SAMY BEY. [Sami Bey Frashëri] ÆRESORDET ALBANESISK DRAMA OVERSAT FRA DEN TYRKISKE ORIGINAL AF J. ØSTRUP KØBENHAVN OG KRISTIANIA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMY BEY. [Sami Bey Frashëri] ÆRESORDET ALBANESISK DRAMA OVERSAT FRA DEN TYRKISKE ORIGINAL AF J. ØSTRUP KØBENHAVN OG KRISTIANIA"

Transkript

1 1 / 131 SAMY BEY [Sami Bey Frashëri] ÆRESORDET ALBANESISK DRAMA OVERSAT FRA DEN TYRKISKE ORIGINAL AF J. ØSTRUP KØBENHAVN OG KRISTIANIA GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG Digitaliseret i 2005 af Bjørn Andersen for Miqësia / Dansk-Albansk Forening Version [testet med Internet Explorer v.6.0 og Opera v. 8.54; der kan opstå et fortolkningsproblem hvis man bruger Mozilla Firefox v ] Se bemærkningerne bagest PDF-udgave til udprintning

2 2 / 131 INDLEDNING SOM et Stykke levende Middelalder ligger Albanien lige uden for det civiliserede Europas Dør. Man bruger kun et Par Døgn for at komme fra det maskinstøjende moderne Triest og langt ind i det våbenklirrende romantiske Albanien. Men på disse Døgn rykker man 6 7 århundreder tilbage i Tiden. Det er ikke blot de ydre Livsformer, men Tankesæt og Moralbegreber, der endnu er her, som de var i Europa i Riddertiden. Albaneserne er sandsynligvis Efterkommere af de gamle Illyrer, der i Romertiden vandt Ry som tapre, men uregerlige Lejetropper. Da de osmanniske Tyrker i det 15. og 16. årh. oversvømmede Balkanhalvøen, satte Albaneserne sig tappert til Modværge under Ledelse af Helte som Skanderbeg, og egentlig betvungne blev de aldrig. Efterhånden som den største Part antog Islam, gled de dog ind under Sultan-Kalifens Overhøjhed, men deres Land vedblev at stå i en ret løs Forbindelse med det øvrige tyrkiske Rige, og enkelte Guvernører, som den berømte Ali Pascha af Janina, hvem Victor Hugo forherligede, stillede sig endog i et bevidst Modsætningsforhold til den osmanniske Regering. løvrigt bevarede Albaneserne et udstrakt kommunalt Selvstyre i ret løse Former, ofte således, at de store Jordegodsejere hver inden for sit Distrikt udøvede et faktisk om end ikke lovbestemt Herredømme, der undertiden gav Plads for adskillig Vilkårlighed, idet de støttede deres Magt til en privat lille Hird; det er just sådanne Forhold, som skildres i det foreliggende Skuespil med Herremanden Demir Bey og hans Svende. De forskellige albanesiske Stammer stod fuldstændig uafhængigt og ofte ret skarpt mod hverandre; særlig mærkedes ofte Modsætningen mellem det kristne Mindretal i de nordlige Egne og det muhammedanske Flertal, således som det også er kommet frem under Begivenhehederne i Efteråret De muhammedanske Albanesere har bestandig stillet sig fjendtlig både over for de græske Naboer mod Syd og Montenegrinerne mod Nord, og bestandige Grænsefejder mod disse har været den naturlige Tingenes Tilstand, således som det også antydes her i Stykket. Ligesom de ydre Livsformer i Albanien endnu den Dag i Dag er ganske primitive, således er også Tankegang og Livsopfattelse meget lidt moderne. De løse Samfundstilstande har bevirket, at Blodhævnen bestandig har været en virksom retslig Institution; Bevidstheden om, at man ved et Drab pådrog sig og hele sin Slægt uoverskuelige Konsekvenser, bidrog ofte til at holde den stridslystne og ærekære Albanesers Dolk i Skeden. Blodhævnens Vigtighed har gjort den til en hellig Pligt, derfor er også dens Opnåelse det eneste, der kan mildne de efterlevendes Sorg over et Drab. Her i Stykket kan den dræbtes Enke tænke sig at fejre sin Mands Jordefærd med Sang og Klang og samtidig med Datterens Bryllup, når blot hun har fået sin Hævn. Hos et Folk som det albanesiske, for hvilket Krigen var og er den selvfølgelige Ramme om hele Livet, har der også udviklet sig særlige Æresbegreber. En ganske ejendommelig Rolle spiller det en Gang givne Ords Ubrødelighed. Overholdelsen af Æresordet, på albanesisk»bessa«[besë / Besa], er den helligste af alle Pligter. Det er dette Forhold, der har givet Motivet til Samy Beys Stykke, hvor Forholdet er drevet ud i den skarpeste Yderlighed, idet Faderen tvinges til at dræbe sin egen Søn, men dog er man ikke herved kommet ud over, hvad der kunde tænkes at foregå i det virkelige Liv. Endnu under Abdul-Hamid II levede Albaneserne deres eget Liv fuldstændig uberørte, og den gamle mistænksomme Sultan omgav sig med Forkærlighed med en Livgarde af dette loyale og fanatiske Folk. Efter Ungtyrkernes Sejr prøvede disse på at modernisere og reformere Albanien, blandt andet ved det ulykkelige Forsøg på at tage Våbnene fra Albaneserne, og denne ukloge Politik gav Anledning til det albanesiske Oprør, der

3 3 / 131 indirekte blev Signalet til den store Krise, som i Efteråret 1912 brød løs over Balkanhalvøen. Ved de serbiske Erobringslyster, der står i skarp Modsætning til Østrig- Ungarns Interesser, er Albanien, efter Tyrkiets Nederlag, bleven et af de farlige Midtpunkter for den europæiske Storpolitik. Og ikke mindst af den Grund er Albaneserne et Folk, der nu har Krav på at blive kendt. Albaneserne har deres eget Sprog, der ved sin ejendommelige Karakter i vore Dage særlig har beskæftiget europæiske Videnskabsmænd; således har den danske Sprogforsker Holger Pedersen samlet og udgivet en Række albanesiske Folkeeventyr. Men en egentlig selvstændig Litteratur på deres eget Sprog har Albaneserne endnu ikke at opvise; deres litterære Meddelelsesmiddel er det osmannisk tyrkiske, og på dette Sprog har også»æresordet«'s Forfatter skrevet sine Bøger. Blandt den moderne osmanniske Litteraturs Skribenter indtager Albaneseren Schems Satny ikke den ringeste Plads. Han kom tidlig i tyrkisk Statstjeneste og nåede her vidt frem; han var således en Tid lang Guvernør i det afrikanske Tripolis. I 1872 udgav han en Roman»Telets og Fitnets Kærlighed«med en Række farverige Billeder fra Konstantinopel, og to år efter lod han på Teatret i Stambul opføre det her oversatte Drama»Æresordet«, der udkom Derefter fulgte flere andre Dramaer, deriblandt et, der foregår i Spanien på Maurernes Tid; ligesom i»æresordet«er Elskerparret opvokset som Broder og Søster, hvilket er et i nyere tyrkisk Literatur ofte forekommende Motiv. Man vil ikke være længe om at opdage, at»æresordet«i dramatisk Henseende er et ret ubehjælpsomt Arbejde; de mange afsides Repliker, de lange Monologer og selve Hovedheltens altfor sene Optræden i Stykket er lige så mange betydelige Fejl. Hvad der på den anden Side giver Stykket æstetisk Værdi, er det jævne og klare Sprog, der danner en velgørende Modsætning til den hyppige Opstyltethed i tyrkisk, dets friske og naturlige Replikskifte, og de naturtro Scener både i Hyrdens Hytte og i Herremandens Sal. Men for Europæere er Hovedinteressen ved Stykket naturligvis den kulturhistoriske. Som Tingene udvikler sig i dette Stykke, således går det virkelig til i Albanien; man lever og tænker netop således, som det skildres her. Det unge Elskerpars Sødladenhed er vel det eneste Punkt, hvor Forfatterens Skildring ikke holder sig tæt op til Virkelighedens Forbilleder, men hvor Indflydelse fra den egentlige osmanniske Litteratur har gjort sig gældende. I det øvrige har vi i alle Træk i»æresordet«albanien og dets Folk lyslevende. Albaneserne har selv godkendt deres Landsmands Samy Beys Skildring; der foreligger en Oversættelse af Stykket på albanesisk, udgivet i Sofia i På et europæisk Sprog er denne danske Oversættelse den første. Jeg har forsøgt at holde den i Originalens jævne Tone, ligesom også de indlagte Vers er gengivne med Originalens primitive Tonefald. Oversættelsen følger nøje Teksten, blot med Udeladelse af enkelte ganske overflødige Repliker samt stærke Forkortelser af de, navnlig henimod Stykkets Slutning, altfor vidtløftige og trættende Monologer. Jeg har ligeledes udeladt Forfatterens Fortale, der ganske vist er meget karakteristisk, men som i særlig Grad henvender sig til tyrkiske Læsere og tager Sigte på tyrkiske Teaterforhold.»Æresordet«er ikke et dramatisk Kunstværk, men det er en dannet Albanesers sympatiske og nøjagtige Skildring af sine Landsmænds Liv og Tankegang. Meget i Samtidens orientalske Politik og Historie vil blive bedre forståeligt ved det Kendskab, som

4 4 / 131 dette Arbejde giver til det netop nu så omstridte Albanien, og i dette Forhold er det, at den foreliggende Oversættelse søger sin Berettigelse. J. ØSTRUP November 1912

5 5 / 131 PERSONERNE, Hyrde fra Landsbyen Progonat, år, hans Kone, år MERUSCHA, deres Datter, år REDJEB, S Brodersøn, år SAIDE, en Nabopige, år DEMIR BEY, Herremand i Tepedelen, år TALHA, hans Hushovmester, år, år, Svend hos DEMIR BEY DJAFO, 19 21, Svend hos DEMIR BEY SULDJE , Svend hos DEMIR BEY ARSLAN, 30 35, Svend hos DEMIR BEY RAPO, 18 20, Svend hos DEMIR BEY EVRENOS, 25 30, Svend hos DEMIR BEY FETTAH AGA, frivillig Soldat fra Bordj, Fader til, år SELMAN, Soldat, år DURI, FETTAH AGAS Moder, år En ridende Gendarm.

6 6 / 131 FØRSTE AKT FØRSTE SCENE En Skov med Bjerghøje i det fjerne. Ved Tæppets Opgang sidder MERUSCHA under et Træ og strikker Strømper; ved hendes Side ligger en Taske, en Vandflaske og en Hyrdestav MERUSCHA (alene) Endnu er han ikke kommet! Man bliver så tung i Sindet af at vente, og Tiden går så langsomt. En Time synes som en hel Dag. Hvordan er det dog fat med mig? I gamle Dage kunde jeg være alene fra Morgen til Aften uden at føle mig trykket deraf, jeg var tvertimod glad for Ensomheden. Når jeg havde skaffet Fårene en god Plads og sad i Skyggen af et Træ, var der intet, jeg savnede. Synet af Bjergene, Bækkens Rislen og Fuglenes Sang og Lammenes Brægen var nok til at beskæftige mine Tanker. Hele min Opmærksomhed knyttede sig til mine kære Dyr, og jeg tænkte ikke på andet. Når et af Fårene fik Lam, og jeg om Aftenen kunde bære den lille nyfødte Skabning hjem i min Kjortelflig, syntes det mig en hel Fest. Kun når et af Fårene var sygt, eller når Fader fik Gæster og derfor vilde slagte et Lam, var jeg ked af det, ellers følte jeg mig altid så glad og fornøjet, men nu derimod jeg ved ikke, hvoraf det kommer, nu bryder jeg mig ikke mere om mine Dyr, de er mig kun til Besvær; thi hele mit Hjerte er kun opfyldt af ham! Når han er hos mig, ved jeg hverken, hvad jeg siger eller foretager mig, og når han ikke er der, tænker jeg kun på ham. Og når jeg venter på ham, er en Time som et helt år! Gud i Himlen, hvad skal det dog blive til? Jeg har også tidligere holdt af ham, holdt mere af ham end af Fader og Moder, men jeg holdt af ham som en Broder. Den Gang hans Fader og Moder døde og efterlod ham som lille, lod min Fader ham vokse op sammen med mig, han har behandlet os begge to ganske ens, og de fleste Mennesker tror, at vi er Søskende. Vi er jo også vokset op som Søskende, vi har holdt vore Måltider sammen og lige til for nylig sovet sammen. Jeg kan ikke slippe ham det at opgive Håbet om Redjeb vil være værre for mig end Døden, men det må jeg jo! Det vil ikke vare længe, førend de giver ham en Kone, og mig vil de vel også gifte bort. Men hvorledes skal jeg dog leve uden ham? (Hun skjuler Ansigtet i Hænderne og giver sig til at græde. Et Øjeblik efter kommer REDJEB ind fra højre blæsende på en Fløjte)

7 7 / 131 ANDEN SCENE MERUSGHA. REDJEB REDJEB (løber lige hen til hende) Meruscha! MERUSCHA (farer op og tørrer Øjnene) Er du der, Redjeb? Hvor du dog har været længe borte! REDJEB Hvad er det med dig, har du grædt? MERUSCHA Nej, Broder, hvorfor skulde jeg græde? Men jeg var så alene, og så var jeg ved at falde i Søvn. REDJEB (afsides) Broder, siger hun, hun betragter mig som en Broder! så har jeg intet at håbe. MERUSCHA Hvorfor er du bleven så længe borte? Du har ladet mig vente her i to Timer, og jeg har følt mig så nedtrykt, mens jeg var alene. REDJEB Der var jo et Får, der skulde læmme; det er derfor, jeg er kommet så sent. Du skulde bare se, hvad det er for et nydeligt lille Lam. MERUSCHA (afsides) Han har det, ligesom jeg havde det før. Lammene og Fårene er det eneste, han bryder sig om. REDJEB

8 8 / 131 Du er så eftertænksom i Dag. MERUSCHA Jeg nej, hvad skulde jeg have at tænke på? (søger at lade, som om hun er glad) REDJEB Kom og lad os synge en Sang, så du kan blive rigtig vågen. MERUSCHA Ja vel! (de tager hinanden i Hånden og synger vekselvis følgende Sang) På Bjergene vi hører hjemme Og ikke i Byernes Gader. Blandt Bjergene er vi fødte, Og dem vi aldrig forlader. Vore Hjorde og vore Sange Fra Morgen til Aften os fryder. Og Skovens og Markens Blomster Er Smykkerne, som os pryder. Hvad skal vi med ædle Stene Og Byernes falske Pragt? I Glæden ved Livet herude En bedre Lykke er lagt! Vi har ingen fine Klæder, Vi går på vor nøgne Fod, Men friske er vore Kinder, Og muntert ruller vort Blod. Her ude vokser vor Lykke I Læ af den ringe Hytte. Og bød man Alverdens Skatte, Dog vilde vi ikke bytte. På Bjergene vi hører hjemme Her lever vi glade og fri. Og Konger selv måtte ønske At eje den Lykke som vi.

9 9 / 131 TREDIE SCENE. MERUSCHA. REDJEB (kommer hurtigt ind og omfavner dem begge to) Å Gud velsigne jer, mine Børn! Det var dog en dejlig Sang. Det lød ligesom en Engel fra Himlen. Hvor må jeg ikke være taknemmelig over at være Fader til sådanne to! (han bliver eftertænksom og siger afsides) Stakkels Dailan, blot han også havde levet og havde kunnet se sin Søn som så smuk en ung Mand, hvor vilde han ikke have glædet sig sammen med os! men nu blev både han, den Stakkel, og hans Kone i Løbet af et år lagt under Mulde. Han betroede mig sin Søn, da han døde, derfor må jeg også holde mere af ham end af mit eget Barn, faderløs og moderløs som han er. (Tørrer sine Øjne) REDJEB Hvad er det dog med dig, lille Fader? (afsides) Hvor glad er jeg ikke over at høre, at han siger Fader. (højt, idet han tager REDJEB om Halsen) Der er ikke noget i Vejen, min Søn, slet ingen Ting. MERUSCHA Græder, du Fader? REDJEB Ja, sig os dog, hvad der er i Vejen. Lad være at se på mig, Børn. Jeg er en gammel Mand, jeg kom til at tænke på mine kære, som er døde for mange, mange år siden, og jeg kom til at tænke på, at jeg også snart skal forlade Jer, derfor græder jeg. Gamle Folk har så meget, der kan få dem til at græde, men kun lidt, grumme lidt, der kan få dem til at le. Det at se deres Børn lykkelige, er det eneste, der kan glæde dem. Derfor skal I være glade og fornøjede; når jeg ser jeres Glæde, bliver jeg selv glad.

10 10 / 131 MERUSCHA Hvordan kan vi være glade, når vi ser, at du græder? (trækker MERUSCHA til Side) Jeg kom til at tænke på hans stakkels Fader og Moder, det var det, som overvældede mig. Han har jo mistet både Fader og Moder, derfor må du altid betragte ham som din Broder. MERUSCHA (med et uvilkårligt Udbrud) Som Broder! Ja han er jo din Broder, når han er min Søn. MERUSCHA (fortvivlet; afsides) Å, så har jeg ikke noget at håbe! Ja, I skal være glade, Børn, jeg derimod, som allerede står med det ene Ben i Graven MERUSCHA Men Gud dog, lille Fader REDJEB Om Gud vil, lille Fader, skal I leve længe endnu. Ja om Gud vil. Til I engang bliver gifte. Til jeg får en Mand til min Datter, som jeg ønsker ham, og til jeg får en passende Kone til min Søn, sålænge vil jeg nok ønske at leve, så at jeg kunde se hver af Jer i jert eget Hjem. REDJEB (afsides) Han vil have os gifte! Han vil give mig en anden Kone! å Gud!

11 11 / 131 MERUSCHA (afsides) Gifte mig bort til en anden (indsmigrende til Faderen) Hør, lille Fader, du må ikke skille mig fra dig, du må ikke sende mig bort fra vort Hjem, jeg vil ikke væk fra disse Bjerge. (kysser hende smilende) En Faders Hus er ikke Datterens Hjem, hun hører hjemme hos sin Mand; du er kun Gæst hos os. Det er den Pige, som Redjeb får, der skal have sit Hjem i vort Hus. MERUSCHA (skifter Farve, afsides) Å Gud, det skærer mig i Hjertet. REDJEB (afsides) Der er noget i Vejen med hende, hvad kan det vel være? Du skal ikke være bange, min Datter, jeg er glad over, at du holder så meget af dit Hjem; om Gud vil, skal jeg ikke skille dig fra disse Bjerge, jeg skal finde dig en Hyrde til Mand, ikke sandt, det er Hyrdelivet, du foretrækker? Det er en Hyrde, du vil have, for du har vel ikke fæstet dine Øjne på en af disse dovne, skørteklædte Krigsknægte? MERUSCHA (undselig) Hvorfor siger du sådan noget, lille Fader? Sligt har jeg aldrig tænkt på. Det er blot dig, som jeg ikke vil bort fra. Vær du blot rolig! jeg skal anbringe dig på et Sted, som er nær, så at jeg hver Uge kan komme og se til dig. Jeg vil heller ikke tvinge dig til nogen mod din Vilje. Jeg ved nok, hvorledes de unges Hjerter har det. MERUSCHA (afsides) Å Gud ske Lov, så behøver jeg ikke at være bange! REDJEB (afsides) Ikke tvinge hende til nogen. Hvad kan Meningen være med det, jeg tør vel næppe håbe.

12 12 / 131 Nå, hold l jer nu muntre, Børn. I havde det så fornøjeligt lige for nyligt, men så kom jeg og forstyrrede jeres Glæde. Gamle Folks Ord bringer altid de unge Forstyrrelse. Syng I blot videre, nu går jeg hen og ser til Fårene. (Han går, men kommer tilbage igen med det samme) Redjeb, kom et Øjeblik og tag de to nyfødte Lam og bring her hen. REDJEB Javel, lille Fader (idet han går) Jeg kommer straks tilbage, Meruscha.

13 13 / 131 FJERDE SCENE MERUSCHA (alene) Se! så snart, som jeg er alene, vælter Tankerne atter ind på mig. For nylig, da vi sang, var jeg så glad og fri for enhver Bekymring, men nu, når jeg er alene, kommer alle de tunge Tanker igen; hvad skal jeg dog gøre? hvor fortvivlet er det, at jeg ikke kan betro mig til nogen. Fader betragter os begge to som sine Børn, og Redjeb ser jo i mig kun en Søster. Hvorledes skal jeg nogensinde få Dristighed til at sige til ham: jeg elsker dig, jeg vil gifte mig med dig! Og når Fader siger til mig: hvem vil du have, hvorledes skal jeg så få Mod til at sige: din Søn Redjeb! Jeg har jo vænnet mig til at kalde ham Broder, og han kalder mig Søster. Det vil være underligt, om vi nu i Stedet for det skulde hedde Mand og Kone. Det, som Fader lige sagde, det bliver ved at tynge på mit Hjerte: at søge en Kone til Redjeb og bortgifte mig til en anden! Å, disse Tanker sønderriver mit Hjerte! (Hun skjuler Ansigtet i Hænderne og græder, lidt efter tager hun atter fat på sit Arbejde. 5 Jægere, nemlig og hans Kammerater kommer ind fra venstre. gør Tegn til de andre, at de skal være stille og gå sagte)

14 14 / 131 FEMTE SCENE MERUSCHA.. DJAFO. RAPO. SULDJE. ARSLAN RAPO (til ) Hvorfor har du ført os her hen? Her kommer Hyrderne hver Dag, så her er der ikke noget Vildt. (peger på MERUSCHA) Vil du have noget bedre Vildt end det? RAPO (ser opmærksomt på MERUSCHA) Hvem er det? Hun er ved Gud dejlig. Troede I, at det var for ingenting, at jeg kom herhen? SULDJE Nej, hvem vilde vel gå andet Steds hen, når der findes et sådant Vildt i disse Bjerge? ARSLAN Jeg synes, at hun er noget knibsk; vil hun ikke vende sig og se på os? Lad os begynde en Dans, for at hun kan blive os var. SULDJE Ja, kom. DJAFO

15 15 / 131 Ja, men vi kan ikke bruge nogen af vore sædvanlige Sange, for de hører til i Hæren, dem synger vi, når vi skal i Krig, men her må vi have noget om Kærlighed. Javel, javel, det ved jeg nok. Kom I nu bare, jeg skal nok synge for. (De sætter Geværerne fra sig og tager hinanden i Hånden og med i Spidsen begynder de at synge) Du er Bjergenes prægtigste Blomst Tralalala, tralalala. (De andre gentager det) MERUSCHA (vender Hovedet, da hun hører Sangen) Der er han igen! Han er bleven mig rent utålelig. Og du er min Øjesten Tralalala, tralalala (de andre gentager det; MERUSCHA tager sin Stav, sin Taske og sin Vandflaske og går ud til højre; de andre hører op med Dansen) RAPO Ja, det gjorde vi jo godt! Vi vilde gøre hende opmærksom, og nu har vi jaget hende helt væk. Lad være at gøre Nar; jeg elsker det Pigebarn. RAPO Hvad vil det sige? kender du hende, har du set hende før? Ja, set hende har jeg tusinde Gange, men jeg kan ikke sige, at jeg kender hende, thi hver Gang har hun båret sig ad ligesom nu. DJAFO

16 16 / 131 Det er virkelig en Skam. RAPO Har du set hende tusinde Gange? hvor da, hvor? Altid her på dette Sted. RAPO Nå, så det er derfor, du hver Dag tog afsted på Jagt! Det var altså ikke Jagt, du tænkte på. Men har du undersøgt Forholdene? hvem er hun Datter af? Hendes Fader er en Hyrde i Progonat. RAPO Så er det hele jo hen i Vejret; hvorledes kan du gifte dig med en Hyrdepige? Din Faders Slægt er jo en af de fineste i Bordj. Ja, men når man elsker af Hjertet DJAFO Selv om du vil have hende, tror jeg ikke, at du får hende, de vil ikke give dig hende. RAPO Hvad vil det sige? Skulde en Hyrde i Progonat sige Nej til en Søn af Fettah Aga? Nej, de giver hende med Glæde, men det er ikke passende for ham. DJAFO Kære, du ved slet ikke, hvorledes de Folk i Progonat tænker; de er så glade for at være Hyrder og regner det for noget så stort, at de slet ikke anser Folk for noget, når de ikke er Hyrder, og os fra Bordj kan de nu tilmed ikke lide.

17 17 / 131 Det gør slet ingenting; det eneste, jeg bryder mig om, er at vinde Pigens Hjerte og hendes Kærlighed. Hvis hun blot elsker mig, så skal hverken min Rang eller hendes Faders Afslag kunne hindre vor Forening. Men det er jo netop det fortvivlende, nu har jeg gået efter hende så mange Gange, men ikke en eneste Gang har hun så meget som villet se på mig. Ofte har jeg dristet mig til at tiltale hende, men aldrig har jeg fået et Ord til Svar. l Reglen er hun her sammen med en ung Fyr, og efter alt at dømme holder hun meget af ham, men så vidt jeg kan skønne, er det hendes Broder eller Fætter. Skulde det virkelig være ham, hun elsker sådan rigtig, så vil jeg gøre det af med den Hund. RAPO Ja, vær nu bare lidt forsigtig. DJAFO Ja, hvis det er hendes Fætter, så er det jo rimeligt, at hun holder af ham. Fætter og Broder er jo omtrent det samme. Han kan ikke blive nogen farlig Rival. Ja, det ved jeg ikke. Forleden Dag har jeg talt med min Bedstemoder derom, og hun har sendt en Kone af Sted for at fri til Pigen hos Moderen. Nu håber jeg, at hun må være kommen tilbage, så jeg kan få at vide, hvad de har svaret. ARSLAN Ja, det går nok, om Gud vil, det går nok. Men kan vi blive her? Endnu har vi ikke fået det mindste, og hvis vi kommer hjem i Aften med tomme Hænder, vil Kammeraterne gøre Nar af os, og det vil falde nok så drøjt en anden Gang at bede Beyen om Lov til at gå på Jagt. SULDJE Ja, det Vildt, som Selfo jager, er vanskeligt at få fat på. Lad os nu se at få noget andet, så at vi ikke skal komme helt tomhændede hjem. RAPO Ja, lad os komme af Sted. Ja, men kun på den Betingelse, at vi går den samme Vej tilbage. RAPO

18 18 / 131 Ja, hvad kan det nytte? Nå, kom nu blot af Sted. (Medens de tager deres Geværer og går ud, kommer til Syne til venstre) Se der, der er Pigens Fader. RAPO Ja, det er en Hyrde fra Progonat. Han er meget let at kende. (De går)

19 19 / 131 SJETTE SCENE (alene; ser ud efter de bortgående) Å, de dovne Knægte, de slyngelagtige Driverter! Hele deres Liv tilbringer de med ingenting. De kommer stoltserende, som om de havde store Ting for, men de kan ikke andet end skræmme nogle stakkels Fugle op af deres Ro. Men hvad skal de gøre, de Stakler? de har jo god Grund dertil, de keder sig ved altid at sidde stille, og de har jo ikke noget at bestille, ikke det mindste at tage sig for. Det må være nogle af Demir Beys Svende, han har jo en Stykker af den Slags. Alle får de Kosten hos ham, men hvad bestiller de andet end at pudse deres Geværer og paradere for Demir Bey, når han er hjemme, som om det virkelig kunde kaldes at bestille noget? Men så forkert er Verden, den ene må slide i sit Ansigts Sved både Nat og Dag blot for en Bid Brød, medens en anden, som ikke bestiller andet end at gøre Folk Fortræd, har fuldt op og kan tilbringe sin Tid med sin tåbelige Tidsfordriv. Det, som en erhverver, er der ti til at fortære. Om vi nu alle sammen arbejdede, så at der ikke var Forskel på rige og fattige og selve Ordet Nød og Trang overhovedet ikke mere var kendt! (MERUSCHA kommer ind fra højre)

20 20 / 131 SYVENDE SCENE. MERUSCHA Kom, mit Barn, hvor har du været? MERUSCHA Jeg har været her. Her kom lige nu nogle forbi nogle Folk fra Bordj. MERUSCHA Ja, det var nogle Jægere, jeg så dem godt. Så de dig, min Datter? MERUSCHA Ja, det ved jeg ikke. Jeg sad her og strikkede og så lagde jeg Mærke til, at de kom og begyndte at danse. Hør lille Fader, der er en af dem, som plager mig. Han kommer altid her og forstyrrer mig, en rigtig uforskammet Fyr. (heftigt) De æreløse Slyngler, at give sig til at danse her i min Datters Nærværelse! For du var her jo, ikke sandt? MERUSCHA Nej, jeg løb min Vej.

21 21 / 131 Det er meget godt, det gjorde du Ret i, kom og lad mig kysse din Pande. (MERUSCHA går hen til ham og han kysser hende på Panden) Ser du, mit Barn, Livet i denne Verden er kort, i Dag er vi her, og i Morgen er vi borte. Men det, som skal være vor Støtte i denne Verden, og det som også skal hjælpe os hinsides, det er Æren og den alene; der er intet, der går over den. Den, der holder fast ved Æren, dør, men et smukt Minde lever efter ham. Penge, Rigdom, Skønhed er altsammen intet ved Siden af Æren, det er altsammen uden Værdi. Den er det eneste, som består, en Mand uden Ære kan man ikke en Gang kalde for en Mand, thi det er Æren, som gør Mennesket til den ypperste af Skabningerne. Æren må man altid vogte på. MERUSCHA Lille Fader (afbrydende) Jeg ved nok, at du behøver ikke disse Formaninger, du ved det altsammen selv, men det gør ingenting, jeg udtaler de Tanker, som just falder mig ind. Det var disse Fyre, der bragte mig til at tænke derpå. Du forstår jo nok, at når de kom her og begyndte at danse foran dig, så var det Meningen at gøre Indtryk på dig og stjæle dit Hjerte. Der er Røvere, som bryder ind og stjæler et Får, men der er andre, som kommer for at stjæle Hjerter. Du forstår jo nok, mit Barn, at den Slags Røvere skal man passe på, og vogte sit Hjerte mere end sin Hjord, for det er da vel ikke således, at disse Fyres Skørter og sølvbeslåede Våben har gjort noget Indtryk på dig? Jeg sagde jo nylig til dig, at jeg kun vilde give dig til den, du selv vilde have, men hvis du har kastet dine Øjne på en af den Slags, så må du vel vide, at ham får du aldrig. Disse dovne Driverter vil jeg ikke have ind i min Slægt. Du må tage dig en, der vil arbejde, en Hyrde eller en Bonde, forstår du, mit Barn? MERUSCHA Har jeg da gjort noget, lille Fader, som kan give dig Anledning til at tale således? Nej, Gud ske Lov, jeg har kun Grund til at være glad for dig, men jeg vilde blot på Forhånd advare dig imod det, som jeg nødig vilde have; thi når Ulykken først en Gang var sket, så var der ikke noget at stille op. (Efter at have tænkt sig om et Øjeblik) Hør sig mig, min Datter, er der nogen, du holder af? MERUSCHA Nogen anden end dig?

22 22 / 131 Ja, nogen anden end din egen Familie? MERUSCHA Hvem skulde det være uden for vor egen Familie? Jo, vor Nabopige Saide. Nej, jeg spørger ikke om Pigerne. Nogen Mand? MERUSCHA Nogen Mand? Der er jo ikke iblandt vor Slægt nogen, som Ja, jeg mener, om der var en ung Mand, som du holdt af? MERUSCHA Hvad vil det sige? (Afsides) Å Gud! For hvis du holder af ham, så må du endelig sige det. Hvem er det så? Er der virkelig ingen? Sværg mig, at der ikke er nogen. MERUSCHA (afsides) Sværge, å Gud! (højt) Fader, du spørger mig så indtrængende. Uden for vort eget Hjem er der ikke nogen, jeg holder af. Kun dig og Moder og Bro Og din Broder Redjeb? Ja, ham må du altid kalde din Broder. (Han kysser Datteren, hun står eftertænksom, han siger afsides) De er ligesom bange for at sige Broder og Søster til hinanden, og så holder de dog så meget af hinanden. Skulde deres Følelser virkelig ikke være som mellem Søskende, eller

23 23 / 131 Gudbevares, det må jeg virkelig se at få Redelighed på. (I det samme kommer Redjeb med et lille Lam i Favnen og et Får gående bag efter)

24 24 / 131 OTTENDE SCENE, MERUSCHA, REDJEB REDJEB (viser Lammet) Der skal du se, Meruscha, er det ikke kært? MERUSCHA Å, hvor det er Sødt! (Hun tager Lammet og kæler for det) Hør, min Søn, jeg sagde lige til Jer, at jeg vilde give Jer til den, I selv vilde have (Redjeb ser forbavset på ham). Nu har jeg lige Spurgt min Datter om, hvem hun holder af, og hun sagde, at der ikke var nogen. REDJEB (afsides) Der er ikke nogen, hun holder af, så har jeg intet at håbe. Men lad os nu se, hvorledes det står til med dig. Ja, tal kun frit ud og bliv ikke undselig. Jeg taler frit til Jer, thi jeg ved nok, hvorledes det er fat med de unge Mennesker, og jeg hører ikke til de Fædre, som vil gøre deres Børn Fortræd. Nå, sig det nu, min Søn, jeg beder dig indstændigt, sig mig, hvem elsker du? REDJEB Jeg! (Afsides) Hvad skal jeg nu svare? Ja, er der ikke nogen Pige, du er forelsket i?

25 25 / 131 REDJEB Nej MERUSCHA (afsides) Ak! Slet ingen? REDJEB Nogen anden end min Søster Ja, din Søster holder du meget af, det kan jeg godt lide, min Søn, det er rigtigt. (Vender sig fra dem) Å, nu er jeg med, nu har jeg det, de er forelskede i hinanden. Men for rigtig at få Vished, vil jeg gemme mig, for at jeg selv kan høre det, og hvis det virkelig er således, så skal jeg heller ikke gøre dem imod, men så skal de have hinanden. Så skal Redjeb få Meruscha. Det var naturligvis det, hun mente, da hun sagde, at jeg ikke måtte tage hende bort fra Hjemmet. (Højt) Hør, Børn, nu går jeg hjem, så kan I samle Fårene og komme lidt bag efter. REDJEB Ja vel, Fader. ( går; efter at Meruscha har forvisset sig om, at han er borte, går hun hen til Redjeb)

26 26 / 131 NIENDE SCENE MERUSCHA. REDJEB. (Senere bag et Træ) MERUSCHA Holder du virkelig af mig, Redjeb? REDJEB Meruscha! (Idet han betvinger sig selv) Hvorledes skulde jeg kunne lade være med det, er du ikke min Søster? MERUSCHA Din Søster? REDJEB Ja, er du ikke min Søster? MERUSCHA Jo, men REDJEB Å, Meruscha, hvad er det, du vil sige? Sig det, for Guds Skyld, sig det hurtigt, jeg kan ikke holde det ud. MERUSCHA Der er ikke noget, kære Broder. ( kommer til Syne og står lyttende bag et Træ) REDJEB

27 27 / 131 Hvorfor siger du: kære Broder? MERUSCHA Er du da ikke min Broder? REDJEB Nej. MERUSCHA Nej, jeg ved jo nok, at du ikke er min rigtige Broder, men vi er jo vokset op sammen, og både Fader og Moder betragter dig som deres Barn, og på den Måde er du altså min Broder. REDJEB Din Broder, nej det er jeg ikke. MERUSCHA Å, Redjeb! REDJEB Du får mig til at sige det. Nu vil jeg sige det. (Afsides) Jeg tør ikke. MERUSCHA Ja, så sig det. REDJEB Ja, hør da. Jeg er ikke din Broder, jeg er den, som elsker dig. MERUSCHA Å

28 28 / 131 (bag ved Træet, afsides) Se det var godt, at jeg fik det at vide. REDJEB Jeg holder ikke af dig som en Søster, jeg elsker dig. MERUSCHA (forvirret) Redjeb, hvad er det, du siger! Å, ti dog! Du elsker mig som din elskede, mig, din Søster! REDJEB Nej, du er ikke min Søster. Vi er ikke Søskende. Søskende har Fader og Moder fælles, men vi har hverken det ene eller det andet. MERUSCHA Nej, men vi er dog Fætter og Kusine, og det er jo her til Lands ligesom at være Søskende, tilmed da vi er vokset op sammen, og Fader og Moder betragter dig som deres eget Barn. REDJEB Jo, det er altsammen rigtig nok, men det gør for mig hverken fra eller til. Der er kun en Ting, det kommer an på, kun en eneste Ting, og det er den: Elsker du mig ikke? MERUSHCA (forvirret) Jeg ikke elske dig! (Afsides) Jeg tør ikke. REDJEB For Guds Skyld, Meruscha, tal ud, tal ud! MERUSCHA Hør, Redjeb, det er heller ikke som min Broder, at jeg holder af dig, det er en helt anden Kærlighed, men jeg kan ikke få Mod til at sige det; jeg synes, jeg er bange for, at Træerne og Klipperne skulde høre det. Lige til for nylig var vi som Broder og Søster, men nu derimod er vi som Elsker og Elskerinde, men nej, det er skammeligt, det er syndigt.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne.

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Prædiken til d.1. maj 2015 St. bededag. Lemvig Bykirke kl. 10.30. Konfirmation v/brian Christensen Tekster: Sl 67; Matt 7,7-12 Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Engle synger for hyrderne

Engle synger for hyrderne LUK 2,1; 1 THESS 4,16-17; ÅB 1,7; 14,1-3; 21; 22; ; DEN STORE MESTER, S. 25-28; VIDNESBYRD FOR MENIGHEDEN, BIND 1, S. 60-61, 67-70 Engle synger for hyrderne Huskevers: Med evig kærlighed har jeg elsket

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006 Den Talende Kamel MB 2006 2.a s storyline om Aladdin Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: Den Talende Kamel Den Talende Kamel Ørkenscene: Troldmand, 3 kameler: Ali og den bedrøvede og

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

vil så gerne gå i skole, men de har ikke råd. Selvfølgelig vil hun også gerne arbejde på hospitalet for at være tættere på Katrine.

vil så gerne gå i skole, men de har ikke råd. Selvfølgelig vil hun også gerne arbejde på hospitalet for at være tættere på Katrine. Kapitel 1 Hun strækker sig på madrassen og gaber. Så sætter hun sig op på den tynde madras på gulvet, gnider øjnene og ser rundt i rummet. Madrasserne ligger tæt. Ved hendes side i det smalle rum er tæpperne

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere