Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens"

Transkript

1 Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 3 En journalist klagede til ombudsmanden over at Finansministeriet havde givet ham afslag på aktindsigt i sagen vedrørende udpegning af statens rådgivere i forbindelse med salget af statens aktier i TeleDanmark A/S. Størstedelen af dokumenterne var undtaget fra aktindsigt efter den såkaldte indkøbsbekendtgørelse hvorefter visse dokumenter i sager om statens indkøbsaftaler generelt var undtaget fra aktindsigt efter offentlighedsloven. I en foreløbig redegørelse udtalte ombudsmanden at bestemmelserne i indkøbsbekendtgørelsen måtte fortolkes med udgangspunkt i det forhold at der var tale om en undtagelse fra det almindelige offentlighedsprincip, og under hensyntagen til at bemyndigelsen ikke rakte til at skabe nye undtagelser, men alene at præcisere indholdet af de undtagelser offentlighedsloven i forvejen indeholdt. Generelt måtte reglerne derfor fortolkes sådan at deres rækkevidde ikke blev udstrakt videre end bekendtgørelsen og bemyndigelsen i offentlighedslovens 3 gav sikkert holdepunkt for. Ved vurderingen af om bestemmelserne i indkøbsbekendtgørelsen kunne anvendes i forhold til et bestemt dokument, kunne der fortages en kontrolvurdering ved at bedømme om dokumentet også kunne undtages efter bestemmelserne i offentlighedsloven. 19. juni X Forvaltningsret: Sleskabsret: 1.9 Finansministeriet bemærkede i en kommentar til den foreløbige redegørelse at det efter ministeriets opfattelse ikke ville være i strid med offentlighedslovens 3 hvis en bekendtgørelse udstedt i medfør af bestemmelsen i enkelte tilfælde førte til at der blev nægtet aktindsigt i dokumenter der ikke var omfattet af undtagelserne i offentlighedslovens Ministeriet mente ikke at der kunne bestå en pligt til at foretage en kontrolvurdering af om et dokument også kunne undtages efter offentlighedsloven. Der blev herefter holdt et møde om indkøbsbekendtgørelsen og spørgsmålet om rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 3. I mødet deltog repræsentanter for Justitsministeriet, Finansministeriet, Indenrigsministeriet og Folketingets Ombudsmand. På mødet blev det vedtaget at ministerierne skulle overveje at udstede en vejledning hvori det blev anbefalet til statslige myndigheder i en periode at foretage kontrol af forholdet mellem indkøbsbekendtgørelsens undtagelser fra aktindsigt og offentlighedslovens undtagelser. Dette skulle ske for at indsamle erfaringsgrundlag til brug for en vurdering af bekendtgørelsens hjemmel og en eventuel revision af bekendtgø-

2 relsen. Vejledningen blev ikke udsendt. I stedet blev indkøbsbekendtgørelsen ophævet med virkning fra den 5. juni Ombudsmanden meddelte herefter at han ikke foretog mere i sagen. (J. nr ) I brev af 3. november 1997 klagede journalist A til mig over at Finansministeriet havde meddelt afslag på bladets anmodning om aktindsigt i sagen vedrørende udpegning af statens rådgivere i forbindelse med salget af statens aktier i Tele Danmark A/S. Ved brev af 19. december 1997 sendte jeg henvendelsen videre til Finansministeriet som en anmodning fra A om at ministeriet meddelte en uddybende begrundelse for afslaget, herunder tog stilling til de anførte indsigelser. Finansministeriet sendte den 13. januar 1998 A en kopi af aktlisten vedrørende ministeriets sag og bad om til brug for den videre behandling af sagen at A på aktlisten angav hvilke dokumenter bladet ønskede aktindsigt i. Ved brev af 27. januar 1998 returnerede A listen til Finansministeriet med angivelse af at han ønskede udleveret 40 dokumenter. I brev af 5. februar 1998 afslog Finansministeriet at give aktindsigt i samtlige 40 dokumenter som bladet havde anmodet om at få udleveret. Finansministeriet havde bl.a. anført: "I henhold til Finansministeriets bekendtgørelse om undtagelse af dokumenter vedrørende privatisering fra aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen er en række dokumenter undtaget fra aktindsigt. Det drejer sig i den foreliggende sag om følgende akter: 74, 130. I henhold til Finansministeriets bekendtgørelse om undtagelse af dokumenter om indkøbsaftaler fra aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen er følgende akter undtaget fra aktindsigt: 1, 8, 12, 27, 31, 34, 39, 42, 69, 75, 76, 80, 84, 87, 90, 92, 93, 94, 97, 98, 101, 105, 111, 112, 132, 142, 146, 147. Finansministeriets interne notater vedrørende salget af aktier i Tele Danmark mv. er undtaget fra retten til aktindsigt, jf. offentlighedslovens 7, nr. 1 og 2. Det drejer sig om følgende akter: 15, 17, 18, 70, 71, 85, 100, 123, 133, 148. Finansministeriet har i det enkelte tilfælde vurderet muligheden for at foretage ekstrahering fra de dokumenter, som er undtaget fra aktindsigt ifølge 7 i offentlighedsloven, jf. offentlighedslovens 11. Akterne vurderes dog ikke at indeholde oplysninger som bør ekstraheres. Finansministeriet har endvidere overvejet om der burde gives aktindsigt i videre omfang end loven forpligter til (meroffentlighed). Finansministeriet har imidlertid ikke fundet grundlag herfor. 2/13

3 Ved vurderingen heraf har Finansministeriet lagt vægt på de hensyn, der ligger bag de anførte undtagelsesbestemmelser i offentlighedsloven, herunder især hensynet til at beskytte det offentliges og privates forretningsforhold." I et brev modtaget her den 9. februar 1998 rettede A på ny henvendelse hertil med en klage over ministeriets afslag. Jeg bad i brev af 10. marts 1998 Finansministeriet om en udtalelse i anledning af klagen. Jeg bad om at ministeriet bl.a. udtalte sig om grundlaget for at størstedelen af dokumenterne var undtaget fra aktindsigt efter bekendtgørelse nr. 4 af 4. januar 1993 om undtagelse af dokumenter om indkøbsaftaler fra aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen. Endvidere bad jeg om at få oplyst om disse dokumenter indgik i andre sager. Finansministeriet besvarede min henvendelse i brev af 23. marts I brevet var der bl.a. anført: Finansministeriet skal i den forbindelse bemærke, at indholdet af Finansministeriets sag j.nr om Tele Danmark/kontrakt/aktiesalg kan kategoriseres som følger: Materiale vedrørende udbuddet af opgaverne som finansielle rådgivere i forbindelse med gennemførelsen af overvejelserne om statens handlemåde angående aktieposten i Tele Danmark. Materiale vedrørende kontraktforhandlinger med de finansielle rådgivere, herunder korrespondance med statens juridiske rådgivere herom. Kontrakterne med de finansielle rådgivere og korrespondance mellem staten, statens juridiske rådgivere og statens finansielle rådgivere om forhold vedrørende kontrakterne. Bekendtgørelse nr. 4 af 4. januar 1993 om undtagelse af dokumenter om indkøbsaftaler fra aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen (indkøbsbekendtgørelsen) fastlægger, at ved sager om indkøbsaftaler forstås sagstyper, hvor statslige myndigheder har indgået eller agter at indgå aftaler om varekøb eller tjenesteydelser, jf. bekendtgørelsens 2. Den foreliggende sag er som det fremgår af det ovenfor anførte omfattet af bekendtgørelsen, idet den alene vedrører de i bekendtgørelsens 2 nævnte emner. De omhandlede akter indgår ikke i andre sager i Finansministeriet. Om den konkrete begrundelse for undtagelsen af de enkelte akter fra aktindsigt bemærkes følgende: Indkøbsbekendtgørelsens 1, nr. 1, undtager brevveksling mellem myndigheder og faktiske eller potentielle tilbudsgivere fra aktindsigt. I den foreliggende sag omfatter dette blandt andet korrespondancen med potentielle finansielle rådgivere i forbindelse med udbudsrunden og den efterfølgende korrespondance med potentielle finansielle rådgivere om kontraktforhold. Ligeledes omfatter dette korrespondancen med statens juridiske rådgivere om deres egne forhold som rådgiver for staten. De relevante akter er nr. 1, 8, 12, 27, 31, 34, 39, 42, 69, 111 og /13

4 Bekendtgørelsens 1, nr. 2, undtager kontrakter og korrespondance herom fra aktindsigt. I den foreliggende sag må dette omfatte kontrakterne med de finansielle rådgivere, tillæg til kontrakterne og korrespondance om disse forhold. Finansministeriet har i den forbindelse vurderet, at undladelse af offentliggørelse af de pågældende dokumenter er nødvendig af hensyn til parternes forretningsmæssige forhold, herunder muligheden for i lignende sager i fremtiden at kunne gennemføre udbudsforretninger. De relevante akter er nr. 101, 123, 132, 142, 146 og 147. Bekendtgørelses 1, nr. 3, undtager brevveksling med sagkyndige i forbindelse med indkøbsaftalerne. I den foreliggende sag omfatter dette korrespondancen med statens rådgivere. Endvidere omfattes (B) Banks rådgivning af staten i forbindelse med statens indgåelse af aftale med (C). De relevante akter er nr. 75, 76, 80, 84, 87, 90, 92, 93, 94, 97, 98, 105 og 130. For så vidt angår akt nr. 101 skal det bemærkes, at afgørelsen om undtagelse fra aktindsigt foruden indkøbsbekendtgørelsens 1, nr. 2 er sket efter offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, som der er henvist til i Finansministeriets brev af 13. januar 1998 til (A). Baggrunden herfor er, at offentliggørelse af indholdet af det pågældende dokument må antages at ville forringe mulighederne for i fremtiden at kunne indhente tilbud i forbindelse med løsning af tilsvarende rådgivningsopgaver. Akt nr. 74 og 130 er undtaget med henvisning til bekendtgørelse nr. 679 af 9. oktober 1991 om undtagelse af dokumenter vedrørende privatisering fra aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen (privatiseringsbekendtgørelsen). Undtagelsen er sket med henvisning til bekendtgørelsens 1, nr. 3. Det skal tilføjes, at Finansministeriet som det fremgår af afgørelsen af 5. februar 1998 har foretaget en vurdering af, hvorvidt der burde gives meraktindsigt i videre omfang, end lovgivningen forpligter til (meroffentlighed), men at man ikke har fundet grundlag herfor. Finansministeriet har i den forbindelse som anført lagt vægt på de hensyn, der ligger bag de anførte undtagelsesbestemmelser, herunder især hensynet til at beskytte privates og offentliges forretningsforhold. Da ovenstående indeholder en uddybning af Finansministeriets begrundelse for undtagelsen af de omhandlede dokumenter fra aktindsigt, er en kopi af dette brev sendt til (A), jf. herved bl.a. Folketingets Ombudsmands udtalelse i FOB " A havde ikke yderligere bemærkninger til sagen. Den 25. maj 1999 sendte jeg min foreløbige redegørelse i sagen til Finansministeriet. Af denne fremgik følgende: Retsgrundlaget Finansministeriets undtagelse af akter fra aktindsigt er sket med henvisning til bekendtgørelse nr. 4 af 4. januar 1993 om undtagelse af dokumenter om indkøbsaftaler fra aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen, og bekendtgørelse nr. 679 af 9. oktober 1991 om undtagelse af dokumenter vedrørende privatisering fra aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen. 4/13

5 1 og 2 i bekendtgørelsen om indkøbsaftaler har følgende ordlyd: 1. I sager om indkøbsaftaler er følgende dokumenter undtaget fra aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen: 1) Brevveksling mellem myndigheder og enkeltpersoner eller virksomheder, der indgiver eller har indgivet tilbud om levering af varer eller tjenesteydelser, eller som har rettet henvendelse til myndigheden med henblik på eventuel afgivelse af sådant tilbud. 2) Indgåede indkøbsaftaler og materiale vedrørende aftalernes indhold og anvendelse så længe aftalerne løber, eller det efter udløbet er nødvendigt af hensyn til parternes forretningsmæssige forhold. 3) Brevveksling med sagkyndige i forbindelse med indkøbsaftalerne. 2. Ved sager om indkøbsaftaler, jf. 1, forstås sagstyper, hvor statslige myndigheder har indgået eller agter at indgå aftaler om varekøb eller tjenesteydelser eller en kombination heraf, herunder i form af rammeaftaler. Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i offentlighedslovens 3, stk. 1, som har følgende ordlyd: 3. Vedkommende minister kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at nærmere angivne myndigheder, sagsområder eller arter af dokumenter, for hvilke bestemmelserne i 7-14 i almindelighed vil medføre, at begæring om aktindsigt kan afslås, skal være undtaget fra loven. Jeg har tidligere i en sag vedrørende Finansministeriets bekendtgørelse nr. 644 af 17. september 1990 (som nu er afløst af bekendtgørelse nr. 679 af 9. oktober 1991) om undtagelse af dokumenter vedrørende privatisering fra aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen, udtalt mig om bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 3, stk. 1. Udtalelsen er refereret i Folketingets Ombudsmands beretning for 1990, side 54 ff. Om 3, stk. 1, udtalte jeg bl.a.: Bemyndigelsen i offentlighedslovens 3, stk. 1, til administrativt at fastsætte nærmere regler om undtagelse fra aktindsigt har som anført af Justitsministeriet til formål at lette administrationen af loven. Tanken er den, at hvis anvendelse af lovens almindelige undtagelsesbestemmelser der kræver udøvelse af et konkret skøn for hver enkelt dokument i sagen alligevel normalt vil føre til, at der må gives afslag på aktindsigt, da kan der uden væsentlig indskrænkning af offentligheden opnås en betydelig lettelse ved på forhånd generelt at angive, at sagsområdet er undtaget fra offentlighed. Man sparer den ressourcekrævende gennemgang af sagen dokumenter, og der skal ikke foretages nogen afvejning. Samtidig gives klar besked om offentlighedslovens anvendelse på området. Det har ikke været meningen, at bemyndigelsen skulle kunne anvendes til at skabe nye undtagelser fra offentlighedsloven eller til at udvide de eksisterende undtagelsesområder, jfr. kravet om at den generelle undtagelse skal angå sagsområder 'for hvilke bestemmelserne i 7-14 i almindelighed vil medføre, at begæring om aktindsigt kan afslås'. Der er principielt kun tale om en præcisering af, hvad der allerede gælder. Det er i motiverne forudsat, at denne 5/13

6 præcisering, dvs. antagelsen om, hvad der i almindelighed vil følge af lovens undtagelsesbestemmelser, skal hvile på indhøstede erfaringer vedrørende offentlighedslovens anvendelse på området. Jeg henviser til bet. 857/1978, s. 22f og s. 172ff. I sagen udtalte jeg sammenfattende at det var min opfattelse at der kunne rejses alvorlig tvivl med hensyn til om 1990-bekendtgørelsen lå inden for bemyndigelsesbestemmelsens rammer, og at det rigtigste måtte være enten at præcisere bekendtgørelsen eller at ophæve den. Finansministeriet ophævede herefter bekendtgørelsen og udstedte efter forhandling med Justitsministeriet bekendtgørelse nr. 679 af 9. oktober 1991 om undtagelse af dokumenter vedrørende privatisering fra aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen. 1 og 2 i denne bekendtgørelse har følgende ordlyd: 1. I sager om privatisering er følgende dokumenter undtaget fra aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen: 1) Brevveksling mellem Finansministeriet eller vedkommende ministerium, styrelse m.v. og enkeltpersoner eller virksomheder, der indgiver eller har indgivet tilbud om køb af aktiver, eller som har rettet henvendelse til myndigheden med henblik på eventuel afgivelse af sådant tilbud. 2) Brevveksling med forhandlingsberettigede organisationer om løn- og personale-forhold i forbindelse med privatiseringen. 3) Brevveksling med sagkyndige i forbindelse med privatiseringen. 4) Brevveksling med Folketinget i forbindelse med privatiseringen, for så vidt brevvekslingen ikke gøres offentlig tilgængelig. 2. Ved sager om privatisering, jf. 1, forstås sagstyper, hvor staten i henhold til lov eller aktstykke afhænder en institution, der hidtil har tilhørt det offentlige, eller hvor det offentlige har ejet en del af en institution eller et selskab, og afhænder sin andel. Finansministeriet orienterede mig om den nye bekendtgørelse, og jeg meddelte at jeg tog det oplyste til efterretning og ikke foretog mig videre i sagen (refereret i Folketingets Ombudsmands beretning for 1991, s. 262). Jeg har senere udtalt mig om anvendelsen af den nye privatiseringsbekendtgørelse i anledning af bekendtgørelsens anvendelse ved afslag på aktindsigt i sagen om omdannelse af Statens Konfektion til et statsejet aktieselskab. Sagen vedrørte forståelse af sager vedrørende privatisering. Sagen er refereret i Folketingets Ombudsmands beretning for 1993, s. 103 ff. Hvorledes skal indkøbsbekendtgørelsen fortolkes? Som anført ovenfor i den citerede ombudsmandssag fra beretningen 1990, s. 54 ff. dækker bemyndigelsen til at udstede bekendtgørelser de sagsakter som typisk vil kunne undtages fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens undtagelsesbestemmelser i Bemyndigelsen er indsat for at kunne gøre det administrativt lettere at behandle disse sager. Bemyndigelsen forudsætter i princippet at pågældende ministerium har et sikkert og dækkende overblik over de dokumenter der indgår i den pågældende sag, og dokumenternes forhold til undtagelsesbestemmelserne i 7-14 i offentlighedsloven. 6/13

7 Bestemmelserne i indkøbsbekendtgørelsen må efter min mening fortolkes med udgangspunkt i det forhold at der er tale om en undtagelse fra det almindelige offentlighedsprincip i offentlighedslovens 4, stk. 1, samt under hensyntagen til at bemyndigelsen ikke rækker til at skabe nye undtagelser, men alene til at præcisere indholdet af de undtagelser loven i forvejen indeholder. Generelt må reglerne derfor fortolkes således at deres rækkevidde ikke udstrækkes videre end bekendtgørelsen og bemyndigelsen i 3 giver sikkert holdepunkt for. Finansministeriets anvendelse af bekendtgørelsens 1, nr. 1 Bestemmelsen har følgende ordlyd: 1. I sager om indkøbsaftaler er følgende dokumenter undtaget fra aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen: 1) Brevveksling mellem myndigheder og enkeltpersoner eller virksomheder, der indgiver eller har indgivet tilbud om levering af varer eller tjenesteydelser, eller som har rettet henvendelse til myndigheden med henblik på eventuel afgivelse af sådant tilbud. Finansministeriet har med henvisning til denne bestemmelse i brev af 23. marts 1998 bl.a. undtaget akt nr. 1 og akt nr. 8. Begge akter er materiale telefaxet fra Finansministeriet til Forskningsministeriet henholdsvis 31. januar og 7. februar Det drejer sig om et udkast til en fortrolighedsaftale og udkast til et notat om de spørgsmål som tilbudsgiverne skulle forholde sig til. Begge dele skulle senere sendes til tilbudsgiverne. Brevvekslingen mellem Finansministeriet og Forskningsministeriet falder uden for bestemmelsens ordlyd idet bekendtgørelsens 1, nr. 1, vedrører brevveksling mellem myndigheder på den ene side og enkeltpersoner/- virksomheder der afgiver eller har afgivet tilbud, på den anden side. De pågældende dokumenter blev imidlertid udvekslet mellem to ministerier. Det bemærkes samtidig at Forskningsministeriet ikke i denne forbindelse var potentiel tilbudsgiver, men indgik som en del af de myndigheder der stod for salget af aktierne. Jeg finder derfor at denne del af afslaget var uberettiget. Finansministeriets anvendelse af 1, nr. 2 Bestemmelsen har følgende ordlyd: 1. I sager om indkøbsaftaler er følgende dokumenter undtaget fra aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen:... 2) Indgåede indkøbsaftaler og materiale vedrørende aftalernes indhold og anvendelse så længe aftalerne løber, eller det efter udløbet er nødvendigt af hensyn til parternes forretningsmæssige forhold. 7/13

8 Bestemmelsen må som anført ovenfor fortolkes i lyset af undtagelsesbestemmelserne i 7-14 i offentlighedsloven, især bestemmelserne i 12 og 13. Disse bestemmelser har følgende indhold: 12. Retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om 1) enkeltpersoners private, herunder økonomiske forhold, 2) tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold eller lignende, for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningen angår, at begæringen ikke imødekommes. Stk. 2. Omfattes kun en del af et dokument af bestemmelsen i stk. 1, skal den pågældende gøres bekendt med dokumentets øvrige indhold. 13. Retten til aktindsigt kan begrænses i det omfang, det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til 1) statens sikkerhed eller rigets forsvar, 2) rigets udenrigspolitiske eller udenrigsøkonomiske interesser, herunder forholdet til fremmede magter eller mellemfolkelige institutioner, 3) forebyggelse, opklaring og forfølgning af lovovertrædelser, straffuldbyrdelse og lignende samt beskyttelse af sigtede, vidner eller andre i sager om strafferetlig eller disciplinær forfølgning, 4) gennemførelse af offentlig kontrol, regulerings- eller planlægningsvirksomhed eller af påtænkte foranstaltninger i henhold til skatte- og afgiftslovgivningen, 5) det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forretningsvirksomhed, eller 6) private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet. Stk. 2. Gør hensynet som nævnt i stk. 1 sig gældende for en del af et dokument, skal den pågældende gøres bekendt med dokumentets øvrige indhold. Ved vurderingen af om bestemmelsen kan anvendes i forhold til et bestemt dokument, er det muligt at foretage en kontrolvurdering ved at bedømme om dokumentet også kunne undtages efter 12 og 13. I forhold til aktindsigt efter aftalens udløb må vurderingen i virkeligheden antages at være i alt væsentligt den samme efter bekendtgørelsen som hvis spørgsmålet blev bedømt i henhold til lovens 12, stk. 1, nr. 2, eller 13, stk. 1, nr. 5. I forhold til en række af de dokumenter som Finansministeriet har undtaget i henhold til indkøbsbekendtgørelsen, og som må formodes at være undtaget i henhold til 1, stk. 1, nr. 2, må det anses for tvivlsomt om ministeriets afslag har været berettiget. Det gælder således akt nr. 132 som var en arbejdsseddel fra (B) Bank om dens tidsforbrug som rådgiver i august måned Oplysninger om en måneds tidsforbrug for en virksomhed vil efter min vurdering ikke kunne undtages efter bekendtgørelsens 1, nr. 2, in fine, hvorefter der er mulighed for at undtage de anførte dokumenter efter kontraktens udløb hvis det er nødvendigt af hensyn til parternes forretningsmæssige forhold. Ordlyden forudsætter således en konkret vurdering på dette punkt. Akt nr. 147 som ligeledes er undtaget med henvisning til 1, nr. 2, vedrører et brev fra Finansministeriet til Registry of Advisory Services Companies, Mi- 8/13

9 nistry of Communications i Brasilien, hvori ministeriet bekræfter at den antagne internationale rådgiver udfører opgaver for Finansministeriet. Umiddelbart er det min opfattelse at dette dokument falder helt uden for ordlyden af bekendtgørelsen idet det overhovedet ikke vedrører en indkøbsaftale. Dokumentet refererer meget kort den internationale rådgivers opgaver, men er efter min opfattelse ikke materiale vedrørende "aftalens indhold". Finansministeriets anvendelse af 1, nr. 3 Bestemmelsen har følgende ordlyd: 1. I sager om indkøbsaftaler er følgende dokumenter undtaget fra aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen:... 3) brevveksling med sagkyndige i forbindelse med indkøbsaftalerne. Hovedparten af de undtagne dokumenter vedrører (B) Banks breve til Finansministeriet vedrørende gennemgangen af de udenlandske bankers præsentationer, herunder udkast til breve til bankerne og talepapir. Akt. nr. 92 og 93 er alene en kopi af en følgeseddel fra (B) Bank til Finansministeriet vedrørende fremsendelse af præsentationer fra de banker der var med i tilbudsafgivelsen. Jeg har ikke modtaget en kopi af bankernes præsentationer. Efter min opfattelse vil de internationale bankes præsentationer som åbenbart var sendt direkte til (B) Bank ikke kunne undtages efter denne bestemmelse blot fordi (B) Bank sendte dem videre til Finansministeriet. En sådan videresendelse af noget materiale er ikke umiddelbart en brevveksling mellem en sagkyndig og den offentlige myndighed. Jeg forstår bestemmelsen sådan at der skal være tale om brevveksling af dokumenter med sagkyndigt indhold der er udført af den sagkyndige, eller bemærkninger til sådanne dokumenter. Præsentationerne som jeg som anført ikke har haft til udlån ville dog formentlig kunne undtages i henhold til 1, nr. 1. Finansministeriet har endvidere anført at akt. nr. 130 både er undtaget med henvisning til 1, nr. 3, i indkøbsbekendtgørelsen og 1, nr. 3, i privatiseringsbekendtgørelsen. Akt nr. 130 er et brev fra Finansministeriet til en advokat med et udkast til aftale om honorering af rådgiverne i forbindelse med deres tilrettelæggelse af salget af statens aktier i Tele Danmark A/S. Finansministeriet har endvidere undtaget akt nr 74 i henhold til privatiseringsbekendtgørelsens 1, nr. 3. Akt nr. 74 er et udkast til samarbejdsaftale imellem (B) Bank og den internationale rådgiver. Udkastet er udfærdiget af (B) Bank og fremsendt til Finansministeriet. Efter min opfattelse kan begge bekendtgørelsers 1, nr. 3, anvendes på disse dokumenter. Jeg henviser til at på tidspunktet for udfærdigelsen af disse udkast var afhændelsen af aktier nært forestående, og der må således antages at være tale om en privatiseringssag i privatiseringsbekendtgørelsens forstand, jf. min tidligere udtalelse omtalt i beretningen for 1993, s /13

10 Finansministeriets anvendelse af offentlighedslovens 7 og 13, stk. 1, nr. 5. Bestemmelserne har følgende ordlyd: 7. Retten til aktindsigt omfatter ikke en myndigheds interne arbejdsdokumenter. Som interne arbejdsdokumenter anses 1) dokumenter, der udarbejdes af en myndighed til eget brug, 2) brevveksling mellem forskellige enheder inden for samme myndighed og 3) brevveksling mellem en kommunalbestyrelse og dennes udvalg, afdelinger og andre organer eller mellem disse organer indbyrdes. 11. Oplysninger i dokumenter, der er omfattet af 7 og 10, nr. 1-4, om faktiske omstændigheder, der er af væsentlig betydning for sagsforholdet, skal uanset disse bestemmelser meddeles i overensstemmelse med lovens almindelige regler. 13. Retten til aktindsigt kan begrænses i det omfang, det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til... 5) det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forretningsvirksomhed, eller 6)... Stk. 2. Gør hensyn som nævnt i stk. 1 sig kun gældende for en del af et dokument, skal den pågældende gøres bekendt med dokumentets øvrige indhold. Finansministeriet har undtaget akt nr. 15, 17, 18, 70, 71, 85, 100, 133, 148 med henvisning til at det er interne dokumenter. De foreliggende dokumenter er udfærdiget på Finansministeriets papir, og jeg har derfor lagt til grund at de er udarbejdet af Finansministeriet selv. Der er derfor som udgangspunkt tale om interne dokumenter, jf. 7, nr. 1. Dette gælder dog ikke et appendix som er vedhæftet akt nr. 85. Dette er udarbejdet på (B) Banks brevpapir og kan derfor ikke anses som internt materiale. Det bemærkes at de dokumenter der er udarbejdet af Finansministeriet, mister deres interne karakter hvis de sendes til personer, myndigheder eller virksomheder uden for ministeriet. Det fremgår af en håndskrevet påtegning på akt. nr. 17 at denne akt har været udleveret til sekretariatschef i Forskningsministeriet. Dette dokument har derfor mistet sin interne karakter. Det fremgår ikke hvorvidt øvrige akter tillige har været afgivet til en udenforstående, men indholdet af nogle af dokumenterne kunne tyde på at de har været udvekslet med Forskningsministeriet. Jeg henviser til at Forskningsministeriet er omtalt som deltager i arbejdsgruppen. Jeg bemærker dog at jeg ikke har nærmere oplysninger om den arbejdsgruppe bestående af folk fra Finansministeriet og Forskningsministeriet som omtales i dokumenterne. Jeg har derfor ikke taget stilling til hvorvidt denne arbejdsgruppe eventuelt har karakter af en selvstændig myndighed, og hvor- 10/13

11 vidt dokumenter der alene er udvekslet inden for denne arbejdsgruppe, har bevaret deres interne karakter. Ministeriet har anført at de dokumenter der ikke har mistet deres interne karakter, ikke indeholdt oplysninger der skal ekstraheres. Det fremgår ikke om ministeriet mener at dokumenterne ikke indeholder oplysninger vedrørende faktiske omstændigheder der er af væsentlig betydning for sagsforholdet, og der derfor ikke er noget der skal ekstraheres efter 11, eller om det skyldes at det der skal ekstrahere efter 11, kan undtages i medfør af andre af lovens undtagelsesbestemmelser. Efter min opfattelse er bl.a. oplysningerne i dokumenterne om hvor mange banker der har deltaget i udvælgelsen, omfattet af ekstraheringspligten i 11. Finansministeriet havde som tidligere anført både henvist til indkøbsbekendtgørelsens 1, nr. 2, og offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, for så vidt angår akt nr Som anført ovenfor mener jeg ikke indkøbsbekendtgørelsen kan finde anvendelse på dette dokument. Med hensyn til offentlighedslovens 13, stk. 3, nr. 5, har jeg i tidligere ombudsmandsudtalelser anført at myndighederne skal godtgøre en nærliggende fare for at de ikke vil modtage fremtidige bud hvis de efter en kontraktsindgåelse offentliggør buddene, jf. bl.a. Folketingets Ombudsmands beretning for 1990, s. 288 ff. Situationen er den samme selv om det ikke drejer sig om udleveringen af de afgivne tilbud, men om dokumenter som indeholder Finansministeriets vurdering af disse bud (Det bemærkes at vurderingen er videresendt til Forskningsministeriet, og det derfor ikke længere er et internt dokument). Finansministeriet anførte i udtalelsen af 23. marts 1998 at offentliggørelsen af indholdet af det pågældende dokument må antages at ville forringe mulighederne for i fremtiden at kunne indhente tilbud i forbindelse med løsning af rådgivningsopgaver. Jeg mener ikke at Finansministeriet med den generelle vending i brev af 23. marts 1998 har godtgjort at der er væsentlige økonomiske hensyn der taler imod offentliggørelse af dette dokument. Sammenfattende er det min opfattelse at ministeriets afslag på aktindsigt må anses for delvist uberettiget. Dette beror for det første på at ministeriet har anvendt offentlighedslovens 7 på eksterne dokumenter, og på at ministeriet ikke har godtgjort at interne dokumenter ikke indeholdt oplysninger der bevirker ekstraktion i henhold til offentlighedslovens 11. For det andet har ministeriet anvendt indkøbsbekendtgørelsen i strid med dens umiddelbare indhold. Ligesom bekendtgørelsen i strid med forudsætningen i lovens 3 er blevet anvendt på dokumenter i forhold til hvilke der ikke er undtagelsesmulighed efter lovens 12, stk. 1, nr. 2, eller 13, stk. 1, nr. 5. Den 31. maj 1999 meddelte jeg til Finansministeriet at redegørelsen var undtaget fra aktindsigt i medfør af ombudsmandslovens 20, stk. 2. Finansministeriet fremkom den 8. juni 1999 med følgende bemærkninger til min foreløbige redegørelse: I sammenfatningen i den foreløbige redegørelse anføres følgende: 11/13

12 Ligesom bekendtgørelsen i strid med forudsætningen i lovens 3 er blevet anvendt på dokumenter i forhold til hvilke der ikke er undtagelsesmulighed efter lovens 12, stk. 1, nr. 2, eller 13, stk. 1, nr. 5 Finansministeriet finder denne konklusion for vidtgående. Ifølge offentlighedslovens 3 kan vedkommende minister efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at nærmere angivne myndigheder, sagsområder eller arter af dokumenter, for hvilke bestemmelserne i offentlighedslovens 7-14 i almindelighed vil medføre, at begæring om aktindsigt kan afslås, skal være undtaget fra loven. Som det også fremgår af FOB , der refereres i den foreløbige redegørelse, er hensigten med bemyndigelsen at muliggøre, at man generelt kan angive at visse sagsområder eller dokumenter er undtaget fra offentlighed. Man sparer derved den ressourcekrævende gennemgang af sagens dokumenter, og der skal ikke foretages nogen afvejning. Som det videre fremgår af udtalelsen, har det ikke været meningen, at bemyndigelsen skulle anvendes til at skabe nye undtagelser fra offentlighedsloven eller til at udvide de eksisterende undtagelsesområder. Der vil principielt kun være tale om en præcisering af, hvad der allerede gælder. Finansministeriet kan tilslutte sig den opfattelse af rækkevidden af offentlighedslovens 3, som herved er kommet til udtryk. Ifølge denne opfattelse der følger af ordlyden af bestemmelsen vil det ikke være i strid med offentlighedslovens 3, hvis en bekendtgørelse udstedt i medfør af denne bestemmelse, i enkelte tilfælde fører til, at der nægtes aktindsigt i dokumenter eller oplysninger, der ikke er omfattet af undtagelserne i lovens Det kan således efter Finansministeriets opfattelse ikke konkluderes, at det er i strid med forudsætningen i offentlighedslovens 3, hvis en bekendtgørelse udstedt i medfør af 3 anvendes på dokumenter, i forhold til hvilke der ikke er undtagelsesmulighed efter lovens 12, stk. 1, nr. 2, eller 13, stk. 1, nr. 5. Finansministeriet finder, at den foreløbige redegørelse kan læses således, at ombudsmanden finder, at der i den enkelte aktindsigtssag kan være en pligt til at foretage en kontrolvurdering af, om et dokument også ville kunne undtages efter offentlighedslovens undtagelsesbestemmelser. Dette ville efter Finansministeriets opfattelse være i strid med ordlyden af, og hensigten med offentlighedslovens 3, idet det i så fald ville være formålsløst at udstede bekendtgørelse efter 3. Finansministeriet finder dog samtidig, at en bekendtgørelse udstedt i medfør af offentlighedslovens 3, må antages at savne hjemmel, i det omfang bekendtgørelsen vil omfatte mange dokumenter, der ikke er omfattet af offentlighedslovens Den 9. juli 1999 sendte jeg en kopi af min foreløbige redegørelse af 25. maj 1999 og af Finansministeriets udtalelse af 8. juni 1999 til Justitsministeriet med henblik på eventuelle bemærkninger. Den 6. marts 2000 blev der holdt et møde vedrørende henholdsvis den statslige og den kommunale indkøbsbekendtgørelse (bek. nr. 4 af 4. januar /13

13 og bek. nr. 32 af 20. januar 1999) og spørgsmålet om rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 3, stk. 1. I mødet deltog repræsentanter for Justitsministeriet, Finansministeriet, Indenrigsministeriet og Folketingets Ombudsmand. På mødet blev vedtaget at ministerierne skulle overveje at udstede en vejledning hvori det blev anbefalet til statslige myndigheder i en periode at foretage kontrol af forholdet mellem den statslige indkøbsbekendtgørelses undtagelser fra aktindsigt og offentlighedslovens undtagelser. Det ville sige at myndighederne skulle vurdere om et dokument man mente kunne undtages fra aktindsigt efter indkøbsbekendtgørelsen, samtidigt kunne undtages efter de almindelige undtagelsesbestemmelser i offentlighedsloven. Dette skulle ske for at indsamle et erfaringsgrundlag til brug for en vurdering af bekendtgørelsens hjemmel og en eventuel revision af bekendtgørelsen. Jeg besluttede at afvente hvad der skete med hensyn til udstedelse af vejledningen inden jeg afsluttede den konkrete sag. I breve af 25. oktober 2000, 17. januar 2001, 13. september 2001 og 23. januar 2002 rykkede jeg Justitsministeriet for svar i sagen. Ved bekendtgørelse nr. 331 af 24. maj 2002 blev bekendtgørelse nr. 4 af 4. januar 1993 om udtagelse af dokumenter om indkøbsaftaler fra aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen (den statslige indkøbsbekendtgørelse) ophævet. Ophævelsen skete med virkning fra den 5. juni Den 19. juni 2002 afgav jeg min endelige redegørelse i sagen Ombudsmandens endelige udtalelse På baggrund af ophævelsen af den statslige indkøbsbekendtgørelse har jeg besluttet ikke at foretage mig mere i anledning af A s klage over Finansministeriet afslag på aktindsigt i sagen vedrørende udpegning af statens rådgivere i forbindelse med salget af statens aktier i Tele Danmark A/S. Jeg henviser til 16, stk. 1, i lov om Folketingets Ombudsmand (lov nr. 473 af 12. juni 1996) hvorefter ombudsmanden afgør om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelser. Jeg har orienteret Finansministeriet og Justitsministeriet om min beslutning og samtidig meddelt til Finansministeriet at jeg går ud fra at ministeriet hvis A ønsker det vil vurdere aktindsigtsanmodningen på ny efter offentlighedslovens almindelige regler og i den forbindelse inddrage det jeg har anført i min foreløbige redegørelse af 25. maj 1999 om ministeriets anvendelse af offentlighedslovens 7 og 13, stk. 1, nr /13

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1)

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) 23. juli 2004Nr. 837 Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) Offentlighedsloven Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde Kapitel 2 Retten til aktindsigt Kapitel 3 Undtagelser

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Østkraft Net A/S Energitilsynet (j.nr. 14/10249) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 11-05- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune ST. BLICHERS

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 24. april 2013 12/04244-33 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 24. april 2013 12/04244-33 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 24. april 2013 12/04244-33 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 AKTINDSIGT I SAG OM EKSPROPRIATION TIL STI I din e-mail af 2. januar 2012 har du klaget over

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

Aktindsigt efter offentlighedsloven - journalists aktindsigt i afslutningsrapporter

Aktindsigt efter offentlighedsloven - journalists aktindsigt i afslutningsrapporter - 1 Aktindsigt efter offentlighedsloven - journalists aktindsigt i afslutningsrapporter for SKAT s kontrolprojekter Landsskatterettens kendelse af 14/1 2016, jr. nr. 15-3022061, jf. tidligere Skatteankestyrelsens

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune A 08-05- 2008 TILSYNET Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune De har den 10. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Viborg om daværende Skive Kommune. Statsamtet Viborg videresendte den 13. december

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 12-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-11 Afgørelse af 12-02-2016 om henvendelse fra Radio24Syv om

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 14. september 2016 Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering efter 28, stk.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening 12-04- 2011 Fagligt Fælles Forbund (3F) Kolding har i brev af 19. marts 2010 klaget over Kolding Kommunes afslag på aktindsigt i partnerskabsaftalen

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven 2008-06-17. Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel

Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel 2016-17 Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel En journalist klagede til ombudsmanden over, at Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven Til lovforslag nr. L 145 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 97-158.726

Klagenævnet for Udbud 97-158.726 Klagenævnet for Udbud 97-158.726 (Carsten Haubek, Tage M. Iversen, Wayne Jensen) 17. oktober 1997 Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service (advokat Henrik Uldal, Frederiksberg) mod Tårnby

Læs mere

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed.

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Kendelse af 22. februar 1996. 95-93.584. Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger.

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger. Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-7436 Dato: 08-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Morsø Kommune om aktindsigt

Læs mere

Titel: Guldborgsund Kommunes behandling af sag for lukkede døre.

Titel: Guldborgsund Kommunes behandling af sag for lukkede døre. Titel: Guldborgsund Kommunes behandling af sag for lukkede Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at spørgsmålet om markedsføring af kommunen ikke kunne behandles for lukkede 14-05- 2008 TILSYNET

Læs mere

Resume: Statsforvaltningen skal anmode Region Sjælland om at oplyse, hvad udtalelsen giver regionen anledning til.

Resume: Statsforvaltningen skal anmode Region Sjælland om at oplyse, hvad udtalelsen giver regionen anledning til. Resume: Statsforvaltningen finder ikke, at Region Sjælland med hjemmel i offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2 og 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold regionen har anført, kan undtage de pågældende

Læs mere

XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet

XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet (Elforsyning) XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent,

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energitilsynet (j.nr. [XXX]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til Fredericia Skibsværft vedrørende aktindigt

Statsforvaltningens udtalelse til Fredericia Skibsværft vedrørende aktindigt Statsforvaltningens udtalelse til Fredericia Skibsværft vedrørende aktindigt Du har ved brev af 11. juli 2008 på vegne af Fredericia Skibsværft A/S rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet 2015-56 Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund 17-06- 2015 Statsforvaltningen har fra Syddjurs Kommune den 17. september 2014 modtaget din anmodning om, at Syddjurs Kommunes afgørelse af 15. august 2014 om afslag på aktindsigt i vagtplanerne for plejecenter

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt 2011 20-10. Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt En kommune modtog oplysninger fra en borger om at der ulovligt blev udbragt flydende husdyrgødning på en landejendom.

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Erfaringer med den nye offentlighedslov. v/ Tue Trier Bing, advokatfuldmægtig Den offentlige uddannelsesdag 2014

Erfaringer med den nye offentlighedslov. v/ Tue Trier Bing, advokatfuldmægtig Den offentlige uddannelsesdag 2014 Erfaringer med den nye offentlighedslov v/ Tue Trier Bing, advokatfuldmægtig Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Program 1. SKAT uforholdsmæssigt ressourceforbrug 2. DONG forretningshemmeligheder 3. SBSYS

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål.

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. marts 2015 Udskriftsdato: 17. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse

Læs mere

Afgørelse af klage over undtagelse af oplysninger fra aktindsigt

Afgørelse af klage over undtagelse af oplysninger fra aktindsigt Dato 30. september 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/12242-10 Side 1/5 Afgørelse af klage over undtagelse af oplysninger fra aktindsigt Vejdirektoratet

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. september 2011 (J.nr. 2011-0024373)

Læs mere

Vedr. Deres klage over Rønde Kommune. De har ved breve af 13. og 14. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus, som i medfør af 47 i lov om

Vedr. Deres klage over Rønde Kommune. De har ved breve af 13. og 14. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus, som i medfør af 47 i lov om 28-09- 2006 Vedr. Deres klage over Rønde Kommune De har ved breve af 13. og 14. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven lovbekendtgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2014-169206 Dato: 12-0 5-2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Du har den 28. oktober 2014 klaget over Region Sjællands afgørelse

Læs mere

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven 12 5320 Agedrup 2016-52659 Dato: 10-10-2016 Henvendelse vedrørende Region Nordjylland om aktindsigt Du har den 25. juni 2016 meddelt Region Nordjylland,

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2016-38082 Dato: 08-07-2016 Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt Du har den 9. maj 2016 klaget over Frederikshavn Kommunes afgørelse af 2. maj

Læs mere

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov Informationer om depression og angst. Brugerhistorier - Debat og chat link DepWeb.DK Socialpolitik - Nyheder - Temasider Kontanthjælps info - Bisidder info Supplement til bisidder siden vedr. regler/love.

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund N O TAT Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook 1. Sagens baggrund Ved e-mails af 5. juli 2010 og 3. august 2010 har Frederiksberg Kommune rettet henvendelse

Læs mere

Afslag på aktindsigt i CIA-arbejdsgruppens dokumenter mv. Selvstændig myndighed og hensynet til rigets udenrigspolitiske interesser

Afslag på aktindsigt i CIA-arbejdsgruppens dokumenter mv. Selvstændig myndighed og hensynet til rigets udenrigspolitiske interesser 2010 17-1 Afslag på aktindsigt i CIA-arbejdsgruppens dokumenter mv. Selvstændig myndighed og hensynet til rigets udenrigspolitiske interesser Udenrigsministeriet gav tre journalister afslag på aktindsigt

Læs mere

Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde

Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde Myndighed: Underskriftsdato: 27. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 16. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde Svar til journalist A, medie B 27-06-2016

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt Allerød Kommune Teknik & Drift Bjarkesvej 2 3450 Allerød Sendt pr. e-mail til kommunen@alleroed.dk og flemming.kjolstadlarsen@alleroed.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Telefonisk begæring om aktindsigt

Telefonisk begæring om aktindsigt Telefonisk begæring om aktindsigt Udtalt over for værnepligtsstyrelsen, at styrelsens praksis, hvorefter telefoniske begæringer om aktindsigt ikke blev imødekommet, måtte anses for mindre vel stemmende

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 11. juni 2009 til en borger

Statsforvaltningens udtalelse af 11. juni 2009 til en borger Statsforvaltningens udtalelse af 11. juni 2009 til en borger 1 1-0 6-2 0 0 9 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Miljøcenter Århus afslag på aktindsigt - AarhusKarlshamn A/S Denmark

AFGØRELSE i sag om Miljøcenter Århus afslag på aktindsigt - AarhusKarlshamn A/S Denmark Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 18. december 2012 J.nr.: NMK-810-00029 (tidl. MKN-400-00045) Ref.: Flemming Krog Bjerre, FLEKB-NMKN AFGØRELSE i sag om Miljøcenter

Læs mere

Afslag på aktindsigt på grund af risiko for grov chikane. Egenacces. Undersøgelsesprincippet. 8. maj 2015

Afslag på aktindsigt på grund af risiko for grov chikane. Egenacces. Undersøgelsesprincippet. 8. maj 2015 2015-24 Afslag på aktindsigt på grund af risiko for grov chikane. Egenacces. Undersøgelsesprincippet En borger klagede til ombudsmanden over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i borgerens

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Justitsministeriet Forvaltningsretskontoret

Justitsministeriet Forvaltningsretskontoret Justitsministeriet Forvaltningsretskontoret forvaltningsretskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 8 5 4 M O B I L

Læs mere

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget.

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. november 2011 (J.nr. 2011-0023622).

Læs mere

Den nye offentlighedslov og ændring af Forvaltningsloven

Den nye offentlighedslov og ændring af Forvaltningsloven Den nye offentlighedslov og ændring af Forvaltningsloven Forslag til ny offentlighedslov - 2 De vigtigste nyheder i offentlighedsloven og forvaltningsloven Udvidelser eller forbedringer af adgangen til

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist

Statsforvaltningens brev til en journalist Statsforvaltningens brev til en journalist 2016-49294 Dato: 29-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Sjælland om aktindsigt Du har den 13. juni 2016 meddelt Region Sjælland, at du ønsker at klage over

Læs mere

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist 8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist En borger klagede til Naturklagenævnet over et afslag fra en kommune på aktindsigt

Læs mere

Bekendtgørelse af forvaltningsloven

Bekendtgørelse af forvaltningsloven Bekendtgørelse af forvaltningsloven Herved bekendtgøres forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1365 af 7. december 2007, med de ændringer, der følger af 6 i lov nr. 501 af 12. juni 2009 og 1 i lov

Læs mere

Aktindsigt i en ministers randbemærkninger på AIDSredegørelse

Aktindsigt i en ministers randbemærkninger på AIDSredegørelse Aktindsigt i en ministers randbemærkninger på AIDSredegørelse Udtalt, at Sundhedsministeriet ikke med hjemmel i offentlighedslovens 7 vedrørende internt arbejdsmateriale kunne afslå aktindsigt i en tidligere

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Tvivlsomt, om mundtligt tavshedspålæg kunne anses for gyldigt. 25. juni 2012

Tvivlsomt, om mundtligt tavshedspålæg kunne anses for gyldigt. 25. juni 2012 2012-13. Tvivlsomt, om mundtligt tavshedspålæg kunne anses for gyldigt Et folketingsmedlem var efter et valg kandidat til en ministerpost. Inden regeringen blev dannet, blev han indkaldt til et møde i

Læs mere

Afslag på at behandle anmodning om aktindsigt på grund af uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Dialog. 14. august 2014

Afslag på at behandle anmodning om aktindsigt på grund af uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Dialog. 14. august 2014 2014-22 Afslag på at behandle anmodning om aktindsigt på grund af uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Dialog En borger anmodede Skatteministeriet om aktindsigt i ministeriets dokumenter i forbindelse med

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2 Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 25. februar 2015 Udskriftsdato: 31. december 2016 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere