Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage"

Transkript

1 24. novmbr årgang nr. 20 BRYGGEBLADET Havnparkn undr forvandling I sidst ug bgyndt t nyt ka pitl i Haunparkns histori. Graumaskinrn undt tilba g ftr 10 års paus. Dngang for at lægg muldjord ounpå haunkajns brokfyld. Nu fjrns jordn ign, sammn md bton'n på dn gaml fstplads, og n ny sammnhængnd græsplæn skal anlæggs i t niuau ca. 3o cm højr nd dn gaml. Kantstn til afgrænsning af dn ny græsplæn r ud at bliu støbt. Arbjdt md udlægningn af dn ny gæsplæn skull uær færdigt indn forårt, så bryggborn ign kan sol dn blg hud ftr uintrmørkt. I øurigt r kommunn ud at lægg sidst hånd på lokalplansforslagt for Haunparkn, som r udarbjdt ftr d planr, som bryggborn har forslåt. Krystalnat og kurdrn Finn Rudaizky, som r socialdmokratisk mdlm af Købnhavns Borgrrpræsntation og midlrtidigt mdlm af Folktingt, dragr n paralll mllm krystalnattn i 1938, hvor Tysklands synagog1 brændts, og ovrgrbn i dag på kurdrn. SIDE3 J ulfst Frdag, lørdag og søndag dn dcmbr vil dr bgs, klipps, konfkts og pynts i t stort virvar af julmandsværkstdr, samtidig vil vi byggt! jultablaut, altså rammn, om årts bdst familifst. Dt forgår altsammnigiml. SIDES Husljndsættls ign Amagr Ljrforning vindr sag for ljr på trods af b b orfornings modvilj Rjsn md n rumsond Anknævnt i Købnhavn har ntop afgjort n sag om n ljforhøjls fra dn l. januar 1993 i Carlsbrgfondts jndom "Haraldsborg" (dn md Zbra-butikkn). Bryggbladt brttd sidst ftrår om, at Jack Hal Js ank til Anknævnt havd ført til, at jndomsadministrationn frivijiigt ndsatt husljn, da dr blv varslt ny ljforhøjls pr. l. januar Bryggbladt gjord op, at sagn på dn måd havd spart ljrn i jndommn for kr Dt r dnn sag Anknævnt nu har trufft afgørls i, og som btydr, at ljn skal sætts nd md ydrligr kr om årt for hl jndommn. Anknævnt har sat udgiftn til rnholdls og vicvært nd md kr En udgift til VKO-tilsyn og nrgitilsyn har Anknævnt ndsat md kr ,40. Amagr Ljrforning havd ankt sagn for Jack Rall. Utilfrds bstyrls Omtaln i BryggBladt sidst år ført til, at Bborforningn i Haraldsborg indkaldt til n kstraordinær gnralforsamling for at udtryk sin utilfrdshd md, at Jack Rall havd rjst sagn. Mn dt r altså nu lykkds Jack Rall md hjælp fra Amagr Ljrforning at fa husljn sat nd md i alt kronr til gavn for samtlig bbor. Bryggbladt vil til næst Jultilbud Portrætpakk - 2 farvkopir 18 x 27 cm. - 2 farvkopir 13 x 18 cm julkort Pris ialt 199,- (lncl. fotografring) Ellr mdbring slv ngativr og få din prsonug julkort 1 10 stk. 75,- 11!.$.. Husk! Vi frmkaldr din farvfilm på kun 1 tim. lsiands B.rygg 7 Tlf nummr prøv at ta bborforningns kommntar til, hvorfor d ikk ønskr dnn ljndsættls for drs bbor. Anknævnts mdlmmr var ikk nig om at at sætt udgiftn til vicvært og rnholdls nd. 'Ib mdlmmr af Anknævnt stmt for at sætt bløbt nd til kr pr. ljlighd. 1b andr mdlmmr stmt for at godknd udljrs udgift. Formandn for Anknævnt, hvis stmm r afgørnd, når dr r unighd i Anknævnt, bstmt at udgiftn skull sætts nd til kr pr. ljlighd. - Jg r ikk i tvivl om, at Anknævnt vill hav sat rnholdlssudgiftn mr nd, hvis flr ljr havd ståt bag sagn, sigr Klaus Willr fra Amagr Ljrforning. Skabr Amagr Ljrforning ikk splittls blandt ljrn ud at før sag for n ljr ud af70 ljr? - Vi påtog os at ank sagn for Jack Rall, ftr at Jack Rall slv havd klagt til Husljnævnt, udn at dt havd givt nogt rsultat. Vors 1\jælp til n nklt ljr afhængr ikk af, om d øvrig bbor vil vær md. Husljlovn r da også indrttt sådan, at dn nklt ljr kan klag, hvis man mnr, man bta Jr for mgt i huslj. - Dr finds ljr, som syns at d bor godt og billigt, og som ikk tænkr på, udljrn alligvl tagr for mgt, sigr Klaus Wilir fra Amagr Ljrforning. All film 25kr. også prmirfil m Vi får ny f i lm hjm tr gang om ugn Børnfi lm kan b hol ds h jmm i to dag ABENT KL ALLE UGENS DAGE VIDEO-EKSPRESSEN THORSHAVNSGADE 16 KLD. ø Man kan forstill sig, at flr ljr i jndommn vil intrssr sig for sagn ftr at rsultatrn nu liggr dr. Ljrn vil formntlig kunn kræv at få for mgt btalt huslj btalt tilbag, i hvrt fald fra dn l. januar Anknævnt har trufft nogl princip- afgørlsr, som kan komm all bbor til god, og dt kan bliv spændnd at s, om bborforningn vil vær utilfrds md dtt og fraråd drs mdlmmr dnn mulighd for tilbagbtaling af for mgt btalt huslj. -Jg håbr ikk, at nogn bbor r utilfrds md diss mulighdr, ftr at sagn r ført for n nklt ljr i jndommn, sluttr Klaus Wilir. Indbrud Dt ladr til at Bryggn for tidn plags af tyv. Sålds fortællr politit, at dr r bgåt indbrud hos lægn, Thorshavnsgad 6, nattn mllm dn 16. og 17. novmbr, og computrudstyr r blvt stjålt. Mllm kl17 til kl 06, dn novmbr blv dr bgåt indbrud hos Postns Transporttjnst, Njalsgad 101. Turn kom til Apotkt, Islands Brygg 3, ca. kl 4. 30, dn 15/11. Tyvn stjal mdicin. Og ndlig blv dr dn 14. novmbr mllm kl bgåt indbrud i n ljlighd i Egilsgad nr. 48. Har nogn bmærkt nogt, dr kan sætts i forbindls md diss indbrud, vil polititgrn kontakts, tlf Bryggbladts korrspondnt har bsøgt Skoln på Islands Brygg. SIDE6 Kaspars kringlkrog Kaspar Lindhardt startr sin artiklsri md at filosofr om Bryggn som turistmål. Som tilflyttr på 6. år r han slv n slags turist... SIDE9 Sund idr på Bryggn Bryggbladt har snakkt md Hln Kondk Riis og Laura Bjrring fra dn lokal Sund By-Grupp i anldning af mødt i Girol onsdag d. 7/12 kl SIDE 10 Lavnnm julkalndr Har du lyst til at lav n julkalndr lil din mor llr far, til n god vn llr til din lærr, til din hund llr til dig slv, så kan du s hvordan på: SIDE 11

2 2 Affald... indfald... bifald vrskriftn kunn vær frmtidns gradbøjning af forbrug, llr n ultrakort O kunsthistori om skrotkunstns banbrydnd arbjd for anrkndls af affaldts nrgiladd kræftr. I dag, hvor så godt som all i forbrugrsamfundt intt har at gør md produktfrmstilling af d varr d købr, mn aln producrr affald, r dt båd fysisk og psykisk nødvndigt for mnnskts slvrspkt, at affaldt ophøjs og bhandls md alvor og ærfrygt. H vor dr tidligr byggds stor fabriksanlæg, byggr man rnsningsanlæg, skrotsortringshallr og gnbrugscntralr; og opsamlingspladsr og affaldsdpotr for særligt affald, som vi ndnu ikk forstår at brug på btryggnd måd, pakks omhyggligt ind, som n - forhåbntlig - kostlig gav til frmtidns mnnskr. årdspladsrns møddingr og baggårdns G skraldbøttstativr hnliggr ikk længr blottt for vind og vjr, løs hund og vild katt, rottr og mus - nu bskytts og ophøjs diss affaldshrlighdr i imposant btonsøjlr og glaspagodr omkranst af rosr og slyngplantr. Og ftrhåndn udvikls dn nklts bhov og trang til at bhandl sit prsonlig affald, som dt kostlig produkt, dt jo r: Omhyggligt vnds og drjs hvrt affaldsprodukt før dt dumps i hjmmts forsklligtfarvd affaldsbholdr - køkknaffaldt i dn grønn, papir i dn sort, malingsrstrn i dn blå, battrirn i dn rød -før d bærs nd i pagodn llr stills udnfor villans hovddør for vidr opsamling og barbjdning. Aln føllsn og tron på at ns affald bhandls md rspkt og omtank r for d flst ndnu tilstrækklig godtgørls for ns bidrag. Mn allrd mang stdr landt ovr får man kontant bytt for sit affald, fks. i form af dn fmst kompostjord llr ndog png. ffal dt r på vj mod sin rtt plads i dt modrn samfund, som dn stor råstofkild - og dt A krævr ingn proftisk vnr at foruds at ordt, "affald" snart hlt forsvindr ud af sprogt. Sålds kan man obsrvr, hvordan tidligr produktionsvirksomhdr, dr nu som handlsfirmar r på forkant md udviklingn, forstår at affald r t værdifuldt produkt mn - formodntlig af dirigrt af kortsynt aktionærintrssr-skillr sig af md sin råstofrssourc for søll klat png. Eksmplrn r utallig, og vi bhøvr kun at nævn: Udslidt kloranlæg, flydnd skibsvrag llr pncillinrigholdig kød. At bhold og forarbjd diss affaldsproduktr til andr produktr vill på længr sigt skab ny arbjdspladsr og t nyt og bærdygtigt økonomisk fundamnt for hl samfundt. olitikrn, dr som sædvanligt vntr md rll udspil indtil udviklingn allrd for længst P har ovrhalt udspillt, knækkr hals og kurvr - og rygg -i dsprat håb om at dn udhuld økonomisk fundamnt holdr til t mirakl visr sig. S på affaldt, vnnr! Lad dt ikk siv ud mllm fingrn, ud ovr grænsrn, nd til grundvandt, ud i atmosfærn! Tag var om dt, bskyt dt, brug dt, bhandl dt som var dt nst vi havd tilbag! Lær af kunstnm og børnn, dr fordomsfrit dykkr nd i affaldt og hntr nyt liv! H. U. BRYGGEBLADET 24. novmbr 1994 I t llrs så roligt kvartr Af Michal Korsbæk Ptrsn, Njalsgad 35, 5 tv. Hvm skull hav trot, at jg ligfrm kom til at syns om at bo på Bryggn? Jg vill i hvrt fald havd svart nj, hvis jg var blvt spurgt om dt for t års tid sidn. Nu bor jg hr, og jg kan lid at bo hr. Jg bor cntralt i n god ljlighd, jg har to indkøbscntr, t par grønthandlr, massr af pizzariar, fotohandlr, bibliotk, mdborgrhus osv. Mn jag har også Njalsgad, ndog lig udnfor min dør, hvilkt r t stort minus. Nogl gang skull man tro, at dt r n racrban, man bor op af. Bilr, lastbilr og bussr tordnr op og nd ad gadn. D har så travlt md at komm frm, at d nogl gang ovrhalr hinandn i fodgængrfltrn. Jg tror ikk, jg r dn nst, dr har vært ud for at skull spirng for livt, når man r i færd md at kryds gadn i fodgængrfltt, fordi dr r n bilist, dr kørr udn om d andr vntnd bilr. At kryds Njalsgad i dagtimrn r næstn umuligt, hvis man r md barnvogn, r t barn, llr man hørr til dn grupp af borgr dr blv pnsionrt for år sidn. Jg har st, hvordan d motorisr- Njalsgad i t rlativt roligt øjblik. Bgravls Egilsgad omkring 1940'rn. Hjørnt vd Isafjordsgad. d trafikantr nok så frjdigt susr tæt forbi vors børn, vors ældr og dårligt gånd borgr. Hvad skal all d bilr og lastbilr i dt hl tagt ignnm Njalsgad for? Dt kan ikk vær fordi d bor hr. Hvorfor kørr diss bilr og lastbilr så ignnm gadn? J g har kun t svar: Njalsgad r n gnvj. En gnvj ud til Amagrbro og Losspladsvj, n gnvj, dr n dag kommr til at kost liv. En id til størr sikkrhd og forskønnls af Njal- O Bisættls All aftalr træffs grn hjmm hos Dm l f. Bgrav ss orrtn1ng Amagrbrogad 155 lsiands Brygg 1 3 TLF. 31 SS SS SS DØGNVAGT AJS Egilshus (Islands Brygg/ Njalsgad/ Isafjordsgad / Egilsgad) Egilshus blv opført i 1909 og md sin pyramidformd tagkonstruktionr blv dt n flot bygning mod havnn. Bygningn blv opført md 327 bbols og md 15 -rhvrvsmål. D to brømt og vlbsøgt._slagtr lå på hvr sit hjørn i bygningn. Slagtr Møllr lå hvor nu Njal Foto liggr og slagtr Harald Hansn lå på hjørnt af Islands Brygg/Egilsgad.Grøntforrtningn 'lbrvhalln JA i Njalsgad 10 og n cigarforrtning lå på Islands Brygg 23, n djlig forrtning lå hvor nu IGlting liggr -"Lipo", som lukkd i sta.rtn af 1980' rn. Forrtningn mindd om "Damrns Magasin" fra tv-srin Matador. Njalsgadsidn af bygningn fik tidligt cntralvarm allrd i 1930'rn. Dr blv også smidt n bomb i Njalsgad dn undr krign. Husk, hvis I har Mgt matrial om Islands Brygg så som: Billdr, film, postkort, husljkontraktr, rgningr, rklamr, ALT fra Bryggn har intrss. Vnligst kontakt Poul A Sørnsn tlf Islands Bryggs Lokalhistorisk Forning v l Sussi Paddison, S7Wrrsgcul 3, tlf sgad og Bryggn vill vær at lukk Njalsgad midt mllm Isafjordsgad og Lifsgad. Hvis vjn blivr spærrt for gnnmkørsl, bussrn undtagt, vill dr vær mulighd for bdr parkringsforhold og mulighd for forskønnls af gadn, hvis dr blv plantt trær md jævn mllmrum, som i d andr gadr. Jg tror ikk, at dr vil vær nogn problmr i, at d mnnskr, dr bor mllm Lifsgad og Artillrivj, skull kør ad Amagr Boulvard og Artillrivj i stdt for Thorshavnsgad. Dt dr må vær dt afgørnd r, at dn hktisk trafik i Njalsgad og på Bryggn forsvindr. Til vor læsr og annoncørr Sålæng dr ovrhovdt r nogn på Bryggn, som ikk modtagr Bryggblad t, r vi ikk tilfrds. Når og hvis avisn udblivr vil vi drfor sætt stor pris på, om man vil gør sig dn uljlighd at ring til os og opgiv sin adrss. Som tak for uljlighdn vil vi kvittr md t håndbragt ksmplar. Indtil vidr udkommr Bryggbladt i lig ugr. Vors tlfonnummr md tlfonsvarr r o Abningstilbud Farv, klip & føn fra250,- Siribr, klip & føn r.ra 280-.fl ' Njalsgad ()() Bryggns Lopptorv Køb & salg Åbnt mandagonsdag kl Brgthorasgad 55 (Hj. af Artillrivj)

3 24. novmbr 1994 BRYGGEBLADET l stdt for t øj blik... bringr vi dnn gang flg:.. " Krystafuat og kurdrn Af Finn Audaizky, socialcj,. mokratisk mdlm af Købnhavns Borgrrpræsntation og midlrtidigt mdlm af Folktingt Nattn mllm dn 9. og 10. novmbr 1938 brændt Tysklands synagogr. Næs-. t morgn lå glasskårn tommtykt i butiksgadrn. A l l jødisk handlnd håy- ' d fåt udstillingsvindur- n slåt ind, og sålds fik bgivnhdn sit kynisk klingnd navn, RigUr)rstalnat.tn. Dt r i år 55 år sidn. Mn ovrgrb på minorittr r langt fra t fortidsf- Finn Rudaizly. nomn. Tæn blot på f.. tr død ban undr transkurdrn. Årsdagn for port til n KZ-ljr. Krystalnattn blv mark- Dn inmational prsrt vd n høring og n d- s fordømt altså aktionn, monstration i Købnhavn., mn dt kom. ikk til tyskr- Fra Krystalnattn går dn ns kndskab. Propagandalig lini til Hitlrs K.Z-lj- tninistr Gobbls drog omr. Mindst 267 synagpgr sorg for, at d udnlandsk ndbrændt, jødisk avisr fra diss dag ikk butikkr blv knust og p lyn- var til salg i Tyskland. Et drt, næstn alljødisk b- nklt std havd man "forgravlsspladsr blv stals" for situationn, såskændt, drtil kom tusin-.jds skrv Jyllands Podr afboligr, som blv stor- stns ldr: '"Når man har m t og smadrt. 91 jødr fulgt jøds()ørgsmålt i Eublv dræbt og ca ropai åzt4lr, kan man til n blv arrstrt. vis grad forstå tyskrns Mang stdr var brandvæsnt kørt ud for at sikr, at ildn ikk brdt sig til nabojndommn, mn politifolk så bar passivt til. 9. novmbr-årsdag r n af d ubhaglig for tyskrn. Dn mindr om, at jødforfølglsrn ikk bar var nazistrns sag, og at dt hllr ikk var i 1945, man først gang hørt om dm. Dn mindr om, at dn almindlig tyskr var md til at boykott jødr, var bkndt md jødstjrnn, havd st jødr forlad drs hjm md n kuffrt 'l- lr rygsæk, Og dn mindr om, at dn nat, da dn blind trror slog til, trak man-. g almindlig tyskr frakkkravn godt op om ørn, - og lod som om d intt hørt llr så. Mn, hvad r tavshdn udtryk for? D udnlands korrspondntr i TysklanCi var ikk i tvivl om, at bfolkningn var imod dtt. voldsorgi. En undrsøgls, fortagt af modstand r af progromn, vist, at 5% gik ind for voldn, 32 '* var ligglad, mns 63% var imod. n af dm dr var imod, var præstn i Hdwigskatdraln i Brlin. Han bad for jødro undr gudstjnstn. Kort tid f- Kommr familin på bsøg? Vi tilbydr Købnhavns billigst ovrnotning p6 totoh nyrnovrt hotl særrobot til bryggbor tlf Egilsgd 33 ' ' arumositt ovr for jødrn... ". Dmonstrationrn mod nazismn i Kværs, Kollund, Randrs og Grv visr n folklig opbakning bag ønskt om, at Danmark ikk længr skal værhjmstd for trykning og ksport af nazistisk smudsskrivlsr. Dt r drfor glædligt, at vor justitirninistr nu vil frmkomm md t konkrt forslag til løsning af dtt problm. Mn forbud standsr hvrkn racism, fascism llr nazism. Drfor må dr bvilgs flr png til oplysning om diss forhold. Nogt tydr på, at dr fortsat r bhov for oplysning, ikk aln i Danmark, mn i hl Europa. Dt r tankvækknd, at tnisk minorittr diskriminrs på arbjdsmarkdt, på uddannlssstdrn og i boligkørn. Dt r forurolignd, at fascistr i Italin marchrr lig ind i parlamnt og rgring, at fransk politi tævr ung indvandrr ihjl, at sigøjnr forfølgs i Østuropa, at dr kan sk mordbrand i Tyskland, og at.r hostn sj? Mucolysin actylcystin Løsnr problmt ffktivt, hurtigt og økonomisk -- dansk asylcntr angribs. Et alt for ofl:. ovrst problm r imidlrtid situationn for d kurdr, dr lvr i Syrin, Tyrkit, Iran, Irak og Annnin. Kurdrn har i 25 år ikk bdt om n stat, mn om autonomi og slvstyr, mn dt r afvist af USA, Frankrig og England. Hvr dag dræbs mindst 25 kurdr af d nævnt lands militær og politi og situationn r uholdbar, I Sydøsttyrkit, hvor dr lvr 3-4 mio. kurdr, har man virklig minorittsproblmr. Mn Tyrkits grundlov sikrr gntlig ikk kurdrn nogn rttighdr. lflg.tyrkits grundlov hddr dt, at all tyrkr r tyrkr, mn til trods hrfor, har andr minorittsgruppr rimlig vilkår. Mn kurdrn blivr ikk aln forfulgt, drs mnnskrttighdr r langt fra opfyldt i hnhold til MnnskrttighdskoD vn tionn. Krystalnat-markring og FN's fødslsdag i novmbr må vær n god anldning til at sætt mr fokus på kurdrns hlt naturlig rttighdr. Nattn mllm dn 9. og 10. novmbr 1938 brændt Tysklands synagogr. Dt r i år 55 år sidn. Mn ovrgrb på minorittr r langt fra t fortidsfænomn. Tænk blot på {ks. kurdrtu!. JULEFEST, i,l FÆRGECAFEEN STRANDGADE 50 Husk at bstill julfrokostn i god tid. Færgn tilbydr: JULEPLATTE 110 kr. 2 slags sild Fiskfilt m. rmoulad Lun lvrpostj m. bacon Julsylt Gammldags flæskstg m. rødk Mørbradbøf m. blød løg Æg m. rjr Roastbf m. rmoulad og løg Ost JULEPLATTE 140 kr. 3 slags sild Fiskfllt m. rmoulad Lun lvrpostj m. bacon Julsylt Gammldags flæskstg m. rødkål Mørbradbøf m. blød løg Gammldags andstg Røgt ål m. røræg Ost Husk! Åbnt 2. juldag Årtrundttqbydr FÆRGECAFEENS køkkn, åbnt 11-21, f.ks.: BIKSEMAD m. spjlæg til45 kr. WIENERSCHNITZEL til 88 kr. vr dag fra kl. 17 srvrr vi dagns tji kun 49 kr., onsdag r dagns rt altid stgt flæsk m. prsillsovs. STORTFROKOSTBORD Så har vi MINIPLATIE: Sild,"'""'"'"'' llæske!ste!g og ost til 59 kr. Søndag kl r dr dt stor TA'-SELV-BORD md lun rttr til kun kr. På snarligt gnsyn Åbnt dagligt Mad sælgs ud af hust. Slskabr modtags. TI f Klimtæppr Amagrs størst udvalg i Klimtæppr. Vælg mllm 500 stk. Vi har ntop modlagt n kæmp snding som sælgs td uhørt lav prisr 140 x200cm ,-. NUKUN ; arant i=id< : kl Frd. 1().19 llttr\lpåi!iipir lmd. 1().13 ARTILLERIVEJ S TLF '

4 4 BRYGGEBLADET 24. novmbr 1994 GI MLE ISLANDS BRYGGES MEDBORGERHUS Thorshavnsgad 21 Kontor: tlf Caf : tlf Fax: tlf Frdag d. 25/11 kl. 18 Cowboy-cafaftn md åbn scn. Dagns mnu: Cowboy-mad! D'Will Wst Fri ntr o Abnt hus i Girnl Will Dullr og konkurrncr! Kommr l mllm kl. 18 og 19.30, kan l vær md i konkurrncn om aftnns hovdpræmi! Dcmbr Torsd.1. kl.19: VOF:»Dkalog«Sønd. 4. kl. 15: BØrnFilmklubbn: Ptrs og Lottas jul60 min. Onsd. 7. kl. 1 O: Bibliotkts Børnfilmklub. Tilmlding på bibliotkt Bryggns Børnatlir holdr julværkstd for børn og voksn: Frdag d. 9/12 kl ; lørdag d. 10/12 kl ; og søndag d kl Forsalgt startr d. 25/11 til Lr Onsdag d. 21/12 kl. 18 -Bryggns ovrdådig julfrokost for kun 49,- kr.!!! Md sublim undrholdning af ovrtjnr Hnriksn og dansbandt Howling Stomachs Dr r ikk plads til hr hat nævn hl julmnun, mn vi kan fortæll, at bordt r båd traditionlt og fyldt md rigtig julfrokostspcialittr! Bmærk: Dnn aftn r dr kun 75 pladsr i cafn, så tøv ikk for læng md at køb billttr- sidst chanc r søndag d. 18/1 2 kl. 18. Billttr kan købs i NJAL FOTO, Njalsgad 22; Pink Radio, Isafjordsgad 13 og i Gimls Caf. Åbnt hvr dag kl Søndag kl Dt årligt tilbagvndnd "åbnt hus"-arrangmnt, lørdag d. 12 l 11, hvor alskns gruppr og forningr, dr til dagligt holdr til i Giml, blv n fstlig og fornøjlig opl vls for all undrholdr såvl som gæstr. Vi visr hr billdr fra dagn. Julkalndr i børnbibliotkt Vi har fundt 24 pakkr md ovrrasklsr til børn bibliotkt, og dr skal slv følglig åbns l hvr dag. I nogl pakkr (bl.a. hvr lør dag) r dr små gavr til d børn dr åbnr pakkn. I kan godt vær flr om dt). I andr r dr ny til til bør nbibliotkt, som I kan vær d først til at brug. Har du lyst til at vær md, så kom hn på børnbiblio tkt i startn af åbningsti dn. Julbøgr og gavidr Hvis du savnr idr til gavr du slv kan lav, har vi mgt at vælg imllm (så læng dt varr), båd for voksn og børn. Hr r vj ldningr til mang forskl lig slags håndarbjd, smykkr, trælgtøj, æskr og papirklip m.m. Vi r vd at tag all jul bøgrn op fra kældrn nu. Til børnn har vi bl.a. mang forskllig kalndr historir, båd md og udn nissr, md l kapitl til hvr dag i dcmbr. Vi har kassttbånd md julhi storlr og sang, bl.a. fra tv's julkalndr, og hr hr t brdt udvalg om julpynt, jultraditionr, sang osv. Børnfilm Onsdag kl. 10 visr børnbibliotkt ign film for d små i Giml. Vi visr n rigtig julfilmsklassikr md Cirklin og musn: "Højt fra træts grønn tpp". En film om Alfons Abrg, dr hadr at slås, og tgnfilmn"muldvarpn i zoologisk hav", hvor dn charmrnd muldvarp hjælpr løvn. Dt r slv fælglig gratis.

5 24. novmbr 1994 BRYGGEBLADET 5 Dn lill niss rjst Stort stort julhyggmød i Mdborgrhust Giml l år har Bryggns børnatlir i samarbjd md Lokalrådt og Giml sammnsat all tidrs julprogram. Frdag,lørdag og søndag dn dcmbr vil dr bags, klipps, konfkts og pynts i t stort virvar af julmandsværkstdr, samtidig vil vi bygg jultablauct, altså rammn, om årts bdst familifst. Børn og forældr kan bag, lav konfkt, juldkorationr og samtidig sammn md Hans Ulrik bygg Bryggns mst mærklig jujkrybb. dm Kontakt på tlf: 3154 Frdag dn 9. dc. kl , lørdag dn l O. dc. kl , søndag dn 11. dc. kl. l I:allo-1-I:o-Ho! Kommr I til Bryggns julfst?! Søndag 11/12 kl Mikkl og Sigrid Dr lgs i lgstun og Bryggns Børnatlir. Børnlgn hr og dr og allugn lgr på 4. ug md børn fra hl Bryggn. I noumbr har børnn lgt md pro(ssionu lgbørn Mtt Stinr og Hln Maj w, Sign Bang og Kim Hnriksn, Akhanda og Hln Kondk Riis, Jan na Lund, Karn Vinding og Lon Brandt Ritchi. Og lgn fortsættr ndnu t stykk tid. Julfst for børn og voksn md alt hvad dr hørr til!! Entr 10 kr. - forsalg i Gimls Caf og på bibliotkt i Njalsgad. An:: Islands Bryggs Lokalråd, Giml og Bryggns Børnatlir. Så r dt tid for julhygg Husk 1. søndag i advnt d. 27/11 Stor bundtr gran - kun 1 O kr. Advntskrans- fra 25 kr. Stor julstjrn- fmgrnt- 24 kr. Julgodtr: Navls julapplsinr 1 O stk. 20 kr. Fransk kastanir 1/2 kg. 15 kr. Grnblvalnøddr 1/2 kg. 20 kr. Sød krnfri clmntinr 20 stk. 20 kr. Coxorang 3 kg. 20 kr. (Tilbudn gældr til og md lørdag d. 3/12) kovd jultrær kommr ign i år fra onsdag d. 30/11 -all størrlsr (halvandn til fm mtr) F'W9.,..14 gød S. T IS 90

6 6 BRYGGEBLADET Rjsn til Atlantis md rumsondn Affald & Gnbrug Bryggbladt s kor rspondnt b søgr Skol n p å Islands Brygg Dr arbjds på rumsondn Soyjuz 56 J g står og kiggr på n vasktroml dr r udstyrt md to cyklhjul, og når lig at forstill migslv siddnd i dnn blank tønd på vj ud i rummt- n slags omvndt rumkapsl - da dt n hjul trimlr af, bar sådant. Som var t øjkast for mgt. Straks kastr n af d ung mkanikr sig ovr rumsondn, dr muligvis r n sulky, llr n rvolutionrnd nrgi lav, opsøgnd vaskmaskin. Han svingr dt sært lvnd hjul ovr hovdt, som var han vidn til slv hjults opfindls. Da jg trækkr mig baglæns fra dn havard Soyjuz 56, trædr jg op i n tlfonmontør, dr sammn md sin makkr r igang md at afprøv n rimlig nkl Escort Light mobiltlfon (dr udmærkr sig vd ikk at vær trådløs). Muligvis r dn udstyr til rumsondn. Ingn ænsr mig, ovralt vrimlr dt md ung mkanikr, håndværkr, opfindr i kon- cntrrt aktivitt. Et blik ud i t af sidværkstdrn godtgør, at jg r i t frmtidsværkstd md dstination ud i univrst: t syværkstd arbjdr på krationr som jg ikk har st mag andr s tdr nd i Jns Lyn. En grupp pigr vurdrr nogl stor skinnnd smykkr, dr umiddlbart sr ud til at stamm fra skrotdl, mn mr sandsynligt r diodsndr, krypton og zircon indfattt i bryllium. I værkstdt vd sidn af står t hstlignnd apparat hævt ovr n folk bundrnd hovdr. Et øjblik får jg associationn til Molok og Moss - mn antagr at apparatt r n slags månhst, brgnt for n mindr tyngdkraft. Sådan n som Armstrong burd hav siddt på da han var på månn og bvægd sig rundt som n utæt ballon. På vj ind t rum, dr mindr mig om Bryggavisns rdaktionslokal klokkn 04 ftr dadlin. Nogl ung arbjdr ivrigt vd kopiringsmaskinr md tkstr, tgningr og fotos, mn n ung knægt kommr styrtnd på tværs md n lasrpistol i håndn. Han ssswwiiiszzzz'r md mundn i stdt for md skydrn. Gudsklov, tænkr jg og søgr vidr bagud - og står pludslig i kontrolcntrt omgivt af lysnd computrskærm foran hvilk mørk, drngagtig silouttr. Jg r på Bryggn, jg r sikkr på dt. Artillrivj 61. Slvom. Sidn Sojakag- Månhstn klar til indskibning i rumrakttn. stankn forsvandt r man aldrig hlt sikkr. Nu bfindr jg mig i t værkstdt, hvor man tilsynladnd ksprimntrr md at lav papjr!!!??? Hvorfor dt? spørgr jg n pig. Dt r godt at kunn, sigr hun.og n andn grupp lavr forsøg md rgnorm og køkknaffald, fortsættr hun. Godt at hav md i rumskibt, sigr jg indforståt og r klar ovr at vær vidn til nogt stort. Og dog r alting så nklt, så mang ting lignr nogt vlkndt udn hlt at vær dt. Ligsom stdt lignr skoln, og mandn dr siddr dr og foldr magisk dyr i papir lignr Carl Bagg. Et stykk rødt papir vd sidn af n støvsugrlignnd gnstand fangr min opmærksom-hd. Mns jg ladr som om jg studrr støvsugrn læsr jg: Skoln abjdr md fællsmnt "affald og gnbrug" i hl ug 46. Lørdagsskol d. 19/11. Dt r torsdag d. 17/11 - og papirt r naturligvis t kodbrv-jg var på stdt, og vil lægg hovdt på blokkn, hvis dt ikk r n frm tidsrjs, dr var undr forbrdls. H. U. 24. novmbr 1994 Mini-Lynx md ny forbdrt tknologi a Skift til nrgisparpærr a w dr r virklig png at spar w ' v.c'\'\9: l Gældr?wog 11w kilting Gældr 15w og 20w fal Isafjordsgad 4 a! Frivillighdsformidling lsra-islam i c Agncy søgr folk til praktisk arbjd og tøjsortring samt butikskspdintr Isra-Islamic Agncy arbjdr md nødhjælp til hl vrdn. Indsamlr mdicin, hospitalsudstyr og brugt tøj. Manglr folk til at istandsætt lokalr til gnbrugsforrtning på Vstrbro, folk til at pass butikkn, folk til at sortr tøj samt folk til at pakk og læss på bilr. Dt nst krav: du skal ha' lyst. Du får ingn png, blot n mass glad smil. Hnvndls: Bryggns Friform T r æffs onsdag kl. 16" - 18" pa Bibliotkt Islands Brygg 7Ji.rtiffrialfin Lørdag i dcmbr kl J ulfrokost 69,- - Glædlig jul til all Artillrivj 48 tlf Haut coutur a la Jns Lyn. Nyborg A-Z Gulvsrvic Din gulvmand på Bryggn o BUTIK ABEN MAND.-TORS Pljpro d uktr til gulv RÅD OG VEJLEDNING G unløgsg a d 35 kld

7 24. novmbr 1994 BRYGGEBLADET 7 Præri-ksprssn N yt om mini-m tro-bann Af Laura Bjrring, lokalrådsformand på lsiands Brygg Dn 16. novmbr havd Ørstadsslskabt for andn gang indkaldt lokalrådn fra Sundby, Indr By, Christianshavn samt Islands Brygg til orintringsmød. Mødt startd md, at Ørstadsslskabt orintrd om baggrundn for, at dt fra drs sid nu r bsluttt at anbfal n minimtro-løsning frm for light-rail llr sporvogn mllm (og på) Amagr og Sjælland. Et kort rsum ovr fordl og ulmpr: En mini-mtro r dn dyrst løsning (prisovrslag 5,2 mia. kr.) mod 4,9 for lightrail og 3,9 for sporvognsløsningn. Til gngæld mnr man, at mini-mtromodlln har n rækk fordl frm for d andr: Dn r hurtig; støjpåvirkningn r minimal, idt dn jo r gravt nd i jordn i d cntral dl af byn, hvilkt også givr færr ulykkr, fordi dn på diss strækningr ikk r i kontakt md andr trafikart r. Hrftr kom rstn af mødt til at handl om dn forslåd linjføring. Sundby lokalråd frmført, at man l) ønskr lil\in ført undr Amagrbrogad og 2) ønskr at man vntr md at opfør "Præriksprssn" (som d kaldr dn dl af bann, dr går ud ovr Amagr Fælld), til dt har vist sig, om Ørstadn ovrhovdt blivr til nogt. Ann Grth Foss, dirktør i Ørstadsslskabt, oplyst, at man md dn valgt linjføring mnr at "dækk" arbjdspladsr og boligr, mod kun hvis linjn førs undr Amagrbrogad. Hun forklard også, at linjføringn r fastlagt i lovn om Ørstadn, og at hl "idn" jo r, at bybann skal financirs vd salg af grundn i Ørstadn, idt dr åbnbart r politisk nighd om, at hvis Amagr skal hav kollktiv bantrafik, må dt ikk kost skattpng(!) Som planrn sr ud, kommr dr n station vd univrsittt i Njalsgad, hvilkt vil giv Bryggbor nm og hurtig adgang til bann og drmd kunn stå på Kgs. Nytorv i løbt af t øjblik. Problmt r, at dnn station r dn først station i n lang rækk, dr skalligg ud ovr Fælldn ("Præriksprssn "). Placringn af stationn vd univrsittt r fastlagt i Ørstadslovn. Dt r rstn af linjføringn gnnm/langs Ørstadn ikk. Dnn linjføring vil afhæng af dn ndlig udformning af Ørstadsprojktt. På mødt blv dt oplyst, at arkitktkonkurrncn om Ørstadn ntop var afgjort dagn i forvjn, og at rsultatt vill bliv offntliggjort i dn kommnd ug. Hrftr skal dr så vær mulighd for offntlig dbat, som skal mund ud i n høring i slutningn af januar/startn af fbruar Så slvom dt umiddlbart godt kan s ud som om "togt r kørt", syns jg stadig, vi skal prøv at bland os i dbattn frmovr. Bryggbladts jrnbanspcialist, P. Thomsn, dr ss ydrst til højr på ladt, anbfalr, at Ørstadsslskabt undrsøgr dnn løsningsmodl. Brænd ikk børnn af -brænd for dm!! "Dn fri lg r måsk dn vigtigst oplvls for barnt. Drfor må vi voksn gør alt for at dr skabs rum og tid omkring barnt". Lott Kærså læggr ikk fingrn imllm. Musikpædagogn og mnnskkndrn. Mor og opdragr til Moonjambrødrn. Til daglig musiklærr, fordragsholdr og mgt mgt mr. Mn først og frmmst t mnnsk, dr brændr for børn og musik. Dans og dbat I t arrangmnt for nylig (arrangrrt af børnbiblioty.rn, børnkulturhust og Børn-og-kultur-Amagr), holdt Lott Kærså og Trommmandn Andrs Jørgnsn to spændnd work-shops for d mang børnintrssrd dr var mødt op. En aftn, hvor vi som dltagr blv ført ind i musikkns vrdn gnnm afrikansk dans, pulsrnd rytmr, børnlg og ngagrt varm fra d to fordragsholdr. Dn almindlig stivhd blv rystt godt ignnm undr l 1/2 tims dans og sang. Dt kunn mærks på dn ftrfølgnd dbat om børnns vilkår. Mindr intrss Ntop dn fri lg har mgt svær vilkår i dagns Danmark. Børnforskrn Bth Junkr pgr ntop på dtt områd i sin ny rapport fra kulturministrns børnafdling. Md dn ny børnstrss-rapport r dbattn om børns vilkår nu omsidr svt ind så nu også politikrn r bgyndt at forhold sig til dt. Dt r jo ikk mindst på grund af dn stramm økonomi, som r politisk bstmt - at børninstitutionrn må slækk på dt pædagogisk indhold. Forældrn mistr intrssn. Dr r jo ingn png at arbjd md, og drfor handlr forældrmødrn i mindr grad om pædagogisk mtodr. Lg md børnn Børns mød md musik, billdr og tkst må hlst ikk bliv til ngangs-forstillingr som fstivals, musumsbsøg llr højtlæsning på bibliotkrn. Dt skal også følgs op i institutionrn, og ikk mindst hjmm hos forældrn. Dn ftrfølgnd dbat udmøntd sig ikk i n fiks og færdig børn-brugr-opskrift. Mn alls håb var, at børnlgn kommr mr i fokus. Især hjmm hos forældrn. Lott Kærså sluttd md dnn salut: "Musikog kunstskolr r god. Mn lgn drhjmm sammn md forældrn r altid dt bdst". Flr andr tilføjd, at dt først skridt altid r dt sværst. Bryggns Børnatlir håbr md d næst dbatmødr og workshops, at vnd skridt til bvægls. Thrbn H. Akvarlfarvr "Windsor & Nwton" kr. 149,25 + blok og pnsl Akvarlsæt "Rowny" Blok - pnslr - farvkop - blyant Akvarlblyantr "Stabilo" + blok og pnsl Modldukk 12.. Malkass i træ Olifarvr - oli -trpntin pnslr - kul - spartl 6 acrylfarvr + malplad og pnslr palt Olifarvsortimnt Acrylfarvsortimnt Gouachfarvsortimnt Kinsisk olifarvr 14 tubr Kinsisk gouachfarvr 12 tubr kr. 365,- kr. 119,- kr. 100,-. kr. 698,50 kr. 299,- kr. 162,50 kr. 150, kr. 105,- kr. 25,- kr. 25,- Stafflir kr. 198,-/378,-/885,-/1.345,-. WØA''f MATERlAL FARVE TAPET Isafjordapd s uoo Kbhvn. s KUNSTNERARTIKLER Tlf.!l 54!2 66 Giro: !

8 8 BRYGGEBLADET 24. novmbr 1994 Gudstjnstl is t Søndag d. 27. novmbr kl. 1 O: Fabritius. Kirkns fødslsdag. Kirkfrokost Søndag d. 4. dcmbr kl. 10: Fabritius. Onsdag d. 7. dcmbr kl. 14: Eftrmgudstj. Fabritius. Samvær. Luciaoptog Søndag d. 11. dcmbr kl. 10: H. A. Jørgnsn. S runvær - md Advntsfst og Luciaoptog onsdag dn 7 dc. kl. 14 Advntsfstn bgyndr som sædvanlig md n kort Gudstjnst kl. 14, hvor dr bagftr indbyds til t kstra fstligt kaffbord md advntshygg såsom lottri, opløsning m.v. Advntsfstn sluttr ind i Kirkn, hvor Hans Tausns Børnkor og Hans Tausns Kirkns Søndagsklub opførr Luciaoptog og kort ftrfølgnd vil giv n minikoncrt md advntsmusik. Vi håbr at rigtig mang vil slutt op om dtt arrangmnt! c r..,' Aktult fra Hans Tausns Kirk Hans Tausns Kirks 70-årsdag Søndag d n 27. nov. kl. 10 l. Søndag i advnt frs Hans Tausns Kirks 70- årsfødslsdag md fstgudstjnst, hvor d forskllig organisationr, dr r knyttt til kirkn mødr op md fanr, og kirkn vil vær kstra pyntt i dagns anldning. Gudstjnstn sluttr af md 3 barndåb, så båd stor og små ind byds hrmd til at dltag. Eftr Gudstjnstn indbydr Mnighdsrådt all, dr har tid og lyst, til at dltag i n djlig frokost, hvor tilmlding ikk r nødvndig. På dnn måd håbr vi at kunn fjr kirkns rund fødslsdag på fstlig vis. All r hjrtligt vlkommn!!! Hans Tausns Kirks Mnighdspljs julindsamling 1994 I dnn udgav af Bryggbladt r indlagt t girokort, som vi vnligst opfordrr Dm til at bnytt til dtt års Julindsamling. Da vi mødt mgn opbakning og støtt vd vors hnvndls sidst år, håbr vi ign i år på Drs imødkommnhd ovrfor vor hnvndls, idt vi roligt kan sig, at dr r brug for hvr kron, dr yds. Slv om vi blivr tudt ørrn fuld md garantir om, at dn økonomisk situation r i bdring på dt national plan, sr vi ds værr, at dr stadigvæk r Sogn- og studntrpræst Hans Ankr Jørgnsn, KBF+BM, Englandsvj 150, tlf tirsdag kl Træffs i kirkn: Thrsd. + frd. kl , tlf Træffs på KUA: Tirsd., onsd.+ torsd. kl , tlf Sognpræst Bjarn Fabritius Ptrsn, Æblts Kvt. 15, Nivrød, 2990 Nivå, tlf Træffs i kirkn tirsd. torsd. og lørd. kl Mand. kl og onsd. kl Tlf Kirkkontor Kordgn Chr. Lind, gruppr af vor mdborgr,dr lidr økonomisk nød, hvilkt givr sig udslag i dn strøm af hnvndlsr vi har i årts løb. Som vi all vd, r juln n djlig højtid båd for børn og voksn, mn glædn kan lt kvæls, hvis man ikk kan honorr dn rnt økonomisk, hvilkt vi sr mang ksmplr på hr op til jul. Vi vil grn vær i stand til at giv så mang børnfamilir n håndsrækning, så d også følr, at d kan få "n glædlig jul". Drfor opfordrr vi all Halfdansgad 6,1 tlf Træffs dgl. kl , tirsd. till. kl , lørd. kl Kirktjnr Anni Grundtvig. Træffs hvrdag kl på tlf Organist Britta Bugg Madsn, Puggårdsgad 15, Kbh. v. tlf , bdst kl undt. mand. Mnighdsrådts formand Michal Riis, Rykjaviksgad 5, tlf md t godt givrhjrt at vær md til at skab glæd, hvor dr r bhov for dt! Bnyt vnligst dt vdlagt girokort md gironr , llr hvis dt finds lttr, bnyt da mnighdspljns kontonr. i Amagrbankn: mrk. Julindsamling. På forhånd tak for nhvr gav!! Islands Bryggs Sogns Mnighdsplj Kirkns basar Lørdag dn 29.oktobr blv n fstlig og opløftnd dag for all i Hans Tausns Kirk, hvor ca. 400 bsøgt dn fstlig og flott basar, dr dnn gang var blvt stablt på bnn. Børnhavbørnn fra Gunløgsgad undrholdt md stor ntusiasm til alls stor glæd og snr på dagn indtog Jørgn Janzns Harmonikaorkstr kirkn og fjrd orkstrts 20 års jubilæum på fstligst og fornøjligst vis. Bgjstringn vill ingn nd tag, og dr mått adskillig kstranumr til før publikum vill giv slip på dt populær orkstr og drs ntusiastisk dirignt, musiklærr Jørgn Janzn, dr modtog adskillig blomstrbukttr ftr koncrtn.en hlt ignnm flot og djlig oplvls! Aktivittslist Hans Tausns Kirks Børnklub For børn 5-10 år. Hvr mandag kl Kontakt: Ptr V. Andrsn og Alic Christnsn tlf Bryggns Folkdansrforning Halfdansgad6. Hvronsdag kl Kontaktprson: Erich Bachmann tlf Hans Tausns Kirks Børnkor Vd organist Britta Bugg Madsn, tlf Hvr torsdag kl , Halfdansgad 6 st. Fra 9 år og opftr. KFUM-spjdrn Hvr torsdag kl Halfdansgad 6 kld. Ldr: Hll Postvang, tlf Fri vi li ighdsformidling Pnsionistrns Samvirk søgr n pdl, n dkoratør samt kontormdarbjdr Pnsionistrns Samvirk r n landsdækknd organisation, dr oprttr og støttr aktivittr og initiativr på ældrområdt. Dt nst krav: du skal ha' lyst. Du får ingn png, blot n mass glad smil. Hnvndls: Bryggns Friform Træffs onsdag kl. 16" - 18" på Bibliotkt Islands Brygg Slv Basarns rsultat r forløbig opgjort til kr. ca md t forvntligt ovrskud på ca Et mgt flot rsultat, som vi all r mgt tilfrds md og bgjstrd ovr. En stor tak til all, dr har mdvirkt til dtt flott rsultat!!! Sponsorr Følgnd har sponsorrt md gavr og annoncr: PinkRadio Njal Foto Uttrup Tæppr Dn Dansk Bank Amagrbankn Bryggbagrn Bagrit Bdr.Sørnsn Farvhandln O. Nørbys Eftf. Bryggns Boghandl Blomstrfor r.bukttn A Thiim Isnkram Brørup Kiosk Låshjørnt Tidns Form Bryggns Øl & Vand Bryggns Hrrmagasin Kjolforr.Rubns Salon Brnhard Erik Emil Myrs Eftf.Artillrivj 40 Bryggns Cyklr Støt vor sponsorr d støttr os! Hjrtlig tak til all dr har ydt t bidrag til dtt års Basar!!! (Bryggbladt bklagr, at vi, på grund af tknisk uhld, ikk bragt dnn ar tifl og sponsorlist i sidst nummr.) Vors først jul på Bryggn Dt fjrr vi lørdag dn 3. dcmbr md gratis glogg og diss tilbud til vaskægt 68-prisr: Alt tøj, pr. stk. kr. All sko pr. par kr. 12,68 3 ting fra rodhyldn kr. ' Møblr fra kr. 16, ,68 Kom og kig, vi har fåt n dl ny, sjov ting hjm a.. o, u :.rn Egilsgad 28

9 24. novmbr 1994 Turist på Island s Brygg Af Kaspar lindhardt Indrømmt, jg r tilflyttr. Har kun bot hr i 5 år. Jg kom oprindlig til Bryggn ad Thorshavnsgad. Jg vd ikk, hvordan dt vill vær gåt, hvisjgvar kommt ad Artillrivj llr ad Njalsgad. Og jg tør slt ikk tænk på, hvad dr kunn vær skt, hvis jg var kommt ad Losspladsvj. Indtil nu r dtgåt mgt godt, syns jg slv - udn jg tør giv Thorshavnsgad skyldn llr ærn for dt. Mn jg r altså tilflyttr. Hvrkn født llr opvokst på Bryggn. Anss vl nærmst som turist, dr ikk kan rgn md at få krdit llr bliv tagt alvorligt. Før jg flyttd til Bryggn, trod jg at turislr var sådan nogl, dr rndt rundt i Eiffltårnt llr lå og blv solskoldd mns d sov Mt.axa-brandrt ud. Nu r jg blvt klogr, mnjg tror nu, at hvis man spurgt Danmarks 'I'uristråd, om Bryggn har nogn turist.at.lrakiionr, så vill d svar md t rungnd nj. Lad os s dt i øjnn: For dn typisk turisthar Bryggn ikk stor chancr sammnlignt md for ksmpl byn lig ovrfor - ovr på dn ø, dr r så stor, at nogl Bryggbor kaldr dn "fastlandt": Drovr r dr Rådhust, Marmorkirkn osv. Bryggns størst bygningsværkr r nok SAS-hot.llt, Essohust og Sojakagn. Dt r vist kun i socialralistisk dansk film, at dn slags r intrssant. Drovr kan man gå på rstaurantr og smovs i rtlr fra dt mst af vrdn. På Bryggn står dr næstn dt samm på all mnukort: Ovnbagt mlpladr*) af italinsk oprindl s, dr md garanti tagr apptittn. Drovr r dr Tivoli, Kongns Hav og mang andr havr og parkr. Bryggn har Havnparkn, hvor dt altid blæsr, og dt r sikkrt ikk godt nok for turistrn, at man hrfra kan oplv Tivolis fyrværkri fra cowboyrækkrn. Drovr lokkr d turistrn til om sommrn md Jazzfstival og all mulig friluttskoncrtr. Dr mnr jg nu godt, Bryggn kan vær md. Hvor kan man llrs hør så mang god rockorkstr hlt gratis og samtidig, når d har glmt at lukk vindurn i øvlokalt? Dt stor spørgsmål r, om dn slags kan lokk flr turistr til Bryggn. Mn gntlig r dt vl bar t dfinitionsspørgsmål. Rgns all vi tilrjsnd, tilflyttnd førstgnrationsindvandrr md til "turistrn", sr dt pludslig andrlds ud. Så vrimlr Bryggn md turistr. D flst af os tilrjsnd r kommt til at hold af Bryggn. Vi blivr for dt mst bhandlt godt og gæstfrit af d indfødt. Vi har lært, at Bryggn ikk liggr på Amagr, mn kun F'RAR{ ONSAGER ISAFJORDSGADE IØBEiliiAV!I S TELF.: KOBILTLF.: All' l IA<5E, SIKRING MM. UDFØRES DØGNSFlMCE Løsning af krydsn i nr. 19 æ"..t'- ;:; SY l" - c! J R J< l) o Il. K... o J L o ' s R R r l 5 T - -.s w ;f_.l <f.!!. J( v,: -... :..-. æ B (.) '.s "S 11 A 11 1> r. 'f,'' o s l 6 5- o 17"'"'...,;; l ::l> 'ty,._ u.i> A ø - l. y :J) J.{ N r- R -- A l. G R Ø -s; R ø 't'' "J< -... F, LY 6 B /V' L - - i( E. A G'.... il 8 :. 5..o - - l"' l fl ]) fl :J)... T u l. v k... i? 1.. Æ 6 t R -?il v 1- T.." o F? fj G (3 V - ;s a - t A/ ""' L....,. ;,13:',.,.. 6 T J). 1- J< l tilfældigvis r landfast md dn, og at forbindlsn ikk hddr Njalsgad, mn "stin". Vi har lært, at Bryggn ikk r n bydl i Købnhavn, mn r hlt sin gn lill landsby få minuttr fra Rådhuspladsn. Og dt r rart at bo i n landsby. Et std, hvor folk kndr hinandn, og hilsr llr snakkr, når man møds. Et std, hvor nogl mnnskr har lvt t hlt, langt liv - ott i dn samm ljlighd - og kan fortæll om, hvordan livt blv lvt hr ngang. Et std, som nogl r så glad for, at d kun bvægr sig ovr Langbro i ydrst nødstilfæld. Dt kan godt vær, at hr ikk r stråtækt hus, gadkær og stokrosr, mn Bryggn har alligvl "slægtsgård", familidynastir, intrigr og vnskabr, røvhullr og kærlighdshistorir nok til flr Mortn Korch- romanr. Og dt kan godt vær at Bryggns bliggnhd "tæt vd skov og strand" btydr "tæt vd tilgrot lossplads og havnbassin", mn vi kan lugt Fælldn og hør fugln, når vi åbnr vindurn mod gadn, og vi kan nyd solndgangn fra havnfrontn md Ørstdsværkt som malrisk baggrund. Mn syns man, at man r faldt godt til og kommr til at tal om "os hr på Bryggn", skal dr nok vær Navn/ adalnt. BRYGGEBLADET Caf Isbjørnn Rykjaviksgad l Tlf Cafn md d rar gæstr Bmærk vors billig prisr Alm. øl, snaps, bittr, små grå Frit valg kr. 10,- Wiibro Flag (guldøl) Wiibro alm. pilsnr Julglogg (fra l. dc.) kr. 10, kr. 8, kr. -8,- Gældr HELE åbningstidn fra kl n llr andn, dr sigr: "Kom nu ikk for godt i gang. Du r da vist ikk hr fra Bryggn". Nåh, nj. Jg r og blivr tilflyttr. Turist på 6. år. *) Jg har lout rdaktionn, at dnn artikl bl.a. skull handl om mlpladr. Nu får jg s, om d holdr, huad d har lout mig nmlig at bring artikln. Løsning på krydsn kan aflvrs i Bborhjørnts postkass, Lifsgad 7, til og md søndag d. 11. dcmbr Blandt d rigtig løsningr trækks lod om t gavkort på 100 kr. til EDEKA v/ Pr Toft. Vi offntliggør vindrn i næst nummr, som udkommr dn 15. dcmbr.....". o vt::l{ ED-! F OVR!G SHEIUF Juli's Krskol vi J. Schmidt * MIK kørlærr * Spcial Ofdblind og nrvøs *Garanti og anknævn Mdlm af Dansk Kørlærrunion * Egt t801'ilokal P' Bryggn. Egn ban og kørtknik P' Amagr * Ring og få tilsndt n brochur TLF Kryds& tværs-vindr Vindr afkrydsn i Bryggbladt nr. 19 blv: Thyra Baur, Vstmannagad 4, 3. fl.e1 AD HÆAK.61 1"1Æ'L TMs- Ptllw F'EPT J:v'r l - r- GIIWGE SICA9 Ø/f!,.., rø R>- J.A6E1t 1-tiODE'L ''S /l> F FtX.r 1'D X.. 1'3 {.VO UTl::/1. /)Wf'Pif Tbtv IIQIIo l iirat RA* PLWI"l' VOIIMÆI{ TIT"E'I... STYR lioat>lo 1!14/tER.!.V R. f; sntf1dh 51. VT I)ÆN6 IØBitiJD lt.iep E; Aa- t ):.ELVI H JM!CÆA /111"16 D VOGN T"ONE : frhvf'lltl 1 /Wilr TY 1,7::- Il. HltST #ÆD J ;,.o Sf>IH I&I foi'iiw "w:- St'IJI!" 8 -NAVN IlY R SIL. le ll.len JfflJOtD

10 10 BRYGGEBLADET 24. novmbr 1994 Sund Idr på Bryggn Bryggbladt har snakkt md H ln Kondk Riis og Laura Ejrring fra dn lokal Sund By-Grupp i a nl dning af mødt i Giml ons dag d. 7/ 12 kl Sund-By-Gruppn på Islands Brygg har mang planr: Amagr Fælld får måsk n kondisti til næst år. Ellr hvad md t idrætsprojkt for børn og drs forældr? Huor(or r I gntlig gfut ind i dt hr arbjd? Laura: Jg har gntlig n baggrund som læg. Drfor r dt naturligt for mig at forbold mig til sundhd. Dt dr gør arbjdt i Sund By-gruppn intrssant r, at idrn mgt hurtigt Laura Bjrring. omsættstilhandling.n nrgi folk læggr for da n, givr dm n bdr h\-rdag, og dt syns jg man ka.n lær mgt af. Hln: For mig hængr Sund By-initiativt tæt sammn md mit arbjd som afspændingspædagog. Som Laura har jg også n tæt tilknytning til Bryggn. Og gnnm mit arbjd har jg fåt rfaring for, at dr kan frigørs n mass rssourcr man ikk trod man havd, hvis man får lov til at arbjd md sig slv. Dn slags tilbud har vært n manglvar på Bryggn. Mn n andn spændnd chmnsion vd Sund By-arb,dt r også, at dr blivr sltabt t stort ntværk. Tilhørsforholdt styrks Folk dr har d samm intrssr llr problmr får mulighd for at møds. Dt btydr, at man får t tilhrsforhold til dt std man bor. Bryggbor har jo altid vært kndt for, at hav t stærk lokal idntittsfølls. Mn dt r altså ikk nogt dr længr givr sig slv. Før var Bryggn t std, hvor man blv bond hl sit liv, og hvor dt var almindligt at tr gnrationr bod dør om dør. Nu r dr mang ældr og mang ung dr ndnu ikk har stiflt famili. t skylds nok så mgt., at langt d flst ljlighdr r for små, til at rumm børnfamilir. Laura: Dt r vors nyskabt lgstu t godt ksmpl på: Hr møds 0 3 årig børn og drs forældr t par gang om ugn. Dt r forældr orlov Folk dr vntr på institutionsplads, llr folk, dr har valgt at gå hjmm. For børnn r dt godt at vær sammn md jævnaldrnd - Og for forældrn kan dt vær rart, at møds md nogl, dr r i samm situation som n slv. Hvilk initiativr har I sat i gang? Hln: For øjblikkt kørr vi t projkt vi kaldr "Et langt sundr liv på Bryggn". Dt hnvndr sig til kvindr mllm 45 og 66 år, dr ikk går til gymnastik og afspænding andr stdr, og som trængr til at brug drs krop. Undrvisning forgår på små hold, og dt r gratis at dltag. I Januar startr vi t projkt vi kaldr "Ældr i bvægls". Hr skal ældr møds 2 x 3 timr ugntligt for at få rørt sig lidt. Mn dr læggs også stor vægt på dt social samvær. Holdn r båd for kvindr og mænd. Kondisti på Fælldn Mndrrogså ny aktivittr på uj? Laura: Ja, for øjblikkt r klubbn og skoln gåt sammn om, at tablr n kondisti på fælldn. Finn Rasmussn fra skoln sat sr på at hav kondistin klar i løbt af sommrn D r for tidn igang md at find ud af hvor stin nøjagtigt skal ligg, og hvilk forhindringr dn skal indhold. I øjblikkt har man tagt kontakt til andr dl af landt, hvor man har rfaringr md dn slags projktr. Og Sund By har fra cntralt hold stillt n konsulnt til rådighd vdr. finansiringn. På dn måd r man fri for at skull gør all rfaringrn slv. Hln: Dt md at trækk på andrs rfaringr, har ntop vært inspirationskildn til t kommnd projkt, som handlr om børn/forældridræt. Vi villav t hold som møds hvr andn lørdag. Entn i Girol llr på skoln. Dr r tilknyttt to instruktørr, som skal sætt gang i forskllig lg og idrætsaktivittr. Dt vigtigst i projktt r, at børn og forældr gør nogt sammn. Mn vi syns også dt r vigtigt at d mnnskr, dr snr vil bnytt sig af tilbuddt, allrd i startn r md til at sætt drs præg på dt. Drfor har vi indkaldt til t mød i Giml, onsdag d. 7/12 kl Hr har vi invitrt Gitt Dalgård, som r initiativtagr til nogt lignnd i Nordvst-kvartrt. Vi håbr naturligvis at mødt vil udmønt sig til t projkt, dr passr til bhovt på Islands Brygg. Pngn brugs forkrt Dt lydr jo som alting bar kørr i oli. Er dr slt ingn forhindringr? Laura: Dt r dr naturligvis altid. Dt størst problm r lokalmangl. D flst af d projktr, dr r sat i gang, krævr god plads. D nst mulighdr vi har r Giml og skoln. Skolns gymnastiksal r mgt bnyttt i forvjn, og i Gi m l r dr n dl økonomisk forhindringr. Slvom Giml r dt nst std bryggborn har mulighd for at få lokal, r d undrlagt KUC's btalingsrglr. Konskvnsn blivr, at d png vi får og som skal brugs til matrialr og aktivittr i stdt Hln Kondk Riis. brugs tillokallj. Nu har vi kontaktt KUC for at få n løsning på problmt. Hln rundr snakkn af: Mn dn slags forhindringr skal ikk skræmm folk fra at komm md ny idr til projktr. Islands Brygg r jo af Købnhavns Kommun udråbt til at vær forsøgsområd til"sund By"-aktivittr. Dt gør, at dr nu r skabt rammr for flr spændnd idr. Især ftrlysr vi idr, dr kan samls undr ovrskriftn "Bryggn bvægr sig". Måsk kunn idrn før frm til, at dr danns n gntlig idrætsforning på Bryggn. En forning, dr kunn stå i spidsn for, at vi fik tablrt t idrætsanlæg. Dt kunn vær flot, syns jg. sis Bborhjørnt holdr årsmød dn 29. novmbr kl i Giml Næst lokalradsmod: Torsdag d Kl 19 30' BborhJornt All r vpikommn' Lokalhistorisk forning fjrr lo års jubilæun:t I slands Bryggs Lokalhistorisk Forning invitrr til rcption lørdag kl 14-16, mødrum l, 2. sal, Giml- Thorshavnsgad 21 l 1983 startd fir bryggbbor n lokalhistorisk intrssgrupp og i dt forløbn år holdt vi nogl fordrag om Bryggn, hvor dt vist sig at intrssn var mgt stor for lokalhistori blv dr holdt n stiftnd gnralforsamling og nu var vors forning officil md vdtægtr qg btalnd mdlmmr. Arskontingntt blv sat til 25, kr. -i dag r dt 35,- kr. Dog stigr dt til næst år til 50, kr. I d 10 år vi har ksistrt, har forningn holdt n dl fordrag og hvrt år har vi haft guid-tur på Bryggn. Mn mst af alt har vi fåt t mgt omfattnd arkiv. Da vi ikk har nogt fast lokal, r arkivt dsværr fordlt md fir arkivrum i Giml, arkiv i kirktårnt i Hans Tausns Kirk og hos tr bstyrlssmdlmmr. Vors stor ønsk r at få t fast mødrum og t samlt arkiv. I vors arkiv har vi n hl dl fotos, avisudklip, vidooptaglsr, rindringsbskrivlsr, Bryggavisr t hlt tilbag fra 1915, og mang andr ting. r r mgt bud ftr informationr om Bryggn fra flr institutionr, musr, pljhjm, KøbnhavnsKommun tc. På rcptionsdagn vil vi vis nogl af d mang billdr, vi har fra vors arkiv. Vi har fåt n dl png til at lav n bog om Islands Brygg, og da vi stadig manglr flr png til at få trykt bogn, r vors stor ønsk på jubilæumsdagn t bidrag, så vi kan få trykt n flot bog md massr af billdr fra Islands Brygg. Islands Bryggs Lokalhistorisk Forning og Arkivs bstyrls Sussi Elmann Paddison Rgnskabt ndlig godkndt På lokalrådts/borgrforningn årsmød d. 25. oktobr opdagd forsamlingn, at dr mangld dn n af d to rvisorrs undrskrift på rgnskabt, nmlig Hll Sihm's. Mødt bsluttd at godknd dt forlagt rgnskab md dn klausul, at kassrr og bgg rvisorr ign mått gnnmgå rgnskabt. Rsultatt af dtt mød skull offntligtgørs i Bryggbladt nr. 20, Hvis Hll Sihm ikk kunn godknd rgnskabt, vill dr bliv indkaldt til kstraordinært årsmød ifølg forningns lov. Bryggbladt har i dn anldning modtagt følgnd: "I hnhold til aftal trufft på Borgrforningns årsmød, dn 25. oktobr, skal jg, Borgrforningns n, i 1992 valgt, i 1994 gnvalgt- rvisor hrvd mddl, at jg findr dt rgnskab, som Borgrforningns andn rvisor, Vrnr Langball, kritisk har gnnmgåt og rvidrt hlt i ordn." Undrskrvt Hll Si hm. SådansrLokakådtud I sidst nummr af Bryggbladt nævnt vi nogl af d nyvalgt mdlmmr. Mn ikk all. For fuldstændighdns skyld bringr vi nu n samlt list ovr lokalrådt. I næst nummr af avisn kan læsrn mød dn nyvalgt fonnand Laura Bjrring, dr fortællr om Lokalrådts struktur og frmtidig arbjd. Borgrforningns bstyrls: Formand: Laura Ejrring Næstformand: Brit Slån Kassrr: Jørgn Thyrgod Skrtær: Grtrud Eggrs Bst.mdl. Lis Langgaard Bst.mdl. Bnnr Larsn Bst.mdl. Hnrik Christnsn Bst.mdl. Birgr Pdrsn Bst.suppl. Michal Dahl Bst.suppl. Jørgn Eriksn Bst.suppl. Ln O'Rilly Bst.suppl. Linda Brask Rvisor Vrnr Langball Rvisor Hll Si hm Rv. suppl. Hann Lauridsn Rv. suppl. Kaspr Lindhardt Udpgt af partirn: Soc.dm. Endnu ikk udpgt Vnstr 'Ibmmy Bck Jnsn SF Hinz Larsn (u) = på valg i ulig år (l)= på valg i lig år Lifsgad 7, 2300 købnhavn S tlf fax

11 24. novmbr 1994 BRYGGEBLADET 11 Lavnnm julkalndr Har du lyst til at lav n julkalndr til din mor llr far, til n god vn llr til din lærr, til din hund llr til dig slv, kan du gør sådan: Lav 24 små pakkr. Bind t lant bånd om og lav n sløjf. Læg d to ndr af båndt mllm to slvklæbnd hjrtr, som dr skrivs dato på. Læg så all pakkrn i n kurv llr skål md hjrtrn ud ovr kantn.. Hvis man ikk villav all 24 pakkr på n gang, r n julsok n god løsning. Dn hængs op, og hvr morgn liggr dr så n lill pakk i dn. En hjmmsko stillt op i vinduskarmn kan også brugs. Idn r fundt i bogn All tidrs jul, Munksgaards Forlag Bibliotkt har mang andr julbøgr, fyldt md hjrtr, kræmmrhus, julguf og god julhistorir. God fornøjls! Børnsidn har m.odtagt brv fra n trofast læsr, dr for tidn r på rjs jordn rundt m.d sjlskib og far: Dn 4. novmbr på sjlskibt "Stormdis" Hj, jg hddr Carl, jg r ud og sjl og jg har vært væk i 3 måndr, J g har vært i skotland, Irland og på Madira, og nu r jg nåt til Tnrifa. Jg r på vj til Afrika. For n ug sidn kom min søstr og min mor nd til bådn sammn md 4 god vnnr. Da d kom, havd min far og jg liggt md bådn i fiskrihavnn vd byn Santa Cruz i 3 ugr, og jg var blvt god vnnr md all d fri hund, som løbr rundt i havnn. Jg havd givt dm navn; dn jg bdst kunn lid hd Viki, så var dr Buml og Lill Flæsk - dm kommr jg til at savn. I zp.orgs sjld vi ud afhavnn-ud i n lill bugt, hvor vi nu har lagt os for ankr. Vi sprang straks i vandt. Jg svøm- l r--l r mr md min rd- m. ningsvst på - Laura, som min ltt\>jt storsøstr hd- p F\ dr, kan godt svømm slv. Vi har snorkl og brillr på, så vi lqm s nd på bundn. Mns vi badd, sad d voksn og spilld opp på agtrdækkt. Harmonika, fløjt, guitar. Nu r dt mørkt, og dt r mgt mørkt -ind på land liggr dr t par hus på bjrgsidn. Dr kommr nogl små lys drind fra. Eftr vi havd spist, lgd vi md morild - vi hv n spand vand op på dækkt, og så fydt vi nogl krus md vand og smd dt ud. Så hinkd dt md 1000 små lys i vandt. Dt r rigtigt varmt hr på Canariørn - 26 gradr - og kun lidt koldr om aftnn. N år vi har vært hr t par dag, sjlr vi vidr til La Palma - og jg skrivr snart ign. På min tgning kan I s bådn og Laura og mig, dr plaskr rundt i vandt. HilÆn fra Carl r t """',J. kal - A Tt t) l NH p.( Ø' AlOGE it Utl'l S.E, 1 :HF t 1 9-AE l F i N - be l KOM.. JULE KNA.c;, SPA. N't.N T'JSK V Ol( AL QG. Mi c.-i 'S.> V 11...!!!.!:...- o b Elllt!)P..tiJ VN t ON l "tt og- T"'V!1t L A IIII>. f P.f;R$0N l.isl:cd ll)tb f.lll: S E... NO&ET.! G R. NOG 1'! VOKA L l G-5 - Ni"'" 'LU: Fi t::

12 BRYGGEBLADET Ny trær D mang trær $Om blv fældt langs Artillrivj sidst uintr for at gør plads til n ny kloakldning r for nyligt blut rstattt af ung lindtrær. Og antallt af trær r blut btydligt forøgt. En god, grøn gau. Stop salgt af kloranlæg g t! Støt vors kampagn imod ksportn af sojakagns kloranlæg til Pakistan -all bløb, stor som små, modtags md tak på giro Bryggns Pnsionistforning Giml Vi holdr julbanko torsdag dn l. dcmbr kl. 13. Vors julfst holds torsdag dn 15. dcmbr -og HUSK: Dt r kl. 12! Bstyrlsn Fri villighdsformidl i n g Rdn søgr rådgivr og folk til praktisk arbjd Rdn r t åbnt værstd og rådgivningstilbud for kvindlig prostiturd. Krav: Du skal vær kvind. Er du intrssrt i praktisk arbjd, skal du hav mod på at arbjd i t blastt miljø. Til rådgivrstillingrn skal du vær uddannt psykolog llr socialrådgivr. Du får ingn png, blot n mass glad smil. Hnvndls: Bryggns Friform Trælfs onsdag kl. 16" - 18" pi Bibliotkt Islands Bry11,t' N"4 -t ,. -. l ( (IC: T... Børnatlirts kalndr. forvoksn og børn: Grlv Gymnastikhøjskol Mandag, tirsdag og onsdag, dn novmbr kl.l , Grlv Gynmastikhøjskoln lavr work-shop for børn, forældr og andr børnintrssrd i Mdborgrhust Giml (s omtal i sidst nummr). Billdskoln i Rysgad Mandag dn 5. dcmbr kl , Kirstn Møllr fra Billdskoln holdr fordrag på Bibliotkt på Islandsbrygg (s omtal). Julhygg Jultræsfst og jultablau i Mdborgrhust Gi m l, frdag, lørdag og søndag dn dcmbr holdr Bryggns Børnatlir, Lokalrådt og Mdborgrhust Girnl julhygg (s omtal). P oks-intr På billdt ss Kirstn Møllr i sinfortrukn omgivisrbørn og billdrpå Billdskoln i Rysgad. Oplu hnd i Giml d. 5/12, kl19. Kirstn Møllr på Bryggn Dn spændnd og inspirrnd ldr afbilldskoln i Rysgad, Kirstn Møllr, visr dias og f9riællr om sit arbjd md børn. Billdskoln i Rysgad hnvndr sig til børn og ung imllm 7 og 17 år, dr r intrssrd i tgn, mal og udtrykk sig i rummlig billdr. Billdskoln startd i ftrårt 1990, ikk som n litskol, mn som t tilbud til all d børn og ung i byn, dr grn vil lær mr om at tgn, mal og form. Billdskoln i Rysgad r Danmarks størst billdskol og har i d fir år dn har ksistrt vært 9llalml91 al9b l 19lh&vlnu>l 19blsabll b9rhsd19::1ubo1q91 7.Basun I sidst nummr bragt u i dsværr dt forkrt billd, ui bklagr. Rd. r Salg & rparation forbilld for mang mindr billdskolr, dr r opståt i andr byr. På Billdskoln r dr dsudn t gallri, hvor lvrs og klassrs arbjdr udstills, samt arrangrs andr udstillingr af børnbilldr. Slv bskrivr Kirstn Møllr: "Arbjdt md billdudtryk krævr n individul og prsonlig indsats. I forbindls md tilblivlsn af hvrt nst billd r dr oft forgåt n indr dialog og n dbat md båd dn voksn undrvisr og kammaratrn. Dtt r mdvirknd til, at lvrn får n billdsproglig kom ptnc, og at d får slvstændighd, mod og mang glædr undrvjs i arbjdt. Vi vd også, at d samtidig udviklr fantasi og krativitt. Forhold dr i frmtidn vil vær mgt vigtig for dn nklt." Kirstn Møllr holdr fordrag på Bibliotkt på lsiands Brygg, mandag dn 5. dcmbr kl Gratis ntr. Bryggns Børnatlir Ugnsgåd H vad r d tt? -Nordns fjrnskrivr? - Radiatorinstallation? - Offntlig papirholdr? - Nucar sikkrhdsboks? Bsvarls til Bryggbljldt i konvolut mærkt GADE snst dn 11. dcmbr. Blandt d rigtig løsningr trækks lod om n god flask vin, som kan afhnts hos EDEKA v/ Pr 'lbft, Islands Brygg 25. Løsning i nr. 19 r: Skagns ny vartgn. Vindr: Maria Thomsn, Brgthorasgad 6, 2. tv. af TV-VIDEO-STEREO Gratis lån-tv undr rparationn TV- og Vidoudljning Battriskift på ur. Pink Radio Srvic Cntr Isafjordsgad 13 Tlf

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

JOMFRUEN. }omfjl"uen Virgo, 24. august - 23. september

JOMFRUEN. }omfjluen Virgo, 24. august - 23. september ,- ::-;, JOMFRUEN Js Nordby Chain-gam }omfjl"un Virgo, 24. august - 23. sptmbr Jomfrun holdr af Ol-dn, logik og systmatik. Bskdnhd og tilbagholdnhd r andr af Jomfruns pjlmærkr. Dn kan virk gnrt og anspændt,

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)?

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)? Skol og Forældr Kvægtorvsgad 1 1710 Købnhavn V Tlf. 3326 1721 Fax 3326 1722 post@skol-foraldr.dk www.skol-foraldr.dk Skolbstyrlsrns bdømmls af trivsl og samarbjd i skoln Skol og Forældr har stillt n rækk

Læs mere

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård PROJEKTHOLD: Stvns Kommun, Bjørn Søborg Niras v. Grtrud Øllgaard PlanTXT v. Nils Ditlv Planværkstdt v. Dorth Brogård BAGGRUNDEN ARKITEKTURPOLITIK FOR STEVNS KOMMUNE Købstad WAUW Stationsby Havnby Strøby

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

DECEMBER 2015 52. ÅRGANG. DIAKONbladet

DECEMBER 2015 52. ÅRGANG. DIAKONbladet DECEMBER 2015 52. ÅRGANG DIAKONbladt G L Æ D E L I G J U L O G G O D T N Y T Å R 4 2 Diakonforbundt DIAKONbladt Filadlfia og Diakonhøjskolns Diakonforbund www.diakonforbund.dk DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse Udbud Hovdområd/ uddannls Institutions navn Hovdadrss H. By Udbudsby Kommntar EUC Nordvstsjælland Absalonsvj 20 Holbæk Kalundborg Slandia - CEU Brdahlsgad 1 Slagls Slagls EUC Sjælland Jagtvj 2 Næstvd Næstvd

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere

Lyver du også om mor-livet?

Lyver du også om mor-livet? intrviw Lyvr du også om mor-livt? I sin ny bog Sandhdr fra n løgnr løftr Julia Lahm slørt for nogl af d størst løgn om at vær mor. Læs uddrag fra bogn, og få sandhdr fra forfattrns gt mor-liv. tkst ULLA

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 3 oktobr 2005 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Lidt om 60-årt for Danmarks Bfrils s 4 En lill brtning fra sptmbr 1944

Læs mere

Tænketank og glade wabi sabi dage

Tænketank og glade wabi sabi dage Tænktank og glad wabi sabi dag Nogt dr lignr 14 dag r gåt sidn min først bog kom på markdt. Jg har på sidlinj fulgt md på folks raktionr, og findr dt supr intrssant hvordan bogn oplvs. Da jg startd på

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab og Historins Hus Hvidovr 26. årgang Nr. 1 fbruar 2008 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Industrihistorir på Vstgnn s 4 Planlægningns Landskabr Poul Svrrild

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab og Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 2 juli 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Gnralforsamling 2006, brtning s 4 Eftrårts stor arrangmntr s 6 Af Elln Anglbos

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

DU DANSKE LAND O G VA N D BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK

DU DANSKE LAND O G VA N D BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK DU DANSKE LAND O G VA N D d v r s l v l Sjlrop BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK R U N DT OM BORNHOLM: ET O VER B L I K Ud i dn blå Østrsø liggr solskinsøn

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

0,- pris på ALLE typer glas. Folkebladet. Farstad Optik fejrer 7 års fødselsdag Kom og vær med til tilbudsfesten! FARSTAD OPTIK

0,- pris på ALLE typer glas. Folkebladet. Farstad Optik fejrer 7 års fødselsdag Kom og vær med til tilbudsfesten! FARSTAD OPTIK Ug 46 Onsdag dn 16. novmbr 2011 62. årgang Dn stor jullysfst i Gjrn RING 22 85 85 37 og få t GRATIS bsøg af din lokal gardinbus Læs sid 3 Julmarkdr flr stdr Læs sid 3, 6 og 7 Lgo-mstr skal til Norg Læs

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel

Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel Magasin 2 april 08 Portræt: Dt handlr om at turd! Tma: Nakskov Kultur: Aura Dion: Om at gør n forskl Portrætbog om Villy: Dn politisk rohakkr 2. halvlg: Danmarks afhængighd af udlænding Vrsus: Børn på

Læs mere

BRYGGEBLADET. Ørestadsselskab blæser på Folketinget

BRYGGEBLADET. Ørestadsselskab blæser på Folketinget 16. juni 1994 2. årgang nr. 12 BRYGGEBLADET l\ Sådan stmt Bryggn Rsultatt af folkafstmningn til EU-parlamntt på Islands Brygg ss hrundr. Dn først talkolonn visr antal stmmr på hvr list, drnæst følgr listns

Læs mere

CO-Magasinet. V ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 bund

CO-Magasinet. V ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 bund CO-Magasint NR/ÅR 05/2010 DET blev ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 SIG SANDHEDEN SIDE 10-11 JEG VIL GØRE EN FORSKEL

Læs mere

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer RANDERS TEMA Nr. 7 / novmbr 2009 / 5. Årgang 3F Randrs præsntrr min arbjdsplads 3F Randrs har d snst år udgivt t tmanummr md n omtal af forskllig arbjdspladsr. Dtt md stor succs, og nu præsntrr d 6 faglig

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen Projkt nr. CP12K-071 vdrørnd: Cykling gnnm lg og læring t lærings- og innovationsprojkt i folkskoln 0 Indholdsfortgnls 1. Intro og formål Cykling gnnm lg og læring t innovations- og læringsprojkt i folkskoln

Læs mere

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015 t Holdningsundrsøgls, Skifrgas - 2015 19308 Grnpac 6. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frkvnsr... 5 4. Kryds

Læs mere

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008 Kær tillidsrpræsntant, 10. maj 2008 Ndnfor vil vi rdør for brninn af konfliktundrstøttls o dn ændrin hraf, som vi i hovdbstyrlsn har bsluttt. Dr r samtidi md dnn rdørls frmsndt t brv til jordmødrn, som

Læs mere

LÆS OM: OPBEVARING AF FOLIE I PLANTAGEN NY TEKNOLOGI TIL LUGNING

LÆS OM: OPBEVARING AF FOLIE I PLANTAGEN NY TEKNOLOGI TIL LUGNING NR. 10. OKTOBER 2010 Ambitionr for DnFood A/S: Brdt sortimnt af snackog convnincproduktr LÆS OM: OPBEVARING AF FOLIE I PLANTAGEN NY TEKNOLOGI TIL LUGNING NR.10. OKTOBER 2010 Sminis Løg Ny god sortr til

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk Komptnccntr på Skansskoln Aktivittr i skolårt 2010-11 særligt på områdt IT-rygsæk Formålt md IT-rygsækskursrn Undrstøtt læshandlplann Opgavn for skolvæsnt: At flr børn inkludrs og tilgodss i dt almn miljø

Læs mere