Tema 16 Værdier og religion - Individ og Samfund Værdier kvantiteter kvaliteter bedre værdifuldt Værdier handler om moral , det gode

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tema 16 Værdier og religion - Individ og Samfund Værdier kvantiteter kvaliteter bedre værdifuldt Værdier handler om moral , det gode"

Transkript

1 Tema 16 Værdier og religion - Individ og Samfund Du skal kunne forklare, hvordan styreformen (magten) i et samfund kan grundlægges på to vidt forskellige måder. Du skal kunne fortælle noget om, hvordan religionens rolle i det danske samfund har ændret sig de sidste 1000 år. Du skal kunne forklare, hvad vigtige menneskelige er. Og du skal forstå og kunne skelne mellem de meget forskellige religiøse opfattelser, som findes i det moderne samfund, som mere og mere bliver multietnisk og multireligiøst. Hvilket livssyn eller religion stammer de forskellige fra? Begreber Værdier er noget andet end naturvidenskab. Naturvidenskab tæller, måler og vejer. Naturvidenskab handler således mest om kvantiteter (mængder). Værdier handler om kvaliteter. Hvorfor er noget bedre end andet, - mere værdifuldt. Værdier handler om moral, det gode, det meningsfulde, det skønne og det sande. Man kan inddele i tre kategorier (efter psykoanalytikeren Victor E. Frankl): Værdier ud fra legemet: de skabende, fx arbejdet Værdier ud fra sjælen: oplevelses, fx hengivelse til kunst og musik Værdier ud fra ånden: indstillings, fx forholden sig til sin skæbne At dette har værdi vil de allerfleste mennesker nok være enige om. Men hvad betyder så hent konkret, når vi taler om religion, moral og politik? Oplysningstiden (se tema 15) satte gang en meget stor forandringsproces i synet på ne. Kristendommen blev forandret af oplysningstiden: Bibelen blev fra nu af ikke kun betragtet som en åbenbaring, men også som en almindelig bog skrevet af mennesker. Derfor måtte Bibelen også undersøges historisk-kritisk for at finde den rigtige forståelse af teksterne ud fra deres baggrund. Naturvidenskaben fik en selvstændig anerkendelse ved siden af Bibelen. Bibelen forblev autoritet for troen og den kristne moral, men ikke længere for naturvidenskaben. Tro og Viden blev adskilt til hvert sit selvstændige faglige område. Ateismen voksede ud af oplysningstiden: Oplysningstiden ville frigøre menneskets fornuft fra alle autoriteter, så den kun stolede på sig selv. Hermed var vejen lagt for et helt nyt livsgrundlag: det autonome menneske (auto-nom = selv + lovgivende), det selvlovgivende menneske. Ateismens to væsentligste kilder til erkendelse af, hvad der er sandt, er fornuften og naturvidenskaben. Naturvidenskab tager udgangspunkt i fysis = naturen. Det er den materielle verden, fra atomerne til stjernerne. Normalt anerkender ateister kunne med sikkerhed, at den fysiske verden eksisterer. Derfor kan de fleste ateister også kaldes materialister. Udviklingslæren er for ateister normalt hele nøglen til forståelsen af alle livsfænomener, herunder livets opståen, bevidsthed og fornuften. Ifølge denne forståelse var der i begyndelsen ingen fornuft (logos) til i verden. Fornuft, bevidsthed, liv og ånd er blevet til uden af der i begyndelsen var nogen fornuft, ånd eller vilje. Der er ingen skaber, mening, mål eller givet opgave på forhånd for mennesket. To livstolkninger står skarpt overfor hinanden. To berømte bibelcitater og citatet af Jacques Monod kan tydeliggøre dette. Plan/fornuft - tilfældighed/materie: I begyndelsen skabte Gud Himmelen og Jorden (1. Mos kap. 1,1) I begyndelsen var Ordet (= logos, meningen) (Johs. Ev. Kap 1,1) Den rene tilfældighed og den alene, altså absolut, men blind tilfældighed, er roden til udviklingens storslåede bygningsværk. (Citat fra Tilfældigheden og nødvendigheden, Fremad 1971, side 106) Spørgsmålet om Gud og det guddommeliges eksistens er central. Humanismen i dag - modsat renæssancen - tænker ikke Gud med. Ateismen afviser alle guder.

2 Tekster - billeder - oversigter Styreformer og religionsfrihed Der findes grundlæggende kun tre forskellige styreformer: Formynderstyre. Folket er under en andens myndighed, ligesom børn under forældres myndighed, men under denne styreform bliver voksne aldrig myndige og får ret til at bestemme. Sådan har alle lande været regeret indtil tallet. Kun med en lille undtagelse i Grækenland i ca. 200 år i de græske bystater. Nogle mener også at vikingerne havde nogle styreformer, som minder lidt om demokrati. Oplyst enevælde (se solkongen >) er betegnelsen for styreformen i Danmark (og de fleste europæiske lande) i tallet. Den enevældige konge skulle være vidende og oplyst - landets faderfigur. I formynderstyre var der ikke religionsfrihed. Kongen valgte landets religion, og alle skulle følge denne tro. I Danmark var kun den lutherske tro tilladt. Det var også forbudt at være katolik. Man kunne blive straffet, hvis man ikke ville lære katekismen eller gå i kirke. Kirketvangen blev først ophævet i 1849, da Danmark fik sin første frie Grundlov. Folkestyre betyder, at folket styrer sig selv. Enten ved at alle samles eller stemmer elektronisk via nettet, eller - normalt - ved at man vælger nogle repræsentanter, som derefter udgør et parlament, eller et Folketing. Det kaldes et repræsentativt demokrati. Et vigtigt spørgsmål er så: Hvem er myndige, og hvem må eller kan stemme. Et folkestyre (= demo-krati, demos=folk) forudsætter at folket er oplyst for at kunne have en myndighed over livsvigtige beslutninger. Med demokratiet fulgte alle frihedsrettighederne: Se Grundloven og erklæringen om menneskerettighederne.(se Tema 15) I Danmark er det kun kongehuset, som ikke har religionsfrihed. Det skal være medlem af Folkekirken. (Folketinget >) Anarki, betyder ikke-styre. Det er fravær af faste principper og samfundsmæssige organer og institutioner, som administrerer, styrer og regulerer samfundet. Derfor er anarki i grunden slet ikke en styre-form, men en mangel på samme. Somalia er pt. et anarki og styres af ingen og alle. Oplysningstiden medførte: Undervisningspligt og skolegang for alle Ret til medbestemmelse : Én mand = én stemme (siden (fra 1915) også kvinder og unge) Frihedsrettigheder for alle Religionsfrihed Forsideblad Ytringsfrihed til Grundloven Forsamlingsfrihed fra 1849 > Trykkefrihed Demonstrationsfrihed

3 Oversigter Dansk kultur og religion - fra Middelalder til multikultur I vikingetiden - omkring år bliver Danmark samlet til ét land under et fælles kongehus. Hus betyder, at danskerne er samlede ligesom i én fælles familie = ét hus. Den danske kultur (religion, kunst, videnskab) blev til som resultat af vi tog imod påvirkninger og lærdom fra forskellige kulturer. Disse er Den gamle nordiske kultur, som vi allerede havde (jernalderens teknik og gudetro) Med kristendommen kom den jødiske morallov (de ti bud) og Jesu etik og forbillede for tilgivelse og barmhjertighed (fx Bjergprædikenen, Tema 2) og det jødiske menneskesyn (Urhistorien, Tema 5) Den antikke græske og romerske kultur har været den vigtigste inspirationskilde for filosofien, kunsten, naturvidenskaben og demokratiet. Danmark skabte ikke selv de nye kulturstrømninger: Renæssancen kom fra Sydeuropa med humanismen til os omkring fra omkring år 1500, og oplysningentiden kom med meget nyt fra omkring år 1800: Kritik af det bestående, af kirken, af Bibelen, af enevælden, af den gammeldags videnskab. Vi fik den nye grundlov i 1849 og demokratiet kunne begynde. Danskerne fik frihedsrettighederne og i 1915 fik også kvinder stemmeret og kønnene blev ligeberettiget i samfundet. Kristendommen mistede sin eneret i samfundet. Samfundets offentlige institutioner blev sekulariserede (af-kristnede). I dag præges kulturen i Danmark af flere strømninger: Af en international strømning, - ord som globalisering og EU. Der er krav om globalt ansvar fx for miljøet. USA præger kulturlivet gennem, fx Hollywood. Gennem rejser, global handel, TV og internettet foregår en konstant kulturudveksling. Befolkningssammensætningen bliver i stigende grad multi-etnisk. Det medfører en stærkt stigende religiøs spredning og forskellighed. Folkekirken (80% af befolkningen) mister løbende nogle procent af sine medlemmer. I nogle områder udgør folkekirken under halvdelen af befolkningen. Det skyldes tilflytning af ny-danskere med anden religion, især islam. De traditionelle frikirker står uændret i antal medlemmer. Den katolske kirke og de etniske kirker (af fx afrikanske eller irakiske kristne) vokser på grund af tilflytningen. Humanisme og Ateisme fremstår mere og som selvstændige livssyn og disse søger i disse år at etablere selvstændige ikkekristne ritualer ved fx begravelse/bisættelse og konfirmation, fx kaldet non-firmation. Den moderne danske kultur er en multikultur, som ikke præges af én bestemt religion. Når ingen religioner må tilgodeses i det offentlige rum frem for andre, bliver de moderne samfund ofte prægede af fravær af religion og kommer derfor til at fremstå ateistisk (= ingen Gud) og udpræget relativistiske: Dvs. Der findes ingen faste sandheder; det ene kan være ligeså sandt som noget andet. Mange vælger mange i dag en blanding af fra forskellige religioner og livssyn. Mange moderne menneskers livssyn er individualistisk: Den enkelte er selv i centrum uden at anerkende nogen højeste eller evige sandheder. Den proces med mennesket i centrum, som begyndte i renæssancen og fik turbo på i oplysningstiden er nået til sin yderste konsekvens i den moderne kultur: Først var Gud alene i centrum (= Middelalderen), som kom mennesket og fællesskabet også ind i centrum sammen med Gud (= Renæssancen), men nu er det enkelte individ selv kommet alene i centrum i manges liv. En ny slags individualistisk religion er opstået ved siden af de gamle religioner som kristendommen, islam, jødedom, buddhisme og hinduisme, som fortsat udgør langt størstedelen af menneskehedens religioner. I de multietniske samfund møder man hele tiden et stort antal forskellige religiøse budskaber og holdninger, som man må forholde sig til: Hvad vælger man at tro på og hvad er værdifuldt? Det værdifulde må ethvert menneske søge at give videre til sine børn og efterkommere. - Reklamerne råber hver dag op om, hvad der er værdifuldt, nemlig forbrugsvarer og oplevelser til sig selv. Det kaldes også materialisme. At vælge og finde et ståsted er livsnødvendigt midt i mylderet. Hvad er sandhed?

4 Perspektivering Emne Livsfilosofi og etik Bibelske Fortællinger Kristendommens udtryk Ikke kristne Religioner I Hvad vil det sige, at være et menneske? Begyndelse og urhistorie (skabelse og syndefald) Bibelen, historie og forkyndelse Buddhisme og hinduisme Østens religioner II Hvad er det gode liv? (lidelse, det onde og etik) Lignelser og Guds rige (fornyelse, håb) Kirkehistorien og dens personer (kronologi, reformationen) Konge, folk og kirke Islam III Tro og Viden (religion og naturvidenskab) Udviklingslæren og naturvidenskaben Mirakler og påske (tilgivelse, frelse) Kirker og ritualer Ikke-kristen livstolkning Ateisme, humanisme og Sekularisering IV Gud guder (sandhed og religion) Hvad er sandhed? Evangeliernes Jesus-fortælling (næstekærlighed og discipelskab) Trosbekendelser og kunst (tro, håb, kærl.) Værdier og religion - Individ og samfund Links og pensum Se links tema 15 Teksterne Erklæringen om menneskerettighederne Erklæringen om menneskepligterne

5 Østen Vesten Tilegnelse/begrebsspil Hvor kommer ordene, ne, budskaberne og holdningerne fra? - Klip de små brikker ud og sorter dem mellem livssynene og religionerne, hvor de hører hjemme. Kristendommen Brahman sandheden kommer fra fornuften OG troen zoneterapi påske Mekka og Medina Muhammed Nirvana verden er skabt med en mening verden er evig Islam billedforbud der findes mange guder sandheder kommer kun fra fornuften der findes ingen guder meditation frelse er oplysning fra uvidenhed Ateisme Ramadan mennesket er skabt i Guds billede Buddha Kristus Allah frelse modtages ved at tro zoneterapi opstandelse reinkarnation Hinduisme Richard Dawkins Yin og Yang akupunktur karmaloven Jesus er kun en profet Khrisna Buddhisme Jesus er Guds Søn den ottefoldige vej Livshjulet Koranen nonfirmation Livets mening skaber mennesket selv Atman OM tro, håb og kærlighed søndagsgudstjeneste Kinesiske traditioner Bibelen Treenigheden fredagsbøn mantra guru forfædredyrkelse

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten.

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten. TROENS TRÆ ISRAEL INDHOLD Tekst: ORLA BORG. Illustration og layout: RINA KJELDGAARD PARADIS Side 13 DOMMEDAG Side 12 DEN KRISTNE TRO Side 9 DEN JØDISKE TRO Side 10 DEN MUSLIMSKE TRO Side 11 MOSES Side

Læs mere

Mariologisk Psykologi

Mariologisk Psykologi Mariologisk Psykologi Jakob Munck - 2 - MARIOLOGISK PSYKOLOGI *** INDLEDNING... - 5 - *** Den mariologiske model... - 8 - *** Marias egenskaber... - 9 - *** Egenskaber og ikoner... - 11 - *** Afslutning

Læs mere

TRO ELLER IKKE TRO.... et ateistisk supplement til religionsundervisningen

TRO ELLER IKKE TRO.... et ateistisk supplement til religionsundervisningen TRO ELLER IKKE TRO... et ateistisk supplement til religionsundervisningen HVORFOR ER DER BRUG FOR ET ORD FOR IKKE AT VÆRE RELIGIØS? NÅR MAN SKAL BESKRIVE sig selv, f.eks. på Facebook og andre sociale medier,

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Alle interview fra Gud i skolen fuld længde

Alle interview fra Gud i skolen fuld længde Alle interview fra Gud i skolen fuld længde 1 Indholdsfortegnelse Interview med Peter Skov-Jakobsen, biskop i Københavns Stift... 3 Interview med Abdul Wahid Pedersen, imam... 21 Interview med Czelaw Kozon,

Læs mere

Empati og næstekærlighed Anton Eg Andersens foredrag på Regionskonferencen 13. juni 2015

Empati og næstekærlighed Anton Eg Andersens foredrag på Regionskonferencen 13. juni 2015 Empati og næstekærlighed Anton Eg Andersens foredrag på Regionskonferencen 13. juni 2015 Tak for indbydelsen og velkomsten. Det er en ære og et privilegium for mig at blive bedt om at komme og tale til

Læs mere

Det Ny Babylons to love!

Det Ny Babylons to love! 1 4004 dyrets-mærkeny Det Ny Babylons to love! Før du læser denne bog eller endnu bedre, før du med din Bibel i hånden begynder at undersøge om det jeg her skriver om er i overensstemmelse med det der

Læs mere

Jesus i Jerusalem. Ugens vers. Da han kom nærmere og så byen, græd han over den (Luk 19,41).

Jesus i Jerusalem. Ugens vers. Da han kom nærmere og så byen, græd han over den (Luk 19,41). 12 Jesus i Jerusalem TIL SABBATTEN 20. JUNI 2015 Ugens vers Introduktion Da han kom nærmere og så byen, græd han over den (Luk 19,41). Den sidste uge i Jesu liv her på jorden fandt sted i Jerusalem. Store

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg. Side 36 og 37 Interviewe del 2. Islams udbredelse

Indholdsfortegnelse. Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg. Side 36 og 37 Interviewe del 2. Islams udbredelse 2 Indholdsfortegnelse. Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 10 Indholdsfortegnelse Indledning Islams udbredelse Islams udspring Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg Side 36 og 37 Interviewe del 2 Du skal

Læs mere

Etik & Moral - esoterisk belyst

Etik & Moral - esoterisk belyst 1 Etik & Moral - esoterisk belyst Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Etik & Moral - esoterisk belyst Af Erik Ansvang Der er endnu ikke fundet et ord, som fyldestgørende beskriver instinktet for det gode

Læs mere

LIV OG RELIGION 9 Grundbog

LIV OG RELIGION 9 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå LIV OG RELIGION 9 Grundbog Af Carsten Bo Mortensen; John Rydahl; Mette Tunebjerg Dette er en pdf-fil med Liv og religion 9, Grundbog

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25).

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). 11 At leve i tro TIL SABBATTEN 14. MARTS 2015 Ugens vers Introduktion Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). Mange røster kalder på os fra alle mulige

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Tir Nan Og Punkt 1 Se filmen Punkt 2 Tal om filmen i gruppen TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Punkt 3 Læs om forskellige opfattelser af hvad der sker, når vi dør i teksterne nedenfor. Svar på de spørgsmål,

Læs mere

Helsingør Stiftsbog 09. xxxxxxx

Helsingør Stiftsbog 09. xxxxxxx Helsingør Stiftsbog 09 xxxxxxx 1 Helsingør Stiftsbog 2009 Her går det godt! REdaktion: Claus Bjerregaard Jan Ulrik Dyrkjøb Kirsten Grønbech Steffen Ravn Jørgensen Ove Kollerup Lise Lotte Rebel Rebecca

Læs mere

HJEM FØR OG EFTER DØDEN

HJEM FØR OG EFTER DØDEN HJEM FØR OG EFTER DØDEN Projekt af: Emma, Anine, Sia og Frederik 1 2 Indholdsfortegnelse Side 1: forside Side 2: Indholdsfortegnelse Side 3: Indledning Side 4-5: Buddhisme Side 6: Hinduisme Side 7-8: Islam

Læs mere

ikon tema Sandhedsbærerens vaklen og endeligt Hvorfor bliver man religiøs? >> Tro i dialog Ahmed Akkari: læs også: nr.

ikon tema Sandhedsbærerens vaklen og endeligt Hvorfor bliver man religiøs? >> Tro i dialog Ahmed Akkari: læs også: nr. ikon >> Tro i dialog nr. 84 sept/2013 Ahmed Akkari: Sandhedsbærerens vaklen og endeligt tema Hvorfor bliver man religiøs? læs også: Familieværdier og forening af menneskeheden - på besøg i Moon-bevægelsen

Læs mere

Projekt næstekærligheden

Projekt næstekærligheden Projekt næstekærligheden Undervisningsmaterialet Beskrivelse: Projekt næstekærligheden er et anderledes tværfagligt projekt, hvor fagene Håndværk/design, Dansk, kristendomskundskab, samfundsfag, og billedkunst

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Kirken og homoseksualitet

Kirken og homoseksualitet Kirken og homoseksualitet 17 korte svar på aktuelle spørgsmål Udgivet i 2010 af Dansk Bibel-Institut Evangelisk Luthersk Mission Fællesskabet for Kirkelig Fornyelse Kirkelig Forening for den Indre Missions

Læs mere

Hans-Jørgen schanz. frihed. tæn ke pau se r

Hans-Jørgen schanz. frihed. tæn ke pau se r Hans-Jørgen schanz frihed tæn ke pau se r FRIHED Tænkepauser 1 FRIHED af Hans-Jørgen Schanz Tænkepauser 2 NETVÆRK af Jens Mogens Olesen Tænkepauser 3 MONSTRE af Mathias Clasen Tænkepauser 4 TILLID af

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Kommentar til Version 2013 Et demokratisk undervisningsmateriale.

Kommentar til Version 2013 Et demokratisk undervisningsmateriale. Version 2013 Kommentar til Version 2013 Et demokratisk undervisningsmateriale. For tredje år udkommer undervisningsmaterialet Demokrati og Medborgerskab. Ligesom de to foregående år, er den historiske

Læs mere

Kristusveje. http://www.ways-of-christ.com/da. Kristusveje i den menneskelige bevidsthed og på jorden. Indholdsfortegnelse for alle dele

Kristusveje. http://www.ways-of-christ.com/da. Kristusveje i den menneskelige bevidsthed og på jorden. Indholdsfortegnelse for alle dele Kristusveje Jesus Kristus, Spiritualitet og jorden: Jesus Kristus veje, Hans bidrag til den menneskelige bevidsthed of forandringerne med menneskeheden og jorden: En uafhængig informationsside, med nye

Læs mere

Sognebladet. Kære menighed! for Skt. Peters Kirke, Herning. September November 2011

Sognebladet. Kære menighed! for Skt. Peters Kirke, Herning. September November 2011 Sognebladet for Skt. Peters Kirke, Herning September November 2011 Kære menighed! Nu er adventstiden kommet, den tid som ikke bare giver os en mulighed for at forberede os til vor Herres Fødselsdag, men

Læs mere

Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. »Kom og se!« Statistik»Følg mig!« »Kom og se!«

Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. »Kom og se!« Statistik»Følg mig!« »Kom og se!« Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. Gud elsker Nexø og han elsker Bornholm og han længes efter at flere mennesker vil gengælde denne kærlighed ved at tro og følge ham. Stenen blev rullet væk

Læs mere