Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Læseplan for. Biologi klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Læseplan for. Biologi. 7. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet"

Transkript

1 Dansk Skoleforening for Sydslesvig Læseplan for Biologi klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet 2005

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Formål for faget biologi side 3 Centrale kundskabs- og færdighedsområder side 3 Læseplan side 4 Indhold i undervisningen side 5 Første fase: 7. og 8. klassetrin side 6 Anden fase: 9. og 10. klassetrin side 8 Tredje fase: 9. klassetrin i hovedskolen side 10 Biologi og almendannelse side 11 Perspektivering af indholdet side 11 Arbejdsformer og arbejdsmåder i faget biologi side 12 Biologi og sproget side 12 Biologi og IT side 12 Biologi og skolebiblioteket side 13 Feltbiologi side 13 Bedømmelse og dokumentation side 13 Læseplan for faget biologi Side 2 af 2

3 Formål for faget biologi Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi. Der skal lægges særlig vægt på forståelsen af sammenhænge. Stk.2. Undervisningen skal i videst mulig omfang tage sit udgangspunkt i elevernes egne iagttagelser, oplevelser, undersøgelser og opfattelser samt søge at fremme deres glæde ved naturen og lyst til at beskæftige sig med biologiske emner og problemstillinger. Stk.3. Elevernes ansvarlighed overfor natur og miljø skal videreudvikles, og undervisningen skal bidrage til at skabe grundlag for stillingtagen og handlen i forhold til menneskets samspil med naturen. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Der arbejdes med sammenhænge og samspil mellem organismer indbyrdes og mellem organismer og den omgivende natur. Dette sker på baggrund af oplevelser i naturen og aktiviteter, der fremmer glæden ved at undersøge og eksperimentere. De biologiske sammenhænge skal ses i et økologisk og udviklingsmæssigt perspektiv. Disse sammenhænge er ofte præget af menneskelige aktiviteter, og i denne forbindelse skal der inddrages et værdimæssigt og samfundsmæssigt perspektiv. Det gælder også, når undervisningen direkte handler om miljø- og sundhedsforhold samt om anvendelse af biologi i samfundet. Disse fire perspektiver: Det økologiske Det udviklingsmæssige Det værdimæssige Det samfundsmæssige er fagets vigtigste grundlag for at forstå, at tage stilling og at handle. Derfor arbejdes der med flere forskellige kundskabs- og færdighedsområder i relation til de emner, der undervises i. De levende organismer og deres omgivende natur Udvalgte planter, dyr og mikroorganismer samt deres livsytringer og livsbetingelser Udvalgte danske, tyske og udenlandske biotoper med deres biologiske mangfoldighed Planters og dyrs tilpasninger til forskellige livsbetingelser Opbygning og omsætning af organisk stof, stofkredsløb og energistrømme Arvelighed, variation og naturlig udvælgelse. Læseplan for faget biologi Side 3 af 3

4 Miljø og sundhed Aktuelle miljøproblemer og deres betydning for menneskets sundhed og den omgivende natur Menneskets kropsfunktioner og sundhed Menneskets brug og opfattelse af naturen. Biologiens anvendelse Genteknologi samt dens anvendelse og betydning for den enkelte, samfundet og naturen De nye bioteknologiers anvendelse på mennesket Biologiske processer i fødevareproduktionen Biologiske argumenter og modeller i samfundsdebatten og deres muligheder og begrænsninger. Færdigheder, som eleverne skal lære i arbejdet med kundskabsområderne Iagttage og beskrive levende organismer og deres miljø Erkende, formulere og undersøge biologiske problemstillinger Planlægge og gennemføre enkle undersøgelser og eksperimenter i naturen og laboratoriet Færdes i naturen med udbytte, fortrolighed og ansvarlighed Kunne afdække værdier og interessemodsætninger og forholde sig etisk til problemstillinger med biologisk indhold og handle derefter Anvende informationsteknologi i biologiundervisningen. Læseplan Læseplanen er opdelt i tre faser. Fase I omfatter: 7. og 8. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet. Fase II omfatter: 9. og 10. klassetrin i realskolen, fællesskolen og gymnasieskolet. Fase III omfatter: 9. klassetrin i hovedskolen. I biologi arbejdes der med naturen i al dens mangfoldighed. Dyr, planter, svampe, mennesker og samspil herimellem udgør det kernefaglige arbejdsområde. Praktiske og undersøgende aktiviteter, der giver plads til, at lyst, nysgerrighed og fortrolighed udvikler sig, kombineres med biologiske teorier og forklaringer. Læseplan for faget biologi Side 4 af 4

5 Der arbejdes også med problemstillinger, der giver stof til at overveje, hvordan vi forholder os til natur og miljø, medmennesker, fostre og fremtidige generationer. Her arbejder eleverne med egne og andres opfattelse af ansvarlighed og engagement. Indhold i undervisningen Undervisningen i biologi bygger videre på de kundskaber og færdigheder, som eleverne har opnået i natur/teknik. Hovedparten af indholdet er valgt inden for fire temaer: Naturområder Menneske og sundhed Erhverv baseret på levende natur Miljøforhold. Hvert tema rummer mulighed for at arbejde med konkrete emner og med emner, der går på tværs af temaerne. Hvert tema er beskrevet, så det tager hensyn til fagets centrale kundskabs- og færdighedsområde. Naturområder Der arbejdes med den biologiske mangfoldighed i et naturområde. Enkeltorganismer, sammenhænge og sammenligninger til andre naturområder står centralt. Arbejdet omfatter eksempler på, hvordan tilpasning og samspil er resultat af en dynamisk udviklingsproces. Desuden arbejder eleverne med at vurdere menneskets produktive og rekreative udnyttelse af naturområdet. Menneske og sundhed Der arbejdes med eksempler på sammenhænge mellem kropsfunktioner, arvelighed, sundhed, livsstil og levevilkår. Arbejdet omfatter eksempler på de nye bioteknologiers anvendelse på mennesker. Der lægges vægt på faglige muligheder, visioner og begrænsninger samt etiske problemer i forbindelse med bioteknologiens anvendelse Erhverv baseret på levende natur Der arbejdes med det biologiske grundlag for produktionen og konsekvenser af indgreb i de naturlige systemer. Arbejdet inddrager forskellige bioteknologiers betydning for disse forhold. Desuden arbejder eleverne med at vurdere etiske spørgsmål i forbindelse med valg af produktionsformer. Miljøforhold Der arbejdes med at identificere og beskrive lokale, nationale og globale miljøproblemer og deres konsekvenser for natur, miljø og mennesker. Arbejdet omfatter aktiviteter, hvor eleverne afdækker interessemodsætninger mellem mennesker vedrørende udnyttelse af naturgrundlaget. Elevernes vurdering, stillingtagen og handlemuligheder i forbindelse med miljøproblemerne står centralt. Læseplan for faget biologi Side 5 af 5

6 Fase I Omfatter 7. og 8. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet. Der arbejdes med: 1. Cellen - Cellens organeller - Cellen som funktionsenhed i planter og dyr - Cellens deling - mitose - Virus. 2. Planter - Opbygning og funktion af forskellige væv/organer - Stofskifte - Formering - Tilpasning til levesteder - Menneskets udnyttelse af planter - Fotosyntesen. 3. Hvirvelløse dyr - Klassificering af hvirvelløse dyr - Eksempler tages fra: Huldyr (polypdyr, gopler, koraldyr) Ledorme Leddyr Bløddyr Pighuder. 4. Hjemlige/europæiske biotoper Der vælges mindst fire forskellige biotoper fra denne gruppe: De ferske vande Havet Kysten - vadehavet Skoven Engen Mosen Heden. Læseplan for faget biologi Side 6 af 6

7 I arbejdet med de udvalgte biotoper fokuseres på: - Abiotiske faktorer - Biotiske faktorer - Primærproduktion - Fødekæder - Stofkredsløb og forstyrrelser - Menneskets stilling og indgreb i økosystemet. 5. Produktion og produktionsformer - Planteavl - Dyrehold - Vækstbetingelser, herunder klima- og jordbundsforhold - Fordele og ulemper ved brug af kemikalier - Bioteknologi - Etiske forhold. 6. Sundhed og sygdom På 7. klassetrin lægges vægten især på arbejdet med: - Kost og ernæring - Motion - Hygiejne - Rygning, alkohol og stoffer. På 8. klassetrin perspektiveres disse elementers betydning i forbindelse med sundhed og sygdom, misbrug og afhængighed. 7. Menneskets seksualitet - Puberteten: De anatomiske, fysiologiske og psykologiske ændringer, den medfører befrugtning og de fysiologiske forudsætninger svangerskabet: fosterets udvikling, ernæring og fødsel barnets opvækst prævention og uønsket svangerskab. Læseplan for faget biologi Side 7 af 7

8 Fase II Omfatter 9. og 10. klassetrin i realskolen, fællesskolen og gymnasiet. Der arbejdes med: 1. Kroppens vigtigste organer og organsystemer deres funktioner og samspil - Blodkredsløb, lungerne - Stofoptagelse og udskillelse, fordøjelseskirtler - Sanseorganer - Nervesystemet - Hormoner, lukkede kirtler - Skelettet og muskler. 2. Sundhed, sygdomme og deres forebyggelse Ernæringens betydning herunder: - Mængden og sammensætningen af proteiner kulhydrater fedtstoffer vitaminer mineraler - Sundhedspræparater fordele og ulemper - Immunsystemet - Sundhedsproblemer, der knytter sig til livsstil og levevilkår - Motion og dens betydning på længere sigt - Epidemier konsekvenser og bekæmpelse Mikroorganismer - Bakterier - Virus - Svampe. Der arbejdes med følgende områder: Stofskifteformer Sygdomme herunder levnedsmiddelbårne Hygiejne Konservering Nyttevirkning og anvendelse. Læseplan for faget biologi Side 8 af 8

9 4. Genetik Der arbejdes især med: - Kromosomer og geners opbygning og funktion - DNA s opbygning og funktion - Enzymers og aminosyrers betydning - Meiosen og mitosen - Mendels love, eksempler på mendelsk nedarvning i humangenetikken - Analyse af arvegangen - Mutationer og genetisk rådgivning - Arv og miljø - Gensplejsning fordele og ulemper - Bioteknologi. 5. Medfødte og tillærte adfærdsformer hos mennesket Der arbejdes i korte træk med det 0 til 6 årige barns adfærdsmæssige udvikling. 6. Udviklingslære Argumenter for en evolution: Direkte iagttagelser af arters forandring Fossiler Slægtskab vist ved homologier Biokemisk slægtskab - Evolutionens teorier - herunder den naturlige selektion Menneskets evolution Livets opståen. 7. Økosystemer fra andre klimazoner Der vælges forskellige økosystemer med hovedvægten på: - Karakteristiske abiotiske faktorer - Karakteristiske biotiske faktorer - Primærproduktion - Fødekæder - Stofkredsløb og forstyrrelser - Menneskets stilling og indgreb i økosystemet. Læseplan for faget biologi Side 9 af 9

10 8. Aktuelle miljømæssige problemfelter Der arbejdes med eksempler fra det lokale, regionale, nationale og/eller globale plan med vægten på: - Naturforvaltning og lovgivning - Bæredygtig udvikling - Produktion - Naturkatastrofer og deres følger - Vand- og luftforurening og rensningsforanstaltninger - Stofkredsløb i atmosfæren - Havenes tilstand. Fase III Omfatter 9. klassetrin i hovedskolen. Der arbejdes med: 1. Genetik Der arbejdes i korte træk med: - Den genetiske kode, herunder dannelse af proteiner - Mutationer og genetisk rådgivning - Kønsbestemmelse - Arvelige sygdomme - Arv og miljø. 3. Udviklingslære Der arbejdes i korte træk med: - Livets opståen - Evolutionsteorier - Menneskets evolution. 4. Bioteknologi og det betydning Der arbejdes med eksempler fra: - Mennesker - Dyr - Planter. Læseplan for faget biologi Side 10 af 10

11 5. Kroppens vigtigste organer og deres funktioner - Lunger - Hjerte - Fordøjelsesorganer - Lunger - Hjerte - Fordøjelsesorganer - Skellet og muskler - Nervesystemet. 6. Sygdomme og forebyggelse Der arbejdes i korte træk med betydningen af: - Bakterier, virus, svampe og deres livscyklus - Rengøring og hygiejne - Livsstil - Seksualadfærd - Misbrug og rådgivning. Biologi og almendannelse Skolefaget biologi udnytter stof fra de discipliner, som videnskabsfaget biologi arbejder med. Disciplinerne rummer de redskaber, som videnskaben kan analysere og bidrage med til forståelse af de levende systemers komplekse forhold. I faget biologi i skolen skal eleverne opnå en betragtelig faglig viden. Den erhverves ikke gennem videnskabsfagets systematiske opdeling, men gennem arbejdet med emner og problemstillinger, der har udgangspunkt i forhold, eleverne kender eller føler eller er betydningsfulde for dem. Man kan derfor tale om en viden, som kan anvendes i hverdagens sammenhæng, og på den måde yder faget sit bidrag til skolens almendannende opgave. Opgaven er altså at tilbyde det solide faglige grundlag, som skal til, for at kunne tage stilling og deltage i den demokratiske meningsdannelse. Perspektivering af indholdet Det enkelte emne ses altid i en biologisk sammenhæng. En stor del af de biologiske problemstillinger kan imidlertid ikke adskilles fra menneskers aktiviteter. I de tilfælde arbejdes der også med samfundsmæssige og etiske betragtninger. Derfor omfatter undervisningen så vidt mulig et økologisk, et udviklingsmæssigt, et værdimæssigt og et samfundsmæssigt perspektiv. Perspektiveringen sker bedst ved, at eleverne arbejder med spørgsmål, der kan sætte i gang, fokusere på et bestemt biologisk fænomen, inddrage filosofiske elementer eller se på mulighederne for at ændre bestående tilstande og forhold. Læseplan for faget biologi Side 11 af 11

12 Arbejdsformer og arbejdsmåder i faget biologi I biologi indtager feltarbejde og naturoplevelser en central plads. Denne del af undervisningen finder sted dels omkring skolen, i lokalsamfundet og på længere ekskursioner. Der lægges vægt på, at eleverne på egen hånd iagttager og beskriver den levende natur og formulerer konkrete biologiske problemstillinger. Der arbejdes desuden i klassen, laboratoriet og andre faglokaler med undersøgelser og eksperimenter. Alle typer resultater beskrives, forklares og vurderes. I dette arbejde anbefales det, at hver elev fører logbog og portefølje, så ny fagviden og nye problemstillinger fastholdes. Der arbejdes med at beskrive, forklare og vurdere problemer indenfor miljø, sundhed, bioteknologi og naturforvaltning. I den sammenhæng skal det biologisk faglige indhold ses i tæt forbindelse med de forskellige værdiforestillinger, interessemodsætninger og handlemuligheder, eleverne har eller får kendskab til via samfundsdebatten. Der skabes mulighed for, at eleverne bliver klar over, at biologisk viden bliver til gennem eksperimenter, systematiske undersøgelser og tolkning af data. Desuden arbejdes der med deres forståelse af, at biologiske modeller også IT-baserede er forenklinger og en hjælp til at overskue den biologiske virkelighed. Biologi og sproget Målene og handleplanerne for Sprog og læsning skal tilgodeses i biologiundervisningen. Dette forudsætter, at man anvender alderssvarende faglitteratur. Derudover skal der skabes mulighed for, at eleverne selv kan hente deres viden via selvstændig læsning. Der skal således være adgang til forskellige opslagsværker og internettet. Den biologifaglige begrebsdannelse støttes ved at fortsætte arbejdet fra natur/teknik med at indføre og anvende gængse faglige begreber, hvis mængde og kompleksitet tiltager jo ældre eleverne bliver. Brugen af logbogen er også her med til at sikre, at nye begreber fæstnes og anvendes i elevens daglige fagsprog. Først når der bruges tid på at fremlægge, diskutere og debattere mellem elever og lærere får eleverne sammenhæng i deres viden og sprog på deres oplevelser, og først når eleverne får mulighed for at forklare sig grundigt, kan deres forestillingsverden træde tydeligt frem. Derfor får disse aktiviteter særlig betydning i tilegnelse af det danske sprog, og således bliver biologilæreren også sproglærer. Biologi og IT Informationsteknologien inddrages i arbejdet med emnerne, når den tilfører undervisningen nye kvaliteter. Dette kan være: Bearbejdning af resultater og større datamængder Brug af dynamiske simulationsmodeller Læseplan for faget biologi Side 12 af 12

13 Visualisering af processer og fænomener, som kan være svære at iagttage Søgning og udveksling af informationer og aktuelle oplysninger. Biologi og skolebiblioteket I biologi er et righoldigt materiale til inspiration og faglig fordybelse af stor betydning. Faget rummer ikke kun naturvidenskabelige, men også humanistiske, etiske og socialvidenskabelige elementer, hvorfor det er naturligt, at der også arbejdes i tværfaglige forløb. Dette kræver et godt overblik over tilgængelige materialer til dette brug. Biologilæreren bør derfor i samarbejde med skolebibliotekaren og kollegerne i natur/teknik, geografi, kemi og fysik løse denne opgave. Til støtte herfor kan skolens lærere trække på medarbejderne på Centralen for Undervisningsmidler og fagkonsulenterne. Feltbiologi Da elevernes naturoplevelser er særdeles forskellige - afhængige af bosted, interesse og fritidstilbud - har biologi en dobbelt opgave. Dels skal alle elever tilbydes mulighed for at opleve dele af den lokale og regionale natur, dels skal faget tilføre perspektiv og viden til de oplevelser, som eleverne får både hjemme og i skolen. Det feltbiologiske arbejde er derfor af stor betydning i biologiundervisningen. Feltbiologien dækker traditionelt over et meget bredt arbejdsområde fra turer, indsamling og bestemmelse til undersøgelser og konfrontation med forskellige biologiske problemstillinger. Feltbiologisk arbejde kan dog også rumme mulighed for at arbejde med mennesket og samfundets udnyttelse af naturgrundlaget samt de konsekvenser, det har for planter, dyr og omgivelser. Det er vigtigt at være opmærksom på, at feltbiologiske aktiviteter ikke står alene, men indgår i læseplanens emner på en relevant måde. Bedømmelse og dokumentation I biologi bygger bedømmelsen af eleverne på forskellige undervisningselementer. Der lægges vægt på, at både elevens tilegnelse af de centrale kundskabs- og færdighedsområder, arbejdet med tilegnelsen af et fagligt begrebsapparat og hendes/hans aktive medvirken i undervisningen bedømmes, ligesom elevens indstilling til forskellige arbejdsformer, organisations- og kreativitetstalent samt mundtlige og skriftlige opgaver indgår i bedømmelsen af elevens standpunkt. Tværfaglige undervisningsforløb indgår i bedømmelsen, sammen med emnearbejder udarbejdet af eleverne i grupper eller enkeltvis samt en halvårlig skriftlig prøve. Læseplan for faget biologi Side 13 af 13

Undervisningen på trin 1 skal lede frem mod at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder der sætter dem i stand til at :

Undervisningen på trin 1 skal lede frem mod at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder der sætter dem i stand til at : Biologi I biologi arbejder eleverne med naturen i al dens mangfoldighed. Dyr, planter, svampe, mennesker og samspillet herimellem udgør fagets arbejdsområder. Praktiske og undersøgende aktiviteter, hvor

Læs mere

At eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi.

At eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi. Fagplan for biologi Formål: Formålet med undervisningen i biologi er: At eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi.

Læs mere

Læseplan for faget biologi

Læseplan for faget biologi Læseplan for faget biologi Undervisningen i biologi bygger bl.a. på de kundskaber og færdigheder, som eleverne har erhvervet sig i natur/teknik. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: De levende

Læs mere

BIOLOGI KUNDSKABS- OG FÆRDIGHEDSOMRÅDER FOR FAGET BIOLOGI

BIOLOGI KUNDSKABS- OG FÆRDIGHEDSOMRÅDER FOR FAGET BIOLOGI BIOLOGI Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi. Der skal lægges særlig

Læs mere

Biologi. 8 og 9. kl. Indhold. 8. klasse. De levende organismer og deres omgivende natur

Biologi. 8 og 9. kl. Indhold. 8. klasse. De levende organismer og deres omgivende natur Biologi 8 og 9. kl. Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi. Der skal

Læs mere

Læreplan for faget biologi

Læreplan for faget biologi Læreplan for faget biologi Formål for faget biologi Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 15. Biologi

Fælles Mål. Faghæfte 15. Biologi Fælles Mål Faghæfte 15 Biologi Fælles Mål Faghæfte 15 Biologi Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 12-2004 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave, 1.

Læs mere

Undervisningsplan med slut- og delmål for. biologi

Undervisningsplan med slut- og delmål for. biologi Undervisningsplan med slut- og delmål for biologi Formål Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om de levende organismer, mennesket og den omgivende natur, om miljø og

Læs mere

Årsplan 2013/2014 for biologi i 8. klasse

Årsplan 2013/2014 for biologi i 8. klasse Årsplan 2013/2014 for biologi i 8. klasse Lærer: khaled zaher Formål for faget biologi Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om organismer, natur, miljø og sundhed med

Læs mere

Årsplan for Biologi for 9. klasse år 2006/07:

Årsplan for Biologi for 9. klasse år 2006/07: Årsplan for Biologi for 9. klasse år 2006/07: Generelt for undervisningen i biologi skoleåret 2006/07: Der tages udgangspunkt i bogsystemet BIOS, grundbog B, Gyldendal 2005. Til hvert modul hører feltundersøgelser

Læs mere

Formål for biologi. Tankegange og arbejdsmetoder

Formål for biologi. Tankegange og arbejdsmetoder Formål for biologi. I natur/biologi skal eleverne tilegne sig viden om det levende liv og dets omgivelser. De skal kende til miljøet og dets betydning for levende organismer. Undervisningen skal søge at

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2013/14 Biologi

Årsplan Skoleåret 2013/14 Biologi Årsplan Skoleåret 203/4 Biologi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 3/4. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan FAG: Biologi KLASSE: 7 ÅR: 3/4

Læs mere

Miljø og sundhed Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Miljø og sundhed Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Formål for faget biologi Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi. Der

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Biologi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Biologi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens Årsplan Skoleåret 2014/2015 Biologi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 Årsplan FAG: Biologi KLASSE:

Læs mere

Biologi. Formål for faget biologi. Slutmål for faget biologi efter 9. klassetrin. De levende organismer og deres omgivende natur.

Biologi. Formål for faget biologi. Slutmål for faget biologi efter 9. klassetrin. De levende organismer og deres omgivende natur. Biologi Formål for faget biologi Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om organismer, natur, miljø og sundhed med vægt på forståelsen af grundlæggende biologiske begreber,

Læs mere

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget BIOLOGI

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget BIOLOGI FRISKOLEN I STARREKLINTE Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING i faget BIOLOGI Indholdsfortegnelse: Biologi 1. Generelt for faget biologi..... 3 2. Formål for faget biologi...... 4 3. Slutmål.. De levende

Læs mere

Årsplan Biologi. Oversigt. Materiale. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Evaluering. Biologi 7. klasse 2013-2014

Årsplan Biologi. Oversigt. Materiale. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Evaluering. Biologi 7. klasse 2013-2014 Årsplan Biologi Biologi 7. klasse 2013-2014 Oversigt Undervisningen i biologi vil lede frem til en levende undervisning med meget forsøgsarbejde. De læste teorier vil blive fulgt op med forsøg til at styrke

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance Fag: Biologi Hold: 20 Lærer: Harriet Tipsmark Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter 33-34 35-36 37-40 41-49 Introforløb Tur til stranden Ryste sammen tur på klassen. Samle dyr og

Læs mere

Årsplan 2012/2013 for biologi i 7. klasse

Årsplan 2012/2013 for biologi i 7. klasse Årsplan 2012/2013 for biologi i 7. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget biologi Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om organismer, natur, miljø og sundhed med

Læs mere

Udkast til mål og rammer for et nyt naturfag som forsøg på 7. -9. klassetrin

Udkast til mål og rammer for et nyt naturfag som forsøg på 7. -9. klassetrin Bilag B Udkast til mål og rammer for et nyt naturfag som forsøg på 7. -9. klassetrin Arbejdsgruppen Naturfag i Tiden forestiller sig et nyt fælles naturfag beskrevet med et målhieraki, som kort kan beskrives

Læs mere

Personlige og sociale kompetencer: Eleverne skal være bevidste om og kunne håndtere egne læreprocesser med relevans for faget.

Personlige og sociale kompetencer: Eleverne skal være bevidste om og kunne håndtere egne læreprocesser med relevans for faget. Biologi B 1. Fagets rolle Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt på eksperimentelle arbejdsmetoder såvel

Læs mere

Årsplan for Biologi for 8. klasse år 2006/07:

Årsplan for Biologi for 8. klasse år 2006/07: Årsplan for Biologi for 8. klasse år 2006/07: Generelt for undervisningen i biologi skoleåret 2006/07: Der tages udgangspunkt i bogsystemet BIOS, grundbog A, Gyldendal 2005. Til hvert modul hører feltundersøgelser

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Biologi Klasse: 8.a Lærer: Susanne Stenholm Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Biologi Klasse: 8.a Lærer: Susanne Stenholm Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Biologi Klasse: 8.a Lærer: Susanne Stenholm Fagområde/ emne Sommerfugle Livscyklus Artsbestemmelse Mikroorganismer Agaprøver Tidsberegning Virus og bakterier Immunforsvaret Vindmøller

Læs mere

Eksamensspørgsmål til BiB biologi B 2015

Eksamensspørgsmål til BiB biologi B 2015 Eksamensspørgsmål til BiB biologi B 2015 Med udgangspunkt i de udleverede bilag og temaet evolution skal du: 1. Redegøre for nogle forskellige teorier om evolution, herunder begrebet selektion. 2. Analysere

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Udfordringsfag klasse

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Udfordringsfag klasse Årsplan Skoleåret 2014/2015 Udfordringsfag 5. 6. klasse 1 FAG: Udfordringen/Drama KLASSE: 5. og 6. Klasse ÅR: 14/15 Lærer: MK 6. klasse har drama før jul og 5. klasse har drama efter jul. Begge klasser

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes Maj-juni 2010 Teknisk Gymnasium Grenaa HTX-student Biologi C Ejner Læsøe Madsen

Læs mere

Biologi årlig evaluering på Ahi Internationale Skole

Biologi årlig evaluering på Ahi Internationale Skole Biologi årlig evaluering på Ahi Internationale 2010-2011. De levende organismer og deres omgivne natur kende udvalgte 8.klasse har opnået organismer og deres dette, men emnet vil placering i fødekæder

Læs mere

Årsplan Biologi 8. klasse 2011/2012

Årsplan Biologi 8. klasse 2011/2012 Årsplan Biologi 8. klasse 2011/2012 Undervisningen tager udgangspunkt i elevens nære verden. Dvs. at vi først og fremmest beskæftiger os med livsytringer, livsbetingelser og tilpasning hos udvalgte organismer,

Læs mere

Kompetencemål for Biologi

Kompetencemål for Biologi Kompetencemål for Biologi Biologi omhandler levende organismer og deres omgivende miljø, naturfaglige arbejdsmåder, tankegange og viden om miljø, evolution, sundhed, den praktiske anvendelse af biologi,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Biologi C Lennart

Læs mere

Ændring til faget Natur/teknik Ændringen er gældende fra 1/8 2008 for årgang 2006 og tidligere for ordinær uddannelse i Jelling

Ændring til faget Natur/teknik Ændringen er gældende fra 1/8 2008 for årgang 2006 og tidligere for ordinær uddannelse i Jelling Præambel Natur/teknik har som fag sin kerne i brede naturfaglige og naturfagsdidaktiske spørgsmål/temaer, samt i bevidstheden om naturfaglig almendannelse. Centralt i faget står natur, livsbetingelser,

Læs mere

Undervisningsplan for natur/teknik

Undervisningsplan for natur/teknik Undervisningsplan for natur/teknik Formål for faget Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Biologi C Morten Sigby-Clausen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vintereksamen 2014-15 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF-e Biologi B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/2016, eksamen dec/jan 2015 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe

Læs mere

Årsplan for Marienlystskolen. Biologi i 7.e og 7.b. Udarbejdet af Sussi Harlev Sørensen og Michael Carl Esbensen Årgang 2015/2016

Årsplan for Marienlystskolen. Biologi i 7.e og 7.b. Udarbejdet af Sussi Harlev Sørensen og Michael Carl Esbensen Årgang 2015/2016 Årsplan for Marienlystskolen Biologi i 7.e og 7.b Udarbejdet af Sussi Harlev Sørensen og Michael Carl Esbensen Årgang 2015/2016 Forløb nr. 1. Ferskvand Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser.

Læs mere

Årsplan for Biologi i 7. klasse

Årsplan for Biologi i 7. klasse Årsplan for Biologi i 7. klasse Undervisningen i biologi i 7. klasse, er bygget op som en blanding af klasseundervisning, gruppearbejde og individuel arbejde. Elevernes er medspiller og undervisningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Københavns

Læs mere

Fælles Mål 2009. Teknologi. Faghæfte 35

Fælles Mål 2009. Teknologi. Faghæfte 35 Fælles Mål 2009 Teknologi Faghæfte 35 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 37 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi Faghæfte 35 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 37 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Biologi C Lennart

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2014/2015, eksamen maj/juni 2015 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE

ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE Klasse/hold: 7A Skoleår: 12/13 Lærer: Cecilie Handberg CJ Årsplanen er dynamisk. Dvs. at der i årets løb kan foretages ændringer, og årsplanen er derfor at betragte som

Læs mere

Mad nok til alle, 7.-9.kl.

Mad nok til alle, 7.-9.kl. Mad nok til alle, 7.-9.kl. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Evolution Eleverne kan gengive udviklingen i Jor- 1. Eleven gengiver udviklingen i Jor- Eleven kan undersøge og forklare

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December/januar 13-14 Institution Vestegnen HF VUC Albertslund og Rødovre Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Biologi C Morten Sigby-Clausen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-December 2014 Institution Vestegnens hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Skjern tekniske gymnasium htx Biologi C Carina Lomborg Hold

Læs mere

Naturforvaltning. Dyrevelfærd. Bjerge

Naturforvaltning. Dyrevelfærd. Bjerge Færdigheds- og vidensmål (biologi efter 9. klasse) BIOS C Kulturlandskaber Økologi Naturforvaltning Bjerge Dyrevelfærd Muskler og doping Forurening Affald Evolution psamling Naturfaglige undersøgelser

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2016 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi C Stig Haas

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj 2015 Institution Horsens Hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi C Marianne Erneberg

Læs mere

Spørgsmål nr. 1. Fedme. Spørgsmål nr.2. Sukker som brændstof. Spørgsmål 3. Søens onde cirkel

Spørgsmål nr. 1. Fedme. Spørgsmål nr.2. Sukker som brændstof. Spørgsmål 3. Søens onde cirkel Spørgsmål nr. 1 Fedme skal du analysere fordøjelsessystemets form og funktion med fokus på fordøjelse af fedt. Nævnt kort relevante metoder som bruges til undersøgelse af fedme. Endeligt skal du redegøre

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Jun 2010 Institution Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Biologi B Thomas Haack Den

Læs mere

Eksamensspørgsmål Biologi C - sygeeksamen den 19. december 2013 Hold: 3bbicfh2

Eksamensspørgsmål Biologi C - sygeeksamen den 19. december 2013 Hold: 3bbicfh2 Eksamensspørgsmål Biologi C - sygeeksamen den 19. december 2013 Hold: 3bbicfh2 HF og VUC Nordsjælland. Hillerødafdelingen Lærer: Lisbet Heerfordt, Farumgårds Alle 11, 3520 Farum, tlf. 4495 8708, mail:

Læs mere

Årsplan for 6.klasse i natek 2011-2012

Årsplan for 6.klasse i natek 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 6 Årsplan for 6.klasse i natek 2011-2012 Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge

Læs mere

Biologi. Shiva Qvistgaard Sharifi (SQ) Mål for undervisningen:

Biologi. Shiva Qvistgaard Sharifi (SQ) Mål for undervisningen: Biologi Årgang: 7. årgang Lærer: Shiva Qvistgaard Sharifi (SQ) Mål for undervisningen: Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om organismer, natur, miljø og sundhed med

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Biologi B

Læs mere

Årsplan 2012-2013. 9. årgang Biologi. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

Årsplan 2012-2013. 9. årgang Biologi. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Årsplan 2012-2013 9. årgang Biologi FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden omorganismer, natur, miljø og sundhed med vægt

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

EKSAMENSOPGAVER. Eksamensopgaver uden bilag

EKSAMENSOPGAVER. Eksamensopgaver uden bilag EKSAMENSOPGAVER Eksamensopgaver uden bilag Eksaminator: Morten Sigby-Clausen (MSC) 1. Celler, fotosyntese og respiration 2. Den naturlige å og vandløbsforurening 3. Kost og ernæring 4. DNA og bioteknologi

Læs mere

Vær opmærksomme på, at censor endnu ikke har haft mulighed for at kommentere spørgsmålene, så der kan komme ændringer.

Vær opmærksomme på, at censor endnu ikke har haft mulighed for at kommentere spørgsmålene, så der kan komme ændringer. Eksamensspørgsmål til 3gBioB/V2 (Susanne Dencker) Eksamen d.26.6 og 26.6 2013 Information til eleverne: Nedenfor ses eksamensspørgsmålene uden bilag, som først udleveres når spørgsmålet trækkes. Vær opmærksomme

Læs mere

Prøver Evaluering Undervisning

Prøver Evaluering Undervisning Prøver Evaluering Undervisning Biologi og geografi Maj-juni 2011 Indhold Indledning 2 Formålet med de digitale afgangsprøver i biologi og geografi 2 Biologi 2 Geografi 3 Opgavekonstruktion og parallelopgaver

Læs mere

Delmål og slutmål; synoptisk

Delmål og slutmål; synoptisk Nur/teknik På Humlebæk lille Skole undervises i nur/teknik på 0. 6. klassetrin; i Slusen under betegnelsen Forsøg & Eksperimenter, i Midten under det formelle navn. Udgangspunktet for undervisningens tilrettelæggelse,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Skive-Viborg HF&VUC Hfe Biologi C Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1bic14e 0813 Biologi C, HFE

Undervisningsbeskrivelse for: 1bic14e 0813 Biologi C, HFE Undervisningsbeskrivelse for: 1bic14e 0813 Biologi C, HFE Fag: Biologi C, HFE Niveau: C Institution: VUC Fredericia (607247) Hold: Biologi C enkeltfag Alle Termin: Juni 2014 Uddannelse: HF-enkeltfag Lærer(e):

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj/juni 2011 Institution VUC Sønderjylland Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 Skive

Læs mere

Biologi A stx, juni 2010

Biologi A stx, juni 2010 Biologi A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2015 Institution Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Biologi C Bo

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug. 07- Maj 08 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Silkeborg tekniske skole Htx Biologi C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin december-januar 2017/2018 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HFe Biologi C,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUC Skive-Viborg, Viborg. Hf-e Biologi C Anne

Læs mere

Fagdidaktik Fagdidaktik med udgangspunkt i centrale, eksemplariske problemstillinger fra videnskabsog

Fagdidaktik Fagdidaktik med udgangspunkt i centrale, eksemplariske problemstillinger fra videnskabsog 11.1 Biologi Fagets identitet Biologi i læreruddannelsen handler om, hvordan den studerende kan bruge viden om levende organismer og deres omgivende miljø til at varetage og videreudvikle en varieret og

Læs mere

Undervisningsplan Biologi (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan Biologi (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan Biologi (Peter Skjoldborg) Der undervises i biologi på 7. 9. klassetrin De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Formål for faget Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution HF VUC Thy-Mors Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Biologi C Karsten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes Maj-juni 2010 Teknisk Gymnasium Grenaa HTX-student Biologi C Ejner Læsøe Madsen

Læs mere

Fælles overordnet grundlag for undervisningen i alle naturfagene på Davidskolen

Fælles overordnet grundlag for undervisningen i alle naturfagene på Davidskolen Fælles overordnet grundlag for undervisningen i alle naturfagene på Davidskolen Undervisningen tager udgangspunkt i, at naturen er skabt og opretholdt af Gud, og den tager sigte på at stimulere elevernes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Skjern tekniske gymnasium htx Biologi C Helle Clausen Hold Klasse

Læs mere

Årsplan 4. Årg. 2010-2011. Trinmål for faget natur/teknik efter 6. Klassetrin. Den nære omverden. Den fjerne omverden

Årsplan 4. Årg. 2010-2011. Trinmål for faget natur/teknik efter 6. Klassetrin. Den nære omverden. Den fjerne omverden Årsplan 4. Årg. 2010-2011 Trinmål for faget natur/teknik efter 6. Klassetrin Den nære omverden Beskrive, sortere og anvende viden om materialer og stoffer og deres forskellige egenskaber samt det levende

Læs mere

Årsplan for biologi i 7. klasse 17/18

Årsplan for biologi i 7. klasse 17/18 Årsplan for biologi i 7. klasse 17/18 Formålet med faget: Eleverne skal i faget biologi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan biologi og biologisk forskning i samspil med de

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august juni 2015-2016 Institution Uddannelse Lærer(e) HTX, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg htx Biologi;

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014-15 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) stx Biologi C Liat Romme

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2016/2017, eksamen december 2016 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 Skive

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vintereksamen 2014 Institution Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Biologi C Marie Gottschalk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Biologi C Nanna Danneskiold-Samsøe

Læs mere

Biologi 7. klasse 2011/2012

Biologi 7. klasse 2011/2012 Biologi 7. klasse 2011/2012 Ca. 40 lektioner Årsplanen tager udgangspunkt i læseplanen for biologi på Esajasskolen. Det fremgår af afkrydsningslisten på de følgende sider, hvilke trinmål der vil blive

Læs mere

Bioteknologi A htx, august 2017

Bioteknologi A htx, august 2017 Bilag 54 Bioteknologi A htx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Bioteknologi er teknologisk udnyttelse af biologiske systemer til bl.a. forskning, analyse, produktion, miljøbeskyttelse og

Læs mere

BIOLOGI. Mad nok til alle. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Evolution

BIOLOGI. Mad nok til alle. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Evolution BIOLOGI Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Evolution Eleven kan undersøge og forklare organismers tilpasning til levesteder Eleven kan forklare organismers tilpasning som reaktion

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution VID Gymnasier htx Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Biologi C Lennart Degn

Læs mere

Årsplan 2013/2014. 6. ÅRGANG Natur/Teknik. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

Årsplan 2013/2014. 6. ÅRGANG Natur/Teknik. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG Natur/Teknik FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen i Natur/teknik er at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

Grundbog: Falkenberg, H. m.fl. 2014. BioAktivator (i-bog). Systime, 1. udg., 1. opl.

Grundbog: Falkenberg, H. m.fl. 2014. BioAktivator (i-bog). Systime, 1. udg., 1. opl. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/2016, eksamen maj/juni 2016 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Årsplan for biologi og geografi i 7. klasse 2013-14

Årsplan for biologi og geografi i 7. klasse 2013-14 Årsplan for biologi og geografi i 7. klasse 2013-14 Uge Emne og materialer Mål og aktiviteter Øvrige arrangementer 33 Introuge Første skoledag mandag d. 12. august kl. 8:30-11:45 34 Biologi Mad og sundhed

Læs mere

Årsplan for faget:! Biologi 9. Klassetrin Skoleåret!2013/14 Lærer:!! Martin Svinkløv

Årsplan for faget:! Biologi 9. Klassetrin Skoleåret!2013/14 Lærer:!! Martin Svinkløv Årsplan for faget:! Biologi 9. Klassetrin Skoleåret!2013/14 Lærer:!! Martin Svinkløv Mål og indhold for Biologi i 9. klasse 2013/14 på Øse Efterskole: Overordnede formål og værdier Denne årsplan for 9.

Læs mere

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indledning Emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Biologi B Torben

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2014/2015, eksamen maj/juni 2015 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Natur/Teknik. Beskrivelsen og forklaringen af hverdagsfænomener som lys, lyd og bevægelse.

Natur/Teknik. Beskrivelsen og forklaringen af hverdagsfænomener som lys, lyd og bevægelse. Natur/Teknik Naturteknik faget indeholder fire kerneområder: 1. Den nære omverden. 2. Den fjerne omverden. 3. Menneskets samspil med naturen. 4. Arbejdsmåder og tankegange. Den nære omverden: Kende forskellige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Skive-Viborg HF&VUC Hfe Biologi C Pernille Kirstine

Læs mere

Undervisningsplan for faget biologi:

Undervisningsplan for faget biologi: Undervisningsplan for faget biologi: De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: De levende organismer og deres omgivende natur Miljø og sundhed Biologiens anvendelse Arbejdsmåder og tankegange Formål

Læs mere