Helse og livsstil. Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helse og livsstil. Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc."

Transkript

1

2

3 Helse og livsstil Ellen G. White 1980 Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc.

4

5 Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger free Online Books collection on the Ellen G. White Estate Web site. About the Author Ellen G. White ( ) is considered the most widely translated American author, her works having been published in more than 160 languages. She wrote more than 100,000 pages on a wide variety of spiritual and practical topics. Guided by the Holy Spirit, she exalted Jesus and pointed to the Scriptures as the basis of one s faith. Further Links A Brief Biography of Ellen G. White About the Ellen G. White Estate End User License Agreement The viewing, printing or downloading of this book grants you only a limited, nonexclusive and nontransferable license for use solely by you for your own personal use. This license does not permit republication, distribution, assignment, sublicense, sale, preparation of derivative works, or other use. Any unauthorized use of this book terminates the license granted hereby. Further Information For more information about the author, publishers, or how you can support this service, please contact the Ellen G. White Estate at We are thankful for your interest and feedback and wish you God s blessing as you read. i

6 FORORD [8] Afholdenhed var Ellen G. Whites yndlingsemne både i hendes skrifter og foredrag. I adskillige artikler i samfundets blade i tidens løb såvel som i manuskripter og breve til ansatte arbejdere og lægmedlemmer har forfatteren henstillet til syvende dags adventisterne at praktisere afholdenhed og ivrigt arbejde for afholdssagens fremme. Som svar på indtrængende anmodninger om at få dette materiale gjort tilgængeligt i bogform er nærværende håndbog blevet udarbejdet af autoriserede medarbejdere ved The Ellen G. White Publications, i hvis varetægt Ellen White har overladt sine bøger og manuskripter. Indholdet i denne bog er hentet mange steder fra, hvor Ellen G. White har skrevet om dette emne, således også fra følgende bøger, som forlængst er udsolgt: Health, or How to Live (1865), Christian Temperance and Bible Hygiene (1890), Special Testimonies ( ) og Drunkenness and Crime (1907). De ting, som forfatteren har fremhævet ved de forskellige sider af spørgsmålet om afholdenhed, har man i alt væsentligt bestræbt sig på at få klart frem i denne bog. Arbejdet med at samle sådanne udtalelser, der kunne stå som udtryk for hendes omfattende indlæg i denne sag, og ønsket om at gøre de enkelte afsnit vedrørende de forskellige sider ved afholdsspørgsmålet så fyldestgørende som muligt, har selvsagt nødvendiggjort enkelte gentagelser. Under forsøget på at tilrettelægge stoffet, så læseren får størst muligt udbytte af det, og samtidig at undgå unødige gentagelser valgte man at bringe ret korte udtalelser enkelte steder. Men ved at hente citatet ud af sin sammenhæng har man været meget omhyggelig med ikke på nogen måde at ændre forfatterens mening eller udtryksform. Og i hvert tilfælde er der anført den nøjagtige kildehenvisning, hvorfra citatet er hentet, enten det er en bog, en pjece, et blad eller et manuskript. Læserne vil bemærke, at Ellen G. White, som døde i 1915, har virket i en periode, da terminologien var noget anderledes end i dag, ii

7 og hvor en detaljeret beskrivelse af forholdene måtte afvige fra det, vi nu er fortrolige med. For eksempel omtales salonen (the saloon). Skønt udskænkningsstederne i vore dage er anderledes end for hundrede år siden, så er det velkendt, at drikkevarerne er af samme slags som dem, der blev brugt på Ellen G. Whites tid, og at de virker på legeme, sjæl og sind på samme måde som dengang. Forholdet mellem indtagelse af spiritus og bilulykker blev ikke pointeret, som man ville gøre det i dag, af den simple grund, at det ikke var almindeligt at køre i bil på den tid. Ikke desto mindre vil læseren finde, at udtalelserne om alkoholforbrug og ulykker giver en klar beskrivelse af årsag og virkning, som passer lige så godt nu som dengang. Alkoholens evne til at underminere hjemmene, svække helbredet, nedbryde moralen og ødelægge karakteren er lige så stærk i dag som for hundrede år siden. Sådan som Ellen G. White har fremholdt emnet om af-holdenhed gennem de mange år, hun har virket, så vil læseren hurtigt indse, hvor vigtigt det er. I den henseende yder denne bog et værdifuldt bidrag til afholdslitteraturen. Foredragene i tillægget giver et godt eksempel på Ellen G. Whites inderlige ønske om at redde mennesker fra drukkenskabens frygtelige forbandelse. Det er også udgivernes oprigtige ønske, at denne bog med Guds velsignelse må medvirke til på ny at vække adventi-sternes interesse for afholdenhed og for afholdsarbejdet og føre os frem i forreste række i kampen for afholdssagen, som Guds hensigt var med os. The Trustees of the Ellen G. White Publications [9]

8 INDHOLD iv

9 Indhold Information about this Book i FORORD ii INDHOLD iv KAPITEL 1 UAFHOLDENHEDENS FILOSOFI OPRINDELIG VAR MENNESKET FULDKOMMENT BEGYNDELSEN TIL UAFHOLDENHED SVÆKKELSE SOM FØLGE AF AT FØJE APPETITTEN BETYDNINGEN AF KRISTI SEJR OVER APPETITTEN 15 KAPITEL 2 ALKOHOLEN OG SAMFUNDET TILSKYNDER TIL FORBRYDELSE ET ØKONOMISK PROBLEM ALKOHOL OG HJEMMET EN ÅRSAG TIL ULYKKER ET SPØRGSMÅL OM DEN ALMENE SUNDHEDSTILSTAND ALKOHOL OG MÆND I ANSVARSFULDE STILLINGER KAPITEL 3 TOBAK TOBAKKENS VIRKNING TOBAKKENS FORURENENDE, DEMORALISERENDE VIRKNING ØDELÆGGER GUDS TEMPEL SPILD AF PENGE EKSEMPLETS MAGT KAPITEL 4 ANDRE STIMULANSER OG NARKOTIKA HOLD JER FRA DE KØDELIGE LYSTER KAFFE OG TE GIFTIGE MEDIKAMENTER KAPITEL 5 MINDRE BERUSENDE DRIKKE BETYDNINGEN AF TOTALAFHOLD PSYKOLOGISKE VIRKNINGER AF SVAGT BERUSENDE DRIKKE VIN OG CIDER VIRKER BERUSENDE VIN I BIBELEN v

10 vi Helse og livsstil 5. DE KRISTNE OG PRODUKTER TIL FREMSTILLING AF SPIRITUS MÅDEHOLD OG TOTALAFHOLD KAPITEL 6 PRINCIPPET I ET FORANDRET LIV KUN HVIS LIVET BLIVER LAGT OM OMVENDELSE HEMMELIGHEDEN VED SEJR VILJEN ER NØGLEN TIL FREMGANG VARIG SEJR HJÆLP FOR DE FRISTEDE KAPITEL 7 REHABILITERING ARBEJDSMETODER SAGENS FORKÆMPERE KAPITEL 8»AFHOLDENDE I ALT« HVAD SAND AFHOLDENHED INDEBÆRER LEGEMET ET TEMPEL AFHOLDENHED OG ÅNDELIGHED DANIELS EKSEMPEL MADEN PA VORT BORD TOTALAFHOLD ER VORT STANDPUNKT VEDRØRENDE MEDLEMSKAB I MENIGHEDEN ADVENTISTERNES ANDELIGE LEDERE KAPITEL 9 HVORNÅR LÆGGES GRUNDEN TIL DRIKFÆLDIGHED PÅVIRKNING FØR FØDSELEN DEN STYRKE, DE NEDARVEDE TILBØJELIGHEDER HAR SKABELSEN AF ET ADFÆRDSMØNSTER FORÆLDRENES EKSEMPEL OG VEJLEDNING OPLÆRING I SELVFORNÆGTELSE OG SELVBEHERSKELSE UNGDOMMEN OG FREMTIDEN KAPITEL 10 FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER OPLYSNING UNDERTEGNELSE AF AFHOLDSLØFTET FJERN FRISTELSEN ADSPREDELSE OG HARMLØS ERSTATNING ERKENDELSEN AF MORALSK FORPLIGTELSE.. 181

11 Indhold vii KAPITEL 11 VORT FORHOLD TIL ANDRE AFHOLDSFORENINGER SAMARBEJDE SAMARBEJDE MED WCTU KAPITEL 12 TIDENS UDFORDRING DEN NUVÆRENDE SITUATION TIL KAMP! I TALE EN DEL AF VORT EVANGELISKE BUDSKAB UNDERVISNING I AFHOLDENHED EN DEL AF SUNDHEDSARBEJDET LITTERATURENS INDFLYDELSE STEMMESEDLENS BETYDNING OPFORDRING TIL AT HØSTE IND

12 KAPITEL 1 UAFHOLDENHEDENS FILOSOFI 1. OPRINDELIG VAR MENNESKET FULDKOMMENT [14] Fuldkomment og smukt. - Mennesket kom fra Skabe-rens hånd som et fuldkomment væsen med en smuk skikkel-se. 1 Mennesket var kronen på Guds skaberværk. Det blev skabt i Guds billede og var bestemt til at være en genspejling af Gud. 2 Adam var en ædel skabning. Han var højt begavet. Hans vilje var i harmoni med Guds vilje, og hans kærlighed var himmelvendt. Han havde et legeme, som ikke var arvtager til sygdom, og en sjæl, som bar præg af Guddommen. 3 Han stod for Gud i sin fulde manddomskraft. Alle hans organer og evner var fuldt udviklede og harmonisk afstemte. 4 Guds forpligtelse til at holde legemet i god stand. - Menneskets skaber har frembragt legemets levende maskineri. Hver eneste af dets funktioner er ordnet på en vidunderlig og indsigtsfuld måde. Og Gud har forpligtet sig til at holde det menneskelige maskineri i god stand, hvis blot mennesket vil lyde hans love og samarbejde med ham. 5 Pligt til at følge naturens love. - En sund tilværelse forudsætter vækst, og vækst fordrer omhyggeligt hensyn til naturens love, så legemets organer kan bevares sunde og uhæmmede i deres funktioner. 6 Gud bestemte vore anlæg og tilbøjeligheder. - Vore naturlige anlæg og tilbøjeligheder... blev guddommeligt bestemt, og de var rene og hellige, da mennesket fik dem. Det var Guds hensigt, at forstanden skulle styre tilbøjelig-hederne, og at de skulle tjene til 1 Råd og vink, s Review and Herald, 18. juni Youth s Instructor, 5. marts Redemption; or the Temptation of Christ, s Råd og vink, s Manuskript 47, 1896, 8

13 KAPITEL 1 UAFHOLDENHEDENS FILOSOFI 9 vor lykke. Og når de styres og beherskes af en helliggjort forstand, er de helliget Herren BEGYNDELSEN TIL UAFHOLDENHED Satan kaldte de faldne engle sammen for at planlægge, hvordan de kunne gøre menneskene mest muligt ondt. Der blev stillet det ene forslag efter det andet, indtil Satan selv udtænkte en plan. Han ville tage vinstokkens frugt og ligeledes hveden og andre ting, som Gud havde givet til føde, og forvandle dem til gift, som kunne ødelægge menneskets fy-siske, intellektuelle og moralske kræfter og dermed overvælde sanserne, så Satan kunne få det fulde herredømme. Under påvirkningen af spiritus ville menneskene blive drevet til at begå forbrydelser af alle slags. Som følge af en fordærvet appetit ville verden blive demoraliseret. Ved at lede menneskene til at drikke spiritus ville Satan få dem til at synke dybere og dybere ned. Satan har haft held til at få verden bort fra Gud. Velsignel-ser, som Gud har givet i kærlighed og barmhjertighed, har han forvandlet til en dødsensfarlig forbandelse. Han har skabt en trang i mennesket til spiritus og tobak. Dette unaturlige begær har ødelagt millioner af mennesker. 8 Hemmeligheden ved fjendens strategi. - Uafholdenhed af enhver art sløver opfattelsesevnen og svækker hjernens nervekraft, så de evige realiteter ikke bliver værdsat, men stilles lige med almindelige ting. De fine åndsevner, som skulle bruges til ædle formål, bliver underlagt de lavere lidenskaber. Hvis vi ikke har gode fysiske vaner, kan vi ikke have stærke intellektuelle og moralske kræfter, fordi der består en nær forbindelse mellem det legemlige og det åndelige. 9 Hjernenerverne, som har forbindelse til hele organismen, er det eneste middel, hvorigennem Himmelen kan kommu- nikere med [15] mennesket og påvirke sjælelivet. Hvad der for-styrrer det elektriske kredsløb i nervesystemet, svækker livskraften, og resultatet bliver en forringelse af åndsevnernes følsomhed Barnet i hjemmet, s Review and Herald, 16. april Testimonies for the Church III, s Testimonies for the Church II, s. 347.

14 10 Helse og livsstil [16] Satan er altid på vagt for at få menneskene under sin kontrol. Hans stærkeste greb på menneskene har han i appetitten, og derfor søger han på alle mulige måder at sti-mulere den. 11 Satans plan til hindring af frelsesplanen. - Satan havde været i opposition til Guds styre, siden han gjorde oprør første gang. Hans held til at friste Adam og Eva i Eden og indføre synden i verden havde gjort denne ærkefjende mere dristig, og over for de himmelske engle havde han hovmodigt pralet med, at når Kristus skulle komme og påtage sig den menneskelige natur, så ville han blive svagere end ham, og så havde han magt til at overvinde ham. Han hoverede over, at Adam og Eva i Eden ikke kunne modstå hans fristelser, da han appellerede til deres appetit. Den gamle verdens indbyggere overvandt han på samme måde, ved hjælp af eftergivenhed for en begærlig appetit og lave lidenskaber. Også israelitterne havde han besejret med en tilfredsstillelse af appetitten. Han pralede af, at Guds egen Søn, som havde været med Moses og Josua, ikke havde kunnet modstå hans magt og føre sit udvalgte folk til Kana an, for næsten alle dem, der forlod Ægypten, var døde i ørkenen. Ligeledes havde han fristet den sagtmodige mand Moses til at tiltage sig den ære, som tilkom Gud. David og Salomo, som havde været særlig benådede af Gud, havde han ved hjælp af eftergivenhed for appetit og lidenskab fået til at pådrage sig Guds mishag. Og han pralede af, at han endnu en gang ville kunne hindre Guds plan til menneskets frelse ved Jesus Kristus. 12 Hans virkningsfuldeste fristelse i dag. - Satan kommer til mennesket på samme måde, som han kom til Kristus, nemlig med sine overvældende fristelser til at føje appetitten. Han er fuldt klar over sin magt til at overvinde menne- sket på dette punkt. Det var på appetittens område, han overvandt Adam og Eva i Eden, og derved mistede de deres dejlige hjem. Hvor megen elendighed og forbrydelse har ikke ophobet sig i verden som følge af Adams fald! Hele byer er blevet udslettet fra Jordens overflade på grund af de nedværdigende forbrydelser og afskyelige synder, som gjorde dem til en skamplet i universet. Eftergivenhed for appetitten var grundlaget for alle deres synder. 11 Råd og vink, s Redemption; or the Temptation of Christ, s. 32.

15 KAPITEL 1 UAFHOLDENHEDENS FILOSOFI 11 Ved hjælp af appetitten beherskede Satan sjæl og legeme. Tusinder, som kunne have været i live i dag, er gået i en for tidlig grav som legemlige, sjælelige og åndelige vrag. De havde gode evner og kræfter, men de ofrede alt for at føje appetitten, hvilket fik dem til at lade lysterne råde. 13 Satan jubler over sine ødelæggelser. - Satan fryder sig over at se mennesker styrte sig dybere og dybere ned i lidelse og elendighed. Han ved, at mennesker med dårlige vaner og usunde legemer ikke kan tjene Gud så godt, så vedholdende og rent, som hvis de var sunde. Et sygt legeme påvirker hjernen. Det er med sindet, vi tjener Herren. Hovedet er legemets vigtigste organ Satan jubler over de ødelæggelser, han afstedkommer ved at få menneskene til at hengive sig til vaner, hvorved de ødelægger sig selv og hinanden; derved berøver han nemlig Gud den tjeneste, der tilkommer ham SVÆKKELSE SOM FØLGE AF AT FØJE APPETITTEN Maden, vi spiser, og livet, vi lever. - Eftergivenhed over for appetitten er den vigtigste årsag til legemlig og åndelig svækkelse og ligger ved roden af den svaghed, som viser sig overalt. 15 Vor legemlige sundhed bliver vedligeholdt af det, vi spiser. Hvis vor appetit ikke er under kontrol af et helliggjort sind, og hvis vi ikke er mådeholdne i vore spiseog drikke- vaner, vil vi ikke kunne være [17] i en sådan legemlig og åndelig sundhedstilstand, at vi kan studere Guds ord for at lære, hvad skriften siger, eller kunne forstå, hvad vi bør gøre for at arve det evige liv. En usund vane vil føre til en uheldig tilstand i organismen, og de fine, levende fordøjelsesorganer vil blive skadet sådan, at de ikke er i stand til at gøre deres arbejde tilfredsstillende. Kosten har meget at gøre med menneskenes tilbøjelighed til at falde i fristelse og begå synd. 16 Her faldt Adam og Eva. - Det var på grund af fristelsen til at føje appetitten, at Adam og Eva oprindelig faldt fra deres ophøjede, hellige, lykkelige tilstand. Og det er den samme fristelse, som er årsagen til, at menneskeslægten er blevet svækket. Appetit og li- 13 Testimonies for the Church III, s Spiritual Gifts IV, s Vejledning for menigheden I, s Råd og vink, s. 43.

16 12 Helse og livsstil [18] denskab har fået lov at råde, medens forstand og intellekt er blevet undertrykket. 17 Deres efterkommere fulgte dem. - Eva holdt ikke måde med sine ønsker, da hun rakte hånden ud for at tage af frugten på det forbudte træ. Siden syndefaldet har tilfredsstillelsen af selvet hersket næsten uindskrænket i menneskenes hjerter. Det er mest appetitten, som er blevet føjet, og det er ikke forstanden, men appetitten, som har behersket dem. Eva overtrådte Guds bud for at tilfredsstille sin smag. Gud havde givet hende alt, hvad der kunne tilfredsstille hendes behov, men hun var ikke tilfreds. Lige siden da har hendes faldne sønner og døtre fulgt øjnenes lyst og smagen. De har som Eva ringeagtet de forbud, Gud har sat, og har fulgt i ulydighedens spor, og de har som Eva trøstet sig med, at det nok ikke er så farligt, som det påstås. 18 Synden gøres tillokkende. - Synden gøres tillokkende ved den glans, som Satan omgiver den med, og det fryder ham, når han kan holde kristenheden fast i det daglige tyranni af skik og brug, hvor de som hedningerne lader sig beherske af appetitten. 19 Satan får magt over viljen. - Satan ved, at han ikke kan overvinde mennesket, hvis ikke han får magt over viljen. Og det kan han ved at forlede mennesket til at samarbejde med ham ved at overtræde naturens love og spise og drikke forkert, hvilket er overtrædelse af Guds lov. 20 Enhver funktion er svækket. - Mange sukker under vægten af forskellige sygdomme som følge af, at de i spise og drikke hengiver sig til forkerte vaner, der er i strid med livets og sundhedens love. De svækker fordøjelsesorganerne ved at give efter for en forvendt appetit. Den menneskelige organisme har en forbavsende evne til at tåle de misbrug, den bliver udsat for; men en vedvarende forsyndelse i form af overdrivelser i nydelsen af mad og drikke vil svække enhver af dens funktioner. Selv folk, der kalder sig kristne, hæmmer naturen i dens virksomhed og nedsætter de fysiske, intellektuelle og 17 Testimonies for the Church III, s How to Live, s Signs of the Times, 13. august Manuskript 3, 1897.

17 KAPITEL 1 UAFHOLDENHEDENS FILOSOFI 13 moralske evner og kræfter ved at tilfredsstille en forvendt appetit og slette lidenskaber. 21 Opnår ikke en fuldkommen karakter. - Appetittens beherskende magt vil vise sig at betyde ødelæggelse for tusin-der af mennesker, medens de, hvis de havde sejret på dette punkt, ville have haft moralsk mod til at vinde sejr over enhver anden af Satans fristelser. Men de, der er slaver under appetitten, vil ikke kunne fuldkomme en kristelig karakter. Menneskenes uafbrudte overtrædelse gennem seks tusind år har haft sygdom, smerte og død til følge. 22 Hellere dø end gøre en forandring. - Mange er så afhængige af deres umådehold, at de ikke under nogen om-stændigheder vil tåle indskrænkninger i deres frådseri. De vil hellere ofre deres helbred og dø før tiden, end at tæmme appetitten. 23 Nedværdigelsens onde cirkel. - Jo lavere man vurderer sit legeme, des mindre har man lyst til at holde det rent og helligt, og des mere ligegyldig bliver man med hensyn til at føje en fordærvet appetit. 24 [19] Verden tages til fange. - Satan tager verden til fange gennem brugen af spiritus og tobak, kaffe og te. Gud har udstyret os med en hjerne, som vi skal holde klar, men den bliver ødelagt ved brug af narkotika og er ikke længere i stand til at skelne ret. Fjenden har fået den under kontrol. Man har solgt sin forstand for noget, man bliver afsindig af, og har ikke sans for, hvad der er ret og rigtig. 25 Følgen af at overtræde naturens love. - Mange undrer sig over, at menneskeslægten er blevet så degenereret både fysisk, mentalt og moralsk. De forstår ikke, at det er krænkelsen af Guds styreform og hans love og ringeagten for sundhedslovene, som er skyld i dette forfald. Overtrædelse af Guds bud har ført til, at hans velsignende hånd har fjernet sig fra dem. Mangel på mådehold i mad og drikke og tilfredsstillelsen af lave lidenskaber har lammet de ædlere følelser... De, som tillader sig at blive slaver af en grådig appetit, går ofte længere, idet de fornedrer sig til at tilfredsstille deres fordærvede 21 Det virkelige liv, s Vejledning for menigheden I, s Råd og vink, s Manuskript 150, Evangelism, s. 529.

18 14 Helse og livsstil [20] lidenskaber, som er blevet ophidset ved frådseri og drukkenskab. De giver deres dyriske lidenskaber frit spil, indtil både helbredet og forstanden tager stor skade deraf. Tænkeevnen bliver i høj grad ødelagt af dårlige vaner. 26 Ingen, der bekender sig til gudsfrygt, må være ligegyldige med hensyn til legemets sundhedstilstand og smigre sig med, at umådehold ikke er synd og ikke vil påvirke åndeligheden. Der består en nær forbindelse mellem den legemlige og ån-delige natur. Idealet for retskaffenhed højnes eller sænkes i forhold til de fysiske vaner. 27 Enhver vane, som ikke fremmer sundheden, nedsætter de højere og ædlere evner. Forkerte vaner med hensyn til spise og drikke leder til forkerte tanker og handlinger. Eftergivenhed for lysternes krav styrker de dyriske tilbøjeligheder og giver dem overtaget over de intellektuelle og åndelige evner. 28 Livshistorien afsluttes med solderi. - Mange afslutter de sidste kostbare timer af deres nådetid i lystighed, fest og fornøjelse, hvor alvorlige tanker ikke tillades adgang, og hvor Jesu Ånd ikke er velkommen. Deres sidste dyre øjeblikke forsvinder, mens hjernen er lammet af tobak og spiritus. Ikke så få går direkte fra lastens huler ind i dødens søvn. De afslutter deres livshistorie blandt lystens og lastens venner. Hvilken opvågnen vil det blive i de uretfærdiges opstandelse! Herren ser alt, hvad der foregår af nedværdigende for-lystelser og vanhellige udsvævelser. De forlystelsessyges ord og gerninger passerer direkte fra disse lastens haller til bogen med de sidste optegnelser. Hvad er disse menneskers liv værd for verden uden som en advarsel til dem, der vil lade sig advare om ikke at leve som de og dø som tåben. 29 En kristen behersker sin appetit. - Ingen kristen vil indføre mad og drikke i sin organisme, som kan sløve hans sanser eller påvirke nervesystemet sådan, at han nedværdiger sig eller bliver unyttig. Guds tempel må ikke ødelægges. Åndsevner og legemlige 26 Råd og vink, s Herren kommer, 14. marts. 28 Det virkelige liv, s Signs of the Times, 6. januar 1876.

19 KAPITEL 1 UAFHOLDENHEDENS FILOSOFI 15 kræfter må bevares i en god sundhedstilstand, så de kan bruges til Guds ære. 30 Hele tiden på vagt. - Menneskets naturlige begæringer er blevet ødelagt ved eftergivenhed. Som følge af vanhellig tilfredsstillelse er de blevet til»kødelige lyster, som fører krig imod sjælen«. Medmindre en kristen er besindig og ædru, så han kan bede, vil han give efter for vaner, der skulle besejres. Medmindre han føler nødvendigheden af hele tiden at våge og bestandig at være på vagt, så vil hans tilbøjeligheder føre til frafald fra Gud, når de misbruges og ikke holdes i tømme. 31 Eftergivenhed for appetitten imod kristelig fuldkommenhed. - Det er umuligt for dem, som føjer appetitten, at opnå kristelig fuldkommenhed. 32 Guds Ånd kan ikke komme os til hjælp i at fuldkommen-gøre kristelige karaktertræk, så længe vi føjer appetitten til skade for sundheden, og så længe livets stolthed har herre-dømme over os. 33 [21] Sand helliggørelse. - Den består ikke blot i en teori, en sindsbevægelse eller en frase; den er et levende, virksomt princip, der griber ind i det daglige liv. Den kræver, at vore vaner med hensyn til mad, drikke og klædedragt er sådan, at de sikrer vedligeholdelsen af vor legemlige, åndelige og moralske sundhed, for at vi må kunne fremstille vore legemer ikke som et offer, der er ødelagt af forkerte vaner, men»som et levende, helligt, Gud velbehageligt offer«. 34 Skikkede for det evige liv. - Om menneskene vil værdsætte de oplysninger, Herren i sin nåde giver dem angående sundhedsreformen, kan de blive helligede i sandheden og skikkede for det evige liv. Men hvis de ikke agter på disse oplysninger, men overtræder naturens love, må de lide den uundgåelige straf BETYDNINGEN AF KRISTI SEJR OVER APPETITTEN Kristi første sejr. - Kristus vidste, at for at det skulle lykkes ham at gennemføre frelsesplanen, måtte han begynde arbejdet for men- 30 Manuskript 126, Manuskript 47, Råd og vink, s Råd og vink, s Det virkelige liv, s Åndelige erfaringer, s

20 16 Helse og livsstil [22] neskets genløsning netop på det punkt, hvor ødelæggelsen begyndte. Adam faldt ved at give efter for appetitten. 36 Den første fristelse, Jesus mødte, var den samme, som Adam faldt for. Det var ved fristelser, som var rettet mod appetitten, at Satan fik held til at overvinde en stor del af menneskeheden. Disse store sejre fik Satan til at tro, at al magt over denne faldne klode lå i hans hænder. Men i Kristus fandt han en overmand, som var i stand til at stå ham imod, og Satan forlod slagmarken som en overvundet fjende. 37 Grunden til hans sjælekval. - Mange såkaldte gudfrygtige mennesker spørger ikke om grunden til, at Jesus måtte faste og lide så længe i ørkenen. Hans sjælekval skyldtes ikke så meget den gnavende sult som følelsen af de frygtelige følger, det havde fået for menneskene, ved at de gav efter for appetit og lidenskab. Han vidste, at appetitten var deres afgud og ville få dem til at glemme Gud og være en direkte hindring for deres frelse. 38 Sejr på menneskenes vegne. - Satan led nederlag i sit forsøg på at overvinde Kristus på appetittens område. Og her i ørkenen vandt Kristus en sejr over appetitten på menneskenes vegne og gjorde det muligt for dem i al fremtid selv at kunne sejre i hans navn over appetittens magt. 39 Vi kan også blive sejrvindere. - Vort eneste håb om at genvinde Eden er knyttet til en stærk selvkontrol. Når fri-stelsen til at føje appetitten havde så stor magt over menne-skeslægten, at Guds Søn, på menneskenes vegne, måtte faste i næsten seks uger for at kunne befri sig for dens greb, hvilken vældig opgave ligger der så ikke til enhver kristen! Men uanset hvor intens kampen måtte være, så kan vi blive sejrvindere. Ved hjælp af guddommelig kraft kunne Jesus stå imod de frygteligste fristelser, som Satan kunne finde på. Også vi kan sejre i denne kamp mod det onde ved hjælp af den samme guddommelige kraft. Og til sidst skal vi bære sejrskronen i Guds rige Vejledning for menigheden I, s Råd og vink, s Redemption; or the Temptation of Christ, s Redemption; or the Temptation of Christ, s Råd og vink, s. 135.

21 KAPITEL 1 UAFHOLDENHEDENS FILOSOFI 17 Sejr ved lydighed og uafbrudt bestræbelse. - De, der sejrer, ligesom Kristus sejrede, må stadig vogte sig for Satans fristelser. Appetitten og lidenskaberne må stadig holdes i ave og beherskes af en oplyst samvittighed, for at forstands-evnerne kan bevares uskadte og fatteevnen være klar, således at Satans virken og hans snarer ikke vil blive tydet som Guds forsyn. Mange ønsker at opnå de standhaftiges endelige belønning og sejr, men er uvillige til i lighed med deres genløser at tåle møje, savn og selvfornægtelse. Alene ved lydighed og uafbrudt bestræbelse vil vi kunne sejre, ligesom Kristus sejrede. Appetittens beherskende magt vil vise sig at betyde øde-læggelse for tusinder af mennesker, medens de, hvis de havde sejret på dette [23] punkt, ville have haft moralsk mod til at vinde sejr over enhver anden af Satans fristelser. Men de, der er slaver under appetitten, vil ikke kunne fuldkomme en kristelig karakter. Menneskenes uafbrudte overtrædelse gennem seks tusind år har haft sygdom, smerte og død til følge. Og idet vi nærmer os tidens afslutning, vil Satans fristelse til at føje appetitten blive mægtigere og mere vanskelig at overvinde. 41 Gør krav på Kristi magt til at sejre. - Kristus har fået magt fra Faderen til at skænke mennesket sin guddomme-lige nåde og kraft og således sætte det i stand til at sejre i hans navn. Der er kun få af dem, der bekender sig til at være Kristi efterfølgere, som vælger at samarbejde med ham i at modstå Satans fristelser, ligesom han stod dem imod, og sejre... Hvert eneste menneske er personlig udsat for de samme fristelser, som Kristus sejrede over, men de har fået tilveje-bragt kraft i den store sejrherres almægtige navn. Og alle må de vinde en personlig sejr selv. 42 Hvad skal vi gøre? - Skal vi ikke drage nær til Herren, for at han kan frelse os fra al umådeholdenhed i mad og drikke og fra al vanhellig, begærlig lidenskab og al ondskab? Skal vi ikke ydmyge os for Gud og lægge alt det bort, som fordærver kødet og ånden, for at vi i gudsfrygt kan fuldkomme en hellig karakter? 43 [25] 41 Vejledning for menigheden I, s Signs of the Times, 13. august Vejledning for menigheden III, s. 173.

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Kvinder og vin. Ugens vers

Kvinder og vin. Ugens vers 13 Kvinder og vin TIL SABBATTEN 28. MARTS 2015 Ugens vers Introduktion Giv ikke din kraft til kvinder, dine lænder til dem, der kan ødelægge konger. Konger, Lemuel, konger bør ikke drikke vin, fyrster

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen.

Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen. Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen. Mening og meningsløshed, godt og ondt, er side om side i vores menneskeliv.

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25).

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). 11 At leve i tro TIL SABBATTEN 14. MARTS 2015 Ugens vers Introduktion Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). Mange røster kalder på os fra alle mulige

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne.

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Prædiken til d.1. maj 2015 St. bededag. Lemvig Bykirke kl. 10.30. Konfirmation v/brian Christensen Tekster: Sl 67; Matt 7,7-12 Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Luthers lille Katekismus

Luthers lille Katekismus Luthers lille Katekismus Af Dr. Martin Luther Luthers lille Katekismus er gengivet i samme form som i Den danske Salmebog Indhold De 10 bud Troen Fadervor Dåben Skriftemål Nadver De ti bud De ti bud således

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

sidemanden, så skruer jeg måske op for volumen og forsøger at få øjenkontakt. Når man nu som jeg står på en prædikestol

sidemanden, så skruer jeg måske op for volumen og forsøger at få øjenkontakt. Når man nu som jeg står på en prædikestol 10.s.e.trin. 24.8.2014. Domkirken 10: 754 Se, nu stiger, 396 Min mund, 163 Fuglen har rede, 331 Uberørt, 10 Alt hvad. Nadver: 12 Min sjæl. Dåb: 448 Fyldt af glæde. Gråbrødre 17: 10, 163, 331, 786 Nu går

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Gud giv os fred i verden. Amen

Gud giv os fred i verden. Amen Jeg ville ønske, at jeg har en million sko, som jeg kan passe. Det ville være så rart, hvis alle levede deres liv og ingen blev skilt. Gud, du almægtige Giv mig et kreditkort med uendelige penge på. Gud

Læs mere

Hundredevis af samtaler på gaden har vist mig, at de fleste danskere ikke kender den kristne tro særlig godt derfor et hæfte som dette!

Hundredevis af samtaler på gaden har vist mig, at de fleste danskere ikke kender den kristne tro særlig godt derfor et hæfte som dette! Hundredevis af samtaler på gaden har vist mig, at de fleste danskere ikke kender den kristne tro særlig godt derfor et hæfte som dette! AF LARS HYLDGÅRD JENSEN 1 2 Indhold 1. Hvis Gud er god Hvorfor er

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22).

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). 4 TIL SABBATTEN 25. OKTOBER 2014 At være og at gøre Ugens vers Introduktion Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). William Niblo, også kendt som den store Blondin,

Læs mere

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed,

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed, Søndag Sexagesima, 8.2.2015. Domkirken 10: 557 Her vil ties, 30 Op alle, 238 Det er så sandt, 319 Vidunderligst, 29 Spænd over os. Dåb: 446 O, lad din Ånd, Nadver: 313 Kom regn. Gråbrødre 17: 557, 238,

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 54 Åbningshistorie I den grønlandske vinters hårde mørke vil en ung modig inuit måske vandre ud i den bitre kulde for at søge efter mad til sin landsby. Kun bevæbnet

Læs mere

Sandhedsord. Ugens vers

Sandhedsord. Ugens vers 9 Sandhedsord TIL SABBATTEN 28. FEBRUAR 2015 Ugens vers Introduktion Jeg har jo tidligere optegnet råd og kundskab til dig, for at gøre dig bekendt med sandhed og pålidelig tale, så du kan give den, der

Læs mere

4. søndag efter trinitatis 28. juni 2015

4. søndag efter trinitatis 28. juni 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Dømmesyge eller barmhjertighed Salmer: 751, 498, 626; 276, 612 Evangelium: Luk. 6,36-42 Døm ikke, fordøm ikke, tilgiv, giv! Det er store ord der møder os i dagens tekst. Det

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 Matt 20,1-16, s.1 Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 NÅDENS URIMELIGHED Først og sidst Vi hører om en vingård, hvor nogle medarbejdere er i gang fra den tidlige

Læs mere