Sorø Kommune. 30. august Rapport vedr.: Analyse og strategi for voksenhandicapområdet i Sorø Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sorø Kommune. 30. august 2007. Rapport vedr.: Analyse og strategi for voksenhandicapområdet i Sorø Kommune"

Transkript

1 Sorø Kommune 30. august 2007 Rapport vedr.: Analyse og strategi for voksenhandicapområdet i Sorø Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Baggrund og kommissorium 2.1. Kommissorium 3. Lovgivning og nuværende opgaveløsning i Sorø Kommune 4. Kortlægning af brugerunderlaget i Sorø Kommune eksisterende og forventet udvikling 4.1. Beskrivelse af hovedmålgrupper på handicapområdet 4.2. Sorø Kommune som betalingskommune 4.3. Forventet udvikling 5. Udfordringer for voksenhandicapområdet 5.1. Politisk vision: En faglig forsvarlig indsats til en økonomisk forsvarlig pris 5.2. Specialisering / Rummelighed 5.3. Økonomisk bæredygtighed 5.4. Rekruttering og fastholdelse af kompetente medarbejdere 5.5. Betydningen af beliggenhed 5.6. Visitationsmodel 5.7. Sammenhængende indsats fra barn til voksen 6. Udviklingsmulighederne på voksenhandicapområdet 6.1. Bygningernes vedligeholdelsesstandard, fremtidig anvendelse og udviklingsmuligheder 6.2. Økonomi 6.3. Krav om synliggørelse af synergier i fusionen 7. Forslag til en ny struktur på voksenhandicapområdet 7.1. Tilbud til borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 7.2. Tilbud borgere med erhvervet hjerneskade 7.3. Tilbud til borgere med sindslidelse botilbud og socialpsykiatri 7.4. Dagtilbud på voksenhandicapområdet 7.5. Ledelse, organisation og digital udvikling 8. Forslag til projektorganisation til implementering af rapportens anbefalinger 2

3 Bilagsoversigt Bilag 1.a. - 1.m. Bilag 2.a. - 2.d. Nuværende bo- og dagtilbud i Sorø Kommune Beskrivelser af tilbuddene i forhold til: Lovgivning, nuværende tilbud, vision og faglig anbefaling. Bilag 3.a. Visitering til ydelser efter Servicelovens 85 Bilag 3.b. Bilag 3.c. Bilag 4. Bilag 5. Bilag 6. Visitering til 103 og 104 efter Serviceloven Visitering til 108 og almene boliger Notat vedr. vedligeholdelsesstandarden på voksenhandicaptilbuddene i Sorø Kommune Lundebo, fremtidig anvendelse og udbygning. Ejendomscentret, Sorø Kommune. Notat vedr. rådgivning om støttet bolig byggeri. Bilag 7. Bilag 8. Bilag 9. Diagram over arbejdsgruppens forslag: Tilbud til borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Diagram over arbejdsgruppens forslag: Tilbud til borgere med hjerneskade Diagram over arbejdsgruppens forslag: Tilbud til borgere med sindslidelse 3

4 Analyse og strategi for voksenhandicapområdet 1. Indledning Den 24. juni 2004 indgik regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti, aftale om en strukturreform af den offentlige sektor. Regeringens mål med reformen var at fremtidssikre den decentrale offentlige sektor, ved at skabe nye bæredygtige enheder med et klart ansvar for at levere velfærdsydelser af høj kvalitet. 1 Ved reformen fik staten til opgave at fastlægge de overordnede rammer, kommunerne fik ansvaret for at varetage de direkte borgerrettede opgaver og de nye regioner fik ansvaret for sundhedsvæsenet, den regionale udvikling og for at løse større driftsopgaver for kommunerne. Hovedprincippet med den nye ansvars- og opgavefordeling var, at velfærdsopgaverne skal løses så tæt på borgerne som muligt og så tæt på den lokale politiske beslutningsproces som muligt. Hermed fik kommunerne en meget central placering, idet de er blevet hovedindgang til den offentlige sektor for borgere og virksomheder, samt hovedleverandør af de offentlige ydelser og tilbud (med undtagelse af sundhedsvæsenet). For at kunne løse de nye opgaver er landets oprindelige 275 kommuner blevet lagt sammen til 98 større og mere bæredygtige kommunale enheder, samtidig med at amterne blev nedlagt og erstattet af fem nye regioner. Den ny ansvars- og opgavefordeling På socialområdet overtog kommunerne den 1. januar 2007 alle myndighedsopgaver og ansvaret for at finansiere de sociale tilbud. aftalt at, institutionen skulle overgå til beliggenhedskommunen. I løbet af 2006 er der mellem forberedelsesudvalgene i amterne og sammenlægningsudvalgene i kommunerne, foretaget en række drøftelser af hvilke amtslige institutioner, der med fordel kunne overgå til beliggenhedskommunen allerede ved reformens ikrafttræden den 1. januar I de tilfælde hvor kommunerne valgte at overtage en given institution fik kommunerne forsyningsmyndigheds- og finansieringsansvaret i forhold til de pågældende borgere. For de tilbud, som kommunerne ikke valgte at overtage, fik Regionerne fik en lovbestemt leverandørpligt i forhold til kommunerne. Overordnet set har regionerne fået det samlede ansvar for at tilpasse kapaciteten og sammensætningen af den enkelte regions tilbud og institutioner, herunder evt. oprettelse af nye tilbud. Regionen har samtidig et ansvar for løbende faglig udvikling svarende til udviklingen i behovene. Regionernes pligt til forsyning og faglig udvikling af tilbud og institutioner sker på baggrund af årlige redegørelser fra hver af regionens kommuner, hvori der gøres rede for kommunens forventede behov og forbrug af pladser i regionen, herunder de forbrug af pladser i de tilbud kommunen har overtaget i forbindelse med reformen. Redegørelserne danner grundlaget for en årlig rammeaftale mellem Region og kommuner med det formål at sikre, at der er det nødvendige udbud af pladser til stede indenfor specialiserede tilbud på socialområdet, socialpsykiatrien af dele af specialundervisningen. På voksenhandicapområdet hvor drift af visse institutioner kræver særlig specialisering og befolkningsunderlag, blev det dog aftalt, at regionerne som udgangspunkt overtog driftsansvaret for alle amtslige voksenhandicap institutioner, beliggende i regionen, medmindre det konkret blev 1 Aftale om strukturreform, juni 2004, Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 4

5 Forsynings- myndigheds- og finansieringsansvaret Forsyningsansvaret indebærer at den enkelte kommune har fået ansvaret for at sikre at der er det tilstrækkelige antal tilbud til egne borgere. Der skal således være det nødvendige antal sociale behandlingstilbud til stede enten i egne institutioner og tilbud eller ved køb af behandlingspladser andre steder, herunder i de tilbud der drives af regionerne og som indgår i rammeaftalen. Myndighedsansvaret indebærer at det er den enkelte kommune alene der har ansvar for at forestå afgørelser om hvorvidt en borger kan visiteres og anvisning til et konkret tilbud. Endelig skal et uafhængigt evalueringsinstitut sammenligne og evaluere den decentrale opgavevaretagelse i den offentlige sektor og understøtte kommunernes indsats for at fremme effektivitet og en bedre ressourceanvendelse i opgavevaretagelsen. Samlet set har Kommunalreformen betydet store og omfattende ændringer, udfordringer og udviklingsmuligheder i forhold til den offentlige opgavevaretagelse, ikke mindst på voksenhandicapområdet. Ændringer, som betyder at der er behov for stillingtagen, nytænkning og handleforslag. Det er dette arbejde nærværende rapport handler om. I forhold til finansieringen af visiterede tilbud gik man i forbindelse med reformen fra grundtakstfinansieringen til fuld takstfinansiering. Den tidligere grundtakstfinansiering betød at kommunen betalte en bestemt takst for et amtsligt tilbud, mens amtet finansierede udgifter der oversteg grundtaksten. Med overgangen til fuld takstfinansiering er taksten for en plads i et tilbud beregnet ud fra de samlede udgifter til drift af det pågældende tilbud. Dette gælder både tilbud, der drives af Regionen eller en anden kommune. Aftalen indeholder specificerede takster for kommunernes køb af pladser og individuelle ydelser i de tilbud der indgår i rammeaftalen. Formålet hermed er at sikre den regionale leverandørpligt for de tilbud kommunerne ikke overtog ved reformen. Der indføres ligeledes en central refusionsordning, som skal sikre kommunerne mod meget store udgifter i de dyreste enkeltsager. Information, vidensindsamling og udvikling af handicapområdet Samtidig med den ændrede finansieringsform har alle tilbud pr. 1. januar 2007 pligt til at lægge informationer om deres ydelse på Tilbudsportalen.dk. Dermed er der i højere grad skabt mulighed for at sammenligne tilbuddene og at sikre en lige konkurrence mellem private og offentlige leverandører på området. De amtslige videnscentre, hjælpemiddelinstituttet, den mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende specialrådgivning samt andre videns- og formidlingscentre, er blevet samlet under èn paraply - en national videns- og specialrådgivningsorganisation, med repræsentanter fra stat, regioner, kommuner og brugerorganisationer. Organisationen har fået til opgave at indsamle, udvikle og formidle viden til kommuner og institutioner samt mange andre opgaver, f.eks. i forhold til de mest specialiserede og komplicerede enkeltsager. 2. Baggrund og kommissorium for analyse og strategi for voksenhandicapområdet I aftalegrundlaget for handicapområdet i 2007 mellem Familieudvalget og Direktionen, fremgår det, at der i maj/juni 2007 skal udarbejdes en analyse af de nuværende og fremtidige behov for voksen/handicapområdet. Herunder oplæg til en strategi for udviklingen af området, samt oplæg til organisationsændring/udvikling på området. Baggrunden er, at Sorø Kommune ved Kommunalreformen, er blevet ansvarlig for en lang række tilbud på voksenhandicapområdet. Dels i forhold til videreførelse af de kommunale tilbud fra de tre tidligere kommuner, og dels i forhold til de tidligere amtslige tilbud på området. Området omfatter mange forskellige handicapgrupper og mange forskellige problemstillinger. For at kunne yde den bedst mulige service overfor de pågældende borgere ud fra såvel et menneskeligt, et fagligt og et økonomisk perspektiv, er det således nødvendigt at foretage en tilbundsgående analyse, med henblik på at udarbejde en samlet strategi for hele området Kommissorium Familieudvalget godkendte på sit møde den 4. juni 2007 nedenstående kommissorium, med den tilføjelse, at der i nødvendigt omfang skal tilknyttes ekstern konsulentbistand i kortlægningen. Resultatkrav At afholde et opstartsmøde, hvor alle interne interessenter mødes om opgaven At udarbejde en analyse af voksenhandicapområdet, indeholdende: 5

6 - En status på eksisterende kundegrundlag (døgn- og dagtilbud), herunder en status på antallet af borgere, som Sorø Kommune er betalingskommune for. - En overvejelse omkring kommende målgrupper i forhold til hjemmeboende eller unge i tilbud. - En beskrivelse af de eksisterende tilbud i Sorø. - En beskrivelse af den fysiske stand bygningsmæssigt og andre lignende forhold. At udarbejde en strategi for voksenhandicapområdet, indeholdende: - Udfordringer for voksenhandicapområdet tilbudsmæssigt, kvalitetsmæssigt og økonomisk - En vurdering af udviklingsmulighederne på voksenhandicapområdet - Udarbejdelse af forslag til en handleplan på baggrund af analysen og strategioplægget Proces og tidsplan Sundhed, Social og Arbejdsmarked (SSA) arrangerer et opstartsmøde i juni 2007, hvor alle interne interessenter mødes om opgaven. På dette møde præsenteres kommissorium for arbejdet og der nedsættes arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne arbejder hen over sommeren med analysedelen og har et strategioplæg klart i august måned Analyse- og strategioplægget behandles politisk i september 2007 mhp. at indgå i Budget Juni 2007: - Politisk behandling af forslag til kommissorium samt høringsmøde med Handicaprådet. September 2007: - Rapporten forelægges som meddelelsessag til Familieudvalget den 4. september Rapporten sendes til høring i de relevante MEDudvalg. Høringssvarene vedlægges til Byrådets behandling af sagen. - Rapporten forelægges til politisk behandling i Byrådet den 19. september Arbejdsgrupper 2 På opstartsmødet den 19. juni 2007 blev følgende seks arbejdsgrupper nedsat: Arbejdsgruppe 1: Kortlægning af brugerunderlag: Eksisterende og forventet udvikling Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra SSA, Økonomiafdelingen og dag- og døgntilbuddene. Arbejdsgruppen skal bl.a. ud fra nogle faglige kriterier danne sig overblik over de pågældende borgere. De, som aktuelt er indskrevet i dag og/eller døgntilbud, herunder også Sorø borgere, som er i et tilbud uden for Sorø Kommune og de, som er på vej i systemet. Der samarbejdes med Familierådgivningen omkring kortlægningen af kommende brugere. Arbejdsgruppe 2: Tilbud i Sorø Kommune Arbejdsgruppen skal beskrive de eksisterende tilbud i Sorø Kommune det reelle indhold. Hver leder beskriver eget tilbud ud fra en fælles skabelon. Arbejdsgruppe 3: Finansieringsmuligheder ved nybyggeri, ombygning, salg m.v. Udføres af en konsulent fra Kalundborg Kommune i samarbejde med Økonomiafdelingen. - Opstartsmøde med alle interne interessenter, præsentation af kommissorium og nedsættelse af arbejdsgrupper Juni og juli 2007: Udarbejdelse af analysedel August 2007: - Udarbejdelse af strategioplæg. Oplægget drøftes i det store forum med alle interne interessenter og rettes til. - Strategioplægget forelægges på Direktionsmøde i august. - Strategioplægget forelægges på møde med Handicaprådet i august. Den endelige rapport færdiggøres efterfølgende. - Ultimo august forelægges hele rapporten på Budgetdag for Byrådet. Arbejdsgruppe 4: Opstilling af kriterier og serviceniveau muligheder for de fremtidige tilbud i Sorø Kommune. Arbejdsgruppen skal opstille kriterier af serviceniveaumuligheder på baggrund af: Lovgivningens minimum Faglig anbefaling kombineret med økonomiske overvejelser Ideelle tilbud Arbejdsgruppen består af alle institutionsledere, opdelt i dag- og døgn tilbud, samt tilsynskonsulenten fra SSA. Arbejdsgruppe 5: Styregruppen Perspektiver og muligheder i Sorø Kommune Styregruppen skal, ud fra kortlægningen, beskrive hvilke perspektiver og muligheder, der ses for 2 Kommissoriets forslag til arbejdsgrupper er omsat til de seks arbejdsgrupper, som blev nedsat på opstartsmøde den 19. juni

7 området i Sorø Kommune. Arbejdsgrupperne fremsender deres oplæg til styregruppen, hvorefter styregruppen udarbejder et oplæg til fælles drøftelse. Der afholdes et fællesmøde for alle deltagere den 16. august 2007 hvor styregruppens oplæg drøftes. På baggrund af det samlede materiale samt fællesmødet, udarbejder Styregruppen anbefalinger mhp. politisk behandling i september munen skal overholde. Serviceloven er dog en rammelov, dvs. at metoder og serviceniveau fastsættes lokalt af Byrådet. I nedenstående gennemgang af lovgivningen gives der, i det omfang det har været muligt at indhente oplysningerne, et her og nu billede (august 2007) af det antal borgere, som modtager en given ydelse eller tilbud. Arbejdsgruppe 6: Fremtidig visitationsmodel Arbejdsgruppen skal udarbejde et forslag til en fremtidig visitationsmodel. Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra dag- og døgntilbuddene samt SSA (fra den socialfaglige myndighedsfunktion). Samarbejdspartnere Handicaprådet: Handicaprådet er høringsberettiget og inddrages i arbejdet fra start til slut. Handicaprådet inviteres til møde i juni mhp. at få input til kommissoriet og høres igen op til den politiske behandling af Analyse- og strategioplægget. Filadelfia: Filadelfia driver et botilbud Brommeparken) og to dagtilbud (Brommeparken og Værksteds- og aktivitetscentret) efter driftsoverenskomst med Sorø Kommune. Sorø Kommune er herudover ved at indgå en partnerskabsaftale med Filadelfia. I den forbindelse medinddrages Filadelfias ledelse i forhold til koordinering af udviklingstiltag m.m. Røde Kors Hjemmet: På voksenhandicapområdet driver Røde Kors Hjemmet botilbuddet Birkebakken, efter driftsoverenskomst med Sorø Kommune. 3. Lovgivning og nuværende opgaveløsning i Sorø Kommune Handicapområdets målgrupper er borgere med vidtgående fysiske og/eller psykiske handicap, f.eks. udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser, fysiske handicap, erhvervet hjerneskade, kommunikationshandicap og borgere med sindslidelser. 3 Tilbud til voksne med særlige behov reguleres primært gennem Serviceloven. Kommunen har ansvaret for at afdække den enkeltes behov og tilbyde de relevante støtteforanstaltninger. Lovgivningen anviser krav til udførelse og forskellige foranstaltningsmæssige muligheder, som kom- 3 Bilag 1.a. 1.m. indeholder beskrivelser af de nuværende bo- og dagtilbud på Voksenhandicapområdet i Sorø Kommune. Personlig og praktisk hjælp, Serviceloven 83 Der ydes hjælp til personlige og praktiske opgaver til det borgeren ikke selv, eller kun meget vanskeligt kan klare, og hvor der ikke er andre i husstanden, der udfører opgaven. Varig hjælp er gratis mens der opkræves betaling for midlertidig hjælp. Hjælpen ydes også i botilbud efter 107 og 108. Praktisk hjælp kan bl.a. omfatte rengøring, tøjvask, indkøb, at anrette mad, tilberede kold mad eller opvarmning af mad. Hjælpen ydes primært på hverdage i dagtimerne. Personlig hjælp kan bl.a. omfatte daglig personlig hygiejne, hjælp til bad, indtagelse af mad, drikke og medicin, hjælp og støtte ved forflytning, vending, lejring og færden inde og ude. Hjælpen ydes om fornødent hele døgnet. Hjælpen kan leveres af Sorø Hjemmepleje, eller der kan vælges mellem de private leverandører, der har indgået aftale med Sorø Kommune. Borgeren har også mulighed for selv at vælge en person til at udføre opgaven. Personen skal være over 18 år og godkendes og ansættes af Sorø Kommune. Sorø Kommune kan herudover tilbyde hjemmesygepleje efter Sundhedsloven 138. Det kan være efter henvisning fra læge eller sygehus. Hjælpen ydes hvis der er behov for en specifik sygeplejefaglig viden for at udføre opgaven. Socialpædagogisk bistand/bostøtte, Serviceloven 85 Kommunen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, som har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Der gives ydelser efter 85 i botilbuddene i Sorø Kommune. Ydelserne er individuelt fordelt, hvilket betyder at der på det enkelte botilbud kan være borgere, der modtager forskellige ydelser. Månedstaksten i botilbud efter 107 og 108 er dog den samme, uafhængigt af de individuelle 85 ydelser. Til borgere i eget hjem og opgangs- og bofællesskaberne, har Sorø Kommune etableret to bostøt- 7

8 te-teams, som leverer den socialpædagogiske bistand ude hos borgerne. Det ene team er målrettet udviklingshæmmede borgere og udgår fra Bofællesskabet Grønnebakken. Der er støtte i de boliger som hører under Grønnebakken nr med i alt 319 ATA timer pr. uge. Støtte, som ydes til borgere i borgernes egne hjem er pt. 196 ATA timer pr. uge. Det andet team er målrettet sindslidende borgere og udgår fra Socialpsykiatrien. På socialpsykiatriområdet ydes der pt. bostøtte efter 85 til 84 borgere i eget hjem. Herudover er der både sindslidende og udviklingshæmmede borgere, som får støtte af andre leverandører, f.eks. fra deres tidligere botilbud. Endelig betaler Sorø Kommune støttetimer til Sorø borgere som bor i andre kommuner. Kontant tilskud til hjælper, Serviceloven 95 samt hjælperordning, Serviceloven 96 Når visse betingelser er opfyldt, er der mulighed for at få udbetalt et kontant tilskud, hvor borgeren selv er arbejdsgiver og ansætter hjælperen ( 95). Når visse kriterier er opfyldt, f.eks. at borgeren har et meget stort plejebehov, et stort aktivitetsniveau og selv kan klare arbejdsgiverrollen, kan denne ordning bevilges ( 96). I Sorø Kommune er der aktuelt otte borgere, som modtager tilskud efter 95 og seks borgere, som har fået bevilget en hjælperordning efter 96 Ledsagerordning for personer med nedsat funktionsevne, Serviceloven 97 Kan tilbydes personer mellem år, som pga. betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes udenfor hjemmet uden ledsagelse. Personer, som er visiteret til ordningen før det fyldte 67 år, bevarer også retten til ledsagelse efterfølgende. Kontaktperson til døvblinde, Serviceloven 98 Formålet med ordningen er, at give døvblinde over 18 år en hjælp, som medvirker til at bryde den pågældendes isolation og bidrager til et så normalt liv som muligt. Kommunen ansætter kontaktpersonen, men den døvblinde medvirker til at finde og ansætte den pågældende. I Sorø Kommune er der aktuelt to borgere, som har en kontaktperson ansat af kommunen. Herudover betaler kommunen til Center for Døve til en døvekonsulentordning, som udgør 2 kr. pr. indbygger og for rådgivning om kontaktpersonordningen, hvilket udgør årligt. Abonnementsordningen vedr. døvblinde koster kr. årligt. Støtte- og kontaktpersonordning/opsøgende team, Serviceloven 99 Støttekontakpersonordningen til sindslidende, er blevet udvidet så den nu også omfatter hjemløse og stof- og alkoholmisbrugere. Ordningen omfatter et opsøgende team, som har til hensigt at lokalisere og motivere socialt udsatte mennesker til at deltage i tilbud om behandling, aktiviteter, væresteder m.m. mhp. hjælpe de pågældende borgere til at blive bedre integreret i lokalsamfundet og at medvirke til at forbedre de pågældendes vilkår. Der er aktuelt 12 personer, som modtager denne ydelse. Dette antal kan dog hele tiden ændre sig, idet der er tale om opsøgende arbejde. Socialpsykiatri Sorø Kommunes socialpsykiatri omfatter et opgangsfællesskab efter Lov om almene boliger med 9 lejligheder, to væresteder, et bostøtteteam og en støttekontaktpersonordning. Lejlighederne i opgangsfællesskabet er målrettet sindslidende borgere, som kan klare sig i egen bolig med bostøtte i dagtimerne. Der er ikke tilknyttet døgnpersonale. De to væresteder, Lillemarken i Sorø og Netværket i Dianalund ( 104 i Serviceloven), er uvisiterede og besøges månedligt af gennemsnitligt 80 personer. Værestederne tilbyder socialt samvær, spisning, ture, kreative aktiviteter, støttende samtaler m.m. Bostøtte- teamet til sindslidende og Støtte- og kontaktpersonordningen til socialt udsatte grupper udgår fra socialpsykiatrien. Dagtilbud til borgere med handicap og sindslidelse Beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud, Serviceloven 103 & 104 Kommunen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, og som ikke er i stand til at opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Kommunen skal ligeledes tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydeligt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, til opretholdelse eller forbedring af deres personlige færdigheder eller livsvilkår. Kommunen skal sikre, at borgeren hvis der er behov for det, kan få tilbud om særlig tilrettelagt befordring til og fra dagtilbuddet. Sorø Kommune har fem dagtilbud til borgere med handicap og sindslidelse, heraf to selvejende. Alle dagtilbuddene drives som selvstændige enheder med egen økonomisk ramme. Den samlede økonomiske ramme for hvert dagtilbud er takstreguleret. 8

9 De fem dagtilbud er alle tidligere amtslige tilbud, hvilket betyder at mange af brugerne kommer fra andre kommuner, ligesom Sorø Kommune har brugere, som benytter dagtilbud i andre kommuner. Sorø Kommune råder over i alt 131 pladser på dagtilbudsområdet, se nedenfor: Værksteds- og Aktivitetscentret: Selvejende under Filadelfia Værksteds- og Aktivitetscentret Brommeparken: Selvejende under Filadelfia Tilbud Primær målgruppe Antal pladser VASAC, Sorø, som omfatter tre tilbud: Krydderen, Elefantgården og Åmosen. 4 Krydderen: Sindslidende (32 pladser) Elefantgården: Sindslidende (10 pladser) Åmosen: Svært udviklingshæmmede og udviklingshæmmede med autis- 54 me(12 pladser) Primært udviklingshæmmede Primært udviklingshæmmede. 11 I alt Botilbud, Lov om almene boliger og Serviceloven 107 & 108 Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det Kommunen skal tilbyde ophold i boformer, som er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg og behandling, og som ikke kan få sine behov dækket på anden vis I Sorø Kommune tilbydes botilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, som selvstændige boliger i bofællesskaber efter Lov om almene boliger, eller som bosteder efter Serviceloven. Der er døgndækning i både bofællesskaber og bosteder. Sorø Kommune sørger for hjælp, omsorg, støtte og vejledning, samt optræning til udvikling af færdigheder til personer, der har behov for dette på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Kommunen yder den socialpædagogiske bistand både til borgere i botilbud og til hjemmeboende ( 83og 85 i Serviceloven). Sorø Kommune har i alt syv botilbud, heraf fire bosteder, som kommunen har overtaget fra amtet pr. 1. januar I de tidligere amtslige bosteder, kommer mange af beboerne oprindeligt fra andre kommuner, ligesom Sorø Kommune har borgere, som bor i andre kommuners botilbud og i private botilbud. Sorø Kommune råder over i alt 157 boliger. Se næste oversigt: 4 VASAC Sorø omfatter herudover revalideringsvirksomheden Reva Sorø. Dette tilbud indgår ikke i nærværende analyse. 5 Udover de 66 pladser har Værksteds- og aktivitetscentret Filadelfia 30 pladser, hvor Sorø Kommune er handlekommune. De 30 pladser indgår ikke som en del af Rammeaftalen på det sociale område. 9

10 Tilbud Primær målgruppe Antal Boliger Birkebak ken: Selvejende under Røde Kors Hjem met. Grønnebak ken: Rudsgade: Alléhuset: Lundebo: Brommepar ken: Selvejende under Filadelfia. Skovglimt: Bosted for ældre borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Bofællesskab for yngre borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne. Målgruppen er kendetegnet ved intet eller et lille behov for pleje. Bofællesskab for yngre borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne Bosted for sindslidende borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne fordelt på tre grupper: Et midlertidigt botilbud (hostel), Almengruppen og gruppen af særligt vanskeligt stillede. Bosted for borgere med erhvervet hjerneskade samt borgere med psykiatrisk baggrund og adfærd 6 Særligt struktureret bosted for borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, især psykiatriske eller adfærdsmæssige problematikker og evt. epilepsi. Selvejende under Filadelfia Socialpædagogisk bofællesskab, hovedsageligt for ældre borgere med psykisk funktionsnedsættelse og med væsentligt omsorgs- og plejebehov Herudover 1 aflastningsplads. I alt 157 Boliger Specialrådgivning for voksne, Serviceloven Den specialrådgivning for voksne, som amterne hidtil har ydet, er som led i strukturreformen overgået til kommunerne fra 1. januar Kommunerne skal sørge for tilbud om gratis rådgivning til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Sorø Kommune benytter Center for Specialrådgivning i Holbæk Kommune. Tilbuddene ydes som abonnementsordning. Brugerkommunerne deler omkostningerne for det enkelte tilbud og opnår derved en trækningsret på ydelserne, prioriteret af driftsherren efter faglig vurdering jf. aftalen. Dækning af nødvendige merudgifter, Serviceloven 100 Kommunen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem 18 og 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der efter 15 a i lov om social pension har opsat udbetalingen af folkepensionen. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i denne lov. I Sorø Kommune modtager 66 borgere aktuelt ydelser efter 100. Mindst halvdelen af disse er diabetikere. Den resterende gruppe er hovedsageligt borgere med fysisk nedsat funktionsevne. Ca % af bevillingerne udløser 1500 kr. om måneden pr. person, hvilket vil sige kr. årligt pr. person. Hjælpemidler, Serviceloven og 116 Der kan ydes støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe følger af den nedsatte funktionsevne, lette den daglige tilværelse eller er nødvendige for at udføre et erhverv ( 112 og 113). Herunder hører Nødkald, som kan tildeles personer, der i nødsituationer ikke selv er i stand til at tilkalde hjælp. Der kan efter visse kriterier gives støtte til køb af bil ( 114). Støtten gives som rente- og afdragsfrit lån inden for en ramme på kr. (2007 niveau). Efter 116 skal der endvidere ydes hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når en særlig indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende. 6 Lundebo indeholder udover tre boafdelinger også et aktivitets- og træningscenter, hjerneskaderådgivningen samt køkken og café. Handicapkørsel, Lov om trafikselskaber 11 10

11 Kommunen sikrer via et VT, individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede personer over 18 år. Kørslen omfatter transport til behandling, terapi og lignende. Specialundervisning for voksne I lov om Specialundervisning for voksne er myndigheds- og finansieringsansvaret pr. 1. januar 2007 overgået til kommunen mens driftsansvaret for undervisningstilbuddene placeres i både kommunerne, regionen og staten. Sorø Kommune benytter Institut for kommunikation i Slagelse via en abonnementsordning, hvor brugerkommunerne deler omkostningerne ved det enkelte kommunikationscenter og herved opnår en trækningsret på ydelserne, prioriteret af driftsherren efter faglig vurdering indenfor centrets rammebudget. Herudover benyttes Hellig Anders Skolen, Center for Specialundervisning - Holbæk, Sigrid Undset Skolen og Synscenter Refnæs. Kommunen skal sikre, at borgeren hvis der er behov for det, kan få tilbud om særlig tilrettelagt befordring til og fra specialundervisningstilbuddet. Tilsyn, Retssikkerhedsloven 16 Kommunen har, i medfør af 16 i lov om retssikkerhed og administration, pligt til at føre tilsyn med hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynet er et generelt tilsyn og omfatter både indholdet og måden opgaverne udføres på, efter byrådets beslutning. Jf. 16 A i samme lovgivning, har kommunen desuden forpligtigelsen til at, føre tilsyn med personer med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne, som har fået dom. Herudover omfatter tilsynsforpligtigelsen også godkendte selvejende institutioner og private tilbud. Formålet med tilsynet er at sikre at tilbuddet opfylder godkendelsen. Det har på nuværende tidspunkt ikke været muligt at foretage en egentlig sagsgennemgang p.g.a. den knappe tidsfrist samt vanskeligheder med at få data fra andre kommuner hen over sommerperioden Beskrivelse af hovedmålgrupperne på handicapområdet Udviklingshæmning Personer med varigt og betydeligt nedsat psykiskfunktionsevne (serviceloven) - udviklingshæmmede, omfatter en tilstand med bremset eller ufuldstændig udvikling af hjernen og er specielt karakteriseret ved nedsat intelligens i områder som sproglige, kognitive (sanse/ tænke), motoriske og sociale evner og færdigheder. Årsagen til udviklingshæmning kendes langt fra i alle tilfælde, men udviklingshæmning kan være en følge af: Arvelige faktorer (f.eks. visse stofskiftesygdomme samt arvelige kromosomfejl) Kromosomfejl (f.eks. Down syndrom) Skader, der opstår i fostertilstanden (p.g.a. f.eks. overdreven alkoholindtagelse, overdreven rygning eller infektionssygdomme hos moderen) Iltmangel under fødslen For lav fødselsvægt (som følge af for tidlig fødsel) Mangel på motorisk, social og sproglig stimulering i barndommen (omsorgssvigt) Hjerneskade opstået efter fødslen p.g.a. en ulykke eller sygdomme, eks. meningitis, røde hunde og mæslinger Tilskud til behandling hos praktiserende fysioterapeut Jf. Sundhedsstyrelsens retningslinier, yder Regionen et tilskud på 100 % til svært fysisk handicappede borgere, der er omfattet af ordningen om vederlagsfri fysioterapi. Denne ordning forventes overført til kommunerne i Kortlægning af brugerunderlaget i Sorø Kommune eksisterende og forventet udvikling I afsnit 4 gives en overordnet introduktion til hovedmålgrupperne på voksenhandicapområdet. Dernæst følger en opgørelse over antallet af borgere i dag- og botilbud, som Sorø Kommune er betalingskommune for, og den forventede udvikling i de kommende år. Som det kan ses, kan årsager optræde før og under og efter fødslen og kan skyldes både arv og miljø. Ud over nedsat intelligens kan hjerneskader også medføre en række andre handicaps, så som f.eks. spastisk lammelse, epilepsi, syns- og hørebesvær, talevanskeligheder og andre fysiske sygdomme der styres fra hjernen, f.eks. manglende refleksioner som synkerefleksionen, som gør det vanskeligt at spise og drikke. En skade kan også have indflydelse på om personen får somatiske lidelser, f.eks. dårlig lungefunktion. Udviklingshæmmede borgere har også en væsentlig forøget risiko for at udvikle en sindslidelse. Derfor har mange udviklingshæmmede borgere psykiatriske dobbelt- eller flerdiagnoser. Udtalte hjerneskader kan fremkalde de fleste former for psykiatriske symptomer og den underudviklede psykiske udvikling kan resultere i, at symptomerne viser sig anderledes end inden for den almindelige 11

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap

Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap N O T A T Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap 1. Indledning Knap fem år efter strukturreformen er det relevant at se på, hvordan delområder

Læs mere

Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet

Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet Der er fra partierne stillet følgende spørgsmål på socialområdet til brug for mødet mandag den 3. maj 2004. Spr. 1_SM_EL Regeringen argumenterer for, at opgaverne

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Specialtilbud under pres

Specialtilbud under pres Specialtilbud under pres Tid til de næste skridt En hvidbog om udviklingen på det specialiserede sociale område 2007-2011 og de udfordringer, der står for Specialtilbud under pres Tid til de næste skridt

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Analyse af behov for døgntilbud på tværs af Ældre og Sundhed og Social Service. Indledning og baggrund RAPPORT 00.01.10-P05-3-14

Analyse af behov for døgntilbud på tværs af Ældre og Sundhed og Social Service. Indledning og baggrund RAPPORT 00.01.10-P05-3-14 RAPPORT 00.01.10-P05-3-14 Analyse af behov for døgntilbud på tværs af Ældre og Sundhed og Social Service Indledning og baggrund På Sundhedsudvalgets møde den 6. maj 2014 blev sagen Lunden og Gnisten i

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Fremtidens Forsorgsindsats

Fremtidens Forsorgsindsats Fremtidens Forsorgsindsats Oplæg til beslutning om indhold i og organisering af Viborg Kommunes indsats mod hjemløshed, samt ombygning på forsorgshjemmet Vibohøj. Bilag 1 Til drøftelse i Socialudvalget

Læs mere

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017 Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 1 1. Indledning... 3 Baggrund... 3 Udfordringerne... 3 Økonomisk overblik... 5 2. Grundsten og tilgang

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til voksne. Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6

Vejledning om særlig støtte til voksne. Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om særlig støtte til voksne Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialministeriets vejledning

Læs mere

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Resume og anbefalinger... 4 2. Indledning... 6 2.1 Baggrunden for analysen... 6 2.2 Afgrænsning

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

SOCIALE TILBUD TIL MENNESKER MED SINDSLIDELSER

SOCIALE TILBUD TIL MENNESKER MED SINDSLIDELSER SOCIALE TILBUD TIL MENNESKER MED SINDSLIDELSER DEN FØRSTE KORTLÆGNING PÅ PERSONNIVEAU 13:32 STEEN BENGTSSON HELENE ELISABETH DAM JØRGENSEN SIGRID TRIER GRØNFELDT 13:32 SOCIALE TILBUD TIL MENNESKER MED

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland 2011 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Bilag til DAS. 10. juni 2015

Bilag til DAS. 10. juni 2015 Bilag til DAS 10. juni 2015 Punkt 3: Første udkast til styringsaftale 2016 Bilag 1: Udkast styringsaftalen 2016. NB: ny tekst er markeret med rød skrift Bilag 2: Udkast til styringsaftalen 2016 bilag 1

Læs mere

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag 1. pkt. 3: Udkast til Udviklingsstrategien, 2013 s. 2 Bilag 2. pkt. 3: BILAG A til Udviklingsstrategien: Opsummering af kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien

Læs mere

Udvikling af døgntilbud til sindslidende med misbrug

Udvikling af døgntilbud til sindslidende med misbrug Udvikling af døgntilbud til sindslidende med misbrug Januar 2006 Marianne Malmgren, Linda Kjær Minke og Finn Kenneth Hansen CASA Udvikling af døgntilbud til sindslidende med misbrug Januar 2006 Marianne

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til voksne

Vejledning om særlig støtte til voksne Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. X til serviceloven) x. Vejledning nr. X til serviceloven indgår som del af en mere samlet

Læs mere

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Plan 2016-2019 på det voksenspecialiserede socialområde 2. årlige udgave, april 2015 Indhold 1 Formålet med planen...2 1.1

Læs mere

Lovgivning fra A til Z. National Autisme Plan

Lovgivning fra A til Z. National Autisme Plan Lovgivning fra A til Z National Autisme Plan Lovgivning fra A til Z National Autisme Plan Indhold National Autisme Plan Lovgivning fra A til Z Udgivet af: Videnscenter for Autisme I samarbejde med Landsforeningen

Læs mere