætningen af den enkelte regions tilbud og institutioner, herunder evt. oprettelse af nye tilbud. Regionen har samtidig et ansvar for løbende faglig udvikling svarende til udviklingen i behovene. Regionernes pligt til forsyning og faglig udvikling af tilbud og institutioner sker på baggrund af årlige redegørelser fra hver af regionens kommuner, hvori der gøres rede for kommunens forventede behov og forbrug af pladser i regionen, herunder de forbrug af pladser i de tilbud kommunen har overtaget i forbindelse med reformen. Redegørelserne danner grundlaget for en årlig rammeaftale mellem Region og kommuner med det formål at sikre, at der er det nødvendige udbud af pladser til stede indenfor specialiserede tilbud på socialområdet, socialpsykiatrien af dele af specialundervisningen. På voksenhandicapområdet hvor drift af visse institutioner kræver særlig specialisering og befolkningsunderlag, blev det dog aftalt, at regionerne som udgangspunkt overtog driftsansvaret for alle amtslige voksenhandicap institutioner, beliggende i regionen, medmindre det konkret blev 1 Aftale om strukturreform, juni 2004, Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 4

5 Forsynings- myndigheds- og finansieringsansvaret Forsyningsansvaret indebærer at den enkelte kommune har fået ansvaret for at sikre at der er det tilstrækkelige antal tilbud til egne borgere. Der skal således være det nødvendige antal sociale behandlingstilbud til stede enten i egne institutioner og tilbud eller ved køb af behandlingspladser andre steder, herunder i de tilbud der drives af regionerne og som indgår i rammeaftalen. Myndighedsansvaret indebærer at det er den enkelte kommune alene der har ansvar for at forestå afgørelser om hvorvidt en borger kan visiteres og anvisning til et konkret tilbud. Endelig skal et uafhængigt evalueringsinstitut sammenligne og evaluere den decentrale opgavevaretagelse i den offentlige sektor og understøtte kommunernes indsats for at fremme effektivitet og en bedre ressourceanvendelse i opgavevaretagelsen. Samlet set har Kommunalreformen betydet store og omfattende ændringer, udfordringer og udviklingsmuligheder i forhold til den offentlige opgavevaretagelse, ikke mindst på voksenhandicapområdet. Ændringer, som betyder at der er behov for stillingtagen, nytænkning og handleforslag. Det er dette arbejde nærværende rapport handler om. I forhold til finansieringen af visiterede tilbud gik man i forbindelse med reformen fra grundtakstfinansieringen til fuld takstfinansiering. Den tidligere grundtakstfinansiering betød at kommunen betalte en bestemt takst for et amtsligt tilbud, mens amtet finansierede udgifter der oversteg grundtaksten. Med overgangen til fuld takstfinansiering er taksten for en plads i et tilbud beregnet ud fra de samlede udgifter til drift af det pågældende tilbud. Dette gælder både tilbud, der drives af Regionen eller en anden kommune. Aftalen indeholder specificerede takster for kommunernes køb af pladser og individuelle ydelser i de tilbud der indgår i rammeaftalen. Formålet hermed er at sikre den regionale leverandørpligt for de tilbud kommunerne ikke overtog ved reformen. Der indføres ligeledes en central refusionsordning, som skal sikre kommunerne mod meget store udgifter i de dyreste enkeltsager. Information, vidensindsamling og udvikling af handicapområdet Samtidig med den ændrede finansieringsform har alle tilbud pr. 1. januar 2007 pligt til at lægge informationer om deres ydelse på Tilbudsportalen.dk. Dermed er der i højere grad skabt mulighed for at sammenligne tilbuddene og at sikre en lige konkurrence mellem private og offentlige leverandører på området. De amtslige videnscentre, hjælpemiddelinstituttet, den mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende specialrådgivning samt andre videns- og formidlingscentre, er blevet samlet under èn paraply - en national videns- og specialrådgivningsorganisation, med repræsentanter fra stat, regioner, kommuner og brugerorganisationer. Organisationen har fået til opgave at indsamle, udvikle og formidle viden til kommuner og institutioner samt mange andre opgaver, f.eks. i forhold til de mest specialiserede og komplicerede enkeltsager. 2. Baggrund og kommissorium for analyse og strategi for voksenhandicapområdet I aftalegrundlaget for handicapområdet i 2007 mellem Familieudvalget og Direktionen, fremgår det, at der i maj/juni 2007 skal udarbejdes en analyse af de nuværende og fremtidige behov for voksen/handicapområdet. Herunder oplæg til en strategi for udviklingen af området, samt oplæg til organisationsændring/udvikling på området. Baggrunden er, at Sorø Kommune ved Kommunalreformen, er blevet ansvarlig for en lang række tilbud på voksenhandicapområdet. Dels i forhold til videreførelse af de kommunale tilbud fra de tre tidligere kommuner, og dels i forhold til de tidligere amtslige tilbud på området. Området omfatter mange forskellige handicapgrupper og mange forskellige problemstillinger. For at kunne yde den bedst mulige service overfor de pågældende borgere ud fra såvel et menneskeligt, et fagligt og et økonomisk perspektiv, er det således nødvendigt at foretage en tilbundsgående analyse, med henblik på at udarbejde en samlet strategi for hele området Kommissorium Familieudvalget godkendte på sit møde den 4. juni 2007 nedenstående kommissorium, med den tilføjelse, at der i nødvendigt omfang skal tilknyttes ekstern konsulentbistand i kortlægningen. Resultatkrav At afholde et opstartsmøde, hvor alle interne interessenter mødes om opgaven At udarbejde en analyse af voksenhandicapområdet, indeholdende: 5

6 - En status på eksisterende kundegrundlag (døgn- og dagtilbud), herunder en status på antallet af borgere, som Sorø Kommune er betalingskommune for. - En overvejelse omkring kommende målgrupper i forhold til hjemmeboende eller unge i tilbud. - En beskrivelse af de eksisterende tilbud i Sorø. - En beskrivelse af den fysiske stand bygningsmæssigt og andre lignende forhold. At udarbejde en strategi for voksenhandicapområdet, indeholdende: - Udfordringer for voksenhandicapområdet tilbudsmæssigt, kvalitetsmæssigt og økonomisk - En vurdering af udviklingsmulighederne på voksenhandicapområdet - Udarbejdelse af forslag til en handleplan på baggrund af analysen og strategioplægget Proces og tidsplan Sundhed, Social og Arbejdsmarked (SSA) arrangerer et opstartsmøde i juni 2007, hvor alle interne interessenter mødes om opgaven. På dette møde præsenteres kommissorium for arbejdet og der nedsættes arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne arbejder hen over sommeren med analysedelen og har et strategioplæg klart i august måned Analyse- og strategioplægget behandles politisk i september 2007 mhp. at indgå i Budget Juni 2007: - Politisk behandling af forslag til kommissorium samt høringsmøde med Handicaprådet. September 2007: - Rapporten forelægges som meddelelsessag til Familieudvalget den 4. september Rapporten sendes til høring i de relevante MEDudvalg. Høringssvarene vedlægges til Byrådets behandling af sagen. - Rapporten forelægges til politisk behandling i Byrådet den 19. september Arbejdsgrupper 2 På opstartsmødet den 19. juni 2007 blev følgende seks arbejdsgrupper nedsat: Arbejdsgruppe 1: Kortlægning af brugerunderlag: Eksisterende og forventet udvikling Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra SSA, Økonomiafdelingen og dag- og døgntilbuddene. Arbejdsgruppen skal bl.a. ud fra nogle faglige kriterier danne sig overblik over de pågældende borgere. De, som aktuelt er indskrevet i dag og/eller døgntilbud, herunder også Sorø borgere, som er i et tilbud uden for Sorø Kommune og de, som er på vej i systemet. Der samarbejdes med Familierådgivningen omkring kortlægningen af kommende brugere. Arbejdsgruppe 2: Tilbud i Sorø Kommune Arbejdsgruppen skal beskrive de eksisterende tilbud i Sorø Kommune det reelle indhold. Hver leder beskriver eget tilbud ud fra en fælles skabelon. Arbejdsgruppe 3: Finansieringsmuligheder ved nybyggeri, ombygning, salg m.v. Udføres af en konsulent fra Kalundborg Kommune i samarbejde med Økonomiafdelingen. - Opstartsmøde med alle interne interessenter, præsentation af kommissorium og nedsættelse af arbejdsgrupper Juni og juli 2007: Udarbejdelse af analysedel August 2007: - Udarbejdelse af strategioplæg. Oplægget drøftes i det store forum med alle interne interessenter og rettes til. - Strategioplægget forelægges på Direktionsmøde i august. - Strategioplægget forelægges på møde med Handicaprådet i august. Den endelige rapport færdiggøres efterfølgende. - Ultimo august forelægges hele rapporten på Budgetdag for Byrådet. Arbejdsgruppe 4: Opstilling af kriterier og serviceniveau muligheder for de fremtidige tilbud i Sorø Kommune. Arbejdsgruppen skal opstille kriterier af serviceniveaumuligheder på baggrund af: Lovgivningens minimum Faglig anbefaling kombineret med økonomiske overvejelser Ideelle tilbud Arbejdsgruppen består af alle institutionsledere, opdelt i dag- og døgn tilbud, samt tilsynskonsulenten fra SSA. Arbejdsgruppe 5: Styregruppen Perspektiver og muligheder i Sorø Kommune Styregruppen skal, ud fra kortlægningen, beskrive hvilke perspektiver og muligheder, der ses for 2 Kommissoriets forslag til arbejdsgrupper er omsat til de seks arbejdsgrupper, som blev nedsat på opstartsmøde den 19. juni

7 området i Sorø Kommune. Arbejdsgrupperne fremsender deres oplæg til styregruppen, hvorefter styregruppen udarbejder et oplæg til fælles drøftelse. Der afholdes et fællesmøde for alle deltagere den 16. august 2007 hvor styregruppens oplæg drøftes. På baggrund af det samlede materiale samt fællesmødet, udarbejder Styregruppen anbefalinger mhp. politisk behandling i september munen skal overholde. Serviceloven er dog en rammelov, dvs. at metoder og serviceniveau fastsættes lokalt af Byrådet. I nedenstående gennemgang af lovgivningen gives der, i det omfang det har været muligt at indhente oplysningerne, et her og nu billede (august 2007) af det antal borgere, som modtager en given ydelse eller tilbud. Arbejdsgruppe 6: Fremtidig visitationsmodel Arbejdsgruppen skal udarbejde et forslag til en fremtidig visitationsmodel. Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra dag- og døgntilbuddene samt SSA (fra den socialfaglige myndighedsfunktion). Samarbejdspartnere Handicaprådet: Handicaprådet er høringsberettiget og inddrages i arbejdet fra start til slut. Handicaprådet inviteres til møde i juni mhp. at få input til kommissoriet og høres igen op til den politiske behandling af Analyse- og strategioplægget. Filadelfia: Filadelfia driver et botilbud Brommeparken) og to dagtilbud (Brommeparken og Værksteds- og aktivitetscentret) efter driftsoverenskomst med Sorø Kommune. Sorø Kommune er herudover ved at indgå en partnerskabsaftale med Filadelfia. I den forbindelse medinddrages Filadelfias ledelse i forhold til koordinering af udviklingstiltag m.m. Røde Kors Hjemmet: På voksenhandicapområdet driver Røde Kors Hjemmet botilbuddet Birkebakken, efter driftsoverenskomst med Sorø Kommune. 3. Lovgivning og nuværende opgaveløsning i Sorø Kommune Handicapområdets målgrupper er borgere med vidtgående fysiske og/eller psykiske handicap, f.eks. udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser, fysiske handicap, erhvervet hjerneskade, kommunikationshandicap og borgere med sindslidelser. 3 Tilbud til voksne med særlige behov reguleres primært gennem Serviceloven. Kommunen har ansvaret for at afdække den enkeltes behov og tilbyde de relevante støtteforanstaltninger. Lovgivningen anviser krav til udførelse og forskellige foranstaltningsmæssige muligheder, som kom- 3 Bilag 1.a. 1.m. indeholder beskrivelser af de nuværende bo- og dagtilbud på Voksenhandicapområdet i Sorø Kommune. Personlig og praktisk hjælp, Serviceloven 83 Der ydes hjælp til personlige og praktiske opgaver til det borgeren ikke selv, eller kun meget vanskeligt kan klare, og hvor der ikke er andre i husstanden, der udfører opgaven. Varig hjælp er gratis mens der opkræves betaling for midlertidig hjælp. Hjælpen ydes også i botilbud efter 107 og 108. Praktisk hjælp kan bl.a. omfatte rengøring, tøjvask, indkøb, at anrette mad, tilberede kold mad eller opvarmning af mad. Hjælpen ydes primært på hverdage i dagtimerne. Personlig hjælp kan bl.a. omfatte daglig personlig hygiejne, hjælp til bad, indtagelse af mad, drikke og medicin, hjælp og støtte ved forflytning, vending, lejring og færden inde og ude. Hjælpen ydes om fornødent hele døgnet. Hjælpen kan leveres af Sorø Hjemmepleje, eller der kan vælges mellem de private leverandører, der har indgået aftale med Sorø Kommune. Borgeren har også mulighed for selv at vælge en person til at udføre opgaven. Personen skal være over 18 år og godkendes og ansættes af Sorø Kommune. Sorø Kommune kan herudover tilbyde hjemmesygepleje efter Sundhedsloven 138. Det kan være efter henvisning fra læge eller sygehus. Hjælpen ydes hvis der er behov for en specifik sygeplejefaglig viden for at udføre opgaven. Socialpædagogisk bistand/bostøtte, Serviceloven 85 Kommunen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, som har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Der gives ydelser efter 85 i botilbuddene i Sorø Kommune. Ydelserne er individuelt fordelt, hvilket betyder at der på det enkelte botilbud kan være borgere, der modtager forskellige ydelser. Månedstaksten i botilbud efter 107 og 108 er dog den samme, uafhængigt af de individuelle 85 ydelser. Til borgere i eget hjem og opgangs- og bofællesskaberne, har Sorø Kommune etableret to bostøt- 7

8 te-teams, som leverer den socialpædagogiske bistand ude hos borgerne. Det ene team er målrettet udviklingshæmmede borgere og udgår fra Bofællesskabet Grønnebakken. Der er støtte i de boliger som hører under Grønnebakken nr med i alt 319 ATA timer pr. uge. Støtte, som ydes til borgere i borgernes egne hjem er pt. 196 ATA timer pr. uge. Det andet team er målrettet sindslidende borgere og udgår fra Socialpsykiatrien. På socialpsykiatriområdet ydes der pt. bostøtte efter 85 til 84 borgere i eget hjem. Herudover er der både sindslidende og udviklingshæmmede borgere, som får støtte af andre leverandører, f.eks. fra deres tidligere botilbud. Endelig betaler Sorø Kommune støttetimer til Sorø borgere som bor i andre kommuner. Kontant tilskud til hjælper, Serviceloven 95 samt hjælperordning, Serviceloven 96 Når visse betingelser er opfyldt, er der mulighed for at få udbetalt et kontant tilskud, hvor borgeren selv er arbejdsgiver og ansætter hjælperen ( 95). Når visse kriterier er opfyldt, f.eks. at borgeren har et meget stort plejebehov, et stort aktivitetsniveau og selv kan klare arbejdsgiverrollen, kan denne ordning bevilges ( 96). I Sorø Kommune er der aktuelt otte borgere, som modtager tilskud efter 95 og seks borgere, som har fået bevilget en hjælperordning efter 96 Ledsagerordning for personer med nedsat funktionsevne, Serviceloven 97 Kan tilbydes personer mellem år, som pga. betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes udenfor hjemmet uden ledsagelse. Personer, som er visiteret til ordningen før det fyldte 67 år, bevarer også retten til ledsagelse efterfølgende. Kontaktperson til døvblinde, Serviceloven 98 Formålet med ordningen er, at give døvblinde over 18 år en hjælp, som medvirker til at bryde den pågældendes isolation og bidrager til et så normalt liv som muligt. Kommunen ansætter kontaktpersonen, men den døvblinde medvirker til at finde og ansætte den pågældende. I Sorø Kommune er der aktuelt to borgere, som har en kontaktperson ansat af kommunen. Herudover betaler kommunen til Center for Døve til en døvekonsulentordning, som udgør 2 kr. pr. indbygger og for rådgivning om kontaktpersonordningen, hvilket udgør årligt. Abonnementsordningen vedr. døvblinde koster kr. årligt. Støtte- og kontaktpersonordning/opsøgende team, Serviceloven 99 Støttekontakpersonordningen til sindslidende, er blevet udvidet så den nu også omfatter hjemløse og stof- og alkoholmisbrugere. Ordningen omfatter et opsøgende team, som har til hensigt at lokalisere og motivere socialt udsatte mennesker til at deltage i tilbud om behandling, aktiviteter, væresteder m.m. mhp. hjælpe de pågældende borgere til at blive bedre integreret i lokalsamfundet og at medvirke til at forbedre de pågældendes vilkår. Der er aktuelt 12 personer, som modtager denne ydelse. Dette antal kan dog hele tiden ændre sig, idet der er tale om opsøgende arbejde. Socialpsykiatri Sorø Kommunes socialpsykiatri omfatter et opgangsfællesskab efter Lov om almene boliger med 9 lejligheder, to væresteder, et bostøtteteam og en støttekontaktpersonordning. Lejlighederne i opgangsfællesskabet er målrettet sindslidende borgere, som kan klare sig i egen bolig med bostøtte i dagtimerne. Der er ikke tilknyttet døgnpersonale. De to væresteder, Lillemarken i Sorø og Netværket i Dianalund ( 104 i Serviceloven), er uvisiterede og besøges månedligt af gennemsnitligt 80 personer. Værestederne tilbyder socialt samvær, spisning, ture, kreative aktiviteter, støttende samtaler m.m. Bostøtte- teamet til sindslidende og Støtte- og kontaktpersonordningen til socialt udsatte grupper udgår fra socialpsykiatrien. Dagtilbud til borgere med handicap og sindslidelse Beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud, Serviceloven 103 & 104 Kommunen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, og som ikke er i stand til at opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Kommunen skal ligeledes tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydeligt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, til opretholdelse eller forbedring af deres personlige færdigheder eller livsvilkår. Kommunen skal sikre, at borgeren hvis der er behov for det, kan få tilbud om særlig tilrettelagt befordring til og fra dagtilbuddet. Sorø Kommune har fem dagtilbud til borgere med handicap og sindslidelse, heraf to selvejende. Alle dagtilbuddene drives som selvstændige enheder med egen økonomisk ramme. Den samlede økonomiske ramme for hvert dagtilbud er takstreguleret. 8

9 De fem dagtilbud er alle tidligere amtslige tilbud, hvilket betyder at mange af brugerne kommer fra andre kommuner, ligesom Sorø Kommune har brugere, som benytter dagtilbud i andre kommuner. Sorø Kommune råder over i alt 131 pladser på dagtilbudsområdet, se nedenfor: Værksteds- og Aktivitetscentret: Selvejende under Filadelfia Værksteds- og Aktivitetscentret Brommeparken: Selvejende under Filadelfia Tilbud Primær målgruppe Antal pladser VASAC, Sorø, som omfatter tre tilbud: Krydderen, Elefantgården og Åmosen. 4 Krydderen: Sindslidende (32 pladser) Elefantgården: Sindslidende (10 pladser) Åmosen: Svært udviklingshæmmede og udviklingshæmmede med autis- 54 me(12 pladser) Primært udviklingshæmmede Primært udviklingshæmmede. 11 I alt Botilbud, Lov om almene boliger og Serviceloven 107 & 108 Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det Kommunen skal tilbyde ophold i boformer, som er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg og behandling, og som ikke kan få sine behov dækket på anden vis I Sorø Kommune tilbydes botilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, som selvstændige boliger i bofællesskaber efter Lov om almene boliger, eller som bosteder efter Serviceloven. Der er døgndækning i både bofællesskaber og bosteder. Sorø Kommune sørger for hjælp, omsorg, støtte og vejledning, samt optræning til udvikling af færdigheder til personer, der har behov for dette på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Kommunen yder den socialpædagogiske bistand både til borgere i botilbud og til hjemmeboende ( 83og 85 i Serviceloven). Sorø Kommune har i alt syv botilbud, heraf fire bosteder, som kommunen har overtaget fra amtet pr. 1. januar I de tidligere amtslige bosteder, kommer mange af beboerne oprindeligt fra andre kommuner, ligesom Sorø Kommune har borgere, som bor i andre kommuners botilbud og i private botilbud. Sorø Kommune råder over i alt 157 boliger. Se næste oversigt: 4 VASAC Sorø omfatter herudover revalideringsvirksomheden Reva Sorø. Dette tilbud indgår ikke i nærværende analyse. 5 Udover de 66 pladser har Værksteds- og aktivitetscentret Filadelfia 30 pladser, hvor Sorø Kommune er handlekommune. De 30 pladser indgår ikke som en del af Rammeaftalen på det sociale område. 9

10 Tilbud Primær målgruppe Antal Boliger Birkebak ken: Selvejende under Røde Kors Hjem met. Grønnebak ken: Rudsgade: Alléhuset: Lundebo: Brommepar ken: Selvejende under Filadelfia. Skovglimt: Bosted for ældre borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Bofællesskab for yngre borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne. Målgruppen er kendetegnet ved intet eller et lille behov for pleje. Bofællesskab for yngre borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne Bosted for sindslidende borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne fordelt på tre grupper: Et midlertidigt botilbud (hostel), Almengruppen og gruppen af særligt vanskeligt stillede. Bosted for borgere med erhvervet hjerneskade samt borgere med psykiatrisk baggrund og adfærd 6 Særligt struktureret bosted for borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, især psykiatriske eller adfærdsmæssige problematikker og evt. epilepsi. Selvejende under Filadelfia Socialpædagogisk bofællesskab, hovedsageligt for ældre borgere med psykisk funktionsnedsættelse og med væsentligt omsorgs- og plejebehov Herudover 1 aflastningsplads. I alt 157 Boliger Specialrådgivning for voksne, Serviceloven Den specialrådgivning for voksne, som amterne hidtil har ydet, er som led i strukturreformen overgået til kommunerne fra 1. januar Kommunerne skal sørge for tilbud om gratis rådgivning til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Sorø Kommune benytter Center for Specialrådgivning i Holbæk Kommune. Tilbuddene ydes som abonnementsordning. Brugerkommunerne deler omkostningerne for det enkelte tilbud og opnår derved en trækningsret på ydelserne, prioriteret af driftsherren efter faglig vurdering jf. aftalen. Dækning af nødvendige merudgifter, Serviceloven 100 Kommunen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem 18 og 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der efter 15 a i lov om social pension har opsat udbetalingen af folkepensionen. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i denne lov. I Sorø Kommune modtager 66 borgere aktuelt ydelser efter 100. Mindst halvdelen af disse er diabetikere. Den resterende gruppe er hovedsageligt borgere med fysisk nedsat funktionsevne. Ca % af bevillingerne udløser 1500 kr. om måneden pr. person, hvilket vil sige kr. årligt pr. person. Hjælpemidler, Serviceloven og 116 Der kan ydes støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe følger af den nedsatte funktionsevne, lette den daglige tilværelse eller er nødvendige for at udføre et erhverv ( 112 og 113). Herunder hører Nødkald, som kan tildeles personer, der i nødsituationer ikke selv er i stand til at tilkalde hjælp. Der kan efter visse kriterier gives støtte til køb af bil ( 114). Støtten gives som rente- og afdragsfrit lån inden for en ramme på kr. (2007 niveau). Efter 116 skal der endvidere ydes hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når en særlig indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende. 6 Lundebo indeholder udover tre boafdelinger også et aktivitets- og træningscenter, hjerneskaderådgivningen samt køkken og café. Handicapkørsel, Lov om trafikselskaber 11 10

11 Kommunen sikrer via et VT, individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede personer over 18 år. Kørslen omfatter transport til behandling, terapi og lignende. Specialundervisning for voksne I lov om Specialundervisning for voksne er myndigheds- og finansieringsansvaret pr. 1. januar 2007 overgået til kommunen mens driftsansvaret for undervisningstilbuddene placeres i både kommunerne, regionen og staten. Sorø Kommune benytter Institut for kommunikation i Slagelse via en abonnementsordning, hvor brugerkommunerne deler omkostningerne ved det enkelte kommunikationscenter og herved opnår en trækningsret på ydelserne, prioriteret af driftsherren efter faglig vurdering indenfor centrets rammebudget. Herudover benyttes Hellig Anders Skolen, Center for Specialundervisning - Holbæk, Sigrid Undset Skolen og Synscenter Refnæs. Kommunen skal sikre, at borgeren hvis der er behov for det, kan få tilbud om særlig tilrettelagt befordring til og fra specialundervisningstilbuddet. Tilsyn, Retssikkerhedsloven 16 Kommunen har, i medfør af 16 i lov om retssikkerhed og administration, pligt til at føre tilsyn med hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynet er et generelt tilsyn og omfatter både indholdet og måden opgaverne udføres på, efter byrådets beslutning. Jf. 16 A i samme lovgivning, har kommunen desuden forpligtigelsen til at, føre tilsyn med personer med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne, som har fået dom. Herudover omfatter tilsynsforpligtigelsen også godkendte selvejende institutioner og private tilbud. Formålet med tilsynet er at sikre at tilbuddet opfylder godkendelsen. Det har på nuværende tidspunkt ikke været muligt at foretage en egentlig sagsgennemgang p.g.a. den knappe tidsfrist samt vanskeligheder med at få data fra andre kommuner hen over sommerperioden Beskrivelse af hovedmålgrupperne på handicapområdet Udviklingshæmning Personer med varigt og betydeligt nedsat psykiskfunktionsevne (serviceloven) - udviklingshæmmede, omfatter en tilstand med bremset eller ufuldstændig udvikling af hjernen og er specielt karakteriseret ved nedsat intelligens i områder som sproglige, kognitive (sanse/ tænke), motoriske og sociale evner og færdigheder. Årsagen til udviklingshæmning kendes langt fra i alle tilfælde, men udviklingshæmning kan være en følge af: Arvelige faktorer (f.eks. visse stofskiftesygdomme samt arvelige kromosomfejl) Kromosomfejl (f.eks. Down syndrom) Skader, der opstår i fostertilstanden (p.g.a. f.eks. overdreven alkoholindtagelse, overdreven rygning eller infektionssygdomme hos moderen) Iltmangel under fødslen For lav fødselsvægt (som følge af for tidlig fødsel) Mangel på motorisk, social og sproglig stimulering i barndommen (omsorgssvigt) Hjerneskade opstået efter fødslen p.g.a. en ulykke eller sygdomme, eks. meningitis, røde hunde og mæslinger Tilskud til behandling hos praktiserende fysioterapeut Jf. Sundhedsstyrelsens retningslinier, yder Regionen et tilskud på 100 % til svært fysisk handicappede borgere, der er omfattet af ordningen om vederlagsfri fysioterapi. Denne ordning forventes overført til kommunerne i Kortlægning af brugerunderlaget i Sorø Kommune eksisterende og forventet udvikling I afsnit 4 gives en overordnet introduktion til hovedmålgrupperne på voksenhandicapområdet. Dernæst følger en opgørelse over antallet af borgere i dag- og botilbud, som Sorø Kommune er betalingskommune for, og den forventede udvikling i de kommende år. Som det kan ses, kan årsager optræde før og under og efter fødslen og kan skyldes både arv og miljø. Ud over nedsat intelligens kan hjerneskader også medføre en række andre handicaps, så som f.eks. spastisk lammelse, epilepsi, syns- og hørebesvær, talevanskeligheder og andre fysiske sygdomme der styres fra hjernen, f.eks. manglende refleksioner som synkerefleksionen, som gør det vanskeligt at spise og drikke. En skade kan også have indflydelse på om personen får somatiske lidelser, f.eks. dårlig lungefunktion. Udviklingshæmmede borgere har også en væsentlig forøget risiko for at udvikle en sindslidelse. Derfor har mange udviklingshæmmede borgere psykiatriske dobbelt- eller flerdiagnoser. Udtalte hjerneskader kan fremkalde de fleste former for psykiatriske symptomer og den underudviklede psykiske udvikling kan resultere i, at symptomerne viser sig anderledes end inden for den almindelige 11

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Kontaktperson Randi Westergaard Tlf. nr. 44526025 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE JUNI 2011 DEL 1: Oplysninger om antal voksne handicappede og sindslidende I denne del af spørgeskemaet beder vi om oplysninger

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud.

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Camilla Bruun Overskrifter på de enkelte ark. Opdeling i Kommunen som driftsherre for det enkelte

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$!

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$! !""#$ %"" !"#!!$ % $$! & & $ & ' $ ( )!$*$+!$$$,)-.+!+$+/#+!$ & &.+!+$+ +0! 1 ' +!$+!$+2! 3 3 4+25++$2 ( ( 6 +!! $! +! & 7++$ # $$ % 7++$ +#$ & 7++$ #+!# $$ + &# 8$)..5$! 7 2+8 2 ' &()$* $ $ 1&"0$$$ $

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Finansiering. Klart ansvar for de svageste. Finansieringsmodel for det højt specialiserede socialog special-undervisningsområde

Finansiering. Klart ansvar for de svageste. Finansieringsmodel for det højt specialiserede socialog special-undervisningsområde Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Finansiering Finansieringsmodel for det højt specialiserede socialog special-undervisningsområde Klart ansvar

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Lovgrundlag for ydelsen Lov om specialundervisning for voksne. Indholdet i ydelserne er nærmere fastlagt i bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006. I øvrigt

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Når syn og hørelse svigter samtidigt!

Når syn og hørelse svigter samtidigt! Når syn og hørelse svigter samtidigt! Ole E. Mortensen centerleder Videncentret for Døvblindblevne Bettina U. Møller Informationsmedarbejder Videncentret for Døvblindblevne Syns- og høreproblemer er i

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2013

BILAG Udviklingsstrategi 2013 BILAG Udviklingsstrategi 2013 Bilag...2 Bilag 1: Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien...2 Bilag 2: Særlige forhold...3 Bilag 3: Tendenser og behov...6 Bilag 4: Procedurer for koordinering af lands og

Læs mere

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem.

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Viborg Kommunes Handicappolitik I Viborg Kommune skal borgere med handicap i videst muligt omfang have de samme muligheder som

Læs mere

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet 1. januar 2015 Hviddalen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet Hviddalen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd Tilbud til voksne

Redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd Tilbud til voksne SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE NOTAT Staben, Social, Sundhed og Beskæftigelse Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 6. februar 2008/rev. 28. februar 2008/uba og js Redegørelse til Det Regionale

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m. Støttecentret Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.m Indhold Støttecentret specialvejledere i 85...5 Værdigrundlag...

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Udredningsskema. Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse og

Udredningsskema. Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse og Udredningsskema Årsag til henvendelsen [mulighed for at angive baggrunden for s henvendelse] [Oplysninger kan generes fra felt i sagsåbningsskema] Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse,

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland

Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland Indhold Forord... 1 s virke og sammensætning... 1 Nye strukturer med

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Af Marianne Saxtoft, Kim Madsen og Uffe Bech

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Udfyldt af Assens Kommune Nuværende entreprenørområde Kort beskrivelse af tilbud Forventet omfang af tilbuddet. Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune

Udfyldt af Assens Kommune Nuværende entreprenørområde Kort beskrivelse af tilbud Forventet omfang af tilbuddet. Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune Udfyldt af Assens Kommune Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder og botilbud. Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder for børn og unge og botilbud for

Læs mere

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Jonstrupvang-Bebyggelsen...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup

Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup Adresser og telefonnumre Bostedet Stentoft Sdr. Stenderup Stenderupvej 191 6072 Kolding E-mail: pus@pusvikar.dk Telefon: 70 210 211 Fax:

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Greve Kommune bevilger ud fra en konkret, individuel vurdering i fornødent omfang støtte i form af en særlig kontaktperson

Læs mere

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Notat Dato 4. marts 2013 MEB Side 1 af 9 Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Socialpædagogernes Landsforbund (SL), HK kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (DS) har

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Serviceramme Støtte i eget hjem Titel

Læs mere

Evaluation only. Oplæg. Aktivitetsparate unge Juni 2014

Evaluation only. Oplæg. Aktivitetsparate unge Juni 2014 Oplæg Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 17, 20042011 Aspose Ltd. stk.4 Pty udvalg Aktivitetsparate unge Juni 2014 Aktivitetsparate 1830 årige 200 Aktivitetsparate

Læs mere

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Socialtilsyn Årsmøde 2015 Dorte From, Kontor for kognitive handicap og hjerneskade Metodemylder i botilbud for mennesker med udviklingshæmning Rapporten

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området 18. september 2013 Den grundige udgave Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området Forkortelser Serviceloven Lov om social service 100-bekendtgørelsen Bekendtgørelse 648 af

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Handicapkonferencen 2011 Gitte Madsen www.gittemadsen.dk Selvstændig socialrådgiver og handicapkonsulent 1 Alle de mange regler Aflastning kan foregå i

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere