BRUG AF KHAT BLANDT PERSONER MED SOMALISK BAGGRUND I DANMARK. en undersøgelse af omfang og holdning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUG AF KHAT BLANDT PERSONER MED SOMALISK BAGGRUND I DANMARK. en undersøgelse af omfang og holdning"

Transkript

1 BRUG AF KHAT BLANDT PERSONER MED SOMALISK BAGGRUND I DANMARK en undersøgelse af omfang og holdning 2009

2 Brug af khat blandt personer med somalisk baggrund i Danmark en undersøgelse af omfang og holdning Udarbejdet af ALS research ApS for Sundhedsstyrelsen, marts 2009 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S URL: Emneord: khat, misbrug, etniske danskere Kategori: Udredning Sprog: Dansk Version: 1,0 Versionsdato: Format: pdf Elektronisk ISBN: Udgivet af Sundhedsstyrelsen, maj

3 Forord!"#$&'&()*#($&+,-.#($/00&+1"2,'2&3&$+$4-5*&'&(3&+$,66'4042&+78$,66&$&' 6,'953$4:#(-#'.1-&(."#$&'&$),)5*;'$'5+-433&*9*#(3$-&((&+.&'-&3+,< -#*4+.9#00'5(319=3&4:#(-#'.,04#(3'&2&+$*40&*#(3&7>'50,0-4+9'50#6."#$"#'4&(='';..&2;'&$$4* ,(4:#(-#'.19=3&9*#(3$3#(+.<+,-#*4&'&,0-/(340"&3&'1-&(3&'"#'4..&$43*40&'&6,'&*400&$3,.5-&($#$4,(6,')',9*&< -&$+,-6#(07 85(3"&3++$/'&*+&("#'3&'6,'42;'.+#$3&((&5(3&'+?0&*+&13&'.,'$*;00&'539'&< "#'3&*$#0&$45(3&'+?0&*+&(7 C(3&'+?0&*+&(9&.';6$&'1#$3&'&'9'506,'&(4(3+#$+-,3."#$-4+9'5043&$+,< -#*4+.&-4*D?143&$3&(24+&'1#$&(+$,'3&*#6+,-#*4&'(&&'#.$42&9'50&'&#6."#$1 3&$0;*3&'4+;'3&+,-#*4+.&-;(37H&(."#$6,'9'5064(3&+,0+=9*#(3$.24(3&'< (&1,0+&*2,-3&$.5(&'&$*4**&-4(3'&$#*#6.24(3&'-&3+,-#*4+.9#00'5(313&' &'#.$42&9'50&'&#6."#$1&'3&$$&&(5"&* *4(013&'9*7#7.#(042&)',9*&< -&'4'&*#$4,($4*0'#2434$&$16?3+&*,0+);39?'(7 C(3&'+?0&*+&(24+&'1#$3&'&'0,3&530#(0+)5(.$&'6,'#$6,'&9/00&."#$-4+9'50 6'&-,2&'7I#*23&*&(#63#(+.<+,-#*4&'(&"#'#*3'409'50$."#$1,0&$6*&'$#*042&'.*#'$53$'/.6,'1#$."#$9'50042&')',9*&-&'J)',9*&-&'-&3"&*9'&3&$1-&36#< -4*4&(1-&3?.,(,-4&(,0-&34($&0'#$4,(43&$3#(+.&+#-65(37K$'=3"&'-&3&' &$6*&'$#*&(40&41#$."#$&'6,'953$78;'*40),+4$42$&'3&$1#$3&'9*#(3$3&5(0&&'&$ +$,'$6*&'$#*13&'ikke9'50&'."#$<3&$0;*3&'4+;'3&5(0&13&'&'5(3&'533#((&*< +&7:&$$/3&')=1#$3&'&((/4(3+$4**4(0$4*."#$)=2&D43&(5(0&0&(&'#$4,(1&( 4(3+$4**4(013&$&'2;'3#$+$?$$&,),-7 C(3&'+?0&*+&(042&'&$+,*43$0'5(3*#06,'$4*'&$$&*;00&*+&#6&(6,'&9/00&(3&4(3< +#$+-,3."#$-4+9'507:&$&'85(3"&3++$/'&*+&(+"=91#$5(3&'+?0&*+&(.#(+$4-5< *&'&$4*-=*'&$$&3&4(3+#$+&'-,3."#$-4+9'506'&-,2&'19=3&43&$+,-#*4+.&-4*D?,043&'&*&2#($&.,--5(&'7 85(3"&3++$/'&*+&($#..&'#**&3&)&'+,(&'13&'"#'6,'-43*&$5(3&'+?0&*+&(1,03& -#(0&13&'"#'+2#'&$)=5(3&'+?0&*+&(++)?'0+-=*7:&$&'3&((&+$,'&$4*+*5$(4(01 3&'"#'+4.'&$5(3&'+?0&*+&(++,*43&'&+5*$#$&'7 Else Smith L&($&'M"&6 3

4 Indhold Introduktion og hovedkonklusioner 6 Introduktion 6 Baggrund 6 Formål og opdrag 6 Hovedkonklusioner 7 Forbrug af khat 7 Sociale forhold og khatbrug 8 Holdninger til khat 9 Rapportens opbygning 11 1 Brug af khat blandt dansk-somaliere Baggrundsfaktorer og sammenhænge Køn Under uddannelse Indkomst, alder og bopæl Familieforhold Profil af khatbrugerne Khat som social og kulturel aktivitet Brug af andre rusmidler end khat Profil af storbrugerne De mandlige storbrugere De kvindelige storbrugere Opsamling 27 2 Viden og forestillinger om andres brug af khat Baggrundsfaktorer og sammenhænge Brug af khat Køn og alder Under uddannelse og bopæl Civilstatus og indkomst Brug af khat blandt familiemedlemmer Brug af khat blandt venner Forestillinger om brug blandt alle dansk somaliere Andre etniske gruppers brug af khat Opsamling 37 3 Dansk-somalieres holdninger til khat Baggrundsfaktorer og sammenhænge Brug af khat Bopæl Under uddannelse og indkomst Køn og alder Kan man blive afhængig af khat? Skal khat være lovligt? Khat: somalisk kultur, tabu eller problem for integration? Problemer forårsaget af khat Opsamling 45 4

5 4 Om undersøgelsen Datamateriale Spørgeskemaundersøgelse Uddeling og indsamling af spørgeskemaer Interviewundersøgelse Undersøgelsens metode Statistisk bearbejdning af spørgeskemaer Repræsentativitet og udsagnskraft Respondenter 49 5

6 Introduktion og hovedkonklusioner Introduktion :&((&'#)),'$)';+&($&'&'&(.,'$*;0(4(0#66,'9'50#6,0",*3(4(0&'$4*."#$ 7:#$#,0'&+5*$#$&'&'9#+&'&$ )=&(+$?''&+)?'0&+.&-#5(3&'+?0&*+&9*#(3$3#(+.<+,-#*4&'&+#-$&(-4(3'&+5)< )*&'&(3&4($&'24&N5(3&'+?0&*+&,-.'4(09'50#6,0",*3(4(0&'$4*."#$7C(3&'+?< 0&*+&(&'6,'&$#0&$4)&'4,3&((,2&-9&'OBBE<6&9'5#'OBBP,0&'6,'&$#0&$#6Q*+ R&+&#'M")=,)3'#06'#85(3"&3++$/'&*+&(7 Baggrund -4*4&+#--&(6?'$&,0&($'&3D&3&*&'&6$&'.,--&'&7 O +#$4,0,-.'4(03&+$?''&9/&'7!?9&("#2(1U'"5+1V3&(+&1U*9,'0,0!,*34(0 "5+&'+=*&3&+,2&'WBG#6#**&"&'9,&(3&+,-#*4&'&7 X!"#$&'1"2#36*&'&.#*3&'&$Y.5*$5'+$,6Y132+7+;'*40$.(/$$&$$4*,0",2&3+#0&*40$ 0&(+$#(36,'&(+$40&(3&,)-;'.+,-"&319=3&6'#),*4$4+.1+5(3"&3+6#0*40$,0),< *4$4-;++40$",*37V0+=6'#3&+,-#*4+.&-4*D?&'"#'3&$D;2(*40$2;'&$)=)&0&$1#$."#$530?'&$2,.+&(3&)',9*&-6,'-#(0&"&'9,&(3&+,-#*4&'&7>*#(3$#(3&$"#' 3&$2;'&$6'&-6?'$1#$."#$2#(+.&*400?'4($&0'#$4,(&(1,0#$3&$&'&("='39&*#+$< (4(06,'3&+,-#*4+.&6#-4*4&'1"2,'."#$9'50&(&',-6#$$&(3&7 Formål og opdrag :&'&'&(3(5#*3'406,'&$#0&$&(&0&($*40.,'$*;0(4(0#6."#$9*#(3$3#(+.< +,-#*4&'&78#-$4340&'3&'-#(0&-/$&',06,'&+$4**4(0&',-."#$+6#'*40&"&(< ",* #'*40&.#'#.$&'1,-6#(0&$#69'50&**&'-4+9'50,+2785(3"&3++$/'&*+&( "#'-&3"&'2;'&(3&5(3&'+?0&*+&?(+.&$#$4-?3&.,--&9&",2&$6,'-&'&243&( )=3&$$&,-'=3&7 :&$"#'2;'&$5(3&'+?0&*+&(+6,'-=*#$#63;..&,09&+.'42&9'50&(#6."#$9*#(3$ 3#(+.<+,-#*4&'&1"&'5(3&'"24*.&0'5))&'13&'9'50&'."#$[.?(1#*3&'10&,0'# #((&*+&-727\16,'9'50&$+,-6#(0,0.#'#.$&'7:&'53,2&'"#'5(3&'+?0&*+&( +.5**?..&",*3(4(0&($4*9'50#6."#$9*#(3$)&'+,(&'-&3+,-#*4+.9#00'5(3 K3&((&0'5))&&'4(.*53&'&$#**&"&'9,&(3&+,-#*4&'&132+75#6";(040$#63&'&+,)",*3+0'5(3*#07K '#)),'$&(.#*3&+0'5))&(3#(+.<+,-#*4&'&7 O :#(-#'.+8$#$4+$4.+6,*.&$#*1OBBE 6

7 FAKTA OM KHAT Stoffet khat udgøres af de friske blade og stængler fra Khatplanten, som indeholder de psykoaktive stoffer cathinon og katin. 4 Som rusmiddel har khat en opkvikkende og stimulerende effekt, som fremkommer efter længere tids tygning (ca. 1,5 timer). Khat kan ryges eller drikkes som ekstrakt, men indtages i langt overvejede grad ved tygning. Sundhedsstyrelsen klassificerer khat som moderat afhængighedsskabende. 5 Kendte abstinenssymptomer er angst, rastløshed, nedtrykthed og aggression. Andre bivirkninger inkluderer søvnvanskeligheder, appetitløshed og humørsvingninger. Herudover peges på forringet sædkvalitet, celleforandringer i mundhulen og lavere fødselsvægt som øvrige mulige bivirkninger. 6 Hovedkonklusioner :&((&'#)),'$)';+&($&'&''&+5*$#$&'(&#6.,'$*;0(4(0+5(3&'+?0&*+&(Brug af khat blandt personer med somalisk baggrund i Danmark en undersøgelse af omfang og holdninger.c(3&'+?0&*+&(&'3&(6?'+$&#6+4(#'$4:#(-#'.,0#63;..&'""27 $4*.&(3&042&*+&',-&0&(9'501243&(,06,'&+$4**4(0&',-#(3'&+9'50+#-$",*3< (4(0&'$4*."#$9*#(3$3#(+.<+,-#*4&'&7R&+5*$#$&'(&&'9#+&'&$)=&(+)?'0&+.&-#< 5(3&'+?0&*+&9*#(3$"&'9,&(3&+,-#*4&'&+#-$&(-4(3'&+5))*&'&(3&4($&'24&N< 5(3&'+?0&*+&-&36#06,*.,0'&)';+&($#($&'6'#3&$+,-#*4+.&-4*D?7K#*$EFE'&< Forbrug af khat Over halvdelen af somaliere tygger ikke khat og har aldrig prøvet det +,-4..&*;(0&'&0?'3&$78#-*&$&'3&$#*$+=SAG#65(3&'+?0&*+&(+3#(+.< +,-#*4&'&13&'4..&$/00&'."#$7 Størstedelen af kvinder har aldrig prøvet at tygge khat 8&'-#()=6,'3&*4(0&(#6.?(9*#(3$0'5))&(13&'#*3'40"#')'?2&$."#$1&'#(3&< *&(&(3(5"?D&'&6,'.24(3&'(&+2&3.,--&(3&78=*&3&+"#'WWG#*3'40)'?2&$3&$1 -&(3&$$&0;*3&',0+=6,'&(9&$/3&*403&*#6-;(3&(&1(&-*40XFG7 F `*#($&(3/'.&+)'4-;'$4Q6'4.#+I,'(,04-),'$&'&+$4*9*7#7a5',)#1+;'*40$I,**#(3,08$,'9'4$#(< (4&(1"2,'."#$&'*,2*40$7 A :&'&'3&*$&-&(4(0&',-1"2,'243$."#$&'#6";(040"&3++.#9&(3&78&67&.+7Qb&*!*&4([OBBE\] S 85(3"&3++$/'&*+&([OBBE\]Stoffer. Hvordan virker de, og hvordan ser de 537!?9&("#2(]85(3< "&3++$/'&*+&(^!*#5+f,53#"*,0Q(3&'+`&3&'+&([OBBE\]g='."#$6/*3&'6,'-&0&$J-4+9'504&( 7

8 En mindre gruppe kvinder og en større gruppe mænd er aktive brugere af khat- FEG#6-;(3&(&#$"#2&$/00&$."#$4(3&(6,'3&(+&(&+$&-=(&37I&'#6&'(,0*& +$,'9'50&'&132+7$/00&'."#$O<X0#(0&&**&'F0#(0&,06*&'&,-50&(7>*#(3$#**& 3&3#(+.<+,-#*4+.&.24(3&'530?'+$,'9'50&'(&SG,09*#(3$#**&3#(+.< +,-#*4+.&-;(3OPG7 De unge tygger næsten ikke khat C(3&'+?0&*+&(24+&'+#-$43401#$9'50&(#6."#$&'6,'+24(3&(3&*4**&6,'5(0& 3#(+.<+,-#*4&'&7g;'-&+$4(0&(5(0&5(3&'OB='"#')'?2&$#$$/00&."#$7L4'.# "#*23&*&(#65(0&-;(34OBY&'(&"#'#*3'40)'?2&$."#$1-&(+3&$$&0;*3&'6,' M4'.#$'&6D&'3&3&*&#6.24(3&'4OBY&'(&7:&95$#*3&'&(6,'#$)'?2&."#$&'6,'6*&'< $#**&$+2&3.,--&(3&-&**&-OB,0OF='7 Dansk-somaliere har et meget lille forbrug af andre rusmidler Z&(&'&*$9*#(3$3#(+.<+,-#*4&'(&&'3&$.5(6=)',M&($13&'"#')'?2&$#(3'&'5+< -43*&'+,-#*.,",*1"#+",0#(3'&&56,'4+&'&(3&+$,66&'7c,'3&3#(+.<+,-#*4&'&1 3&'+&*2$/00&'."#$1&'#(3&*&("?D&'&&(39*#(3$3&-13&'4..&+&*2$/00&'."#$1,0"&'&'3&$)'4-;'$#*.,",*13&'#(042&+&$6,'9'50#67 Mange har mandlige familiemedlemmer eller venner, der tygger khat H#(0&.&(3&'&$"?D$#($#*#6-#(3*40&2&((&',06#-4*4&-&3*&--&'-&3&$6,'< 9'50#6."#$78;'*40$9*#(3$3#(+.<+,-#*4&'&13&'+&*2$/00&'."#$1&'.&(3+.#9&$$4* #(3'&."#$9'50&'&+$,'$7ASG#6."#$9'50&'(&#(042&'1#$-#(0&&**&'#**&-;(34 3&'&+6#-4*4&$/00&'."#$,0$4*+2#'&(3&#(042&'WFG1#$-#(0&&**&'#**&-#(3*40& 2&((&'$/00&'."#$7 Forestillinger om andres brug af khat er overvurderede c,'&+$4**4(0&(,-1"2,'-#(0&#(3'&3#(+.<+,-#*4&'&13&'$/00&'."#$1&'+$;'.$,2&'25'3&'&$7:&$$&0;*3&'6,''&+),(3&($&'(&+25'3&'4(0#6#**&0'5))&'4(3&(6,' 3#(+.<+,-#*4&'(&78=*&3&+&'3&$&(539'&3$6,'&+$4**4(01#$+$?''&#(3&*&#69=3& 5(0&,0;*3'&1-;(3,0.24(3&'$/00&'."#$&(3"2#36#.$4+.&'$4*6;*3&$46?*0& 5(3&'+?0&*+&(+$#*7 Ikke stort kendskab til brug af khat blandt andre etniske grupper Danmark C(3&'+?0&*+&(+'&+),(3&($&'.&(3&'+$,'$+&$4..&$4*."#$9'509*#(3$#(3'&&$(4+.& 0'5))&'4:#(-#'.7:&'#(042&+9*#(3$'&+),(3&($&'(&.&(3+.#9$4*(,0&$."#$< 6,'9'504(3&(6,'#'#94+.&,0#(3'&#6'4.#(+.&0'5))&',0&(+-5*&9*#(3$3#(+.&< '&7 Sociale forhold og khatbrug Køn og uddannelse har betydning for forbruget af khat 8;'*40$'&+),(3&($&'(&+.?(,0,-3&&'5(3&'533#((&*+&"#'9&$/3(4(06,'9'5< 0&(#6."#$7C(3&'+?0&*+&(24+&'1#$."#$&'*#(0$-&'&539'&3$9*#(3$-;(3,0 9*#(3$3#(+.<+,-#*4&'&13&'4..&&'5(3&'533#((&*+&7V-2&(3$&'."#$-&0&$*43$ 539'&3$9*#(3$.24(3&',09*#(3$3#(+.<+,-#*4&'&5(3&'533#((&*+&7 Generelle marginaliseringsfaktorer er del af billedet for brugen af khat :&'&'*40&*&3&+&(+#--&(";(0-&**&-9'50&(#6."#$,06*&'&#63&.*#++4+.& -#'04(#*4+&'4(0+6#.$,'&'7>*#(3$9'50&'&#6."#$&'3&'+=*&3&+&(,2&''&)';+&($#< $4,(#66'#+.4*$&h+&)#'&'&3&,0.,($#($"D;*)+-,3$#0&'&7Z&,0'#64+.&'3&',0+=&( *#(0$+$?''&.,(M&($'#$4,(#63#(+.<+,-#*4+.&9'50&'&4I,2&3+$#3+,-'=3&$+#-< -&(",*3$-&33&$?2'40&:#(-#'.7 8

9 Khat tygges og opfattes som et socialt og kulturelt stof C(3&'+?0&*+&(24+&'1#$*#(0$3&6*&+$&#69'50&'(&,)6#$$&'3&$#$$/00&."#$+,-&( +,M4#*,0.5*$5'&*#.$424$&$7f/)4+.+2#'&'9'50&'(&1#$3&$/00&'."#$4+#-2;'-&3 #(3'&,06,'-;(3&(&+2&3.,--&(3&4.*599&'7I,2&3='+#0&'(&$4*#$$/00&."#$ &'9*#(3$'&+),(3&($&'(&1#$3&$&'(,0&$-#(0?'+#--&(1,0#$3&$&'&(3&*#6 +,-#*4+..5*$5'7 Brugerne oplever begrænsede konsekvenser af khatbrug!5(xwg#65(3&'+?0&*+&(+."#$9'50&'&#(042&'1#$3&"#',)*&2&$)',9*&-&'6,'< ='+#0&$#6."#$7I&'#6(;2(&'3&6*&+$&)',9*&-&'-&3"&*9'&31?.,(,-4,06#-4*4< &(7 Holdninger til khat Holdninger afhænger meget af det personlige brug af khat Z&(&'&*$&'+2#'&(&)=",*3(4(0++)?'0+-=*&(&45(3&'+?0&*+&(-&0&$#6";(040&#6 &0&(9'50#6."#$7:&'&(.*#'$&(3&(+$4*19'50&'(&#6."#$&'*#(0$-4(3'&.'4$4+.& 43&'&+25'3&'4(0&'#6."#$+6?*0&24'.(4(0&',0$4*+2#'&(3&-&'&),+4$42&,2&'6,' 9'50&(#6."#$7V-2&(3$&'3&'+$?''&+.&)+4+,0-,3+$#(39*#(3$3&-13&'#*3'40 "#'$/00&$."#$7 Delte meninger i forhold til afhængighed >*#(3$#**&5(3&'+?0&*+&(+3#(+.<+,-#*4&'&-&(&'SFG1#$-#(.#(9*42&#6";(< 040#6."#$7:&'&'3,0+$,'6,'+.&*)=",*3(4(0&("&'$4*#*$&6$&',--#(+&*2$/0< 0&'."#$&**&'&D7I2,'EBG#63&-13&'#*3'40"#')'?2&$#$$/00&."#$"#'3&((& ",*3(4(01&'3&$.5(FBG#69'50&'(&13&'#(+&'."#$+,-#6";(040"&3++.#9&(3&7 Ikke-brugere mener i højere grad, at khat er problematisk g='-#(+&')=3&(+#-*&3&9&+2#'&*+&+)',64*+2#'&'-&**&-wbg,0wag1#$."#$ 042&')',9*&-&'-&3""27"&*9'&316#-4*4&,0?.,(,-47:&$$&&'40&(2;+&(+6,'< +.&**40$9*#(3$3&-13&'+&*2&'9'50&'&,03&-13&'4..&&'9'50&'&7V-.'4(0OAG #69'50&'(&-&(&'1#$."#$6,'='+#0&'34++&)',9*&-&'1-&(+M#7SAG#64..&< 9'50&'(&3&*&'3&((&",*3(4(07 Størstedelen af dansk-somaliere støtter forbud af khat i Danmark 8#-*&$+&$-&(&'SFG#63&#3+)5'0$&3#(+.<+,-#*4&'&1#$."#$+.#*2;'&5*,2*40$ 4:#(-#'.7K0&(0?'&0&(9'50#6."#$&(-#'.#($6,'+.&*)=",*3(4(0&(]H&(+ Delte meninger omkring tabuet af khatbrug C(3&'"#*23&*&([XPG\#63&#3+)5'0$&3#(+.<+,-#*4&'&-&(&'1#$."#$&'$#957 >*#(3$9'50&'(&#6."#$3&*&'.5(OOG3&((&",*3(4(01-&(+FPG#64..&< 9'50&'(&-&(&'1#$3&$&'&$$#95#$$/00&."#$7:&$24*#*$+=+40&1#$."#$#(+&++,- +$?''&$#959*#(3$3&-1+,-4..&9'50&'3&$&(39*#(3$3&-1+,-+&*2$/00&'7 Flertallet mener, at khat udgør et problem for somalieres integration 8#--&-?(+$&'+&+4'&+),(3&($&'(&+",*3(4(0$4*,-."#$530?'&$)',9*&-6,' +,-#*4&'&+4($&0'#$4,(4:#(-#'.78#-*&$+&$-&(&'SFG1#$3&$$&&'$4*6;*3&$1-&( 9*#(3$9'50&'(&&'3&$*#(0$6;''&7!5(XPG#69'50&'(&+&'."#$+,-&$4($&0'#$4<,(+)',9*&-1-&(+3&$$&0;*3&'6,'EBG#64..&<9'50&'(&7 9

10 Over halvdelen mener, at khat er en del af somalisk kultur C#(+&$&0&(9'50#6."#$1&'.*;'&'6*&'$#**&$1#$."#$&'&(3&*#6+,-#*4+..5*$5'J 5#6";(040$#61,-3&$#(+&++,-,.#$$/00&&**&'&D7SFG#63#(+.<+,-#*4&'(&4 5(3&'+?0&*+&(#(042&'3&(",*3(4(01#$."#$&'&(3&*#6.5*$5'&(7:&$$&$#*&'40&( "?D&'&6,'9'50&'(&[EXG\&(34..&<9'50&'(&[AAG\7 10

11 Rapportens +.#9$4*,025'3&'4(0#6."#$6,'9'50&$9*#(3$3&'&+6#-4*4&-&3*&--&',02&((&'7 I&'53,2&'042&+&$94**&3&#63&'&+6,'&+$4**4(0&',-6,'9'50&$9*#(3$3#(+.< +,-#*4&'&0&(&'&*$,04#(3'&&$(4+.&0'5))&'&(3+,-#*4+.&7!#)4$&*X+&')=",*3(4(0&'$4*."#$1"&'5(3&',-34+.5$&'&3&+)?'0+-=*,-."#$ +,-&((#$5'*403&*#6+,-#*4+..5*$5'1,-."#$+,-&$)',9*&-6,'+,-#*4&'&+4(< $&0'#$4,(4:#(-#'.1,-#6*&3$&)',9*&-&'2&39'50&(,0,-#6";(040"&3,0$#< 957 +&'4+)?'0&+.&-#&$[6'&.2&(+$#9&**&'\7 11

12 1 Brug af khat blandt dansk-somaliere :&'&'-#(0&6,'&+$4**4(0&'4,-*?9,-9'50&(#6."#$9*#(3$+,-#*4&'&4:#(-#'.7 a(3&*#66,'-=*&$-&33&((&5(3&'+?0&*+&"#'2;'&$#$&'+$#$$&6,'&+$4**4(0&',0 6,'3,--&-&3243&(,-.'4(03&(6#.$4+.&9'507K3&$6?*0&(3&)';+&($&'&+'&+5*< $#$&',-.'4(0,-6#(0,0.#'#.$&'#6."#$<9'50&(9*#(3$3#(+.<+,-#*4&'&7 1.1 Baggrundsfaktorer og sammenhænge K#(#*/+&(#63#(+.<+,-#*4&'&+9'50#6."#$1&'3&'$&+$&$6,'+$#$4+$4+.+40(464.#(+,06,'+$/'.&(#6+#--&(";(0&(-&**&-9'50#6."#$,06,'+.&**40&9#00'5(3+6#.< $,'&'7:&'&'4..&$#*&,-&$-=*6,'.#5+#*4$&$1-&(,-&$-=*6,'.,''&*#$4,(&( $/'.&(#6+#--&(";(0&(-&**&-$,2#'4#9*&78$/'.&(#(042&+2&3.,''&*#$4<,(+.,&664M4&($&(L'#-&'i+j13&'#(042&'+$/'.&(#6+#--&(";(0&(2&3&(2;' Køn :&'&'6,'+.&*)="2,'2;+&($*40&3&6,'+.&**40&9#00'5(3+6#.$,'&'&'6,'9'50&(#6."#$78;'*40$+#--&(";(0&(-&**&-.?(,0,--#($/00&'."#$&**&'&D&'+$;'. 24*24+&1&'3&'$#*&,-1#$3&3#(+.<+,-#*4+.&-;(3&',2&''&)';+&($&'&$,03& 3#(+.<+,-#*4+.&.24(3&'5(3&''&)';+&($&'&$46,'",*3$4*1"2#3-#(+$#$4+$4+.24**& 6,'2&($&78,-9#00'5(3+6#.$,'&'.?(#*$+=3&$240$40+$&)#'#-&$&' Under uddannelse I&'53,2&'24+&'3&'+40&(6,'",*3+24++$;'.+#--&(";(04-&**&-#$2;'&5(3&' 533#((&*+&,09'50&(#6."#$[L'#-&'+jkB1XBF\7:&$9&$/3&'"&'1#$3&'&'6,'< ",*3+24+6*&'&9'50&'&#6."#$13&'4..&&'5(3&'533#((&*+&,0$4*+2#'&(3&6;''& 9'50&'&9*#(3$3#(+.<+,-#*4&'&5(3&'533#((&*+& Indkomst, alder og bopæl a(3&*40&'3&'&(';..&6#.$,'&'1+,-&'-4(3'&+$;'.&4+#--&(";(01-&(4..& 3&+$,-4(3'&&'+$#$4+$4+.+40(464.#($&46,'",*3$4*94**&3&$#6."#$9'507:&$$&&' "D;*)+-,3$#0&'&49'50&'0'5))&(,0'&*#$42$6;''&13&'-,3$#0&'8C7V0+=#*3&' +)4**&'&(',**&1"2,'6,'",*3+24+$6*&'&;*3'&&(35(0&$/00&'."#$[L'#-&' Familieforhold 3&*40&'3&'&(+#--&(";(0-&**&-M424*+$#$5+,09'50&(#6."#$[L'#-&'+ 046$&,0&(*40&7 12

13 1.2 Profil af khatbrugerne K3&$6?*0&(3&)';+&($&'&+&(9&+.'42&*+&#6,-6#(0,0.#'#.$&'#69'50&(#6."#$ 9*#(3$3#(+.<+,-#*4&'&7R&+),(3&($&'(&&'4(33&*$4$'&0'5))&']aktive brugere [3&'"#'+2#'&$D#$4*#$$/00&4(3&(6,'3&(+&(&+$&-=(&3\1tidligere brugere[3&' "#'+2#'&$D#$4*#$$/00&."#$1-&(4..&"#'0D,'$3&$4(3&(6,'+&(&+$&-=(&3&**&' +&(&+$&='\,0ikke-brugere[3&'"#'+2#'&$(&D$4*#$"#2&)'?2&$#$$/00&."#$\7 Tabel 1.1 Antal brugere af khat Antal Pct. Valid pct. Akkumuleret pct. Aktive brugere ,4 35,0 35,0 Tidligere brugere ,6 14,1 49,1 Ikke brugere ,6 50,9 100,0 Total ,6 100,0 Mangler 88 10,4 Total ,0 +,-tidligere brugere143&$3&4..&"#'$/00&$."#$4(3&(6,'+&(&+$&-=(&3&**&'='7 8=*&3&+&'3&$M4'.#&($'&3D&3&*#63#(+.<+,-#*4&'&13&'&'aktive brugere1-&(+ "#*23&*&(&'ikke-brugere7 13

14 Tabel 1.2 Køn og brug af khat Køn Mand Kvinde Total Brug af khat Aktive brugere Antal Pct. 48,1 16,4 35,4 Tidligere bruger Antal Pct. 18,1 6,8 13,6 Ikke brugere Antal Pct. 33,8 76,8 51,0 Total Antal Pct. 100,0 100,0 100,0 8&'-#()=.?(+6,'3&*4(0&(9*42&'3&$$/3&*40$1#$3&$)'4-;'$&'-;(313&'$/00&'."#$1+,-.,&664M4&($&(L'#-&'+j6,'+#--&(";(0-&**&-.?(,09'50,0+=24< +$&7!5(XFG#6-;(3&(&"#'#*3'40)'?2&$#$$/00&."#$1-&(+FEG#63&#3< +)5'0$&-;(3"#'$/00&$4(3&(6,'3&(+&(&+$&-=(&37c,'.24(3&'(&+2&3.,-< (&37Q$#(3&*&(#6#.$42&.24(3&*40&9'50&'&$',3+#*$&'+="?D9'/3&'-&33&( 0;(0+&6,'&+$4**4(0,-1#$3&$.5(&'-;(313&'$/00&'."#$1-&(3&$+$&--&',2&'&(+-&32,'&++,-#*4+.&4(6,'-#($&'+25'3&'4(0#61#$6*&'&.24(3&',0+=&' 9&0/(3$#$$/00&."#$7 H#(0&.;3&'3&$$&+#--&(-&3-#(0*&(3&$4*.(/$(4(0$4*#'9&D3+-#'.&3&$,0&( 2#(+.&*40"2&'3#0-&39?'(,0&(&#(+2#'46#-4*4&'(&7I&'53,2&'&'3&',0+=$&0( )=1#$6*&'&.24(3&'9'50&'."#$5(3&'0'#2434$&$6,'#$'&35M&'&9#'(&$+6?3+&*+2;0$,03&'-&3'4+4.,&(6,'.&D+&'+(4$7 W W 8&"&',->7a++l([OBBX\]Z'#243&4(32#(3'&'.24(3&'48.#(34(#24&(7K]Ugeskrift for Læger Ugeskrift for Praktisk LægegerningOBBF^EO[F\]FWW<EO,0>7a++l(&$7#*7[OBBB\]Qualitative study of pregnancy and childbirth experiences in Somalian women resident in Sweden7>mVZOBBB:&M^ 14

15 :&(,2&'2&D&(3&3&*#6.24(3&'(&"#'3,0#*3'40)'?2&$#$$/00&."#$78,-.#)4$&* O24+&'1&'3&$$&3#,0+=3&(0&(&'&**&6,'2&($(4(0,06,'&+$4**4(09*#(3$5(3&'+?< 0&*+&(+'&+),(3&($&'7 T40&*&3&+&'3&'9*#(3$4($&'24&N5(3&'+?0&*+&(+4(6,'-#($&'&(40"&3,-1#$.24(< 3&'(&4"?D&'&0'#3$#0&'#6+$#(36'#9'50&(#6."#$1,0#$3&46#-4*4&'(&-;'.&'.,(+&.2&(+&'(&#667&.+7;0$&6;**&(+9'50&**&'-4+9'507:&$$&&'9=3&?.,(,-4+.&.,(+&.2&(+&',0)'#.$4+.&.,(+&.2&(+&'46,'-#6#$+$=#*&(&-&39?'(&(&1"5+< ",*3(4(0&(,03#0*403#0&(7!"#$9'50)&0&+,6$&)=+,-&("/))40='+#0$4*+.4*+< -4++&'9*#(3$3#(+.<+,-#*4+.&;0$&)#',0*40&*&3&+1#$3&$&'.24(3&'(&13&'4+43< +$&&(3&+-43&'-;(3&(&53#6"D&--&$7 :&((&.#'#.$&'4+$4.64(3&+,0+=",+-&3#'9&D3&'&4"&'9&'0,02#'-&+$5&'13&' -?3&'-;(3&(&&6$&'6?*0&(3&7 15

16 Tabel 1.3 Alder og brug af khat fordelt på køn Mand Aldersgrupper < Total Aktive brugere ,0 3,7 18,2 39,6 53,4 56,9 50,0 70,6 66,7 47,1 48,0 Tidligere brugere ,0 22,2 29,5 20,8 13,8 13,9 15,2 13,7 20,0 29,4 18,2 Ikke brugere ,0 74,1 52,3 39,6 32,8 29,2 34,8 15,7 13,3 23,5 33,8 Total ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Kvinde Aldersgrupper < Total Aktive brugere ,0,0 18,4 17,9 22,2 21,6 11,8 28,6 20,0,0 16,6 Tidligere brugere ,0 5,7 13,2 7,7 5,6 9,8 5,9,0 5,0,0 7,1 Ikke brugere ,0 94,3 68,4 74,4 72,2 68,6 82,4 71,4 75,0 100,0 76,3 Total ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Q(3&*&(#69'50&'&+$40&'-&3#*3&'&(132+7D,;*3'&#*3&'+0'5))&'24.400&')=1 3&+$,+$?''&#(3&*#69'50&'&&'3&'7:&$$&0;*3&'6,'9=3&-;(3,0.24(3&'7 16

17 #6-;(3&(&,0OPG#6.24(3&'(&&'#.$42&9'50&'&78#-*&$.#(+40&+1#$6,'-;(3,2&'XB='1&',2&'"#*23&*&(#.$42&9'50&'&7 :&'&'&(9&-;'.&*+&+2;'3406,'+.&*-&**&-3&$,/(0+$&#*3&'+0'5))&'6,'9=3& 9&$'#0$&*40+$?''&#(3&*13&'"#')'?2&$#$$/00&."#$7:&$$&&'6,'+=243$4..&,2&'< E 1,0 3&'6,'.#(3&$4..&6'#+40&+1#$3&*&#63&(/(0+$&0'5))&-=+.&4..&&'3&95$&'&$ &(3(57 8#-$4340)&0&'9=3&$4*.&(3&042&*+&',-",*3(4(0&'$4*."#$4+)?'0&+.&-#5(3&'< +?0&*+&([+&.#)4$&*X\+#-$25'3&'4(0&'6'#4(6,'-#($&'(&44($&'24&N5(3&'+?0&*< +&(3,0)=1#$3&'&'&(#36;'3+<,0",*3(4(0+;(3'4(0)=2&D9*#(3$3&/(0'&0&(&< '#$4,(&'#63#(+.<+,-#*4&'&7 H#(0&#63&5(0&&'2,.+&$,)4"D&--&3+$,'$6,'9'50#6."#$,0"#'+&*2-;'.&$.,(+&.2&(+&'(&#64+;'6;3'&(&+6'#2;',0+&$3&)',9*&-&'1+,-&$+$,'$6,'9'50.#(#6+$&3.,--&7K(6,'-#($&'(&+-&*34(0&'+=*&3&+1#$3&5(0&$#0&'#6+$#(36'# 3&;*3'&+9'501,0#$3&&'-&'&9&243+$&,-1#$3&$.#(+.#3&3&'&+6'&-$437H#(< 0&#63&5(0&"#'3&'53,2&'&(';..&6,'3&*&,0-5*40"&3&'2&3#$2;'&2,.+&$,) 4:#(-#'.19=3&46,'",*3$4*+)',01533#((&*+&,0#'9&D3+-#'.&3+$4*.(/$(4(01-&(,0+=46,'",*3$4*&$53243&$(&$2;'.,0$4*.(/$(4(0$4*3&$3#(+.&+#-65(37 E 17

18 Tabel 1.4 Køn og hyppighed af brug Køn Mand Kvinde Total Hvor ofte tygger du khat? Næsten aldrig Antal Pct. 22,8 53,5 31,1 Højst en gang om måneden? Antal Pct. 11,9 10,5 11,5 2-4 gange om måneden Antal Pct. 20,3 16,7 19,3 2-3 gange om ugen Antal Pct. 21,5 7,9 17,9 4 gange om ugen eller oftere Antal Pct. 23,5 11,4 20,2 Total Antal Pct. 100,0 100,0 100,0 AFG#63&.24(3&'13&'"#'+2#'&$D#$4*#$$/00&."#$1$/00&'(;+$&(#*3'407V-< :4++&.24(3&'&'1"2#33&((&'#)),'$9&$&0(&'+,-+$,'9'50&'&132+7+,-$/00&' 6*&'&&**&'-#(0&0#(0&50&($*40$7c,'-;(3&(&+2&3.,--&(3&&'FAG#69'50&'< (&#$64(3&43&((&.#$&0,'4#6+$,'9'50&'&7V-2&(3$&'3&',0+=OXG#6-;(3&(&1 3&'#(042&'(;+$&(#*3'40#$$/00&."#$7 18

19 Tabel 1.5 Alder og hyppighed af brug Aldersgrupper < Total Næsten aldrig ,0 79,2 52,3 23,4 22,8 29,1 33,3 10,6 18,8 26,7 30,1 Højst en gang om måneden? ,0 12,5 29,5 17,0 8,8 8,9 6,3 6,4,0 26,7 11,3 2-4 gange om måneden ,0 4,2 9,1 38,3 28,1 15,2 15,9 25,5 20,8 20,0 20,2 2-3 gange om ugen ,0,0 4,5 6,4 21,1 22,8 23,8 23,4 27,1 13,3 17,9 4 gange om ugen eller oftere ,0 4,2 4,5 14,9 19,3 24,1 20,6 34,0 33,3 13,3 20,5 Total ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 :&'&'4"?D0'#3+#--&(";(0-&**&-#*3&'1,0"2,',6$&3&'$/00&+."#$7!5(&( *4**&#(3&*#63&5(0&5(3&'OA='"#'&$50&($*40$6,'9'50#6."#$7K#*3&'+0'5))&'(&,2&'XB='*400&'#(3&*&(#69'50&'&13&'$/00&'6*&'&&**&'-#(0&0#(0&50&($*40$ )=-&**&-FBG,0ABG1,06,'3&AB<AP<='40&"&*$,)$4*SBG7 19

20 Tabel 1.6 Hvor meget khat tygges ad gangen fordelt på køn Køn Mand Kvinde Total Hvor meget khat tygger du ca. ad gangen? 1 bundt Antal Pct. 15,8 31,7 18,9 2-3 bundter Antal Pct. 58,5 49,2 56,7 4-5 bundter Antal Pct. 16,2 7,9 14,6 Mere end 5 bundter Antal Pct. 9,6 11,1 9,9 Total Antal Pct. 100,0 100,0 100,0 H;(03&9&$&0(&*+&(6,'."#$#(042&+495(3$&'7 P K6?*0&2,'&+4(6,'-#($&'042&'3&$ +D;*3&($6,'&.,--&'1,043&$."#$6,'3&$#(3&$6,'"#(3*&++,-"&*&95(3$&'7 &**&'6*&'&95(3$&'#30#(0&(7c,'3&-#(3*40&9'50&'&0;*3&'3&$$&6,'OSG1"24*<.&$,0+=&'&(-#'.#($#(3&*1-&(-5*4024+-&'&6,'2&($&*40$7K3&$"&*&$#0&$-= 3&$.,(+$#$&'&+1#$3&'&'$#*&,-&(9&$'#0$&*40#(3&*13&'$/00&'-&0&$."#$#3 0#(0&(7K..&#*&(&042&'3&$+&*2+#0$&(+$?''&'5+,0.#("#2&+$?''&"&*9'&3+-;+< +40&.,(+&.2&(+&'1-&(,0+='&($*#2)'#.$4+.9&$/3&'3&$&(2;+&($*40?.,(, $,0*#(0.,(+5-&'4(0+$4313#."#$$#0&'*#(0$43#$$/00&,0,)(=24'.(4(0#67 P 9*#3&(&,03&*&#6+$4*.&(4&($4-&16,'+$;'.&'&24'.(4(0+.#*3&'$/00&+4#3+.4**40&$4-&'78&`&3&'< OBBP7 20

21 Tabel 1.7 Hvor meget khat tygges ad gangen fordelt på alder Aldersgrupper Total 1 bundt ,5 45,2 35,7 16,7 13,3 7,0 9,5 7,5 33,3 19,0 2-3 bundter ,5 41,9 50,0 62,5 60,0 55,8 57,1 57,5 66,7 56,4 4-5 bundter ,0 9,7 4,8 16,7 15,0 20,9 16,7 20,0,0 14,1 Mere end 5 bundter ,0 3,2 9,5 4,2 11,7 16,3 16,7 15,0,0 10,4 Total ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 K0&(&'3&'+$,'6,'+.&*)=1"2,'-&0&$""27/(0'&,0;*3'&#*3&'+0'5))&'$/00&'#3 0#(0&(7Z&(&'&*$.#(+40&+1#$D,/(0'&13&+$,6;''&95(3$&'$/00&+#30#(0&(7c,' 0&(1-&(+3&(#(3&(&.+$'&-530?'&+#6#*3&'+0'5))&(FB<FF='1"2,'XWG$/00&' F<A&**&'A,06*&'&95(3$&'#30#(0&(7c;**&+6,'#**&#*3&'+0'5))&'&'3,01#$,2&' "#*23&*&(#69'50&'(&4(3$#0&'O<X95(3$&')&'0#(07 21

22 Tabel 1.8 Bopæl i forhold til at tygge khat Bopæl København og omegn Øvrige landsdele Total Brug af khat Aktive brugere Antal Pct. 44,6 23,2 35,0 Tidligere brugere Antal Pct. 10,7 18,2 14,1 Ikke brugere Antal Pct. 44,6 58,7 50,9 Total Antal Pct. 100,0 100,0 100,0 8,-9#00'5(3+6#.$,'+)4**&'9,);*+,-+#0$&(',**&78&'-#()=+2#')',64*&('&($ 0&,0'#64+.1&'3&'&'.*#',2&'2;0$#69'50&'&4!?9&("#2(+,-'=3&$7`0#7+-=$#* &''&+),(3&($&'6'#U'"5+1V3&(+&1U*9,'0,0!,*34(0+*=&$+#--&(4.#$&0,'4&( n2'40&:#(-#'.78,-.,&664m4&($&(l'#-&'y+j,0+=4(34.&'&3&1&'3&'&('&*#$42$ +$;'.+#--&(";(0-&**&-#$9,4!?9&("#2(,0#$$/00&."#$7:&$$&.#(4..& 6,'.*#'&+-&31"2,'3#(+)?'0&+.&-#&'(&&'4(3+#-*&$13#3&$4#**&+$?''&9/&'&' 2;0$&$,0+=#$3;..&-4+9'50+6,'#1,0#$3&'6'##**&9/&'&'-,3$#0&$536/*3$& +.&-#&'"&'6'#7 22

23 Tabel 1.9 Civilstatus i forhold til at tygge khat Hvad er din civilstatus? Alene Gift/samlevende Separeret/skilt Total Brug af khat Aktive brugere Antal Pct. 31,4 32,9 52,0 35,5 Tidligere brugere Antal Pct. 14,7 14,1 11,4 13,9 Ikke brugere Antal Pct. 53,9 53,0 36,6 50,6 Total Antal Pct. 100,0 100,0 100,0 100,0 c*&'&4(6,'-#($&'(;2(&'1#$4+;'-;(3.#(&(3&-&3&$-4+9'50+*40(&(3&6,'9'50 #6."#$&6$&'+.4*+-4++&7V-2&(3$.#(9'50&(#6."#$,0+=2;'&53*?+&(3&6,'+#-< -&78&'-#()=6,'3&*4(0&(4'&+),(3&($&'(&+M424*+$#$5+&'3&'3#,0+=&(,2&'< 2;0$#6#.$42&9'50&'&40'5))&(#6+&)#'&'&3&,06'#+.4*$&1(&-*40AOG7I&',2&'< 6,'&'3&$9*#(3$046$&h+#-*&2&(3&,0#*&(&.(#)$&($'&3D&3&*13&'&'#.$42&9'50&'&,0,2&'"#*23&*&(13&'#*3'40"#')'?2&$."#$7Z'5))&(#6'&+),(3&($&'13&'*&2&' #*&(&1"#'&(,2&'2;0$#6/(0'&#*3&'+0'5))&'13&'+,-$43*40&'&24+$$/)4+."#'&$ -4(3'&6,'9'50#6."#$7 23

24 Tabel 1.10 Under uddannelse, i forhold til at tygge khat Er du under uddannelse? Nej Ja Total Brug af khat Aktive brugere Antal Procent 45,6 14,5 36,0 Tidligere brugere Antal Pct. 13,3 16,4 14,2 Ikke brugere Antal Pct. 41,1 69,1 49,7 Total Antal Pct. 100,0 100,0 100,0 V--#(&'5(3&'533#((&*+&&**&'&D24+&'+4043#$#-#$&'4#*&$#$"#2&&('&*#$42 +$;'.+#--&(";(0-&39'50&(#6."#$7H&(+3&'4..&&'+$#$4+$4+.+40(464.#(+4 '&+),(3&($&'(&+#6+*5$$&3&533#((&*+&1+)4**&'3&$#$2;'&40#(0-&3&(533#((&*< +&#*$+=&(',**&7 K+;'(='-#(+&')=#(3&*&(#6#.$42&9'50&'&+$?$$&+"/),$&+&(,-1#$3&$#$2;'&4 0#(0-&3&(533#((&*+&0?'3&$-4(3'&#$$'#.$42$J&**&'-5*40$J#$$/00&."#$'&< $42&9'50&'&1-&(+3&$$&0?'+400;*3&(3&6,'FSG#6'&+),(3&($&'13&'4..&&'5(< 3&'533#((&*+&7 8#-$4340&'3&',0+=&(,2&'2;0$#65(0&40'5))&(5(3&'533#((&*+&7L4'.#EBG #6'&+),(3&($&'(&5(3&'533#((&*+&*400&'4(3&(6,'3&/(0+$&#*3&'+0'5))&'-&*< 6,'.*#'4(0&("&'7:,024+&'.'/3+.?'+*&'1#$3&$)=6*&'&,-'=3&',0+=&'3&$#$2;'& 5(3&'533#((&*+&13&'+&*2+$;(340$"#'&(+#--&(";(0)=+=2&*9'50+-?(+$&'&$ +,-",*3(4(0&'$4*."#$78=*&3&+&'3&'+$?''&#6",*3&("&36'#,0+$?''&#6+$#(3+$#< 0&($4*3&$#$$/00&."#$9*#(3$3#(+.<+,-#*4&'&5(3&'533#((&*+&7 24

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

Alkohol, livsstil og helbred. En screeningsundersøgelse blandt borgere på Jobcenter Faxe og Jobcenter Holbæk

Alkohol, livsstil og helbred. En screeningsundersøgelse blandt borgere på Jobcenter Faxe og Jobcenter Holbæk Ida Høgstedt Danquah, Maja Bæksgaard Hansen, Niels Peter Mortensen, Janne Tolstrup, Anette Søgaard Nielsen, Ulrik Becker TrygFondens Forebyggelsescenter Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

SOMALISKE INDSATTE I DANSKE FÆNGSLER

SOMALISKE INDSATTE I DANSKE FÆNGSLER Als Research APS november 2011 SOMALISKE INDSATTE I DANSKE FÆNGSLER Uddannelsesbaggrund, -behov og -ønsker Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Introduktion til undersøgelsen og baggrunden herfor...

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg April 2012 Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg En karakteristik af det sociale liv blandt ældre i fem midt- og sydjyske kommuner Projektet er finansieret af Social- og Integrationsministeriet

Læs mere

27. november 66. årgang. Socialpædagogen. Khat: Når børnesoldater vil glemme. Socialpædagogikkens mange ansigter AIEJI-kongres 2009

27. november 66. årgang. Socialpædagogen. Khat: Når børnesoldater vil glemme. Socialpædagogikkens mange ansigter AIEJI-kongres 2009 27. november 66. årgang Socialpædagogen Khat: Når børnesoldater vil glemme 18 24 09 Socialpædagogikkens mange ansigter AIEJI-kongres 2009 2 Socialpædagogen 24/2009 27. november Vi har løbende arbejdet

Læs mere

point f CAl narkotikasituationen i DAnMArk

point f CAl narkotikasituationen i DAnMArk point f CAl narkotikasituationen i DAnMArk 2012 Årsrapport til det europæiske overvågningscenter Narkotikasituationen for narkotika i Danmark og narkotikamisbrug, 2012 1 EMCDDA Narkotikasituationen i Danmark

Læs mere

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Jeg lærer mere, hvis der er en god stemning i klassen Ni ud af ti elever i folkeskolens udskoling er enige i, at de lærer mere, hvis

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik 2008 Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Syddansk Universitet Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen!

Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen! Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen! En ny undersøgelse fra Børnerådet viser, at eleverne i udskolingen vil have mere aktivitet og variation i undervisningen. Et stort flertal

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

UNG I 2011 NYDANSKE UNGES OPLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, FRIHED OG GRÆNSER ILAG 3 4 NG I 2011 NYDANSKE UNGES PLEVELSE AF SOCIAL KONTROL,

UNG I 2011 NYDANSKE UNGES OPLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, FRIHED OG GRÆNSER ILAG 3 4 NG I 2011 NYDANSKE UNGES PLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, Research APS oktober 2011 Als Research APS oktober 2011 UNG I 2011 NYDANSKE UNGES NG I 2011 NYDANSKE UNGES OPLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, PLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, FRIHED OG GRÆNSER RIHED OG GRÆNSER ILAG

Læs mere

Unges. livsstil og dagligdag 2008. MULD-rapport nr. 7

Unges. livsstil og dagligdag 2008. MULD-rapport nr. 7 Unges livsstil og dagligdag 2008 MULD-rapport nr. 7 Unges livsstil og dagligdag 2008 Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen 1. udgave, august 2009 Copyright Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen Rapporten

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

RESULTATER AF BEHANDLINGEN. Del 1. Del 6. Del 2. Hovedrapport. Del 5. Del 3. Del 4 09:18 MAREN SØRENSEN KATRINE BUCHHOLT PEDERSEN

RESULTATER AF BEHANDLINGEN. Del 1. Del 6. Del 2. Hovedrapport. Del 5. Del 3. Del 4 09:18 MAREN SØRENSEN KATRINE BUCHHOLT PEDERSEN Den sociale stofmisbrugsbehandling RESULTATER AF BEHANDLINGEN Del 6 Del 1 Del 2 Hovedrapport 09:18 Del 5 Del 4 Del 3 MAREN SØRENSEN KATRINE BUCHHOLT PEDERSEN 09:18 DEN SOCIALE STOFMISBRUGSBEHANDLING RESULTATER

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010 undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 1 Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen

Læs mere

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET En spørgeskemaundersøgelse blandt unge mellem 14 og 26 år RÅDGIVENDE SOCIOLOGER APS 2008 FINANSIERET AF TRYGFONDEN I SAMARBEJDE MED DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD INDHOLD

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

4.2. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning

4.2. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning 4.2 Opgavesæt B FVU-læsning 1. januar - 30. juni 2009 Prøvetiden er 45 minutter til opgavesæt 1 15 minutters pause 1 time og 15 minutter til opgavesæt 2 Prøvedeltagerens navn Prøvedeltagernummer Prøveinstitution

Læs mere

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Etniske forskelle i patienters oplevelser En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Forsknings- og udviklingsrapport

Læs mere

Danskernes finansielle forståelse

Danskernes finansielle forståelse MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Analyserapport 2:5 Morten Brønnum Andersen Jonathan Kahlke Philip Heymans Allé 1 29 Hellerup Telefon 41 91 91 91 www. forsikringogpension.dk

Læs mere