BRUG AF KHAT BLANDT PERSONER MED SOMALISK BAGGRUND I DANMARK. en undersøgelse af omfang og holdning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUG AF KHAT BLANDT PERSONER MED SOMALISK BAGGRUND I DANMARK. en undersøgelse af omfang og holdning"

Transkript

1 BRUG AF KHAT BLANDT PERSONER MED SOMALISK BAGGRUND I DANMARK en undersøgelse af omfang og holdning 2009

2 Brug af khat blandt personer med somalisk baggrund i Danmark en undersøgelse af omfang og holdning Udarbejdet af ALS research ApS for Sundhedsstyrelsen, marts 2009 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S URL: Emneord: khat, misbrug, etniske danskere Kategori: Udredning Sprog: Dansk Version: 1,0 Versionsdato: Format: pdf Elektronisk ISBN: Udgivet af Sundhedsstyrelsen, maj

3 Forord!"#$&'&()*#($&+,-.#($/00&+1"2,'2&3&$+$4-5*&'&(3&+$,66'4042&+78$,66&$&' 6,'953$4:#(-#'.1-&(."#$&'&$),)5*;'$'5+-433&*9*#(3$-&((&+.&'-&3+,< -#*4+.9#00'5(319=3&4:#(-#'.,04#(3'&2&+$*40&*#(3&7>'50,0-4+9'50#6."#$"#'4&(='';..&2;'&$$4* ,(4:#(-#'.19=3&9*#(3$3#(+.<+,-#*4&'&,0-/(340"&3&'1-&(3&'"#'4..&$43*40&'&6,'&*400&$3,.5-&($#$4,(6,')',9*&< -&$+,-6#(07 85(3"&3++$/'&*+&("#'3&'6,'42;'.+#$3&((&5(3&'+?0&*+&13&'.,'$*;00&'539'&< "#'3&*$#0&$45(3&'+?0&*+&(7 C(3&'+?0&*+&(9&.';6$&'1#$3&'&'9'506,'&(4(3+#$+-,3."#$-4+9'5043&$+,< -#*4+.&-4*D?143&$3&(24+&'1#$&(+$,'3&*#6+,-#*4&'(&&'#.$42&9'50&'&#6."#$1 3&$0;*3&'4+;'3&+,-#*4+.&-;(37H&(."#$6,'9'5064(3&+,0+=9*#(3$.24(3&'< (&1,0+&*2,-3&$.5(&'&$*4**&-4(3'&$#*#6.24(3&'-&3+,-#*4+.9#00'5(313&' &'#.$42&9'50&'&#6."#$1&'3&$$&&(5"&* *4(013&'9*7#7.#(042&)',9*&< -&'4'&*#$4,($4*0'#2434$&$16?3+&*,0+);39?'(7 C(3&'+?0&*+&(24+&'1#$3&'&'0,3&530#(0+)5(.$&'6,'#$6,'&9/00&."#$-4+9'50 6'&-,2&'7I#*23&*&(#63#(+.<+,-#*4&'(&"#'#*3'409'50$."#$1,0&$6*&'$#*042&'.*#'$53$'/.6,'1#$."#$9'50042&')',9*&-&'J)',9*&-&'-&3"&*9'&3&$1-&36#< -4*4&(1-&3?.,(,-4&(,0-&34($&0'#$4,(43&$3#(+.&+#-65(37K$'=3"&'-&3&' &$6*&'$#*&(40&41#$."#$&'6,'953$78;'*40),+4$42$&'3&$1#$3&'9*#(3$3&5(0&&'&$ +$,'$6*&'$#*13&'ikke9'50&'."#$<3&$0;*3&'4+;'3&5(0&13&'&'5(3&'533#((&*< +&7:&$$/3&')=1#$3&'&((/4(3+$4**4(0$4*."#$)=2&D43&(5(0&0&(&'#$4,(1&( 4(3+$4**4(013&$&'2;'3#$+$?$$&,),-7 C(3&'+?0&*+&(042&'&$+,*43$0'5(3*#06,'$4*'&$$&*;00&*+&#6&(6,'&9/00&(3&4(3< +#$+-,3."#$-4+9'507:&$&'85(3"&3++$/'&*+&(+"=91#$5(3&'+?0&*+&(.#(+$4-5< *&'&$4*-=*'&$$&3&4(3+#$+&'-,3."#$-4+9'506'&-,2&'19=3&43&$+,-#*4+.&-4*D?,043&'&*&2#($&.,--5(&'7 85(3"&3++$/'&*+&($#..&'#**&3&)&'+,(&'13&'"#'6,'-43*&$5(3&'+?0&*+&(1,03& -#(0&13&'"#'+2#'&$)=5(3&'+?0&*+&(++)?'0+-=*7:&$&'3&((&+$,'&$4*+*5$(4(01 3&'"#'+4.'&$5(3&'+?0&*+&(++,*43&'&+5*$#$&'7 Else Smith L&($&'M"&6 3

4 Indhold Introduktion og hovedkonklusioner 6 Introduktion 6 Baggrund 6 Formål og opdrag 6 Hovedkonklusioner 7 Forbrug af khat 7 Sociale forhold og khatbrug 8 Holdninger til khat 9 Rapportens opbygning 11 1 Brug af khat blandt dansk-somaliere Baggrundsfaktorer og sammenhænge Køn Under uddannelse Indkomst, alder og bopæl Familieforhold Profil af khatbrugerne Khat som social og kulturel aktivitet Brug af andre rusmidler end khat Profil af storbrugerne De mandlige storbrugere De kvindelige storbrugere Opsamling 27 2 Viden og forestillinger om andres brug af khat Baggrundsfaktorer og sammenhænge Brug af khat Køn og alder Under uddannelse og bopæl Civilstatus og indkomst Brug af khat blandt familiemedlemmer Brug af khat blandt venner Forestillinger om brug blandt alle dansk somaliere Andre etniske gruppers brug af khat Opsamling 37 3 Dansk-somalieres holdninger til khat Baggrundsfaktorer og sammenhænge Brug af khat Bopæl Under uddannelse og indkomst Køn og alder Kan man blive afhængig af khat? Skal khat være lovligt? Khat: somalisk kultur, tabu eller problem for integration? Problemer forårsaget af khat Opsamling 45 4

5 4 Om undersøgelsen Datamateriale Spørgeskemaundersøgelse Uddeling og indsamling af spørgeskemaer Interviewundersøgelse Undersøgelsens metode Statistisk bearbejdning af spørgeskemaer Repræsentativitet og udsagnskraft Respondenter 49 5

6 Introduktion og hovedkonklusioner Introduktion :&((&'#)),'$)';+&($&'&'&(.,'$*;0(4(0#66,'9'50#6,0",*3(4(0&'$4*."#$ 7:#$#,0'&+5*$#$&'&'9#+&'&$ )=&(+$?''&+)?'0&+.&-#5(3&'+?0&*+&9*#(3$3#(+.<+,-#*4&'&+#-$&(-4(3'&+5)< )*&'&(3&4($&'24&N5(3&'+?0&*+&,-.'4(09'50#6,0",*3(4(0&'$4*."#$7C(3&'+?< 0&*+&(&'6,'&$#0&$4)&'4,3&((,2&-9&'OBBE<6&9'5#'OBBP,0&'6,'&$#0&$#6Q*+ R&+&#'M")=,)3'#06'#85(3"&3++$/'&*+&(7 Baggrund -4*4&+#--&(6?'$&,0&($'&3D&3&*&'&6$&'.,--&'&7 O +#$4,0,-.'4(03&+$?''&9/&'7!?9&("#2(1U'"5+1V3&(+&1U*9,'0,0!,*34(0 "5+&'+=*&3&+,2&'WBG#6#**&"&'9,&(3&+,-#*4&'&7 X!"#$&'1"2#36*&'&.#*3&'&$Y.5*$5'+$,6Y132+7+;'*40$.(/$$&$$4*,0",2&3+#0&*40$ 0&(+$#(36,'&(+$40&(3&,)-;'.+,-"&319=3&6'#),*4$4+.1+5(3"&3+6#0*40$,0),< *4$4-;++40$",*37V0+=6'#3&+,-#*4+.&-4*D?&'"#'3&$D;2(*40$2;'&$)=)&0&$1#$."#$530?'&$2,.+&(3&)',9*&-6,'-#(0&"&'9,&(3&+,-#*4&'&7>*#(3$#(3&$"#' 3&$2;'&$6'&-6?'$1#$."#$2#(+.&*400?'4($&0'#$4,(&(1,0#$3&$&'&("='39&*#+$< (4(06,'3&+,-#*4+.&6#-4*4&'1"2,'."#$9'50&(&',-6#$$&(3&7 Formål og opdrag :&'&'&(3(5#*3'406,'&$#0&$&(&0&($*40.,'$*;0(4(0#6."#$9*#(3$3#(+.< +,-#*4&'&78#-$4340&'3&'-#(0&-/$&',06,'&+$4**4(0&',-."#$+6#'*40&"&(< ",* #'*40&.#'#.$&'1,-6#(0&$#69'50&**&'-4+9'50,+2785(3"&3++$/'&*+&( "#'-&3"&'2;'&(3&5(3&'+?0&*+&?(+.&$#$4-?3&.,--&9&",2&$6,'-&'&243&( )=3&$$&,-'=3&7 :&$"#'2;'&$5(3&'+?0&*+&(+6,'-=*#$#63;..&,09&+.'42&9'50&(#6."#$9*#(3$ 3#(+.<+,-#*4&'&1"&'5(3&'"24*.&0'5))&'13&'9'50&'."#$[.?(1#*3&'10&,0'# #((&*+&-727\16,'9'50&$+,-6#(0,0.#'#.$&'7:&'53,2&'"#'5(3&'+?0&*+&( +.5**?..&",*3(4(0&($4*9'50#6."#$9*#(3$)&'+,(&'-&3+,-#*4+.9#00'5(3 K3&((&0'5))&&'4(.*53&'&$#**&"&'9,&(3&+,-#*4&'&132+75#6";(040$#63&'&+,)",*3+0'5(3*#07K '#)),'$&(.#*3&+0'5))&(3#(+.<+,-#*4&'&7 O :#(-#'.+8$#$4+$4.+6,*.&$#*1OBBE 6

7 FAKTA OM KHAT Stoffet khat udgøres af de friske blade og stængler fra Khatplanten, som indeholder de psykoaktive stoffer cathinon og katin. 4 Som rusmiddel har khat en opkvikkende og stimulerende effekt, som fremkommer efter længere tids tygning (ca. 1,5 timer). Khat kan ryges eller drikkes som ekstrakt, men indtages i langt overvejede grad ved tygning. Sundhedsstyrelsen klassificerer khat som moderat afhængighedsskabende. 5 Kendte abstinenssymptomer er angst, rastløshed, nedtrykthed og aggression. Andre bivirkninger inkluderer søvnvanskeligheder, appetitløshed og humørsvingninger. Herudover peges på forringet sædkvalitet, celleforandringer i mundhulen og lavere fødselsvægt som øvrige mulige bivirkninger. 6 Hovedkonklusioner :&((&'#)),'$)';+&($&'&''&+5*$#$&'(&#6.,'$*;0(4(0+5(3&'+?0&*+&(Brug af khat blandt personer med somalisk baggrund i Danmark en undersøgelse af omfang og holdninger.c(3&'+?0&*+&(&'3&(6?'+$&#6+4(#'$4:#(-#'.,0#63;..&'""27 $4*.&(3&042&*+&',-&0&(9'501243&(,06,'&+$4**4(0&',-#(3'&+9'50+#-$",*3< (4(0&'$4*."#$9*#(3$3#(+.<+,-#*4&'&7R&+5*$#$&'(&&'9#+&'&$)=&(+)?'0&+.&-#< 5(3&'+?0&*+&9*#(3$"&'9,&(3&+,-#*4&'&+#-$&(-4(3'&+5))*&'&(3&4($&'24&N< 5(3&'+?0&*+&-&36#06,*.,0'&)';+&($#($&'6'#3&$+,-#*4+.&-4*D?7K#*$EFE'&< Forbrug af khat Over halvdelen af somaliere tygger ikke khat og har aldrig prøvet det +,-4..&*;(0&'&0?'3&$78#-*&$&'3&$#*$+=SAG#65(3&'+?0&*+&(+3#(+.< +,-#*4&'&13&'4..&$/00&'."#$7 Størstedelen af kvinder har aldrig prøvet at tygge khat 8&'-#()=6,'3&*4(0&(#6.?(9*#(3$0'5))&(13&'#*3'40"#')'?2&$."#$1&'#(3&< *&(&(3(5"?D&'&6,'.24(3&'(&+2&3.,--&(3&78=*&3&+"#'WWG#*3'40)'?2&$3&$1 -&(3&$$&0;*3&',0+=6,'&(9&$/3&*403&*#6-;(3&(&1(&-*40XFG7 F `*#($&(3/'.&+)'4-;'$4Q6'4.#+I,'(,04-),'$&'&+$4*9*7#7a5',)#1+;'*40$I,**#(3,08$,'9'4$#(< (4&(1"2,'."#$&'*,2*40$7 A :&'&'3&*$&-&(4(0&',-1"2,'243$."#$&'#6";(040"&3++.#9&(3&78&67&.+7Qb&*!*&4([OBBE\] S 85(3"&3++$/'&*+&([OBBE\]Stoffer. Hvordan virker de, og hvordan ser de 537!?9&("#2(]85(3< "&3++$/'&*+&(^!*#5+f,53#"*,0Q(3&'+`&3&'+&([OBBE\]g='."#$6/*3&'6,'-&0&$J-4+9'504&( 7

8 En mindre gruppe kvinder og en større gruppe mænd er aktive brugere af khat- FEG#6-;(3&(&#$"#2&$/00&$."#$4(3&(6,'3&(+&(&+$&-=(&37I&'#6&'(,0*& +$,'9'50&'&132+7$/00&'."#$O<X0#(0&&**&'F0#(0&,06*&'&,-50&(7>*#(3$#**& 3&3#(+.<+,-#*4+.&.24(3&'530?'+$,'9'50&'(&SG,09*#(3$#**&3#(+.< +,-#*4+.&-;(3OPG7 De unge tygger næsten ikke khat C(3&'+?0&*+&(24+&'+#-$43401#$9'50&(#6."#$&'6,'+24(3&(3&*4**&6,'5(0& 3#(+.<+,-#*4&'&7g;'-&+$4(0&(5(0&5(3&'OB='"#')'?2&$#$$/00&."#$7L4'.# "#*23&*&(#65(0&-;(34OBY&'(&"#'#*3'40)'?2&$."#$1-&(+3&$$&0;*3&'6,' M4'.#$'&6D&'3&3&*&#6.24(3&'4OBY&'(&7:&95$#*3&'&(6,'#$)'?2&."#$&'6,'6*&'< $#**&$+2&3.,--&(3&-&**&-OB,0OF='7 Dansk-somaliere har et meget lille forbrug af andre rusmidler Z&(&'&*$9*#(3$3#(+.<+,-#*4&'(&&'3&$.5(6=)',M&($13&'"#')'?2&$#(3'&'5+< -43*&'+,-#*.,",*1"#+",0#(3'&&56,'4+&'&(3&+$,66&'7c,'3&3#(+.<+,-#*4&'&1 3&'+&*2$/00&'."#$1&'#(3&*&("?D&'&&(39*#(3$3&-13&'4..&+&*2$/00&'."#$1,0"&'&'3&$)'4-;'$#*.,",*13&'#(042&+&$6,'9'50#67 Mange har mandlige familiemedlemmer eller venner, der tygger khat H#(0&.&(3&'&$"?D$#($#*#6-#(3*40&2&((&',06#-4*4&-&3*&--&'-&3&$6,'< 9'50#6."#$78;'*40$9*#(3$3#(+.<+,-#*4&'&13&'+&*2$/00&'."#$1&'.&(3+.#9&$$4* #(3'&."#$9'50&'&+$,'$7ASG#6."#$9'50&'(&#(042&'1#$-#(0&&**&'#**&-;(34 3&'&+6#-4*4&$/00&'."#$,0$4*+2#'&(3&#(042&'WFG1#$-#(0&&**&'#**&-#(3*40& 2&((&'$/00&'."#$7 Forestillinger om andres brug af khat er overvurderede c,'&+$4**4(0&(,-1"2,'-#(0&#(3'&3#(+.<+,-#*4&'&13&'$/00&'."#$1&'+$;'.$,2&'25'3&'&$7:&$$&0;*3&'6,''&+),(3&($&'(&+25'3&'4(0#6#**&0'5))&'4(3&(6,' 3#(+.<+,-#*4&'(&78=*&3&+&'3&$&(539'&3$6,'&+$4**4(01#$+$?''&#(3&*&#69=3& 5(0&,0;*3'&1-;(3,0.24(3&'$/00&'."#$&(3"2#36#.$4+.&'$4*6;*3&$46?*0& 5(3&'+?0&*+&(+$#*7 Ikke stort kendskab til brug af khat blandt andre etniske grupper Danmark C(3&'+?0&*+&(+'&+),(3&($&'.&(3&'+$,'$+&$4..&$4*."#$9'509*#(3$#(3'&&$(4+.& 0'5))&'4:#(-#'.7:&'#(042&+9*#(3$'&+),(3&($&'(&.&(3+.#9$4*(,0&$."#$< 6,'9'504(3&(6,'#'#94+.&,0#(3'&#6'4.#(+.&0'5))&',0&(+-5*&9*#(3$3#(+.&< '&7 Sociale forhold og khatbrug Køn og uddannelse har betydning for forbruget af khat 8;'*40$'&+),(3&($&'(&+.?(,0,-3&&'5(3&'533#((&*+&"#'9&$/3(4(06,'9'5< 0&(#6."#$7C(3&'+?0&*+&(24+&'1#$."#$&'*#(0$-&'&539'&3$9*#(3$-;(3,0 9*#(3$3#(+.<+,-#*4&'&13&'4..&&'5(3&'533#((&*+&7V-2&(3$&'."#$-&0&$*43$ 539'&3$9*#(3$.24(3&',09*#(3$3#(+.<+,-#*4&'&5(3&'533#((&*+&7 Generelle marginaliseringsfaktorer er del af billedet for brugen af khat :&'&'*40&*&3&+&(+#--&(";(0-&**&-9'50&(#6."#$,06*&'&#63&.*#++4+.& -#'04(#*4+&'4(0+6#.$,'&'7>*#(3$9'50&'&#6."#$&'3&'+=*&3&+&(,2&''&)';+&($#< $4,(#66'#+.4*$&h+&)#'&'&3&,0.,($#($"D;*)+-,3$#0&'&7Z&,0'#64+.&'3&',0+=&( *#(0$+$?''&.,(M&($'#$4,(#63#(+.<+,-#*4+.&9'50&'&4I,2&3+$#3+,-'=3&$+#-< -&(",*3$-&33&$?2'40&:#(-#'.7 8

9 Khat tygges og opfattes som et socialt og kulturelt stof C(3&'+?0&*+&(24+&'1#$*#(0$3&6*&+$&#69'50&'(&,)6#$$&'3&$#$$/00&."#$+,-&( +,M4#*,0.5*$5'&*#.$424$&$7f/)4+.+2#'&'9'50&'(&1#$3&$/00&'."#$4+#-2;'-&3 #(3'&,06,'-;(3&(&+2&3.,--&(3&4.*599&'7I,2&3='+#0&'(&$4*#$$/00&."#$ &'9*#(3$'&+),(3&($&'(&1#$3&$&'(,0&$-#(0?'+#--&(1,0#$3&$&'&(3&*#6 +,-#*4+..5*$5'7 Brugerne oplever begrænsede konsekvenser af khatbrug!5(xwg#65(3&'+?0&*+&(+."#$9'50&'&#(042&'1#$3&"#',)*&2&$)',9*&-&'6,'< ='+#0&$#6."#$7I&'#6(;2(&'3&6*&+$&)',9*&-&'-&3"&*9'&31?.,(,-4,06#-4*4< &(7 Holdninger til khat Holdninger afhænger meget af det personlige brug af khat Z&(&'&*$&'+2#'&(&)=",*3(4(0++)?'0+-=*&(&45(3&'+?0&*+&(-&0&$#6";(040&#6 &0&(9'50#6."#$7:&'&(.*#'$&(3&(+$4*19'50&'(&#6."#$&'*#(0$-4(3'&.'4$4+.& 43&'&+25'3&'4(0&'#6."#$+6?*0&24'.(4(0&',0$4*+2#'&(3&-&'&),+4$42&,2&'6,' 9'50&(#6."#$7V-2&(3$&'3&'+$?''&+.&)+4+,0-,3+$#(39*#(3$3&-13&'#*3'40 "#'$/00&$."#$7 Delte meninger i forhold til afhængighed >*#(3$#**&5(3&'+?0&*+&(+3#(+.<+,-#*4&'&-&(&'SFG1#$-#(.#(9*42&#6";(< 040#6."#$7:&'&'3,0+$,'6,'+.&*)=",*3(4(0&("&'$4*#*$&6$&',--#(+&*2$/0< 0&'."#$&**&'&D7I2,'EBG#63&-13&'#*3'40"#')'?2&$#$$/00&."#$"#'3&((& ",*3(4(01&'3&$.5(FBG#69'50&'(&13&'#(+&'."#$+,-#6";(040"&3++.#9&(3&7 Ikke-brugere mener i højere grad, at khat er problematisk g='-#(+&')=3&(+#-*&3&9&+2#'&*+&+)',64*+2#'&'-&**&-wbg,0wag1#$."#$ 042&')',9*&-&'-&3""27"&*9'&316#-4*4&,0?.,(,-47:&$$&&'40&(2;+&(+6,'< +.&**40$9*#(3$3&-13&'+&*2&'9'50&'&,03&-13&'4..&&'9'50&'&7V-.'4(0OAG #69'50&'(&-&(&'1#$."#$6,'='+#0&'34++&)',9*&-&'1-&(+M#7SAG#64..&< 9'50&'(&3&*&'3&((&",*3(4(07 Størstedelen af dansk-somaliere støtter forbud af khat i Danmark 8#-*&$+&$-&(&'SFG#63&#3+)5'0$&3#(+.<+,-#*4&'&1#$."#$+.#*2;'&5*,2*40$ 4:#(-#'.7K0&(0?'&0&(9'50#6."#$&(-#'.#($6,'+.&*)=",*3(4(0&(]H&(+ Delte meninger omkring tabuet af khatbrug C(3&'"#*23&*&([XPG\#63&#3+)5'0$&3#(+.<+,-#*4&'&-&(&'1#$."#$&'$#957 >*#(3$9'50&'(&#6."#$3&*&'.5(OOG3&((&",*3(4(01-&(+FPG#64..&< 9'50&'(&-&(&'1#$3&$&'&$$#95#$$/00&."#$7:&$24*#*$+=+40&1#$."#$#(+&++,- +$?''&$#959*#(3$3&-1+,-4..&9'50&'3&$&(39*#(3$3&-1+,-+&*2$/00&'7 Flertallet mener, at khat udgør et problem for somalieres integration 8#--&-?(+$&'+&+4'&+),(3&($&'(&+",*3(4(0$4*,-."#$530?'&$)',9*&-6,' +,-#*4&'&+4($&0'#$4,(4:#(-#'.78#-*&$+&$-&(&'SFG1#$3&$$&&'$4*6;*3&$1-&( 9*#(3$9'50&'(&&'3&$*#(0$6;''&7!5(XPG#69'50&'(&+&'."#$+,-&$4($&0'#$4<,(+)',9*&-1-&(+3&$$&0;*3&'6,'EBG#64..&<9'50&'(&7 9

10 Over halvdelen mener, at khat er en del af somalisk kultur C#(+&$&0&(9'50#6."#$1&'.*;'&'6*&'$#**&$1#$."#$&'&(3&*#6+,-#*4+..5*$5'J 5#6";(040$#61,-3&$#(+&++,-,.#$$/00&&**&'&D7SFG#63#(+.<+,-#*4&'(&4 5(3&'+?0&*+&(#(042&'3&(",*3(4(01#$."#$&'&(3&*#6.5*$5'&(7:&$$&$#*&'40&( "?D&'&6,'9'50&'(&[EXG\&(34..&<9'50&'(&[AAG\7 10

11 Rapportens +.#9$4*,025'3&'4(0#6."#$6,'9'50&$9*#(3$3&'&+6#-4*4&-&3*&--&',02&((&'7 I&'53,2&'042&+&$94**&3&#63&'&+6,'&+$4**4(0&',-6,'9'50&$9*#(3$3#(+.< +,-#*4&'&0&(&'&*$,04#(3'&&$(4+.&0'5))&'&(3+,-#*4+.&7!#)4$&*X+&')=",*3(4(0&'$4*."#$1"&'5(3&',-34+.5$&'&3&+)?'0+-=*,-."#$ +,-&((#$5'*403&*#6+,-#*4+..5*$5'1,-."#$+,-&$)',9*&-6,'+,-#*4&'&+4(< $&0'#$4,(4:#(-#'.1,-#6*&3$&)',9*&-&'2&39'50&(,0,-#6";(040"&3,0$#< 957 +&'4+)?'0&+.&-#&$[6'&.2&(+$#9&**&'\7 11

12 1 Brug af khat blandt dansk-somaliere :&'&'-#(0&6,'&+$4**4(0&'4,-*?9,-9'50&(#6."#$9*#(3$+,-#*4&'&4:#(-#'.7 a(3&*#66,'-=*&$-&33&((&5(3&'+?0&*+&"#'2;'&$#$&'+$#$$&6,'&+$4**4(0&',0 6,'3,--&-&3243&(,-.'4(03&(6#.$4+.&9'507K3&$6?*0&(3&)';+&($&'&+'&+5*< $#$&',-.'4(0,-6#(0,0.#'#.$&'#6."#$<9'50&(9*#(3$3#(+.<+,-#*4&'&7 1.1 Baggrundsfaktorer og sammenhænge K#(#*/+&(#63#(+.<+,-#*4&'&+9'50#6."#$1&'3&'$&+$&$6,'+$#$4+$4+.+40(464.#(+,06,'+$/'.&(#6+#--&(";(0&(-&**&-9'50#6."#$,06,'+.&**40&9#00'5(3+6#.< $,'&'7:&'&'4..&$#*&,-&$-=*6,'.#5+#*4$&$1-&(,-&$-=*6,'.,''&*#$4,(&( $/'.&(#6+#--&(";(0&(-&**&-$,2#'4#9*&78$/'.&(#(042&+2&3.,''&*#$4<,(+.,&664M4&($&(L'#-&'i+j13&'#(042&'+$/'.&(#6+#--&(";(0&(2&3&(2;' Køn :&'&'6,'+.&*)="2,'2;+&($*40&3&6,'+.&**40&9#00'5(3+6#.$,'&'&'6,'9'50&(#6."#$78;'*40$+#--&(";(0&(-&**&-.?(,0,--#($/00&'."#$&**&'&D&'+$;'. 24*24+&1&'3&'$#*&,-1#$3&3#(+.<+,-#*4+.&-;(3&',2&''&)';+&($&'&$,03& 3#(+.<+,-#*4+.&.24(3&'5(3&''&)';+&($&'&$46,'",*3$4*1"2#3-#(+$#$4+$4+.24**& 6,'2&($&78,-9#00'5(3+6#.$,'&'.?(#*$+=3&$240$40+$&)#'#-&$&' Under uddannelse I&'53,2&'24+&'3&'+40&(6,'",*3+24++$;'.+#--&(";(04-&**&-#$2;'&5(3&' 533#((&*+&,09'50&(#6."#$[L'#-&'+jkB1XBF\7:&$9&$/3&'"&'1#$3&'&'6,'< ",*3+24+6*&'&9'50&'&#6."#$13&'4..&&'5(3&'533#((&*+&,0$4*+2#'&(3&6;''& 9'50&'&9*#(3$3#(+.<+,-#*4&'&5(3&'533#((&*+& Indkomst, alder og bopæl a(3&*40&'3&'&(';..&6#.$,'&'1+,-&'-4(3'&+$;'.&4+#--&(";(01-&(4..& 3&+$,-4(3'&&'+$#$4+$4+.+40(464.#($&46,'",*3$4*94**&3&$#6."#$9'507:&$$&&' "D;*)+-,3$#0&'&49'50&'0'5))&(,0'&*#$42$6;''&13&'-,3$#0&'8C7V0+=#*3&' +)4**&'&(',**&1"2,'6,'",*3+24+$6*&'&;*3'&&(35(0&$/00&'."#$[L'#-&' Familieforhold 3&*40&'3&'&(+#--&(";(0-&**&-M424*+$#$5+,09'50&(#6."#$[L'#-&'+ 046$&,0&(*40&7 12

13 1.2 Profil af khatbrugerne K3&$6?*0&(3&)';+&($&'&+&(9&+.'42&*+&#6,-6#(0,0.#'#.$&'#69'50&(#6."#$ 9*#(3$3#(+.<+,-#*4&'&7R&+),(3&($&'(&&'4(33&*$4$'&0'5))&']aktive brugere [3&'"#'+2#'&$D#$4*#$$/00&4(3&(6,'3&(+&(&+$&-=(&3\1tidligere brugere[3&' "#'+2#'&$D#$4*#$$/00&."#$1-&(4..&"#'0D,'$3&$4(3&(6,'+&(&+$&-=(&3&**&' +&(&+$&='\,0ikke-brugere[3&'"#'+2#'&$(&D$4*#$"#2&)'?2&$#$$/00&."#$\7 Tabel 1.1 Antal brugere af khat Antal Pct. Valid pct. Akkumuleret pct. Aktive brugere ,4 35,0 35,0 Tidligere brugere ,6 14,1 49,1 Ikke brugere ,6 50,9 100,0 Total ,6 100,0 Mangler 88 10,4 Total ,0 +,-tidligere brugere143&$3&4..&"#'$/00&$."#$4(3&(6,'+&(&+$&-=(&3&**&'='7 8=*&3&+&'3&$M4'.#&($'&3D&3&*#63#(+.<+,-#*4&'&13&'&'aktive brugere1-&(+ "#*23&*&(&'ikke-brugere7 13

14 Tabel 1.2 Køn og brug af khat Køn Mand Kvinde Total Brug af khat Aktive brugere Antal Pct. 48,1 16,4 35,4 Tidligere bruger Antal Pct. 18,1 6,8 13,6 Ikke brugere Antal Pct. 33,8 76,8 51,0 Total Antal Pct. 100,0 100,0 100,0 8&'-#()=.?(+6,'3&*4(0&(9*42&'3&$$/3&*40$1#$3&$)'4-;'$&'-;(313&'$/00&'."#$1+,-.,&664M4&($&(L'#-&'+j6,'+#--&(";(0-&**&-.?(,09'50,0+=24< +$&7!5(XFG#6-;(3&(&"#'#*3'40)'?2&$#$$/00&."#$1-&(+FEG#63&#3< +)5'0$&-;(3"#'$/00&$4(3&(6,'3&(+&(&+$&-=(&37c,'.24(3&'(&+2&3.,-< (&37Q$#(3&*&(#6#.$42&.24(3&*40&9'50&'&$',3+#*$&'+="?D9'/3&'-&33&( 0;(0+&6,'&+$4**4(0,-1#$3&$.5(&'-;(313&'$/00&'."#$1-&(3&$+$&--&',2&'&(+-&32,'&++,-#*4+.&4(6,'-#($&'+25'3&'4(0#61#$6*&'&.24(3&',0+=&' 9&0/(3$#$$/00&."#$7 H#(0&.;3&'3&$$&+#--&(-&3-#(0*&(3&$4*.(/$(4(0$4*#'9&D3+-#'.&3&$,0&( 2#(+.&*40"2&'3#0-&39?'(,0&(&#(+2#'46#-4*4&'(&7I&'53,2&'&'3&',0+=$&0( )=1#$6*&'&.24(3&'9'50&'."#$5(3&'0'#2434$&$6,'#$'&35M&'&9#'(&$+6?3+&*+2;0$,03&'-&3'4+4.,&(6,'.&D+&'+(4$7 W W 8&"&',->7a++l([OBBX\]Z'#243&4(32#(3'&'.24(3&'48.#(34(#24&(7K]Ugeskrift for Læger Ugeskrift for Praktisk LægegerningOBBF^EO[F\]FWW<EO,0>7a++l(&$7#*7[OBBB\]Qualitative study of pregnancy and childbirth experiences in Somalian women resident in Sweden7>mVZOBBB:&M^ 14

15 :&(,2&'2&D&(3&3&*#6.24(3&'(&"#'3,0#*3'40)'?2&$#$$/00&."#$78,-.#)4$&* O24+&'1&'3&$$&3#,0+=3&(0&(&'&**&6,'2&($(4(0,06,'&+$4**4(09*#(3$5(3&'+?< 0&*+&(+'&+),(3&($&'7 T40&*&3&+&'3&'9*#(3$4($&'24&N5(3&'+?0&*+&(+4(6,'-#($&'&(40"&3,-1#$.24(< 3&'(&4"?D&'&0'#3$#0&'#6+$#(36'#9'50&(#6."#$1,0#$3&46#-4*4&'(&-;'.&'.,(+&.2&(+&'(&#667&.+7;0$&6;**&(+9'50&**&'-4+9'507:&$$&&'9=3&?.,(,-4+.&.,(+&.2&(+&',0)'#.$4+.&.,(+&.2&(+&'46,'-#6#$+$=#*&(&-&39?'(&(&1"5+< ",*3(4(0&(,03#0*403#0&(7!"#$9'50)&0&+,6$&)=+,-&("/))40='+#0$4*+.4*+< -4++&'9*#(3$3#(+.<+,-#*4+.&;0$&)#',0*40&*&3&+1#$3&$&'.24(3&'(&13&'4+43< +$&&(3&+-43&'-;(3&(&53#6"D&--&$7 :&((&.#'#.$&'4+$4.64(3&+,0+=",+-&3#'9&D3&'&4"&'9&'0,02#'-&+$5&'13&' -?3&'-;(3&(&&6$&'6?*0&(3&7 15

16 Tabel 1.3 Alder og brug af khat fordelt på køn Mand Aldersgrupper < Total Aktive brugere ,0 3,7 18,2 39,6 53,4 56,9 50,0 70,6 66,7 47,1 48,0 Tidligere brugere ,0 22,2 29,5 20,8 13,8 13,9 15,2 13,7 20,0 29,4 18,2 Ikke brugere ,0 74,1 52,3 39,6 32,8 29,2 34,8 15,7 13,3 23,5 33,8 Total ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Kvinde Aldersgrupper < Total Aktive brugere ,0,0 18,4 17,9 22,2 21,6 11,8 28,6 20,0,0 16,6 Tidligere brugere ,0 5,7 13,2 7,7 5,6 9,8 5,9,0 5,0,0 7,1 Ikke brugere ,0 94,3 68,4 74,4 72,2 68,6 82,4 71,4 75,0 100,0 76,3 Total ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Q(3&*&(#69'50&'&+$40&'-&3#*3&'&(132+7D,;*3'&#*3&'+0'5))&'24.400&')=1 3&+$,+$?''&#(3&*#69'50&'&&'3&'7:&$$&0;*3&'6,'9=3&-;(3,0.24(3&'7 16

17 #6-;(3&(&,0OPG#6.24(3&'(&&'#.$42&9'50&'&78#-*&$.#(+40&+1#$6,'-;(3,2&'XB='1&',2&'"#*23&*&(#.$42&9'50&'&7 :&'&'&(9&-;'.&*+&+2;'3406,'+.&*-&**&-3&$,/(0+$&#*3&'+0'5))&'6,'9=3& 9&$'#0$&*40+$?''&#(3&*13&'"#')'?2&$#$$/00&."#$7:&$$&&'6,'+=243$4..&,2&'< E 1,0 3&'6,'.#(3&$4..&6'#+40&+1#$3&*&#63&(/(0+$&0'5))&-=+.&4..&&'3&95$&'&$ &(3(57 8#-$4340)&0&'9=3&$4*.&(3&042&*+&',-",*3(4(0&'$4*."#$4+)?'0&+.&-#5(3&'< +?0&*+&([+&.#)4$&*X\+#-$25'3&'4(0&'6'#4(6,'-#($&'(&44($&'24&N5(3&'+?0&*< +&(3,0)=1#$3&'&'&(#36;'3+<,0",*3(4(0+;(3'4(0)=2&D9*#(3$3&/(0'&0&(&< '#$4,(&'#63#(+.<+,-#*4&'&7 H#(0&#63&5(0&&'2,.+&$,)4"D&--&3+$,'$6,'9'50#6."#$,0"#'+&*2-;'.&$.,(+&.2&(+&'(&#64+;'6;3'&(&+6'#2;',0+&$3&)',9*&-&'1+,-&$+$,'$6,'9'50.#(#6+$&3.,--&7K(6,'-#($&'(&+-&*34(0&'+=*&3&+1#$3&5(0&$#0&'#6+$#(36'# 3&;*3'&+9'501,0#$3&&'-&'&9&243+$&,-1#$3&$.#(+.#3&3&'&+6'&-$437H#(< 0&#63&5(0&"#'3&'53,2&'&(';..&6,'3&*&,0-5*40"&3&'2&3#$2;'&2,.+&$,) 4:#(-#'.19=3&46,'",*3$4*+)',01533#((&*+&,0#'9&D3+-#'.&3+$4*.(/$(4(01-&(,0+=46,'",*3$4*&$53243&$(&$2;'.,0$4*.(/$(4(0$4*3&$3#(+.&+#-65(37 E 17

18 Tabel 1.4 Køn og hyppighed af brug Køn Mand Kvinde Total Hvor ofte tygger du khat? Næsten aldrig Antal Pct. 22,8 53,5 31,1 Højst en gang om måneden? Antal Pct. 11,9 10,5 11,5 2-4 gange om måneden Antal Pct. 20,3 16,7 19,3 2-3 gange om ugen Antal Pct. 21,5 7,9 17,9 4 gange om ugen eller oftere Antal Pct. 23,5 11,4 20,2 Total Antal Pct. 100,0 100,0 100,0 AFG#63&.24(3&'13&'"#'+2#'&$D#$4*#$$/00&."#$1$/00&'(;+$&(#*3'407V-< :4++&.24(3&'&'1"2#33&((&'#)),'$9&$&0(&'+,-+$,'9'50&'&132+7+,-$/00&' 6*&'&&**&'-#(0&0#(0&50&($*40$7c,'-;(3&(&+2&3.,--&(3&&'FAG#69'50&'< (&#$64(3&43&((&.#$&0,'4#6+$,'9'50&'&7V-2&(3$&'3&',0+=OXG#6-;(3&(&1 3&'#(042&'(;+$&(#*3'40#$$/00&."#$7 18

19 Tabel 1.5 Alder og hyppighed af brug Aldersgrupper < Total Næsten aldrig ,0 79,2 52,3 23,4 22,8 29,1 33,3 10,6 18,8 26,7 30,1 Højst en gang om måneden? ,0 12,5 29,5 17,0 8,8 8,9 6,3 6,4,0 26,7 11,3 2-4 gange om måneden ,0 4,2 9,1 38,3 28,1 15,2 15,9 25,5 20,8 20,0 20,2 2-3 gange om ugen ,0,0 4,5 6,4 21,1 22,8 23,8 23,4 27,1 13,3 17,9 4 gange om ugen eller oftere ,0 4,2 4,5 14,9 19,3 24,1 20,6 34,0 33,3 13,3 20,5 Total ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 :&'&'4"?D0'#3+#--&(";(0-&**&-#*3&'1,0"2,',6$&3&'$/00&+."#$7!5(&( *4**&#(3&*#63&5(0&5(3&'OA='"#'&$50&($*40$6,'9'50#6."#$7K#*3&'+0'5))&'(&,2&'XB='*400&'#(3&*&(#69'50&'&13&'$/00&'6*&'&&**&'-#(0&0#(0&50&($*40$ )=-&**&-FBG,0ABG1,06,'3&AB<AP<='40&"&*$,)$4*SBG7 19

20 Tabel 1.6 Hvor meget khat tygges ad gangen fordelt på køn Køn Mand Kvinde Total Hvor meget khat tygger du ca. ad gangen? 1 bundt Antal Pct. 15,8 31,7 18,9 2-3 bundter Antal Pct. 58,5 49,2 56,7 4-5 bundter Antal Pct. 16,2 7,9 14,6 Mere end 5 bundter Antal Pct. 9,6 11,1 9,9 Total Antal Pct. 100,0 100,0 100,0 H;(03&9&$&0(&*+&(6,'."#$#(042&+495(3$&'7 P K6?*0&2,'&+4(6,'-#($&'042&'3&$ +D;*3&($6,'&.,--&'1,043&$."#$6,'3&$#(3&$6,'"#(3*&++,-"&*&95(3$&'7 &**&'6*&'&95(3$&'#30#(0&(7c,'3&-#(3*40&9'50&'&0;*3&'3&$$&6,'OSG1"24*<.&$,0+=&'&(-#'.#($#(3&*1-&(-5*4024+-&'&6,'2&($&*40$7K3&$"&*&$#0&$-= 3&$.,(+$#$&'&+1#$3&'&'$#*&,-&(9&$'#0$&*40#(3&*13&'$/00&'-&0&$."#$#3 0#(0&(7K..&#*&(&042&'3&$+&*2+#0$&(+$?''&'5+,0.#("#2&+$?''&"&*9'&3+-;+< +40&.,(+&.2&(+&'1-&(,0+='&($*#2)'#.$4+.9&$/3&'3&$&(2;+&($*40?.,(, $,0*#(0.,(+5-&'4(0+$4313#."#$$#0&'*#(0$43#$$/00&,0,)(=24'.(4(0#67 P 9*#3&(&,03&*&#6+$4*.&(4&($4-&16,'+$;'.&'&24'.(4(0+.#*3&'$/00&+4#3+.4**40&$4-&'78&`&3&'< OBBP7 20

21 Tabel 1.7 Hvor meget khat tygges ad gangen fordelt på alder Aldersgrupper Total 1 bundt ,5 45,2 35,7 16,7 13,3 7,0 9,5 7,5 33,3 19,0 2-3 bundter ,5 41,9 50,0 62,5 60,0 55,8 57,1 57,5 66,7 56,4 4-5 bundter ,0 9,7 4,8 16,7 15,0 20,9 16,7 20,0,0 14,1 Mere end 5 bundter ,0 3,2 9,5 4,2 11,7 16,3 16,7 15,0,0 10,4 Total ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 K0&(&'3&'+$,'6,'+.&*)=1"2,'-&0&$""27/(0'&,0;*3'&#*3&'+0'5))&'$/00&'#3 0#(0&(7Z&(&'&*$.#(+40&+1#$D,/(0'&13&+$,6;''&95(3$&'$/00&+#30#(0&(7c,' 0&(1-&(+3&(#(3&(&.+$'&-530?'&+#6#*3&'+0'5))&(FB<FF='1"2,'XWG$/00&' F<A&**&'A,06*&'&95(3$&'#30#(0&(7c;**&+6,'#**&#*3&'+0'5))&'&'3,01#$,2&' "#*23&*&(#69'50&'(&4(3$#0&'O<X95(3$&')&'0#(07 21

22 Tabel 1.8 Bopæl i forhold til at tygge khat Bopæl København og omegn Øvrige landsdele Total Brug af khat Aktive brugere Antal Pct. 44,6 23,2 35,0 Tidligere brugere Antal Pct. 10,7 18,2 14,1 Ikke brugere Antal Pct. 44,6 58,7 50,9 Total Antal Pct. 100,0 100,0 100,0 8,-9#00'5(3+6#.$,'+)4**&'9,);*+,-+#0$&(',**&78&'-#()=+2#')',64*&('&($ 0&,0'#64+.1&'3&'&'.*#',2&'2;0$#69'50&'&4!?9&("#2(+,-'=3&$7`0#7+-=$#* &''&+),(3&($&'6'#U'"5+1V3&(+&1U*9,'0,0!,*34(0+*=&$+#--&(4.#$&0,'4&( n2'40&:#(-#'.78,-.,&664m4&($&(l'#-&'y+j,0+=4(34.&'&3&1&'3&'&('&*#$42$ +$;'.+#--&(";(0-&**&-#$9,4!?9&("#2(,0#$$/00&."#$7:&$$&.#(4..& 6,'.*#'&+-&31"2,'3#(+)?'0&+.&-#&'(&&'4(3+#-*&$13#3&$4#**&+$?''&9/&'&' 2;0$&$,0+=#$3;..&-4+9'50+6,'#1,0#$3&'6'##**&9/&'&'-,3$#0&$536/*3$& +.&-#&'"&'6'#7 22

23 Tabel 1.9 Civilstatus i forhold til at tygge khat Hvad er din civilstatus? Alene Gift/samlevende Separeret/skilt Total Brug af khat Aktive brugere Antal Pct. 31,4 32,9 52,0 35,5 Tidligere brugere Antal Pct. 14,7 14,1 11,4 13,9 Ikke brugere Antal Pct. 53,9 53,0 36,6 50,6 Total Antal Pct. 100,0 100,0 100,0 100,0 c*&'&4(6,'-#($&'(;2(&'1#$4+;'-;(3.#(&(3&-&3&$-4+9'50+*40(&(3&6,'9'50 #6."#$&6$&'+.4*+-4++&7V-2&(3$.#(9'50&(#6."#$,0+=2;'&53*?+&(3&6,'+#-< -&78&'-#()=6,'3&*4(0&(4'&+),(3&($&'(&+M424*+$#$5+&'3&'3#,0+=&(,2&'< 2;0$#6#.$42&9'50&'&40'5))&(#6+&)#'&'&3&,06'#+.4*$&1(&-*40AOG7I&',2&'< 6,'&'3&$9*#(3$046$&h+#-*&2&(3&,0#*&(&.(#)$&($'&3D&3&*13&'&'#.$42&9'50&'&,0,2&'"#*23&*&(13&'#*3'40"#')'?2&$."#$7Z'5))&(#6'&+),(3&($&'13&'*&2&' #*&(&1"#'&(,2&'2;0$#6/(0'&#*3&'+0'5))&'13&'+,-$43*40&'&24+$$/)4+."#'&$ -4(3'&6,'9'50#6."#$7 23

24 Tabel 1.10 Under uddannelse, i forhold til at tygge khat Er du under uddannelse? Nej Ja Total Brug af khat Aktive brugere Antal Procent 45,6 14,5 36,0 Tidligere brugere Antal Pct. 13,3 16,4 14,2 Ikke brugere Antal Pct. 41,1 69,1 49,7 Total Antal Pct. 100,0 100,0 100,0 V--#(&'5(3&'533#((&*+&&**&'&D24+&'+4043#$#-#$&'4#*&$#$"#2&&('&*#$42 +$;'.+#--&(";(0-&39'50&(#6."#$7H&(+3&'4..&&'+$#$4+$4+.+40(464.#(+4 '&+),(3&($&'(&+#6+*5$$&3&533#((&*+&1+)4**&'3&$#$2;'&40#(0-&3&(533#((&*< +&#*$+=&(',**&7 K+;'(='-#(+&')=#(3&*&(#6#.$42&9'50&'&+$?$$&+"/),$&+&(,-1#$3&$#$2;'&4 0#(0-&3&(533#((&*+&0?'3&$-4(3'&#$$'#.$42$J&**&'-5*40$J#$$/00&."#$'&< $42&9'50&'&1-&(+3&$$&0?'+400;*3&(3&6,'FSG#6'&+),(3&($&'13&'4..&&'5(< 3&'533#((&*+&7 8#-$4340&'3&',0+=&(,2&'2;0$#65(0&40'5))&(5(3&'533#((&*+&7L4'.#EBG #6'&+),(3&($&'(&5(3&'533#((&*+&*400&'4(3&(6,'3&/(0+$&#*3&'+0'5))&'-&*< 6,'.*#'4(0&("&'7:,024+&'.'/3+.?'+*&'1#$3&$)=6*&'&,-'=3&',0+=&'3&$#$2;'& 5(3&'533#((&*+&13&'+&*2+$;(340$"#'&(+#--&(";(0)=+=2&*9'50+-?(+$&'&$ +,-",*3(4(0&'$4*."#$78=*&3&+&'3&'+$?''&#6",*3&("&36'#,0+$?''&#6+$#(3+$#< 0&($4*3&$#$$/00&."#$9*#(3$3#(+.<+,-#*4&'&5(3&'533#((&*+&7 24

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Fertilitetsbehandlinger 2010. Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S

Fertilitetsbehandlinger 2010. Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S FERTILITETSBEHANDLINGER 2010 2012 Fertilitets 2010 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk/ Emneord: IVF, fertilitetsbehandling,

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

khat Til at starte med vil vi imidlertid beskrive khat generelt, og hvordan brug og misbrug af denne plante kan udvikle sig.

khat Til at starte med vil vi imidlertid beskrive khat generelt, og hvordan brug og misbrug af denne plante kan udvikle sig. khat Hvad er khat? Khat (latin: Catha edulis) er en plante, der primært dyrkes omkring Afrikas Horn og på den arabiske halvø. Den dyrkes i 1.500-2.500 meters højde. Khat kan, hvis den vokser vildt, nå

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Befolkning i Slagelse Kommune

Befolkning i Slagelse Kommune Befolkning i Slagelse Kommune Befolkningsudviklingen har stor betydning for, hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt hvordan udgifterne må forventes at udvikle sig i de

Læs mere

- OPGØRELSE AF BEHANDLINGSRATER (2002) INDVANDRERES SUNDHED OG SYGELIGHED

- OPGØRELSE AF BEHANDLINGSRATER (2002) INDVANDRERES SUNDHED OG SYGELIGHED - OPGØRELSE AF BEHANDLINGSRATER (2002) 2005 INDVANDRERES SUNDHED OG SYGELIGHED Indvandreres sundhed og sygelighed - opgørelse af behandlingsrater (2002) 1 Etniske minoriteters sundhed og sygelighed - opgørelse

Læs mere

$%!!"!& & #( " +&,!" #$! "%,)%!% # $ %!)!" #, %& - "%%! & " #. - &!"!".! - #

$%!!!& & #(  +&,! #$! %,)%!% # $ %!)! #, %& - %%! &  #. - &!!.! - # ! " $!!"!&!"'""&& & ( "&""!)! *!"&& & &!" && ". " +& &&!&,!" $! "! ",)! $!)!", & - "! & ". - &!"!"!"& ".! -,/ 2 ! " 00. 0$ / 0+$ 00 012 $ 0 3 ' 3 +2 / 1, 4!" 4 /, 5 3( 6 /$ +0 5, + & ' ( +0!& +1 +' +5

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

DANSKERNES ALKOHOLVANER

DANSKERNES ALKOHOLVANER DANSKERNES ALKOHOLVANER 2008 Danskernes alkoholvaner 2008 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: Hhttp://www.sst.dk Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Center for Alkoholforskning,

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter 2007 DPSD Dansk Patientsikkerhedsdatabase Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013 Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 213 83 respondenter har gennemført undersøgelsen. Respondenternes baggrund På figur 1 kan det ses at de fleste respondenter har været henholdsvis

Læs mere

0. årgang - UGE 14-26 Mødetid: 08.00-14.00 hver dag 08.00 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

0. årgang - UGE 14-26 Mødetid: 08.00-14.00 hver dag 08.00 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 0. årgang - UGE 14-26 Mødetid: 08.00- hver dag 08.00 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag KK + MD KK KK KK + MD KK KK + MD MD KK KK + MD KK MD + KK Legepause (11.30-) MB Pause (-13.15) KK MD KK Pause (-13.15)

Læs mere

Rygestop i almen praksis Kursus, internetbaseret program eller samtale

Rygestop i almen praksis Kursus, internetbaseret program eller samtale Rygestop i almen praksis Kursus, internetbaseret program eller samtale en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2009 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2009; 9(2) Rygestop i almen praksis

Læs mere

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland februar 2010 I efteråret 2008 opfordrede Langeland Kommune sine borgere til at deltage i sundhedsundersøgelsen Det gode liv på Langeland. I undersøgelsen blev langelændere

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold ANALYSE Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går

Læs mere

Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst. Fra januar 2011 til december 2012. Notat

Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst. Fra januar 2011 til december 2012. Notat Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst Fra januar 2011 til december 2012 Notat Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst Fra januar 2011 til december 2012 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Frederikssund Kommune adskiller sig demografisk på en række parametre i forhold til Region H, som helhed. I Frederikssund Kommune har vi således en større andel af

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere Bilag A: Kravspecifikation Kravspecifikation vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere 1 1. Opgavens baggrund og formål Formålet med opgaven er at undersøge medborgerskab blandt unge københavnere,

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T AU A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning Juli 2010 EuropASI Det europæiske misbrugs-belastnings-index eksklusiv tillæg www.crf.au.dk 2 EuropASI 1. Alkohol-forbrug Antal dage hvor

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk CANNABISBRUG OG MISBRUG Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk HVAD SKAL JEG TALE OM DEN NÆSTE TIME? Et sociologisk studie af voksne mennesker, som ryger cannabis eller

Læs mere

Gallup om SU. Gallup om SU. TNS Dato: 20. februar 2013 Projekt: 59146

Gallup om SU. Gallup om SU. TNS Dato: 20. februar 2013 Projekt: 59146 Feltperiode: Den 19.-20. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.004 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

Specialpublikation 2003:2. ESPAD 2003 Rusmiddelundersøgelse blandt unge, årgang 1986, 1987 og 1988, i Grønland

Specialpublikation 2003:2. ESPAD 2003 Rusmiddelundersøgelse blandt unge, årgang 1986, 1987 og 1988, i Grønland Specialpublikation 2003:2 ESPAD 2003 Rusmiddelundersøgelse blandt unge, årgang 1986, 1987 og 1988, i Grønland Side 2 Brug af rusmidler blandt unge i Grønland (ESPAD 2003) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium Rusmiddelkultur blandt unge Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium 2008 Undersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen forløb i efteråret 2008 og foregik ved at spørgeskemaerne blev sendt med

Læs mere

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Jeg lærer mere, hvis der er en god stemning i klassen Ni ud af ti elever i folkeskolens udskoling er enige i, at de lærer mere, hvis

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Unipension Ansvarlige investeringer

Unipension Ansvarlige investeringer Unipension Ansvarlige investeringer Medlemsundersøgelse december 2012 Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige Sundhed og trivsel blandt ældre Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt ige - med supplerende analyse for 45+ ige Sundhedssekretariatet Januar 2009 1 Sundhed og trivsel blandt ældre borgere

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

integration vs. inklusion

integration vs. inklusion integration vs. inklusion Produktionsskolernes mange formål Produktionsskolen skal forberede til uddannelse. Produktionsskolen som en arbejdspraktisk oplæringsvirksomhed. Produktionsskolen som socialpædagogisk

Læs mere

$%!!"!& & #( " +&,!" #$! "%,)%!% # $ %!)!" #, %& - "%%! & " #. - &!"!".! - #

$%!!!& & #(  +&,! #$! %,)%!% # $ %!)! #, %& - %%! &  #. - &!!.! - # ! " $!!"!&!"'""&& & ( "&""!)! *!"&& & &!" && ". " +& &&!&,!" $! "! ",)! $!)!", & - "! & ". - &!"!"!"& ".! -,/ 2 ! " 00. 0$ / 0+$ 00 012 $ 0 3 ' 3 +2 / 1, 4!" 4 /, 5 3( 6 /$ +0 5, + & ' ( +0!& +1 +' +5

Læs mere

For mange børn går alene med skilsmisse-tanker

For mange børn går alene med skilsmisse-tanker For mange børn går alene med skilsmisse-tanker 15 pct. af de børn, der gennemlever en skilsmisse, taler slet ikke med nogen i forbindelse med forløbet. Det viser en ny stor undersøgelse blandt 1.018 danskere,

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne FAKTA Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne Forebyggelse ifølge danskerne er en ny rapport fra TrygFonden og Mandag Morgen, som kortlægger danskernes holdninger til forebyggelsespolitik. I det følgende

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør

Tekni opl nger ent opl nger behør VI GTI GI NFORMATI ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K EJ ENDOMSMÆGLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E m mæ m mæ m m J N M m mæ m J N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m J N H V m K U 7 B 6 8 7 A F I NANSI ERI

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Scharling.dk

Læs mere

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner September 2012 Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? 2 Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august 2010 70% 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 70% 60% 62% 50% 44% 40% 36% 30% 20% 10% 0% 1% 8% 14% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

Borgermåling om vindmøller i København

Borgermåling om vindmøller i København Borgermåling om vindmøller i København Københavns Energi Februar 2011 Konklusion Undersøgelse blandt myndige borgere i Københavns Kommune Stort set alle borgere i Københavns kommune er meget positive overfor

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Oktober Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Ledigheden i Århus Kommune er på 1, % af arbejdsstyrken, hvilket er samme niveau som på landsplan (1,%).

Læs mere

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG 3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG STATUS 3.4.1 FORVALTNING I GRØNLAND. MELLEM NATIONALSTAT OG KOMMUNE. ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ Et ofte overset aspekt i nordisk forvaltningsforskning drejer

Læs mere

Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn...

Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn... ! Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn...3 Langvarig sygdom og alder...3 Langvarig sygdom og erhvervsuddannelse...4

Læs mere

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Denne rapport er udarbejdet af Fuld af liv -kampagnens

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 9 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Faldet i ledigheden er ophørt og på vej opad. I december var ledigheden vokset med 1 personer svarende

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Metode og muligheder Design Beskrivelse af deltagere og ikke-deltagere Vægtning for design

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE P AR A S O L L E N O G T R O I A Juni 2014 FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse, hvor samtlige borgere som benytter og har været inviteret

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

TIL RAPPORTEN DANSKE LØNMODTAGERES ARBEJDSTID EN REGISTERBASERET ANALYSE, SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD 09:03.

TIL RAPPORTEN DANSKE LØNMODTAGERES ARBEJDSTID EN REGISTERBASERET ANALYSE, SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD 09:03. 05:2009 ARBEJDSPAPIR Mette Deding Trine Filges APPENDIKS TIL RAPPORTEN DANSKE LØNMODTAGERES ARBEJDSTID EN REGISTERBASERET ANALYSE, SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD 09:03. FORSKNINGSAFDELINGEN

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro 1 Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro April 2011 Mændenes Hjem, Sundhedsrummet, Cafe D. Vesterbrokoordinator 2 Undersøgelse om stofindtagelsesrum

Læs mere

Alle fotos er modelfotos.

Alle fotos er modelfotos. LUNGEKRÆFT Kolofon Lungekræft Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S cancer.dk og sst.dk Antropolog,

Læs mere

Danskernes forestillinger om kriminalitet

Danskernes forestillinger om kriminalitet Danskernes forestillinger om kriminalitet Det Kriminalpræventive Råd Epinion Januar 2013 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS

Læs mere

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre på ungdomsuddannelsen: Hjælp din teenager med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager

Læs mere

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt medlemmer af DK-Panelet i alderen 18 år+ Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region), så den afspejler befolkningssammensætningen

Læs mere

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Analysenotat Virksomhedernes likviditetssituation En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Resumé af undersøgelsens resultater - Knap

Læs mere

1.1 Den kulturelle superbruger

1.1 Den kulturelle superbruger 1.1 Den kulturelle superbruger Jeg bruger biblioteket meget. Jamen, minimum én gang om ugen, sommetider hyppigere. Kvindelig kulturel superbruger Den kulturelle superbruger er særligt kendetegnet ved at

Læs mere

Elevressourceregnskab. Hvem er vores elever?

Elevressourceregnskab. Hvem er vores elever? Elevressourceregnskab Hvem er vores elever? Historie Tidligere talte vi om hvem vores elever var nu er gisninger blevet til fakta Det kendskab har vi kortlagt de sidste 5 år Til gavn for skolen den enkelte

Læs mere

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt.

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. Rapporten er udarbejdet af : Forebyggelseskonsulent Anja Nesgaard Dal Rusmiddelcenter Randers

Læs mere

Fordeling på alder og køn

Fordeling på alder og køn Statistik 23.6.2 Shaqo Junior Deltagere: Heraf fra Shaqo: Nye deltagere siden projektstart: Nye deltagere siden sidste rapportering: 36 deltagere 89 deltagere 29 deltagere 8 deltagere Deltagere fordelt

Læs mere

Spørgeskema. Er du ansat ved en af Cryos afdelinger? ja nej. Er du dømt for en forbrydelse / har du siddet i fængsel? ja nej

Spørgeskema. Er du ansat ved en af Cryos afdelinger? ja nej. Er du dømt for en forbrydelse / har du siddet i fængsel? ja nej Cryos International Denmark ApS Vesterbro Torv 1-3, 5. 8000 Aarhus C Denmark Website: dk.cryosinternational.com E-mail: dk@cryosinternational.com Tel.: +45 8676 0699 Fax: +45 8676 0685 Spørgeskema Afleveres

Læs mere

HALVE DAGPENGE TIL UNGE?

HALVE DAGPENGE TIL UNGE? HALVE DAGPENGE TIL UNGE? 3F siger nej. Vi holder regeringen fast på dens valgløfte Faglig Fælles Akasse LAVERE DAGPENGE VIL RAMME TUSINDER AF UNGE Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere