K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S"

Transkript

1 AKTIONÆROVERENSKOMST EJERAFTALE V E D R. Vandsamarbejde Sjælland A/S CVR-nummer [] K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K K Ø B E N H A V N Ø, T E L E F O N F A X

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG FORMÅL AKTIONÆROVERENSKOMSTENS EJERAFTALENS ANVENDELSESOMRÅDE SELSKABETS IDÉGRUNDLAG... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 43. SELSKABETS AKTIEKAPITAL MV AKTIONÆRMØDET5AKTIONÆRMØDE SELSKABETS BESTYRELSE SELSKABETS DIREKTION AFTALER MED SELSKABET MISLIGHOLDELSE REVISION OG ÅRSRAPPORT GENERALFORSAMLINGER NYE AKTIONÆRER UDBYTTE DISPOSITIONSRET OVER AKTIERNE MISLIGHOLDELSE NOTERING I AKTIEBOGEN IKRAFTTRÆDEN OG OPHØR REVISION AF OVERENSKOMSTEN12EJERAFTALEN OMKOSTNINGER VOLDGIFT DENUNTIATION AF AKTIONÆROVERENSKOMSTEN13EJERAFTALEN i - CBA/cba/181600/ HEM/cba/181600/

3 AKTIONÆROVERENSKOMSTEJERAFTALE M E L L E M Albertslund Kommune OG Ballerup Kommune OG Brøndby Kommune OG Dragør Kommune OG Gladsaxe Kommune OG Glostrup Kommune OG Herlev Kommune OG Hvidovre Kommune OG Høje Taastrup Kommune OG Ishøj Kommune OG Rødovre Kommune OG Vallensbæk Kommune OG Tårnby Kommune OG Vallensbæk Kommune Tårnby Kommune CBA/cba/181600/ HEM/cba/181600/

4 Aktionærerne er i det følgende under ét kaldet "Parterne" og enkeltvis "Part(en)". er der indgået følgende AKTIONÆROVERENSKOMST EJERAFTALE vedrørende Parternes aktiebesiddelser i Vandsamarbejde Sjælland A/S (i det følgende kaldet "Selskabet"). 1. BAGGRUND OG FORMÅL 1.1 Parterne har den 8. september 2008 stiftet Selskabet ved kontant indskud af i alt DKK Formålet med Selskabets stiftelse er at søge en yderligere formalisering af dele af Parternes eksisterende samarbejde om vandforsyningen i Hovedstadsområdet i en organisationsform, som i lyset af de igangværende lovgivningstiltag på vandforsyningsområdet er operationel og anvendelig, og som sikrer Parternes fælles ønske om et vedvarende samarbejde mellem kommuner om vandforsyning Selskabet skal virke for følgende overordnede formål: at skabe bred medindflydelse og medansvar for Parterne på vandforsyningsområdet bæredygtig udnyttelse af vandressourcerne at opretholde en høj forsyningssikkerhed at sikre økonomisk effektivitet at sikre fair vandpriser Selskabet kan til opfyldelse af dette formål efter aktionærmødets generalforsamlingens godkendelse indgå aftaler om køb eller levering af vand med tredjemand Selskabet skal være et grundlag for samarbejde med Københavns Kommune om vandindvinding og transmission Det er Parternes hensigt, at Selskabet kan indtræde i de vandindvindingstilladelser, Parterne måtte være indehavere af 1, og at Selskabet skal kunne søge og afholde 1 Bestemmelsen pålægger ikke de Parter, der indehaver vandindvindingstilladelser en pligt til at afstå disse til Selskabet. Selskabets indtræden i en Parts vandindvindingstilladelse kræver en aftale med den pågældende. Ingen kan således i medfør af denne bestemmelse, eller aktionæroverenskomsten CBA/cba/181600/ HEM/cba/181600/

5 omkostningerne ved at opnå relevante (i) fornyelser af sådanne vandindvindingstilladelser samt (ii) nye vandindvindingstilladelser. Parterne vil endvidere i regi af samarbejdet om Selskabet søge at nå til enighed om på sigt at inddrage yderligere aktiviteter indenfor vandindvinding og transmission. Samarbejdet omfatter ikke distribution af drikkevand og afledning/rensning af spildevand, ligesom hver Parts eksisterende vandindvindingsanlæg og vandforsyningsvirksomhed i øvrigt beholdes af den respektive Part. Selskabets driftsomkostninger dækkes ved betalinger fra Parterne, mellem hvilke betalingerne fordeles i henhold til ejerandele Parterne er enige om, at formålet med samarbejdet blandt andet tilsiger, at Selskabet skal være åbent overfor optagelse af andre kommuner på Sjælland og Lolland-Falster, der har vandforsyningsaktiviteter, hvor dette kan bidrage til det overordnede formål. 2. AKTIONÆROVERENSKOMSTENS EJERAFTALENS ANVENDELSESOMRÅDE 2.1 Aktionæroverenskomsten er den overordnede regulering af Ejeraftalen regulerer Parternes forhold som aktionærer i Selskabet. Den har mellem Parterne forrang for i tillæg til Selskabets vedtægter i tilfælde af uoverensstemmelser mellem aktionæroverenskomsten og vedtægterne. Aktionærmødets, generalforsamlingens, bestyrelsens og direktionens beslutninger herunder, men ikke begrænset til bestyrelsens beslutninger vedrørende samtykke til ejerskifte af aktier i Selskabet skal træffes i overensstemmelse med bestemmelserne i aktionæroverenskomsten Denne aktionæroverenskomst regulerer grundlaget og vilkårene for Parternes besiddelse af aktier i Selskabet, herunder såvel eventuelle yderligere aktier erhvervet ved tegning, som ved tildeling af fondsaktier eller ved aktieovergang. Bestemmelserne i denne aktionæroverenskomst finder endvidere anvendelse på tegningsretter, warrants samt aktier, der måtte fremkomme som følge af Selskabets optagelse af lån mod obligationer eller andre gældsbreve, der giver ret til at konvertere fordringen til aktier i Selskabet Så længe denne aktionæroverenskomst er gældende, skal Parterne udøve deres rettigheder og forpligtelser i overensstemmelse med de nærmere bestemmelser, principper og retningslinjer i aktionæroverenskomsten. Parterne er ligeledes Parterne er enige om at anvende deres indflydelse i Selskabet, således at bestemmelserne i denne aktionæroverenskomst ejeraftale overholdes fra Selskabets side., ligesom 3. SELSKABETS IDÉGRUNDLAGParterne er enige om at anvende deres indflydelse i Selskabet til en realisering af Selskabets idégrundlag som udtrykt i pkt. 1. ejeraftalen i øvrigt, forpligtes til mod sin vilje at afstå vandindvindingstilladelser eller andre rettigheder eller formuegoder i øvrigt til Selskabet CBA/cba/181600/ HEM/cba/181600/

6 3. 4.SELSKABETS AKTIEKAPITAL MV Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK uden klasseopdeling fordelt på aktier a DKK 1 eller multipla heraf. Ved indgåelsen af denne aktionæroverenskomst - ejeraftale besidder Parterne tilsammen nominelt DKK svarende til 100 % af Selskabets aktiekapital. Parternes aktiebesiddelser er fordelt således 2 : AktionærAktionærer Aftag fra KE i 2007 Ejerandel (minimum 1 %) Albertslund % Kommune 10 Ballerup % Kommune Aktiebesiddelse Nominelt DKK Brøndby Kommune % Dragør Kommune % Gladsaxe Kommune % Glostrup Kommune % Herlev Kommune % Fordelingsnøgle baseret på aftag i 2007 målt i m eller ned til et antal aktier deleligt med 1 eller multipla heraf. Når/hvis der sker indskud af vandindvindingsrettigheder m.v. kan/bør fordelingsnøglen overvejes og aftales CBA/cba/181600/ HEM/cba/181600/

7 Hvidovre Kommune % Høje-Taastrup Kommune % Ishøj Kommune % Rødovre Kommune %8 % Tårnby Kommune % Vallensbæk Kommune I alt % % AKTIONÆRMØDETAKTIONÆRMØDE Der afholdes to gange årligt og i øvrigt på På begæring af en Part afholdes møde til drøftelse af et bestemt angivet emne mellem Parterne i deres egenskab af aktionærer i Selskabet ("Aktionærmøde"). Hver Part er berettiget til at være repræsenteret ved 2 personer, hvoraf mindst 1 skal være medlem af Partens kommunalbestyrelse. Hver part er berettiget til at deltage sammen med en rådgiver samt at være repræsenteret ved fuldmagt. 5.2 Dagsordenen for ordinære Aktionærmøder skal indeholde følgende, udover punkter optaget på anmodning fra en Part: 1. Orientering fra Selskabets ledelse 2. Drøftelse af Selskabets forhold CBA/cba/181600/ HEM/cba/181600/

8 3. Eventuelt 5.3 Aktionærmødet træffer på sit sidste møde før udløbet af en kommunal valgperiode beslutning om indstilling til generalforsamling om valg af bestyrelsesmedlemmer til Selskabet, hvilket valg skal gennemføres på en ekstraordinær generalforsamling i Selskabet afholdt i januar måned i det første år i den ny kommunale valgperiode. På sit sidste møde før en ordinær generalforsamling træffer Aktionærmødet beslutning om hvorledes der skal afgives stemme på punkterne på dagsordenen for den ordinære generalforsamling. Aktionærmødet meddeler fuldmagt til afholdelse af generalforsamling i overensstemmelse hermed. Beslutninger i overensstemmelse med dette pkt. 5.3 træffes af Aktionærmødet med simpelt flertal i forhold til aktiebesiddelse, medmindre denne aktionæroverenskomst foreskriver andet. Parterne er enige om, at alene medlemmer af en Parts kommunalbestyrelse kan indstilles som medlemmer til bestyrelsen. 5.4 De halvårlige Aktionærmøder skal indkaldes af Selskabets bestyrelse med forudgående skriftligt varsel på mindst 2 og højst 8 uger med angivelse af dagsorden samt de fuldstændige forslag, der skal behandles. Ekstraordinære Aktionærmøder indkaldes med samme varsel, som skal afgives senest 2 uger efter at berettiget begæring om indkaldelse med angivelse af emne til behandling er afgivet til Selskabets bestyrelse. 5.5 Følgende beslutninger kan ikke træffes af Selskabets generalforsamling, bestyrelse eller direktion uden efter Aktionærmødets forudgående behandling og godkendelse: Vedtagelse af beslutninger om indgåelse, opsigelse eller ophævelse af aftaler eller foretagelse af dispositioner i øvrigt, som på grund af deres karakter, størrelse, løbetid eller af anden grund er af væsentlig eller vidtrækkende betydning for Selskabet, herunder men ikke begrænset til, følgende: 1. Forslag om ændring af Selskabets vedtægter. 2. Beslutning om fusion, spaltning, omdannelse eller likvidation. 3. Forslag om eller godkendelse af enhver udbytteudlodning. 4. Ændringer af Selskabets idégrundlag, således som defineret i pkt Væsentlige indskrænkninger i eller udvidelser af Selskabets aktiviteter i øvrigt. 6. Investering i andre selskaber eller virksomheder, herunder etablering af datterselskaber, samt oprettelse af filialer. 7. Salg af hele eller væsentlige dele af Selskabets virksomhed. 8. Indgåelse af aftaler mellem Selskabet og en Part eller disses nærtstående CBA/cba/181600/ HEM/cba/181600/

9 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer i Selskaber, hvori Selskabet ejer kapitalinteresser. 10. Erhvervelse af egne aktier. 11. Meddelelse af samtykke til ejerskifte af aktier i Selskabet. 5.6 Beslutning om forhold omfattet af pkt. 5.5 kan kun træffes med tilslutning fra mindst 10 Parter repræsenterende mindst 60 % af Selskabets aktiekapital. Forslag til behandling, der ikke er omfattet af pkt. 5.5, besluttes med simpel majoritet SELSKABETS BESTYRELSE Selskabets bestyrelse består af 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer, som vælges for 4 år ad gangen blandt de af Aktionærmødet indstillede, og således at perioderne følger den Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer valgt af generalforsamlingen for tiden indtil næste kommunale valgperiode, jf. pkt. 5.3For hvert bestyrelsesmedlem kan tillige vælges en personlig suppleant. Sker et valg i den kommunale valgperiode vælges de pågældende for tidsrummet indtil udløbet af denne kommunale valgperiode. Genvalg kan finde sted og. Parterne er enige om, at der skal tilstræbes kontinuitet i bestyrelsesarbejdet. 6.2 Bestyrelsen vælger selv sin formand og sin næstformand blandt de af Aktionærmødet indstillede bestyrelsesmedlemmer. 6.3 Bestyrelsen er, med den nedenfor anførte begrænsning, beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede eller repræsenteret. 6.4 Beslutninger i Selskabets bestyrelse træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 6.5 Vedtagelse af beslutninger om indgåelse, opsigelse eller ophævelse af aftaler eller foretagelse af dispositioner i øvrigt, som på grund af deres karakter, størrelse, løbetid eller af anden grund er af væsentlig eller vidtrækkende betydning for Selskabet, kan alene træffes efter forudgående godkendelse på Aktionærmødet, jf. pkt SELSKABETS DIREKTION Selskabets bestyrelse udpeger en direktion bestående af 1 direktør til at varetage den daglige ledelse af Selskabet En direktørs samlede vederlag fra Selskabet må ikke overstige et for stillingen sædvanligt vederlag fastsat på grundlag af det vederlag, der almindeligvis ydes direktører i tilsvarende virksomheder AFTALER MED SELSKABET Alle aftaler og andre forretningsmæssige forhold mellem Selskabet og én eller flere Parter eller disses nærtstående skal være skriftlige og indgås og forvaltes på CBA/cba/181600/ HEM/cba/181600/

10 sædvanlige markedsmæssige vilkår ("arms-length") og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Midler tilført en Part eller dennes nærtstående i strid med ovenstående skal straks tilbageføres, og pågældende Part eller dennes nærtstående skal sikre, at Selskabet stilles som om forholdet ikke havde fundet sted. Bestemmelserne i aktieselskabslovens 115selskabslovens 215 3,, stk. 4 og stk. 5, finder tilsvarende anvendelse på sådanne dispositioner. 7. MISLIGHOLDELSE 7.1 Væsentlig misligholdelse Såfremt en af Parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til denne ejeraftale eller Selskabets vedtægter, er hver af de andre Parter berettiget til straks at købe den misligholdende Parts aktiepost helt eller delvis, medmindre misligholdelsen kan afhjælpes og er afhjulpet af Parten senest 30 dage efter modtagelse af meddelelse om, at misligholdelsen påberåbes som væsentlig, jf. pkt Såfremt flere af Parterne ønsker at købe den misligholdendes Parts aktiepost, fordeles aktierne mellem dem i et indbyrdes forhold, svarende til det indbyrdes forhold, hvori de besidder aktier i Selskabet Købesummen for aktieposten fastsættes i overensstemmelse med Selskabets vedtægters regler herom, dog således, at der ikke beregnes noget beløb for oparbejdet normal forrentning af indskudt kapital Misligholdelsen skal være påberåbt skriftligt over for den misligholdende Part med kopi til Selskabets bestyrelsesformand inden 2 uger efter at de ikke-misligholdende Parter har opnået kendskab om de forhold, som er årsag til misligholdelsen. De ikkemisligholdende Parter er forpligtet til straks ved kendskab om de forhold, som begrunder misligholdelsen, skriftligt at orientere de øvrige Parter herom Købesummen for den misligholdende Parts aktiepost erlægges kontant. Bestyrelsen er bemyndiget til på den misligholdende Parts vegne at gennemføre aktiesalg efter punkt 7. Bestyrelsesmedlemmer udpeget af den misligholdende Part deltager ikke i beslutningen vedrørende salget Den misligholdende Part er herudover forpligtet til at erstatte de øvrige Parters og Selskabets tab i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. De ikke-misligholdende Parter er berettiget til alene at kræve deres tab erstattet uden samtidigt krav om overtagelse af den misligholdende Parts aktiebesiddelse i Selskabet. 7.2 Fra konstatering af væsentlig misligholdelse ved endelig retsafgørelse eller forlig og indtil salget af Partens aktiebesiddelse er gennemført, suspenderes den misligholdende Parts forvaltningsmæssige rettigheder i henhold til aktiebesiddelsen, 3 Således som 215 vil lyde, når bestemmelsen træder i kraft CBA/cba/181600/ HEM/cba/181600/

