BRUG AF KHAT BLANDT PERSONER MED SOMALISK BAGGRUND I DANMARK. en undersøgelse af omfang og holdning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUG AF KHAT BLANDT PERSONER MED SOMALISK BAGGRUND I DANMARK. en undersøgelse af omfang og holdning"

Transkript

1 BRUG AF KHAT BLANDT PERSONER MED SOMALISK BAGGRUND I DANMARK en undersøgelse af omfang og holdning 2009

2 Brug af khat blandt personer med somalisk baggrund i Danmark en undersøgelse af omfang og holdning Udarbejdet af ALS research ApS for Sundhedsstyrelsen, marts 2009 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S URL: Emneord: khat, misbrug, etniske danskere Kategori: Udredning Sprog: Dansk Version: 1,0 Versionsdato: Format: pdf Elektronisk ISBN: Udgivet af Sundhedsstyrelsen, maj

3 Forord!"#$&'&()*#($&+,-.#($/00&+1"2,'2&3&$+$4-5*&'&(3&+$,66'4042&+78$,66&$&' 6,'953$4:#(-#'.1-&(."#$&'&$),)5*;'$'5+-433&*9*#(3$-&((&+.&'-&3+,< -#*4+.9#00'5(319=3&4:#(-#'.,04#(3'&2&+$*40&*#(3&7>'50,0-4+9'50#6."#$"#'4&(='';..&2;'&$$4* ,(4:#(-#'.19=3&9*#(3$3#(+.<+,-#*4&'&,0-/(340"&3&'1-&(3&'"#'4..&$43*40&'&6,'&*400&$3,.5-&($#$4,(6,')',9*&< -&$+,-6#(07 85(3"&3++$/'&*+&("#'3&'6,'42;'.+#$3&((&5(3&'+?0&*+&13&'.,'$*;00&'539'&< "#'3&*$#0&$45(3&'+?0&*+&(7 C(3&'+?0&*+&(9&.';6$&'1#$3&'&'9'506,'&(4(3+#$+-,3."#$-4+9'5043&$+,< -#*4+.&-4*D?143&$3&(24+&'1#$&(+$,'3&*#6+,-#*4&'(&&'#.$42&9'50&'&#6."#$1 3&$0;*3&'4+;'3&+,-#*4+.&-;(37H&(."#$6,'9'5064(3&+,0+=9*#(3$.24(3&'< (&1,0+&*2,-3&$.5(&'&$*4**&-4(3'&$#*#6.24(3&'-&3+,-#*4+.9#00'5(313&' &'#.$42&9'50&'&#6."#$1&'3&$$&&(5"&* *4(013&'9*7#7.#(042&)',9*&< -&'4'&*#$4,($4*0'#2434$&$16?3+&*,0+);39?'(7 C(3&'+?0&*+&(24+&'1#$3&'&'0,3&530#(0+)5(.$&'6,'#$6,'&9/00&."#$-4+9'50 6'&-,2&'7I#*23&*&(#63#(+.<+,-#*4&'(&"#'#*3'409'50$."#$1,0&$6*&'$#*042&'.*#'$53$'/.6,'1#$."#$9'50042&')',9*&-&'J)',9*&-&'-&3"&*9'&3&$1-&36#< -4*4&(1-&3?.,(,-4&(,0-&34($&0'#$4,(43&$3#(+.&+#-65(37K$'=3"&'-&3&' &$6*&'$#*&(40&41#$."#$&'6,'953$78;'*40),+4$42$&'3&$1#$3&'9*#(3$3&5(0&&'&$ +$,'$6*&'$#*13&'ikke9'50&'."#$<3&$0;*3&'4+;'3&5(0&13&'&'5(3&'533#((&*< +&7:&$$/3&')=1#$3&'&((/4(3+$4**4(0$4*."#$)=2&D43&(5(0&0&(&'#$4,(1&( 4(3+$4**4(013&$&'2;'3#$+$?$$&,),-7 C(3&'+?0&*+&(042&'&$+,*43$0'5(3*#06,'$4*'&$$&*;00&*+&#6&(6,'&9/00&(3&4(3< +#$+-,3."#$-4+9'507:&$&'85(3"&3++$/'&*+&(+"=91#$5(3&'+?0&*+&(.#(+$4-5< *&'&$4*-=*'&$$&3&4(3+#$+&'-,3."#$-4+9'506'&-,2&'19=3&43&$+,-#*4+.&-4*D?,043&'&*&2#($&.,--5(&'7 85(3"&3++$/'&*+&($#..&'#**&3&)&'+,(&'13&'"#'6,'-43*&$5(3&'+?0&*+&(1,03& -#(0&13&'"#'+2#'&$)=5(3&'+?0&*+&(++)?'0+-=*7:&$&'3&((&+$,'&$4*+*5$(4(01 3&'"#'+4.'&$5(3&'+?0&*+&(++,*43&'&+5*$#$&'7 Else Smith L&($&'M"&6 3

4 Indhold Introduktion og hovedkonklusioner 6 Introduktion 6 Baggrund 6 Formål og opdrag 6 Hovedkonklusioner 7 Forbrug af khat 7 Sociale forhold og khatbrug 8 Holdninger til khat 9 Rapportens opbygning 11 1 Brug af khat blandt dansk-somaliere Baggrundsfaktorer og sammenhænge Køn Under uddannelse Indkomst, alder og bopæl Familieforhold Profil af khatbrugerne Khat som social og kulturel aktivitet Brug af andre rusmidler end khat Profil af storbrugerne De mandlige storbrugere De kvindelige storbrugere Opsamling 27 2 Viden og forestillinger om andres brug af khat Baggrundsfaktorer og sammenhænge Brug af khat Køn og alder Under uddannelse og bopæl Civilstatus og indkomst Brug af khat blandt familiemedlemmer Brug af khat blandt venner Forestillinger om brug blandt alle dansk somaliere Andre etniske gruppers brug af khat Opsamling 37 3 Dansk-somalieres holdninger til khat Baggrundsfaktorer og sammenhænge Brug af khat Bopæl Under uddannelse og indkomst Køn og alder Kan man blive afhængig af khat? Skal khat være lovligt? Khat: somalisk kultur, tabu eller problem for integration? Problemer forårsaget af khat Opsamling 45 4

5 4 Om undersøgelsen Datamateriale Spørgeskemaundersøgelse Uddeling og indsamling af spørgeskemaer Interviewundersøgelse Undersøgelsens metode Statistisk bearbejdning af spørgeskemaer Repræsentativitet og udsagnskraft Respondenter 49 5

6 Introduktion og hovedkonklusioner Introduktion :&((&'#)),'$)';+&($&'&'&(.,'$*;0(4(0#66,'9'50#6,0",*3(4(0&'$4*."#$ 7:#$#,0'&+5*$#$&'&'9#+&'&$ )=&(+$?''&+)?'0&+.&-#5(3&'+?0&*+&9*#(3$3#(+.<+,-#*4&'&+#-$&(-4(3'&+5)< )*&'&(3&4($&'24&N5(3&'+?0&*+&,-.'4(09'50#6,0",*3(4(0&'$4*."#$7C(3&'+?< 0&*+&(&'6,'&$#0&$4)&'4,3&((,2&-9&'OBBE<6&9'5#'OBBP,0&'6,'&$#0&$#6Q*+ R&+&#'M")=,)3'#06'#85(3"&3++$/'&*+&(7 Baggrund -4*4&+#--&(6?'$&,0&($'&3D&3&*&'&6$&'.,--&'&7 O +#$4,0,-.'4(03&+$?''&9/&'7!?9&("#2(1U'"5+1V3&(+&1U*9,'0,0!,*34(0 "5+&'+=*&3&+,2&'WBG#6#**&"&'9,&(3&+,-#*4&'&7 X!"#$&'1"2#36*&'&.#*3&'&$Y.5*$5'+$,6Y132+7+;'*40$.(/$$&$$4*,0",2&3+#0&*40$ 0&(+$#(36,'&(+$40&(3&,)-;'.+,-"&319=3&6'#),*4$4+.1+5(3"&3+6#0*40$,0),< *4$4-;++40$",*37V0+=6'#3&+,-#*4+.&-4*D?&'"#'3&$D;2(*40$2;'&$)=)&0&$1#$."#$530?'&$2,.+&(3&)',9*&-6,'-#(0&"&'9,&(3&+,-#*4&'&7>*#(3$#(3&$"#' 3&$2;'&$6'&-6?'$1#$."#$2#(+.&*400?'4($&0'#$4,(&(1,0#$3&$&'&("='39&*#+$< (4(06,'3&+,-#*4+.&6#-4*4&'1"2,'."#$9'50&(&',-6#$$&(3&7 Formål og opdrag :&'&'&(3(5#*3'406,'&$#0&$&(&0&($*40.,'$*;0(4(0#6."#$9*#(3$3#(+.< +,-#*4&'&78#-$4340&'3&'-#(0&-/$&',06,'&+$4**4(0&',-."#$+6#'*40&"&(< ",* #'*40&.#'#.$&'1,-6#(0&$#69'50&**&'-4+9'50,+2785(3"&3++$/'&*+&( "#'-&3"&'2;'&(3&5(3&'+?0&*+&?(+.&$#$4-?3&.,--&9&",2&$6,'-&'&243&( )=3&$$&,-'=3&7 :&$"#'2;'&$5(3&'+?0&*+&(+6,'-=*#$#63;..&,09&+.'42&9'50&(#6."#$9*#(3$ 3#(+.<+,-#*4&'&1"&'5(3&'"24*.&0'5))&'13&'9'50&'."#$[.?(1#*3&'10&,0'# #((&*+&-727\16,'9'50&$+,-6#(0,0.#'#.$&'7:&'53,2&'"#'5(3&'+?0&*+&( +.5**?..&",*3(4(0&($4*9'50#6."#$9*#(3$)&'+,(&'-&3+,-#*4+.9#00'5(3 K3&((&0'5))&&'4(.*53&'&$#**&"&'9,&(3&+,-#*4&'&132+75#6";(040$#63&'&+,)",*3+0'5(3*#07K '#)),'$&(.#*3&+0'5))&(3#(+.<+,-#*4&'&7 O :#(-#'.+8$#$4+$4.+6,*.&$#*1OBBE 6

7 FAKTA OM KHAT Stoffet khat udgøres af de friske blade og stængler fra Khatplanten, som indeholder de psykoaktive stoffer cathinon og katin. 4 Som rusmiddel har khat en opkvikkende og stimulerende effekt, som fremkommer efter længere tids tygning (ca. 1,5 timer). Khat kan ryges eller drikkes som ekstrakt, men indtages i langt overvejede grad ved tygning. Sundhedsstyrelsen klassificerer khat som moderat afhængighedsskabende. 5 Kendte abstinenssymptomer er angst, rastløshed, nedtrykthed og aggression. Andre bivirkninger inkluderer søvnvanskeligheder, appetitløshed og humørsvingninger. Herudover peges på forringet sædkvalitet, celleforandringer i mundhulen og lavere fødselsvægt som øvrige mulige bivirkninger. 6 Hovedkonklusioner :&((&'#)),'$)';+&($&'&''&+5*$#$&'(&#6.,'$*;0(4(0+5(3&'+?0&*+&(Brug af khat blandt personer med somalisk baggrund i Danmark en undersøgelse af omfang og holdninger.c(3&'+?0&*+&(&'3&(6?'+$&#6+4(#'$4:#(-#'.,0#63;..&'""27 $4*.&(3&042&*+&',-&0&(9'501243&(,06,'&+$4**4(0&',-#(3'&+9'50+#-$",*3< (4(0&'$4*."#$9*#(3$3#(+.<+,-#*4&'&7R&+5*$#$&'(&&'9#+&'&$)=&(+)?'0&+.&-#< 5(3&'+?0&*+&9*#(3$"&'9,&(3&+,-#*4&'&+#-$&(-4(3'&+5))*&'&(3&4($&'24&N< 5(3&'+?0&*+&-&36#06,*.,0'&)';+&($#($&'6'#3&$+,-#*4+.&-4*D?7K#*$EFE'&< Forbrug af khat Over halvdelen af somaliere tygger ikke khat og har aldrig prøvet det +,-4..&*;(0&'&0?'3&$78#-*&$&'3&$#*$+=SAG#65(3&'+?0&*+&(+3#(+.< +,-#*4&'&13&'4..&$/00&'."#$7 Størstedelen af kvinder har aldrig prøvet at tygge khat 8&'-#()=6,'3&*4(0&(#6.?(9*#(3$0'5))&(13&'#*3'40"#')'?2&$."#$1&'#(3&< *&(&(3(5"?D&'&6,'.24(3&'(&+2&3.,--&(3&78=*&3&+"#'WWG#*3'40)'?2&$3&$1 -&(3&$$&0;*3&',0+=6,'&(9&$/3&*403&*#6-;(3&(&1(&-*40XFG7 F `*#($&(3/'.&+)'4-;'$4Q6'4.#+I,'(,04-),'$&'&+$4*9*7#7a5',)#1+;'*40$I,**#(3,08$,'9'4$#(< (4&(1"2,'."#$&'*,2*40$7 A :&'&'3&*$&-&(4(0&',-1"2,'243$."#$&'#6";(040"&3++.#9&(3&78&67&.+7Qb&*!*&4([OBBE\] S 85(3"&3++$/'&*+&([OBBE\]Stoffer. Hvordan virker de, og hvordan ser de 537!?9&("#2(]85(3< "&3++$/'&*+&(^!*#5+f,53#"*,0Q(3&'+`&3&'+&([OBBE\]g='."#$6/*3&'6,'-&0&$J-4+9'504&( 7

8 En mindre gruppe kvinder og en større gruppe mænd er aktive brugere af khat- FEG#6-;(3&(&#$"#2&$/00&$."#$4(3&(6,'3&(+&(&+$&-=(&37I&'#6&'(,0*& +$,'9'50&'&132+7$/00&'."#$O<X0#(0&&**&'F0#(0&,06*&'&,-50&(7>*#(3$#**& 3&3#(+.<+,-#*4+.&.24(3&'530?'+$,'9'50&'(&SG,09*#(3$#**&3#(+.< +,-#*4+.&-;(3OPG7 De unge tygger næsten ikke khat C(3&'+?0&*+&(24+&'+#-$43401#$9'50&(#6."#$&'6,'+24(3&(3&*4**&6,'5(0& 3#(+.<+,-#*4&'&7g;'-&+$4(0&(5(0&5(3&'OB='"#')'?2&$#$$/00&."#$7L4'.# "#*23&*&(#65(0&-;(34OBY&'(&"#'#*3'40)'?2&$."#$1-&(+3&$$&0;*3&'6,' M4'.#$'&6D&'3&3&*&#6.24(3&'4OBY&'(&7:&95$#*3&'&(6,'#$)'?2&."#$&'6,'6*&'< $#**&$+2&3.,--&(3&-&**&-OB,0OF='7 Dansk-somaliere har et meget lille forbrug af andre rusmidler Z&(&'&*$9*#(3$3#(+.<+,-#*4&'(&&'3&$.5(6=)',M&($13&'"#')'?2&$#(3'&'5+< -43*&'+,-#*.,",*1"#+",0#(3'&&56,'4+&'&(3&+$,66&'7c,'3&3#(+.<+,-#*4&'&1 3&'+&*2$/00&'."#$1&'#(3&*&("?D&'&&(39*#(3$3&-13&'4..&+&*2$/00&'."#$1,0"&'&'3&$)'4-;'$#*.,",*13&'#(042&+&$6,'9'50#67 Mange har mandlige familiemedlemmer eller venner, der tygger khat H#(0&.&(3&'&$"?D$#($#*#6-#(3*40&2&((&',06#-4*4&-&3*&--&'-&3&$6,'< 9'50#6."#$78;'*40$9*#(3$3#(+.<+,-#*4&'&13&'+&*2$/00&'."#$1&'.&(3+.#9&$$4* #(3'&."#$9'50&'&+$,'$7ASG#6."#$9'50&'(&#(042&'1#$-#(0&&**&'#**&-;(34 3&'&+6#-4*4&$/00&'."#$,0$4*+2#'&(3&#(042&'WFG1#$-#(0&&**&'#**&-#(3*40& 2&((&'$/00&'."#$7 Forestillinger om andres brug af khat er overvurderede c,'&+$4**4(0&(,-1"2,'-#(0&#(3'&3#(+.<+,-#*4&'&13&'$/00&'."#$1&'+$;'.$,2&'25'3&'&$7:&$$&0;*3&'6,''&+),(3&($&'(&+25'3&'4(0#6#**&0'5))&'4(3&(6,' 3#(+.<+,-#*4&'(&78=*&3&+&'3&$&(539'&3$6,'&+$4**4(01#$+$?''&#(3&*&#69=3& 5(0&,0;*3'&1-;(3,0.24(3&'$/00&'."#$&(3"2#36#.$4+.&'$4*6;*3&$46?*0& 5(3&'+?0&*+&(+$#*7 Ikke stort kendskab til brug af khat blandt andre etniske grupper Danmark C(3&'+?0&*+&(+'&+),(3&($&'.&(3&'+$,'$+&$4..&$4*."#$9'509*#(3$#(3'&&$(4+.& 0'5))&'4:#(-#'.7:&'#(042&+9*#(3$'&+),(3&($&'(&.&(3+.#9$4*(,0&$."#$< 6,'9'504(3&(6,'#'#94+.&,0#(3'&#6'4.#(+.&0'5))&',0&(+-5*&9*#(3$3#(+.&< '&7 Sociale forhold og khatbrug Køn og uddannelse har betydning for forbruget af khat 8;'*40$'&+),(3&($&'(&+.?(,0,-3&&'5(3&'533#((&*+&"#'9&$/3(4(06,'9'5< 0&(#6."#$7C(3&'+?0&*+&(24+&'1#$."#$&'*#(0$-&'&539'&3$9*#(3$-;(3,0 9*#(3$3#(+.<+,-#*4&'&13&'4..&&'5(3&'533#((&*+&7V-2&(3$&'."#$-&0&$*43$ 539'&3$9*#(3$.24(3&',09*#(3$3#(+.<+,-#*4&'&5(3&'533#((&*+&7 Generelle marginaliseringsfaktorer er del af billedet for brugen af khat :&'&'*40&*&3&+&(+#--&(";(0-&**&-9'50&(#6."#$,06*&'&#63&.*#++4+.& -#'04(#*4+&'4(0+6#.$,'&'7>*#(3$9'50&'&#6."#$&'3&'+=*&3&+&(,2&''&)';+&($#< $4,(#66'#+.4*$&h+&)#'&'&3&,0.,($#($"D;*)+-,3$#0&'&7Z&,0'#64+.&'3&',0+=&( *#(0$+$?''&.,(M&($'#$4,(#63#(+.<+,-#*4+.&9'50&'&4I,2&3+$#3+,-'=3&$+#-< -&(",*3$-&33&$?2'40&:#(-#'.7 8

9 Khat tygges og opfattes som et socialt og kulturelt stof C(3&'+?0&*+&(24+&'1#$*#(0$3&6*&+$&#69'50&'(&,)6#$$&'3&$#$$/00&."#$+,-&( +,M4#*,0.5*$5'&*#.$424$&$7f/)4+.+2#'&'9'50&'(&1#$3&$/00&'."#$4+#-2;'-&3 #(3'&,06,'-;(3&(&+2&3.,--&(3&4.*599&'7I,2&3='+#0&'(&$4*#$$/00&."#$ &'9*#(3$'&+),(3&($&'(&1#$3&$&'(,0&$-#(0?'+#--&(1,0#$3&$&'&(3&*#6 +,-#*4+..5*$5'7 Brugerne oplever begrænsede konsekvenser af khatbrug!5(xwg#65(3&'+?0&*+&(+."#$9'50&'&#(042&'1#$3&"#',)*&2&$)',9*&-&'6,'< ='+#0&$#6."#$7I&'#6(;2(&'3&6*&+$&)',9*&-&'-&3"&*9'&31?.,(,-4,06#-4*4< &(7 Holdninger til khat Holdninger afhænger meget af det personlige brug af khat Z&(&'&*$&'+2#'&(&)=",*3(4(0++)?'0+-=*&(&45(3&'+?0&*+&(-&0&$#6";(040&#6 &0&(9'50#6."#$7:&'&(.*#'$&(3&(+$4*19'50&'(&#6."#$&'*#(0$-4(3'&.'4$4+.& 43&'&+25'3&'4(0&'#6."#$+6?*0&24'.(4(0&',0$4*+2#'&(3&-&'&),+4$42&,2&'6,' 9'50&(#6."#$7V-2&(3$&'3&'+$?''&+.&)+4+,0-,3+$#(39*#(3$3&-13&'#*3'40 "#'$/00&$."#$7 Delte meninger i forhold til afhængighed >*#(3$#**&5(3&'+?0&*+&(+3#(+.<+,-#*4&'&-&(&'SFG1#$-#(.#(9*42&#6";(< 040#6."#$7:&'&'3,0+$,'6,'+.&*)=",*3(4(0&("&'$4*#*$&6$&',--#(+&*2$/0< 0&'."#$&**&'&D7I2,'EBG#63&-13&'#*3'40"#')'?2&$#$$/00&."#$"#'3&((& ",*3(4(01&'3&$.5(FBG#69'50&'(&13&'#(+&'."#$+,-#6";(040"&3++.#9&(3&7 Ikke-brugere mener i højere grad, at khat er problematisk g='-#(+&')=3&(+#-*&3&9&+2#'&*+&+)',64*+2#'&'-&**&-wbg,0wag1#$."#$ 042&')',9*&-&'-&3""27"&*9'&316#-4*4&,0?.,(,-47:&$$&&'40&(2;+&(+6,'< +.&**40$9*#(3$3&-13&'+&*2&'9'50&'&,03&-13&'4..&&'9'50&'&7V-.'4(0OAG #69'50&'(&-&(&'1#$."#$6,'='+#0&'34++&)',9*&-&'1-&(+M#7SAG#64..&< 9'50&'(&3&*&'3&((&",*3(4(07 Størstedelen af dansk-somaliere støtter forbud af khat i Danmark 8#-*&$+&$-&(&'SFG#63&#3+)5'0$&3#(+.<+,-#*4&'&1#$."#$+.#*2;'&5*,2*40$ 4:#(-#'.7K0&(0?'&0&(9'50#6."#$&(-#'.#($6,'+.&*)=",*3(4(0&(]H&(+ Delte meninger omkring tabuet af khatbrug C(3&'"#*23&*&([XPG\#63&#3+)5'0$&3#(+.<+,-#*4&'&-&(&'1#$."#$&'$#957 >*#(3$9'50&'(&#6."#$3&*&'.5(OOG3&((&",*3(4(01-&(+FPG#64..&< 9'50&'(&-&(&'1#$3&$&'&$$#95#$$/00&."#$7:&$24*#*$+=+40&1#$."#$#(+&++,- +$?''&$#959*#(3$3&-1+,-4..&9'50&'3&$&(39*#(3$3&-1+,-+&*2$/00&'7 Flertallet mener, at khat udgør et problem for somalieres integration 8#--&-?(+$&'+&+4'&+),(3&($&'(&+",*3(4(0$4*,-."#$530?'&$)',9*&-6,' +,-#*4&'&+4($&0'#$4,(4:#(-#'.78#-*&$+&$-&(&'SFG1#$3&$$&&'$4*6;*3&$1-&( 9*#(3$9'50&'(&&'3&$*#(0$6;''&7!5(XPG#69'50&'(&+&'."#$+,-&$4($&0'#$4<,(+)',9*&-1-&(+3&$$&0;*3&'6,'EBG#64..&<9'50&'(&7 9

10 Over halvdelen mener, at khat er en del af somalisk kultur C#(+&$&0&(9'50#6."#$1&'.*;'&'6*&'$#**&$1#$."#$&'&(3&*#6+,-#*4+..5*$5'J 5#6";(040$#61,-3&$#(+&++,-,.#$$/00&&**&'&D7SFG#63#(+.<+,-#*4&'(&4 5(3&'+?0&*+&(#(042&'3&(",*3(4(01#$."#$&'&(3&*#6.5*$5'&(7:&$$&$#*&'40&( "?D&'&6,'9'50&'(&[EXG\&(34..&<9'50&'(&[AAG\7 10

11 Rapportens +.#9$4*,025'3&'4(0#6."#$6,'9'50&$9*#(3$3&'&+6#-4*4&-&3*&--&',02&((&'7 I&'53,2&'042&+&$94**&3&#63&'&+6,'&+$4**4(0&',-6,'9'50&$9*#(3$3#(+.< +,-#*4&'&0&(&'&*$,04#(3'&&$(4+.&0'5))&'&(3+,-#*4+.&7!#)4$&*X+&')=",*3(4(0&'$4*."#$1"&'5(3&',-34+.5$&'&3&+)?'0+-=*,-."#$ +,-&((#$5'*403&*#6+,-#*4+..5*$5'1,-."#$+,-&$)',9*&-6,'+,-#*4&'&+4(< $&0'#$4,(4:#(-#'.1,-#6*&3$&)',9*&-&'2&39'50&(,0,-#6";(040"&3,0$#< 957 +&'4+)?'0&+.&-#&$[6'&.2&(+$#9&**&'\7 11

12 1 Brug af khat blandt dansk-somaliere :&'&'-#(0&6,'&+$4**4(0&'4,-*?9,-9'50&(#6."#$9*#(3$+,-#*4&'&4:#(-#'.7 a(3&*#66,'-=*&$-&33&((&5(3&'+?0&*+&"#'2;'&$#$&'+$#$$&6,'&+$4**4(0&',0 6,'3,--&-&3243&(,-.'4(03&(6#.$4+.&9'507K3&$6?*0&(3&)';+&($&'&+'&+5*< $#$&',-.'4(0,-6#(0,0.#'#.$&'#6."#$<9'50&(9*#(3$3#(+.<+,-#*4&'&7 1.1 Baggrundsfaktorer og sammenhænge K#(#*/+&(#63#(+.<+,-#*4&'&+9'50#6."#$1&'3&'$&+$&$6,'+$#$4+$4+.+40(464.#(+,06,'+$/'.&(#6+#--&(";(0&(-&**&-9'50#6."#$,06,'+.&**40&9#00'5(3+6#.< $,'&'7:&'&'4..&$#*&,-&$-=*6,'.#5+#*4$&$1-&(,-&$-=*6,'.,''&*#$4,(&( $/'.&(#6+#--&(";(0&(-&**&-$,2#'4#9*&78$/'.&(#(042&+2&3.,''&*#$4<,(+.,&664M4&($&(L'#-&'i+j13&'#(042&'+$/'.&(#6+#--&(";(0&(2&3&(2;' Køn :&'&'6,'+.&*)="2,'2;+&($*40&3&6,'+.&**40&9#00'5(3+6#.$,'&'&'6,'9'50&(#6."#$78;'*40$+#--&(";(0&(-&**&-.?(,0,--#($/00&'."#$&**&'&D&'+$;'. 24*24+&1&'3&'$#*&,-1#$3&3#(+.<+,-#*4+.&-;(3&',2&''&)';+&($&'&$,03& 3#(+.<+,-#*4+.&.24(3&'5(3&''&)';+&($&'&$46,'",*3$4*1"2#3-#(+$#$4+$4+.24**& 6,'2&($&78,-9#00'5(3+6#.$,'&'.?(#*$+=3&$240$40+$&)#'#-&$&' Under uddannelse I&'53,2&'24+&'3&'+40&(6,'",*3+24++$;'.+#--&(";(04-&**&-#$2;'&5(3&' 533#((&*+&,09'50&(#6."#$[L'#-&'+jkB1XBF\7:&$9&$/3&'"&'1#$3&'&'6,'< ",*3+24+6*&'&9'50&'&#6."#$13&'4..&&'5(3&'533#((&*+&,0$4*+2#'&(3&6;''& 9'50&'&9*#(3$3#(+.<+,-#*4&'&5(3&'533#((&*+& Indkomst, alder og bopæl a(3&*40&'3&'&(';..&6#.$,'&'1+,-&'-4(3'&+$;'.&4+#--&(";(01-&(4..& 3&+$,-4(3'&&'+$#$4+$4+.+40(464.#($&46,'",*3$4*94**&3&$#6."#$9'507:&$$&&' "D;*)+-,3$#0&'&49'50&'0'5))&(,0'&*#$42$6;''&13&'-,3$#0&'8C7V0+=#*3&' +)4**&'&(',**&1"2,'6,'",*3+24+$6*&'&;*3'&&(35(0&$/00&'."#$[L'#-&' Familieforhold 3&*40&'3&'&(+#--&(";(0-&**&-M424*+$#$5+,09'50&(#6."#$[L'#-&'+ 046$&,0&(*40&7 12

13 1.2 Profil af khatbrugerne K3&$6?*0&(3&)';+&($&'&+&(9&+.'42&*+&#6,-6#(0,0.#'#.$&'#69'50&(#6."#$ 9*#(3$3#(+.<+,-#*4&'&7R&+),(3&($&'(&&'4(33&*$4$'&0'5))&']aktive brugere [3&'"#'+2#'&$D#$4*#$$/00&4(3&(6,'3&(+&(&+$&-=(&3\1tidligere brugere[3&' "#'+2#'&$D#$4*#$$/00&."#$1-&(4..&"#'0D,'$3&$4(3&(6,'+&(&+$&-=(&3&**&' +&(&+$&='\,0ikke-brugere[3&'"#'+2#'&$(&D$4*#$"#2&)'?2&$#$$/00&."#$\7 Tabel 1.1 Antal brugere af khat Antal Pct. Valid pct. Akkumuleret pct. Aktive brugere ,4 35,0 35,0 Tidligere brugere ,6 14,1 49,1 Ikke brugere ,6 50,9 100,0 Total ,6 100,0 Mangler 88 10,4 Total ,0 +,-tidligere brugere143&$3&4..&"#'$/00&$."#$4(3&(6,'+&(&+$&-=(&3&**&'='7 8=*&3&+&'3&$M4'.#&($'&3D&3&*#63#(+.<+,-#*4&'&13&'&'aktive brugere1-&(+ "#*23&*&(&'ikke-brugere7 13

14 Tabel 1.2 Køn og brug af khat Køn Mand Kvinde Total Brug af khat Aktive brugere Antal Pct. 48,1 16,4 35,4 Tidligere bruger Antal Pct. 18,1 6,8 13,6 Ikke brugere Antal Pct. 33,8 76,8 51,0 Total Antal Pct. 100,0 100,0 100,0 8&'-#()=.?(+6,'3&*4(0&(9*42&'3&$$/3&*40$1#$3&$)'4-;'$&'-;(313&'$/00&'."#$1+,-.,&664M4&($&(L'#-&'+j6,'+#--&(";(0-&**&-.?(,09'50,0+=24< +$&7!5(XFG#6-;(3&(&"#'#*3'40)'?2&$#$$/00&."#$1-&(+FEG#63&#3< +)5'0$&-;(3"#'$/00&$4(3&(6,'3&(+&(&+$&-=(&37c,'.24(3&'(&+2&3.,-< (&37Q$#(3&*&(#6#.$42&.24(3&*40&9'50&'&$',3+#*$&'+="?D9'/3&'-&33&( 0;(0+&6,'&+$4**4(0,-1#$3&$.5(&'-;(313&'$/00&'."#$1-&(3&$+$&--&',2&'&(+-&32,'&++,-#*4+.&4(6,'-#($&'+25'3&'4(0#61#$6*&'&.24(3&',0+=&' 9&0/(3$#$$/00&."#$7 H#(0&.;3&'3&$$&+#--&(-&3-#(0*&(3&$4*.(/$(4(0$4*#'9&D3+-#'.&3&$,0&( 2#(+.&*40"2&'3#0-&39?'(,0&(&#(+2#'46#-4*4&'(&7I&'53,2&'&'3&',0+=$&0( )=1#$6*&'&.24(3&'9'50&'."#$5(3&'0'#2434$&$6,'#$'&35M&'&9#'(&$+6?3+&*+2;0$,03&'-&3'4+4.,&(6,'.&D+&'+(4$7 W W 8&"&',->7a++l([OBBX\]Z'#243&4(32#(3'&'.24(3&'48.#(34(#24&(7K]Ugeskrift for Læger Ugeskrift for Praktisk LægegerningOBBF^EO[F\]FWW<EO,0>7a++l(&$7#*7[OBBB\]Qualitative study of pregnancy and childbirth experiences in Somalian women resident in Sweden7>mVZOBBB:&M^ 14

15 :&(,2&'2&D&(3&3&*#6.24(3&'(&"#'3,0#*3'40)'?2&$#$$/00&."#$78,-.#)4$&* O24+&'1&'3&$$&3#,0+=3&(0&(&'&**&6,'2&($(4(0,06,'&+$4**4(09*#(3$5(3&'+?< 0&*+&(+'&+),(3&($&'7 T40&*&3&+&'3&'9*#(3$4($&'24&N5(3&'+?0&*+&(+4(6,'-#($&'&(40"&3,-1#$.24(< 3&'(&4"?D&'&0'#3$#0&'#6+$#(36'#9'50&(#6."#$1,0#$3&46#-4*4&'(&-;'.&'.,(+&.2&(+&'(&#667&.+7;0$&6;**&(+9'50&**&'-4+9'507:&$$&&'9=3&?.,(,-4+.&.,(+&.2&(+&',0)'#.$4+.&.,(+&.2&(+&'46,'-#6#$+$=#*&(&-&39?'(&(&1"5+< ",*3(4(0&(,03#0*403#0&(7!"#$9'50)&0&+,6$&)=+,-&("/))40='+#0$4*+.4*+< -4++&'9*#(3$3#(+.<+,-#*4+.&;0$&)#',0*40&*&3&+1#$3&$&'.24(3&'(&13&'4+43< +$&&(3&+-43&'-;(3&(&53#6"D&--&$7 :&((&.#'#.$&'4+$4.64(3&+,0+=",+-&3#'9&D3&'&4"&'9&'0,02#'-&+$5&'13&' -?3&'-;(3&(&&6$&'6?*0&(3&7 15

16 Tabel 1.3 Alder og brug af khat fordelt på køn Mand Aldersgrupper < Total Aktive brugere ,0 3,7 18,2 39,6 53,4 56,9 50,0 70,6 66,7 47,1 48,0 Tidligere brugere ,0 22,2 29,5 20,8 13,8 13,9 15,2 13,7 20,0 29,4 18,2 Ikke brugere ,0 74,1 52,3 39,6 32,8 29,2 34,8 15,7 13,3 23,5 33,8 Total ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Kvinde Aldersgrupper < Total Aktive brugere ,0,0 18,4 17,9 22,2 21,6 11,8 28,6 20,0,0 16,6 Tidligere brugere ,0 5,7 13,2 7,7 5,6 9,8 5,9,0 5,0,0 7,1 Ikke brugere ,0 94,3 68,4 74,4 72,2 68,6 82,4 71,4 75,0 100,0 76,3 Total ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Q(3&*&(#69'50&'&+$40&'-&3#*3&'&(132+7D,;*3'&#*3&'+0'5))&'24.400&')=1 3&+$,+$?''&#(3&*#69'50&'&&'3&'7:&$$&0;*3&'6,'9=3&-;(3,0.24(3&'7 16

17 #6-;(3&(&,0OPG#6.24(3&'(&&'#.$42&9'50&'&78#-*&$.#(+40&+1#$6,'-;(3,2&'XB='1&',2&'"#*23&*&(#.$42&9'50&'&7 :&'&'&(9&-;'.&*+&+2;'3406,'+.&*-&**&-3&$,/(0+$&#*3&'+0'5))&'6,'9=3& 9&$'#0$&*40+$?''&#(3&*13&'"#')'?2&$#$$/00&."#$7:&$$&&'6,'+=243$4..&,2&'< E 1,0 3&'6,'.#(3&$4..&6'#+40&+1#$3&*&#63&(/(0+$&0'5))&-=+.&4..&&'3&95$&'&$ &(3(57 8#-$4340)&0&'9=3&$4*.&(3&042&*+&',-",*3(4(0&'$4*."#$4+)?'0&+.&-#5(3&'< +?0&*+&([+&.#)4$&*X\+#-$25'3&'4(0&'6'#4(6,'-#($&'(&44($&'24&N5(3&'+?0&*< +&(3,0)=1#$3&'&'&(#36;'3+<,0",*3(4(0+;(3'4(0)=2&D9*#(3$3&/(0'&0&(&< '#$4,(&'#63#(+.<+,-#*4&'&7 H#(0&#63&5(0&&'2,.+&$,)4"D&--&3+$,'$6,'9'50#6."#$,0"#'+&*2-;'.&$.,(+&.2&(+&'(&#64+;'6;3'&(&+6'#2;',0+&$3&)',9*&-&'1+,-&$+$,'$6,'9'50.#(#6+$&3.,--&7K(6,'-#($&'(&+-&*34(0&'+=*&3&+1#$3&5(0&$#0&'#6+$#(36'# 3&;*3'&+9'501,0#$3&&'-&'&9&243+$&,-1#$3&$.#(+.#3&3&'&+6'&-$437H#(< 0&#63&5(0&"#'3&'53,2&'&(';..&6,'3&*&,0-5*40"&3&'2&3#$2;'&2,.+&$,) 4:#(-#'.19=3&46,'",*3$4*+)',01533#((&*+&,0#'9&D3+-#'.&3+$4*.(/$(4(01-&(,0+=46,'",*3$4*&$53243&$(&$2;'.,0$4*.(/$(4(0$4*3&$3#(+.&+#-65(37 E 17

18 Tabel 1.4 Køn og hyppighed af brug Køn Mand Kvinde Total Hvor ofte tygger du khat? Næsten aldrig Antal Pct. 22,8 53,5 31,1 Højst en gang om måneden? Antal Pct. 11,9 10,5 11,5 2-4 gange om måneden Antal Pct. 20,3 16,7 19,3 2-3 gange om ugen Antal Pct. 21,5 7,9 17,9 4 gange om ugen eller oftere Antal Pct. 23,5 11,4 20,2 Total Antal Pct. 100,0 100,0 100,0 AFG#63&.24(3&'13&'"#'+2#'&$D#$4*#$$/00&."#$1$/00&'(;+$&(#*3'407V-< :4++&.24(3&'&'1"2#33&((&'#)),'$9&$&0(&'+,-+$,'9'50&'&132+7+,-$/00&' 6*&'&&**&'-#(0&0#(0&50&($*40$7c,'-;(3&(&+2&3.,--&(3&&'FAG#69'50&'< (&#$64(3&43&((&.#$&0,'4#6+$,'9'50&'&7V-2&(3$&'3&',0+=OXG#6-;(3&(&1 3&'#(042&'(;+$&(#*3'40#$$/00&."#$7 18

19 Tabel 1.5 Alder og hyppighed af brug Aldersgrupper < Total Næsten aldrig ,0 79,2 52,3 23,4 22,8 29,1 33,3 10,6 18,8 26,7 30,1 Højst en gang om måneden? ,0 12,5 29,5 17,0 8,8 8,9 6,3 6,4,0 26,7 11,3 2-4 gange om måneden ,0 4,2 9,1 38,3 28,1 15,2 15,9 25,5 20,8 20,0 20,2 2-3 gange om ugen ,0,0 4,5 6,4 21,1 22,8 23,8 23,4 27,1 13,3 17,9 4 gange om ugen eller oftere ,0 4,2 4,5 14,9 19,3 24,1 20,6 34,0 33,3 13,3 20,5 Total ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 :&'&'4"?D0'#3+#--&(";(0-&**&-#*3&'1,0"2,',6$&3&'$/00&+."#$7!5(&( *4**&#(3&*#63&5(0&5(3&'OA='"#'&$50&($*40$6,'9'50#6."#$7K#*3&'+0'5))&'(&,2&'XB='*400&'#(3&*&(#69'50&'&13&'$/00&'6*&'&&**&'-#(0&0#(0&50&($*40$ )=-&**&-FBG,0ABG1,06,'3&AB<AP<='40&"&*$,)$4*SBG7 19

20 Tabel 1.6 Hvor meget khat tygges ad gangen fordelt på køn Køn Mand Kvinde Total Hvor meget khat tygger du ca. ad gangen? 1 bundt Antal Pct. 15,8 31,7 18,9 2-3 bundter Antal Pct. 58,5 49,2 56,7 4-5 bundter Antal Pct. 16,2 7,9 14,6 Mere end 5 bundter Antal Pct. 9,6 11,1 9,9 Total Antal Pct. 100,0 100,0 100,0 H;(03&9&$&0(&*+&(6,'."#$#(042&+495(3$&'7 P K6?*0&2,'&+4(6,'-#($&'042&'3&$ +D;*3&($6,'&.,--&'1,043&$."#$6,'3&$#(3&$6,'"#(3*&++,-"&*&95(3$&'7 &**&'6*&'&95(3$&'#30#(0&(7c,'3&-#(3*40&9'50&'&0;*3&'3&$$&6,'OSG1"24*<.&$,0+=&'&(-#'.#($#(3&*1-&(-5*4024+-&'&6,'2&($&*40$7K3&$"&*&$#0&$-= 3&$.,(+$#$&'&+1#$3&'&'$#*&,-&(9&$'#0$&*40#(3&*13&'$/00&'-&0&$."#$#3 0#(0&(7K..&#*&(&042&'3&$+&*2+#0$&(+$?''&'5+,0.#("#2&+$?''&"&*9'&3+-;+< +40&.,(+&.2&(+&'1-&(,0+='&($*#2)'#.$4+.9&$/3&'3&$&(2;+&($*40?.,(, $,0*#(0.,(+5-&'4(0+$4313#."#$$#0&'*#(0$43#$$/00&,0,)(=24'.(4(0#67 P 9*#3&(&,03&*&#6+$4*.&(4&($4-&16,'+$;'.&'&24'.(4(0+.#*3&'$/00&+4#3+.4**40&$4-&'78&`&3&'< OBBP7 20

21 Tabel 1.7 Hvor meget khat tygges ad gangen fordelt på alder Aldersgrupper Total 1 bundt ,5 45,2 35,7 16,7 13,3 7,0 9,5 7,5 33,3 19,0 2-3 bundter ,5 41,9 50,0 62,5 60,0 55,8 57,1 57,5 66,7 56,4 4-5 bundter ,0 9,7 4,8 16,7 15,0 20,9 16,7 20,0,0 14,1 Mere end 5 bundter ,0 3,2 9,5 4,2 11,7 16,3 16,7 15,0,0 10,4 Total ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 K0&(&'3&'+$,'6,'+.&*)=1"2,'-&0&$""27/(0'&,0;*3'&#*3&'+0'5))&'$/00&'#3 0#(0&(7Z&(&'&*$.#(+40&+1#$D,/(0'&13&+$,6;''&95(3$&'$/00&+#30#(0&(7c,' 0&(1-&(+3&(#(3&(&.+$'&-530?'&+#6#*3&'+0'5))&(FB<FF='1"2,'XWG$/00&' F<A&**&'A,06*&'&95(3$&'#30#(0&(7c;**&+6,'#**&#*3&'+0'5))&'&'3,01#$,2&' "#*23&*&(#69'50&'(&4(3$#0&'O<X95(3$&')&'0#(07 21

22 Tabel 1.8 Bopæl i forhold til at tygge khat Bopæl København og omegn Øvrige landsdele Total Brug af khat Aktive brugere Antal Pct. 44,6 23,2 35,0 Tidligere brugere Antal Pct. 10,7 18,2 14,1 Ikke brugere Antal Pct. 44,6 58,7 50,9 Total Antal Pct. 100,0 100,0 100,0 8,-9#00'5(3+6#.$,'+)4**&'9,);*+,-+#0$&(',**&78&'-#()=+2#')',64*&('&($ 0&,0'#64+.1&'3&'&'.*#',2&'2;0$#69'50&'&4!?9&("#2(+,-'=3&$7`0#7+-=$#* &''&+),(3&($&'6'#U'"5+1V3&(+&1U*9,'0,0!,*34(0+*=&$+#--&(4.#$&0,'4&( n2'40&:#(-#'.78,-.,&664m4&($&(l'#-&'y+j,0+=4(34.&'&3&1&'3&'&('&*#$42$ +$;'.+#--&(";(0-&**&-#$9,4!?9&("#2(,0#$$/00&."#$7:&$$&.#(4..& 6,'.*#'&+-&31"2,'3#(+)?'0&+.&-#&'(&&'4(3+#-*&$13#3&$4#**&+$?''&9/&'&' 2;0$&$,0+=#$3;..&-4+9'50+6,'#1,0#$3&'6'##**&9/&'&'-,3$#0&$536/*3$& +.&-#&'"&'6'#7 22

23 Tabel 1.9 Civilstatus i forhold til at tygge khat Hvad er din civilstatus? Alene Gift/samlevende Separeret/skilt Total Brug af khat Aktive brugere Antal Pct. 31,4 32,9 52,0 35,5 Tidligere brugere Antal Pct. 14,7 14,1 11,4 13,9 Ikke brugere Antal Pct. 53,9 53,0 36,6 50,6 Total Antal Pct. 100,0 100,0 100,0 100,0 c*&'&4(6,'-#($&'(;2(&'1#$4+;'-;(3.#(&(3&-&3&$-4+9'50+*40(&(3&6,'9'50 #6."#$&6$&'+.4*+-4++&7V-2&(3$.#(9'50&(#6."#$,0+=2;'&53*?+&(3&6,'+#-< -&78&'-#()=6,'3&*4(0&(4'&+),(3&($&'(&+M424*+$#$5+&'3&'3#,0+=&(,2&'< 2;0$#6#.$42&9'50&'&40'5))&(#6+&)#'&'&3&,06'#+.4*$&1(&-*40AOG7I&',2&'< 6,'&'3&$9*#(3$046$&h+#-*&2&(3&,0#*&(&.(#)$&($'&3D&3&*13&'&'#.$42&9'50&'&,0,2&'"#*23&*&(13&'#*3'40"#')'?2&$."#$7Z'5))&(#6'&+),(3&($&'13&'*&2&' #*&(&1"#'&(,2&'2;0$#6/(0'&#*3&'+0'5))&'13&'+,-$43*40&'&24+$$/)4+."#'&$ -4(3'&6,'9'50#6."#$7 23

24 Tabel 1.10 Under uddannelse, i forhold til at tygge khat Er du under uddannelse? Nej Ja Total Brug af khat Aktive brugere Antal Procent 45,6 14,5 36,0 Tidligere brugere Antal Pct. 13,3 16,4 14,2 Ikke brugere Antal Pct. 41,1 69,1 49,7 Total Antal Pct. 100,0 100,0 100,0 V--#(&'5(3&'533#((&*+&&**&'&D24+&'+4043#$#-#$&'4#*&$#$"#2&&('&*#$42 +$;'.+#--&(";(0-&39'50&(#6."#$7H&(+3&'4..&&'+$#$4+$4+.+40(464.#(+4 '&+),(3&($&'(&+#6+*5$$&3&533#((&*+&1+)4**&'3&$#$2;'&40#(0-&3&(533#((&*< +&#*$+=&(',**&7 K+;'(='-#(+&')=#(3&*&(#6#.$42&9'50&'&+$?$$&+"/),$&+&(,-1#$3&$#$2;'&4 0#(0-&3&(533#((&*+&0?'3&$-4(3'&#$$'#.$42$J&**&'-5*40$J#$$/00&."#$'&< $42&9'50&'&1-&(+3&$$&0?'+400;*3&(3&6,'FSG#6'&+),(3&($&'13&'4..&&'5(< 3&'533#((&*+&7 8#-$4340&'3&',0+=&(,2&'2;0$#65(0&40'5))&(5(3&'533#((&*+&7L4'.#EBG #6'&+),(3&($&'(&5(3&'533#((&*+&*400&'4(3&(6,'3&/(0+$&#*3&'+0'5))&'-&*< 6,'.*#'4(0&("&'7:,024+&'.'/3+.?'+*&'1#$3&$)=6*&'&,-'=3&',0+=&'3&$#$2;'& 5(3&'533#((&*+&13&'+&*2+$;(340$"#'&(+#--&(";(0)=+=2&*9'50+-?(+$&'&$ +,-",*3(4(0&'$4*."#$78=*&3&+&'3&'+$?''&#6",*3&("&36'#,0+$?''&#6+$#(3+$#< 0&($4*3&$#$$/00&."#$9*#(3$3#(+.<+,-#*4&'&5(3&'533#((&*+&7 24

Bilagsdel til rapport: Brug af khat blandt personer med somalisk baggrund i Danmark. en undersøgelse af omfang og holdning

Bilagsdel til rapport: Brug af khat blandt personer med somalisk baggrund i Danmark. en undersøgelse af omfang og holdning Bilagsdel til rapport: Brug af khat blandt personer med somalisk baggrund i Danmark en undersøgelse af omfang og holdning 2009 Bilagsdel til rapport: Brug af khat blandt personer med somalisk baggrund

Læs mere

I denne pjece præsenteres de væsentligste resultater fra en undersøgelse af brug af og holdninger til khat blandt personer

I denne pjece præsenteres de væsentligste resultater fra en undersøgelse af brug af og holdninger til khat blandt personer I denne pjece præsenteres de væsentligste resultater fra en undersøgelse af brug af og holdninger til khat blandt personer med somalisk baggrund i Danmark. Der har deltaget 848 personer i undersøgelsen.

Læs mere

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra. Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 11 3. Kryds med alder... 19 4. Kryds med Region... 27 5. Kryds med Indkomst... 35 6. Kryds med oprindelsesland... 43 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Drikkemønstre og oplevede konsekvenser

Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 6 23 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Forebyggelse, alkohol, alkoholvaner Kategori:

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. november 2012 Sag 239/2012 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Omfanget af misbrug blandt herbergsbrugere med anden etnisk baggrund end dansk

Omfanget af misbrug blandt herbergsbrugere med anden etnisk baggrund end dansk Dato: 23-03-2007 Sagsnr.: 1101-308419 Dok.nr.: 2007-91352 Omfanget af misbrug blandt herbergsbrugere med anden etnisk baggrund end dansk Det tidligere Familie- og Arbejdsudvalg besluttede d. 16. marts

Læs mere

Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse

Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse Unge, der går på en erhvervsskole eller produktionsskole, er oftere blevet mobbet i folkeskolen end unge, der vælger gymnasiet. Det viser en ny

Læs mere

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig?

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 10 3. Kryds med alder... 17 4. Kryds med Region... 24 5. Kryds med Indkomst... 31 6. Kryds med oprindelsesland... 38 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel

Læs mere

CARDIOTOCOGRAFI. En spørgeskemaundersøgelse på landets fødeafdelinger

CARDIOTOCOGRAFI. En spørgeskemaundersøgelse på landets fødeafdelinger CARDIOTOCOGRAFI En spørgeskemaundersøgelse på landets fødeafdelinger 2008 Cardiotocografi en spørgeskemaundersøgelse på landets fødeafdelinger Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL:

Læs mere

Fertilitetsbehandlinger 2010. Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S

Fertilitetsbehandlinger 2010. Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S FERTILITETSBEHANDLINGER 2010 2012 Fertilitets 2010 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk/ Emneord: IVF, fertilitetsbehandling,

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN...

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, efterår 2008 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... 3 1.1 DATAGRUNDLAGET... 3 1.2 RAPPORTENS STRUKTUR... 4 2. OPSAMLING

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik september 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik september 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik september 2010 Version 1 Side 1 af 5 1. Indledning Dette notat danner baggrund for beskrivelsen af

Læs mere

Er ledelsen på de psykiatriske afdelinger bekendt med temarapporten: selvmordsforsøg under indlæggelse. i rapporten implementeret?

Er ledelsen på de psykiatriske afdelinger bekendt med temarapporten: selvmordsforsøg under indlæggelse. i rapporten implementeret? Er ledelsen på de psykiatriske afdelinger bekendt med temarapporten: Selvmord og selvmordsforsøg under indlæggelse og er anbefalingerne i rapporten implementeret? Sundhedsstyrelsen, august 2008 Er ledelsen

Læs mere

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 1 PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 INTRODUKTION Mangfoldighedsfest Smag Verden Københavns Kommune har hvert år siden 2003 afholdt en event, der har til formål at sætte fokus på mangfoldighed og kulturel forskellighed.

Læs mere

AFDELINGSRAPPORT. SUF Stranden

AFDELINGSRAPPORT. SUF Stranden AFDELINGSRAPPORT SUF Stranden Introduktion Denne rapport er udarbejdet på baggrund af datamateriale fra Det Sociale Udviklingsindeks (sui.dk), hvor socialkonsulenterne i Den Sociale Udviklingsfond hvert

Læs mere

Befolkning i Slagelse Kommune

Befolkning i Slagelse Kommune Befolkning i Slagelse Kommune Befolkningsudviklingen har stor betydning for, hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt hvordan udgifterne må forventes at udvikle sig i de

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

DANSKERNES ALKOHOLVANER

DANSKERNES ALKOHOLVANER DANSKERNES ALKOHOLVANER 2008 Danskernes alkoholvaner 2008 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: Hhttp://www.sst.dk Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Center for Alkoholforskning,

Læs mere

Den samlede model til estimation af lønpræmien er da givet ved:

Den samlede model til estimation af lønpræmien er da givet ved: Lønpræmien Lønpræmien i en branche kan indikere, om konkurrencen er hård eller svag i branchen. Hvis der er svag konkurrence mellem virksomhederne i branchen, vil det ofte give sig udslag i både højere

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

$%!!"!& & #( " +&,!" #$! "%,)%!% # $ %!)!" #, %& - "%%! & " #. - &!"!".! - #

$%!!!& & #(  +&,! #$! %,)%!% # $ %!)! #, %& - %%! &  #. - &!!.! - # ! " $!!"!&!"'""&& & ( "&""!)! *!"&& & &!" && ". " +& &&!&,!" $! "! ",)! $!)!", & - "! & ". - &!"!"!"& ".! -,/ 2 ! " 00. 0$ / 0+$ 00 012 $ 0 3 ' 3 +2 / 1, 4!" 4 /, 5 3( 6 /$ +0 5, + & ' ( +0!& +1 +' +5

Læs mere

Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Hvem har svaret? Tabel 1: Andelen af skoleeleverne, der har besvaret spørgeskemaet, som bor i boligområdet (pct.) Sundparken Horsens Stengårdsvej Esbjerg

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker?

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 5 3. Kryds med alder... 7 4. Kryds med Region... 9 5. Kryds med Indkomst... 11 6. Kryds med oprindelsesland... 13 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 2: Social kontrol blandt nydanskere og personer med dansk oprindelse

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 2: Social kontrol blandt nydanskere og personer med dansk oprindelse NOTATSERIE Medborgerskab 17 Notat nr. : Social kontrol blandt nydanskere og personer med dansk oprindelse AUGUST 17 Social kontrol blandt nydanskere og personer med dansk oprindelse 1. Hovedpointer Social

Læs mere

Borgermåling om vindmøller i København

Borgermåling om vindmøller i København Borgermåling om vindmøller i København Københavns Energi Februar 2011 Konklusion Undersøgelse blandt myndige borgere i Københavns Kommune Stort set alle borgere i Københavns kommune er meget positive overfor

Læs mere

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/ Hvad mener borgerne om behandlingen i Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge 43-44 2016 J. nr. 29.24.00A26 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode og fremgangsmåde... 4 Resume...

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

I Familie- og arbejdsliv

I Familie- og arbejdsliv HK-analyse: I Familie- og arbejdsliv Spørgeskemaundersøgelse om holdninger og ønsker til arbejdstid og fleksibilitet RESUME Et flertal af HK s medlemmer mener, at det er svært at få dagligdagen til at

Læs mere

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG 3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG STATUS 3.4.1 FORVALTNING I GRØNLAND. MELLEM NATIONALSTAT OG KOMMUNE. ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ Et ofte overset aspekt i nordisk forvaltningsforskning drejer

Læs mere

khat Til at starte med vil vi imidlertid beskrive khat generelt, og hvordan brug og misbrug af denne plante kan udvikle sig.

khat Til at starte med vil vi imidlertid beskrive khat generelt, og hvordan brug og misbrug af denne plante kan udvikle sig. khat Hvad er khat? Khat (latin: Catha edulis) er en plante, der primært dyrkes omkring Afrikas Horn og på den arabiske halvø. Den dyrkes i 1.500-2.500 meters højde. Khat kan, hvis den vokser vildt, nå

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

- OPGØRELSE AF BEHANDLINGSRATER (2002) INDVANDRERES SUNDHED OG SYGELIGHED

- OPGØRELSE AF BEHANDLINGSRATER (2002) INDVANDRERES SUNDHED OG SYGELIGHED - OPGØRELSE AF BEHANDLINGSRATER (2002) 2005 INDVANDRERES SUNDHED OG SYGELIGHED Indvandreres sundhed og sygelighed - opgørelse af behandlingsrater (2002) 1 Etniske minoriteters sundhed og sygelighed - opgørelse

Læs mere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere Bilag A: Kravspecifikation Kravspecifikation vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere 1 1. Opgavens baggrund og formål Formålet med opgaven er at undersøge medborgerskab blandt unge københavnere,

Læs mere

Forsørgelsesgrundlag for mennesker med autisme

Forsørgelsesgrundlag for mennesker med autisme Forsørgelsesgrundlag for mennesker med autisme En rundspørge blandt 247 medlemmer af Landsforeningen Autisme Juni 2016 Indledning Landsforeningen Autisme har i samarbejde med Det Nationale Autismeinstitut

Læs mere

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Jeg lærer mere, hvis der er en god stemning i klassen Ni ud af ti elever i folkeskolens udskoling er enige i, at de lærer mere, hvis

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne FAKTA Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne Forebyggelse ifølge danskerne er en ny rapport fra TrygFonden og Mandag Morgen, som kortlægger danskernes holdninger til forebyggelsespolitik. I det følgende

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK Resultaterne i dette faktaark stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse 2016 og omhandler primært resultaterne om praktik i forbindelse med studiet. Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Unipension Ansvarlige investeringer

Unipension Ansvarlige investeringer Unipension Ansvarlige investeringer Medlemsundersøgelse december 2012 Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer

Læs mere

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN AUGUST 2015 BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med fokus på ældre brugere og hyponatriæmi BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med

Læs mere

NÅR SOMALIERE OG TYRKERE FLYVER FRA REDEN DE UNGES BOSÆTNINGSMØNSTRE RIKKE SKOVGAARD NIELSEN, POST.DOC.

NÅR SOMALIERE OG TYRKERE FLYVER FRA REDEN DE UNGES BOSÆTNINGSMØNSTRE RIKKE SKOVGAARD NIELSEN, POST.DOC. NÅR SOMALIERE OG TYRKERE FLYVER FRA REDEN DE UNGES BOSÆTNINGSMØNSTRE RIKKE SKOVGAARD NIELSEN, POST.DOC. Vigtigheden af de unges bosætning Sammenhæng mellem boligsituationer i et individs liv Boligkarriere

Læs mere

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013 Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 213 83 respondenter har gennemført undersøgelsen. Respondenternes baggrund På figur 1 kan det ses at de fleste respondenter har været henholdsvis

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7 klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har spurgt 925 selvstændigt erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen blevet lavet i forlængelse

Læs mere

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10 Spørgeskemaundersøgelse Bestyrelsen for Scleroseforeningens afdeling i Aarhus og Skanderborg har i december 2014 og januar 2015 lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt lokalforeningens medlemmer om deres

Læs mere

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 3: Nydanskeres tilfredshed med livet i Danmark

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 3: Nydanskeres tilfredshed med livet i Danmark NOTATSERIE Medborgerskab 217 Notat nr. 3: Nydanskeres tilfredshed med livet i Danmark AUGUST 217 Nydanskeres tilfredshed med livet i Danmark 1. Hovedpointer 9 ud af nydanskere er generelt tilfredse eller

Læs mere

VI GTI GI NFORMATI ON D m m m m mm m M m m mm K E ENDOMSM GLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E m m m m m m N M m m m N H m m m m m m m N H V m K U B 7 6 A F I NANSI ERI NGSF ORSL AG RTPLBRT NT 7 ENGGÅRDSVE

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider.

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Befolkningsundersøgelse: Danskerne og sunde måltider Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Undersøgelsen

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

3. TABELLER OG DIAGRAMMER

3. TABELLER OG DIAGRAMMER 3. TABELLER OG DIAGRAMMER Dette afsnit indeholder en række tabeller og tilhørende diagrammer, der viser antallet af stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 18. november 1997 i Århus

Læs mere

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007 Rapport vedrørende etniske minoriteter i Vestre Fængsel Januar 2007 Ved Sigrid Ingeborg Knap og Hans Monrad Graunbøl 1 1. Introduktion Denne rapport om etniske minoriteter på KF, Vestre Fængsel er en del

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Bilag D: Besvarelse af spørgeskemaundersøgelse, del 1

Bilag D: Besvarelse af spørgeskemaundersøgelse, del 1 : Besvarelse af spørgeskemaundersøgelse, del 1 Kategori 1 At være i stand til at finde og bruge informationer handler for mig om at: Figur D1a: Kunne bruge IT Helt enig 7 30% Enig 14 61% Ved ikke 0 0%

Læs mere

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro 1 Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro April 2011 Mændenes Hjem, Sundhedsrummet, Cafe D. Vesterbrokoordinator 2 Undersøgelse om stofindtagelsesrum

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Rapporten citeres således: Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1997-2008, Sundhedsstyrelsen 2010.

Rapporten citeres således: Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1997-2008, Sundhedsstyrelsen 2010. SYGEHUSPATIENTERS OVERLEVELSE EFTER DIAGNOSE FOR OTTE KRÆFTSYGDOMME I PERIODEN 1997-2008 2010 Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1997-2008 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet En stor gruppe af personer i Danmark er ikke omfattet af et socialt og økonomisk sikkerhedsnet, fordi de hverken er medlem af en a-kasse eller kan

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Sammenhængende socialstatistik 2001 Nr. 2. 25. februar 2004 Sammenhængende socialstatistik 2001 Christine Halckendorff Tlf.: 33 66 28 36 Pia Kjærulff

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Faggruppernes troværdighed 2015

Faggruppernes troværdighed 2015 Faggruppernes troværdighed 2015 Radius Kommunikation November 2015 Troværdighedsanalysen 2015 Radius Kommunikation har undersøgt den danske befolknings holdning til forskellige faggruppers troværdighed.

Læs mere

Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler. Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse

Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler. Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse Langeland Kommune foråret 2011 - 1 - Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...- 2-2. Sammenligning

Læs mere

Af Seniorforsker Anu Siren & Videnskabelig Assistent Maria Hedemark Poulsen

Af Seniorforsker Anu Siren & Videnskabelig Assistent Maria Hedemark Poulsen Afrapportering, projektet Sammenhængen mellem boligformer og livskvalitet for ældre Af Seniorforsker Anu Siren & Videnskabelig Assistent Maria Hedemark Poulsen Opdateret version, d. 3. maj 2016 Sammenfatning

Læs mere

Kapitel 12. Måltidsmønstre hvad betyder det at springe morgenmaden

Kapitel 12. Måltidsmønstre hvad betyder det at springe morgenmaden Kapitel 12 Måltidsmønstre h v a d b e t y d e r d e t a t s p r i n g e m o rgenmaden over? Kapitel 12. Måltidsmønstre hvad betyder det at springe morgenmaden over? 129 Fødevarestyrelsen anbefaler, at

Læs mere

Juleforbrug 2016 Juleforbrug peger opad for andet år i træk

Juleforbrug 2016 Juleforbrug peger opad for andet år i træk Juleforbrug 2016 Juleforbrug peger opad for andet år i træk Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Juleforbruget vokser for andet år i træk Samlede anslåede udgifter til julen (gaver + andre udgifter) I

Læs mere

I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension

I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension I Danmark er der i dag ca. 237.000 personer, der modtager førtidspension. Målt i forhold til befolkningen er der flest førtidspensionister på Fyn

Læs mere

Rygestop i almen praksis Kursus, internetbaseret program eller samtale

Rygestop i almen praksis Kursus, internetbaseret program eller samtale Rygestop i almen praksis Kursus, internetbaseret program eller samtale en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2009 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2009; 9(2) Rygestop i almen praksis

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

Bilag 2. Supplerende figurer og tabeller

Bilag 2. Supplerende figurer og tabeller Bilag. Supplerende figurer og tabeller Dette bilag viser supplerende figurer og tabeller i forbindelse med analyserne i afsnit, der beskriver hjemmehjælpsmodtagerne og den hjemmehjælp, der modtages. Bilagsfigur

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016

Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016 Radius Kommunikation // November 2016 Troværdighedsundersøgelsen 2016 1 Indholdsfortegnelse TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN 2016...1 AFSNIT 1: OM TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN...3 AFSNIT 2: FAGGRUPPERNES TROVÆRDIGHED...4

Læs mere

Side 1 af 6. Stress blandt de studerende

Side 1 af 6. Stress blandt de studerende Side 1 af 6 Stress blandt de studerende STUDIELIV 2017 Side 2 af 6 Indholdsfortegnelse Næsten halvdelen af studerende føler sig stressede... 3 Eksamen og studiet stresser... 3 De kvindelige studerende

Læs mere

integration vs. inklusion

integration vs. inklusion integration vs. inklusion Produktionsskolernes mange formål Produktionsskolen skal forberede til uddannelse. Produktionsskolen som en arbejdspraktisk oplæringsvirksomhed. Produktionsskolen som socialpædagogisk

Læs mere

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter 2007 DPSD Dansk Patientsikkerhedsdatabase Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Etniske minoriteter i sundhedsvæsenet

Etniske minoriteter i sundhedsvæsenet Etniske minoriteter i sundhedsvæsenet omfang, opfattelse og konsekvenser for behandling og rådgivning Århus Universitetshospital d. 12. dec. 2007 V/Anette Sonne Nielsen Indhold Introduktion Indvandrere

Læs mere

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DANSKERNES RYGEVANER 2011 DECEMBER 2011 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DANSKERNES RYGEVANER 2011 DECEMBER 2011 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN DANSKERNES RYGEVANER 2011 SUNDHEDSSTYRELSEN Metodenotat DECEMBER 2011 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Scharling.dk

Læs mere