STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling"

Transkript

1 1 af :28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2: Rådsmødet den 23. februar Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en klage fra STAR PIPE A/S over, at Løgstør Rør A/S angiveligt skulle have søgt at forhindre, at STAR PIPE A/S får leverancer af en nærmere angivet type kompressionskobling, som produceres af TA Hydronics A/S. Klageren STAR PIPE A/S er producent af præisolerede fjernvarmerør og sælger sine produkter i konkurrence blandt andet med indklagede Løgstør Rør A/S. Det fremgår af sagen, at TA Hydronics og Løgstør Rør A/S har en aftale om eneforhandling af en bestemt type kompressionskobling, der produceres af TA Hydronics A/S, og er udviklet af TA Hydronics A/S på initiativ af og i samarbejde med Løgstør Rør A/S. Kompressionskoblinger anvendes blandt andet til at samle fleksible fjernvarmerør med. TA Hydronics A/S er en betydningsfuld producent og leverandør af standardkompressionskoblinger. TA Hydronics har en omsætning heraf på **mio. kr. pr. år. På det danske marked svarende til en markedsandel på ca. ** pct. De i aftalen omfattede kompressionskoblinger, der for en væsentlig dels vedkommende anvendes af Løgstør Rør A/S i virksomhedens egen produktion af præisolerede fjernvarmerør, udgør en omsætning på ca. ** kr. Det er i sagen oplyst, at de specielle kompressionskoblinger ikke adskiller sig funktionelt fra standardkompressionskoblingerne. Spørgsmålet for Rådet er, om der foreligger en overtrædelse af konkurrencelovens 6 ved aftalen mellem Løgstør Rør A/S og TA Hydronics om eneforhandling af den omhandlede kompressionskobling. Aftalen bevirker, at STAR PIPE A/S ikke kan købe disse koblinger direkte fra producenten (TA Hydronics). Det er endvidere spørgsmålet, om Løgstør Rør A/S overtræder konkurrencelovens 11 gennem et misbrug af en eventuel dominerende stilling i markedet for kompressionskoblinger. 2. Beslutning Det meddeles STAR PIPE A/S, at Konkurrencerådet finder, at aftalen mellem Løgstør Rør A/S og TA Hydronics om udvikling, produktion og salg af visse kompressionskoblinger ikke er i strid med bestemmelserne i konkurrencelovens 6 stk. 1. Der lægges herved til grund, at aftalen mellem virksomhederne om køb af specielle kompressionskoblinger er at betragte som en underleveranceaftale, som falder uden for forbudet i konkurrencelovens 6, stk.1. Endvidere meddeles det STAR PIPE A/S, at Konkurrencerådet ud fra de foreliggende oplysninger ikke finder, at der er grundlag for at fastslå, at Løgstør Rør A/S handler i strid med forbudet i konkurrencelovens 11 mod misbrug af dominerende stilling i markedet for salg at kompressionskoblinger. Der lægges herved vægt på, at Løgstør Rør A/S ikke har en dominerende stilling på markedet for kompressionskoblinger.

2 2 af :28 Endvidere lægges der vægt på, at for så vidt angår situationer, hvor det af kunden er specificeret, at de af aftalen mellem TA Hydronics og Løgstør Rør omfattede koblinger skal anvendes, har Løgstør Rør A/S oplyst, at selskabet sælger de specielle kompressionskoblinger til enhver, som måtte ønske at købe dem, herunder også til STAR PIPE, såfremt der rettes henvendelse herom. Endelig lægges til grund, at der ikke foreligger oplysninger om, at Løgstør Rør A/S har afslået at levere de specielle kompressionskoblinger til STAR PIPE A/S eller til andre. Ligesom der ikke er oplysninger om, at Løgstør Rør A/S sælger de omhandlede specialkoblinger på vilkår, der måtte være i strid med konkurrenceloven 3. Sagsfremstilling Baggrund STAR PIPE A/S har klaget til Konkurrencestyrelsen over, at Løgstør Rør A/S står bag et forsøg på at forhindre, at STAR PIPE A/S får leverancer fra TA Hydronics A/S af en nærmere angivet type kompressionskobling. Klageren STAR PIPE A/S er producent af præisolerede fjernvarmerør og sælger sine produkter i konkurrence blandt andet med indklagede Løgstør Rør A/S. Klageren havde afgivet tilbud på leverancer af rør til xxx Fjernvarme baseret på en teknisk løsning, der anvendte en bestemt kompressionskobling produceret af TA Hydronics. STAR PIPE anklager Løgstør Rør for at genere STAR PIPE ved at forhindre underleverandøren TA Hydronics i at levere til STAR PIPE. Klageren henviser til, at den fremgangsmåde svarer til Løgstør Rør A/S's forsøg på at forhindre den danske producent Lymatec i at levere produkter til den svenske virksomhed Powerpipe AB. Et forhold som indgik i den kartelsag, i hvilken EU-Kommissionen i efteråret 1998 gav store bøder blandt andet til Løgstør Rør A/S og STAR PIPE A/S. Virksomhederne Løgstør Rør A/S er den største af de tilbageværende tre danske producenter af præisolerede fjernvarmerør. Virksomheden er aktiv også på andre forretningsområder og havde i 1998 en omsætning på ca. ** mio. kr. Den samlede koncernomsætning, inklusive datterselskaber i udlandet, var ** kr. STAR PIPE A/S er den mindste danske producent af præisolerede fjernvarmerør, med en omsætning i 1998 på ca. ** mio. kr. De præisolerede fjernvarmerør sælges som bygherreleverancer til fjernvarmeværkers udbygning og reparation - og vedligeholdelse af ledningsnet. TA Hydronics A/S (det fulde navn er Tour & Andersson Hydronics A/S) er det danske datterselskab af den svenske virksomhed, TA Hydronics, der producerer en række forskellige produkter inden for varme og vvs (termostatventiler, ventiler, koblinger, måleinstrumenter og software til beregningsbrug). I denne sag drejer det sig om kompressionskoblinger, som leveres dels til rørproducenter, dels til grossister inden for rør- og vvs-branchen. TA Hydronics A/S er et handelsselskab, der leverer de produkter, som moderselskabet producerer på sin fabrik i Ljung, Sydsverige, til kunder i Danmark. Moderfirmaet blev i 1997 overtaget af den engelske koncern IMI Plc. Markedet Det relevante produktmarked

3 3 af :28 Sagen drejer sig om produktet kompressionskoblinger, der blandt andet anvendes ved sammenføjning af fjernvarmerør af plastmateriale.- pex-rør. Disse kompressionskoblinger produceres af underleverandører til anvendelse blandt andet af rørfabrikanterne. Det fremgår af sagen, at de finder anvendelse ved en række andre opgaver. Det er oplyst, at hovedparten anvendes uden for fjernvarmerørbranchen. Fordelingen på de forskellige anvendelser kendes ikke. Det relevante geografiske marked Som sagen foreligger oplyst vedrører den leveringsforholdene for kompressionskoblinger til brug for produktion og levering af præisolerede fjernvarmerør i Danmark. Det relevante marked i denne sag er derfor Danmark. Markedsstrukturen Det samlede marked for kompressionskoblinger i Danmark er af TA Hydronics anslået til at ligge på mio. kr. pr. år. Herudover anvendes preskoblinger til PEX rør for et beløb i størrelsesorden ca mio. kr. pr. år. TA Hydronics sælger i alt for ca. ** mio. kr. kompressionskoblinger på det danske marked om året. Det kan på baggrund heraf skønnes, at TA Hydronics har en andel på ca. **pct. af det samlede marked. Regnes preskoblinger med, må skønnet revideres til ca. ** pct. Det foreligger ikke oplyst, hvem der er de øvrige leverandører af kompressions- og preskoblinger på det danske marked. Aftagere af kompressionskoblinger er vvs-grossisterne Brdr. Dahl as, Brdr. A&O Johansen A/S, Sanistål, Rør & Armaturimport A/S og Dansk Jerncentral A/S. Herudover er Løgstør Rør A/S og A/S STAR PIPE samt Tibnor A/S nævnt som kunder. Det er oplyst, at TA Hydronics salg til Løgstør Rør A/S i 1998 var ca. ** kr. Parternes forklaringer Løgstør Rør A/S har i sin redegørelse for sagen oplyst, at der har været en mangeårig samhandel med TA Hydronics om kompressionskoblinger. Disse koblinger findes i 6 dimensioner. TA Hydronics har i mange år fremstillet specielle koblinger i 22, 32 og 38 mm, som er udviklet i samarbejde med Løgstør Rør A/S i en lidt anderledes udformning end TA Hydronics standardkoblinger i samme dimensioner. Det er oplyst, at Løgstør Rør A/S og TA Hydronics mundtlig har aftalt, at Løgstør Rør A/S skal have eneforhandling af disse specielle koblinger. Denne eneforhandling har været respekteret af begge parter. Løgstør Rør A/S videresælger kompressionskoblinger til fjernvarmeværker, grossister og installatører - kort sagt enhver der efterspørger disse koblinger. Det fremgår af redegørelsen, at Løgstør Rør A/S også ville sælge til STAR PIPE, hvis STAR PIPE havde henvendt sig. Der anføres dog ikke noget om vilkårene herfor. De tre øvrige dimensioner af kompressionskoblinger køber Løgstør Rør A/S fra TA Hydronics inden for standardkoblingssortimentet. Løgstør Rør A/S anfægter, at selskabet indtager en dominerende stilling i markedet for salg af kompressionskoblinger. Endvidere anfægter selskabet, at der skulle finde et misbrug sted. Kompressionskoblinger anvendes til forskellige formål, hvoraf anvendelsen i fjernvarmebranchen kun udgør en lille del. De bruges fx af vvs-installatører ved installation af gulvvarme og ved rørføring af brugsvand. TA Hydronics A/S, der producerer de omstridte kompressionskoblinger på koncernens fabrik i

4 4 af :28 Sverige, oplyser i sin redegørelse for sagen, at de teknisk set svarer til virksomhedens standardkoblinger forsynet med en specielt fremstillet bøsning udført efter Løgstør Rør A/S' konstruktion. TA Hydronics opfatter den ændrede konstruktion som Løgstør Rør A/S' ejendom. Det fremgår af redegørelsen, at TA Hydronics anser sin egen standardbøsning for at løse den samme opgave. TA Hydronics opfatter Løgstør Rør A/S' specialbøsning som en differentiering, der anvendes i salgsøjemed - men TA Hydronics tillægger ikke den ændrede udformning nogen særlig betydning for funktionen af koblingen. Om samhandelsforholdet oplyser TA Hydronics, at Løgstør Rør A/S giver TA Hydronics en prognose for, hvor mange stykker, de forventer at skulle bruge fordelt over året, og at TA Hydronics tilrettelægger sin produktion herefter. TA Hydronics sælger som nævnt kompressionskoblinger til Løgstør Rør A/S for ca. ** kr. om året. STAR PIPE A/S er efterfølgende fremkommet med sine bemærkninger til styrelsens sagsnotat. Heri anfører STAR PIPE A/S, at virksomheden ikke har bemærkninger til, at aftalen mellem Løgstør Rør A/S og TA Hydronics kategoriseres som en underleveranceaftale, som ikke i sig selv er i strid med konkurrencelovens 6. Derimod gør STAR PIPE A/S gældende, at der er grundlag for at gribe ind over for Løgstør Rør A/S' adfærd i medfør af konkurrencelovens 11. Dette misbrug har bestået i, at Løgstør Rør A/S angiveligt skulle have forsøgt at få xxx Fjernvarme til at ikke at tildele en ordre til STAR PIPE A/S og i forbindelse hermed have truet med leveringsnægtelse af de omhandlede specielle kompressionskoblinger, hvor Løgstør Rør A/S er eneleverandør. STAR PIPE A/S henviser i denne forbindelse til brev fra Løgstør Rør A/S til xxx Fjernvarme af 25. marts STAR PIPE A/S anfører endvidere, at kun fordi Konkurrencerådet er kommet ind i sagen, har Løgstør Rør erklæret sig villig til at sælge til STAR PIPE A/S. Sammenfattende finder STAR PIPE A/S, at sagen burde give rådet anledning til, a) at fastslå, at Løgstør Rør A/S har misbrugt sin dominerende stilling på markedet for de særlige kompressionskoblinger ved at forsøge at hindre STAR PIPE A/S i at få ordren. b) at Konkurrencerådet giver Løgstør Rør A/S pålæg om fremover at levere de pågældende koblinger med specialbøsninger til STAR PIPE A/S på Løgstør Rør A/S' sædvanligt gældende vilkår for tilsvarende salg. 4. Vurdering Virkningen for konkurrencen på markedet for kompressionskoblinger Aftalen mellem Løgstør Rør A/S og TA Hydronics A/S påvirker ikke konkurrencen på markedet for kompressionskoblinger nævneværdigt. Det fremgår af sagens oplysninger, at TA Hydronics leverer for ca. ** mio. kr. pr. år svarende til ca. halvdelen af forsyningen med kompressionskoblinger. Omsætningen af de specielle kompressionskoblinger, som er berørt af aftalen overstiger ikke ** kr. pr. år, hvoraf en væsentlig del indgår som halvfabrikata i Løgstør Rør A/S egen produktion af præisolerede fjernvarmerør. Omsætningen af de af aftalen omfattede kompressionskoblinger udgør således mindre end 10 pct. af omsætningen af kompressionskoblinger i Danmark.

5 5 af :28 På den specielt tilpassede produktserie betyder aftalen, at disse koblinger kun kan fås gennem Løgstør Rør A/S, som har oplyst, at de sælger koblinger til alle interesserede, der henvender sig. Virkninger for konkurrencen på det efterfølgende marked (præisolerede fjernvarmerør) STAR PIPE A/S (og andre rørproducenter) kan kun erhverve den pågældende type kompressionskobling hos konkurrenten Løgstør Rør A/S. Derfor er STAR PIPE A/S (og andre rørleverandører) ikke ligestillet med Løgstør Rør A/S i den efterfølgende konkurrence mellem leverandørerne af præisolerede rør, hvis køber fx i udbudsmaterialet stiller krav om, at den pågældende kompressionskobling skal vælges, når virksomheden giver tilbud på leverance af præisolerede rør. Hvis koblingen skal købes hos Løgstør Rør A/S, kan man gå ud fra, at Løgstør Rør A/S lægger et dækningsbidrag på sin indkøbspris hos TA Hydronics ved videresalg til sine kunder. STAR PIPES indkøbspris ved køb fra Løgstør Rør A/S bliver derved højere end Løgstør Rør A/S's indkøbspris fra TA Hydronics for disse koblinger. STAR PIPE ville derfor som udgangspunkt være bedre stillet, hvis STAR PIPE kunne købe disse koblinger hos TA Hydronics på samme vilkår, som Løgstør Rør A/S. Den fordel for Løgstør Rør A/S er imidlertid et resultat af den videreudvikling af produktet, der er aftalt med TA Hydronics. Det bemærkes, at de almindelige kompressionskoblinger i TA Hydronics sortiment har samme funktion, og at der ikke foreligger oplysninger om forskel i vilkår for køb heraf mellem Løgstør Rør A/S og STAR PIPE. Det fremgår af henvendelsen fra STAR PIPE, at virksomheden i den konkrete udbudsforretning selv havde foreslået den tekniske udformning, hvor den omstridte koblingstype indgår. Det er ikke oplyst at have været et krav fra udbyderen af ordren. Virksomhedsbegrebet mv. Et samarbejde om udvikling, produktion og salg af en produktserie af kompressionskoblinger mellem den indklagede virksomhed Løgstør Rør A/S og dennes samarbejdspartner TA Hydronics er udøvelse af en økonomisk virksomhed omfattet af konkurrenceloven, jf. 2, stk. 1. Det samme er tilfældet, hvis man særskilt bedømmer de to virksomheders aktiviteter henholdsvis som producent af fjernvarmerør og som leverandør af ventiler, koblinger mv. Et samarbejde mellem de to ikke koncernforbundne virksomheder er ikke omfattet af undtagelsen i 5 stk. 1. Bagatelreglen i 7 stk. 1, nr. 1) finder ikke anvendelse, da såvel omsætnings- som markedsandelskriteriet ikke er opfyldt. Konkurrencelovens 6 Sådan som parterne beskriver udviklingen af produktet og deres samhandel hermed (det har stået på siden slutningen af firserne), må det samarbejde, der er mellem Løgstør Rør A/S og TA Hydronics, betegnes som en aftale i konkurrencelovens forstand. Af betydning for bedømmelsen af sagen er, om Løgstør Rør A/S og TA Hydronics A/S kan antages at være fritaget fra forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens 6, stk. 1 med hjemmel i gruppefritagelsen for kategorier af eneforhandlingsaftaler jf. konkurrencelovens 10 og bekendtgørelse nr af 17. december 1999, sammenholdt med bekendtgørelse nr. 1003

6 6 af :28 af 16. december Spørgsmålet om aftalen mellem Løgstør Rør A/S og TA Hydronics udgør en konkurrencebegrænsning i strid med konkurrencelovens 6, stk. 1, skal endvidere vurderes i relation til, at Kommissionens meddelelse af 18. december 1978 om bedømmelse af underleveranceaftaler i forhold til artikel 85 stk. 1. udgør et fortolkningsbidrag. Det følger af bemærkningerne til konkurrenceloven, at Kommissionens og Domstolens praksis skal være retningsgivende for administrationen af den danske konkurrencelov. Eneforhandlingsaftaler Parterne betegner selv deres aftale som en eneforhandlingsaftale. Det skal derfor undersøges, om aftalen er en eneforhandlingsaftale, som er omfattet af gruppefritagelsen for eneforhandlingsaftaler. Det afhænger af, om betingelserne herfor er opfyldt. I henhold til bekendtgørelse nr af 16. december 1997 om gruppefritagelse for kategorier af eneforhandlingsaftaler (hvis gyldighedsperiode er forlænget ved bekendtgørelse nr af 17. december 1999) gælder, at eneforhandlingsaftaler er omfattet af gruppefritagelse når: Der i aftalen kun deltager to virksomheder, og hvorved den ene kontrahent over for den anden forpligter sig til udelukkende at levere bestemte varer til denne med henblik på videresalg på det relevante marked. Der ikke herudover ikke pålægges leverandøren andre konkurrencebegrænsninger end pligt til inden for aftaleområdet ikke at levere aftalevarerne til forbrugerne. Der ikke pålægges eneforhandleren andre konkurrencebegrænsninger end pligt ti a) ikke at fremstille eller forhandle varer, som konkurrerer med aftalevarerne, b) udelukkende at købe aftalevarerne hos den anden aftalepart med henblik på videresalg, c) uden for aftaleområdet ikke at reklamere, oprette filialer og besidde udleveringslagre for aftalevarerne. Af betydning for denne sag er endvidere, at gruppefritagelsen ikke gælder: Når forbrugerne i aftaleområdet kun kan købe aftalevarerne hos eneforhandleren og der heller ikke uden for aftaleområdet findes alternative leveringsmuligheder. Aftalen er mellem TA Hydronics og Løgstør Rør A/S synes ikke at indeholde andre begrænsninger, end at de pågældende kompressionskoblinger ikke sælges til andre end Løgstør Rør A/S. Leverandøren begrænses ikke i sin afsætning af kompressionskoblinger inden for sit standardsortiment. Der indgår ikke bestemmelser om priser ved videresalg, ligesom der ikke forekommer begrænsninger på forhandleren. Imidlertid er der her tale om en eneforhandlingsaftale, der gælder for hele det relevante marked. Selv om det ikke kontraktligt fremtræder som sådan, så er virkningen, at fabrikanten kun har den ene kunde Løgstør Rør A/S for de pågældende produkter. Dette er i strid med betingelserne for at være omfattet af gruppefritagelsen, idet forbrugerne i aftaleområdet kun kan købe aftalevarerne hos eneforhandleren, og der heller ikke uden for aftaleområdet findes alternative leveringsmuligheder. Dette betyder, at aftalen ikke kan anses for omfattet af gruppefritagelsen.

7 7 af :28 Underleveranceaftaler Kommissionens meddelelse af 18. december 1978 om bedømmelse af underleveranceaftaler i forhold til artikel 85, stk. 1 i traktaten om oprettelse af det europæiske økonomiske fællesskab er et vigtigt fortolkningsbidrag til at afgøre, om aftalen mellem de to virksomheder må opfattes som en underleveranceaftale og som sådan ikke begrænser konkurrencen i strid med forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1. I Kommissionens meddelelse anføres blandt andet, at aftaler, hvorved en virksomhed, ordregiveren, overdrager en anden virksomhed, underleverandøren, det hverv efter ordregiverens anvisninger at fremstille produkter, som leveres til ordregiveren, ikke som sådan falder ind under forbudet i artikel 85, stk. 1. Efter Kommissionens opfattelse omfatter forbudet i artikel 85 stk. 1 ikke klausuler, hvorefter de produkter, der fremkommer ved anvendelse af viden, materiel eller udstyr, der hidrører fra ordregiveren, kun må leveres til denne. Der lægges herved vægt på, at underleverandøren udfører en produktion, for hvilken han ikke fremstår som en uafhængig leverandør på markedet. Dette er blandt andet tilfældet, når underleverandøren gør brug af teknisk viden, planer eller særlige dokumenter fra ordregiveren, som gør det muligt at fremstille et produkt, der med hensyn til form, funktion eller sammensætning afviger fra andre produkter, som fremstilles eller leveres på markedet. I den foreliggende sag er oplyst, at TA Hydronics har sat produktionen i gang på initiativ af aftageren Løgstør Rør, som har anmodet producenten om at producere en i samarbejde med aftageren udviklet udgave af de standardløsninger, som producenten udbyder i sit almindelige sortiment.. I sagen findes tegninger af produktet, som er udført af ansatte hos Løgstør Rør A/S. Det har endvidere fra starten været helt klart, at den tilpassede kobling har været udviklet til brug for Løgstør Rør A/S. Leverandøren, TA Hydronics, er ifølge sagens oplysninger en betydelig aktør på markedet for kompressionskoblinger. Leverandøren har derfor den viden og det kapitaludstyr, der skal til for at producere produkter af denne type. Men det er først ved Løgstør Rør A/S mellemkomst, at den pågældende type er kommet i produktion. Spørgsmålet er derfor, om den produktudvikling, der sker i forhold til TA Hydronics standardkompressionskoblinger er omfattende nok til, at man kan fastslå, at den har frembragt et produkt, der med hensyn til form, funktion eller sammensætning afviger fra andre produkter på markedet. Det er oplyst, at der er foretaget to nærmere angivne tekniske ændringer af de standardkoblinger, som er TA Hydronics væsentligste produkter inden for kompressionskoblinger. Det fremgår endvidere, at producenten betragter det ændrede produkt som Løgstør Rør A/S ejendom. Det fremgår ikke af Kommissionens meddelelse, om der er særlige krav til eller begrænsninger i den videre anvendelse af de produkter, som omfattes heraf. Det må derfor antages, at det ikke er i strid med underleverancebegrebet, at produkterne anvendes både i Løgstør Rørs egen produktion, og derudover også sælges videre af Løgstør Rør. Det fremgår af omstændighederne i den foreliggende sag, at der er tale om et underleverandørforhold i den forstand, som dette skal fortolkes i henhold til Kommissionens meddelelse. Det følger heraf, at der ikke foreligger en konkurrencebegrænsning i strid med konkurrencelovens 6 stk. 1.

8 8 af :28 Misbrug af dominerende stilling Klagen rejser spørgsmålet, om Løgstør Rør A/S misbruger sin dominerende stilling til at afskære STAR PIPE fra leverancer af de særlige kompressionskoblinger. Ud fra de i sagen foreliggende oplysninger udgør Løgstør Rør A/S køb af de specielle kompressionskoblinger mindre end 10 pct. af det samlede omsætning af kompressionskoblinger, inklusive de koblinger, som Løgstør Rør A/S selv anvender. På dette marked er Løgstør Rør A/S derfor ikke dominerende. Klageren anfægter definitionen af det relevante marked, idet klageren hævder, at fjernvarmeværker efterspørger præcis den type kobling med særlig lang støttebøsning, som kun forhandles gennem Løgstør Rør A/S. Derfor er det relevante marked efter klagerens opfattelse markedet for de specielle kompressionskoblinger. På dette marked er Løgstør Rør A/S eneudbyder og har dermed en dominerende markedsstilling. Det fremgår imidlertid af sagen, at der teknisk er substitutionsmulighed mellem standardkoblinger og de specielle koblinger. Hvor kunden fx i udbudsmateriale måtte kræve anvendelse af de specielle kompressionskoblinger, er det i sagen fremført af Løgstør Rør A/S, at STAR PIPE - ligesom andre interesserede - kan få leverancer af den tilpassede koblingstype af Løgstør Rør A/S. Der foreligger ikke oplysninger fra klager eller andre, der dokumenterer, at Løgstør Rør A/S, der er eneleverandør af de specielle kompressionskoblinger, har nægtet at levere de specielle koblinger. Brevet fra Løgstør Rør A/S til xxx Fjernvarme af 25. marts 1999, kan ikke opfattes som et afslag på en anmodning om at levere, hverken til STAR PIPE eller til andre. Der forligger endvidere ikke oplysninger om, at Løgstør Rør A/S sælger de omhandlede specialkoblinger på vilkår, der måtte være i strid med konkurrenceloven.

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold Asfaltindustrien Adm. Direktør Anders Hundahl Lautrupvang 2 2750 Ballerup Dato: 25. juni 2013 Sag: BITE 13/02010 Sagsbehandler: /MAL Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Læs mere

2003-08-18: HL Kart Racing mod Konkurrencerådet

2003-08-18: HL Kart Racing mod Konkurrencerådet 2003-08-18: HL Kart Racing mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 18. august 2003 i sag j.nr. 02-234.897 HL Kart Racing v/hans Ladefoged (advokat Charlotte Jørgensen)

Læs mere

Klage over Kære Børn a.m.b.a.

Klage over Kære Børn a.m.b.a. Klage over Kære Børn a.m.b.a. Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:801-125/mda 1. Resumé Rådet skal tage stilling til en klage over indkøbsforeningen Kære Børn A.m.b.a. Indkøbsforeningen har foretaget

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran

Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé A. Henriksen Shipping har overfor Konkurrencestyrelsen klaget over en tidsubegrænset konkurrenceklausul, som

Læs mere

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg 1 af 5 21-08-2013 16:05 Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg Konkurrencerådet godkendte i april 2002 fusionen mellem Danish Crown og Steff Houlberg[1] på betingelse af en række

Læs mere

2001-11-07: Uponor A/S mod Konkurrencerådet

2001-11-07: Uponor A/S mod Konkurrencerådet 2001-11-07: Uponor A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 7. november 2001 i sag 00-202.098 Uponor A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (specialkonsulent

Læs mere

STATSAI,r SÆRLIG ØKD KRBI ~IJJ..I\U L."jll..1u.Il<Jn.LI..L 33 43 01 20 UDSKRIFT ØSTRE LA1~DSRETS DOMBOG DOM

STATSAI,r SÆRLIG ØKD KRBI ~IJJ..I\U L.jll..1u.Il<Jn.LI..L 33 43 01 20 UDSKRIFT ØSTRE LA1~DSRETS DOMBOG DOM 12/11 2002 16:42 FAX 33 43 Ol 20 l~/ll ~uu~ l~;o{ raa dd~~uo~~ 83207005- MKJ" STATSAI,r SÆRLIG ØKD KRBI ~IJJ..I\U L."jll..1u.Il

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder Journal nr. 3/1107-0200-0037/SEK/KB Rådsmødet den 31. august 2005 Baggrund 1. Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

Klagen gav anledning til, at styrelsen undersøgte de rundskrivelser, der er udsendt fra Apoteam til tilsluttede apoteker - de såkaldte Apoteam-nyt.

Klagen gav anledning til, at styrelsen undersøgte de rundskrivelser, der er udsendt fra Apoteam til tilsluttede apoteker - de såkaldte Apoteam-nyt. 1 af 5 Apoteam A/S - Journal nr.2:801-394 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en klage fra Unigroup ApS over, at selskabet Apoteam A/S (herefter: Apoteam) til de tilsluttede

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes.

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 131 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2.februar 2010 Kommissionens forordning (EU) om anvendelse af Traktatens artikel 101, stk. 3, på kategorier

Læs mere

K E N D E L S E. Danmarks Optikerforening (selv) mod Aalborg Kommune (Selv)

K E N D E L S E. Danmarks Optikerforening (selv) mod Aalborg Kommune (Selv) Klagenævnet for Udbud (Deleuran, Bundesen, Lethan) 1:714-15 den 18. november 1994 K E N D E L S E Danmarks Optikerforening (selv) mod Aalborg Kommune (Selv) Den 12. januar 1994 udbød indklagede, Aalborg

Læs mere

Kædesamarbejdet i Inbogulve

Kædesamarbejdet i Inbogulve 1 af 12 08-08-2012 15:47 Kædesamarbejdet i Inbogulve Journal nr. 2:8032-693-20 og 964-967/sta/Service Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Indkøbsforeningen Inbogulve og administrationsselskabet Inbodan

Læs mere

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter Dato: 21. september 2015 Sag: BET-15/06305 Sagsbehandler: /AVH/MC Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S

Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S 1 af 9 Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S Rådsmødet den 16. juni 1999 1 Resumé Netto I/S har klaget til Konkurrencestyrelsen over, at Egmont Magasiner A/S har nægtet at levere

Læs mere

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Dato: 19. december 2014 Sag: TIFS-14/02901-5 Sagsbehandler: /tfl/jkk Vejledende

Læs mere

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen 1 af 6 1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen»År 1998, den 29. september afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-76.327, Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen, sålydende: K

Læs mere

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer 2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. august 2002 i sag j.nr. 02-43.017 Danmarks Restauranter og Caféer (selv v/sekretariatsleder Kirsten Hauge)

Læs mere

FASTSÆTTELSE OG HÅNDHÆVELSE AF MINDSTEPRISER I STENDERKÆDEN

FASTSÆTTELSE OG HÅNDHÆVELSE AF MINDSTEPRISER I STENDERKÆDEN 15-10- 2014 12/17619 /KB/MAG Afgørelse FASTSÆTTELSE OG HÅNDHÆVELSE AF MINDSTEPRISER I STENDERKÆDEN KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse 1. RESUMÉ... 2 2.

Læs mere

2001-04-06: MATAS A/S mod Konkurrencerådet

2001-04-06: MATAS A/S mod Konkurrencerådet 2001-04-06: MATAS A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6. april 2001 i sag 00-160.359 MATAS A/S (advokat Erling Borcher v/ advokat Pernille Vangsgaard) mod Konkurrencerådet

Læs mere

afslag på forlængelse af fritagelse fra forbud mod direkte elopvarmning

afslag på forlængelse af fritagelse fra forbud mod direkte elopvarmning (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM NTC Ejendom A/S Aalborg

Læs mere

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Indhold 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Af Gitte Holtsø og fuldmægtig Daniel Barry Den 21.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018618 (Michael Ellehauge, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 27. juli 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018618 (Michael Ellehauge, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 27. juli 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018618 (Michael Ellehauge, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 27. juli 2009 K E N D E L S E Alfa Laval Nordic A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Odense Vandselskab

Læs mere

Kontrakt mellem RKI Kreditinformation A/S og Advokaternes Serviceselskab A/S

Kontrakt mellem RKI Kreditinformation A/S og Advokaternes Serviceselskab A/S Kontrakt mellem RKI Kreditinformation A/S og Advokaternes Serviceselskab A/S Journal nr. 2:8032-568/El/Service Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Den 30. juni 1998 har Advokaternes Serviceselskab A/S

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at:

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at: Telenor Danmark Holding A/S Regulering og Samtrafik, Wholesale Frederikskaj DK- 1780 København V Tele2 DMT2 A/S Gammel Køge Landevej 55 2500 Valby Afgørelse efter telelovens 1 76 vedr. Telenor Danmark

Læs mere

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Dato: 13. december 2013 Sag: MEDS-13/08705 Sagsbehandler: /SHA Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Konkurrence-

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger

Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger 1 af 9 18-06-2012 14:22 Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger Journal nr.2:8032-1063 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Danpo har anmeldt en standardaftale om levering af slagtekyllinger

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023217 (Kirsten Thorup, Gorm K. Elikofer, Mogens Hansen) 15. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023217 (Kirsten Thorup, Gorm K. Elikofer, Mogens Hansen) 15. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023217 (Kirsten Thorup, Gorm K. Elikofer, Mogens Hansen) 15. september 2011 K E N D E L S E GC Rieber Salt A/S (advokat Jesper Altamirano, Odense) mod Aalborg Kommune

Læs mere

Anmeldelse af Dansk Skadeservice

Anmeldelse af Dansk Skadeservice Anmeldelse af Dansk Skadeservice Journal nr. 3/1120-0301-0246/FI/LPML Resumé 1. Dansk Skadeservice A/S har ansøgt om en ikke-indgrebserklæring, jf. konkurrencelovens 9, stk. 1, subsidiært en fritagelse

Læs mere

Konkurrencebegrænsninger i kørelærerbranchen

Konkurrencebegrænsninger i kørelærerbranchen 1 af 10 08-08-2012 10:50 Konkurrencebegrænsninger i kørelærerbranchen J.nr. 2:801-138/kb Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en klage fra en kørelærer på Bornholm

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S 21. maj 2012 ITE 4/0120-0401-0101 /MOH/LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Vejledning om straflempelse for karteller

Vejledning om straflempelse for karteller Vejledning om straflempelse for karteller Denne vejledning forklarer, hvordan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen behandler en ansøgning om straflempelse for deltagelse i karteller. Det er afgørende, at

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 I sag nr.: AR2015.0171 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for Danren A/S Dommere: Poul

Læs mere

Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst

Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst 1 af 8 18-06-2012 10:45 Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst Journal nr. 2:8032-132/pr Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé Bladudgivernes Forhandlernævn (BFN) har den 30. juni 1998 anmeldt sin

Læs mere

2000-07-30: Dansk Naturgas A/S ctr Konkurrencerådet

2000-07-30: Dansk Naturgas A/S ctr Konkurrencerådet 2000-07-30: Dansk Naturgas A/S ctr Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 31. juli 2000 i sag 99-112.213 Dansk Naturgas A/S (advokat Jon Stokholm) mod Konkurrencerådet (kammeradvokaten

Læs mere

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet 2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. maj 2001 i sag 00-167.891 Skov Larsen A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes.

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 19-01-2011 BYS 4/0120-0401-0059 /CHJ Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. januar 2011

Læs mere

Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde

Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde Journal nr. 2:8032-227, 2:8032-228 Rådsmødet den 15. december 1999 1. Resumé Kommunernes Landsforening (KL) har den

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vurdering af mulighederne for at øge konkurrencen på markedet for kontorsoftware

Konkurrencestyrelsens vurdering af mulighederne for at øge konkurrencen på markedet for kontorsoftware 25-09-2009 TIF 4/0106-0200-0010 /FIB Konkurrencestyrelsens vurdering af mulighederne for at øge konkurrencen på markedet for kontorsoftware IT- og Telestyrelsen har anmodet Konkurrencestyrelsen om en udtalelse

Læs mere

Smykkerne og urene færdigproduceres i Danmark, men de fleste af materialerne købes i udlandet.

Smykkerne og urene færdigproduceres i Danmark, men de fleste af materialerne købes i udlandet. BA. ØKONOMI-STUDERENDE Sommereksamen 2013 Ordinær eksamen Skriftlig prøve: 4621010083 International Handelsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Den anførte vægtning af opgaverne er vejledende Baggrund

Læs mere

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods 1 af 7 21-08-2013 16:06 Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods Konkurrencerådet godkendte fusionerne mellem MD Foods / Kløver Mælk[1] og Arla / MD Foods[2] i hhv. april 1999 og januar

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det: Kendelse af 27. marts 2009 (J.nr. 2008-0017069) Ikke meddelt dispensation til at intern revisionschef må udføre revisionsopgaver uden for den finansielle koncern. Lov om finansiel virksomhed 199, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"'

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '' FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"' Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 2. For at forstå spørgsmålenes rækkevidde vil jeg først kort redegøre

Læs mere

HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL TRANSPORTMINISTEREN OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET KONKURRENCELOVENS 2, STK. 5

HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL TRANSPORTMINISTEREN OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET KONKURRENCELOVENS 2, STK. 5 12-01 20122 4/0120-8901-1064 /MCR /AWI PUNKT 3 HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL TRANSPORTMINISTEREN OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK. 5 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-00013316 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Ole Bajda Nielsen) 14. april 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-00013316 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Ole Bajda Nielsen) 14. april 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-00013316 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Ole Bajda Nielsen) 14. april 2008 K E N D E L S E Damm Cellular Systems A/S (advokat Camilla Bonde, København) mod Økonomistyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN G/F Astershaven E-mail: Astershaven@groupcare BESTYRELSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN Smørum den 9. januar 2000 Således godkendt af Ledøje-Smørum kommune den 25. januar 2000. Bestyrelsen

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 21. december 2011 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 21. december 2011 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) klaget over registreret revisor A. Den 10. april 2013 blev der i sag nr. 127/2011 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 21. december 2011 har Erhvervs-

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø J.nr. 2:8032-59/cga Rådsmødet den 28. oktober 1998 1. Resumé LR Plast A/S anmeldte den 9. juni 1998 en aftale med Risø Forskningscenter om leje af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 K E N D E L S E EKJ Rådgivende Ingeniører A/S (advokat Karsten Havkrog Pedersen, København) mod Statens og Kommunernes

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K. Att.: Heidi Blicher Fosselius. Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår

Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K. Att.: Heidi Blicher Fosselius. Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K Att.: Heidi Blicher Fosselius Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-13/12582-8 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 98 158.615 (H.P. Rosenmeier, Tage M. Iversen, Viggo Olesen) 28. maj 1999

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 98 158.615 (H.P. Rosenmeier, Tage M. Iversen, Viggo Olesen) 28. maj 1999 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 98 158.615 (H.P. Rosenmeier, Tage M. Iversen, Viggo Olesen) 28. maj 1999 K E N D E L S E L.R. Service ApS (selv) mod Bramsnæs Kommune (selv) Under denne sag har klageren, L.R.

Læs mere

Naturgasleveringsaftaler mellem Dansk Naturgas, Elkraft A.m.b.A. og I/S Elsam

Naturgasleveringsaftaler mellem Dansk Naturgas, Elkraft A.m.b.A. og I/S Elsam 1 af 11 18-06-2012 10:47 Naturgasleveringsaftaler mellem Dansk Naturgas, Elkraft A.m.b.A. og I/S Elsam J.rn. 2:8032-197 og 415/mel Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé Dangas har den 30. juni 1998 til

Læs mere

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt.

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. 11-04- 2006 TILSYNET Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, har ved brev af 22. marts 2006 anmodet

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler

Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Ved anmeldelse af 30. juni 1998 ansøgte Statoil A/S (nu Statoil Detailhandel A/S) om fritagelse efter konkurrencelovens

Læs mere

Vejle Frysehus' aftale med FDB

Vejle Frysehus' aftale med FDB 1 af 7 Vejle Frysehus' aftale med FDB Rådsmødet den 27. oktober 1999 1. Resumé Vejle Frysehus A/S (VF) har anmeldt en samarbejdsaftale med FDB om fryseekspedition. Aftalen omfatter FDB's køb af en række

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 K E N D E L S E Totalrådgivergruppen bestående af 1. Cubo Arkitekter A/S 2. Søren Jensen Rådgivende

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper Udkast til Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning yde tilskud til delvis dækning

Læs mere

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter 10-03-2011 ITE 4/0120-0401-0064 /MBD Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. februar 2011 en anmeldelse af en fusion

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0038238 (Katja Høegh, Mette Langborg) 26. september 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0038238 (Katja Høegh, Mette Langborg) 26. september 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0038238 (Katja Høegh, Mette Langborg) 26. september 2014 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum, København) mod Region Syddanmark (Kammeradvokaten v/advokat

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Efter fusionen vil AO eje 100 pct. af anparterne i Billig VVS og vil derved opnå enekontrol med Billig VVS.

Efter fusionen vil AO eje 100 pct. af anparterne i Billig VVS og vil derved opnå enekontrol med Billig VVS. 26. august 2015 BET-15/06306 / KHJ, SAM, CHJ, BFJ Godkendelse af Brødrene A & O Johansen A/S erhvervelse af Billig VVS ApS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 27. juli 2015 en anmeldelse af en

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S.

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S. 12-04-2011 BYS 4/0120-0401-0069 /CHJ Godkendelse af Bygma A/S s overtagelse af Kroers Tømmerhandel A/S. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. marts 2011 en almindelig anmeldelse af en fusion,

Læs mere

DI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov

DI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov 8. januar 2015 ANBR DI-2014-08011 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jakobsens Vej 35 2500 Valby Att. Signe Schmidt Brevet er sendt pr. e-mail til rzn@kfst.dk DI s høringssvar til udkast til forslag

Læs mere

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Denne formular skal bruges til anmeldelse af statsstøtte til reklame for produkter opført

Læs mere

fonde. Denne undersøgelse er nu blevet opdateret på grundlag af de seneste årsregnskaber for at vise udviklingen i bestyrelseshonorarerne i fondene.

fonde. Denne undersøgelse er nu blevet opdateret på grundlag af de seneste årsregnskaber for at vise udviklingen i bestyrelseshonorarerne i fondene. 29. december 2003 Bestyrelseshonorar i erhvervsdrivende fonde i 2003 Indledning I det seneste stykke tid har medierne fokuseret meget på erhvervsdrivende fonde i Danmark. Spørgsmålet har blandt andet været,

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 18-06-2012 11:18 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset købsaftale,

Læs mere

Aftale mellem Amtsrådsforeningen og Falck

Aftale mellem Amtsrådsforeningen og Falck 1 af 10 Aftale mellem Amtsrådsforeningen og Falck Rådsmødet den 27. oktober 1999 1. Resumé Amtsrådsforeningen og Falck A/S (herefter Falck) har med virkning fra 1. maj 1998 indgået en vejledende aftale

Læs mere

Udkast til tilsagn om tilskud

Udkast til tilsagn om tilskud Udkast til tilsagn om tilskud Dato Journalnr.: Tilsagn om tilskud til [modtager af tilskud] Erhvervsstyrelsen har vurderet de ansøgninger om tilskud til etablering af højhastighedbredbåndsforbindelser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. september 2011 Sag 187/2008 (1. afdeling) Gorm Lokdam (tidligere Royal Classic ved Gorm Lokdam) (advokat Erik Høimark) mod Rosendahl A/S (advokat Christian L. Bardenfleth)

Læs mere

Sag C-125/05. VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S

Sag C-125/05. VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S Sag C-125/05 VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret)»Konkurrence aftale om forhandling

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser

Prækvalifikationsbetingelser Prækvalifikationsbetingelser Gribvand Spildevand A/S: To selvstændige rammeaftaler vedrørende henholdsvis tømning af bundfældningstanke og tømning af samletanke Forsyning Helsingør A/S: Rammeaftale vedrørende

Læs mere

Forhandleraftaler på det tyske marked

Forhandleraftaler på det tyske marked Forhandleraftaler på det tyske marked Forhandleren som selvstændig erhvervsdrivende Forhandleren betegnes jævnligt også distributør. Har han fået tildelt et forhandlerområde eksklusivt, bliver han også

Læs mere

Prisforskel på coatede engangskatetre

Prisforskel på coatede engangskatetre 1 af 7 18-06-2012 14:17 Prisforskel på coatede engangskatetre Journal nr. 2:801-227 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Odense Kommune har indgivet en klage over priserne på coatede engangskatetre.

Læs mere

Afgørelse Klage over afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Nicolai Kryger, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER Indledning Aftalen Regeringen og KL indgik den 9. februar 2009 en aftale om sagsbehandlingen på husdyrområdet i kommunerne. Aftalen indebærer bl.a.,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) I medfør af 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 6, 4, stk. 1, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som sat i

Læs mere