Sorø Kommune. 30. august Rapport vedr.: Analyse og strategi for voksenhandicapområdet i Sorø Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sorø Kommune. 30. august 2007. Rapport vedr.: Analyse og strategi for voksenhandicapområdet i Sorø Kommune"

Transkript

1 Sorø Kommune 30. august 2007 Rapport vedr.: Analyse og strategi for voksenhandicapområdet i Sorø Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Baggrund og kommissorium 2.1. Kommissorium 3. Lovgivning og nuværende opgaveløsning i Sorø Kommune 4. Kortlægning af brugerunderlaget i Sorø Kommune eksisterende og forventet udvikling 4.1. Beskrivelse af hovedmålgrupper på handicapområdet 4.2. Sorø Kommune som betalingskommune 4.3. Forventet udvikling 5. Udfordringer for voksenhandicapområdet 5.1. Politisk vision: En faglig forsvarlig indsats til en økonomisk forsvarlig pris 5.2. Specialisering / Rummelighed 5.3. Økonomisk bæredygtighed 5.4. Rekruttering og fastholdelse af kompetente medarbejdere 5.5. Betydningen af beliggenhed 5.6. Visitationsmodel 5.7. Sammenhængende indsats fra barn til voksen 6. Udviklingsmulighederne på voksenhandicapområdet 6.1. Bygningernes vedligeholdelsesstandard, fremtidig anvendelse og udviklingsmuligheder 6.2. Økonomi 6.3. Krav om synliggørelse af synergier i fusionen 7. Forslag til en ny struktur på voksenhandicapområdet 7.1. Tilbud til borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 7.2. Tilbud borgere med erhvervet hjerneskade 7.3. Tilbud til borgere med sindslidelse botilbud og socialpsykiatri 7.4. Dagtilbud på voksenhandicapområdet 7.5. Ledelse, organisation og digital udvikling 8. Forslag til projektorganisation til implementering af rapportens anbefalinger 2

3 Bilagsoversigt Bilag 1.a. - 1.m. Bilag 2.a. - 2.d. Nuværende bo- og dagtilbud i Sorø Kommune Beskrivelser af tilbuddene i forhold til: Lovgivning, nuværende tilbud, vision og faglig anbefaling. Bilag 3.a. Visitering til ydelser efter Servicelovens 85 Bilag 3.b. Bilag 3.c. Bilag 4. Bilag 5. Bilag 6. Visitering til 103 og 104 efter Serviceloven Visitering til 108 og almene boliger Notat vedr. vedligeholdelsesstandarden på voksenhandicaptilbuddene i Sorø Kommune Lundebo, fremtidig anvendelse og udbygning. Ejendomscentret, Sorø Kommune. Notat vedr. rådgivning om støttet bolig byggeri. Bilag 7. Bilag 8. Bilag 9. Diagram over arbejdsgruppens forslag: Tilbud til borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Diagram over arbejdsgruppens forslag: Tilbud til borgere med hjerneskade Diagram over arbejdsgruppens forslag: Tilbud til borgere med sindslidelse 3

4 Analyse og strategi for voksenhandicapområdet 1. Indledning Den 24. juni 2004 indgik regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti, aftale om en strukturreform af den offentlige sektor. Regeringens mål med reformen var at fremtidssikre den decentrale offentlige sektor, ved at skabe nye bæredygtige enheder med et klart ansvar for at levere velfærdsydelser af høj kvalitet. 1 Ved reformen fik staten til opgave at fastlægge de overordnede rammer, kommunerne fik ansvaret for at varetage de direkte borgerrettede opgaver og de nye regioner fik ansvaret for sundhedsvæsenet, den regionale udvikling og for at løse større driftsopgaver for kommunerne. Hovedprincippet med den nye ansvars- og opgavefordeling var, at velfærdsopgaverne skal løses så tæt på borgerne som muligt og så tæt på den lokale politiske beslutningsproces som muligt. Hermed fik kommunerne en meget central placering, idet de er blevet hovedindgang til den offentlige sektor for borgere og virksomheder, samt hovedleverandør af de offentlige ydelser og tilbud (med undtagelse af sundhedsvæsenet). For at kunne løse de nye opgaver er landets oprindelige 275 kommuner blevet lagt sammen til 98 større og mere bæredygtige kommunale enheder, samtidig med at amterne blev nedlagt og erstattet af fem nye regioner. Den ny ansvars- og opgavefordeling På socialområdet overtog kommunerne den 1. januar 2007 alle myndighedsopgaver og ansvaret for at finansiere de sociale tilbud. aftalt at, institutionen skulle overgå til beliggenhedskommunen. I løbet af 2006 er der mellem forberedelsesudvalgene i amterne og sammenlægningsudvalgene i kommunerne, foretaget en række drøftelser af hvilke amtslige institutioner, der med fordel kunne overgå til beliggenhedskommunen allerede ved reformens ikrafttræden den 1. januar I de tilfælde hvor kommunerne valgte at overtage en given institution fik kommunerne forsyningsmyndigheds- og finansieringsansvaret i forhold til de pågældende borgere. For de tilbud, som kommunerne ikke valgte at overtage, fik Regionerne fik en lovbestemt leverandørpligt i forhold til kommunerne. Overordnet set har regionerne fået det samlede ansvar for at tilpasse kapaciteten og sammensætningen af den enkelte regions tilbud og institutioner, herunder evt. oprettelse af nye tilbud. Regionen har samtidig et ansvar for løbende faglig udvikling svarende til udviklingen i behovene. Regionernes pligt til forsyning og faglig udvikling af tilbud og institutioner sker på baggrund af årlige redegørelser fra hver af regionens kommuner, hvori der gøres rede for kommunens forventede behov og forbrug af pladser i regionen, herunder de forbrug af pladser i de tilbud kommunen har overtaget i forbindelse med reformen. Redegørelserne danner grundlaget for en årlig rammeaftale mellem Region og kommuner med det formål at sikre, at der er det nødvendige udbud af pladser til stede indenfor specialiserede tilbud på socialområdet, socialpsykiatrien af dele af specialundervisningen. På voksenhandicapområdet hvor drift af visse institutioner kræver særlig specialisering og befolkningsunderlag, blev det dog aftalt, at regionerne som udgangspunkt overtog driftsansvaret for alle amtslige voksenhandicap institutioner, beliggende i regionen, medmindre det konkret blev 1 Aftale om strukturreform, juni 2004, Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 4

5 Forsynings- myndigheds- og finansieringsansvaret Forsyningsansvaret indebærer at den enkelte kommune har fået ansvaret for at sikre at der er det tilstrækkelige antal tilbud til egne borgere. Der skal således være det nødvendige antal sociale behandlingstilbud til stede enten i egne institutioner og tilbud eller ved køb af behandlingspladser andre steder, herunder i de tilbud der drives af regionerne og som indgår i rammeaftalen. Myndighedsansvaret indebærer at det er den enkelte kommune alene der har ansvar for at forestå afgørelser om hvorvidt en borger kan visiteres og anvisning til et konkret tilbud. Endelig skal et uafhængigt evalueringsinstitut sammenligne og evaluere den decentrale opgavevaretagelse i den offentlige sektor og understøtte kommunernes indsats for at fremme effektivitet og en bedre ressourceanvendelse i opgavevaretagelsen. Samlet set har Kommunalreformen betydet store og omfattende ændringer, udfordringer og udviklingsmuligheder i forhold til den offentlige opgavevaretagelse, ikke mindst på voksenhandicapområdet. Ændringer, som betyder at der er behov for stillingtagen, nytænkning og handleforslag. Det er dette arbejde nærværende rapport handler om. I forhold til finansieringen af visiterede tilbud gik man i forbindelse med reformen fra grundtakstfinansieringen til fuld takstfinansiering. Den tidligere grundtakstfinansiering betød at kommunen betalte en bestemt takst for et amtsligt tilbud, mens amtet finansierede udgifter der oversteg grundtaksten. Med overgangen til fuld takstfinansiering er taksten for en plads i et tilbud beregnet ud fra de samlede udgifter til drift af det pågældende tilbud. Dette gælder både tilbud, der drives af Regionen eller en anden kommune. Aftalen indeholder specificerede takster for kommunernes køb af pladser og individuelle ydelser i de tilbud der indgår i rammeaftalen. Formålet hermed er at sikre den regionale leverandørpligt for de tilbud kommunerne ikke overtog ved reformen. Der indføres ligeledes en central refusionsordning, som skal sikre kommunerne mod meget store udgifter i de dyreste enkeltsager. Information, vidensindsamling og udvikling af handicapområdet Samtidig med den ændrede finansieringsform har alle tilbud pr. 1. januar 2007 pligt til at lægge informationer om deres ydelse på Tilbudsportalen.dk. Dermed er der i højere grad skabt mulighed for at sammenligne tilbuddene og at sikre en lige konkurrence mellem private og offentlige leverandører på området. De amtslige videnscentre, hjælpemiddelinstituttet, den mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende specialrådgivning samt andre videns- og formidlingscentre, er blevet samlet under èn paraply - en national videns- og specialrådgivningsorganisation, med repræsentanter fra stat, regioner, kommuner og brugerorganisationer. Organisationen har fået til opgave at indsamle, udvikle og formidle viden til kommuner og institutioner samt mange andre opgaver, f.eks. i forhold til de mest specialiserede og komplicerede enkeltsager. 2. Baggrund og kommissorium for analyse og strategi for voksenhandicapområdet I aftalegrundlaget for handicapområdet i 2007 mellem Familieudvalget og Direktionen, fremgår det, at der i maj/juni 2007 skal udarbejdes en analyse af de nuværende og fremtidige behov for voksen/handicapområdet. Herunder oplæg til en strategi for udviklingen af området, samt oplæg til organisationsændring/udvikling på området. Baggrunden er, at Sorø Kommune ved Kommunalreformen, er blevet ansvarlig for en lang række tilbud på voksenhandicapområdet. Dels i forhold til videreførelse af de kommunale tilbud fra de tre tidligere kommuner, og dels i forhold til de tidligere amtslige tilbud på området. Området omfatter mange forskellige handicapgrupper og mange forskellige problemstillinger. For at kunne yde den bedst mulige service overfor de pågældende borgere ud fra såvel et menneskeligt, et fagligt og et økonomisk perspektiv, er det således nødvendigt at foretage en tilbundsgående analyse, med henblik på at udarbejde en samlet strategi for hele området Kommissorium Familieudvalget godkendte på sit møde den 4. juni 2007 nedenstående kommissorium, med den tilføjelse, at der i nødvendigt omfang skal tilknyttes ekstern konsulentbistand i kortlægningen. Resultatkrav At afholde et opstartsmøde, hvor alle interne interessenter mødes om opgaven At udarbejde en analyse af voksenhandicapområdet, indeholdende: 5

6 - En status på eksisterende kundegrundlag (døgn- og dagtilbud), herunder en status på antallet af borgere, som Sorø Kommune er betalingskommune for. - En overvejelse omkring kommende målgrupper i forhold til hjemmeboende eller unge i tilbud. - En beskrivelse af de eksisterende tilbud i Sorø. - En beskrivelse af den fysiske stand bygningsmæssigt og andre lignende forhold. At udarbejde en strategi for voksenhandicapområdet, indeholdende: - Udfordringer for voksenhandicapområdet tilbudsmæssigt, kvalitetsmæssigt og økonomisk - En vurdering af udviklingsmulighederne på voksenhandicapområdet - Udarbejdelse af forslag til en handleplan på baggrund af analysen og strategioplægget Proces og tidsplan Sundhed, Social og Arbejdsmarked (SSA) arrangerer et opstartsmøde i juni 2007, hvor alle interne interessenter mødes om opgaven. På dette møde præsenteres kommissorium for arbejdet og der nedsættes arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne arbejder hen over sommeren med analysedelen og har et strategioplæg klart i august måned Analyse- og strategioplægget behandles politisk i september 2007 mhp. at indgå i Budget Juni 2007: - Politisk behandling af forslag til kommissorium samt høringsmøde med Handicaprådet. September 2007: - Rapporten forelægges som meddelelsessag til Familieudvalget den 4. september Rapporten sendes til høring i de relevante MEDudvalg. Høringssvarene vedlægges til Byrådets behandling af sagen. - Rapporten forelægges til politisk behandling i Byrådet den 19. september Arbejdsgrupper 2 På opstartsmødet den 19. juni 2007 blev følgende seks arbejdsgrupper nedsat: Arbejdsgruppe 1: Kortlægning af brugerunderlag: Eksisterende og forventet udvikling Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra SSA, Økonomiafdelingen og dag- og døgntilbuddene. Arbejdsgruppen skal bl.a. ud fra nogle faglige kriterier danne sig overblik over de pågældende borgere. De, som aktuelt er indskrevet i dag og/eller døgntilbud, herunder også Sorø borgere, som er i et tilbud uden for Sorø Kommune og de, som er på vej i systemet. Der samarbejdes med Familierådgivningen omkring kortlægningen af kommende brugere. Arbejdsgruppe 2: Tilbud i Sorø Kommune Arbejdsgruppen skal beskrive de eksisterende tilbud i Sorø Kommune det reelle indhold. Hver leder beskriver eget tilbud ud fra en fælles skabelon. Arbejdsgruppe 3: Finansieringsmuligheder ved nybyggeri, ombygning, salg m.v. Udføres af en konsulent fra Kalundborg Kommune i samarbejde med Økonomiafdelingen. - Opstartsmøde med alle interne interessenter, præsentation af kommissorium og nedsættelse af arbejdsgrupper Juni og juli 2007: Udarbejdelse af analysedel August 2007: - Udarbejdelse af strategioplæg. Oplægget drøftes i det store forum med alle interne interessenter og rettes til. - Strategioplægget forelægges på Direktionsmøde i august. - Strategioplægget forelægges på møde med Handicaprådet i august. Den endelige rapport færdiggøres efterfølgende. - Ultimo august forelægges hele rapporten på Budgetdag for Byrådet. Arbejdsgruppe 4: Opstilling af kriterier og serviceniveau muligheder for de fremtidige tilbud i Sorø Kommune. Arbejdsgruppen skal opstille kriterier af serviceniveaumuligheder på baggrund af: Lovgivningens minimum Faglig anbefaling kombineret med økonomiske overvejelser Ideelle tilbud Arbejdsgruppen består af alle institutionsledere, opdelt i dag- og døgn tilbud, samt tilsynskonsulenten fra SSA. Arbejdsgruppe 5: Styregruppen Perspektiver og muligheder i Sorø Kommune Styregruppen skal, ud fra kortlægningen, beskrive hvilke perspektiver og muligheder, der ses for 2 Kommissoriets forslag til arbejdsgrupper er omsat til de seks arbejdsgrupper, som blev nedsat på opstartsmøde den 19. juni

7 området i Sorø Kommune. Arbejdsgrupperne fremsender deres oplæg til styregruppen, hvorefter styregruppen udarbejder et oplæg til fælles drøftelse. Der afholdes et fællesmøde for alle deltagere den 16. august 2007 hvor styregruppens oplæg drøftes. På baggrund af det samlede materiale samt fællesmødet, udarbejder Styregruppen anbefalinger mhp. politisk behandling i september munen skal overholde. Serviceloven er dog en rammelov, dvs. at metoder og serviceniveau fastsættes lokalt af Byrådet. I nedenstående gennemgang af lovgivningen gives der, i det omfang det har været muligt at indhente oplysningerne, et her og nu billede (august 2007) af det antal borgere, som modtager en given ydelse eller tilbud. Arbejdsgruppe 6: Fremtidig visitationsmodel Arbejdsgruppen skal udarbejde et forslag til en fremtidig visitationsmodel. Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra dag- og døgntilbuddene samt SSA (fra den socialfaglige myndighedsfunktion). Samarbejdspartnere Handicaprådet: Handicaprådet er høringsberettiget og inddrages i arbejdet fra start til slut. Handicaprådet inviteres til møde i juni mhp. at få input til kommissoriet og høres igen op til den politiske behandling af Analyse- og strategioplægget. Filadelfia: Filadelfia driver et botilbud Brommeparken) og to dagtilbud (Brommeparken og Værksteds- og aktivitetscentret) efter driftsoverenskomst med Sorø Kommune. Sorø Kommune er herudover ved at indgå en partnerskabsaftale med Filadelfia. I den forbindelse medinddrages Filadelfias ledelse i forhold til koordinering af udviklingstiltag m.m. Røde Kors Hjemmet: På voksenhandicapområdet driver Røde Kors Hjemmet botilbuddet Birkebakken, efter driftsoverenskomst med Sorø Kommune. 3. Lovgivning og nuværende opgaveløsning i Sorø Kommune Handicapområdets målgrupper er borgere med vidtgående fysiske og/eller psykiske handicap, f.eks. udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser, fysiske handicap, erhvervet hjerneskade, kommunikationshandicap og borgere med sindslidelser. 3 Tilbud til voksne med særlige behov reguleres primært gennem Serviceloven. Kommunen har ansvaret for at afdække den enkeltes behov og tilbyde de relevante støtteforanstaltninger. Lovgivningen anviser krav til udførelse og forskellige foranstaltningsmæssige muligheder, som kom- 3 Bilag 1.a. 1.m. indeholder beskrivelser af de nuværende bo- og dagtilbud på Voksenhandicapområdet i Sorø Kommune. Personlig og praktisk hjælp, Serviceloven 83 Der ydes hjælp til personlige og praktiske opgaver til det borgeren ikke selv, eller kun meget vanskeligt kan klare, og hvor der ikke er andre i husstanden, der udfører opgaven. Varig hjælp er gratis mens der opkræves betaling for midlertidig hjælp. Hjælpen ydes også i botilbud efter 107 og 108. Praktisk hjælp kan bl.a. omfatte rengøring, tøjvask, indkøb, at anrette mad, tilberede kold mad eller opvarmning af mad. Hjælpen ydes primært på hverdage i dagtimerne. Personlig hjælp kan bl.a. omfatte daglig personlig hygiejne, hjælp til bad, indtagelse af mad, drikke og medicin, hjælp og støtte ved forflytning, vending, lejring og færden inde og ude. Hjælpen ydes om fornødent hele døgnet. Hjælpen kan leveres af Sorø Hjemmepleje, eller der kan vælges mellem de private leverandører, der har indgået aftale med Sorø Kommune. Borgeren har også mulighed for selv at vælge en person til at udføre opgaven. Personen skal være over 18 år og godkendes og ansættes af Sorø Kommune. Sorø Kommune kan herudover tilbyde hjemmesygepleje efter Sundhedsloven 138. Det kan være efter henvisning fra læge eller sygehus. Hjælpen ydes hvis der er behov for en specifik sygeplejefaglig viden for at udføre opgaven. Socialpædagogisk bistand/bostøtte, Serviceloven 85 Kommunen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, som har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Der gives ydelser efter 85 i botilbuddene i Sorø Kommune. Ydelserne er individuelt fordelt, hvilket betyder at der på det enkelte botilbud kan være borgere, der modtager forskellige ydelser. Månedstaksten i botilbud efter 107 og 108 er dog den samme, uafhængigt af de individuelle 85 ydelser. Til borgere i eget hjem og opgangs- og bofællesskaberne, har Sorø Kommune etableret to bostøt- 7

8 te-teams, som leverer den socialpædagogiske bistand ude hos borgerne. Det ene team er målrettet udviklingshæmmede borgere og udgår fra Bofællesskabet Grønnebakken. Der er støtte i de boliger som hører under Grønnebakken nr med i alt 319 ATA timer pr. uge. Støtte, som ydes til borgere i borgernes egne hjem er pt. 196 ATA timer pr. uge. Det andet team er målrettet sindslidende borgere og udgår fra Socialpsykiatrien. På socialpsykiatriområdet ydes der pt. bostøtte efter 85 til 84 borgere i eget hjem. Herudover er der både sindslidende og udviklingshæmmede borgere, som får støtte af andre leverandører, f.eks. fra deres tidligere botilbud. Endelig betaler Sorø Kommune støttetimer til Sorø borgere som bor i andre kommuner. Kontant tilskud til hjælper, Serviceloven 95 samt hjælperordning, Serviceloven 96 Når visse betingelser er opfyldt, er der mulighed for at få udbetalt et kontant tilskud, hvor borgeren selv er arbejdsgiver og ansætter hjælperen ( 95). Når visse kriterier er opfyldt, f.eks. at borgeren har et meget stort plejebehov, et stort aktivitetsniveau og selv kan klare arbejdsgiverrollen, kan denne ordning bevilges ( 96). I Sorø Kommune er der aktuelt otte borgere, som modtager tilskud efter 95 og seks borgere, som har fået bevilget en hjælperordning efter 96 Ledsagerordning for personer med nedsat funktionsevne, Serviceloven 97 Kan tilbydes personer mellem år, som pga. betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes udenfor hjemmet uden ledsagelse. Personer, som er visiteret til ordningen før det fyldte 67 år, bevarer også retten til ledsagelse efterfølgende. Kontaktperson til døvblinde, Serviceloven 98 Formålet med ordningen er, at give døvblinde over 18 år en hjælp, som medvirker til at bryde den pågældendes isolation og bidrager til et så normalt liv som muligt. Kommunen ansætter kontaktpersonen, men den døvblinde medvirker til at finde og ansætte den pågældende. I Sorø Kommune er der aktuelt to borgere, som har en kontaktperson ansat af kommunen. Herudover betaler kommunen til Center for Døve til en døvekonsulentordning, som udgør 2 kr. pr. indbygger og for rådgivning om kontaktpersonordningen, hvilket udgør årligt. Abonnementsordningen vedr. døvblinde koster kr. årligt. Støtte- og kontaktpersonordning/opsøgende team, Serviceloven 99 Støttekontakpersonordningen til sindslidende, er blevet udvidet så den nu også omfatter hjemløse og stof- og alkoholmisbrugere. Ordningen omfatter et opsøgende team, som har til hensigt at lokalisere og motivere socialt udsatte mennesker til at deltage i tilbud om behandling, aktiviteter, væresteder m.m. mhp. hjælpe de pågældende borgere til at blive bedre integreret i lokalsamfundet og at medvirke til at forbedre de pågældendes vilkår. Der er aktuelt 12 personer, som modtager denne ydelse. Dette antal kan dog hele tiden ændre sig, idet der er tale om opsøgende arbejde. Socialpsykiatri Sorø Kommunes socialpsykiatri omfatter et opgangsfællesskab efter Lov om almene boliger med 9 lejligheder, to væresteder, et bostøtteteam og en støttekontaktpersonordning. Lejlighederne i opgangsfællesskabet er målrettet sindslidende borgere, som kan klare sig i egen bolig med bostøtte i dagtimerne. Der er ikke tilknyttet døgnpersonale. De to væresteder, Lillemarken i Sorø og Netværket i Dianalund ( 104 i Serviceloven), er uvisiterede og besøges månedligt af gennemsnitligt 80 personer. Værestederne tilbyder socialt samvær, spisning, ture, kreative aktiviteter, støttende samtaler m.m. Bostøtte- teamet til sindslidende og Støtte- og kontaktpersonordningen til socialt udsatte grupper udgår fra socialpsykiatrien. Dagtilbud til borgere med handicap og sindslidelse Beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud, Serviceloven 103 & 104 Kommunen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, og som ikke er i stand til at opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Kommunen skal ligeledes tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydeligt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, til opretholdelse eller forbedring af deres personlige færdigheder eller livsvilkår. Kommunen skal sikre, at borgeren hvis der er behov for det, kan få tilbud om særlig tilrettelagt befordring til og fra dagtilbuddet. Sorø Kommune har fem dagtilbud til borgere med handicap og sindslidelse, heraf to selvejende. Alle dagtilbuddene drives som selvstændige enheder med egen økonomisk ramme. Den samlede økonomiske ramme for hvert dagtilbud er takstreguleret. 8

9 De fem dagtilbud er alle tidligere amtslige tilbud, hvilket betyder at mange af brugerne kommer fra andre kommuner, ligesom Sorø Kommune har brugere, som benytter dagtilbud i andre kommuner. Sorø Kommune råder over i alt 131 pladser på dagtilbudsområdet, se nedenfor: Værksteds- og Aktivitetscentret: Selvejende under Filadelfia Værksteds- og Aktivitetscentret Brommeparken: Selvejende under Filadelfia Tilbud Primær målgruppe Antal pladser VASAC, Sorø, som omfatter tre tilbud: Krydderen, Elefantgården og Åmosen. 4 Krydderen: Sindslidende (32 pladser) Elefantgården: Sindslidende (10 pladser) Åmosen: Svært udviklingshæmmede og udviklingshæmmede med autis- 54 me(12 pladser) Primært udviklingshæmmede Primært udviklingshæmmede. 11 I alt Botilbud, Lov om almene boliger og Serviceloven 107 & 108 Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det Kommunen skal tilbyde ophold i boformer, som er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg og behandling, og som ikke kan få sine behov dækket på anden vis I Sorø Kommune tilbydes botilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, som selvstændige boliger i bofællesskaber efter Lov om almene boliger, eller som bosteder efter Serviceloven. Der er døgndækning i både bofællesskaber og bosteder. Sorø Kommune sørger for hjælp, omsorg, støtte og vejledning, samt optræning til udvikling af færdigheder til personer, der har behov for dette på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Kommunen yder den socialpædagogiske bistand både til borgere i botilbud og til hjemmeboende ( 83og 85 i Serviceloven). Sorø Kommune har i alt syv botilbud, heraf fire bosteder, som kommunen har overtaget fra amtet pr. 1. januar I de tidligere amtslige bosteder, kommer mange af beboerne oprindeligt fra andre kommuner, ligesom Sorø Kommune har borgere, som bor i andre kommuners botilbud og i private botilbud. Sorø Kommune råder over i alt 157 boliger. Se næste oversigt: 4 VASAC Sorø omfatter herudover revalideringsvirksomheden Reva Sorø. Dette tilbud indgår ikke i nærværende analyse. 5 Udover de 66 pladser har Værksteds- og aktivitetscentret Filadelfia 30 pladser, hvor Sorø Kommune er handlekommune. De 30 pladser indgår ikke som en del af Rammeaftalen på det sociale område. 9

10 Tilbud Primær målgruppe Antal Boliger Birkebak ken: Selvejende under Røde Kors Hjem met. Grønnebak ken: Rudsgade: Alléhuset: Lundebo: Brommepar ken: Selvejende under Filadelfia. Skovglimt: Bosted for ældre borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Bofællesskab for yngre borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne. Målgruppen er kendetegnet ved intet eller et lille behov for pleje. Bofællesskab for yngre borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne Bosted for sindslidende borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne fordelt på tre grupper: Et midlertidigt botilbud (hostel), Almengruppen og gruppen af særligt vanskeligt stillede. Bosted for borgere med erhvervet hjerneskade samt borgere med psykiatrisk baggrund og adfærd 6 Særligt struktureret bosted for borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, især psykiatriske eller adfærdsmæssige problematikker og evt. epilepsi. Selvejende under Filadelfia Socialpædagogisk bofællesskab, hovedsageligt for ældre borgere med psykisk funktionsnedsættelse og med væsentligt omsorgs- og plejebehov Herudover 1 aflastningsplads. I alt 157 Boliger Specialrådgivning for voksne, Serviceloven Den specialrådgivning for voksne, som amterne hidtil har ydet, er som led i strukturreformen overgået til kommunerne fra 1. januar Kommunerne skal sørge for tilbud om gratis rådgivning til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Sorø Kommune benytter Center for Specialrådgivning i Holbæk Kommune. Tilbuddene ydes som abonnementsordning. Brugerkommunerne deler omkostningerne for det enkelte tilbud og opnår derved en trækningsret på ydelserne, prioriteret af driftsherren efter faglig vurdering jf. aftalen. Dækning af nødvendige merudgifter, Serviceloven 100 Kommunen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem 18 og 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der efter 15 a i lov om social pension har opsat udbetalingen af folkepensionen. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i denne lov. I Sorø Kommune modtager 66 borgere aktuelt ydelser efter 100. Mindst halvdelen af disse er diabetikere. Den resterende gruppe er hovedsageligt borgere med fysisk nedsat funktionsevne. Ca % af bevillingerne udløser 1500 kr. om måneden pr. person, hvilket vil sige kr. årligt pr. person. Hjælpemidler, Serviceloven og 116 Der kan ydes støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe følger af den nedsatte funktionsevne, lette den daglige tilværelse eller er nødvendige for at udføre et erhverv ( 112 og 113). Herunder hører Nødkald, som kan tildeles personer, der i nødsituationer ikke selv er i stand til at tilkalde hjælp. Der kan efter visse kriterier gives støtte til køb af bil ( 114). Støtten gives som rente- og afdragsfrit lån inden for en ramme på kr. (2007 niveau). Efter 116 skal der endvidere ydes hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når en særlig indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende. 6 Lundebo indeholder udover tre boafdelinger også et aktivitets- og træningscenter, hjerneskaderådgivningen samt køkken og café. Handicapkørsel, Lov om trafikselskaber 11 10

11 Kommunen sikrer via et VT, individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede personer over 18 år. Kørslen omfatter transport til behandling, terapi og lignende. Specialundervisning for voksne I lov om Specialundervisning for voksne er myndigheds- og finansieringsansvaret pr. 1. januar 2007 overgået til kommunen mens driftsansvaret for undervisningstilbuddene placeres i både kommunerne, regionen og staten. Sorø Kommune benytter Institut for kommunikation i Slagelse via en abonnementsordning, hvor brugerkommunerne deler omkostningerne ved det enkelte kommunikationscenter og herved opnår en trækningsret på ydelserne, prioriteret af driftsherren efter faglig vurdering indenfor centrets rammebudget. Herudover benyttes Hellig Anders Skolen, Center for Specialundervisning - Holbæk, Sigrid Undset Skolen og Synscenter Refnæs. Kommunen skal sikre, at borgeren hvis der er behov for det, kan få tilbud om særlig tilrettelagt befordring til og fra specialundervisningstilbuddet. Tilsyn, Retssikkerhedsloven 16 Kommunen har, i medfør af 16 i lov om retssikkerhed og administration, pligt til at føre tilsyn med hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynet er et generelt tilsyn og omfatter både indholdet og måden opgaverne udføres på, efter byrådets beslutning. Jf. 16 A i samme lovgivning, har kommunen desuden forpligtigelsen til at, føre tilsyn med personer med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne, som har fået dom. Herudover omfatter tilsynsforpligtigelsen også godkendte selvejende institutioner og private tilbud. Formålet med tilsynet er at sikre at tilbuddet opfylder godkendelsen. Det har på nuværende tidspunkt ikke været muligt at foretage en egentlig sagsgennemgang p.g.a. den knappe tidsfrist samt vanskeligheder med at få data fra andre kommuner hen over sommerperioden Beskrivelse af hovedmålgrupperne på handicapområdet Udviklingshæmning Personer med varigt og betydeligt nedsat psykiskfunktionsevne (serviceloven) - udviklingshæmmede, omfatter en tilstand med bremset eller ufuldstændig udvikling af hjernen og er specielt karakteriseret ved nedsat intelligens i områder som sproglige, kognitive (sanse/ tænke), motoriske og sociale evner og færdigheder. Årsagen til udviklingshæmning kendes langt fra i alle tilfælde, men udviklingshæmning kan være en følge af: Arvelige faktorer (f.eks. visse stofskiftesygdomme samt arvelige kromosomfejl) Kromosomfejl (f.eks. Down syndrom) Skader, der opstår i fostertilstanden (p.g.a. f.eks. overdreven alkoholindtagelse, overdreven rygning eller infektionssygdomme hos moderen) Iltmangel under fødslen For lav fødselsvægt (som følge af for tidlig fødsel) Mangel på motorisk, social og sproglig stimulering i barndommen (omsorgssvigt) Hjerneskade opstået efter fødslen p.g.a. en ulykke eller sygdomme, eks. meningitis, røde hunde og mæslinger Tilskud til behandling hos praktiserende fysioterapeut Jf. Sundhedsstyrelsens retningslinier, yder Regionen et tilskud på 100 % til svært fysisk handicappede borgere, der er omfattet af ordningen om vederlagsfri fysioterapi. Denne ordning forventes overført til kommunerne i Kortlægning af brugerunderlaget i Sorø Kommune eksisterende og forventet udvikling I afsnit 4 gives en overordnet introduktion til hovedmålgrupperne på voksenhandicapområdet. Dernæst følger en opgørelse over antallet af borgere i dag- og botilbud, som Sorø Kommune er betalingskommune for, og den forventede udvikling i de kommende år. Som det kan ses, kan årsager optræde før og under og efter fødslen og kan skyldes både arv og miljø. Ud over nedsat intelligens kan hjerneskader også medføre en række andre handicaps, så som f.eks. spastisk lammelse, epilepsi, syns- og hørebesvær, talevanskeligheder og andre fysiske sygdomme der styres fra hjernen, f.eks. manglende refleksioner som synkerefleksionen, som gør det vanskeligt at spise og drikke. En skade kan også have indflydelse på om personen får somatiske lidelser, f.eks. dårlig lungefunktion. Udviklingshæmmede borgere har også en væsentlig forøget risiko for at udvikle en sindslidelse. Derfor har mange udviklingshæmmede borgere psykiatriske dobbelt- eller flerdiagnoser. Udtalte hjerneskader kan fremkalde de fleste former for psykiatriske symptomer og den underudviklede psykiske udvikling kan resultere i, at symptomerne viser sig anderledes end inden for den almindelige 11

Velkommen til Rehab Syddjurs

Velkommen til Rehab Syddjurs Intensiv rehabilitering og genoptræning Velkommen til Rehab Syddjurs Rehab Syddjurs er videnscenter for borgere med en erhvervet hjerneskade. Vi har som opgave at tilbyder genoptræning og rehabilitering

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson ordning efter Servicelovens 99 Servicelovens 99 paragraffens ordlyd Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Aflastning (midlertidigt døgnophold)...3. Socialpædagogisk indsats...6. Bofællesskab...9. Midlertidigt botilbud Længerevarende botilbud...

Aflastning (midlertidigt døgnophold)...3. Socialpædagogisk indsats...6. Bofællesskab...9. Midlertidigt botilbud Længerevarende botilbud... Serviceramme for Aflastning Socialpædagogisk indsats Bofællesskab Midlertidigt og længerevarende botilbud Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Lyngby-Taarbæk kommune Side 1 af 13 sider. Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Borgere i beskyttet beskæftigelse

Borgere i beskyttet beskæftigelse Borgere i beskyttet beskæftigelse Velfærdspolitisk Analyse Mennesker med handicap og socialt udsatte har i Danmark adgang til en række indsatser på det specialiserede socialområde. Formålet med indsatserne

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Januar 2012 1 Socialpsykiatrisk støtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Ydelsen i botilbud, der er oprettet i henhold

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

Borgere i aktivitets- og samværstilbud

Borgere i aktivitets- og samværstilbud Borgere i aktivitets- og samværstilbud Denne analyse ser nærmere på aktivitets- og samværstilbud efter serviceloven og belyser blandt andet potentialet for, at borgere, der gør brug af tilbuddet, kan komme

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Det fremadrettede perspektiv

Det fremadrettede perspektiv Til: Administrativ koordinationsgruppe vedrørende rammeaftale Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 48205413 Web

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur

Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur 24. november 2015 Målgrupper 1 Borgere med autisme og svær spiseforstyrrelse Målgruppen omfatter borgere, hvor kombinationen af autisme og spiseforstyrrelse

Læs mere

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Beskrivelse af det/de kommunale tilbud til voksne med sindslidelse. ÆH Handicapafdelingen

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet september 2015 1 Ydelseskatalog

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Staben for Børne- og Velfærdsforvaltningen Bilag 3: beskrivelse af nuværende tilbud Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Erhvervet hjerneskade og kommunikation jf. Lov om specialundervisning for voksne Politisk godkendt januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Borgerens egne kompetencer og evner skal støttes. Derfor inddrager vi pårørende, netværk og civilsamfund i indsatsen.

Borgerens egne kompetencer og evner skal støttes. Derfor inddrager vi pårørende, netværk og civilsamfund i indsatsen. 10.2 Socialområdet Opgaver og målsætninger: I forbindelse med den politiske konstituering for valgperioden 2014-17 blev det besluttet, at psykiatri- og udsatte området skulle flyttes fra Udvalget for Social

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune Frederikssund kommune Side 1 af 15 sider. Frederikssund kommune Kontaktperson Pernille Foged Tlf. nr. 47351407 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Kontaktperson Karina Paludan Meyer Mette Hammer Sørensen Tlf. nr. 72 35 5604 72 35 4814 Mail.: kpm@furesoe.dk mhs@furesoe.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 1. december 2016. Gyldig pr. 1. januar 2017 Formål Ydelsen i botilbud,

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål

Læs mere

Analyse af området erhvervet hjerneskade.

Analyse af området erhvervet hjerneskade. Analyse af området erhvervet hjerneskade. 1. Indledning. I forbindelse med drøftelserne af kommunernes redegørelser for 2007 til Region Hovedstaden viste der sig en vurdering af de mere langsigtede kapacitetsbehov

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Tårnby Dragør kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Kontaktperson Kirsten Bach Tlf. nr. 3247 1448 Mail.: Kbc.sf@taarnby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2017 1. UDGAVE, JANUAR 2017 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Certificeringen er sket for at imødekomme tilsynsreformens krav om

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Bostedet Vangeleddet

Bostedet Vangeleddet Bostedet Vangeleddet Beboerne fremmer deres udvikling, selvstændighed og sundhed gennem velfærdsteknologi og socialpædagogiske tiltag. Vision: Bostedet Vangeleddet er førende i forhold til velfærdsteknologi

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

Lyngby-Taarbæk kommune

Lyngby-Taarbæk kommune XYtva Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:lyngby-taarbæk kommune XYtva Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Vedr. 20-67: Jørn Unnerup Tlf. nr. 4597 3087 Mail.: jun@ltk.dk Skemaet

Læs mere

Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur

Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur 3. maj 2016 Målgrupper 1 Borgere med autisme og svær spiseforstyrrelse Målgruppen omfatter borgere, hvor kombinationen af autisme og spiseforstyrrelse

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Handicap- og psykiatri

Handicap- og psykiatri Handicap- og psykiatri Generel beskrivelse Afdelingen er fysisk placeret på Søndersø Rådhus, og varetager følgende opgaver indenfor servicelovens bestemmelser. Sagsbehandling og bevilling vedrørende: Socialpædagogisk

Læs mere

NOTAT. Afdækning af unge år - politikområde 14, det specialiserede voksenområde

NOTAT. Afdækning af unge år - politikområde 14, det specialiserede voksenområde SOLRØD KOMMUNE SOCIAL- SUNDHEDS- OG FRITIDSUDVALGET NOTAT Emne: Til: Afdækning af unge 18- år - politikområde 1, det specialiserede voksenområde Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: Oktober 16 Sagsbeh.:

Læs mere

Vurdering af behov for etablering af botilbud målrettet unge med handicap

Vurdering af behov for etablering af botilbud målrettet unge med handicap Vurdering af behov for etablering af botilbud målrettet unge med handicap Indhold 1. Indledning 2. Sammenfatning 3. Definition af målgruppe 4. Målgruppens behov 5. Assens Kommunes tilbud 6. Målgruppens

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Institutioner for voksne side 1

Institutioner for voksne side 1 Institutioner for voksne side 1 Indhold 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 2 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov... 3 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning... 4 5.32

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Afsluttede fokusområder

Afsluttede fokusområder Bilag 5 Fokusområder der er afsluttet i foråret 2008, igangværende fokusområder samt input til rammeaftaleprocessen fra de faglige netværk i Syddanmark Fokusområder I Rammeaftale 2008 er der aftalt 8 fokusområder

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Ét svar i hver linje

0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Ét svar i hver linje 0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt. afklarende

Læs mere

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding.

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding. Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 618 Særlig Sociål Indsåts 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 618 Særlig Social Indsats omfatter: Botilbud (midlertidigt og længevarende ophold) Socialpædagogisk

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

ydelse befordring behandling dagaflastning 1 af :49 Artikler 20 artikler. Dansk:

ydelse befordring behandling dagaflastning 1 af :49 Artikler 20 artikler. Dansk: 1 af 6 15-01-2015 13:49 Artikler 20 artikler. ydelse tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet kan i visse tilfælde også bestå af et tvangsmæssigt tiltag, som

Læs mere

Side 1 af 6 20 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv ydelse Generel definition: tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte Bilag 1: Nordjysk Socialaftale 2018-2019 Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte 1. januar 2018 Udvikling og koordinering er et bilag til Nordjysk Socialaftale 2018-2019, som giver en uddybende

Læs mere

Målgruppe: Normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder. Målgruppe omfatter:

Målgruppe: Normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder. Målgruppe omfatter: YDELSESBESKRIVELSE Holmstrupgård Målgruppe: Normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand Tel: 7847 8600 holmstrupgaard@ps.rm.dk www.holmstrupgaard.dk

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Bostøtte Handicap og Psykiatri Forord Kvalitetsstandarden for bostøtte inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser,

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel April 2017 Indhold Resumé... 3 1. Indledning... 5 2. Samlet kapacitet og belægning

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:egedal kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Vejledende serviceniveau for bevilling af aflastning på handicapområdet i. Kolding Kommune: Aflastning i hjemmet (hjemmepassere)

Vejledende serviceniveau for bevilling af aflastning på handicapområdet i. Kolding Kommune: Aflastning i hjemmet (hjemmepassere) Aflastning i hjemmet (hjemmepassere) r Servicelovens 41 og 84. - Barnets behov for praktisk støtte og tilsyn. diagnosen, udtalelser fra familier og skole/institutioner. - Hvorvidt forældrene har frasagt

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 1. Lovgrundlag Servicelovens 107 2. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen kan jf. Serviceloven

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Handicap- og psykiatri

Handicap- og psykiatri Handicap- og psykiatri Generel beskrivelse Afdelingen er fysisk placeret på Søndersø Rådhus, og varetager følgende opgaver indenfor servicelovens bestemmelser. Sagsbehandling og bevilling vedrørende: Socialpædagogisk

Læs mere

Praktisk vejledning til kommuner

Praktisk vejledning til kommuner Praktisk vejledning til kommuner Vedrørende: Skrevet af: Indberetning af småbørn, der modtager specialpædagogisk bistand til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Lovgivningsmæssige rammer og referencer

Lovgivningsmæssige rammer og referencer Lovgivningsmæssige rammer og referencer Indlæggelse og udskrivelse Følgende love og bekendtgørelser har betydning for udmøntningen af indsatsområde 1 generelt: Sundhedslovens 41, stk. 1, 2 og 3 vedr. videregivelse

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Side 1 af 11 Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Frederikssund kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Artikler. Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv

Artikler. Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv Page 1 of 10 Artikler 48 artikler. Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv ydelse (fortsat) Generel definition: se ydelse ydelse Generel definition: tjeneste, genstand eller

Læs mere

Serviceniveau aflastning på handicapområdet jf. 84 godkendt i Byrådet 26. januar 2015

Serviceniveau aflastning på handicapområdet jf. 84 godkendt i Byrådet 26. januar 2015 Serviceniveau aflastning på handicapområdet jf. 84 godkendt i Byrådet 26. januar 2015 Aflastning udenfor hjemmet i mindre omfang Egen kompetence / forebyggelsesvisitation. Det drejer sig typisk om børn,

Læs mere

Region Syddanmarks socialcentre

Region Syddanmarks socialcentre Din GUIDE til Region Syddanmarks socialcentre Maj 2014 Xxxxxx Indhold Region Syddanmark - en kompetent leverandør................. side 3 Handicapcenter Nordøstfyn, Region Syddanmark................. side

Læs mere

I N D S T I L L I N G S S K E M A

I N D S T I L L I N G S S K E M A I N D S T I L L I N G S S K E M A ANGIV NAVN PÅ DEN DRIFTSHERRE, DER INDSTILLER TILBUDDET (I BOKSEN NEDENFOR): Region Nordjylland. Navn på tilbud: Evt. navn på afdeling/ydelse: Behandlingscentret Østerskoven.

Læs mere

Når syn og hørelse svigter samtidigt!

Når syn og hørelse svigter samtidigt! Når syn og hørelse svigter samtidigt! Ole E. Mortensen centerleder Videncentret for Døvblindblevne Bettina U. Møller Informationsmedarbejder Videncentret for Døvblindblevne Syns- og høreproblemer er i

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere