Åndelig omsorg til den døende muslimske patient

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åndelig omsorg til den døende muslimske patient"

Transkript

1 Åndelig omsorg til den døende muslimske patient 5. eksterne prøve Bachelorprojekt Afleveringsdato: 3. april 2013 Projektets omfang: antal anslag svarende til 39 sider Vejleder: Cecilia Deleuran Laugesen Bækgaard Udarbejdet af: Farhiya Yahye Mohammed, Hold F11 VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

2 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning Det problembeskrivende afsnit 5 2.1samfundsmæssig dimension Sygeplejefaglig dimension Islam og forholdet til døden Afgrænsning af problemstilling Problemformulering Begrebsafklaring Formål Metode Litteratursøgning Videnskabsteoretisk tilgang og metode Metode Valg af Empiri og begrundelse Valg af teori og begrundelse Præsentation af Joyce Travelbee Præsentation af Vibeke Steenfeldt Analysen Åndelige lidelse i forbindelse med den muslimske patient Den muslimske bøn Delkonklusion..19

3 8.0 Forestillinger om døden i en muslimsk kontekst Forhold til døden og prøvelserne i graven Dommedag og det evige liv Delkonklusion Håbets betydning i mødet med den døende muslimske patient Delkonklusion Forventninger til sygeplejersken Delkonklusion Diskussion Gennemgang af teori konklusion Perspektivering Litteraturliste Bilagsfortegnelse 36

4 Resumé Projektet omhandler hvordan den døende muslimsk patients behov for åndelig omsorg kommer til udtryk, og hvad sygeplejersken kan gøre for at tilgodese disse behov. Med den hermeneutiske tilgang analyseres forskellige tekster hvorfra der udledes tre hovedtemaer og fire undertemaer. Hovedtemaerne der bearbejdes i analysen omhandler Åndelige lidelse i forbindelse med den muslimske patient, Forestillinger om døden i en muslimsk kontekst og Håbets betydning i mødet med den døende muslimske patient. Konklusionen bliver, at patient og pårørende udtrykker håb og forestillinger om døden, har nogle forventninger til sygeplejersken. Af sygeplejersken er der behov for en viden om patientens religiøse baggrund med hensyn til. Patientens håb afhænger af dødsforestillingen

5 1.0 Indledning Jeg vil i denne opgave beskæftige mig med åndelig omsorg for patienter med muslimsk baggrund. Min interesse for området er opstået i forbindelse med en praktik periode, hvor jeg oplevede dette område blev forsømt. Adspurgt har nogle sygeplejersker uformelt udtalt sig, om hvor svært det er at håndtere eksistentielle sygepleje og deres følelse af manglende kompetencer især i forbindelse med muslimske patienter. Jeg vil derfor undersøge feltet for at opnå en bedre forståelse af åndelig omsorg for muslimske patienter. Min oplevelse er, at generelt det åndelige/ eksistentielle del af sygeplejen ikke værende fyldestgørende i forbindelse med patienter med kristen, muslimske eller anden overbevisning. Ifølge sygeplejeteoretikeren, Henderson, er en af sygeplejerskens grundlæggende funktion ud fra patientens behov, at hjælpe patienten til at praktisere sin religion og handle, som han mener, er rigtigt (Kirkevold, 2010 s.111). Desuden føler jeg som kommende sygeplejerske føler jeg, at jeg kan fremme forståelse for denne patientgruppe, idet jeg som muslim besidder baggrundsviden om Islam. 2.0 Det problembeskrivende afsnit Hensigten med dette afsnit er at beskrive og udfolde problemets omfang, afgrænse problemstillingen og komme med en problemformulering 2.1 samfundsmæssig dimension Som følge af globalisering af verden er Danmark også blevet til et multikulturelt samfund, hvor kulturer og religion mødes på kryds og tværs og hvor internationale retningsliner er en integreret del

6 i sundhedsvæsnet. Ifølge international council of nurses (ICN) kodeks skal sygeplejersken yde sygepleje til patienter som ligeværdige mennesker, uanset religion, alder, hudfarve, køn, nationalitet, race, kultur og sociale tilhørsforhold(icn 2001). World Health Organisastion (WHO) definerer den palliative indsats som; an approach that improves the quality of life of patients and their families facing the problem associated with lifethreatening illness, through the prevention and relief of suffering by means of early identification and impeccable assessment and treatment of pain and other problems, physical, psychosocial and spiritualat " (WHO, 2002 s.14 ). Af ovenstående definition udledes der, at sygeplejerskens opgave er at fremme livskvaliteten hos patienter og familier, ved at lindre og behandle alle de problemer patienten har. Åndelig lidelse er et af de problemer, der kan opstå i forbindelse med en livstruende sygdom. Det er derfor sygeplejerskens opgave, at dække den åndelige omsorg for at lindre patientens lidelse (Ibid). Den Danske kvalitetsmodels Akkrediteringsstandart lægger op til, at det er plejepersonalets opgave at imødekomme patientens samt pårørendes kulturelle og religiøse behov (Institut for Kvalitet og Akkreditering i sundhedsvæsnet, 2011). Man skal blandt andet ifølge vejledningen tage højde for patientens kostønsker, håndtering af patientens blufærdighed og religiøse bistand i forbindelse med dødsfald (ibid). Ifølge det etiske råd skal sygeplejersken være i stand til at opfange og agere med forståelse i forbindelse med religiøse behov. Sygeplejersken skal tilbyde udførelse af religiøse handlinger, men bør ikke betragtes som en sygeplejefaglig pligt, da det kan stride imod sygeplejerskens religionsfrihed, egen tro eller livssyn (Det Etiske Råd, 2002). Hvis sygeplejersken indser at hendes kompetencer ikke rækker til i forbindelse med et konkret religiøst behov, skal sygeplejersken henvise patienten til en mere kompetent samarbejdspartner præst, idet religiøs omsorg anses som en kirkelig/præst opgave (ibid.).

7 Derimod anser Nielsen på den åndelige omsorg som er en del af helhedsplejen og indebærer en positiv holdning sammen med et mod til at turde gå ind i lidelsens rum med ydmyghed og vilje til at lytte og være nærværende (Nielsen, 2006). Islam er den næste største religion i verden og i Danmark estimeres der at leve i Dette er mere en fordobling siden 1990, hvor antallet af muslimer var estimeret til (Friislund, 2012). 30 % af disse muslimer er meget religiøse, og sundhedsvæsnet konfronteres med udfordringer og spørgsmål omkring åndelig omsorg og kommunikation (Baig, 2010 s.16 ). Projektet Etniske ressourceteam(ert) består af frivillige med udenlandsk baggrund, og startede i region hovedstad 2003 og er nu en permanent ordning. Formålet med ERT er, at patienter med anden etnisk baggrund sikres et optimalt møde med sundhedsvæsnet således, at den generelle omsorg og åndelig omsorg for disse patienter og deres pårørende styrkes. I alt 480 patienter benyttede tilbuddet ERT, og 49 % af disse patienter fik behov for en imam til rådgivning og vejledning omkring åndelig omsorg, dødsritualer og hjælp til begravelse (Etnisk Ressourceteam, 2011). Hvilket indikerer, at der er behov for denne form for åndelig omsorg blandt terminale muslimske patienter (Baig & Torbøl, 2010 s.151). 2.2 Sygeplejefaglig dimension Ifølge sygeplejersken Frølunds artikel, er den åndelige dimension ofte forsømt, idet sygeplejerskerne har svært ved at varetage denne. Og selv om mål i sygeplejen er at yde helhedssygepleje, tager sygeplejersker ikke initiativ til at snakke om åndelig behov og efterlyser mere viden om og legalisering af emnet (Frølund, 2006 s.39-43). I en anden artikel fremgår der, at det åndelig dimension hos kroniske syge patienter er forsømt (Dam, Johansen, Jørgensen og Winck, 2006). Dette skyldes blandt andet, at sygeplejerskerne ikke føler sig tiltrækkelig rustet uddannelsesmæssigt, at religion og åndelighed er en privatsag, som patienten selv skal tage initiativ til at italesætte, og at de har berørings angst for emnet (ibid). Dette bevirker, at de patienter der ikke selv tager initiativ til det åndelig omsorg, ikke får dækket deres åndelig behov. Ifølge Steenfeldt er det vigtigt at udvikle den åndelige dimension i en dansk kontekst med fokus på patient perspektivet. Hun mener at sygeplejersken kan ved behov bruge hospitalsimanen i

8 forbindelse med de åndelige behov. Steenfeldt udvikler 5 komponenter i hendes speciale, hvori hun mener, kan fremme åndeligt velvære (Steenfeldt, 2003). I Riis kandidatspeciale indgår kristne døende patienter, hvor hun belyser, at religiøse behov opstår oftere jo mere progression i sygdommen. Ifølge Riis kan patienterne opleve reducerede smerter, fred og ro, når patienters religiøse behov opfyldes (Riis, 2008). Troen og håbet kan overvinde alt fortvivlelse, og kan ved meget alvorlig kronisk sygdom og hos døende patienter fremme en positiv religiøse coping-strategier (Rasmussen, 2012 s.106). Det er derfor vigtigt at sygeplejersken hjælper patienten til at få dækket sit religiøse behov. Dog anser det sygeplejeetiske råd ikke at hjælpe patienten med religiøse ritualer som en sygeplejefaglig pligt, af hensyn til sygeplejerskens religionsfrihed og retten til ikke at yde religiøse handlinger, som hun ikke deler (Det Etisk Råd, 2002). Det er et tværfagligt samarbejde at tilbyde religiøs omsorg, hvor sygeplejersken kan henvise patienten til præst (ibid). Trods de forskellige anbefalinger fra WHO, Det etiske råd og ikke mindst fra det sygeplejeetiske råd anses den åndelig omsorg forsømt ifølge ovenstående litteratur. I artiklen Palliative care for muslim patients angives der, at døende muslimer er en sårbar gruppe, der har behov sensitiv pleje, der tilgodeser de fysiske, psykosociale og spirituelle behov, hvilket kræver en bedre forståelse af patienternes religiøse baggrund (Zafir al-shahri, Abdullah al- Khenaizan, 2005 s ). Ifølge Gatrad & Sheik, kræves der af sundhedsprofessionelle viden om patientens religiøse baggrund, for at kunne yde patient-centreret pleje af respekt for alle religion og kulturer. De foreslår endvidere at man skal give rum til at patienter og pårørende skal kunne bede, kende få arabiske ord for at knække barrieren i relationen, samt at det skal være en sygeplejerske af samme køn, der plejer muslimske patienter (Gatrad & Sheik, 2002, Gatrad & Sheik 2006). I mødet med den muslimske patient er det vigtigt at sygeplejersken har basale viden om islam (Jensen-Tveit, 2012, Oberleitner, 2003, Pedersen, 2003, ), idet at islam er blevet mere fremtrædende i sundhedsvæsnet (Overgaard, 2005 s.328). Ifølge Oberleitner, skal sygeplejersken ikke holde sig tilbage for at drøfte religion med den muslimske patient, idet hun mener at muslimer er generelt åbne om deres religion (Oberleitner, 2003). Man skal spørge om patient og pårørende har behov for tilrettelægning i forhold til religiøs eller åndelige behov f. eks. om mad eller bøn (Jensen-Tveit, 2012). At spise betragtes som en helig

9 handling og døden anses som en del af livet, og den sidste del af livet handler om at bede om tilgivelse (ibid). Det er desuden vigtigt, at sygeplejersken har kendskab til forskellige kulturers regler og ritualer i forbindelse med sygdom og død, for at kunne opfylde patient og pårørendes behov under indlæggelsen (ibid). Sygeplejersken skal ifølge Pedersen gå i dialog med den enkelte muslimske patient og finde ud af om, der er nogle særlige hensyn hun bør tage for at tilgodese patientens religiøse behov. Åndelig omsorg indebærer mere end blot hjælp til bøn og religiøse ritualer og handler om at skabe en relation mellem to mennesker på ligeværdig plan, hvor sygeplejersken skal fokusere på individet (Pedersen, 2003). 2.3 Islam og forholdet til døden I religionen Islam går åndelighed, religiøse tanker og praksis hånd i hånd med hinanden og religion er den spirituelle vej til frelse, idet islam er en livstilsreligion. Islams filosofi fokuserer på to aspekter i livet: livet i den aktuelle verden og det evige liv efter døden. Forståelse, mening og formål med livet søges i det hinsides, og opnås via troen på Allah, der er skaberen og der findes ikke noget som er højere end Hans magt. Dermed betragtes døden ikke som tabu af muslimer, men en del af livet (Gartrad & Sheikh, 2002 s , Baig, 2010 s.22-23). I islamisk tradition har man pligt til besøge og evt. pleje de syge, bede sammen med eller for dem og vise åndelig omsorg, idet det anses for at bringe den syge tæt på Allah (Bechensten, 2002, Jensen-Tveit, 2012). Sygdom og lidelse ses som en test fra Allah for at afprøve og styrke den enkelte. Den der er tålmodig opnår større accept af sin sygdom som Allahs vilje, og vil blive belønnet hinsides (Baig, 2010 s.20-24). 3.0 Afgrænsning af problemstilling På baggrund af de tidligere nævnte undersøgelser, kan det konstateres at der er kommet større fokus og skærpet opmærksomhed på det åndelige omsorg som en integreret del i sygeplejen. I mellemtiden mangler jeg en belysning af åndelig omsorg til døende muslimske patienter. I dette projektet indgår alle muslimske patienter bosat i vesten uanset diagnoser, alder, køn, kultur eller nationalitet pga. sparsomt litteratur om emnet. Muslimer bosat uden for vesten eksluderes pga. overførebarhed. Desuden vil opgaven tage et sygeplejeperspektiv, for at skabe opmærksomhed

10 omkring åndelig omsorg til muslimske patienter. Denne afgrænsning leder mig til nedenstående problemformulering. 3.1 Problemformulering Hvordan kommer den døende muslimsk patients behov for åndelig omsorg til udtryk, og hvordan kan sygeplejersken tilgodese disse behov? 4.0 Begrebsafklaring I opgavens kontekst rummer åndelig omsorg både eksistentielle og religiøse aspekter af den åndelige dimension, og ordene defineres separat efterfølgende. Eksistentiel omsorg ser jeg, ud fra Jørgensen & Lyngaa beskrivelse, som det at spørge om det levede livs mening, om tabet af livet og pårørende, om håb og håbløshed, skyld og forsoning (Jørgensen & Lyngaa, 2007 s.407). Religiøs omsorg ses ligeledes som: forståelse for menneskets religiøse behov og plejen har til formål at hjælpe mennesker (ibid.) En muslim: er en person, der tror på Islam hvilket betyder at denne person har overgivet sig til Allah og ser livet som en test samt tror på skæbnen (Baig, 2010) 5.0 Formål Formålet med dette projekt er at skabe større fokus på åndelig omsorg i forbindelse med muslimske patienter. Dette vil opnås ved at undersøge, hvordan sygeplejersker kan yde åndelig omsorg i mødet med denne patientgruppe. 6.0 Metode Dette afsnit i opgaven indeholder præsentation af opgavens litteratursøgning, videnskabsteoretisk tilgang, valg af metode, teori og empiri samt begrundelser for valget. 6.1 Litteratursøgning Litteratursøgningen er foretaget både internationalt og nationalt. For at skabe mig større viden og indsigt i området, er litteratursøgningen henholdsvis foretaget på internettet i diverse databaser:

11 deffnet, tidsskrifter og bibliotekets hjemmeside og brugt Cinahl og Pubmed, der er engelsksproget forskningsdatabaser med videnskabelige medicinske og sygeplejefaglige artikler (Buus, Kristiansen, Tingleff & Rossen, 2008). Formålet med valg for databaserne er at finde tilgængelige og relevante forskningsartikler, der giver større indblik i emnet. Søgningen foregik med søgeordene: palliative care, spirituel care, death, religion, end of life care, and Islam/muslims, and nursing. Af danske databaser er der brugt skolebibliotekets søgedatabase, og tidsskrifterne Sygeplejersken, Klinisk Sygepleje og bibliotek.dk. Søgningen foregik med følgende søgeord: åndelig omsorg, etnisk minoritet, palliativ sygepleje kombineret med islam/muslimer og sygepleje i flere sammenhænge. Flere artikler fra fagbladene Sygeplejersken og Klinisk Sygepleje, er brugt til det problembeskrivende afsnit. En artikel fra Klinisk Sygepleje, er brugt som opgavens empiri, idet den er lavet på baggrund af en dansk undersøgelse blandt ældre etnisk minoriteter og deres pårørendes forestillinger om døden. Søgning på bibliotek.dk gav et kapitel i en bog, som jeg også fandt i Deffnet og bruges i det problembeskrivende afsnit. 6.2 Videnskabsteoretisk tilgang og metode I humanvidenskaben anses mennesket som unikt og i centrum. Mennesket anskues som et subjektivt individ med bevidste hensigter og fri vilje (Birkler, 2006 s.11, 93-94). Projektet vil positionere sig indenfor den hermeneutiske erkendemåde, hvor menneskelige handlinger og ytringer skal forstås som en del af en kontekst (Bjerrum, 2005 s.89-90, Fjelland & Gjengedal, 1996 s.109). Ordet hermeneutik betyder fortolkningskunst eller læren om forståelse (Birkler, 2006, s.95). To grundlæggende spørgsmål rejser sig inden for hermeneutikken; hvad er fortåelse? Og hvilken metode bør jeg anvende for at opnå forståelse? Ud fra denne erkendemåde fokuseres der på beskrivelse og tolkning af menneskelige udtryk (Malterud, 2004 s.50). Denne metodiske tilgang anses derfor værende relevant, idet den omhandler menneskelige samspil og forståelsen af den. I den hermeneutiske erkendemåde udgør forforståelse en central rolle, da den er en integreret del af det syn man ligger på det materiale der bearbejdes (Bjerrum, 2005 s.90, Gadamer, 2004 s ). Det der former ens forståelse er forforståelsen, idet de betinger hinanden (Dahlager og Fredslund, 2008 s.158). Ifølge Gadamer sker al ny forståelse cirkulært gennem den hermeneutiske cirkel, hvor helheden ikke kan forstås uden delene, og delene kan ikke forstås uden helheden (ibid, s.156). Et vigtigt princip i den hermeneutiske metode er, at forskeren forsøger at holde sin forforståelse i bevidsthed i relation til opgaven, da forforståelsen anses som en del af projektet (ibid., s.163). Af

12 den grund forsøger jeg at være bevidst om min forforståelse, selv om det ikke er muligt at se objektivt på min egen subjektive forforståelse. Indledningsvis nævnte jeg at min forforståelse af emnet er, at det er et forsømt område, og med afsæt i opgavens litteratursøgning, finder jeg emnet fortsat værende et forsømt område. Der er dog kommet større fokus, idet der er skrevet flere artikler af sygeplejersker, og der er i gangværende ph.d. afhandling om emnet. Fortolkning af en tekst består i at følge den hermeneutiske cirkel, indtil der nås en mening uden indre modsigelser (ibid., s.156). For hver gang teksterne læses opnås en ny forståelse, som igen er betinget af forforståelsen forud for forståelsen. Jeg har derfor læst teksterne igennem flere gange, for at opnå en helheds forståelse. Hvilket har ledt mig til projektets endelig problemformulering. 6.3 Metode Med henblik på at analysere opgavens empiri anvendes, Dahlager og Fredslunds metode med afsæt i Hans-Georg Gadamers filosofiske hermeneutik som analytisk metode. De opstiller 4 metodiske principper til at udfordre forforståelsen, som beskrives kort efterfølgende. Det første princip er, at forskeren bevidstgør sig sin egen forforståelse og sætter forståelseshorisont i samspil med andre horisonter i forskningsprojektet, idet det anses som en vigtig del af processen (ibid., s ). Det andet princip handler om at udfordre sin egen forforståelse, så den kommer i fokus hele tiden og derigennem bevidst forsøge at flytte den (ibid., s.165). Eftersom det er vanskeligt at opnå fuld bevidsthed om egen forforståelse, vil jeg gøre brug af medstuderende, pårørende og vejleder, for at udforske, udfordre og være parat til at flytte min forforståelseshorisont.. Det tredje princip indebærer, at forskeren forsøger at sætte sig ind i den andens situation, forforståelse og baggrunden for den andens udsagn eller handling. I situationer, hvor forståelse og dermed horisontsammensmeltning ikke opnås, skal forskeren igen fortolke situationen den anden taler og-eller handler ud fra jævnfør den hermeneutiske cirkel (ibid., s ). Det fundamentale er ifølge Gadamer åbenhed ved at stille spørgsmål og muligheden for flere mulige svar (Gadamer, 2004 s.285). Fjerde princip omhandler spørgsmålets struktur, og dets åbenhed begrænses af dets struktur og konkretiseres af svarets mulighed (Dahlager & Fredslund, 2008 s ).

13 I analyseafsnittet vil jeg bruge Dahlager og Fredslunds analyseredskab bestående af fire trin, som beskrives kort nedenstående. Trin 1: Helhedsindtryk omhandler at jeg læser hele teksten, for at opnå en helhedsforståelse. Trin 2: Meningsbærende enheder identificeres ved at jeg inddeler de meningsbærende emner i temaer eller kategorier. I analyseafsnittet er over- og undertemaer udledt fra teori og empiri anvendt i opgaven. Trin 3: Operationalisering handler om at vurdere om kategorierne bør inddeles yderligere, og om de er i overensstemmelse med hinanden. I fjerde trin: Rekontekstualisering og hermeneutisk fortolkning, hvor jeg skal jeg se på hvordan teksten kan forstås -som svar på problemformuleringen. Hvilket jeg gør ved at se på teksten i sin helhed, og kategorierne som dele af teksten. Det fordrer, at jeg revurderer kategorierne i forhold tekstens dele, helhed, kontekst og fører til, at generelle antagelser udledes (ibid., s ). 6.4 Valg af Empiri og begrundelse I dette afsnit præsenteres og begrundes de valgte empiri, der skal være genstand for opgavens analytiske del. Artiklen med titlen, forestillinger om døden blandt ældre med etnisk minoritetsbaggrund i eget hjem og på plejehjem, er skrevet af forsker, lektor, ph.d., cand.scient.soc. og sygeplejerske, Mette Raunkjær. I artiklen beskrives forestillinger om og behovet ved døden i en hverdag tæt på døden hos ældre med etnisk minoritetsbaggrund samt pårørende. Artiklen er formet på baggrund af kvalitative interviews af 13 ældre med etniske minoritetsbaggrund og ni pårørende med forskellige nationaliteter. Artiklen er valgt, fordi den omhandler muslimers dødsforestillinger. Dermed kastes der lys over den åndelige dimension hos disse mennesker. Sygepleje beretningen, Fodvask, er det andet empiri i opgaven (Steenfeldt, 2006 s.45). Fortællingen omhandler plejepersonalets møde med en muslimsk patient, der anses for at være besværlig på grund af sprogbarriere. Valget falder for denne for beretning, idet den med sygeplejeperspektiv berør den åndelige dimension i forhold til en muslimsk patient. Artiklen Enhver skal smage døden Billeder af døden og det evige liv i et muslimsk perspektiv er skrevet af cand.mag. i religionsvidenskab og ph.d. studerende, Hanne Bess Boelsbjerg, og

14 Naveed Baig, Imam, underviser og projektleder for Etnisk Ressourceteam, og udgør projektets tredje empirisk materiale (Baig & Boelsbjerg, 2011). Artiklen omhandler muslimske patienters forhold til livet, dommedagen og livet efter døden, og er udviklet som et tema udledt af Boelsbjergs igangværende Ph.d. projekt, kræftpatienters religiøse ressourcer - en kvalitativ undersøgelse af muslimske og kristne kræftpatienters religiøse copingstrategier under palliative forløb. Selv om artiklen ikke er skrevet i en sygeplejefaglig sammenhæng finder jeg den relevant, fordi den beskriver og beskæftiger sig med opgaven fokusgruppe. 6.5 Valg af teori og begrundelse Projektets valg af teori udgør Travelbees teori om Håb og Menneske-til-menneske-forhold, og Steenfeldts teori om åndelig omsorg som bruges i analyseafsnittet, og præsenteres efterfølgende. 6.6 Præsentation af Joyce Travelbee I analysen vælges Joyce Travelbee med teorien mellemmenneskelige aspekter i sygeplejen. begreb om Håb, som har seks forskellige karakteristika. De seks karakteristika ved håbet er, at håb er stærkt relateret til afhængighed af andre, at håb er fremtidsorienteret, at håb er forbundet med valg, at håb er forbundet med at ønske, at håb er tæt forbundet med tillid og udholdenhed og, at håb er forbundet med mod (Travelbee, s ). Desuden bruges begrebet Menneske-til-menneskeforhold indeholdende 5 faser, der fører til gensidig forståelse, som er det overordnede mål for sygeplejen. De 5 faser er det første møde, fremvækst af identiteter, empati, sympati og gensidig forståelse. Teorien som er skrevet ud fra et eksistentialistisk menneskesyn, anses relevant og aktuelt brugbar, fordi den fokuserer på de mellemmenneskelige relationelle elementer af sygeplejen (ibid. s.9). 6.7 Præsentation af Vibeke Steenfeldt Steenfeldt er cand.cur, underviser i sygeplejerskeuddannelsen og interesserer sig for åndelige problemstillinger og behov hos patienter. Med inspiration fra Ruth Stoll, har Steenfeldt udviklet 3 begreber til belysning af den åndelige dimension i sygeplejen, der beskrives kort efterfølgende (Steenfeldt, 2006 s.16). Åndelig lidelse forstås som forstyrrelser i et individs grundlæggende værdier, oplevelse af tomhed og meningsløshed, og hænger for nogle individer sammen med tro (ibid., s.16).

15 Åndelig behov omhandler betydningsfulde forhold, der relaterer til det, der ligger uden for mennesket. Det kan være forhold til Gud, et andet menneske, til verden eller anden højere magt. Åndelig behov inddeles i følgende fem behovsområder: tilgivelse, kærlighed, tillid, håb og mening (ibid., s.16-24). Åndeligt velvære beskrives som en tilstand af harmoni, der ikke er statisk og som man stræber efter at opnå (ibid., s ). Jeg vil med Steenfeldts teori belyse, hvordan man konkret kan forholde sig til den åndelige dimension vha. hendes begreber. For at give et indblik i betydningen af bøn i forhold til muslimer, vil jeg i analysen kort beskrive om bøn vha. forskellige teorier. 7.0 Analysen I analyseafsnittet præsenteres der er 3 hovedtemaer med tilhørende 4 undertemaer udledt af empirien i lyset af teorien, og fundene præsenteres efterfølgende. 7.1 Åndelige lidelse i forbindelse med den muslimske patient Nedenstående afsnit beskrives af en sygeplejerske med indvandrer baggrund: Jeg mødte i aftenvagt Blandt de nye patienter var en ældre kvinde. Hun var indvandrer Under rapporten fik jeg hurtigt indtryk af, at denne kvinde var yderst besværlig. Hun ringede mange gange og klagede sig ret højtlydt Når hun ikke netop ringede, lå hun blot sammenkrøbet og stille, nærmest som om hun prøvede at gemme sig det viste sig, at hendes forpinte udtryk slet ikke havde noget at gøre med fysiske smerter, men hun var fortvivlet over, at hun ikke selv kunne vaske sine fødder inden bønnen, og hun havde ikke kunnet gøre sig forståelig over for personalet, så hun kunne bede dem om hjælp.. Jeg vaskede kvindens fødder Siden da hørte vi ikke beklagelser tværtimod var kvinden meget venlig og tilfreds (Steenfeldt, 2006, s.45). Her beskrives, hvordan en patient ikke formår at gøre sig sproglig forstået, så hun kunne få sit behov for vask inden bønnen opfyldt af plejepersonalet. Når behovet denne patient har for fodvask ikke opfyldes, kan det med Steenfelts teori anses som en form for åndelig lidelse. Åndelig lidelse opstår når ens åndelige behov ikke opfyldes, og forstås som forstyrrelser i et individs grundlæggende værdier, oplevelse af tomhed og meningsløshed, og hænger for nogle individer sammen med tro. Inspireret fra Overgaard, opfatter Steenfeldt åndelig lidelse som en del af

16 menneskelige lidelse, der inddeles i følgende tre stadier: legemlige lidelse, i forbindelse med fysiske smerter; den sjælelige lidelse, der relaterer sig til sociale og psykiske forhold og som skaber isolation; den åndelige lidelse relaterer sig til livets mening og kan føles som en tomhed, der viser sig ved meningsløshed, manglende betydning og ligegyldighed i livet (Steenfeldt, 2006, s.17). Ifølge citatet klager kvinden højlydt og formår ikke at udtrykke hendes behov rent sprogligt. Dette kan tolkes som det Steenfeldt kalder sjælelig lidelse, idet sjælelig lidelse også indbefatter sociale forhold. Endvidere betragtes det, at hun ligger sammenkrøbet i sengen som et forsøg på at isolerer sig, som i teorien siges at en del af den sjælelige lidelse fører til isolation (ibid.). Når man ser symptomer på åndelige lidelse, er det ifølge Steenfeldt et tegn på problemer i et individs grundlæggende livsanskuelser, som kan for nogen hænge sammen med ens tro (ibid.). Hvormed det formodes, at kvinden lider af religiøs årsag, idet hun ikke beder Den muslimske bøn For at kunne sætte denne sjælelig lidelse i forbindelse med kvindens behov for bøn, vil jeg kort beskrive, hvilken betydning bøn har for en muslim. Den rituelle afvaskning inden bønnen, er indgangen til bønnen og er derfor obligatorisk (Baig, 2010 s.25). Det er en forudsætning, at kroppen, tøjet og det sted man beder er rent, og urin, afføring og blod betragtes som uren (ibid., s.26). En udtalt intention om, at man vil bede med et rent hjerte går forud for enhver bøn (Busch, Jensen & Oved, 2002 s.215). Bønnen er en af de fem grundlæggende søjler i islam, og er derfor intimt og personligt måde, hvor mennesket henvender sig til Gud for at komme i direkte kontakt med Ham og takke for det gode man har, bede om tålmodighed, hjælp og styrke især under krise og sygdom (ibid., s.25-26). Med viden om bønnens betydning for en muslim ser jeg tilbage på citatet, hvori der siges om patienten: Hun ringede mange gange og klagede sig ret højtlydt Når hun ikke netop ringede, lå hun blot sammenkrøbet og stille, nærmest som om hun prøvede at gemme sig (Steenfeldt, 2006 s.45) Kvindens råben og sammenkrøbne og stille stilling i sengen kan indikere, at hun har svært ved at finde en mening med sin sygdom, idet hun ikke kan bede til sin Gud via sin daglige obligatoriske bøn. Det formodes at kvindens råb, uden det skyldes en fysisk smerte, kan skyldes åndelig lidelse, idet hun formentlig ikke kan finde mening med sin sygdom vha. hendes obligatoriske bøn

17 Ifølge Steenfeldt er åndelige behov betydningsfulde forhold, der relaterer til det, der ligger uden for mennesket og inddeles i behovsområderne: tilgivelse, kærlighed, tillid, håb og mening. Behovsområderne vil blive uddybet i forhold til det efterfølgende citat, hvor sygeplejersken siger: det viste sig, at hendes forpinte udtryk slet ikke havde noget at gøre med fysiske smerter, men hun var fortvivlet over, at hun ikke selv kunne vaske sine fødder inden bønnen (Steenfeldt, 2006 s.45). Citatet beskriver, at kvindens lidelse ikke skyldes fysisk smerte men fortvivlelse, idet hun ikke kan vaske sine fødder inden bønnen. Tilgivelse er ifølge Steenfeldt, et dagligt behov som intet menneske kommer uden om og hænger nøje sammen med skyld. Et menneske kan have behov for tilgivelse for sine synder af Gud. Steenfeldt påpeger endvidere, at mange opfatter Gud som en bogholdergud, der holder regnskab med vores synder, der enten noteres som plus eller minus og senere afregnes som fortjent (ibid., s.18-20). Når den førnævnte patient ikke kan bede til sin Gud kan det medføre at hun heller ikke kan bede om tilgivelse, for eventuelle synder hun har begået, hvilket kan betyde at hun lider åndeligt. Ydermere kan det tænkes at være troende og dermed i kontakt med Gud, kan være en måde at mestre sin lidelse og sygdom på ved, at man ikke står alene men at Gud er med igennem forløbet. Dette kan have betydning for patienten, idet det tænkes at hun ikke mestrer sygdommen som vil, da hun ikke er i stand til at bede. Ifølge Steenfeldt skal kærlighed forstås som behovet for at opleve betingelsesløs kærlighed. Mennesket har behov for at blive elsket uden at gøre sig fortjent til det, men blot elsket som det menneske det er, og har desuden behov for at vise sin kærlighed til andre (ibid., s.20-22). Den muslimske bøn er åndeligt anliggende mellem Allah og mennesket, hvor det er i kontakt med Allah under bønnen (Baig, 2010, Rasmussen, 2012). Da kvinden ikke beder, antages det at hun ikke kommer i kontakt med Allah, hvor hun gennem sin bøn kan opleve Hans kærlighed, og finde ro i sjælen. Når patienten kan tale med Allah formodes det at, følelsen af at opleve Allahs kærlighed opnås, hvilket er en vigtig komponent i den åndelige dimension af begrebet åndelige velvære (Steenfeldt). (ibid., s18-20). Ifølge Steenfeldt, kan åndelige velvære kun opnås ved opfyldelse af åndelige behov og fravær af åndelig lidelse, hvilket betyder at de er indbyrdes afhængige af hinanden (ibid., s.25). I citatet fremgår der yderligere følgende:

18 og hun havde ikke kunnet gøre sig forståelig over for personalet, så hun kunne bede dem om hjælp (Steenfeldt, 2006 s.45). Som citatet illustrerer, kan kvinden ikke gøre sig forståelig over for personalet, hvilket kan skabe mistillid. Tillid handler ifølge Steenfeldt om at kunne nære tiltro til nogen eller noget, der ligger uden for en selv (ibid. s.20-21). Det kan være til et andet menneske, Gud eller anden højere magt. Inspireret fra Løgstrup, henviser Steenfeldt til at mennesket er født med tillid som udgangspunkt i mødet med andre. Følelsen af tillid svækkes, hvis den anden ikke tager vare på en, og mistillid opstår når man skuffes i sine forventninger. Hvormed det formodes at personalets manglende forståelse for patientens behov, som beskrevet i citatet, kan være grobund for mistillid i relationen. I forhold til Gud vises tilliden ved, at man ikke er alene og overladt til sig selv, og at Gud hjælper med til at bære den byrde en sygdom kan være (ibid. s.21). Ligeledes kan det tænkes, at patienten mangler at føle, at Allah er med hende under hendes hospitals ophold, fordi hun ikke beder, og der igennem opnår en spirituel tillid til, at Allah deler byrden sygdommen kan medføre med hende.,, Jeg vaskede kvindens fødder Siden da hørte vi ikke beklagelser tværtimod var kvinden meget venlig og tilfreds (Steenfeldt, 2006 s.45) Ovenstående citat beskriver, at kvinden klager ikke mere fordi hun får fødderne vasket. Efterfølgende bliver hun tilfreds og kan skyldes at patienten får tillid til personalet og får indgydt håb, idet hun kan bede og finde mulig mening med sin lidelse. Ifølge Steenfeldt er mennesket ikke i stand til at håndtere livets vanskeligheder uden håb, og man er kun orienteret mod nutiden, og det er svært at rette opmærksomhed mod fremtiden. Håbet er knyttet til tillid til at opnå det man håber på (ibid., s.22). Behov for at opleve mening kan, ifølge Steenfeldt, hænge sammen med livet, døden og lidelsen, der er en mulig trussel mod livet og en påmindelse om døden. Den holdning man påtager sig med lidelse afgør den mening, der kan opdages midt i en lidelse. I det øjeblik mennesket mister følelsen af, at der mening med livet, kan mennesket opleve et eksistentielt tomrum (ibid., s.22-24). Hospitalsimamen citerer i sin bog et vers fra koranen, der lyder: I, der tror! Søg tilflugt i udholdenhed og bøn! Gud er med dem, der holder ud (Baig, 2010, s. 26). For at kunne søge tilflugt skal man blandt andet bede sine bønner, for derigennem er Gud med en. Ifølge Steenfeldts teori kan denne tilflugt, der søges via bønnen, kan formodes at give mening med lidelsen og

19 indgyde håb om, at Allah er med en og bede om hjælp, styrke og tålmodighed til at komme igennem den situation man er i. Efter at kvinden får vasket fødderne, beskrives hun i citatet som venlig og tilfreds. Igennem bøn antages det at hun kan bede om tilgivelse, finde mulig kærlighed hos Allah og mening med lidelsen, som så formodes at indgyde håb hos hende. Dermed antages det at alle 5 komponenter i begrebet åndelige behov er opfyldt. I og med at patienten er i stand til at bede kan hun fastholde hendes fundamentale værdier, hvor med det tænkes, at hun formodentlig har opnået tillid i relation med sygeplejerkerne som nu forstår hendes lidelse. Derfor anses denne religiøst behov opfyldt og dermed ophøres den åndelige lidelse, som så kan tyde på at medføre følelsen af åndelige velvære. Åndeligt velvære opnås, når åndelige behov er opfyldt og fravær af åndelidelse. Det vides ikke om sygeplejerskens forudsætning og eller om hun deler samme tro som patienten, men hun formår at forstå patientens behov og hjælpe hende til at få det opfyldt Delkonklusion Det fremgår af det valgte citat, at patienten udtrykker verbalt og nonverbalt klager i form af højlydt råben og sammenkrøben i sengen, ringer mange gange. Dette tolkes som at patienten gennemgår åndelig lidelse og det er først efter hendes behov identificeres og opfyldes, at hun opnår åndelige velvære. 8.0 Forestillinger om døden i en muslimsk kontekst I dette afsnit præsenteres nogle generelle metaforiske billeder af, hvordan døden og livet efter døden anses i islam efterfølgende 8.1 Forhold til døden og prøvelserne i graven Det nedenstående citat, beskriver dødens betydning i islam, og til det skrives der følgende: Når døden beskrives inden for islam som en over gang til det evige liv. Døden er dermed ikke enden på livet, men blot en anden form for eksistens og når mennesket dør, vågner det op (Baig & Boelsbjerg, 2011 s.25). Citatet illustrerer at døden ikke anses som enden på livet, men som en transaktion mellem en fase af eksistens til den næste fase. Idet døden anses som en anden form for eksistens, antages muslimer at have et konkret forhold til selve døden. Dette syn på døden kan bevirke, at det gør det lettere for en

20 sygeplejerske at forholde sig til den døende muslimske patient, fordi patienten kan have en formodning om det, der venter ham eller hende efter døden. Denne viden anses som relevant for sygeplejersker, idet den giver en baggrundsviden om patientens syn på døden, som er en ventet uundgåelig proces. Muslimer tror på faste og bestemte faser i døden, som både kan virke beroligende, men også urovækkende. Til dette skrives: Man kan forestille sig, at når man har klare ideer om det, der kommer til at ske i døden, så kan det medvirke til at give personen og de pårørende en afklaring og en styrke. De har et fælles sæt af billeder at støtte sig til, som er handlingsanvisende, hvilket kan virke både opløftende og beroligende (Baig & Boelsbjerg, 2011 s.26). Det ovenstående udsnit beskriver, hvordan de klare fælles sæt billeder af døden både kan være en styrke og støtte, hvis de opfattes sådan af individet og pårørende. Idet det formodes at dødsprocessen virker forudsigelig og dermed lettere at forholde sig til. På den anden side kan klare billeder af og forventninger til døden virke skræmmende, og til det skrives følgende: Det kan på den anden side også virke urovækkende at være overbevist om, at man efter døden kommer til at stå til regnskab for alle ens handlinger Men da Gud både beskrives som retfærdig, men også nådig og barmhjertig, vil et menneskes skæbne ind i døden altid være overladt til Gud ( Boelsbjerg & Baig, 2011, s.26). Modsat kan det virke, udledt af ovenstående, foruroligende, hvis man fokuserer på regnskabet over for Gud i forbindelse med ens gerninger livet igennem. Citatet angiver, at selv om Gud kan straffe en, skal man huske at Han også er retfærdig og barmhjertig. Dette anses for værende en vigtigt viden til sygeplejersker, fordi de kan henvise til viden om at Gud er retfærdig, nådig og barmhjertig i samarbejde med patienter, der oplever dødsangst på grund af frygt for Guds straf. Den specifikke forestilling omkring forløbet i graven, som en døende muslim kan kæmpe med, beskrives som: dødsenglen først vil adskille sjælen fra den døde krop en række prøvelser, der skal stadfæste, at der her er tale om en troende muslim, der er berettiget til at møde Gud Men svarer man forkert, da vil pladsen i graven blive trang, og der vil blæse en hed vind, mens en masse døre mod ilden i helvede vil blive åbnet (Baig & Boelsbjerg, 2011 s.26). Af ovenstående fremgår det, at sjæl og krop adskilles i graven, og der vil være prøvelser i graven, der afgør man kommer i helvede eller paradis. En troende muslim vil klare de prøvelser, der er i

Mødet mellem sygeplejersken og patienten med et alkoholproblem

Mødet mellem sygeplejersken og patienten med et alkoholproblem Opgaveløser og studienummer: Dyhr, Kristina 3650 og Laustsen, Maria Krümmel 8532 Modul/Hold: Modul 14, Hold F09 Uddannelsesenhed: VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Opgavetype:

Læs mere

Unge med kræft Psykologiske aspekter og sygeplejerskens rolle. Young adults with cancer Psycological aspects and the role of the nurse

Unge med kræft Psykologiske aspekter og sygeplejerskens rolle. Young adults with cancer Psycological aspects and the role of the nurse Unge med kræft Psykologiske aspekter og sygeplejerskens rolle Young adults with cancer Psycological aspects and the role of the nurse Bachelorprojekt Modul 14 Antal tegn: 71.154 Michelle Barner Lentz Studienummer:

Læs mere

Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation

Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation Hold S10V Modul 14 Sygeplejerskeuddannelsen University College Nordjylland, Aalborg Vejleder: Brigitte Sørensen 2013 Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation Patients

Læs mere

Døden på tredje klasse

Døden på tredje klasse Døden på tredje klasse Den palliative indsats for ældre socialt udsatte Afsluttende Masterafhandling i Humanistisk Palliation 2012 Aalborg Universitet Birgitte Due Jensen Koch Vejleder: Louise Lund Simuyemba

Læs mere

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd DET ETISKE RÅD 2002 Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd ISBN: 87-90343-84-0

Læs mere

Den overvægtige type-2 diabetes patient

Den overvægtige type-2 diabetes patient Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Den overvægtige type-2 diabetes patient Motivation til livsstilsændring Bachelorprojekt af Hold: S2007A Vejleder: Hanne Mette Sørensen Afleveret 05. Januar 2011 Antal

Læs mere

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46. JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.982 Måned/ år: Maj 2007 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Problemformulering:...5

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Hjælp - jeg er langtidsindlagt

Hjælp - jeg er langtidsindlagt Hjælp - jeg er langtidsindlagt En indsigt i den gravides oplevelse af langtidsindlæggelsen Anna Fowler Lund & Caroline Haugaard F 2011, 14. modul Bachelorprojekt i jordemoderkundskab 30.05.14 Vejleder:

Læs mere

Anne Garcia Colina. Jeanette Rønde Mikkelsen

Anne Garcia Colina. Jeanette Rønde Mikkelsen Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Skriftlig opgave Titel: Tværfagligt samarbejde i forhold til teenagere med type 1 diabetes Titel på engelsk: (ba-eksamen) Prøvens art (ekstern/intern):

Læs mere

Hvorfor i Himlens Navn?

Hvorfor i Himlens Navn? Hvorfor i Himlens Navn? - Unge i Indre Mission Anja Klitgaard-Jensen Ditte Kræn Østergaard Kristina Hejlesen Lene Kold Kristiansen Marie Rosenvang Mathiesen Aalborg Universitet Humanistisk Informatik 2.

Læs mere

Børn som pårørende til en uhelbredelig kræftsyg forælder. Modul: 14 Anslag/ 75.606. Christina Buchbjerg Paulsen Nanna Caroline Brandt Hostrup

Børn som pårørende til en uhelbredelig kræftsyg forælder. Modul: 14 Anslag/ 75.606. Christina Buchbjerg Paulsen Nanna Caroline Brandt Hostrup Forsideblad. Bilag Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Skriftlig opgave Sundhedsfaglig Højskole Titel: Børn som pårørende til en uhelbredelig kræftsyg forælder Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

BACHELORPROJEKT. Tid til at dø. Hun fornemmer, hvad hun burde gøre i forhold til patienten, men er fanget i en tidsfælde* Cecilie Voetmann 02-01-2014

BACHELORPROJEKT. Tid til at dø. Hun fornemmer, hvad hun burde gøre i forhold til patienten, men er fanget i en tidsfælde* Cecilie Voetmann 02-01-2014 BACHELORPROJEKT Tid til at dø Hun fornemmer, hvad hun burde gøre i forhold til patienten, men er fanget i en tidsfælde* Cecilie Voetmann 02-01-2014 * Citat af Kari Martinsen, 2013, fra bogen: Løgstrup

Læs mere

Med hjertet det rette sted

Med hjertet det rette sted Med hjertet det rette sted - et bachelorprojekt om relationens betydning og hjertepatientens oplevelse af sammenhæng ved telecare The heart in the right place - A bachelorproject based on the importance

Læs mere

Bachelorprojekt! Samspillet!mellem! radiografen!og!patienten! med!multiple! funktionsnedsættelser! Udarbejdet!af:! Uddannelsessted:! Vejleder:!

Bachelorprojekt! Samspillet!mellem! radiografen!og!patienten! med!multiple! funktionsnedsættelser! Udarbejdet!af:! Uddannelsessted:! Vejleder:! Bachelorprojekt 2.juni2015 Udarbejdetaf: RikkeWedelChristensen Studienr.:66080523 Hold72 Samspilletmellem radiografenogpatienten medmultiple funktionsnedsættelser ETPROJEKTOMKOMMUNIKATIONENOG RELATIONENTILENBILLEDDIAGNOSTISK

Læs mere

At flæbe ind i en skærm

At flæbe ind i en skærm Navn: Lena Guldin Henningsen Randi Høj Møller Studienr.: Sya10910 Sya 11279 Modul/semester: 14 Hold: Feb11 Vejleder: Bente Reggelsen Vejleder brugt: ja Antal anslag: 67.868 At flæbe ind i en skærm - en

Læs mere

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference * The nurse s role in the interdisciplinary conference Anslag: 65.803 Udarbejdet af: Henriette Clemencia Kuijt Victor Studienr.: syk10301 Modul 14 F2008B

Læs mere

Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding

Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding Skrevet af: Heidi Pedersen Nina Borre Andersen Marie-Louise Christensen University College Nordjylland Modul 14, bachelorprojekt Afleveringsdato:

Læs mere

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen FRA MAND TIL FAR Bachelorprojekt Jordemoderuddannelsen University College Nordjylland Hold: J10V, modul 14 Afleveringsdato: 6. juni 2013 Forfattere: Estrid Tang Fokdal Karen Klitlund Lise Hjelmer Karin

Læs mere

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)...

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles).... 3 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4 2. Metode (Fælles)... 4 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... 4 2.2. Børneperspektivet (Maria J.)... 5 2.3. Empiri

Læs mere

Det tager kun to minutter

Det tager kun to minutter Det tager kun to minutter - Et kvalitativt studie af hospitalsindlagte patienters oplevelse af velvære i forbindelse med mundhygiejne. It only takes two minutes - a qualitative study of hospitalized patients

Læs mere

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel

Læs mere

Fødselsdepression - et hav af muligheder

Fødselsdepression - et hav af muligheder Fødselsdepression - et hav af muligheder Et sociologisk perspektiv på jordemoderens sundhedsfremmende arbejde Bachelorprojekt af Camilla Beckmann 63080116, Katrine Pilgaard Møller 63080157 og Helene Anja

Læs mere

Stop misbrug! Hvordan kan jeg som pædagog støtte misbrugeren i at stoppe misbruget? Henrik Madsen, Hold pf M09, pn000785

Stop misbrug! Hvordan kan jeg som pædagog støtte misbrugeren i at stoppe misbruget? Henrik Madsen, Hold pf M09, pn000785 Stop misbrug! Hvordan kan jeg som pædagog støtte misbrugeren i at stoppe misbruget? Henrik Madsen, Hold pf M09, pn000785 Dato for eksamen 17. januar 2012 University College Sjælland Bachelorprojekt oktober

Læs mere

Sammenbrud af anbringelser breakdowns in placements

Sammenbrud af anbringelser breakdowns in placements University College Sjælland Sammenbrud af anbringelser breakdowns in placements Hvor hører jeg til? Hvem er jeg? Hvad vil jeg? En Kvalitativ undersøgelse af betydning for gentagende sammenbrud i anbringelser

Læs mere

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Bachelor VIA Universety Collage Horsens pædagoguddannelse Henriette Hansen Studienr 142095 Eksaminator:

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Jeg hedder ikke Menière. Jeg hedder Charlotte!

Jeg hedder ikke Menière. Jeg hedder Charlotte! Jeg hedder ikke Menière Jeg hedder Charlotte! Et speciale om de psykosociale aspekter ved øresygdommen Menière Dorte Lundgaard Susanne Steen Nemholt Københavns Universitet Institut for Almen og Anvendt

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere