Karsten Gianelli. Dødsbobeskatning. 3. udgave THOMSON REUTERS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Karsten Gianelli. Dødsbobeskatning. 3. udgave THOMSON REUTERS"

Transkript

1 Karsten Gianelli Dødsbobeskatning 3. udgave THOMSON REUTERS

2 Forord 5 Kapitel 1 Indledning og historik Dødsboskiftereglerne Dødsboskattereglerne De tidligere gældende regler i hovedtræk Skiftede boer Uskiftet bo mv Begravelsesudlæg Insolvente boer Gennemførelsen af DBSL DBSL's grundprincipper Den efterlevende ægtefælle er skattesubjekt Boer, der er selvstændige skattesubjekter Boer, der ikke beskattes 34 Kapitel 2 Anmeldelse af dødsfaldet og boets behandlingsmåde Anmeldelse af dødsfaldet Dødstidspunktet Boets behandlingsmåde Boudlæg uden skiftebehandling (DSL kapitel 12) Ægtefælleudlæg Uskiftet bo (DSL kapitel 14 og AL kapitel 3) Privat skifte (DSL kapitel 15) Bobestyrerskifte (DSL kapitel 16) Skifte af uskiftet bo i længstlevendes levende live (DSL kapitel 18) og genoptagelse af skifte (DSL 103) 39 Kapitel 3 Indkomståret forud for dødsåret Indgivelse af selvangivelse Boudlæg Afdøde var enlig Afdøde var ikke enlig 41

3 1.2. Uskiftet bo mv Skifte Indkomst og skat Indkomstopgørelsen Skat Klageadgang 43 Kapitel 4 Uskiftet bo mv Beskatning hos den efterlevende ægtefælle Uskiftet bo (DBSL 58, stk. 1, nr. 1) Ægtefælleudlæg efter DSL 22 (DBSL 58, stk. *, ^. <., -~ 1.3. Udlevering til forenklet privat skifte efter DSL 34 (DBSL 58, stk. 1, nr. 3) Ægtefællen er eneste legale arving (DBSL 58, stk. 1, nr. 4) Udgangspunkt - Beskatning hos ægtefællen Valgmulighed - Beskatning som selvstændigt skattesubjekt Skifte ændret til uskiftet bo (DBSL 58, stk. 2,1. pkt.) SkifteændrettiludlægefterAL ll(dbsl 58,stk.2,l.pkt.) Fællesbo og særbo Opgørelse af boets aktiver og passiver pr. dødsdagen (åbningsstatus) Uskiftet bo efter AL kapitel Ægtefælleudlæg efter DSL Udlevering til forenklet privat skifte efter DSL Udlevering til ægtefællen som eneste legale arving Opgørelsens indhold - Værdiansættelse Succession Successionens virkninger Successionens rækkevidde Afdødes selvstændige virksomhed Den efterlevende ægtefælles selvstændige virksomhed Undtagelser fra obligatorisk succession Underskud mv Indtræden i henstandsordninger Indkomstopgørelserne A-indkomst Løn, pension mv Feriegodtgørelse Lønmodtagerfradrag 60 10

4 5.3. Indskud på pensionsordninger Indkomst fra erhvervsvirksomhed Indkomstopgørelsen Medarbejdende ægtefælle og lønaftale Passiv virksomhed Renter Udbytter og tantiemer Ejendomsværdiskat Kursgevinster ved indfrielse af kontantlån Lønindkomst beskattet efter KSL 48 E og 48 F Arbejdsmarkedsbidrag Underskud mv Forskudt indkomstår Bagudforskudt indkomstår Fremadforskudt indkomstår Omregning til helårsindkomst Lønindkomst mv Løn, honorarer o.lign Pensioner Feriegodtgørelse Lønmodtagerfradrag Indbetalinger til pensionsordninger Indkomst fra erhvervsvirksomhed Renter Udbytter og tantieme Ejendomsværdiskat Kapitalgevinster og -tab Skattepligtige gaver Underskud Selvangivelse og indkomstansættelse Selvangivelsespligt Selvangivelsesfrist Henstand og sanktioner Ændring og påklage af indkomstansættelsen Skatteberegning for dødsåret Skatten af mellemperiodeindkomsten Beregning af helårsskat Personfradrag Uudnyttede bundfradrag Omregning til mellemperiodeskat Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen 75 11

5 Aktieindkomst CFC-indkomst Skatten afden efterlevende ægtefælles indkomst i dødsåret Personfradrag Uudnyttede bundfradrag Aktieindkomst Den efterlevende ægtefælles samlede skat for dødsåret Forskudsskat Arbejdsmarkedsbidrag Ophævet mellemperiodebeskatning Ægtefælleudlæg Virksomhedsordningen 8] Kapitalafkastordningen Negativ skat af negativ aktieindkomst Restskat og overskydende skat Udlodning til andre arvinger eller legatarer Den efterlevende ægtefælle Indkomstopgørelsen Udlodning med succession Aconto udlodning Tillægsopgørelse Udlodningsmodtagere Længstlevendes død samme år Indkomstopgørelsen Skatteberegning Aktieindkomst Forskudsskatter, restskat og overskydende skat Førstafdødes særbo Sidstafdødes særbo Boudlæg Skifte af afdødes særbo Skattefritaget bo - Mellemperiodebeskatning Skattepligtigt bo Begrænset skattepligtigt bo Fordeling af fremførte underskud Udlodningsmodtagere Den efterlevende ægtefælle 93 Kapitel 5 Boudlæg Udlæg uden skiftebehandling 94 12

6 1.1. Boudlæg "Intet efterladt" Afdøde var enlig Afdødes indkomst og skat Afdøde var ikke enlig Fællesbo og særbo Afdødes indkomst og skat Den efterlevende ægtefælles indkomst og skat Beskatning af udlægsmodtageren 99 Kapitel 6 Skattepligtige og skattefritagne boer Selvstændige skattesubjekter Skiftede boer (DBSL 2, stk. 1, nr. 1) Uskiftet bo efter skifte med afdødes livsarvinger (DBSL 2, stk. 1, nr. 2) Fuldstændigt skifte af uskiftet bo (DBSL 2, stk. 1, nr. 3) Efterlevende ægtefælle er eneste legale arving (DBSL 2, stk. 1, nr. 4) Begrænset skattepligtige boer (DBSL 2, stk. 1, nr. 5) Genoptagelsesboer (DBSL 2, stk. 1, nr. 6) Insolvente boer (DBSL 2, stk. 3) Opgørelse af boets aktiver og passiver pr. dødsdagen (åbningsstatus) Indhold Funktion Privat skifte Bobestyrerskifte Skattefritagne boer Boopgørelsen Betingelser for skattefritagelse Boets aktiver Boets nettoformue Fællesbo og særbo Udskydelse af fristen for boets afslutning Bortfald af skattefritagelse Skattefritagelsens omfang Dødsboets indkomst ]]] Fordeling mellem dødsboet og en efterlevende ægtefælle

7 Den efterlevende ægtefælles aktiver og passiver Fællesbo og særbo Indkomstperioden Boperioden og mellemperioden Dødsdagen er skæringsdag Acontoudlodning Tillægsopgørelse Skatter 117 Kapitel 7 Skattefritagne boer - Mellemperioden Beskatning i mellemperioden Forskudsskattens endelighed Forskudsskatter Forskudt indkomstår Bagudforskudt indkomstår Fremadforskudt indkomstår Afsluttende ansættelse Begæring om afsluttende ansættelse Boets overvejelser SKATs overvejelser i Boets frist for begæring af afsluttende ansættelse SKATs frist for begæring af afsluttende ansættelse Selvangivelse og indkomstansættelse Obligatorisk afsluttende ansættelse Afdøde anvendte virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen Den efterlevende ægtefælles deltagelse i afdødes virksomhed Afdødes deltagelse i den efterlevende ægtefælles virksomhed Resterende etableringskontomidler Selvangivelse Dødsfald før 1. juli Dødsfald 1. juli 2008 eller senere Henstand og sanktioner Mellemperiodeindkomsten A-indkomst Løn, pension mv Feriegodtgørelse Lønmodtagerfradrag

8 5.3. Indskud på pensionsordninger Indkomst fra erhvervsvirksomhed Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Ophørsbeskatning for virksomhedsordningen Ophørsbeskatning for kapitalafkastordningen Den efterlevende ægtefælle - Egen virksomhed Den efterlevende ægtefælles deltagelse i afdødes virksomhed Afdødes deltagelse i den efterlevende ægtefælles virksomhed Medarbejdende ægtefælle og lønaftale Skattefri virksomhedsomdannelse Etableringskonti J Anvendelse i mellemperioden Efterbeskatning af indskud på etableringskonto Af- og nedskrivninger Afskrivninger Forskudsafskrivning Straksfradrag Procentnedslag for genvundne afskrivninger Nedskrivninger Renter Udbytter og tantiemer Ejendomsværdiskat Legater og dusører mv. efter LL 7 O Lønindkomst beskattet efter KSL 48 E og 48 F Arbejdsmarkedsbidrag Underskud mv Fremførte underskud Negativ mellemperiodeindkomst Overførsel mellem ægtefæller Forskudt indkomstår i Bagudforskudt indkomstår Fremadforskudt indkomstår Beskæftigelsesfradrag og særligt befordringsfradrag Mellemperiodeskatten Skatteberegning Forskudt indkomstår Skat af aktieindkomst Dødsfald før 1. juli

9 Dødsfald 1. juli 2008 og senere SkatafCFC-indkomst Skat af lønindkomst beskattet efter KSL 48 E og 48 F Restskat og overskydende skat Beregnet skat for mellemperioden Forskudsskatter Restskat Overskydende skat Ophævelse af mellemperiodebeskatning Betalt restskat Udbetalt overskydende skat 152 Kapitel 8 Skattepligtige boer - Indkomstopgørelse og skat Bobeskatningsperioden Dødsdagen er skæringsdag Acontoudlodning Tillægsopgørelse Afgrænsning af bobeskatningsindkomsten Afdødes indkomst Boets indkomst Fordeling mellem dødsboet og en efterlevende ægtefælle Den efterlevende ægtefælles aktiver og passiver Fællesbo og særbo Ægtefællerne afgået ved døden samtidig Opgørelse af bobeskatningsindkomsten A-indkomst Lønmv Feriegodtgørelse Pensioner og forsikringer Lønmodtagerfradrag Indskud på pensionsordninger Indkomst fra erhvervsvirksomhed Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Ophørsbeskatning for virksomhedsordningen Ophørsbeskatning for kapitalafkastordningen Den efterlevende ægtefælle - Egen virksomhed Den efterlevende ægtefælles deltagelse i afdødes virksomhed

10 Afdødes deltagelse i den efterlevende ægtefælles virksomhed Medarbejdende ægtefælle og lønaftale Skattefri virksomhedsomdannelse Etableringskonti Anvendelse i bobeskatningsperioden Efterbeskatning af indskud på etableringskonto Af- og nedskrivninger Afskrivninger Forskudsafskrivninger Straksfradrag Procentnedslag for genvundne afskrivninger Nedskrivninger Renter Periodisering Mellemrente mv Renter af boslod, arvelod og legat Rentenydelse Udbytter og tantiemer Udbytte af boslod, arvelod og legat Indtægtsnydelse Ejendomsværdiskat Erstatninger Fradragsberettigede omkostninger Arbejdsvederlag til ægtefælle, arvinger og legatarer Legater og dusører mv. efter LL 7 O Vederlag beskattet efter LL 27 E Lønindkomst beskattet efter KSL 48 E og 48 F Arbejdsmarkedsbidrag Underskud mv Fremførte underskud mv Negativbobeskatningsindkomst-Carryback 77? Overførsel mellem ægtefæller Forskudt indkomstår Bagudforskudt indkomstår Fremadforskudt indkomstår Beskæftigelsesfradrag og særligt befordringsfradrag 181 Selvangivelse og indkomstansættelse Selvangivelsespligt Selvangivelsesfrist Privatskifte

11 Bobestyrerskifte Tillægsopgørelse Henstand og sanktioner Ændring og påklage af indkomstansættelsen Dødsboskatten Skatteberegning Mellemperiodefradrag og bofradrag Forskudt indkomstår Skat af aktieindkomst Dødsfald før 1. juli Dødsfald 1. juli 2008 og senere SkatafCFC-indkomst Skat af lønindkomst beskattet efter KSL 48 E og 48 F Beregnet skat for bobeskatningsperioden Forskudsskatter Forskudt indkomstår Restskat og overskydende skat Insolvens Fællesbo og særbo 792 Kapitel 9 Skattepligtige boer - Beskatning ved udlodning og salg Boets succession Afdødes aktiver Den efterlevende ægtefælles aktiver Udlodning Afgrænsning Arveafkald mv Uskiftet bo Den efterlevende ægtefælles aktiver Afdødes afståelser Udlodning eller afståelse til tredjemand Boets beskatning Gevinster Tab Udlodningsmodtagerens succession Beslutning om succession Acontoudlodning Succession i passiver Succession og beskatning for samme aktiv Personkreds

12 Udenlandsk udlodningsmodtager Udlodning ud over modtagerens andel af boet Udlodning/overdragelse til nære medarbejdere og tidligere ejere Udenlandske boer Successionsudelukkelse Skattefritagne boer Valgt beskatning i boet Skattefritagne aktiver Gevinst Successionsmulige aktiver Erhvervsvirksomhed Fast ejendom Aktier Den efterlevende ægtefælle - Udgangspunkt Den efterlevende ægtefælle - Begrænsning vedrørende fast ejendom Passivposter Passivposternes størrelse Gevinster, der er aktieindkomst Andre gevinster Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Etableringskonti Passivposter ved udlodning til ikke-skattepligtige Nedsættelse af passivposter Tidsfrist for opgørelse af passivposter Efterprøvelse af passivposter Bindende svar Salg og andre afståelser De enkelte aktiver og passiver Fast ejendom Gevinst Tab Anskaffelsessummen Afståelsessummen Ejertidsnedslag Erstatnings-og forsikringssummer Genanbringelse Skattefrihed - Parcelhusreglen Blandede ejendomme

13 Genvundne afskrivninger Næringsejendomme Aktier Børsnoterede aktier Afgrænsning Gevinster Tab Opgørelse af gevinst og tab Overgangsregel Unoterede aktier Overgangsregler for aktier ejet under 3 år Overgangsregler for aktier anskaffet før 19. maj Hovedaktionærer Overgangsregler for aktier anskaffet før 19. maj Almindelige aktionærer Næringsaktier Aktier og investeringsbeviser i visse investeringsselskaber Andele i visse andelsselskaber Aktier erhvervet for lånte midler Investeringsbeviser i investeringsforeninger Konti i kontoførende investeringsforeninger Idéaktier Aktier i boligaktieselskaber, andele i andelsboligforeninger o.lign Udlodning ved kapitalnedsættelse og aktiesalg til det udstedende selskab Tidligere gennemført fraflytterbeskatning Aktier mv. modtaget i ansættelsesforhold (Incitamentsaflønning) Fordringer og gæld Fordringer i danske kroner - Mindsterentereglen Gæld i danske kroner Fordringer og gæld i fremmed valuta Fordringer erhvervet for lånte midler Næring Finansielle instrumenter Gevinst Tab

14 Opgørelsesprincip Undtagelser Driftsmidler og skibe Varelagre, besætninger og beholdninger Indbo og løsøre Immaterielle aktiver Andele/anparter i interessentskaber og kommanditselskaber 246 Kapitel 10 Beskatning af udlodningsmodtagere Afgrænsning Udlodningsmodtagerens indkomst Periodisering Erhvervsvirksomhed Virksomhedsordningen Kapitalafkastordningen Forskudsafskrivninger Renter Periodisering Mellemrente mv Renter af boslod, arvelod og legat Rentenydelse Ejendomsværdiskat Arbejdsvederlag Udlodning med succession Betingelser for succession Successionens virkninger Successionens rækkevidde Særregel for hovedaktionæraktier Særregel for fast ejendom Udlodning uden succession 259 Kapitel 11 Beskatning af den efterlevende ægtefælle eller samlever Afgrænsning Samlevere Den efterlevende ægtefælle som udlodningsmodtager Den efterlevende ægtefælles indkomst Den efterlevende ægtefælles andel af fællesboet Afdødes misligholdte renter

15 3.3. Ejendomsværdiskat Etableringskonto Kursgevinster ved indfrielse af kontantlån Indkomst fra erhvervsvirksomhed Den efterlevende ægtefælles deltagelse i afdødes virksomhed Afdødes deltagelse i den efterlevende ægtefælles virksomhed Medarbejdende ægtefælle og lønaftale Virksomhedsordningen - Overtagelse af afdødes virksomhed Virksomhedsordningen - Reduktion for afdødes virksomhed Kapitalafkastordningen - Reduktion for afdødes virksomhed Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen - Den efterlevende ægtefælles virksomhed Særregler vedrørende den efterlevende ægtefælles virksomhed Virksomhedsordningen Kapitalafkastordningen Forskudsafskrivninger Underskud Den efterlevende ægtefælles skat Indtræden i henstandsordninger Fraflytterbeskatning 274 Kapitel 12 Subjektiv skattepligt, begrænset skattepligtige boer og dobbeltbeskatning Subjektiv skattepligt Fuld skattepligt Danske boer Henvisningsboer Subsidiært skifte Begrænset skattepligt Endelig bruttobeskatning af udbytter og royalties Skattefrihed Beskatning af begrænset skattepligtige dødsboer Opgørelse af boets aktiver og passiver Særlig boopgørelse

16 2.3. Fællesbo og særbo Afdødes og boets indkomst Indkomstperioder Mellemperioden Boets indkomstperiode - Skæringsdagen Skattefritagne boer Betingelser for skattefritagelse Skattefritagelsens omfang Beskatning i mellemperioden Skattepligtige boer Negativ bobeskatningsindkomst - Carry back Endeligt beskattet indkomst Udlodningsmodtagere Den efterlevende ægtefælle Dobbeltbeskatning Dobbeltdomicil Samtidig beskatning af dødsboet og lodtagerne Fuld og begrænset skattepligt 289 Kapitel 13 Boopgørelsen Indgivelse af boopgørelse Boopgørelsens indhold Privatskifte Bobestyrerskifte Foreløbig boopgørelse - Genoptagelse Skæringsdag og indleveringsfrister Privatskifte Bobestyrerskifte Tillægsopgørelse Værdiansættelsen Acontoudlodning Grundlaget for værdiansættelsen Boets værdiansættelse Sagkyndig vurdering Omvurdering Efterprøvelse af boopgørelsen Skifterettens efterprøvelse SKATs efterprøvelse Ændring af værdiansættelserne

17 3. De enkelte aktiver og passiver Fast ejendom Salg Udlodning Prioritering Delafståelse Ubenyttet vurdering Efterfølgende salg Testamentarisk fastsat værdi Servitutter og byrder Fordeling af værdien Andels- og aktieboliger Aktier, anparter og konvertible obligationer Børsnoterede aktier mv Unoterede aktier mv Andelsrettigheder Obligationer, pantebreve og andre fordringer Børsnoterede værdipapirer Pante-og gældsbreve Arvingsgæld Uerholdelige fordringer Finansielle kontrakter Børsnoterede finansielle kontrakter Unoterede finansielle instrumenter Driftsmidler og skibe Varelagre, besætninger og beholdninger Varelagre Landbrugets besætninger og beholdninger Indbo og løsøre i øvrigt Immaterielle rettigheder Goodwill Andre immaterielle rettigheder Andele/anparter i interessentskaber og kommanditselskaber Brugs-, rente-og indtægtsnydelser Forsikringer og pensionsordninger Afdødes livs-og ulykkesforsikringer Den efterlevende ægtefælles livsforsikringer Afdødes pensionsordninger Den efterlevende ægtefælles pensionsordninger Passiver

18 Gældsposter Skattekrav Boomkostninger Passivposter 327 Kapitel 14 Insolvente boer Skifte af insolvente boer Beslutning om insolvensbehandling Uskiftet bo og ægtefælleudlæg Boudlæg Privatskifte Bobestyrerskifte Bobehandlingen Den efterlevende ægtefælles aktiver og passiver Ophør af insolvensbehandling Beskatning af boet Dødsfald før 1. juli Skattefritagelse Beslutning om skattepligt Konkursindkomsten Afgrænsning af indkomstperioden Aktieindkomst Den efterlevende ægtefælles ydelser til boet Afdødes og boets ydelser til den efterlevende ægtefælle Underskud mv Afdødes fremførte underskud Negativ konkursindkomst Den efterlevende ægtefælles underskud Den efterlevende ægtefælles deltagelse i afdødes virksomhed Negativ aktieindkomst Selvangivelse og indkomstansættelse Selvangivelsespligt Selvangivelsesfrist Ændring og påklage af indkomstansættelsen Skat Skatteberegning

19 Forskudsskatter Negativ skat af negativ aktieindkomst Skattens betaling Ophævelse af tidligere beskatning Ophævelse af mellemperiodebeskatning Ophævelse af beskatning af et afsluttet bo Ophør af insolvensbehandling Dødsfald 1. juli 2008 og senere Skattefritagelse Mellemperioden Ophævelse af gennemført beskatning Ophævelse af insolvensbehandling Beskatning af den efterlevende ægtefælle Dødsfald før 1. juli Dødsfald 1. juli 2008 og senere Skifte af uskiftet bo i den efterlevende ægtefælles levende live Anmodning om skifte før 1. j uli Konkursindkomsten Underskud Anmodning om skifte 1. juli 2008 og senere 344 Kapitel 15 Skifte af uskiftet bo i den efterlevende ægtefælles levende live Uskiftet bo Skifte af uskiftet bo Ret til skifte Pligt til skifte Skiftets omfang Indgivelse af anmodning om skifte - Opgørelse af boets aktiver og passiver Imødekommelsesdagen Oprindeligt partielt skifte Fuldstændigt skifte Skattefritaget bo Boets indkomst Selvangivelse og indkomstansættelse Selvangivelsespligt Selvangivelsesfrist Henstand og sanktioner Ændring af og påklage af indkomstansættelsen Dødsboskat

20 4.5. Udlodningsmodtagere Den efterlevende ægtefælle Virksomhedsordningen Kapitalafkastordningen Udlodning af erhvervsvirksomhed til den efterlevende ægtefælle Underskud Den efterlevende ægtefælles underskud Boets underskud Partielt skifte Udlevering til ægtefællen uden skifte Udlevering af hele boet til fornyet uskiftet bo Ægtefælleudlæg efter AL Overtagelse efter AL Kapitel 16 Genoptagelsesboer Beslutning om genoptagelse Bobehandlingen Beskatning ved genoptagelse Selvstændige boer Skattefritagelse Skattefritagne boer - Mellemperioden Afgrænsning af bobeskatningsindkomsten Indkomstperioden Bofradrag og mellemperiodefradrag Genoptagelse til uskiftet bo eller ægtefælleudlæg Genoptagelse til insolvensbehandling Uskiftet bo mv Genoptagelse til nyt uskiftet bo mv Genoptagelse til selvstændigt bo Genoptagelse til insolvensbehandling Boudlæg Frigjort kapitalarv Hovedregel - Ikke genoptagelse Undtagelse - Genoptagelse som arvedelingsbo Genoptagelse af tidligere indkomstår 369 Kapitel 17 Hæftelse, efterbetaling og præklusion Hæftelse

21 1.1. Boudlæg Uskiftet bo mv Fællesbo og særbo Skifte af uskiftet bo i den efterlevende ægtefælles levende live Selvstændige boer Privatskifte Fællesbo og særbo Begrænset skattepligtige boer Efterbetalingskrav vedrørende forskudsafskrivninger Insolvente boer Efterbetalingskrav Grundlaget for efterbetalingskrav Skatteansættelse Frister Hvilke indkomstår Frist for efterbetalingskravets fremsættelse Efterbetalingskravets form Efterbetalingskrav vedrørende forskudsafskrivninger Tillægsskat - Afdødes strafbare forhold Præklusion Proklama Obligatorisk proklama Frist Udstedelse Indhold Retsvirkninger Præklusion af skattekrav Afdødes restskat Efterbetalingskrav Mellemperiode- og dødsboskat Anmeldelse Arbejdsmarkedsbidrag 387 Litteraturfortegnelse 382 Anvendte forkortelser 384 Doms- og afgørelsesregister 386 Stikordsregister

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Når døden os skiller KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Vi bliver alle før eller siden konfronteret med de menneskelige, praktiske og juridiske problemer, når nogen

Læs mere

SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011

SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011 SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011 INDHOLD Generelt 3 Den indledende fase 5 Den udførende fase 7 Den afsluttende fase 8 Boer, hvor der er en efterlevende ægtefælle 9 Skatteforhold 10 Retsafgift,

Læs mere

1 Skifte af dødsboer. Skifte af dødsboer

1 Skifte af dødsboer. Skifte af dødsboer 1 Skifte af dødsboer Skifte af dødsboer Information til arvinger 2013 Skifte af dødsboer 2 Indhold Generelt 3 Formålet med denne vejledning 3 Bobestyrerboer 3 Privatskiftede boer 3 Hvor lang tid tager

Læs mere

INDSIGT JULI 2009 skifte af dødsboer InformatIon til arvinger om skifte af dødsboer

INDSIGT JULI 2009 skifte af dødsboer InformatIon til arvinger om skifte af dødsboer INDSIGT JULI 2009 skifte af dødsboer Information til arvinger om skifte af dødsboer indhold Generelt 3 Den sikrende og afklarende fase 5 Den udførende fase 9 Den afsluttende fase 10 Boer, hvor der er en

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 21/10/2014 06.11.2014-43 (20141021) Dødsbobeskatning - skifte af særbo og udlevering af fællesbo til uskiftet bo fremførsel af afdødes underskud til modregning i særboets og længstlevendes indkomst

Læs mere

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning Indholdsoversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark.......................................19 Kapitel 2. Skattepligt for personer....................................................

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 19 Kapitel 2. Skattepligt for personer 21 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 31 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

Boopgørelse. Her skal du være opmærksom på at vælge den rigtige dato for afslutning af boet.

Boopgørelse. Her skal du være opmærksom på at vælge den rigtige dato for afslutning af boet. Eksempel og forklaring på de felter, der af og til kan være tvivl om, når man skal udfylde en boopgørelse Sagsnr. SKS. nr. CPR nr. Afdødes cpr nr. Boopgørelse Opgørelse over aktiver og passiver vedrørende

Læs mere

WERLAUFF S. Arv & skifte. 8. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

WERLAUFF S. Arv & skifte. 8. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag WERLAUFF S ' Arv & skifte 8. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arv & skifte Erik Werlauff Arv & skifte med skiftereformen 2011 8. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Erik Werlauff Arv

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 21 Kapitel 2. Skattepligt for personer 23 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 35 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2015 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K. Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk

Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K. Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk 17370 2013.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 København Når en af dine kære dør Praktisk

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00 Indledning...

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Åbningstid: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.300 12.600 Dok

Læs mere

2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppendk Hjemmeside: wwwrevisorgruppendk Skattekalender 2002 PERSONER Restskat 15 marts Sidste

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Herning Haraldsgade 28, 7400 Herning Telefon 99 68 60 00 Telefontid alle hverdage fra kl. 8.30 til 12.00 E-mail: skifte.herning@domstol.dk Åbningstid:

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

Skatteproces og skatteret i grundrids. Karl-Gustav Kruckenberg Ole Aagesen

Skatteproces og skatteret i grundrids. Karl-Gustav Kruckenberg Ole Aagesen Skatteproces og skatteret i grundrids Karl-Gustav Kruckenberg Ole Aagesen Danmarks Forvaltningshojskoles Forlag, 1999 Indhold Forord 13 Anvendte f orkortelser 14 1. Generei orientering 15 1.1 Bindende

Læs mere

Dødsboskifte. Begravelsesforretningen Sjælland ApS. Sidste farvel telefon 70 21 66 96

Dødsboskifte. Begravelsesforretningen Sjælland ApS. Sidste farvel telefon 70 21 66 96 Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Begravelsesforretningen Sjælland ApS Københavns Skifteret Hestemøllestræde 6, 1464 København K Telefon 33 44 84 10 Skifteretten i Glostrup Stationsparken 27,

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 9:

Undervisningsnotat nr. 9: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 9: Kursgevinstbeskatning Valdemar Nygaard KURSGEVINSTBESKATNING: Notatet bygger på kapitel XV i Almen skatteret. Indledning: Reglerne om

Læs mere

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS Familieog Arveret Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen 7. udgave THOMSON REUTERS Forord 5 I. Indledning 13 Kapitel 1. Introduktion 15 II. Formueforholdet mellem ægtefæller 17 Kapitel 2. Generelt

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

DØDSFALD I FAMILIEN DRACHMANN ADVOKATER

DØDSFALD I FAMILIEN DRACHMANN ADVOKATER DØDSFALD I FAMILIEN DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

Læs mere

Beskatning af ægtefæller

Beskatning af ægtefæller Beskatning af ægtefæller HD 2. Del Regnskab & Økonomistyring Afgangsprojekt Karina Salling Debbie Lindholm Forår 2015 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 PROBLEMFELT... 5 2.1 PROBLEMFORMULERING...

Læs mere

Generationsskifte af Biler A/S En enkes perspektiv

Generationsskifte af Biler A/S En enkes perspektiv Cand. Merc. Aud. Studiet Juridisk institut Kandidatafhandling Generationsskifte af Biler A/S En enkes perspektiv Forfattere: Winnie Guldberg Scheel Michael Holmer Nielsen Afleveringsdato: 14. 03 2011 Vejleder:

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. august 2006 EM 2006/30 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Lovforslaget er en del af den fornødne lovgivning for at kunne gennemføre den omstrukturering

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2011

Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2011 pwc.dk Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2011 Skatteguide 2011 indeholder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2011, samt de nye satser og

Læs mere

Copenhagen Business School - 2011 Juridisk Institut Cand.merc.aud-studiet kandidatafhandling. med fokus på arve- og skatteretlige regler

Copenhagen Business School - 2011 Juridisk Institut Cand.merc.aud-studiet kandidatafhandling. med fokus på arve- og skatteretlige regler Copenhagen Business School - 2011 Juridisk Institut Cand.merc.aud-studiet kandidatafhandling med fokus på arve- og skatteretlige regler Udarbejdet af: Birgitte Nordstrøm, cpr-nr. Vejleder: Henrik Nielsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering af beskatningen

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

Kapitel VII: Personlig indkomst

Kapitel VII: Personlig indkomst HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET Kapitel VII: Personlig indkomst Valdemar Nygaard Personlig indkomst (kapitel VII): Arbejdsindkomst: Lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende: Sondringen har betydning

Læs mere

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Regnskabsmøde Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Skatteregnskab 2010 Indkomstopgørelse (ejendom på 115 ha.)i(en dkomstopgørelse Spec./Note 2010 2009 i 1000 kr 100 Salg af planteprodukter

Læs mere

Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen

Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen LÆREBOG OM INDKOMSTSKAT 15. udgave Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander, John Engsig, Liselotte Madsen LÆREBOG OM INDKOMSTSKAT

Læs mere

Skatteguide 2012/2013

Skatteguide 2012/2013 www.pwc.dk/skat Skatteguide 2012/2013 Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2012/2013 inde holder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2012, samt

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Skattepligtig indkomst

Skattepligtig indkomst Skattepligtig indkomst Årets resultat før skat Fra årsrapport 10 Ikke skattepligtige indtægter 7300-7349 Vend Saldo skat 7600-7699 pos Vend Saldo skat 20 Ikke fradragsberettigede udgifter 7350-7399 Vend

Læs mere

Kapitel IX: Aktieindkomst

Kapitel IX: Aktieindkomst HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET Kapitel IX: Aktieindkomst Valdemar Nygaard Aktieindkomst:Kapitel IX: Aktieindkomst og anden indkomst: Aktieindkomst omfatter: 1) Løbende udbytter (visse undtagelser) LL 2) Visse

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2006 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2007 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2008 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Indhold Personer Virksomheder Selskaber Diverse Diverse renter Vigtige datoer 2006... 15

Indhold Personer Virksomheder Selskaber Diverse Diverse renter Vigtige datoer 2006... 15 SKATTETABEL 2006 Indhold Personer 2 Den skattepligtige indkomst...2 Amts-, kommune- og kirkeskat...2 Bundskatten...2 Mellemskatten...2 Topskatten...2 Skatteloft...2 Personfradrag...2 Restskat...3 Overskydende

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009.

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. NYT Nr. 9 årgang 6 SEPTEMBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering LOVGIVNING MV. Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. SKATs vejledning om værdiansættelse

Læs mere

Amts-, kommune- og kirkeskat Bundskatten Mellemskatten Topskatten Skatteloft

Amts-, kommune- og kirkeskat Bundskatten Mellemskatten Topskatten Skatteloft Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst... 2 Amts-, kommune- og kirkeskat... 2 Bundskatten... 2 Mellemskatten... 2 Topskatten... 2 Skatteloft... 2 Personfradrag... 2 Restskat... 3 Overskydende skat...

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1 Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner side 1 Hvorfor er pensionsplanlægning vigtig? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til

Læs mere

Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55

Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55 NYT Nr. 11 årgang 6 NOVEMBER 2009 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55 Den nye selskabslov træder

Læs mere

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING kursuskatalog 2013 Rabat ved tilmelding inden 1. juli 2013, se side 2 Indhold Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v.

Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 37 Offentligt SkatErhverv J. nr. 2005-511-0048 Oktober 2005 Udkast 4 Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven)

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

statsautoriserede revisorer 4-2008

statsautoriserede revisorer 4-2008 statsautoriserede revisorer 4-2008 Fritidsbolig i Danmark ved ophold i udlandet 2 Nye skatteregler for konvertible obligationer 3 Lempelse af reglerne i forbindelse med generationsskifte 4 Overgangssaldo

Læs mere

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1 Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner side 1 Hvorfor er pensionsplanlægning vigtig? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til

Læs mere

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 60 byer landet over yder vi rådgivning inden for områderne Erhverv, Privat og Bolig. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din

Læs mere

SKAT FOR ADVOKATER 2013 CORIT

SKAT FOR ADVOKATER 2013 CORIT SKAT FOR ADVOKATER Agenda Indledning Køb og salg af virksomhed Generationsskifte Koncerninterne omstruktureringer Gældseftergivelse Afslutning og spørgsmål Indledning Advokaten som Koncernens rådgiver/transaktionsrådgiver

Læs mere

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket DEN NYE ARVELOV EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Ny arvelov vedtaget Den 1. januar 2008

Læs mere

Skatteproces og skatteret i grundrids. Karl-Gustav Kruckenberg Ole Aagesen Michael Gade, red.

Skatteproces og skatteret i grundrids. Karl-Gustav Kruckenberg Ole Aagesen Michael Gade, red. Skatteproces og skatteret i grundrids Karl-Gustav Kruckenberg Ole Aagesen Michael Gade, red. Danmarks Forvaltningsh0jskoles Förlag 2004 Indhold Anvendteforkortelser 16 1. Generel orientering......17 1.1

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Generationsskifte af aktier i levende live og ved død

Generationsskifte af aktier i levende live og ved død Cand.merc.aud. Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling Generationsskifte af aktier i levende live og ved død Forfattere: Anders Pedersen Rasmus Berntsen Afleveringsdato: 4. november Vejleder:

Læs mere

Revision af dødsboskifteloven

Revision af dødsboskifteloven Revision af dødsboskifteloven Betænkning nr. 1519 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400 Telefax 3393 3510 www.justitsministeriet.dk jm@jm.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeren har den 27. januar 2010 fremsat lovforslag

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dødsboskifteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af dødsboskifteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2010-11 OMTRYK Ministernavn rettet Fremsat den 24. november 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af dødsboskifteloven og forskellige andre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 INFORMATIONSMATERIALE OM ARV, GAVE OG TESTAMENTE Side 2 Indholdsfortegnelse Dødsboskifte... 3 Skifteretten... 4 Boudlæg... 4

Læs mere