BECH-BRUUN. Generalforsamlingen var indkaldt. med følgende dagsorden: 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BECH-BRUUN. Generalforsamlingen var indkaldt. med følgende dagsorden: 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år."

Transkript

1 År 2014, torsdag den 27, marts kl. ] 5.30, afholdtes ordinær generalforsamling i COWI Holding A/S på Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, 2800 Kongens Lyngby. Generalforsamlingen var indkaldt. med følgende dagsorden: 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af den af ledelsen aflagte og reviderede årsrapport. Godkendelse ai årsrapporten samt beslutning om decharge for direktion og bestyrelse. 3. Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Godkendelse af honorar tii bestyrelsen for indeværende år. 5. Valg af bestyrelsens formand og næstformand. 6. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen. 7. Valg af statsautoriseret revisor for tiden indtil næste generalforsamling. 8. Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier. 9. Bemyndigelse tii bestyrelsen til udlodning af ekstraordinært udbytte. 10. Behandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærer. ] Oa. Godkendelse af vederlagspo~it~k for bestyrelse tig direktion lob. Konvertering af nominelt kr C-aktier til B-aktier l Oc. Aflæggelse af årsrapport på engelsk lod Bemyndigelse til dirigenten 11. Eventuelt

2 Bestyrelsens formand, Steen Riisgaard, bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede de Øvrige medlemmer af selskabets bestyrelse og direktion. Steen Riisgaard gav herefter ordet til advokat Niels Kornerup, som bestyrelsen i overensstemmelse med pkt i selskabets vedtægter havde valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede med forsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Dirigenten oplyste dernæst, at der ud af en udestående aktiekapital på kr {efter fradrag af egne aktier) var repræsenteret kr , svarende til 84,9 procent, samt at der (efter fradrag af egne aktier) var repræsenteret stemmer på generalforsamlingen. Dirigenten gennemgik dagsordenen for generalforsamlingen. Punkt 1-3: Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Fremlæggelse af den af ledelsen aflagte og reviderede årsrapport. Godkendelse af årsrapporten samt beslutning om decharge for direktion og bestyrelse. Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller d~ekning af underskud ihenhold til den godkendte årerapport. Dagsordenspunkterne 1-3 blev behandlet under et. Dirigenten gav ordet til bestyrelsens formand Steen Riisgaard. Steen R.iisgaard aflagde bestyrelsens beretning for 2013 og gennemgik årerapporten. Steen Riisgaard konstaterede indledningsvist, at det var hans første generalforsamling som formand for COWI Holdings ("COWI") bestyrelse, og at det var med stor glæde, at han kunne fremlægge et resultat, som viste den bedste indtjening i COWIs historie. Steen Riisgaard oplyste, at det havde bidraget til det flotte resultat, at COWI havde oplevet vækst i Skandinavien og Nordamerika, og fortsat havde arbejdet med omkostningsreduktioner. Steen Riisgaard oplyste dernæst, at COWI i løbet af 2013 havde arbejdet videre med at realisere målsætningerne i PowerHouse 2015, og at COWIs konkurrenceevne var forbedret ved at effektivisere og standardisere forretningsprocesser, ved den fortsatte implementering af "Cockpit" og ved uddannelse af projektledere og Øget anvendelse af "Distributed Work".

3 Steen Riisgaard konstaterede, at COWI havde haft en flot stigning i både omsætning, egenproduktion og indtjening i 2013, og at flere af COWIs enheder havde leveret deres bedste resultat nogensinde. Steen Riisgaard konstaterede endvidere, at konkurrencesituationen på såvel de skandinaviske hjemmemarkeder som internationalt var hård, hvorfor det var vigtigt at fortsætte med at strømline COWIs organisation og sikre lavere omkostninger. Resultatet for 2013 målt på EBIT var på kr., hvilket var kr. højere end i Steen Riisgaard gennemgik herefter årsrapporten som følger: ~ COW1-koncernen realiserede i 2013 en nettoomsætning på kr., hvilket var en fremgang på 3 procent i forhold til Egenproduktionen var steget med 4 procent. COWIs basale indtjeningsevne, EBITDA {resultat af primær drift før afskrivninger) var steget med kr., og udgjorde kr. i 2013 mod minus kr. året før. COWIs andel af årets resultat var kr. COWIs egenkapital ultimo 2013 udgjorde kr. og var steget med kr. i forhold til ultimo Egenkapitalen var Øget med årets resultat på kr., men reduceret med kr. som følge af valutakursregulering vedrørende udenlandske datterselskaber samt udbytte på kr. Koncernens samlede aktiver var på niveau med sidste år og udjorde kr. pr. 31. december Egenkapitalandelen eller soliditetsgraden (egenkapital i forhold til samlede aktiver) var steget fra 25 procent i 2012 til 27 procent ved udgangen af Pengestrøm fra driftsaktiviteten udgjorde kr., hvilket var kr. højere end i Årets nettoinvesteringer udgjorde kr. og vedrørte primært investering i Financial Focus projektet samt investering i materielle anlægsaktiver og datterselskaber. PengestrØm fra driften fratrukket nettoinvesteringer gav COWIs frie cash flow, der var positivt med kr. i 2013.

4 BECH-BF~UUN COWL-koncernen beskæftigede ved udgangen af medarbejdere, hvilket var en nettostigning på 13 i medarbejderstyrken sammenholdt med fastansatte ved udgangen af Det gennemsnitlige antal ansatte i 2013 var Afkastet af investeret kapital udgjorde 27 procent i 2013, og var således over COWIs strategiske målsætning om et aflcast af den investerede kapital påminimum 20 procent. COWI-aktiens indre værdi var steget fra 274,5 i 2012 til 295,5 i Aktiens indre værdi er grundlaget for handel med aktierne og udbudsprisen på medarbejderaktier i Steen Riisgaard oplyste, at bestyrelsen stillede forslag om, at der udbetales et udbytte på 5 procent af aktiekapitalen, og at resten af overskuddet overføres til næste år. Steen Riisgaard oplyste dernæst, at bestyrelsen havde vedtaget bonusmål for direktionens short term bonus i 2014 i overensstemmelse med den af generalforsamlingen vedtagne vederlagspolitik. De fastsatte short-term parametre udløste i 2013 en bonus til direktionen på 3,7 månedslønninger. Der blev samlet set i koncernen hensat kr. i bonus for 2013, hvilket var inklusiv bonus i COWL Nordamerika, hvis lønpakker dog er sammensat med en højere bonusandel end for den øvrige del af COWIs organisation. Steen Riisgaard fortalte, at bestyrelsen lægger vægt på, at aktionærerne får indblik i koncernens udvikling og drift blev COWIs aktionærer løbende holdt informeret via et nyhedsbrev, der udsendes på mail samt via 'Investor relations' på C4WIs internationale hjemmeside 'cowi.com'. Bestyrelsen reviderede i 2013 COWIs efterlevelse af anbefalingerne til god selskabsledelse i forlængelse af, at Komiteen for God Selskabsledelse imaj sidste år justerede og simplificerede anbefalingerne. Steen Riisgaard oplyste, at COWIs efterlevelse af anbefalingerne kan læses på COWIs hjemmeside. Steen Riisgaard fortalte herefter, at COWI har en overordnet målsætning om, at sammensætningen af ledelsen skal afspejle diversiteten i forretningen. I forlængelse af den lov om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn, der trådte i kraft sidste år, havde bestyrelsen vedtaget det måltal, at mindst to ud af seks bestyrelsesmedlemmer i COWI skal være kvinder inden fire år var et af de seks bestyrelsesmedlemmer en kvinde. På denne generalforsamling var endnu en kvinde opstillet til COWIs bestyrelse og som følge af medarbejdervalget indtrådte yderligere en kvinde i bestyrelsen.

5 Steen Riisgaard oplyste, at COWI endvidere for at øge andelen af kvinder på ledelsesniveau havde igangsat en række aktiviteter. COWI deltager blandt andet i Københavns Mangfoldighedscharter og et eksternt mentor-netværk i samarbejde med andre store, danske virksomheder. Steen Riisgaard understregede, at diversitet for COWIs bestyrelse ikke alene handler om den kønsmæssige dimension, men i høj grad også om repræsentation af forskellige nationaliteter, hvorfor det også var med stor tilfredshed, at COWI efter dagens generalforsamling ville have to nordmænd og en svensker med i bestyrelsen. Afslutningsvist konkluderede Steen Riisgaard, at 2013 havde vaeret et år, hvor COWL for alvor havde mærket den positive effekt af de søsatte, strategiske initiativer, der havde tii formål at ruste COWI til fremtiden. Steen Riisgaard takkede medarbejdere og direktion for deres store indsats i Herefter gav Steen Riisgaard ordet til koncernchef Lars-Peter SØbye. Koncernchef Lars-Peter SØbye redegjorde for det forgangne år og forventningerne til fremtiden. Indledningsvist konstaterede Lars-Peter Søbye, at 2013 var et skelsættende år for COWI, hvor COWI med en markant stigning i virksomhedens indtjening opnåede det bedste resultat i CO- VVIs historie. Lars-Peter Søbye fortalte, at der generelt havde været en solid vækst i Skandinavien og Nordamerika, og at nye vigtige skridt ud i fremtidens marked var blevet taget. Lars-Peter SØbye fortalte endvidere, at forretningen var blevet strømlinet, så den er mere konkurrencedygtig, og at COWL havde vist at kunne lægge en strategi og implementere den. Lars-Peter Søbye oplyste, at COWI er godt på vej mod realisering af målene i PowerHouse 2015, men at der stadig er hårdt arbejde, der skal gøres. Lars-Peter Søbye oplyste endvidere, at COWI i 2013 for alvor havde mærket en begyndende effekt af de mange strategiske tiltag. Lars-Peter Søbye konstaterede, at COWI var kommet langt i det sidste år og at fokus i 2013 især havde været på at: - effektivisere processerne i virksomheden - styrke COWIs kompetencer - og styrke grundlaget for fremtidig vækst. Lars-Peter Søbye fortalte, at der på verdensmarkedet for rådgivningsydelser igen er stigende efterspørgsel, men at det samtidig kan konstateres, at konkurrencen er blevet hårdere.

6 Branchen udnytter i stigende grad globaliseringen, og ydelser bliver produceret til meget konkurrencedygtige priser i Asien og Østeuropa. Samtidig forventer kunderne mere for pengene og vil kun arbejde med de mest kompetente firmaer. Lars-Peter Søbye oplyste, at indsatsen for at styrke konkurrenceevnen var et centralt element i COWIs strategi. Lars-Peter SØbye oplyste endvidere, at COWI i strategien især havde arbejdet med tre elementer: 1. Effektivisering af forretningsprocesser. Lars-Peter Søbye fortalte, at COWI i 2013 opgraderede sin Business Process Management Board, der skal identificere de mest værdiskabende processer i COWI og sikre, at de implementeres. Lars-Peter Søbye fortalte endvidere, at COWI havde samlet sine support funktioner i en global organisation og dermed påbegyndt den centralisering og standardisering af processer, der skal sikre, at COWI gør tingene på den samme måde. Lars-Peter Søbye oplyste, at arbejdet med at effektivisere forretningsprocesser aldrig vil stoppe, hvorfor 'continous improvement' vil vaere en naturlig del af COWIs virksomhedskultur fremadrettet. Lars-Peter SØbye oplyste dernæst, at COWI i 2013 fortsatte arbejdet med at implementere Cockpit, der giver projektlederne overblikket over deres projekter. Cockpit blev implementeret i Qatar og Danmark i 2012, i Norge i 2013 og vil om få måneder blive implementeret i Sverige. Lars-Peter SØbye fortalte, at COWI i de kommende år fortsætter implementeringen ilande som Indien, England og USA. Lars-Peter Søbye konstaterede, at COWIs projektorganisation om få år vil vaere global, og at Cockpit og det tilhørende Financial Focus mind-set allerede i dag har medvirket til, at en stadig større del af COWIs ydelser leveres på konkurrencedygtige vilkår fra COWIs 'Distributed Work' centre i Indien og Litauen. Lars-Peter Søbye fortalte, at COWI i 2013 udvidede antallet af medarbejdere i de to lande med i alt 60 procent, og forventer, at den udvikling vil fortsætte med uformindsket styrkeide kommende år. Lars-Peter Søbye fortalte endvidere, at det især er inden for byggeri og infrastruktur, at COWIs ansatte i Indien og Litauen er meget aktive, men at COWI i 2013 havde udvidet sine 'Distributed Work' centre til også at levere ydelser inden for industri og miljø.

7 CO BECH-BRUUN Lars-Peter Søbye konstaterede, at den fokuserede indsats for at forbedre konkurrenceevnen havde medført, at COWI måtte sige farvel til en del kolleger især i Danmark, hvorfor 2013 også havde været et hårdt år. Lars-Peter Søbye fortalte, at han var bevidst om de store personlige omkostninger, som strategien har haft for de berørte kolleger, og at det ikke var nemt, men desværre nødvendigt. Lars-Peter Søbye fortalte samtidig, at COWI gik ud af 2013 med flere medarbejdere end i starten af 2013, og at styrket konkurrenceevne betyder flere projekter, hvorfor 'Distributed Work' centre på den måde bliver en medvirkende årsag til at skaffe flere arbejdspladser i traditionelle kernemarkeder. Afslutningsvist for dette punkt konstaterede Lars-Peter Søbye, at standardiserede processer og 'Distributed Work' centre er kernen i COWIs bestræbelser på at blive blandt de mest konkurrencedygtige på markedet. COWL er kommet langt, men arbejdet vil fortsætte med uformindsket styrkeide kommende år. Det andet vigtige element i strategien, som COWI havde arbejdet med var: 2. Medarbejderne. Det er medarbejdernes viden, kunderne vil ha' Lars-Peter Søbye oplyste, at COWL passer godt på sine ressourcer, hvorfor de målrettede investeringer imedarbejderne og kompetencer fortsatte i Lars-Peter Søbye oplyste endvidere, at mani 2013 udvidede projektlederuddannelsen "PM Academy", og at mere end 230 medarbejdere havde taget uddannelsen. Lars-Peter Søbye fortalte, at målinger viser, at projektlederne ikke bare bliver dygtigere af at deltage i selve kurset, men at læringskurven også stiger efter de er kommet tilbage til deres projekter i dagligdagen. Lars-Peter SØbye erklærede, at arbejdet med at uddanne projektledere fortsætter i de kommende år, hvorved flere af COWIs projektledere får bedre redskaber til at betjene kunderne og øge indtjeningen på projekterne i fremtiden. Afslutningsvist for dette punkt konstaterede Lars-Peter Søbye, at COWIs dygtige medarbejdere og styrkede kompetencer har gjort W I mere attraktiv i markedet, hvorfor vækst og øget indtjening i de kommende år er forventet. Det tredje vigtige element, som Lars-Peter SØbye fremhævede fra strategien, var: 3. Investering i at understøe den fremtidige vækst. Lars-Peter SØbye oplyste, at COWIs investeringer havde fokuseret på to vigtige elementer. Som det første fremhævede Lars-Peter SØbye fokus på at udbygge COWIs position inden for specialistområderne.

8 Lars-Peter SØbye fortalte, at COWI i fremtiden skal arbejde målrettet på at øge markedsandele og cementere sin førende position i Skandinavien. COWI skal også udbygge sin globale førerposition inden for specialistområder som f.eks. broer, tunneller, vandbygning, kortlægning og lufthavne. Lars-Peter Søbye fortalte endvidere, at COWI vil investere i de fire "high growth" områder, hvor særlig høj vækst er forventet. De fire områder er: infrastruktur, vand, sundhed og energi. COWIs investeringer i 2013 afspejlede fokus i PowerHouse Lars-Peter Søbye oplyste, at COWI med opkøbet af svenske Vattenfalls ingeniørafdeling i Danmark placerede sig blandt de førende rådgivere i Skandinavien inden for bæredygtig produktion af varme og elektricitet. Lars-Peter Søbye oplyste endvidere, at overtagelsen af norske Aquateam styrkede COWIs solide markedsposition inden for vandområdet, og at CO WI med købet af norske Skansen er Nordens førende inden for brandsikring af bygninger. Lars-Peter Søbye oplyste i tillæg hertil, at COWI med købet af amerikanske Jeruiy Engineering Corporation cementerede sine planer om betydelig vækst i Nordamerika. Lars-Peter SØbye fremhævede, at med opkøbene og COWIs opgraderede kompetencer står COWI endnu stærkere inden for de vigtigste kerneområder. Lars-Peter Søbye fortalte, at COWI i fremtiden vil bruge sin lederposition og erfaringer fra Skandinavien og Nordamerika til at byde på projekter overalt i verden uden behov for at opbygge dyre organisationer i de lande, COWI opererer i. Lars-Peter Søbye fortalte derefter, at COWI for at understøe udviklingen, introducerede 'International Business Lines' ("IBL"), som skulle videreføre de internationale specialistydelser og styrke COWIs afsaet for fortsat vækst også i nye sektorer. Sammen med COV1/Is tre stærke regioner vil IBL'erne blive drivkraften i COWIs internationale ekspansion. Lars-Peter Søbye konkluderede, at COWI var kommet langt med dette arbejde, men at der stadig er et stykke vej til, at COWI opfylder sin ambition. Lars-Peter Søbye konkluderede endvidere, at COWI fortsat arbejder med at implementere strategien, der skal gøre COWI til et ~'owerhouse i rådgivningsbranchen med udgangen af 2015, og at COWI i stadig stigende grad ser effekten af de strategiske initiativer ved at flere og større projekter bliver vundet, hvilket havde givet fremgang på COWIs kernemarkeder i Lars-Peter Søbye oplyste i den forbindelse, at COWIs internationale forretningsområde for broer, tunneller og vandbygning ("BTM") havde leveret endnu et rekordår. BTM's succes kunne

9 BECH-BF~UUN blandt andet ses i COWIs forretning i Nordamerika, som havde leveret et flot resultat i Lars-Peter Søbye oplyste endvidere, at BTM sidste år vandt fire ud af seks broprojekter. Med en vellykket integration a~ Jenny Engineering og COWIs nye organisatoriske struktur i COWI Nordamerika var det Lars-Peter SØbyes vurdering, at COW1 er godt rustet til fremtiden. Lars-Peter Søbye oplyste, at COWI Danmark havde gjort det flot og kom ud af 2013 med et af de bedste resultater nogensinde. Lars-Peter Søbye oplyste endvidere, COWI Sverige havde gjort det bedre i 2013 end i 2012, men det kan gøres endnu bedre. Det var især industri og infrastruktur, der havde performei flot, mens byggeri og miljø havde haft et hårdt år. Lars-Peter Søbye oplyste, at han har store forventninger til, at Sverige kommer helt op i gear i 2014, og at den nye regionsdirektør vil sætte sit præg på en forretning med store muligheder. Lars-Peter Søbye oplyste, at COWI Norge ikke havde leveret på samme niveau som sidste år. Det norske marked vokser, men det er også under forandring, hvorfor COWI skal forandre sig hurtigere for at følge med og udnytte et af de bedste kernemarkeder for virksomheden. Lars-Peter Søbye oplyste dernæst, at COWIs enhed CMC {Kina, Mellemøsten og Central- og Østeuropa) stadig har udfordringer. CMC fik et betydeligt underskud i 2013, der dog kun var på en tredjedel af underskuddet i Alt i alt en væsentlig forbedring, men ikke tilfredsstillende. COWL har i 2013 arbejdet med at afvikle de kontorer og selskaber i Østeuropa og Mellemøsten, hvor markedsvilkårene og forretningsbetingelserne bliver stadi~~t vanskeligere. I Kina fortsættes arbejdet med at skabe et langsigtet forretningsgrundlag. Lars-Peter Søbye fortalte endvidere, at disse markedsområder i fremtiden vil byde på store, enkeltstående projekter af begrænset varighed sammen med større konsortier eller entreprenører for på den måde at udnytte COWIs styrker og samtidig begrænse den økonomiske risiko. Kontorerne i CMC skal understøtte den internationale udvikling; i de tre regioner og BTM. Lars-Peter SØbye fortalte, at COWL som bekendt sidste år hensatte et stort millionbeløb til at afdække risikoen for et eventuelt tab på lufthavnsprojektet ioman. Lars-Peter SØbye oplyste, at der endnu ikke er a#klaring herom, men at COWI er i dialog; med kunden, og at COWL, sammen med kunden, havde lagt en plan for forhandlingerne, der strækker sig frem til sommeren Lars-Peter SØbye fortalte endvidere, at der ikke er rejst krav mod COWI, men at det ikke kan udelukkes, at kunden fremsætter et krav i løbet af forhandlingerne. Lars-Peter Søbye oplyste, at COWI i 2013 havde vundet en række spektakulære projekter med udgangspunkt i 360-graders filosofien. Lars-Peter Søbye gennemgik et udpluk af disse projekter, herunder de to skråstagsbroer på den nye motorvej rundt om Sankt Petersborg i Rusland, StorstrØmsbroen idanmark, hoved- ob ii~-

10 slutningsbroerne til Saint Croix Bridge i Minnesota i USA, tunnel-strækninger og undergrundsstationer ihovedstaden Doha i Qatar samt New York City Tunnel no. 3. Lars-Peter SØbye oplyste endvidere, at COWI i Sverige vandt en række opgaver på projekteringen af LNG terminalerne, og at COWI i Danmark fik opgaven som totalrådgiver på et nyt biomassefyret kraftvarmevaerk iaarhus. På infrastrukturområdet fik COWI et gennembrud i 2013, da COWI skal stå for elektrificeringen af jernbanenettet. COWI skal også være bygherrerådgiver på et nyt dobbeltspor på jernbanen mellem Sandnes og Stavanger i Norge, ligesom COWI vandt to rammeaftaler med det norske Jernbaneverket om revision af rullende materiel og sikkerhedsstyring. Lars-Peter Søbye kunne endvidere fortælle, at C4WI i 2013 vandt en stribe nye havneanlaeg samt at COWI også vandt store projekter inden for projektering af fabrikker til fremstilling af papir i Rusland, Chile og Tyrkiet. Lars-Peter Søbye fortalte derefter, at C~WI I Danmark er totalrådgiver for om- og udbygningen af Aabenraa sygehus, mens COWI i Norge vandt den "The Nordic built challenge" med projektet Urban Mountain, som bliver Norges højeste bygning. Lars-Peter Søbye oplyste, at COWI også var gået markant frem på Universums lister over Skandinaviens mest attraktive arbejdspladser for ingeniører og naturvidenskabsfolk. COWI Sverige har haft størst fremgang, men Danmark ligger højst på deres lokale liste, hvor COWI kun er overgået af Novo Nordisk. Lars-Peter SØbye oplyste endvidere, at COWI styrkede sin position på Engineering News Records prestigefyldte lister over verdens bedste rådgivere, hvor COWI i 2013 var blandt top tre inden for broer, vandbygning og solid waste. Lars-Peter SØbye oplyste, at COWI alt i alt har leveret et tilfredsstillende resultat i 2013 og takkede alle medarbejdere for deres hårde arbejde og indsats det sidste år. Lars-Peter SØbye bemærkede dog, at "Continous improvement" er kommet for at blive, da der stadig er et stykke til de må1, der blev sat i PowerHouse 20l 5. Lars-Peter SØbye fremhævede vigtigheden af, at indtjeningen generer cash, så COWI kan investere inye virksomheder og kompetencer. Det koster mange penge at byde på de største og mest attraktive projekter, og derfor er økonomisk robusthed afgørende. Afslutningsvist oplyste Lars-Peter SØbye, at 2014 skal fokusere på fortsat implementeringen af strategien, og på at gøre jagten på konkurrencekraft til kernen i COWIs virksomhedskultur. I forlængelse heraf oplyste Lars-Peter SØbye, at fokus særligt vil være på tre vi~~tige elementer:

11 stort BECH-BRUUN 1. At gøre tingene helt rigtig første gang. 2. At blive endnu bedre til bruge det, COWI allerede har investeret i og sikre, at potentialet udnyttes i hele koncernen. 3. At tænke og handle endnu mere som et stort internationalt hold, der driver en stor fælles forretning Lars-Peter SØbye konstaterede, at markedet er globalt samt at fremtiden vil byde på større og et mere komplicerede projekter. Kun hvis COWI arbejder som hold, kan COWI vinde i fremtidens marked. Efter endt redegørelse for det forgangne år og forventningerne til fremtiden gav Lars-Peter SØbye ordet til dirigenten. Dirigenten takkede formanden og koncernchefen for beretningen og oplyste, at årsberetningen forelå underskrevet af bestyrelse, direktion og med revisionspåtegning uden forbehold, en såkaldt blank påtegning. Dirigenten oplyste at årets resultat viste et overskud på Dirigenten oplyste endvidere, at bestyrelsen har foreslået, at der udbetaltes udbytte på kr , svarende til kr. 5,00 pr. aktie å nominelt kr. 100, og at resten overføres til næste år. Dirigenten åbnede for debat og gav ordet til første taler, Jesper Kjølholt. Jesper KjØlholt introducerede sig som b-aktionær og medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i COtalfonden. Jesper Kjølholt opfordrede sine kolleger til at tage ordet, hvis de måtte have synspunkter til beretningen, forslag eller andet på generalforsamling. Jesper Kjølholt oplyste, at mani COWIfonden evaluerer og drøfter, hvad der bliver sagt på generalforsamlingen, og Jesper Kjølholt forestillede sig, at man gør det samme i COWI Holdings direktion og bestyrelse. Dirigenten gav ordet til næste taler, Lars Skov Andersen. Lars Skov Andersen efterlyste ordet "innovation" i lars-peter SØbyes beretning. Lars Skov Andersen medgav, at det var svært organisatorisk at få innovation i en ramme, men at Lars Skov Andersen savnede det i beretningen. Dirigenten gav ordet til Steen Riisgaard for besvarelsen af den første kommentar.

12 Steen Riisgaard oplyste, at han var enig i, at gode input er værdifulde. Steen Riisgaard oplyste endvidere, at input fra aktionærkredsen isærdeleshed i COWI Holding, hvor alle aktionærer er medarbejdere, er meget relevante. Steen Riisgaard gav ordet til Lars-Peter Søbye for besvarelse af det andet spørgsmål. Lars-Peter SØbye takkede Lars Skov Andersen for spørgsmålet. Lars-Peter SØbye erklærede sig enig i, at innovation er meget vigtig for COWL. Lars-Peter SØbye oplyste, at han forsøgte at inkludere innovation i sin beretning gennem beskrivelsen af COWIs store projekter. Derudover oplyste Lars-Peter Søbye, at COWIs iopl~delse netop havde været samlet i Sverige blandt andet for at diskutere innovation. Da ingen andre Ønskede ordet, konstaterede dirigenten med generalforsamlingens tilslutning, at beretningen var taget til efterretning, at årsrapporten var godkendt, at der var meddelt decharge for bestyrelse og direktion, og at forslaget om overskudsdisponering var godkendt. Punkt 4: Godkendelse af honorar til bestyrelsen for indeværende år Dirigenten oplyste, at bestyrelsen stillede forslag om, at bestyrelsens medlemmer i 2014 honoreres med kr., at næstformanden honoreres med kr. og at bestyrelsens formand honoreres med kr. Dirigenten åbnede herefter for debat, Da ingen Ønskede ordet vedrørende dagsordenens pkt. 4, konstaterede dirigenten med generalforsamlingens tilslutning, at forslaget var godkendt. Punkt 5: Valg af bestyrelsens formand og næstformand Dirigenten oplyste, at COWIfonden stillede forslag om genvalg af Steen Riisgaard som formand. Dirigenten oplyste endvidere, at Michael Bindseil ikke genopstillede som næstformand. COWIfonden stillede derfor forslag om nyvalg af Kirsti Engebretsen Larsen som næstformand. Dirigenten henviste til side 71 i årsrapporten for 2013 for en beskrivelse af de to kandidaters ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder.

13 Dirigenten henviste endvidere til, at COWI har udarbejdet en kompetencebeskrivelse ihenhold til anbefalingerne for god selskabsledelse, som kan findes på COWIs hjemmeside. Da der ikke var andre kandidater til formand eller næstformand konstaterede dirigenten med generalforsamlingens tilslutning, at Steen Riisgaard var genvalgt som bestyrelsesformand, og at Kirsti Engebretsen Larssen var nyvalgt som næstformand. Punkt 6: Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen Dirigenten oplyste, at COWlfonden stillede forslag om genvalg af Thomas Plenborg og Hans Ole Voigt som bestyrelsesmedlemmer. Dirigenten henviste til side 71 i årsrapporten for 2013 for en beskrivelse af de to kandidaters ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder. Dirigenten oplyste, at JØrgen Bardenfleth ikke genopstillede. Dirigenten oplyste endvidere, at COWIfonden stillede forslag om nyvalg af Grete Fareuro og Lars Green Lauridsen som bestyrelsesmedlemmer. Dirigenten orienterede om, at begge kandidaters CV var vedlagt indkaldelsen og været tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside og på aktionærportalen, hvor man også har kunnet finde kandidaternes ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder. Da der ikke var andre kandidater til bestyrelsen, konstaterede dirigenten med generalforsamlingens tilslutning, at Thomas Plenborg, Hans Ole Voigt, Grete Fareuro og Lars Green Lauridsen var valgt som bestyrelsesmedlemmer. Dirigenten oplyste, at generalforsamlingen sidste år vedtog en aendring af den eksisterende frivillige ordning for medarbejderrepræsentation icowl. Ændringerne betød, at der til dette års medarbejdervalg blev valgt to kandidater fra COWL A/S, Danmark og en kandidat fra COWL AB, Sverige. Dirigenten orienterede om, at der ved det netop afholdte medarbejdervalg blev valgt følgende tre kandidater ind i bestyrelsen: Niels Fog (COWI A/S) ~ Sophus Hjort (COWI A/S) Caroline Magnusson (COWI AB) Dirigenten oplyste, at bestyrelsen herefter bestod af: Steen Riisgaard (formand) Kirsti Engebretsen Larssen (næstformand)

14 Thomas Plenborg Hans Ole Voigt Grete Fareuro Lars Green Lauridsen Niels Fog Sophus Hjort Caroline Magnusson Punkt 7: Valg ai statsautoriseret revisor for liden indtil næste generalforsamling Dirigenten oplyste, at der forelå forslag fra bestyrelsen om genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor. Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre forslag til revisor, og at PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab herefter med generalforsamlingens tilslutning var genvalgt som selskabets revisor indtil næste ordinaere generalforsamling. Punkt 8: Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier Dirigenten oplyste, at der forelå forslag fra bestyrelsen om, at bestyrelsen bemyndigedes til løbende at lade selskabet erhverve egne aktier, således at den samlede beholdning af aktier i selskabet ikke overstiger 10 procent af selskabets akt~ekap~ta~ (svarende t~~ nomine]t kr ), jf. selskabslovens , og således at købsprisen ikke afveg fra en pris baseret på selskabets indre værdi i henhold til den netop godkendte årsrapport. indre værdi og dermed aktieprisen var kr. 295,5 pr, aktie. Dirigenten kunne oplyse, at bemyndigelsen skulle gives indtil selskabets næste ordinære generalforsamling, og at den først og fremmest tænkes udnyttet i sammenhæng med medarbejderaktieprogrammet. Da ingen ønskede ordet konstaterede dirigenten med generalforsamlingens tilslutning, at den ønskede bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve egne aktier var vedtaget. Punkt 9: Bemyndigelse til bestyrelsen til udlodning af ekstraordinært udbytte Dirigenten oplyste, at punktet indgik som et standardpunkt på dagsordenen for den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen stillede forslag om, at der ikke meddeltes bemyndigelse til besiyrelsen til udlodning af ekstraordinært udbytte, da der ikke var planer herom i indeværende regnskabsår.

15 Da ingen ønskede ordet konstaterede dirigenten, at dagsordenpunktet var afsluttet. Punkt 10: Behandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærer l0ae Godkendelse af vederlagspolitik for bestyrelse og direktion Dirigenten oplyste, at bestyrelsen stillede forslag om en ny vederlagspolitik for bestyrelse og direktion. Vederlagspolitikken skulle erstatte den gældende vederlagspolitik, der blev vedtaget af generalforsamlingen i 20,12. Dirigenten gav ordet til Steen Riisgaard, der begrundede forslaget. Steen Riisgaard konstaterede indledningsvist, at generalforsamlingen tidligere havde godkendt COWI Holdings vederlagspolitik for bestyrelse og direktion, der var udviklet som led i bestræbelserne på at leve op til kravene om god selskabsledelse. Politikken beskriver hvilke principper, der ligger til grund for fastsættelsen af vederlaget for bestyrelse og direktion, samt hvilke elementer vederlaget er sammensat af. Steen Riisgaard oplyste, at det er et væsentligt grundprincip, at både niveauet for aflønning og sammensætningen af fast IØn, bonus og andre elementer er markedskonform, dvs. at det samlede vederlag ligger på niveau med tilsvarende internationale eller skandinaviske virksomheder. Steen Riisgaard oplyste endvidere, at målet er at opnå et belønningssystem, der ansporer ledelsen til at skabe størst mulig værdi for COWI og COWIs aktionærer, og samtidig er transparent, så aktionærerne kan se, hvilke elementer der indgår i aflønning samt hvilke målsætninger, direktionen belønnes efter. Steen Riisgaard fortalte, at det fremlagte forslag kun ændrer i elementerne i aflønningen af direktionen. Steen Riisgaard orienterede om, at det i forbindelse med benchmark af direktionens aflønning sidste år blev konstateret, at direktionens aflønning ikke er markedskonform, da der ved sammenligning med 50 procents fraktilen, kunne konstateres et "gap" i aflønningen af direktionen. Steen Riisgaard oplyste, at den reviderede vederlagspolitik har til formål at lukke en del af det ~,gap» Steen Riisgaard oplyste endvidere, at ændringen i direktionens aflønning består i, at direktionen årligt ved opfyldelse af fastsatte mål tildeles betingede aktier svarende til mellem nul og fire måneders løn for koncernchefen og mellem nul og tre måneders løn for de Øvrige direktionsmedlemmer. Den endelige tildeling vil finde sted efter tre år, hvor også yderligere må1 vil skulle

16 være opnået. Hvis de yderligere må1 ikke nås, vil der være mulighed for, at den foreløbige aktietildeling reduceres om fornødent til nul. De omtalte må1 defineres som KPI-ere, som bestyrelsen fastsætter. Steen Riisgaard forklarede endvidere. at bestyrelsen havde valgt at fastsætte målet for selve tildelingskriteriet for aktierne som et EBIT mål, som ligesom for det kortsigtede element, tildeles efter en lineær model, hvor en EBIT på turnover på S procent vil udløse tildeling af 100 procent aktier. Dette mål er valgt som en sigtepil mod PowerHouse 2015 målene og svarer til fire måneders løn for koncernchefen og tre måneders 1øn for de øvrige direktionsmedlemmer. En EBIT på turnover på under 80 procent heraf, dvs. 4 procent, udløser en deling på 0 procent. Steen Riisgaard oplyste, at målene for de efterfølgende tre år, hvor aktietildelingen er betinget, er fastsat som et må1 på ROIL, hvor en ROIC på 23 procent vil udløse, at aktierne frigøres 100 procent, mens en ROTC på under 13 procent ikke vil udløse frigivelse af aktierne. ROIC vil blive målt som et simpelt gennemsnit af aflcastet for hvert af de tre år i perioden. Dette mål er valgt for at sikre en kontinuerlig god forretningsdrift ihele perioden. Steen Riisgaard oplyste endvidere, at der som noget nyt lægges op til en cut-off for både de kort- og langsigtede elementer. Der vil således alene ske udbetaling og tildeling, hvis COWL-koncernen i både udbetalingsog tildelingsåret genererer en EBIT påminimum 2 procent. Steen Riisgaard oplyste, at disse ændringer vil bevirke at en del af det "gap" i direktionens aflønning, som kunne konstateres ved benchmarken, vil lukkes. Dirigenten oplyste, at såfremt forslaget blev vedtaget ville det medføre, at selskabets vedtægter skulle ændres. Den ændrede vederlagspolitik ville i så fald efterfølgende være at finde på selskabets hjemmeside. Da ingen Ønskede ordet konstaterede dirigenten med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen havde godkendt forslaget om ændret vederlagspolitik for bestyrelse og direktion og den deraf følgende ændring af selskabets vedtægter. lob. Konvertering af nominelt kr C-aktier til B-aktier Dirigenten oplyste, at bestyrelsen stillede forslag om at konvertere kr egne C-aktier til egne B-aktier. Dirigenten orienterede om, at konverteringen alene er administrativ begrundet og tjener det formål, at aktierne kan indgå i selskabets beholdning af B-aktier i forbindelse med aktieudbuddet Dirigenten oplyste, at såfremt forslaget blev vedtaget ville det medføre, at selskabets vedtægter skulle ændres. De ændrede vedtægter ville i så fald efterfølgende være at finde på selskabets hjemmeside.

17 Dirigenten oplyste herefter, at forslaget skulle tiltrædes af nnindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som den del af selskabskapitalen, der var repræsenteret på generalforsamlingen for at blive vedtaget. Da ingen ønskede ordet konstaterede dirigenten med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen havde godkendt forslaget om konvertering af nominelt kr C-aktier til B-aktier og den deraf følgende ændring a~ selskabets vedtægter. loc. Aflæggelse af årsxapport ~å engelsk Dirigenten oplyste, at bestyrelsen stillede forslag om at årsrapporten udarbejdes og aflægges på engelsk med virkning fra og med årsrapporten for Dirigenten orienterede generalforsamlingen om, at den danske regering i 2012 nedsatte et forum, der blandt andet forslog, at danske virksomheder skulle have mulighed for at aflægge årsrapport på engelsk alene. Fra og med 2013 blev det muligt alene at fremlægge årsrapporten på engelsk. Da COWI er en stor global virksomhed, var det bestyrelsens opfattelse, at det vil være naturligt at udarbejde og aflægge årsrapporten på engelsk. Dertil kommer, at det vil være en stor administrativ og økonomisk lettelse kun at skulle udarbejde årerapporten på et sprog. Dirigenten oplyste, at såfremt forslaget blev vedtaget ville det medføre, at selskabets vedtægter skulle ændres. De ændrede vedtaegter ville i så fald efterfølgende være at finde på selskabets hjemmeside. Da ingen Ønskede ordet konstaterede dirigenten med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen havde godkendt forslaget om, at årsrapporten udarbejdes vg aflægges på engelsk med virkning fra og med årerapporten for 2014 og den deraf følgende ændring af selskabets vedtægter. lod. Bemyndigelse til dirigenten Der fol e1å forslag om bemyndigelse til dirigenten til at anmelde det her vedtagne saml ændre i det vedtagne i det omfang, Erhvervsstyrelsen måtte anmode. Da ingen aktionærer Ønskede ordet, konstaterede dirigenten med generalforsamlingens tilslutning, at forslaget om bemyndigelse til dirigenten var vedtaget. Punkt 11: Eventuelt Da ingen aktionærer ønskede ordet nedlagde dirigenten sit hverv og gav ordel til Steen Riisgaard. Steen Rirsgaard oplyste, at dagsordenen var udtømt og takkede aktionærerne for, at de var mødt op og dirigenten for god mødeledelse.

18 Steen Riisgaard oplyste dernæst, at han i forbindelse med det kommende aktiesalg glædede sig til at byde COWIs amerikanske medarbejdere velkommen som aktionærer. Steen Riisgaard konstaterede, at den formelle del af generalforsamlingen var afsluttet, men at COWI fortsatte traditionen med at den formelle del af generalforsamlingen efterfølges af en uformel del, hvor forskellige oplægsholdere fortæller om markante projekter. Steen Riisgaard oplyste endvidere, at COW1 bagefter var vært for et lettere traktement. Steen Riisgaard gav ordet til Lars-Peter Søbye, der introducerede de to talere, der skulle holde indlæg om udvalgte COWI projekter. Som diri Nels Kornerup

År 2013, torsdag den 21. marts kl. 15.30, afholdtes ordinær generalforsamling i COWI Holding A/S på selskabets kontor.

År 2013, torsdag den 21. marts kl. 15.30, afholdtes ordinær generalforsamling i COWI Holding A/S på selskabets kontor. År 2013, torsdag den 21. marts kl. 15.30, afholdtes ordinær generalforsamling i COWI Holding A/S på selskabets kontor. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Ledelsens beretning om

Læs mere

1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse

1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse År 2014, den 17. december, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Ambu A/S i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Til stede var 181 personer med adgangskort, heraf 129 med

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

Den 26. marts 2014 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, på

Den 26. marts 2014 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, på H. Lundbeck A/S Den 26. marts 2014 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, på selskabets adresse, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand, Håkan Björklund,

Læs mere

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen.

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen. Side 1 af 6 Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos, Industrivej Vest 43, Vejen. Til stede var selskabets bestyrelse, direktion og revisor. Formanden, lic. scient. Jens Borum,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S København Marts 2015 Sagsnr. 038296-0035 sj/akt/mei Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S Den 19. marts 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon A/S (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet")

Læs mere

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen. KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES BERLIN IV A/S, CVR-NUMMER 29 14 98 60 Den 10. oktober 2014, klokken 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Berlin IV A/S hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk CVR-NR 62 67 02 15 År 2013, den 18. april kl. 15.00

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side Side 1 af 6 År 2009, den 16. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i NTR Holding på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42 Den 8. april 2014 NewCap Holding A/S Amaliegade 14, 2 1256 København K Tlf. +45 8816 3000 CVR nr. 13255342 www.newcap.dk Agenda og forløb af ordinær generalforsamling i NewCap Holding A/S Amaliegade 14,

Læs mere

Henrk Gürler, gav herefter ordet

Henrk Gürler, gav herefter ordet -l, rf, Henrk Gürler, gav herefter ordet stemmeise med pkt. 1 1.1 i Komerup, som bestyrelsen i overenshavde udpeget tildirigent. Dirigenten konstaterede med forsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen:

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen: Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Struer, 18-09-2003 Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s ordinære generalforsamling afholdes fredag, den 10. oktober 2003, kl. 16.30

Læs mere

REFERAT. SP Group A/S

REFERAT. SP Group A/S REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr. 15701315 Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

VEDTÆGTER. for COWI Holding A/S (CVR-nr. 32892973) ("Selskabet")

VEDTÆGTER. for COWI Holding A/S (CVR-nr. 32892973) (Selskabet) VEDTÆGTER for COWI Holding A/S (CVR-nr. 32892973) ("Selskabet") 2013 1. Navn 1.1 Selskabets navn er COWI Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at drive holding-virksomhed, herunder som øverste

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S cvr. nr. 34 01 84 13 Den 27. august 2009 kl. 16:00 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet på selskabets kontor, Mørupvej 16, 7400

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 09. maj 2014 klokken 10.00 i Bøgesalen på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2,. Fra ledelsen var den

Læs mere

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 25. februar 2015 Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank Afholdt ordinær

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Vedtægter Roskilde Bank A/S

Vedtægter Roskilde Bank A/S Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den

Læs mere

Vi har hermed fornøjelsen at invitere Dem til Coloplasts ordinære generalforsamling

Vi har hermed fornøjelsen at invitere Dem til Coloplasts ordinære generalforsamling Til aktionærerne i Coloplast A/S 5. december 2007 Vi har hermed fornøjelsen at invitere Dem til Coloplasts ordinære generalforsamling tirsdag den 18. december 2007 kl. 16.00 på selskabets adresse Holtedam

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse 4 2014/15 Allerød den 4. juni 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Bestyrelsen for Matas A/S indkalder til selskabets ordinære generalforsamling mandag den 30. juni 2014 kl.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år Exiqon A/S ("Selskabet") Fuldstændige forslag til den ordinære generalforsamling den 4. april 2013. 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år Bestyrelsens beretning foreslås

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Den veltilrettelagte generalforsamling. Niels Kornerup, partner

Den veltilrettelagte generalforsamling. Niels Kornerup, partner Den veltilrettelagte generalforsamling Niels Kornerup, partner Den veltilrettelagte generalforsamling Overordnet fire faser 1. Forberedelse 2. Indkaldelse 3. Afholdelse 4. Opfølgning 2 Regulering Selskabsloven

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Den 09. april 2015 ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 31. oktober 2014 i KIF Håndbold Elite A/S Cvr.Nr. 20919078

Referat af ordinær generalforsamling 31. oktober 2014 i KIF Håndbold Elite A/S Cvr.Nr. 20919078 Fondsbørsmeddelelse nr. 10 31. oktober 2014 Referat af ordinær generalforsamling 31. oktober 2014 i KIF Håndbold Elite A/S Cvr.Nr. 20919078 Den 31. oktober 2014 kl. 17.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling

Læs mere

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Næstformand for bestyrelsen Lena Olving Deputy CEO og

Læs mere

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2010

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2010 24. februar 2010 MEDDELELSE Nr.: 3 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2010 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2010 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S 3. februar 2015 GENERALFORSAMLING I FONDSMÆGLERSELSKABET MAJ INVEST A/S Efter vedtægternes pkt. 6 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Fondsmæglerselskabet

Læs mere

Ordinær aeneralforsamlinq iberlin III A/S

Ordinær aeneralforsamlinq iberlin III A/S Ordinær aeneralforsamlinq iberlin III A/S Den 14. oktober 2011 kl. 13.00 afholdtes ordinær generalforsamling iberlin III A/S (CVR-nr. 29 24 64 91) hos Bech-Bruun Advokatfirma på adressen Langelinie Alle

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

REFERAT fra generalforsamlingen i PostNord AB (publ), org. nr. 556771-2640, afholdt den 23. april 2015 kl. 11.00 i selskabets lokaler i Solna

REFERAT fra generalforsamlingen i PostNord AB (publ), org. nr. 556771-2640, afholdt den 23. april 2015 kl. 11.00 i selskabets lokaler i Solna 1 REFERAT fra generalforsamlingen i PostNord AB (publ), org. nr. 556771-2640, afholdt den 23. april 2015 kl. 11.00 i selskabets lokaler i Solna I oversættelsen af denne regnskabsmeddelelse der udvist den

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) Torsdag den 11. april 2013, kl. 10.00 på Radisson

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Aktionærerne i

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 5. marts 2009 MEDDELELSE Nr. : 7 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2009 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8 Side 1 af 5 Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Nedenfor fremsendes Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Dato: 29.04.2014 Emne: Ordinær Generalforsamling Tid: Tirsdag, den 29. april 2014, kl. 17:00 Sted: Toftegaardsvej 4, 8370 Hadsten År 2014, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i Expedit A/S

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg.

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1. MAJ 2009 JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere

1 h FEB. 20tt ANDERSEN PARTNERS INDGÅET. Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa. 10. februar 2014

1 h FEB. 20tt ANDERSEN PARTNERS INDGÅET. Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa. 10. februar 2014 DSKLMKHXNC fb skan 17 02 2014 1100 SEPBARCODE OU319 Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Aabenraa Kommune 1 h FEB. 20tt INDGÅET 10. februar 2014 Forskerparken Syd A/S, Aision 2, 6400 Sønderborg

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Selskabsmeddelelse nr. 4 6. januar 2014 Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling,

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse 08 2015/16 Allerød den 28. maj 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Bestyrelsen for Matas A/S indkalder til selskabets ordinære generalforsamling onsdag den 24. juni 2015 kl.

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S, CVR-NR. 30532228

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S, CVR-NR. 30532228 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S, CVR-NR. 30532228 Serendex Pharmaceuticals A/S // www.serendex.com // info@serendex.com // Slotsmarken 12, 1.th, DK-2970 Hørsholm

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 14/2014 4. december 2014 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Tel: 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 4. december

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S

TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 203 8. april 2015 1 af 6 TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S I henhold til vedtægternes pkt. 7.4 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Victoria Properties A/S

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, P.O. box 40, DK-7600 Struer Main phone No. [45] 9684 1122, CVR-NR 4125 7911, www.bang-olufsen.com Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Generalforsamling

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz og Jensen A/S. 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment

Læs mere

Genmab A/S Bredgade 34 Postboks 9068 1260 København K Tlf. +45 7020 2728 Fax +45 7020 2729 www.genmab.com CVR nr. 2102 3884

Genmab A/S Bredgade 34 Postboks 9068 1260 København K Tlf. +45 7020 2728 Fax +45 7020 2729 www.genmab.com CVR nr. 2102 3884 Til Genmab A/S aktionærer Genmab A/S Bredgade 34 Postboks 9068 1260 København K Tlf. +45 7020 2728 Fax +45 7020 2729 www.genmab.com CVR nr. 2102 3884 27. marts 2012 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Genmab A/S

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, P.O. box 40, DK-7600 Struer Main phone no. [45] 96 84 11 22, Fax [45] 96 84 53 33, CVR-no. 41257911 www.bang-olufsen.dk Til aktionærerne i Bang & Olufsen a/s Struer,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Nasdaq OMX Copenhagen A/S Hellerup, den 19. april 2010 Meddelelse nr. 57 Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen for Investea German High Street II A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

Generalforsamlingen startede kl. 16.00 ved, at bestyrelsesformand Troels Troelsen bød velkommen.

Generalforsamlingen startede kl. 16.00 ved, at bestyrelsesformand Troels Troelsen bød velkommen. Den 30. januar 2008 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S, CVR nr. 31 22 65 11 i Forsikringens Hus, Amaliegade 10, 1256 København K. Der var følgende dagsorden til den ordinære

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Til stede var: Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Bestyrelsen: Direktør Peter Thorup Hovgaard (PTH), formand Vicedirektør Birger Johansson (BJ) Executive

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere