Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper"

Transkript

1 Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Daghspitalet Skive Kmpagnigade 11B 7800 Skive Daghspitalet er en del af Regin Midtjyllands samlede behandlingstilbud til mennesker med psykisk lidelse. Organisatrisk er det tilhørende Reginspsykiatrien Vibrg-Skive, g afdelingen mdtager patienter fra Skive g megns kmmuner. Daghspitalet er beliggende ved Skive sygehus. Fællesarealerne er indrettet med et hjemligt præg. Fra Daghspitalet er der adgang til terrasse g have, sm benyttes flittigt i smmermånederne. Der kan ca. være indlagt 30 patienter. Læs mere m Psykiatri g Scial i RM på: Samarbejdsrelatiner, herunder bl.a. tværfaglige g tværsektrielle Reginspsykiatrien i Skive består udver Daghspitalet af Mbilteamet g Distriktsteamet, sm daghspitalet har et nært samarbejde med, da der fte er frløb i frlængelse af hinanden i de frskellige afdelinger. Desuden deltager lægerne g psyklgerne fra Distriktsteamet i de ugentlige knferencer. Yderligere er der et tæt samarbejde med Psykiatrisk Sygehus - Søndersøparken i Vibrg, hvrfra en str del af patienterne har været indlagt inden verflytning til viderebehandling i Daghspitalet. Vi samarbejder i str udstrækning med Skive Kmmune. Samarbejdet består i kntakt til bsteder, støttekntaktpersner, hjemmeplejen, sagsbehandlere samt praktiserende læger. Vi vægter endelig samarbejdet med patienternes pårørende/netværk højt. Persnalet i Daghspitalet er tværfagligt sammensat g består af sygeplejersker, plejere g en Pædagg. Daghspitalet har desuden en kk ansat g ligeledes sekretærer. Behandlerne fra Mbilteamet består af 2 sygeplejersker g en scial- g sundhedsassistent. Distriktsteamet består af læger, psyklger, scialrådgivere, distriktspsykiatriske sygeplejersker g sekretærer. Daghspitalet mdtager sygeplejestuderende, samt scial- g sundhedsassistentelever. Patientkategrier/brgerkategrier Daghspitalet mdtager patienter i alderen 18 år g p efter. Det kan dreje sig m patienter, der lider af en krnisk skizfreni, nydiagnsticeret skizfreni eller patienter, der skal bserveres fr evt. skizfreni. Det kan være patienter, der lider af middelsvær til svær depressin, Side 1 af 11

2 men sm ikke er suicidal truede, samt patienter der gennemgår behandling med ECT. Daghspitalet mdtager desuden patienter, der lider af persnlighedsfrstyrrelse, hvr patienten har behv fr støtte til at genprette en struktureret dagligdag, g hvr der etableres eller samarbejdes med kmmunens scialpsykiatriske tilbud. Endelig mdtager Daghspitalet patienter, der bserveres med henblik på diagnseafklaring, medicin pstart/regulering. I øvrigt varetager vi administratin af antabus g medicin fr et mindre antal patienter, der ikke er indlagt, men har et frløb i Distriktsteamet. Daghspitalet er en åben afdeling, hvr der ikke benyttes tvang, hvilket vil sige at patienterne kan fravælge behandling. Beskrivelse af sygeplejefaglige frhld Centrale kliniske sygeplejefaglige prblemstillinger Centrale sygeplejefaglige prblemstillinger tager udgangspunkt i de begrænsninger g behv, der kan være sm følge af psyktiske lidelser, udviklingsfrstyrrelser, affektive lidelser g dbbeltdiagnser i frm af psykiatrisk lidelse g samtidigt misbrug. Centrale kliniske sygeplejefaglige prblemstillinger: - Angst - Selvskadende adfærd - Misbrug - Psykser - Tvangshandlinger - Dbbeltdiagnser - Relatinsprblematikker - Scial fbi - Behandlingsdmme - Døgnrytmefrstyrrelser - Suicidaltanker - Prblemer med at varetage msrgen af hjemmebende børn på grund af psykiske lidelser. Sciale prblemstillinger såsm øknmiske, bligmæssige m.v. Typiske kliniske sygeplejepgaver I Daghspitalet arbejdes der ud fra jeg-styrkende g jeg-støttende sygepleje samt kgnitive g Side 2 af 11

3 miljøterapeutiske principper, med henblik på at hjælpe patienten til at mestre hverdagen på trds af aktuelle prblemstillinger. De studerende vil kmme til at fungere sm medkntaktpersn fr 2-3 patienter i samarbejde med patientens primære kntaktpersn, g der vil være fkus på De sygeplejefaglige pgaver der er i sygeplejerskens fire virksmhedsmråder: Udførende aspekt: Fretage bservatiner g dataindsamling på de patienter den studerende er medkntaktpersn fr Fremlægge bservatiner g indsamlede data på sygepleje- g tværfaglige behandlingsknferencer Redegøre fr patientens helhedssituatin, samt sygdmsrelaterede prblemstillinger, ved sygepleje- g tværfaglige behandlingsknferencer. Lave skriftlige plæg til behandlingsknferencer i samarbejde med patienten. Have fkus på relatinsarbejdet Observere patientens sygdmssymptmer g redegøre fr disse bservatiner i Midt EPJ samt til patientens primære kntaktpersn. Observere virkning g bivirkning af patienternes medicinske behandling. Medvirke ved screening fr selvmrd g depressin, i samarbejde med primær behandler g/ eller vejlederen. Begrunde valgte sygeplejehandlinger. Deltage i prblemløsningsgruppe med indlagte patienter g fast persnale. Deltage i afsnittes miljøterapeutiske tiltag: Ophlde sig i afsnittes fælles phldsrum med indlagte patienter. Deltage i frskellige køkkenaktiviteter sammen med indlagte patienter g fast persnale. Deltage i frskellige mtinsaktiviteter sammen med indlagte patienter g fast persnale. Tage initiativ g deltage i aktiviteter sammen med patienter g fast persnale, f.eks. tegning, maling, diverse spil eller ture ud af huset. Kmme med frslag til hvrdan de miljøterapeutiske aktiviteter kan indgå sm led i behandlingen, samt bservere hvrdan patienten mestrer deltagelse i disse aktiviteter. Frmidlende aspekt: Overvære vejledning g undervisning af patienter g pårørende. Være undersøgende på hvilke pædaggiske vervejelser, der ligger til grund fr gennemførsel af knkrete vejledende g undervisende pgaver, sm fast persnale udfører. Planlægge, gennemføre g evaluere en vejlednings- eller undervisningssituatin fr en patient sm den Side 3 af 11

4 studerende er medkntaktpersn fr. Med udgangspunkt i viden/erfaring planlægge g udføre undervisning af persnalet, de øvrige studerende/elever i Daghspitalet eller evt. i seminar/studieunit. Deltage i afsnittets Kgnitive terapi: Deltage i psykedukatinsgrupper med indlagte patienter g fast persnale. Deltage i patientsamtaler sammen med patientens primære kntaktpersn. Have samtaler med patienterne under supervisin af patientens primære kntaktpersn g/eller vejlederen. Ledende aspekt: Dataindsamling på den patient sm den studerende er medkntaktpersn fr med henblik på beskrivelse g fremlæggelse af patientens helhedssituatin g sygdmsrelaterede prblemstillinger. Fremlæggelsen kan dels fregå på den tværfaglige knference g dels i daglig intern knference. Dkumentere i Midt EPJ. Udfærdige sygeplejerapprt ved udskrivelse. Udviklende aspekt: Se under punktet Aktuelle sygeplejefaglige udviklings- g frskningsmråder. Typiske patientfrløb/brgerfrløb Daghspitalet mdtager patienter, der er visiteret fra egen læge, Distriktsteamet, Mbilteamet eller fra Søndersøparken. Patienterne kmmer i Daghspitalet 1-5 gange ugentligt, i tidsrummet Der bliver udarbejdet en behandlingsplan fr hver patient ved indlæggelse. Patienterne deltager i mrgenmøde, der indehlder plysninger m dagens gøremål g aktiviteter. Yderligere synges der et par sange. I løbet af dagen deltager patienterne i mtinsgruppe g der er tilbud m at kmme i køkkengruppe. Patienterne får støttende samtaler med deres kntaktpersn, ligeledes er kntaktpersnen behjælpelig med kntakt til kmmunen, deltager i tværfaglige knferencer m.m. Patienterne tilbydes psykeducatin g ngle deltager i terapigruppe. Indlæggelsestiden er meget varierende fra 1 uge til måneder, alt afhængig af den enkelte patients situatin. Efter endt behandling fra Daghspitalet bliver patienten udskrevet til egen læge eller viderebehandling i distriktsteamet. Enkelte bliver en krt peride fulgt af mbilteamet eller bliver indlagt i Søndersøparken. Metder i klinisk praksis Der arbejdes prblemløsende med sygeplejeprcessen Side 4 af 11

5 Via kntaktpersnrdningen skabes en tæt relatin mellem patient g persnale. Patienterne kan få til pgave at skrive deres livshistrie, lave stamtræ g/eller livslinje. Der arbejdes efter miljøterapeutiske principper, g kntaktpersnen udarbejder i samarbejde med patienten strukturerede ugeskemaer. Der udarbejdes behandlingsplaner fr den enkelte patient. Hamiltn-skalaen benyttes i arbejdet med depressive patienter. Dette med henblik på at afklare m det er en let, middel eller svær depressin patienten har. Sygeplejeknferencer hvr persnalet fkuserer på refleksin af egne g øvrige plejepersnalers bservatiner g sygeplejehandlinger. tværfaglige behandlingsknferencer 2-3 gange ugentligt med deltagelse af læge, psyklg samt behandler fra Daghspitalet. Ved behv inviteres hjemmepleje, kmmunale sagsbehandlere g pårørende til at deltage Sundhedsfremmende g frebyggende samtaler med patienten mkring (KRAM) kst, rygning, alkhl g mtin. Screening fr selvmrd g depressin, i samarbejde med primær behandler g/ eller vejlederen. Pårørendesamarbejdet vægtes højt. Pårørende kan bl.a. deltage i tværfaglige behandlingsknferencer eller samtaler med patientens kntaktpersn. EPJ g jurnalskrivning er vigtige redskaber, der anvendes sm dkumentatin af sygeplejen. Der benyttes standarder g kliniske retningslinjer med fkus på kvalitetssikring. Patienter kan tilbydes både individuelterapi g terapi i Grupper Der tilbydes Psykedukatin til patient g pårørende. Aktuelle sygeplejefaglige udviklings- g frskningsmråder Der er særlig fkus på kst, rygning, alkhl g mtin (KRAM) Der benyttes standarder g kliniske retningslinjer fra Den Danske kvalitetsmdel (DDKM) g med særlig fkus på behandlingsplaner g selvmrdsscreening. Patientsikkerhedsarbejdet Midt EPJ anvendes sm dkumentatin af sygeplejen. Selvmrdsfrebyggelse Sikker mundtlig kmmunikatin Side 5 af 11

6 Beskrivelse af uddannelsesmæssige frhld Undervisningens rganisering, herunder vejlednings- g evalueringstilbud Organisering af vejledere: Den studerendes primære samarbejdspartner er den kliniske vejleder. Den kliniske vejleder er verrdnet ansvarlig fr at planlægge g krdinerer det kliniske undervisningsfrløb i samarbejde med den studerende. Sm udgangspunkt er det den kliniske vejleder der varetager: Planlægningssamtale ugentlige vejlednings- g evalueringssamtaler vejledning g feedback til fast- g planlagte studieaktiviteter vejledning til interne klinisk prøve g gennemførelse af denne Evaluering af klinisk undervisning I de daglige undervisningssituatiner kan den studerende få vejledning af såvel den kliniske vejleder sm det persnale, der i det daglige udgør kntakten i de situatiner g patientfrløb, sm den studerende indgår i. Der tilstræbes, at der hver dag er en navngiven daglig vejleder, så der ikke er i tvivl m, hvem der har ansvaret fr den kliniske undervisning den pågældende dag. Om disse daglige vejledere anvender vi frskellige betegnelser såsm - ad hc vejledere/ med vejledere/daglige vejledere. Deltagelse i den kliniske undervisning mødetider Jævnfør mdulbeskrivelsen skal den studerende deltage i klinisk undervisning 30 timer m ugen, g undervisningen er placeret i dag timerne, hvr der er lærings- g vejledningsmuligheder. Den studerendes mødetider fr de første 14 dage planlægges af den kliniske vejleder, g fremsendes sammen med velkmstbrevet. Herefter aftales den studerendes mødetider g deltagelse i klinisk undervisning i frhld til muligheder fr vejledning samt de aktuelle situatiner g patientfrløb, sm den studerende indgår i. Sm udgangspunkt planlægger vi de 30 timers ugentlig tilstedeværelse således, at den studerende samtidig har en ugentlig studiedag til frdybelse g refleksin. Hvis den studerende har særlige ønsker eller hensyn, der skal tages i frhld til mødetider g mødedage, så skal det aftales med den kliniske vejleder til planlægningssamtalen. Daglig klinisk undervisning Den generelle kliniske studieplan, mdulbeskrivelsen fr mdul 8 g den studerendes individuelle studieplan udgør rammen fr, hvrdan den studerendes læreprcesser tilrettelægges. Den kliniske undervisning frgår i autentiske sygeplejesituatiner i relatin til patientfrløb, g udvælges ud fra deres læringsmæssige værdi i frhld til læringsudbyttet fr periden. Side 6 af 11

7 Den kliniske undervisning er tilrettelagt, så den studerende har mulighed fr at mestre prgressin fra det bserverende g reflekterende til det selvstændigt udøvende inden fr mdulets beskrevne indhld. Den kliniske undervisningsperide kan verrdnet inddeles i tre faser: Fase 1, hvr den studerende intrduceres til praksisfællesskabet g de sygeplejefaglige pgaver. Fase 2, hvr den studerende øver sig i at varetage sygeplejefaglige pgaver, bliver medkntaktpersn fr få patienter/bebere Fase 3, hvr den studerende i tæt samarbejde med sine vejledere udfører selvstændige sygeplejefaglige pgaver Faserne er dg i spil i hele det kliniske undervisningsfrløb, g det er den studerendes frudsætninger g graden af kmpleksitet i pgaven, der afgør hvilken fase den studerende aktuelt befinder sig i. I det daglige er vejledningen tilrettelagt sm før, under g efter vejledning, hvri fkus vil være den studerendes aktuelle læreprcesser knyttet til de pgaver i praksis, sm den studerende står ver fr eller indgår i. I frhld til psykiatriske patienter kan vejledning i den knkrete situatin være uhensigtsmæssig g vanskelig at praktisere, hvilket bevirker at før - g efter vejledning pririteres højt. Det udelukker dg ikke under vejledning i en knkret situatin frstået sm, at den studerende g vejlederen kan være sammen m g i en knkret situatin. En situatin sm de frud har drøftet igennem g efterfølgende drøfter g reflektere ver. Studiegrupper Sm supplement til den kliniske undervisning i autentiske sygeplejesituatiner tilbydes den studerende at deltage i studiegrupper. Det er et mere frmaliseret refleksins- g bearbejdningsfrum, hvr de studerende mødes fr via refleksin gensidigt at inspirere g lære af hinandens erfaringer g plevelser i den kliniske praksis. Gruppen er sammensat af ca. 3-6 studerende samt en eller t kliniske vejledere, sm i samarbejde med de studerende er ansvarlige fr planlægning g afvikling. Der planlægges med, at gruppen mødes 3-4 gange a 3 timers varighed i løbet af den kliniske undervisningsperide. Planlagte vejlednings- g evalueringssamtaler I løbet af det kliniske undervisningsfrløb er der planlagt med følgende vejlednings- g evalueringssamtaler. Planlægningssamtale: Klinisk vejleder g den studerende afhlder en planlægningssamtale inden fr de første t uger af den kliniske undervisningsperide. Frmålet med samtalen er en gensidig frventningsafklaring g drøftelse af Side 7 af 11

8 den studerendes individuelle kliniske studieplan. Klinisk vejleder finder et tidspunkt til samtalen Den studerende frbereder sig til samtalen ved at udarbejde en præsentatin, status ver hidtidige frløb g et udkast til den individuelle kliniske studieplan i e- prtfli. Efter samtalen er den studerende ansvarlig fr, at den individuelle kliniske studieplan ajurføres i henhld til aftaler. Ugentlig vejlednings- g evalueringssamtale: Klinisk vejleder g den studerende afhlder ugentlige vejledningssamtaler. Samtalerne kan fregå både individuel g/eller gruppevis. Frmålet med samtalerne er en løbende planlægning, refleksin g evaluering/justering af den studerendes kliniske undervisningsfrløb. Samtalen tager afsæt i den studerendes individuelle kliniske studieplan g/eller nedskrevne refleksiner. Den knkrete afvikling aftaler den studerende g den kliniske vejleder ved planlægningssamtalen. Klinisk vejleder finder et tidspunkt til samtalen Den studerende frbereder sig til samtalen i henhld til indgåede aftaler i planlægningssamtalen. Efter samtalen er den studerende ansvarlig fr at ajurføre resultat af uge vejledning g evaluering i den individuelle kliniske studieplan i e- prtfli. Afsluttende evalueringssamtale: Efter afvikling af intern klinisk prøve afhlder klinisk vejleder g den studerende en afsluttende evalueringssamtale. VIA s evalueringsskema bruges til evalueringen. Den studerende udfylder skemaet frud fr samtalen, g medbringer en kpi til klinisk vejleder. Klinisk vejleder g den uddannelsesansvarlige sygeplejerske bruger evalueringsskemaet til at fasthlde g udvikle læringsmiljøet i afsnittet. Intern klinisk prøve: Klinisk vejleder infrmerer g vejleder den studerende til prøven i henhld til gældende retningslinjer i mdulbeskrivelsen fr mdul 8. Vejledningen kan fregå både individuel g/eller gruppevis. Både de daglige vejledere, den uddannelsesansvarlige sygeplejerske g den teretiske underviser kan indgå i planlagte vejlednings- g evalueringssamtaler, hvr det enten findes hensigtsmæssigt eller påkrævet i frhld til studiefrløbet. Der kan ligeledes indkaldes til ekstra samtaler, hvr det findes påkrævet. Lærings- g studiemiljø: Vi har traditin fr et gdt læringsmiljø, g persnalet er sm helhed psitivt indstillet verfr samarbejdet med studerende, g frventer at kunne indgå i inspirerende dialger g reflekterende samtaler med de Side 8 af 11

9 studerende. I afsnittet er der et læringsmiljø, der anerkender g tager hensyn til den studerende sm undersøgende g midt i en læreprces. Der stilles et studie rum til rådighed med bærbar cmputer, hvr den studerende vil blive prettet med bruger id med adgang til Midt EPJ. Desuden er der mulighed fr at sidde ved en bærbar cmputer på samme kntr sm den kliniske vejleder. Vi mdtager sygeplejestuderende på mdul 8 g 12 g i perider har vi gså en scialrådgiver studerende. Fastlagt g planlagte studieaktiviteter: I det kliniske undervisningsfrløb er der en fastlagt - g en planlagt studieaktivitet. Den fastlagte studieaktivitet retter sig md en kmmunikativ aktivitet. Det er den studerende g den kliniske vejleder, der deltager i den fastlagte studieaktivitet. Intrduktinen til g drøftelsen af den kmmunikative aktivitet kan efter aftale fregå enten individuel eller i studiegruppen. Den planlagte studieaktivitet er i frm af seminar, der er en gruppebaseret refleksin. Seminar er planlagt til at blive afviklet i uge 3-4. Det er den studerende, den kliniske vejleder g underviseren fra sygeplejerskeuddannelsen der deltager i den planlagte studieaktivitet. Frventninger til den studerende Med udgangspunkt i den studerendes frudsætninger frventer vi, at den studerende er aktiv deltager i både studiefællesskabet g afsnittets praksisfællesskab teamets fælles pgaver g rutiner. Vi frventer: at den studerendes deltagelse i klinisk undervisning på gennemsnitlig 30 timer ugentlig primært tilrettelægges efter studierelevans g aftaler m vejledning. Den kliniske vejledere har en fast vejledningsdag g vi frventer, at den studerende er tilstede denne dag at den studerende inden det kliniske undervisningsfrløb har læst g frhldt sig til det kliniske undervisningssteds generelle studieplan, g har givet den kliniske vejleder g teretiske underviser adgang til e-prtfli at den studerende inden planlægningssamtalen har udarbejdet en præsentatin, status ver hidtidige frløb g et udkast til den individuelle kliniske studieplan i e-prtflie at den studerende frbereder sig g nedskriver refleksiner i e-prtfli inden de ugentlige vejlednings- g evalueringssamtaler med den kliniske vejleder g efter samtalen ajurfører den individuelle kliniske studieplan at den studerende møder velfrberedt, g indgår aktivt i den faglige drøftelse i frbindelse med Side 9 af 11

10 seminar g anden planlagt gruppebaseret vejledning g refleksin at den studerende har en høj grad af selvstændighed g er psøgende, undersøgende g reflekterende i frhld til egen uddannelse g læringsmuligheder på det kliniske undervisningssted at den studerende har lyst til at arbejde med sig selv g sin persnlighed, fremkmme med egne hldninger g nrmer, men samtidig er bevidst m egen etisk adfærd at den studerende følger p på g ajurfører det selvvalgte pensum, når behv i den studerendes individuelle kliniske studieplan indikerer dette g sådan, at selvvalgt pensum er fuldendt inden den interne kliniske prøve i mdul 8 at den studerendes selvvalgte pensum understøtter den studerendes aktuelle g pririterede læreprcesser fr læringsudbyttet i mdul 8, g at pensum anvendes reflekteret i frhld til den studerendes handlinger g interventiner i praksis at den studerende afleverer en kpi af evaluerings skema til den kliniske vejleder Kliniske vejlederes sygeplejefaglige g pædaggiske kvalifikatiner Den kliniske vejleder er uddannet sygeplejerske g hertil kmmer et bredt funderet viden g erfaringsgrundlag inden fr psykiatrisk sygepleje. Desuden har den kliniske vejleder det kliniske vejledermdul i den sundhedsfaglige diplmuddannelse. Vi har ansat mange sygeplejersker, der er meget kvalificeret til at påtage sig vejlederpgaven. Deriblandt er der flere sygeplejersker der enten har specialuddannelse i psykiatri g/eller diplm uddannelse. Andre sygeplejersker har andre kvalificerede g relevante uddannelser indenfr psykiatrien g desuden mangeårig psykiatrisk erfaring. Krav vedrørende klinisk pensum Pensum består af praksis-, udviklings- g frskningsbaseret viden. Pensum fr teretisk undervisning: sider Pensum fr den kliniske undervisning: sider, heraf pgiver den studerende sider selvvalgt litteratur. Selvvalgt pensum indskrives i e- prtfli senest en uge før intern klinisk prøve. Den kliniske vejleder gdkender den studerendes selvvalgte pensum i e- prtflie. Pensum fr den kliniske undervisning fremgår af pensumlisten Side 10 af 11

11 Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet g bedømmelser Fr at kunne deltage i den interne kliniske prøve, er det en frudsætning at: den studerende er studieaktiv jævnfør mdulbeskrivelsen, mdul 8, side 5. Heraf fremgår, at det er den kliniske vejleder der afgør, m den studerende har været studieaktiv. den studerendes deltagelse i klinisk undervisning har et mfang på gennemsnitligt 30 timer ugentlig. Den studerede er autmatisk indstillet til den interne kliniske prøve, hvis ikke den kliniske vejleder gør indsigelser g/eller den studerende selv melder fra. Hvis den studerende selv melder fra, så skal det ske via sklen/studievejleder. den studerende har fået gdkendt selvvalgt pensum på sider Kriterier fr seminar g intern klinisk prøve er vedlagt sm bilag 1 g 2 i mdulbeskrivelsen, mdul 8. Kriterier fr fastlagt studieaktivitet i frm af kmmunikativ aktivitet samt pensumlisten fr den kliniske undervisning sendes til den studerende sammen med velkmstbrevet Udarbejdet af: Daghspitalet Skive, august 2012 Klinisk vejleder: Trine Thmsen Leder: Helle Saugmann Faarup Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Ruth Skriver Gdkendt af: August 2012 Side 11 af 11

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Reginspsykiatri Hrsens, afsnit O2 Mdul 11 Sygeplejerskeuddannelsen i Hrsens: Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Reginspsykiatri Hrsens Sundvej 30 8700 Hrsens Afsnit

Læs mere

Generel klinisk studieplan. Daghospitalet Viborg. Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Generel klinisk studieplan. Daghospitalet Viborg. Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Daghospitalet Viborg Søndersøparken 1, kld. Daghospitalet Skive Kompagnigade 11B 8800 Viborg 7800 Skive Daghospitalet

Læs mere

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK Generel Studieplan Klinisk undervisning mdul 6 VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK 020615 / D.C. 1 Indhldsfrtegnelse 1. Præsentatin af afdelingen 3 1.1 Organisering af sygeplejen 3 2. Præsentatin af afsnittet

Læs mere

Organisatorisk placering Hjertemedicinsk sengeafsnit, er en del af hjertemedicinsk afdeling på Hospitalsenhed Midt.

Organisatorisk placering Hjertemedicinsk sengeafsnit, er en del af hjertemedicinsk afdeling på Hospitalsenhed Midt. Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Hjertemedicinsk sengeafsnit, er en del af hjertemedicinsk afdeling på. Hjertemedicinsk afdeling har specialfunktin i kardilgi

Læs mere

Se Hospitalsenhed Midts hjemmeside, under afdelinger, medicinsk afdeling og dermatologisk amb.

Se Hospitalsenhed Midts hjemmeside, under afdelinger, medicinsk afdeling og dermatologisk amb. Dermatlgisk ambulatrium, Medicinsk afdeling Reginshspitalet Vibrg Hspitalsenhed Midt Sygeplejerskeuddannelsen Vibrg/Thisted Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering

Læs mere

Kliniske studier. Modul 2 2. periode. Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område Grindsted

Kliniske studier. Modul 2 2. periode. Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område Grindsted Kliniske studier Mdul 2 2. peride Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg g Medicinsk Område Grindsted 1 Indhld i klinisk undervisning/læringssituatiner: Læringsstiuatinerne skal ses sm inspiratin,

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Regin Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Klinik Valbyvej 71, 1.sal 4200 Slagelse Tlf. 57 66 55 55 Udarbejdet g pdateret

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Medicinsk sengeafsnit M12 er en del af medicinsk afdeling på. Den daglige sygeplejefaglige ledelse varetages af en afdelingssygeplejerske

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Mdul 13 Valgmdulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kmmune Uddannelsesenhed/klinisk undervisningssted: 2 Lkalcentre i Århus Kmmune (navn på lkalcenter følger snarest)

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Nenatalafsnit B56 er et specialafsnit fr fr tidligt fødte g syge nyfødte børn g er en del af børneafdelingen på Hspitalsenhed

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Neurlgisk ambulatrium er en del af neurlgisk afdeling på. Neurlgisk ambulatrium rummer 11 neurlgiske klinikker g har derfr en

Læs mere

Der uddannes foruden sygeplejestuderende også social- og sundhedsassistent elever, og Sekretærelever i afsnittet.

Der uddannes foruden sygeplejestuderende også social- og sundhedsassistent elever, og Sekretærelever i afsnittet. Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Ortpædkirurgisk afsnit T10-3 mdtager akutte g elektive patienter med rtpædkirurgiske lidelser g er en del af rtpædkirurgisk

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Organisatorisk placering Hjertemedicinsk sengeafsnit, er en del af hjertemedicinsk afdeling på Hospitalsenhed Midt.

Organisatorisk placering Hjertemedicinsk sengeafsnit, er en del af hjertemedicinsk afdeling på Hospitalsenhed Midt. Reginshspitalet Vibrg Hspitalsenhed Midt Sygeplejerskeuddannelsen Vibrg/Thisted Mdul 11: Kmpleks klinisk virksmhed Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Hjertemedicinsk

Læs mere

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme Det sektrielle Frum fr Iskæmiske Hjerte-Kar sygdmme Baggrund Regin g kmmuner i Nrdjylland har aftalt en verrdnet rganisering af indsatsen fr mennesker med krniske lidelser, Krnikermdellen se bilag. Mdellen

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 6

Modulbeskrivelse - Modul 6 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdulbeskrivelse - Mdul 6 Undersøgelse diagnstik g differentialdiagnstik 1 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdul 6 - Undersøgelse, diagnstik

Læs mere

Organisatorisk placering Hjertemedicinsk ambulatorium er en del af hjertemedicinsk afdeling på Hospitalsenhed Midt.

Organisatorisk placering Hjertemedicinsk ambulatorium er en del af hjertemedicinsk afdeling på Hospitalsenhed Midt. Hjertemedicinsk ambulatrium, Hjertemedicinsk afdeling Reginshspitalet Vibrg Hspitalsenhed Midt Sygeplejerskeuddannelsen Vibrg/Thisted Mdul 12: Sygepleje g selvstændig prfessinsudøvelse Beskrivelse af rganisatriske

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 6

Modulbeskrivelse - Modul 6 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdulbeskrivelse - Mdul 6 Undersøgelse diagnstik g differentialdiagnstik 1 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdul 6 - Undersøgelse, diagnstik

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Reginshspital Vibrg Hspitalsenhed Midt Mdul 11: Kmpleks klinisk virksmhed Sygeplejerskeuddannelsen Vibrg/Thisted Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering V-08 er et

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatrien Viborg-Skive Sengeafsnit for affektive lidelser, 1. etage Søndersøparken 1 8800 Viborg Tlf: 78 47 41

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Allerød Kmmune Ældre g Sundhed Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecenter Enghlm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 14. juni 2011, kl. 8.30-17.00 af sygeplejerske, chefknsulent Lis Oline Madsen

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gerontopsykiatrisk team Søndersøparken 1, 1 etage 8800 Viborg Tlf 7847 4297 Psykiatri og Social i Region Midtjylland varetager

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel Oplæg til at skabe et budget i balance på ældremrådet via mlægning af afregningsmdel Frskellige faktrer har gennem de seneste år presset øknmien på ældremrådet på såvel myndighedsmrådet sm mrådecentrenes

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark Oversigt ver Odense Kmmunes sundhedsaftaler med Regin Syddanmark Sundhedsaftale m samarbejdsstruktur på sundhedsmrådet i Regin Syddanmark Sundhedsaftale m dkumentatin af aktivitet Sundhedsaftale m indsatsen

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Dag- aftenvagtsbeskrivelse bostedet Solstriben

Dag- aftenvagtsbeskrivelse bostedet Solstriben Dag- aftenvagtsbeskrivelse bstedet Slstriben Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Dag- aftenvagtsbeskrivelse bstedet Slstriben - Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Af Ulla Thrup

Læs mere

Region Nordjylland rehabilitering på hjerteområdet

Region Nordjylland rehabilitering på hjerteområdet Jette Bangshaab, UCN Januar 2013 Regin Nrdjylland rehabilitering på hjertemrådet Hjerterehabilitering på udvalgte sygehuse g kmmuner i regin Nrdjylland 1. Indhld 1. Indhld... 2 2. Prjektansvarlige... 2

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF Click here t enter text. Handleplan fr sundhedsplitikken i ÆHF Til Kpi til Fra FL-ÆHF Indtast Kpi til Susanne Jensen, Hanne Hstrup g Janne Resen 08. maj 2012 Init.: SJ, JR, HH Sagsnr./Dk.nr. 2012-18876

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Klinisk studieplan for 6. semester

Klinisk studieplan for 6. semester Klinisk studieplan fr 6. semester på afsnit H1, H3, H4 g H5 Reginshspitalet Hammel Neurcenter www.neurcenter.dk Hej Velkmmen til afsnit H1,H3,H4 g H5 Reginshspitalet Hammel Neurcenter i 6. semester. Jeg

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Organisatorisk placering Hjertemedicinsk ambulatorium er en del af hjertemedicinsk afdeling på Hospitalsenhed Midt.

Organisatorisk placering Hjertemedicinsk ambulatorium er en del af hjertemedicinsk afdeling på Hospitalsenhed Midt. Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Hjertemedicinsk ambulatrium er en del af hjertemedicinsk afdeling på. Hjertemedicinsk afdeling har specialfunktin i kardilgi

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglige Højskle Sygeplejerskeuddannelsen Vibrg/Thisted Afdeling Vibrg Juli 2011 Generel Klinisk Studieplan Mdul 12 Selvstændig prfessinsudøvelse Lungemedicinsk afsnit M13-2 Reginshspitalet Vibrg

Læs mere

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4 1 Indhld Målgruppe:... 3 Effekter:... 3 Barnet... 3 De vksne... 3 Netværket... 3 Uddannelses g kmpetenceprfil hs udøveren:... 4 Teretisk grundlag:... 4 Empirisk grundlag:... 4 Pædaggisk Psyklgisk Metde:...

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatrien Viborg-Skive Sengeafsnit for intensiv behandling og observation Søndersøparken 1, 3 etage 8800 Viborg

Læs mere

Beskrivelse af klinikophold B og C

Beskrivelse af klinikophold B og C Beskrivelse af klinikphld B g C Rygcenter Syddanmark Middelfart Syddansk Universitet Institut fr Idræt g Bimekanik Campusvej 55 5230 Odense M 1 Indhldsfrtegnelse Klinikphld B... 3 Generelt... 3 Eksamen...

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Projekt Fritidssport 2014-2015

Projekt Fritidssport 2014-2015 Prjekt Fritidssprt 2014-2015 Indledning: Prjekt Fritidssprt er et partnerskabsprjekt mellem Aarhus Omegn afd. Præstevangen, Klubben Rsenvang/Ung i Aarhus, sm startede tilbage i 2008, med det frmål at lave

Læs mere

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til Indenrigs- g Sundhedsministeriet Revideret ansøgning m øknmisk tilskud fra Indenrigs- g Sundhedsministeriets pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade i periden

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 6

Modulbeskrivelse - Modul 6 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdul 6 Undersøgelse, diagnstik g differentialdiagnstik Fysiterapeutuddannelsen UCN Mdulbeskrivelse - Mdul 6 Undersøgelse diagnstik g differentialdiagnstik 1 Fysiterapeutuddannelsen

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Lergravsvej 53, 2300 København S Tilsynet er udført den 14. september 2009, kl. 8.00-15.30 af specialknsulenter

Læs mere

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt Referat af bestyrelsesmøde i Idrætsrådet Silkebrg Kmmune Dat g tidspunkt: mandag den 3. februar 2014 kl. 17.15 20.00 inkl. spisning Sted: Mødelkalet, Silkebrg Sprtscenter Deltagere: Lars Bundgaard, Jørgen

Læs mere

Nattevagtsbeskrivelse bostedet Solstriben

Nattevagtsbeskrivelse bostedet Solstriben Nattevagtsbeskrivelse bstedet Slstriben - Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Af Ulla Thrup Nielsen PRAKSIS-design juli 2012 Det, der karakteriserede arbejdsfrhldene g pgaverne fr nattevagterne

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Portfolio 1. Sygeplejerskeuddannelsen Region Hovedstaden. Tilfredshed og stolthed. Målopfyldelse. Succes. Større selvtillid.

Portfolio 1. Sygeplejerskeuddannelsen Region Hovedstaden. Tilfredshed og stolthed. Målopfyldelse. Succes. Større selvtillid. Prtfli 1 Sygeplejerskeuddannelsen Regin Hvedstaden Målpfyldelse Tilfredshed g stlthed Succes Målsætning Større selvtillid 1 Kilde: Ellmin, Rger: Prtflimdellen, side 94 Gdkendt i Reginalt Klinisk Udvalg

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Mdul 4: Grundlæggende klinisk sygepleje Karkirurgisk afsnit V 08 Reginshspitalet Vibrg Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering V 08 er et

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatrien -Skive Psykoseafsnit 2. etage Søndersøparken 1 8800 Regionspsykiatrien -skive er en del af Region Midtjyllands

Læs mere

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86 Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling g løb i KTK86 Indhld Frmål... 3 Sikkerhedsprcedurer fr Åbent vand-træning i KTK86... 4 Inden træning skal den ansvarlige træner gøre følgende:... 4 Inden deltagelse

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Team Hjørring 2017. Infomøde 18 januar 2016

Team Hjørring 2017. Infomøde 18 januar 2016 Team Hjørring 2017 Infmøde 18 januar 2016 Prgram Velkmst Histrik 2013 / 2015 Frening - Rtary Team Hjørring 2017 hvad g hvrnår Cykel tøj Jysk Firmatøj Cykler Vendelb cykler Hjørring Berlin 2016 Kaffe pause

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune: Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Løgstør skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Malene Wennerlin Kntaktplysninger:

Læs mere

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik Udkast til Indkøbsplitik fr Regin Nrdjylland Indkøbsplitik 1 INDLEDNING 2 2 FORMÅL 2 3 OMFANG AF REGION NORDJYLLANDS INDKØBSPOLITIK 3 4 INDKØBSFUNKTION 3 5 INDKØBSPROCESSEN 5 6 INDKØBSSYSTEM 5 7 INDKØB

Læs mere

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Opdateringsuddannelse Varighed 180 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktins uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsrganisatiner: Samarbejdsrganisatiner: Uddannelsesplan

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2015-4.0 Mandag den 11. januar 2016 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Opgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit er sket i krdinatin med STAR's pgradering

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Regionspsykiatri Horsens, afsnit O2 Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatri Horsens Sundvej 30 8700 Horsens Afsnit O2 Telefon: 78 47

Læs mere

Referat. Afbud Preben Vittrup

Referat. Afbud Preben Vittrup HR g Kvalitet Niels Andersens vej 65 2900 Hellerup Referat Møde i: SFR Plastikkirurgi Dat: Fredag den 12. april 2013 Kl.: 14.00-15.15 mødelkale 4 på Direktinsgangen. Sted: Gentfte Hspital Deltagere: Lars

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Behandling på væresteder. Afsluttende evaluering af projektet på Blå Kors Danmarks væresteder Projektperiode 2008-2012

Behandling på væresteder. Afsluttende evaluering af projektet på Blå Kors Danmarks væresteder Projektperiode 2008-2012 031212 Behandling på væresteder Afsluttende evaluering af prjektet på Blå Krs Danmarks væresteder Prjektperide 2008-2012 Indhldsfrtegnelse: 0. Resumé s. 3 1. Prjekt Behandling på væresteder s. 7 2. Behandling

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 14 Ergterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelrprjekt August 2015 DASN g TON / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 14 består af studieaktivitetsmdellen,

Læs mere

Generel klinisk studieplan Afsnit: K2 Afd.: Center for planlagt kirurgi - CPK Regionshospital Silkeborg Hospitalsenhed Midt.

Generel klinisk studieplan Afsnit: K2 Afd.: Center for planlagt kirurgi - CPK Regionshospital Silkeborg Hospitalsenhed Midt. Afd.: Center fr planlagt kirurgi - CPK Reginshspital Silkebrg Hspitalsenhed Midt Mdul: 4 Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Afsnit K2 Er et selvstændigt sengeafsnit

Læs mere

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team.

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under driftsområdet for. Teamet er organiseret i Socialforvaltningen, som er en del af Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

fælles afsæt for udøvelse af ledelse som understøtter de politiske og organisatoriske mål

fælles afsæt for udøvelse af ledelse som understøtter de politiske og organisatoriske mål Sundhedsfaglig højskle Sygeplejerskeuddannelsen Vibrg/Thisted Generel Klinisk Studieplan Fr mdul 11 Kmpleks klinisk virksmhed Thisted kmmune Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk

Læs mere

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er, at indsamle oplysninger om de

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere