RØNNE HAVN A/S VIRKSOMHEDSPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RØNNE HAVN A/S VIRKSOMHEDSPLAN"

Transkript

1 RØNNE HAVN A/S VIRKSOMHEDSPLAN

2 VIRKSOMHEDSPLAN INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit: Indhold: Side: Indholdsfortegnelse 2 1. Forord 3 2. Formål med en virksomhedsplan 4 3. Virksomhedens arbejdsgrundlag Lov om havne Selskabsloven Forretningsorden Kasse og regnskabsregulativ Virksomhedens overordnede målsætninger Kompetencefordelingsplan 9 4. Virksomhedens organisation og økonomi Havnebestyrelsens sammensætning Havnens ledende medarbejdere Havnens øvrige medarbejdere Havnens organisationsplan Økonomisk status og nøgletal Takster Virksomhedens forretningsområder Havnens største forretningsområder Hovedtal for Rønne Havn A/S i perioden Beskrivelse af udviklingen Forventet udvikling Konkrete indsatsområder Havnens status ved kommunesammenlægningen Fastlæggelse af havnens områder samt udarbejdelse af lokalplaner for hele havnen Tilpasning af havnens organisation Yderligere markedsføring af krydstogtsturismen Markedsføring i det baltiske område Forventede anlægsopgaver samt større vedligeholdelsesopgaver i perioden Brugermøder Sikring af havne Miljøledelse Klapningstilladelse Affaldsplaner Oplandsanalyse Indledning resumé Fremgangsmåde Strategisk udviklingsplan Strategi og Visionsplan frem mod år Havnens historiske udvikling Havnekort 36 Notater 37 2

3 1. Forord. Rønne Havn har en vital betydning for hele det bornholmske samfund, da næsten al søgående trafik til og fra Bornholm af gods, varer, passagerer og biler sker over Rønne Havn. Dette viser den netop udarbejde oplandanalyse (marts 2008) da også tydeligt. Der henvises til oplandsanalysen samt til pkt. 9 i virksomhedsplanen. Rønne Havn skal fortsat drives og udvikles som Bornholms vigtigste havn. Som Øens trafikhavn vil havnen bestræbe sig på at leve op til de forventninger og ønsker som det bornholmske samfund stiller til havnen. Havnens centrale beliggenhed i Østersøen skal udnyttes optimalt mht. til ny anvendelse af havnearealer og kajanlæg. Udviklingen skal ske på en effektiv, fleksibel og konkurrencedygtig måde. Havnen er som et delvis kommunal ejet aktieselskab underlagt bestemmelserne i Lov om Havne nr. 326, der trådte i kraft den 1. januar 2000 samt selskabsloven, der er de generelle privatretlige regler om aktieselskaber. Det nævnes i bestemmelserne, at selskabet er en erhvervsdrivende virksomhed. Selvom det herved tilkendegives, at havnens formål er at drive virksomhed med overskud, er selskabets formål foruden at drive Rønne Havn på forretningsmæssig basis, og videreudvikle denne som Bornholms vigtigste erhvervshavn for betjening af passagerer, trafik og gods samt fiskeri, således at det bornholmske samfund betjenes på bedst mulig måde. Dette indebærer, at der samtidig og til enhver tid tilbydes tidssvarende service og faciliteter, for derved at yde en effektiv og konkurrencedygtig håndtering af skibsanløb og omsætning af varer, gods, biler og passagerer samt at havnen vedvarende har en høj prioritering af krydstogtsturismen og betjening af samme. Under hensyntagen til ovenstående samt til virksomhedens økonomiske muligheder fastsættes Rønne Havns takstniveau så lavt som muligt. Det er ikke hensigten med havneloven, at der skal gives kommuner adgang til gennem et havneaktieselskab at drive almindelig erhvervsvirksomhed og Det skal i den forbindelse slås fast, at havnen ikke skal udføre virksomhed i konkurrence med eksisterende virksomheder. Generalforsamlingen og havnebestyrelsen skal ved udøvelsen af deres kompetence varetage havnens interesser med størst muligt hensyn til forretningsmæssige principper jf. ovenfor samt havnens formålsparagraf (Afsnit 3.5 samt Vedtægter) om, at takstniveauet skal være så lavt som muligt. Havnebestyrelsens frihed til at drive havnen selvstændigt gør, at fornødne beslutninger kan træffes hurtigt og at havnen kan indgå i et smidigt samspil med kunder og brugere under mottoet: Rønne Havn A/S ta r godt imod dig vi er til for din skyld! Hans Kümler Havnedirektør 3

4 2. Formål med en virksomhedsplan. Virksomhedsplanen, gældende for år 2010 m.fl. år, er revideret i forbindelse med, at Generalforsamlingen i marts måned 2010 i henhold til vedtægterne stadfæstede nye medlemmer til havnebestyrelsen. Med henblik på at synliggøre havnen og vores målsætning for driften og udviklingen af havnen overfor dens kunder, brugere og dermed overfor det bornholmske samfund har havneledelsen udarbejdet denne virksomhedsplan for havnen gældende for årene Virksomhedens arbejdsgrundlag. 3.1 Lov om havne Denne lov gælder for havne, der anvendes til erhvervsmæssig ekspedition af gods, køretøjer, personer og landinger af fisk ( 1). En havn kan organiseres som et delvist kommunalt ejet aktieselskab ( 6). En havn organiseret som et delvist kommunalt ejet aktieselskab er en erhvervsdrivende virksomhed ( 10). - Bestemmelser tager udgangspunkt i de generelle privatretlige regler om aktieselskaber. Det nævnes i bestemmelsen, at selskabet er en erhvervsdrivende virksomhed. Herved tilkendegives, at havnens formål er at drive virksomhed med overskud. - Sigtet er, at havnen drives på et økonomisk bæredygtigt grundlag og med vægt på erhvervserfaring og kompetence i ledelsen (bestyrelse og havnedirektør). - Havnen har fuld frihed til at optimere sin profil, indgå strategiske partnerskaber (herunder i nye selskabsdannelser) og træffe de nødvendige langsigtede dispositioner, som kan tiltrække investorer eller overbevise långivere om havnens fremtidige indtjeningsevne, og som derfor er villig til at bidrage med kapital samt forretningsmæssig ekspertise og risikovurdering. - Kommunens risiko er begrænset til den indskudte kapital (primært havneanlægsværdien), mens indtjeningen (efter evt. skat) tilfalder aktionærerne i form af udbytte og værdistigning på aktierne. (Der kan fra selskabet alene udbetales udbytte, når der er taget hensyn til den fornødne fremtidige vedligeholdelse af og investering i nyanlæg i havnen, ligesom der alene kan betales udbytte, såfremt egenkapitalen forrentes med minimum diskontoen + 5 %). - Det kommunale engagement kan på sigt afvikles gennem aktiesalg, formentlig ofte efter en salgsmodningsperiode, hvori havnen dokumenterer sin levedygtighed på forretningsmæssige vilkår. Når en kommunal selvstyrehavn eller en kommunal havn omdannes til et aktieselskab og der i den forbindelse foretages apportindskud af anlæg m.v., kan 4

5 udbytte m.v. til aktionærer først udbetales, efter at der foretaget hensættelser til vedligeholdelse af og nyanlæg af havnen ( 10, stk. 2). - Det forudsættes, at kommuner alene kan etablere og eje havneaktieselskaber med det formål at videreudvikle og drive havne beliggende i de pågældende kommuner. - Kommunalbestyrelsen kan vælge, om den vil drive aktieselskabet alene eller sammen med andre interessenter, herunder ved fusion med eksisterende operatørvirksomheder på havnen, og om den efterfølgende helt eller delvist vil frasælge aktierne eller udvide aktiekapitalen. - Omdannelsen af havnen til et aktieselskab skete ved at foretage apportindskud af havneanlæg m.v., efter at en nærmere vurdering af den forventede markedsværdi blev foretaget. Apportindskuddet omfatter et samlet indskud af alt, hvad havnen ejer for at undgå handel med enkelte afsnit af havnen. - Ved omdannelsen af den kommunalt styrede havn til et havneaktieselskab blev udskillelsen fra den kommunale økonomi endnu klarere, end tilfældet var med selvstyrehavnen, ikke mindst fordi kommunen ikke hæfter for havnens nye lån. Der er heller ikke adgang til, at en kommune kan yde tilskud eller anden form for økonomisk støtte til et kommunalt havneaktieselskab. - Havnen og dens brugere sikres ved, at der først kan udbetales udbytte m.v. til aktionærerne, efter at der er foretaget rimelige hensættelser til vedligeholdelse og nyanlæg. De nærmere bestemmelser herom er fastsat i selskabets vedtægter ved stiftelsen. En havn organiseret som et helt eller delvist kommunalt ejet aktieselskab kan, ud over at drive havnevirksomhed som en kommunal selvstyrehavn, jf. 9, stk. 5, alene udføre havnerelateret operatørvirksomhed ( 10, stk. 3). (Havnelovens 9, stk. 5: Havnen forestår anlæg og drift af havneinfrastruktur, herunder dækkende værker, kajer, havnebassiner og tilstødende landarealer, og kan yderligere stille kraner, pakhuse og lign. til rådighed med henblik på at betjene skibe, stevedorer, areallejere m.fl. ). - Havneaktieselskabet skal opretholde havnedriften med modtagepligt og almindelig godshåndtering i det omfang, kapaciteten tillader. Havnen kan udføre al havne- og havnerelateret virksomhed både som infrastruktur- og suprastrukturudbyder som i den kommunale selvstyrehavn og hvis forretningsmæssigt fordelagtigt også som operatør af suprastrukturen. - Ved havnerelateret virksomhed forstås f.eks. stevedorevirksomhed og transportcenteraktiviteter, men ikke f.eks. rederivirksomhed, vognmandsvirksomhed, mæglervirksomhed eller containerproduktion. Begrebet havnerelateret virksomhed må ikke forveksles med >>havnens formål<< i selskabsskattelovens 3, stk. 1, nr. 4, hvor der foretages en meget snæver afgrænsning af ligningsmyndighederne for så vidt angår undtagelse fra skattepligt: Havne, herunder lufthavne, der er åbne for offentlig trafik, samt gas-, vand- og fjernevarmeværker, når adgangen til leverance fra værket står åben for alle inden for det område, hvori værket arbejder, alt for så vidt havnens eller værkets indtægter, bortset fra normal forrentning af en eventuel indskudskapital, ifølge vedtægtsmæssig bestemmelse udelukkende kan 5

6 anvendes til havnens eller værkets formål. Betingelserne i 1. pkt. er opfyldt, selv om en havn eller lufthavn udøver aktivitet, der falder uden for formålet, såfremt disse aktiviteter udøves i et skattepligtigt datterselskab. - Det er ikke hensigten med havneloven, at der skal gives kommuner adgang til gennem et havneaktieselskab at drive almindelig erhvervsvirksomhed. Ønsker et kommunalt havneaktieselskab derfor direkte eller indirekte, f.eks. via datterselskab, at gå ud over det havnerelaterede forretningsområde, skal kommunen afhænde hele sin aktiekapital, hvad der i alle tilfælde vil være en naturlig konsekvens af overgang til fuld markedsstyring. - Klager over, at et kommunalt havneaktieselskab varetager opgaver, som går ud over det havnerelaterede område, afgøres af trafikministeren, jf. 17, stk. 4: Trafikministeren afgør i øvrigt spørgsmål om forhold omfattet af denne lov. 3.2 Selskabsloven. Denne lov finder anvendelse på alle erhvervsdrivende aktieselskaber og indeholder bl.a. bestemmelser om stiftelse i form af et stiftelsesdokument. Stiftelsesdokumentet skal indeholde selskabets vedtægter. - Vedtægter. Vedtægterne er et regelsæt, der som en forfatning for selskabet udgør retsgrundlaget for selskabets eksistens og virksomhed (konstitution og funktion) sammen med den til enhver tid gældende selskabslovgivning. o Generalforsamlingen Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden udløbet af den i årsregnskabsloven fastsatte frist. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport samt beslutning om godkendelse heraf og om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 3. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen og bestyrelsessuppleanter. 5. Valg af revisor. På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal, med mindre vedtægterne eller lovgivningen foreskriver andet. Til selskabets bestyrelse vælger generalforsamlingen 7 medlemmer. 5 af bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen efter indstilling fra den til enhver tid værende Kommunalbestyrelse på Bornholm. 1 bestyrelsesmedlem vælges af generalforsamlingen efter indstilling fra Bornholms Havne- og Købmandsforening under DI Handel, Transport og 6

7 Service og 1 medlem vælges af generalforsamlingen efter indstilling fra LO Sektion Bornholm. Generalforsamlingen vælger endvidere en suppleant for hver enkelt af de valgte bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems længerevarende eller varige forfald, træder den pågældende suppleant i dennes sted. Bestyrelsens medlemmer og deres suppleanter vælges for 4 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Generalforsamlingen vælger bestyrelsens formand - Bestyrelsen Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af ét medlem. (Direktionsansættelse og -afskedigelse hører i aktieselskaber til den eksklusive bestyrelseskompetence, og generalforsamlingen kan således trods sin principielle omnipotens ikke gribe ind. Ej heller kan en hovedaktionær afskedige en direktør uden om bestyrelsen). - Direktionen. Direktionen består af ét medlem havnedirektøren. Havnedirektøren varetager den daglige ledelse af selskabet og skal derved følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Sådanne dispositioner kan direktionen kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for selskabets virksomhed. Bestyrelsens skal i så fald snarest muligt underrettes om den trufne disposition. - Ledelse og organisation af selskabet. Bestyrelsen og havnedirektøren forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed. - Repræsentations- og tegningsbeføjelse. Medlemmer af bestyrelsen og havnedirektøren repræsenterer selskabet udadtil. 7

8 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af formanden eller næstformanden i forening med havnedirektøren. Bestyrelsen kan i henhold til forretningsordenens 9 meddele prokura og bestemme den enkelte prokuras omfang, herunder om prokura skal udstedes enkeltvis eller kollektivt. - Erstatning mv. Stiftere, bestyrelsesmedlemmer og direktører, som under udførelsen af deres hverv forsætligt eller uagtsomt har tilføjet selskabet skade, er pligtig at erstatte denne. Det samme gælder, når skaden er tilføjet aktionærer, selskabets kreditorer eller tredjemand ved overtrædelse af denne lov eller vedtægterne. Der er tegnet direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. I henhold til forretningsordenens 13 er bestyrelsens medlemmer og direktøren samt øvrigt personale ved havnen omfattet af reglerne om tavshedspligt, jf. borgerlig straffelov 152 og 152c 152f samt forvaltningslovens Forretningsorden Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden. Forretningsordenen fastlægger retningslinier for arbejdsfordelingen, herunder forretningsgange, bemyndigelser og instrukser, mellem bestyrelsen og havnedirektøren. 3.4 Kasse- og regnskabsregulativ. Kasse- og regnskabsregulativet skal sikre en korrekt administration og fastlægge regler for hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange. Regulativet skal ligeledes sikre, at havnebestyrelsens indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold tilgodeses. Regulativet omfatter havnebestyrelsens regnskabsområder. 3.5 Overordnede målsætninger. Selskabets formål er at drive Rønne Havn på forretningsmæssig basis, og videreudvikle denne som Bornholms vigtigste erhvervshavn for betjening af passagerer, trafik og gods samt fiskeri, således at det bornholmske samfund betjenes på bedst mulig måde. Havnen skal så vidt muligt, til enhver tid tilbyde tidssvarende service og faciliteter, en effektiv og konkurrencedygtig håndtering af 8

9 skibsanløb og omsætning af varer, gods, biler og passagerer, med vedvarende høj prioritering af krydstogtsturismen, herunder betjening af samme. Under hensyntagen hertil, skal Rønne Havns takstniveau fastsættes så lavt som muligt. I fortsættelse heraf er det tillige selskabets formål at eje anlæg, udstyr og fast ejendom, hvorfra og hvormed havnevirksomheden og havnerelaterede operatørvirksomhed kan udøves samt at udøve udlejningsvirksomhed med hensyn til samme. 3.6 Kompetenceplan. I forbindelse med havnelovens (Lov om Havne nr. 326) ikrafttræden ændrede Rønne Havn den 1. januar 2000 status fra en kommunal styret trafikhavn til en kommunal selvstyrehavn. Samtidig ændrede havneudvalget status fra et stående udvalg under Rønne Byråd til en selvstændig bestyrelse. Der var derfor behov for en særskilt kompetencefordelingsplan for havnen og denne blev iværksat ved overgang til selvstyrehavn og siden revideret ved overgang til et delvist kommunalt ejet A/S og i år endnu engang revideret og vedtaget den 7. april 2010 til ikrafttræden fra samme dato. Ved udgangen af 2002 nedlagdes de 5 kommuner og amtet på Bornholm og blev derefter sammenlagt pr. 1. januar 2003 til én administrativ enhed Bornholms Regionskommune. På grund af ændring af kommune strukturen i hele Danmark, hvor flere kommuner er sammenlagt og amterne er omdannet til 5 regioner pr. 1. januar 2007, er betegnelse for den administrative enhed på Bornholm pr. 1. januar 2006 ændret fra Bornholms Regionsråd til Bornholms Kommunalbestyrelse. Betegnelsen Bornholms Regionskommune bevares. Pr. 1. januar 2004 blev Rønne Havn omdannet til et delvist kommunalt ejet aktieselskab (jf. Lov om havne kap. 4 6 om organisationsformer m.v.) med navnet: Rønne Havn A/S. I den fremtidige havnestruktur er det vigtigt, at der udvises forståelse for havneaktieselskabet som dynamo for erhvervspolitikken og der skal i den forbindelse lægges megen vægt på, hvad der er kundernes interesse og hvordan kunderne tilgodeses bedst muligt. Det er vigtigt at gøre sig klart, at aktieselskabshavnen har alle muligheder for at være en medspiller for erhvervslivet på Bornholm, men kun hvis havnens selvstændighed bevares. Kompetencefordelingsplanen Kompetencefordelingsplanen er en oversigtlig beskrivelse af beslutnings- og ansvarsdelegationen. Kompetencefordelingsplanen er udtryk for en hensigtsmæssig lodret arbejdsfordeling af på den ene side Generalforsamlingen og Havnebestyrelsen og på den anden side havnedirektøren med tilhørende 9

10 organisation. Kompetenceplanen er tilpasset havnens status som et delvist kommunalt ejet aktieselskab. Fordelingen af kompetence og ansvar ændrer ikke ved, at det til enhver tid er Bestyrelsen, som har det overordnede ansvar for driften af det delvist kommunalt ejede aktieselskab Rønne Havn A/S. En effektiv information fra havnedirektøren om, hvordan de delegerede opgaver løses, er en væsentlig forudsætning for, at bestyrelsesmedlemmerne kan øve indflydelse på løsningen af de opgaver, som påhviler dem i medfør af lovgivningen. Vedligeholdelse Kompetencefordelingsplanen er et dynamisk styringsredskab. Vedligeholdelse og udvikling af kompetencefordelingsplanen er derfor nødvendig. Men også den daglige drift kan give anledning til ønsker om en mere hensigtsmæssig kompetencefordeling. Endelig kan nye opgaver og ændret lovgivning afføde behov for ændringer i kompetencefordelingsplanen. 4. Virksomhedens organisation og økonomi. 4.1 Havnebestyrelsen har pr. 7. april 2011 følgende sammensætning: Bestyrelsesmedlemmer: Suppleanter: Formand: Carl Ilsøe Per Ole Petersen Næstformand: Ernst Jensen ** pt. vacant ** Leif Olsen Ole Dreyer Lars Kjøller Erik A. Larsen Lejf Pedersen * ChristianaDideriksen * René Nordin Bloch Steen Colberg Jensen *Udpeget af Bornholms Havne- og Købmandsforening under DI Handel, Transport og Service **: Udpeget af LO Sektion Bornholm Ved formandens forfald udpeger Kommunalbestyrelsen en ny formand og ved næstformandens forfald udpeger bestyrelsen en næstformand. 4.2 Havnens ledende medarbejdere: Direktion: Havnedirektør Hans Kümler Afdelingsledere: Trafikafdeling: Maritim Chef (souschef) Niels Lundberg Økonomiafdeling: Økonomichef Max Hansen 10

11 Lodsafdeling: Lodsformand Klaus Funch Lind Tekniks afdeling: Sjakbajs Allan Hampe 4.3 Havnens medarbejdere: Stabsfunktion: Afdeling: Afdeling: Økonomi & sekretariat Max Hansen Mona Kjær Lis Jønsson Trafik Niels Lundberg Ledig Jens Clausen Finn Kofoed Reno Kure Jess Christian Persson Allan Halvor Nielsen Jørn-Ole Nielsen Lods Klaus Funch Lind Jørgen Rømer Brandt Per Finne Holm Økonomichef Fuldmægtig Kontorassistent Maritim Chef Havneassistent Havneassistent Havneassistent Havneassistent Havneassistent Skibsfører Bestemand Lodsformand Lods Bådmand Afdeling: Teknik Allan Hampe Sjakbajs (Dykker/kranfører) Bent-Ole Holm Specialarbejder Henrik Stenby Håndværker Flemming Møller Hansen Smed Claus Finne Smed Kim Dahl Olaussen Smed (Smøremand) Birger Hansen Bygningsvedligeholdelse Mickey Christensen Lærling Steffen Finne Specialarbejder / Gartner Ruben Clark Espersen Specialarbejder / dykker Allan Jønsson Specialarbejder Michael Holm Specialarbejder Johnny Thyge Kozuch Specialarbejder / dykkerass. Michael Krogsgård Specialarbejder Karl Børge Olsen Kranfører (Håndværker) Vang Bech Kranfører (specialarbejder) Arne Osvald Hansen Specialarbejder (kranførercert.) Preben Jørgensen Servicemand Rettet den, 28. april

12 4.4 Havnens organisationsplan: Generalforsamling Havnebestyrelse Havnedirektør Havnesikring / PSO Stabsfun ktion: Økonom i m.m. PFSO fac. 1,2,4,5,6 + suppl. Sikr.om. 1, 2 Maritim Chef Trafikafdeling: Maritim Chef Lodsafdeling: Lodsformand Teknisk afdeling: Sjakbajs PFSO Fac Suppl.Sikr.om. 4 Lodsformand Trafikstyring Pladstildeling Lodstjeneste Både Drift Vedligehold PFSO fac. 7,8,9 + suppl. sikr.om. 3 Sjakbajs Havnevagt Krantildeling Bugsering Søopmåling Dykning Vinterberedska b PFSO fac. 3 BHT - Servicecenterleder Ella Orden & Tilsyn Miljøadm. Anlægsopgaver 12

13 4.5 Økonomisk status og nøgletal: Rønne Havn har i de seneste år haft en positiv udvikling med en stigende omsætning og dermed tilfredsstillende resultater. Havnen oplevede dog i 2009 en faldende omsætning. Omsætningen steg dog igen fra 2009 til Havnens samlede omsætning i 2010 blev på kr. 46,1 mio. kr., hvilket er kr. 0,3 mio. mere i forhold til Havnen fik i skibsanløb mod i Havnen skal helt tilbage til år 2000 for at finde det sidste år med et tilsvarende lavt antal anløb. Godsmængden blev i 2010 på 1,3 mio. tons, mod 1,4 mio. tons i Den faldende godsmængde afspejler dermed den faldende aktivitet i det omkringliggende samfund. Godsmængden er dermed på niveau med mængden i Havnen har siden 1997 haft en ret markant stigning i antal biler der passerer gennem havnen. I 1997 passerede der således biler, medens der i 2010 passerede biler gennem Rønne Havn. Havnen fik dog for andet år i træk en nedgang i antal biler fra 2009 til Omsætning i mio Antal skibsanløb Varemængder i tons Antal biler i År år år år Antal passagerer der passerede gennem Rønne Havn blev i 2010 på 1,39 mio. Dermed faldt også passagerstrømmen igennem havnen fra 2009 til ,6 1,55 1,5 1,45 1,4 1,35 1,3 Antal passagerer i mio år

14 Driftsudgifter Havnens primære driftsudgifter (lønninger og vedligeholdelse af infrastruktur) udgjorde 26,2 mio. kr. i 2010 mod kr. 26,1 i I perioden fra 2005 til 2010 er der igennemsnit brugt ca. 56/57 øre pr. omsætningskrone til den primære drift. 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 Driftudgift pr. omsætningskrone år Afskrivniger og renter pr. indtægtskrone Havnens store investeringer betyder at havnen har en betydelig gæld, der igen medfører store afskrivninger og renteudgifter. Afskrivninger og nettorenteudgiften udgør således en betydelig udgift for Rønne Havn. Afskrivninger og nettorenteudgiften udgjorde i 2010 i alt 16.5 mio. kr., hvilket svarer til godt 36,7 % af omsætningen. 0,39 0,38 0,37 0,36 0,35 0,34 0,33 0,32 0,31 0, Balance Havnen har ved udgangen af 2010 en balance på godt 223 mio. kr. Havnens aktiver består hovedsaligt af materielle anlægsaktiver, der udgør 96,9 % af de samlede aktiver. Den langfristede gæld dvs. gæld der forfalder efter mere end 1 år, udgjorde pr. 31. december 2010 knapt 85,2 mio. kr., mens den kortfristede gæld udgjorde 46,2 mio. kr. Havnens egenkapital udgjorde pr. 31. december 2010 godt 91,4 mio. kr., hvilket svarer til en egenkapitalandel på 41,0 % Rønne Havns egenkapitalandel år

15 Anlægsinvesteringer Rønne Havn har næsten hvert år foretaget store anlægsinvesteringer, således har havnen i perioden fra 1. januar 2000 til udgangen af 2010 i alt foretaget anlægsinvesteringer på knapt 180,2 mio. Havnen har i perioden foretaget nogle ret store investeringer i ombygning og etablering af nye færgelejer. I 1999 og 2000 ombyggede havnen færgeleje 1 fra et ældre og traditionelt færgeleje til et moderne og fleksibelt færgeleje, der kan betjene både traditionelle færger som nye moderne hurtigfærger. Sideløbende hermed opførtes et nyt hurtigfærgeleje ved Øernes Kaj. I 2001 afsluttede havnen en stor udbygning af havnens fendersystem. En udbygning der var nødvendig af hensyn til sikkerheden for hurtigfærgen Villum Clausen. Havnen har i 2002 foretaget en større renovering af kaj 27. Herudover har havnen foretaget en investering i TV- og videoovervågningsanlæg. Havnen har foretaget en meget stor renovering af skærvekajen i 2003 og En renovering der har beløbet sig til i alt ca. 22,5 mio. Sideløbende hermed blev der etableret en trailerplads i Vesthavnen. Trailerpladsen er siden udvidet, således at der i dag er plads til 91 enheder. Endvidere har havnen i 2004 foretaget en større investering i terrorsikring af havnen. Havnen købte også i 2004 det tidligere Carlsberg/Tuborg depot på Kulkajen og har løbende i 2004 og 2005 indrettet bygningen til en ny krangård. I 2005 har havnen foretaget en betydelig investering i en ændring af færgelejerne så disse også kan betjene Bornholmstrafikkens nye Ropax færger. Havnen har også i 2005 anskaffet en ny kran til afløsning for havnens gamle PPM kran. Den nye kran er af en anden type med fast arm i stedet for med wiretræk. Havnen foretog i 2006 en større renovering af kaj 28 og 29 til godt ca. 6,0 mio. Endvidere påbegyndes en større renovering af gader og vejer i En renovering der fortsættes i 2007 og Havnen foretog også i 2006 en ombygningen af færgeleje 3 til ROPAX færgerne. I årene 2007 og 2008 har havnen foretaget en stor ombygning af området omkring beddingen i Sydhavnen. Havnen påbegyndte i 2009 nogle meget store ombygninger af havnen i forbindelse med indsættelsen af en ny og større hurtigfærge i Endvidere indkøbte havnen i 2009 et brugt uddybningsfartøj til erstatning for det solgte uddybningsfatøj ELLA. Havnen har i 2010 fortsat arbejdet, der blev påbegyndt i 2009, med at klargøre havnen til den nye hurtigfærge. Endvidere er der i årets løb anlagt en ny adgangsvej til Vesthavnen og færgeleje 3. Havnen har også i 2010 indkøbt en ny lodsbåd URSULA til erstatning for den gamle LODSEN. Endvidere er det i 2009 indkøbte uddybningsfartøj NJORD blevet ombygget og sat i drift i

16 4.6 Takster. Havnens bestyrelse vedtager i forbindelse med budgetlægningen de Forretningsbetingelser for opkrævning af skibs-, vare-, bil- og passagerafgifter samt andre takster m.m., der skal være gældende for det kommende år. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S samles i et hæfte, der udsendes til havnens faste brugere og andre forretningsforbindelser. Indtil udgangen af 1994 opkrævede havnen takster, der var udmeldt af trafikministeriet. Fra 1. januar 1995 har havnen således haft fri adgang til at fastlægge sin egen takststruktur samt størrelsen af havnens takster. Lige som de fleste andre danske havne har Rønne Havn opretholdt den hidtidige takststruktur. Takstniveauet er også opretholdt, idet taksterne kun er fremskrevet med den generelle fremskrivning af priser og lønninger. Undtaget herfra er dog areallejerne, der er fremskrevet med en mindre procentsats end den generelle pris og lønstigning. Rønne Havn har dog siden 2001 valgt at fastfryse taksterne, således at taksterne for basisområderne i 2010 og 2011 er på niveau med taksterne fra år Undtaget herfra er takster hvor der indgår lønninger som for eksempel lods- og bugsertjeneste samt leje af kran og andre maskiner med fører. 5. Virksomhedens Forretningsområder 5.1 Havnens største forretningsområder: Havnens opererer med flere forskellige forretningsområder. På baggrund af regnskabet for 2009 udgør havnens største forretningsområder: Forretningsområder Serviceydelser 20% Anden indtægt 2% Skibsafgifter 19% Lejeindtægter fra bygninger og arealer 12% Vareafgifter 22% Bil- og passagerafgifter 25% 16

17 5.2 Hovedtal for Rønne Havn A/S i perioden 2006 til

18 6. Beskrivelse af udviklingen Udviklingen indenfor skibsfarten har været præget af en forstærket specialisering af skibe og fragter. Der er sket en stærk teknologisk udvikling. Containerisering er et fremtrædende træk i udviklingen og specialisering af materiellet til søs og i land er et andet. Rønne Havn anløbes af forholdsvis mindre skibe, men skal selvfølgelig tilpasse sig udviklingen i fremtiden med den usikkerhed, der er i en sådan tilpasning! Rønne Havns perspektivplan skal baseres på en bred vifte af vurderinger i forhold til den fremtidige udvikling. I store træk kan der ske ændringer i infrastrukturen, i havnens landarealer og i håndteringsudstyret på havnen. Skibsanløb og skibsstørrelser: Bortset fra krydstogtskibe og færger anløbes Rønne havn typisk af mindre skibe. Godsomsætningen er karakteriseret ved mange anløb hver med udlosning / indladning af en mindre godsmængde afhængig af varens art. Havnens godsomsætning pr. skibsanløb: Selvom der er en tendens til, at de helt små coastere erstattes af mellemstore og større fragtskibe, så er der ikke udsigt til, at havnen som helhed kan forvente de store spring i antallet af anløb, skibsstørrelser eller i håndteringsopgavens størrelse regnet i tons. Der kan dog ske ændringer i håndteringsmåder som kan få indflydelse på havnens antal af anløb og godsmængde pr. anløb. Kapacitetsudnyttelse: Havnekapaciteten lader sig ikke entydigt definere og vil være begrænset eller styret af følgende forhold: Primær infrastruktur, dvs. Havnebassiner, kajer, havnearealer (beliggenhed og bagarealer) og besejlingsdybder, Sekundær infrastruktur, dvs. godshåndteringsmateriel og lagerkapacitet (pakhuse, siloer, tankanlæg m.m.) Service, dvs. havneorganisation og servicefaciliteter (stevedorevirksomhed, lods, bugsering, kraner m.m.) samt til- og frakørselsforholdene til havnen. En eller flere af disse faktorer kan være afgørende for havnekapaciteten, hvorfor en vurdering af havnekapacitetens rigelighed afhænger af flere forhold, som f.eks. ændringer i godssammensætningen, produktions- og distributionsformen samt den teknologiske udvikling. Der må forudses et vist behov for investeringer i nyanlæg og hovedistandsættelser og det skyldes, at havnen løbende må tilpasses den tekniske udvikling samt ændringer i transportmønstret som til stadighed påvirkes af ændringer i erhvervsstrukturen og ændringer i den øvrige transportsektor specielt ændringer i konkurrencevilkårene. 18

19 7. Forventet udvikling Grundlaget for Rønne Havns fortsatte eksistens og udvikling er de godsmængder, der importeres og eksporteres over havnens bolværker, indtægter fra biler og passagerer, fastholdelse af erhvervslejemål og fortsat at kunne tilbyde arealer til virksomheder, som har ønsker og behov for at være placeret på havnen samt anløb af krydstogtskibe. Det skal sikres, at der er en hensigtsmæssig trafikafvikling i forbindelse med færgeankomster og afgange. Der er i 2005 etableret en opmarchplads for trailere på fyldpladsen vest for renseanlægget, men denne opmarchplads har viste sig at være for lille og pladsen blev derfor udvidet i Derudover står muligheden for placering af et rampeanlæg m.m. i Vesthavnen syd for BAF s plansilo og med indsejling på ydersiden af kaj 30 til evt. brug for Ro-Pax færgerne. Der skal i så fald etableres faciliteter til et mindre antal passagerer og biler. Opmarchplads for trailere vil også kunne bruges til dette anlæg. Det er en overordnet målsætning, at erhvervslivet og offentlige virksomheder skal have adgang til den bedst mulige havneservice. Det er vigtigt, at der også i fremtiden er havnefaciliteter til fordeling af kul, olie og olieprodukter. Hensynet til landbrugets og industriens produkter er også et væsentligt element i vurderingsgrundlaget. Det er vigtigt, at de nødvendige arealer til lagerpladser og pakhuse kan stilles til rådighed. Der skal ske en fortsat udbygning og modernisering af havneområderne. Det er vigtigt i fremtiden, at havnen råder over tilstrækkelig kapacitet og kan udvise fleksibilitet. Der skal altid være den nødvendige krankapacitet samt moderne laste- og losseudstyr til rådighed. Rønne Havn skal fremtræde som en effektiv, fleksibel og moderne serviceog erhvervsvirksomhed. Havnens vurdering af dens fremtidige rolle i betjeningen af såvel udenrigs- som indenrigshandelen er en vigtig brik i perspektiverne. Rønne Havn skal fortsat være Bornholms vigtigste trafik- og krydstogthavn, se i øvrigt lokalplantillæg nr. 7 for de bornholmske havne samt forslag til kommuneplan Rønne Havn skal varetage den overvejende del af ind- og udførsel af gods og passagerer og trafikken til og fra øen skal styrkes. Udviklingsmulighederne i forbindelse med hurtigfærge teknologien, havnens centrale beliggenhed i Østersøen samt den store transportsektor 19

20 skal styrkes og udnyttes optimalt mht. ny anvendelse af havnearealer og kajanlæg. Rønne Havn fortsætter sin målrettede markedsføring med hensyn til krydstogtbranchen, som forventes at få en stigende betydning for havnen. Som led i markedsføringen deltager havnen, i samarbejde med havnens mæglerfirmaer, i konferencer og messer, hvor kontakter til både eksisterende og potentielle nye operatører og rederier bearbejdes. Den lokale vurdering af havnens fremtid som virksomhed indgår som et interessant punkt i perspektiverne. Havnens fysiske rammer indgår som en væsentlig del i planlægningen. Dybgangskapaciteten kan i den transportøkonomiske udvikling i retning af søtransport med større skibe stille krav om større besejlings- og bassindybder, selvom behovet på nuværende tidspunkt er rimeligt dækket. Havnen ejer relativt store arealer og ved vurderingen af disse perspektiver bør de lokale synspunkter indgå. Der skal arbejdes på at udleje de få ledige arealer, herunder til etablering af nye virksomheder. Mulighederne for en udvidet færgesejlads til Polen er interessante perspektiver og de begrænsninger / restriktioner der evt. kunne være for en 3-bens sejlads mellem Swinoujscie / Rønne / Ystad og omvendt eller Swinoujscie / Rønne / København og omvendt skal kikkes efter i sømmene, især om der stadig er særlige sejlads- og/eller besætningsregler samt andre restriktioner, der kan hindre sådanne sejladsmuligheder. Havnen og byen knyttes tættere sammen. Her tales der især om de områder der ligger omkring Sdr. Bådehavn og mod syd langs Munch Petersens Vej. Det kunne være interessant at tænke tanker om eventuelle muligheder for at udnytte vandarealet ved den gamle badeanstalt mellem Sdr. Bådehavn / Øernes Kaj og oliepieren til havneanlæg. Det kunne eksempelvis være kajanlæg til mindre krydstogtskibe eller større lystbåde. Det kræver selvfølgelig, at vandområdet beskyttes ud mod havnen, således at kajanlæg m.m. kan ligge forholdsvis beskyttet mod vestlige og sydvestlige vinde. Havnens økonomiske rammer indgår i perspektiverne og vurderes ud fra det overordnede hensyn, at havnesystemet skal hvile økonomisk i sig selv. Som hidtil er det målet, at havnens brugere betaler fuldstændigt for de samlede omkostninger ved systemets opretholdelse, dog under forudsætning af, at havnen sørger for den nødvendige tilpasning af kapacitet i relation til udviklingen i godsomsætningen. For at fastholde trafik og holde anlæggene ved lige kræves naturligvis på længere sigt en ikke ubetydelig investering udover de store investeringer havnen allerede har foretaget for at tilpasse og forbedre havnens infrastruktur til brugernes behov samt den store markedsføring havnen udfører overfor krydstogtbranchen gør, at havnens forventninger til fremtiden er positive. Havnens gæld er fortsat stor som følge af store investeringer i anlæg og maskiner, der har været nødvendige for at tilgodese brugernes behov for en fleksibel og effektiv 20

Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020

Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020 Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020 Bestyrelsens og ledende medarbejderes tanker om strategier og visioner blev fremlagt på brugermødet den 12. november 2009. Arbejdet med en egentlig

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Hvor ligger de danske havne (121 havne og de 25 største) Side 2 Fakta

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS. 1.2 Selskabets

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Læsø Renovation ApS

VEDTÆGTER. for. Læsø Renovation ApS VEDTÆGTER for Læsø Renovation ApS 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Læsø Renovation ApS. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Læsø Kommune. 1.3 Selskabet skal varetage de opgaver

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar 8. august 2013 Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Telefon 7614 2414 Fax 7614 2485 www.esbjergforsyning.dk post@esbjergforsyning.dk Bestyrelsesmedlemmernes

Læs mere

Vedtægter Roskilde Bank A/S

Vedtægter Roskilde Bank A/S Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Vedtægter Århus Vand A/S

Vedtægter Århus Vand A/S Vedtægter Århus Vand A/S Version 26. august 2009 Side 1 af 5 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Århus Vand A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er at sikre

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN, OG HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS (Ishøj Forsyning ApS).

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus V E D T Æ G T E R for Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Fondens navn er Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus. 1.02 Fondens hjemsted er Norddjurs Kommune. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A VEDTÆGTER for Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A Sidst revideret april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Formål:... 3 3. Organisation:... 3 4. Forum:... 4 5. Optagelse af andelshavere:...

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

HAVNELOVENS NYE FORRETNINGSMULIGHEDER. Juni 2012

HAVNELOVENS NYE FORRETNINGSMULIGHEDER. Juni 2012 HAVNELOVENS NYE FORRETNINGSMULIGHEDER Juni 2012 Indhold Havnelovens nye forretningsmuligheder... 3 Hvilken organisationsform kan/skal havnen have?... 3 Den kommunale havn... 4 Den kommunale selvstyrehavn...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK VEDTÆGTER for Aktieselskabet LOLLANDS BANK (CVR.nr. 36684828) Stiftet den 9. februar 1907 lollandsbank.dk Bankens navn, hjemsted og formål 1. Bankens navn er Aktieselskabet Lollands Bank. Banken driver

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

AABENRAA HAVN. Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling

AABENRAA HAVN. Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling AABENRAA HAVN Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling Godsomsætningen blev mindre end budgetteret Godsomsætning 2008-2012 2008 1.818.310 tons 2009 1.252.397 tons 2010 1.095.833 tons 2011

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S V E D T Æ G T E R for InterMail A/S Maj 2006 g:\023098-005060\000064 NAVN: 1: Selskabets navn er InterMail A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene National Industri A/S (InterMail A/S)

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER. for. HB Køge A/S

VEDTÆGTER. for. HB Køge A/S J. nr. 670-33867 SS/JB VEDTÆGTER for HB Køge A/S 1. NAVN 1.1. Selskabets navn er HB Køge A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 1.2.1. FC Midtsjælland A/S (HB Køge A/S) 1.2.2. FC

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune.

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune. Lett Advokatfirma Adv. Jacob Christiansen J.nr. 256201-DJU VEDTÆGTER For Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 C:\Users\gbs\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave 1 Forankring. Den selvejende private institutions navn er Cathrine Asylets Børnehave, beliggende Allegade 6, 6100 Haderslev.

Læs mere

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1 Fondens navn og formål 1 Den erhvervsdrivende fond, hvis navn er Fonden Norsminde Lystbådehavn er stiftet af Norsminde Yachtclub i 1978,

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A.

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A. VEDTÆGTER for Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A. Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Formål:... 3 3. Organisation:... 3 4. Forum:... 5 5. Optagelse af andelshavere:... 5 6. Andelsbevis:... 5

Læs mere

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672)

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Vedtægter for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Side 6 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: 2 Hjemsted Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Vedtægter for Branchen ForbrugerElektronik

Vedtægter for Branchen ForbrugerElektronik Vedtægter for Branchen ForbrugerElektronik pr. 15. december 2009 1 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: BRANCHEN FORBRUGERELEKTRONIK (BFE). Foreningens hjemsted er Storkøbenhavn. 2. FORENINGENS FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark (herefter Inspiring Denmark eller fonden ).

Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark (herefter Inspiring Denmark eller fonden ). VEDTÆGTER for Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark 1 FONDENS NAVN OG HJEMSTED: Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark (herefter Inspiring Denmark eller fonden ). Fondens hjemsted

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A.

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. Side 1. Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted. 2. Selskabets formål. 3. Andelshavere. 4. Andelshavernes økonomiske ansvar. 5. Ejendomsret til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S BILAG 1 København Sagsnr. 908404-0037 jkr/tkr/hpj V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere