En anden god tradition er, at Houborg Plantage kan udbetale udbytte til sine aktionærer - en tradition, der har 80 år på bagen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En anden god tradition er, at Houborg Plantage kan udbetale udbytte til sine aktionærer - en tradition, der har 80 år på bagen."

Transkript

1

2 Et selskab med så mange år bag sig som Houborg Plantage skaber sig rent umiddelbart en række traditioner. Så længe de er gode og aktuelle, bør de bevares. Men bliver de forældede og uegnede, bør de slettes. En af de gode traditioner er, at vi på generalforsamlingen har lejlighed til at kunne byde vore nye aktionærer velkommen i kredsen omkring Houborg Plantage. Hjertelig velkommen skal de være, og det er vort ønske, at de må føle sig virkelig velkommen i aktionærkredsen. Vore generalforsamlinger og samværet i timerne derefter plejer at forløbe på en både rolig, seriøs og hyggelig måde. Og det er vort håb, at det fortsat må være sådan såvel i år som i årene fremover. Vi har tidligere drøftet, hvad der får folk til at erhverve sig en aktie og blive aktionær i selskabet. Vi har ikke nogen direkte statistik at støtte os til, men ud fra de svar, vi gennem årene har fået, tegner der sig alligevel et mønster. Groft beregnet er der tale om to hovedgrupper. Den ene gruppe har erhvervet aktien indenfor familien, hvoraf nogle kan føre den første erhvervelse tilbage til selskabets start i Den anden gruppe har erhvervet aktien ved køb i fri handel ud fra ønsket om at være med i selskabet. Men uanset hvordan aktien er erhvervet og uanset hvilken størrelse den har, så har den nye aktionær i hvert fald ved sin aktieerhvervelse vist interesse for plantningssagen i almindelighed og for Houborg Plantage i særdeleshed. Og det er der grund til at sige tak for. Vi føler samtidig også trang til at give udtryk for den glæde, det er for bestyrelsen at se, at så mange, der i blandt flere, der kommer langvejs fra, slutter op om selskabet og tager sig tid til at deltage i generalforsamlingen. Antallet af aktionærer i Houborg Plantage er ved en opgørelse foretaget kort tid før generalforsamlingen opgjort til ifå mod jtøé sidste år, og antallet af de i årets løb noterede aktieoverdragelser har andraget /& i alt.

3 Også forud for denne generalforsamling har bestyrelsen udsendt dagsorden og regnskab til vore aktionærer. Vi håber, at interessen herfor stadig er til stede. Som det er sagt tidligere, koster denne service godt nok lidt penge og giver direktionen lidt ekstra arbejde. Men så længe mulighederne og interessen e herfor blandt aktionærerne, vil vi gerne fortsætte denne prak- En anden god tradition er, at Houborg Plantage kan udbetale udbytte til sine aktionærer - en tradition, der har 80 år på bagen. Grunden til at spørgsmålet om udbetaling af udbytte til aktionærerne i sin tid overhovedet kom på tale var et driftsoverskud på kr. Det gav anledning til en længere drøftelse på selskabets generalforsamling i 1917, men enes kunne man ikke, så forslaget faldt. Men hvad der ikke lykkedes i 1917, blev gennemført på generalforsamlingen i 1918, hvor det blev besluttet at udbetale 5% i udbytte for driftsåret Set med vor tids øjne varder ikke mange penge i vedtagelsen. Aktiekapitalel var på det tidspunkt kr. fordelt på 400 aktier é 50 kr., så der blev nøjagtig 2,50 kr. pr. aktie. Men siden 1918 er der hvert år udbetalt udbytte, og beløbene der er afsat hertil i regnskaberne gennem årene er steget meget væsenlig, nemlig fra kr. til kr. Det er et sundhedstegn, at plantagen i gode som dårlige tider har været i stand til at udbetale udbytte. For driftsåret 1998 har bestyrelsen besluttet at indstille til generalforsamlingen, at der udbetales kr. i udbytte til aktionærerne. Da selskabet er så økonomisk vel konsolideret, som tilfældet er, skulle det også i årene fremover være mulig at fortsætte den 80-årige tradition.

4 Der er to spørgsmål, der dukker op med mellemrum: Hvad kan jeg få ved salg, og hvad må jeg give for en aktie i Houborg Plantage? Og disse spørgsmål er flere gange blevet stillet os i Det er hver gang vanskelige spørgsmål at svare på. Aktien er ikke børsnoteret, og det sker kun enkelte gange, at vi bliver bekendt med handelsprisen, når en aktie i fri handel skifter ejer. Men et par eksempler kan dog nævnes. Det ene handler om en aktie med pålydende kr., der er solgt for kr., altså til kurs Det andet vedrører en aktie med pålydende 250 kr., der er solgt til en kurs væsenlig over Den stærke stigning i handelsprisen på Houborg Plantages lektier gennem de seneste år synes at have sin rod i Selskabet Høilund-Søgård Plantages aktiesalg til kurser væsenlig over 1.000, som det skete for nogle år siden. Samtidig kan den periodiske efterspørgsel efter Houborg aktier være en medvirkende årsag. Med de 800 aktier på 250 kr. og 400 på kr., som Houborg Plantages aktiekapital er delt op i - er det klart, at en sådan periodisk efterspørgsel efter en aktie, også er med til at holde kursen oppe. For skattemyndighederne har det siden formueskattens ophævelse ikke været noget særlig større behov for at beregne aktiens skattekurs. Det sker dog endnu bl.a. for vore aktier, hvor skattekursen senest er beregnet til Dvs. at en kr. aktie skulle være, kr. værd. Så meget har vist ingen hidtil betalt! Men lad os prøve at fortsætte det teoretiske tankeeksperiment, vi var inde på sidste år, for at finde frem til hvad selskabets indre værdi kunne være. Det er vel næppe for stort regnet, at der vil kunne være mindst 20 mill. i kassen, såfremt alle aktiver blev realiseret. Og så har hver aktie pludselig en værdi, der er væsenlig mere end det dobbelte af skatteværdien. Men næppe nogen tænker på skattekursen eller den indre værdi, når en aktie handles. Her er det alene et spørgsmål om udbud og efterspørgsel. Forstå os derfor, når vi ikke er ret gode til at svare på, hvad en aktie i Houborg Plantage kan købes eller sælges for.

5 En leder i Dansk Skovforenings blad SKOVEN fornylig beskrev den situation, som skovbruget befinder sig i, med bl.a. disse ord: "Skovbrugets økonomi er ikke i frit fald. Den er derimod i et langsomt og sikkert fald på vej mod dårligere tider. Alle i branchen ved det, mens over 5 millioner danskere sandsynligvis intet aner om denne situation. Kun få danskere ved, at skov også er en forretning, der skal løbe rundt. Samtidig øges omverdenens krav til skovene støt og sikkert. Flere naturværdier skal beskyttes, og flere muligheder for friluftslivet skal stilles til rådighed. Produktionsmetoder-, ne ønskes ekstensiveret for at give mere plads til den vilde natur". Det skal blank erkendes, at plantagedrift ikke just er nogen lukrativ forretning i disse år. Men det vil være urimelig, hvis forholdene, som der lægges op til i lederen, skulle blir ve ringere i årene fremover. Trods de magre tider berettes der dog stadig om høje priser for hedeplantager af en vis størrelse. Det kan næppe være det øjeblikkelige afkast, der tiltrækker køberne. Men spørger man sig for, kan man være heldig at få at vide, at det er herlighedsværdierne, at det er egne jagtrettigheder, eller at det er ønsket om en fremadrettet pengeanbringelse. Gennem mange år er der gjort et stort arbejde for at rationalisere arbejdet i skovbruget. Skovøksen dumpe lyd og skovsavens rytmeriske sang er forlængst forsvundet sammen med de fleste af datidens skovarbejdere. I dag er det motorsaven og de store maskiner, der både kan fælde, afgrene og opskære træet i passende længder, der er sagen. Vi har ikke selv mulighed for at gøre dårlige tider bedre,.. men vi kan fortsætte med at drive Houborg Plantage på en forsvarlig måde. Gøde, sprøjte og udtynde i det omfang, det er niødvendig. Da ca. 3/4 af plantagens granbevoksning er under 50 år, er der håb for, at forholdene kan udvikle sig til det bedre, når disse træer bliver hugstmodne.

6 Vi kender alle talemåden: Det er svært at spå, især om fremtiden. Men svært eller ej er det faktisk, hvad de fleste af os gør, når vi lægger budget for det følgende år. Og det gælder også for Houborg Plantage. Vi kender også alle, at der i årets løb pludselig dukker ekstraudgifter op, der ikke kan udsættes. Sjældnere, at der kommer em indtægt, som ikke var forventet. Så med et budget har man et styringsinstrument, der giver mulighed for at gribe ind, hvis udgifterne pludselig eksploderer, eller indtægterne svigter. Det var ikke forventet, at året 1998 skulle resultere i et overskud væsentlig over kr. Årsagen dertil var bl.a., som vi gjorde opmærksom på under sidste års generalforsamling, at bestyrelsen ønskede - indenfor de økonomisk mulige rammer - at fortsætte den igangværende kultur- og bevoksningspleje og anlægget af 2. kultur. Og som det vil ses af regnskabet, er der på disse opgaver brugt kr.. Trods det blev året 1998 økonomisk bedre for Houborg Plantage end forventet bl.a. på grund af en ikke forud forventet engangsindtægt. Og resultat må, som forholdene er indenfor skovbruget i øjeblikket, betegnes som tilfredsstillende. Årets resultat, et overskud efter skat på kr., foreslår bestyrelsen disponeret således at der udbetales kr. i udbytte samt at restbeløbet kr. overføres til næste år.

7 Siden sin stiftelse for nu snart 133 år siden har Houborg Plantage haft et samarbejde med Hedeselskabet om plantagens forvaltning. Samarbejdsaftalen er med mellemrum taget op til revision og fornyelse. Vor nugældende aftale er således indgået i Trods de mange års samarbejde både kan og skal det kunne diskuteres, hvorvidt en aftale hen ad vejen bliver for utidssvarende, eller om arbejdet i plantagen med plantning, fældning, salg osv. kan udføres billigere eller måske bedre af en anden samarbejdspartner. Den diskusion tog vi op i Det stod klart for os, at det bestemt ikke er lige meget, hvem man vælger til samarbejdspartner. Den forkerte kan ubevidst for eksempel på grund af manglende viden eller kendskab til forholdene lave sådanne fejl, der først opdages sent og for plantagen bliver mærkbart år frem i tiden. Som den, der ud over Hedeselskabet fandtes at kunne varetage forvaltningen af plantagen på en måde, vi kunne være tilfreds med, blev Skovdyrkerforeningen Sydjylland nævnt, og vi besluttede os for at rette henvendelse dertil for at få et uforbinde tilbud. Vi lagde kortene på bordet overfor Skovdyrkerforeningen. Viste dem plantagen - både de bedre og de dårligere arealer - og besvarede de spørgsmål, de havde. Jeg synes, det bør siges her. Jeg har kun ros for den måde, vor henvendelse blev behandlet på. Og uanset at vi gjorde det klart, at vi ikke på forhånd kunne love dem noget, blev vor henvendelse behandlet absolut seriøs. Faktisk samtidig med, at Skovdyrkerforeningens tilbud forelå, meddelte Hedeselskabet, at de ønskede at erstatte alle samarbejdsaftaler, og der i blandt vor, med en ny modulopbygget samarbejdsaftale gældende senest fra 1. juli Selvom begge forslag næsten omfattede det samme, ofrede vi alligevel en del tid på at omregne de forskellige priser. Resultatet blev, at der kun var ringe forskel, hvorfor vi besluttede at fortsætte samarbejdet med Hedeselskabet.

8 Det skal samtidig siges, at selvom vi forudsætter, at vi også i årene fremover får mindst samme gode service af Hedeselselskabets folk, som vi har fået hidtil, kan der være behov for, at bestyrelsen stærkere følger plantagen og det entreprenørarbejde, der udføres. For efter 1. oktober har Hedeselskabet ingen skovfoged boende i plantagen. Og med de plantagestørrelser, en skovfoged fremover skal varetage arbejdet i, bliver det ikke dagligt, han kommer til Hovborg.

9 Man bør altid glæde sig, når noget går godt. Det var derfor en god nyhed, at de danske nåleskove - som helhed betragtet - holder sig i god form. Det er Skov- og Naturstyrelsens årlige rapport om skovenes sundhedstilstand, der så positivt konkluderer, at 83% af de danske nåletræer'kan vurderes som sunde, samt at de seneste års positive udvikling ser ud til at være fastholdt. Vi har i Houborg Plantage ikke noget tilsvarende parameter for plantagens sundhedstilstand, men vi har under vore besigtigelser i plantagen i hvert fald kunnet konstatere, at plantagen - jordbunds- og klimaforhold taget i betragtning - uden overdrivelse kan betegnes som værende i rimelig god tilstand. En konklusion der sikkert kan bekræftes såvel af de, der jævnlig færdes i plantagen, som af de der deltager i den årlige aktionærtur, selvom det ikke kun er de bedre beplantninger, aktionærerne får at se. For selvom de voldsomme ja nærmest orkanagtige storme, vi har haft i det forløbne år stormfælder nogle træer og medvirker til at give skovkantens graner røde nåle, og selvom der hist og pist er træer, som træbiller gør sit for at ødelægge, bliver hovedindtrykket dog fortsat, at der er en god træbestand med en rimelig god årlig tilvækst. Den megen regn, vi har fået i 1998,har ikke kun været et gode. Vejene har flere steder haft svært ved at bære de tunge maskiner, som i dag er nødvendige for skovdriften. Og ulovlig ridning i plantagen har gjort sit til, at vejenes tilstand visse steder har været dårligere end ønskeligt. Men selv dette gør ikke glæden over plantagens gode tilstand mindre. Se det selv. Tag selv en tur ud i plantagen. Den er altid et besøg værd.

10 I år kommer vi til at at skulle sige farvel til to personer, der har haft stor betydning for Houborg Plantage, og som bestyrelsen har haft et tæt samarbejde med gennem mange år. Den ene er skovfoged Herskind, der har bebudet, at han på grund af alder fratræder Hedeselskabets tjeneste pr. 1. oktober Næppe nogen kender plantagen bedre end Herskind, hvilket gennem årene har været os en stor hjælp. Og han har sin store del af æren af, at plantagen er i den gode tilstand, vi ser i dag. Vi regner med, at vi senere kan få lejlighed til både at sige tak og ønske ham alt godt i hans otium. Den anden er skovrider Oppermann, der ligeledes fratræder Hedeselskabets tjeneste p.gr.a. alder. Også han har et stort kendskab til plantagen og sin del i den gode tilstand, den har i dag. Og kendskabet er ikke mindst kommet til udtryk i hans faglige beretninger på generalforsamlingerne. Også for hans vedkommende håber vi senere at få lejlighed til både at sige tak og ønske alt godt for ham i hans otium. Som om disse for os dårlige nyheder ikke var nok, har Oppermann nu måtte meddele, at han p.gr.a. sin sygdom ikke kan modtage genvalg til bestyrelsen, hvilket bestyrelsen ellers på det seneste bestyrelsesmøde opfordrede ham til. Fra bestyrelsens side kan vi kun beklage, at så megen faglig ekspertise og anden viden, som Herskind og Oppermann er i besiddelse af om Houborg Plantage, nu ikke længere er til rådighed for plantagen.

11 Det har igennem mange år været en fast tradition, at bestyrelsens mundtlige beretning på generalforsamlingen er opdelt i to dele. Dels i en almen beretning, der aflægges af formanden, og dels i en teknisk beretning som skovrideren aflægger på bestyrelsens vegne. Ikke så få aktionærer har gennem årene overfor bestyrelsen givet udtryk for deres tilfredshed med den fyldigere beretning,, de på denne måde får. Derfor skal denne tradition heller ikke brydes i år. Men inden jeg overlader ordet til skovrider Oppermann for hans aflæggelse af den tekniske beretning, finder jeg anledning til at rette et par ord til de mange, jeg eller bestyrelsens øvrige medlemmer har haft kontakt med i det forløbne år. Vi er fra bestyrelsens side meget glade for den interesse, aktionærerne viser for Houborg Plantage, og for det gode samarbejde vi udadtil har til naboplantagerne, Hedeselskabet, Jagtselskabet og de mange andre, vi har kontakt med. Der skal også herfra lyde en tak til skovrider Oppermann og skovfoged Herskind samt til arbejderne i plantagen for, godt udført arbejde i det forløbne år til gavn for Houborg Plantage. Og selv vil jeg gerne runde disse ord af med en tak til bestyrelsens medlemmer og til revisionen for et godt samarbejde i det forløbne år.

12 BERETNING FOR A/S HOVBORG PLANTAGE Arbejdet i Hovborg plantage har i det forløbne år omfattet afdrift af mellemaldrende rødgran i afd. 20a og i afd. 43 a, - afd. 43a er en typisk bevoksningsrand der er i opløsning på grund af klimaskader og typografangreb. Skærmstillingen af gi. rødgran i afd. 1 er videreført med efterfølgende underplantning med sitkagran. Egentlig gennemhugning af yngre rødgran er primært foretaget i afdelingerne 15, 38, 39, 43, 46 i plantagens vestlige del og hvorfra de fleste gavntræeffekter stammer, medens produktion af flis stammer fra tynding og efterfølgende flisning i unge rødgranbevoksninger i plantagens centrale del. I afd. 42 blev i 1997 ryddet ca. 12 ha. gl.bjergfyr, som efterfølgende blev hugget til flis. Det er planen at udlægge arealet som naturareal, der efterhånden skal springe i lyng. På de højereliggende partier er der i 1998 gruppevis indplantet stk. skovfyr i borede huller, for at skabe variation i landskabet. Det er tanken at inddrage den resterende del af afd. 42 i projektet i Langs "Bi Madses vej" i arealets vestside, er etableret et 40 meter bredt løvtræbælte tilplantet-medtilskud gennem Skov og Naturstyrelsen^ med vintereg, skovfyr, sildig hæg, vildæble og hybridlærk. Arealet er dybdepløjet inden tilplantningen. Årets samlede hugst nåede op på m 3 (1997: m 3 ), planhugst: m 3. Salget har omfattet: 468 m 3 uafkortet tømmer, 290 m 3 afkortet tømmer, 436 m 3 Troldhede træ, 44 m 3 emballagetræ, 396 m 3 cellulosetræ og spånpladetræ, 63 m 3 brænde og vrag, 105 m 3 pæle. 56 m 3 flis og 5m 3 selvhuggerbrænde. Endvidere er der solgt 19 stk. nordmannsgraniuletræer til en gennemsnitspris af kr/stk kg nordmannsgranklip til 6.48 kr/kg og 400 kg rødgrangrønt til 3.99 kr/kg. Som det fremgår af tallene er det slut med produktionen af nordmannsgranjuletræer. Træerne er blevet for store og fremover satser vi på produktion af pyntegrønt på de tilbagestående træer. I det forløbne år er gentilplantet i alt: 7.56 ha til en samlet udgift på: kr ( kr/ha), omfattende indkøb af planter, pløjning eller boring af plantehuller, plantning samt indkøb og opsætning af hegn. Gentilplantningen har primært fundet sted i afdelingerne 20a, 36c, 42a og 43c med sitkagran, skovfyr og eg som hovedtræarter. Til kultur- og bevoksningspleie er anvendt i alt: kr. På kultursiden er afholdt udgifter til indkøb og udbringning af kg gødning, efterbednng i diverse kulturer og sprøjtning mod snudebiller og ukrudt ^ Til gentilplantning og efterbednng er i alt brugt: stk planter, primært skovfyr, eg, sitkagran og lærk.

13 Side 2 Bevoksningspleien har omfattet nedskæring med motorsav i diverse skovkulturer og nedskæring/tynding i plantagens pyntegrøntbevoksninger i forbindelse med overgangen fra jule- til pyntegrøntproduktion. Under skowedligeholdelse er anvendt i alt: kr brugt til vejmaterialer, maskinel- og manuel indsats ved vejvedligeholdelsen samt slåning af vejrabatter. Til drift og vedligeholdelse af skovens huse er brugt i alt: kr omfattende diverse reparationer, skorstensfejning, renovation og vandafgifter. Til brandforsikring og bygningskasko er for skovens huse i alt betalt: kr. Den samlede huslejeindtægt har andraget: kr. Plantagens traktor har i 1998 indtjent i alt: kr. Traktorens arbejdsopgaver har omfattet: vejvedligeholdelse, spredning af gødning og specielle udslæbningsopgaver. Resultatet før ekstraordinære poster og skat udgjorde: kr. Traktoren er nedskrevet til 0 kr. Råtræsituationen Afsætningen af nåletræ til de indenlandske træindustrier har i det forløbne år været tilfredsstillende. Dette gælder navnlig for effekterne uafkortet og afkortet tømmer, lameltræ og emballagetræ. Gode priser er dog svære at opnå på disse effekter på grund af sawærksbranchens dårlige økonomi. Branchen forventer, at ordretilgangen i 1999 vil reduceres væsentligt i forhold til 1998 samtidig med, at der vil være et stærkt pres på færdigvarepriserne fra vore nabolande. Cellulosetræeksporten har i 1998 været inde i en forholdsvis stabil periode indtil 3. kvartal af 1998, hvor afsætningen blev negativt påvirket af faldende kurser på svenske og norske kr. Afsætningen i indeværende år af cellulosetræ/blandet nål forventes således at blive vanskelig både pris- og mængdemæssigt, medens cellulosetræ af frisk rødgran/sitkagran forventes at kunne afsættes til mellem kr/m 3. Ved prisforhandlinger den 7. januar 1998 enedes Skovforeningens Handelsudvalg og Træindustrien om nye fælles vejledende priser på uafkortet tømmer og lameltræ svarende til prisstigninger på ca. 2% i forhold til de hidtil gældende priser fra februar Prisen på korttømmer og emballagetræ forblev uændret. Næste halvårlige prisforhandling fandt sted 12. juni 1998, og man enedes her om uændrede fælles vejledende priser på uafkortet tømmer og lameltræ, medens korttømmer og emballagetræ fik et prisfald på henholdsvis 3-4% og 6-7%, gældende fra 1. juli Blandt de vigtigste effekter der produceres i plantagerne kom prisen pr. 1/7-98 på uafkortet tømmer, rødgran kl. B, cm således til at ligge uændret på 295 kr/m 3 og prisen på lameltræ uændret på 255 kr/m 3. Prisen på korttømmer og emballagetræ faldt henholdsvis 10 kr/m 3 til 280 kr/m 3 og med 16 kr til 218 kr/m 3 (3 meter langt). Ved prisforhandlingen den 25/ opnåedes der ikke enighed om nye priser for første halvår af Samme dag som prisforhandlingerne fandt sted, dømte Konkurrencestyrelsen de centrale prisforhandlinger for ulovlige, idet styrelsen har besluttet, at de vejledende priser ikke længere må anvendes

14 Side 3 og at det hidtidige prissystem skal være afviklet senest den 1/ Rådet mener, at de vejledende priser ensarteliggør prisdannelsen, og dermed ikke gavner de mindre skovejere i afsætningen af deres produkter. Ved en fornyet kontakt den 22/ mellem Skovenes Handelsudvalg og Træindustrien opnåedes der enighed om nye fælles vejledende priser, gældende fra 1/ og en afkortning afbetalingstiden for nåletræeffekter. I forhold til prislisten fra juli 1998 blev prisen på uafkortet tømmer øget med 2%, og priserne på korttømmer, emballagetræ og lameltræ sænket med 5 kr/m 3. Hvad angår Konkurrencestyrelsens forbud mod fælles vejledende priser, er der senest sket det, at Dansk Skovforening og Danske Træindustrier har indsendt en anke over Konkurrencerådets afgørelse om, at aftale og udsendelse af vejledende priser på råtræ skal ophøre. Konkurrencestyrelsen har valgt at tillægge klagen opsættende virkning, hvilket betyder at parterne, indtil Konkurrenceankenævnet træffer afgørelse, kan fortsætte hidtidig praksis. Cellulosetræprisen for rødgran/sitkagran har i 1998 ligget uændret på 160 kr/m 3, og for cellulosetræ blandet nål på 140 kr/m 3. Cellulosetræeksporten har i 1998 været inde i en forholdsvis stabil periode, og cellulosetræ af frisk rødgran forventes i 1999 at kunne afsættes til mellem 160 og 170 kr/m 3. Afsætningen af blandet nål er fortsat vanskelig, og med en pris på 140 kr/m 3 er der ikke levnet noget nettooverskud til skoven. Det nærmeste alternativ til cellulosetræ er flisen, og selv om denne produktion ikke giver det store overskud til ejeren, er det en bedre forretning end produktion af cellulosetræ-blandet nål, samtidig med at man får gennemført sin bevoksningspleje på en billig måde. I sæsonen 1/7-97 til 1/7-98 har Hedeselskabet i det syd- og sønderjyske område produceret ca rm flis. Dette tal vil i indeværende sæson mere end fordobles i takt med udbygning af fjernvarmeværker i Assens og i Ebeltoft. Afregningsprisen til skovejer ligger for rødgranflis på ca. 59 kr/rm. Juletræ- og pyntegrøntsæsonen 1998 Danske Juletræsdyrkerforening skønner, at den samlede eksport af nordmannsgran og nobilis juletræer har ligget på ca. 6 mill. træer, hvilket svarer til en lille stigning i forhold til sidste år. Hertil kommer et hjemmemarkedssalg på 1,5 mio. træer. Produktionen af klippegrønt faldt en smule på grund af det usædvanligt store kogleår i nobilis. Juletræsæsonen 1998 har været atypisk i forhold til tidligere år. De udenlandske opkøbere var således særdeles afventende, bl.a. fordi produktionsprognoserne lovede, at der var rigeligt med træer på markedet. Denne tilbageholdenhed hos aftagerne, der holdt sig i hele september og oktober måned, skabte nervøsitet hos producenterne og fik priserne til at falde til et niveau der lå 5-15 kr under de vejledende priser, og her blev de liggende resten af sæsonen. Nervøsiteten blev heller ikke mindre af, at mange nordmannsgraner blev gule i løbet af efteråret på grund af den kraftige kvælstofudvaskning grundet den store nedbør. Samtidig konstateredes et kvalitetsskred så forholdet mellem prima og standard træer, selv i gode kulturer, er blevet forringet betragteligt, bl.a fordi træerne er groet alt for stærkt de to sidste år. Det er i denne forbindelse også værd at notere sig, at der er et stadigt større udbud af nordmannsgranjuletræer i vore aftagerlande som er produceret lokalt, og dermed ikke belastet med de samme fragtomkostninger som de danske træer, et forhold som også i stadig højere grad vil lægge pres på de kommende års prisudvikling.

15 Side 4 Først midt i november måned blev den afventende holdning hos aftagerne afløst af en meget stor efterspørgsel der holdt sig næsten til juleaften. På det store tyske marked konstateredes det med tilfredshed - set med danske øjne - at nordmannsgranen øgede sin markedsandel på bekostning af blågran, og i mindre udstrækning rødgran. Markedet for klippegrønt udviklede sig i 1998 roligt og stabilt. Der blev stort set handlet til vejledende priser, og hvad der blev klippet blev også solgt. Handelen med klippegrønt har mere og mere udviklet sig til at være "dag til dag" handler. Afsætningen af nordmannsgran-klip startede tidligt, og på grund af det milde/fugtige efterår har der nogen steder været problemer med for dårlig afmodning, og efterfølgende misfarvning og nåletab. Det såkaldte juletræsklip - der navnlig anvendes til håndbuketter og kirkegårdsdækning - udgør en stigende andel af nordmannsgranproduktionen. Handelen med nobilis er forløbet over forventning med månederne oktober og november som de store salgsmåneder. Afsætningen har navnlig omfattet ungdomsgrene/mellemgrene og dekorationsgrene fra unge og mellemaldrende bevoksninger. Den kraftige koglesætning i ældre nobilis betød derimod, at udbuddet af ældre dekorationsgrene blev kraftigt reduceret priserne på grangrønt forventes at stige med 1 kr/kg priserne på nordmannsgraniuletræer. Primatræer vil holde prisen, hvorimod der forventes yderligere prisfald på standardtræer. Det danske vejr Vejret har i 90-erne opført sig ekstremt og sat rekorder på stribe - både hvad angår varme, sol og nedbør druknede vi på det nærmeste i regn, og året blev det næstvådeste siden de landsdækkende målinger startede herhjemme i Årsmiddeltemperaturen lå i 1998 på 8,2 grader, svarende til!4 grad over normalen, og det til trods for den halvkølige sommer og vintervejr i en lang periode i november - december måned. Antal soltimer lå i gennemsnit ca. 5% under normal gennemsnittet. Globalt blev 1998 det varmeste år der nogensinde er målt, og forskerne er rimeligt sikre på, at der er en ændring mod et varmere klima på vej. Denne fortsatte opvarmning af kloden vil medføre flere og kraftigere orkaner, flere oversvømmelser og mere tørke. I relation til plantagernes sundhedstilstand og vækst her i området har klimaet i 1998 artet sig yderst tilfredsstillende. Nedbøren i vækstperioden april - maj - juni har ligget væsentligt over normalen, middeltemperaturen har ligget nogenlunde på normalen, og vi er stort set sluppet for den sene forårsnattefrost. På målestationen i Stiide plantage registreredes årsnedsbøren i 1998 til 1191 mm (1997: 776 mm). I landet som helhed fik den kølige og våde sommer stor betydning for mange skadedyr. Sitkabladlusen blev eksempelvis kraftigt opformeret, og resultatet var kraftig afnåling af både sitkagran og hvidgran, navnligt i kystnære områder. Det lune forår begunstigede desuden alm. ædelgranlus, der optrådte særdeles talrigt i løbet af foråret, begunstiget af den usædvanligt lange og varme sommer 1997, der var baggrunden for en meget stor

16 Side 5 udgangspopulation. Denne er dog reduceret væsentligt på grund af den kølige sommer i 1998, så indeværende sæsons tæthed af alm. ædelgranlus er relativ lav. Vi har i vore nordmannsgrankulturer sprøjtet forebyggende mod denne skadevolder. Den våde og kolde sommer var gunstig for skovbruget m.h.t barkbillen typografen, som gennem flere år har voldt problemer overalt i landet men nu synes på tilbagegang. Billernes sværmning kom ellers godt i gang i det varme forår, men herefter var vejrforholdene særdeles ugunstige for billernes videre udvikling. Derimod ser det ud til, at jættebarkbillen "dendroctonus micans", der angriber sitkagran, er i kraftig fremgang. Efter en længere årrække, hvor der kun lokalt har været angreb af betydning, blev der i 1998 konstateret udbredt forekomst af micansdræbte sitkagran. Endelig har den store, brune snudebille "hylobius abiestis" været en hyppig skadevolder i Flere kulturer har måttet sprøjtes 2 gange for at slå angrebet ned, og der meldes også om at ikke alene rødgran men også douglas, thuja såvel som skovfyr har været angrebet. Jeg vil slutte med at omtale en række generelle ting, der har relation til skovbrugserhvervet og derfor kan være af interesse for aktionærkredsen. Certificering I Skovlovens 21 er der lagt op til fastsættelse af regler for mærkning af skovprodukter fra bæredygtige og økologisk drevne skovbrug. Rio-konferences i 1992 lagde op til en sådan certificering og siden er der oprettet et internationalt certificeringsprogram (FSC), der tilbyder sin service til alle skovejere i hele verden. Blandt de væsentligste krav for opnåelse af certifikat kan nævnes: overholdelse af alle relevante love og principper for god skovdrift og herunder forbud mod brug af pesticider og mindst mulig brug af gødning. Bevaring og pleje af skovens kulturelle værdier såsom fortidsminder, gi. driftsformer og lign. Udbygning af friluftsaktiviteter, bedst mulig udnyttelse af skovens træproduktion og størst mulig hensyntagen til skovens landskabelige funktioner. I den herhjemme i 1996 oprettede FSC-arbejdsgruppe er Dansk Skovforening, Skov- og Naturstyrelsen, Hedeselskabet og Skovdyrkerforeningerne tilknyttet med observatørstatus. Som privatskovbrugets brancheorganisation følger Skovforeningen løbende udviklingen. For tiden er der ikke noget fordelagtigt marked for dansk certificeret træ, men på den anden side kan man ikke afvise, at det kan komme. Derfor deltager Skovforeningen - sammen med de øvrige europæiske skovejerorganisationer i et forsøg på at udvikle et certificeringssystem der er egnet for små skovejendomme som de danske. Initiativet er taget af skovejerorganisationerne i Finland og i Tyskland hos hvem der er et udpræget behov for et alternativ til FSC, der primært er rettet imod store, skovejende selskabet m.m. som f.eks den største svenske skovkoncern "Assi Domæn", som har certificeret sine skovbesiddelser på i alt 3 mio ha, og hvorfra den store engelske træimportør W. Mason & Son Lt. får halvdelen af sit importerede træ mod at betale en merpris på 5%. Et medlem af Europaparlamentet stillede i foråret spørgsmålet til EU-Kommissionen om man havde forpligtet sig til et bestemt system for skovcertificering. Hertil svarede miljøkommissær Ritt Bjerregård: Kommissionen er opmærksom på en stigende og helt legitim, offentlig efterspørgsel efter større sikkerhed omkring bæredygtig skovdrift. Globalt kan certificering ses som et værktøj blandt mange,

17 Side 6 der kan hjælpe med at forbedre skovdriften i de områder af verden, hvor der sker skovrydning og storstilet skovforringelse som følge af uegnede skovningsmetoder. I Europa vil skovcertificering sandsynligvis ikke have nogen nævneværdig indflydelse på skovdriften, fordi denne allerede er kendetegnet ved en høj grad afbæredygtighed. Den potentielle nytte - hvis der findes nogen - vil her være begrænset til mulige markedsfordele og en bedre offentlig information om miljøfordele for træ og træbaserede produkter sammenlignet med ikke-fornybare råvarer. Lempelse i skovbrugets ejendomsskat Ved efterårets finanslovsforlig blev den kommunale grundskyld på produktionsjord reduceret til højst 8%. For skovenes vedkommende omfattede denne lempelse dog kun skove, der var samnoteret med landbrugsjord. Selvstændigt vurderede skove, som udgør ca. % af det danske skovareal, fik ikke samme lempelse. Takket være Dansk Skovforenings ihærdige indsats overfor regering og folketing, hvor man påpegede nødvendigheden af en bedre økonomi i skovbruget, lykkedes det allerede en uge efter finanslovsforligets offentliggørelse at få reglerne lempet, således at den reducerede grundskyldspromille på max. 8% kom til at gælde alle skovarealer, dvs en lempelse på skovbrugets ejendomsskatter med i alt 8 mio. kr om året. Dyrkning af puletræer og pyntegrønt i kort omdrift i fredskov I henhold til Skovlovens 16, stk. 2 må der dyrkes juletræer og pyntegrønt i kort omdrift på max. 10% af skovens areal. Bestemmelsen, der blev indført med Skovloven af 1989, skal ifredskovevære opfyldt senest den 1. juli Bestemmelsen gælder for hver enkelt skov på en skovejendom. Ved opgørelsen af de 10% medregnes hele detfredskovspligtigeareal i den enkelte skov, inklusive mindre, ubevoksede arealer. Ved pyntegrønt i kort omdrift forståes klippebevoksninger af f.eks nordmannsgran eller nobilis, der bliver afdrevet før hugstmodenhed f.eks efter ca år. Almindelig udnyttelse af pyntegrønt i lang omdrift er umiddelbart tilladt, under forudsætningaf at træerne udvikler sig til en sluttet bevoksning af højstammede træer, der bevares til hugstmodenhed. Skovejerens ansvar ved publikums færdsel I princippet færdes publikum på eget ansvar i skoven, men i takt med at der udlægges arealer som urørt skov og der efterlades gamle træer som skal stå indtil de falder sammen af ælde, øges ejerens risiko for at pådrage sig et erstatningsansvar. Drejer det sig om træer der står langs offentlig vej er sagen klar. Er de til fare for trafikken på vejen fordi der er rådne, udgåede og ligningen skal de fjernes, og ejeren er ansvarlig. Drejer det sig om træer inde i bevoksningerne, der kan være til fare for publikum der færdes på skovveje og stier, er sagen uklar og vil formentlig først blive afklaret, når en konkret sag bliver ført til doms. Derfor vil det være klogt at have en ansvarsforsikring. Skovbørnehaver Udkast til vejledning for oprettelse af skovbørnehaver er udarbejdet af Dansk Skovforening og fremsendt til Kommunernes Landsforening, der endnu ikke har svaret. Som sagen ligger for øjeblikket, skal Skovtilsynets godkendelse indhentes, såfremt skovbømehaven skal rumme faste installationer såsom skurvogn o.l.

18 Side 7 Adgangsret til de private skove Friluftsrådet arbejder fortsat for øget adgang til de private skove, således at der kommer til at gælde samme regler som i de offentlige skove, dvs at skovene er åbne døgnet rundt og at man må færdes til fods overalt i skoven - undtagen i indhegnede kulturer. Dansk Skovforening kan - som skovenes brancheorganisation - ikke se, at der skulle være et generelt behov for en sådan udviddet åbning af de private skove, men derimod kan man, hvis forslaget blev gennemført, se en lang række problemer ikke mindst overfor jagtlejerne der i høj grad er med til at forbedre skovbrugets skrantende økonomi. Skovforeningen arbejder derfor fortsat for at bevare de nuværende adgangsregler til de private skove og er der fra lokalsamfundets side ønsker om dispensation fra disse regler, må forhandling finde sted med den lokale skovejer. Brug af sprøjtemidler Folketinget har nedsat en række udvalg der skal vurdere konsekvenserne af et eventuelt stop for brug af pesticider i Danmark i løbet af 10 år. Det størst problem for skovbruget vil i denne forbindelse være knyttet til kulturetableringen og til pyntegrønt/juletræsproduktionen. Kulturudgifterne vil stige væsentligt, navnlig for løvtræ, og det vil formentlig påvirke træartsvalget i retning af mere brug af nåletræ. Pyntegrønt og juletræsproduktionen vil i høj grad blive vanskeliggjort og væsentlig mere udgiftskrævende uden brug af pesticider, og skovbrugserhvervets økonomi vil dermed blive stærkt forringet, idet mellem 1/3 og l Æ af erhvervets indtægter stammerfrajuletræs- og pyntegrøntsproduktionen. Miljøministeren har indgået aftaler med amter, kommuner og Skov- og Naturstyrelsen om at brug af pesticider på offentlige arealer skal være ophørt den 1. januar Med den nuværende dyrkningsmæssige viden vil det betyde, at produktionen i vid udstrækning på opgives. Dette gælder navnlig dyrkning af nordmannsgran, medens andre arter til en vis grad kan holdes ukrudtsfri ved mekanisk renholdelse LO/jeb i^^w - y. /yt^å^u.ocj

Regnskabsoversigt. for privatskovbruget 2005. Vigtigt politisk redskab

Regnskabsoversigt. for privatskovbruget 2005. Vigtigt politisk redskab Regnskabsoversigt for privatskovbruget 25 Af forstkandidat Mikkel Holmstrup, Dansk Skovforening Underskuddet fra driften af de private skove var i 25 på 3 kr/ha eksklusiv andre indtægter, rentebetaling

Læs mere

^ømøwd^ U///-^ 4*~y " æ S A^? ^C^ Af' /^ésn*4 &*r. A^^ &^u? rf ^r > /^^XfØéj^; /^6&^ tz\ /<$q{føucla6lg&gsllé. 'tøjfiuqøoej.

^ømøwd^ U///-^ 4*~y  æ S A^? ^C^ Af' /^ésn*4 &*r. A^^ &^u? rf ^r > /^^XfØéj^; /^6&^ tz\ /<$q{føucla6lg&gsllé. 'tøjfiuqøoej. y^^u^^m ^^^^^^Å6 z^, ^ømøwd^ Munkehatten 9 5220 Odense SØ Telefon 66 15 46 40 Telefax 66 15 48 99 Miljø- og Energidivisionen /

Læs mere

Kulturkvalitet og Træproduktion. Plantetal i kulturer

Kulturkvalitet og Træproduktion. Plantetal i kulturer Kulturkvalitet og Træproduktion Plantetal i kulturer Hvor mange planter er det optimalt at plante? Hvordan får man skovejerne til at vælge det optimale antal planter i kulturerne? Bjerne Ditlevsen 14.

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 1 Side Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsberetning for Aktieselskabet Tranum Plantage

Årsberetning for Aktieselskabet Tranum Plantage Årsberetning for Aktieselskabet Tranum Plantage Bestyrelsens beretning for år 2006 Traditionen tro vil vi indlede beretningen med at gå 80 år tilbage i tiden og fortælle, hvad der er skrevet i den gamle

Læs mere

Energipil. Din fremtid?

Energipil. Din fremtid? 2010 / 1 Din fremtid? Aabenraa Rødekro Energipil Vi støtter vores kunder med energipil-projektet med Fjernvarmen: Aabenraa-Rødekro Fjernvarme tilbyder dig en sikker og stabil indtjening i mange år frem

Læs mere

Naturnær skovdrift i praksis Strategi for efter- og videreuddannelsesmateriale og aktiviteter

Naturnær skovdrift i praksis Strategi for efter- og videreuddannelsesmateriale og aktiviteter Afdeling 1. September 2006 Søren W. Pedersen Naturnær skovdrift i praksis Strategi for efter- og videreuddannelsesmateriale og aktiviteter Udarbejdet af Anders Busse Nielsen og J. Bo Larsen Omlægningen

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

PEFC seminar. viste vejen frem. Formålet med seminaret var at fortælle den danske træbranche

PEFC seminar. viste vejen frem. Formålet med seminaret var at fortælle den danske træbranche PEFC seminar viste vejen frem Af Tanja Olsen, PEFC Danmark og Jakob Rygg Klaumann, Dansk Træforening Formålet med seminaret var at fortælle den danske træbranche om produktion og handel med træprodukter

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 10. april 2013 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Foreningens regnskab (vedlagt). 4. Indkomne forslag. 5. Budget 2013

Læs mere

Produktionsafgiftfonden - PAF

Produktionsafgiftfonden - PAF Produktionsafgiftfonden - PAF Alle arealer tilplantet med nob og ngr er pligtig at betale Der ydes tilskud til forskning, udvikling og markedsføring efter ansøgning Resultater formidles i årsberetning,

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 2, april 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning af

Læs mere

BERETNING 2011-12. De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a. tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne.

BERETNING 2011-12. De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a. tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne. BERETNING 2011-12 De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Denmark CVR- nr. 82 28 90 11 tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne.dk

Læs mere

Lær at læse. en bevoksnings stormstabilitet.

Lær at læse. en bevoksnings stormstabilitet. Stormstabilitet 2: Lær at læse en bevoksnings stormstabilitet Af dr.agro Christian Nørgård Nielsen, Skovbykon Præsentation af to former for stabilitet: Enkelttræ-stabilitet skabes når det enkelte træ kan

Læs mere

Salgsprospekt. Rabeshøj Plantage Høgildvej 15, Grønhøj 7470 Karup

Salgsprospekt. Rabeshøj Plantage Høgildvej 15, Grønhøj 7470 Karup Salgsprospekt For Rabeshøj Plantage Høgildvej 15, Grønhøj 7470 Karup Areal: 26,8 ha. Kontantpris: 2.700.000 kr. Præsentation Introduktion Rabeshøj Plantage en dejlig skov-, jagt- og naturejendom på 26,8

Læs mere

Rydning af opvækst, NST Vestjylland #2

Rydning af opvækst, NST Vestjylland #2 Rydning af opvækst, NST Vestjylland #2 8. maj 2015 Spørgsmål og svar: 1. Spørgsmål: Vil det være tilladt at neddele alt materiale til biobrændsel? Svar: Nej materialet skal fjernes fra arealerne og udkøres

Læs mere

Øst. Grøn driftsplan. Som skovejer kan du få stor nytte af en grøn driftsplan, der omfatter både skovens produktionsværdier

Øst. Grøn driftsplan. Som skovejer kan du få stor nytte af en grøn driftsplan, der omfatter både skovens produktionsværdier Øst August 2007 Indhold Tilskud til grøn driftsplan og skovdrift Grøn driftsplan Tilskud til foryngelse Tilskud til særlig drift Skovdyrkernes grønne driftsplaner i praksis Tilskud til grøn driftsplan

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening

Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening Navn, hjemsted 1 Foreningens navn er Dansk Bærdyrkerforening ". Dens hjemsted er formandens adresse eller et af foreningen oprettet kontor. Formål 2 Foreningens formål

Læs mere

OVERVÅGNING OG EVALUERING

OVERVÅGNING OG EVALUERING OVERVÅGNING OG EVALUERING Skovdrift året rundt i Silkeborg Kommune er en kort oversigt og status over arbejdet i de kommunale skove. Sammen med folderen Information til skovgæster udgør materialet et offentligt

Læs mere

Øst. De nye kommuner. Tilladelser, tilsyn og dispensationer

Øst. De nye kommuner. Tilladelser, tilsyn og dispensationer Øst Nr. 5 Februar 2007 De nye kommuner Skovrejsningsordningen 2007 Natura 2000 Grønne driftsplaner - også et godt udgangspunkt for eventuel certificering af skovdriften Stormskadeforsikring Biotopplaner

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

Billigere kulturanlæg

Billigere kulturanlæg Øst Nr. 6 September Billigere Kulturanlæg Beretning 07/08 Generalforsamling i Skovdyrkerforeningen ØST Billede: Flisning af hugstaffald efter renafdrift med terrængående maskine Udgivet af Skovdyrkerforeningen

Læs mere

FAIR TREES PRODUCENTERKLÆRING

FAIR TREES PRODUCENTERKLÆRING FAIR TREES PRODUCENTERKLÆRING NAVN OG ADRESSE: (i det følgende kaldet: Fair Trees producent )...... CVR-NR.:...... er ved underskrivelse af denne erklæring producent af Fair Trees juletræer og udsteder

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

PRISLISTE & FORRETNINGSBETINGELSER

PRISLISTE & FORRETNINGSBETINGELSER PRISLISTE & FORRETNINGSBETINGELSER JULI 2012 Alle beløb indeksreguleres årligt og er ekskl. moms Skovdyrkerforeningen Syd a.m.b.a. Brejning Søndergade 26, Brejning 7080 Børkop Denmark CVR- nr. 21 05 18

Læs mere

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Plantning & Landskab, Landsforeningen Levende hegn skal vedligeholdes Det danske kulturlandskab er de fleste steder et hegnslandskab.

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver samt overvejelser og tiltag bestyrelsen har foretaget

Læs mere

Bæredygtig Biomasseproduktion

Bæredygtig Biomasseproduktion 1. annoncering NordGen Skog inviterer i samarbejde med Danske Planteskoler og Naturstyrelsen til konference / inspirationsdage. Bæredygtig Biomasseproduktion Radisson Blu H.C. Andersen, Odense 13-14. september

Læs mere

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012 Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere Kære sommerhusejere og lejere Efterår 2012 Vi vil igen informere om det arbejde der er foregået i 2012 og prøve at se lidt frem mod 2013. Dette skrift vil

Læs mere

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt Europaudvalget - Økofin Offentligt Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. - Økofin - Spørgsmål af. januar. 7. februar J.nr. 5-9 Spørgsmål:

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Plantning af træer til sikring af rent drikkevand og CO2 reduktion i fremtidens Danmark

Plantning af træer til sikring af rent drikkevand og CO2 reduktion i fremtidens Danmark Plantning af træer til sikring af rent drikkevand og CO2 reduktion i fremtidens Danmark Hvem er vi og hvad vil vi? Growing Trees Network er en socialøkonomisk virksomhed, hvis almennyttige formål er plantning

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

GENERELLE BUDGETFORUDSÆTNINGER FOR 2013

GENERELLE BUDGETFORUDSÆTNINGER FOR 2013 UDGIFTER: KONTO 106 - EJENDOMSSKAT Som følge af skattestoppet er der indført et loft over, hvor meget ejendomsskatten må stige fra år til år. Loftet er for 2005 fastlagt sådan, at ejendomsskatten ikke

Læs mere

1) Naturbeskyttelse.dk v/peter Størup, Århus

1) Naturbeskyttelse.dk v/peter Størup, Århus NOTAT Arealdrift, friluftsliv og partnerskaber J.nr. NST-219-00050 Ref. mokro Den 21. august 2015 Naturstyrelsens stormfaldsplaner efter stormene i 2013: Høringsnotat Naturstyrelsen har med en fælles politik

Læs mere

Referat af generalforsamling 2005. Aarhus United A/S

Referat af generalforsamling 2005. Aarhus United A/S Erik Højsholt Direkte: 8730 6102 Fax: 8730 6002 erik.hojsholt@aarhusunited.com 2005-04-27 Referat af generalforsamling 2005 Aarhus United A/S CVR-nr. 45 95 49 19 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2005 Yderligere

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober 2013 Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet Pionerbladet 2014 Kalender 2014 11. 13. april Arbejdsweekend Trevæld Centret 25. 27. april Arbejdsweekend Arresø Centret 26. april Generalforsamling Arresø Centret TAK Tak til Kynde for hans mange bidrag

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

Vi har fået fælleseje og er nu både ejere (på nær 33) og lejere.

Vi har fået fælleseje og er nu både ejere (på nær 33) og lejere. BERETNING FOR ANDELSFORENINGEN AF 20.10.2010 KERTEMINDE SOMMERBY Denne beretning omhandler det første egentlige regnskabsår for Andelsforeningen. En ny tid en ny periode i sommerbyens eksistens. De 20

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Referat fra møde den 12.3 2008 i skovrejsningsrådet for Solhøj Fælled

Referat fra møde den 12.3 2008 i skovrejsningsrådet for Solhøj Fælled Skov- og Naturstyrelsen Referat fra møde den 12.3 2008 i skovrejsningsrådet for Solhøj Fælled Mødedeltagere: TN Tina Jensen, Høje-Taastrup Kommune VS Vibeke Heskjær, Høje-Taastrup Kommune JJ Jørgen Johansen,

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Dato: 26-11-2009 Videnblad nr. 08.01-22 Emne: Træer Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Træer og grønne områder kan være med til at hjælpe os gennem en hverdag med et ændret klima.

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

GENERELLE BUDGETFORUDSÆTNINGER FOR 2014

GENERELLE BUDGETFORUDSÆTNINGER FOR 2014 UDGIFTER: KONTO 106 - EJENDOMSSKAT Som følge af skattestoppet er der indført et loft over, hvor meget ejendomsskatten må stige fra år til år. Loftet er for 2005 fastlagt sådan, at ejendomsskatten ikke

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent F Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. maj 2015 Medfører

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 09. maj 2014 klokken 10.00 i Bøgesalen på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2,. Fra ledelsen var den

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt?

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Fødevarer og den måde, vores mad producereres på, optager mange, og projekter, der beskæftiger sig med disse problemstillinger, udgør over en tredjedel af de initiativer,

Læs mere

DI s efterårsprognose:

DI s efterårsprognose: Den 22. september 2009 DI s efterårsprognose: Først i 2013 vil det tabte være vundet tilbage Af cheføkonom Klaus Rasmussen, økonomisk konsulent Tina Kongsø og økonomisk konsulent Jens Erik Zebis Dansk

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer.

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer. Bestyrelsens beretning begynder, som den plejer, med et velkommen til de andelshavere, der er kommet til siden sidste generalforsamling; i år drejer det sig om Emil, som pr. 1. juli (?) 2010 overtog Sandras

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 28. marts 2012.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 28. marts 2012. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 28. marts 2012. Bestyrelsens beretning Indledning 2011 har været et underligt og udfordrende år for Hadsten Varmeværk. Et år, der har mindet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S, CVR-nr. 21443379, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S, CVR-nr. 21443379, der afholdes NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

FSC-certificerede produkter fra SCA

FSC-certificerede produkter fra SCA FSC-certificerede produkter fra SCA Hvad er FSC? FSC (Forest Stewardship Council) er en uafhængig, international organisation, som støtter udvikling af miljømæssigt bæredygtige, socialt fordelagtige og

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

ABEL & SKOVGÅRD LARSEN ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER. for. Aktieselskabet Stilde Plantage. CVR-nr. 14131612

ABEL & SKOVGÅRD LARSEN ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER. for. Aktieselskabet Stilde Plantage. CVR-nr. 14131612 30. marts 2012 76133-463 MB/TIV Vedtægter Akteiselskabets Stilde Plantage ABEL & SKOVGÅRD LARSEN VEDTÆGTER for Aktieselskabet Stilde Plantage CVR-nr. 14131612 Advokat (H) HD(R) Mogens Birkebæk Sønder Allé

Læs mere

Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen.

Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen. Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen. Indledning I forbindelse med renovering af den østlige del af Christiansminde

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune v/natur og Miljø om etablering af nye kommunale skove

Samarbejdsaftale mellem Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune v/natur og Miljø om etablering af nye kommunale skove Samarbejdsaftale mellem Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune v/natur og Miljø om etablering af nye kommunale skove 1 Formål Formålet er at etablere kommunale skovområder, som beskytter vigtige grundvandsinteresser,

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 7. maj 2012 kl. 17.00 22.00 Til stede: Afbud: Else Marie Petersen, Willy Døj, Connie Andersen, varmemester John Th. Jørgensen

Læs mere

Håndbog for træambassadører. Træ gavner klimaet, miljøet, skovene, humøret, sundheden, byggeriet og økonomien

Håndbog for træambassadører. Træ gavner klimaet, miljøet, skovene, humøret, sundheden, byggeriet og økonomien Håndbog for træambassadører Træ gavner klimaet, miljøet, skovene, humøret, sundheden, byggeriet og økonomien Indhold 1. Træ er verdens mest miljøvenlige råstof Træ er fornyeligt Træ fjerner CO 2 fra luften

Læs mere

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel.

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel. Beretning 2007 Ja så er endnu et år gået, og denne gang med ny formand for grundejerforeningen. Dette efter mange fine år med Leif som formand. Det har været både spændende og arbejdskrævende, at forsøge

Læs mere