PRAKTISKE OPLYSNINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRAKTISKE OPLYSNINGER"

Transkript

1 Nr. Søby-Heden Sogne Nr. 4 Årg. 38 Sept. - nov. 2013

2 PRAKTISKE OPLYSNINGER Hjemmeside: Sognepræst: Anders Kjærsig Kirkesøvej 20, Nr. Søby 5792 Årslev Tlf Mandag er fridag Træffetid: Formiddag Formand for menighedsrådet: Helmuth Jensen Røjlevej 40, Nr. Søby 5792 Årslev Tlf Kontaktperson: Marianne Hoffmann Hansen, Allestedsgårdsvej 58, 5672 Broby Tlf , mobil Organist: Per Silfverberg Hyttel Kirkesanger: Kristina Hedelius-Strikkertsen Graver: Ketty Thoustrup Tlf Mobil: Mandag er fridag Kirkeværge: Svend Abel, Hedebovej 33, 5750 Ringe Tlf , mobil Kasserer: Mogens Riber, Gammelgårdsvej 17, Nr. Søby, 5792 Årslev Tlf Hvis man til et bryllup, en begravelse eller lign. selv vil stå for pynt ningen af kirken, skal det ske i samråd med graveren. Kirkebilen: Kan benyttes til alle gudstjenester og arrangementer, der afholdes af menighedsråd eller sognepræst. Husk at bestille kirkebil senest kl dagen før gudstjeneste eller arrangement. Alex Taxa kører ring tlf Redaktionen: Asta Juul Larsen, Lene Christensen, Lisbeth Bertelsen, Marianne Hoffmann Hansen, (Anders Kjærsig, ansvarshavende), Carsten Burmeister, , (administration) og Steen Christensen som billedmager. 2

3 Leder Sommeren er stadig over os, for fuld styrke, dejligt! Bortset fra usandsynligt mange vand- og brandmænd her ved Kerteminde Nordstrand er alt, som det skal være. Her er ingen råger af betydning. Til gengæld er her svaler, som med lynets hast zig-zaggende gennem luften fanger insekter. Her er nu også lar mende måger, som flittigt overklatter vores biler. Dem må vi leve med. Når børnene om et par uger vender tilbage til skolen efter en forhåbentlig god ferie, er det til en folkeskole i foran dring. Endnu engang er der sat man ge spørgsmålstegn ved skolens systemer og principper. Talrige undersøgelser og sammenligninger har været i gang, og store ændringer er på vej. Lad os inderligt håbe at disse bliver til gavn og glæde for alle, og ikke vil føles som et tilbageskridt. alvorlige, at han ikke har kunnet gå sig fra dem«. Mange er nok enige i, at det i hvert fald hjælper på tunge tanker, at trave i naturen. Maleren Maja Lisa Engelhard (født i 1956) fortæller, at Kierkegaards betragtninger om næstekærlighed og om tilgivelse var en stor hjælp for hende gennem en svært problematisk opvækst. Klokken er 21.15; det er stadig lyst nok til at kunne læse udenfor. Her i haven dufter stærkt af lavendel og kaprifolie, solsorten synger. Redaktionen ønsker alle en god sensommer! Lene Andkjær Christensen I sidste nummer af Sognet skrev Anders Kjærsig malende om Danmarks vidt berømte filosof, Søren Aa. Kierke gaard, født i maj måned for 200 år siden. Nok er Kierkegaards forfatterskab ikke let tilgængeligt, dog ligger nogle af hans filosofier ligefor: At»livet skal leves forlæns, og forstås baglæns«kan vel ikke præciseres bedre? Han fortæller, at han»sjældent har været ude for sorger og problemer så 3

4 Folkekirkens»medlemsflugt«Der har gennem nogen tid været en heftig debat i pressen om medlemsflugt fra folkekirken. Er der grund til frygt? Hvis vi sammenligner os med de øvrige nordiske lande, kan vi konstatere, at vi i Danmark har den højeste medlemsprocent med 79,1 %, herefter kommer Finland med 76,4, Island 76,2, Norge 69,9 og Sverige med 67,4 %. 10,1 % i Danmark har en anden etnisk baggrund end dansk. I København er det 22,2 %. Der er således»kun«10,8 % af danskerne, der ikke er medlemmer. Ja, der sker løbende udmeldelser. Jeg er imidlertid ikke løbet på konkrete undersøgelser af årsagerne. Én kunne være en aggressiv kampagne fra ateisterne, som især retter sig mod udgiften til kirkeskatten. De skal selvfølgelig ikke have h e- le ansvaret, men en generel årsag er nok økonomisk. Uden medlemsskab skal du nemlig ikke betale kirkeskat. Din begravelse må du så til gengæld selv betale, men du slipper herfor, hvis du melder dig ind igen på dødslejet. Ja, Folkekirken taber medlemmer: på 10 år eller ca. 2 %. Men det er ikke kun Folkekirken, der taber lidt medlemmer. Det samme eller lidt mere er sket indenfor det islamiske trossamfund. 4 Hver femte ønsker ikke kirkelig medvirken ved begravelsen. Uha da, siger pressen. Men er det så underligt, når man ser på medlemsprocenten? Ser man på den svenske medlemsprocent er det nærliggende også at se på deres adskillelse mellem kirke og stat. Lad det ikke gå sådan i Danmark. Her har der heldigvis altid været en stor enighed om kirkens tilhørsforhold. Lad ikke Manu Sareen lave om på det! Ser man så på pressens omtale af kon gehuset, viser undersøgelser, at der er en opbakning på ca. 75 %. Eksperterne slår fast, at kongehuset med en så massiv tilslutning står stærkt forankret i det danske folk. Hvad så med folkekirkens medlemsprocent på 79,1 %? Ja, jeg spørger bare? Carsten Burmeister

5 En god vandrehistorie Engang havde præsten inviteret konfirmander og deres familier til rundvisning og fortællinger i kirken. En mindre purk stod længe og så op på den lidende Jesus på korset. Han spurgte så sine forældre og andre voksne om, hvorfor Jesus egentligt hang dér. Han fik mange og lange for klaringer, men han spurgte videre uden dog at blive klogere. Til sidst spurgte han en af konfirmanderne.»jesus hænger dér, så du ikke behøver at hænge der,«var det korte og præcise svar. Det kan vi andre så tænke lidt over. Carsten Burmeister 5

6 Kirkens økonomi Manu Sareen har nedsat en kommission, der skal udarbejde forslag til nye styringsformer af Folkekirkens le delse og dens økonomi. Kommissi onen er kommet med en række for slag, som nu er til høring bl.a. hos menighedsrådene. Nogle af forslagene til ledelsesformer er ret vidtgående i forhold til at få centrale organer, der kan udtale sig på Folkekirkens vegne. Desuden er der forslag til styring af kirkernes økonomi. De fremsatte forslag har givet anledning til en ret heftig debat bl.a. i Kristeligt Dagblad. Her vil jeg indskrænke mig til at beskæftige mig lidt med økonomien. Først lidt fakta: Den overordnede finansiering sker hovedsagelig fra 3 kilder: Kirkeskatten betales kun af Folkekirkens medlemmer. Sognets budget (herunder kirkeskatteprocenten) aftales på et såkaldt besluttende budgetmøde i det enkelte provsti (procenten skal dog efterfølgende koordineres på kommunalt plan). I gennemsnit andrager kirkeskatten på landsplan 0,88 % af den skattepligtige indkomst. Den spænder mellem 0,42 % i Gentofte og 1,48 % på Samsø. Hos os andrager den 1,05 %. Samlet dækker den knapt 77 % af kirkens indtægter (5,2 mia). 6 Landskirkeskatten betales af alle skatteydere. (Den er historisk betin get af statens inddragelse af den katolske kirkes ejendomme i forbindelse med reformationen. Staten forpligtede sig så til at betale præster og biskoppers løn). Kirkeministeren beslutter størrelsen af skatten. Samlet dækker den knapt 13 % af de samlede indtægter (1,1 mia). Brugerbetaling til delvis finansiering af kirkegårdene samt lidt renteindtægter skaffer de sidste indtægter. Kirkeskatten anvendes af de enkelte sogne, dog således at provstiet disponerer over op til 5 % af udskrivningen. Skatten finansierer sognenes løn ning af personalet (undtagen præsterne) samt almindelig vedligeholdelsesopgaver af kirker og præstegårde samt løbende udgifter til kirkens aktiviteter (fx foredrag, koncerter o.l.). Provstiets budget anvendes bl.a. til tilskud til ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver fx akut opståede skader og større renoveringsopgaver af kirken og præstegårdene. Ved budgetsamrådet fremsætter det enkelte sogn sine ønsker og pengene fordeles. Der må kunne ske en vis»skævvridning«i forhold til det enkel te sogns udskrivningsgrundlag. Hvordan kan man ellers forklare, at Ringe kan bygge så prangende en

7 sognegård, eller hvordan skulle enkelte sogne selv kunne finansiere en overenskomstansat præst eller en højtlønnet sognemedhjælper? Under alle omstændigheder skal det samlede budget godkendes af provstiudvalget. Landskirkeskatten fastsættes af kirkeministeren og anvendes til Fol kekirkens fælles aktiviteter. Det er ho vedsageligt præsters, provsters og biskoppers løn og pension samt stiftets øvrige opgaver, der finansieres ad denne vej. Sognene har mulighed for at optage lån i stiftet fx til større vedligeholdelsesarbejder, et nyt orgel o.l. Det har Heden sogn fx benyttet sig af i forbindelse med renoveringen af kirken. Desuden ydes der tilskud til nogle af de opgaver kirken løser for staten, fx personregistreringen og vedligeholdel sen af vore fælles kulturarv, nemlig middelalderkirkernes fredede byg nin - ger. Der sker (vist nok) også en vis udjævning, således at de»rige«sogne må bidrage til de»fattige«. Debat Så meget om de nuværende faktuelle forhold (som jeg har forstået dem). Jeg vil herefter give mit billede af debatten. Det er præget af mine personlige holdninger, nemlig at det ikke 7 står så ringe til, som man kunne få ind tryk af i ministerens oplæg til kommissionen og dennes forslag. Folkekirken er en af de rigeste i verden! Det hænger bl.a. sammen med, at den er skattefinansieret. I andre dele af verden hviler den i væsentlig udstrækning på frivillige bidrag. Kirkefunktionærerne: Udgifterne hertil er på 20 år steget med 24 %, men bemærk mindst to forhold: For det første er aktiviteten steget vold somt. I 1990 blev fx den første sog nemedhjælper ansat. Der er nu ansat et antal, der svarer til 262 fuldtidsstillinger, og antallet stiger med ca. 10 om året. Stillingerne er desuden ret højtlønnede. Enkelte tjener mere end præsten! Deres arbejde sker i vid udstrækning indenfor serviceområdet som babysalmesang, minikonfirmandundervisning mv. For det andet er det Finansministeriet, der styrer overenskomstforhandlingerne for funktionærerne. Menighedsrådene har ingen indflydelse! I perioden er der bl.a. indgået aftale om den 6. ferieuge og en pensionsordning. Ministeriet beslutter og me nighedsrådene betaler af den lokale kirkeskat! Det påstås, at kirken har et gevaldigt overforbrug. Men passer det? Da Folkekirken ikke som institution kan optage lån, kan dens udgifter ik ke

8 stige mere end indtægterne fra kirkeskatten, og indtægterne har væ ret konstante i perioden. Kirkeskatteprocenten er ganske vist steget, men det modsvares af, at man har mistet et tilsvarende antal medlemmer. Der er således ikke tale om et overforbrug. Kirkeministeriet kommer til deres resultat, idet man bruger begrebet»pris- og lønudvikling«. Dette begreb (skabt i.f.t. det private erhvervsliv) undervurder kirkens lønudvikling. Kirken har som nævnt ingen indflydelse herpå. Der er således ikke tale om et»overforbrug«. Samlet set andrager kirkens samlede lønudgifter i 2012: Kirkefunktionærer: mio. kr. Præster: mio. kr. Bisper og departement: 76 mio. kr. I alt: mio. kr. eller ca. 67 % af folkekirkens samlede udgifter. Opgaver for staten: Et andet omfattende økonomisk område for Folkekirken er løsning af statens opgaver. Kun to områder skal nævnes her. Personregistreringen: Alle nyfødte skal registreres i kirkebogen. Præsten/kirkekontoret står her for. Det har i perioder givet anledning til en meget ophidset debat. Andre trossamfund bl.a. muslimer og jøder 8 har gjort kraftige indsigelser herimod. Nu kan det så klares med en mail eller et brev i postkassen! Under alle omstændigheder er det en opgave som kirken og dermed medlemmerne betaler. På det seneste er alle navneændringer også blevet flyt tet til kirken. Vedligeholdelse af kirkerne: Alle middelalderkirker er fredet. Man kan med god ret spørge, hvem der har ansvaret for vedligeholdelsen af denne kulturarv: Alle skatteydere eller kun medlemmerne af folkekirken? Hertil kommer, at Nationalmuseet (altså staten) altid er inde over restaurerin g- erne. Det betyder ALTID betydelige forøgelse af udgifterne. Staten beslut ter, menighedsrådene betaler! Det betyder selvfølgelig ikke, at menighedsrådene ikke kan spare. Er der fx behov for så mange og dyre sognegårde arkitekttegnede stole, borde og lamper så mange sognemedhjælpere i stedet for frivillige? Relationerne mellem kirke og stat: Det er et væsentligt emne for den ned - satte kommission. I hvilket omfang skal folkekirken løsrives fra staten så - vel styrelsesmæssigt som økonomisk? Her har jeg kun forholdt mig til enkelte økonomiske elementer. Men jeg

9 undrer mig over, hvorfor Manu Sareen har så travlt. Hvorfor giver han så korte høringstidsfrister? Og hvorfor har han, inden kommissionen har afsluttet sit arbejde, fremsat forslag om 10 års funktionsperioder for biskopper? Jeg er bange for, at han ønsker et overordnet styringsorgan for kirken og derved at få biskopperne som»rene«embedsmænd. Under alle omstændigheder er de økonomiske og opgavemæssige relationer mellem kirke og stat meget infiltrerede i hinanden. En eventuel ad skillelse kan bedst sammenlignes med en skilsmisse og bodeling mellem ægtefæller med fælleseje. De har haft guldbryllup. Spørgsmålet er så: Hvis er dette, og hvis er hint, og hvad er det værd? Jeg tror overordnet, at man skal lade ægteskabet bestå! Fordi:»Folkekirken er et velordnet anarki!«hal Kock Carsten Burmeister 9

10 EN ILDSJÆLS 150-ÅRS DAG Anne Marie Brodersen blev født den , i en velstående proprietær familie, på gården Thygesminde ved Kolding. Hun satte stor pris på naturen, og viste tidligt kunstneriske evner i retning af at modellere. I begyndelsen skabte hun hovedsagelig små statuetter af de dyr, hun var omgivet af på gården. Materialet hertil kunne for eksempel være koldt smør fra spisekammeret.., dog, nok mere almindeligt, ler, som hun gravede op i køkkenhaven. Anne Marie var fast besluttet på at ville være billedhugger. På trods af nok især faderens skepsis blev det til, at hun som ganske ung tog til København. Her ansøgte hun først om elevplads hos billedhuggeren Vilhelm Bissen. Her fik hun afslag med begrundelsen:»jeg tager ikke imod kvinder. De gifter sig, og så bliver det aldrig til no get!«derimod lykkedes det for Anne Marie at blive optaget på Kunstskolen for Kvinder; her var hendes lærer August Saaby. På daværende tid var kvinder endnu udelukket fra Kunstakademiet, li ge som de jo først 52 år efter Anne Maries fødsel fik valgret. komponisten Carl Nielsen. En stormende forelskelse førte til et hurtigt bryllup; allerede den 10. maj blev par ret gift, i Firenze. Anne Marie tog hans fulde navn, og hed nu Anne Marie Carl-Nielsen. Ret hurtigt fik de tre børn, to døtre og en søn. At begge var kompromisløse i deres arbejde skabte svære vilkår for ægteskabet. Især Anne Marie var jævnligt væk fra hjemmet i lange perioder. Det har været hendes pris for at kunne fordybe sig og kunne tage de lange, seje træk, som var nødvendigt for hendes arbejde. Der var god hjælp i hjemmet til husholdning og børnepasning, i skikkelse af en af begge højt værdsat kvinde, Maren Hansen. Men Carl Nielsen, et udadvendt, bredtfavnende menneske, som musikken nærmest flød fra, savnede Anne Marie under hendes lange fravær. Kontroverser, forsoninger, adskillelser, utroskab fra hans side førte til en separation i De fulgte dog fortsat hinandens liv og arbejde med respekt og interesse. Da Carl N. blev syg fandt de i 1922 sammen igen, og forblev sammen til hans død i I 1891 var Anne Marie på studietur i Paris; her mødte hun den 2. marts 10 Ved sin død i 1945 efterlod Anne Marie Carl-Nielsen sig et imponerende

11 livsværk. Begyndende med små dyrestatuetter, bevægende sig over por trætter, værker fra mytologien, kristendommen, samt en rytterstatue af Kong Christian IX. Denne som resultat af en konkurrence mellem 4 billedhuggere, som Anne Marie, som eneste kvinde, vandt. I gangen ved konfirmandstuen v. Nør re Søby Kirke hænger et gips-relief, forestillende Lazarus opvækkelse. Det te er forstudiet til et bronze-relief, opsat i Kristkirken i Kolding i 1927.»Vores«relief, skabt i 1894, er skænket af Anne Marie Carl- Nielsen personligt i 1929, mod at kirken vedligeholder hendes svigermor, Maren Kirstine Jørgensens, gravsted. Lene Andkjær Christensen 11

12 Hvad betyder kirken for en ung familie i dag? Det er en vigtig del af den danske kultur at have en lokal kirke. Og nok specielt i et landsbysamfund. Vi i den unge generation kommer ikke så tit i kirken. Men den er dog stadig en del af vores liv. Vores børn bliver døbt og konfirmeret der, og andre bliver gift. At det foregår i ens lokale kirke er med til at skabe en samhørighed med det lokale og med til at skabe relationer. Mange kommer i kirken i julen, som også er en tradition for mange. Ventetiden til den store aften bliver lidt kortere for både børn og voksne. Igen, det er en del af den danske kultur. Vi har en meget smuk kirke, med fantastiske omgivelser. Endvidere har vi en præst, Anders Kjærsig, som er engageret, og som, efter hvad jeg hører blandt andre unge i byen, altid har noget fornuftigt at sige. Han er god til at få hverdagens»nyhedsstof«ind i sin prædiken. Lad os håbe, at vi aldrig når dertil, at vores lokale kirke bliver lukket. Ikke blot gudstjenesten og prædikenen, men også selve kirkerummet har noget at sige. I kirkerummet finder man ro. Det er ok at fordybe sig i sine egne tanker og abstrahere lidt fra hverdagens tumult, arbejde, familieliv og bekymringer. Danmark ville ikke være Danmark uden en folkekirke. Lene Jensen Det ville være et stort tab for byen, hvis kirken blev sat til salg og lukket, som det er sket andre steder. Det er dog en anden tid nu, og for at vi kan beholde vores kirke, er der behov for nytænkning: Hvordan kan kirken bruges med respekt for, hvad den står for? 12

13 Er der nogen, der kender Asta? Ja, det er der formodentlig en utrolig masse mennesker, der gør. og omegn. Og det var virkelig en fornøjelse. Specielt i Nr. Søby, hvor hun har boet hele sit liv og stadig bor. Selv har jeg kun kendt Asta i nogle få år, men jeg ville ikke have haft det fjerneste imod at have kendt hende i en hel menneskealder. For jeg tror, at det bliver en vanskelig opgave at finde en person, der er mere hjælpsom og tjenstvillig end Asta. Asta er medlem af Nr. Søby-Heden me nighedsråd, og til hvert eneste mø de kan vi være sikre på, at Asta har tryllet et eller andet spiseligt frem.»jeg bagte lige en kage her i eftermid dag«eller»jeg fandt lige et stykke laks i mit køleskab«osv., osv. Menigheds rådet ville forlade møderne med slunkne maver uden Astas servicering. Det er også hende, der sammen med formand Helmuth sørger for al forplejning til den kirkekaffe, som man afholder temmelig ofte i Nr. Søby sammenlignet med omkringliggende sogne. For ikke så længe siden havde jeg selv den store fornøjelse at tilbringe en hel eftermiddag i Astas selskab, da vi sammen havde tjansen med at»holde vagt«i Nr. Søby kirke i forbindelse med kulturdagen i Nr. Lyndelse 13 Dels har hun en meget stor viden om Nr. Søbys historie og dens beboere gennem tiden, så hun kunne fortælle vidt og bredt, når besøgende kiggede forbi. Det havde været en tam forestilling, hvis der kun havde været mig til stede, for jeg kunne bare have sagt»øh«, når folk spurgte til en og den og det og det. Dels er hun et utroligt sødt menneske, som det er en glæde at være i selskab med. Da jeg kørte fra»vagten«kl. 17, så fortsatte Asta til Nr. Lyndelse, for der havde hun lige lovet at hjælpe til med forplejningen af dagens aktører. Mangler man en nøgle, så kan man bare overtage Astas. Så skaffer hun en ny. Kommer du med iskolde hænder, fordi du ikke kan få ind i dit hoved, at det altså er nødvendigt med vanter, når du cykler til kirke sidst i maj måned, hvem skaffer så omgående et par dejlige varme luffer til hjemturen? I må selv gætte! Misundelse er en grim ting, men jeg vil bare lige sige, at Nr. Søby er sandelig heldig, at den har en beboer af Astas kaliber. Marianne Hoffmann Hansen, der ikke bor i Nr. Søby

14 Barndomsminder fra Røjle Skov Når jeg tænker tilbage på min barndomstid, så kommer jeg uvægerligt til at mindes alle de mange timer, jeg har tilbragt i Røjle Skov. Lad mig nævne nogle af oplevelserne her, som kan dateres fra sidst i fyrrene til sidst i halvtredserne: Om foråret, når bøgen lige var sprunget ud, så var det en tradition, at mine forældre, søskende og jeg gik en lang tur i skoven for at nyde de udsprungne bøge og det tæppe af anemoner, som dengang dækkede hele skovbunden. Her husker jeg, at vi en gang så et rådyr. Det var jo nærmest en sensation, for der var faktisk ingen rådyr i skoven dengang. Nu er jeg jo nærmest ved at blive rendt over ende af dyrene! Når jeg holdt fødselsdag for mine klassekammerater, så skulle vi altid ind i skoven for at lege et par timer. Her legede vi gemmeleg og byggede gerne en hytte af grangrene, som vi fandt på jorden. I skoven var der et højt træ, som vi kaldte»klatretræet«, og I guder, hvor har vi klatret meget i dette træ! Det var også perfekt til dette formål, for det havde grene helt nede fra jorden, så det var let at komme op i. Tit klatrede vi meter op. Dette træ er der stadigvæk. 14 Om efteråret og vinteren var jeg tit inde i skoven og snakke med skovarbejderne. Det var meget spændende at se, når de fældede et stort træ. De var utroligt dygtige til at få træet til at falde lige der, hvor de havde beregnet. Men sikken et knokkelarbejde at være skovarbejder dengang! Alt foregik med håndkraft, der blev ikke brugt motorsav dengang. Når et stort træ skulle fældes, så startede de med at»hugge for«i den side, træet skulle falde til. Så begyndte de at save med en lang skovsav, hvor de trak i hver sin ende. Under dette arbejde lå de på deres knæ i en akavet stilling. Tit var jorden også frossen og dækket med sne. Når træet så var fældet, skulle de store grene saves af. Til de små grene brugte de en stor økse. Bagefter skulle stammen saves ud i passende størrelse. Sikken et arbej de, før man var færdig med træet! Når arbejderne skulle holde frokost, var der et lille træhus inde i skoven, som de kunne søge læ i. Jeg tror ikke, det var mere end ca. 5 kvadratmeter, men der var et bord og et par bænke. Jeg har nogle gange spist frokost sammen med arbejderne. Hvis det var meget koldt, så blev der tændt op i en lille ovn. Så blev der rigtigt hyggeligt i det lille hus!

15 Det skete også, at skovejer Lesch ly kom på besøg for at hilse på skovarbejderne. Han hilste også på mig, og jeg husker tydeligt, hvor benovet jeg var over at have hilst på skovejeren! Jeg opfattede jo Leschly som en rig mand, når han ejede hele Røjle Skov, og jeg vidste jo også, at han ejede en stor skov i Nymarkslund, hvor han boede. Der blev også plukket grankogler i sko ven dengang. Det må have været et farligt job! Først blev der sat en lang stige op ad et kæmpe grantræ. Så kravlede man op ad stigen. Når den så ikke var længere, kravlede man videre op ad grenene og stammen, til man nåede koglerne. Jeg mener ikke, der var nogen form for sikkerhed mod at falde ned. Desuden svajede granerne faretruende, hvis bare det blæste lidt. Dengang tolererede Leschly ikke, at der var nogle egern i skoven. De skulle skydes, for de åd jo koglerne! Nu er de søde dyr da heldigvis totalfredet. Ak ja, nu er alt dette ca. 60 år siden! Tiden går! Helmuth Jensen 15

16 Heden Hyggeklub Efterårsprogram 2013 Torsdag den 19. september kl : Vores lille udflugt går i år til Assens. Her skal vi besøge Ernsts Samlinger. Det er en gammel sølvsmedefabrik, som nu er museum. Her er en unik samling af flotte sølvting. Der er også en stor samling af ostindisk porcelæn og andre flotte ting. En guide vil vise os rundt. Efter besøget der, går vi hen til Cafe Cupcake, hvor vi får serveret kaffe og dejlig kage. Pris for entré til museet, kaffe og kage er kr. 125 pr. medlem. Vi mødes ved Heden forsamlingshus, fylder bilerne op, og betaler chaufføren lidt til benzinen. Tilmelding til bestyrelsen senest 12. september. Torsdag den 3.oktober kl : Foredrag med Karen Margrethe Jørgensen, Avnslev. Karen Margrethe vil fortælle om sit liv og har kaldt foredraget:»fra Himmerland til Fyn«. Entré plus kaffe 30 kr., ikke medl. 50 kr. Torsdag den 17. oktober kl : Carl Johan Johansen, Sallinge, kommer og beretter om bestigning af Afrikas højeste bjerg, Kilimanjaro. Entré plus kaffe 30 kr., ikke medl. 50 kr. Torsdag den 31. oktober kl :»Hvornår var det nu, det var?«vi skal hygge os med at gætte årstal på forskellige begivenheder: Entré plus kaffe 30 kr., ikke medl. 50 kr. Torsdag den 14. november kl : Her får vi besøg af Tage Johansen, Fyns Nimbus Center. Tage vil fortælle og vise billeder fra en tur til Canada. Entré plus kaffe 30 kr., ikke medl. 50 kr. Torsdag den 28. november kl : Ulla Larsen, Odense, kommer og fortæller om sin dramatiske barndom under anden verdenskrig, hvor hun flygtede fra russerne i Entré plus kaffe 30 kr., ikke medl. 50 kr. Torsdag den 12. december kl : Julemøde. Vi skal hygge os med gløgg, æbleskiver og kaffe. 16

17 Der vil også være lidt underholdning og sang. Entré plus gløgg, æbleskiver og kaffe 30 kr., ikke medl. 50 kr. Ret til ændringer forbeholdes! Alle møder holdes i Heden Forsamlingshus. Venlig hilsen Bestyrelsen: Formand: Helmuth Jensen tlf Kasserer: Ellen Pedersen tlf Sekretær: Karen Pedersen tlf Lili Rasmussen tlf Arne Riber Rasmussen tlf

18 200 året for Søren Kierkegaard I efteråret tilbyder vi tre foredrag om Søren Kierkegaard. Det er i forbindelse med hans 200 års fødselsdag. Foredragene spænder fra en intro duktion til forfatter og forfatterskab over et foredrag om Kierkegaards for hold til Mozarts musik til bønnens betydning hos Kierkegaard og Brorson Søren Kierkegaard er ikke blot én af Danmarks største forfattere. Han er sågar en ener i verdenslitteraturen. Hvem var manden egentlig, der nåe de at skrive sider og kun blev 42 år? Foredraget vil forholde sig til forholdet mellem mennesket Kier ke gaard og så det forfatterskab, han skrev. Ligeledes vil vi se på den radi ka litet, der er i forfatterskabet, og som i kort form kan destilleres til følgende sætning: Hvad vil det sige at forstå sig selv, som det menneske man nu er? De to temaer er hovedstrømningen i foredraget: Forholdet mellem liv og værk på den ene side og på den anden side at forstå sig selv som menneske. Foredraget holdes af Anders Kjærsig han er, kun kan indfanges og forstås musikalsk. Han er ingen intellektuel forfører, men kropslig og erotisk. Vi vil se på både det musikalske og på det tekstuelle, det vil sige den måde Kierkegaard bruger Mozart på. Foredraget holdes af Per Hyttel og Anders Kjærsig Søren Kierkegaard har flere over vejelser over bønnen. Hvad vil det sige at bede? Hvordan beder man til Gud? I tre opbyggelige taler bruger Kierkegaard bønnen ikke som en henvendelse til Gud, men som en måde at lytte til Gud. Den bedende skal nemlig ikke tale, men tie, så den bedende bliver en hørende. Bønnen ender med andre ord i tavshed. I den henseende er der en parallel til Brorson. Brorson vil også gerne ytre sig over for Gud, men han ved godt, at sproget ikke slår til. Derfor ender hans kendte salme jo med at konstatere:»hvad skal jeg sige: Mine ord vil ikke meget sige«. Foredraget holdes af Anders Kjærsig Søren Kierkegaard beundrede Mozarts musik. Ikke mindst hans Don Juan. I første del af Enten-Eller har Kierkegaard en længere musikteoretisk overvejelse over Mozarts Don Juan. Den handler om, at Don Juan, som den umiddelbare forfører 18 Foredragene holdes i konfirmandstuen. Der serveres enten kaffe og kage eller ost og vin. Alle er velkomne.

19 Sangaften i Nr. Søby Kirke tirsdag d. 22. oktober kl med Pro Cantu Koret. Sommersange og julesalmer ligger som en levende del af vores hukommelse, og der er god tradition for at lytte til dem ved diverse arrangementer i kirken. Tænk bare på»danmark, nu blunder den lyse nat«og»velkommen igen, Guds engle små«. Vi kan nok alle nynne med på lidt af de følgende linjer. Men også efteråret har sine sange. Tirsdag d. 22. oktober kommer Pro Cantu Koret fra Ringe til Nr. Søby Kirke for at synge et program af efter års- og aftensange for os, samt hjælpe fællessangen på vej. Koret er under ledelse af Ulla Po ulsen, organist ved Nr. Lyndelse Kirke. Det er godt at lytte, men vi skal også synge selv, og her under fællessangene vil Per Hyttel, organist ved Nr. Søby-Heden kirker, hjælpe os med mu sikledsagelse, så vi alle kan få tungerne på gled. Arrangementet finder sted i Nr. Søby Kirke, det begynder kl og vil va re ca. en times tid. Efter sangen er der kaffe med brød i konfirmandstuen. Alle er velkomne. Aktivitetskalender Konfirmandstuen, Nr. Søby: Torsdag d. 26. september kl : Kierkegaard, en af Danmarks største forfattere se omtalen. Heden Kirke: Søndag d. 29. september kl : Munkekoret medvirker. Efterfølgende kaffe i våbenhuset. Nr. Søby Kirke tirsdag d. 22. oktober kl : Sangaften med Pro Cantu Koret, kaffe og brød i konfirmandstuen se omtalen. Konfirmandstuen, Nr. Søby: Tirsdag d. 29. oktober kl : Kierkegaard og Mozart se omtalen. Konfirmandstuen, Nr. Søby: Torsdag d. 28. november kl : Kierkegaard og bønnen se omtalen. 19

20 Nr. Søby / Heden pastorat, Kirkesøvej 20B, 5792 Årslev Gudstjenesteliste Tidspunkt Nr. Søby Heden Sommermøde Ingen Ringepræst Ingen Høstguds tjeneste, kirkekaffe Høstgudstjeneste, Munkekor, kirkekaffe i våbenhuset Ingen Kamille Nygaard Kirkekaffe Kirkekaffe Ingen Ringepræst Ringepræst Ingen MARK & STORM GRAFISK Ret til ændringer forbeholdes! Indlæg til næste kirkeblad bedes afleveret i præstegården senest den

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

PRAKTISKE OPLYSNINGER

PRAKTISKE OPLYSNINGER Nr. Søby-Heden Sogne Nr. 2 Årg. 39 Marts-Maj 2014 PRAKTISKE OPLYSNINGER Hjemmeside: www.nrsoeby-heden.dk Facebook: www.facebook.com/nr.soebyoghedenkirker Sognepræst: Anders Kjærsig Kirkesøvej 20, Nr. Søby

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Kirke & Sogn aunslev BovEnSE 44. årgang nr. 3 JUnI - SEPTEMBEr 2014

Kirke & Sogn aunslev BovEnSE 44. årgang nr. 3 JUnI - SEPTEMBEr 2014 Kirke & Sogn aunslev bovense 44. årgang nr. 3 JUNI - SEPTEMBER 2014 Kære konfirmander Kære faddere, familie Kære konfirmationsgæster Flaget er hejst. Her ved kirken og rundt omkring i sognet. Her er fest.

Læs mere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere Julefrokost 2015 for pensionerede lærere Mandag d. 7.dec. kl. 12.00 på Hotel Park Prisen er 150 kr. for medlemmer og ikke medlemsberettigede ledsagere. Andre deltagere 300 kr. Der er tilmelding efter først

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Dette emne vil vi gerne arbejde videre med: Vi har storpastoratet periode 1, og det sigter vel mod fælles menighedsråd. Men: GØR DET IKKE! Vi tåler

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

Foto: Claus Danielsen KIRKEBLAD. Bryndum Vester Nebel kirker

Foto: Claus Danielsen KIRKEBLAD. Bryndum Vester Nebel kirker Foto: Claus Danielsen KIRKEBLAD Bryndum Vester Nebel kirker Gudstjenester i Bryndum og Vester Nebel kirker i december, januar, februar og marts Søndag den 7. december 2. s. i advent Bryndum Kirke kl. 10:30

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 47. ÅRGANG NR. 3 JUNI - SEPTEMBER 2016 Kære konfirmander, kære faddere, familie, kære konfirmationsgæster Forårssolen skinner og fla get er hejst. Her ved kirken og rundt omkring

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 1 15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke den sidste søndag i september i sensommerens

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

K I R K E B L A D E T

K I R K E B L A D E T K I R K E B L A D E T MAJ - AUGUST 2008 VESTER HÆSINGE & SANDHOLTS LYNDELSE SOGNE Menighedsrådsvalg 2008 - Er kirken bare for sjov? Sådan lyder den noget tvetydige overskrift til årets menighedsrådsvalg,

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Friluftsgudstjeneste i Padesø Sogn. 14. årgang Sommeren 2012 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Friluftsgudstjeneste i Padesø Sogn. 14. årgang Sommeren 2012 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 14. årgang Sommeren 2012 Nr. 3 Friluftsgudstjeneste i Padesø Sogn MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 Orienterings- og opstillingsmøde Den 13. november er der valg til alle landets menighedsråd,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg.

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg. Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august 2009 18. årg. Mon Gud er lisså stærk som Tarzan? Sådan spurgte en moderne børnesalme var det i 60 erne? Måske 70 erne? Jeg har ikke fået noget ud af at google den, så

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d

ASKOV SOGN k i r k e b l a d ASKOV SOGN k i r k e b l a d SEPTEMBER - NOVEMBER 2013 provstens orlov Kirkeministeriet har bevilget provst Hasse N. Jørgensen, Askov, studieorlov i tre måneder (sept., okt., nov.). Studieorloven har til

Læs mere

Der indbydes til møde i menighedsrådet tirsdag 23.08.2011, kl. 16.15 I konfirmandstuen Brød og sang Kirsten. Sara K.H. og Martin J. kom kl. 16.40.

Der indbydes til møde i menighedsrådet tirsdag 23.08.2011, kl. 16.15 I konfirmandstuen Brød og sang Kirsten. Sara K.H. og Martin J. kom kl. 16.40. 64 Der indbydes til møde i menighedsrådet tirsdag 23.08.2011, kl. 16.15 I konfirmandstuen Brød og sang Kirsten Afbud / fravær DAGSORDEN REFERAT Sara K.H. og Martin J. kom kl. 16.40. 1. Meddelelser ved

Læs mere

Søndag den 30 november kl : Syng advent ind.

Søndag den 30 november kl : Syng advent ind. Søndag den 30 november kl. 14.00: Syng advent ind. "Julen har bragt velsignet bud, nu glædes gamle og unge." 1. søndag i advent tænder vi det første lys i adventskransen, og vi tænder lys i juletræerne

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Maiken

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Gå i kirke om torsdagen Vi har, som alle ved, gudstjeneste hver søndag i Orø Kirke. Hvad ikke alle medlemmer af vores menighed måske ved er, at vi også

Læs mere

nyt 41. årgang Nr. 1 2014 Januar-februar

nyt 41. årgang Nr. 1 2014 Januar-februar IRKE nyt 41. årgang Nr. 1 2014 Januar-februar Kost og kristendom Næring for krop og næring for ånd Tre foredrag om sund kost ved Vindinge Kirke Vi kender udtrykket åndelig næring, men vil sikkert have

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

nyt Til dette års konfirmander, ja, og til alle konfirmander gennem tiderne skal lyde et stort tillykke. Se side 2

nyt Til dette års konfirmander, ja, og til alle konfirmander gennem tiderne skal lyde et stort tillykke. Se side 2 IRKE nyt Til dette års konfirmander, ja, og til alle konfirmander gennem tiderne skal lyde et stort tillykke. Se side 2 39. årgang Nr. 3 2012 Juni-Juli-August Konfirmationerne er over os og det er således

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Kirkebladet Nr årg. Sept. - Okt. - Nov Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr årg. Sept. - Okt. - Nov Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-20. årg. Sept. - Okt. - Nov. 2010 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

Velkommen. Til orienterings- og opstillingsmøde

Velkommen. Til orienterings- og opstillingsmøde Velkommen Til orienterings- og opstillingsmøde 1 To møder i ét Del 1 Orienteringsmøde På orienteringsmødet fortæller menighedsrådet om dets arbejde og om reglerne for valget. Menighedsrådet er vært for

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Kirkebladet. Hér finder du os. Lundforlund Gerlev Slots Bjergby Sludstrup Pastorat. Juni - August 2014

Kirkebladet. Hér finder du os. Lundforlund Gerlev Slots Bjergby Sludstrup Pastorat. Juni - August 2014 Hér finder du os Organist ved alle pastoratets kirker: Mai Larsen, 28 11 92 09 Kirkesanger ved Lundforlund og Sludstrup kirker: Carsten Jørgensen, 58 54 54 00 / 23 74 61 54 Kirkesanger ved Gerlev og Slots

Læs mere

Menighedsrådets opgaver og kompetencer

Menighedsrådets opgaver og kompetencer Menighedsrådets opgaver og kompetencer Alle folkekirker ledes af et menighedsråd Menighedsrådet - beslutter hvilke aktiviteter der skal være i kirken - fastlægger gudstjenesteformer f.eks. salmesangsgudstjenester,

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

nyt At finde sin rette plads... Se side 2 39. årgang Nr. 2 2012 Marts - April - Maj

nyt At finde sin rette plads... Se side 2 39. årgang Nr. 2 2012 Marts - April - Maj IRKE nyt 39. årgang Nr. 2 2012 Marts - April - Maj At finde sin rette plads... Se side 2 At finde sin rette plads - kan det lade sig gøre i kirken? Jeg har min faste plads i kirken. Sådan siger et par

Læs mere

Julen 2016 i Holbøl kirke

Julen 2016 i Holbøl kirke Julen 2016 i Holbøl kirke Med fredslys fra 1. søndag i advent til helligtrekonger. 1 Advent er forventning og forberedelse til julen, hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden. Adventskrans, julekrybbe,

Læs mere

Gud, vil du hjælpe os med at huske det, som vi lige sang: at der er ingen død og ingen verdens nød, der kan os skille! Amen.

Gud, vil du hjælpe os med at huske det, som vi lige sang: at der er ingen død og ingen verdens nød, der kan os skille! Amen. 1 Konfirmationerne i Borbjerg og Hogager 2016. Salmer: 478, 29, 658 / 68, 192v1,3+7, 70. Tekster: Psal.8, Jh.21.15-19.... Gud, vil du hjælpe os med at huske det, som vi lige sang: at der er ingen død og

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Marts - April - Maj 2013 Kierkegaard fylder 200 år I 2013 markeres Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i hele verden. Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

Værdier, kvalitet og omstilling

Værdier, kvalitet og omstilling DET TALTE ORD GÆLDER! Værdier, kvalitet og omstilling Talepunkter til departementschef Henrik Nepper Christensens foredrag ved åbning af Nordisk Kongres for kirkegårde og krematorier 4. sep. 2013 Indledning

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

ÅRSBUDGET 2008. for. Ølsted. under. Ølsted. Hedensted provsti. Hedensted kommune

ÅRSBUDGET 2008. for. Ølsted. under. Ølsted. Hedensted provsti. Hedensted kommune ÅRSBUDGET for under i Hedensted provsti i Hedensted kommune Side 1 Årsbudget tet har været forelagt på et menighedsrådsmøde den Der henvises i øvrigt til følgende forklaringer til budgettet: Beregning

Læs mere

Referat af Menighedsrådsmøde.

Referat af Menighedsrådsmøde. Referat af Menighedsrådsmøde. Dato: onsdag d. 7 oktober 2015 kl. 19,00 Sted: Konfirmandstuen Vestermarievej 41. 3700 Rønne Afbud: Ingen. Gæster:4 fremmødt. Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden (er

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411; ; 403; 424

1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411; ; 403; 424 1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411;417-139; 403; 424 Lad os bede! Kære Herre, vi beder dig: Lad dit lys skinne på os i dag, så vi ser hvem vi er, hvor vi hører til,

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

kirkeblad HERRINGE & GESTELEV maj - juni - juli - august 2015

kirkeblad HERRINGE & GESTELEV maj - juni - juli - august 2015 kirkeblad HERRINGE & GESTELEV maj - juni - juli - august 2015 Forside: Sommerudflugt med den Sydfynske veteranjernbane d. 19/5 (se inde i bladet ) Kirkebladet udg. af Herringe og Gestelev menighedsråd

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

En uge af en landsbypræsts dagbog

En uge af en landsbypræsts dagbog En uge af en landsbypræsts dagbog Jég har verdens bedste arbejde. Men det er også et krævende job de fleste af døgnets vågne timer beskæftiger jeg mig med min præstegerning. Jeg har virket i disse to prægtige

Læs mere

Loge 26 - Kong Hroar Terminen 2015-2016

Loge 26 - Kong Hroar Terminen 2015-2016 Loge 26 - Kong Hroar Terminen 2015-2016 Velkommen til en ny termin og velkommen til Kulturudvalget arrangementer. Kulturudvalget har ny sammensætning i denne termin efter installationen i foråret. Det

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere