PRAKTISKE OPLYSNINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRAKTISKE OPLYSNINGER"

Transkript

1 Nr. Søby-Heden Sogne Nr. 4 Årg. 38 Sept. - nov. 2013

2 PRAKTISKE OPLYSNINGER Hjemmeside: Sognepræst: Anders Kjærsig Kirkesøvej 20, Nr. Søby 5792 Årslev Tlf Mandag er fridag Træffetid: Formiddag Formand for menighedsrådet: Helmuth Jensen Røjlevej 40, Nr. Søby 5792 Årslev Tlf Kontaktperson: Marianne Hoffmann Hansen, Allestedsgårdsvej 58, 5672 Broby Tlf , mobil Organist: Per Silfverberg Hyttel Kirkesanger: Kristina Hedelius-Strikkertsen Graver: Ketty Thoustrup Tlf Mobil: Mandag er fridag Kirkeværge: Svend Abel, Hedebovej 33, 5750 Ringe Tlf , mobil Kasserer: Mogens Riber, Gammelgårdsvej 17, Nr. Søby, 5792 Årslev Tlf Hvis man til et bryllup, en begravelse eller lign. selv vil stå for pynt ningen af kirken, skal det ske i samråd med graveren. Kirkebilen: Kan benyttes til alle gudstjenester og arrangementer, der afholdes af menighedsråd eller sognepræst. Husk at bestille kirkebil senest kl dagen før gudstjeneste eller arrangement. Alex Taxa kører ring tlf Redaktionen: Asta Juul Larsen, Lene Christensen, Lisbeth Bertelsen, Marianne Hoffmann Hansen, (Anders Kjærsig, ansvarshavende), Carsten Burmeister, , (administration) og Steen Christensen som billedmager. 2

3 Leder Sommeren er stadig over os, for fuld styrke, dejligt! Bortset fra usandsynligt mange vand- og brandmænd her ved Kerteminde Nordstrand er alt, som det skal være. Her er ingen råger af betydning. Til gengæld er her svaler, som med lynets hast zig-zaggende gennem luften fanger insekter. Her er nu også lar mende måger, som flittigt overklatter vores biler. Dem må vi leve med. Når børnene om et par uger vender tilbage til skolen efter en forhåbentlig god ferie, er det til en folkeskole i foran dring. Endnu engang er der sat man ge spørgsmålstegn ved skolens systemer og principper. Talrige undersøgelser og sammenligninger har været i gang, og store ændringer er på vej. Lad os inderligt håbe at disse bliver til gavn og glæde for alle, og ikke vil føles som et tilbageskridt. alvorlige, at han ikke har kunnet gå sig fra dem«. Mange er nok enige i, at det i hvert fald hjælper på tunge tanker, at trave i naturen. Maleren Maja Lisa Engelhard (født i 1956) fortæller, at Kierkegaards betragtninger om næstekærlighed og om tilgivelse var en stor hjælp for hende gennem en svært problematisk opvækst. Klokken er 21.15; det er stadig lyst nok til at kunne læse udenfor. Her i haven dufter stærkt af lavendel og kaprifolie, solsorten synger. Redaktionen ønsker alle en god sensommer! Lene Andkjær Christensen I sidste nummer af Sognet skrev Anders Kjærsig malende om Danmarks vidt berømte filosof, Søren Aa. Kierke gaard, født i maj måned for 200 år siden. Nok er Kierkegaards forfatterskab ikke let tilgængeligt, dog ligger nogle af hans filosofier ligefor: At»livet skal leves forlæns, og forstås baglæns«kan vel ikke præciseres bedre? Han fortæller, at han»sjældent har været ude for sorger og problemer så 3

4 Folkekirkens»medlemsflugt«Der har gennem nogen tid været en heftig debat i pressen om medlemsflugt fra folkekirken. Er der grund til frygt? Hvis vi sammenligner os med de øvrige nordiske lande, kan vi konstatere, at vi i Danmark har den højeste medlemsprocent med 79,1 %, herefter kommer Finland med 76,4, Island 76,2, Norge 69,9 og Sverige med 67,4 %. 10,1 % i Danmark har en anden etnisk baggrund end dansk. I København er det 22,2 %. Der er således»kun«10,8 % af danskerne, der ikke er medlemmer. Ja, der sker løbende udmeldelser. Jeg er imidlertid ikke løbet på konkrete undersøgelser af årsagerne. Én kunne være en aggressiv kampagne fra ateisterne, som især retter sig mod udgiften til kirkeskatten. De skal selvfølgelig ikke have h e- le ansvaret, men en generel årsag er nok økonomisk. Uden medlemsskab skal du nemlig ikke betale kirkeskat. Din begravelse må du så til gengæld selv betale, men du slipper herfor, hvis du melder dig ind igen på dødslejet. Ja, Folkekirken taber medlemmer: på 10 år eller ca. 2 %. Men det er ikke kun Folkekirken, der taber lidt medlemmer. Det samme eller lidt mere er sket indenfor det islamiske trossamfund. 4 Hver femte ønsker ikke kirkelig medvirken ved begravelsen. Uha da, siger pressen. Men er det så underligt, når man ser på medlemsprocenten? Ser man på den svenske medlemsprocent er det nærliggende også at se på deres adskillelse mellem kirke og stat. Lad det ikke gå sådan i Danmark. Her har der heldigvis altid været en stor enighed om kirkens tilhørsforhold. Lad ikke Manu Sareen lave om på det! Ser man så på pressens omtale af kon gehuset, viser undersøgelser, at der er en opbakning på ca. 75 %. Eksperterne slår fast, at kongehuset med en så massiv tilslutning står stærkt forankret i det danske folk. Hvad så med folkekirkens medlemsprocent på 79,1 %? Ja, jeg spørger bare? Carsten Burmeister

5 En god vandrehistorie Engang havde præsten inviteret konfirmander og deres familier til rundvisning og fortællinger i kirken. En mindre purk stod længe og så op på den lidende Jesus på korset. Han spurgte så sine forældre og andre voksne om, hvorfor Jesus egentligt hang dér. Han fik mange og lange for klaringer, men han spurgte videre uden dog at blive klogere. Til sidst spurgte han en af konfirmanderne.»jesus hænger dér, så du ikke behøver at hænge der,«var det korte og præcise svar. Det kan vi andre så tænke lidt over. Carsten Burmeister 5

6 Kirkens økonomi Manu Sareen har nedsat en kommission, der skal udarbejde forslag til nye styringsformer af Folkekirkens le delse og dens økonomi. Kommissi onen er kommet med en række for slag, som nu er til høring bl.a. hos menighedsrådene. Nogle af forslagene til ledelsesformer er ret vidtgående i forhold til at få centrale organer, der kan udtale sig på Folkekirkens vegne. Desuden er der forslag til styring af kirkernes økonomi. De fremsatte forslag har givet anledning til en ret heftig debat bl.a. i Kristeligt Dagblad. Her vil jeg indskrænke mig til at beskæftige mig lidt med økonomien. Først lidt fakta: Den overordnede finansiering sker hovedsagelig fra 3 kilder: Kirkeskatten betales kun af Folkekirkens medlemmer. Sognets budget (herunder kirkeskatteprocenten) aftales på et såkaldt besluttende budgetmøde i det enkelte provsti (procenten skal dog efterfølgende koordineres på kommunalt plan). I gennemsnit andrager kirkeskatten på landsplan 0,88 % af den skattepligtige indkomst. Den spænder mellem 0,42 % i Gentofte og 1,48 % på Samsø. Hos os andrager den 1,05 %. Samlet dækker den knapt 77 % af kirkens indtægter (5,2 mia). 6 Landskirkeskatten betales af alle skatteydere. (Den er historisk betin get af statens inddragelse af den katolske kirkes ejendomme i forbindelse med reformationen. Staten forpligtede sig så til at betale præster og biskoppers løn). Kirkeministeren beslutter størrelsen af skatten. Samlet dækker den knapt 13 % af de samlede indtægter (1,1 mia). Brugerbetaling til delvis finansiering af kirkegårdene samt lidt renteindtægter skaffer de sidste indtægter. Kirkeskatten anvendes af de enkelte sogne, dog således at provstiet disponerer over op til 5 % af udskrivningen. Skatten finansierer sognenes løn ning af personalet (undtagen præsterne) samt almindelig vedligeholdelsesopgaver af kirker og præstegårde samt løbende udgifter til kirkens aktiviteter (fx foredrag, koncerter o.l.). Provstiets budget anvendes bl.a. til tilskud til ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver fx akut opståede skader og større renoveringsopgaver af kirken og præstegårdene. Ved budgetsamrådet fremsætter det enkelte sogn sine ønsker og pengene fordeles. Der må kunne ske en vis»skævvridning«i forhold til det enkel te sogns udskrivningsgrundlag. Hvordan kan man ellers forklare, at Ringe kan bygge så prangende en

7 sognegård, eller hvordan skulle enkelte sogne selv kunne finansiere en overenskomstansat præst eller en højtlønnet sognemedhjælper? Under alle omstændigheder skal det samlede budget godkendes af provstiudvalget. Landskirkeskatten fastsættes af kirkeministeren og anvendes til Fol kekirkens fælles aktiviteter. Det er ho vedsageligt præsters, provsters og biskoppers løn og pension samt stiftets øvrige opgaver, der finansieres ad denne vej. Sognene har mulighed for at optage lån i stiftet fx til større vedligeholdelsesarbejder, et nyt orgel o.l. Det har Heden sogn fx benyttet sig af i forbindelse med renoveringen af kirken. Desuden ydes der tilskud til nogle af de opgaver kirken løser for staten, fx personregistreringen og vedligeholdel sen af vore fælles kulturarv, nemlig middelalderkirkernes fredede byg nin - ger. Der sker (vist nok) også en vis udjævning, således at de»rige«sogne må bidrage til de»fattige«. Debat Så meget om de nuværende faktuelle forhold (som jeg har forstået dem). Jeg vil herefter give mit billede af debatten. Det er præget af mine personlige holdninger, nemlig at det ikke 7 står så ringe til, som man kunne få ind tryk af i ministerens oplæg til kommissionen og dennes forslag. Folkekirken er en af de rigeste i verden! Det hænger bl.a. sammen med, at den er skattefinansieret. I andre dele af verden hviler den i væsentlig udstrækning på frivillige bidrag. Kirkefunktionærerne: Udgifterne hertil er på 20 år steget med 24 %, men bemærk mindst to forhold: For det første er aktiviteten steget vold somt. I 1990 blev fx den første sog nemedhjælper ansat. Der er nu ansat et antal, der svarer til 262 fuldtidsstillinger, og antallet stiger med ca. 10 om året. Stillingerne er desuden ret højtlønnede. Enkelte tjener mere end præsten! Deres arbejde sker i vid udstrækning indenfor serviceområdet som babysalmesang, minikonfirmandundervisning mv. For det andet er det Finansministeriet, der styrer overenskomstforhandlingerne for funktionærerne. Menighedsrådene har ingen indflydelse! I perioden er der bl.a. indgået aftale om den 6. ferieuge og en pensionsordning. Ministeriet beslutter og me nighedsrådene betaler af den lokale kirkeskat! Det påstås, at kirken har et gevaldigt overforbrug. Men passer det? Da Folkekirken ikke som institution kan optage lån, kan dens udgifter ik ke

8 stige mere end indtægterne fra kirkeskatten, og indtægterne har væ ret konstante i perioden. Kirkeskatteprocenten er ganske vist steget, men det modsvares af, at man har mistet et tilsvarende antal medlemmer. Der er således ikke tale om et overforbrug. Kirkeministeriet kommer til deres resultat, idet man bruger begrebet»pris- og lønudvikling«. Dette begreb (skabt i.f.t. det private erhvervsliv) undervurder kirkens lønudvikling. Kirken har som nævnt ingen indflydelse herpå. Der er således ikke tale om et»overforbrug«. Samlet set andrager kirkens samlede lønudgifter i 2012: Kirkefunktionærer: mio. kr. Præster: mio. kr. Bisper og departement: 76 mio. kr. I alt: mio. kr. eller ca. 67 % af folkekirkens samlede udgifter. Opgaver for staten: Et andet omfattende økonomisk område for Folkekirken er løsning af statens opgaver. Kun to områder skal nævnes her. Personregistreringen: Alle nyfødte skal registreres i kirkebogen. Præsten/kirkekontoret står her for. Det har i perioder givet anledning til en meget ophidset debat. Andre trossamfund bl.a. muslimer og jøder 8 har gjort kraftige indsigelser herimod. Nu kan det så klares med en mail eller et brev i postkassen! Under alle omstændigheder er det en opgave som kirken og dermed medlemmerne betaler. På det seneste er alle navneændringer også blevet flyt tet til kirken. Vedligeholdelse af kirkerne: Alle middelalderkirker er fredet. Man kan med god ret spørge, hvem der har ansvaret for vedligeholdelsen af denne kulturarv: Alle skatteydere eller kun medlemmerne af folkekirken? Hertil kommer, at Nationalmuseet (altså staten) altid er inde over restaurerin g- erne. Det betyder ALTID betydelige forøgelse af udgifterne. Staten beslut ter, menighedsrådene betaler! Det betyder selvfølgelig ikke, at menighedsrådene ikke kan spare. Er der fx behov for så mange og dyre sognegårde arkitekttegnede stole, borde og lamper så mange sognemedhjælpere i stedet for frivillige? Relationerne mellem kirke og stat: Det er et væsentligt emne for den ned - satte kommission. I hvilket omfang skal folkekirken løsrives fra staten så - vel styrelsesmæssigt som økonomisk? Her har jeg kun forholdt mig til enkelte økonomiske elementer. Men jeg

9 undrer mig over, hvorfor Manu Sareen har så travlt. Hvorfor giver han så korte høringstidsfrister? Og hvorfor har han, inden kommissionen har afsluttet sit arbejde, fremsat forslag om 10 års funktionsperioder for biskopper? Jeg er bange for, at han ønsker et overordnet styringsorgan for kirken og derved at få biskopperne som»rene«embedsmænd. Under alle omstændigheder er de økonomiske og opgavemæssige relationer mellem kirke og stat meget infiltrerede i hinanden. En eventuel ad skillelse kan bedst sammenlignes med en skilsmisse og bodeling mellem ægtefæller med fælleseje. De har haft guldbryllup. Spørgsmålet er så: Hvis er dette, og hvis er hint, og hvad er det værd? Jeg tror overordnet, at man skal lade ægteskabet bestå! Fordi:»Folkekirken er et velordnet anarki!«hal Kock Carsten Burmeister 9

10 EN ILDSJÆLS 150-ÅRS DAG Anne Marie Brodersen blev født den , i en velstående proprietær familie, på gården Thygesminde ved Kolding. Hun satte stor pris på naturen, og viste tidligt kunstneriske evner i retning af at modellere. I begyndelsen skabte hun hovedsagelig små statuetter af de dyr, hun var omgivet af på gården. Materialet hertil kunne for eksempel være koldt smør fra spisekammeret.., dog, nok mere almindeligt, ler, som hun gravede op i køkkenhaven. Anne Marie var fast besluttet på at ville være billedhugger. På trods af nok især faderens skepsis blev det til, at hun som ganske ung tog til København. Her ansøgte hun først om elevplads hos billedhuggeren Vilhelm Bissen. Her fik hun afslag med begrundelsen:»jeg tager ikke imod kvinder. De gifter sig, og så bliver det aldrig til no get!«derimod lykkedes det for Anne Marie at blive optaget på Kunstskolen for Kvinder; her var hendes lærer August Saaby. På daværende tid var kvinder endnu udelukket fra Kunstakademiet, li ge som de jo først 52 år efter Anne Maries fødsel fik valgret. komponisten Carl Nielsen. En stormende forelskelse førte til et hurtigt bryllup; allerede den 10. maj blev par ret gift, i Firenze. Anne Marie tog hans fulde navn, og hed nu Anne Marie Carl-Nielsen. Ret hurtigt fik de tre børn, to døtre og en søn. At begge var kompromisløse i deres arbejde skabte svære vilkår for ægteskabet. Især Anne Marie var jævnligt væk fra hjemmet i lange perioder. Det har været hendes pris for at kunne fordybe sig og kunne tage de lange, seje træk, som var nødvendigt for hendes arbejde. Der var god hjælp i hjemmet til husholdning og børnepasning, i skikkelse af en af begge højt værdsat kvinde, Maren Hansen. Men Carl Nielsen, et udadvendt, bredtfavnende menneske, som musikken nærmest flød fra, savnede Anne Marie under hendes lange fravær. Kontroverser, forsoninger, adskillelser, utroskab fra hans side førte til en separation i De fulgte dog fortsat hinandens liv og arbejde med respekt og interesse. Da Carl N. blev syg fandt de i 1922 sammen igen, og forblev sammen til hans død i I 1891 var Anne Marie på studietur i Paris; her mødte hun den 2. marts 10 Ved sin død i 1945 efterlod Anne Marie Carl-Nielsen sig et imponerende

11 livsværk. Begyndende med små dyrestatuetter, bevægende sig over por trætter, værker fra mytologien, kristendommen, samt en rytterstatue af Kong Christian IX. Denne som resultat af en konkurrence mellem 4 billedhuggere, som Anne Marie, som eneste kvinde, vandt. I gangen ved konfirmandstuen v. Nør re Søby Kirke hænger et gips-relief, forestillende Lazarus opvækkelse. Det te er forstudiet til et bronze-relief, opsat i Kristkirken i Kolding i 1927.»Vores«relief, skabt i 1894, er skænket af Anne Marie Carl- Nielsen personligt i 1929, mod at kirken vedligeholder hendes svigermor, Maren Kirstine Jørgensens, gravsted. Lene Andkjær Christensen 11

12 Hvad betyder kirken for en ung familie i dag? Det er en vigtig del af den danske kultur at have en lokal kirke. Og nok specielt i et landsbysamfund. Vi i den unge generation kommer ikke så tit i kirken. Men den er dog stadig en del af vores liv. Vores børn bliver døbt og konfirmeret der, og andre bliver gift. At det foregår i ens lokale kirke er med til at skabe en samhørighed med det lokale og med til at skabe relationer. Mange kommer i kirken i julen, som også er en tradition for mange. Ventetiden til den store aften bliver lidt kortere for både børn og voksne. Igen, det er en del af den danske kultur. Vi har en meget smuk kirke, med fantastiske omgivelser. Endvidere har vi en præst, Anders Kjærsig, som er engageret, og som, efter hvad jeg hører blandt andre unge i byen, altid har noget fornuftigt at sige. Han er god til at få hverdagens»nyhedsstof«ind i sin prædiken. Lad os håbe, at vi aldrig når dertil, at vores lokale kirke bliver lukket. Ikke blot gudstjenesten og prædikenen, men også selve kirkerummet har noget at sige. I kirkerummet finder man ro. Det er ok at fordybe sig i sine egne tanker og abstrahere lidt fra hverdagens tumult, arbejde, familieliv og bekymringer. Danmark ville ikke være Danmark uden en folkekirke. Lene Jensen Det ville være et stort tab for byen, hvis kirken blev sat til salg og lukket, som det er sket andre steder. Det er dog en anden tid nu, og for at vi kan beholde vores kirke, er der behov for nytænkning: Hvordan kan kirken bruges med respekt for, hvad den står for? 12

13 Er der nogen, der kender Asta? Ja, det er der formodentlig en utrolig masse mennesker, der gør. og omegn. Og det var virkelig en fornøjelse. Specielt i Nr. Søby, hvor hun har boet hele sit liv og stadig bor. Selv har jeg kun kendt Asta i nogle få år, men jeg ville ikke have haft det fjerneste imod at have kendt hende i en hel menneskealder. For jeg tror, at det bliver en vanskelig opgave at finde en person, der er mere hjælpsom og tjenstvillig end Asta. Asta er medlem af Nr. Søby-Heden me nighedsråd, og til hvert eneste mø de kan vi være sikre på, at Asta har tryllet et eller andet spiseligt frem.»jeg bagte lige en kage her i eftermid dag«eller»jeg fandt lige et stykke laks i mit køleskab«osv., osv. Menigheds rådet ville forlade møderne med slunkne maver uden Astas servicering. Det er også hende, der sammen med formand Helmuth sørger for al forplejning til den kirkekaffe, som man afholder temmelig ofte i Nr. Søby sammenlignet med omkringliggende sogne. For ikke så længe siden havde jeg selv den store fornøjelse at tilbringe en hel eftermiddag i Astas selskab, da vi sammen havde tjansen med at»holde vagt«i Nr. Søby kirke i forbindelse med kulturdagen i Nr. Lyndelse 13 Dels har hun en meget stor viden om Nr. Søbys historie og dens beboere gennem tiden, så hun kunne fortælle vidt og bredt, når besøgende kiggede forbi. Det havde været en tam forestilling, hvis der kun havde været mig til stede, for jeg kunne bare have sagt»øh«, når folk spurgte til en og den og det og det. Dels er hun et utroligt sødt menneske, som det er en glæde at være i selskab med. Da jeg kørte fra»vagten«kl. 17, så fortsatte Asta til Nr. Lyndelse, for der havde hun lige lovet at hjælpe til med forplejningen af dagens aktører. Mangler man en nøgle, så kan man bare overtage Astas. Så skaffer hun en ny. Kommer du med iskolde hænder, fordi du ikke kan få ind i dit hoved, at det altså er nødvendigt med vanter, når du cykler til kirke sidst i maj måned, hvem skaffer så omgående et par dejlige varme luffer til hjemturen? I må selv gætte! Misundelse er en grim ting, men jeg vil bare lige sige, at Nr. Søby er sandelig heldig, at den har en beboer af Astas kaliber. Marianne Hoffmann Hansen, der ikke bor i Nr. Søby

14 Barndomsminder fra Røjle Skov Når jeg tænker tilbage på min barndomstid, så kommer jeg uvægerligt til at mindes alle de mange timer, jeg har tilbragt i Røjle Skov. Lad mig nævne nogle af oplevelserne her, som kan dateres fra sidst i fyrrene til sidst i halvtredserne: Om foråret, når bøgen lige var sprunget ud, så var det en tradition, at mine forældre, søskende og jeg gik en lang tur i skoven for at nyde de udsprungne bøge og det tæppe af anemoner, som dengang dækkede hele skovbunden. Her husker jeg, at vi en gang så et rådyr. Det var jo nærmest en sensation, for der var faktisk ingen rådyr i skoven dengang. Nu er jeg jo nærmest ved at blive rendt over ende af dyrene! Når jeg holdt fødselsdag for mine klassekammerater, så skulle vi altid ind i skoven for at lege et par timer. Her legede vi gemmeleg og byggede gerne en hytte af grangrene, som vi fandt på jorden. I skoven var der et højt træ, som vi kaldte»klatretræet«, og I guder, hvor har vi klatret meget i dette træ! Det var også perfekt til dette formål, for det havde grene helt nede fra jorden, så det var let at komme op i. Tit klatrede vi meter op. Dette træ er der stadigvæk. 14 Om efteråret og vinteren var jeg tit inde i skoven og snakke med skovarbejderne. Det var meget spændende at se, når de fældede et stort træ. De var utroligt dygtige til at få træet til at falde lige der, hvor de havde beregnet. Men sikken et knokkelarbejde at være skovarbejder dengang! Alt foregik med håndkraft, der blev ikke brugt motorsav dengang. Når et stort træ skulle fældes, så startede de med at»hugge for«i den side, træet skulle falde til. Så begyndte de at save med en lang skovsav, hvor de trak i hver sin ende. Under dette arbejde lå de på deres knæ i en akavet stilling. Tit var jorden også frossen og dækket med sne. Når træet så var fældet, skulle de store grene saves af. Til de små grene brugte de en stor økse. Bagefter skulle stammen saves ud i passende størrelse. Sikken et arbej de, før man var færdig med træet! Når arbejderne skulle holde frokost, var der et lille træhus inde i skoven, som de kunne søge læ i. Jeg tror ikke, det var mere end ca. 5 kvadratmeter, men der var et bord og et par bænke. Jeg har nogle gange spist frokost sammen med arbejderne. Hvis det var meget koldt, så blev der tændt op i en lille ovn. Så blev der rigtigt hyggeligt i det lille hus!

15 Det skete også, at skovejer Lesch ly kom på besøg for at hilse på skovarbejderne. Han hilste også på mig, og jeg husker tydeligt, hvor benovet jeg var over at have hilst på skovejeren! Jeg opfattede jo Leschly som en rig mand, når han ejede hele Røjle Skov, og jeg vidste jo også, at han ejede en stor skov i Nymarkslund, hvor han boede. Der blev også plukket grankogler i sko ven dengang. Det må have været et farligt job! Først blev der sat en lang stige op ad et kæmpe grantræ. Så kravlede man op ad stigen. Når den så ikke var længere, kravlede man videre op ad grenene og stammen, til man nåede koglerne. Jeg mener ikke, der var nogen form for sikkerhed mod at falde ned. Desuden svajede granerne faretruende, hvis bare det blæste lidt. Dengang tolererede Leschly ikke, at der var nogle egern i skoven. De skulle skydes, for de åd jo koglerne! Nu er de søde dyr da heldigvis totalfredet. Ak ja, nu er alt dette ca. 60 år siden! Tiden går! Helmuth Jensen 15

16 Heden Hyggeklub Efterårsprogram 2013 Torsdag den 19. september kl : Vores lille udflugt går i år til Assens. Her skal vi besøge Ernsts Samlinger. Det er en gammel sølvsmedefabrik, som nu er museum. Her er en unik samling af flotte sølvting. Der er også en stor samling af ostindisk porcelæn og andre flotte ting. En guide vil vise os rundt. Efter besøget der, går vi hen til Cafe Cupcake, hvor vi får serveret kaffe og dejlig kage. Pris for entré til museet, kaffe og kage er kr. 125 pr. medlem. Vi mødes ved Heden forsamlingshus, fylder bilerne op, og betaler chaufføren lidt til benzinen. Tilmelding til bestyrelsen senest 12. september. Torsdag den 3.oktober kl : Foredrag med Karen Margrethe Jørgensen, Avnslev. Karen Margrethe vil fortælle om sit liv og har kaldt foredraget:»fra Himmerland til Fyn«. Entré plus kaffe 30 kr., ikke medl. 50 kr. Torsdag den 17. oktober kl : Carl Johan Johansen, Sallinge, kommer og beretter om bestigning af Afrikas højeste bjerg, Kilimanjaro. Entré plus kaffe 30 kr., ikke medl. 50 kr. Torsdag den 31. oktober kl :»Hvornår var det nu, det var?«vi skal hygge os med at gætte årstal på forskellige begivenheder: Entré plus kaffe 30 kr., ikke medl. 50 kr. Torsdag den 14. november kl : Her får vi besøg af Tage Johansen, Fyns Nimbus Center. Tage vil fortælle og vise billeder fra en tur til Canada. Entré plus kaffe 30 kr., ikke medl. 50 kr. Torsdag den 28. november kl : Ulla Larsen, Odense, kommer og fortæller om sin dramatiske barndom under anden verdenskrig, hvor hun flygtede fra russerne i Entré plus kaffe 30 kr., ikke medl. 50 kr. Torsdag den 12. december kl : Julemøde. Vi skal hygge os med gløgg, æbleskiver og kaffe. 16

17 Der vil også være lidt underholdning og sang. Entré plus gløgg, æbleskiver og kaffe 30 kr., ikke medl. 50 kr. Ret til ændringer forbeholdes! Alle møder holdes i Heden Forsamlingshus. Venlig hilsen Bestyrelsen: Formand: Helmuth Jensen tlf Kasserer: Ellen Pedersen tlf Sekretær: Karen Pedersen tlf Lili Rasmussen tlf Arne Riber Rasmussen tlf

18 200 året for Søren Kierkegaard I efteråret tilbyder vi tre foredrag om Søren Kierkegaard. Det er i forbindelse med hans 200 års fødselsdag. Foredragene spænder fra en intro duktion til forfatter og forfatterskab over et foredrag om Kierkegaards for hold til Mozarts musik til bønnens betydning hos Kierkegaard og Brorson Søren Kierkegaard er ikke blot én af Danmarks største forfattere. Han er sågar en ener i verdenslitteraturen. Hvem var manden egentlig, der nåe de at skrive sider og kun blev 42 år? Foredraget vil forholde sig til forholdet mellem mennesket Kier ke gaard og så det forfatterskab, han skrev. Ligeledes vil vi se på den radi ka litet, der er i forfatterskabet, og som i kort form kan destilleres til følgende sætning: Hvad vil det sige at forstå sig selv, som det menneske man nu er? De to temaer er hovedstrømningen i foredraget: Forholdet mellem liv og værk på den ene side og på den anden side at forstå sig selv som menneske. Foredraget holdes af Anders Kjærsig han er, kun kan indfanges og forstås musikalsk. Han er ingen intellektuel forfører, men kropslig og erotisk. Vi vil se på både det musikalske og på det tekstuelle, det vil sige den måde Kierkegaard bruger Mozart på. Foredraget holdes af Per Hyttel og Anders Kjærsig Søren Kierkegaard har flere over vejelser over bønnen. Hvad vil det sige at bede? Hvordan beder man til Gud? I tre opbyggelige taler bruger Kierkegaard bønnen ikke som en henvendelse til Gud, men som en måde at lytte til Gud. Den bedende skal nemlig ikke tale, men tie, så den bedende bliver en hørende. Bønnen ender med andre ord i tavshed. I den henseende er der en parallel til Brorson. Brorson vil også gerne ytre sig over for Gud, men han ved godt, at sproget ikke slår til. Derfor ender hans kendte salme jo med at konstatere:»hvad skal jeg sige: Mine ord vil ikke meget sige«. Foredraget holdes af Anders Kjærsig Søren Kierkegaard beundrede Mozarts musik. Ikke mindst hans Don Juan. I første del af Enten-Eller har Kierkegaard en længere musikteoretisk overvejelse over Mozarts Don Juan. Den handler om, at Don Juan, som den umiddelbare forfører 18 Foredragene holdes i konfirmandstuen. Der serveres enten kaffe og kage eller ost og vin. Alle er velkomne.

19 Sangaften i Nr. Søby Kirke tirsdag d. 22. oktober kl med Pro Cantu Koret. Sommersange og julesalmer ligger som en levende del af vores hukommelse, og der er god tradition for at lytte til dem ved diverse arrangementer i kirken. Tænk bare på»danmark, nu blunder den lyse nat«og»velkommen igen, Guds engle små«. Vi kan nok alle nynne med på lidt af de følgende linjer. Men også efteråret har sine sange. Tirsdag d. 22. oktober kommer Pro Cantu Koret fra Ringe til Nr. Søby Kirke for at synge et program af efter års- og aftensange for os, samt hjælpe fællessangen på vej. Koret er under ledelse af Ulla Po ulsen, organist ved Nr. Lyndelse Kirke. Det er godt at lytte, men vi skal også synge selv, og her under fællessangene vil Per Hyttel, organist ved Nr. Søby-Heden kirker, hjælpe os med mu sikledsagelse, så vi alle kan få tungerne på gled. Arrangementet finder sted i Nr. Søby Kirke, det begynder kl og vil va re ca. en times tid. Efter sangen er der kaffe med brød i konfirmandstuen. Alle er velkomne. Aktivitetskalender Konfirmandstuen, Nr. Søby: Torsdag d. 26. september kl : Kierkegaard, en af Danmarks største forfattere se omtalen. Heden Kirke: Søndag d. 29. september kl : Munkekoret medvirker. Efterfølgende kaffe i våbenhuset. Nr. Søby Kirke tirsdag d. 22. oktober kl : Sangaften med Pro Cantu Koret, kaffe og brød i konfirmandstuen se omtalen. Konfirmandstuen, Nr. Søby: Tirsdag d. 29. oktober kl : Kierkegaard og Mozart se omtalen. Konfirmandstuen, Nr. Søby: Torsdag d. 28. november kl : Kierkegaard og bønnen se omtalen. 19

20 Nr. Søby / Heden pastorat, Kirkesøvej 20B, 5792 Årslev Gudstjenesteliste Tidspunkt Nr. Søby Heden Sommermøde Ingen Ringepræst Ingen Høstguds tjeneste, kirkekaffe Høstgudstjeneste, Munkekor, kirkekaffe i våbenhuset Ingen Kamille Nygaard Kirkekaffe Kirkekaffe Ingen Ringepræst Ringepræst Ingen MARK & STORM GRAFISK Ret til ændringer forbeholdes! Indlæg til næste kirkeblad bedes afleveret i præstegården senest den

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 10. september 2015. Kl. 16.30 Mødested: Lunde præstegård

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 10. september 2015. Kl. 16.30 Mødested: Lunde præstegård Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 10. september 2015. Kl. 16.30 Mødested: Lunde præstegård Til stede til møde: Keld B. Hansen, Kjeld Bruun, Stig Saxbjørn, Else Wismar, Grethe Monrad, Doris Mogense

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 6. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 6. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 6. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Til stede: Else Wismar, Grethe Monrad, Bente Kaysen, Keld B. Hansen, Kjeld Bruun og Stig

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Menighedsrådet Vinderup Sogn

Menighedsrådet Vinderup Sogn Møde i menighedsrådet Mødedato og klokkeslæt: 04.09.2014 kl. 19 Sted: Konfirmandstuen, Sevelvej 10 Kaffe/Sange: Else Marie Fraværende: Gertrud, Bente, Helge, Kai Andreas Nørgaard præsenterer hjemmesiden

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Vipperød. Vipperød Menigjedsråd. Holbæk Provsti. Holbæk KOmmune

ÅRSBUDGET 2013. Vipperød. Vipperød Menigjedsråd. Holbæk Provsti. Holbæk KOmmune ÅRSBUDGET 213 for under Menigjedsråd i Holbæk Provsti i Holbæk KOmmune Myndighedskode: 9292 CVR nummer: 329673 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Sognegård den 23 / 1 212 Anette Østbjerg menighedsrådsformand

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Carl Nielsen-fejring 2015

Carl Nielsen-fejring 2015 Carl Nielsen-fejring 2015 I anledning af 150-året for komponistens fødsel Kirkerne i Slagelse og omegn I 2015 er det 150 år siden komponisten Carl Nielsen (1865-1931) blev født, og det markeres ved en

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

ÅRSBUDGET 2007. for. kirkekasse / præstegårdskasse. under. menighedsråd. provsti. kommune. Kirkeministeriet, november 2005

ÅRSBUDGET 2007. for. kirkekasse / præstegårdskasse. under. menighedsråd. provsti. kommune. Kirkeministeriet, november 2005 ÅRSBUDGET 2007 for under menighedsråd i provsti i kommune Kirkeministeriet, november 2005 Side 1 Årsbudget 2007 Budgettet har været forelagt på et menighedsrådsmøde den / 2006. Der henvises i øvrigt til

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

Referat. Skelund Menighedsråd. Møde i kirkehuset. 15.januar 2015 kl. 17.00-19.00. 1. Bemærkninger til dagsorden Afbud fra Titti Busk

Referat. Skelund Menighedsråd. Møde i kirkehuset. 15.januar 2015 kl. 17.00-19.00. 1. Bemærkninger til dagsorden Afbud fra Titti Busk 15.januar 2015 kl. 17.00-19.00 Afbud fra Titti Busk 2. Siden sidst Lyd til udendørsarrangement Aftale om hjælp til lyd til gudstjenesten på Visborggård. 1300kr. pr. menighedsråd Frivillighed Hvordan fanger

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. august 2013 Blad nr. 1

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. august 2013 Blad nr. 1 Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til tirsdag den 13. august 2013 Spisning kl. 18, mødet begynder kl. 18.30. Afbud bedes meldt til kontoret. Den 13. august 2013 Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Anita,

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014 PARK NYT Vinter 2014 SKOLEPARKERNE Indhold i dette nr.: Juletræstænding 1. december side 2 Nyt fra bestyrelsen side 3 Skoleparkens Fritidsklub side 6 Julespisning 29. november side 10 Juletræsfest 30.

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde:

Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde: Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde: 1. Velkomst 2. Menighedsrådets opgaver og kompetence 3. Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg 4. Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Skibinge kirke Stege-Vordingborg provsti (Vordingborg kommune) Roskilde stift Side 1 af 7 TAKSTREGULATIV I. For benyttelse af kirken A. til gudstjenester a. der afholdes af

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

Vi ønsker vores konfirmander tillykke! Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Vi ønsker vores konfirmander tillykke! Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Vi ønsker vores konfirmander tillykke! Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 3 JUNI - SEPTEMBER 2015 Kære konfirmander, kære forældre, kære gæster... Kan I huske da I for læn ge længe siden var minikonfirmander?

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Herstedøster Kirkekasse - Endelig. Herstedøster Menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Herstedøster Kirkekasse - Endelig. Herstedøster Menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Herstedøster Menighedsråd i Glostrup Provsti i Albertslund Kommune Myndighedskode: 7148 CVR nummer: 66125513 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Lars Lodberg menighedsrådsformand

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Uvelse Kirkekasse. Uvelse Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød

ÅRSBUDGET 2014. Uvelse Kirkekasse. Uvelse Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød ÅRSBUDGET 214 for under Uvelse Menighedsråd i Hillerød Provsti i Hillerød Myndighedskode: 7422 CVR nummer: 66264513 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Uvelse den 2 / 1 213 Vibeke Hansen menighedsrådsformand

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Storring-Stjær Kirkekasse. Storring-Stjær Menighedsråd. Skanderborg Provsti. Skanderborg Kommmune

ÅRSBUDGET 2013. Storring-Stjær Kirkekasse. Storring-Stjær Menighedsråd. Skanderborg Provsti. Skanderborg Kommmune ÅRSBUDGET 213 for under Storring-Stjær Menighedsråd i Skanderborg Provsti i Skanderborg Kommmune Myndighedskode: 883 CVR nummer: 21118214 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Storring den 25 / 12 212

Læs mere

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Bilag 179 Dato: 1. februar 2006 Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Ordstyrer: Michael Riis bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter oplysninger

Læs mere

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012 Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012 Fraværende: Margit Mühlbach og Jørn Skøtt Andersen Aftenen indledtes med en salme 1. 5 min. Bjarne indledte aftenen

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. +Frederikshavn Kirkekasse. Frederikshavn. Frederikshavn. Frederikshavn

ÅRSBUDGET 2013. +Frederikshavn Kirkekasse. Frederikshavn. Frederikshavn. Frederikshavn ÅRSBUDGET 213 for under Frederikshavn i Frederikshavn i Frederikshavn Myndighedskode: 8476 CVR nummer: 789814 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Jørn Ploug menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Referat for: Hadsund Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2015. Kl. 18:30 Mødested: Hadsund Provstikontor. Afbud fra: Hanne Munk, Rita Rydborg

Referat for: Hadsund Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2015. Kl. 18:30 Mødested: Hadsund Provstikontor. Afbud fra: Hanne Munk, Rita Rydborg Referat for: Hadsund Provstiudvalg PU møde 24. juni 2015. Kl. 18:30 Mødested: Hadsund Provstikontor Afbud fra: Hanne Munk, Rita Rydborg Mødepunkt 1 Godkendelse og underskrift af referat fra forrige møde

Læs mere

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK NYHEDSBREV FORÅR 2015 MEDARBEJDERE: Tina Brixtofte Andersen Skrydstrupvej 11 2.tv. 8200 Århus N tlf 25 30 23 73 e-mail TIBA@km.dk

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Vipperød. Vipperød Menighedsråd. Holbæk Provsti. Holbæk Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Vipperød. Vipperød Menighedsråd. Holbæk Provsti. Holbæk Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Menighedsråd i Holbæk Provsti i Holbæk Kommune Myndighedskode: 9292 CVR nummer: 329673 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 26 / 9 213 Anette Østbjerg menighedsrådsformand

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 4. oktober 2011. 1. Der indkaldes herved til. Referat. Fraværende med afbud;

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 4. oktober 2011. 1. Der indkaldes herved til. Referat. Fraværende med afbud; Holbæk den. 4. oktober 2011. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 4. oktober 2011 kl. 19.00 På kirkegårdskontoret Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud; Michael

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd. mandag den 10.12.2012 kl. 19.00. i sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg

Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd. mandag den 10.12.2012 kl. 19.00. i sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd mandag den 10.12.2012 kl. 19.00 i sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg Til stede var Anna Grete Toft, Niels Borg, Kirsten Engmark, Kirsten Hansen, Valborg Slyk, Lene

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere