Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage"

Transkript

1 24. novmbr årgang nr. 20 BRYGGEBLADET Havnparkn undr forvandling I sidst ug bgyndt t nyt ka pitl i Haunparkns histori. Graumaskinrn undt tilba g ftr 10 års paus. Dngang for at lægg muldjord ounpå haunkajns brokfyld. Nu fjrns jordn ign, sammn md bton'n på dn gaml fstplads, og n ny sammnhængnd græsplæn skal anlæggs i t niuau ca. 3o cm højr nd dn gaml. Kantstn til afgrænsning af dn ny græsplæn r ud at bliu støbt. Arbjdt md udlægningn af dn ny gæsplæn skull uær færdigt indn forårt, så bryggborn ign kan sol dn blg hud ftr uintrmørkt. I øurigt r kommunn ud at lægg sidst hånd på lokalplansforslagt for Haunparkn, som r udarbjdt ftr d planr, som bryggborn har forslåt. Krystalnat og kurdrn Finn Rudaizky, som r socialdmokratisk mdlm af Købnhavns Borgrrpræsntation og midlrtidigt mdlm af Folktingt, dragr n paralll mllm krystalnattn i 1938, hvor Tysklands synagog1 brændts, og ovrgrbn i dag på kurdrn. SIDE3 J ulfst Frdag, lørdag og søndag dn dcmbr vil dr bgs, klipps, konfkts og pynts i t stort virvar af julmandsværkstdr, samtidig vil vi byggt! jultablaut, altså rammn, om årts bdst familifst. Dt forgår altsammnigiml. SIDES Husljndsættls ign Amagr Ljrforning vindr sag for ljr på trods af b b orfornings modvilj Rjsn md n rumsond Anknævnt i Købnhavn har ntop afgjort n sag om n ljforhøjls fra dn l. januar 1993 i Carlsbrgfondts jndom "Haraldsborg" (dn md Zbra-butikkn). Bryggbladt brttd sidst ftrår om, at Jack Hal Js ank til Anknævnt havd ført til, at jndomsadministrationn frivijiigt ndsatt husljn, da dr blv varslt ny ljforhøjls pr. l. januar Bryggbladt gjord op, at sagn på dn måd havd spart ljrn i jndommn for kr Dt r dnn sag Anknævnt nu har trufft afgørls i, og som btydr, at ljn skal sætts nd md ydrligr kr om årt for hl jndommn. Anknævnt har sat udgiftn til rnholdls og vicvært nd md kr En udgift til VKO-tilsyn og nrgitilsyn har Anknævnt ndsat md kr ,40. Amagr Ljrforning havd ankt sagn for Jack Rall. Utilfrds bstyrls Omtaln i BryggBladt sidst år ført til, at Bborforningn i Haraldsborg indkaldt til n kstraordinær gnralforsamling for at udtryk sin utilfrdshd md, at Jack Rall havd rjst sagn. Mn dt r altså nu lykkds Jack Rall md hjælp fra Amagr Ljrforning at fa husljn sat nd md i alt kronr til gavn for samtlig bbor. Bryggbladt vil til næst Jultilbud Portrætpakk - 2 farvkopir 18 x 27 cm. - 2 farvkopir 13 x 18 cm julkort Pris ialt 199,- (lncl. fotografring) Ellr mdbring slv ngativr og få din prsonug julkort 1 10 stk. 75,- 11!.$.. Husk! Vi frmkaldr din farvfilm på kun 1 tim. lsiands B.rygg 7 Tlf nummr prøv at ta bborforningns kommntar til, hvorfor d ikk ønskr dnn ljndsættls for drs bbor. Anknævnts mdlmmr var ikk nig om at at sætt udgiftn til vicvært og rnholdls nd. 'Ib mdlmmr af Anknævnt stmt for at sætt bløbt nd til kr pr. ljlighd. 1b andr mdlmmr stmt for at godknd udljrs udgift. Formandn for Anknævnt, hvis stmm r afgørnd, når dr r unighd i Anknævnt, bstmt at udgiftn skull sætts nd til kr pr. ljlighd. - Jg r ikk i tvivl om, at Anknævnt vill hav sat rnholdlssudgiftn mr nd, hvis flr ljr havd ståt bag sagn, sigr Klaus Willr fra Amagr Ljrforning. Skabr Amagr Ljrforning ikk splittls blandt ljrn ud at før sag for n ljr ud af70 ljr? - Vi påtog os at ank sagn for Jack Rall, ftr at Jack Rall slv havd klagt til Husljnævnt, udn at dt havd givt nogt rsultat. Vors 1\jælp til n nklt ljr afhængr ikk af, om d øvrig bbor vil vær md. Husljlovn r da også indrttt sådan, at dn nklt ljr kan klag, hvis man mnr, man bta Jr for mgt i huslj. - Dr finds ljr, som syns at d bor godt og billigt, og som ikk tænkr på, udljrn alligvl tagr for mgt, sigr Klaus Wilir fra Amagr Ljrforning. All film 25kr. også prmirfil m Vi får ny f i lm hjm tr gang om ugn Børnfi lm kan b hol ds h jmm i to dag ABENT KL ALLE UGENS DAGE VIDEO-EKSPRESSEN THORSHAVNSGADE 16 KLD. ø Man kan forstill sig, at flr ljr i jndommn vil intrssr sig for sagn ftr at rsultatrn nu liggr dr. Ljrn vil formntlig kunn kræv at få for mgt btalt huslj btalt tilbag, i hvrt fald fra dn l. januar Anknævnt har trufft nogl princip- afgørlsr, som kan komm all bbor til god, og dt kan bliv spændnd at s, om bborforningn vil vær utilfrds md dtt og fraråd drs mdlmmr dnn mulighd for tilbagbtaling af for mgt btalt huslj. -Jg håbr ikk, at nogn bbor r utilfrds md diss mulighdr, ftr at sagn r ført for n nklt ljr i jndommn, sluttr Klaus Wilir. Indbrud Dt ladr til at Bryggn for tidn plags af tyv. Sålds fortællr politit, at dr r bgåt indbrud hos lægn, Thorshavnsgad 6, nattn mllm dn 16. og 17. novmbr, og computrudstyr r blvt stjålt. Mllm kl17 til kl 06, dn novmbr blv dr bgåt indbrud hos Postns Transporttjnst, Njalsgad 101. Turn kom til Apotkt, Islands Brygg 3, ca. kl 4. 30, dn 15/11. Tyvn stjal mdicin. Og ndlig blv dr dn 14. novmbr mllm kl bgåt indbrud i n ljlighd i Egilsgad nr. 48. Har nogn bmærkt nogt, dr kan sætts i forbindls md diss indbrud, vil polititgrn kontakts, tlf Bryggbladts korrspondnt har bsøgt Skoln på Islands Brygg. SIDE6 Kaspars kringlkrog Kaspar Lindhardt startr sin artiklsri md at filosofr om Bryggn som turistmål. Som tilflyttr på 6. år r han slv n slags turist... SIDE9 Sund idr på Bryggn Bryggbladt har snakkt md Hln Kondk Riis og Laura Bjrring fra dn lokal Sund By-Grupp i anldning af mødt i Girol onsdag d. 7/12 kl SIDE 10 Lavnnm julkalndr Har du lyst til at lav n julkalndr lil din mor llr far, til n god vn llr til din lærr, til din hund llr til dig slv, så kan du s hvordan på: SIDE 11

2 2 Affald... indfald... bifald vrskriftn kunn vær frmtidns gradbøjning af forbrug, llr n ultrakort O kunsthistori om skrotkunstns banbrydnd arbjd for anrkndls af affaldts nrgiladd kræftr. I dag, hvor så godt som all i forbrugrsamfundt intt har at gør md produktfrmstilling af d varr d købr, mn aln producrr affald, r dt båd fysisk og psykisk nødvndigt for mnnskts slvrspkt, at affaldt ophøjs og bhandls md alvor og ærfrygt. H vor dr tidligr byggds stor fabriksanlæg, byggr man rnsningsanlæg, skrotsortringshallr og gnbrugscntralr; og opsamlingspladsr og affaldsdpotr for særligt affald, som vi ndnu ikk forstår at brug på btryggnd måd, pakks omhyggligt ind, som n - forhåbntlig - kostlig gav til frmtidns mnnskr. årdspladsrns møddingr og baggårdns G skraldbøttstativr hnliggr ikk længr blottt for vind og vjr, løs hund og vild katt, rottr og mus - nu bskytts og ophøjs diss affaldshrlighdr i imposant btonsøjlr og glaspagodr omkranst af rosr og slyngplantr. Og ftrhåndn udvikls dn nklts bhov og trang til at bhandl sit prsonlig affald, som dt kostlig produkt, dt jo r: Omhyggligt vnds og drjs hvrt affaldsprodukt før dt dumps i hjmmts forsklligtfarvd affaldsbholdr - køkknaffaldt i dn grønn, papir i dn sort, malingsrstrn i dn blå, battrirn i dn rød -før d bærs nd i pagodn llr stills udnfor villans hovddør for vidr opsamling og barbjdning. Aln føllsn og tron på at ns affald bhandls md rspkt og omtank r for d flst ndnu tilstrækklig godtgørls for ns bidrag. Mn allrd mang stdr landt ovr får man kontant bytt for sit affald, fks. i form af dn fmst kompostjord llr ndog png. ffal dt r på vj mod sin rtt plads i dt modrn samfund, som dn stor råstofkild - og dt A krævr ingn proftisk vnr at foruds at ordt, "affald" snart hlt forsvindr ud af sprogt. Sålds kan man obsrvr, hvordan tidligr produktionsvirksomhdr, dr nu som handlsfirmar r på forkant md udviklingn, forstår at affald r t værdifuldt produkt mn - formodntlig af dirigrt af kortsynt aktionærintrssr-skillr sig af md sin råstofrssourc for søll klat png. Eksmplrn r utallig, og vi bhøvr kun at nævn: Udslidt kloranlæg, flydnd skibsvrag llr pncillinrigholdig kød. At bhold og forarbjd diss affaldsproduktr til andr produktr vill på længr sigt skab ny arbjdspladsr og t nyt og bærdygtigt økonomisk fundamnt for hl samfundt. olitikrn, dr som sædvanligt vntr md rll udspil indtil udviklingn allrd for længst P har ovrhalt udspillt, knækkr hals og kurvr - og rygg -i dsprat håb om at dn udhuld økonomisk fundamnt holdr til t mirakl visr sig. S på affaldt, vnnr! Lad dt ikk siv ud mllm fingrn, ud ovr grænsrn, nd til grundvandt, ud i atmosfærn! Tag var om dt, bskyt dt, brug dt, bhandl dt som var dt nst vi havd tilbag! Lær af kunstnm og børnn, dr fordomsfrit dykkr nd i affaldt og hntr nyt liv! H. U. BRYGGEBLADET 24. novmbr 1994 I t llrs så roligt kvartr Af Michal Korsbæk Ptrsn, Njalsgad 35, 5 tv. Hvm skull hav trot, at jg ligfrm kom til at syns om at bo på Bryggn? Jg vill i hvrt fald havd svart nj, hvis jg var blvt spurgt om dt for t års tid sidn. Nu bor jg hr, og jg kan lid at bo hr. Jg bor cntralt i n god ljlighd, jg har to indkøbscntr, t par grønthandlr, massr af pizzariar, fotohandlr, bibliotk, mdborgrhus osv. Mn jag har også Njalsgad, ndog lig udnfor min dør, hvilkt r t stort minus. Nogl gang skull man tro, at dt r n racrban, man bor op af. Bilr, lastbilr og bussr tordnr op og nd ad gadn. D har så travlt md at komm frm, at d nogl gang ovrhalr hinandn i fodgængrfltrn. Jg tror ikk, jg r dn nst, dr har vært ud for at skull spirng for livt, når man r i færd md at kryds gadn i fodgængrfltt, fordi dr r n bilist, dr kørr udn om d andr vntnd bilr. At kryds Njalsgad i dagtimrn r næstn umuligt, hvis man r md barnvogn, r t barn, llr man hørr til dn grupp af borgr dr blv pnsionrt for år sidn. Jg har st, hvordan d motorisr- Njalsgad i t rlativt roligt øjblik. Bgravls Egilsgad omkring 1940'rn. Hjørnt vd Isafjordsgad. d trafikantr nok så frjdigt susr tæt forbi vors børn, vors ældr og dårligt gånd borgr. Hvad skal all d bilr og lastbilr i dt hl tagt ignnm Njalsgad for? Dt kan ikk vær fordi d bor hr. Hvorfor kørr diss bilr og lastbilr så ignnm gadn? J g har kun t svar: Njalsgad r n gnvj. En gnvj ud til Amagrbro og Losspladsvj, n gnvj, dr n dag kommr til at kost liv. En id til størr sikkrhd og forskønnls af Njal- O Bisættls All aftalr træffs grn hjmm hos Dm l f. Bgrav ss orrtn1ng Amagrbrogad 155 lsiands Brygg 1 3 TLF. 31 SS SS SS DØGNVAGT AJS Egilshus (Islands Brygg/ Njalsgad/ Isafjordsgad / Egilsgad) Egilshus blv opført i 1909 og md sin pyramidformd tagkonstruktionr blv dt n flot bygning mod havnn. Bygningn blv opført md 327 bbols og md 15 -rhvrvsmål. D to brømt og vlbsøgt._slagtr lå på hvr sit hjørn i bygningn. Slagtr Møllr lå hvor nu Njal Foto liggr og slagtr Harald Hansn lå på hjørnt af Islands Brygg/Egilsgad.Grøntforrtningn 'lbrvhalln JA i Njalsgad 10 og n cigarforrtning lå på Islands Brygg 23, n djlig forrtning lå hvor nu IGlting liggr -"Lipo", som lukkd i sta.rtn af 1980' rn. Forrtningn mindd om "Damrns Magasin" fra tv-srin Matador. Njalsgadsidn af bygningn fik tidligt cntralvarm allrd i 1930'rn. Dr blv også smidt n bomb i Njalsgad dn undr krign. Husk, hvis I har Mgt matrial om Islands Brygg så som: Billdr, film, postkort, husljkontraktr, rgningr, rklamr, ALT fra Bryggn har intrss. Vnligst kontakt Poul A Sørnsn tlf Islands Bryggs Lokalhistorisk Forning v l Sussi Paddison, S7Wrrsgcul 3, tlf sgad og Bryggn vill vær at lukk Njalsgad midt mllm Isafjordsgad og Lifsgad. Hvis vjn blivr spærrt for gnnmkørsl, bussrn undtagt, vill dr vær mulighd for bdr parkringsforhold og mulighd for forskønnls af gadn, hvis dr blv plantt trær md jævn mllmrum, som i d andr gadr. Jg tror ikk, at dr vil vær nogn problmr i, at d mnnskr, dr bor mllm Lifsgad og Artillrivj, skull kør ad Amagr Boulvard og Artillrivj i stdt for Thorshavnsgad. Dt dr må vær dt afgørnd r, at dn hktisk trafik i Njalsgad og på Bryggn forsvindr. Til vor læsr og annoncørr Sålæng dr ovrhovdt r nogn på Bryggn, som ikk modtagr Bryggblad t, r vi ikk tilfrds. Når og hvis avisn udblivr vil vi drfor sætt stor pris på, om man vil gør sig dn uljlighd at ring til os og opgiv sin adrss. Som tak for uljlighdn vil vi kvittr md t håndbragt ksmplar. Indtil vidr udkommr Bryggbladt i lig ugr. Vors tlfonnummr md tlfonsvarr r o Abningstilbud Farv, klip & føn fra250,- Siribr, klip & føn r.ra 280-.fl ' Njalsgad ()() Bryggns Lopptorv Køb & salg Åbnt mandagonsdag kl Brgthorasgad 55 (Hj. af Artillrivj)

3 24. novmbr 1994 BRYGGEBLADET l stdt for t øj blik... bringr vi dnn gang flg:.. " Krystafuat og kurdrn Af Finn Audaizky, socialcj,. mokratisk mdlm af Købnhavns Borgrrpræsntation og midlrtidigt mdlm af Folktingt Nattn mllm dn 9. og 10. novmbr 1938 brændt Tysklands synagogr. Næs-. t morgn lå glasskårn tommtykt i butiksgadrn. A l l jødisk handlnd håy- ' d fåt udstillingsvindur- n slåt ind, og sålds fik bgivnhdn sit kynisk klingnd navn, RigUr)rstalnat.tn. Dt r i år 55 år sidn. Mn ovrgrb på minorittr r langt fra t fortidsf- Finn Rudaizly. nomn. Tæn blot på f.. tr død ban undr transkurdrn. Årsdagn for port til n KZ-ljr. Krystalnattn blv mark- Dn inmational prsrt vd n høring og n d- s fordømt altså aktionn, monstration i Købnhavn., mn dt kom. ikk til tyskr- Fra Krystalnattn går dn ns kndskab. Propagandalig lini til Hitlrs K.Z-lj- tninistr Gobbls drog omr. Mindst 267 synagpgr sorg for, at d udnlandsk ndbrændt, jødisk avisr fra diss dag ikk butikkr blv knust og p lyn- var til salg i Tyskland. Et drt, næstn alljødisk b- nklt std havd man "forgravlsspladsr blv stals" for situationn, såskændt, drtil kom tusin-.jds skrv Jyllands Podr afboligr, som blv stor- stns ldr: '"Når man har m t og smadrt. 91 jødr fulgt jøds()ørgsmålt i Eublv dræbt og ca ropai åzt4lr, kan man til n blv arrstrt. vis grad forstå tyskrns Mang stdr var brandvæsnt kørt ud for at sikr, at ildn ikk brdt sig til nabojndommn, mn politifolk så bar passivt til. 9. novmbr-årsdag r n af d ubhaglig for tyskrn. Dn mindr om, at jødforfølglsrn ikk bar var nazistrns sag, og at dt hllr ikk var i 1945, man først gang hørt om dm. Dn mindr om, at dn almindlig tyskr var md til at boykott jødr, var bkndt md jødstjrnn, havd st jødr forlad drs hjm md n kuffrt 'l- lr rygsæk, Og dn mindr om, at dn nat, da dn blind trror slog til, trak man-. g almindlig tyskr frakkkravn godt op om ørn, - og lod som om d intt hørt llr så. Mn, hvad r tavshdn udtryk for? D udnlands korrspondntr i TysklanCi var ikk i tvivl om, at bfolkningn var imod dtt. voldsorgi. En undrsøgls, fortagt af modstand r af progromn, vist, at 5% gik ind for voldn, 32 '* var ligglad, mns 63% var imod. n af dm dr var imod, var præstn i Hdwigskatdraln i Brlin. Han bad for jødro undr gudstjnstn. Kort tid f- Kommr familin på bsøg? Vi tilbydr Købnhavns billigst ovrnotning p6 totoh nyrnovrt hotl særrobot til bryggbor tlf Egilsgd 33 ' ' arumositt ovr for jødrn... ". Dmonstrationrn mod nazismn i Kværs, Kollund, Randrs og Grv visr n folklig opbakning bag ønskt om, at Danmark ikk længr skal værhjmstd for trykning og ksport af nazistisk smudsskrivlsr. Dt r drfor glædligt, at vor justitirninistr nu vil frmkomm md t konkrt forslag til løsning af dtt problm. Mn forbud standsr hvrkn racism, fascism llr nazism. Drfor må dr bvilgs flr png til oplysning om diss forhold. Nogt tydr på, at dr fortsat r bhov for oplysning, ikk aln i Danmark, mn i hl Europa. Dt r tankvækknd, at tnisk minorittr diskriminrs på arbjdsmarkdt, på uddannlssstdrn og i boligkørn. Dt r forurolignd, at fascistr i Italin marchrr lig ind i parlamnt og rgring, at fransk politi tævr ung indvandrr ihjl, at sigøjnr forfølgs i Østuropa, at dr kan sk mordbrand i Tyskland, og at.r hostn sj? Mucolysin actylcystin Løsnr problmt ffktivt, hurtigt og økonomisk -- dansk asylcntr angribs. Et alt for ofl:. ovrst problm r imidlrtid situationn for d kurdr, dr lvr i Syrin, Tyrkit, Iran, Irak og Annnin. Kurdrn har i 25 år ikk bdt om n stat, mn om autonomi og slvstyr, mn dt r afvist af USA, Frankrig og England. Hvr dag dræbs mindst 25 kurdr af d nævnt lands militær og politi og situationn r uholdbar, I Sydøsttyrkit, hvor dr lvr 3-4 mio. kurdr, har man virklig minorittsproblmr. Mn Tyrkits grundlov sikrr gntlig ikk kurdrn nogn rttighdr. lflg.tyrkits grundlov hddr dt, at all tyrkr r tyrkr, mn til trods hrfor, har andr minorittsgruppr rimlig vilkår. Mn kurdrn blivr ikk aln forfulgt, drs mnnskrttighdr r langt fra opfyldt i hnhold til MnnskrttighdskoD vn tionn. Krystalnat-markring og FN's fødslsdag i novmbr må vær n god anldning til at sætt mr fokus på kurdrns hlt naturlig rttighdr. Nattn mllm dn 9. og 10. novmbr 1938 brændt Tysklands synagogr. Dt r i år 55 år sidn. Mn ovrgrb på minorittr r langt fra t fortidsfænomn. Tænk blot på {ks. kurdrtu!. JULEFEST, i,l FÆRGECAFEEN STRANDGADE 50 Husk at bstill julfrokostn i god tid. Færgn tilbydr: JULEPLATTE 110 kr. 2 slags sild Fiskfilt m. rmoulad Lun lvrpostj m. bacon Julsylt Gammldags flæskstg m. rødk Mørbradbøf m. blød løg Æg m. rjr Roastbf m. rmoulad og løg Ost JULEPLATTE 140 kr. 3 slags sild Fiskfllt m. rmoulad Lun lvrpostj m. bacon Julsylt Gammldags flæskstg m. rødkål Mørbradbøf m. blød løg Gammldags andstg Røgt ål m. røræg Ost Husk! Åbnt 2. juldag Årtrundttqbydr FÆRGECAFEENS køkkn, åbnt 11-21, f.ks.: BIKSEMAD m. spjlæg til45 kr. WIENERSCHNITZEL til 88 kr. vr dag fra kl. 17 srvrr vi dagns tji kun 49 kr., onsdag r dagns rt altid stgt flæsk m. prsillsovs. STORTFROKOSTBORD Så har vi MINIPLATIE: Sild,"'""'"'"'' llæske!ste!g og ost til 59 kr. Søndag kl r dr dt stor TA'-SELV-BORD md lun rttr til kun kr. På snarligt gnsyn Åbnt dagligt Mad sælgs ud af hust. Slskabr modtags. TI f Klimtæppr Amagrs størst udvalg i Klimtæppr. Vælg mllm 500 stk. Vi har ntop modlagt n kæmp snding som sælgs td uhørt lav prisr 140 x200cm ,-. NUKUN ; arant i=id< : kl Frd. 1().19 llttr\lpåi!iipir lmd. 1().13 ARTILLERIVEJ S TLF '

4 4 BRYGGEBLADET 24. novmbr 1994 GI MLE ISLANDS BRYGGES MEDBORGERHUS Thorshavnsgad 21 Kontor: tlf Caf : tlf Fax: tlf Frdag d. 25/11 kl. 18 Cowboy-cafaftn md åbn scn. Dagns mnu: Cowboy-mad! D'Will Wst Fri ntr o Abnt hus i Girnl Will Dullr og konkurrncr! Kommr l mllm kl. 18 og 19.30, kan l vær md i konkurrncn om aftnns hovdpræmi! Dcmbr Torsd.1. kl.19: VOF:»Dkalog«Sønd. 4. kl. 15: BØrnFilmklubbn: Ptrs og Lottas jul60 min. Onsd. 7. kl. 1 O: Bibliotkts Børnfilmklub. Tilmlding på bibliotkt Bryggns Børnatlir holdr julværkstd for børn og voksn: Frdag d. 9/12 kl ; lørdag d. 10/12 kl ; og søndag d kl Forsalgt startr d. 25/11 til Lr Onsdag d. 21/12 kl. 18 -Bryggns ovrdådig julfrokost for kun 49,- kr.!!! Md sublim undrholdning af ovrtjnr Hnriksn og dansbandt Howling Stomachs Dr r ikk plads til hr hat nævn hl julmnun, mn vi kan fortæll, at bordt r båd traditionlt og fyldt md rigtig julfrokostspcialittr! Bmærk: Dnn aftn r dr kun 75 pladsr i cafn, så tøv ikk for læng md at køb billttr- sidst chanc r søndag d. 18/1 2 kl. 18. Billttr kan købs i NJAL FOTO, Njalsgad 22; Pink Radio, Isafjordsgad 13 og i Gimls Caf. Åbnt hvr dag kl Søndag kl Dt årligt tilbagvndnd "åbnt hus"-arrangmnt, lørdag d. 12 l 11, hvor alskns gruppr og forningr, dr til dagligt holdr til i Giml, blv n fstlig og fornøjlig opl vls for all undrholdr såvl som gæstr. Vi visr hr billdr fra dagn. Julkalndr i børnbibliotkt Vi har fundt 24 pakkr md ovrrasklsr til børn bibliotkt, og dr skal slv følglig åbns l hvr dag. I nogl pakkr (bl.a. hvr lør dag) r dr små gavr til d børn dr åbnr pakkn. I kan godt vær flr om dt). I andr r dr ny til til bør nbibliotkt, som I kan vær d først til at brug. Har du lyst til at vær md, så kom hn på børnbiblio tkt i startn af åbningsti dn. Julbøgr og gavidr Hvis du savnr idr til gavr du slv kan lav, har vi mgt at vælg imllm (så læng dt varr), båd for voksn og børn. Hr r vj ldningr til mang forskl lig slags håndarbjd, smykkr, trælgtøj, æskr og papirklip m.m. Vi r vd at tag all jul bøgrn op fra kældrn nu. Til børnn har vi bl.a. mang forskllig kalndr historir, båd md og udn nissr, md l kapitl til hvr dag i dcmbr. Vi har kassttbånd md julhi storlr og sang, bl.a. fra tv's julkalndr, og hr hr t brdt udvalg om julpynt, jultraditionr, sang osv. Børnfilm Onsdag kl. 10 visr børnbibliotkt ign film for d små i Giml. Vi visr n rigtig julfilmsklassikr md Cirklin og musn: "Højt fra træts grønn tpp". En film om Alfons Abrg, dr hadr at slås, og tgnfilmn"muldvarpn i zoologisk hav", hvor dn charmrnd muldvarp hjælpr løvn. Dt r slv fælglig gratis.

5 24. novmbr 1994 BRYGGEBLADET 5 Dn lill niss rjst Stort stort julhyggmød i Mdborgrhust Giml l år har Bryggns børnatlir i samarbjd md Lokalrådt og Giml sammnsat all tidrs julprogram. Frdag,lørdag og søndag dn dcmbr vil dr bags, klipps, konfkts og pynts i t stort virvar af julmandsværkstdr, samtidig vil vi bygg jultablauct, altså rammn, om årts bdst familifst. Børn og forældr kan bag, lav konfkt, juldkorationr og samtidig sammn md Hans Ulrik bygg Bryggns mst mærklig jujkrybb. dm Kontakt på tlf: 3154 Frdag dn 9. dc. kl , lørdag dn l O. dc. kl , søndag dn 11. dc. kl. l I:allo-1-I:o-Ho! Kommr I til Bryggns julfst?! Søndag 11/12 kl Mikkl og Sigrid Dr lgs i lgstun og Bryggns Børnatlir. Børnlgn hr og dr og allugn lgr på 4. ug md børn fra hl Bryggn. I noumbr har børnn lgt md pro(ssionu lgbørn Mtt Stinr og Hln Maj w, Sign Bang og Kim Hnriksn, Akhanda og Hln Kondk Riis, Jan na Lund, Karn Vinding og Lon Brandt Ritchi. Og lgn fortsættr ndnu t stykk tid. Julfst for børn og voksn md alt hvad dr hørr til!! Entr 10 kr. - forsalg i Gimls Caf og på bibliotkt i Njalsgad. An:: Islands Bryggs Lokalråd, Giml og Bryggns Børnatlir. Så r dt tid for julhygg Husk 1. søndag i advnt d. 27/11 Stor bundtr gran - kun 1 O kr. Advntskrans- fra 25 kr. Stor julstjrn- fmgrnt- 24 kr. Julgodtr: Navls julapplsinr 1 O stk. 20 kr. Fransk kastanir 1/2 kg. 15 kr. Grnblvalnøddr 1/2 kg. 20 kr. Sød krnfri clmntinr 20 stk. 20 kr. Coxorang 3 kg. 20 kr. (Tilbudn gældr til og md lørdag d. 3/12) kovd jultrær kommr ign i år fra onsdag d. 30/11 -all størrlsr (halvandn til fm mtr) F'W9.,..14 gød S. T IS 90

6 6 BRYGGEBLADET Rjsn til Atlantis md rumsondn Affald & Gnbrug Bryggbladt s kor rspondnt b søgr Skol n p å Islands Brygg Dr arbjds på rumsondn Soyjuz 56 J g står og kiggr på n vasktroml dr r udstyrt md to cyklhjul, og når lig at forstill migslv siddnd i dnn blank tønd på vj ud i rummt- n slags omvndt rumkapsl - da dt n hjul trimlr af, bar sådant. Som var t øjkast for mgt. Straks kastr n af d ung mkanikr sig ovr rumsondn, dr muligvis r n sulky, llr n rvolutionrnd nrgi lav, opsøgnd vaskmaskin. Han svingr dt sært lvnd hjul ovr hovdt, som var han vidn til slv hjults opfindls. Da jg trækkr mig baglæns fra dn havard Soyjuz 56, trædr jg op i n tlfonmontør, dr sammn md sin makkr r igang md at afprøv n rimlig nkl Escort Light mobiltlfon (dr udmærkr sig vd ikk at vær trådløs). Muligvis r dn udstyr til rumsondn. Ingn ænsr mig, ovralt vrimlr dt md ung mkanikr, håndværkr, opfindr i kon- cntrrt aktivitt. Et blik ud i t af sidværkstdrn godtgør, at jg r i t frmtidsværkstd md dstination ud i univrst: t syværkstd arbjdr på krationr som jg ikk har st mag andr s tdr nd i Jns Lyn. En grupp pigr vurdrr nogl stor skinnnd smykkr, dr umiddlbart sr ud til at stamm fra skrotdl, mn mr sandsynligt r diodsndr, krypton og zircon indfattt i bryllium. I værkstdt vd sidn af står t hstlignnd apparat hævt ovr n folk bundrnd hovdr. Et øjblik får jg associationn til Molok og Moss - mn antagr at apparatt r n slags månhst, brgnt for n mindr tyngdkraft. Sådan n som Armstrong burd hav siddt på da han var på månn og bvægd sig rundt som n utæt ballon. På vj ind t rum, dr mindr mig om Bryggavisns rdaktionslokal klokkn 04 ftr dadlin. Nogl ung arbjdr ivrigt vd kopiringsmaskinr md tkstr, tgningr og fotos, mn n ung knægt kommr styrtnd på tværs md n lasrpistol i håndn. Han ssswwiiiszzzz'r md mundn i stdt for md skydrn. Gudsklov, tænkr jg og søgr vidr bagud - og står pludslig i kontrolcntrt omgivt af lysnd computrskærm foran hvilk mørk, drngagtig silouttr. Jg r på Bryggn, jg r sikkr på dt. Artillrivj 61. Slvom. Sidn Sojakag- Månhstn klar til indskibning i rumrakttn. stankn forsvandt r man aldrig hlt sikkr. Nu bfindr jg mig i t værkstdt, hvor man tilsynladnd ksprimntrr md at lav papjr!!!??? Hvorfor dt? spørgr jg n pig. Dt r godt at kunn, sigr hun.og n andn grupp lavr forsøg md rgnorm og køkknaffald, fortsættr hun. Godt at hav md i rumskibt, sigr jg indforståt og r klar ovr at vær vidn til nogt stort. Og dog r alting så nklt, så mang ting lignr nogt vlkndt udn hlt at vær dt. Ligsom stdt lignr skoln, og mandn dr siddr dr og foldr magisk dyr i papir lignr Carl Bagg. Et stykk rødt papir vd sidn af n støvsugrlignnd gnstand fangr min opmærksom-hd. Mns jg ladr som om jg studrr støvsugrn læsr jg: Skoln abjdr md fællsmnt "affald og gnbrug" i hl ug 46. Lørdagsskol d. 19/11. Dt r torsdag d. 17/11 - og papirt r naturligvis t kodbrv-jg var på stdt, og vil lægg hovdt på blokkn, hvis dt ikk r n frm tidsrjs, dr var undr forbrdls. H. U. 24. novmbr 1994 Mini-Lynx md ny forbdrt tknologi a Skift til nrgisparpærr a w dr r virklig png at spar w ' v.c'\'\9: l Gældr?wog 11w kilting Gældr 15w og 20w fal Isafjordsgad 4 a! Frivillighdsformidling lsra-islam i c Agncy søgr folk til praktisk arbjd og tøjsortring samt butikskspdintr Isra-Islamic Agncy arbjdr md nødhjælp til hl vrdn. Indsamlr mdicin, hospitalsudstyr og brugt tøj. Manglr folk til at istandsætt lokalr til gnbrugsforrtning på Vstrbro, folk til at pass butikkn, folk til at sortr tøj samt folk til at pakk og læss på bilr. Dt nst krav: du skal ha' lyst. Du får ingn png, blot n mass glad smil. Hnvndls: Bryggns Friform T r æffs onsdag kl. 16" - 18" pa Bibliotkt Islands Brygg 7Ji.rtiffrialfin Lørdag i dcmbr kl J ulfrokost 69,- - Glædlig jul til all Artillrivj 48 tlf Haut coutur a la Jns Lyn. Nyborg A-Z Gulvsrvic Din gulvmand på Bryggn o BUTIK ABEN MAND.-TORS Pljpro d uktr til gulv RÅD OG VEJLEDNING G unløgsg a d 35 kld

7 24. novmbr 1994 BRYGGEBLADET 7 Præri-ksprssn N yt om mini-m tro-bann Af Laura Bjrring, lokalrådsformand på lsiands Brygg Dn 16. novmbr havd Ørstadsslskabt for andn gang indkaldt lokalrådn fra Sundby, Indr By, Christianshavn samt Islands Brygg til orintringsmød. Mødt startd md, at Ørstadsslskabt orintrd om baggrundn for, at dt fra drs sid nu r bsluttt at anbfal n minimtro-løsning frm for light-rail llr sporvogn mllm (og på) Amagr og Sjælland. Et kort rsum ovr fordl og ulmpr: En mini-mtro r dn dyrst løsning (prisovrslag 5,2 mia. kr.) mod 4,9 for lightrail og 3,9 for sporvognsløsningn. Til gngæld mnr man, at mini-mtromodlln har n rækk fordl frm for d andr: Dn r hurtig; støjpåvirkningn r minimal, idt dn jo r gravt nd i jordn i d cntral dl af byn, hvilkt også givr færr ulykkr, fordi dn på diss strækningr ikk r i kontakt md andr trafikart r. Hrftr kom rstn af mødt til at handl om dn forslåd linjføring. Sundby lokalråd frmført, at man l) ønskr lil\in ført undr Amagrbrogad og 2) ønskr at man vntr md at opfør "Præriksprssn" (som d kaldr dn dl af bann, dr går ud ovr Amagr Fælld), til dt har vist sig, om Ørstadn ovrhovdt blivr til nogt. Ann Grth Foss, dirktør i Ørstadsslskabt, oplyst, at man md dn valgt linjføring mnr at "dækk" arbjdspladsr og boligr, mod kun hvis linjn førs undr Amagrbrogad. Hun forklard også, at linjføringn r fastlagt i lovn om Ørstadn, og at hl "idn" jo r, at bybann skal financirs vd salg af grundn i Ørstadn, idt dr åbnbart r politisk nighd om, at hvis Amagr skal hav kollktiv bantrafik, må dt ikk kost skattpng(!) Som planrn sr ud, kommr dr n station vd univrsittt i Njalsgad, hvilkt vil giv Bryggbor nm og hurtig adgang til bann og drmd kunn stå på Kgs. Nytorv i løbt af t øjblik. Problmt r, at dnn station r dn først station i n lang rækk, dr skalligg ud ovr Fælldn ("Præriksprssn "). Placringn af stationn vd univrsittt r fastlagt i Ørstadslovn. Dt r rstn af linjføringn gnnm/langs Ørstadn ikk. Dnn linjføring vil afhæng af dn ndlig udformning af Ørstadsprojktt. På mødt blv dt oplyst, at arkitktkonkurrncn om Ørstadn ntop var afgjort dagn i forvjn, og at rsultatt vill bliv offntliggjort i dn kommnd ug. Hrftr skal dr så vær mulighd for offntlig dbat, som skal mund ud i n høring i slutningn af januar/startn af fbruar Så slvom dt umiddlbart godt kan s ud som om "togt r kørt", syns jg stadig, vi skal prøv at bland os i dbattn frmovr. Bryggbladts jrnbanspcialist, P. Thomsn, dr ss ydrst til højr på ladt, anbfalr, at Ørstadsslskabt undrsøgr dnn løsningsmodl. Brænd ikk børnn af -brænd for dm!! "Dn fri lg r måsk dn vigtigst oplvls for barnt. Drfor må vi voksn gør alt for at dr skabs rum og tid omkring barnt". Lott Kærså læggr ikk fingrn imllm. Musikpædagogn og mnnskkndrn. Mor og opdragr til Moonjambrødrn. Til daglig musiklærr, fordragsholdr og mgt mgt mr. Mn først og frmmst t mnnsk, dr brændr for børn og musik. Dans og dbat I t arrangmnt for nylig (arrangrrt af børnbiblioty.rn, børnkulturhust og Børn-og-kultur-Amagr), holdt Lott Kærså og Trommmandn Andrs Jørgnsn to spændnd work-shops for d mang børnintrssrd dr var mødt op. En aftn, hvor vi som dltagr blv ført ind i musikkns vrdn gnnm afrikansk dans, pulsrnd rytmr, børnlg og ngagrt varm fra d to fordragsholdr. Dn almindlig stivhd blv rystt godt ignnm undr l 1/2 tims dans og sang. Dt kunn mærks på dn ftrfølgnd dbat om børnns vilkår. Mindr intrss Ntop dn fri lg har mgt svær vilkår i dagns Danmark. Børnforskrn Bth Junkr pgr ntop på dtt områd i sin ny rapport fra kulturministrns børnafdling. Md dn ny børnstrss-rapport r dbattn om børns vilkår nu omsidr svt ind så nu også politikrn r bgyndt at forhold sig til dt. Dt r jo ikk mindst på grund af dn stramm økonomi, som r politisk bstmt - at børninstitutionrn må slækk på dt pædagogisk indhold. Forældrn mistr intrssn. Dr r jo ingn png at arbjd md, og drfor handlr forældrmødrn i mindr grad om pædagogisk mtodr. Lg md børnn Børns mød md musik, billdr og tkst må hlst ikk bliv til ngangs-forstillingr som fstivals, musumsbsøg llr højtlæsning på bibliotkrn. Dt skal også følgs op i institutionrn, og ikk mindst hjmm hos forældrn. Dn ftrfølgnd dbat udmøntd sig ikk i n fiks og færdig børn-brugr-opskrift. Mn alls håb var, at børnlgn kommr mr i fokus. Især hjmm hos forældrn. Lott Kærså sluttd md dnn salut: "Musikog kunstskolr r god. Mn lgn drhjmm sammn md forældrn r altid dt bdst". Flr andr tilføjd, at dt først skridt altid r dt sværst. Bryggns Børnatlir håbr md d næst dbatmødr og workshops, at vnd skridt til bvægls. Thrbn H. Akvarlfarvr "Windsor & Nwton" kr. 149,25 + blok og pnsl Akvarlsæt "Rowny" Blok - pnslr - farvkop - blyant Akvarlblyantr "Stabilo" + blok og pnsl Modldukk 12.. Malkass i træ Olifarvr - oli -trpntin pnslr - kul - spartl 6 acrylfarvr + malplad og pnslr palt Olifarvsortimnt Acrylfarvsortimnt Gouachfarvsortimnt Kinsisk olifarvr 14 tubr Kinsisk gouachfarvr 12 tubr kr. 365,- kr. 119,- kr. 100,-. kr. 698,50 kr. 299,- kr. 162,50 kr. 150, kr. 105,- kr. 25,- kr. 25,- Stafflir kr. 198,-/378,-/885,-/1.345,-. WØA''f MATERlAL FARVE TAPET Isafjordapd s uoo Kbhvn. s KUNSTNERARTIKLER Tlf.!l 54!2 66 Giro: !

8 8 BRYGGEBLADET 24. novmbr 1994 Gudstjnstl is t Søndag d. 27. novmbr kl. 1 O: Fabritius. Kirkns fødslsdag. Kirkfrokost Søndag d. 4. dcmbr kl. 10: Fabritius. Onsdag d. 7. dcmbr kl. 14: Eftrmgudstj. Fabritius. Samvær. Luciaoptog Søndag d. 11. dcmbr kl. 10: H. A. Jørgnsn. S runvær - md Advntsfst og Luciaoptog onsdag dn 7 dc. kl. 14 Advntsfstn bgyndr som sædvanlig md n kort Gudstjnst kl. 14, hvor dr bagftr indbyds til t kstra fstligt kaffbord md advntshygg såsom lottri, opløsning m.v. Advntsfstn sluttr ind i Kirkn, hvor Hans Tausns Børnkor og Hans Tausns Kirkns Søndagsklub opførr Luciaoptog og kort ftrfølgnd vil giv n minikoncrt md advntsmusik. Vi håbr at rigtig mang vil slutt op om dtt arrangmnt! c r..,' Aktult fra Hans Tausns Kirk Hans Tausns Kirks 70-årsdag Søndag d n 27. nov. kl. 10 l. Søndag i advnt frs Hans Tausns Kirks 70- årsfødslsdag md fstgudstjnst, hvor d forskllig organisationr, dr r knyttt til kirkn mødr op md fanr, og kirkn vil vær kstra pyntt i dagns anldning. Gudstjnstn sluttr af md 3 barndåb, så båd stor og små ind byds hrmd til at dltag. Eftr Gudstjnstn indbydr Mnighdsrådt all, dr har tid og lyst, til at dltag i n djlig frokost, hvor tilmlding ikk r nødvndig. På dnn måd håbr vi at kunn fjr kirkns rund fødslsdag på fstlig vis. All r hjrtligt vlkommn!!! Hans Tausns Kirks Mnighdspljs julindsamling 1994 I dnn udgav af Bryggbladt r indlagt t girokort, som vi vnligst opfordrr Dm til at bnytt til dtt års Julindsamling. Da vi mødt mgn opbakning og støtt vd vors hnvndls sidst år, håbr vi ign i år på Drs imødkommnhd ovrfor vor hnvndls, idt vi roligt kan sig, at dr r brug for hvr kron, dr yds. Slv om vi blivr tudt ørrn fuld md garantir om, at dn økonomisk situation r i bdring på dt national plan, sr vi ds værr, at dr stadigvæk r Sogn- og studntrpræst Hans Ankr Jørgnsn, KBF+BM, Englandsvj 150, tlf tirsdag kl Træffs i kirkn: Thrsd. + frd. kl , tlf Træffs på KUA: Tirsd., onsd.+ torsd. kl , tlf Sognpræst Bjarn Fabritius Ptrsn, Æblts Kvt. 15, Nivrød, 2990 Nivå, tlf Træffs i kirkn tirsd. torsd. og lørd. kl Mand. kl og onsd. kl Tlf Kirkkontor Kordgn Chr. Lind, gruppr af vor mdborgr,dr lidr økonomisk nød, hvilkt givr sig udslag i dn strøm af hnvndlsr vi har i årts løb. Som vi all vd, r juln n djlig højtid båd for børn og voksn, mn glædn kan lt kvæls, hvis man ikk kan honorr dn rnt økonomisk, hvilkt vi sr mang ksmplr på hr op til jul. Vi vil grn vær i stand til at giv så mang børnfamilir n håndsrækning, så d også følr, at d kan få "n glædlig jul". Drfor opfordrr vi all Halfdansgad 6,1 tlf Træffs dgl. kl , tirsd. till. kl , lørd. kl Kirktjnr Anni Grundtvig. Træffs hvrdag kl på tlf Organist Britta Bugg Madsn, Puggårdsgad 15, Kbh. v. tlf , bdst kl undt. mand. Mnighdsrådts formand Michal Riis, Rykjaviksgad 5, tlf md t godt givrhjrt at vær md til at skab glæd, hvor dr r bhov for dt! Bnyt vnligst dt vdlagt girokort md gironr , llr hvis dt finds lttr, bnyt da mnighdspljns kontonr. i Amagrbankn: mrk. Julindsamling. På forhånd tak for nhvr gav!! Islands Bryggs Sogns Mnighdsplj Kirkns basar Lørdag dn 29.oktobr blv n fstlig og opløftnd dag for all i Hans Tausns Kirk, hvor ca. 400 bsøgt dn fstlig og flott basar, dr dnn gang var blvt stablt på bnn. Børnhavbørnn fra Gunløgsgad undrholdt md stor ntusiasm til alls stor glæd og snr på dagn indtog Jørgn Janzns Harmonikaorkstr kirkn og fjrd orkstrts 20 års jubilæum på fstligst og fornøjligst vis. Bgjstringn vill ingn nd tag, og dr mått adskillig kstranumr til før publikum vill giv slip på dt populær orkstr og drs ntusiastisk dirignt, musiklærr Jørgn Janzn, dr modtog adskillig blomstrbukttr ftr koncrtn.en hlt ignnm flot og djlig oplvls! Aktivittslist Hans Tausns Kirks Børnklub For børn 5-10 år. Hvr mandag kl Kontakt: Ptr V. Andrsn og Alic Christnsn tlf Bryggns Folkdansrforning Halfdansgad6. Hvronsdag kl Kontaktprson: Erich Bachmann tlf Hans Tausns Kirks Børnkor Vd organist Britta Bugg Madsn, tlf Hvr torsdag kl , Halfdansgad 6 st. Fra 9 år og opftr. KFUM-spjdrn Hvr torsdag kl Halfdansgad 6 kld. Ldr: Hll Postvang, tlf Fri vi li ighdsformidling Pnsionistrns Samvirk søgr n pdl, n dkoratør samt kontormdarbjdr Pnsionistrns Samvirk r n landsdækknd organisation, dr oprttr og støttr aktivittr og initiativr på ældrområdt. Dt nst krav: du skal ha' lyst. Du får ingn png, blot n mass glad smil. Hnvndls: Bryggns Friform Træffs onsdag kl. 16" - 18" på Bibliotkt Islands Brygg Slv Basarns rsultat r forløbig opgjort til kr. ca md t forvntligt ovrskud på ca Et mgt flot rsultat, som vi all r mgt tilfrds md og bgjstrd ovr. En stor tak til all, dr har mdvirkt til dtt flott rsultat!!! Sponsorr Følgnd har sponsorrt md gavr og annoncr: PinkRadio Njal Foto Uttrup Tæppr Dn Dansk Bank Amagrbankn Bryggbagrn Bagrit Bdr.Sørnsn Farvhandln O. Nørbys Eftf. Bryggns Boghandl Blomstrfor r.bukttn A Thiim Isnkram Brørup Kiosk Låshjørnt Tidns Form Bryggns Øl & Vand Bryggns Hrrmagasin Kjolforr.Rubns Salon Brnhard Erik Emil Myrs Eftf.Artillrivj 40 Bryggns Cyklr Støt vor sponsorr d støttr os! Hjrtlig tak til all dr har ydt t bidrag til dtt års Basar!!! (Bryggbladt bklagr, at vi, på grund af tknisk uhld, ikk bragt dnn ar tifl og sponsorlist i sidst nummr.) Vors først jul på Bryggn Dt fjrr vi lørdag dn 3. dcmbr md gratis glogg og diss tilbud til vaskægt 68-prisr: Alt tøj, pr. stk. kr. All sko pr. par kr. 12,68 3 ting fra rodhyldn kr. ' Møblr fra kr. 16, ,68 Kom og kig, vi har fåt n dl ny, sjov ting hjm a.. o, u :.rn Egilsgad 28

9 24. novmbr 1994 Turist på Island s Brygg Af Kaspar lindhardt Indrømmt, jg r tilflyttr. Har kun bot hr i 5 år. Jg kom oprindlig til Bryggn ad Thorshavnsgad. Jg vd ikk, hvordan dt vill vær gåt, hvisjgvar kommt ad Artillrivj llr ad Njalsgad. Og jg tør slt ikk tænk på, hvad dr kunn vær skt, hvis jg var kommt ad Losspladsvj. Indtil nu r dtgåt mgt godt, syns jg slv - udn jg tør giv Thorshavnsgad skyldn llr ærn for dt. Mn jg r altså tilflyttr. Hvrkn født llr opvokst på Bryggn. Anss vl nærmst som turist, dr ikk kan rgn md at få krdit llr bliv tagt alvorligt. Før jg flyttd til Bryggn, trod jg at turislr var sådan nogl, dr rndt rundt i Eiffltårnt llr lå og blv solskoldd mns d sov Mt.axa-brandrt ud. Nu r jg blvt klogr, mnjg tror nu, at hvis man spurgt Danmarks 'I'uristråd, om Bryggn har nogn turist.at.lrakiionr, så vill d svar md t rungnd nj. Lad os s dt i øjnn: For dn typisk turisthar Bryggn ikk stor chancr sammnlignt md for ksmpl byn lig ovrfor - ovr på dn ø, dr r så stor, at nogl Bryggbor kaldr dn "fastlandt": Drovr r dr Rådhust, Marmorkirkn osv. Bryggns størst bygningsværkr r nok SAS-hot.llt, Essohust og Sojakagn. Dt r vist kun i socialralistisk dansk film, at dn slags r intrssant. Drovr kan man gå på rstaurantr og smovs i rtlr fra dt mst af vrdn. På Bryggn står dr næstn dt samm på all mnukort: Ovnbagt mlpladr*) af italinsk oprindl s, dr md garanti tagr apptittn. Drovr r dr Tivoli, Kongns Hav og mang andr havr og parkr. Bryggn har Havnparkn, hvor dt altid blæsr, og dt r sikkrt ikk godt nok for turistrn, at man hrfra kan oplv Tivolis fyrværkri fra cowboyrækkrn. Drovr lokkr d turistrn til om sommrn md Jazzfstival og all mulig friluttskoncrtr. Dr mnr jg nu godt, Bryggn kan vær md. Hvor kan man llrs hør så mang god rockorkstr hlt gratis og samtidig, når d har glmt at lukk vindurn i øvlokalt? Dt stor spørgsmål r, om dn slags kan lokk flr turistr til Bryggn. Mn gntlig r dt vl bar t dfinitionsspørgsmål. Rgns all vi tilrjsnd, tilflyttnd førstgnrationsindvandrr md til "turistrn", sr dt pludslig andrlds ud. Så vrimlr Bryggn md turistr. D flst af os tilrjsnd r kommt til at hold af Bryggn. Vi blivr for dt mst bhandlt godt og gæstfrit af d indfødt. Vi har lært, at Bryggn ikk liggr på Amagr, mn kun F'RAR{ ONSAGER ISAFJORDSGADE IØBEiliiAV!I S TELF.: KOBILTLF.: All' l IA<5E, SIKRING MM. UDFØRES DØGNSFlMCE Løsning af krydsn i nr. 19 æ"..t'- ;:; SY l" - c! J R J< l) o Il. K... o J L o ' s R R r l 5 T - -.s w ;f_.l <f.!!. J( v,: -... :..-. æ B (.) '.s "S 11 A 11 1> r. 'f,'' o s l 6 5- o 17"'"'...,;; l ::l> 'ty,._ u.i> A ø - l. y :J) J.{ N r- R -- A l. G R Ø -s; R ø 't'' "J< -... F, LY 6 B /V' L - - i( E. A G'.... il 8 :. 5..o - - l"' l fl ]) fl :J)... T u l. v k... i? 1.. Æ 6 t R -?il v 1- T.." o F? fj G (3 V - ;s a - t A/ ""' L....,. ;,13:',.,.. 6 T J). 1- J< l tilfældigvis r landfast md dn, og at forbindlsn ikk hddr Njalsgad, mn "stin". Vi har lært, at Bryggn ikk r n bydl i Købnhavn, mn r hlt sin gn lill landsby få minuttr fra Rådhuspladsn. Og dt r rart at bo i n landsby. Et std, hvor folk kndr hinandn, og hilsr llr snakkr, når man møds. Et std, hvor nogl mnnskr har lvt t hlt, langt liv - ott i dn samm ljlighd - og kan fortæll om, hvordan livt blv lvt hr ngang. Et std, som nogl r så glad for, at d kun bvægr sig ovr Langbro i ydrst nødstilfæld. Dt kan godt vær, at hr ikk r stråtækt hus, gadkær og stokrosr, mn Bryggn har alligvl "slægtsgård", familidynastir, intrigr og vnskabr, røvhullr og kærlighdshistorir nok til flr Mortn Korch- romanr. Og dt kan godt vær at Bryggns bliggnhd "tæt vd skov og strand" btydr "tæt vd tilgrot lossplads og havnbassin", mn vi kan lugt Fælldn og hør fugln, når vi åbnr vindurn mod gadn, og vi kan nyd solndgangn fra havnfrontn md Ørstdsværkt som malrisk baggrund. Mn syns man, at man r faldt godt til og kommr til at tal om "os hr på Bryggn", skal dr nok vær Navn/ adalnt. BRYGGEBLADET Caf Isbjørnn Rykjaviksgad l Tlf Cafn md d rar gæstr Bmærk vors billig prisr Alm. øl, snaps, bittr, små grå Frit valg kr. 10,- Wiibro Flag (guldøl) Wiibro alm. pilsnr Julglogg (fra l. dc.) kr. 10, kr. 8, kr. -8,- Gældr HELE åbningstidn fra kl n llr andn, dr sigr: "Kom nu ikk for godt i gang. Du r da vist ikk hr fra Bryggn". Nåh, nj. Jg r og blivr tilflyttr. Turist på 6. år. *) Jg har lout rdaktionn, at dnn artikl bl.a. skull handl om mlpladr. Nu får jg s, om d holdr, huad d har lout mig nmlig at bring artikln. Løsning på krydsn kan aflvrs i Bborhjørnts postkass, Lifsgad 7, til og md søndag d. 11. dcmbr Blandt d rigtig løsningr trækks lod om t gavkort på 100 kr. til EDEKA v/ Pr Toft. Vi offntliggør vindrn i næst nummr, som udkommr dn 15. dcmbr.....". o vt::l{ ED-! F OVR!G SHEIUF Juli's Krskol vi J. Schmidt * MIK kørlærr * Spcial Ofdblind og nrvøs *Garanti og anknævn Mdlm af Dansk Kørlærrunion * Egt t801'ilokal P' Bryggn. Egn ban og kørtknik P' Amagr * Ring og få tilsndt n brochur TLF Kryds& tværs-vindr Vindr afkrydsn i Bryggbladt nr. 19 blv: Thyra Baur, Vstmannagad 4, 3. fl.e1 AD HÆAK.61 1"1Æ'L TMs- Ptllw F'EPT J:v'r l - r- GIIWGE SICA9 Ø/f!,.., rø R>- J.A6E1t 1-tiODE'L ''S /l> F FtX.r 1'D X.. 1'3 {.VO UTl::/1. /)Wf'Pif Tbtv IIQIIo l iirat RA* PLWI"l' VOIIMÆI{ TIT"E'I... STYR lioat>lo 1!14/tER.!.V R. f; sntf1dh 51. VT I)ÆN6 IØBitiJD lt.iep E; Aa- t ):.ELVI H JM!CÆA /111"16 D VOGN T"ONE : frhvf'lltl 1 /Wilr TY 1,7::- Il. HltST #ÆD J ;,.o Sf>IH I&I foi'iiw "w:- St'IJI!" 8 -NAVN IlY R SIL. le ll.len JfflJOtD

10 10 BRYGGEBLADET 24. novmbr 1994 Sund Idr på Bryggn Bryggbladt har snakkt md H ln Kondk Riis og Laura Ejrring fra dn lokal Sund By-Grupp i a nl dning af mødt i Giml ons dag d. 7/ 12 kl Sund-By-Gruppn på Islands Brygg har mang planr: Amagr Fælld får måsk n kondisti til næst år. Ellr hvad md t idrætsprojkt for børn og drs forældr? Huor(or r I gntlig gfut ind i dt hr arbjd? Laura: Jg har gntlig n baggrund som læg. Drfor r dt naturligt for mig at forbold mig til sundhd. Dt dr gør arbjdt i Sund By-gruppn intrssant r, at idrn mgt hurtigt Laura Bjrring. omsættstilhandling.n nrgi folk læggr for da n, givr dm n bdr h\-rdag, og dt syns jg man ka.n lær mgt af. Hln: For mig hængr Sund By-initiativt tæt sammn md mit arbjd som afspændingspædagog. Som Laura har jg også n tæt tilknytning til Bryggn. Og gnnm mit arbjd har jg fåt rfaring for, at dr kan frigørs n mass rssourcr man ikk trod man havd, hvis man får lov til at arbjd md sig slv. Dn slags tilbud har vært n manglvar på Bryggn. Mn n andn spændnd chmnsion vd Sund By-arb,dt r også, at dr blivr sltabt t stort ntværk. Tilhørsforholdt styrks Folk dr har d samm intrssr llr problmr får mulighd for at møds. Dt btydr, at man får t tilhrsforhold til dt std man bor. Bryggbor har jo altid vært kndt for, at hav t stærk lokal idntittsfølls. Mn dt r altså ikk nogt dr længr givr sig slv. Før var Bryggn t std, hvor man blv bond hl sit liv, og hvor dt var almindligt at tr gnrationr bod dør om dør. Nu r dr mang ældr og mang ung dr ndnu ikk har stiflt famili. t skylds nok så mgt., at langt d flst ljlighdr r for små, til at rumm børnfamilir. Laura: Dt r vors nyskabt lgstu t godt ksmpl på: Hr møds 0 3 årig børn og drs forældr t par gang om ugn. Dt r forældr orlov Folk dr vntr på institutionsplads, llr folk, dr har valgt at gå hjmm. For børnn r dt godt at vær sammn md jævnaldrnd - Og for forældrn kan dt vær rart, at møds md nogl, dr r i samm situation som n slv. Hvilk initiativr har I sat i gang? Hln: For øjblikkt kørr vi t projkt vi kaldr "Et langt sundr liv på Bryggn". Dt hnvndr sig til kvindr mllm 45 og 66 år, dr ikk går til gymnastik og afspænding andr stdr, og som trængr til at brug drs krop. Undrvisning forgår på små hold, og dt r gratis at dltag. I Januar startr vi t projkt vi kaldr "Ældr i bvægls". Hr skal ældr møds 2 x 3 timr ugntligt for at få rørt sig lidt. Mn dr læggs også stor vægt på dt social samvær. Holdn r båd for kvindr og mænd. Kondisti på Fælldn Mndrrogså ny aktivittr på uj? Laura: Ja, for øjblikkt r klubbn og skoln gåt sammn om, at tablr n kondisti på fælldn. Finn Rasmussn fra skoln sat sr på at hav kondistin klar i løbt af sommrn D r for tidn igang md at find ud af hvor stin nøjagtigt skal ligg, og hvilk forhindringr dn skal indhold. I øjblikkt har man tagt kontakt til andr dl af landt, hvor man har rfaringr md dn slags projktr. Og Sund By har fra cntralt hold stillt n konsulnt til rådighd vdr. finansiringn. På dn måd r man fri for at skull gør all rfaringrn slv. Hln: Dt md at trækk på andrs rfaringr, har ntop vært inspirationskildn til t kommnd projkt, som handlr om børn/forældridræt. Vi villav t hold som møds hvr andn lørdag. Entn i Girol llr på skoln. Dr r tilknyttt to instruktørr, som skal sætt gang i forskllig lg og idrætsaktivittr. Dt vigtigst i projktt r, at børn og forældr gør nogt sammn. Mn vi syns også dt r vigtigt at d mnnskr, dr snr vil bnytt sig af tilbuddt, allrd i startn r md til at sætt drs præg på dt. Drfor har vi indkaldt til t mød i Giml, onsdag d. 7/12 kl Hr har vi invitrt Gitt Dalgård, som r initiativtagr til nogt lignnd i Nordvst-kvartrt. Vi håbr naturligvis at mødt vil udmønt sig til t projkt, dr passr til bhovt på Islands Brygg. Pngn brugs forkrt Dt lydr jo som alting bar kørr i oli. Er dr slt ingn forhindringr? Laura: Dt r dr naturligvis altid. Dt størst problm r lokalmangl. D flst af d projktr, dr r sat i gang, krævr god plads. D nst mulighdr vi har r Giml og skoln. Skolns gymnastiksal r mgt bnyttt i forvjn, og i Gi m l r dr n dl økonomisk forhindringr. Slvom Giml r dt nst std bryggborn har mulighd for at få lokal, r d undrlagt KUC's btalingsrglr. Konskvnsn blivr, at d png vi får og som skal brugs til matrialr og aktivittr i stdt Hln Kondk Riis. brugs tillokallj. Nu har vi kontaktt KUC for at få n løsning på problmt. Hln rundr snakkn af: Mn dn slags forhindringr skal ikk skræmm folk fra at komm md ny idr til projktr. Islands Brygg r jo af Købnhavns Kommun udråbt til at vær forsøgsområd til"sund By"-aktivittr. Dt gør, at dr nu r skabt rammr for flr spændnd idr. Især ftrlysr vi idr, dr kan samls undr ovrskriftn "Bryggn bvægr sig". Måsk kunn idrn før frm til, at dr danns n gntlig idrætsforning på Bryggn. En forning, dr kunn stå i spidsn for, at vi fik tablrt t idrætsanlæg. Dt kunn vær flot, syns jg. sis Bborhjørnt holdr årsmød dn 29. novmbr kl i Giml Næst lokalradsmod: Torsdag d Kl 19 30' BborhJornt All r vpikommn' Lokalhistorisk forning fjrr lo års jubilæun:t I slands Bryggs Lokalhistorisk Forning invitrr til rcption lørdag kl 14-16, mødrum l, 2. sal, Giml- Thorshavnsgad 21 l 1983 startd fir bryggbbor n lokalhistorisk intrssgrupp og i dt forløbn år holdt vi nogl fordrag om Bryggn, hvor dt vist sig at intrssn var mgt stor for lokalhistori blv dr holdt n stiftnd gnralforsamling og nu var vors forning officil md vdtægtr qg btalnd mdlmmr. Arskontingntt blv sat til 25, kr. -i dag r dt 35,- kr. Dog stigr dt til næst år til 50, kr. I d 10 år vi har ksistrt, har forningn holdt n dl fordrag og hvrt år har vi haft guid-tur på Bryggn. Mn mst af alt har vi fåt t mgt omfattnd arkiv. Da vi ikk har nogt fast lokal, r arkivt dsværr fordlt md fir arkivrum i Giml, arkiv i kirktårnt i Hans Tausns Kirk og hos tr bstyrlssmdlmmr. Vors stor ønsk r at få t fast mødrum og t samlt arkiv. I vors arkiv har vi n hl dl fotos, avisudklip, vidooptaglsr, rindringsbskrivlsr, Bryggavisr t hlt tilbag fra 1915, og mang andr ting. r r mgt bud ftr informationr om Bryggn fra flr institutionr, musr, pljhjm, KøbnhavnsKommun tc. På rcptionsdagn vil vi vis nogl af d mang billdr, vi har fra vors arkiv. Vi har fåt n dl png til at lav n bog om Islands Brygg, og da vi stadig manglr flr png til at få trykt bogn, r vors stor ønsk på jubilæumsdagn t bidrag, så vi kan få trykt n flot bog md massr af billdr fra Islands Brygg. Islands Bryggs Lokalhistorisk Forning og Arkivs bstyrls Sussi Elmann Paddison Rgnskabt ndlig godkndt På lokalrådts/borgrforningn årsmød d. 25. oktobr opdagd forsamlingn, at dr mangld dn n af d to rvisorrs undrskrift på rgnskabt, nmlig Hll Sihm's. Mødt bsluttd at godknd dt forlagt rgnskab md dn klausul, at kassrr og bgg rvisorr ign mått gnnmgå rgnskabt. Rsultatt af dtt mød skull offntligtgørs i Bryggbladt nr. 20, Hvis Hll Sihm ikk kunn godknd rgnskabt, vill dr bliv indkaldt til kstraordinært årsmød ifølg forningns lov. Bryggbladt har i dn anldning modtagt følgnd: "I hnhold til aftal trufft på Borgrforningns årsmød, dn 25. oktobr, skal jg, Borgrforningns n, i 1992 valgt, i 1994 gnvalgt- rvisor hrvd mddl, at jg findr dt rgnskab, som Borgrforningns andn rvisor, Vrnr Langball, kritisk har gnnmgåt og rvidrt hlt i ordn." Undrskrvt Hll Si hm. SådansrLokakådtud I sidst nummr af Bryggbladt nævnt vi nogl af d nyvalgt mdlmmr. Mn ikk all. For fuldstændighdns skyld bringr vi nu n samlt list ovr lokalrådt. I næst nummr af avisn kan læsrn mød dn nyvalgt fonnand Laura Bjrring, dr fortællr om Lokalrådts struktur og frmtidig arbjd. Borgrforningns bstyrls: Formand: Laura Ejrring Næstformand: Brit Slån Kassrr: Jørgn Thyrgod Skrtær: Grtrud Eggrs Bst.mdl. Lis Langgaard Bst.mdl. Bnnr Larsn Bst.mdl. Hnrik Christnsn Bst.mdl. Birgr Pdrsn Bst.suppl. Michal Dahl Bst.suppl. Jørgn Eriksn Bst.suppl. Ln O'Rilly Bst.suppl. Linda Brask Rvisor Vrnr Langball Rvisor Hll Si hm Rv. suppl. Hann Lauridsn Rv. suppl. Kaspr Lindhardt Udpgt af partirn: Soc.dm. Endnu ikk udpgt Vnstr 'Ibmmy Bck Jnsn SF Hinz Larsn (u) = på valg i ulig år (l)= på valg i lig år Lifsgad 7, 2300 købnhavn S tlf fax

11 24. novmbr 1994 BRYGGEBLADET 11 Lavnnm julkalndr Har du lyst til at lav n julkalndr til din mor llr far, til n god vn llr til din lærr, til din hund llr til dig slv, kan du gør sådan: Lav 24 små pakkr. Bind t lant bånd om og lav n sløjf. Læg d to ndr af båndt mllm to slvklæbnd hjrtr, som dr skrivs dato på. Læg så all pakkrn i n kurv llr skål md hjrtrn ud ovr kantn.. Hvis man ikk villav all 24 pakkr på n gang, r n julsok n god løsning. Dn hængs op, og hvr morgn liggr dr så n lill pakk i dn. En hjmmsko stillt op i vinduskarmn kan også brugs. Idn r fundt i bogn All tidrs jul, Munksgaards Forlag Bibliotkt har mang andr julbøgr, fyldt md hjrtr, kræmmrhus, julguf og god julhistorir. God fornøjls! Børnsidn har m.odtagt brv fra n trofast læsr, dr for tidn r på rjs jordn rundt m.d sjlskib og far: Dn 4. novmbr på sjlskibt "Stormdis" Hj, jg hddr Carl, jg r ud og sjl og jg har vært væk i 3 måndr, J g har vært i skotland, Irland og på Madira, og nu r jg nåt til Tnrifa. Jg r på vj til Afrika. For n ug sidn kom min søstr og min mor nd til bådn sammn md 4 god vnnr. Da d kom, havd min far og jg liggt md bådn i fiskrihavnn vd byn Santa Cruz i 3 ugr, og jg var blvt god vnnr md all d fri hund, som løbr rundt i havnn. Jg havd givt dm navn; dn jg bdst kunn lid hd Viki, så var dr Buml og Lill Flæsk - dm kommr jg til at savn. I zp.orgs sjld vi ud afhavnn-ud i n lill bugt, hvor vi nu har lagt os for ankr. Vi sprang straks i vandt. Jg svøm- l r--l r mr md min rd- m. ningsvst på - Laura, som min ltt\>jt storsøstr hd- p F\ dr, kan godt svømm slv. Vi har snorkl og brillr på, så vi lqm s nd på bundn. Mns vi badd, sad d voksn og spilld opp på agtrdækkt. Harmonika, fløjt, guitar. Nu r dt mørkt, og dt r mgt mørkt -ind på land liggr dr t par hus på bjrgsidn. Dr kommr nogl små lys drind fra. Eftr vi havd spist, lgd vi md morild - vi hv n spand vand op på dækkt, og så fydt vi nogl krus md vand og smd dt ud. Så hinkd dt md 1000 små lys i vandt. Dt r rigtigt varmt hr på Canariørn - 26 gradr - og kun lidt koldr om aftnn. N år vi har vært hr t par dag, sjlr vi vidr til La Palma - og jg skrivr snart ign. På min tgning kan I s bådn og Laura og mig, dr plaskr rundt i vandt. HilÆn fra Carl r t """',J. kal - A Tt t) l NH p.( Ø' AlOGE it Utl'l S.E, 1 :HF t 1 9-AE l F i N - be l KOM.. JULE KNA.c;, SPA. N't.N T'JSK V Ol( AL QG. Mi c.-i 'S.> V 11...!!!.!:...- o b Elllt!)P..tiJ VN t ON l "tt og- T"'V!1t L A IIII>. f P.f;R$0N l.isl:cd ll)tb f.lll: S E... NO&ET.! G R. NOG 1'! VOKA L l G-5 - Ni"'" 'LU: Fi t::

12 BRYGGEBLADET Ny trær D mang trær $Om blv fældt langs Artillrivj sidst uintr for at gør plads til n ny kloakldning r for nyligt blut rstattt af ung lindtrær. Og antallt af trær r blut btydligt forøgt. En god, grøn gau. Stop salgt af kloranlæg g t! Støt vors kampagn imod ksportn af sojakagns kloranlæg til Pakistan -all bløb, stor som små, modtags md tak på giro Bryggns Pnsionistforning Giml Vi holdr julbanko torsdag dn l. dcmbr kl. 13. Vors julfst holds torsdag dn 15. dcmbr -og HUSK: Dt r kl. 12! Bstyrlsn Fri villighdsformidl i n g Rdn søgr rådgivr og folk til praktisk arbjd Rdn r t åbnt værstd og rådgivningstilbud for kvindlig prostiturd. Krav: Du skal vær kvind. Er du intrssrt i praktisk arbjd, skal du hav mod på at arbjd i t blastt miljø. Til rådgivrstillingrn skal du vær uddannt psykolog llr socialrådgivr. Du får ingn png, blot n mass glad smil. Hnvndls: Bryggns Friform Trælfs onsdag kl. 16" - 18" pi Bibliotkt Islands Bry11,t' N"4 -t ,. -. l ( (IC: T... Børnatlirts kalndr. forvoksn og børn: Grlv Gymnastikhøjskol Mandag, tirsdag og onsdag, dn novmbr kl.l , Grlv Gynmastikhøjskoln lavr work-shop for børn, forældr og andr børnintrssrd i Mdborgrhust Giml (s omtal i sidst nummr). Billdskoln i Rysgad Mandag dn 5. dcmbr kl , Kirstn Møllr fra Billdskoln holdr fordrag på Bibliotkt på Islandsbrygg (s omtal). Julhygg Jultræsfst og jultablau i Mdborgrhust Gi m l, frdag, lørdag og søndag dn dcmbr holdr Bryggns Børnatlir, Lokalrådt og Mdborgrhust Girnl julhygg (s omtal). P oks-intr På billdt ss Kirstn Møllr i sinfortrukn omgivisrbørn og billdrpå Billdskoln i Rysgad. Oplu hnd i Giml d. 5/12, kl19. Kirstn Møllr på Bryggn Dn spændnd og inspirrnd ldr afbilldskoln i Rysgad, Kirstn Møllr, visr dias og f9riællr om sit arbjd md børn. Billdskoln i Rysgad hnvndr sig til børn og ung imllm 7 og 17 år, dr r intrssrd i tgn, mal og udtrykk sig i rummlig billdr. Billdskoln startd i ftrårt 1990, ikk som n litskol, mn som t tilbud til all d børn og ung i byn, dr grn vil lær mr om at tgn, mal og form. Billdskoln i Rysgad r Danmarks størst billdskol og har i d fir år dn har ksistrt vært 9llalml91 al9b l 19lh&vlnu>l 19blsabll b9rhsd19::1ubo1q91 7.Basun I sidst nummr bragt u i dsværr dt forkrt billd, ui bklagr. Rd. r Salg & rparation forbilld for mang mindr billdskolr, dr r opståt i andr byr. På Billdskoln r dr dsudn t gallri, hvor lvrs og klassrs arbjdr udstills, samt arrangrs andr udstillingr af børnbilldr. Slv bskrivr Kirstn Møllr: "Arbjdt md billdudtryk krævr n individul og prsonlig indsats. I forbindls md tilblivlsn af hvrt nst billd r dr oft forgåt n indr dialog og n dbat md båd dn voksn undrvisr og kammaratrn. Dtt r mdvirknd til, at lvrn får n billdsproglig kom ptnc, og at d får slvstændighd, mod og mang glædr undrvjs i arbjdt. Vi vd også, at d samtidig udviklr fantasi og krativitt. Forhold dr i frmtidn vil vær mgt vigtig for dn nklt." Kirstn Møllr holdr fordrag på Bibliotkt på lsiands Brygg, mandag dn 5. dcmbr kl Gratis ntr. Bryggns Børnatlir Ugnsgåd H vad r d tt? -Nordns fjrnskrivr? - Radiatorinstallation? - Offntlig papirholdr? - Nucar sikkrhdsboks? Bsvarls til Bryggbljldt i konvolut mærkt GADE snst dn 11. dcmbr. Blandt d rigtig løsningr trækks lod om n god flask vin, som kan afhnts hos EDEKA v/ Pr 'lbft, Islands Brygg 25. Løsning i nr. 19 r: Skagns ny vartgn. Vindr: Maria Thomsn, Brgthorasgad 6, 2. tv. af TV-VIDEO-STEREO Gratis lån-tv undr rparationn TV- og Vidoudljning Battriskift på ur. Pink Radio Srvic Cntr Isafjordsgad 13 Tlf

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ 104. ÅRGANG NR. 52 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Kær læsr: Glædlig jul! Så r dt lig nu, at juln sættr n stoppr for hvrdagns

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

:~.-.-..-... "~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :...

:~.-.-..-... ~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :... 1997B RYG G E B LA D ET 27. 5. årgang novmbr nr.20 Sådan stmt Bryggn Rsultatt af kommunalvalgt i Købnhavn i sidst ug r blvt btgnt som grumst. Mn man kunn også vælg at s dt som farvrigt: I skrivnd stund

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER tirsdag dn 18. novmbr 2014 104. årgang nr. 47 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Villa Flora hjalp julstmningn på vj! Julns

Læs mere

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Hidi blv læg trods stort hørtab Fællsskab på frdriksbrg Læs om lydfølsomhd Hørlsn svigtr 1 ud af 2 ovr 50 år! Hvornår og hvor oft kan varir, og dt r ikk altid

Læs mere

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST Fælls indsatsområdr i Fuglkvartrt Øst og Vst D TR FÆLLS indsatsområdr rønn tag, TrafikAALYS og Fuglfrø n bylivspulj går ign i båd Fuglkvartrt Øst og Vst O vil vær md til at skab sammnhæng mllm d to Områdfornylsr.

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk TirsDAG dn 17. DECmbr 2013 103. årgang nr. 51 Andlskassn Cup 2013 r fyns næststørst indfodboldstævn: Dr blv scort 1039 mål har dr vært mgt at s til. Vi læggr vægt på at dt skal vær hyggligt at dltag i

Læs mere

Mester. Holstebro. Se side 17

Mester. Holstebro. Se side 17 faxbugtn NR. 34 - TIRSDAG DEN 18. AUGUST 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk Crazy Night Dt blæst, rigtig mgt ndda, mn alligvl kom dr rigtig mang til

Læs mere

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles DjHPUNKT Dn jydsk Haandværkrskol AUGUST 2013 Rdaktion: Hnrik Ølund (ansvarlig) Ann Hansn Aamand Layout: Ann Hansn Aamand Input: aha@djhhadstn.dk Indhold Sidn sidst 2 En ministril sommrhistori 2 Glimt -

Læs mere

v/jette Nordsmark. Thorupgårdsvej 13B, Voel. Tlf. 86 87 20 01 Uge 49 Onsdag den 2. december 2009 60. årgang Bjørn Tidemand spiller i Toustrup

v/jette Nordsmark. Thorupgårdsvej 13B, Voel. Tlf. 86 87 20 01 Uge 49 Onsdag den 2. december 2009 60. årgang Bjørn Tidemand spiller i Toustrup v/jtt Nordsmark. Thorupgårdsvj 13B, Vol. Tlf. 86 87 20 01 g 49 Onsdag dn 2. dcmbr 2009 60. årgang 20% på all hårfarvr i dcmbr månd. Kvalitt mak up sælgs til 1/2 pris. Bjørn Tidmand spillr i Toustrup Spillr

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

Elevrevy i fugleog frøperspektiv

Elevrevy i fugleog frøperspektiv TirsDAG dn 26. Novmbr 2013 103. årgang nr. 48 9. årgang på Vstrmarkskoln r blvt rystt godt og grundigt sammn: Elvrvy i fuglog frøprspktiv Læring i folkskoln kan forgå på mang mådr. Også på d skrå bræddr!

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag!

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag! ALLE har fortjnt t godt liv md massr af nrgi, kropslig slvtillid og ovrskud til famili, job, mad og motion. Og dr r så mgt, vi slv kan gør - dt r IKKE sværr nd vi slv gør dt til! Soulfood FAVORITTER Din

Læs mere

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02775.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02775.00 Frdningn vdrørr: Nybrogård Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 09-02-1963 Frdningsnævnt 27-03-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt tirsdag dn 30. sptmbr 2014 104. årgang nr. 40 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Tr glad arrangørr af Tip Top mssn: Hav Rné,

Læs mere

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT & m ningr Sptmbr 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Dn lill apptit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT MÆLK &m ningr nr 3 sptmbr 2006 Mælk og mningr udgivs til n fast krds af

Læs mere

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick SVENDBORG EGEBJERG GUDME ONSDAG DEN 19. JANUAR 2011.NR. 3. Læs i dnn ug Rasmus inygrill Sid 17 Passat til Pytlick Sid 21 50 år md Kvickly fjrs isvndborg Sid 26 Nilsn s r klar til årts konfirmandr Sid 28

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm.

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm. Ny KvægForskning Nr. 6, 8. årgang, Dcmbr 200 Hrd Navigator på vj ud i vrdn. Sid 5 Ti år md slagtkalvforsøg på KFC. Dl : Kraftfodr, hø og halm. TER Sid 2 EN GEM AN ARR - og rugs gb kvæ rg nbj for s r s

Læs mere

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror.

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror. faxbugtn NR. 15 - TIRSDAG DEN 7. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk 32.000 Mr nd 32.000 følgr md i Mill Jørgnsns liv md hnds hst. Dt skr via

Læs mere

efleks Nye roller og opgaver i forældrekontakten... læs side 4-5 Sygepleje & Radiografskolen INDHOLD SIDE 2-3 Radiografstuderende i Grønland

efleks Nye roller og opgaver i forældrekontakten... læs side 4-5 Sygepleje & Radiografskolen INDHOLD SIDE 2-3 Radiografstuderende i Grønland flks Sygplj & Radiografskoln INDHOLD SIDE 2-3 Radiografsudrnd i Grønland SIDE 4-5 Ny rollr og opgavr i forældrkonakn SIDE 6 Masrforlæsningr SIDE 7 Kor Ny SIDE 8 Efruddannls 2004 Prsonalia købnhavns am

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

Tryghed - Værdighed - Besparelser

Tryghed - Værdighed - Besparelser Tryghd - Værdighd - Bsparlsr Trådløs Snsor Systm Privat hjm Pljcntr Rhabilitringscntr Sniorboligr Hospitalr dmnspatintr 10/2015 Hvorfor svarr ingn når jg ringr? MariCar r dn ldnd lvrandør af gulvsnsorløsningr.

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 Mnighsråsmø Syhavn Sogn Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 INDKALDELSE Bla nr.: 1 Formanns initialr: LR Inkalt lmmr: Tilst un Inkalt lmmr Tilst Eva Larsn Solvj Karin Holm Lina Kllam Lon Rasmussn Thomas Nilsn

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012 Frivillighd i fokus DIF s indsats for at styr frivillighdn Løgstrup 25. oktobr 2012 Frivillighd i fokus politis Evalu Hvorfor bskæftig sig md frivillighd dt frivillig r: Forankrt i dt lystbtont fællsskab,

Læs mere

for de fremtidige beboere kan det give store problemer.

for de fremtidige beboere kan det give store problemer. 23. fbruar 1995 3. årgang nr. 4 Tr gang tillykk Tr ny andlsbligfrningr r nu n ralitt Dt lykkds fr bbrn i d af Nrdn slgt jndmm at få tilslutning til prttls af andlsbligfrningr. Ejndmmn Lif g Brgthra havd

Læs mere

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015 BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING Bdømmlssudvalgts rapport - april 2015 1 INDHOLD 03 INDLEDNING s 04 KONKURRENCEFAKTA s 07 FORSLAG 1 s 11 FORSLAG 2 s 19 FORSLAG 3 s 27 POINTGIVNING s 34 Kort og luftfotos: Hrning

Læs mere

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One.

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One. Ny og flksibl hvrdag md wbbasrt funktionalitt Altid adgang til korrkt information Mamut On 3 Mamut Onlin Dsktop 3 Onlin rgnskabskontrol 3 E-handl 3 Profssionl -mail 3 Wbkonfrncr 3 Mamut Onlin Backup 44

Læs mere

ndnu en god grund til at besøge køge!

ndnu en god grund til at besøge køge! Køg Grv 2014 www.køgliv.dk ndnu n god grund til at bsøg køg! Bryghust Braunstin r Køgs lokal mikrobryggri I vors flott lokalr på Køgs hygglig havn håndbryggr vi md rspkt for traditionrn og d god råvarr

Læs mere

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling S i l kar ppådi kr op pr og AfDi Mar i as nmor Mål gr upp: 5. 9. k l a Undrviningforløb 5.-9.årgang Sil karp på di kropprog Opmærkomhd på kropprog og mmføring md ærlig hnblik på formidling Tidforbrug:

Læs mere

Refleks2012. uddannelsesweekend

Refleks2012. uddannelsesweekend Rflks01 uddalsswkd Et fagligt tilbud til dig, dr øskr at udvikl di orgaisatio. Rflks01 lørdag d 8. sptmbr til sødag d 9. sptmbr 01 i haslv 1 0 s Rflk 1 0 s k Rfl vlkomm I wkd d 8.-9. sptmbr ivitrr DUF

Læs mere

debat kurser foredrag

debat kurser foredrag dbat kursr fordrag akrylmaling bvægls og afspænding vandgymnastik callntics db for bgyndr db for lt øvd fusionstræning guitar harmonikaspil hvordan blandr man farvr intrnt ipad it-ambassadørr it-caf klavrundrvisning

Læs mere

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS.

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS. Danmarks Optikrforning Marts 2012 Nr. 2 S bdr. Oplv mr også på arbjdspladsn md dn ny skærmglas kollktion fra ZEISS. D ny skærmglas finds i tr forskllig pris- og dsignnivaur og i all indks. Lig fra dn nkl-

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Paraplyen ODENSE 1989-2009. Café Paraplyen. En alkoholfri social café. Café Paraplyen. Nørregade 77 5000 Odense C 6612 85 85

Paraplyen ODENSE 1989-2009. Café Paraplyen. En alkoholfri social café. Café Paraplyen. Nørregade 77 5000 Odense C 6612 85 85 Dt r lidt skræmmnd for vors samfund, at Paraplyns æstr o frivilli kan vær d nst, dr mødr op til n bravls. Mrt Aarup Jo mr tillid du visr folk, dsto mr ansvar tar d. Kirstn Saauaard En café r n åbn favn

Læs mere

gratis levering du har store fordele, når du handler i Vendsyssels største lokalt ejede tømmerhandel

gratis levering du har store fordele, når du handler i Vendsyssels største lokalt ejede tømmerhandel vi r lidt mr larg i lling du har stor fordl, når du handlr i Vndsyssls størst lokalt jd tømmrhandl! ll a m S X d i alt priskkr varr til g ræ Vi har n lan v prisr. fast la S sid 6 få hjælp og god råd I

Læs mere

Bibliotekarer på roadshow

Bibliotekarer på roadshow Dn Lokal Avis Thm VVS ApS Thm VVS tilbydr srvic og rparation bl.a. indnfor: Ug 47 Onsdag dn 21. novmbr 2012 103. årgang Vand - varm - sanitt Naturgas - solvarm Trækdlr - stokranlæg Caftria i Rodlund gnåbnt

Læs mere

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter.

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter. Udl j ni ng S r v i c y d l s r Konf r nc c nt r Pr i s bog201 5 Symbions prislistr r gældnd indtil ny prislist offntliggørs. Prisrn r kskl. moms md mindr andt r angivt. All bløb angivs i dkk. ØkonomiCntr,

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208 Bilag 3 Tknisk omplacringr indnfor udvalg, flrårig/varig Udvalg Sag (mn) Bvilling IMkonto Kontotyp Budgttilpasnin g Budgttilpasnin g Tilpasning af Intrn srvic budgt Tilpasning af Intrn srvic budgt Administrativt

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE. HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Hlsing Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.DK SALGSOPSTILLING Kyndby Plntg Jungdlsvj 29+30, Kyndby, 3630 Jægrspris Skovbrug Kontntpris: 4.500.000

Læs mere

PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501. Brugsanvisning Tørretumbler

PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501. Brugsanvisning Tørretumbler Brugsanvisning Tørrtumblr PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501 Læs vnligst brugsanvisningn indn opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skadr på prsonr og produkt. j M.-Nr. 06 397 280 2 M.-Nr.

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

OKTOBER 2008 Nr. 9. Slesvigske Musikkorps

OKTOBER 2008 Nr. 9. Slesvigske Musikkorps N Y H E D I N OKTOBER 2008 Nr. 9 N Y N Y N Y N Y N H E H E H E H E D D D D D D I I I I I N lsvigsk usikkorps Nyhdsmagasit lsvigsk usikkorps Udgivt af Rgimtsmusikks Vr i samarbjd md lsvigsk usikkorps og

Læs mere

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding Dansk stus bdømmls af studijobs og virksomhrs mployr branding Forstå stus pfcr og positionér dig tidligt som n attraktiv frmtidig arbjdsgivr 2013 www.youngacamics.com 3 Forord Optimér mployr brandingn

Læs mere

Indhold. Gem filen som dit eget projekt, og åbn det i Serif Web 3. Master sider 5. Indsæt nyt billede 12. Skift side 5. Indsæt overskrift og tekst 12

Indhold. Gem filen som dit eget projekt, og åbn det i Serif Web 3. Master sider 5. Indsæt nyt billede 12. Skift side 5. Indsæt overskrift og tekst 12 Manual Srif Wb Indhld 2 Start 3 Fstivalprgram 4-19 Kursuskatalg 20-22 Dramasklhld 23-28 Visitkrt knsulntr 29-30 Visitkrt scnr 31-35 Amatørkulturns tal 36-42 Indhld 2 Gm filn sm dit gt prjkt, g åbn dt i

Læs mere

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. vinter ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! program 2015-2016

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. vinter ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! program 2015-2016 MidtVst TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET MidtVst vintr progrm 2015-2016 ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! Indhold DIESEL I ÅRENE 16 NORGE 4 BONDEDYSTEN 42 LU MidtVst... 3 Dilsl i årn...

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

N ET 15. r r. Ap co. brikos, Ing

N ET 15. r r. Ap co. brikos, Ing M rk c hkla d fyld t N ET 15 g md ab 70%, a riks briks, s gluks sirup, ukkr, kakam kakas a s s mør, m ælk. Chk ladfab rik Skvba kn A/S kkv 9320 H j 15 jallrup C hk la d f Sk abrik vb k na 93 akk /S 2 v

Læs mere

GORI anno 1979. Omsætningsudviklingen

GORI anno 1979. Omsætningsudviklingen GORI o 1979 360 fotooptals af GORI s virksomhdsldskab 125 mio. kr. 100 mio. kr. 75 mio. kr. 1980 tls, ovrfladbhdl o vdliholdls Bru af tørt træ Trykimprær Holds udr 20% futihd Vacuumimprær Grud: imprær

Læs mere

FEST I BY 1978. Peter Glock Peer Christiansen Bjarne Knudsen Vagn Thorsen

FEST I BY 1978. Peter Glock Peer Christiansen Bjarne Knudsen Vagn Thorsen FST BY 1978 Ptr Glck Pr Christiansn Bjarn Knudsn Vagn Thrsn .L... vi sstil: hv i1wudah!::.1 i 't8 /#h/hl - r på fstpladsn ARTS KL. 18.15 KL.. KL. 21.00 NB pusling A - gn KL. KL. 20. Ol) 18.15 FDF ORKSTRT

Læs mere