4.2 Aktivitetsområde 10: Styrket miljøteknologi gennem verifikation, DANETV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4.2 Aktivitetsområde 10: Styrket miljøteknologi gennem verifikation, DANETV"

Transkript

1 4.2 Aktivitetsområde 10: Styrket miljøteknologi gennem verifikation, DANETV Ansøgning om tværgående infrastrukturaktivitet AgroTech, Delta, DHI, FORCE Technology og Teknologisk Institut Aktivitetsområde: Styrket miljøteknologi igennem verifikation, DANETV Aktivitetsområde nr. 10 Formål og målgruppe Innovative teknologiske løsninger skal i brug hurtigst muligt, hvis vi skal møde de kommende års miljø- og klimaudfordringer. Der er et akut behov for både teknologiproducenter og brugere, og for samfundet lokalt og globalt: Uafhængig afprøvning af miljøteknologier (Environmental Technology Verification, ETV) er et effektivt middel til at bringe teknologierne hurtigere i brug ved at dokumentere, at de virker under realistiske driftsforhold. Princippet i ETV fremgangsmåden er simpelt: Beslutning om verifikation Definition af verifikations - parametre Aftale med verifikations - enhed Test and verifikation Erfaringerne med ETV i USA, Canada og Europa viser, at særligt teknologier fra små og mellemstore virksomheder (SMV) har nytte af ETV "stemplet", når de innovative løsninger skal ud på markedet. Samtidig er det også disse virksomheder, der har sværest ved at finde finansiering til at gennemføre verifikation. En nyligt gennemført europæisk høring afholdt af EU Kommissionen om ETV underbygger dette og understreger også behovet, særligt hos mindre innovative virksomheder, for at omkostningerne ved ETV er begrænsede. Den seneste skitse til europæisk ETV ordning peger på behovet for støtte fra medlemsstaterne til nationale ETV organer, samt til adgang for små og mellemstore virksomheder til ordningen. Den høje prioritering af adgang til ETV kan illustreres ved, at Dansk Industri og Miljøstyrelsen sammen med DHI i 2008 arrangerede en workshop om ETV til fremme af miljøeffektiv teknologi. Videre kan nævnes, at Dansk Industri, Miljøstyrelsen og udvalgte virksomheder har erklæret deres støtte til en nordisk ETV ordning. Foruden til at understøtte ibrugtagning af innovative miljø- og energitek- DHI s GTS Årsrapport 2010 OMJ/MEI 4. maj 2011 Side 173 af 225 DHI

2 nologier på det hjemlige marked, og dermed til at øge virksomhedernes hjemmemarkedsomsætning, kan et ETV stempel anvendes proaktivt i SMV ernes internationaliseringsproces på såvel de nære eksportmarkeder i Europa, som på mere fjerntliggende (USA/Canada/Japan). Jo mere ETV bliver udbredt og anerkendt som en markedsmekanisme, jo større er nytteværdien for SMV erne i eksportfremstød. Både den ovenfor nævnte Europæiske høring og erfaringerne fra DANETV, se nedenfor, viser, at international anerkendelse ( mutual recognition ) af ETV verifikater er central for at opnå den størst mulige nytteværdi af ETV. Der er altså et klart behov i samfundet for ETV som tilgængelig, internationalt anerkendt og effektiv infrastruktur, ikke mindst hos mindre, innovative virksomheder. Målet med aktiviteten er derfor bred adgang til og anerkendelse af ETV som uafhængig og relevant dokumentation for, at miljø- og energiteknologier virker. Den primære målgruppe er små og mellemstore producenter af innovative miljø- og energiteknologier. Bred adgang til ETV i form af fortsættelse og udbygning af DANETVs aktiviteter har solid støtte fra repræsentanter fra dansk erhvervsliv: Bestyrelsesformand Lars Jørgen Senior konsulent Henrik Dissing, Pedersen, Green Farm Energy Dansk Industri Det er vigtigt for Green Farm Energy, at DANETVs verifikationer af miljøteknologier er en vigtig hjælp til danske verifikation gennemføres af anerkendte og uvildige instanser, og vi er derfor virksomheder i markedsføring af ny yderst tilfredse med etableringen af et teknologi. Støtte til at nedbringe verifikationscenter under DANETV, omkostningerne ved ETV for mindre, med den fornødne ekspertise og innovative virksomheder er særligt samarbejde mellem forskellige GTS vigtig. DI hilser derfor en fortsættelse af institutter og eksperter ved universiteter. aktiviteterne særdeles velkommen. Dette sikrer høj grad af sikkerhed i Salgschef Preben Nissen, AL-2 resultaterne og international Agro A/S anerkendelse af rapporterne. Det sidste For en relativt lille og innovativ er især vigtigt for os, da virksomhed som AL-2 er støtte til at eksportmarkederne er meget nedbringe omkostningerne (ved interesserede i GFEs teknologier for verifikation) af stor betydning. effektivt at tiltrække CO 2 kreditter. Bestyrelsesformand Peter Salgs- og marketingschef Peter Taarnhøj, Biokube A/S Rebsdorf, Simas Filters A/S BioKube har brug for hjælp til Nogle filterløsninger er effektive i kort dokumentation for, at vores renseanlæg tid, andre i lang tid. DANETVs realityverifikationer er derfor yderst rent faktisk virker. BioKube har derfor indledt et samarbejde med DANETV værdifulde for såvel slutbrugervirksomheder som for Simas Filters i som uafhængig instans. BioKube håber meget, at DANETV fortsætter, og støtter bestræbelserne på at nå mere effektive dette helt uden forbehold. løsninger, der overholder kravene uge efter uge, måned efter måned. Foruden teknologiproducenter understøtter ETV teknologikøbere i valg af innovative løsninger ved at øge tilliden til deres validitet, og ETV øger myndighedernes mulighed for at sikre anvendelse af den bedst tilgængelige teknologi i miljø- og klimaindsatsen også gennem egen innovativ efterspørgsel: DHI s GTS Årsrapport 2010 OMJ/MEI 4. maj 2011 Side 174 af 225 DHI

3 Understøtte myndigheder Hjælpe købere Støtte innovativ industri Aktivitetsplanens indhold Der foreslås en aktivitet hvor de væsentligste elementer er præ-verifikationsrådgivning for SMV og fremme af verifikation af innovative, danske teknologier fra mindre virksomheder i regi af DANETV, GTS virksomhedernes koordinerede ETV initiativ. Den foreslåede aktivitet omfatter også deltagelse i arbejdet for international anerkendelse af ETV. DANETV er i opbygget som en koordineret ETV struktur, og verifikationer af produktgrupper udført indenfor udvalgte teknologiområder (vand-, luft-, energi- og landbrugsmiljøteknologier) i et samarbejde imellem DHI, Force Technology (FORCE), Teknologisk Institut (TI) og AgroTech, (AT) med støtte fra tillægskontraktmidler fra FI. Med forslaget for resultatkontraktperioden lægges op til, at det nu etablerede DANETV udbygges indenfor miljø- og energiteknologier til vand, luft, energi og landbrug ved, at: grundlaget for ETV ydelsen udbredesved inddragelse af Delta de øvrige institutter hver udbygger deres ETV ydelser til flere produktgrupper der indbygges en SMV rådgivning om ETV (præ-verifikation) små og mellemstore virksomheders brug af ETV fremmes ETV ydelsen vil blive understøttet ved målrettet udvikling af supplerende redskaber og metoder til indarbejdning af driftsrobusthed i realistiske brugsmiljøer og over relevante driftsperioder (Delta). Realistiske robusthedstests indebærer i de nuværende ETV ordninger betydelige omkostninger og tidsforbrug, hvorfor udvikling af mere effektive metoder hertil bliver en væsentlig aktivitet i forbedring af DANETVs ydelse. Den danske ETV ydelse vil yderligere blive understøttet ved udvikling af modeller og metoder for internationalt samarbejde om og anerkendelse af ETV. Med udgangspunkt i de eksisterende teknologiområder under DANETV foreslås følgende ny produktgrupper tentativt inddraget: Vandbehandling og monitering o Ingen (DHI) Luftrensning og monitering o Rensning af afkastluft fra kraftvarmeværker (FORCE) Energi o Biobrændsler til biler (TI) DHI s GTS Årsrapport 2010 OMJ/MEI 4. maj 2011 Side 175 af 225 DHI

4 o o Nedkølingssystemer soldrevne (TI) Biomasseforgasning (FORCE) Landbrug o Udbringningsteknologier til husdyrgødning (AT) o Metoder til lagring af restprodukter fra landbrugsproduktion (AT) Vandbehandling og monitering (DHI) er det ETV-område, der i dag er bedst forankret i Danmark. Dette skal tilskrives DHIs arbejde i en længere periode indenfor området. Der inddrages derfor ikke nye produktgrupper her, og DHI vil i stedet bidrage til internationalisering af ETV til fordel for alle områder. Rådgivning vil blive rettet imod små og mellemstore virksomheder og omfatte bistand til nyttiggørelse af data fra proof of concept afprøvninger i efterfølgende verifikationer, afgrænsning af ydelseskrav og forventninger i marked og lovgivning i forhold til konkrete anvendelser, samt vurdering af produkterne overfor ydelseskrav og under inddragelse af realistiske driftsforhold. Rådgivningen har således karakter af præ-verifikation med den ønskede katalyserende effekt på udbredelsen. Fremme af små og mellemstore virksomheders brug af ETV vil blive gennemført ved hjælp til udarbejdelse af verifikationsprotokoller og test planer, samt ved reduktion af omkostningerne til de tilknyttede ekspertgruppers bistand og tilsyn med verifikationerne (kvalitetssikring). Virksomhederne vil være forpligtet til at bidrage med egenfinansiering ud fra omkostningerne ved verifikationerne, det kommercielle potentiale ved den verificerede teknologi, virksomhedens økonomiske formåen og samfundsnytten af den ny teknologi. En generisk model for beregning af egenfinansiering udarbejdes og benyttes. Internationalisering og gensidig anerkendelse af ETV fremmes ved udarbejdelse af metoder (roadmaps) for verifikation udført i fælleskab under forskellige nationale/regionale verifikationsordninger (co-verification, joint verification, herunder gennemførelse af verifikation i samarbejde med US ETV og ETV Canada). Der etableres et forslag til model (organisering) og metode for globalt gensidigt anerkendt ETV (mutual recognition). Det internationale arbejde udføres i regi af et projekt under EU s 7. Rammeprogram for Forskning (FP), se nedenfor. Med den bredere fundering i GTS systemet og med de ny produktgrupper inddraget kan ETV ydelsen styrkes markant i GTS. De enkelte GTS virksomheder vil dermed fortsætte arbejdet med at samle og udbygge deres mangeårige engagement i test, afprøvning og demonstration af teknologier - samt den dermed forbundne infrastruktur - til at omfatte verifikation af flere af de produktgrupper, der er centrale på klima og miljøområdet. Dette vil føre til udbud af en bredere palette af verifikationsydelser i DANETV, og dermed i GTS-systemet, der kan bruges til at dokumentere produktkvaliteten eller muliggøre regulering og støtte. Resultatet er en bredere og mere integreret GTS ydelse, rettet imod den kommende EU ETV ordning. Det forventes nu, at den Europæiske ETV ordning idriftsættes fra 2012, og den seneste model for denne ordning åbner for en væsentlig rolle for ETV organisationer i medlemsstaterne, f.eks. DANETV. Rettidig positionering af DANETVs ETV ydelse i forhold til EU ETV ordningen, blandt andet ved at forbedre ydelsens bredde og metoder og ved at sikre flere gennemførte verifikationer i DANETV, bliver dermed en vigtig aktivitet for perioden DHI s GTS Årsrapport 2010 OMJ/MEI 4. maj 2011 Side 176 af 225 DHI

5 Resultaterne af aktiviteten vil umiddelbart kunne nyttiggøres af både de involverede virksomheder og af teknologikøbere og myndigheder, altså løbende indenfor aktivitetsperioden. Infrastrukturen er allerede operationel hos de oprindelige DANETV medlemmer indenfor dettes produktgrupper, og ydelsen vil indenfor disse fortsat blive tilbudt til større og mere veletablerede teknologiproducenter, som fremover selv skal dække direkte omkostninger ved deres verifikationer. Aktiviteten vil resultere i en integreret infrastruktur, der giver teknologiproducenter adgang til dokumentation for deres produkters kvaliteter og dermed til forbedret salg, samt teknologikøberne adgang til dokumentation for ny teknologiske løsningers virkning, og dermed til en mindre risikobetonet ibrugtagning af ny miljøeffektive teknologier. ETV har sin naturlige rolle i dokumentation af innovative miljøteknologier eller miljøteknologianvendelser, når teknologien er klar til salg som et tidligt produkt. Mens pilot og demonstration i produkters udviklingsfase udbydes både af rådgivende ingeniørfirmaer og under GTS virksomhedernes udviklingsaktiviteter, og mens produktcertificering og typegodkendelser udbydes for produkter med etableret anvendelse f.eks. af Dansk Standard, så er verifikation af tidlige miljøteknologiske produkter i dag ikke en tilgængelig ydelse, udover det i DANETV netop etablerede: Dokumentationsredskaber Udvikling Pilot & demo Proof of concept Parametre ud fra udviklingsbehov Udføres af udvikler Tidligt produkt Verifikation Dokumentation af effekt Parametre ud fra anvendelse og forventninger Udføres af uafhængig verifikationsenhed Etableret anvendelse Certificering Dokumentation af kravoverholdelse Parametre fra standard, lov eller konvention Udføres af certificeringenhed Denne forståelse af ETVs rolle underbygges af erfaringerne fra DANETV i opbygningsperioden , hvor virksomhedernes interesse for ETV var størst for innovative teknologiområder, mens interessen var mindre for teknologiområder med eksisterende godkendelsesordninger eller etableret praksis for dokumentation af produkters ydeevne (for eksempel garantieftersyn efter salg og etablering). Ligeledes var interessen som nævnt størst for små og mellemstore virksomheder. På den baggrund fokuseres i på at fremme verifikationer og rådgive små og mellemstore virksomheder om ETV for innovative produktgrupper (anvendelse og/eller teknologi). For hvert enkelt ny produktgruppe undersøges praksis for dokumentation DHI s GTS Årsrapport 2010 OMJ/MEI 4. maj 2011 Side 177 af 225 DHI

6 af teknologiernes ydeevne og nytteværdi af ETV, inden arbejdet startes for den pågældende produktgruppe. Der er altså tale om opbygning og udbygning af en ny, innovations- og afsætningsfremmende, internationalt anerkendt infrastruktur målrettet små og mellemstore virksomheder. Den væsentligste samarbejdsflade for aktiviteten er de fem GTS virksomheder, som hver involveres som følger: DHI FORCE TI AT DELTA Opbygning af støtteredskaber til ETV ydelser X Udbygning af ETV ydelse - X X X - Rådgivning til SMV om ETV X X X X - Verifikationer X X X X - Internationalisering af ETV X Kommunikation og koordinering X Bestyrelsesformand Lars Jørgen Senior konsulent Henrik Dissing, Pedersen, Green Farm Energy Dansk Industri Aktivitet og bevilling vil blive koordineret og administreret af DHI. DANETV vil som nu have form af et center uden mure med fælles arbejdsmetoder funderet i ETV principperne som beskrevet i DANETVs kvalitetshåndbog, koordinering i en styregruppe og én fælles indgang til ETV for teknologiproducenter og købere, samt myndigheder via og formidlet internationalt via GTS virksomhederne vil udnytte og udbygge eksisterende samarbejdsrelationer til bl.a. universiteterne ved at tilknytte fagtekniske eksperter indenfor de enkelte teknologiområder i de ekspertgrupper, der er et centralt element i styringen af kvalitet og relevans af verifikationsprocessen. Væsentligste vidensinstitutioner for bidrag med eksperter er Danmarks Tekniske Universitet, Århus Universitet, Københavns Universitet, Roskilde Universitetscenter og Syddansk Universitet. Aktiviteten forventes ikke at indeholde selvstændige Ph.D. forløb, fordi infrastrukturens kontinuitet skal sikres ved forankring i fastansatte medarbejdere ved GTS virksomhederne, men infrastruktur og metoder vil kunne udnyttes i Ph.D. forløb igangsat som en del af andre aktiviteter under GTS virksomhedernes resultatkontrakter. Det internationale samarbejde om ETV vil blive fortsat, blandt andet igennem DHIs deltagelse i AdvanceETV projektet, se nedenfor, med de væsentligste internationale ETV organisationer som deltagere og med det formål fortløbende at tilpasse DANETVs arbejdsmetoder til den kommende EU ETV ordnings, og for som nævnt ovenfor at sikre gensidig anerkendelse internationalt af DANETVs verifikationer igennem co-verifikationer og fælles verifikationer. Arbejdet for at udarbejde internationale metoder for miljøteknologiverifikation fortsættes igennem Nordtest, ISO og CEN, blandt andet ved opbygningen af den nordiske ETV ordning under Nordtest: NTETV. Aktiviteten indebærer dermed ikke alene en massiv og løbende videnshjemtagning fra alle væsentlige aktører indenfor ETV internationalt, men også en overførsel af viden fra DANETV til ETV aktørerne med henblik på at sikre optimal inddragelse af DANETV erfaringer i den endelige udformning EU ETV ordningen og de internationale harmoniseringsbestræbelser på ETV området. DHI s GTS Årsrapport 2010 OMJ/MEI 4. maj 2011 Side 178 af 225 DHI

7 Koordinering og samspil med andre relaterede aktiviteter Den foreslåede aktivitet vil ske i tæt koordinering med et projekt, AdvanceETV, finansieret som coordination action under EUs 7. Ramme Program for Forskning, hvor DHI sammen med de væsentligste internationale aktører indenfor ETV (EU Kommissionens Generaldirektorater for Miljø og Forskning, Miljøstyrelser og ETV organer fra Storbritannien, USA, Canada, Filippinerne, Japan og Korea) arbejder for internationalisering og gensidig anerkendelse af ETV. Denne koordinering sikrer, at DANETVs arbejdsformer løbende justeres til at være i overensstemmelse med EU's kommende ETV ordning, samt med bedste internationale praksis og accepterede principper for ETV. Der arbejdes i AdvanceETV blandt andet med at gennemføre co- eller fælles verifikationer, som resulterer i verifikater for miljøteknologier med gyldighed i både USA, Canada og Europa. DHI er arbejdsgruppeleder for denne delaktivitet. Aktiviteten er en fortsættelse og udbygning af DANETV samarbejdet imellem 4 GTS virksomheder med yderligere 1 GTS virksomhed. Denne aktivitetsbeskrivelse udgør den samlede, integrerede beskrivelse af hele aktiviteten og indsendes af DHI på alle fem GTS virksomheders vegne. Aktiviteten koordineres med de fem GTS virksomheders resultatkontraktansøgninger i øvrigt og fremstår i hver ansøgning med en del som beskrevet nedenfor under forventet finansiering. Aktiviteten koordineres og administreres af DHI. Verifikationsaktiviteterne koordineres af de enkelte GTS virksomheder med deres respektive aktiviteter indenfor test, afprøvning og demonstration af miljø- og energiteknologier. Den gennemførte opbygning og den foreslåede udbygning af teknologiområderne udspringer af GTS virksomhedernes igangværende aktiviteter, ligesom den fortsatte udbygning vil reflektere de behov herfor, der løbende identificeres. Opbygningen af den danske ETV infrastruktur i DANETV foregår i tæt samarbejde med de internationale aktører på området, som beskrevet ovenfor, men også f.eks. indenfor Nordtest i samarbejde med svenske, norske og finske aktører. Desuden søges aktiviteterne i DANETV koordineret med Miljøstyrelsens ETV-initiativ for verifikation af miljøeffektive landbrugsteknologier. Formidlings- og spredningseffekt: Der vil igennem rådgivning (præ-verifikation) først og fremmest blive opbygget ny viden hos de små og mellemstore virksomheder om deres ny produkters potentiale i form af kvantitativ og uafhængig dokumentation, der kan bruges i markedsføring globalt. Hos GTS virksomhederne vil viden om ydelseskrav og områder for miljø- og energiteknologier nationalt og internationalt blive udvidet. Der vil blive gennemført verifikation af mindst 15 innovative miljøteknologiske produkter baseret på verifikationsprotokoller og testplaner, uafhængige tests, rapportering og offentliggørelse af verifikater, herunder på DANETVs hjemmeside dansk internationalt som er linket til de internationale ETV ordningers hjemmesider. Der vil blive givet rådgivning vedrørende verifikation (præ-verifikation) til mindst 72 små og mellemstore virksomheder, og den generelle viden indhentet igennem rådgivningen vil blive delt med andre teknologi virksomheder og de involverede GTS virksomheder igennem DANETVs hjemmeside, Formidling af verifikater til det internationale teknologimarked vil ske via DHI s GTS Årsrapport 2010 OMJ/MEI 4. maj 2011 Side 179 af 225 DHI

8 DANETVs internationale hjemmeside, samt igennem allerede aftalt linkning heraf til internationale ETV hjemmesider. Erfaringerne fra DANETVs verifkationer og infrastruktur opbygning vil løbende blive videregivet til det internationale ETV samfund som defineret ovenfor, samt til ETV standardiseringsaktiviteter under ISO og/eller CEN som en del af AdvanceETV projektet. Formidlingen af DANETV viden og resultater fra vort nationale niveau videre igennem det regionale, nordiske samarbejde til EU og til det internationale samarbejde om fremme af miljø- og energiteknologier igennem ETV er en central aktivitet for DANETV: Vand, energi, luft, landbrugsmiljø The Danish stronghold A Nordic lead One European market Verified once, verified everywhere Resultaterne af verifikationerne vil blive formidlet igennem teknologiproducenternes markedsføringsmateriale, eventuelt igennem tekniske og formidlende artikler. DANETVs formidlingsaktiviteter med teknologispecifikke formidlingsmøder med teknologiproducenter, teknologikøbere og myndigheder vil blive fortsat. ETV som innovationsfremme og ETV cases præsenteres i artikler i fagtidsskrifter. Endelig vil DANETV interessentsamarbejde med universiteter, myndigheder og virksomheder indenfor den tilknyttede ekspertgruppe blive fortsat ved gennemførelse af årlige workshops. Centrale kompetencer involveret i FoUprojektet Funktion Navn GTS Kompetencer DANETV koordinator Mette Tjener Andersson DHI Projektledelse, organisering af ETV i Danmark og internationalt, certificering, kvalitetsstyring og standardisering. Delcenterleder Delcenterleder Delcenterleder Delcenterleder Støtteprojektleder Hans Enggrob DHI Thorkild Q. Frandsen Annemette Geertinger AT FORCE Projektleder og styregruppemedlem i DANETV, innovationsledelse generelt Projektleder og styregruppemedlem i DANETV Projektleder og styregruppemedlem i DANETV, international standardisering Lars Jøker TI Projektleder og styregruppemedlem i DANETV Anders Bonde DELTA Projektleder og styregruppemedlem Kentved i udbygget DANETV, DHI s GTS Årsrapport 2010 OMJ/MEI 4. maj 2011 Side 180 af 225 DHI

9 Opnåede resultater og implementering rubrik tilføjet af DHI klimatisk og mekanisk test, pålidelighedstest Indlæg på møder, seminarer og konferencer DANETV er i 2010 blevet præsenteret på forskellige møder og seminarer i Danmark og internationalt. Heraf kan bl.a. nævnes: Præsentation af Thorkild Q Frandsen på Green Business Conference, september 2010, Sandefjord, Norge Markedsføring af DANETV på B2B-arrangementet AgroMatch, december 2010 i Messecenter Herning. Artikler DANETV og eksempler på afsluttede verifikationsopgaver er omtalt i artikler i diverse fagblade, f.eks.: Dekantercentrifuge til afgasset gylle testet med resultater fra verifikationen af GEA Westfalias anlæg til efterbehandling af afgasset biomasse. Artikel af Erik Kjærgaard Christensen i Effektivt Landbrug (10. august 2010). Test af mekanisk gyllesepareringsanlæg vedr. verifikationen af separeringsanlæg fra SB Engineering. Artikel i Effektivt Landbrug af Erik Kjærgaard Christensen (10. august 2010). Når kvæggyllen skal separeres. Artikel i Magasinet Kvæg nr. 6, 2010 af Ole W. Rasmussen (Juni 2010). Afsluttede DANETV-verifikationer er også omtalt i diverse artikler på internettet: Nyhed på Center for Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation (CBMI): Efterbehandling af afgasset biomasse med GEA Westfalia dekantercentrifuge (15. juni 2010). Test af Gyllesepareringsanlæg skal åbne nye markeder. Artikel af Thorkild Q Frandsen i AgroTechs Nyhedsbrev og på AgroTechs hjemmeside (01. juli 2010). Nyhed på Center for Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation (CBMI): ETV verifikation af INFARM NH4+ gylleforsuring (7. maj 2010) Nyhed på Center for Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation (CBMI): ETV-verifikation: Termisk/kemisk forbehandling af hønsemøg og bioforgasning (21. maj 2010). DANETV markedsføres desuden på webportalen EnergyMap.dk. Samarbejde med universiteter Inddragelse af universiteter er primært sket ved brug af forskere som eksterne eksperter til sparring og reviews af verifikationsprotokoller, testplaner, testrapporter og verifikationsrapporter. Således var en forsker fra Aarhus Universitet involveret i verifikation af et nyt produkt til udbringning af husdyrgødning med reduceret lugtemission (SyreN), og tilsvarende er benyttet en forsker fra DTU i forbindelse med verifikationen af keramiske filtre til vandbehandling i svømmebade. International videnhjemtagning Det var et stort skridt fremad for DANETV, da EU i foråret 2010 præsenterede en konkret plan for udrulning af et officielt EU ETV forprogram. Når EU ETV er sat i drift, vil relevansen og interessen for ETV hos danske virksomheder blive væsentligt øget, idet nytteværdien af ETV i høj grad vil være knyttet til den internationale anerkendelse af ETV-resultaterne og verifikaterne. Med DANETV har GTS-institutterne et forspring i forhold til at hjælpe danske teknologivirksomheder med at få optimal nytte af EU ETV forprogrammet. DHI s GTS Årsrapport 2010 OMJ/MEI 4. maj 2011 Side 181 af 225 DHI

10 Som følge af EU s udmelding i foråret 2010 om opstart af ETV forprogrammet har de fleste af de potentielle DANETV-kunder imidlertid ønsket at vente med at underskrive en aftale om gennemførelse af ETV. Det skyldes, at virksomhederne ganske naturligt er interesserede i at sikre sig EU s anerkendelse af DANETV-verifikat, især nu hvor EU programmet er lige på trapperne. DANETV-konsortiet har således ikke gennemført så mange verifikationer som planlagt, jf. opfølgningen på milepæle. DANETV-partnerne har derimod arbejdet på at positionere sig i forhold til det kommende EU ETV forprogram og er således i fuld gang med at tilpasse organisation og arbejdsmetoder, så de matcher kravene under EU ETV. Som et led heri er der bl.a. udarbejdet en forretningsplan for en dansk verifikationsenhed, som kan blive akkrediteret under EU ETV forprogrammet. Milepæle år 2010 Udbygning af ETV ydelserne med 9 ny produktgrupper fordelt på 4 af de 5 deltagende GTS virksomheder. Milepæl opfyldt. Force Technology, Teknologisk Institut, AgroTech og DHI har i 2010 udvidet ETV ydelserne med i alt 9 nye produktgrupper: NOx fjernelse i forurenet luft (Force) Lav emission og høj energieffektiv biomassekedel (Force) Energieffektive luft-solfangere (TI) Sortering og forbehandling af husholdningsaffald til energi (TI) Reducerede emissioner fra udbringning af husdyrgødning (Agro- Tech) Teknologi til reduktion af emissioner fra stalde (AgroTech) Teknologi til behandling af recirkulerende vand i svømmebade (DHI) Teknologi til behandling af overfladevand til drikkevand (DHI) Teknologi til monitering af toksicitet i vand (DHI) 5 verifikationer. Milepæl delvist opfyldt. Der er gennemført en verifikation af SyreN, som produceres af Biocover. Det er en ny teknologi til reduktion af ammoniakog lugtemission i forbindelse med udbringning af husdyrgødning. Der er desuden indgået aftaler om yderligere 4 verifikationer, som ved årets udgang stadig var i gang eller under planlægning. At der kun er gennemført 1 verifikation skyldes primært, at mange potentielle kunder i 2010 har været tilbageholdende med at indgå aftale om gennemførelse af ETV. For de fleste kunder er den internationale accept af verifikatet af stor betydning. Med EU's udmelding fra marts 2010 om det kommende ETV forprogram har virksomhederne ønsket at vente med igangsættelse af verifikation, til de præcise krav for EU's ETV-initiativ var kendt. I december 2010 havde EU desværre stadigvæk ikke kommunikeret disse krav ud, men det forventes at ske i første halvår af I brev til FI af 11. november har DANETV gjort opmærksom på problemstillingen og anmodet om tilladelse til periodeforskydning og overførsel af RKmidler fra 2010 til FI har ved fra Jan Kristiansen, den 2. december 2010 givet accept af, at gennemførelse af de 4 manglende verifikationer udskydes til verifikation udført i internationalt samarbejde. DHI s GTS Årsrapport 2010 OMJ/MEI 4. maj 2011 Side 182 af 225 DHI

11 Milepæl opfyldt. DHI har gennemført en co-verifikation af udstyr til måling af toksiske stoffer i spildevand for Hach Lange i samarbejde med Batelle i USA og ETV-Canada. Teknologileverandører med potentielle kunder uden for EU har behov for en bredere international anerkendelse af ETVresultaterne. Co-verifikationer er et redskab hertil og et skridt på vej mod et globalt ETV-samarbejde. 25 SMV rådgivet om ETV. Milepæl opfyldt. Der er i 2010 leveret ETV-rådgivning til 25 SMV er (se bilag 1) samt 10 øvrige virksomheder med interesse for ETV. Rådgivningen bidrager til afklaring af virksomhedens behov for ETV, og om det konkrete produkt er modent til ETV. Katalog over metoder til test for driftsrobusthed i ETV regi. Milepæl opfyldt. DELTA har udarbejdet et katalog med gennemgang af relevante redskaber og metoder til test af driftsrobusthed i realistiske brugsmiljøer og over relevante driftsperioder. I 2011 skal driftsrobusthedstests indarbejdes konkrete verifikationsopgaver. Udbygning af DANETV organisering. Milepæl opfyldt. I 2010 er DANETV samarbejdet udvidet med inddragelse af DELTA, så 5 GTS-institutter nu deltager. Udbygning af web kommunikationsplatform med videregivelse af generel information fra SMV rådgivning om ETV. Milepæl opfyldt. Der er oprettet en database til registrering af henvendelser fra potentielle ETV-kunder. Databasen opdateres løbende og er gjort tilgængelig for projektpartnerne på den interne del af DANETVhjemmesiden. Deling af protokoller, planer, rapporter og verifikater for gennemførte verifikationer på web kommunikationsplatform. Milepæl opfyldt. Verifikationsrapporter og verifikater fra gennemførte ETV er er tilgængelige (på engelsk) for alle på DANETV-hjemmesiden. Verifikationsprotokoller og testplaner er tilgængelige for DANETV-parterne på den interne del af DANETV-hjemmesiden. Gennemførelse af 1 workshop for ekspertgruppens ETV interessenter på tværs af teknologiområder. Milepæl delvist opfyldt. Ekspertgruppens rolle er blevet evalueret og redefineret, så fokus i højere grad er på at fremme ETV som koncept og i mindre grad er på at give fagligt-tekniske indspil til gennemførelse af ETV. I forbindelse med EU Kommissionens lancering af planerne for et EU ETV forprogram blev der i juni 2010 afholdt et møde med de danske nøgleinteressenter, Miljøstyrelsen, Dansk Standard og DANETV. Gennemførelse af en egentlig workshop er udskudt til den officielle start på EU ETV forprogrammet i Milepæle år 2011 Yderligere 5 verifikationer Yderligere 25 SMV rådgivet om ETV Roadmap for internationalt samarbejde om ETV udarbejdet Redskab til driftsrobusthedstest udviklet ETV formidling til danske virksomheder ved 2 teknologispecifikke formidlingsmøder Deling af protokoller, planer, rapporter og verifikater for gennemførte verifikationer på web kommunikationsplatform DHI s GTS Årsrapport 2010 OMJ/MEI 4. maj 2011 Side 183 af 225 DHI

12 Præsentation af ETV i 1 teknisk artikel per verifikationsdelcenter Gennemførelse af 1 workshop for ekspertgruppens ETV interessenter på tværs af teknologiområder Milepæle år 2012 Yderligere 5 verifikationer Yderligere 22 SMV rådgivet om ETV Driftsrobusthedstest indarbejdet i delcentrene Modeller og metoder for internationalt samarbejde om og gensidig anerkendelse af teknologiverifikation udarbejdet Fremlæggelse af ETV cases i 1 teknisk artikel per verifikationsdelcenter Deling af protokoller, planer, rapporter og verifikater for gennemførte verifikationer på web kommunikationsplatformetv markedsføring og formidling internationalt ved deltagelse i og præsentation på 2 internationale ETV møder Gennemførelse af 1 workshop for ekspertgruppens ETV interessenter på tværs af teknologiområder DHI s GTS Årsrapport 2010 OMJ/MEI 4. maj 2011 Side 184 af 225 DHI

13 Aktivitetsområde nr. 12 Finansiering 2010 (tkr.) Styrket miljøteknologi gennem verifikation, DANETV Forventet Realiseret Agrotech Resultatkontraktmidler heraf RK midler til medfinansiering 0 0 Ekstern finansiering Egenfinansiering 0 0 Overført til I alt DELTA Resultatkontraktmidler heraf RK midler til medfinansiering 0 0 Ekstern finansiering 0 0 Egenfinansiering 0 0 Overført til I alt DHI Resultatkontraktmidler heraf RK midler til medfinansiering Ekstern finansiering Egenfinansiering 0 9 Overført til I alt FORCE Resultatkontraktmidler heraf RK midler til medfinansiering 0 0 Ekstern finansiering Egenfinansiering 0 0 Overført til I alt TI Resultatkontraktmidler heraf RK midler til medfinansiering 0 0 Ekstern finansiering Egenfinansiering 0 0 Overført til I alt Finansiering total Resultatkontraktmidler heraf RK midler til medfinansiering Ekstern finansiering Egenfinansiering 0 0 Overført til I alt Posten Ekstern finansiering dækker over virksomhedernes medfinansiering af verifikationsopgaverne. Forklaringen på, at der ikke er realiseret beløb på denne post er, at virksomhederne normalt først betaler, når de har modtaget det endelige resultat af verifikationen (verification statement). Pr var der ikke registreret sådanne indtægter, jf. den faglige rapportering. Med andre ord: Den faglige periodeforskydning viser også som en økonomisk periodeforskydning. DHI s GTS Årsrapport 2010 OMJ/MEI 4. maj 2011 Side 185 af 225 DHI

14 SMV er rådgivet under DANETV-projektet i 2010 Virksomhed Teknologiområde GTS-Institut Agrometer A/S Gylleseparering AgroTech AL-2 Agro Forbehandling af biomasse til biogas Teknologisk Institut AL-2 Teknik Båndfiltre til halmværker Force BBK Bio Airclean A/S Biofiltre Force Bigadan A/S Forbehandling af biomasse til biogas Teknologisk Institut BioCover Gylleudbringning AgroTech Biorex Hartmann Reducerede emissioner fra stalde AgroTech BITUM Danmark Drikkevandsopbevaring Teknologisk Institut Cleanin A/S Luftrensning Force Dall Energy A/S Biomasseovn Force Dulas Solar International Solfangere Teknologisk Institut Gosmer Biogas Efterbehandling af afgasset biomasse Teknologisk Institut Green Farm Energy Lugtrensning på biogasanlæg Teknologisk Institut KommuneKemi Affaldsbehandlingsteknologi DHI Microdrop Vandrensning Teknologisk Institut, DHI Mycometer A/S Vand- og luftmonitering DHI Nomitec Partikel-filtre Force Oreco A/S Luftrensning Force Purliq Aps Gylleseparering AgroTech Re-N Production Efterbehandling af afgasset biomasse AgroTech Rotor Reducerede emissioner fra stalde AgroTech Sepkon Aps Gylleseparering AgroTech Simas Filters Luftrensning Force SolarVenti Solfangere Teknologisk Institut Staring Maskinfabrik Gylleseparering AgroTech DHI s GTS Årsrapport 2010 OMJ/MEI 4. maj 2011 Side 186 af 225 DHI

DANETV Teknologiverifikation til fremme af energi- og miljøeffektive teknologier. Samarbejdsaftale. under

DANETV Teknologiverifikation til fremme af energi- og miljøeffektive teknologier. Samarbejdsaftale. under DANETV Teknologiverifikation til fremme af energi- og miljøeffektive teknologier Samarbejdsaftale under Resultatkontrakt med Forsknings- og Innovationsstyrelsen Januar 2011 Side 1/8 Samarbejdsaftale er

Læs mere

Styregruppemøde nummer 16 Mandag den 21. marts 2011, kl. 10.00 14.30 Sted: AgroTech, Agro Food Park 15 (tidligere Udkærsvej 15), 8200 Århus N.

Styregruppemøde nummer 16 Mandag den 21. marts 2011, kl. 10.00 14.30 Sted: AgroTech, Agro Food Park 15 (tidligere Udkærsvej 15), 8200 Århus N. REFERAT Styregruppemøde nummer 16 Mandag den 21. marts 2011, kl. 10.00 14.30 Sted: AgroTech, Agro Food Park 15 (tidligere Udkærsvej 15), 8200 Århus N. Udarbejdet af: Thorkild Qvist Frandsen, AgroTech Deltagere

Læs mere

Hvad og hvem er DANETV?

Hvad og hvem er DANETV? Hvad og hvem er DANETV? Dansk Center for Klima- og Miljøteknologi verifikation - DANETV Et samarbejde mellem 5 GTS (Godkendte Teknologiske Service Institutter) DHI, Teknologisk Institut, FORCE Technology,

Læs mere

Tid Dagsorden Ansvarlig 10.00 Velkomst. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 14,

Tid Dagsorden Ansvarlig 10.00 Velkomst. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 14, REFERAT Styregruppemøde nummer 15 Mandag den 31. januar 2011, 10.00 14.30 Sted: DELTA, Venlighedsvej 4, 2970 Hørsholm. Udarbejdet af: Thorkild Qvist Frandsen, AgroTech Deltagere Trine Erdal (TRE), FORCE

Læs mere

Verifikationscenter for miljøteknologier til jordbrugssektoren. Forretningsplan 2010 2014

Verifikationscenter for miljøteknologier til jordbrugssektoren. Forretningsplan 2010 2014 Verifikationscenter for miljøteknologier til jordbrugssektoren Forretningsplan 2010 2014 Februar 2010 1. Introduktion Denne forretningsplan dækker DANETV verifikationscentret for jordbrugsrettede miljøteknologier.

Læs mere

Aktivitetsplan nr. 12. miljøteknologier globalt. FORSK 2020 referencer

Aktivitetsplan nr. 12. miljøteknologier globalt. FORSK 2020 referencer Aktivitetsplan (navn): FORSK 2020 referencer Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet DANETV baner vejen for danske miljøteknologier globalt Aktivitetsplan

Læs mere

Test og verifikation af miljøteknologi under ny EU ETV ordning

Test og verifikation af miljøteknologi under ny EU ETV ordning Test og verifikation af miljøteknologi under ny EU ETV ordning Markedsmodning af Cleantech-løsninger, 30. Oktober 2012 Trine Erdal (FORCE) Mette Tjener Andersson (DHI) Environmental Technology Verification

Læs mere

REFERAT. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 11, herunder gennemgang af aftalte aktiviteter. Opdatering af dagsorden for dette møde

REFERAT. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 11, herunder gennemgang af aftalte aktiviteter. Opdatering af dagsorden for dette møde REFERAT Styregruppemøde nummer 12 DANETV Torsdag 24. juni 2010, 12.00 16.30 FORCE Technology, Park Allé 345, 2605 Brøndby Udarbejdet af: Mette Tjener Andersson, DHI Deltagere Arne Grønkjær Hansen (AGH),

Læs mere

ETA-Danmark TI TEMADAG Vandinstallationer og -komponenter til fremtidens krav 12. December 2013

ETA-Danmark TI TEMADAG Vandinstallationer og -komponenter til fremtidens krav 12. December 2013 ETA-Danmark TI TEMADAG Vandinstallationer og -komponenter til fremtidens krav 12. December 2013 ETA-Danmark A/S er et datterselskab af Dansk Standard ETA-Danmark A/S er akkrediteret af som Teknisk vurderingsorgan

Læs mere

Tid Dagsorden Ansvarlig 10.00 Velkomst. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 17,

Tid Dagsorden Ansvarlig 10.00 Velkomst. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 17, REFERAT Styregruppemøde nummer 18 Torsdag den 25. august 2011, kl. 10.00 14.00 Sted: Teknologisk Institut, Kongsvang Allé 29, 8000 Aarhus C. Lokale 509 ÅR. Bygning 1. Udarbejdet af: Mette T. Andersson,

Læs mere

Tid Dagsorden Ansvarlig 10.00 Velkomst. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 19,

Tid Dagsorden Ansvarlig 10.00 Velkomst. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 19, REFERAT Styregruppemøde nummer 20 Torsdag den 5. januar 2012, kl. 10.00 14.30 Sted: DELTA Udarbejdet af: Mette Tjener Andersson (MTA), DHI Indkaldte Arne Grønkjær Hansen (AGH), TI Marianne Kyed Ørbæk (MKO),

Læs mere

Forretningsplan

Forretningsplan ETV - Environmental Technology Verifikation Forretningsplan 10-12 Initialer: MKO Afdeling: 2 Dato: 18. december 09 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Resume...2 3. Mission / Mål...2 4.

Læs mere

Fra viden til værdi. Foto: Lars Bahl

Fra viden til værdi. Foto: Lars Bahl Fra viden til værdi Foto: Lars Bahl Fra viden til værdi I Danmark er der ni almennyttige Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-institutter), der til sammen udgør det danske GTS-net. GTS-nettet

Læs mere

Tid Dagsorden Ansvarlig 10.00 Velkomst. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 16,

Tid Dagsorden Ansvarlig 10.00 Velkomst. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 16, REFERAT Styregruppemøde nummer 17 Tirsdag den 7. juni 2011, kl. 10.00 14.30 Sted: FORCE Technology, Park Allé 345, 2605 Brøndby. Referent: Thorkild Qvist Frandsen, AgroTech Deltagere Arne Grønkjær Hansen

Læs mere

Lidt om AgroTech og om fremtiden

Lidt om AgroTech og om fremtiden Lidt om AgroTech og om fremtiden René Damkjer Den korte disposition så I ved, hvad der kommer Hvad er AgroTech? Lidt om de globale udfordringer og potentielle løsninger Eksempler Afrunding Præsentation

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Styregruppemøde nummer 3 ETV Danmark Tirsdag d. 6. januar, 10.00-16.00, TI, Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C

Styregruppemøde nummer 3 ETV Danmark Tirsdag d. 6. januar, 10.00-16.00, TI, Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C Styregruppemøde nummer 3 ETV Danmark Tirsdag d. 6. januar, 10.00-16.00, TI, Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C Navn Firma Initialer Status Lars Jøker TI LJ Til stede Arne Grønkjær TI AG Til stede - gæst Lars

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Miljøteknologi og certificering. Henrik Bang Jensen, Landbrug og Fødevarer

Miljøteknologi og certificering. Henrik Bang Jensen, Landbrug og Fødevarer Miljøteknologi og certificering Henrik Bang Jensen, Landbrug og Fødevarer 1 Vi arbejder med Sikre de bedste rammebetingelser for erhvervet EU-lovgivning Dansk lovgivning Koordinering af den politiske indsats

Læs mere

Projektgruppemøde nummer 1 ETV Danmark Torsdag d. 26. juni, 12.30-16.00 (frokost klokken 12.00-12.30), DHI, Hørsholm

Projektgruppemøde nummer 1 ETV Danmark Torsdag d. 26. juni, 12.30-16.00 (frokost klokken 12.00-12.30), DHI, Hørsholm Projektgruppemøde nummer 1 ETV Danmark Torsdag d. 26. juni, 12.30-16.00 (frokost klokken 12.00-12.30),, Hørsholm Navn Firma Initialer Status Lars Jøker TI LJ Tilstede Lars Byrdal Kjær AgroTech LBK Tilstede

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 27. september 2011 Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling

Læs mere

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er.

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er. Side 1 af 9 Annoncering efter idebeskrivelse Titel Indkaldelse af idebeskrivelser vedrørende aktivitet; Forbedring af energi- og ressourceeffektivitet i regionens SMV er Indsatsen gennemføres under EU's

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnspartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

Styregruppemøde nummer 2 ETV Danmark Tirsdag d. 4. november, 12.00-16.00, Force, Park Allé 345, 2605 Brøndby FORCE byder på frokost 12.00-12.

Styregruppemøde nummer 2 ETV Danmark Tirsdag d. 4. november, 12.00-16.00, Force, Park Allé 345, 2605 Brøndby FORCE byder på frokost 12.00-12. Styregruppemøde nummer 2 ETV Danmark Tirsdag d. 4. november, 12.00-16.00, Force, Park Allé 345, 2605 Brøndby FORCE byder på frokost 12.00-12.30 Navn Firma Initialer Status Bjørn Malmgren-Hansen TI LJ Til

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Vil du sætte en høj standard i dit innovationsprojekt?

Vil du sætte en høj standard i dit innovationsprojekt? Vil du sætte en høj standard i dit innovationsprojekt? virksomhed at indføre viden om markedet direkte i sin produktudvikling, sine ydelser eller processer. Derudover er standarder med til at åbne og effektivisere

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland

Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland Titel: Full Circle Island Samsø som levende laboratorium og udstillingsvindue for cirkulær økonomi (CØ). Vision: Samsø skal være det første

Læs mere

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson:

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson: Bilag 25b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 2.756.000 kr. 2.756.000 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Det fremgår af aftalen af 2. november 2006, at der skal igangsættes forskning inden for miljøteknologi.

Det fremgår af aftalen af 2. november 2006, at der skal igangsættes forskning inden for miljøteknologi. Notat Uddybende beskrivelse af miljøteknologi (globaliseringsaftalen) 9. oktober 2007 Det fremgår af aftalen af 2. november 2006, at der skal igangsættes forskning inden for miljøteknologi. Aftalen indeholder

Læs mere

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh ManagEnergy workshop Kontorchef Morten Lemvigh Region Nordjyllands rolle inden for regional udvikling Region Nordjyllands rolle og mission er at være dynamo for regional udvikling og skabe grundlag for

Læs mere

Afsluttende selvevaluering. Resultatkontrakt Vedrørende

Afsluttende selvevaluering. Resultatkontrakt Vedrørende Afsluttende selvevaluering Resultatkontrakt Vedrørende ECOMOTION Demonstrationsprojekt for køretøjer med metanol som brændstof 1. januar 2010 30. juni 2012 (afslutning, inkl. endelig rapportering og regnskab

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Udvikling af bioøkonomiske potentialer: udvikling af biokompositter baseret på halm og resttræ Udfordring

Annoncering efter ansøgninger Titel Udvikling af bioøkonomiske potentialer: udvikling af biokompositter baseret på halm og resttræ Udfordring Side 1 af 9 Titel Udfordring Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Udvikling af bioøkonomiske potentialer: udvikling af biokompositter baseret på halm og resttræ -

Læs mere

FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM

FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM ORT AFSLUTTENDE PROJEKTRAPPORT FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM 1 RESUMÉ Projektet Femern Belt Logistics Platform blev igangsat som en del af Region Sjællands og Vækstforum Sjællands regionale erhvervsudviklingstiltag

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2015. Udviklingsomkostninger ifm. etablering af Dansk Produktions Univers

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2015. Udviklingsomkostninger ifm. etablering af Dansk Produktions Univers Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2015 Udviklingsomkostninger ifm. etablering af Dansk Produktions Univers 1. Januar 2014-31. december 2016 Journalnummer: 1-33-76-24-2-13 Kontraktens parter

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Den gode Proces for forskningsbaseret rådgivning

Den gode Proces for forskningsbaseret rådgivning Den gode Proces for forskningsbaseret rådgivning Indledning... 1 1. To virkeligheder mødes... 1 2. Åbne og gennemsigtige procedurer omkring forskningsbaseret rådgivning... 2 Den gode Proces... 3 1 Ad hoc

Læs mere

Fra viden til værdi. Fra viden til værdi 1

Fra viden til værdi. Fra viden til værdi 1 Fra viden til værdi Fra viden til værdi 1 Fra viden til værdi GTS står for Godkendt Teknologisk Service. I Danmark er der ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTSinstitutter). Vi arbejder for

Læs mere

Er du klædt på til et bedre miljø?

Er du klædt på til et bedre miljø? Er du klædt på til et bedre miljø? MiljøForum Fyn - ellers er det om at komme ud af fjerene! 2 MiljøForum Fyn Miljø og klima står højt på den globale dagsorden, fordi det er blevet tydeligt, at måden,

Læs mere

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S Tid til INNOVATION Innovationsagenterne identificerede en række indsatsområder, og vi fandt hurtigt det fokus- område, der havde det største potentiale. De satte os i kontakt med en ekspert, der havde

Læs mere

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Støttemuligheder 2014 Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Hvordan forstår vi innovation? OECD definerer innovation som: implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt

Læs mere

Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer.

Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer. Projektbeskrivelse af Biomateriale-initiativ Forord Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer. Fremstilling af bioplast bidrager

Læs mere

Verifikation af vandteknologier

Verifikation af vandteknologier Verifikation af vandteknologier Mette Tjener Andersson Leder af DANETV, DHI ETV konference arrangeret af Miljøstyrelsen og DANETV 29. februar 2012 Verifikationsprocessen Kontakt Ansøgning med angivelse

Læs mere

Nyheder i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark. Kommende arrangementer. Se dette nyhedsbrev i en browser.

Nyheder i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark. Kommende arrangementer. Se dette nyhedsbrev i en browser. Se dette nyhedsbrev i en browser Nyheder i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark August 2014 Her kan du læse om de aktiviteter, der sker i øjeblikket i NBE NordDanmark og læse nyheder om

Læs mere

Aktivitetsplan 2016-2017

Aktivitetsplan 2016-2017 Aktivitetsplan 2016-2017 December 2015 OVERSIGT: AKTIVITETER 2016-17 INTERESSEVARETAGELSE OG POLICY Rådgive om input til arbejdsprogrammer og det strategiske program med henblik på aftryk. Tidlig information

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2995 - Landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2995 - Landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2995 - Landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Samlenotat (Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, det Europæiske Økonomiske og Sociale

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik

Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik For virksomheden Advance Nonwoven A/S har det ført til udvikling af en helt ny forretningsmodel og kontakt til flere potentielle kunder at medvirke i projekt Rethink

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Projektplan 2005 Kvægproduktion 2010

Projektplan 2005 Kvægproduktion 2010 December 2004 Projektplan 2005 Kvægproduktion 2010 Indhold Projektet Kvægproduktion 2010... 1 Aktiviteter og Budget 2005... 7 Delprojekt 1: Rådgivning med Fremdrift... 9 Delprojekt 2: Driftsledelse og

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

STYREGRUPPEMØDE NR. 5

STYREGRUPPEMØDE NR. 5 STYREGRUPPEMØDE NR. 5 HVORNÅR: 7. marts 2012 kl. 13.00 16.00 HVOR: Gypsum Recycling, Egebækgaard, Egebækvej 98, 2850 Nærum Deltagere: Leif Mortensen, Affald Danmark Jørn Jespersen, Dansk Miljøteknologi

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast.

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast. Bilag 26b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Regionale Udviklingsmidler

Læs mere

Aktivitetsplan nr.: 6

Aktivitetsplan nr.: 6 Aktivitetsplan: Viden og Vækst for SMV er Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Aktivitetsplan nr.: 6 Resultaterne af arbejdet under aktivitetsplanen omfatter

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Ved tvivlspørgsmål eller tvistigheder kan henvendelse ske til EU ETVs Technical Working Group (TWG)

Ved tvivlspørgsmål eller tvistigheder kan henvendelse ske til EU ETVs Technical Working Group (TWG) Formål af ny miljø teknologi med det formål, at efterprøve relevante objektive og troværdige beviser, for ydeevnen af den nye teknologi, som en virksomhed vil markedsføre. Omfang en skal omfatte de prøvningsresultater,

Læs mere

HR & Uddannelse. Region Hovedstadens Tværgående Projektlederuddannelse

HR & Uddannelse. Region Hovedstadens Tværgående Projektlederuddannelse HR & Uddannelse Region Hovedstadens Tværgående Projektlederuddannelse Projektlederuddannelsen i Region Hovedstaden version 2.0 Formål Det er projektlederuddannelsens formål at: styrke lokalt projektarbejde

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne hvad nu hvis borgeren er tryg i sit hjem? 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

www.futurefoodinnovation.dk Vækst skaber nye fødevare

www.futurefoodinnovation.dk Vækst skaber nye fødevare Vækst skaber nye fødevare Gyda Bay Innovationschef Future Food Innovation Cand. Scient. Biologi Aarhus Uni. 11 år Østjysk Innovation Bestyrelsen 20 high tech opstarts virk. Hovedansvarlig for Business

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014 Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014 Indhold 1. Resumé 1 2. Indledning 2 3. Målsætninger og udmøntning af ForskEL 14 og ForskVE 14 4 4. Vurdering af projekternes miljøpåvirkninger 6 4.1

Læs mere

Indsamling og dokumentation af viden

Indsamling og dokumentation af viden 1 Indsamling og dokumentation af viden Fonden skal opsamle og systematisere tilgængelig viden og målrettet formidle den videre til måltidsproducenter etc. Viden kan bestå i forskningsresultater, opskrifter,

Læs mere

FREMTIDENS PRODUKTION

FREMTIDENS PRODUKTION FREMTIDENS PRODUKTION DN mener, at Danmark i 2040 skal have en produktion, som ikke er til skade for natur og miljø og som i mange tilfælde derimod vil bidrage til et bedre miljø. Dette skal ske ved en

Læs mere

Fundraising strategi Fondsgruppen 2015

Fundraising strategi Fondsgruppen 2015 Hovedbestyrelsesmøde den 19. juni 2015 Bilag 8.1 Fundraising strategi Fondsgruppen 2015 Senest opdateret 04.06.2015 1 Introduktion Denne fundraising strategi er en forlængelse og fortsættelse af strategiarbejdet

Læs mere

REPORT. Esbjergværket ISO-rapport til GREENET 2013

REPORT. Esbjergværket ISO-rapport til GREENET 2013 REPORT Esbjergværket ISO-rapport til GREENET 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger 2. Ledelsessystemer og certificering 3. Politik for kvalitet, arbejdsmiljø og miljø 4. Forbrug og emissioner 5.

Læs mere

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger Principper for kommunal-statsligt samarbejde Principper for kommunal-statsligt samarbejde I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring, der tager afsæt

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for

Vejledning om retningslinjer for Inspirationsnotat nr. 9a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 9. november 2009 Vejledning om retningslinjer for APV-handlingsplaner Alle arbejdspladser skal lave en arbejdspladsvurdering (APV) mindst hver tredje

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Evaluering af væksthuset ultimo 2008

Evaluering af væksthuset ultimo 2008 Evaluering af væksthuset ultimo 2008 KKR har gennemført en evaluering af Væksthus Midtjylland med udgangspunkt i 4 temaer: 1. den organisatoriske opdeling 2. samarbejdet med kommuner og lokale erhvervscentre

Læs mere

Øresundsvandsamarbejdet

Øresundsvandsamarbejdet Aftale om Øresundsvandsamarbejdet af 12. oktober 1995 Baggrund og formål med et Øresundsvandsamarbejde Undersøgelser af forureningsforholdene i Øresund begyndte allerede i mellemkrigsårene på både dansk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2010-2011

Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2010-2011 Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2010-2011 Indholdsfortegnelse Partnerskab for Renere Skibsfart Indledning Miljøstyrelsen og Danmarks Rederiforening Baggrund for partnerskabet Nye IMO regler

Læs mere

Østjyllands Spisekammer

Østjyllands Spisekammer Østjyllands Spisekammer Projektbeskrivelse til netværksansøgning Et projekt under fødevareindsatsen i Grøn Vækst-programmet 1 Indhold 1. Titel... 3 2. Formål... 3 3. De deltagende virksomheder... 3 3.1

Læs mere

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019 Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019 Rammeaftalen mellem Kulturstyrelsen på den ene side og Roskilde Kommune på den anden side fastlægger mål for Roskilde Biblioteks centralbiblioteksvirksomhed

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

Strategi for Energitilsynet 2013 og 2014

Strategi for Energitilsynet 2013 og 2014 Strategi for Energitilsynet 2013 og 2014 1. Indledning: Præsentation af Energitilsynet Energitilsynet arbejder for velfungerende sektorer inden for el, gas og varme. Energitilsynet består af en formand,

Læs mere

Baggrundsnotat samt supplerende oplysninger for ansøgninger til Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai.

Baggrundsnotat samt supplerende oplysninger for ansøgninger til Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai. Baggrundsnotat samt supplerende oplysninger for ansøgninger til Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai. Baggrund for samarbejdet med Kina Kina er på vej til at blive et videnssamfund

Læs mere

Innovationsnetværk for Miljøteknologi. Dit teknologinetværk årsdag 2016

Innovationsnetværk for Miljøteknologi. Dit teknologinetværk årsdag 2016 Innovationsnetværk for Miljøteknologi Dit teknologinetværk årsdag 2016 Fælles Program frem til frokost 09.50-10.00 Velkommen v. Netværksleder Jonas Mortensen 10.00-10.30 Formandens beretning v. Styregruppeformand

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Syddansk OPI-pulje 2015-2017. Infomøde hos SDSI 8. Oktober 2015

Syddansk OPI-pulje 2015-2017. Infomøde hos SDSI 8. Oktober 2015 Syddansk OPI-pulje 2015-2017 Infomøde hos SDSI 8. Oktober 2015 1 Formål med puljen At få flere produkter over vejen fra prototype til markedet At bidrage til øget vækst, beskæftigelse og eksport for syddanske

Læs mere

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020.

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Procedure for ansøgning om optagelse på Teknologilisten

Procedure for ansøgning om optagelse på Teknologilisten Procedure for ansøgning om optagelse på Teknologilisten For at en teknologi kan optages på Miljøstyrelsens teknologiliste, kræves det, at teknologiens miljøeffekt er tilstrækkelig veldokumenteret. Der

Læs mere

Brandingproces kombineret med Vision 2021:

Brandingproces kombineret med Vision 2021: Vedrørende: branding proces version 3 Sagsnavn: Branding.Randers.2014 Sagsnummer: 00.13.02-G01-3-14 Skrevet af: Karen Balling Radmer E-mail: karen.balling.radmer@randers.dk Forvaltning: Kommunikation Dato:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

For så vidt angår ordningerne i programmet, så vil foreningen særligt pege på følgende forhold:

For så vidt angår ordningerne i programmet, så vil foreningen særligt pege på følgende forhold: Åbyhøj, Til Erhvervsudvikling NaturErhvervstyrelsen Høringssvar fra Økologisk Landsforening vedr. J.nr. 15-8132-000040 Forslag til ændring af landdistriktsprogrammet 2014-2020 og supplerende miljøvurdering

Læs mere

Socialøkonomisk virksomhed

Socialøkonomisk virksomhed Socialøkonomisk virksomhed Case - Magneten René Risom Johansen & Jens Christian Kobberø 50i180 i Frederiksberg Kommune Marts 2015 Indledning Denne rapport er blevet til under projektet 50 akademikere i

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål:

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Der er tale om et åbent samråd. Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse

Læs mere

NOTAT. Indsatsen sker under overskriften Green Ship of the Future.

NOTAT. Indsatsen sker under overskriften Green Ship of the Future. NOTAT 7. april 2008 Vores reference: Sag 200802581 Arkivkode Green Ship of the Future Skibsfart er en klimavenlig transportform, som løbende forbedres gennem udvikling af skibstyper, motorer og driftsformer.

Læs mere

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker Netværk for optimering af drift og vedligehold Strategi 2016-2018 fordi vedligehold er mennesker Strategi 2016-2018 DDV strategien for 2016-2018 er en opdatering af strategien fra 2015. Den endelige udgave

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere