Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 En af de værste sager kirken har haft m od videnskaben,er sagen Bedstefar Backs Apologetiske Hjørne Galileo Galilei Oversat og bearbejdet af Knud Aage Back Da Galileo opfinder kikkerten og derved opdager at Kirkens læ re om at jorden er universets centrum,ikke læ ngere holder,kom m er han på kollisionskurs m ed Kirken som ser sin position truet. Han bliver indklaget for Inkvisitionen og døm t til tavshed.han dør,fæ ngslet og blindet i en celle i Rom. D enne historie er brugt,og bruges stadig,til at vise hvor fjendtlig Kirken er af sand videnskab,og hvor godt det er at naturvidenskaben har frigjort sig af dens snærende bånd. Kirken har i samme anledning fået sig et galileokompleks som i stort omfang har fået den til at acceptere at den eneste tro man i dag kan have inden for forskning,er ateismen. M an skal ikke have noget af at brænde fingrene en gang til,og følgelig er det ikke længere god latin at spørge til den ateistisk-materialistiske forsknings forudsætninger og idégrundlag. Endvidere har Kirkens berøringsangst medført at etikken er gået fløjten i megen forskning. Som protestanter har vi endvidere gemt os under den sæ dvanlige ansvarsforflygtigelse: D en svipser må katolikkerne tage på deres kappe. Vi har da heldigvis ikke lod og del i inkvisitionen og andre viderværdigheder. M en den går selvfølgelig ikke. D et er ikke nødvendigvis os protestanter der forstår at opføre os klogest i disse kontroverser om tro og viden!m an kan blot minde om at D aytonsagen ( abeprocessen ) er foregået i protestantisk regi. O g så er det sjove at den skitserede fremstilling af sagen G alileo G alilei formodentlig til manges overraskelse har nogenlunde samme sandhedsvæ rdi som nyhederne på tv. D erfor kaster O RIG O s nye klumme Bedstefar Backs Apologetiske Hjørne sig denne gang over en mere nuanceret fremstilling af sagen. D et engelske forlæg fås i internetudgave på følgende adresse: w w.knight.org/advent/cathen/ 06342b.htm Et af de spøgelser der bliver ved med at dukke op igen og igen,er den skrækkelige historie om G alilei. D en har selvfølgelig også stukket sit grimme hoved frem i den aktuelle diskussion om kristne friskolers demokratiske ret (og pligt) til at stille spørgsmålstegn ved videnskabelige autoriteter. Den sædvanlige version af myten lyder nogenlunde som følger: Antikkens autoriteter G ALILEO GALILEI blev født i Pisa,den 18. februar Faderen,Vincenzo G alilei,var en respekteret musiker og matematiker. D rengen afslørede også snart evner for matematik,men forældrene,som ønskede noget mere givtigt for deres søn,bestemte ham for medicinen. D og forgæves. Allerede tidligt måtte de lade den unge mand følge sit eget hoved,hvilket hurtigt placerede ham i første ræ kke blandt datidens videnskabsmænd. Dengang mente man at alt hvad man kunne lære om naturen,var beskrevet af autoriteterne fra Antikken. Forskning var derfor lig med studiet af disse autoriteter frem for at gå til naturen selv og se om det nu også forholdt sig som hidtil beskrevet. G alileo gik imod disse tankebygninger,og i stedet kombinerede han på bedste vis eksperimentet med beregningen. At fx Aristoteles skulle have sagt hvad der var at sige om naturen,var for G alileo ren overtro,og han bekæmpede denne overtro resolut og lidenskabeligt. M en han nøjedes ikke med bare at sætte spørgsmålstegn ved mange videnskabelige dogmer. H an rejste også en storm af protester fra dem hvis meninger han således bragte i miskredit,fordi han var noget af et brushoved der ikke lod det være godt med at påvise at de andre var galt afmarcheret,han gjorde også alt hvad han kunne for at latterliggøre dem!sir David Brew- ORIGO NR.81 DECEMBER

2 ster i Martyrs of Science: Den frimodighed, for ikke at sige hensynsløshed, Galileo lagde for dagen i sine omvendelsesforsøg af sine fjender, holdt dem netop fra erkendelse af sandheden: de følte sig frastødt af ham. opfindelsen af teleskopet. I 1609 hører han at den hollandske optiker Lippershey har konstrueret et instrument hvorved han tilsyneladende kan forstørre fjerne genstande. Efter en enkelt nats overvejelser over lovene for lysets Meget andet end astronom Når man i dag taler om Galileo, tænker man først og fremmest på ham som astronom. Men det er faktisk ikke på dette fagområde han har bidraget mest til den menneskelige erkendelse og viden. Det er i langt højere grad inden for fysikdisciplinerne mekanik og dynamik han har gjort sig gældende: Ud fra iagttagelsen af en lampes svingninger i domkirken i Pisa, opdager han fx inden sit fyldte tyvende år lovmæssigheden i pendulets svingninger. 50 år senere bruger han denne opdagelse i konstruktionen af sit astronomiske ur. I 1588 opnåede han en lærestol ved universitetet i Pisa på sin afhandling om legemers tyngdepunkter. Fra Det skæve Tårn i Pisa udførte han et eksperiment som viser hvad selv de fysikelever jeg har haft, har svært ved at acceptere rigtigheden af, nemlig at en bordtennisbold fyldt med bly ikke falder hurtigere end en bordtennisbold fyldt med sæbebobler (Galileo brugte forskellige lodder i sit forsøg). Hans påstand om, og bevis for, at faldhastigheden for et legeme ikke er ligefrem proportionalt med dets vægt, rejste brydning lykkes det Galileo at konstruere et teleskop som kan forstørre tre gange, og inden længe har han forbedret opfindelsen til at kunne forstørre 32 gange. Og da han retter sin opfindelse mod himlen, gør han de opdagelser som har gjort ham berømt. Nu viste det sig nemlig at månen ikke, som den gamle lære hævdede, var en glat og perfekt flade, af forskellig natur fra Jorden, men at den havde bjerge og dale i lighed med vores egen klode. Jupiter sås at have måner, hvorved den viste sig at være et minisolsystem i sig selv, til understøttelse af Kopernikus lære. Man havde argumenteret imod Kopernikus at hvis han skulle have ret, måtte de indre planeter, Merkur og Venus, have faser på tilsvarende måde som Månen. Disse faser kan imidlertid ikke ses fra Jorden med det blotte øje, så Kopernikus så sig nødsaget til at fremsætte den fejlagtige teori at de to planeter skulle være gennemsigtige, og at solens stråler derfor kunne passere gennem dem. Nu kunne Galileo med sit teleskop påvise at Venus faktisk har faser, så den anførte indvending blev pludselig vendt til et argument for Kopernikus. øjeblikkelig en sand storm af protester fra Aristoteles-proselytter som indtog det langt senere J.C. Kristensen-standpunkt at hvis det er fakta, så benægter A fakta! Galileo gav anledning til så megen ballade at han anså det for mest opportunt at forlade Pisa, og han begav sig derfor til Firenze hvor hans familie kom fra. Ved hjælp af indflydelsesrige venner fik han i 1592 en lærestol i matematik ved universitetet i Padova hvor han sad i de næste 18 år, med stadig større ry til følge. Senere begav han sig igen til Firenze hvor han blev udnævnt til storhertugen af Toscanas særlige rådgiver inden for matematik og filosofi. Fra dette tidspunkt og noget nær resten af sit liv studerede han utrætteligt Moder Natur, på alle tænkelige områder. Vi le ikke væ re tilgrin Allerede før disse opdagelser havde Galileo forladt det gamle ptolemæiske system til fordel for det kopernikanske. Han havde dog, som skrevet til Kepler i 1597, afholdt sig fra offentligt at støtte synspunktet fordi han ikke ville udsætte sig for den spot som var blevet Kopernikus til del. De opdagelser han nu havde gjort med sit teleskop, tvang ham imidlertid til at kaste ethvert forbehold over bord og gå ind for Kopernikus med fuld musik. Kopernikus var nemlig kommet på den idé at solen (Helios) var centrum i vort solsystem. Hidtil havde man holdt sig til den gamle græskægypter Ptolemæus lære om at jorden (Ge) var universets centrum, med sol, måne og stjerner kredsende uden om. Kikkertens opfinder Men som sagt, Galileo forbindes oftest med astronomien, og her er hans største landvinding Galileos berømmelse er imidlertid på tragisk vis blevet hæftet sammen med hans kontrovers med Kirken, mens denne kontrovers i virkelig- 4 ORIGO NR. 81 DECEMBER 2002

3 mand: Værket De Revolutionibus orblure coelestium blev udgivet af en kardinal og en biskop og dediceret til pave Paul III for at det, som Kopernikus har forklaret, på denne måde ville blive beskyttet mod de angreb han vidste det ville blive udsat for, fra datidens videnskabelige autoriteter. Og faktisk forholder det sig sådan at værket i et kvart århundrede ikke gav anledning til problemer fra katolsk side. (Luther og Melanchthon fordømte derimod Kopernikus værk i utvetydige vendinger.) Og da Galileo selv i 1597 omtaler de risici der ligger i at forsvare det kopernikanske system, nævner han ikke forfølgelse fra Kirkens side med et ord;hans eneste betænkelighed ligger i at han ville blive gjort til grin. Og da han fremkom med sine berømte opdagelser, blev han ikke mindre respekteret for det. Tværtimod! Da han i 1611 ankommer til Rom, modtages han i triumf. Alle, læg og lærd, flokkes om ham. Og Galilei da han stiller sit teleskop op i Kvirinalets Have, fremviser han solpletter og andre fænomener heden mere var med andre videnskabsmænd. Det var nemlig sådan at de beviser Galileo stillede op som argument for at man skulle antage Kopernikus heliocentriske system frem for det for den undrende folkestimmel. Han viste dermed ganske åbent for enhver at solen ikke var hvad man hidtil havde troet, af uforanderlig natur, men at den har sin egenrotation. ptolemæiske geocentriske, var langt fra entydige. Det lykkedes da heller ikke at overbevise mænd som vores egen Tycho Brahe og engelske Lord Bacon. Men med vanlig sans for det kontroversielle kastede Galileo sig ud i kampen med sine trods alt spinkle argumenter for at overbevise de andre. Og netop hans frastødende form var medvirkende årsag til de problemer han derefter løb ind i. To aspekter er vigtige i denne forbindelse: Problemet opstår Det var først fire år senere der opstod problemer. De kirkelige autoriteter var blevet noget betænkelige ved den måde Galileo udbasunerede den kopernikanske lære på. At betænkelighederne, som det vedblivende påstås, skulle have deres grund i at man frygtede at folket skulle bliver oplyst ved udbredelse af videnskabelige sandheder, holder som sagt ikke. Autoriteterne var tværtimod, med Bacon og andre, overbevist Videnskaben opfostret af Kirken Mange tror i dag at modstanden mod Kopernikus system først og fremmest kom fra Kirken fordi den ville fastholde menneskenes sind i uvidenhedens mørke, og at Kirken derfor hadede sand videnskab. Påstanden om at Kirken skulle have sådanne hensigter, er direkte tåbelig ud fra den betragtning at det i lange perioder alene har været Kirken der har videreført den moderne videnskabelige tradition. At Nicholas Kopernikus som den første fremkom med den kontroversielle idé om at solen og ikke jorden udgør et centrum rundt om hvilket planterne drejer, skyldes netop at han var en Kirkens om at denne nye lære i bund og grund var falsk og uvidenskabelig!og Galileo manglede som nævnt det afgørende bevis for den teori han så lidenskabeligt forfægtede. Professor Huxley undersøgte engang sagen og kom til den konklusion at Galileos opponenter faktisk havde fat i den lange ende. Det som frem for alt gav anledning til uro, var bekymringen for Den hellige Skrifts autoritet, hvis pålydende man dengang anså for højeste autoritet, også med hensyn til videnskab. Når Bibelen taler om at jorden stod stille på Josuas bøn, eller at Jorden er urokkelig, troede man at Kopernikus og Galileos doktrin var ORIGO NR. 81 DECEMBER

4 antibibelsk og dermed kættersk. Man må også tage i betragtning at med Reformationen var man fra Pavestolens side blevet meget mistænkelig over for nye fortolkninger af Den hellige Skrift. Galileo syntes ikke at tage Inkvisitionens dekret særlig tungt. Han forlod i hvert fald Rom med det tydelige fortsæt ikke at overholde det løfte man havde afkrævet ham. For samtidig med at han ugenert kunne fortsætte sin forskning i de grene af videnskaben som rent faktisk var hans fagområder, lod han ikke en chance gå Kirkepolitik Med til at skabe røre i andedammen var også en karmelitermunk, Foscarini, der som Galileos ven med iver kastede sig ind i kampen. Han satte virkelig tingene på den anden ende da han, på italiensk(!), udgav bøger om emnet. Disse teorier, som var forbavsende nyt selv for de lærde, bragte nu uro hos menigmand som ikke havde en jordisk chance for at bedømme de nye oplysningers betydning. Samtidig var der et parti i Italien hvis mål det var at kaste al religion på porten, og dette parti brugte uhæmmet Galileos argumenter. Da Galileo således hører at nogle har forkastet hans læresætninger fordi de skulle være antibibelske, rejser han til Rom i december 1615, og han bliver høfligt modtaget. Han bliver bragt for Inkvisitionen (som skal man måske lige minde om var sat til at forsvare den rette lære). Her når man frem til at den lære som Galileo står for, er uvidenskabelig, antibibelsk og kættersk, og at han derfor må afsværge den. Det går han lydigt ind på, og han lover ikke mere at udbrede den. I marts året efter udsendes en liste over kætterske værker der forfægter det kopernikanske system, men bemærk, Galileos skrifter er ikke med på denne liste! Ved denne handling er det naturligvis klart at de kirkelige myndigheder begår en alvorlig og yderst beklagelig fejl, idet de sanktionerer et fra sig til at vise sin foragt for det astronomiske system han havde lovet at acceptere, og som var aldeles perifert i forhold til hans øvrige forskning. På trods heraf får han, da han igen besøger Rom i 1612, en prægtig og overstrømmende modtagelse. Den nu regerende pave, Urban VIII, var allerede fra kardinaltiden hans ven og havde opponeret mod hans fordømmelse i Han tildelte sin gæst en pension som Galileo, som fremmed i Rom, ingen krav havde på, og som derfor kun kan ses som en støtte til Galileo som videnskabsmand. Men til Galileos skuffelse vil Urban ikke annullere Inkvisitionens dom. Efter sin hjemkomst til Firenze skriver Galileo nu et værk hvori han genopliver og forstærker alle sine tidligere animositeter, og han gør det i form af en samtale mellem en ptolemist og to kopernikanere hvori førstnævnte bliver totalt sablet ned. Værket offentliggøres i 1632 og ses som en direkte udfordring af de romerskkatolske myndigheder, hans tidligere afgivne løfter taget i betragtning. Han indkaldes derfor igen til at give møde for Inkvisitionen. Her tør han ikke forfægte sit standpunkt, og han erklærer at han slet ikke har forsvaret den kopernikanske teori efter rettergangen i En sådan erklæring kan naturligvis ikke tages særlig seriøst, og han dømmes på grund af bestyrket mistanke om kætteri til foreløbig indespærring. helt igennem fejlagtigt princip for den rette udlægning af Skriften. Galileo og Foscarini hævdede med rette at Bibelen handler om hvordan mennesket kommer i Himlen, ikke om hvordan mennesket finder ud af hvad himlene rummer. Samtidig må det ikke glemmes at, på trods af at der ikke var noget bevis for det kopernikanske system, var der ingen hindring for at forfægte synspunktet som hypotese. Hvad der blev opponeret imod, var påstanden om at kopernikanismen skulle være sand i modsætning til hvad der står i Bibelen. Pæl gennem de sidste myter Galileo forblev under denne fængselsdom indtil sin død i Det vil dog være forkert at opfatte ham som fange i ordets almindelige betydning. Protestanten von Gebler har skrevet hans biografi, og han skriver: Blot et enkelt blik på de historiske kilder til denne berømte retssag vil overbevise enhver om at Galileo allerhøjst tilbragte 22 dage i Det hellige Embedes (dvs. Inkvisitionens) bygninger, og der var her ikke tale om en fængselscelle med tremmer for vinduet, men om en pæn og behagelig lejlighed Galilei understøttet af paven tilhørende en af embedsmændene ved Inkvisitionen. I resten af tiden kunne han tilbringe sin 6 ORIGO NR. 81 DECEMBER 2002

5 husarrest hos venner i luksuriøse og komfortable omgivelser. Det hævdes ofte at han af sine forfølgere blev udsat for tortur, herunder at han blev blindet. Dette er fuldstændigt grebet ud af luften. Men fem år før sin død mistede alligevel ), kan tilbagevises som ren fiktion. Historien opstår først mere end 100 år efter hans død. Galileo dør den 8. januar 1642, samme år som Newton bliver født. han af naturlige årsager synet og blev blind. Det er heller ikke rigtigt at han skulle være blevet nægtet begravelse i indviet jord, han ligger rent faktisk begravet i Santa Crose-kirken i Firenze. Paven, Urban VIII, sendte endog sin særlige velsignelse til den døende, også selv om han ikke ville tillade opstilling af et monument over ham. Endelig skrønen om at Galileo efter at han på sine knæ havde afsvoret læren om at jorden bevæger sig, idet han rejste sig skulle have Vores morale Hvad kan vi så lære af denne korrigerede historie: At man ikke skal tro ethvert ondt rygte om Kirkens rolle i forholdet til sand videnskab! Nej, det kan tværtimod ikke gentages ofte nok i disse ahistoriske tider: Havde Kirken ikke ført forskningstraditionen med at der findes en Skaber, videre fra jødedom og islam, ville der i dag ikke have eksisteret videnskab i moderne forstand. mumlet E pur si muove ( den bevæger sig nu Præsentation af nye redaktionsm edlem m er Knud Aa. Back er uddannet som lærer og har gennem flere år interesseret sig for formidling af og undervisning i spørgsmål om forholdet mellem natursyn og kristen tro. Han har skrevet om emnet i forskellige sammenhænge, og han vil allerede være kendt af ORIGOs læsere som en dygtig formidler. Bjarne Krak er datamatikerstuderende i Lyngby. Han har sammen med Kristian Bánkuti Ø stergaard taget initiativ til Han er webmaster for dette site, som han har udformet, så den fremtræder velfungerende og spændende. Bjarne Krak overtager ansvaret for ORIGOs internet-formidling. Kristian BánkutiØ stergaard er stud.scient. i biologi ved Aarhus Universitet. Han har i en del år været optaget af formidling og undervisning af temaer vedrørende skabelse og udvikling. Han har sammen med Bjarne Krak taget initiativ til ligesom han allerede vil være bekendt for ORIGOs læsere som en dygtig formidler. Peter Øhrstrøm ORIGO NR. 81 DECEMBER

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

Kirken og den moderne verden

Kirken og den moderne verden 7. årgang, nr. 1, 2012 Rejected af Niels Engelbrecht Kvinders kamp for synlighed, ligeret og ligeværd af Eva Nordentoft Teilhard de Chardin af Eva Nordentoft Kirken og den moderne verden af Olaf Pedersen

Læs mere

Står vi med et demokratisk problem?

Står vi med et demokratisk problem? Står vi med et demokratisk problem? I skolen, i forskningen, i medierne og i samfundsdebatten? Foredrag af K. Aa. Back på Nordisk Skabelseskonference, sept. 2009 i Göteborg Demokrati er den værste styreform

Læs mere

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK 4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK Budskabet TIDSSKRIFT FOR BIBELSTUDIUM, TROSLIV OG MISSION At bo i Skriften Autoritet, autoritær, autoritativ Værdien af et myndigt lægfolk BUDSKABET 4 2006 TIDSSKRIFT FOR

Læs mere

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969 JON ESPERSEN Logik og argumenter En hjælp til kritisk tænkning HANS REITZEL KØBENHAVN 1969 Logik og argumenter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må reproduceres uden forlagets tilladelse,

Læs mere

VEJEN TIL INDRE FRED

VEJEN TIL INDRE FRED VEJEN TIL INDRE FRED Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet.

Læs mere

Den sunde indre undren. Religion og tro i et barns perspektiv. af Jakob H. Heidelberg [?]

Den sunde indre undren. Religion og tro i et barns perspektiv. af Jakob H. Heidelberg [?] Den sunde indre undren Religion og tro i et barns perspektiv af Jakob H. Heidelberg [?] INDHOLDSFORTEGNELSE Den sunde indre undren... 3 Evner og ansvar hænger sammen... 3 Hvorfor kun nogle udvalgte få?...

Læs mere

Indhold. Noter... 187 En tak... 191

Indhold. Noter... 187 En tak... 191 Indhold Forord... 6 1. En adopteret søns bekendelser... 9 2. Passionsspillet... 17 3. Fra amen til aha... 23 4. Jagten på den vilde gås... 31 5. Da forskellighed var noget godt... 37 6. Det er måden man

Læs mere

Kirkelig Information Jubilæumsnummer

Kirkelig Information Jubilæumsnummer K S BB NR. 3 2004 39. ÅRGANG ISSN 0902-9735 www.ksbb.dk INDHOLD: KIRKENS JA OG NEJ 1 ET STYKKE HISTORIE 2 TEOLOGIEN BAG PJECEN 6 ØRE FOR KLANG - 10 PERSONLIGE HILSNER JENS KR. HOLMGAARD 14 SVEND ERIK LARSEN

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

Ekspeditionen til Det lykkelig Arabien beskrevet som et projekt

Ekspeditionen til Det lykkelig Arabien beskrevet som et projekt Ekspeditionen til Det lykkelig Arabien beskrevet som et projekt Margart Riis Forord Ekspeditionen til Det lykkelige Arabien 1761 1767 startede med en ide i 1753. Det var Johann David Michaelis, der fik

Læs mere

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne 1. OG 1. 2. KVARTAL 2007 2012 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 1. kvartal Forfatter Glimt af vores Gud Jo Ann Davidson 2. kvartal Forfatter At evangelisere og at vidne Joe A. Webb SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN,

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Storebog. Anonyme Alkoholikere. Historien om hvorledes tusindvis af mænd og kvinder er kommet sig efter misbrug af alkohol

Storebog. Anonyme Alkoholikere. Historien om hvorledes tusindvis af mænd og kvinder er kommet sig efter misbrug af alkohol Storebog Anonyme Alkoholikere Historien om hvorledes tusindvis af mænd og kvinder er kommet sig efter misbrug af alkohol 1 Brug håndiconet til at klikke dig frem til ønsket side,(gul felt)! Org. S.B =

Læs mere

Af Helle Hinge og Henrik Juul

Af Helle Hinge og Henrik Juul ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Brug filosofien Af Helle Hinge og Henrik Juul Dette er en pdf-fil med Brug filosofien Filen er stillet til rådighed for elever

Læs mere

Den danske filosofis historie

Den danske filosofis historie 252 Anmeldelser valgt at udelade Slesvig. Men når der alligevel kommer omtale af hertugdømmet, er denne ikke altid lige godt udtrykt. Kortet side 10 har den fejl, at det udelader de kongerigske enklaver

Læs mere

MERE OM ALKOHOLISME. Side 1

MERE OM ALKOHOLISME. Side 1 I Lægens synspunkt lærer vi, at alkoholisme er en fysisk allergi, som kommer til udtryk i et krav om mere alkohol, når vi først er begyndt at drikke. Vi lærte også, at det er en psykisk besættelse, som

Læs mere

Kirken og homoseksualitet

Kirken og homoseksualitet Kirken og homoseksualitet 17 korte svar på aktuelle spørgsmål Udgivet i 2010 af Dansk Bibel-Institut Evangelisk Luthersk Mission Fællesskabet for Kirkelig Fornyelse Kirkelig Forening for den Indre Missions

Læs mere

Anonyme Alkoholikere. Historien om hvorledes tusindvis af mænd og kvinder er kommet sig efter misbrug af alkohol

Anonyme Alkoholikere. Historien om hvorledes tusindvis af mænd og kvinder er kommet sig efter misbrug af alkohol Anonyme Alkoholikere Historien om hvorledes tusindvis af mænd og kvinder er kommet sig efter misbrug af alkohol Indhold Kapitel Side Dansk forord 5 Introduktion 6 Preface 8 Forord til l. udgave 10 Forord

Læs mere

Tidsskrift for åndsvidenskab

Tidsskrift for åndsvidenskab Nummer 3 - Juni 2013-31. årgang Tidsskrift for åndsvidenskab Om en vågen samvittighed At lære de guddommelige love at kende er ensbetydende med, at man ønsker at efterleve dem, men i grænsezonen mellem

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

Scribe Carl Sukkot Vesterbrogade 87 1620 København V Phone (45) 3325 0058 GSM Carl (45) 2172 5121 cs@scribe.dk

Scribe Carl Sukkot Vesterbrogade 87 1620 København V Phone (45) 3325 0058 GSM Carl (45) 2172 5121 cs@scribe.dk 8OYLInUHNO GHU HQEHO\VQLQJDIKXPDQLVPHQ VRPGHQXGWU\NNHVL +XPDQLVW0DQLIHVWR,, DI &DUO6XNNRW 'DQPDUN 1 Ulv i fåreklæder af Carl Sukkot Diverse oplysninger Scribe Carl Sukkot Vesterbrogade 87 1620 København

Læs mere

Fremtidens præst. Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren

Fremtidens præst. Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Fremtidens præst Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Kirkeministeriet 1998 1 Fremtidens præst Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Forfatterne og Kirkeministeriet

Læs mere

BILLS HISTORIE. (Side 26 til 39)

BILLS HISTORIE. (Side 26 til 39) (Side 26 til 39) Hovedformålet med Bills historie er genkendelighed, ligesom de andre personlige beretninger i denne bog er det. I Lægens synspunkt lærte vi alkoholismens sande natur at kende. Vi lærte,

Læs mere

ALFA-HAN eller TØFFELHELT

ALFA-HAN eller TØFFELHELT Kåre Fog: ALFA-HAN eller TØFFELHELT Uddrag af e-bog 169 KAPITELOVERSIGT Kapitel 1. Den flinke fyrs problemer Kapitel 2. Mændenes nye udfordringer Kapitel 3. Scoretrænernes baggrund Kapitel 4. Opdragelsens

Læs mere

Indhold. Forord til den danske udgave...2. Forord til første udgave...3. Forord til 2001 udgaven...4. Indledning...7. Hvem er hashafhængig?...

Indhold. Forord til den danske udgave...2. Forord til første udgave...3. Forord til 2001 udgaven...4. Indledning...7. Hvem er hashafhængig?... Liv Med Håb 1 Indhold Forord til den danske udgave...2 Forord til første udgave...3 Forord til 2001 udgaven...4 Indledning...7 Hvem er hashafhængig?...7 12 spørgsmål fra MA...8 Historien om lotusspiserne...9

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere