Karsten Gianelli. Dødsbobeskatning. 3. udgave THOMSON REUTERS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Karsten Gianelli. Dødsbobeskatning. 3. udgave THOMSON REUTERS"

Transkript

1 Karsten Gianelli Dødsbobeskatning 3. udgave THOMSON REUTERS

2 Forord 5 Kapitel 1 Indledning og historik Dødsboskiftereglerne Dødsboskattereglerne De tidligere gældende regler i hovedtræk Skiftede boer Uskiftet bo mv Begravelsesudlæg Insolvente boer Gennemførelsen af DBSL DBSL's grundprincipper Den efterlevende ægtefælle er skattesubjekt Boer, der er selvstændige skattesubjekter Boer, der ikke beskattes 34 Kapitel 2 Anmeldelse af dødsfaldet og boets behandlingsmåde Anmeldelse af dødsfaldet Dødstidspunktet Boets behandlingsmåde Boudlæg uden skiftebehandling (DSL kapitel 12) Ægtefælleudlæg Uskiftet bo (DSL kapitel 14 og AL kapitel 3) Privat skifte (DSL kapitel 15) Bobestyrerskifte (DSL kapitel 16) Skifte af uskiftet bo i længstlevendes levende live (DSL kapitel 18) og genoptagelse af skifte (DSL 103) 39 Kapitel 3 Indkomståret forud for dødsåret Indgivelse af selvangivelse Boudlæg Afdøde var enlig Afdøde var ikke enlig 41

3 1.2. Uskiftet bo mv Skifte Indkomst og skat Indkomstopgørelsen Skat Klageadgang 43 Kapitel 4 Uskiftet bo mv Beskatning hos den efterlevende ægtefælle Uskiftet bo (DBSL 58, stk. 1, nr. 1) Ægtefælleudlæg efter DSL 22 (DBSL 58, stk. *, ^. <., -~ 1.3. Udlevering til forenklet privat skifte efter DSL 34 (DBSL 58, stk. 1, nr. 3) Ægtefællen er eneste legale arving (DBSL 58, stk. 1, nr. 4) Udgangspunkt - Beskatning hos ægtefællen Valgmulighed - Beskatning som selvstændigt skattesubjekt Skifte ændret til uskiftet bo (DBSL 58, stk. 2,1. pkt.) SkifteændrettiludlægefterAL ll(dbsl 58,stk.2,l.pkt.) Fællesbo og særbo Opgørelse af boets aktiver og passiver pr. dødsdagen (åbningsstatus) Uskiftet bo efter AL kapitel Ægtefælleudlæg efter DSL Udlevering til forenklet privat skifte efter DSL Udlevering til ægtefællen som eneste legale arving Opgørelsens indhold - Værdiansættelse Succession Successionens virkninger Successionens rækkevidde Afdødes selvstændige virksomhed Den efterlevende ægtefælles selvstændige virksomhed Undtagelser fra obligatorisk succession Underskud mv Indtræden i henstandsordninger Indkomstopgørelserne A-indkomst Løn, pension mv Feriegodtgørelse Lønmodtagerfradrag 60 10

4 5.3. Indskud på pensionsordninger Indkomst fra erhvervsvirksomhed Indkomstopgørelsen Medarbejdende ægtefælle og lønaftale Passiv virksomhed Renter Udbytter og tantiemer Ejendomsværdiskat Kursgevinster ved indfrielse af kontantlån Lønindkomst beskattet efter KSL 48 E og 48 F Arbejdsmarkedsbidrag Underskud mv Forskudt indkomstår Bagudforskudt indkomstår Fremadforskudt indkomstår Omregning til helårsindkomst Lønindkomst mv Løn, honorarer o.lign Pensioner Feriegodtgørelse Lønmodtagerfradrag Indbetalinger til pensionsordninger Indkomst fra erhvervsvirksomhed Renter Udbytter og tantieme Ejendomsværdiskat Kapitalgevinster og -tab Skattepligtige gaver Underskud Selvangivelse og indkomstansættelse Selvangivelsespligt Selvangivelsesfrist Henstand og sanktioner Ændring og påklage af indkomstansættelsen Skatteberegning for dødsåret Skatten af mellemperiodeindkomsten Beregning af helårsskat Personfradrag Uudnyttede bundfradrag Omregning til mellemperiodeskat Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen 75 11

5 Aktieindkomst CFC-indkomst Skatten afden efterlevende ægtefælles indkomst i dødsåret Personfradrag Uudnyttede bundfradrag Aktieindkomst Den efterlevende ægtefælles samlede skat for dødsåret Forskudsskat Arbejdsmarkedsbidrag Ophævet mellemperiodebeskatning Ægtefælleudlæg Virksomhedsordningen 8] Kapitalafkastordningen Negativ skat af negativ aktieindkomst Restskat og overskydende skat Udlodning til andre arvinger eller legatarer Den efterlevende ægtefælle Indkomstopgørelsen Udlodning med succession Aconto udlodning Tillægsopgørelse Udlodningsmodtagere Længstlevendes død samme år Indkomstopgørelsen Skatteberegning Aktieindkomst Forskudsskatter, restskat og overskydende skat Førstafdødes særbo Sidstafdødes særbo Boudlæg Skifte af afdødes særbo Skattefritaget bo - Mellemperiodebeskatning Skattepligtigt bo Begrænset skattepligtigt bo Fordeling af fremførte underskud Udlodningsmodtagere Den efterlevende ægtefælle 93 Kapitel 5 Boudlæg Udlæg uden skiftebehandling 94 12

6 1.1. Boudlæg "Intet efterladt" Afdøde var enlig Afdødes indkomst og skat Afdøde var ikke enlig Fællesbo og særbo Afdødes indkomst og skat Den efterlevende ægtefælles indkomst og skat Beskatning af udlægsmodtageren 99 Kapitel 6 Skattepligtige og skattefritagne boer Selvstændige skattesubjekter Skiftede boer (DBSL 2, stk. 1, nr. 1) Uskiftet bo efter skifte med afdødes livsarvinger (DBSL 2, stk. 1, nr. 2) Fuldstændigt skifte af uskiftet bo (DBSL 2, stk. 1, nr. 3) Efterlevende ægtefælle er eneste legale arving (DBSL 2, stk. 1, nr. 4) Begrænset skattepligtige boer (DBSL 2, stk. 1, nr. 5) Genoptagelsesboer (DBSL 2, stk. 1, nr. 6) Insolvente boer (DBSL 2, stk. 3) Opgørelse af boets aktiver og passiver pr. dødsdagen (åbningsstatus) Indhold Funktion Privat skifte Bobestyrerskifte Skattefritagne boer Boopgørelsen Betingelser for skattefritagelse Boets aktiver Boets nettoformue Fællesbo og særbo Udskydelse af fristen for boets afslutning Bortfald af skattefritagelse Skattefritagelsens omfang Dødsboets indkomst ]]] Fordeling mellem dødsboet og en efterlevende ægtefælle

7 Den efterlevende ægtefælles aktiver og passiver Fællesbo og særbo Indkomstperioden Boperioden og mellemperioden Dødsdagen er skæringsdag Acontoudlodning Tillægsopgørelse Skatter 117 Kapitel 7 Skattefritagne boer - Mellemperioden Beskatning i mellemperioden Forskudsskattens endelighed Forskudsskatter Forskudt indkomstår Bagudforskudt indkomstår Fremadforskudt indkomstår Afsluttende ansættelse Begæring om afsluttende ansættelse Boets overvejelser SKATs overvejelser i Boets frist for begæring af afsluttende ansættelse SKATs frist for begæring af afsluttende ansættelse Selvangivelse og indkomstansættelse Obligatorisk afsluttende ansættelse Afdøde anvendte virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen Den efterlevende ægtefælles deltagelse i afdødes virksomhed Afdødes deltagelse i den efterlevende ægtefælles virksomhed Resterende etableringskontomidler Selvangivelse Dødsfald før 1. juli Dødsfald 1. juli 2008 eller senere Henstand og sanktioner Mellemperiodeindkomsten A-indkomst Løn, pension mv Feriegodtgørelse Lønmodtagerfradrag

8 5.3. Indskud på pensionsordninger Indkomst fra erhvervsvirksomhed Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Ophørsbeskatning for virksomhedsordningen Ophørsbeskatning for kapitalafkastordningen Den efterlevende ægtefælle - Egen virksomhed Den efterlevende ægtefælles deltagelse i afdødes virksomhed Afdødes deltagelse i den efterlevende ægtefælles virksomhed Medarbejdende ægtefælle og lønaftale Skattefri virksomhedsomdannelse Etableringskonti J Anvendelse i mellemperioden Efterbeskatning af indskud på etableringskonto Af- og nedskrivninger Afskrivninger Forskudsafskrivning Straksfradrag Procentnedslag for genvundne afskrivninger Nedskrivninger Renter Udbytter og tantiemer Ejendomsværdiskat Legater og dusører mv. efter LL 7 O Lønindkomst beskattet efter KSL 48 E og 48 F Arbejdsmarkedsbidrag Underskud mv Fremførte underskud Negativ mellemperiodeindkomst Overførsel mellem ægtefæller Forskudt indkomstår i Bagudforskudt indkomstår Fremadforskudt indkomstår Beskæftigelsesfradrag og særligt befordringsfradrag Mellemperiodeskatten Skatteberegning Forskudt indkomstår Skat af aktieindkomst Dødsfald før 1. juli

9 Dødsfald 1. juli 2008 og senere SkatafCFC-indkomst Skat af lønindkomst beskattet efter KSL 48 E og 48 F Restskat og overskydende skat Beregnet skat for mellemperioden Forskudsskatter Restskat Overskydende skat Ophævelse af mellemperiodebeskatning Betalt restskat Udbetalt overskydende skat 152 Kapitel 8 Skattepligtige boer - Indkomstopgørelse og skat Bobeskatningsperioden Dødsdagen er skæringsdag Acontoudlodning Tillægsopgørelse Afgrænsning af bobeskatningsindkomsten Afdødes indkomst Boets indkomst Fordeling mellem dødsboet og en efterlevende ægtefælle Den efterlevende ægtefælles aktiver og passiver Fællesbo og særbo Ægtefællerne afgået ved døden samtidig Opgørelse af bobeskatningsindkomsten A-indkomst Lønmv Feriegodtgørelse Pensioner og forsikringer Lønmodtagerfradrag Indskud på pensionsordninger Indkomst fra erhvervsvirksomhed Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Ophørsbeskatning for virksomhedsordningen Ophørsbeskatning for kapitalafkastordningen Den efterlevende ægtefælle - Egen virksomhed Den efterlevende ægtefælles deltagelse i afdødes virksomhed

10 Afdødes deltagelse i den efterlevende ægtefælles virksomhed Medarbejdende ægtefælle og lønaftale Skattefri virksomhedsomdannelse Etableringskonti Anvendelse i bobeskatningsperioden Efterbeskatning af indskud på etableringskonto Af- og nedskrivninger Afskrivninger Forskudsafskrivninger Straksfradrag Procentnedslag for genvundne afskrivninger Nedskrivninger Renter Periodisering Mellemrente mv Renter af boslod, arvelod og legat Rentenydelse Udbytter og tantiemer Udbytte af boslod, arvelod og legat Indtægtsnydelse Ejendomsværdiskat Erstatninger Fradragsberettigede omkostninger Arbejdsvederlag til ægtefælle, arvinger og legatarer Legater og dusører mv. efter LL 7 O Vederlag beskattet efter LL 27 E Lønindkomst beskattet efter KSL 48 E og 48 F Arbejdsmarkedsbidrag Underskud mv Fremførte underskud mv Negativbobeskatningsindkomst-Carryback 77? Overførsel mellem ægtefæller Forskudt indkomstår Bagudforskudt indkomstår Fremadforskudt indkomstår Beskæftigelsesfradrag og særligt befordringsfradrag 181 Selvangivelse og indkomstansættelse Selvangivelsespligt Selvangivelsesfrist Privatskifte

11 Bobestyrerskifte Tillægsopgørelse Henstand og sanktioner Ændring og påklage af indkomstansættelsen Dødsboskatten Skatteberegning Mellemperiodefradrag og bofradrag Forskudt indkomstår Skat af aktieindkomst Dødsfald før 1. juli Dødsfald 1. juli 2008 og senere SkatafCFC-indkomst Skat af lønindkomst beskattet efter KSL 48 E og 48 F Beregnet skat for bobeskatningsperioden Forskudsskatter Forskudt indkomstår Restskat og overskydende skat Insolvens Fællesbo og særbo 792 Kapitel 9 Skattepligtige boer - Beskatning ved udlodning og salg Boets succession Afdødes aktiver Den efterlevende ægtefælles aktiver Udlodning Afgrænsning Arveafkald mv Uskiftet bo Den efterlevende ægtefælles aktiver Afdødes afståelser Udlodning eller afståelse til tredjemand Boets beskatning Gevinster Tab Udlodningsmodtagerens succession Beslutning om succession Acontoudlodning Succession i passiver Succession og beskatning for samme aktiv Personkreds

12 Udenlandsk udlodningsmodtager Udlodning ud over modtagerens andel af boet Udlodning/overdragelse til nære medarbejdere og tidligere ejere Udenlandske boer Successionsudelukkelse Skattefritagne boer Valgt beskatning i boet Skattefritagne aktiver Gevinst Successionsmulige aktiver Erhvervsvirksomhed Fast ejendom Aktier Den efterlevende ægtefælle - Udgangspunkt Den efterlevende ægtefælle - Begrænsning vedrørende fast ejendom Passivposter Passivposternes størrelse Gevinster, der er aktieindkomst Andre gevinster Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Etableringskonti Passivposter ved udlodning til ikke-skattepligtige Nedsættelse af passivposter Tidsfrist for opgørelse af passivposter Efterprøvelse af passivposter Bindende svar Salg og andre afståelser De enkelte aktiver og passiver Fast ejendom Gevinst Tab Anskaffelsessummen Afståelsessummen Ejertidsnedslag Erstatnings-og forsikringssummer Genanbringelse Skattefrihed - Parcelhusreglen Blandede ejendomme

13 Genvundne afskrivninger Næringsejendomme Aktier Børsnoterede aktier Afgrænsning Gevinster Tab Opgørelse af gevinst og tab Overgangsregel Unoterede aktier Overgangsregler for aktier ejet under 3 år Overgangsregler for aktier anskaffet før 19. maj Hovedaktionærer Overgangsregler for aktier anskaffet før 19. maj Almindelige aktionærer Næringsaktier Aktier og investeringsbeviser i visse investeringsselskaber Andele i visse andelsselskaber Aktier erhvervet for lånte midler Investeringsbeviser i investeringsforeninger Konti i kontoførende investeringsforeninger Idéaktier Aktier i boligaktieselskaber, andele i andelsboligforeninger o.lign Udlodning ved kapitalnedsættelse og aktiesalg til det udstedende selskab Tidligere gennemført fraflytterbeskatning Aktier mv. modtaget i ansættelsesforhold (Incitamentsaflønning) Fordringer og gæld Fordringer i danske kroner - Mindsterentereglen Gæld i danske kroner Fordringer og gæld i fremmed valuta Fordringer erhvervet for lånte midler Næring Finansielle instrumenter Gevinst Tab

14 Opgørelsesprincip Undtagelser Driftsmidler og skibe Varelagre, besætninger og beholdninger Indbo og løsøre Immaterielle aktiver Andele/anparter i interessentskaber og kommanditselskaber 246 Kapitel 10 Beskatning af udlodningsmodtagere Afgrænsning Udlodningsmodtagerens indkomst Periodisering Erhvervsvirksomhed Virksomhedsordningen Kapitalafkastordningen Forskudsafskrivninger Renter Periodisering Mellemrente mv Renter af boslod, arvelod og legat Rentenydelse Ejendomsværdiskat Arbejdsvederlag Udlodning med succession Betingelser for succession Successionens virkninger Successionens rækkevidde Særregel for hovedaktionæraktier Særregel for fast ejendom Udlodning uden succession 259 Kapitel 11 Beskatning af den efterlevende ægtefælle eller samlever Afgrænsning Samlevere Den efterlevende ægtefælle som udlodningsmodtager Den efterlevende ægtefælles indkomst Den efterlevende ægtefælles andel af fællesboet Afdødes misligholdte renter

15 3.3. Ejendomsværdiskat Etableringskonto Kursgevinster ved indfrielse af kontantlån Indkomst fra erhvervsvirksomhed Den efterlevende ægtefælles deltagelse i afdødes virksomhed Afdødes deltagelse i den efterlevende ægtefælles virksomhed Medarbejdende ægtefælle og lønaftale Virksomhedsordningen - Overtagelse af afdødes virksomhed Virksomhedsordningen - Reduktion for afdødes virksomhed Kapitalafkastordningen - Reduktion for afdødes virksomhed Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen - Den efterlevende ægtefælles virksomhed Særregler vedrørende den efterlevende ægtefælles virksomhed Virksomhedsordningen Kapitalafkastordningen Forskudsafskrivninger Underskud Den efterlevende ægtefælles skat Indtræden i henstandsordninger Fraflytterbeskatning 274 Kapitel 12 Subjektiv skattepligt, begrænset skattepligtige boer og dobbeltbeskatning Subjektiv skattepligt Fuld skattepligt Danske boer Henvisningsboer Subsidiært skifte Begrænset skattepligt Endelig bruttobeskatning af udbytter og royalties Skattefrihed Beskatning af begrænset skattepligtige dødsboer Opgørelse af boets aktiver og passiver Særlig boopgørelse

16 2.3. Fællesbo og særbo Afdødes og boets indkomst Indkomstperioder Mellemperioden Boets indkomstperiode - Skæringsdagen Skattefritagne boer Betingelser for skattefritagelse Skattefritagelsens omfang Beskatning i mellemperioden Skattepligtige boer Negativ bobeskatningsindkomst - Carry back Endeligt beskattet indkomst Udlodningsmodtagere Den efterlevende ægtefælle Dobbeltbeskatning Dobbeltdomicil Samtidig beskatning af dødsboet og lodtagerne Fuld og begrænset skattepligt 289 Kapitel 13 Boopgørelsen Indgivelse af boopgørelse Boopgørelsens indhold Privatskifte Bobestyrerskifte Foreløbig boopgørelse - Genoptagelse Skæringsdag og indleveringsfrister Privatskifte Bobestyrerskifte Tillægsopgørelse Værdiansættelsen Acontoudlodning Grundlaget for værdiansættelsen Boets værdiansættelse Sagkyndig vurdering Omvurdering Efterprøvelse af boopgørelsen Skifterettens efterprøvelse SKATs efterprøvelse Ændring af værdiansættelserne

17 3. De enkelte aktiver og passiver Fast ejendom Salg Udlodning Prioritering Delafståelse Ubenyttet vurdering Efterfølgende salg Testamentarisk fastsat værdi Servitutter og byrder Fordeling af værdien Andels- og aktieboliger Aktier, anparter og konvertible obligationer Børsnoterede aktier mv Unoterede aktier mv Andelsrettigheder Obligationer, pantebreve og andre fordringer Børsnoterede værdipapirer Pante-og gældsbreve Arvingsgæld Uerholdelige fordringer Finansielle kontrakter Børsnoterede finansielle kontrakter Unoterede finansielle instrumenter Driftsmidler og skibe Varelagre, besætninger og beholdninger Varelagre Landbrugets besætninger og beholdninger Indbo og løsøre i øvrigt Immaterielle rettigheder Goodwill Andre immaterielle rettigheder Andele/anparter i interessentskaber og kommanditselskaber Brugs-, rente-og indtægtsnydelser Forsikringer og pensionsordninger Afdødes livs-og ulykkesforsikringer Den efterlevende ægtefælles livsforsikringer Afdødes pensionsordninger Den efterlevende ægtefælles pensionsordninger Passiver

18 Gældsposter Skattekrav Boomkostninger Passivposter 327 Kapitel 14 Insolvente boer Skifte af insolvente boer Beslutning om insolvensbehandling Uskiftet bo og ægtefælleudlæg Boudlæg Privatskifte Bobestyrerskifte Bobehandlingen Den efterlevende ægtefælles aktiver og passiver Ophør af insolvensbehandling Beskatning af boet Dødsfald før 1. juli Skattefritagelse Beslutning om skattepligt Konkursindkomsten Afgrænsning af indkomstperioden Aktieindkomst Den efterlevende ægtefælles ydelser til boet Afdødes og boets ydelser til den efterlevende ægtefælle Underskud mv Afdødes fremførte underskud Negativ konkursindkomst Den efterlevende ægtefælles underskud Den efterlevende ægtefælles deltagelse i afdødes virksomhed Negativ aktieindkomst Selvangivelse og indkomstansættelse Selvangivelsespligt Selvangivelsesfrist Ændring og påklage af indkomstansættelsen Skat Skatteberegning

19 Forskudsskatter Negativ skat af negativ aktieindkomst Skattens betaling Ophævelse af tidligere beskatning Ophævelse af mellemperiodebeskatning Ophævelse af beskatning af et afsluttet bo Ophør af insolvensbehandling Dødsfald 1. juli 2008 og senere Skattefritagelse Mellemperioden Ophævelse af gennemført beskatning Ophævelse af insolvensbehandling Beskatning af den efterlevende ægtefælle Dødsfald før 1. juli Dødsfald 1. juli 2008 og senere Skifte af uskiftet bo i den efterlevende ægtefælles levende live Anmodning om skifte før 1. j uli Konkursindkomsten Underskud Anmodning om skifte 1. juli 2008 og senere 344 Kapitel 15 Skifte af uskiftet bo i den efterlevende ægtefælles levende live Uskiftet bo Skifte af uskiftet bo Ret til skifte Pligt til skifte Skiftets omfang Indgivelse af anmodning om skifte - Opgørelse af boets aktiver og passiver Imødekommelsesdagen Oprindeligt partielt skifte Fuldstændigt skifte Skattefritaget bo Boets indkomst Selvangivelse og indkomstansættelse Selvangivelsespligt Selvangivelsesfrist Henstand og sanktioner Ændring af og påklage af indkomstansættelsen Dødsboskat

20 4.5. Udlodningsmodtagere Den efterlevende ægtefælle Virksomhedsordningen Kapitalafkastordningen Udlodning af erhvervsvirksomhed til den efterlevende ægtefælle Underskud Den efterlevende ægtefælles underskud Boets underskud Partielt skifte Udlevering til ægtefællen uden skifte Udlevering af hele boet til fornyet uskiftet bo Ægtefælleudlæg efter AL Overtagelse efter AL Kapitel 16 Genoptagelsesboer Beslutning om genoptagelse Bobehandlingen Beskatning ved genoptagelse Selvstændige boer Skattefritagelse Skattefritagne boer - Mellemperioden Afgrænsning af bobeskatningsindkomsten Indkomstperioden Bofradrag og mellemperiodefradrag Genoptagelse til uskiftet bo eller ægtefælleudlæg Genoptagelse til insolvensbehandling Uskiftet bo mv Genoptagelse til nyt uskiftet bo mv Genoptagelse til selvstændigt bo Genoptagelse til insolvensbehandling Boudlæg Frigjort kapitalarv Hovedregel - Ikke genoptagelse Undtagelse - Genoptagelse som arvedelingsbo Genoptagelse af tidligere indkomstår 369 Kapitel 17 Hæftelse, efterbetaling og præklusion Hæftelse

21 1.1. Boudlæg Uskiftet bo mv Fællesbo og særbo Skifte af uskiftet bo i den efterlevende ægtefælles levende live Selvstændige boer Privatskifte Fællesbo og særbo Begrænset skattepligtige boer Efterbetalingskrav vedrørende forskudsafskrivninger Insolvente boer Efterbetalingskrav Grundlaget for efterbetalingskrav Skatteansættelse Frister Hvilke indkomstår Frist for efterbetalingskravets fremsættelse Efterbetalingskravets form Efterbetalingskrav vedrørende forskudsafskrivninger Tillægsskat - Afdødes strafbare forhold Præklusion Proklama Obligatorisk proklama Frist Udstedelse Indhold Retsvirkninger Præklusion af skattekrav Afdødes restskat Efterbetalingskrav Mellemperiode- og dødsboskat Anmeldelse Arbejdsmarkedsbidrag 387 Litteraturfortegnelse 382 Anvendte forkortelser 384 Doms- og afgørelsesregister 386 Stikordsregister

Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen

Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen Aage Michelsen, Steen Askholt Jane Bolander, John Engsig, Liselotte Madsen LÆREBOG OM INDKOMSTSKAT 14. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Når døden os skiller KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Vi bliver alle før eller siden konfronteret med de menneskelige, praktiske og juridiske problemer, når nogen

Læs mere

Skatteguide 2012/2013

Skatteguide 2012/2013 www.pwc.dk/skat Skatteguide 2012/2013 Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2012/2013 inde holder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2012, samt

Læs mere

SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011

SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011 SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011 INDHOLD Generelt 3 Den indledende fase 5 Den udførende fase 7 Den afsluttende fase 8 Boer, hvor der er en efterlevende ægtefælle 9 Skatteforhold 10 Retsafgift,

Læs mere

1 Skifte af dødsboer. Skifte af dødsboer

1 Skifte af dødsboer. Skifte af dødsboer 1 Skifte af dødsboer Skifte af dødsboer Information til arvinger 2013 Skifte af dødsboer 2 Indhold Generelt 3 Formålet med denne vejledning 3 Bobestyrerboer 3 Privatskiftede boer 3 Hvor lang tid tager

Læs mere

SKAT FOR ADVOKATER 2013 CORIT

SKAT FOR ADVOKATER 2013 CORIT SKAT FOR ADVOKATER Agenda Indledning Køb og salg af virksomhed Generationsskifte Koncerninterne omstruktureringer Gældseftergivelse Afslutning og spørgsmål Indledning Advokaten som Koncernens rådgiver/transaktionsrådgiver

Læs mere

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING kursuskatalog 2013 Rabat ved tilmelding inden 1. juli 2013, se side 2 Indhold Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering af beskatningen

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Indhold Personer Virksomheder Selskaber Diverse Diverse renter Vigtige datoer 2006... 15

Indhold Personer Virksomheder Selskaber Diverse Diverse renter Vigtige datoer 2006... 15 SKATTETABEL 2006 Indhold Personer 2 Den skattepligtige indkomst...2 Amts-, kommune- og kirkeskat...2 Bundskatten...2 Mellemskatten...2 Topskatten...2 Skatteloft...2 Personfradrag...2 Restskat...3 Overskydende

Læs mere

Aktuel skatteret 2014

Aktuel skatteret 2014 Aktuel skatteret 2014 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2014 ajourført 23/10 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Indhold 1 Emne side A-kasse, fagligt kontingent og

Læs mere

2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppendk Hjemmeside: wwwrevisorgruppendk Skattekalender 2002 PERSONER Restskat 15 marts Sidste

Læs mere

Kursuskatalog. efterår 2012. Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret

Kursuskatalog. efterår 2012. Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret Kursuskatalog efterår 2012 Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi har defineret nogle ambitiøse

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler SKAT OG PERSONALEGODER 2014 En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler FORORD I jeres arbejde med økonomi, løn, skat eller moms støder I sikkert på spørgsmål om gældende skattesatser, beløbsgrænser

Læs mere

Satser og beløbsgrænser 2013/2014, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 15. december 2013

Satser og beløbsgrænser 2013/2014, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 15. december 2013 KAEABE 2014 atser og beløbsgrænser 2013/2014, 1. oplag Revita og Karnov Group Denmark A/ Redaktionen afsluttet 15. december 2013 Karnov Group Denmark A/ kt. Petri Passage 5, 1165 København K lf. 33 740

Læs mere

revision skat rådgivning

revision skat rådgivning revision skat rådgivning atser og beløbsgrænser 2014/2015 Vi skaber værdi for kunden, fordi vi gør os umage med at forstå kundens behov, udfordringer og mål. Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst................................................

Læs mere

2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst...

Læs mere

Aktuel skatteret 2013

Aktuel skatteret 2013 Aktuel skatteret 2013 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2013 ajourført 21/1 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

Skatteinformation januar 2011

Skatteinformation januar 2011 Skatteinformation januar 2011 PKF Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Frederiksgade 1 DK-1265 København K Telefon +45 33 11 77 88 Telefax +45 33 32 11 88 CVR-nr. 11937942 kf@pkf-kf.dk

Læs mere

Satser og beløbsgrænser 2011/2012, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 21. december 2011

Satser og beløbsgrænser 2011/2012, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 21. december 2011 KAEABE 2012 atser og beløbsgrænser 2011/2012, 1. oplag Revita og Karnov Group Denmark A/ Redaktionen afsluttet 21. december 2011 Karnov Group Denmark A/ Nytorv 5, 1450 København K lf. 33 740 700 Design:

Læs mere

REVISOR P O S T E N. Satser og beløbsgrænser 2005/2006. Det konstruktive alternativ:

REVISOR P O S T E N. Satser og beløbsgrænser 2005/2006. Det konstruktive alternativ: S TAT S A U T O R I S E R E D E R E V I S O R E R REVISOR P O S T E N Satser og beløbsgrænser 2005/2006 Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK. Et landsdækkende netværk af uafhængige stats autoriserede

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

Skatteberegning 2008/2009

Skatteberegning 2008/2009 Skatteberegning 2008/2009 Udgiver: PricewaterhouseCoopers Produktion: PwC M&C (0931-08) Tryk: Trykbureauet Oplag: 12.000 eksemplarer. 2008 PricewaterhouseCoopers. Med forbehold af alle rettigheder. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Kursgevinstloven. 3. udgave. Med kommentarer af Jan Børjesson Anders Oreby Hansen Henrik Peytz. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Kursgevinstloven. 3. udgave. Med kommentarer af Jan Børjesson Anders Oreby Hansen Henrik Peytz. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kursgevinstloven 3. udgave Med kommentarer af Jan Børjesson Anders Oreby Hansen Henrik Peytz Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kursgevinstloven Jan Børjesson, Anders Oreby Hansen og Henrik Peytz Kursgevinstloven

Læs mere