RN10 VL-2. A/S Wodschow & Co. Denmark. Industrisvinget 6 DK-2605 Brøndby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RN10 VL-2. A/S Wodschow & Co. Denmark. Industrisvinget 6 DK-2605 Brøndby"

Transkript

1 Betjeningsvejledning RN0 VL- 00 ORDER NO.: 00_VL DK Original betjeningsvejledning A/S Wodschow & Co. Industrisvinget 6 DK-605 Brøndby Denmark Phone: Telefax:

2 In d h o l d s f o r t e g n e l s e: Ge n e r e lt:... Si k k e r h e d:... In s ta l l e r i ng a f n y m a s k i n e:... Ek s e m p l e r p å s t r ø m t i l s l u t n i n g e r... VL-b e t j e n i ng s pa n e l - o v e r s i g t o v e r f o r s k e l l i g e d r i f ts s i t u at i o n e r:... Be t j e n i ng a f m a s k i n e n:... Re m i x f u n k t i o n e n:... 5 Æn d r i ng a f d e fa s t e h a s t ig h e d e r:... 5 Nu l s t i l l i n g a f t i m e r:... 5 Ov e r b e l a s t n i ng:... 5 Pr o c e d u r e v e d o v e r b e l a s t n i ng:... 5 An b e fa l e d e m a x. h a s t ig h e d e r:... 5 Ma s k i n e ns o p b y g n i ng:... 6 Ma s k i n e ns m a x. k a pa c i t e t:... 6 Ko r r e k t b r u g a f v æ r k t ø j e r:... 7 Re n g ø r i ng:... 7 Sm ø r i ng o g Fe d t t y p e r:... 7 Hj æ l p e t r æ k :... 7 An b e fa l e d e m a x. h a s t ig h e d e r f o r h j æ l p e t r æ k :... 7 Må l s k i t s e r:... 7 VL- s t y r i ng, f e j l k o d e r o g l ø s n i ng s m u l ig h e d e r:... 8 Te s t p r o g r a m m e r:... 9 Se rv i c e v e j l e d n i n g:... 0 Ka b l i ng s d i ag r a m... El e k t r is k d i ag r a m:... 5 Hå n d ta g f o r k e d e l l ø f t k a n m o n t e r e s i b e g g e s i d e r a f m a s k i n e n:... 6 Ge n e r e lt: Ved fejl på maskinen rettes henvendelse til leverandøren. Garantien dækker ikke for fejl opstået ved fejlbetjening, overbelastning samt manglende overholdelse af ved lige holdelsesforskrifter. Kontroller at alle løsdele medfølger maskinen, bl.a. kedel, værktøjer, håndtag og justerplader (kun ved gulvmodel). Er maskinen forsynet med hjælpetræk, må der kun tilsluttes tilbehør, der er fremstillet af A/S Wodschow & Co. Si k k e r h e d: Der er fare for personskade, hvis maskinen ikke forbindes til jord. Det skal sikres at kablet, der bruges til at strømtilslutte maskinen med, overholder standarden for landet, hvor maskinen opstilles! Se endvidere strømtilslutning Det vedvarende lydniveau ved maskinen er for operatøren maksimalt 70 db (A). Maskinen er beregnet til fremstilling af produkter, der under bearbejdningsprocessen ikke udløser reaktioner eller frigør stoffer, som kan være til skade for brugeren. Det kan medføre legemsbeskadigelse, hvis hænderne stikkes ned i kedlen mens maskinen kører. Installering af ny maskine: Opstilling og fastgøring: Håndtag for kedelløft kan monteres i begge sider af maskinen, se side 6. Placeres maskinen på et bord, skal den altid skrues fast. Der benyttes stk. M6 bolte med en længde svarende til 90 mm + bordpladens tykkelse, se tegning side 0. Er maskinen udstyret med gulvstativ kan den placeres direkte på gulvet, det anbefales at der anvendes fundamentsbolte. Hvis gulvet ikke er helt plant, kan de med følgende justerplader benyttes. Strømtilslutning: Kontroller at den spænding og frekvens, der er påtrykt maskinens maskinskilt, er korrekt i forhold til installationsstedet. Maskinskiltet er placeret øverst på maskinens bagside. Når maskinen tilsluttes bruges fase + neutral + jord eller fase + fase + jord. I begge tilfælde er det vigtigt at spændingen mellem de to strømførende ben er i overensstemmelse med maskinskiltet. (se eksempler på side ) Maskinen skal jordforbindes! Undlades dette medfører det manglende funktion af EMC-filter samt risiko for beskadigelse af frekvensomformer. Maskinen må kun tilkobles en -faset strømforsyning med jord. Der skal bruges en stikkontakt med ben og jord. Alternativt kan bruges to ledere og jord fra en tre-faset forsyning. Maskinen skal beskyttes af en differensafbryder (HFI/ HPFI-anlæg). Maskinen er sikret med en 5A sikring. Sikringen er indbygget i stikbrønden, som er placeret bagtil nederst på maskinen. Dertil kommer en 0A sikring monteret i frekvensomformeren se Servicevejledning side 0.

3 VL-betjeningspanel - oversigt over forskellige driftssituationer: På de følgende billeder vises forskellige driftssituationer med tilhørende forklaring: Nødstop er aktiveret - der er intet lys i displayet. Hvis den røde diode ved blinker, er maskinen stoppet fordi sikkerhedskredsen er blevet brudt, enten ved at kedelbøjlerne er sænket eller sikkerhedsskærmen er åbnet. Der er strøm på maskinen og den er klar til start - dette ses ved at den grønne diode ved blinker! Det er muligt at sætte en starthastighed ved at trykke på en af de faste hastigheder eller, inden der trykkes på. Ved tryk på startes maskinen i minimum hastighed. Der kan angives en drifttid ved at trykke på eller. Der kan afvikles et program ved først at trykke på og derefter det ønskede nummer, f.eks. for program nr.. Maskinen kører og der er valgt en hastighed - fire dioder på hastighedsindikatoren lyser. Hastigheden kan ændres ved at trykke på en af knapperne for de fire faste hastigheder eller eller. Maskinen kan stoppes, uden at timeren nulstilles, ved at trykke på eller ved at åbne sikkerhedsskærmen. Maskine startes igen ved tryk på. Der er trykket på - gul diode ved blinker. Maskinen startes ved at trykke på. Timeren starter igen og hastigheden kører op til den valgte hastighed. Trykkes der på, nulstilles timeren og maskinen starter ikke, men er klar til start - grøn diode ved blinker (se billede ). Eksempler på strømtilslutninger: Størmforsyning på stedet 50/60 Hz. Maskinens maskinskilt Forsyning: faser x spænding Med neutral Jord Spænding Faser Brug neutral Brug jord Bemærkninger x 0-0V Neutral ja 0V ja ja Bemærk at maskinen kan fungere uden jordtilslutning, ell. x 0-0V - ja 0V - ja men dette medfører en reduceret ell. x 80-5V Neutral ja 0V ja ja funktionalitet af EMC-filteret p.g.a. den manglende ell. x 80-80V - ja 80-80V - ja afledning til jord. ell. x 0-0V Neutral ja 00-0V ja ja Af funktions- og sikkerhedsmæssige grunde skal maski- x 00-0V Neutral ja 00-0V ja ja nen være forbundet til jord!! x 00-0V - ja 00-0V - ja

4 Betjening af maskinen: Timer (timerfelt) Faste hastigheder Hastighedsindikator Tid ned Tid op Hastighed op REMIX-funktion Start/Stop Nødstop Hastighed ned Pause Inden maskinen startes: Det ønskede værktøj monteres i bajonetfatningen. Kedlen anbringes i kedelbøjlerne og løftes til arbejdsposition ved hjælp af håndtaget for kedelløft. Sikkerhedsskærmen lukkes. Angivelse af driftstid: Før man starter maskinen, kan man vælge en driftstid for maskinen ved at trykke på eller. Driftstiden vises i minutter og sekunder i timerfeltet mellem og. Maskinen er nu klar til start. Start maskinen: Der kan vælges en driftstid på maksimalt 60 min. Inspektion af ingredienserne under drift: Tryk på Tryk på Tryk på for at starte maskinen. for at øge hastigheden. for at reducere hastigheden. Ønsker man midlertidigt at stoppe maskinen uden at ændre på driftstid og hastighed, kan man trykke på. Maskinen går ned i hastighed for derefter at stoppe, driftstiden stopper ligeledes. Eller tryk på,, eller for valg af en af de faste hastigheder. Hastighedsindikatoren under felterne til viser værktøjets omrøringshastighed. Fire faste hastigheder: For hurtigt valg af hastighed bruges felterne til. Man kan nu åbne sikkerhedsskærmen for at kontrollere ingredienserne. Luk sikkerhedsskærmen og tryk på, og maskinen starter og øger hastigheden til den hastighed, der var valgt inden man trykkede. Driftstiden kører også videre. Hvis kedlen sænkes mens maskinen er stoppet, nulstilles driftstiden, og der skal trykkes på for at starte maskinen igen. Felt Felt Felt Felt svarer til laveste hastighed, ca. 0 omdr./min. svarer til ca. omdr./min. svarer til ca. 8 omdr./min. svarer til maksimal hastighed, ca. 0 omdr./min. Til tidligere brugere af den gamle 0 L model, AR0: På AR0 svarede hastighederne, og til nedenstående omdrejningstal: Hastighed svarede til ca.0 omdr./min. Hastighed svarede til ca. 50 omdr./min. Det er muligt at ændre de faste hastigheder - se afsnittet Ændring af faste hastigheder. Hastighed svarede til ca. 80 omdr./min.

5 5 Re m i x f u n k t i o n e n: Den specielle Remix funktion er en genvej til at programmere opskrifter. Mens man betjener maskinen huskes alle kommandoer, og når en opskrift er færdigkørt, og der trykkes på, kan hele opskriften gemmes under et programnummer. Der er fire programnumre. Et program kan ikke slettes, men overskrives. Programmerne slettes ikke når maskinen er uden strøm. Sådan gemmes et program: Start med at trykke på. Kør hele opskriften inklusiv pauser og hastighedsskift. Tryk på. Gem programmet som program nr. ved at trykke på og dernæst også på indtil programmets samlede længde vises i timerfeltet. Timerfeltet blinker derefter P tre gange. Sådan køres et program: Tryk først kort på og derefter på. Der står nu P i timerfeltet og straks derefter vises programmets samlede længde. Programmet kan afvikles ved at trykke på. Nulstilling af timer: Timeren kan nulstilles ved samtidig at trykke på og. Hvis timeren nulstilles mens maskinen kører, stopper maskinen. Ov e r b e l a s t n i ng: Maskinen må ikke overbelastes. Seje og tunge deje kan nedsætte maskinens ydelse med 75%. Ydelsen nedsættes yderligere, hvis røreværktøjets has tighed sættes op over det anbefalede, eller der benyttes forkert røreværktøj. Større klumper fedtstof eller nedkølede ingredienser skal fin deles før de lægges i kedlen. Længere tids overbelastning vil få maskinens termorelæ til at afbryde maskinen. Følg beskrivelsen under procedure ved overbelastning. Procedure ved overbelastning: Tryk på nødstop. Frigør nødstop. Start maskinen ved tryk på. Anbefalede max. hastigheder: Hvis der ændres på hastigheden eller tiden eller trykkes på under afvikling af et program, forlades programmet og maskinen skal køres manuelt. Det er muligt at åbne sikkerhedsskærmen under afvikling af et program. Når sikkerhedsskærmen lukkes igen, kan programmet genoptages ved tryk på. Hvis programmet indeholder en pause, stopper maskinen og giver samtidig et lydsignal. Når brugeren ønsker at starte maskinen igen, trykkes på og programmet genoptages. Ændring af de faste hastigheder: Anbefalede max. hastigheder (fabriksind stilling) For felterne og er det muligt at ændre hastigheden for fremtidige arbejdsopgaver. Tryk på eller for at justere hastigheden op eller ned. Ønsker man at gemme den justerede hastighed trykkes på eller indtil der høres to bib, og dioderne i hastighedsindikatoren blinker. Den justerede hastighed er nu gemt i hukommelsen. For at komme tilbage til fabriksindstillingerne for knap og trykkes på og samtidig, indtil et bib høres.

6 6 Maskinens opbygning: Kedelløft Hjælpetræk Maskinskilt Rørehoved Bajonetfatning Poly-V rem Motor Kedelbøjler Frekvensomformer Maskinens max. kapacitet: Kapacitet pr. mix Værktøj RN0 Æggehvide Ris L Flødeskum Ris,5 L Mayonnaise * Ris 8 L Kryddersmør Spartel 5 kg Kartoffelmos * Spartel/Ris,5 kg Gærdej (50%AR) ** Krog 5 kg Gærdej (60%AR) Krog 6 kg Ciabattadej * (70%AR) Krog 5,5 kg Muffins * Spartel 6,5 kg Lagkagebund Ris,5 kg Frikadellefars * Spartel 7 kg Glasur Spartel 5,8 kg Doughnut (50%AR) Krog 6 kg * Skraber anbefales ** Kørsel i lav hastighed anbefales Transformator, kun ved x<0v - 0V<x AR = Absorption Ratio (%AR) (væske i % af tørstof) Eks.: en grundopskrift indeholder kg tørstof og 0,5 kg væske: dette giver AR = 0,5 kg x 00 = 50% kg Hvis man nu f.eks. ønsker at udnytte maskinens max. kapacitet, bruges den beregnede AR = 50% til at bestemme mængden af tørstof og væske i dejen: Der bruges en maskine på 0L, og der skal æltes en dej med AR = 50%, dette giver en max. kapacitet = 5 kg. Nu beregnes vægten af tørstof i denne dej: Tørstof = Max. kapacitet x00 = 5 kg x 00 =, kg AR Vægten af væske = 5 kg -, kg =,7 kg Lokale variationer i råvarernes beskaffenhed kan influere på vandoptagelse, volumen, bageegenskaber m.m.

7 7 Korrekt brug af værktøjer: Anbefalede max. hastigheder for hjælpetræk : Anbefalede anvendelsesområder for værktøj: Piskeris Spartel Krog Fløde Kagedej Brøddej Æggehvider Smørcreme Rugbrød Mayonnaise Vaffeldej El.lign. El. lign. Fars El. lign. Piskeris bør ikke slås mod hårde genstande som f.eks. kedelkanten. Denne behandling vil forkorte værktøjets levetid grundet tiltagende deformering. Re n g ø r i ng: Til fremstilling af kartoffelmos, anbefales det at bruge spartel og derefter ris. Maskinen bør rengøres daglig eller efter brug. Afvaskning bør foretages med en blød børste og rent vand. Sulfonerede sæber skal anvendes med forsigtighed, da de ødelægger maskinens smøremidler. Anbefalede max. hastigheder for hjælpetræk (fabriksindstilling). Må l s k i t s e r: Der må aldrig anvendes højtryksspuler ved rengøring af maskine. Røreværktøjer af aluminium må ikke afvaskes med stærkt alkaliske midler (ph ikke større end 9.0). Sæbeleverandørerne kan være behjælpelig med at anbefale den rette type sæbe. Smøring og Fedttyper: Hvis der udføres reparation af rørehoved, smøres tandhjul og tandkrans med STATOIL Greaseway ALX 8, nålelejerne i rørehoved et må ikke smøres med denne fedttype. Er maskinen leveret med hjælpetræk, skal gear for hjælpetræk smøres med STATOIL Greaseway ALX 8. Der må ikke anvendes andre fedttyper end de her angivne. Hj æ l p e t r æ k : Målskitse for RN0 på gulvstativ. Maskinen kan være udstyret med et hjælpetræk, hvori der kan monteres ekstra tilbehør f.eks kødhakker eller grønsagsskærer. For yderligere informationer vedrørende montage og brug af ekstra tilbehør, henvises til den manual, som følger med tilbehøret. Maskinen skal være slukket når tilbehøret monteres i hjælpetrækket! Målskitse for RN0 på bord.

8 8 VL- styring, fejlkoder og løsningsmuligheder: Fejlkoder og løsningsmuligheder: VL-styringen vil ved visse fejl vise en fejlkode i displayet: For høj temperatur i frekvensomformer. Løsning: Sluk maskinen og lad den køle af. Forkert forsyningsspænding. Løsning: Sammenhold spændingen på maskinskiltet og forsyningsspændingen. Motoren har været konstant overbelastet i længere tid. Belastningen har ligget mellem 00 50% af maksimal belastning. Overbelastningen forekommer typisk ved røre- /piskeopgaver med konstant belastning. Løsning: Sluk maskinen og reducer mængden af ingredienser i kedlen. Når der startes op igen vælges en lavere hastighed. Der er periodisk konstateret for lav spænding i spændingsforsyningen. Løsning: Spændingsforsyningen til maskinen skal kontrolleres af en fagmand. For høj temperatur i motor. Løsning: Sluk maskinen og lad den køle af. Reducer mængden af ingredienser i kedlen. Når der startes op igen vælges en lavere hastighed. kommunikationsbrud. Ledningsforbindelse mellem betjeningspanel og frekvensomformer er defekt. Løsning: Kontroller at kablet sidder i stikkene, udskift kablet, hvis det er defekt., og Maskinen er overbelastet på grund af for tung dej el.lign. Løsning: Reducer mængden i kedlen, eventuelt kan produktet findeles eller fortyndes inden maskinen startes igen. Når der startes igen, vælges en lavere hastighed. Fejl, der ikke udløser en fejlkode i displayet: Maskinen starter ikke når der trykkes men timeren tæller som normalt. Der står ikke en fejlkode i displayet. Løsning: Frekvensomformeren er defekt og skal udskiftes. Se Servicevejledning side 0 for adgang til frekvensomformeren. Maskinen starter ikke når der trykkes. Der står ikke en fejlkode i displayet. Løsning: Aktiver nødstop og frigør det igen. Der skal nu vises to forskellige koder i displayet. Den første kode er en lille firkant øverst i første ciffer i displayet efterfulgt af versionskode, dette er betjeningspanelets softwareversion. Den næste kode er en lille firkant nederst i første ciffer i displayet efterfulgt af versionskode, dette er frekvensomformerens softwareversion. Hvis der ikke vises nogen koder eller, hvis kun den første kode vises, kan fejlen stamme fra enten et defekt kommunikationskabel mellem betjeningspanel og frekvensomformer eller en defekt frekvensomformer. Maskinen er helt død, der er intet lys i betjeningspanelet. Løsning: Kontroller maskinens tilslutning til forsyningsspændingen, hvis tilslutning og forsyningssted er OK, er fejlen enten et defekt kommunikationskabel mellem betjeningspanel og frekvensomformer eller en defekt sikring i frekvensomformeren. Se Servicevejledning side 0 for adgang til frekvensomformeren.

9 9 Te s t p r o g r a m m e r: For at komme ind i maskinens testmode gøres følgende: Hæv kedlen og luk sikkerhedsskærmen, tryk nødstop ind. Hold og inde samtidig med at nødstoppet udløses. Der skal nu gennemløbes fire testprogrammer: Testprogram : Test af felter. Tryk på for at aktivere testprogram : OBS.: Felterne skal påvirkes i nævnte rækkefølge! Tryk kortvarigt på følgende felter:. Maskinen vil nu automatisk køre de næste tre testprogrammer: Testprogram : Test af lysdioder. Tryk på for at aktivere testprogram : De første 0 sek. blinker et -tal i displayet - remix-hukommelsen slettes. Dernæst tændes lysdioderne i speedindikatoren en efter en mens de øvrige lysdioder på betjeningspanelet er tændt. Testprogram : Test af strøm-målingskredsen i frekvensomformeren. Tryk på for at aktivere testprogram : Motoren starter og kører i ca. 0 sek. Efter de 0 sek. skrives en tekst i displayet, denne tekst vil variere og kan kun bruges for at teste funktionen. Testprogram : Test af mikroswitche i sikkerhedskreds. Tryk på for at aktivere testprogram : OBS. Det er vigtigt rækkefølgen overholdes. Der skrives i displayet indtil sikkerhedsskærmen åbnes. Sikkerhedsskærmen åbnes og lukkes. Visningen i displayet skal nu skifte til. Hvis displayet ikke skifter til, så er mikroswitchen ved sikkerhedsskærmen defekt. Kedlen sænkes og hæves igen. Visningen i displayet skal nu skifte til. Hvis displayet ikke skifter til, så er mikroswitchen ved kedelløftet defekt Testen afsluttes ved at trykke nødstop ind og frigøre det igen. Visningen i displayet skal nu være versionskoder for henholdsvis betjeningspanel og frekvensomformer, som tidligere nævnt under VL- styring, fejlkoder og løsningsmuligheder, fejl. De fire forskellige testprogrammer kan køres i vilkårlig rækkefølge og kan også køres individuelt.

10 0 Se rv i c e v e j l e d n i n g: Før en eventuel reparation eller justering, skal spændingen til maskinen afbrydes ved at demontere tilslutningskablet fra tilslutningsstedet. 5A 5B B C 6D 6E 6 6A 6B 6C 6E C A B 5C A 5 B A A 7 D 8B 8 8A Maskinen fastgøres til bord med stk. M6 bolte. Boltens længde skal være 90 mm + bordpladens tykkelse B 8F 8E 8C 8D

11 Bagparten aftages ved at fjerne de skruer (A) Maskinens låg kan aftages når bagparten () er fjernet. Låget skubbes lidt bagud og kan derefter løftes fri. Betjeningspanelet aftages ved at fjerne gummipakningen (A) samt fingerskruen (A) på hjælpetrækket. Møtriken (B) fjernes og dernæst løsnes de stk. skruer (C). Skruerne skal stadig have fat i de to beslag (D), som løftes op sammen med skruerne. Hjælpetrækket udtages ved at fjerne fingerskruen (A), gummipakningen (A) og betjeningspanelet (). Til sidst løsnes pinolskruen (B). 5 Displayprintet aftages ved at løsne skruen (5A) og aftage plastkassen (5B). Derefter løsnes de fire skruer (5C). 6 Poly-V remmen udskiftes på følgende måde: a) Aftag maskinens bagpart () og låg (). b) Løsn de fire skruer (6A), der holder motortraversen (6B) på plads. Ved at skubbe traversen mod maskinens forside, slappes remmen og kan løftes af motorremskiven (6C) og rørehovedremskive (6D). c) Den nye Poly-V rem monteres ved at skubbe den ned over de to remskiver. d) Poly-V remmen strammes ved at skubbe motortraversen mod maskinens bagside. Brug en stor skruetrækker el. lign. til at holde traversen på plads med mens skruerne strammes 6C 6D Motorremskiven kan aftages ved at fjerne låseringen (6E) og derefter benytte et aftrækkerværktøj. Rørehovedremskiven aftages på følgende måde: a) Aftag bagparten (), maskinens låg () og Poly-V remmen (6). b) Skru pinolskruerne (6F) ud af remskiven. Remskiven kan nu løftes af klemringen. c) For at løsne klemringen fra akslen skrues den ene pinolskrue ca. en omgang ned i det midterste pinolhul (6G). Klemringen kan fjernes. 6G 7 Motoren udtages på følgende måde: 6F 6D a) Spændingen til maskinen skal afbrydes, eller tilslutningskablet demonteres fra tilslutningsstedet. b) Aftag bagparten (), maskinen låg (), Poly-V remmen (6). c) Motorkablet demonteres i stikket. d) De fire skruer (6A) fjernes og motortravers (6B) med motor (7) kan nu løftes ovenud af maskinen. 8 Frekvensomformeren udtages på følgende måde: a) Fjern dækpladen (8A) ved at løsne skruerne (8B). b) Fjern skruerne (8C) i bunden af maskinen. c) Frekvensomformer incl. beslag (8D) og trafo (8E) kan nu løftes bagud af maskinen. d) Trafoen kan løsnes fra frekvensomformeren ved at fjerne skruen (8F) A Sikringen skiftes ved at udtage frekvensomformeren (8). skruerne (8G) løsnes og dækkassen (8H) kan fjernes. 8H 8G 8

12 0A 0B 0 0 Rørehovedet aftages på følgende måde: a) Maskinens låg (), betjeningspanel (), hjælpetræk (), Poly-V rem (6) og rørehovedremskive (6D) aftages. b) Låseringen (0A) fjernes og rørehovedet kan nu løsnes ved at slå på akslen (0B) med en bolchehammer. Pas på ikke at tabe rørehovedet! c) Når rørehovedet igen monteres, benyttes et specialværktøj til at trække det på plads og derefter følges ovenstående vejledning i modsat rækkefølge. 5A sikring kan skiftes hvis man trækker den lille skuffe (A) øverst i stikbrønden (B) ud. Hvis sikringen er gået kan den skiftes ud med reservesikringen (C). A B C Stikbrønd (B)

13 Mikroswitch til kedelløft skiftes på følgende måde: a) Dækpladen (8A) på maskinens bagside aftages. b) Frekvensomformer (8) med beslag (8D) tages ud. c) Kedelløftemikroen () med beslag (A) kan udtages ved at løsne de to skruer (B) og fjerne de to ledninger. Mikroen kan nu udskiftes. d) Den ny mikroswitch monteres ved at følge anvisningen bagfra. Der kræves ingen justering. A Mikroswitch til sikkerhedsskærmen skiftes på følgende måde: a) Bagparten (), Maskinens låg () og betjeningspanelet () fjernes. b) Rørehovedremskiven (6D) aftages. c) Toppladen (A) fjernes ved først at fjerne de fire skruer (B) og derefter skruerne (C). d) I begge sider løsnes skruerne (D). Sikkerhedsskærmen drejes ud i vandret position og nu kan sikkerhedsskærm inklusiv beslag (E) med mikroswitch løftes op. Mikroswitchen kan nu skiftes e) Den nye mikroswitch skrues fast på beslaget og vejledningen følges bagfra. E D

14 Kablings diagram:

15 5 Elektrisk diagram: Betjeningspanel Grøn Gul Hvid Grøn Gul Hvid Grøn Gul Hvid Grøn - Gul - Hvid - - Frekvensomformer - - (M) (M) - Brun (M) - Gul/Grøn, - Gul/Grøn (PE) - - Brun - Orange (sikkerhedsskærm) - (kedel) - (T) - - (sikkerhedsskærm) (kedel) Brun (T) Brun Gul/Grøn Hvid Gul/Grøn Brun Brun Motor T=5 o V 0-60V 80-0V Gul/grøn V 90-05V gul/grøn Orange Orange Orange Brun Brun Orange Brun Brun Grøn Gul Hvid Sikkerhedsskærm (PE) (N) (L) CE/Kedel Nødstop Gul/Grøn Brun Gul/Grøn Brun Gul/Grøn Orange Gul For forsyning x>0v Brun For forsyning x<0v

16 Håndtag for kedelløft kan monteres i begge sider af maskinen: 6 I maskinens kedel ligger håndtaget til kedelløft samt dækpropper og en sekskantsnøgle. Håndtaget kan monteres enten i maskinens venstre eller højre side - den store dækprop sættes i hullet på den modsatte side af maskinen. Håndtag for kedelløft. Monter federen i håndtaget.. sæt håndtag med feder på maskinen således at håndtaget peger fremad.. skru skruen i håndtaget ved hjælp af den medfølgende sekskantsnøgle.. sæt den mindste afdækningsprop i håndtaget.. Den store afdækningsprop sættes i hullet på den modsatte side af maskinen. Afdækningsprop

17 7 Indhold af CE Overensstemmelseserklæring, (Maskindirektivet, 006//EC, Bilag II, del A) Contents of the EC Declaration of conformity for machinery, (Machinery Directive 006//EC, Annex II., sub. A) Inhalt der EG Konformitätserklärung für Maschinen, (Richtlinie 006//EG, Anhang II, sub A) Contenu de la Déclaration CE de conformité d une machine, (Directive Machine 006//CE, Annexe II.A) Inhoud van de EG verklaring van overeenstemming voor machines, (Richtlijn 006//EC, Bijlage II, onder A) Contenido de la declaración "CE" de conformidad sobre máquinas, (Directiva 006//EC, Anexo II, sub A) DK GB DE FR NL ES Fabrikant; Manufacturer; Hersteller; Fabricant; Fabrikant; Fabricante: Adresse; Address; Adresse; Adresse; Adres; Dirección: A/S. Wodschow & Co. Industrisvinget. 6, DK 605 Brøndby, Denmark Navn og adresse på den person, som er bemyndiget til at udarbejde teknisk dossier: Name and address of the person authorised to compile the technical file Name und Anschrift der Person, die bevollmächtigt ist, die technischen Unterlagen zusammenzustellen Nom et adresse de la personne autorisée à constituer le dossier technique naam en adres van degene die gemachtigd is het technisch dossier samen te stellen nombre y dirección de la persona facultada para elaborar el expediente técnico Navn; Name; Name; Nom; Naam; Nombre: Kim. Jensen Adresse; Address; Adresse; Adresse; Adres; Dirección: Industrisvinget... 6, DK 605 Brøndby, Denmark Sted, dato; Place, date; Ort, Datum; Lieu, date ; Plaats, datum ; Place, Fecha: Brøndby, Erklærer hermed at denne røremaskine Herewith we declare that this planetary mixer Erklärt hiermit, dass diese Rührmaschine Déclare que le batteur mélangeur ci dessous Verklaart hiermede dat Menger Declaramos que el producto batidora er i overensstemmelse med relevante bestemmelser i Maskindirektivet (Direktiv 006//EC) is in conformity with the relevant provisions of the Machinery Directive (006//EC) konform ist mit den Bestimmungen der EG Maschinenrichtlinie (Direktiv 006//EG) Satisfait à l ensemble des dispositions pertinentes de la Directive Machines (006//CE) voldoet aan de bepalingen van de Machinerichtlijn (Richtlijn 006//EC) corresponde a las exigencias básicas de la Directiva sobre Máquinas (Directiva 006//EC) er i overensstemmelse med følgende andre CE direktiver is in conformity with the provisions of the following other EC Directives konform ist mit den Bestimmungen folgender weiterer EG Richtlinien Est conforme aux dispositions des Directives Européennes suivantes voldoet aan de bepalingen van de volgende andere EG richtlijnen está en conformidad con las exigencias de las siguientes directivas de la CE 00/08/EC... Endvidere erklæres det And furthermore, we declare that Und dass Et déclare par ailleurs que En dat Además declaramos que at de følgende (dele af) harmoniserede standarder, er blevet anvendt the following (parts/clauses of) European harmonised standards have been used folgende harmonisierte Normen (oder Teile/Klauseln hieraus) zur Anwendung gelangten Les (parties/articles des) normes européennes harmonisées suivantes ont été utilisées de volgende (onderdelen/bepalingen van) geharmoniseerde normen/nationale normen zijn toegepast las siguientes normas armonizadas y normas nacionales (o partes de ellas) fueron aplicadas EN5:000 ; EN600 :006; EN00 : EN00 :005; EN :007; EN :007...

18 8 Innehåll i EG försäkran om maskinens överensstämmelse, (Maskindirektivet 006//EG, bilaga, A) Contenuto della dichiarazione CE di conformità per macchine, (Direttiva 006//CE, Allegato II, parte A) Sisukord EÜ masina vastavusdeklaratsioon, (Masinadirektiiv 006//EÜ, lisa II, punkt A) Treść Deklaracja zgodności WE dla maszyn (Dyrektywa maszynowa 006//WE, Załącznik II, pkt A) Sisältö EY vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta (Konedirektiivi 006//EY, Liite II A) SE IT EE PL FI Tillverkare; Fabbricante; Tootja; Producent; Valmistaja: Adress; Indirizzo; Aadress; Adres; Osoite: A/S. Wodschow & Co. Industrisvinget. 6, DK 605 Brøndby, Denmark Namn och adress till den person som är behörig att ställa samman den tekniska dokumentationen: Nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico Tehnilise kausta volitatud koostaja nimi ja aadress Imię i nazwisko oraz adres osoby upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej Henkilön nimi ja osoite, joka on valtuutettu kokoamaan teknisen tiedoston Namn; Nome e cognome; Nimi; Imię i nazwisko; Nimi: Kim. Jensen Adress; Indirizzo; Aadress; Adres; Osoite: Industrisvinget... 6, DK 605 Brøndby, Denmark Ort och datum; Luogo e data; Koht, kuupäev; Miejscowość, data; Paikka, aika: Brøndby, Försäkrar härmed att denna blandningsmaskin Con la presente si dichiara che questo mixer planetaria Deklareerime käesolevaga, et Planetaarmikseri Niniejszym oświadczamy, że mikser planetarny vakuuttaa, että tämä mikseri tyyppi överensstämmer med tillämpliga bestämmelser i maskindirektivet (006//EG) is è conforme alle disposizioni della Direttiva Macchine (Direttiva 006//CE) vastab kehtivatele masinadirektiivi (006//EÜ) nõuetele spełnia wymagania odpowiednich przepisów dyrektywy maszynowej (006//WE) on konedirektiivin (006//EY) asiaankuuluvien säännösten mukainen överensstämmer med bestämmelser i följande andra EG direktiv è conforme alle disposizioni delle seguenti altre direttive CE vastab järgmiste EÜ direktiivide nõuetele spełnia wymagania przepisów innych dyrektyw WE on seuraavien muiden EY direktiivien säännösten mukainen 00/08/EC... Vi försäkrar dessutom att e che Lisaks ülaltoodule deklareerime, et Ponadto oświadczamy, że ja lisäksi vakuuttaa, että följande (delar/paragrafer av) europeiska harmoniserade standarder har använts sono state applicate le seguenti (parti/clausole di) norme armonizzate kasutatud on järgmisi Euroopa harmoniseeritud standardeid (või nende osi/nõudeid) zastosowano następujące części/klauzule zharmonizowanych norm europejskich seuraavia eurooppalaisia yhdenmukaistettuja standardeja (tai niiden osia/kohtia) on sovellettu EN5:000 ; EN600 :006; EN00 : EN00 :005; EN :007; EN :007...

19 9

20 0 A/S WODSCHOW & CO. Industrisvinget 6 DK-605 Brøndby Denmark Phone: 88 Telefax: 80

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING RN0 VL- 005 ORDER NO.: 00_VL DK Original betjeningsvejledning A/S Wodschow & Co. Kirkebjerg Søpark 6 DK-605 Brøndby Denmark Phone: +5 88 www.bearvarimixer.com info@wodschow.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING AR30 AR40 / AR40P AR60 / AR60P AR80 - AR100

BETJENINGSVEJLEDNING AR30 AR40 / AR40P AR60 / AR60P AR80 - AR100 BETJENINGSVEJLEDNING AR0 AR40 / AR40P AR60 / AR60P AR80 - AR100 MK-1S 022010 ORDER NO.: 0062 DK Original betjeningsvejledning A/S Wodschow & Co. Industrisvinget 6 DK-2605 Brøndby Denmark Phone: +45 4 44

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KODIAK CR30 082014 ORDER NO.: 00512 DK Original betjeningsvejledning A/S Wodschow & Co. Kirkebjerg Søpark 6 DK-2605 Brøndby Denmark Phone: +45 43 44 22 88 www.bearvarimixer.com info@wodschow.dk

Læs mere

BJØRN VARIMIXER BETJENINGSVEJLEDNING

BJØRN VARIMIXER BETJENINGSVEJLEDNING BJØRN VARIMIXER BETJENINGSVEJLEDNING 1 RN20 2 3 MASKIN NR.: MK-I I 0 Kedlen placeres i kedelarmene. Kontroller at kedlen sidder korrekt. 4 Røreværktøjet placeres i bajonetakslen. Tappen på røreværktøjet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING AR30 AR40-AR40P AR60-AR60P

BETJENINGSVEJLEDNING AR30 AR40-AR40P AR60-AR60P BETJENINGSVEJLEDNING AR30 AR40-AR40P AR60-AR60P VL- 050 ORDER NO.: 003-VL DK Original betjeningsvejledning A/S Wodschow & Co. Industrisvinget 6 DK-605 Brøndby Denmark Phone: +45 43 44 88 Telefax: +45 43

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING RN20/VL2 092017 ORDER NO.: 00009_VL2 DK Original betjeningsvejledning A/S Wodschow & Co. Kirkebjerg Søpark 6 DK-2605 Brøndby Denmark Phone: +45 43 44 22 88 www.bearvarimixer.com info@wodschow.dk

Læs mere

ERGO BEAR 4 0 / 6 0 / 8 0 / 1 0 0. Hurtigere, mere skånsom og enkel betjening

ERGO BEAR 4 0 / 6 0 / 8 0 / 1 0 0. Hurtigere, mere skånsom og enkel betjening ERGO BEAR 4 0 / 6 0 / 8 0 / 1 0 0 Hurtigere, mere skånsom og enkel betjening S t a n d a r d u d s t y r O v e r b l i k Til ERGO BEAR i størrelserne 40, 60, 80 og 100 L leveres følgende udstyr: Vari-Logic

Læs mere

. Apparatet må kun bruges af professionelle. Lacl aldrig et fladt batteri sidde i apparatet, da dette kan

. Apparatet må kun bruges af professionelle. Lacl aldrig et fladt batteri sidde i apparatet, da dette kan {D Vink Biggenstaartcoupeerder @ Vink Piglet's Tailcutter (G) vink Ldcoupe Queue de Porcelet GD Vink Ferkelschwanz-kupiergeråt ad Vink Tagliacode GD VinkGrisehateklipper Vink Livestock equipment {p Vink

Læs mere

BJØRN Varimixer RN10 VL-2 OG RN20 VL-2 - HELT VARIABLE TRINLØS HASTIGHED - FULD EFFEKT

BJØRN Varimixer RN10 VL-2 OG RN20 VL-2 - HELT VARIABLE TRINLØS HASTIGHED - FULD EFFEKT BJØRN Varimixer RN10 V-2 OG RN20 V-2 4 HASTIGHEDER - HET VARIABE TRINØS HASTIGHED - FUD EFFEKT SPECIA UDSTYR RN20 V-2 A B C D E F G H I J K M N O Kan kun anvendes til RN10 V-2 RN10 V-2 / RN20 V-2 Kan kun

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING AR0 AR0 AR0P AR0 AR0P VL-S 0 ORDER NO.: 00-VL-S DK Original betjeningsvejledning AS Wodschow & Co. Industrisvinget DK-0 Brøndby Denmark Phone: + 88 Telefax: + 80 info@wodschow.dk www.bearvarimixer.dk

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Brugsvejledning Luftrenser

Brugsvejledning Luftrenser Brugsvejledning Luftrenser A300/A600/A700/A1700/A2500 HEPA A300 HEPA A600 HEPA A700 HEPA A1700 HEPA A2500HEPA 1 Tillykke med din nye Pullman Ermator Pullman Ermator bygger på mange års erfaring under navnet

Læs mere

S N D UK side 2-5 Bruksanvisning sida 6-9 Bruksanvisning side 10-13 Bedienungsanleitung seite 14-17 User instructions side 18-21 ESL 1WM EXHAUSTO A/S Odensevej 76-55 Langeskov Tel. + 65 66 12 34 Fax +

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Brugsanvisning El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate IVO Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3.

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Inden første cykeltur

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

AR140 - AR200 MK-III

AR140 - AR200 MK-III BJØRN - OURS BEAR - BÄR - OSO VARIMIXER BETJENINGSVEJLEDNING BETJENING - INSTALLATION - VEDLIGEHOLDELSE - SERVICE AR140 - AR200 MK-III ISSUE - AUSGABE - UDGAVE 4 A/S WODSCHOW & CO. Denmark 032004 ORDRE

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T4

Original brugermanual for Skindrenser T4 Original brugermanual for Skindrenser T4 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Skindrenseautomat

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat Original brugermanual for Jasopels Farm Cat 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Farm

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

Fartpilot & begrænser til biler hvor der eftermonteres en OE begrænser arm.

Fartpilot & begrænser til biler hvor der eftermonteres en OE begrænser arm. Instruction Hassellunden 16 2765 Smørum Denmark www.dcscandinavia.dk info@dcscandinavia.dk Comfort Cruise Fartpilot & begrænser til biler hvor der eftermonteres en OE begrænser arm. Dette sæt anvender

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING Indhold 1. Produktinformation... 2 2. Indhold... 2 3. Anvendelse... 2 4. Funktion... 2 5. Garanti... 2 6. Specifikationer og dimensioner... 3 7. Installation... 4 8.

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler TIL HRO. Roterende varme- FRA AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler TIL HRO. Roterende varme- FRA AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler LRB Lydreducerende box FIB Posefilter TIL HRO VEC Ventilator LRB Lydreducerende box LRB Lydreducerende box VEC Ventilator Roterende

Læs mere

Elektrisk converter til støtteben. designet til brug på campingvogne og campere

Elektrisk converter til støtteben. designet til brug på campingvogne og campere Elektrisk converter til støtteben designet til brug på campingvogne og campere Betjening Med dette sæt konverteres de manuelt betjente støtteben til elektrisk drift. Motoren driver den eksisterende spindel

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Udgave 1.0 10 2013. Sprog: Dansk.

Udgave 1.0 10 2013. Sprog: Dansk. Der tages forbehold for produktændringer. Copyright: Welldana Innocare. Udgave 1.0 10 2013. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye BioBidet. Denne manual skal gennemlæses grundigt og forstået forud for montage

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne.

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. SPAHN reha GmbH Manual til Vasketoilet VAmat C-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: elldana Innocare. Udgave 1,0 09

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Havetraktor PANTHER. AJ110 4x4, 4x2. Brugermanual

Havetraktor PANTHER. AJ110 4x4, 4x2. Brugermanual Havetraktor PANTHER AJ110 4x4, 4x2 DK Brugermanual For STARJET AJ102/AJ102 4 4/AJ110/AG122 havetraktorer er brugermanualen blevet udvidet og tilpasset i de følgende kapitler: 1.2 HAVETRAKTORENS HOVEDDELE

Læs mere

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200 BRUGERMANUAL DK Tango VARIANT: 100, 100EL, 200 & 200EL Manual. nr. 105015 Tango 100 Artrodese Tango 100 Tango 200 Tango 100El Tango El Ståstøtte Tango 200El INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 10.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Drejeskive fra Märklin/Fleischmann

Drejeskive fra Märklin/Fleischmann Drejeskive fra Märklin/Fleischmann Märklin og Fleischman har en fælles drejeskive med op til 48 tilslutningsspor. Drejeskiven har et mekanisk låsesystem der bevirker at broen kan stoppe præcis ud for tilslutningssporet.

Læs mere

Instruktion Kædemotor serie HCM. Type: HCMA(R) (230 V AC)

Instruktion Kædemotor serie HCM. Type: HCMA(R) (230 V AC) Instruktion Kædemotor serie HCM Type: HCMA(R) (230 V AC) Sikkerhed - Forsynings spænding 230 V AC! - Må kun tilsluttes af Autoriseret personel! - Det er nødvendig at sikre sig at ingen personer er I nærheden

Læs mere

Brugsanvisning. TL-5209 Keramisk Toaster

Brugsanvisning. TL-5209 Keramisk Toaster Brugsanvisning TL-5209 Keramisk Toaster Version 1.0 APR 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Generelt...3 2.1. Fabrikant... 3 2.2. Maskinskilt... 3 3. Oversigt og anvendelse...4

Læs mere

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug.

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. INDEKS.: Side 2 = Opstilling Side 3 Betjening af maskinen Side 4 = Montering af skæresæt Side 5 = Fejlårsager Side 6 = Garanti

Læs mere

ALPHA Gulvslibemaskine

ALPHA Gulvslibemaskine LPH Gulvslibemaskine Brugsanvisning OBR INTERDIMNT ps Roustvej 90-6800 Varde, DK Telefon + 45 76 94 08 22 Fax +4576940722 e-mail: cobra@cobra-interdiamant.com www.cobra-interdiamant.com VR nr.: 25 30 80

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1. PRO-MOVEC 200W og 250W System

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1. PRO-MOVEC 200W og 250W System REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1 PRO-MOVEC 200W og 250W System 2008/2010 Indholdsfortegnelse 1. Komponentplacering... 3 2. Nødvendigt specialværktøj... 4 2.1 Specialværktøj 250W system... 4 2.2 Specialværktøj

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Fartpilot & Begrænser til biler med OE begrænser

Fartpilot & Begrænser til biler med OE begrænser Instruction Hassellunden 16 2765 Smørum Denmark www.dcscandinavia.dk info@dcscandinavia.dk Comfort Cruise Fartpilot & Begrænser til biler med OE begrænser Dette sæt anvender den original monteret fartbegrænserarm

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK DK: Samlevejledning og sikkerhedsbestemmelser NO: Monteringsinstruksjoner og sikkerhetsbestemmelser SE: Monteringsinstruktioner och säkerhetsföreskrifter FI: Asennusohjeet ja turvamääräykset Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline

Læs mere

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 2 SVENSKA 8 9 Z S X Y W V 10 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

Betjeningsvejledning for friture model :

Betjeningsvejledning for friture model : Betjeningsvejledning for friture model : FKE169EG FKE1615EG FKE169DG FKE1615DG FKE1621DG FKE2515 G (15kW) FKE2521G (21kW) Fig. 1 Tilslutning : Apparatet skal tilsluttes for 400V+jord+0,(eller 3X230V,Norge)

Læs mere

Brugsanvisning. FlexCare lejer type 1000 til 7000. Indhold. 1 - Advarsel. Serie 6200 er undtaget

Brugsanvisning. FlexCare lejer type 1000 til 7000. Indhold. 1 - Advarsel. Serie 6200 er undtaget Brugsanvisning FlexCare lejer type 1000 til 7000 Serie 6200 er undtaget Indhold 1. Advarsel 2. General brug af FlexCare leje 3. Indstilling af hjul 4. Indstilling af lejets højde 5. Indstilling af hovedsektion

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Bundsuger til private svømmebassiner. Model: Junior, Senior og RC.

Bundsuger til private svømmebassiner. Model: Junior, Senior og RC. Bundsuger til private svømmebassiner. Model: Junior, Senior og RC. Pool Valet Junior. Pool Valet Senior. Pool Valet RC med fjernbetjening. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

MIX-IT... Det komplette sortiment fra BJØRN Varimixer. Dansk kvalitet siden 1915

MIX-IT... Det komplette sortiment fra BJØRN Varimixer. Dansk kvalitet siden 1915 MIX-IT... Det komplette sortiment fra BJØRN Varimixer Dansk kvalitet siden 1915 DK TEDDY 5 L UDEN HJÆLPETRÆK MED HJÆLPETRÆK VÆRKTØJ INKLUDERET RUSTFRIT STÅL Kedel og låg TILBEHØR Stænkskærm Ifyldningstragt

Læs mere

Vejledning for brug af højdeindstillelige pusleborde

Vejledning for brug af højdeindstillelige pusleborde DENNE PLACERES SYNLIGT PÅ VÆGGEN Vejledning for brug af højdeindstillelige pusleborde Efterlad ALDRIG et barn på puslebordet uden opsyn Det anbefales, at puslebordet kun betjenes af personalet Vær særlig

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac. Lille Viking Brugervejledning Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Tvangsblander Manual. EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivets bilag II.A. Egegårdsvej 2-4, DK 2610 Rødovre

Tvangsblander Manual. EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivets bilag II.A. Egegårdsvej 2-4, DK 2610 Rødovre EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivets bilag II.A Fabrikant Tvangsblander Manual SoRoTo Maskiner Aps Ved Damhussøen 2720 Vanløse Danmark erklærer hermed, at SoRoTo Tvangsblander Typer: 40L/30,

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Original brugermanual for Softbørsten

Original brugermanual for Softbørsten Original brugermanual for Softbørsten 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Softbørste

Læs mere

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet!

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! Smartbox, 0-6900-8 Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5956 / 0.0.2009 Indholdsfortegnelse:. ANVENDELSE...2 2. KOMPONENTLISTE.... TILSLUTNING AF SMARTBOX...4.

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

DK MONTERINGSVEJLEDNING KNÆKARMSMARKISE SUN 2000 + 4000

DK MONTERINGSVEJLEDNING KNÆKARMSMARKISE SUN 2000 + 4000 DK MONTERINGSVEJLEDNING KNÆKARMSMARKISE SUN 2000 + 4000 Udgave 01 23-02-2009 Udgave 01 23-02-2009 12:01 Side 2 af 12 Indexliste: 4 Modtagerkontrol. 4 Montagetyper. 5 Montage. 5 Befæstigelse. 6 Justering

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Montering af Automatik K19 Klargøring af stangtrækket: Anbring stangen på et par bukke og monter Det

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel.

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Information 2 Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Man skal på forhånd have modtaget en oplæring omkring nedenstående

Læs mere

1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10.

1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10. 1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10. Plastik beslag 11. Adapter (6VDC, 500mA) M8x70 bolt (4)-4 M8x15mm skrue

Læs mere

G5800 G7800 DK v1.10.2

G5800 G7800 DK v1.10.2 A. General advarselsbeskrivelse til installatøren ALMINDELIGE Sikkerhedsmæssige forpligtelser Inden du installerer automatikken, bør Torsion fjederen være afbalanceret med vægten af porten. Porten skal

Læs mere

28 Udvidede servicefunktioner

28 Udvidede servicefunktioner 8 Udvidede servicefunktioner Der er mulighed for udvidede servicefunktioner, f.eks. tilpasning af primærdata og ændring af tariftab ved brug af ekstern software. Landis+Gyrs serviceprogram MAP10, som udover

Læs mere

Aftageligt anhængertræk AK6 - Brugervejledning

Aftageligt anhængertræk AK6 - Brugervejledning Aftageligt anhængertræk AK6 - Brugervejledning DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring.

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring. Tidsur til Ridebanespring Model: Sønderborg Med visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Visning af starttid for næste klasse.

Læs mere