Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013."

Transkript

1 Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april Menighedsrådet Bellahøj - Utterslev Sogn Frederikssundsvej 125A 2700 Brønshøj Bellahøj-Utterslev Sogns menighedsråds lovbestemte formål er, på ære og samvittighed at ville udføre det betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så den kan byde på gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst (jf LBK nr 146 af 24/02/2012). Dette løfte underskrives af alle nye medlemmer af et menighedsråd, og danner en væsentlig ramme for rådets arbejde. For at kunne indfri dette løfte har vi som Menighedsråd for Bellahøj-Utterslev Sogn forpligtigelser, opgaver og aktiviteter, der skal varetages. Desuden har vi visioner for fremtiden, for hvilken vej vi vil gå. Menighedsrådet har 2 væsentlige opgaver, en kortsigtet samt en langsigtet. o Den kortsigtede opgave er at tage Utterslev kirke ud af folkekirkelig brug pr. 8. september 2013 (forslag). Denne handling er begrundet i 3 indstillinger fra Stift og Biskop inden for en 2-årig periode, alle rettet mod en indstilling om at tage kirken ud af folkekirkelig brug. På baggrund af de 3 indstillinger, som følges af en melding om, at der kan forventes en endelig beslutning fra Ministeren for Ligestilling og Kirke i løbet af sommeren 2013, har det nye menighedsråd selv besluttet at tage kirken ud af brug. Det er ikke lykkedes Menighedsrådet at overbevise Stiftsråd og Biskop om, at Utterslev kirkes funktion er udviklet og i dag har et helt andet tilbud til sognets indbyggere, end det indstillingen bygger på. At kirken i dag, som sognekirke i Nordvest området, med Islamisk kulturcenter som genbo, har en vigtig folkekirkelig funktion. Derfor opgiver Menighedsrådet kampen for kirken, vælger selv at lukke den, samtidig med at vi fokuserer på udviklingen i sognet. Opgaven med at afvikle Utterslev kirke har sin egen proces, sin egen vision og målsætning. Visionen er, at afviklingen sker så respektfuldt som muligt i relation til menighed, personale og kirkens budskab. Da kirken er en selvejende institution, er vores mål at kunne sælge kirken, således at den kan fortsætte 1

2 som kirke, og gerne med mulighed for at sognet kan leje sig ind ved større arrangementer i kirkerummet og i menighedslokalerne. o Den langsigtede opgave er, at formulere det nye menighedsråd for Bellahøj-Utterslev Sogns Mission og Menighedsrådets vision. På baggrund af visionen har vi på møder i januar 2013 opsat mål og beskrevet strategien, for hvordan vi vil nå målene. Efterfølgende er visions- og strategidokumentet blevet justeret og besluttet på menighedsrådsmøde i april Sognets Mission. Sognet er en geografisk betegnelse, der henviser til det særlige område af 2400 Kbh.NV og 2700 Brønshøj hvor vi er forpligtiget til at betjene alle medlemmer af folkekirken, der bor i dette område, ligesom de borgere der har løst sognebånd til en af kirkens præster betjenes. Derudover er det kirkens mission at være kirke for alle dem der søger kirken, uanset bopæl og eller anden tilknytning Sognet varetager civilregistreringsopgaver for både ikke medlemmer og medlemmer af folkekirken Vision Bellahøj-Utterslev Sogns menighedsråds vision er, at være sognekirke og tilbyde aktiviteter og kirkelige handlinger gennem hele livet. Sognet, og derved kirken er synlig, og indgår i den interreligiøse dialog. Som kirke har vi fokus på børn og unge samt deres familier, da vi ser dem som kirkens kommende brugere. mennesker der er søgende/nysgerrige og som ønsker at udforske livet og troen. Det diakonale/ sociale arbejde prioriteres højt og sker i tæt samarbejde med en velfungerende menighedspleje. Endelig vil Menighedsrådet arbejde for at tiltrække nye frivillige. Frivillige, som afspejler de forskellige målgrupper, og indgår i kirkens forskellige aktiviteter og som også gerne stiller op til næste menighedsrådsvalg. Målsætning Vi vil udvikle og integrere fokusområderne sammen med sognekirkefunktionen og menighedsplejen 1. Bellahøj kirke tilbyder et bredt udvalg af gudstjenester: Bellahøjmessen er kirkens faste højmessetilbud festhøjmesser, lørdagsgudstjenester, dialoggudstjenester, meditationsgudstjenester familiegudstjenester, ungdomsgudstjenester, spagettigudstjenester Ved gudstjenesterne involveres lægmand i forskellige funktioner og musikledsagelsen varierer. 2. Bellahøj kirkes øvrige aktiviteter tager udgangspunkt i de 2 fokusområder 2

3 3. Frivillige tiltrækkes, involveres og fastholdes i kirkens arbejde via engagement i de forskellige aktiviteter. 4. Alle skal føle sig hjemme i kirkens lokaler, både i kirkerummet og menighedslokaler: Lokalesituationen skal tilpasses kirkens liv og aktiviteter Hvert fokusområde har egne lokaler, hvor man kan sætte sit præg og føle sig hjemme Bellahøj kirke ombygges, så den kan rumme aktiviteter og menighed. Der skal ses på kirkerum, kunsten i kirken, musikledsagelse til kirkelige handlinger og højmesser - der er ønske om projektorskærm. 5. Udviklingen af den interreligiøse dialog sker i respektfuldt samarbejde med områdets interessenter. 6. Samarbejdet med Menighedsplejen intensiveres og udvikle, således at det diakonale arbejde naturligt varetages af Menighedsplejen. Strategien er at forankre udviklingen, i de udvalg der er målrettet de forskellige indsats og udviklingsområder, samt sikre sammenhæng, forankring og fremdrift. Frivillige rekrutteres via invitation og involvering i såvel nye som eksisterende opgaver. Kirken tager initiativ til interreligiøse dialog, og indgår aktivt i allerede eksisterende samarbejder. Menighedsrådet har, udover det lovgivningsmæssige ansvar, et overordnet og særligt ansvar for at sikre sammenhæng mellem sognekirken og fokusområderne og medvirker til et tæt og udbytterigt samarbejde med Menighedsplejen. Der udfærdiges kommissorier for følgende udvalg: Udvalget for det søgende menneske med ansvarsområde for aktiviteter for denne målgruppe. Udvalget for familier, børn og unge med ansvarsområde for aktiviteter for denne målgruppe. Forretnings og Personaleudvalget med ansvar for o FU: udarbejdelse af dagsordener til menighedsrådsmøder, forbehandling af sager til rådsmøder samt sagsbehandling af akutte sager. o Personaleudvalg i samarbejdet med Kontaktperson og daglig leder o Udviklingsopgave i relation til sognets administrative funktioner. De 2 Menighedsplejer for hhv. Bellahøj og Utterslev kirker sammenlægges til en fælles menighedspleje med henblik på en styrkelse af det diakonale område. Diakoniopgaver bør som hovedregel forankres i Menighedsplejen, ved særlige indsatsområder kan de varetages i samarbejde med relevante udvalg. (ex. Aktiviteter for enlige med børn) 3

4 Organisering Menighedsrådet er ansvarligt for sognets samlede funktion, og har et særligt ansvar for at sikre den sognekirkelige funktion. Til den sognekirkelige funktion skal kirkerummet være tilgængeligt tirsdag lørdag kl , således at der kan afholdes bisættelser/begravelser, bryllup, dåb, velsignelser. Kirkens 2 udvalg Udvalget for det søgende menneske Udvalget for familier, børn og unge beskriver hver især deres indsatsområder med vision, målsætning samt aktiviteter. Udvalgene indstiller til menighedsrådet, som har den endelige samlede beslutning før igangsætning af aktiviteter. Den interreligiøse dialog indgår som en naturlig del af de forskellige udvalgs arbejde. Den sociale opgave i Sognet er en vigtig og væsentlig opgave, særlig i relation til ældre og enlige. Disse opgaver anbefales overvejende varetaget gennem Menighedsplejen. Den nye Menighedspleje udvikles i samarbejde med Samvirkende Menighedsplejer, og menighedsrådet arbejder på at prioritere ressourcer til Menighedsplejen, således at det herved prioriteres, at den daglige drift varetages. Menighedsplejen beskriver vision, mål aktiviteter på lige fod med de 2 udvalg, og er repræsenteret i Menighedsrådet qua en eller to sognepræster. Det foreslås at undersøge muligheden for renovering af Tages hus, alternativt komme med forslag til andre lokaler, med henblik på en fremadrettet anvendelse som Diakoniens hus. Frivillige er en aktiv og nødvendig ressource i udmøntningen af menighedsrådets vision og strategi, ligesom de er en væsentlig ressource i den praktiske afvikling af mange aktiviteter. Frivilliges ressourcer tænkes ind i udvalgenes arbejde. Kommunikationsopgaven varetages at kirkens Kommunikationsudvalg. Kordegnen med kommunikationsopgaver er sekretær for udvalget, ligesom vedkommende er den udførende kraft. Udvalget indstiller til menighedsrådet, som har den endelige samlede beslutning før igangsætning af aktiviteter Fordeling af ressourcer og aktiviteter. Der forestår en større logistisk udfordring for Menighedsrådet, for at få plads til alle ønskede aktiviteter i Bellahøj Kirkes kirkerum og menighedslokaler. Den forestående udbygning vil tidligst kunne gennemføres i 2014, og vil strække sig over en længere periode, idet Menighedsrådet meget gerne vil undgå en genhusning. 4

5 Det ligger menighedsrådet på sinde at kirkens liv og udvikling har de personaleressourcer som vurderes nødvendige og tilstrækkelige, til at menighedsrådets vision og strategi har en mulighed for at blive ført ud i livet. Dette gælder for alle der arbejder i kirken, uanset om man er kirkefunktionær, præst eller frivillig. Under alle omstændigheder vil der blive behov for ansættelse af nye faggrupper, eksempelvis sognemedhjælper til arbejdet i relation til børn, unge og familier. Samarbejdet med eksisterende udvalg og råd indenfor provstiet styrkes, eksempelvis via samarbejde med den frivillige socialrådgivertjeneste i Tingbjerg. Menighedsrådet beslutter, ud fra oplæg fra udvalgene, hvorledes ugens løb i Bellahøj kirke kan se ud efter september Bilag. Værdigrundlaget Menighedsrådet har på vores møde den 2. januar 2013 givet tilsagn til, at alle deltager aktivt i udarbejdelsen af Strategipapiret, samt at beslutninger bakkes op. I argumentation for og imod aktiviteter er det vigtigt at man taler for sig selv. Det videre arbejde. Udvalgene er kommet godt i gang med deres arbejde, og præsenterer oplæg til beslutning på rådsmøder. Strategidokumentet opdateres / revideres kontinuerligt således, at det afspejler den udvikling og det arbejde, der lægges i at udfolde sognets vision og strategi. 1. Vision og strategi januar revideret vision og strategi april 2013 (dette dokukent) 3. næste revision oktober 2013 Lukning af Utterslev kirke varetages af et til opgaven nedsat udvalg, Utterslev kirke-udvalget. Ansøgning om tilladelse til lukning er fremsendt til Ministeriet, og søndag den 8. september afholdes kirkens sidste gudstjeneste. Denne dato er samtidig den dato, hvor kirken blev indviet for 50 år siden. Godkendt på mødet den 17. april LL 5

Personalepolitik for præster i folkekirken

Personalepolitik for præster i folkekirken Personalepolitik for præster i folkekirken Ministeriet for Ligestilling og Kirke, maj 2012 Indhold: 1. INDLEDNING...3 1.1. PERSONALEPOLITIKKEN OG DENS FORMÅL...3 1.2. KORT OM FOLKEKIRKEN OG PRÆSTERNES

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

MUS-koncept. Retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen udgør i fællesskab Danmarks Domstole.

MUS-koncept. Retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen udgør i fællesskab Danmarks Domstole. Domstolsstyrelsen Personalekontoret St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 KØBENHAVN K Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 MPK10788/Sagsbeh. MPK J.nr. 02.09.03.01.2003-3.2

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

ARBEJDSFELTER PÅ KONFERENCEN REDSKABER LOKALT UDVIKLINGSARBEJDE I DEN ENKELTE KIRKE MELLEM KONFERENCERNE. Helikopterblik.

ARBEJDSFELTER PÅ KONFERENCEN REDSKABER LOKALT UDVIKLINGSARBEJDE I DEN ENKELTE KIRKE MELLEM KONFERENCERNE. Helikopterblik. 1. konference Kirkens væren: Lytte og forstå På den første netværkskonference introduceres den 3-årige arbejdsproces. Vi tager udgangspunkt i et helikopterblik på kirken og os selv. Herigennem tegner vi

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009. Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12

Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009. Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12 Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009 Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12 Godkendt af bestyrelsen den 19. november 2009 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning side 3 2. Forord og

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Værd at vide om præsteansættelse

Værd at vide om præsteansættelse Værd at vide om præsteansættelse Udarbejdet i samarbejde mellem Landsforeningen af Menighedsråd og Den danske Præsteforening Indholdsfortegnelse Forord.... 3 1. Indledende overvejelser....................................

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

KAPITEL 1. INDLEDNING 4

KAPITEL 1. INDLEDNING 4 1 KAPITEL 1. INDLEDNING 4 KAPITEL 2. MISSION OG VISION 2.1 Missionen 2.2 Visionerne 2.3 Temaer 2.4 Hvorfor effektivisere og hvordan vi gør det 2.4.1 En stærk koncern 2.4.2 Indsatsstrategien 2.4.3 Fairplay-kampagnen

Læs mere

Handlingsplan for opfølgning på undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012

Handlingsplan for opfølgning på undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012 Handlingsplan for opfølgning på undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012 5. maj 2014, dok.nr: 32982/14 1 Introduktion til handlingsplanen I perioden fra november 2012 til maj 2013

Læs mere