Læreplan for Religion og filosofi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læreplan for Religion og filosofi"

Transkript

1 Læreplan for Religion og filosofi *********** A: Formål og Introduktion

2 A2 Religion og filosofi - december 2004

3 Formålet for undervisningen i religion og filosofi (Jf. 22 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål for folkeskolens fag og fagområder.) Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig viden om og forståelse af kristendommen og den inuitiske religion. Eleverne skal have kendskab til de forskellige verdensreligioner samt andre religiøse livsanskuelser og filosofiske retninger. Eleverne skal opnå indblik i det etiske grundlag for forskellige menneskesyn. Desuden skal eleverne tilegne sig viden om den grønlandske missions- og kirkehistorie. Stk. 2. Undervisningen skal give forudsætninger for, at eleverne kan udvikle forståelse for grundlæggende religiøse og etiske livsspørgsmål, der omhandler forholdet til andre mennesker og til dem selv. Eleverne skal opnå indsigt i, hvordan menneskesyn, livssyn, natur- og kultursyn samt verdensforståelse påvirker og udvikler deres personlighed og valg i tilværelsen. Stk. 3. Undervisningen skal belyse, hvorledes den religiøse dimension har betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og for forholdet til andre mennesker. Undervisningen skal medvirke til at støtte og udvikle elevernes evne til dialog med mennesker, der har en anden tro eller et andet livssyn. Stk. 4. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne opnår forståelse af kristendommens særlige betydning for den grønlandske kultur. Undervisningen skal endvidere medvirke til, at eleverne udvikler forståelse for andre religioners og livsanskuelsers betydning som kulturarv og som en vigtig forudsætning for tro, moral, samfundssyn og livstolkning. Eleverne skal opnå indsigt i, hvordan forskellige samfund og kulturer bygger på religiøse eller filosofiske opfattelser og værdier. Bemærkninger til og uddybelse af formålet Det overordnede formål for religion og filosofi er at give kendskab til og indsigt i, at alle mennesker berøres af livsspørgsmål, som ikke umiddelbart kan besvares med et ja / nej, eller hvor svaret ikke umiddelbart giver sig i en facitliste. Kundskabsmæssigt kan progressionen i faget ses som en tiltagende fordybelse i de religiøse erfaringer, filosofiske standpunkter og etiske og moralske vurderinger, som mennesker gennem og tiderne har gjort sig. Desuden ligger der i formålsbeskrivelsen et ønske om at bidrage til og understøtte elevernes alsidige personlige udvikling ud fra de spørgsmål, som de selv stiller til tilværelsen. Religion og filosofi - december 2004 A3

4 Fagets formål er opdelt i fire afsnit, som fra hver sit udgangspunkt belyser den religiøse dimension i menneskers liv. Grundlæggende er det vigtigt at vide noget om, hvad mennesker tror på, hvilke livssyn, de har, og hvordan tro og livssyn praktiseres. Formålets første afsnit omhandler derfor, hvorledes læringen kan bidrage til, at eleverne får videreudviklet færdigheder, herunder et sprog, så de magter at samtale om livets store spørgsmål. Formålets andet afsnit belyser vigtigheden af, hvorledes de mange syn på tilværelsen påvirker mennesker i deres livsvalg. De hører til basiselementerne, når det enkelte menneske skal finde sin identitet som individ i et givent samfund. Formålets tredje afsnit beskriver sammenhængen mellem menneskets socialitet og den religiøse dimension som en indgang til fordomsfri dialog om dette aspekt. Det er vigtigt, at eleverne får en baggrundsviden om andre menneskers tro og livssyn. Formålets fjerde afsnit perspektiverer med en særlig vægt på indsigt i det nutidige grønlandske tros- og livssynsgrundlag, altså det kristne livssyn, hvorledes dette grundsyn påvirker kultur og samfund bredt forstået. Samtidig skal eleverne gøres bekendt med kulturer og samfund, som forvalter deres tilværelse på et anderledes værdigrundlag. I sammenlignende analyser identificeres ligheder og forskelle inden for de forskellige kulturer. Uddybende kan formålet også opdeles således: Intellektuelt Eleverne skal opnå viden om religioner og filosofiske standpunkter som et grundlæggende fagligt fundament, samt erhverve sig færdigheder i at samtale om og stille spørgsmål til tilværelsen ud fra forskellige kriterier og udgangspunkter. Åndeligt Eleverne skal bevidstgøres om, at menneskets tilværelsesforståelse primært hænger sammen med tradition, tydning og valg; altså at den religiøse dimension i tilværelsen har med tro og overbevisning at gøre, samt at personlige værdier grunder sig i ikke-beviselige antagelser. Det åndelige aspekt indebærer også en færdighed i at betjene sig af og forstå en mytisk-poetisk sprogbrug, der giver dybde i tilværelsen. Etisk og moralsk Eleverne skal vinde fortrolighed med, at etiske og moralske udsagn dækker over nogle grundholdninger, som mennesker bevidst eller ubevidst erhverver sig. Der er derfor vigtigt, at eleverne aktivt inddrages i samtaler om egne og fælles værdier og gives et sprog til selv at formulere adfærdsformer i forhold til sig selv, medmennesket, omverdenen og naturen. Socialt Elevernes sociale adfærd er en afspejling af, hvilke holdninger de mødes med. Samspillet mellem adfærd og et givent samfunds ritualer og symboler må derfor synliggøres, som led i en dybere forståelse af samfundets skrevne og uskrevne regler og retningslinier. Følelsesmæssigt Eleverne skal stifte bekendtskab med tilværelsens forunderlighed og uforudsigelighed, så der opstår en forståelse og accept af livets muligheder, men også af dets begrænsninger. Tilværelsens grundvilkår og dilemmaer må præsenteres i samspil mellem de erfaringer som undervisere og elever har gjort sig. A4 Religion og filosofi - december 2004

5 Æstetisk / musisk Det ikke-sproglige udtryk appellerer ofte kraftigere end ord. Elevernes erfaringer med ikkesproglige udtryk og oplevelser med musik, billeder og anden musisk aktivitet anvendes som instrumenter til at opbygge fællesskaber og give eleverne en stadig dybere indsigt i det emotionelle univers. Fagets placering Faget er obligatorisk på alle klassetrin i skoleforløbet, og løst fra enhver konfessionel binding er fritagelse for faget ikke mulig. De nye rammer for faget med et ændret syn på fagets selvforståelse fordrer en anderledes tilgang hertil ikke mindst i forbindelse med tværfaglige længerevarende undervisningsforløb. Dette beror på fagets muligheder som katalysator og for samarbejdsmuligheder med de øvrige fag. Sprogfagene og religion/filosofifaget kan til gensidig nytte anvende fortolknings- og analysemodeller i tekstlæsninger. Naturfagene og filosofidisciplinen kan i et frugtbart samarbejde afsøge emner om livets oprindelse og udvikling. Eksempler på samfundsfags, fagområdet personlig udviklings, og de musiske fags berøring med menneskers religiøse liv og livsanskuelser ses på mange felter, da religion i høj grad har præget og præger kultur- og samfundsforhold. Fagets selvforståelse Ved Grundlovsændringen i 1953 blev kirke og skole adskilt som to selvstændige institutioner på det formelle plan. Den grønlandske skole og den grønlandske folkekirke er således to forskellige institutioner, som hver især har sin veldefinerede opgave. Kirken skal forkynde kristendom til sine medlemmer, som i rituel og trospraktisk forstand har bekendt sig dertil. Skolens religionsundervisning har en anden opgave. Skolens læring skal give et grundlæggende kendskab til tilværelsens religiøse og filosofiske dimensioner, ud fra de tilværelsesspørgsmål mennesker til alle tider har stillet sig. Og dette skal ske uden skelen til den fremherskende konfessionelle egenart, og være for alle folkeskolens elever uanset deres trosmæssige tilhørsforhold. Eleverne bør gennem en moralsk og etisk dimension vokse op i et fordomsfrit skolemiljø, hvor de bliver udfordret af de spørgsmål, som de selv og andre stiller. Faget stiller sig til rådighed for eleverne med en åben og fordomsfri dialog uden bekendelsesmæssige bindinger. Faget skal bidrage til, at eleverne opnår indsigt i og respekt for andres tros- og livssyn. Faget bør fremme forståelse og tolerance for mangfoldigheden i religiøse og moralske samt etiske spørgsmål, men også stimulere til bevidste holdninger med hensyn til elevernes egne forankringer i værdier og faktorer, som påvirker deres tilværelse. I gavnlig hensyntagen til skolens overordnede formål, som stiller eleven i centrum, er fagets vigtigste funktion, at eleven kan finde identitet som individ og som aktiv medspiller i fællesskabet i og uden for skolen. Faget har altså en bred vifte af funktioner: at formidle tradition, at opbygge identitet og at give mod og indsigt til dialoger om livsspørgsmål ud fra elevens egne forudsætninger. Religion og filosofi - december 2004 A5

6 Lærerrollen Et ændret syn på fagets læringsmål og arbejdsmetoder stiller anderledes krav til underviserne. Det er vigtigt for læreren at gøre sig klart, at børns religiøse søgen ikke begynder med en religions troslære, men tager udgangspunkt i elevernes egne livsproblemer. Erfaringen viser, at f.eks. en bibelcentreret undervisning i kristendomskundskab hos børn og unge ofte afføder en forestilling om, at det religiøse liv er noget isoleret, og dermed opfattes som løsrevet fra andre livssammenhænge. Den metodiske tilgang må derfor tage afsæt i en åbenhed hos underviseren. Denne må turde gå med på legen og gøre elevernes udgangspunkt til sit eget, og derfra inspirere dem til at arbejde videre. Metodikken baserer sig derfor på en bevægelse fra elevernes søgen til en dybere undersøgelse af et givent emne. Eleverne må præsenteres for, hvorledes andre har forsøgt at vinde dybere indsigt på området og ud fra denne proces har fundet sig en personlig stillingtagen og holdning til tilværelsen. Hvis eleverne spørger om, hvad bøn er, har spørgsmålet et dybere lag end blot at lære dem fadervor. Tages der derimod udgangspunkt i, hvornår vi ønsker os noget eller beder om noget, bliver eleverne udfordret til at eftertænke, i hvilke situationer vi bruger bønnens sprog. Og så åbnes der et perspektiv for at beskrive, at bønner kan antage mange forskellige former: råb om hjælp, at blive befriet, takke osv. Og det giver underviseren en mulighed for at demonstrere, at bønnens sprog også kan udtrykke en livstolkning og samtidig angiver en forståelse af sig selv og andre. På mellemtrinnet og ældstetrinnet kan denne indsigt suppleres med autentiske bønner fra forskellige religioner, som viser hvem denne religions gud er, og hvad indholdet i disse bønner siger om forholdet mellem denne religions tilhængere og deres Gud. Brugsanvisning til læreplanen Læreplanen er opstillet i fire spalter, som vist i nedenstående figur Forslag til undervisningsmaterialer Læringsmål Forslag til undervisningen Forslag til evaluering Kategori 1 5 Kategori 1 5 I denne spalte anføres de obligatoriske læringsmål for faget delt op i 5 kategorier: Kristendomkundskab Inuitisk Religion Andre religioner og livsanskuelser Filosofi og etik Æstetik I denne spalte anføres forslag til undervisningsaktiviteter, -forløb og -metoder i relation til de enkelte læringsmål eller grupper af læringsmål. Forslagene skal ses som eksempler på, hvordan der kan arbejdes med de pågældende læringsmål, og er udelukkende vejledende. o o o o I denne spalte anføres forslag til evalueringen ud fra læringsmålene i 1. spalte. Forslagene skal ses som eksempler på, hvordan der kan evalueres ud fra de pågældende læringsmål, og er udelukkende vejledende I denne spalte anføres forslag til undervisningsmaterialer såvel materialer til elevernes brug som vejledende materialer til lærerens brug. Forslagene skal ses som eksempler på, hvilke typer af materialer, der kan anvendes i arbejdet, og er udelukkende vejledende A6 Religion og filosofi - december 2004

7 Læringsmålene Læringsmålene står anført i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål for folkeskolens fag og fagområder. Læringsmålene er således ligesom trinformål og fagformål fastsat af landsstyret og angiver obligatoriske, nationale standarder for undervisningens indhold. Læringsmålene skal danne udgangspunkt for udvælgelsen af indholdet i undervisningen, og dermed også for evalueringen af elevernes udbytte heraf. Læringsmålene er alle angivet som endemål for trinnet og er formuleret som afslutninger af den indledende sætning: Ved afslutningen af ældstetrinnet forventes det, at eleverne. Læringsmålene for alle tre trin er inddelt i 5 kategorier: - Kristendomskundskab. (på mellemtrinnet med underkategorierne: bibelkundskab, kristendommens historie og indflydelse og nutidig kristen livstolkning og historie). - Inuitisk Religion. - Andre religioner og livsanskuelser. - Filosofi og etik. - Æstetik. Læringsmålenes formulering tilstræber en progression i viden, indsigt og færdigheder fra yngstetrinnet til ældstetrinnet, hvilket anskueliggøres nedenfor i den synoptiske opstilling. Den skematiske opdeling af læringsmålene i kategorier inden for de enkelte trin tjener kun som oversigt for underviseren, mens den faktiske undervisning i størst mulig grad bør forsøge at præsentere de forskellige kategorier som sider af det enkelte undervisningsemne. Kategorierne skal således ikke opfattes som adskilte i læringsprocessen. I videst mulig omfang bør stof hentet fra de forskellige kategorier indgå samlet i undervisningsforløbene. Som et eksempel herpå kunne nævnes et undervisningsforløb i emnet: religiøse fester. Her er det undervisernes opgave at præsentere et oplæg, som medtager oplysnings- og undervisningsstof fra alle fagets kategorier. Religion og filosofifaget synes umiddelbart at være meget omfattende i sit sigte og fagområde set i forhold til de hidtidige gældende vejledende læseplaner. Det er faktisk ikke tilfældet, men grunder sig på en mere detaljeret beskrivelse af sigtet med undervisningen og ikke mindst beskrivelsen af evalueringen af elevernes udbytte af undervisningen. Læringsmålene udtrykker som helhed et ønske om at give eleverne et grundlag for personlig og ansvarlig stillingtagen over for medmennesker og naturen gennem mødet med forskellige former for livs- og tilværelsesspørgsmål, som findes i forskellige religioner og livsopfattelser. Kort sagt drejer det sig om at integrere livsoplysning og livslæring som en vigtig dimension til forståelse af, hvad væren er. Under den vinkel kan underviserne præsentere de enkelte religioners og livsanskuelsers kommentarer og holdninger til det givne emne. Ældstetrinnets læringsmål har samme todelte struktur i afsnittet om kristendommen som ved de to forrige trins læringsmål. I en mere indgående behandling ses på kristendommens fremtrædelsesformer i både et historisk og et samfundsmæssigt perspektiv. Kendskabet til tekster fra både Det gamle og Det ny Testamente udvides i forhold de to forrige trin, således at genrekendskabet og elevens selvstændige forholden sig til teksternes funktion og indhold udvides betragteligt. Arbejdet med billedstof udvides nu til ikke blot at indeholde billeder fra den kristne kirkes forskellige perioder frem til nutiden, men også andre billedgenrer som moderne fotokunst, musikvideoer og andre levende billeder, som hertil bør analyseres mere systematisk end tidligere. Man kan sige, at elvernes fokus skærpes og udvides. Religion og filosofi - december 2004 A7

8 Kristendommens særlige betydning som traditionslag i det grønlandske samfund præsenteres som nedslag i historiske perioder af særlig vigtighed, således at eleverne får en fornemmelse af de faktorer, der har ført den lutherske kristendom til Grønland. Hertil anskueliggøres kulturelle konflikter i forbindelse med kristendommens indførelse i Grønland og den senere missionshistorie. Der ønskes et fortsat studiearbejde af forholdet mellem luthersk evangelisk kristendom, fri menigheder og katolicisme ud fra forskelle, som eleverne allerede har stiftet introducerende kendskab til på mellemtrinnet. Kristendommens betydning for den enkelte tages op som en drøftelse af, hvorledes kristendommen ytrer sig om menneskelige grundvilkår. I denne drøftelse inddrages det moralske og etiske aspekt, så elevernes egne spørgsmål til tilværelsen bliver rammen om samtalerne. I forhold til de to tidligere trin forventes eleverne mere aktivt selv at opstille moralske og etiske leveregler til bestemmelse af, f.eks. hvad et godt liv er, samt at kende til filosofihistoriske nøglebegreber og analyserende perspektiveringer. Beskæftigelse med bibelske tekster indeholder på trinnet en mere dybtgående tilgang, således at genrer i den bibelske litteratur kan bestemmes og kristendommens hovedstrømninger i et vist omfang bliver klarere for eleverne, og at de nu mere selvstændigt forventes at kunne forholde sig til teksternes funktioner og indhold. Når enkeltemnet taler herfor kan de bibelske fortællinger og de inuitiske sagn og myter, samt andre religioners fortællinger formidles sideløbende, så eleverne kan identificere ligheder og forskelle i skabelses-, livs- og menneskesyn. På dette trin kan eleverne ved besøg på museer, kirker og gennem Internettet interaktivt gøres fortrolig med de forskellige religioners rekvisitter (genstande som bruges i de forskellige ritualer og gudstjenester). Den filosofiske dimension på ældstetrinnet udbygger de høstede indsigter på de to tidligere trin. Derud over kan der i samarbejde med især sprogfagene fokuseres på sprogets mange muligheder og anvendelsesmuligheder, herunder dramatiske, skriftlige, verbale, nonverbale og musiske udtryk. Forskellen mellem moral og etik skal stå eleverne klar, som et udgangspunkt for, at de er deres ansvar i deres lokalsamfund, som borger i Grønland og som individ blandt 6. milliarder mennesker på kloden bevidst. Den æstetiske kategori en for ældstetrinnets vedkommende kendetegnet ved, at eleverne selv gennem emnevalg gerne inspireret fra de øvrige kategorier præsenterer deres egne opfattelser af den religiøse dimension i tilværelsen. Det kan ske som ferniseringer, Power-Point-visninger, dramatiseringer eller musiske udtryk. Det ses ofte, at skoler eller klasser bruger Internettet til at formidle deres kunstneriske udtryk, og på den måde får et mod- og medspil fra andre, som beskæftiger sig med samme til fælles inspiration. Forslag til undervisningen Forslag til undervisningen beskriver forskellige undervisningsmetoder og -aktiviteter og i enkelte tilfælde også egentlige afsluttede undervisningsforløb, som kan anvendes i arbejdet med at nå læringsmålene. Der er ikke i alle tilfælde et én til én forhold mellem læringsmål og undervisningsforslag. Til nogle af læringsmålene er således anført flere forslag, mens andre undervisningsforslag dækker flere læringsmål. Forslagene til undervisningen er ikke udtømmende, men skal forstås som vejledende eksempler på og ideer til, hvordan undervisningen kan tilrettelægges. Som nævnt ovenfor angiver læringsmålene, hvilken viden og hvilke færdigheder eleverne forventes at have tilegnet sig efter afslutningen af hvert trin. Forslagene til undervisningen er kun i begrænset omfang differentieret i forhold til de enkelte alderstrin inden for det pågældende trin. Det er således op til skolen og den enkelte lærer at formulere delmål for undervisningen inden for det enkelte trin og tilpasse undervisningsforløbene i forhold til elvernes alder og forudsætninger i øvrigt. Det skal understreges, at forslagene udelukkende er vejledende, og det er således helt op til den enkelte lærer ud fra egne erfaringer og vurderinger at udvælge i, tilpasse og supplere de anførte arbejdsformer eller at erstatte dem med helt andre. A8 Religion og filosofi - december 2004

9 Forslag til evalueringen Også for evalueringsforslagenes vedkommende gælder det, at der kan være et eller flere forslag til et læringsmål og et forslag, der dækker flere læringsmål. Evalueringsforslagene kan have generel karakter eller være mere direkte rettet mod det/de anførte forslag til undervisningen. Der er dog i alle tilfælde en direkte forbindelse med læringsmålene. Forslagene til evalueringen skal på linie med forslagene til undervisningen betragtes som vejledende eksempler og ideer. En del af evalueringsforslagene består i en simpel opregning af, hvad læreren skal være opmærksom på, mens andre i højere grad inddrager elevernes respons gennem en aktivitet eller svar på spørgsmål o.l. Forslag til undervisningsmaterialer De anførte forslag til undervisningsmaterialer er både til brug for læreren selv og til brug for eleverne. Alle relevante grønlandske udgivelser er søgt medtaget. Herudover skal det understreges, at der i udvælgelsen af de øvrige materialer ikke er foretaget en sammenlignende vurdering af de enkelte forlagsudgivelser. De anførte materialer skal således ses som eksempler på de typer materialer, der skønnes anvendelige, og angivelserne er på ingen måde et udtryk for, at den pågældende udgivelse vurderes som værende af højere kvalitet end andre tilsvarende materialer. Materialeangivelserne skal derfor heller ikke betragtes som udtømmende, og skolerne og de enkelte lærere opfordres til selv at foretage materialesøgninger for løbende at ajourføre skolens materialesamling til faget. Religion og filosofi - december 2004 A9

10 Læringsmålene for religion og filosofi på alle tre trin Ved afslutningen af yngstetrinnet forventes det, at eleverne Bibelkundskab kender til hovedindholdet og personerne i de vigtigste fortællinger i Bibelen, fortrinsvis Det Gamle Testamente kender nogle grundlæggende bibelske billeder og symboler Ved afslutningen af mellemtrinnet forventes det, at eleverne Kristendomskundskab Bibelkundskab har et bredere kendskab til Det Ny Testamente og andet bibelsk fortællestof har kendskab til Bibelens betydning for og indflydelse på mennesker og samfund frem til nutiden har viden om kristne symboler og billeder Ved afslutningen af ældstetrinnet forventes det, at eleverne Bibelkundskab kender Bibelens forskellige genrer, dens kernetekster og mulige tolkninger heraf Nutidig kristen livstolkning og historie kender til kirkers indretning og funktion og kender nogle vigtige salmer kender de vigtigste kirkelige højtider, skikke, ritualer, symboler og musik, som anvendes i den grønlandske kirke har indblik i andre kristne samfunds traditioner og karakteristika har fået et begyndende indblik i kristendommens menneske- og livssyn Kristendommens historie og indflydelse har kendskab til kristendommens historie frem til 1721, herunder dens vej til Grønland har en begyndende indsigt i forskellene mellem protestantisme og katolicisme Nutidig kristen livstolkning og historie har kendskab til hovedtrækkene i kristendommens tros- og livssyn med særlig vægt på det lutherske grundsyn Kristendommens historie kender hovedlinierne i kristendommens historie frem til i dag har nogen kendskab til konflikter omkring kristendom fra de første menigheder frem til nutiden Nutidig kristen livstolkning og historie har indsigt i forskellige kristne trosretninger ud fra bibelsyn, ritualforståelse og kirkelig organisering, samt hvilke menneske- og livssyn, der danner basis for deres forskellighed. kender grønlandske myter og sagn samt illustrationer i tilknytning hertil har fået et begyndende indblik i grønlandske myter og sagns menneske- og livssyn Inuitisk Religion har et dybere indblik i inuitiske myter og sagn, som formidler viden om det inuitiske menneske- og livssyn samt verdensforståelse har kendskab til de inuitiske ritualer, tabuer og symboler kan vurdere og anvende den inuitiske religion og kultur som et element for personlig identitet, selvværd og åndelig vækst A10 Religion og filosofi - december 2004

11 Ved afslutningen af yngstetrinnet forventes det, at eleverne kender til andre religioners skabelsesberetninger og symboler har et begyndende indblik i andre religioners menneske- og livssyn samt andre livsanskuelser Ved afslutningen af mellemtrinnet forventes det, at eleverne Andre religioner og livsanskuelser har kendskab til forskellige naturreligioners myter, sagn, ritualer samt menneske- og livssyn har kendskab til jødedommens og islams menneske- og livssyn, som det udfoldes i trosbekendelser og troslære, religiøse fester, ritualer og symbolsprog Ved afslutningen af ældstetrinnet forventes det, at eleverne har et overordnet indblik i hinduisme, buddhisme og islam, især med henblik på menneske- og livssynet, set i relation til kristendommen har et vist indblik i religioners og livsanskuelsers særegenhed gennem sammenlignende analyser har nogen kendskab til nyreligiøse strømninger og deres betydning for nutidens forståelse af tilværelsen har kendskab til filosofisk tænkning i form af samtale om livsspørgsmål hentet fra hverdagen har nogen kendskab til, at mennesker til alle tider har søgt at forstå og forklare tilværelsens sammenhænge har videreudviklet evnen til at skelne mellem godt og ondt har udviklet en bevidsthed om forskellen mellem mit og dit og mellem egne og andres ønsker og behov har videreudviklet en forståelse og respekt for det skabte har videreudviklet evnen til at give og modtage kærlighed, tryghed og tillid har indblik i og kreativt arbejdet med tilværelsens religiøse dimension i billeder, i drømme, i musikken, i dramatisk form, i leg og anden kunstnerisk udfoldelse Filosofi og etik har kendskab til forskellige filosofiske ideer og videnskabelige menneske- og livssyn, som de bl.a. kommer til udtryk i hverdagen har indblik i og erfaring med at anvende sproget som forstands- og mytesprog har videreudviklet evnen til at skelne mellem godt og ondt har udviklet evne til at skelne mellem personlig moral og fælles etik har videreudviklet en ansvarsbevidsthed med et lokalt, nationalt og globalt udsyn har videreudviklet evnen til en selvstændig stillingtagen Æstetik har indblik i religioners og andre livsanskuelsers betydning for kunstnerisk og kreativ udfoldelse har arbejdet kreativt med den religiøse dimension i billeder, musik, sang, drama og drømme kender de vigtigste moderne filosofiske, psykologiske og naturvidenskabelige teorier om og tolkninger af tilværelsen kan anvende logiske argumenter for og imod egne og andres synspunkter kan gøre sig etiske overvejelser om den naturvidenskabelige udvikling, kender til menneskerettighederne og baggrunden herfor kan anvende etiske argumenter for og imod andres synspunkter og holdninger omkring tilværelsens vigtigste spørgsmål har videreudviklet og arbejdet med deres æstetiske syn gennem præsentation af religiøse kunstneriske udtryk Religion og filosofi - december 2004 A11

12 A12 Religion og filosofi - december 2004

13 Læreplan for Religion og filosofi *********** B: Læringsmål og forslag til undervisningen, evaluering og undervisningsmaterialer

14 Læringsmål Bibelkundskab kender Biblens forskellige genrer, dens kernetekster og mulige tolkninger heraf Kristendomskundskab Forslag til undervisningen Eleverne gøres fortrolige med et udsnit af Biblens enkelte skrifter fra såvel det gamle, som det ny testamente, der indeholder skrifter, som repræsenterer adskillige litterære genrer. Brug salmer i den grønlandske salmebog til at vise, hvorledes bibelske tekster kan være udgangspunkt for digtning. Giv eksempler fra det dagligdags grønlandske sprog, hvor bibelske talemåder eller eksempelfortællinger har vundet indpas. Diskutér eksemplernes nuværende betydning og find den oprindelige sammenhæng i bibeludgaven. Gennemfør i samarbejde med sprogfagene et tværfagligt forløb, der anskueliggør og giver konkrete eksempler på, hvorfor mennesker anvender forskellige litterære genrer til at tale om gudsforhold og religiøse overvejelser. Det kan dreje sig om bibelske myter, (martyr-)legender, prædikener (fx Bjergprædiken), lovtekster (fx Moseloven, De 10 Bud), historisk stof, lignelser, eksempler, undergerninger, bøn og liturgi (fx nadver). For at inddrage eleverne i de bibelske tekster lader man dem arbejde på computer med Det danske Bibelselskabs adventurespil : På ekspedition i Bibelen. Har man ikke cd-rommen eller computere til rådighed, kan man anvende lærerhåndbogen, hvor man på side kan kopiere spørgearkene med domsafsigelserne for Guds Pagt med Abraham, sagen om Isaks ofring, sagen om Jakob og Laban, sagen om førstefødselsretten og sagen om Josef og hans brødre. Syng nogle salmer fra den grønlandske salmebog, og tal derefter med eleverne om indholdet, sproget, poesien og teologien. Vælg fx salmer, som er indeholdt i et tema, som fx morgen- & aftensalmer eller julesalmer. De forskellige kristne trosretninger, med særlig vægt på dem, der findes i Grønland, gennemgås. Besøg efterfølgende repræsentanter for de pågældende trosretninger, hvor eleverne på forhånd har planlagt de spørgsmål, de gerne vil have besvaret. B2 Religion og filosofi - december 2004

15 Bibelkundskab Forslag til evaluering Kristendomskundskab Forslag til undervisningsmaterialer Generelt om evaluering i alle fagets kategorier: Evalueringsmåder kan ofte samtidig være velegnede undervisningsmetoder og omvendt. Skal elevens undervisningsforløb have værdi som en evaluering af elevens forståelse af det gennemgåede stof, må læreren være opmærksom på, om billedet /dramaet / collagen udtrykker en forståelse hos eleven for det, der var målet med undervisningsforløbet. Det er vigtigt efterfølgende at samtale med eleven om arbejdet og elevens egen vurdering heraf. Lad eleverne oprette en portfolio over deres arbejder, tegninger, resultater m.v., som kan følge den enkelte elev gennem hele skoleforløbet. Her er eleverne selv med til at evaluere deres læringsmål og progressionen i dem. Ved afslutningen af længere samlede forløb samt i forbindelse med skole/hjem-- samtaler fortages en evaluering ved at lade eleverne vise og fortælle om deres materiale fra portfolioen. Læg her mærke til, hvordan eleverne begrunder, hvad de synes, der er godt og mindre godt. Lad eleverne i grupper diskutere Bibelens forskellige genrer med det formål at finde de karakteristiske træk fra hver enkelt genre. Læg mærke til om eleverne har fået fat i, hvad de forskellige genrers karakteristika rummer. I evalueringen drages der paralleller til i dag. Læg mærke til, om eleverne er i stand til at argumentere for og imod, og om de kan uddrage de etiske budskaber af de bibelske tekster. Man kan i evalueringen sammenligne sprog og indhold, tekst og melodi, eller man kan vælge at arbejde mere kunstnerisk ved fx at male et billede, der rummer noget af indholdet af en salme, eller man kan lade eleverne skrive en ny salmetekst, som med elevernes egne ord udtrykker deres trosforestillinger. Efter besøget evalueres sammen med eleverne, om de fik svar på det, som de gerne ville have svar på, om deres spørgeteknik og formuleringer blev opfattet korrekt. Baggrunds- og grundmaterialer til læreren: Gert Halbäck o.a.: Gads Bibelleksikon, Carsten Høgh: Eventyrleksion, Rosinante Det gamle Testamente: Per Bilde: En religion bliver til: en undersøgelse af kristendommens forudsætninger og tilblivelse indtil år 110, 2. udgave 2003, forlaget Anis. Mogens Müller og John Strange: Det gamle Testamente i jødedom og kristendom. Institut for Bibelsk Eksegese, Københavns Universitet Niels Hyldahl: Den ældste kristendomshistorie, Museum Tusculanum Niels Peter Lemcke: Det gamle Israel: det israelitiske samfund fra sammenbruddet af bronzealderkulturen til hellenistisk tid. Forlaget Anis 2. udg Det nye Testamente: Birgitte Graakjær Hjort: Det nye Testamente om verden: om politiske, religiøse og filosofiske forhold på Det nye Testamentes Tid, Århus Universitets forlag Svend Lindhardt/Bente Lund: Da Gud slog i bordet, Gyldendal undervisning 1998, ISBN Per Jensen / Henrik Mossin: I sprogets spejl, Systime 1996; ISBN: Asger Sørensen: Om kristendommen; Gyldendal undervisning 1995; ISBN: Svend Bjerg: Den kristne grundfortælling, Aros John Piper. The Passion of Christ. 50 grunde til at Jesus måtte dø. Forlaget Scandinavia Religionsmødet: Henning Nørhøj: Mødet mellem religionerne; Religionspædagogisk Center 1995; ISBN Steen Skovsgaard: Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? Forlaget Unitas Steen Skovgaard (red.): Kristendom og islam: en mosaik fra Stiftsudvalget vedrørende Islam/ Kristendom i Århus Stift. Forlaget Skovgaard Hans Jørgen Frederiksen: Den katolske kirke i kunstens spejl, Systime Safet Bektovic: Kulturmøder og religion, Forlag Museum Tusculanum interviews med unge med forskellig etnisk baggrund fra Københavnsområdet sammenlignes de kristne og muslimske unges identitetsdannelse. Abrahams børn. Danmarks Kirkelige Mediecenter Lars-Henrik Schmidt o.a.: Kristendomskundskab Livsoplysning Gyldendal Bo Lundgaard & Søren Østergaard (red.): Teenagere & tro II - et studie i danske teenageres tro og værdier. Forlaget Youth Resources, København Den grønlandske Bibel, Biibili; DDB Tussiaatit, Ministeriet for Grønland, Her kan findes undervisningseksempler fra forskellige skole/kirkesamarbejder og få en virtuel rejse rundt i en dansk middelalderkirke. Religion og filosofi - december 2004 B3

16 Læringsmål Kristendommens historie kender hovedlinjer i kristendommens historie frem til i dag har nogen kendskab til konflikter omkring kristendommen fra de første menigheder frem til nutiden Forslag til undervisningen Fortæl eleverne om, og arbejd sammen med dem om belysning af følgende spørgsmål: B Hvordan så de første menigheder i oldkirken på forholdet mellem jødekristne og hedningekristne? B Hvad gjorde Paulus for at få grækerne til at tro på den kristne Gud? B Hvad skete der med splittelsen mellem Østkirken/ den ortodokse kirke og Vestkirken/den katolske kirke? B Hvordan så Martin Luther på skolastikkerne fra 1200-tallet og frem til 1500-tallet? Striden mellem Luther og Erasmus? Hvad gik den ud på? B Hvilke forskelle og ligheder ser vi mellem herrnhutternes missionsvirksomhed i Grønland fra 1700-tallet til omkring 1900, og den herrnhuttiske mission frem til i dag i fx Tanzania? Fortæl eleverne om, og arbejd sammen med dem om belysning af følgende spørgsmål: B Hvad var det, der gjorde, at den herrnhuttiske mission havde større held med at få døbt inuitter, end Hans Egede og hans sønner? B Hvorfor troede inuitterne, at missionærerne prædikede hver deres gud, Hvorfor indoptog de dele fra begge former for kristen trospraksis? B4 Religion og filosofi - december 2004

17 Forslag til evaluering Kristendommens historie Lad eleverne udarbejde en tidslinje, hvor de øverst tegner (og skriver) den verdenshistoriske udvikling fra oldkirken, splittelsen mellem Øst- og Vestkirken, Reformationen mv. og nederst tegner (og skriver om) den grønlandske kirke, samt en tros- og missionshistorisk oversigt. Eleverne kan arbejde i grupper, således at de hver især få deres historiske tidsperiode at gå i dybden med. Lad eleverne selv vælge, hvor de vil søge deres information fx i bøger, på internettet etc. Forslag til undervisningsmaterialer Til eleverne (på dansk): Niels Andersson o. a.: Den kristne tydning, Religionspæd. Center Eberhard Harbsmeier o. a.: Katekismus, Anis Mysteriet om-serien (Gyldendal) Det kunne fx være Klaus Aars-leff: Mirakler og åbenbaringer, Cd-rom. På ekspedition i Bibelen. Det danske Bibelinstitut Hertil hører en lærervejledning /en undervisningshåndbog, som er skrevet af John Rydahl. Robert Kirkwood (oversat og bearbejdet af Jens Jørgen Nygaard): Jesus en nar fra gamle dage?, Gyldendal Peter Madsens tegneserie: Menneskesønnen, Det danske Bibelselskab Diasserie til Menneskesønnen. Det danske Bibelselskab 2001 John Rydahl: Undervisningshåndbog til Menneskesønnen. Det Danske Bibelselskab Film/video/dvd: Jesus Christ Superstar. Universal Jesus de Montreal; Gyldendal 1998 med introhæfte på dansk (fransk-canadisk spillefilm). Thomas Villum Jensen: Ernst & Lyset, Danmark Erik Flensted: Johannes Møllehave om kristendommen, GAD Taylor Hackford: Djævelens advokat (WB 1997). J.W. Nielsen: Lykkefanten (DDF 1997 med tilhørende undervisninsmateriale). Abrahams børn. Danmarks Kirkelige Mediecenter unge om tro. Tror de nok? en dvd til debat om unge, tro og kirke. Danmarks Kirkelige Mediecenter Til læreren: Jan Lindhardt: Mellem Djævel og Gud - en bog om Martin Luther, Gad 1998, 4. oplag Flemming Stentoft m.fl.: Tema: tro til tiden. Kirkefondet Hans Jørgen Thomsen: Johannes Sløk. Forlaget Modtryk Kirsten Bush Nielsen og Christina Grenholm: Det virker alt den ånd: nordiske teologiske tolkninger. Unitas John Shelby Spang: En ny kristendom i en verden: hvorfor traditionel tro er ved at dø og hvordan en ny tro er ved at blive født. Anis Lars Busck Sørensen: Til Gud. Reflektioner over Gudsbegrebet..Alfa Video: Nonnebørn. En film af Cecilia Holbæk Trier. Danmark Guds Børn. En film af Baagø og Klok, som omhandler en episode i Indre Mission i Vestjylland, Danmark, i slutningen af 1800-tallet (Danmark 2000) Undervisningsmateriale findes på Mirakel af Natasha Arthy, Danmark Som diskussionsbog: Tor Nørretranders: At tro på at tro. Gyldendal Religion og filosofi - december 2004 B5

18 Læringsmål Nutidig kristen livstolkning og historie Forslag til undervisningen har indsigt i forskellige kristne trosretninger ud fra bibelsyn, ritualforståelse og kirkelig organisering, samt hvilke menneske- og livssyn, der danner basis for deres forskellighed Arbejd sammen med eleverne om belysning af spørgsmålet: Hvad er tro og hvad er viden? Et undervisningsforløb kan fx handle om, hvilke udsagn, der har størst værdi? Er tro mindre værd end viden? Kan man stole på de historiske gudsbeviser? Hvilke gudsbeviser findes der? Og er der nogle af beviserne som vi tror på i dag? Hvorfor fejrer vi fx Halloween, Santa Lucia, Hellig tre Konger og Fastelavn? Hvorfor har vi adventskrans, Herrnhut- eller julestjerne? Tror vi på julemanden? Og hvor fra stammer han? Hvorledes forholder det sig med den personlige/private tro over for den konfessionelle tro? B6 Religion og filosofi - december 2004

19 Forslag til evaluering Nutidig kristen livstolkning og historie Forslag til undervisningsmaterialer Få eleverne til at se på, hvad de selv har taget til sig af oplevelser og erfaringer. Lad eleverne udarbejde en personkarakteristik af Hans Egede, Rasmus Berthelsen eller andre centrale historiske personer i kristendommens historie. Læg mærke til om eleverne har fået fat på det centrale i den historiske periode og personernes menneskesyn og gudsopfattelse. Lad eleverne lave en liste over de ting, som de véd noget om med sikkerhed, og over hvad de tror på. Skriv på tavlen, hvilke områder i tilværelsen man kan måle, veje og bekræfte over for de fænomener, som man kun kan have tillid til/må tro på. Lad eleverne komme med hver 3 sætninger som udtrykker viden og 3 som udtrykker tro. Hvilke præmisser kan man opstille i et gudsbevis? Læg mærke til argumentationen hos eleverne. Hvordan karakteriseres deres Gud? Kommer Gud fx udefra i Kosmos? Eller er Gud noget iboende i menneskets indre? Hvad vil det egentlig sige at være skabt i Guds billede? Lad eleverne beskrive fx i portfolioen/logbogen, hvad der er det karakteristiske ved de forskellige traditioner. Lad eleverne beskrive deres egen tro. Efterbearbejdning på klassen. Hvad er karakteristisk for de forskellige højtider? Anden litteratur til læreren: Johannes Nissen. Ordet tog bolig iblandt os. Møder for mission i Ny Testamente, Anis Troels Engberg-Pedersen (red.): Den nye Paulus og hans betydning. Gyldendal Poul Egede: Efterretninger om Grønland uddragne af en journal fra 1721 til Det Grønlandske Selskabs skrifter Stefan Katic (red.): Bistandsfolk. De nye missionærer? Mellemfolkeligt Samvirke Mads Lidegaard: Hvad troede de på?: Religiøse tanker i oldtid og vikingetid, Gyldendal Mads Lidegaard: Kalalaalit ajoqersugaalemerat (originaltitel: Grønlændernes kristning) Atuakkiorfik Mads Lidegaard: Nagueqattitta ajoqersugaalernerat (originaltitel: Eskimoerne og kirken) 2 bind. Atuakkiorfik Harald Nielsen (red.): Mission og etik. Dansk Missionsråd 2003 Harald Nielsen: Tro møder tro. Unitas Kathrine og Thorkild Kjærgaard: Ny Herrnhut i Nuuk Missionsstation, rævefarm, embedsbolig, museum og universitet. Ilisimatusarfik Viggo Mortensen (red.): Globalisering og mission. Dansk Missionsråd Johannes Aagaard: Sandheden i dialog. Dialogcenteret Kenneth Vennerstrøm Mogensen: Mission og kulturmøde. De første år af missionsvirksomheden i Tranquebar og Grønland. Syddansk Universitet Elevmateriale (på dansk): Cd, bog og diasserie fra Folkekirkens Mission Ania og Adamo. Materiale om mission i Madagasgar og Mali. Video. På Herrens mark i Etiopien. Instr. Arne og Kamma Puggaard. DLM En missionærfamilie i Tanzania Instr. Henri Kjærbo, Luthersk Missionsforlag Missionæren: Instr. Ulrik Gutkin om Pinsemissionen i Afrika. DBC-Medier Til eleverne (på dansk): Helle Krogh-Madsen: Kristendom. Gyldendal Bodil Busck Sørensen: Ansgar og religionsmødet i Norden. Alfa Jens Jørgen Nygaard: Kors eller forfædregrav? Baltasar Jens Jørgen Nygaard: Det er fastelavn. Nyt Nordisk Forlag Jens Jørgen Nygaard: Død og begravelse. Nyt Nordisk Forlag Tag i undervisningen de dagsaktuelle emner op, som debatteres på tv og i aviserne, hvor du finder det naturligt i den faglige undervisning. Grønlandsksproget elevmateriale: Jens Balle & Jens Jørgen Nygaard: Atuagartaa 7/8 Kristumiussuseq. Ilinniusiorfik 2001 Jens Balle & Jens Jørgen Nygaard: Ilinniartitsisup atuagaa 7/8 Kristumiussuseq. Ilinniusiorfik 2001 Jens Balle & Jens Jørgen Nygaard: Atuartup atuagaa 7/8 Kristumiussuseq. Ilinniusiorfik 2001 Otto Sandgreen: Nunatsinni oqaluffiit/ Grønlands kirker. Otto Sandgreenip atuakkiorfia 1991 Tumit / Bodil Kaalund pillugu oqaatsit assilissallu. Atuakkiorfik 1999 Religion og filosofi - december 2004 B7

20 Inuitisk religion kan vurdere og anvende den inuitiske religion og kultur som et element for personlig identitet, selvværd og åndelig vækst Toornaarsuk er blevet et bandeord; undersøg hvad udtrykket oprindeligt dækkede over. Undersøgelsen kan udvides til at omfatte andre åndelige kræfter i den eskimoiske religion. Lad eleverne give eksempler på, hvilke elementer i den eskimoiske tro, som i en eller anden forstand har overlevet frem til i dag. Undersøg som fænomen, hvad en qivittoq eller aliortugaq dækker over, og gør det på forskellige måder, som fx fænomenologisk, psykologisk, religionshistorisk, ætiologisk. Hvad var eskimoernes forhold til naturen, sjælen, sjælevandring, sila, ligevægt? Hvilken funktion har trommen/ trommedansen i dag? Få evt. en person på besøg, der kan/bruger trommedans. Snak om, hvad den person får ud af det, og hvorfor vedkommende gør det. Hvem kunne tænke sig selv at prøve? Er det muligt at bruge trommedansen til andet end folkloristisk opvisning i dag? Sammen med fagets filosofiske, etiske side overvejes menneske- og verdenssynet. Hvilke værdier kan vi hente ud af den eskimoiske tænkning til brug i dagens Grønland? Gennemfør i samarbejde med grønlandsk et storyline-forløb, der sigter mod en sammenligning af forskellige inuitiske skabelsesberetninger, og som herunder inddrager ritualer, tabuer og symboler. Arbejdet skal munde ud i en dramatisering af en inuitisk fortælling. B8 Religion og filosofi - december 2004

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Formål Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Faget Danmark i Verden skal støtte imødegå børnenes nysgerrighed. Undervisningen skal lede frem mod, at børnene tilegner sig en viden, som sætter dem i stand

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Kristendomskundskab. Fjordskolen. Aabenraa

Kristendomskundskab. Fjordskolen. Aabenraa 2011 Kristendomskundskab Fjordskolen Kristendomskundskab Om faget Ifølge Folkeskoleloven 5 stk. 2 omfatter undervisningen i den 9-årige grundskole kristendomskundskab for alle elever på 1. til 9. klassetrin

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Undervisningsplan for kristendomskundskab på Davidskolen

Undervisningsplan for kristendomskundskab på Davidskolen Kompaktudgave af Læreplan for faget kristendomskundskab på kristne skoler Aulum d. 7. maj 2008 Nærværende kompaktudgave af læreplanen består af et signalement af faget, fagformål, del- og slutmål samt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Skive Viborg (Viborg afdeling) Hf HF enkeltfag C Lærer(e)

Læs mere

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i

Læs mere

Teologisk Voksenundervisning

Teologisk Voksenundervisning Teologisk Voksenundervisning Aalborg Stift Vinteren 2014 2015 Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Formål Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig

Læs mere

Teologi. Studieleder: Lektor, lic.theol. Joakim Garff.

Teologi. Studieleder: Lektor, lic.theol. Joakim Garff. Teologi Studieleder: Lektor, lic.theol. Joakim Garff. Teologi og religion er navnet på et åbent og vidtspændende fagområde, der beskæftiger sig med kristen tro og andre religiøse tilværelsesforståelser

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion C Marie Secher

Læs mere

Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Morsø og Thisted Provstier + Thyholm Årsplan for skoleåret 2011/2012

Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Morsø og Thisted Provstier + Thyholm Årsplan for skoleåret 2011/2012 Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Morsø og Thisted Provstier + Thyholm Årsplan for skoleåret 2011/2012 Hvad er Skole-Kirke-Samarbejdet? Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet og de Folkekirkelige Skoletjenester

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Religionshistorie. Studieleder: ekstern lektor, ph.d. Søren Christian Lassen

Religionshistorie. Studieleder: ekstern lektor, ph.d. Søren Christian Lassen Religionshistorie Studieleder: ekstern lektor, ph.d. Søren Christian Lassen Religionernes betydning Religioner har efter alt at dømme været en del af menneskets kultur siden forhistorisk tid, og det er

Læs mere

Menneskesyn. Fag: Kristendomskundskab og livsoplysning. Vejleder: Johannes Gregers Jensen. Udarbejde af: Henrik Eklund 230904 Morten Nydal 230921

Menneskesyn. Fag: Kristendomskundskab og livsoplysning. Vejleder: Johannes Gregers Jensen. Udarbejde af: Henrik Eklund 230904 Morten Nydal 230921 Menneskesyn Fag: Kristendomskundskab og livsoplysning Vejleder: Johannes Gregers Jensen Udarbejde af: Henrik Eklund 230904 Morten Nydal 230921 Frederiksberg Seminarium 2004 Indledning Som emne for eksamensoplæg

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for OVERBYGNINGEN Efterår 2013 TEOLOGI FOR LÆGFOLKs OVERBYGNING OVERBYGNINGEN forudsætter kendskab til eller interesse for teologiske emner og begreber, samt lyst til at ville

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2012-2013 Institution VUC Vest Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion C (HFE)

Læs mere

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S LOGO S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DET FOLKELIGE KORS NOT SUITABLE FOR PRODUCTION PURPOSES 2012 JACOB JENSEN DESIGN S LOGO INDHOLD 3 TILBLIVELSEN

Læs mere

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 1 Indhold Den Samordnede Indskoling Den samordnede Indskoling............ 3 Indskolningen.......................... 4 Teori bliver praksis...................... 5 Vælg mere

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Årsplan for projekt på 9.årgang

Årsplan for projekt på 9.årgang 1 Årsplan for projekt på 9.årgang - Den alternative Skole 2014/15 Årsprojektet på 9. årgang: Danmark i verden - Samfundsopbygning - Rettigheder og pligter i Danmark (ytringsfrihed, religionsfrihed, stemmeret,

Læs mere

Biskoppernes vejledning om dåb i folkekirken

Biskoppernes vejledning om dåb i folkekirken Biskoppernes vejledning om dåb i folkekirken Indledning De formelle bestemmelser om dåb i folkekirken findes i Anordning om dåb i folkekirken af den 2. januar 2008. I denne anordning forudsættes det, at

Læs mere

Faglighed i. Fællesskabets skole. Danmarks Lærerforening

Faglighed i. Fællesskabets skole. Danmarks Lærerforening Faglighed i Fællesskabets skole Danmarks Lærerforening Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Kære læsevejledere Så er alle børnebillederne væk, og I får som lovet de kedelige slides. I fik undervisningsforløbet udleveret, så her er næsten kun

Læs mere

Historiebevidsthed i undervisningen

Historiebevidsthed i undervisningen Historiebevidsthed Historiepraktik projekt Af Jimmie Winther 250192 Hold 25.B Vejl. Arne Mølgaard Historiebevidsthed i undervisningen I dette dokument vil jeg først angive den definition af historiebevidsthed

Læs mere

Kristendommen - en kort gennemgang af en verdensreligion -

Kristendommen - en kort gennemgang af en verdensreligion - Kristendommen - en kort gennemgang af en verdensreligion - GUD En af kristendommens centrale læresætninger er læren om treenigheden. Den kristne lære om treenigheden går ud på, at der kun er én Gud (monoteisme

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 I det gamle testamente finder vi den store beretning om de to brødre tvillingerne Jakob og Esau. Allerede tidligt i fortællinger om de

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG DØDEN SOM EN OVERGANG OPGAVE TIL: TIR NAN OG PUNKT 3 Hvad sker der, når vi dør? Døden er fravær af liv. Livet er en forudsætning for døden. Det, der ikke er eller har været i live, kan heller ikke dø.

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr Tro og Ritualer Totemdyr TRIN 1 Opgave: Lav dit eget totemdyr Lad eleverne lave deres eget totemdyr. De skal selv finde på, hvilke egenskaber dyret skal have. Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Hvad

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010-august 2011 Institution Københavns tekniske skole, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes Dansk i 6B: Læsning tempo trænes øges ved frilæsning som fremlægges ved mundtlige brapporter for klassen. Dette skal samtidig give inspiration til nye læseideer til kammerater. Tekstanalyse, (herunder

Læs mere

Praktiske og kreative fag

Praktiske og kreative fag Elevernes udbytte af undervisningen Praktiske og kreative fag Bent Mortensen Institut for læring Indhold Hvilket udbytte giver de praktiske og musiske / kreative fag / argumenter: -Læring (æstetisk læring)

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var en gang i Søby Dette projekt henvender sig til fagene historie, samfundsfag, geografi og dansk i udskolingen. Hensigten med projektet

Læs mere

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Introduktion Det mundtlige i dansk fylder meget i den daglige undervisning rundt omkring på skolerne. Eleverne bliver bedt om at tage stilling, diskutere, analysere

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT 8 lørdage med»viden om tro «Kursusår 2015 Velkommen til Teologi for voksne! Dette nye tilbud om gedigen teologisk undervisning for alle interesserede er Haderslev Stifts

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Årsplan for kristendom i 5. klasse 14/15

Årsplan for kristendom i 5. klasse 14/15 Årsplan for kristendom i 5. klasse 14/15 Formål: Formålet med undervisningen i kristendom er, at eleverne erkender og forstår, at den religiøse dimension har betydning for livsopfattelsen hos det enkelte

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Når døden er en overgang Et menneskes liv består af mange overgange, hvor vi går fra én tilstand til en anden. Overgangene markerer, at en person har bevæget sig fra ét sted i livet til et andet: Vi bliver

Læs mere

Årsplan for 4.b i historie 2013/2014

Årsplan for 4.b i historie 2013/2014 Årsplan for 4.b i historie 2013/2014 Formålet for faget: Formålet med undervisningen i historie er at styrke elevernes historiebevidsthed og identitet og øge deres lyst til og motivation for aktiv deltagelse

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

KrIstendommens historie fortalt gennem de store trosmøder

KrIstendommens historie fortalt gennem de store trosmøder 1 Knud Erik Andersen: Ateisterne. Kristendommen møder modstand Serie: Tro møder tro Haase & Søns Forlag 2013 Forlagsredaktion: Mette Viking Forside: Bertel Thorvaldsens statue af Jesus Kristus i Vor Frue

Læs mere

EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE

EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE Al undervisning kan altid blive bedre For at skolen som samlet organisation hele tiden udvikler sig og bliver bedre, er det et grundvilkår,

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste

Folkekirkens Skoletjeneste Folkekirkens Skoletjeneste Dragør - Tårnby Skoleåret 2014 2015 KÆRE LÆRER Kunne du tænke dig: At give dine elever en undervisning lidt ud over det sædvanlige? At have let ved at forberede din undervisning,

Læs mere

Folkekirken som Helligsted

Folkekirken som Helligsted Folkekirken som Helligsted Projektrapport i Religion B Kristoffer Johan Nielsen, Vestegnen HF og VUC Projektbeskrivelse Jeg vil undersøge, hvad det er i kirkearkitekturen der gør kirken til et helligt

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Bilag 8, Fester og højtider

Bilag 8, Fester og højtider Bilag 8, Fester og højtider I alle kulturer er der opstået fester i forbindelse med de afgørende begivenheder menneskets liv: fødsel, overgang fra barn til voksen og indgåelse af ægteskab. Sådanne begivenheder

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC, Vordingborg HHX FILOSOFI C Bjarke Jensen

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Elevens egen vurdering /evaluering

Elevens egen vurdering /evaluering Elevens egen vurdering /evaluering Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere