2. Kirkerum og kirkeår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Kirkerum og kirkeår"

Transkript

1 1 Morten Møbjerg: Manuskript til 2. Kirkerum og kirkeår Kirkerummet Kirkerne i det russiske landskab med deres løgkupler, der lyser i gyldne, blå eller grønne farver, sætter et afgørende præg på dette landskab - og jeg tror mange mennesker har den opfattelse, at sådan ser en rigtig ortodoks kirke ud. Kuplerne giver os også allerede på lang afstand en fornemmelse af den rige symbolik, der knytter sig til kirkebygningen i den ortodokse verden: Den gyldne midterkuppel er et symbol på Kirkens Hoved og Herre - Jesus Kristus - og de fire mindre hjørnekupler symboliserer evangelisterne, der sørgede for, at det kristne budskab blev forkyndt til jordens yderste ender. Oprindelig var der ikke færre end kuppel, der symboliserede Kristus + apostlene, - men hurtigt reduceredes antallet af kupler til det nuværende Men en generel ortodoks byggestil er det ikke. Den er russisk - groet af den russiske jord og den russiske arkitektoniske og kunstneriske tradition. I andre lande og i øvrigt også i Rusland kan vi møde helt andre arkitektoniske udformninger af kirkebygningen. Også den i Vesten mest almindelige form, basilikaen eller langhuset med et eller flere skibe og saddeltag møder vi som ganske normal ortodoks kirkebygning. Det afgørende er ikke den ydre form, men den indre indretning, som vi senere kommer til. I det græsk prægede område møder vi fortrinsvis to udformninger af kirkebygningen: Centralbygningen, der holdes sammen og dækkes af en kuppel - eller korskuppelkirken, hvis grundplan oftest har form som et græsk kors, hvor centrum i korset føres opad i en tambur, der så overdækkes af en kuppel. Det hele bæres af fire søjler, der nede i kirkerummet afgrænser netop det centrale rum, hvor korsets fire arme mødes. Centralbygningen behøver ikke at være firkantet. Den kan være f. eks. ottekantet eller endda have

2 2 Morten Møbjerg: Manuskript til form som en rundkirke, hvor koret så udgøres af en udbygning i den østlige ende af bygningen. Der er kun få eller slet ingen vinduer nede i selve kirkerummet. De er anbragt højt til vejrs i tamburen, så lyset får en ganske ulegemlig karakter, når det strømmer ind fra rummet uden forbindelse med nogen jordisk kilde. Ovenover vinduerne i selve kuplen ser vi den tronende Kristus - Kristus pantokrator - strålende ud over hele kirkerummet - både skibet, der symboliserer jorden, og korrummet, der symboliserer Himlen - og ordene fra Mattæus melder sig af sig selv: Mig er givet al magt i Himlen og på jorden.... Ikonostase og liturgi Som det fremgår af ovenstående opfatter ortodoksien langt hen ad vejen kirkerummet på samme måde som vi gør i Vesten. Vi har nævnt skibet, hvor menigheden opholder sig, og koret, alterrummet, hvor præsterne udfører deres tjeneste. Vi kan også nævne våbenhuset, som vi kalder forrummet til kirken. I østkirken hedder det mindre krigerisk blot forrum eller Narthex.. 1. Alterrum 2. Skib 3. Narthex (forrum) 4. Billedvæg 5.Alter 6. Forberedelsesbord 7. Biskopstrone 8. Sakristi 9. Solea 10. Ambon 11. Sangkor 12. Kanun De fleste af navnene taler for sig selv. Billedvæggen eller ikonostasen vender vi tilbage til i et selvstændigt afsnit. Solea er et græsk ord og betegner forhøjningen, der i kirkens hele bredde går foran billedvægen. I midten er den udvidet med den såkaldte ambon, der rækker ned i skibet og symboliserr det bjerg, hvorfra Jesus holdt sin bjergprædiken. Fra ambon holdes den eventuelle prædiken i gudstjenesten Forberedelsesbordet står i den nordlige abside og bruges tilberedelsen af elementerne til den hellige nadver. En skik, der er bevaret fra oldkirkens tid, da menighedsmedlemmerne selv medbragte de ting, der skulle bruges ved fælles-spisningen, kærlighedsmåltidet. Af disse gaver udtog præsterne så de dele, der skulle frembæres under selve nadverguds-tjenesten. De enkelte brødstykker ordnes på brødfadet (diskos), der symboliserer både Julens krybbe og Påskens grav. De mindre brødstykker ordnes i et sindrigt mønster, der grupperer sig om hovedstykket - Kristus - med indskriften Jesus Kristus sejrer. (I) Til venstre Guds Moder,

3 3 Morten Møbjerg: Manuskript til Maria, der med sit ja til englen Gabriel blev det menneskelige redskab til at Kristus kunne fødes til verden som vor bror og vor frelser (II). Til højre englene og de hellige. (III). Underneden to rækker, hvoraf den øverste symboliserer de levende (IV) og den nederste de døde (V). Derved bliver denne ordning et billede - en ikon af frelseshistorien og Kristi kirke, der omfatter Himlen og jorden - altså også den store flok, der forud for os er gået gennem dødens port. Ikonostasen og Den hellige Liturgi. De mange kalkmalerier, der næsten altid ses på væggene i ortodokse kirker, kender vi også fra danske kirker - ikke de moderne, men de gamle middelalderlige kirker har været smykket med kalkmalerier i stort tal - og en del af disse malerier er heldigvis bevaret til dagen i dag. Det, som virkelig falder os i øjnene som fremmedartet er adskillelsen mellem skib og kor. Her er Østkirken gået den diametralt modsatte vej af de nye kirker i vest. En væg skiller mellem kor og alterrum. Kun tre døre åbner adgang: To smalle til henholdsvis forberedelsesrummet i nordsiden og sakristiet i sydsiden - og en bred tofløjet dør midt i ikonvæggen. Man kan næsten sige, at ikonerne er kravlet ned fra væggene og er blevet malet med temperafarver på træplader, der stilles frem i kirkerne - eller bæres i procession på de dage, hvor liturgien er helliget den person eller den begivenhed, som billedet fremstiller. Triumfvæggen, der vel i vore kirker opfattes som det egentlige skel mellem kor og skib, var et indbydende sted at anbringe ikonerne - og for at gøre en meget lang og indviklet udvikling ganske kort: Efterhånden får de vigtigste af ikonerne fast plads på triumfvæggen året rundt. De første, der rykker ind på denne plads, er Kristus Pantokrator og Guds Moder med barnet - oftest i formen Hodigetria, vejviseren, hvor Maria peger på barnet: Han er vejen, sandheden og livet. Efterhånden finder også de mest centrale frelsesbegivenheder vej til triumfvæggen - og dermed er begyndelsen gjort til det, der i løbet af år bliver til den fuldt udviklede ikonostase. Det er nok rigtigt at understrege at den fuldt udviklede ikonostase er resultat af en århundredlang udvikling, - men det må ikke få os til at glemme, at prototypen eller forudsætningen allerede er at finde i Det gamle Testamente i indretningen af åbenbarelsesteltet, hvor pagtens ark blev opbevaret under ørkenvandringen. Fremdeles skal du lave et forhæng af violet og rødt purpurgarn, karmosinrødt garn og tvundet byssus; det skal laves i kunstvævning med keruber på. Du skal hænge det på fire piller af akacietræ, overtrukket af guld og med knager af guld, på fire fodstykker af sølv, og du skal hænge forhængene under krogene og bringe vidnesbyrdets ark ind i rummet bagved forhænget, og forhænget skal danne jer en skillevæg mellem det hellige og det allerhelligste. (2. Mosebog, 26, 31-34). Det er ganske klart denne ældgamle anordning, der går igen i de forskellige stadier af ikonostasens udvikling. I første omgang en adskillelse mellem himmel og jord og mellem Guds verden og menneskers verden. Ikonostasen skal i form og farve udtrykke det samme som trosbekendelsen og prædikenen gør i ord.. De skal ikke erstatte hinanden. Tværtimod - de skal supplere hinanden som to ligeværdige

4 4 Morten Møbjerg: Manuskript til størrelser. Det er en vestlig fejltagelse, når vi taler om, at billederne er en ramme om forkyndelsen - en krykkestok for ordet - eller et pædagogisk hjælpemiddel, der skal illustrere ordet og fortællingen. Det er den evige, himmelske virkelighed, vi svagt aner gennem ikonens farver og billeder - og det er denne virkelighed, vi ærer. Det er også baggrunden for, at ikonen kaldes et vindue til den usynlige virkelighed. Ikonostasen er opbygget efter et meget stringent mønster. Og ikonerne er anbragt på en ganske bestemt måde, der er med til at bestemme kirkerummet og tolke dets funktioner. I første omgang vil vi se nærmere på den allernederste del med de smalle døre ind til forberedelsesrummet og til sakristiet samt den brede dobbeltdør til selve rummet med alteret. Vi ser (se tegningen) først på dobbeltdøren i midten, der er mærket med bogstaverne a, a 1 og b, c, d, e. Denne dobbeltdør har navnet De kongelige Døre og leder måske i første omgang tanken hen på særlige rettigheder for konge, kejser eller fyrste, men det er en helt anden Herre, der har givet navn til dørene - nemlig den korsfæstede, opstandne og himmelfarne Kristus, der gennem disse døre kommer for at møde sit troende folk i skikkelse af nadverens brød og vin: Det troende folk står foran ikonostasen og de åbne døre for at modtage verdensaltets Herre, der kommer usynligt omgivet af spydbærende engleskarer. Derfor bærer overliggeren over de kongelige døre (2) altid ikonen med nadveren - ikke ikonen for skærtorsdags-måltidet, men det liturgiske nadvermåltid, som nu aktuelt skal foregå i kirken. På toppen af de to døre (a og a ) finder vi altid ikonen med bebudelsen. Englen Gabriels besøg hos Jomfru Maria for at forkynde for hende, at hun skal blive moder til barnet Jesus, som har Gud til far og selv er Gud. Ved det ja, hun svarede blev hun det menneskelige redskab til, at Jesus kom til verden som sand Gud og sandt menneske. Redskabet til, at han blev vor bror og vor frelser. På den nederste del af døren plejer vi at møde de fire evangelister Mattæus, Markus, Lukas og Johannes (b-e) - fortællerne af det glade budskab om frelse og genopretning. Det gør vi ikke på billedet her. De er erstattet af den hellige Basilius og den hellige Chrysostomos. De to, der står bag evangeliernes udmøntning i de to hellige liturgier, som anvendes i den ortodokse kirke. Skriftbåndene, som de to biskopper holder i hænderne er indledningen til disse

5 5 Morten Møbjerg: Manuskript til liturgier, hvoraf Chrysostomos-liturgien er den mest almindelig brugte. En tydelig hentydning til ikonostasens forbindelse bagud til den gamle pagt, finder vi i det faktum, at evangelisterne i sjældne tilfælde også kan være erstattet af Moses og Aron. Allerede i de kongelige døres detaljer fornemmer vi meningen med ikonvæggen: At give os en trosbekendelse formet i farver og linier, der i billedets form siger nøjagtig det samme som vore trosbekendelser formuleret i ord gør det. Samtidig fornemmer vi også, at ikonostasen er mere end en skillemur - den gennemlyses af det lys, der i Kristus er kommet til verden. Indefra gennemlyses muren af opstandelsens og genskabelsens lys og kraft. Den øverste række (12) kaldes for Fædre- eller Patriarkrækken og omfatter tiden fra Adam til Moses. Det virkelig interessante her er midterbilledet - traditionelt Den hellige Treenighed af Rublev eller i alt fald en treenighedsikon. Den skjulte, men anede Kristus i det gamle Testamente - i billedet af de tre engle, som besøgte Abraham i Mamrelund. I den anden række (11) - Profetrækken - finder vi naturligvis et skønsomt udvalg af Det gamle Testamentes profeter med Esajas og Jeremias i spidsen. Igen er ikonen i midten værd at lægge mærke til. Det er en i og for sig ganske almindelig Maria.ikon, men Jesusbarnets placering er ikke almindelig. Han sidder ikke på Marias skød eller på hendes arm, - men er placeret i en medaljon på hendes bryst. Denne specielle ikon bærer navet Gudsmoder i tegnet eller Inkarnationens ikon - og skal symbolisere, at vi har at gøre med den Kristus, som profeterne håbede på gennem århundreder og profeterede om, sådan som vi kan læse om det i Det gamle Testamentes profetiske bøger. I "Deesisrækken (9) - Deesis er græsk og betyder anråbelse og bøn - Forbønsrækken er en passende oversættelse til dansk - møder vi Kristus mellem Jomfru Maria og Johannes Døber. Johannes Døber repræsenterer tiden før Kristus, Maria tiden efter - kirkens tid. Dernæst følger de to ærkeengle Gabriel og Michael og endelig de to apostle Peter og Paulus, som repræsentanter for kirkens stadige nutid, der kan være symboliseret af flere kirkelærere og martyrer. Den sidste række (10) helliger sig motiver fra Det nye Testamente og kirkens tid ved at vise os alle de store festdage i løbet af kirkeåret. Fire fester for Maria og otte fester for Kristus. Kristusfesterne er følgende, som vi også kender fra Folkekirken: Kristi fødsel (25. december) - Kristi dåb /Theophani (6. januar) - Kristus fremstilles i templet/kyndelmisse (2. februar) - Maria bebudelse (25. marts) - Indtoget i Jerusalem/Palmesøndag (1 uge før Påske) - Kristi Himmelfart. (40 dage efter påske) - Pinse/Trinitatis-søndag i østkirken. (50 dage efter påske) - Forklarelsen på bjerget. (6. august). De to rækker 9 og 10 er byttet om på adskillige ikonostaser. Det liturgiske år. 1 Det liturgiske år eller kirkeåret danner i sin rytme, rækkefølge og festernes indhold et sammenhængende billede, - en fremadskridende oplevelse af frelseshistoriens gang - og dens stadige nutidiggørelse i Liturgiens rum. I sig selv en ikon af den gud-menneskelige historie. Det ortodokse kirkeår begynder ikke ved advent som det vestlige, men den 1. september. Det tager sin begyndelse med festen for Guds Moders Fødsel, der falder den 8. september og slutter med festen for Guds Moders hensoven den 15. august. Imellem disse to yderpunkter udfolder dramaet sig så på to planer - de faste festers kreds, der falder på samme dato år efter år, og de bevægelige fester kreds, der falder på forskellige datoer de forskellige år, fordi de grupperer sig omkring påsken, der altid falder på den første søndag efter fuldmåne efter forårsjævndøgn. 1 En række oplysninger i dette afsnit er hentet fra: Закон Божий Вторая Книга о Православной Вере, (Min oversættelse).

6 6 Morten Møbjerg: Manuskript til De store faste fester Kristus-fest Maria-fest Festens emne 8. september Guds Moders Fødsel 14. september Korsets ophøjelse 21. november Guds Moders indførelse i templet 25. december Jesu fødsel 2. juledag: Guds Moder 3. juledag: Førstemartyren Stefanus 6. januar Jesu dåb (Theophani) (Aftenen før: Vandets velsignelse ) 2. februar Jesu møde med Simeon i templet Marias renselse 25. marts Maria bebudelse 6. august Forklarelsen på bjerget 15. august Marias hensoven Fester grupperet omkring påske Ortodoksiens sejr Til minde om sejren over ikonmodstanderne år 787. (Første søndag i Den store Påskefaste) Indtoget i Jerusalem Palmesøndag Skærtorsdag Langfredag Påskelørdag Påskedag Kristi Himmelfart Pinsedag Indstiftelsen af den hellige Nadver. Om onsdagen mindes Kvinden, der salver Jesu fødder og Judas, der forråder Jesus. Korsfæstelsen og Gravlæggelsen Nedfarten til dødsriget. Forberedelsen af opstandelsen Opstandelsen. Søndag efter påske: Apostlen Thomas 40 dage efter påske Søndag: Helligånden. Mandag: Treenigheden Påskefesten er i en klasse helt for sig selv. Den er Festernes Fest. Dernæst følger rækken af store kirkefester, der også har deres ikoner i ikonostasens festrække. 5 af de faste fester er Kristus-fester (ligesom påskens fester og pinse) og 4 er fester for Guds

7 7 Morten Møbjerg: Manuskript til Moder. Der hersker lidt usikkerhed med hensyn til Fremstillingen af Kristus i templet/kyndelmisse. Den regnes også ofte til Mariafesterne, i så fald bliver der 4 Kristusfester og 5 Maria-fester. Derudover er der en lang række mindre kirkefester, som også har deres egen ikon, dog ofte ikke i ikonostasen. Det viser hvor nært ikonerne, kirkeårets gang og liturgien er knyttet sammen 2. Blandt de vigtigste små fester kan nævnes: Jesu omskærelse (1. januar) De hellige Trekonger (30. januar) Johannes Døbers fødsel (24. juni) Sct. Peters og Sct. Paulus fest (29. juni) Johannes Døbers halshugges (29. august) Festen for Guds Moders beskyttende slør (1. oktober) Sct. Nikolaj (6. december) Alle Helgen (Første søndag efter Pinse) De faste Fester 8. september. Guds Moders Fødsel: I den ortodokse kirke begynder kirkeåret som nævnt ikke med Advent, - men efter gammel tradition - den 1. september. Den første fest er en Mariafest og falder den 8. september til minde om Guds Moders Fødsel. Det giver også ganske god mening, da det er den første begivenhed, der har forbindelse til Det nye Testamente. Fødselen er dog ikke omtalt i Det nye Testamente, men først i et apokryft skrift fra 2. århundrede Mariae Fødsel, der har fundet optagelse i det såkaldte Jacobs protoevangelium. Selve festen har sin oprindelse i Jerusalem fra indvielsen af Sct. Anna kirken, der blev indrettet i det hus, som legenden udpegede som Joachims og Annas. Altså det hus hvor Jomfru Maria blev født. Fra Jerusalem bredte festen sig til Konstantinopel og senere endnu til Rom. Festens indhold er dog ikke koncentreret om hverken Joachim, Anna eller Jomfru Maria, men om Kristus. Det fremgår af festdagens Troparion: Din fødsel, O Gudsmoder, har bragt glæde til jordens kreds. Thi af dig udgik Retfærdighedens Sol, Kristus vor Gud. Han borttog forbandelsen, bragte velsignelsen, besejrede døden og gav os det evige Liv. 14. september. Korsets ophøjelse: Festens oprindelse går tilbage til en historisk begivenhed. Den hellige Helena, kejser Konstantins mor, fandt under et besøg i Jerusalem tæt ved Golgatha de tre kors, som var blevet brugt ved henrettelsen af Jesus og de to røvere. Korset fik sin plads i Anastasis-basilikaen (Opstan-delseskirken) indtil 614, da korset blev røvet af Perserne og kirken ødelagt. 14 år efter generobrede kejser Heraklios dog korset og førte det tilbage til Jerusalem. Den prægtig klædte kejser tog korset over skulderen og bragte det tilbage til Golgatha-kirken, men da han kom til helligdommens dør, blev han holdt tilbage af en uovervindelig kraft. 2 Dr. Jean-Paul Deschler: Christliche Ikonographie, s. 6 (SEERI - Kottayam, India, 2004)

8 8 Morten Møbjerg: Manuskript til Jerusalems biskop sagde da til kejseren: Betænk, kejser med den triumferende udsmykning efterligner du ikke Jesu Kristi fattigdom og ydmyghed, da han bar korset. Så tog kejseren de prægtige klæder af og barfodet kunne han fortsætte sin vej ind i kirken. Korsets ophøjelse fører tankerne frem til Langfredag og Golgatha. Tankegangen er meget præcis og enkel. Så snart vi har fået den allerførste antydning af Jesu komme til jord (Jomfruens fødsel), så føres vore tanker frem mod Jesu lidelse og død. Teksterne koncentrerer sig ikke om de historiske tildragelser, som tilfældet er Langfredag, - men om det åndelige indhold i den forløsning, Jesus bragte til veje gennem sin lidelse, død og opstandelse. For dit kors knæler vi tilbedende ned; din hellige opstandelse lovpriser vi. Derudover fremdrages en lang række gammel testamentlige paralleller (prototyper) til korset, blandt andre Træet fra Paradis, Moses ved Røde Havet, der med udbredte arme skaber en frelsesvej gennem havet. Arons stav og ikke mindst Kobberslangen i ørkenen. 21. november. Jomfru Maria i Jerusalems tempel: Det legendemæssige grundlag for denne fest er hentet i Jakobs Protoevangelium, der beretter detailleret om forholdene i f orbindelse også med Jomfru Marias fødsel. Da Maria er to år gammel, siger Joachim til sin Kone: Lad os føre hende til Herrens tempel, som vi har lovet det. Det er Marias mor, Anna, ikke indforstået med. Hun vil vente til barnet er blevet tre år, så barnet ikke længere har brug for sin mor og far. Derved bliver det. Israels jomfruer tilkaldes, hver med en tændt lampe i hånden, for at den lille Maria ikke skal vende sig og lade sit hjerte fange af noget andet end templet. Præsten Zakarias tager imod i templet og siger til barnet: Herren vil herliggøre dit navn. Derefter anbragte han hende på alterets trin og en engel kom og gav hende mad. Denne underfulde bespisning (indtil hendes 12. år) tolkes som et symbol på Marias åndelige liv, der fuldstændig var koncentreret om Gud og hans vilje og den opgave, hun forberedte sig på: I sit moderskød at optage det menneskeblevne Ord, at blive et levende tempel og en levende trone for altets herre og konge. 9. december. Maria undfangelse Den 9. december fejres en mere omdiskuteret Mariafest: Festen for hendes undfangelse. Teksten hentes igen fra Jacobs Protoevangelium, der indeholder en beretning, der i mangt og meget minder om bebudelsen af Døberens fødsel, og som uden tvivl er udformet med denne begivenhed som grundlag. Samtidig klinger også tydeligt fortællingen om Abraham og Sarah og deres barnløshed med, når man læser beretningen. Efter 20 års ægteskab har Joachim og Anna endnu ingen børn. Joachim bliver afvist i templet på grund af sin barnløshed, hvorefter han i sorg flygter ud i ørkenen. 40 dage efter viser englen sig - først for ham og siden for Anna - med løftet om, at deres barnløshed nu er til ende. Din kone Anna vil føde dig en datter, og du skal give hende navnet Maria; hun skal som du har lovet indvies til Herren fra barnsben, og hun skal fyldes af den Helligånd - helt fra moders liv. Hun skal hverken spise eller drikke noget urent, heller ikke skal hun tilbringe sit liv blandt

9 9 Morten Møbjerg: Manuskript til skarerne uden for, men i Guds tempel, så det ikke er muligt hverken at sige eller så meget som nære mistanke om noget ondt i forbindelse med hende. Derfor, når hun er vokset op, skal hun, en jomfru, på mageløs vis - just som hun selv er født af en ufrugtbar kvinde - føde den Allerhøjestes søn, som skal få navnet Jesus - og han skal i overensstemmelse med betydningen af sit navn blive en frelser for alle folkeslag. Og dette skal være dig et tegn på de ting, som jeg bringer bud om: Når du kommer til Den gyldne Port i Jerusalem,så skal du der møde Anna, din ægteviv. Efter at have talt således forlod englen ham. 3 Dette møde ved den gyldne port mellem de to aldersstegne gamle, Joachim og Anna, har givet os en af de smukkeste ikoner overhovedet. Den skildrer på en gribende og overbevisende måde kærligheden mellem to mennesker, inderligheden og ømheden - og glæden over det guddommelige løfte - i deres møde foran porten mellem de to tårne i bymuren. Andre tilsvarende ikoner er dobbelte på den måde, at Joachims og Annas billeder gentages ovenover bymuren - sammen med englen, der bragte dem budskabet om det barn, der på underfuld vis skulle komme til verden. Maria fester og Maria dyrkelse Om dette punkt i Marias historie er der strid mellem øst- og vestkirken. Det er indlysende, at vi står over for en underfuld bebudelse og fødsel, som kan sammenlignes med Johannes Døbers historie. Lige så indlysende er det, at enhver sammenligning med Kristi fødselshistorie ikke kommer på tale. Alligevel har det ført til en lære om Jomfru Marias ubesmittede undfangelse, som fra romersk-katolsk side formuleres sådan her: Undfangelsen var uplettet, ubesmittet, og det betyder, at Den hellige Jomfrus sjæl, der fra evighed var udvalgt til at være Guds Moder, fra skaberens hånd var smykket med den guddommelige nåde at være fri for arvesyndens byrde, ganske ren og uplettet. I den orthodoke kirke har spørgsmålet ikke givet anledning til nogen fast læreformulering, men da pave Pius IX i 1854 forkyndte troen på jomfru Marias ubesmittede undfangelse som et dogme, protesterede de ortodokse og forkastede dogmet, fordi det adskiller Maria fra resten af Adams og Evas efterkommere og sætter hende i en klasse fuldstændig for sig selv - og gør hende til et væsen, der er forskellig fra alle andre i himmel og på jord. Jomfru Maria er netop et helt almindeligt menneske. Det enestående hos hende er netop hendes helt frivillige ja til Gabriels ord og til Guds vilje. Hun er det helt unikke eksempel på samarbejde mellem den guddommelige hensigt og menneskets frie vilje. På den måde blev knuden, der blev knyttet ved Evas ulydighed i Paradiset, løst op af Marias lydighed. 4 I sammenhængen er det meget vigtigt at understrege, at den ortodokse kirke ikke ærer Jomfru 3 - Min oversættelse 4 Irenaeus, Against the Heresies (citeret efter Timothy Ware: The Orthodox Church - Pinguin Books 1993).

10 10 Morten Møbjerg: Manuskript til Maria isoleret og i sig selv, men kun i forbindelse med hendes søn: Således er den ære, vi viser Maria, langt fra at fordunkle dyrkelsen af Gud - tvært imod - den har den modsatte virkning. Jo mere vi ærer Maria, des større bliver vor bevidsthed om hende søns majestæt, thi det er på grund af sønnen, vi ærer moderen.... Når mennesker nægter at ære Maria, er det alt for ofte, fordi de ikke tror på inkarnationen december - Juledag - Jesu Kristi fødsel i kødet. I året 5508 efter verdens skabelse, da Gud i begyndelsen skabte himlen og jorden, 2957 år efter Syndfloden, 2015 efter Abrahams fødsel, 1510 år efter Moses og folkets udgang af Ægypten, 1032 år efter Davids salvning til konge; i den sjette uge efter Daniels profeti; i det 42. år af Octavianus Augustus regeringstid; i det 33. år af Herodes Idumæerens regeringstid, da zepteret efter en profeti af Jakob var veget fra Juda; da fred herskede på jorden, da blev i Bethlehem i Juda Jesus Kristus, evig Gud og søn af den evige Fader, født, - han som ved sit komme skulle hellige verden. Vismændene, som stjernen havde vist vejen, kom for at tilbede det barn, som er Gud selv. Hyrderne, som græssede deres hjord fik budskabet om Frelserens fødsel af en himmelsk hærskare, som sang: Ære være Gud i det højeste, og fred blandt mennesker, der har hans velbehag. 6 I begyndelsen fejrede kirken festen for Jesu fødsel sammen med festen for hans dåb den 6. januar. Det var ikke så meget en fest der mindedes en historisk begivenhed som det var en forkyndelse af, at Jesus var Guds Søn og verdens frelser. En fest for Gudsåbenbaringen blev da også dens navn: Vor Herres, Jesu Kristi, vor Guds og Forløsers, Epiphani. I Rom begyndte man at fejre Kristi fødselsdag den 25. december, hvor man traditionelt fejrede festen for den uovervindelige sols fødsel - Natalis solis invicti, idet man ønskede at døbe denne hedenske fest. I tidens løb fortrængte julefesten i vesten næsten helt den oprindelige Epiphani-fest, der måtte se sig reduceret til en fest for de hellige Vismænd, Hellig Tre-kongers søndag. I østen fejres vismændene i forbindelse med julefesten den 25. december. Selve fejringen af den 25. december som Jesu fødselsdag blev i østen indført af Johannes Chrysostmos ( ). Som bilag har vi hans prædiken til dagen for Forløserens fødsel. Liturgisk lagde man vægten på den underfulde Jomfrufødsel, hvilket førte til, at man den 26. januar indførte en speciel fest til ære for Guds Moder. Først den 27. december mindes man førstemartyren Stephanos. Juledags kontakion, der angiver festens indhold, lyder således: I dag føder Jomfruen ham, som er hævet over jordisk væren, og jorden giver 5 Timothy Ware: The Orthodox Church (Pinguin 1993) side Denne beskrivelse eller optakt til Jesu fødsel er citeret efter Martyrologium Romanum, som den er gengivet i Liturgikon Messbuch der byzantinischen Kirche, Recklinghausen 1967.

11 11 Morten Møbjerg: Manuskript til ham, man ikke kan nærme sig, en grotte til bolig. Englene lovsynger sammen med hyrderne, vismændene følger efter stjernen, der viser vej. Thi for vor skyld blev barnet født. Han, som fra evighed er Gud. I stedet for det normale trishagion synges som et minde om tilknytningen til epiphanifesten: Alle I, som er døbt til Kristus, I har iført jer Kristus. 6. januar - Vor Herres, Jesu Kristi, vor Guds og Forløsers, Epiphani. Slår man Kristi dåb efter i den ortodokse ordbog, får man en henvisning til Epifani - Gudsåbenbarelse, som omfatter flere begivenheder: Kristi dåb - herunder åbenbaringen af hans guddommelighed: Du er min Søn, den elskede, i hvem jeg har velbehag. Dernæst Helligånden, der i skikkelse af en due daler ned over ham. En kraftig og tydelig manifestation af Den hellige Treenighed: Jeus selv, Faderens røst og Helligånden. Festen kaldes også Lysfesten : Gud er lyset, som er kommet for at oplyse verden Dagens troparion sammenfatter dette indhold kort og knapt: Ved din dåb i Jordan, Herre, blev den tilbedelsesværdige Treenighed åbenbaret. Faderens stemme var dit vidne, da den kaldte dig Guds elskede søn, og Ånden i skikkelse af en due bekræftede ordenes sandhed. Kristus, Gud, som er kommet til syne og oplyser verden. Ære være dig. I den gamle kirke var denne dag en lige så stor dåbsdag som påskelørdag. Dåben som indgangen til kirken og forbindelsen mellem dåb og kirke understreges i dagens tekster:... glæd dig Kristi kirke på denne dag, thi ved vandet og Ånden fødes dig sønner, som i troen udbryder: Ingen er hellig som vor Gud. Vandenes velsignelse. I forbindelse med fejringen af Jesu dåb udfører man også det i vesten helt ukendte ritual, - vandenes velsignelse. I kirken sker det aftenen før. I floderne og søerne på selve epifani-dagen. Ikke mindst i de nordlige egne, hvor frosten og isen binder vandløbene, er det et virkeligt spektakulært syn. Ved siden af vågen, der er brudt i isen og som kaldes Jordan, udhugges i isen en bønnepult - med kors og evangeliebog. Bag pulten udhugges et stort kors, der gnistrer i solen som var det oversået med diamanter og rubiner. På korsets top udhugges endelig en due. Tankegangen, der ligger bag, er den, at Kristus ved sin dåb helligede alt vand på jorden. Glem ikke, at vandets element i verden til alle tider er det samme, og smådråber af netop det vand, som Kristus blev døbt i, eksisterer den dag i dag i floderne og oceanerne. Englenes Herre steg ned i Jordans strømme og efter at have helligjort vandene, helbredte han hele verden. Det fortælles, at mennesker, der var udelukket fra alterets sakramente, i ældre tider drak et glas vand i stedet - for alligevel rent legemligt at føle velsignelsen. 2. februar: Marias renselse/herrens møde med Simeon - Fremstillingen i Templet/Kyndelmisse I vesten kalder vi festen kyndelmisse (lysenes messe) med baggrund i Jomfru Marias renselse og mødet mellem Jesusbarnet og den gamle Simeon. Vi har hæftet os ved Simeons ord om, at Jesus

12 12 Morten Møbjerg: Manuskript til skulle være et lys, der skulle oplyse hedningefolkene, hvorfor gudstjenesten i sin helhed har været præget af lys og af store lysprocessioner. Baggrunden er naturligvis den samme i østen, men understreger mere, at Maria overholder Moseloven og nu bringer sin førstefødte hjem til Faderens hus: I dag bøjer Han sig, som engang gav Moses loven, for lovens forskrifter. Han, som for vor skyld i sin kærlighed til mennesker blev vor broder. (Fra Vesperen) Samtidig er det hans første møde med sit folk i skikkelse af den gamle Simeon, og derfor foretrækker østkirken at kalde dagen for Mødets dag : Han som englene anråber med bæven, tager Simeon i sine arme og han forkynder enheden mellem Gud og menneske. Om Guds Moder hedder det i den samme sammenhæng: Hun er Himlens port, hun lader Ham træde frem blandt os, som vi ikke vovede at nærme os, - han som befrier os. Nedfarten til helvede og opstandelsen klinger også med, idet liturgien lader Simeon forkynde den kommende glæde for Adam og Eva, der sidder indesluttede i dødsriget. 25. marts - Mariae bebudelse. Dette er en af de store kirkefester, fordi Jomfru Marias ja til Gabriels budskab er den nødvendige forudsætning for frelsesværket og Jesu fødsel til verden som et menneske. Festen falder altid under den store faste (se senere under fester, der grupperer sig omkring påske), - men den viger aldrig for andre fester og der fejres altid fuld liturgi på denne dag. Det har sin grund deri, at Jesu fødsel er fastlagt til den 25. december, så derfor må bebudelsen falde den 25. marts. I den ældste kirke hørte festen sammen med julen og Jesu fødsel. I den syriske tradition fejres festen også i vore dage på en af søndagene før jul. Dagens kontakion lyder: Ubesejrede hærfører, dig gælder sejrens sange. Befriet for fare bringer din by dig, Guds moder, hymner og taksigelse. Du, som har uovervindelig magt, fri også mig fra alle farer, så jeg kan tiljuble dig: Pris være dig, du brud og jomfru. Romanos (død 556) er uden diskussion den ortodokse kirkes største hymnedigter, den "sødtsyngende" er hans tilnavn. Hans hymner handler i det store og hele om Jomfru Maria. ( I nat føder jomfruen og Maria ved korsets fod ). Om ham beretter legenden, at han tit og ofte søgte ud til Blacherna kirken i Konstantinopel, der var centrum for Mariadyrkelsen i Byzans. Her tilbragte han nætter i bøn og fordybelse. En nat viser Den hellige Jomfru sig for ham og giver ham et stykke papir med en hymne at æde sammen med løftet om, at han skal blive den største hymnedigter af alle, der synger til hendes ære. Han digtede derefter den måske mest berømte Maria-hymne af alle Akathistos. Navnet betyder blot den hymne, der synges stående, og et kort citat vil vise hvor præcist den passer netop til Bebudelses-dagen, hvor den da også oprindelig har haft sin plads.

13 13 Morten Møbjerg: Manuskript til Ærkeenglen blev sendt fra Himlen - for at bringe Gudsmoder en hilsen. Og da han så, Herre, at Du på hans ord, påtog Dig kød, blev han grebet af jubel og tilråbte hende: Glæd dig, ved dig vil vor glæde begynde. Glæd dig, ved dig vil forbandelsen hæves. Glæd dig, som Adam fra faldet genrejser. Glæd dig, som Eva for tårerne trøster. I tidens løb er hymnen blevet løsrevet fra Bebudelsesdagen og har nu fået sin egen fest, der falder lørdag i den femte fasteuge og har det besværlige navn: Akatisthos-hymnens Lørdag til ære for den alhellige Gudsføderske. Her møder vi det samme kontakion, som i forbindelse med Bebudelsen. Det hænger sammen med, at Maria også blev mindet som Konstantinopels beskytter, når fjenderne pressede på og truede byen med undergang. Fra hymnerne til denne fest stammer kontakiet, som altså bringer bud om et helt kompleks af Maria-fester. 6. august - Herrens forklarelse på Bjerget Du blev forklaret, o Kristus, og du fik menneskets natur, formørket i Adam, til at stråle som et lysglimt. Så kort og præcist skildrer hymnen det, som skete på Forklarelsens bjerg. Kristi guddom gennemlyser den menneskelige natur, som han har påtaget sig ved inkarnationen, og viser disciplene og os, hvordan det faldne menneske omformes til ligheden med det billede, som det oprindeligt er skabt i. Disciplene får en forsmag af det liv, som skal komme. Får lov til at kaste et blik ind i det kommende Gudsrige, hvor Gud igen er blevet alt i alle. Vi kan også tænke på, hvad der er det afgørende, når en helgen fremstilles på en ikon, - nemlig at lade os ane det Kristusliv, der oplyser helgenen indefra. Den vækst frem mod Kristus, som ethvert menneskeliv skal være. Gud blev som vi er, så vi må blive som han er. Derfor hilser apostlen Peter enhver kristen med ordene: Nåde og fred være med jer i rigt mål i erkendelsen af Gud og vor Herre Jesus. Alt, hvad der behøves til liv og gudsfrygt, har hans guddommelige kraft skænket os gennem erkendelsen af ham, der kaldte os med sin herlighed og styrke; og dermed har han også skænket os sine store og dyrebare løfter, så I kan slippe fri af forkrænkeligheden i denne verden med dens begær og få del i guddommelig natur. (2. Pet. 1, 2-4). Det ord, der oftes knyttes sammen med ikonen, er fra Paulus 2. brev til Korinterne 3, 18:

14 14 Morten Møbjerg: Manuskript til Og alle vi, som med utildækket ansigt skuer Herrens herlighed i et spejl, forvandles til det samme billede, fra herlighed til herlighed, eftersom det kommer fra Åndens Herre. 15. August - Guds Moders hensoven. Den sidste store Mariafest, der afslutter og kroner Marias rolle i Kristi menneskevordelse (inkarnationen). Læg mærke til ikonens navn Guds Moders Hensoven - ikke Marias Himmelfart, som navnet er i Vesten. Maria for ikke til himmels. Hun døde menneskers almindelige død, og hendes død og videre skæbne er den, som er i vente for alle mennesker. Det er endetidens herlighed, der tager skikkelse i Guds moder efter hendes død Kristus er førstegrøden af de opstandne og Maria er den første og eneste, der før den almindelige opstandelse, får del i den himmelske herlighed, før Kristi andet komme og den sidste dom. Den gave, som er forjættet alle, der tager mod Guds Ord og holder det. De bevægelige fester (Påskekredsen) Ortodoksiens triumf - Rettroenhedens søndag. Denne fest falder på den første søndag i den store faste og fejres til minde om ikonoklasmens (ikonmodstandens) endelige nederlag. 725 beordrede kejser Leo den III, at alle ikoner skulle fjernes fra kirkerne og tilintetgøres. Han var givet påvirket af den fremtrængende Islam med dens fanatiske billedhad, men det er ikke den hele forklaring. Opfattelsen af Kristus og inkarnationen spiller den afgørende rolle. Ikonmodstandernes hovedargument var i første omgang det gammeltestamentlige billedforbud. Det er en klar linie i GT, at Gud høres. Han ses ikke. Da Herren talte til jer ud fra ilden, hørte I kun ordene, men nogen skikkelse så I ikke, kun en røst fornam I - 4. Mosebog 4, 12. Første Tim. 6, 16 gentager denne konstatering: Han bor i et lys, ingen kan komme nær, som intet menneske har set, ej heller kan se. Denne indskrænkning anerkendes fuldt ud også af ikon tilhængerne. Hvordan skulle man i et billede fremstille det, som er utilgængeligt for synet? Det ville blive en forvrængning af virkeligheden. Men - da Kristus blev menneske forandredes forudsætningerne afgørende. I Ham blev den usynlige Gud synlig og i ham genoprettedes forbindelsen mellem Gud og skabningen. Han er Guds væsens udtrykte billede (Hebr. 1, 3)., og vi så hans herlighed, en herlighed, som den enbårne Søn har den fra Faderen (Johannes ev. 1, 14) - og personen Jesus, som vi har set, kan naturligvis gengives i et billede. Det samme gælder skabningen som helhed, fordi forbindelsen mellem Gud og hans skabning ved inkarnationen er blevet genoprettet - og derfor kan også andre billeder af skabningen være hellige billeder, for så vidt de gennemskinnes af inkarnationens nye forbindelse til Gud. Den store (stille) uge. Hver eneste dag i denne uge har sit helt eget særpræg - også mandag, tirsdag og onsdag, der i den danske folkekirke fornemmes som en stille optakt til de store dage skærtorsdag, langfredag og påskedag. Allerede mandag mindes man Jakobs søn Josef, der af sine brødre blev solgt som slave til

15 15 Morten Møbjerg: Manuskript til ægyptiske købmænd (1. Mosebog 37-41). Denne beretning tages som en henvisning til Guds Søn, der forrådes af sine disciple - lider, dør og opstår. Evangelielæsningen beretter om det ufrugtbare figentræ. Om onsdagen koncentrerer man sig om kvinden, der salver Jesus, vasker hans fødder med sine tårer og tørrer dem med sit hovedhår. I kontrast til Judas, der lusker ud for at forråde sin Herre og Mester med et kys. Indtoget i Jerusalem Indledningen til den store, stille uge omfatter to meget centrale begivenheder: Opvækkelsen af Lazarus (Johs. 11, 1-45) og Indtoget i Jerusalem (Johs. 12, 1-18). Indtoget i Jerusalem eller Palmesøndagen fejres med optog og palmegrene - eller i Rusland - pilegrene med nyudsprungne gæslinger og kaldes derfor også for blomsternes søndag. Den store Torsdag (Skærtorsdag) er naturligvis også Indstiftelsen af Nadveren i centrum sammen med beretning om fodvaskningen Dertil kommer torsdag aften bønnen i Getsemane have og Judas, der gør alvor af at forråde Jesus med et kys. Derfor ser vi også meget ofte skærtorsdagsikoner med mere end et motiv - som f. eks.denne ikon, der først viser nadverens indstiftelse, dernæst Fodvaskningen - og til sidst Bønnen i Getsemane Have og til allersidst Judas forræderi. Epitafion Langfredagens ikon er naturligivs korsfæstelsen, og dagens gudstjenester koncentrerer sig om det kors, der er bygget op midt i kirkeskibet og som har navnet Golgatha. Man læser de 12 afsnit af Jesu lidelseshistorie. Ind under aften foretager man den højtidelige gravlæggelse. Præsterne bringer stof-ikonen - kaldet epitafion - fra alteret ned i kirken. Det er en ikon broderet på et stort stykke stof med Kristi døde legeme som det centrale motiv. Det samler så at sige alle påskens begivenheder i en helhed: Korsfæstelsen, nedtagelsen fra korset, salvningen til begravelsen eller begrædelsen (på russisk kaldes tæppet for grædedugen ) og endelig selve gravlæggelsen. Hovedpersonen er naturligvis den døde Kristus svøbt i ligklæderne. Ved hovedenden knæler Maria, Jesu mor, og kysser hans ansigt Midt for knæler Johannes evangelisten, dels på grund af det nære forhold til Jesus, men endnu mere, fordi Jesus på korset henviser de to til hinanden: Da Jesus nu så sin mor og den discipel, han elskede, stå ved hendes side, siger han til sin mor: kvinde, se det er din søn. Derpå siger han til disciplen: Se, det er din mor. Og fra den time tog disciplen hende hjem til sit. (Johs. 19, 26-27). Ved fodenden står Josef af Arimatæa. Han var rådmand og Jesu discipel i hemmelighed og havde opnået tilladelse hos Pilatus til at nedtage liget og begrave det før sabbaten. Ved siden af Josef ser vi den anden rådsherre, der var Jesu hemmelige discipel, Nikodemus: Nikodemus, som første gang var kommet til Jesus om natten, kom også og

16 16 Morten Møbjerg: Manuskript til bragte en blanding af myrra og aloe, omtrent 100 pund. De tog så Jesu legeme og svøbte det i linklædet sammen med de vellugtende salver, som det er jødernes skik ved jordefærd. (Johs. 19, 39-40). Ved siden af de to ser vi Maria Magdalena med begge arme opløftede - og bag dem solen og månen og andre himmellegemer for at understrege, at begivenhederne har kosmisk betydning - angår ikke blot mennesket, men alskabningen. Lørdagens troparion samler begivenhederne i følgende ord: Den ædle Josef tog din hellige krop ned fra korsets træ, svøbte det med vellugtende urter i rene linklæder og lagde det i en ny grav Det er denne tekst (her på kirkeslavisk), der indrammer epitafiets billede langs kanten hele vejen rundt. Foran Golgatha arrrangeres klædet på et bord, så det kommer til at ligne en kiste hensat i kirken til begravelse, som man kender det hver gang et menneske dør. Man kommer med blomster og smykker graven, som man ville gøre det til en hvilken som helst begravelse. Der er ingen altergangsgudstjeneste langfredag, men tidebønnerne er lange og indholdsfyldte, og hele dagen er fyldt med andagt, som foregår ved og omkring graven. Fra time til time, skridt for skridt følger man Jesus gennem lidelserne - fra nadversalen skærtorsdag til graven i Josef af Arimatæas have: På denne dag hænger på korset han, som selv har ophængt jorden over vandenes dyb. Englenes konge er smykket med en tornekrone og klædt i narrens purpur, han, der selv befaler over vind og vove. Med nagler er han hamret fast på korset.

17 17 Morten Møbjerg: Manuskript til Pisken trækker sine striber over hans kind. Han, som gjorde fælles sag med mennesker, Jomfruens søn, er gennemboret af lansens od. I tilbedelse og bøn ærer vi dine lidelser, Kristus, giv os at se din sejrrige opstandelse. De sidste læsninger lørdag aften fra ca. kl. 22 til kl. 24 hentes fra Apostlenes gerninger, der læses i fuld udstrækning som et bevis for opstandelsens realitet. Ganske kort før den egentlige påskenatsgudstjeneste tager sin begyndelse ved midnat mellem og påskedag, bliver graven båret fra sin plads midt i kirken op i koret og det broderede tæppe lægges som dug på alteret, hvor den bliver hele påsketiden igennem (indtil Kristi Himmelfart). Det er også her man hører den underfuldt smukke hymne Græd ikke over mig, moder, når du ser din søn i graven.. Derefter skrider påskenattens gudstjeneste frem begyndende med processionen rundt om kirken med opstandelsesikonen i spidsen som et symbol på, at opstandelsen ikke er en lokal begivenhed, men angår hele verden - ja, hele kosmos. Gammeltestamentlige paralleller, Johannes af Damaskus påskekanon, der samtidig er en oversigt over den ortodokse tro - afbrudt af bønner og af påskens troparion: Kristus er opstanden. Ved at gå gennem døden trådte han døden på nakke og gav liv til dem, som hviler i gravene. Som afslutning læses det berømte uddrag af Johannes Chrysostomos' påskeprædiken fra-400-tallet:. Lad alle fromme mennesker, der elsker Gud, tage del i denne fest - så fyldt af glæde og lys. Lad alle gode og tro tjenere gå ind til deres Herres glæde. Lad alle, som har båret dagens byrde og hede, nu få deres retmæssige løn. Lad dem, som har arbejdet fra den første time, få det, som tilkommer dem. Er nogen først kommet ved den tredje time, lad ham tage del i festen med taknemmelighed. Har nogen ventet til den sjette time - kom uden tøven. Han skal ikke gå glip af noget. Om nogen har trukket det ud til den niende time, lad ham komme uopholdelig. Om nogen har ventet lige til den ellevte time, lad ham ikke skamme sig over sin lunkenhed. Thi Herren er fuld af nåde - og tager lige så godt mod den sidste som den første. De sidste forbarmer han sig over. De første drager han omsorg for. Altså - gå ind til jeres Herres glæde - både de første og de sidste, og I skal finde hvile. Rige og fattige, gå ind på lige fod. I, der har været afholdende. I, der har været mere eftergivende. Giv denne dag sin ære. I, som har fastet og I, som ikke har gjort det - glæd jer på denne dag. Bordet er dækket. Spis alle deraf. Fedekalven mangler ikke. Ingen skal gå sultne fra dette bord. Spis alle i fællesskab ved troens bord. Smag alle barmhjertighedens rigdomme. Ingen skal beklage sig over sin fattigdom, thi Himmerigets rige er kommet nær. Ingen skal klage over sine synder, thi tilgivelse er brudt frem fra graven. Ingen skal frygte døden, thi Frelserens død har befriet os. Han har tilintetgjort døden - efter at have været holdt fangen af den. Han har tilintetgjort Helvede, - han, som selv nedfor til de dødes

18 18 Morten Møbjerg: Manuskript til rige. Død - hvor er din brod? - Helvede - hvor er din sejr? Kristus er opstanden - og døden er styrtet i afgrunden. Kristus er opstanden - og dæmonerne er overvundet. Kristus er opstanden - og englene glæder sig i Himlen. Kristus er opstanden - og livet regerer. Kristus er opstanden fra de døde som en førstegrøde af de hensovede, - Hans er magten og æren i evighedernes evighed. 7 Efter en kort pause celebreres Chryostomos-liturgien. Tiden mellem opstandelsen og Himmelfarten. Som nævnt forbliver epitafiet på alteret hele påsketiden igennem lige til Kristi Himmelfart - for at mindes de 40 dage, Jesus tilbragte med sin disciple i tiden efter opstandelsen. Derfor er også de kongelige døre åbne i hele denne periode. Og derfor vil denne tid være præget af tekster og ikoner, der beretter om mødet med den korsfæstede, men igen opstandne. Den første søndag efter påske er helliget apostlen Thomas og hans møde med den opstandne 2. søndag efter påske fortæller om de salvebærende kvinder, der tidlig søndag morgen kommer til graven for at salve Jesu legeme. I vesten er vi vant til at betragte det som et opstandelsesbillede, men østkirken fokuseres på, at disse kvinder er de første, der møder den opstandne - al den stund de får som opgave at bringe budskabet videre til disciplene. Kristi Himmelfart Næste store fest er som nævnt Kristi Himmelfart - en af de 12 store kirkefester (jvf. ikonostasens festrække). Dagens troparion ser frem til forjættelsen om Helligånden: Disciplene gjorde du glade med løftet om Helligånden. og Kontakiet understreger nok dagens vigtigste tema: At 7 Chrysostomos påskeprædiken er en lang prædiken. Det, som læses i kirken påskenat er et uddrag af prædikenen, kaldet Chrysostomos påskekatekese. Ovenstående er igen mit uddrag (i min oversættelse) af denne påskekatekese. Hele prædikenen (men altså ikke i min oversættelse) findes i Alle vort livs mysterier (Oldkirkelige prædikener i oversættelse) Forlaget Anis, 1992

19 19 Morten Møbjerg: Manuskript til Kristus ikke skilles fra sit genløste folk ved Himmelfarten: Da du havde fuldbragt det guddommelige frelsesværk og da det jordiske igen var forbundet med det himmelske, blev du optaget i herlighed Kristus vor Gud. Ikke at du er skilt fra os, men forbliver forbundet med os og tilråber dine kære: Jeg er med jer - og ingen kan være mod jer. Den sjette søndag efter påske fejrer man det første økumeniske koncil i Nicaea, hvor de 318 hellige fædre fastslog den nicaenske trosbekendelse som ortodoksiens symbol - og forkastede Arius vranglære angående forholdet mellem Faderen og Sønnen. Se - udover murmaleriet fra Batschkovo klostrets refektorium, der retter fokus på netop Arius - også fortegningen til ikonen i Stroganov malerhåndbogen (kap. 1 s. 4) Højtæret er du vor Gud, thi du har anbragt vore fædre som stjerner på jorden. Og alle har du gennem dem ført frem til den sande tro. Du, som forbarmer dig over alle, ære være dig. (Dagens troparion). Pinse - Trinitatis Den næste store fest fejrer Himmelfartsdagens løfte om nedsendelsen af Helligånden. I vesten er denne side af pinsen ganske enerådene. I østen er der en lidt større vaklen. Der kaldes dagen ikke blot Pinsedagen, men også Treenighedsdagen (Trinitatis) - denne del af festen er i vesten henvist til søndagen efter pinse og bærer navnet Hellig Trefoldighedssøndag. Treenighedssøndagen har fået sit navn på grundlag af, at Treenigheden nu er i fuld funktion i den faldne verden - genløsningsværket er afsluttet, og himlens kræfter og energier er fra nu virksomme i verden. Derfor møder man også jævnligt to ikoner i kirken netop på Treenighedssøndagen/Pinsesøndag - nemlig Rublevs treenighedsikon og den normale Pinseikon med apostlene og ildtungerne. Udgydelsen af Helligånden over kirken og verden. Det er i denne sammenhæng vi møder Anna Maria Aagaards geniale formulering om Treenighed og Helligånd: Treenigheden kommer vi baglæns ind i 8. 8 Anna Maria Aagaard: Tema og Tolkninger (Forlaget Aros 1976). Side 53: Baglæns ind i Triniteten.

20 20 Morten Møbjerg: Manuskript til Vi begynder med Helligånden, der gør Kristi gerning levende og nærværende i vort liv og ledes derigennem så langt ind i forståelsen af treenighedens mysterium, som det er mennesket beskåret at nå. I den lange tid mellem pinse og kirkeårets slutning tæller man søndage efter Pinse og adskiller sig ikke stort fra den vestlige kirke, der tæller søndag efter Hellig Trefoldighedsfest/Trinitatis. To store fester fejres i denne periode: Forklarelsen på Bjerget og Marias hensoven - henholdsvis den 6. og den 15. August, men de to fester hører ikke til de fester, der grupperer sig om Påsken, men til de faste festers kreds. Med Marias hensoven er vi nået til ende med kirkeåret, der nu begynder forfra i september med Guds Moders fødsel den 8. September.

Vejledende liturgihåndbog

Vejledende liturgihåndbog Vejledende liturgihåndbog Indholdsfortegnelse Forord...2 Vejledende gudstjenesteliturgi...5 Menighedsbøn...8 Skriftemål...11 Dåb...14 Konfirmation...27 Nadver...30 Vielse...33 Kirkelig velsignelse af borgerligt

Læs mere

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel Kristus vor Frelser Jesu fødsel Jesus fremstilles i templet Vismændenes besøg Flugten til Ægypten Jesu barndom Dage med kamp og strid Dåben Fristelsen Virksomheden begynder Jesus underviser folket Sabbatshelligholdelse

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere

Wudasie Maryam. Etiopiske Mariasprisninger. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 1

Wudasie Maryam. Etiopiske Mariasprisninger. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 1 Wudasie Maryam Etiopiske Mariasprisninger 2009 3 Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 1 Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 2 Indhold Mandag...

Læs mere

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne 1. OG 1. 2. KVARTAL 2007 2012 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 1. kvartal Forfatter Glimt af vores Gud Jo Ann Davidson 2. kvartal Forfatter At evangelisere og at vidne Joe A. Webb SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN,

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Jesus af Nazarets ord

Jesus af Nazarets ord Jesus af Nazarets ord 1 Jesu Ord Oversat af Robert Lee Cantelon Oversat til dansk af Leon Have Thomsen 1999 2 Forord Denne bog er en færdiggørelse af en samtale, der fandt sted i midten af firserne på

Læs mere

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt BIBEL STUDIUM Nådens klædning 2 Bibelske billeder af klædedragt 1. 2. KVARTAL 2007 2011 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN Emne Forfatter Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt Generalkonferensens

Læs mere

ASSISI-NYT APRIL 2005

ASSISI-NYT APRIL 2005 ASSISI-NYT APRIL 2005 Pave Johannes Paul II Kæreste Assisi-venner. Efter 3 uger med daglig sol og lunt vejr er Assisi nu præget af forårets mange glade budbringere. Det saftigt grønne græs er prydet af

Læs mere

E. G. White DEN STORE STRID

E. G. White DEN STORE STRID E. G. White DEN STORE STRID 1 Oversat fra The Great Controversy ISBN 87-990923-0-1 Kristen Informationstjeneste Solberg, 3522 Bjoneroa, Norge www. Endtime.net Kontaktperson i Danmark: Frode Andersen Ørslevklostervej

Læs mere

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 25 februar 2014

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 25 februar 2014 Sanctus et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke Nr. 25 februar 2014 liberal katolsk kirke i Danmark Maria Magdalene Kirke, Nordsjælland Ansvarshavende præst og menighedsrådsformand: Birgit Adelsteen

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse.

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Indledning Hvorfor overhovedet lave et bibelstudie om Israel? Se på Israel,

Læs mere

tid Katekese i vor Catechesi Tradend ae Apostolsk skrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, præsterne og alle troende i den katolske kirke

tid Katekese i vor Catechesi Tradend ae Apostolsk skrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, præsterne og alle troende i den katolske kirke Katekese i vor tid Catechesi Tradend ae Apostolsk skrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, præsterne og alle troende i den katolske kirke Udgivet af Ansgarstiftelsen i kommission hos Niels

Læs mere

Haderslev Frimenighed Ritualbog

Haderslev Frimenighed Ritualbog Haderslev Frimenighed Ritualbog Vejledende gudstjenesteliturgi Skriftemål og afløsning Dåb Konfirmation Begravelse Salvning Den nikænske trosbekendelse Indsættelser Tjekliste for gudstjenesteledere Tjekliste

Læs mere

Martin Luthers lille Katekismus

Martin Luthers lille Katekismus Martin Luthers lille Katekismus Forord Ordet katekismus stammer fra det græske ord, katekhismos og betyder undervisning. Undervisning i kristendom har altid været en hjørnesten i kirken. Udviklingen de

Læs mere

GLADE JUL. bud om ham, som i. hvad for Gud er kønt, Det er. Glade jul, dengang Herren i. han har Himmerigs dør oplukt, himmelsk fred.

GLADE JUL. bud om ham, som i. hvad for Gud er kønt, Det er. Glade jul, dengang Herren i. han har Himmerigs dør oplukt, himmelsk fred. GLADE JUL Glade jul, dejlige jul! Engle dale ned i skjul; hid de flyve med paradisgrønt, hvor de se, hvad for Gud er kønt, lønlig iblandt os de gå. Julefryd, evige fryd, hellig Det er sang med himmelsk

Læs mere

Sognebladet. Kære menighed! for Skt. Peters Kirke, Herning. September November 2011

Sognebladet. Kære menighed! for Skt. Peters Kirke, Herning. September November 2011 Sognebladet for Skt. Peters Kirke, Herning September November 2011 Kære menighed! Nu er adventstiden kommet, den tid som ikke bare giver os en mulighed for at forberede os til vor Herres Fødselsdag, men

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Vidnesbyrd for menigheden bind 7

Vidnesbyrd for menigheden bind 7 Vidnesbyrd for menigheden bind 7 Ellen G. White Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the

Læs mere

Bibelcamping Time 1. Kom - vi spiller fodbold. Forkyndelsen og aktualisering 4-9-årige. Konkret tekstgennemgang. Vanskelige ord. Emne. Tekst.

Bibelcamping Time 1. Kom - vi spiller fodbold. Forkyndelsen og aktualisering 4-9-årige. Konkret tekstgennemgang. Vanskelige ord. Emne. Tekst. Bibelcamping Time 1 Kom - vi spiller fodbold en del af et hold er to ting, de skal gøre: De skal vende om til Gud og tage imod hans frelse (omvendelsen) og de skal blive døbt. Peters prædiken bevirker,

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

STUDIUM BIBEL. Bibelstudium ISSN 1398-2826. Jesus græd Bibelen og menneskets følelser JANUAR FEBRUAR MARTS. Næste STUDIUM BIBEL

STUDIUM BIBEL. Bibelstudium ISSN 1398-2826. Jesus græd Bibelen og menneskets følelser JANUAR FEBRUAR MARTS. Næste STUDIUM BIBEL BIBEL B S STUDIUM Bibelstudium 1. kvartal 2011 JANUAR FEBRUAR MARTS bibelstudium.dk Nådens klæ dning Klædedragtens historie i Bibel ens lys 2 Dansk Bogforlag TLF.: 4558 7758 www.danskbogforlag.dk 2. kvartal

Læs mere

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen Kære Bibeltimeholder Du sidder nu med ledermaterialet Saint and sinners mennesker, der mødte Jesus. Du skal som leder i gang med en meget vigtig opgave. Du skal nemlig til at forberede en eller flere bibeltimer.

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Profeter og konger. Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc.

Profeter og konger. Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Profeter og konger Ellen G. White Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger free

Læs mere

mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4

mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4 A mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4 I kan sjælen, begår alle det må. er Evangeliet, opdage, gjorde, en syntes, det må Det inspirerende budskab AF ÆLDSTE BOYD K. PACKER af de Tolv Apostles Råd DEM STJERNE

Læs mere

A Divine Revelation of Hell Danish

A Divine Revelation of Hell Danish A Divine Revelation of Hell Danish by Mary K. Baxter En guddommelig åbenbaring om helvedet af Mary Kathryn Baxter Forord Introduktion Til Kathryn fra Jesus Om forfatteren 1. Ind i helvede 2. Det venstre

Læs mere

Det Ny Babylons to love!

Det Ny Babylons to love! 1 4004 dyrets-mærkeny Det Ny Babylons to love! Før du læser denne bog eller endnu bedre, før du med din Bibel i hånden begynder at undersøge om det jeg her skriver om er i overensstemmelse med det der

Læs mere