ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE"

Transkript

1

2 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Vejledning om finansiering, omstrukturering og privatisering af statsejede virksomheder i overensstemmelse med statsstøttereglerne DA 2 DA

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Grundprincipper Finansiering af statsejede virksomheder Omstrukturering af statsejede virksomheder Privatisering af statsejede virksomheder Konklusioner DA 3 DA

4 1. INDLEDNING I forbindelse med den nuværende økonomiske og finansielle krise har nogle statsejede virksomheder vist sig at være tabsgivende og/eller at have oparbejdet stor gæld, hvilket har skabt usikkerhed omkring deres økonomiske levedygtighed. For at løse de statsejede virksomheders problemer træffer flere medlemsstater foranstaltninger, som består i at finansiere (f.eks. gennem kapitaltilførsler, eftergivelse af gæld), omstrukturere og/eller privatisere statsejede virksomheder, og som potentielt kan indebære statsstøtte. En foranstaltning, som udgør statsstøtte, må ikke gennemføres, før den er godkendt af Kommissionen. Foreneligheden af statsstøtteforanstaltninger vurderes på grundlag af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ("EUF-traktaten"). Denne vejledning har til formål at øge kendskabet i alle medlemsstaterne til de EUstatsstøtteregler, som skal overholdes i forbindelse med finansiering, omstrukturering og/eller privatisering af statsejede virksomheder, og at skabe klarhed omkring Kommissionens anvendelse af de vigtigste statsstøtteprincipper. I vejledningen henvises der udelukkende til eksisterende regler, og enkeltsager vil blive vurderet ud fra de konkrete omstændigheder. Vejledningen har ligeledes til formål at afklare, hvilken indvirkning statsstøttereglerne kan have på politikkerne og beslutningerne i medlemsstater, der har iværksat økonomiske tilpasningsprogrammer ud fra ønsket om at lette presset på de offentlige finanser bl.a. gennem omstrukturering og/eller privatisering af statsejede virksomheder. Kommissionen opfordrer især medlemsstater, som er ved at gennemføre omfattende privatiseringsprogrammer, til at samarbejde tæt med Kommissionen for at sikre, at ethvert statsstøttespørgsmål, som måtte dukke op under gennemførelsen af programmet, løses på tilfredsstillende vis og rettidigt. Det vil medvirke til at skabe maksimal retssikkerhed og vil sandsynligvis forhindre, at der opstår tvister til hinder for privatiseringsprocessen. Vejledningen er et orienterende arbejdsdokument fra Europa-Kommissionens tjenestegrene. Det er ikke udtryk for Kommissionens officielle holdning til emnet, og det foregriber heller ikke Kommissionens stillingtagen. Det er ikke formålet med denne vejledning at fastlægge retstilstanden, og den foregriber ikke den fortolkning af traktatbestemmelserne om statsstøtte, som Den Europæiske Unions Domstol eller Ret måtte anlægge. Medmindre det er nævnt andetsteds, gælder principperne i denne vejledning ikke kun statsejede virksomheder, som ejes helt eller delvis af staten, men også mere generelt enhver kapitalinteresse, som en offentlig myndighed måtte have i en virksomhed, uanset om myndigheden reelt udøver kontrol over virksomheden eller ej. 2. GRUNDPRINCIPPER Hvornår udgør en foranstaltning statsstøtte? I EUF-traktatens artikel 107, stk. 1, gives en generel definition af statsstøtte på grundlag af følgende fire kumulative elementer: 1) Foranstaltningen skal være ydet af en medlemsstat eller ved hjælp af statsmidler. I henhold til statsstøttereglerne forstås ved staten ikke kun den centrale administration, men alle forvaltningsniveauer (f.eks. regioner, kommuner osv.). Offentlige virksomheder kræver særlig opmærksomhed, eftersom deres aktiviteter i mange tilfælde kan henregnes til staten, og der kan være statsmidler involveret. DA 4 DA

5 Foranstaltningen kan bestå i en positiv overførsel af statsmidler (f.eks. et lån eller et tilskud), men også i en negativ overførsel i det tilfælde, hvor staten giver afkald på indtægter, som den normalt ville have opnået (f.eks. gennem en skattefritagelse eller gældseftergivelse). 2) Der skal være en selektiv fordel (foranstaltningen skal begunstige visse virksomheder, produktioner eller leveringen af visse ydelser). Støttemodtageren skal være en virksomhed. I henhold til statsstøttereglerne er dette et funktionelt kriterium: det afgørende er aktivitetens økonomiske karakter, og om den støttemodtagende virksomhed leverer en vare eller tjenesteydelse på markedet, snarere end dens juridiske form, eller om virksomheden drives med gevinst for øje eller ej. EUF-traktatens artikel 107 ff. om statsstøtte finder anvendelse på både private og offentlige virksomheder. Det følger af EUF-traktatens artikel 345, som anerkender neutralitetsprincippet med hensyn til de ejendomsretlige ordninger, og EU-Domstolenes retspraksis, som også anerkender princippet om ligebehandling af offentlige og private virksomheder. En foranstaltning giver den støttemodtagende virksomhed en fordel, hvis der er tale om en finansiel eller forretningsmæssig fordel, som denne virksomhed ikke ville kunne have opnået på markedet (typisk fordi staten gav denne fordel gratis eller mod et utilstrækkeligt vederlag). Ved vurderingen af alle former for økonomiske transaktioner, som er indgået af offentlige myndigheder, er det den normale markedsadfærd, som anvendes som benchmark. For at afgøre, hvad der forstås ved normal markedsadfærd, anvender Kommissionen det markedsøkonomiske investorprincip, som der redegøres nærmere for i afsnit 5. Der skal også være tale om en selektiv fordel, dvs. at foranstaltningen skal begunstige visse virksomheder, regioner og/eller økonomiske aktiviteter på bekostning af andre. Det skal bemærkes, at en foranstaltning, som formelt set er neutral (dvs., at den på papiret er åben for alle), kan være de facto selektiv, hvis den i praksis udelukkende finder anvendelse på bestemte virksomheder. 3) Foranstaltningen skal fordreje (eller true med at fordreje) konkurrencevilkårene. Hvis en foranstaltning, som træffes af staten, fører (eller kan føre) til en forbedring af den støttemodtagende virksomheds konkurrencemæssige situation i forhold til konkurrenternes, anses konkurrencevilkårene for at være blevet fordrejet. I henhold til EUF-traktaten, der fastsætter, at foranstaltningen skal fordreje eller true med at fordreje konkurrencevilkårene, behøver der ikke at være tale om en reel konkurrencefordrejning. 4) Foranstaltningen skal påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne. Dette kriterium er også blevet bredt fortolket af EU's domstole. Det er tilstrækkeligt, at den støttemodtagende virksomhed sælger en vare eller tjenesteydelse, som kan indgå i samhandelen mellem medlemsstaterne. En foranstaltning kan i denne forstand også påvirke samhandelen, selv om den støttemodtagende virksomhed ikke er involveret i handel inden for EU. Hvis en foranstaltning opfylder alle fire kumulative kriterier, udgør den statsstøtte, der i princippet er forbudt i henhold til EUF-traktatens artikel 107, stk. 1. I EUF-traktatens artikel 107, stk. 2 og 3, er dog fastsat en række betingelser, hvorunder statsstøtte skal eller kan anses for at være forenelig med det indre marked og dermed kan godkendes af Kommissionen (som har enekompetence til at erklære statsstøtte forenelig med det indre marked). Kommissionen har på grundlag af disse artikler udstedt detaljerede forordninger, rammebestemmelser og DA 5 DA

6 vejledninger for at præcisere, hvilke kriterier den anvender ved vurderingen af, om statsstøtte er forenelig 1. De vigtigste elementer i Kommissionens behandling af statsstøttesager Alle statsstøtteforanstaltninger (enkeltforanstaltninger og støtteordninger) skal anmeldes til Kommissionen med henblik på godkendelse og må ikke gennemføres, før Kommissionen har besluttet at godkende dem ("standstill-klausulen") 2. Enhver støtteforanstaltning, som gennemføres, før den er blevet godkendt af Kommissionen, betragtes som ulovlig støtte og kan kræves tilbagebetalt af støttemodtageren med renter. Når en foranstaltning er anmeldt, skal Kommissionen træffe en afgørelse inden to måneder. Denne frist begynder at løbe fra det tidspunkt, hvor anmeldelsen er fuldstændig, og alle nødvendige oplysninger er blevet forelagt Kommissionen. Når anmeldelsen er fuldstændig, kan Kommissionen træffe afgørelse om, i) at foranstaltningen ikke udgør statsstøtte, ii) at foranstaltningen udgør statsstøtte, men er forenelig med det indre marked (og derfor tilladt), eller iii) at den nærer tvivl med hensyn til, om støtten er forenelig med det indre marked, og har besluttet at indlede en formel undersøgelsesprocedure. Hvis Kommissionen beslutter at indlede en formel undersøgelsesprocedure, foretager den en udførlig vurdering af foranstaltningen og de mulige grunde til forenelighed. Indledningen af den formelle undersøgelsesprocedure foregriber ikke Kommissionens endelige afgørelse. Den formelle undersøgelsesprocedure er ikke undergivet nogen bindende frist, men Kommissionen skal dog så vidt muligt bestræbe sig på at vedtage en afgørelse inden 18 måneder fra den dato, hvor proceduren er indledt 3. En formel undersøgelse afsluttes ved Kommissionens endelige afgørelse, der fastslår, i) om foranstaltningen udgør statsstøtte, og i så fald, ii) om foranstaltningen er forenelig med det indre marked og roligt kan gennemføres, eller iii) hvorvidt den er uforenelig og ikke må gennemføres (hvis foranstaltningen allerede er gennemført, vil Kommissionen normalt pålægge medlemsstaten at tilbagesøge støtten fra støttemodtageren). Kommissionen behandler også klager fra konkurrenter, borgere osv. om eventuelle statsstøttespørgsmål og kan ligeledes indlede en undersøgelse på eget initiativ. Hvis en støtteforanstaltning ikke er godkendt af Kommissionen, før den blev gennemført, er der således en klar risiko for, at der opstår tvister og mulige problemer i forbindelse med gennemførelsen af foranstaltningen, idet der kan være tale om ulovlig statsstøtte. Det skal også bemærkes, at en national domstol, som (f.eks. af en konkurrent) er blevet bedt om at Alle regler findes på Der findes dog enkelte undtagelser til kravet om forhåndsanmeldelse. Se f.eks. Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92 og 93 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab på visse former for horisontal statsstøtte (EFT L 142 af , s. 1) og Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning) (EUT L 214 af , s. 3). Jf. artikel 7, stk. 6, i Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 (EFT L 83 af , s. 1). Fristen kan forlænges efter aftale mellem Kommissionen og den pågældende medlemsstat. DA 6 DA

7 vurdere, om en foranstaltning udgør statsstøtte, kan træffe afgørelse om, at foranstaltningen skal annulleres eller ophæves, og at støtten skal tilbagebetales 4. Kommissionen har også indført en særlig anmeldelsesforberedende procedure, som på en uformel måde skal hjælpe medlemsstaterne med at forberede deres anmeldelser. Denne procedure kan også anvendes af medlemsstater, som har brug for hjælp til at afgøre, om en foranstaltning skal betragtes som statsstøtte eller ej. Disse forberedende anmeldelser behandles på uformel vis, samtidig med at der tages nøje hensyn til fortrolighedsprincippet. 3. FINANSIERING AF STATSEJEDE VIRKSOMHEDER Offentlige myndigheder kan beslutte at yde støtte til statsejede virksomheder i forbindelse med omstrukturering/privatisering. Støtte, der ydes på markedsvilkår og mod et afkast, som ville være tilfredsstillende for en privat ejer eller investor inden for den samme branche, udgør i dette tilfælde ikke statsstøtte og skal derfor ikke anmeldes. Dette ville ikke være tilfældet, hvis der tilføres ny kapital på betingelser, der ikke ville være acceptable for en privat investor, som driver virksomhed på gældende markedsvilkår. F.eks. i) når virksomhedens finansielle situation, navnlig gældens struktur og størrelse, er af en sådan art, at det ikke synes berettiget at forvente et normalt afkast (i form af udbytte eller værdistigninger) af den investerede kapital inden for en rimelig frist, ii) når virksomheden, på grund af en utilstrækkelig cash flow eller af andre årsager, ikke kan opnå de midler på kapitalmarkederne, der er nødvendige for at gennemføre et investeringsprogram, iii) når kapitalindskuddet er en midlertidig foranstaltning, hvor varigheden og tilbagekøbsprisen er fastsat på forhånd, således at kapitalindskyderens afkast bliver betydeligt mindre, end hvad han ville have kunnet forvente af en investering for en tilsvarende periode på kapitalmarkedet, eller iv) når de offentlige myndigheders indskud af kapital sker som led i overtagelse eller videreførelse af hele eller en del af en kriseramt virksomheds urentable aktiviteter gennem oprettelse af et nyt foretagende. For de støtteforanstaltninger, som opfylder de nødvendige kriterier for at blive anset som statsstøtte, kan der være flere grunde til, at denne støtte kan anses for at være forenelig med det indre marked. En opsummering af de mange grunde til forenelighed rækker dog ud over denne vejlednings rammer, selv om følgende grunde nok ofte vil være gyldige i forbindelse med økonomiske tilpasningsprogrammer: rednings- og omstruktureringsstøtte 5, regional støtte 6, uddannelsesstøtte 7, støtte til forskning, udvikling og innovation 8 osv. Hvis Jf. Meddelelse fra Kommissionen om de nationale domstoles håndhævelse af statsstøttereglerne (EUT C 85 af , s. 1). Meddelelsen indeholder en vejledning om mulige retsmidler i tilfælde af en overtrædelse af standstill-klausulen, som f.eks. tilbagebetaling af ulovlig støtte, erstatningskrav, foreløbige forholdsregler eller betaling af renter. I meddelelsen fastsættes ligeledes to høringsmekanismer for nationale domstole, der kan anmode Kommisionen om oplysninger, som den er i besiddelse af, og/eller en udtalelse om anvendelsen af statsstøttereglerne. Jf. Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder, EUT C 244 af , s. 2. Jf. især Retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte for , EUT C 54 af , s. 13. Jf. Meddelelse fra Kommissionen om kriterierne for vurderingen af foreneligheden af individuelt anmeldt statsstøtte til uddannelse, EUT C 188 af , s. 1. Jf. Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til forskning og udvikling og innovation, EUT C 323 af , s. 1. DA 7 DA

8 finansieringen af statsejede virksomheder ikke falder ind under en af disse grunde, vil der i princippet være tale om uforenelig statsstøtte. Særlige regler gælder for finansieringen af de offentlige tjenesteydelser, der i traktaterne betegnes som tjenesteydelser af almen økonomisk interesse. Tjenesteydelser af almen økonomisk interesse er økonomiske aktiviteter, som de offentlige myndigheder anser for at være af særlig stor betydning for borgerne, og som ikke ville blive gennemført (eller ville blive gennemført på andre vilkår), hvis ikke det offentlige greb ind 9. Domstolen redegjorde i Altmarkdommen for de fire kumulative betingelser, der skal være opfyldt, for at kompensation for udførelse af tjenesteydelser af almen økonomisk interesse ikke udgør statsstøtte 10. I den nye pakke om tjenesteydelser af almen økonomisk interesse, som blev vedtaget af Kommissionen den 20. december 2011, foretages der en præcisering af de betingelser, som skal være opfyldt, for at statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste kan anses for at være forenelig med EU-reglerne 11. For at afgøre, om der er forekommet overkompensation eller ej, hedder det i gennemsigtighedsdirektivet 12, at virksomheder, der modtager kompensation, og som opererer både inden for offentlige tjenesteydelser og på andre markeder, skal føre særskilte regnskaber for deres forskellige aktiviteter. Hvis der er tale om en offentlig virksomhed - der i gennemsigtighedsdirektivet er defineret som en virksomhed, på hvilke de offentlige myndigheder direkte eller indirekte kan have en dominerende indflydelse - skal medlemsstaterne drage omsorg for, at der skabes gennemskuelighed på en sådan måde, at det fremgår, hvilke offentlige midler der stilles til rådighed for sådanne virksomheder, og hvorledes disse midler faktisk anvendes. Dette krav om gennemskuelighed omfatter blandt andet udligning af driftstab, kapitaltilførsel, tilskud, som ikke skal tilbagebetales, eller lån på fordelagtige vilkår, afkald på normal forrentning af indskudte offentlige midler og kompensation for byrder pålagt af de offentlige myndigheder Tjenesteydelser af almen økonomisk interesse spænder fra kommercielle tjenesteydelser i stor skala (netværksindustrier som posttjenester, energiforsyning, elektroniske kommunikationstjenester og offentlig transport) til en bred vifte af sundheds- og socialydelser (f.eks. ældre- og handicappleje). Domstolens dom af i sag C-280/00, Altmark Trans GmbH, Sml I, s Kompensation for udførelse af tjenesteydelser af almen økonomisk interesse udgør ikke statsstøtte, da den ikke indebærer nogen fordel - og skal derfor ikke anmeldes på forhånd til Kommissionen eller godkendes af denne - hvis følgende fire kumulative betingelser er opfyldt: i) modtageren overdrages en klart defineret offentlig tjenesteydelsesopgave, ii) parametrene til beregning af kompensationen skal være fastsat på forhånd på objektiv og gennemsigtig vis, iii) kompensationen må ikke overstige de omkostninger, der er afholdt ved opfyldelsen af forpligtelserne til offentlig tjeneste, minus de hermed forbundne indtægter plus en rimelig fortjeneste, og iv) modtageren vælges ved offentligt udbud, eller kompensationen overstiger ikke omkostningerne i en velfungerende virksomhed, der er udstyret med de midler, der skal til for at yde tjenesten. Jf. Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsen af Den Europæiske Unions statsstøtteregler på kompensation for levering af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, EUT C 8 af , s. 4, Kommissionens afgørelse om anvendelse af bestemmelserne i artikel 106, stk. 2 [EUF-traktaten] på statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste ydet til visse virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, EUT L 7 af , s. 3, og Meddelelse fra Kommissionen - Den Europæiske Unions rammebestemmelser for statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste, EUT C 8 af , s. 15. Kommissionens direktiv 2006/111/EF af 16. november 2006 om gennemskueligheden af de økonomiske forbindelser mellem medlemsstaterne og de offentlige virksomheder og om den finansielle gennemskuelighed i bestemte virksomheder, EUT L 318 af , s. 17. DA 8 DA

9 4. OMSTRUKTURERING AF STATSEJEDE VIRKSOMHEDER I visse tilfælde kan medlemsstaterne søge at opnå den størst mulige fortjeneste ved en privatisering ved inden at omstrukturere målvirksomheden for dermed at øge interessen hos potentielle købere. En kort opsummering af de vigtigste regler om omstruktureringsstøtte synes derfor hensigtsmæssig i forbindelse med privatisering af statsejede virksomheder. Statsstøtte kan som generelt princip udelukkes i forbindelse med omstrukturering, hvis foranstaltningerne gennemføres på markedsvilkår, dvs. hvis de ville have været kommercielt rationelle for private virksomhedsejere eller -kreditorer under lignende omstændigheder. Hvis statsstøtte ikke kan udelukkes med sikkerhed, skal foranstaltningen anmeldes til og på forhånd godkendes af Kommissionen, inden omstruktureringen gennemføres. Kommissionen vurderer foranstaltningens forenelighed på grundlag af Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder ("retningslinjerne for rednings- og omstruktureringsstøtte") 13. For at være berettiget til omstruktureringsstøtte skal den begunstigede virksomhed være en "kriseramt virksomhed", jf. punkt 9-13 i retningslinjerne for rednings- og omstruktureringsstøtte. En kriseramt virksomhed er kort sagt en virksomhed, der hverken med sine egne finansielle midler eller med de midler, som den kan skaffe fra ejeren/aktionærerne eller kreditorerne, er i stand til at standse de tab, som uden de offentlige myndigheders indgriben næsten med sikkerhed vil medføre, at virksomheden må ophøre på kort eller mellemlang sigt. Støtten skal gøres betinget af, at der gennemføres en omstruktureringsplan med det formål at genoprette den begunstigede virksomheds rentabilitet på lang sigt på grundlag af realistiske antagelser og inden for en rimelig frist. Den begunstigede virksomhed skal nedlægge alle aktiviteter, som selv efter omstruktureringen ville blive ved med at være tabsgivende af strukturbestemte årsager. Kommissionen skal godkende omstruktureringsplanen, inden den gennemføres. Støtten skal ligeledes være begrænset til det nødvendige minimum. Det vil blive forventet, at støttemodtageren yder et betydeligt bidrag til omstruktureringen med egne midler eller via ekstern finansiering på markedsvilkår. Bidraget skal være et reelt bidrag, dvs. et faktisk bidrag, hvilket udelukker forventede fremtidige gevinster såsom cash flow, og det skal være så stort som muligt. Store virksomheders eget bidrag bør normalt være på mindst 50 % af omstruktureringsomkostningerne 14. Der vil især være krav om kompenserende modydelser for at sikre, at de konkurrencefordrejninger, der kan opstå som følge af, at støtten giver virksomheden mulighed for at videreføre sine aktiviteter, begrænses mest muligt. Disse foranstaltninger kan bestå i at afhænde aktiver, indskrænke kapaciteten eller aktivitetsniveauet på markedet eller fjerne hindringer for adgang til markedet osv. 15, afhængigt af den konkrete sag og de konstaterede Jf. fodnote 5. Selv om redningsstøtte også er mulig i henhold til retningslinjerne for rednings- og omstruktureringsstøtte (i form af midlertidig og reversibel støtte), er det usandsynligt, at det vil være særlig relevant for statsejede virksomheder. Det bør være mindst 25 % for små virksomheder og 40 % for mellemstore virksomheder. Kommissionen kan for alle typer virksomheder acceptere et lavere bidrag under ekstraordinære omstændigheder og i tilfælde af særligt store problemer, som medlemsstaten skal kunne påvise. I områder, der er berettiget til regionalstøtte efter EUF-traktatens artikel 107, stk. 3, litra a) og c), kan betingelserne for godkendelse af støtte være mindre strenge med hensyn til modydelser og størrelsen af DA 9 DA

10 konkurrencefordrejninger. Denne betingelse gælder dog ikke normalt for små virksomheder, da det kan antages, at ad hoc-støtte til små virksomheder normalt ikke fordrejer konkurrencen på en måde, der strider mod den fælles interesse 16. Afskrivninger og nedlæggelse af tabsgivende aktiviteter, som under alle omstændigheder ville være nødvendige for at genoprette rentabiliteten, anses ikke for kompensationsforanstaltninger. Endelig skal princippet om engangsstøtte overholdes: der kan ikke ydes omstruktureringsstøtte til en virksomhed, som inden for de seneste 10 år har modtaget omstruktureringsstøtte. Salget af en statsejet virksomhed kan bidrage til at gøre omstruktureringsstøtte forenelig, forudsat at den overtagende part bidrager med ny finansiering. En sådan tilførsel af nye midler kan vise, at markedet har tillid til, at virksomhedens rentabilitet på lang sigt vil blive genoprettet. Det kan normalt betragtes som et "reelt bidrag", jf. punkt 43 i retningslinjerne for rednings- og omstruktureringsstøtte. Hvor de generelle principper for omstruktureringsstøtte gælder for alle områder af økonomien, så gælder der særlige regler og betingelser for omstrukturering af virksomheder inden for landbrugs- 17, fiskeri- 18, finans- 19 og transportsektoren PRIVATISERING AF STATSEJEDE VIRKSOMHEDER Som nævnt ovenfor anvendes normal markedsadfærd som benchmark ved vurderingen af de foranstaltninger, som offentlige myndigheder træffer i forbindelse med økonomiske transaktioner. Dette generelle princip gælder også privatiseringer: for at en privatisering ikke indebærer statsstøtte, skal de offentlige myndigheder sikre sig, at den finder sted på markedsvilkår, og at der ikke gives nogen fordel (almindeligvis i form af afkald på indtægter) til køberen og/eller den solgte virksomhed. Dette gælder især i tilfælde af højt forgældede virksomheder, hvor afvikling er en rimelig løsning. For at kunne fastslå eller udelukke, at der er tale om statsstøtte, anvender Kommissionen det såkaldte markedsøkonomiske investorprincip. For at kunne afgøre, hvorvidt der er indrømmet en fordel og i hvilket omfang, skal de foranstaltninger, der er truffet af offentlige myndigheder, sammenlignes med, hvad en normal markedsaktør ville have gjort under de den støttemodtagende virksomheds eget bidrag til omstruktureringen. Jf. punkt 55 og 56 i retningslinjerne for rednings- og omstruktureringsstøtte. Jf. punkt 41 i retningslinjerne for rednings- og omstruktureringsstøtte. Jf. bl.a. kapitel 5 i retningslinjerne for rednings- og omstruktureringsstøtte samt EFrammebestemmelserne for statsstøtte til landbrug og skovbrug for , EUT C 319 af , s. 1. Retningslinjer for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur, EUT C 84 af , s. 10. Jf. bl.a. Meddelelse fra Kommissionen om genoprettelse af rentabiliteten i finanssektoren under den nuværende krise og vurdering af omstruktureringsforanstaltninger på grundlag af statsstøttereglerne, EUT C 095 af , s. 9. Bemærk, at denne meddelelse og resten af de meddelelser, som blev vedtaget for finanssektoren som reaktion på den økonomiske og finansielle krise, er midlertidige regler og har et andet retsgrundlag end retningslinjerne for rednings- og omstruktureringsstøtte, nemlig EUFtraktatens artikel 107, stk. 3, litra b). Jf. f.eks. Fællesskabets retningslinjer for statsstøtte til jernbaneselskaber, EUT C 184 af , s. 13, eller retningslinjerne om anvendelse af EF-traktatens artikel 92 og 93 og EØS-aftalens artikel 61 på statsstøtte i luftfartssektoren, EUT C 350 af , s. 5. DA 10 DA

11 samme omstændigheder 21. Med henblik på en vurdering efter det markedsøkonomiske investorprincip tages der udelukkende højde for de omkostninger, som en privat aktør i samme situation ville have haft, og ikke de omkostninger eller tab, som staten ville have som en offentlig myndighed 22. Hvis vurderingen viser, at en normal markedsaktør ville have gjort det samme som staten, kan det udelukkes, at der er indrømmet en fordel, og der er dermed ikke tale om statsstøtte. Når staten i fællesskab (samtidig) med en privat investor investerer i en virksomhed under sammenlignelige omstændigheder og på samme vilkår, er det et stærkt indicium for, at det markedsøkonomiske investorprincip er overholdt. Der skal dog være tale om en betydelig investering fra den private aktørs side, og dennes adfærd må ikke være påvirket af statens adfærd. I forbindelse med privatisering omsættes det markedsøkonomiske investorprincip til det markedsøkonomiske sælgerprincip, dvs. antagelsen om, at en privat sælger, som ønsker at sælge sin virksomhed, vil sælge den til den højest mulige pris uden at fastsætte betingelser, som kan påvirke prisen. Ved salg af (aktiver i) en offentligt ejet virksomhed skal medlemsstaten - for at det kan udelukkes, at der er tale om statsstøtte - i princippet ligeledes handle som en markedsøkonomisk sælger, der går efter at opnå den størst mulige fortjeneste (eller det mindst mulige tab) fra salget. Hvis medlemsstaten ikke handler på den måde, kan privatiseringen indebære, at der er givet afkald på statslige indtægter til fordel for køberen eller den privatiserede virksomhed, og der er derfor formentlig tale om statsstøtte. Forberedende foranstaltninger for at lette den efterfølgende privatisering af statsejede virksomheder For at gøre virksomheden mere interessant for potentielle købere kan medlemsstater beslutte at "rydde op i" eller omstrukturere aktivsiden og/eller passivsiden i virksomhedens balance. Disse forberedende foranstaltninger i forbindelse med privatisering af statsejede virksomheder vil i mange tilfælde indebære statsstøtte, muligvis i form af omstruktureringsstøtte (se afsnit 4) eller rene finansielle foranstaltninger, uden at der i den forbindelse sker ændringer i virksomhedens forretnings- eller ledelsesmodel (se afsnit 3). Især eftergivelse af gæld til staten, konvertering af lån til aktier/aktiver og kapitaludvidelser forud for privatisering udgør statsstøtte, hvis det markedsøkonomiske investorprincip ikke er overholdt som forklaret ovenfor. Det kan dog ikke fra begyndelsen udelukkes, at offentlige myndigheder yder støtte på markedsvilkår, og at der derfor ikke er tale om statsstøtte, eftersom det markedsøkonomiske investorprincip vil være overholdt. I tilfælde af privatisering ved børsintroduktion (IPO - "Initial Public Offering") eller aktiesalg på børsen kan det f.eks. ske, at gæld eftergives eller nedbringes, uden at det medfører statsstøtte i det specifikke tilfælde, hvor indtægterne fra aktiesalget overstiger gældsnedbringelsen Bemærk, at det i forbindelse med en vurdering af, om der er tale om statsstøtte, er irrelevant, om der er tale om et dårligt fungerende marked eller markedssvigt (f.eks. midlertidige prisfald som følge af negative eksterne virkninger og overdreven mangel på risikovillighed). Der kan dog ved vurderingen af støttens forenelighed tages højde for markedssvigt eller andre mulige begrundelser for støtte. Foranstaltningens mulige positive eksterne virkninger har ikke relevans for vurderingen af, om der er tale om statsstøtte (ved vurderingen fokuseres der på, om virksomheden har opnået en selektiv fordel). Der kan dog tages højde for disse virkninger i forbindelse med den efterfølgende vurdering af støttens forenelighed. DA 11 DA

Statsstøtte. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Michael Honoré

Statsstøtte. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Michael Honoré Statsstøtte Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Michael Honoré I. Introduktion til statsstøttereglerne Statsstøttereglerne Reglerne om statsstøtte findes i både EUF-traktaten (artikel

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin Vedr.: Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde Hr. minister, 1. Sagsforløb (1) Ved brev af 25.6.2001 anmeldte Danmark et forslag

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2012 COM(2012) 730 final 2012/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

This page intentionally left blank

This page intentionally left blank EU-statsstøtteret This page intentionally left blank Peter L. Vesterdorf og Mogens Uhd Nielsen EU-statsstøtteret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 EU-statsstøtteret 2009 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje ,3 Bruxelles, den 12. juli 2000.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGHU UHJOHU RP V UVNLOWH UHJQVNDEHUIRUSXEOLFVHUYLFHYLUNVRPKHGHU (XURSD.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGWH L GDJ HQ QGULQJ DI GHW VnNDOGWH JHQQHPVNXHOLJKHGVGLUHNWLY 0HG

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

STATSSTØTTEHÅNDBOG udarbejdet af: Konkurrencestyrelsen 2008

STATSSTØTTEHÅNDBOG udarbejdet af: Konkurrencestyrelsen 2008 STATSSTØTTEHÅNDBOG udarbejdet af: Konkurrencestyrelsen 2008 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 4 Del 1. Indledende vurdering og ændring af støtteordningen efter statsstøttereglerne 7 Kapitel 2:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476. Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark. Mikroelektronik Center (MIC) Hr.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476. Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark. Mikroelektronik Center (MIC) Hr. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark Mikroelektronik Center (MIC) Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 6. december 2000, registreret

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 16.4.2012 C(2012) 2460 final. Vedr.: Statsstøttesag SA.33535 (2011/N) - Danmark Iværksætteraktieordning

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 16.4.2012 C(2012) 2460 final. Vedr.: Statsstøttesag SA.33535 (2011/N) - Danmark Iværksætteraktieordning EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.4.2012 C(2012) 2460 final Vedr.: Statsstøttesag SA.33535 (2011/N) - Danmark Iværksætteraktieordning Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved brev af 23. august 2011

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2015 COM(2015) 454 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise DA DA

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 6.12.2012 2012/2262(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om anvendelse af direktiv 2004/25/EF om overtagelsestilbud 2012/2262 (INI)) Retsudvalget Ordfører: Klaus-Heiner

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

STATSSTØTTEHÅNDBOG udarbejdet af: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2010

STATSSTØTTEHÅNDBOG udarbejdet af: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2010 STATSSTØTTEHÅNDBOG udarbejdet af: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2010 2/112 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1: INDLEDNING... 4 DEL 1... 7 INDLEDENDE VURDERING OG ÆNDRING AF STØTTEORDNINGEN EFTER STATSSTØTTEREGLERNE...

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02)

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) C 155/10 Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) Denne meddelelse erstatter Kommissionens meddelelse om anvendelsen

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr. 11954

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 11.3.2010 K(2010) 1589

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 11.3.2010 K(2010) 1589 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.3.2010 K(2010) 1589 Vedr.: Statsstøtte - Danmark Statsstøttesag nr. N 682/2009 Garantiordning Fru udenrigsminister, Jeg har den ære at meddele Dem, at Kommissionen

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Har du eller din konkurrent modtaget statsstøtte og er det et problem? v/michael Honoré Uddannelsesdagen 2015

Har du eller din konkurrent modtaget statsstøtte og er det et problem? v/michael Honoré Uddannelsesdagen 2015 Har du eller din konkurrent modtaget statsstøtte og er det et problem? v/michael Honoré Uddannelsesdagen 2015 2 Agenda Introduktion: mine og jeres forudsætninger Hvornår er der tale om statsstøtte? Eksempler

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

N O T A T. Vedr.: Regulering på området for leverance af elektricitet på basis af forsyningspligt

N O T A T. Vedr.: Regulering på området for leverance af elektricitet på basis af forsyningspligt N O T A T Vedr.: Regulering på området for leverance af elektricitet på basis af forsyningspligt 1. Indledning Energistyrelsen har erkendt, at den nuværende ordning for levering af elektricitet omfattet

Læs mere

K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN. Kulturministeriet. København, den 18. november 2003.

K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN. Kulturministeriet. København, den 18. november 2003. K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN 1 48 Kulturministeriet. København, den 18. november 2003. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til efter ikrafttræden

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 352/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 12.3.2014. om en ny tilgang til virksomheders konkurs og insolvens. (EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 12.3.2014. om en ny tilgang til virksomheders konkurs og insolvens. (EØS-relevant tekst) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.3.2014 C(2014) 1500 final KOMMISSIONENS HENSTILLING af 12.3.2014 om en ny tilgang til virksomheders konkurs og insolvens (EØS-relevant tekst) {SWD(2014) 61 final}

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 349/20 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1290/2014 af 4. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Vejledning om konkurrenceforvridende

Vejledning om konkurrenceforvridende Vejledning om konkurrenceforvridende støtte 2000 135136_omslag9.p65 2 25-10-00, 11:56 Indhold 2 1 Indledning 5 2 Hvilke aktiviteter er omfattede? ÿ 2.1 Hvad er støtte? 8 2.2. Hvad er erhvervsvirksomhed?

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Vertikale forbindelser i fødevareforsyningskæden: Principper for god praksis

Vertikale forbindelser i fødevareforsyningskæden: Principper for god praksis Vertikale forbindelser i fødevareforsyningskæden: Principper for god praksis Forelagt af følgende kernemedlemmer af B2B-platformen AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg)

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg) EUROPA-KOMMISSIONEN Generaldirektoratet for Det Indre Marked FINANSIERINGSINSTITUTTER Forsikring MARKT/2517/02 DA Orig. EN Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde

Læs mere

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN 29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 14. december 2004 om fremme af en passende ordning for aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og 12.9.2014 L 271/3 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 960/2014 af 8. september 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

Vurdering af Kommissionens beslutning 9. juli 2014 vedrørende reklameafgiftsloven

Vurdering af Kommissionens beslutning 9. juli 2014 vedrørende reklameafgiftsloven Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 280 Offentligt København 20. august 2014 Michael Honoré Partner T +45 72 27 33 76 mih@bechbruun.com Sagsnr. 019768-0108 psj/mih/ilp Fortroligt

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt J.nr. 000328-0214 nk/mbr AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010 1. Deponering og fuldmagt 1.1 Aktionæren accepterer, at alle dennes C-aktier lægges i et af COWI

Læs mere

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2010 KOM(2010)336 endelig 2010/0183 (COD) C7-0157/10 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 af om ændring af Rådets forordning (EF)

Læs mere

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord Erhvervsjura Nr. 7 oktober 2011 1. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord 2. Inddriv selv dine fordringer på op til 100.000,- kr. ved at benytte en enkelt blanket 3. Du må

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 7.1.2003 L 2/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 16/2003 af 6. januar 2003 om særlige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1164/94 for så vidt angår støtteberettigede udgifter i forbindelse

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere