statsautoriserede revisorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "statsautoriserede revisorer 2-2010"

Transkript

1 statsautoriserede revisorer 2-21 Løn contra udbytte 2 Tid til generationsskifte? 3 Pas på overskrifterne 4 Fidus eller ej 4 Detailrigdom contra overblik 5 Aktieavancebeskatning 21 5 Den rigtige ledelse 6 Momspakken ændring af reglerne for levering af ydelser 7 Vi noterer at... 8 ERIK Ø. WULFF Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Abildvej Svendborg Telefon Telefax

2 2 Løn contra UdByTTE Af Lars Bennedsgaard Andersen, Senior Tax Manager Efter skattereformens ikrafttræden i januar 21 er skattesatserne ændret, og dermed kan prioriteringen mellem løn og udbytte for 21 blive anderledes end tidligere år. For hovedaktionærer bør spørgsmålet om størrelsen af henholdsvis løn og udbytte være ét af de faste punkter ved den årlige skatteplanlægning, hvor hovedaktionærens forventede privatforbrug skal finansieres på den mest hensigtsmæssige måde. Skatteprocenter for beskatning af udbytte Samlet årlig aktieindkomst, herunder udbytte Op til 48.3 kr. 28 % Over 48.3 kr. 42 % De nævnte beløbsgrænser er for indkomståret 21 og reguleres årligt. Der er dobbelte bundgrænser for ægtefæller. Skatteprocenter for beskatning af løn Samlet personlig indkomst før AM-bidrag Fra kr. til 42.9 kr. 8 % Skatteprocent Skatteprocent inkl. AM-bidrag Fra 42.9 kr. til kr. Ca. 42 % Over kr. Ca. 56,5 % (inkl. topskat) De nævnte beløbsgrænser er for indkomståret 21 og reguleres årligt. Sammenligning af skatteprocenter Umiddelbart viser ovenstående skatteprocenter, at udbytte beskattes lempeligere end løn. Dette er imidlertid ikke altid den fulde sandhed, idet skatteprocenter for udbytte og løn ikke kan sammenlignes direkte. Baggrunden herfor er, at løn er en fradragsberettiget udgift i selskabet, mens udbytte ikke kan fratrækkes i selskabets skattepligtige indkomst. Der skal således tillige tages højde for fradragsværdien for lønudgiften i selskabet. Dette kan illustreres med følgende eksempler: Eksempel 1 Med udgangspunkt i, at den samlede udgift for selskabet er neutral, sammenlignes udbytte på 48.3 kr. med lønudgift på kr. til en ugift hovedaktionær i fire forskellige situationer: a) Løn. Betaler topskat og har over 48.3 kr. i anden aktieindkomst b) Udbytte. Betaler topskat og har over 48.3 kr. i anden aktieindkomst c) Løn. Betaler kun bundskat, og har ikke anden aktieindkomst d) Udbytte. Betaler kun bundskat, og har ikke anden aktieindkomst. Beskatning hos selskabet Indkomst i selskabet før løn/udbytte Løn Skattepligtig indkomst i selskabet Selskabsskat, 25 % Selskabsindkomst til udbytteudlodning Beskatning hos personen Lønindkomst - Personskat af løn: 56,5/42 % af kr. Udbytteindkomst Udbytteskat: 42/28 % af 48.3 kr. a) Løn (topskat) () (36.386) Giver udbytte eller løn den laveste skat? Som det fremgår, er det ikke entydigt, om det er udbytte eller løn, der giver den laveste skat. Der kan dog opstilles følgende tommelfingerregler for, hvornår løn henholdsvis udbytte giver den laveste samlede skattebetaling for en ugift hovedaktionær. Løsningerne er opstillet i prioriteret rækkefølge med den skattemæssigt bedste løsning først: Løn op til topskattegrænsen på kr. årligt Udbytte op til grænsen for aktieindkomst på 48.3 kr. Udbytte over 48.3 kr. samt løn over topskattegrænsen på kr. beskattes stort set ens, så den prioriterede rækkefølge afhænger af en konkret skatteberegning. Valget mellem udbytte og løn afhænger således af en konkret skatteberegning, hvor hovedaktionærens og dennes eventuelle ægtefælles indkomster er afgørende for den optimale sammensætning af hævningerne fra selskabet. b) Udbytte (o. 48.3) (16.1) (2.286) c) Løn (bundskat) () (27.48) d) Udbytte (u. 48.3) (16.1) (13.524) Netto udbetalt (til sammenligning)

3 3 Tid TiL generationsskifte? Af camilla Poulsen, Master i Skat, revitax Et generationsskifte indebærer et ejerskifte. Altså, at virksomheden helt eller delvist får en eller flere nye ejere. Den eller de nye ejere kan være et familiemedlem (typisk et barn), en nær medarbejder eller en helt tredje. De samlede overvejelser i forbindelse med et generationsskifte bør også indeholde de skattemæssige konsekvenser, da de kan have stor indflydelse på de rent økonomiske betingelser. Der findes ikke en særlig lovgivning, som regulerer de skattemæssige konsekvenser af et generationsskifte. Udgangspunktet er, at der skal betales skat af avancer, der udløses i forbindelse med overdragelse af en virksomheds aktiver og passiver. Planlægning Den ideelle løsning kan være svær eller umulig at finde. Men ved omhyggelig planlægning i tide kan man næsten altid opnå et fornuftigt resultat, der tilgodeser alle parters interesser. For at undgå dispositioner, der efterfølgende viser sig uhensigtsmæssige eller måske endda ødelæggende for virksomheden eller familiens fremtid, er det nødvendigt at inddrage alle konsekvenser af generationsskiftet både på kort sigt og på lang sigt. Følgende spørgsmål indgår i planlægningen: Hvornår skal generationsskiftet ske? Skal virksomheden tilpasses (salgsmodning)? Hvem skal overtage virksomheden? Hvad er virksomheden værd? Hvordan finansieres generationsskiftet? Hvordan ser fremtiden ud? Kan generationsskiftet optimeres med hensyn til skatter og afgifter? En ting er dog sikker. Et generationsskifte vil ske, også selv om det ikke er planlagt. Før eller siden vil virksomhedens ejer afgå ved døden og virksomheden vil overgå til næste generation. Boet eller et eventuelt testamente vil bestemme, hvem der skal overtage virksomheden. Ved at forberede og gennemføre generationsskiftet i levende live kan virksomhedens ejer få indflydelse på, hvem der skal videreføre virksomheden, samt på de økonomiske betingelser for generationsskiftet. Handel med skatten Ved overdragelse til familiemedlemmer og nære medarbejdere kan man i nogle tilfælde udskyde beskatningen ved at anvende de såkaldte successionsbestemmelser. Dette betyder i praksis at næste generation overtager skatteforpligtigelsen, mod at få et nedslag i købsprisen af virksomheden. Seneste praksis inden for skatteretten er, at man nu kan handle med skatten. Eksempel En virksomhedsejer påtænker at gå på pension. Virksomhedsejeren har fået tilbudt 2 mio. kr. for sin virksomhed. Virksomhedsejeren har udskudte skatter for 1 mio. kr. Når skatten er betalt, har virksomhedsejeren 1 mio. kr. tilbage på kontoen. Virksomhedsejeren tilbyder nu sin nære medarbejder at købe forretningen for 1 mio. kr. mod at medarbejderen overtager skatteforpligtigelsen. Ved at medarbejderen således overtager skatteforpligtigelsen skal denne kun betale 1 mio. kr. for forretningen, hvilket er betydeligt nemmere at låne end at skulle låne 2 mio. kr. Det optimale generationsskifte Det optimale generationsskifte kræver en større planlægning især, hvis der også er andre børn involveret som ikke skal indgå i generationsskiftet af virksomheden. Det optimale generationsskifte er således at alle er involveret i processen, og at de børn, som ikke skal overtage virksomheden evt. bliver tilgodeset via et testamente. Skal det optimale generationsskifte kombineres med mindst mulig skat, vil det optimale være en kombination af successionsreglerne med dødsboskatteloven. En sådan løsning kræver, at Boets aktiver og nettoformue er under 2,6 mio. kr., eller Afdødes skatteforpligtigelse er lukket inde i et særbo som er under 2,6 mio. kr. og afdødes hustru ikke skifter fællesboet. Kan en sådan kombination ikke opnås, da boets aktiver og nettoformue er over 2,6 mio. kr., kan næste eller næste generation igen via reglerne om skattemæssig succession måske benytte sig af denne mulighed. Afslutning Planlægningen af et generationsskifte kræver en god fornuft og en hel del god rådgivning. Det afsluttende råd er således, lyt til dig selv og søg altid råd og vejledning hos din revisor og advokat. I mange tilfælde er der ingen grund til at udskyde generationsskiftet.

4 4 PAS PÅ overskrifterne Af finn Elkjær, Statsautoriseret revisor Et førende erhvervsdagblad bragte i det tidlige forår overskrifter som Pensionsfidus til læger og advokater og Minister skal forklare ny pensionsfidus. Læser man teksten, er der ikke meget nyt. Et revisionsfirma har åbenbart foretaget og offentliggjort nogle beregninger, der som eksempel viser, at en 41-årig læge som 65-årig kan lægge 1,1 mio. DKK oveni sin pensionsformue ved at skifte til at drive sin praksis i personligt regi i stedet for i selskabsform. Skulle lægen være så heldig at blive 85 år kan fordelen være 5,5 mio. DKK. Herfra kan man selv ekstrapolere alder og indkomst. Fidusen er, at en person ved at drive virksomhed personligt i stedet for i selskabsform kan anvende virksomhedsskatteordningen med de fordele og ulemper, den nu har. Altså, når den pågældende ophører med sin primære virksomhed, kan han fortsætte i virksomhedsskatteordningen, hvis han har investeret i eksempelvis en udlejningslejliged, der ikke nødvendigvis skal være stor. Det er der ikke noget nyt i, og reglen gælder for alle, ikke blot læger og advokater. Og husk lige, at man starter med at skulle betale skat af realisationsgevinster på goodwill og driftsmidler. En næsten samtidig overskrift i samme blad er følgende: Mindre kontrol med Parken. Af teksten, hvis budskab repeteres flittigt, fremgår, at det hele drejer sig om, at ledelsens beretning i årsrapporten ikke længere skal revideres, men blot gennemlæses af revisor med henblik på at afsløre fejl. Nu gælder denne regel jo for alle selskaber og ikke kun for Parken, men den pågældende avis havde netop i denne periode valgt at lægge Parken for had; derfor overskriften. Mit budskab med nærværende er: Lad være med kun at læse overskrifter Læs indholdet af en artikel med skepsis og sund kritik Spørg dine egne rådgivere, og lad være med at disponere ud fra dag- og fagblade. fidus ELLEr EJ Af Torben Madsen, Statsautoriseret revisor Som det fremgår af artiklen Pas på overskrifterne, har det været fremme i pressen, at det ikke længere er en god fidus at drive virksomhed i selskabsform. Det er derimod en god fidus at drive sin virksomhed i personligt regi. Årsagen til fidusen er de ændrede regler i sidste års skattereform. Grundlæggende er beskatningen ikke forskellig i henholdsvis selskabsform og personligt regi, hvis man anvender virksomhedsskatteordningen. Den del af virksomhedens overskud, som ikke hæves, kan beskattes med 25 %. Skattereformen har dog medført, at der skattemæssigt kan være en fordel i at drive sin virksomhed i personligt regi frem for i selskabsform. Skattereformen har således reduceret muligheden for indskud på ratepensioner og ophørende livrenter. Drives virksomheden således i selskabsform, kan der maksimalt indskydes kr. 1. (21) om året på sådanne pensionsordninger. Drives virksomheden derimod i personligt regi, kan der indskydes op til 3 % af virksomhedens overskud (skattemæssigt resultat før renter mv.). Denne særregel gælder dog kun til og med 214, men er en fordel for erhvervsdrivende, som driver deres virksomhed i personligt regi. Ligeledes har skattereformen medført ændring i beskatningen af selskabers aktiebeholdninger. Fremover lagerbeskattes selskaber af aktiebeholdningerne, hvilket betyder at der skal ske beskatning af værdistigninger på aktierne, uanset om stigningen er realiseret ved et egentligt salg eller ej. Derudover har udbytteindtægter hidtil skulle medregnes med 66 % i skatteopgørelsen for selskaber. Skattereformen har ændret på dette, og udbytteindtægter skal nu medregnes fuldt ud. Problemstillingen omkring aktier er dog den, at aktier slet ikke kan indgå i virksomhedsordningen, og et køb af aktier vil derfor blive betragtet som en hævning, med deraf følgende beskatning. Valg af virksomhedsform handler dog ikke kun om skat. Valg af virksomhedsform handler også om risiko, sikkerhed, hæftelse mv. Med andre ord så handler valg af virksomhedsform om en afvejning af fordele og ulemper. I artiklerne om pensionsfidus, er der alene fokuseret på de skattemæssige fordele. Artiklerne har således ikke beskrevet hæftelsesforholdet, hvor man ved virksomhed i personligt regi hæfter med hele sin personlige formue, hvorimod man i selskabsregi alene hæfter med selskabets formue. Derudover har artiklerne ikke i særligt omfang beskrevet kravet i virksomhedsordningen om, at der skal være erhvervsmæssig aktivitet for at kunne opretholde virksomhedsskatteordningen. Virksomhedsejeren skal derfor efter ophør af sin primære virksomhed påbegynde ny virksomhed (f.eks. udlejningsejendom) for at kunne fortsætte virksomhedsordningen, og dermed opretholde udskydelse af skatten (af opsparet

5 5 overskud). Samme krav gælder ikke i selskabsregi, hvor den erhvervsmæssige aktivitet kan ophøres, hvorefter man kan bibeholde selskabet uden at tilføre ny aktivitet. Derudover vil en ændring fra drift af virksomhed i selskabsform til drift i personligt regi samtidig medføre, at der kan opstå avancer ved salg af driftsmidler, goodwill mv. med deraf følgende beskatning. Hvorvidt overdragelse af en allerede etableret virksomhed i selskabsregi til personligt regi er en god fidus eller ej, afhænger af mange faktorer. Ikke kun skattemæssige faktorer. Anbefalingen er derfor at man tager kontakt til sin rådgiver, således at alle faktorer bliver belyst ud fra en konkret vurdering. detailrigdom contra overblik Af finn Elkjær, Statsautoriseret revisor Som bekendt har et luftfartsselskab for ikke længe siden og med behersket succes gennemført en børsintroduktion, og et selskab i underholdningsbranchen gennemfører en udvidelse af den børnoterede kapital i foråret 21. Samtidig hermed har der fra flere sider været kraftig kritik af flere pengeinstitutters information om de produkter, de mar kedsfører og sælger. Disse forhold kan give anledning til overvejelser om, hvorvidt indholdet af det lovmæs sige materiale, der skal udarbejdes i forbindelse med ovennævnte transaktioner, er hensigtsmæssigt. Hver gang der har været en erhvervsskandale, hvad enten den har fundet sted i lille Danmark eller i det store udland, sker der en regelstramning læs udvidelse af de krav til information, som udbyder skal meddele offentligheden og dermed investo rerne. Hvor mange læser og hvor mange forstår indholdet af denne information og i øvrigt den enorme informationsmængde, der findes i børsnoterede selskabers årsrapporter? Børs analy tikere og professionelle investorer har naturligvis baggrunden for at læse og forstå materialet, men med den hast, disse ofte udtaler sig til pressen, kan man betvivle grundigheden i læsningen og vurderingen med den usikkerhed, det nu medfører for private investorer, der følger de professionelles råd. Fra politisk hold taler man ofte om administrative forenklinger, ligesom man lægger di verse finansielle institutioner for had for at have vildført sagesløse investorer. Måske er faktum i stedet, at den lovkrævede detailrigdom i diverse prospekter mv. gør, at selv relativt fornuftige og kyndige personer mister overblikket med fejldispositioner til følge, og at administrative forenklinger skal skaffes gennem overblik og enkelhed i stedet for gennem nye regler. AkTiEAVAncEBESkATning 21 Af Erik Høegh, Tax partner Beskatningen af avancer i forbindelse med personers aktiesalg er for indkomståret 21 følgende: Unoterede aktier Gevinst beskattes som aktieindkomst. Tab fratrækkes i anden aktieindkomst. Af negativ aktieindkomst beregnes en negativ skat, som modregnes i slutskatten. Børsnoterede aktier Gevinst beskattes som aktieindkomst. Tab modregnes i udbytter og gevinster fra lignende aktier. Overskydende tab kan fremføres uden tidsbegrænsning. Hovedaktionærer For aktier erhvervet før 19. maj 1993 gives et nedslag på 1 % pr. år. Har hovedaktionæren ejet aktierne frem til og med 1998 gives dog maksimalt 25 % nedslag. Som hovedaktionær anses en person, der sammen med nærmeste familie ejer mindst 25 % af aktiekapitalen eller besidder mere end 5 % af stemmeværdien. Overgangsregler Børsnoterede aktier i beholdninger pr. 31. december 25 på under kr (ægte-

6 6 par kr ) skal ikke beskattes, når de ved salget har ejet aktierne i mere end tre år. Tilsvarende vil der ikke være fradragsret for tab. For mindretalsaktionærer som har erhvervet aktierne før den 19. maj 1993, kan som anskaffelsessum anvendes kursværdien på dette tidspunkt i stedet for den faktiske anskaffelsessum. Sælges aktierne med tab, skal kursen pr. 19. maj 1993 anvendes som anskaffelsessum, hvis denne er lavere end den faktiske anskaffelsessum. For selskabers salg af aktier er der for indkomståret 21 sket betydelige ændringer. Beskatningen er herefter følgende: Datterselskabs- og koncernaktier Gevinst og tab vedrørende datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier skal ikke medregnes ved selskabernes indkomstopgørelse. Som datterselskabsaktier forstås aktier, som ejes af et selskab med en direkte ejerandel på mindst 1 % af aktiekapitalen. Ved koncernselskabsaktier forstås aktier, hvor der sker sambeskatning mellem selskaberne. Porteføljeaktier Gevinst og tab vedrørende porteføljeaktier skal medregnes i selskabernes skattepligtige indkomst uanset ejertid. Ved porteføljeaktier forstås aktier, der hverken er datterselskabsaktier eller koncernselskabsaktier, hvilket i realiteten vil sige aktier, hvor ejerandelen er mindre end 1 %. Gevinst og tab opgøres efter lagerprincippet. Overgangsregler nettokurstabskonto Nettokurstabskontoen skal modvirke uhensigtsmæssige forhold i forbindelse med den nye lovgivning og opgøres som selskabets samlede skattemæssige anskaffelsessum for porteføljeaktier fratrukket aktiernes samlede handelsværdi ved starten af indkomståret 21. Saldoen nedsættes med skattefri del af udbytter for de i beholdningen værende aktier modtaget i årene Endvidere medregnes anskaffelsessummer og afståelsessummer på aktier ejet i mere end 3 år, der er afstået 25. maj 29 eller senere. En positiv saldo kan fremføres til modregning i kommende års nettogevinst på porteføljeaktier. Nu også nye regler for beskatning af obligationer gældende fra 21 For personer har der hidtil været skattefrihed for kursgevinster i forbindelse med salg af blåstemplede obligationer (obligationer som opfylder mindsterenten på udstedelsestidspunktet). Tab ved salg af obligationer har ikke været fradragsberettigede. Dette har dog ikke været tilfældet for obligationer i udenlandsk valuta, hvor gevinst og tab har været henholdsvis skattepligtig og fradragsberettiget. Den nye lov ændrer reglerne for blåstemplede obligationer, således at der indføres en generel skattepligt/fradragsret for gevinst og tab på obligationer. Ændringerne gennemføres for at sikre, at EUretten overholdes. Det sker ved at fjerne forskellen i beskatningen af obligationer i danske kroner og fremmed valuta. Ophævelsen af skattefriheden omfatter kun obligationer, der erhverves fra og med den 27. januar 21. Privates eksisterende beholdning af blåstemplede obligationer vil fortsat være skattefri efter de hidtidige regler. Der indføres en bagatelgrænse for kursgevinster op til 2. kr. Er kursgevinsten for et år 2.1 kr. vil hele beløbet skulle beskattes. Merprovenuet fra ophævelsen af skattefriheden for blåstemplede obligationer anvendes til en kompenserende skattenedsættelse. Den højeste skattesats for positiv kapitalindkomst nedsættes gradvis i løbet af de næste fem år fra de nuværende 51,5 % til 42 %. For selskaber sker der ingen ændringer. Selskaber er generelt skattepligtige af kursgevinster ved salg af obligationer, ligesom selskaber har fradrag for tab. den rigtige LEdELSE Af finn Elkjær, Statsautoriseret revisor De seneste års globale finanskrise har naturligt medført øget fokus på virksomhedernes ledelse. De seneste års megen snak om det, der på udenlandsk betegnes som Corporate Governance og på dansk vel oftest som god selskabsledelse, har ligeledes medført et fald i det, der lidt respektløst blev omtalt som tantebestyrelser, og medført mere professionelle bestyrelser. Endelig har det forhold, at bestyrelsernes ansvar de senere år er blevet mere markant i form af søgsmål og trusler om sådanne medvirket til nærmere overvejel ser om virksomhedsledelsernes kvalifikationer. Tidligere var et bestyrelseshverv ofte en livsvarig tillidspost til familiemedlemmer eller husadvokaten. Dette er da heldigvis gået af mode. Generelt tror jeg, at bestyrelsesmedlemmer i dag er egnede til at bestride de poster og dermed det ansvar, de har. Men de skiftende tider gør, at virksomhedernes ejere hele tiden bør have fokus på, om den siddende bestyrelse er den rigtige. De nødvendige krav til forudsæt ninger er ikke ens i opgangs- og nedgangstider. Nogle personer er gode til ledelse i ned gangstider, ja sågar til egentlig krisestyring, hvor der skal skæres i om kostninger og personale. Andre er bedre i opgangstider, hvor fremsyn og udvikling er de gode dyder. Andre igen er bedst til vedligeholdelse altså til ledelse i rolige tider. Det er derfor min opfattelse, at virksomhedsejeren og bestyrelsen regelmæssigt bør vur dere, om den aktuelle bestyrelsessammensætning er den optimale. Det er ikke nogen skam at for lade en be styrelse, fordi tiden har ændret sig, og der kræves andre kvalifikationer, end da bestyrelsen blev sammensat og valgt.

7 7 MoMSPAkkEn Ændring Af reglerne for LEVEring Af ydelser Af chris Pedersen, VAT Manager I december 29 vedtog regeringen lovforslag omkring implementering af EU's momspakke i dansk momslovgivning. De nye regler trådte i kraft pr. 1. januar 21. Ændringerne vedrører bl.a. følgende: Den momsmæssige behandling af ydelser, der leveres over landegrænser Indberetningskrav på momsangivelsen (herunder nye momskonti) og Listesystemet. Den momsmæssige behandling af ydelser, der leveres over landegrænser Fra 1. januar 21 blev momsreglerne vedrørende levering af ydelser på tværs af landegrænser ændret radikalt. De nye regler medfører i alt sin enkelthed, at momsen som udgangspunkt ikke skal opkræves af sælger, men i stedet afregnes af køber. Dette benævnes også omvendt betalingspligt eller mere populært Reverse Charge. Momslovens nye hovedregel vedr. levering af ydelser medfører således, at momsen skal betales der, hvor køberen har etableret sin økonomiske virksomhed eller sit faste forretningssted. Konsekvensen for de danske virksomheder bliver som udgangspunkt: at der ikke skal betales udenlandsk moms i forbindelse med virksomhedens køb af ydelser i udlandet, men derimod skal virksomhederne selv beregne momsen med 25 % og evt. fradrage denne som købsmoms, og at de kan sælge tjenesteydelser til virksomheder i andre EU-lande uden at opkræve dansk moms. De nye regler finder dog kun anvendelse, hvor køber og sælger er momsregistreret. Er aftageren f.eks. en privatperson, vil der fortsat skulle opkræves moms i det land, hvor sælger er etableret. Følgende ydelser er dog, som udgangspunkt, ikke omfattet af hovedreglen: Ydelser vedrørende fast ejendom Kulturelle aktiviteter, sport, kunst, videnskab, undervisning o.l., herunder messeudgifter. Restaurationsydelser Transport af varer til ikke-afgiftspligtige personer (f.eks. privatpersoner) Lastning, losning, omladning o.l. Korttidsudlejning af transportmidler Passagerbefordring. Indberetningskrav på momsangivelsen (herunder nye momskonti) og Listesystemet Som følge af de enklere regler vedrørende levering af ydelser indføres der ligeledes nogle administrative byrder for de berørte virksomheder. Virksomhederne skal f.eks. oprette følgende nye momskonti, som køb og salg af ydelser skal bogføres på: Konto for moms af køb af ydelser fra udlandet med omvendt betalingspligt Konto for værdi af køb af ydelser fra andre EU-lande med omvendt betalingspligt Konto for værdi af EU-leverancer af ydelser med omvendt betalingspligt. Herudover er der bl.a. indført følgende nye felter på momsangivelsen til indberetning af virksomhedens køb og salg af ydelser: Rubrik A-ydelser I Rubrik A-ydelser anføres værdien uden moms af køb af ydelser i andre EU-lande, hvilket virksomheden er forpligtiget til at afregne moms af, efter reglerne for omvendt betalingspligt. Rubrik B-ydelser I Rubrik B-ydelser anføres værdien uden moms af ydelser, der leveres til andre EU-lande, hvor modtageren er betalingspligtig for momsen af ydelserne. Listesystemet Som noget nyt skal virksomheder, som sælger ydelser efter den nye hovedregel indberette sine salg til Listesystemet. Indberetningspligten herfor trådte i kraft pr. 1. januar 21. Det vil dermed sige, at en dansk leverandør af ydelser omfattet af hovedreglen, f.eks. levering af en rådgivningsydelse skal indberette oplysninger til SKAT om købers hjemland, momsnummer, samt værdien af de solgte ydelser uden moms. Angivelsesperioden er i dag kvartalet, men bliver efter alt at dømme afkortet til månedsvis angivelse. Afkortningen af angivelsesperioden bliver først gennemført i løbet af 211. En række virksomheder vil, under visse betingelser, dog kunne opretholde kvartalet som angivelsesperiode. Disse betingelser er endnu ikke offentliggjort.

8 8 Vi noterer AT... Af Erik Høegh, Tax partner Betalingsfristen for indeholdt A-skat og AM-bidrag Ordningen med udskudte kredittider for indeholdt A-skat og AM bidrag forlænges for 21. Det er alene betalingsfristen der udskydes, idet der fortsat skal ske indberetning efter de sædvanlige frister. Med hensyn til de sædvanlige og de nye frister henviser vi til SKATs hjemmeside Kantineordninger SKAT har udstedt et nyt styresignal, der fastlægger værdier for de måltider i personalekantineordninger, som arbejdsgiveren yder tilskud til. Med de nye vejledende værdier bliver det lettere for arbejdsgiveren at afgøre, hvornår kantinegodet ikke skal indberettes og beskattes. Formålet med at fastlægge vejledende værdier er at fastlægge et niveau for, hvilken pris de enkelte medarbejdere mindst skal give for almindelig gængs kantinemad for at undgå at blive beskattet af det gode, som arbejdsgivers tilskud til kantineordningen repræsenterer. Det fremgår af styresignalet, at hvis den arbejdsgiverdrevne kantine serverer almindelig gængs standardmad og -drikke, er det SKATs opfattelse, at der er tale om et skattefrit gode, hvis medarbejderen betaler følgende beløb for maden: et standardmåltid ekskl. drikkevarer 15 kr. et standardmåltid inkl. drikkevarer 2 kr. Ejendomsvurdering Ejendomsvurderingen for 29 for private boliger er nu udsendt. Det drejer sig om vurderingen pr. 1. oktober 29. Der vil for en række ejendomme kunne forventes fald i den offentlige vurdering. Såfremt der er fejl i vurderingen eller denne anses for at være for høj eller lav, kan der klages over vurderingen til vurderingsmyndigheden senest den 1. juli 21. Mindsterenten 1/1 3/6 21 2, % Smørebrød, varme og lune retter betragtes normalt som standardmåltider. Er der ikke tale om almindelig gængs kantinemad, kan de vejledende satser ikke anvendes, og der må foretages en konkret vurdering. Arbejdsgiverbetalte smågoder som kaffe, te, frugt m.m. som stilles til rådighed på arbejdspladsen som led i almindelig personalepleje er fortsat skattefrie. Dato Diskontoen Nationalbankens udlånsrente Fra 16. januar 29 2,75 % 3, % Fra 6. marts 29 2, % 2,25 % Fra 3. april 29 1,75 % 2, % Fra 11. maj 29 1,4 % 1,65 % Fra 8. juni 29 1,2 % 1,55 % Fra 14. august 29 1,1 % 1,45 % Fra 28. august 29 1, % 1,35 % Fra 25. september 29 1, % 1,25 % Fra 8. januar 21 1, % 1,15 % Fra 15. januar 21,75 % 1,5 % Ejendomsværdiskatten Under hensyn til skattestoppet får de nye vurderinger kun betydning for ejendomsværdiskatten, hvis vurderingen falder til under 21/22 niveauet. Som beregningsgrundlag for ejendomsværdiskatten anvendes den laveste af følgende vurderinger: Den ejendomsværdi, der er ansat for den pågældende ejendom pr. 1. oktober i indkomståret Den ejendomsværdi, der er ansat for den pågældende ejendom pr. 1. januar 21 med tillæg af 5 % Den ejendomsværdi, der er ansat for den pågældende ejendom pr. 1. januar 22. Ved tilbygning eller ombygning skal opmærksomheden henledes på korrekt fastsættelse af 21 og 22 niveau. Ansvarshavende redaktør: Statsautoriseret revisor Niels Lynge Pedersen Redaktion: Statsautoriseret revisor Finn Steen Christensen Statsautoriseret revisor Finn Elkjær Statsautoriseret revisor Torben Madsen Statsautoriseret revisor Svend Therchilsen Redaktører, Thomson Reuters Professional A/S Majbritt Cordt og Birgitte Strange Design/Sats: Thomson Reuters Professional A/S Tryk: Silkeborg Bogtryk ISSN nr.: Redaktion afsluttet d. 26. april 21

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse. i:\oktober-2000\6-a-okt-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 6. oktober 2000 RESUMÈ ÆNDRING I AKTIEAVANCEBESKATNINGEN En arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med forslag

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST 4. april 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST Kapitalafkast beskattes meget forskelligt afhængigt af, om opsparing foretages i form af en pensionsopsparing

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2006 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2007 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE 18. november 2005/FH Af Frithiof Hagen Direkte telefon: 33 55 77 19 AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE Resumé: Regeringen har indgået en aftale med det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2013 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2013 3 UIE United International

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0 Temanummer 2009 Folketinget vedtog i slutningen

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2008 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen Kontakt os venligst, hvis indholdet af denne publikation giver anledning til spørgsmål. INDHOLDSFORTEGNELSE Momspakken - ændring af reglerne for levering

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 9:

Undervisningsnotat nr. 9: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 9: Kursgevinstbeskatning Valdemar Nygaard KURSGEVINSTBESKATNING: Notatet bygger på kapitel XV i Almen skatteret. Indledning: Reglerne om

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse?

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse? R s Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Erhvervsbeskatning. Danske Advokater

Erhvervsbeskatning. Danske Advokater Erhvervsbeskatning v/advokat Jan Børjesson, Lett Advokatfirma 20. september 2012 Danske Advokater Side 1 Opdeling af virksomhedstyper efter hæftelsesform og beskatningsform Hæftelsen Hvad hæftes der MED

Læs mere

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeren har den 27. januar 2010 fremsat lovforslag

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning Maj 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier Bilag 1 Indledning - del 1 Forårspakken er vel modtaget Reduktion af marginalskatterne. Skattefrihed for 10% aktionærer. Disse ændringer styrker lysten til innovation! MEN Nye store problemer skabes for

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Udarbejdet af: Sarah Nordahl-Pedersen og Camilla Tilgreen Bruncke Afleverings dato: Den 17. maj 2010 Vejleder: Marianne Mikkelsen

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

Guide til selvangivelsen

Guide til selvangivelsen 2008 Danske Invest Guide til selvangivelsen Sådan skal avance og tab af Danske Invest-beviser i 2008 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer,

Læs mere