11 ligesom Partens hertil svarende rettigheder i henhold til denne ejeraftale suspenderes REVISION OG ÅRSRAPPORT Selskabets årsrapport revideres af 1 en statsautoriseret revisor, der vælges valgt af generalforsamlingen for ét år ad gangentiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted Selskabets årsrapport aflægges efter almindeligt anerkendte regnskabsprincipper Ureviderede Ikke-reviderede interne regnskaber skal udarbejdes hvert kvartal til brug for bestyrelsen, og regnskabet skal foreligge senest 1 måned efter det pågældende kvartals afslutning. Parterne tilstilles kopier heraf inden for indenfor den angivne frist. 10. GENERALFORSAMLINGER 10.1 Alle beslutninger på generalforsamlinger træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre lovgivningen, vedtægterne, eller denne aktionæroverenskomst kræver anden majoritet Parterne er enige om, at beslutninger af væsentlig eller vidtrækkende karakter således som nævnt i pkt. 5.5, og hvis endelige vedtagelse henhører under generalforsamlingens kompetence eller som i øvrigt forelægges generalforsamlingen til beslutning, alene kan vedtages af generalforsamlingen såfremt det forudgående er godkendt af Aktionærmødet. 11. UDBYTTE 11.1 Selskabet kan alene oppebære et overskud i form af en normal forrentning af Selskabets kapital. Overskud skal anvendes til fremme af Selskabets formål og kan kun udloddes til Parterne, hvis Parterne er enige herom I tilfælde af likvidation tilfalder et eventuelt likvidationsprovenu (udover den af Parterne indskudte kapital) den, der viderefører Selskabets virksomhed. 12. DISPOSITIONSRET OVER AKTIERNE 12.1 Salgsforbud Hver af Parterne påtager sig indtil den 7. september 2013 ikke ved salg, bytte, gave eller på anden vis, herunder ved kreditorforfølgning, at reducere deres eksisterende aktiebesiddelse i Selskabet Forkøbsret Til Parternes aktiebesiddelser knytter der sig gensidig forkøbsret. Såfremt en Part ønsker at overdrage, overføre eller på anden måde lade hele eller dele af sin CBA/cba/181600/ HEM/cba/181600/

12 aktiebesiddelse i Selskabet overgå til tredjemand til eje har de øvrige Parter, og subsidiært Selskabet, således forkøbsret hertil Tilbud om udøvelse af forkøbsret skal af den aktieudbydende Part med angivelse af kurs- og købsvilkår ved anbefalet brev vedlagt dokumentation for kursansættelse i henhold til pkt sendes til Selskabets bestyrelsesformand, som straks skal videresende tilbuddet til de øvrige Parter Med henblik på iværksættelse af forkøbsretsproceduren kan en Part anmode Selskabets revisor om inden én måned at fastsætte værdien af den anmodende Parts aktiepost for Partens regning. Parten skal samtidig informere de øvrige Parter og Selskabets bestyrelsesformand om sin begæring. Anmodningen udgør ikke et tilbud om salg af aktier. Værdien af den anmodende Parts aktier skal fastsættes på kontantvilkår svarende til værdien pr. tidspunktet for anmodningens fremsættelse af de oprindelige kapitalindskud den pågældende Part har foretaget i Selskabet med tillæg af den til aktien svarende forholdsmæssige andel af den normale forrentning af Selskabets kapital, Selskabet måtte have oppebåret i overensstemmelse med vandforsyningsloven og som fortsat henstår som egenkapital. Når værdiansættelsen foreligger, skal den anmodende Part inden 8 dage meddele til Selskabets bestyrelsesformand, om den anmodende Parts aktiepost ønskes afhændet til den fastsatte kurs. Den af revisor fastsatte værdi skal lægges til grund for de øvrige Parters forkøbsret Såfremt en Part ønsker at gøre sin forkøbsret gældende, skal dette ske ved anbefalet brev til Selskabets bestyrelsesformand inden 8 uger efter, at tilbuddet om at gøre forkøbsretten gældende er modtaget. Vederlaget for den udbudte aktiepost skal berigtiges kontant. Ved meddelelse af accept af tilbuddet skal det tilkendegives, om den ønskede erhvervelse omfatter en forholdsmæssig andel af de udbudte aktier eller en mindre eller større andel heraf. Såfremt flere af Parterne ønsker at gøre deres forkøbsret gældende, fordeles aktierne mellem dem i et indbyrdes forhold, svarende til det indbyrdes forhold, hvori de besidder aktier i Selskabet. Såfremt forkøbsretten ikke gøres gældende for hele den udbudte aktiepost, skal Selskabets bestyrelsesformand uden unødigt ophold give skriftlig meddelelse herom til Parterne. I dette tilfælde skal de af de forkøbsberettigede Parter, der måtte ønske dette, inden 14 dage efter, at meddelelsen fra Selskabets bestyrelsesformand kom frem, give bestyrelsesformanden skriftlig meddelelse, såfremt disse forkøbsberettigede Parter ønsker at erhverve en større andel af den udbudte aktiepost CBA/cba/181600/ HEM/cba/181600/

13 Ved udnyttelse af forkøbsretten deponeres købesummen på accepttidspunktet i den sælgende Parts navn i et anerkendt pengeinstitut og frigives til den sælgende Part mod behørig dokumentation for notering i Selskabets aktiebog. Købesummen forrentes dog først fra tidspunktet for forkøbsrettens udnyttelse til fordel for den sælgende Part med den til enhver tid af Danmarks Nationalbank offentliggjorte diskontorentesats med tillæg af 0,5 procentpoint p.a. De økonomiske og forvaltningsmæssige rettigheder til aktierne overgår ved deponeringen til de(n) købende Part(er) Såfremt de øvrige Parter ikke udnytter deres forkøbsret til samtlige de udbudte aktier, skal Selskabets bestyrelsesformand uden unødigt ophold give skriftlig meddelelse herom til Parterne. Såfremt Selskabet herefter ønsker at udnytte sin subsidiære forkøbsret, jf. pkt , skal Selskabet inden 14 dage efter bestyrelsesformandens afgivelse af meddelelse, jf. dette pkt , 1. punktum, give Parterne skriftlig meddelelse om at Selskabet ønsker at erhverve den udbudte aktiepost. Pkt finder i øvrigt tilsvarende anvendelse Såfremt hverken Parterne eller Selskabet udnytter forkøbsretten, er den udbydende Part berettiget til, indenfor en periode på 4 uger herefter, at sælge hele den udbudte aktiepost til tredjemand og da alene på vilkår, som ikke er mere favorable for tredjemand end de vilkår, hvorpå de øvrige Parter har tilbudt at overtage aktierne Er den udbudte aktiepost eller en del heraf ikke overdraget inden udløbet af den i punkt nævnte frist på 4 uger, indtræder de øvrige Parters og Selskabets forkøbsret i henhold til foranstående bestemmelser på ny Enhver overgang til eje af aktier i Selskabet omfattet af pkt. 12 er betinget af forudgående godkendelse i henhold til pkt Aktionærmødets, bestyrelsens og generalforsamlingens stillingtagen til en aftale omfattet af pkt. 5.6 skal foreligge inden 8 uger efter, at en Part gennem Selskabets bestyrelsesformand har anmodet om en aftales godkendelse CBA/cba/181600/ HEM/cba/181600/

14 NYE AKTIONÆRER Parterne skal acceptere og tilstræbe udvidelse af aktionærkredsen, såfremt kommuner på Sjælland eller Lolland-Falster måtte ønske at indtræde i samarbejdet. Vilkårene for sådan indtræden fastlægges ved nærmere aftale, der skal godkendes af Aktionærmødetgeneralforsamlingen Nye aktionærer er forpligtet til at tiltræde denne aktionæroverenskomstejeraftale, og Parterne er forpligtet til at gøre enhver aktieovergang betinget af, at dette sker Pantsætning, overførsel af forvaltningsmæssige beføjelser mv Parterne er ikke berettiget til at pantsætte eller på anden måde behæfte deres aktier i Selskabet, ligesom aktierne ikke må gøres til genstand for udlæg Parterne må endvidere ikke isoleret overføre de forvaltningsmæssige beføjelser, der knytter sig til aktierne i Selskabet, til tredjemand Aktieovergang generelt Dette pkt. 12 finder anvendelse på enhver form for overgang af finansielle rettigheder eller forvaltningsmæssige beføjelser, ligesom enhver form for indgåelse af finansielle aftaler knyttet til aktier i Selskabet, der indebærer, at tredjemand helt eller delvist tager del i den finansielle risiko ved aktien, sidestilles med en overgang omfattet af dette pkt. 12. Samtykke til overgang kan nægtes, hvis Aktionærmødet finder dette i Selskabets samlede interesse. 13. MISLIGHOLDELSE 13.1 Væsentlig misligholdelse Såfremt en af Parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til denne aktionæroverenskomst eller Selskabets vedtægter, er hver af de andre Parter berettiget til straks at købe den misligholdende Parts aktiepost helt eller delvis, medmindre misligholdelsen kan afhjælpes og er afhjulpet af Parten senest 30 dage efter modtagelse af meddelelse om, at misligholdelsen påberåbes som væsentlig, jf. pkt Såfremt flere af Parterne ønsker at købe den misligholdendes Parts aktiepost, fordeles aktierne mellem dem i et indbyrdes forhold, svarende til det indbyrdes forhold, hvori de besidder aktier i Selskabet CBA/cba/181600/ HEM/cba/181600/

15 Købesummen for aktieposten fastsættes i overensstemmelse med pkt , dog således, at der ikke beregnes noget beløb for oparbejdet normal forrentning af indskudt kapital Misligholdelsen skal være påberåbt skriftligt over for den misligholdende Part med kopi til Selskabets bestyrelsesformand inden 2 uger efter at de ikke-misligholdende Parter har erhvervet kundskab om de forhold, som begrunder misligholdelsen. De ikkemisligholdende Parter er forpligtet til straks ved erhvervelse af kundskab om de forhold, som begrunder misligholdelsen, skriftligt at orientere de øvrige Parter herom Købesummen for den misligholdende Parts aktiepost erlægges kontant. Bestyrelsen er bemyndiget til på den misligholdende Parts vegne at gennemføre aktiesalg efter nærværende bestemmelse. Bestyrelsesmedlemmer udpeget af den misligholdende Part deltager ikke i beslutningen vedrørende salget Den misligholdende Part er herudover forpligtet til at erstatte de øvrige Parters og Selskabets tab i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. De ikke-misligholdende Parter er berettiget til alene at kræve deres tab erstattet uden samtidigt krav om overtagelse af den misligholdende Parts aktiebesiddelse i Selskabet Fra konstatering af væsentlig misligholdelse ved endelig retsafgørelse eller forlig og indtil salget af Partens aktiebesiddelse er gennemført, suspenderes den misligholdende Parts forvaltningsmæssige rettigheder i henhold til aktiebesiddelsen, ligesom Partens hertil svarende rettigheder i henhold til denne aktionæroverenskomst suspenderes. 14. NOTERING I AKTIEBOGEN 14.1 Der er ikke udstedt aktiebreve i Selskabet. Aktierne skal i aktiebogen tilføres påtegning om, at de er omfattet af en aktionæroverenskomst og kun kan overdrages i overensstemmelse med reglerne i denne IKRAFTTRÆDEN OG OPHØR Denne aktionæroverenskomst ejeraftale træder i kraft på tidspunktet for Parternes underskrift heraf Aktionæroverenskomsten Ejeraftalen er uopsigelig og bindende for Parterne Ved en Parts udtræden (efter aktieovergang omfattet af pkt. 12 eller efter væsentlig misligholdelse, jf. pkt. 13) oppebærer den pågældende alene en kontant betaling fastlagt i overensstemmelse med denne aktionæroverenskomstejeraftale. Eventuelle indskudte realaktiver kan ikke kræves udlagt REVISION AF OVERENSKOMSTENEJERAFTALEN Ændring af denne aktionæroverenskomst ejeraftale kræver enighed mellem Parterne CBA/cba/181600/ HEM/cba/181600/

16 OMKOSTNINGER Parterne bærer udgifter til egen advokat, revisor og eventuelle andre rådgivere forbundet med indgåelsen af denne aktionæroverenskomstejeraftale VOLDGIFT Enhver tvist mellem Parterne vedrørende indgåelsen, forståelsen eller gennemførelsen af nærværende aktionæroverenskomst ejeraftale afgøres under anvendelse af dansk ret endeligt og bindende af Den Almindelige Voldgiftsret i Danmark.Voldgiftsinstituttet, The Danish Institute of Arbitration i henhold til "Regler for behandling af voldgiftssager ved Voldgiftsinstituttet Danish Arbitration" Såfremt en Part indleder voldgiftssag, kan enhver anden Part, der tillige er Part i voldgiftssagen, opfordre Det Danske Voldgiftsinstitut Voldgiftsinstituttet til at udpege en forligsmægler. I så fald stilles den indledte voldgiftssag i bero i 3 måneder, medmindre voldgiftsinstituttets Voldgiftsinstituttets præsident eller hans stedfortræder beslutter, at sagen bør fremmes. Alle Parter, herunder Parter, der ikke er parter i voldgiftssagen, er på opfordring fra den således udpegede forligsmægler forpligtet til - med et rimeligt varsel - at deltage i ét eller flere møder i Danmark med én eller flere af de øvrige Parter efter forligsmæglernes nærmere bestemmelse. Nærværende bestemmelse skal påberåbes inden 4 uger efter voldgiftsrettens modtagelse af klageskrift og kan alene påberåbes én gang i løbet af en voldgiftssag DENUNTIATION AF AKTIONÆROVERENSKOMSTENEJERAFTALEN Nærværende aktionæroverenskomst ejeraftale denuntieres over for Selskabet repræsenteret ved dettes bestyrelse, idet aktierne i ejerbogen tilføres en påtegning om, at de er omfattet af en ejeraftale og kun kan overdrages i overensstemmelse med reglerne i denne Ved sin påtegning på aktionæroverenskomsten ejeraftalen erklærer bestyrelsen sig bekendt med denne og erklærer sig samtidig indforstået med at ville betragte stemmeafgivning, som sker i strid med aktionæroverenskomsten ejeraftalen som værende ugyldig Overenskomsten vil endvidere være at denuntiere over for dirigenter på Selskabets generalforsamlinger, såfremt dette af en af Parterne skønnes nødvendigt for at sikre en korrekt stemmeafgivning. I bestyrelsen Kjeld Kristian Hansen CBA/cba/181600/ HEM/cba/181600/

17 Milton Graff Pedersen John Aleksander Birte Kramhøft Steen Korsgaard Christiansen Albertslund Kommune CBA/cba/181600/ HEM/cba/181600/

18 Ballerup Kommune CBA/cba/181600/ HEM/cba/181600/

19 Brøndby Kommune CBA/cba/181600/ HEM/cba/181600/

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S Bilag ØU 100920 pkt. 22_06 EJERAFTALE V E D R. Vandsamarbejde Sjælland A/S CVR-nummer 30 53 54 13 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S Bilag ØU 100920 pkt. 22_07 AKTIONÆROVERENSKOMST EJERAFTALE V E D R. Vandsamarbejde Sjælland A/S CVR-nummer []30 53 54 13 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S. C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S. C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Gentofte Spildevand A/S. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 8966-001 HJ/SA VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 1. Selskabets navn. 1.1. Selskabets navn er RoDen Invest A/S. 2. Selskabets hjemsted. 2.1. Selskabets hjemsted er Varde kommune. 3. Selskabets formål. 3.1.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672)

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Vedtægter for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Side 6 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: 2 Hjemsted Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT HAGESHOLM A/S

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT HAGESHOLM A/S BILAG 1 TIL PROSPEKT V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT HAGESHOLM A/S SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Selskabets navn er Vattenfall Vindkraft Hagesholm A/S. Selskabets hjemstedskommune er

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Anpartshaverbevis og Ejeraftale

Anpartshaverbevis og Ejeraftale Anpartshaverbevis og Ejeraftale Selskab: Cem Institute ApS CVR-nr. 33 06 29 31 Sankt Gertrudsstræde 10 1129 København K Antal anparter i selskabet ved aftalens indgåelse: Total: 104.000 stk. Anpartshaver:

Læs mere

VEDTÆGTER GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 for CVR-nr. 37800406 GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING A/S SAGSNR. 148277 KAD/KAD DOK. NR. 45410232-36 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA APS CVR-NR

VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA APS CVR-NR 30. august 2016 J.nr. 10061 Advokat Ann Christina Rindom Sørensen RIND Advokatfirma CVR-nr. 37 23 53 93 Ahlgade 1C, 2. sal 4300 Holbæk Telefon: 28 40 37 10 Email: ac@rindadvokat.dk VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA

Læs mere

Vedtægter. for. Aarhus Lufthavn A/S CVR-nr. 25 44 97 46

Vedtægter. for. Aarhus Lufthavn A/S CVR-nr. 25 44 97 46 Vedtægter for Aarhus Lufthavn A/S CVR-nr. 25 44 97 46 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Aarhus Lufthavn A/S ( Selskabet ). 1.2 Selskabets binavn er Aarhus Airport Ltd. A/S (Aarhus

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter Århus Vand A/S

Vedtægter Århus Vand A/S Vedtægter Århus Vand A/S Version 26. august 2009 Side 1 af 5 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Århus Vand A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er at sikre

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for VESTFORSYNING VIND A/S. 1. Navn. 1.1 Selskabets navn er Vestforsyning Vind A/S. 1.2 Selskabets binavn er Gedmose II Vind A/S.

VEDTÆGTER. for VESTFORSYNING VIND A/S. 1. Navn. 1.1 Selskabets navn er Vestforsyning Vind A/S. 1.2 Selskabets binavn er Gedmose II Vind A/S. VEDTÆGTER for VESTFORSYNING VIND A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Vestforsyning Vind A/S. 1.2 Selskabets binavn er Gedmose II Vind A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Holstebro Kommune. 3. Formål

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard UDKAST 07.05 VEDTÆGTER FOR Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. 129431-Jesper Bierregaard 2 af 8 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Klejtrup Udvikling ApS. 2 FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

VEDTÆGTER BIOFOS HOLDING A/S ("SELSKABET") CVR-NR BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K

VEDTÆGTER BIOFOS HOLDING A/S (SELSKABET) CVR-NR BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 VEDTÆGTER BIOFOS HOLDING A/S ("SELSKABET") CVR-NR. 25608925 1. NAVN 1.1 Selskabets

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155426 UDKAST VEDTÆGTER FOR FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S CVR-nr. 34 08 61 92 1. SELSKABETS NAVN 1.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for MONDO A/S

VEDTÆGTER. for MONDO A/S VEDTÆGTER for MONDO A/S 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Mondo A/S. 2 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 3 FORMÅL 3.1 Selskabets formål er udvikling, drift og vedligeholdelse af Internet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål:

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål: Forslag til nye V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG

Læs mere

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S VEDTÆGTER for EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S Selskabets navn er European Lifecare Group A/S. 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Danske Lægers Vaccinations Service A/S (European Lifecare

Læs mere

VEDTÆGTER Oktober 2011

VEDTÆGTER Oktober 2011 Udkast 14. oktober 2011 J.nr. 050492-0001 ckm/kfh VEDTÆGTER Oktober 2011 Frederiksberg Fjernkøling A/S (CVR-nr. [ ]) Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø T +45 72 27 00 00 F +45

Læs mere

Vedtægter for. Landic Property Bonds I A/S

Vedtægter for. Landic Property Bonds I A/S Vedtægter for Landic Property Bonds I A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Landic Property Bonds I A/S Selskabets binavn er Keops EjendomsObligationer I A/S (Landic Property Bonds

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S 1 Navn og hjemsted Selskabets navn er FIH Realkredit A/S. Dets hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Selskabets formål er at drive alle former for realkreditvirksomhed,

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

V E D T Æ G T E R for Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S V E D T Æ G T E R for Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Selskabets navn, hjemsted og formål -------------------------- 1. Selskabets navn er: Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S. Selskabets

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S BILAG 1 København Sagsnr. 908404-0037 jkr/tkr/hpj V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. **

* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. ** AKTIONÆROVERENSKOMST I Samsø Havvind A/S CVR-nr. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SELSKABETS FORMÅL 2 2.0 SELSKABETS LEDELSE 2 3.0 PARTERNES ARBEJDE FOR SELSKABET 2 4.0 NYE AKTIONÆRER 3 5.0 STEMMERET 3 6.0 SALG

Læs mere

Selskabet skal sikre, at datterselskaberne driver forsyningsvirksomhed effektivt under hensyn til forsyningssikkerhed, sundhed, natur og miljø.

Selskabet skal sikre, at datterselskaberne driver forsyningsvirksomhed effektivt under hensyn til forsyningssikkerhed, sundhed, natur og miljø. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155078 VEDTÆGTER FOR HOFOR Spildevand Holding A/S CVR-nr. 34 88 74 11 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er HOFOR Spildevand

Læs mere

EJERAFTALE ARBEJDSUDKAST 17112014 MELLEM ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S VARDE FORSYNING A/S

EJERAFTALE ARBEJDSUDKAST 17112014 MELLEM ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S VARDE FORSYNING A/S Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 157964 ARBEJDSUDKAST 17112014 EJERAFTALE MELLEM OG ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S VARDE FORSYNING

Læs mere

Vedtægter for LEF NET A/S

Vedtægter for LEF NET A/S Vedtægter for LEF NET A/S 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er LEF NET A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Rudkøbing Kommune. 2 Selskabets formål 2.1 Selskabets formål er at drive netvirksomhed

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR 32662579 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

Selskabet skal sikre, at datterselskaberne driver forsyningsvirksomhed effektivt under hensyn til forsyningssikkerhed, sundhed, natur og miljø.

Selskabet skal sikre, at datterselskaberne driver forsyningsvirksomhed effektivt under hensyn til forsyningssikkerhed, sundhed, natur og miljø. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 151286 VEDTÆGTER FOR HOFOR Vand Holding A/S CVR-nr. 34 60 73 97 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er HOFOR Vand Holding A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER SP GROUP A/S

VEDTÆGTER SP GROUP A/S VEDTÆGTER for SP GROUP A/S CVR- nr.: 15 70 13 15 2 VEDTÆGTER for SP GROUP A/S 1.0 NAVN Selskabets navn er: SP GROUP A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: SCHUBLICH A/S (SP Group A/S)

Læs mere

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk 6653-0001 Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS Undertegnede stifter Langeland Forsyning NS Vågebjergvej

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Adv. Jakob B. Ravnsbo J.nr. 214966-AAJ-WLS VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F. 1 af 8 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008 VEDTÆGTER for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S December 2007 2 af 8 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for HOFOR A/S

Vedtægter for HOFOR A/S Vedtægter for HOFOR A/S CVR-nr. 10 07 30 22 1. Navn 1.1 Selskabets navn er HOFOR A/S. 1.2 Selskabets binavne er: 2. Formål - HOVEDSTADSOMRÅDETS FORSYNINGSSELSKAB A/S - HOFOR Service A/S - HOFOR Forsyning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gilleleje Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Gribskov Kommune. Formål

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr VEDTÆGTER For Danish Crown A/S CVR-nr. 26 12 12 64 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Danish Crown A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Danish Crown Holding A/S, DC Holding

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S CVR nr. 28710240

VEDTÆGTER. for. Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S CVR nr. 28710240 VEDTÆGTER for Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S CVR nr. 28710240 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Initiator Pharma A/S

VEDTÆGTER. for. Initiator Pharma A/S Den 2. december 2016 Ref. 23-311/SS/MS VEDTÆGTER for Initiator Pharma A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Initiator Pharma A/S. 2 Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 3 Selskabets

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER [FÆLLES] HOLDING A/S CVR-NR. [] 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er [Fælles] Holding A/S ("Selskabet"). 1.2 Selskabets binavne er

VEDTÆGTER [FÆLLES] HOLDING A/S CVR-NR. [] 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er [Fælles] Holding A/S (Selskabet). 1.2 Selskabets binavne er Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 170554 20. september 2016 VEDTÆGTER [FÆLLES] HOLDING A/S CVR-NR. [] 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er [Fælles] Holding

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 21. juni 1934, er et andelsselskab, hvis navn er Brobyværk Andelsvandværk. Selskabet har hjemsted i Broby Kommune.

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

Vedtægter Roskilde Bank A/S

Vedtægter Roskilde Bank A/S Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

VEDTÆGTER. for. HB Køge A/S

VEDTÆGTER. for. HB Køge A/S J. nr. 670-33867 SS/JB VEDTÆGTER for HB Køge A/S 1. NAVN 1.1. Selskabets navn er HB Køge A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 1.2.1. FC Midtsjælland A/S (HB Køge A/S) 1.2.2. FC

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed.

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed. [Oversættelse] Vedtægter for P/F BankNordik 1.0 Navn 1.1 Bankens navn er Partafelagið BankNordik. 1.2 Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: Norðoya Banki, Sjóvinnubankin, Føroya Banki,

Læs mere

Vedtægter Aarhus Vand A/S

Vedtægter Aarhus Vand A/S Vedtægter Aarhus Vand A/S Side 1 af 5 1. Navne 1.1 Selskabets navn er Aarhus Vand A/S. 1.2 Selskabets binavn er Århus Vand A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Aarhus Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets

Læs mere

HOLBÆK SERVICE A/S. Vedtægter. 19. december 2013

HOLBÆK SERVICE A/S. Vedtægter. 19. december 2013 1 HOLBÆK SERVICE A/S Vedtægter 19. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK SERVICE A/S CVR-NR. 33 03 28 38 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Service A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Holbæk Kommune.

Læs mere