ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE"

Transkript

1

2 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Vejledning om finansiering, omstrukturering og privatisering af statsejede virksomheder i overensstemmelse med statsstøttereglerne DA 2 DA

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Grundprincipper Finansiering af statsejede virksomheder Omstrukturering af statsejede virksomheder Privatisering af statsejede virksomheder Konklusioner DA 3 DA

4 1. INDLEDNING I forbindelse med den nuværende økonomiske og finansielle krise har nogle statsejede virksomheder vist sig at være tabsgivende og/eller at have oparbejdet stor gæld, hvilket har skabt usikkerhed omkring deres økonomiske levedygtighed. For at løse de statsejede virksomheders problemer træffer flere medlemsstater foranstaltninger, som består i at finansiere (f.eks. gennem kapitaltilførsler, eftergivelse af gæld), omstrukturere og/eller privatisere statsejede virksomheder, og som potentielt kan indebære statsstøtte. En foranstaltning, som udgør statsstøtte, må ikke gennemføres, før den er godkendt af Kommissionen. Foreneligheden af statsstøtteforanstaltninger vurderes på grundlag af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ("EUF-traktaten"). Denne vejledning har til formål at øge kendskabet i alle medlemsstaterne til de EUstatsstøtteregler, som skal overholdes i forbindelse med finansiering, omstrukturering og/eller privatisering af statsejede virksomheder, og at skabe klarhed omkring Kommissionens anvendelse af de vigtigste statsstøtteprincipper. I vejledningen henvises der udelukkende til eksisterende regler, og enkeltsager vil blive vurderet ud fra de konkrete omstændigheder. Vejledningen har ligeledes til formål at afklare, hvilken indvirkning statsstøttereglerne kan have på politikkerne og beslutningerne i medlemsstater, der har iværksat økonomiske tilpasningsprogrammer ud fra ønsket om at lette presset på de offentlige finanser bl.a. gennem omstrukturering og/eller privatisering af statsejede virksomheder. Kommissionen opfordrer især medlemsstater, som er ved at gennemføre omfattende privatiseringsprogrammer, til at samarbejde tæt med Kommissionen for at sikre, at ethvert statsstøttespørgsmål, som måtte dukke op under gennemførelsen af programmet, løses på tilfredsstillende vis og rettidigt. Det vil medvirke til at skabe maksimal retssikkerhed og vil sandsynligvis forhindre, at der opstår tvister til hinder for privatiseringsprocessen. Vejledningen er et orienterende arbejdsdokument fra Europa-Kommissionens tjenestegrene. Det er ikke udtryk for Kommissionens officielle holdning til emnet, og det foregriber heller ikke Kommissionens stillingtagen. Det er ikke formålet med denne vejledning at fastlægge retstilstanden, og den foregriber ikke den fortolkning af traktatbestemmelserne om statsstøtte, som Den Europæiske Unions Domstol eller Ret måtte anlægge. Medmindre det er nævnt andetsteds, gælder principperne i denne vejledning ikke kun statsejede virksomheder, som ejes helt eller delvis af staten, men også mere generelt enhver kapitalinteresse, som en offentlig myndighed måtte have i en virksomhed, uanset om myndigheden reelt udøver kontrol over virksomheden eller ej. 2. GRUNDPRINCIPPER Hvornår udgør en foranstaltning statsstøtte? I EUF-traktatens artikel 107, stk. 1, gives en generel definition af statsstøtte på grundlag af følgende fire kumulative elementer: 1) Foranstaltningen skal være ydet af en medlemsstat eller ved hjælp af statsmidler. I henhold til statsstøttereglerne forstås ved staten ikke kun den centrale administration, men alle forvaltningsniveauer (f.eks. regioner, kommuner osv.). Offentlige virksomheder kræver særlig opmærksomhed, eftersom deres aktiviteter i mange tilfælde kan henregnes til staten, og der kan være statsmidler involveret. DA 4 DA

5 Foranstaltningen kan bestå i en positiv overførsel af statsmidler (f.eks. et lån eller et tilskud), men også i en negativ overførsel i det tilfælde, hvor staten giver afkald på indtægter, som den normalt ville have opnået (f.eks. gennem en skattefritagelse eller gældseftergivelse). 2) Der skal være en selektiv fordel (foranstaltningen skal begunstige visse virksomheder, produktioner eller leveringen af visse ydelser). Støttemodtageren skal være en virksomhed. I henhold til statsstøttereglerne er dette et funktionelt kriterium: det afgørende er aktivitetens økonomiske karakter, og om den støttemodtagende virksomhed leverer en vare eller tjenesteydelse på markedet, snarere end dens juridiske form, eller om virksomheden drives med gevinst for øje eller ej. EUF-traktatens artikel 107 ff. om statsstøtte finder anvendelse på både private og offentlige virksomheder. Det følger af EUF-traktatens artikel 345, som anerkender neutralitetsprincippet med hensyn til de ejendomsretlige ordninger, og EU-Domstolenes retspraksis, som også anerkender princippet om ligebehandling af offentlige og private virksomheder. En foranstaltning giver den støttemodtagende virksomhed en fordel, hvis der er tale om en finansiel eller forretningsmæssig fordel, som denne virksomhed ikke ville kunne have opnået på markedet (typisk fordi staten gav denne fordel gratis eller mod et utilstrækkeligt vederlag). Ved vurderingen af alle former for økonomiske transaktioner, som er indgået af offentlige myndigheder, er det den normale markedsadfærd, som anvendes som benchmark. For at afgøre, hvad der forstås ved normal markedsadfærd, anvender Kommissionen det markedsøkonomiske investorprincip, som der redegøres nærmere for i afsnit 5. Der skal også være tale om en selektiv fordel, dvs. at foranstaltningen skal begunstige visse virksomheder, regioner og/eller økonomiske aktiviteter på bekostning af andre. Det skal bemærkes, at en foranstaltning, som formelt set er neutral (dvs., at den på papiret er åben for alle), kan være de facto selektiv, hvis den i praksis udelukkende finder anvendelse på bestemte virksomheder. 3) Foranstaltningen skal fordreje (eller true med at fordreje) konkurrencevilkårene. Hvis en foranstaltning, som træffes af staten, fører (eller kan føre) til en forbedring af den støttemodtagende virksomheds konkurrencemæssige situation i forhold til konkurrenternes, anses konkurrencevilkårene for at være blevet fordrejet. I henhold til EUF-traktaten, der fastsætter, at foranstaltningen skal fordreje eller true med at fordreje konkurrencevilkårene, behøver der ikke at være tale om en reel konkurrencefordrejning. 4) Foranstaltningen skal påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne. Dette kriterium er også blevet bredt fortolket af EU's domstole. Det er tilstrækkeligt, at den støttemodtagende virksomhed sælger en vare eller tjenesteydelse, som kan indgå i samhandelen mellem medlemsstaterne. En foranstaltning kan i denne forstand også påvirke samhandelen, selv om den støttemodtagende virksomhed ikke er involveret i handel inden for EU. Hvis en foranstaltning opfylder alle fire kumulative kriterier, udgør den statsstøtte, der i princippet er forbudt i henhold til EUF-traktatens artikel 107, stk. 1. I EUF-traktatens artikel 107, stk. 2 og 3, er dog fastsat en række betingelser, hvorunder statsstøtte skal eller kan anses for at være forenelig med det indre marked og dermed kan godkendes af Kommissionen (som har enekompetence til at erklære statsstøtte forenelig med det indre marked). Kommissionen har på grundlag af disse artikler udstedt detaljerede forordninger, rammebestemmelser og DA 5 DA

6 vejledninger for at præcisere, hvilke kriterier den anvender ved vurderingen af, om statsstøtte er forenelig 1. De vigtigste elementer i Kommissionens behandling af statsstøttesager Alle statsstøtteforanstaltninger (enkeltforanstaltninger og støtteordninger) skal anmeldes til Kommissionen med henblik på godkendelse og må ikke gennemføres, før Kommissionen har besluttet at godkende dem ("standstill-klausulen") 2. Enhver støtteforanstaltning, som gennemføres, før den er blevet godkendt af Kommissionen, betragtes som ulovlig støtte og kan kræves tilbagebetalt af støttemodtageren med renter. Når en foranstaltning er anmeldt, skal Kommissionen træffe en afgørelse inden to måneder. Denne frist begynder at løbe fra det tidspunkt, hvor anmeldelsen er fuldstændig, og alle nødvendige oplysninger er blevet forelagt Kommissionen. Når anmeldelsen er fuldstændig, kan Kommissionen træffe afgørelse om, i) at foranstaltningen ikke udgør statsstøtte, ii) at foranstaltningen udgør statsstøtte, men er forenelig med det indre marked (og derfor tilladt), eller iii) at den nærer tvivl med hensyn til, om støtten er forenelig med det indre marked, og har besluttet at indlede en formel undersøgelsesprocedure. Hvis Kommissionen beslutter at indlede en formel undersøgelsesprocedure, foretager den en udførlig vurdering af foranstaltningen og de mulige grunde til forenelighed. Indledningen af den formelle undersøgelsesprocedure foregriber ikke Kommissionens endelige afgørelse. Den formelle undersøgelsesprocedure er ikke undergivet nogen bindende frist, men Kommissionen skal dog så vidt muligt bestræbe sig på at vedtage en afgørelse inden 18 måneder fra den dato, hvor proceduren er indledt 3. En formel undersøgelse afsluttes ved Kommissionens endelige afgørelse, der fastslår, i) om foranstaltningen udgør statsstøtte, og i så fald, ii) om foranstaltningen er forenelig med det indre marked og roligt kan gennemføres, eller iii) hvorvidt den er uforenelig og ikke må gennemføres (hvis foranstaltningen allerede er gennemført, vil Kommissionen normalt pålægge medlemsstaten at tilbagesøge støtten fra støttemodtageren). Kommissionen behandler også klager fra konkurrenter, borgere osv. om eventuelle statsstøttespørgsmål og kan ligeledes indlede en undersøgelse på eget initiativ. Hvis en støtteforanstaltning ikke er godkendt af Kommissionen, før den blev gennemført, er der således en klar risiko for, at der opstår tvister og mulige problemer i forbindelse med gennemførelsen af foranstaltningen, idet der kan være tale om ulovlig statsstøtte. Det skal også bemærkes, at en national domstol, som (f.eks. af en konkurrent) er blevet bedt om at Alle regler findes på Der findes dog enkelte undtagelser til kravet om forhåndsanmeldelse. Se f.eks. Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92 og 93 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab på visse former for horisontal statsstøtte (EFT L 142 af , s. 1) og Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning) (EUT L 214 af , s. 3). Jf. artikel 7, stk. 6, i Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 (EFT L 83 af , s. 1). Fristen kan forlænges efter aftale mellem Kommissionen og den pågældende medlemsstat. DA 6 DA

7 vurdere, om en foranstaltning udgør statsstøtte, kan træffe afgørelse om, at foranstaltningen skal annulleres eller ophæves, og at støtten skal tilbagebetales 4. Kommissionen har også indført en særlig anmeldelsesforberedende procedure, som på en uformel måde skal hjælpe medlemsstaterne med at forberede deres anmeldelser. Denne procedure kan også anvendes af medlemsstater, som har brug for hjælp til at afgøre, om en foranstaltning skal betragtes som statsstøtte eller ej. Disse forberedende anmeldelser behandles på uformel vis, samtidig med at der tages nøje hensyn til fortrolighedsprincippet. 3. FINANSIERING AF STATSEJEDE VIRKSOMHEDER Offentlige myndigheder kan beslutte at yde støtte til statsejede virksomheder i forbindelse med omstrukturering/privatisering. Støtte, der ydes på markedsvilkår og mod et afkast, som ville være tilfredsstillende for en privat ejer eller investor inden for den samme branche, udgør i dette tilfælde ikke statsstøtte og skal derfor ikke anmeldes. Dette ville ikke være tilfældet, hvis der tilføres ny kapital på betingelser, der ikke ville være acceptable for en privat investor, som driver virksomhed på gældende markedsvilkår. F.eks. i) når virksomhedens finansielle situation, navnlig gældens struktur og størrelse, er af en sådan art, at det ikke synes berettiget at forvente et normalt afkast (i form af udbytte eller værdistigninger) af den investerede kapital inden for en rimelig frist, ii) når virksomheden, på grund af en utilstrækkelig cash flow eller af andre årsager, ikke kan opnå de midler på kapitalmarkederne, der er nødvendige for at gennemføre et investeringsprogram, iii) når kapitalindskuddet er en midlertidig foranstaltning, hvor varigheden og tilbagekøbsprisen er fastsat på forhånd, således at kapitalindskyderens afkast bliver betydeligt mindre, end hvad han ville have kunnet forvente af en investering for en tilsvarende periode på kapitalmarkedet, eller iv) når de offentlige myndigheders indskud af kapital sker som led i overtagelse eller videreførelse af hele eller en del af en kriseramt virksomheds urentable aktiviteter gennem oprettelse af et nyt foretagende. For de støtteforanstaltninger, som opfylder de nødvendige kriterier for at blive anset som statsstøtte, kan der være flere grunde til, at denne støtte kan anses for at være forenelig med det indre marked. En opsummering af de mange grunde til forenelighed rækker dog ud over denne vejlednings rammer, selv om følgende grunde nok ofte vil være gyldige i forbindelse med økonomiske tilpasningsprogrammer: rednings- og omstruktureringsstøtte 5, regional støtte 6, uddannelsesstøtte 7, støtte til forskning, udvikling og innovation 8 osv. Hvis Jf. Meddelelse fra Kommissionen om de nationale domstoles håndhævelse af statsstøttereglerne (EUT C 85 af , s. 1). Meddelelsen indeholder en vejledning om mulige retsmidler i tilfælde af en overtrædelse af standstill-klausulen, som f.eks. tilbagebetaling af ulovlig støtte, erstatningskrav, foreløbige forholdsregler eller betaling af renter. I meddelelsen fastsættes ligeledes to høringsmekanismer for nationale domstole, der kan anmode Kommisionen om oplysninger, som den er i besiddelse af, og/eller en udtalelse om anvendelsen af statsstøttereglerne. Jf. Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder, EUT C 244 af , s. 2. Jf. især Retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte for , EUT C 54 af , s. 13. Jf. Meddelelse fra Kommissionen om kriterierne for vurderingen af foreneligheden af individuelt anmeldt statsstøtte til uddannelse, EUT C 188 af , s. 1. Jf. Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til forskning og udvikling og innovation, EUT C 323 af , s. 1. DA 7 DA

8 finansieringen af statsejede virksomheder ikke falder ind under en af disse grunde, vil der i princippet være tale om uforenelig statsstøtte. Særlige regler gælder for finansieringen af de offentlige tjenesteydelser, der i traktaterne betegnes som tjenesteydelser af almen økonomisk interesse. Tjenesteydelser af almen økonomisk interesse er økonomiske aktiviteter, som de offentlige myndigheder anser for at være af særlig stor betydning for borgerne, og som ikke ville blive gennemført (eller ville blive gennemført på andre vilkår), hvis ikke det offentlige greb ind 9. Domstolen redegjorde i Altmarkdommen for de fire kumulative betingelser, der skal være opfyldt, for at kompensation for udførelse af tjenesteydelser af almen økonomisk interesse ikke udgør statsstøtte 10. I den nye pakke om tjenesteydelser af almen økonomisk interesse, som blev vedtaget af Kommissionen den 20. december 2011, foretages der en præcisering af de betingelser, som skal være opfyldt, for at statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste kan anses for at være forenelig med EU-reglerne 11. For at afgøre, om der er forekommet overkompensation eller ej, hedder det i gennemsigtighedsdirektivet 12, at virksomheder, der modtager kompensation, og som opererer både inden for offentlige tjenesteydelser og på andre markeder, skal føre særskilte regnskaber for deres forskellige aktiviteter. Hvis der er tale om en offentlig virksomhed - der i gennemsigtighedsdirektivet er defineret som en virksomhed, på hvilke de offentlige myndigheder direkte eller indirekte kan have en dominerende indflydelse - skal medlemsstaterne drage omsorg for, at der skabes gennemskuelighed på en sådan måde, at det fremgår, hvilke offentlige midler der stilles til rådighed for sådanne virksomheder, og hvorledes disse midler faktisk anvendes. Dette krav om gennemskuelighed omfatter blandt andet udligning af driftstab, kapitaltilførsel, tilskud, som ikke skal tilbagebetales, eller lån på fordelagtige vilkår, afkald på normal forrentning af indskudte offentlige midler og kompensation for byrder pålagt af de offentlige myndigheder Tjenesteydelser af almen økonomisk interesse spænder fra kommercielle tjenesteydelser i stor skala (netværksindustrier som posttjenester, energiforsyning, elektroniske kommunikationstjenester og offentlig transport) til en bred vifte af sundheds- og socialydelser (f.eks. ældre- og handicappleje). Domstolens dom af i sag C-280/00, Altmark Trans GmbH, Sml I, s Kompensation for udførelse af tjenesteydelser af almen økonomisk interesse udgør ikke statsstøtte, da den ikke indebærer nogen fordel - og skal derfor ikke anmeldes på forhånd til Kommissionen eller godkendes af denne - hvis følgende fire kumulative betingelser er opfyldt: i) modtageren overdrages en klart defineret offentlig tjenesteydelsesopgave, ii) parametrene til beregning af kompensationen skal være fastsat på forhånd på objektiv og gennemsigtig vis, iii) kompensationen må ikke overstige de omkostninger, der er afholdt ved opfyldelsen af forpligtelserne til offentlig tjeneste, minus de hermed forbundne indtægter plus en rimelig fortjeneste, og iv) modtageren vælges ved offentligt udbud, eller kompensationen overstiger ikke omkostningerne i en velfungerende virksomhed, der er udstyret med de midler, der skal til for at yde tjenesten. Jf. Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsen af Den Europæiske Unions statsstøtteregler på kompensation for levering af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, EUT C 8 af , s. 4, Kommissionens afgørelse om anvendelse af bestemmelserne i artikel 106, stk. 2 [EUF-traktaten] på statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste ydet til visse virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, EUT L 7 af , s. 3, og Meddelelse fra Kommissionen - Den Europæiske Unions rammebestemmelser for statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste, EUT C 8 af , s. 15. Kommissionens direktiv 2006/111/EF af 16. november 2006 om gennemskueligheden af de økonomiske forbindelser mellem medlemsstaterne og de offentlige virksomheder og om den finansielle gennemskuelighed i bestemte virksomheder, EUT L 318 af , s. 17. DA 8 DA

9 4. OMSTRUKTURERING AF STATSEJEDE VIRKSOMHEDER I visse tilfælde kan medlemsstaterne søge at opnå den størst mulige fortjeneste ved en privatisering ved inden at omstrukturere målvirksomheden for dermed at øge interessen hos potentielle købere. En kort opsummering af de vigtigste regler om omstruktureringsstøtte synes derfor hensigtsmæssig i forbindelse med privatisering af statsejede virksomheder. Statsstøtte kan som generelt princip udelukkes i forbindelse med omstrukturering, hvis foranstaltningerne gennemføres på markedsvilkår, dvs. hvis de ville have været kommercielt rationelle for private virksomhedsejere eller -kreditorer under lignende omstændigheder. Hvis statsstøtte ikke kan udelukkes med sikkerhed, skal foranstaltningen anmeldes til og på forhånd godkendes af Kommissionen, inden omstruktureringen gennemføres. Kommissionen vurderer foranstaltningens forenelighed på grundlag af Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder ("retningslinjerne for rednings- og omstruktureringsstøtte") 13. For at være berettiget til omstruktureringsstøtte skal den begunstigede virksomhed være en "kriseramt virksomhed", jf. punkt 9-13 i retningslinjerne for rednings- og omstruktureringsstøtte. En kriseramt virksomhed er kort sagt en virksomhed, der hverken med sine egne finansielle midler eller med de midler, som den kan skaffe fra ejeren/aktionærerne eller kreditorerne, er i stand til at standse de tab, som uden de offentlige myndigheders indgriben næsten med sikkerhed vil medføre, at virksomheden må ophøre på kort eller mellemlang sigt. Støtten skal gøres betinget af, at der gennemføres en omstruktureringsplan med det formål at genoprette den begunstigede virksomheds rentabilitet på lang sigt på grundlag af realistiske antagelser og inden for en rimelig frist. Den begunstigede virksomhed skal nedlægge alle aktiviteter, som selv efter omstruktureringen ville blive ved med at være tabsgivende af strukturbestemte årsager. Kommissionen skal godkende omstruktureringsplanen, inden den gennemføres. Støtten skal ligeledes være begrænset til det nødvendige minimum. Det vil blive forventet, at støttemodtageren yder et betydeligt bidrag til omstruktureringen med egne midler eller via ekstern finansiering på markedsvilkår. Bidraget skal være et reelt bidrag, dvs. et faktisk bidrag, hvilket udelukker forventede fremtidige gevinster såsom cash flow, og det skal være så stort som muligt. Store virksomheders eget bidrag bør normalt være på mindst 50 % af omstruktureringsomkostningerne 14. Der vil især være krav om kompenserende modydelser for at sikre, at de konkurrencefordrejninger, der kan opstå som følge af, at støtten giver virksomheden mulighed for at videreføre sine aktiviteter, begrænses mest muligt. Disse foranstaltninger kan bestå i at afhænde aktiver, indskrænke kapaciteten eller aktivitetsniveauet på markedet eller fjerne hindringer for adgang til markedet osv. 15, afhængigt af den konkrete sag og de konstaterede Jf. fodnote 5. Selv om redningsstøtte også er mulig i henhold til retningslinjerne for rednings- og omstruktureringsstøtte (i form af midlertidig og reversibel støtte), er det usandsynligt, at det vil være særlig relevant for statsejede virksomheder. Det bør være mindst 25 % for små virksomheder og 40 % for mellemstore virksomheder. Kommissionen kan for alle typer virksomheder acceptere et lavere bidrag under ekstraordinære omstændigheder og i tilfælde af særligt store problemer, som medlemsstaten skal kunne påvise. I områder, der er berettiget til regionalstøtte efter EUF-traktatens artikel 107, stk. 3, litra a) og c), kan betingelserne for godkendelse af støtte være mindre strenge med hensyn til modydelser og størrelsen af DA 9 DA

10 konkurrencefordrejninger. Denne betingelse gælder dog ikke normalt for små virksomheder, da det kan antages, at ad hoc-støtte til små virksomheder normalt ikke fordrejer konkurrencen på en måde, der strider mod den fælles interesse 16. Afskrivninger og nedlæggelse af tabsgivende aktiviteter, som under alle omstændigheder ville være nødvendige for at genoprette rentabiliteten, anses ikke for kompensationsforanstaltninger. Endelig skal princippet om engangsstøtte overholdes: der kan ikke ydes omstruktureringsstøtte til en virksomhed, som inden for de seneste 10 år har modtaget omstruktureringsstøtte. Salget af en statsejet virksomhed kan bidrage til at gøre omstruktureringsstøtte forenelig, forudsat at den overtagende part bidrager med ny finansiering. En sådan tilførsel af nye midler kan vise, at markedet har tillid til, at virksomhedens rentabilitet på lang sigt vil blive genoprettet. Det kan normalt betragtes som et "reelt bidrag", jf. punkt 43 i retningslinjerne for rednings- og omstruktureringsstøtte. Hvor de generelle principper for omstruktureringsstøtte gælder for alle områder af økonomien, så gælder der særlige regler og betingelser for omstrukturering af virksomheder inden for landbrugs- 17, fiskeri- 18, finans- 19 og transportsektoren PRIVATISERING AF STATSEJEDE VIRKSOMHEDER Som nævnt ovenfor anvendes normal markedsadfærd som benchmark ved vurderingen af de foranstaltninger, som offentlige myndigheder træffer i forbindelse med økonomiske transaktioner. Dette generelle princip gælder også privatiseringer: for at en privatisering ikke indebærer statsstøtte, skal de offentlige myndigheder sikre sig, at den finder sted på markedsvilkår, og at der ikke gives nogen fordel (almindeligvis i form af afkald på indtægter) til køberen og/eller den solgte virksomhed. Dette gælder især i tilfælde af højt forgældede virksomheder, hvor afvikling er en rimelig løsning. For at kunne fastslå eller udelukke, at der er tale om statsstøtte, anvender Kommissionen det såkaldte markedsøkonomiske investorprincip. For at kunne afgøre, hvorvidt der er indrømmet en fordel og i hvilket omfang, skal de foranstaltninger, der er truffet af offentlige myndigheder, sammenlignes med, hvad en normal markedsaktør ville have gjort under de den støttemodtagende virksomheds eget bidrag til omstruktureringen. Jf. punkt 55 og 56 i retningslinjerne for rednings- og omstruktureringsstøtte. Jf. punkt 41 i retningslinjerne for rednings- og omstruktureringsstøtte. Jf. bl.a. kapitel 5 i retningslinjerne for rednings- og omstruktureringsstøtte samt EFrammebestemmelserne for statsstøtte til landbrug og skovbrug for , EUT C 319 af , s. 1. Retningslinjer for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur, EUT C 84 af , s. 10. Jf. bl.a. Meddelelse fra Kommissionen om genoprettelse af rentabiliteten i finanssektoren under den nuværende krise og vurdering af omstruktureringsforanstaltninger på grundlag af statsstøttereglerne, EUT C 095 af , s. 9. Bemærk, at denne meddelelse og resten af de meddelelser, som blev vedtaget for finanssektoren som reaktion på den økonomiske og finansielle krise, er midlertidige regler og har et andet retsgrundlag end retningslinjerne for rednings- og omstruktureringsstøtte, nemlig EUFtraktatens artikel 107, stk. 3, litra b). Jf. f.eks. Fællesskabets retningslinjer for statsstøtte til jernbaneselskaber, EUT C 184 af , s. 13, eller retningslinjerne om anvendelse af EF-traktatens artikel 92 og 93 og EØS-aftalens artikel 61 på statsstøtte i luftfartssektoren, EUT C 350 af , s. 5. DA 10 DA

11 samme omstændigheder 21. Med henblik på en vurdering efter det markedsøkonomiske investorprincip tages der udelukkende højde for de omkostninger, som en privat aktør i samme situation ville have haft, og ikke de omkostninger eller tab, som staten ville have som en offentlig myndighed 22. Hvis vurderingen viser, at en normal markedsaktør ville have gjort det samme som staten, kan det udelukkes, at der er indrømmet en fordel, og der er dermed ikke tale om statsstøtte. Når staten i fællesskab (samtidig) med en privat investor investerer i en virksomhed under sammenlignelige omstændigheder og på samme vilkår, er det et stærkt indicium for, at det markedsøkonomiske investorprincip er overholdt. Der skal dog være tale om en betydelig investering fra den private aktørs side, og dennes adfærd må ikke være påvirket af statens adfærd. I forbindelse med privatisering omsættes det markedsøkonomiske investorprincip til det markedsøkonomiske sælgerprincip, dvs. antagelsen om, at en privat sælger, som ønsker at sælge sin virksomhed, vil sælge den til den højest mulige pris uden at fastsætte betingelser, som kan påvirke prisen. Ved salg af (aktiver i) en offentligt ejet virksomhed skal medlemsstaten - for at det kan udelukkes, at der er tale om statsstøtte - i princippet ligeledes handle som en markedsøkonomisk sælger, der går efter at opnå den størst mulige fortjeneste (eller det mindst mulige tab) fra salget. Hvis medlemsstaten ikke handler på den måde, kan privatiseringen indebære, at der er givet afkald på statslige indtægter til fordel for køberen eller den privatiserede virksomhed, og der er derfor formentlig tale om statsstøtte. Forberedende foranstaltninger for at lette den efterfølgende privatisering af statsejede virksomheder For at gøre virksomheden mere interessant for potentielle købere kan medlemsstater beslutte at "rydde op i" eller omstrukturere aktivsiden og/eller passivsiden i virksomhedens balance. Disse forberedende foranstaltninger i forbindelse med privatisering af statsejede virksomheder vil i mange tilfælde indebære statsstøtte, muligvis i form af omstruktureringsstøtte (se afsnit 4) eller rene finansielle foranstaltninger, uden at der i den forbindelse sker ændringer i virksomhedens forretnings- eller ledelsesmodel (se afsnit 3). Især eftergivelse af gæld til staten, konvertering af lån til aktier/aktiver og kapitaludvidelser forud for privatisering udgør statsstøtte, hvis det markedsøkonomiske investorprincip ikke er overholdt som forklaret ovenfor. Det kan dog ikke fra begyndelsen udelukkes, at offentlige myndigheder yder støtte på markedsvilkår, og at der derfor ikke er tale om statsstøtte, eftersom det markedsøkonomiske investorprincip vil være overholdt. I tilfælde af privatisering ved børsintroduktion (IPO - "Initial Public Offering") eller aktiesalg på børsen kan det f.eks. ske, at gæld eftergives eller nedbringes, uden at det medfører statsstøtte i det specifikke tilfælde, hvor indtægterne fra aktiesalget overstiger gældsnedbringelsen Bemærk, at det i forbindelse med en vurdering af, om der er tale om statsstøtte, er irrelevant, om der er tale om et dårligt fungerende marked eller markedssvigt (f.eks. midlertidige prisfald som følge af negative eksterne virkninger og overdreven mangel på risikovillighed). Der kan dog ved vurderingen af støttens forenelighed tages højde for markedssvigt eller andre mulige begrundelser for støtte. Foranstaltningens mulige positive eksterne virkninger har ikke relevans for vurderingen af, om der er tale om statsstøtte (ved vurderingen fokuseres der på, om virksomheden har opnået en selektiv fordel). Der kan dog tages højde for disse virkninger i forbindelse med den efterfølgende vurdering af støttens forenelighed. DA 11 DA

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes:

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes: BEK nr 590 af 20/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0304-8800-0001 Senere

Læs mere

Retningslinjer for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur (2008/C 84/06)

Retningslinjer for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur (2008/C 84/06) C 84/10 Retningslinjer for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur (2008/C 84/06) 1. RETSGRUNDLAG OG ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Disse retningslinjer gælder for hele fiskerisektoren og vedrører

Læs mere

COMMISSION DECISION. of XXX

COMMISSION DECISION. of XXX EUROPEAN COMMISSION Brussels, XXX [ ](2011) XXX draft COMMISSION DECISION of XXX om anvendelse af bestemmelserne i artikel 106, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på statsstøtte

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Statsstøtte. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Michael Honoré

Statsstøtte. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Michael Honoré Statsstøtte Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Michael Honoré I. Introduktion til statsstøttereglerne Statsstøttereglerne Reglerne om statsstøtte findes i både EUF-traktaten (artikel

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008)

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 19.12.2012 C(2012) 9470 final Vedr.: Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) Hr. minister, Baggrund

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.IV.2008 K(2008) 1775 Vedr.: Statsstøtte/Danmark - Sag nr. N 296/2007 - Støtte til skovrejsning Hr. udenrigsminister Kommissionen kan efter at have behandlet de oplysninger,

Læs mere

Del III.1. Supplerende informationsskema vedrørende støtte til små og mellemstore virksomheder

Del III.1. Supplerende informationsskema vedrørende støtte til små og mellemstore virksomheder Del III.1 Supplerende informationsskema vedrørende støtte til små og mellemstore virksomheder Dette supplerende informationsskema skal anvendes ved anmeldelse af individuel støtte i henhold til artikel

Læs mere

Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder

Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 06.XII.2006 K(2006)5844 endelig Vedr.: Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder Hr. udenrigsminister

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 312/67

Den Europæiske Unions Tidende L 312/67 29.11.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 312/67 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 28. november 2005 om anvendelse af bestemmelserne i EF-traktatens artikel 86, stk. 2, på statsstøtte i form af kompensation

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2011 K(2011) 9380 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 20.12.2011 om anvendelse af bestemmelserne i artikel 106, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

3) Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug).

3) Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug). EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 02.VI.2006 K(2006)2288 Vedrørende: Statsstøtte nr. N 214/2006 - Danmark Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Statsstøtte N 168/2004 Danmark Offentlige forskningsinstitutioners selskaber for teknologioverførsel

Statsstøtte N 168/2004 Danmark Offentlige forskningsinstitutioners selskaber for teknologioverførsel EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.XI.2004 C(2004)4334fin Vedr. : Statsstøtte N 168/2004 Danmark Offentlige forskningsinstitutioners selskaber for teknologioverførsel Hr. minister, 1. SAGSFORLØB 1.

Læs mere

28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5

28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5 28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1998/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17 RETNINGSLINJER MED SPECIFIKATIONER AF BETINGELSERNE FOR KONCERNINTERN FINANSIEL STØTTE EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Retningslinjer med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i

Læs mere

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde 1 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0438 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0438 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0438 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2013 COM(2013) 438 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om vurdering af de fremskridt, som Italien har meddelt

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om

Læs mere

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-241/01 Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Konkurrence aftale luftfart forordning (EØF) nr. 3975/87 anmeldte aftaler aftale, der overskrider rammerne for

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0162 (NLE) 11158/15 ECOFIN 630 UEM 310 EF 154 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Sag T-166/01. Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-166/01. Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-166/01 Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»EKSF statsstøtte støtte til miljøbeskyttelse Italiens støtte til jern- og stålvirksomheden Lucchini afslag på tilladelse til den

Læs mere

Q&A om konsekvenserne af, at Søndagsavisen har anlagt annullationssøgsmål vedrørende Kommissionens statsstøttegodkendelse af mediestøtten

Q&A om konsekvenserne af, at Søndagsavisen har anlagt annullationssøgsmål vedrørende Kommissionens statsstøttegodkendelse af mediestøtten J.nr.: 7504201 HS/RHO Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Q&A om konsekvenserne af, at Søndagsavisen har anlagt annullationssøgsmål vedrørende Kommissionens statsstøttegodkendelse af mediestøtten

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 26.08.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0267/2013 af Giuseppe Messina, italiensk statsborger, om afvisning af at registrere brugte

Læs mere

Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business

Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.VII.2005 K(2005) 2816 Vedr.: Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business Hr. udenrigsminister, Kommissionen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit, Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/96/0496 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende nr.

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Den Europæiske Unions rammebestemmelser for statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste (2011)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Den Europæiske Unions rammebestemmelser for statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste (2011) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2011 K(2011) 9406 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions rammebestemmelser for statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste (2011)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 Udvalget for Andragender 2009 19.10.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1362/2002 af Ralf Biester, tysk statsborger, om opkrævning af licensgebyr

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

KONKURRENCEPOLITIK RETSGRUNDLAG MÅL

KONKURRENCEPOLITIK RETSGRUNDLAG MÅL KONKURRENCEPOLITIK Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) indeholder i artikel 101-109 regler om konkurrencen i det indre marked. Ifølge disse regler er konkurrencebegrænsende aftaler

Læs mere

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997)

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/97/0117 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende

Læs mere

EF-domstolens praksis på udbudsområdet i 2007. Advokat Simon Evers Hjelmborg, Bech-Bruun E-mail: seh@bechbruun.com

EF-domstolens praksis på udbudsområdet i 2007. Advokat Simon Evers Hjelmborg, Bech-Bruun E-mail: seh@bechbruun.com EF-domstolens praksis på udbudsområdet i 2007 Advokat Simon Evers Hjelmborg, Bech-Bruun E-mail: seh@bechbruun.com Statistik EF-domstolen 2007 Indenfor udbudsområdet (herunder art. 43/49) har EF-domstolen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Statsstøtte sag nr. SA.33728 - Danmark Finansiering af en ny multiarena i København

Statsstøtte sag nr. SA.33728 - Danmark Finansiering af en ny multiarena i København EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.03.2012 C(2012)1749 final I den offentliggjorte version af denne beslutning er visse oplysninger blevet slettet, jf. artikel 24 og 25 i Rådets forordning (EF) nr.

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2007/0248(COD) 19.3.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin Vedr.: Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde Hr. minister, 1. Sagsforløb (1) Ved brev af 25.6.2001 anmeldte Danmark et forslag

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig

Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig Vedr.: Statsstøttesager nr. N 318/b/2004 og N 604/a/2004 - Danmark Beskatning af individuelle overførbare sildekvoter og Skattemæssig

Læs mere

RAMMER FOR STØTTE TIL IDRÆTSHALLER OG FITNESS

RAMMER FOR STØTTE TIL IDRÆTSHALLER OG FITNESS Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf. +45 3334 4000 BILAG 1 J.nr. 173339 RAMMER FOR STØTTE TIL IDRÆTSHALLER OG FITNESS STATSSTØTTERETLIG VURDERING 1. STATSSTØTTEREGLERNE

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 K E N D E L S E Smørum Kraftvarme AmbA (selv) mod Energinet.dk (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2012 COM(2012) 730 final 2012/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe

Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 10.III.2008 K(2008)1048 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe Hr. udenrigsminister, 1. SAGSFORLØB (1) Ved e-mail

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2011 KOM(2011) 146 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Reform af EU's

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0045/2011 af Christian Frener, østrigsk statsborger, om manglende overholdelse af EU's udbudsprocedure

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0352 (NLE) 16989/14 FISC 236 FORSLAG fra: modtaget: 16. december 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24-08-2000 D(2000) 106358 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 195/2000 - Danmark Støtte til kompensation for stormskader i skove Hr. minister, Jeg kan herved meddele Dem, at

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 7.12.2010 SEC(2010) 1545 final. Vejledning

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 7.12.2010 SEC(2010) 1545 final. Vejledning EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.12.2010 SEC(2010) 1545 final Vejledning i anvendelse af Den Europæiske Unions regler om statsstøtte, offentlige indkøb og det indre marked på tjenesteydelser af almen

Læs mere

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring Høringsoplæg 1. Indledning I nogle medlemsstater findes der officielle eksportkreditinstitutter, der yder dækning af kortfristede

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.6.2012 C(2012) 3717 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 11.6.2012 om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om suspension af visse indrømmelser vedrørende indførsel til Unionen

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TILTRÆDELSESAKT, BILAG VIII UDKAST TIL RETSAKTER

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Republikken

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Emne... 3 2 Formålet med retningslinjerne...

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/ EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Retningslinjer vedrørende de typer af test, gennemgange eller aktiviteter, der kan føre til støtteforanstaltninger i henhold til artikel 32, stk. 4, litra d), nr. iii),

Læs mere

Kommissionen er nået frem til denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen er nået frem til denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 04-04-2001 SG (2001) D/ 287440 Vedr.: Støttesag nr. N 459/00 - Danmark Støtte til innovation, forskning og udvikling Hr. minister, Jeg har den glæde at meddele Dem, at

Læs mere