Regeringens resultater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regeringens resultater"

Transkript

1 Regeringens resultater Oktober 2004 Juni 2005 Juni 2005 Regeringen

2 Regeringens resultater Oktober 2004 Juni 2005 Regeringen Redaktionens afslutning 10. juni

3 2

4 Forord Folketingsåret er ved at nå sin slutning. Året har været præget af stor travlhed i Folketinget. Der er blandt andet udført et omfattende arbejde med den kommende kommunalreform. I det forløbne år har regeringen også gennemført en række andre store initiativer og lovforslag. Det omfatter bl.a. nedsættelse af globaliseringsrådet og integrationsplanen En ny chance til alle. Denne redegørelse indeholder en oversigt over de væsentligste lovgivningsmæssige, administrative og andre initiativer, som er gennemført i folketingsåret. 3

5 4

6 Indholdsfortegnelse Side Beskæftigelsesministeren... 7 Finansministeren... 9 Forsvarsministeren Fødevareministeren Indenrigs- og sundhedsministeren Justitsministeren Kirkeministeren Kulturministeren Miljøministeren Ministeren for familie- og forbrugeranliggender Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration Ministeren for ligestilling Ministeren for nordisk samarbejde Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Skatteministeren Socialministeren Statsministeren Transport- og energiministeren Udenrigsministeren Udviklingsministeren Undervisningsministeren Økonomi- og erhvervsministeren

7 6

8 Beskæftigelsesministeren Kommunalreformen på beskæftigelsesområdet Regeringen fremsatte i februar 2005 to lovforslag, der gennemfører kommunalreformen på beskæftigelsesområdet. Forslagene forventes vedtaget i juni Det fremtidige beskæftigelsessystem indrettes med lokale jobcentre, hvor staten og kommunen flytter sammen og samarbejder om beskæftigelsesindsatsen i forhold til ledige, virksomheder og arbejds- og uddannelsessøgende. Etableringen af lokale jobcentre betyder, at alle borgere og virksomheder med behov for service og hjælp får én indgang til beskæftigelsessystemet. Staten vil fortsat have ansvaret for indsatsen over for ledige, der modtager arbejdsløshedsdagpenge, og kommunen vil have ansvaret for indsatsen over for ledige, der får ydelser fra kommunen. De ansatte i jobcentret vil kunne udføre opgaver på vegne af både kommunen og staten. Nyt målesystem for beskæftigelsesindsatsen i AF og kommunerne Regeringen har etableret et landsdækkende internetbaseret målesystem, Jobindsats.dk, der skal bidrage til at sikre en mere effektiv beskæftigelsesindsats med fokus på resultaterne, og til at flere kommer i arbejde. Målesystemet er via internettet frit tilgængeligt for offentligheden og alle aktører på beskæftigelsesområdet. Styrket indsats mod sygefravær Folketinget vedtog i maj 2005 regeringens lovforslag om en styrket sygefraværsindsats med ny visitation og opfølgning i sygedagpengesager m.v. Elementer i forslaget er bedre koordinering, nye lægeerklæringer, gradvis tilbagevenden i ansættelse for syge, anvendelse af andre aktører samt bortfald af refusion fra staten til kommunen i tilfælde af manglende kommunal opfølgning. Ca personer modtager hvert år sygedagpenge i kortere eller længere tid. Modernisering af sygedagpengeloven I forlængelse af regeringens sygefraværshandlingsplan afgav det partsudvalg, som skulle belyse mulighederne for at modernisere sygedagpengeloven, rapport i december Rapporten indeholder et katalog med mere end 50 forslag til ændringer i loven. Regeringen vil følge op på rapporten med lovgivningsinitiativer i næste folketingssamling. Fairplay kampagnen I forlængelse af regeringens kampagne om Fairplay fra oktober 2004 vedtog Folketinget i april 2005 regeringens lovforslag om nye og større sanktioner for at arbejde sort og misbruge sociale ydelser. Med de nye regler er minimumssanktionerne for at snyde med dagpenge blevet hævet, og der er indført sanktioner over for modtagere af kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse, som arbejder og samtidig får udbetalt ydelser. Loven giver endvidere myndighederne større adgang til kontrolbesøg på virksomhederne, fx på byggepladser. Forenkling af parternes arbejdsmiljøindsats Folketinget vedtog i december 2004 regeringens lovforslag om, at arbejdsmiljøindsatsen skal være én samlet indsats, hvor fælles prioriteringer skal slå igennem i de aktiviteter, som arbejdsmarkedets parter i Ar- 7

9 bejdsmiljørådet og branchearbejdsmiljørådene samt Arbejdstilsynet iværksætter. Lovforslaget er en udløber af regeringens aftale med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om arbejdsmiljøreformen. Information og høring af lønmodtagerne Folketinget vedtog i april 2005 regeringens lovforslag om information og høring af lønmodtagerne. Loven sikrer lønmodtagere på virksomheder med mindst 35 ansatte ret til at blive informeret og hørt om spørgsmål af væsentlig betydning for deres ansættelse. Arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren Folketinget vedtog i maj 2005 regeringens lovforslag om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren. Loven fastsætter bestemmelser om arbejdstid for blandt andet visse lastvogns- og buschauffører som supplement til de allerede gældende bestemmelser om køretid. Fra den 1. juli 2005 må lønmodtagere, der er omfattet af loven, således højest arbejde 48 timer i gennemsnit om ugen i alt. Gennemførelse af EU s beskæftigelsesdirektiv Folketinget vedtog i december 2004 regeringens lovforslag, som gennemfører bestemmelserne i EU s beskæftigelsesdirektiv om forbud mod forskelsbehandling på grund af alder og handicap. Loven betyder, at der fremover ikke må forskelsbehandles på grund af alder og handicap i forbindelse med ansættelse, under ansættelsen og i forbindelse med afskedigelse. Garantidækning under anmeldt betalingsstandsning og i den transnationale situation Folketinget vedtog i april 2005 regeringens lovforslag, som udvider dækningen for Lønmodtagernes Garantifond til at omfatte dækning under en anmeldt betalingsstandsning og dækning i den transnationale situation, hvor den insolvente virksomhed har hjemsted i et andet land inden for EU/EØS, men hvor lønmodtageren sædvanligvis udfører sit arbejde i Danmark. 8

10 Finansministeren Finansloven for 2005 Regeringen indgik i efteråret 2004 fem delaftaler med skiftende flertal i forbindelse med finansloven for Finansloven indeholder markante forbedringer på en række områder, herunder en fortsat styrkelse af sundhedsområdet, bedre forhold for de ældre og for svage grupper, styrket forskning, en konsekvent retspolitik samt målrettede afgiftsnedsættelser på grænsehandelsfølsomme varer. Finansloven ligger i lighed med de foregående finanslove inden for rammerne af en holdbar finanspolitik baseret på fortsat skattestop, fortsatte offentlige overskud samt begrænset realvækst i det offentlige forbrug. Økonomiaftaler med kommuner og amter for 2005 Regeringen indgik i juni 2004 aftaler med kommuner og amter for 2005, som indebærer en realvækst i kommuner og amter ved uændrede skatter på i alt 1,65 mia. kr. til forbedringer af den offentlige service. Forbedringerne er især udmøntet i sygehusvæsenet og på social- og undervisningsområderne. Kommunernes budgetter for 2005 overskred det aftalte niveau for serviceudgifterne med 0,9 mia. kr. På den baggrund indgik regeringen og KL i februar 2005 en opfølgende aftale om kommunernes økonomi for 2005 med henblik på at begrænse udgiftsvæksten i Sigtet er endvidere at understøtte en hensigtsmæssig adfærd i overgangsperioden op til kommunalreformen. Overenskomstforhandlingerne 2005 Statens overenskomster m.v. blev i foråret 2005 fornyet for en 3-årig periode inden for en ramme på 6,96 pct., der sikrer et fornuftigt råderum til den lokale løndannelse i de nye lønsystemer. Aftalen indeholder væsentlige forenklinger både i overenskomstsystemet generelt og specifikt på arbejdstidsområdet. Der er endvidere indgået en særlig aftale om integrationsstillinger i staten og gennemført forbedringer på det familiepolitiske område. DONG aftale om aktiesalg m.v. Regeringen indgik i oktober 2004 en aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Kristendemokraterne og Socialistisk Folkeparti om vilkårene for salg af aktier i DONG, idet der er enighed om at sælge indtil 49 pct. af aktierne til en bred ejerkreds og samtidig børsnotere selskabet. I december 2004 blev der med tilslutning fra de samme partier indgået en rammeaftale med bestyrelserne for de to selskaber om sammenlægning af Elsam og DONG. Efterfølgende fulgte en proces, hvor der i juni 2005 med en aftale med Vattenfall blev skabt grundlag for skabelsen af et stærkt, danskbaseret energiselskab. Bella Center salg af statens aktiepost Som led i regeringens løbende overvejelser om mulighederne for at afhænde statslige aktieposter solgte staten og tre andre større aktionærer i april 2005 deres aktieposter i Bella Center A/S. Regeringens handlingsplan for regelforenkling Regeringen fremlagde i december 2004 den tredje handlingsplan for regelforenkling og administrative lettelser. Handlingsplanen præsenterer i alt 265 resultater, som alle har gjort hverdagen enklere for borgere og 9

11 virksomheder. Samtidig lanceres 100 fremadrettede initiativer. Regeringen har blandt andet forenklet miljøkontrollen for de virksomheder, som har orden i sagerne, og studerende kan nu søge optagelse på videregående uddannelser direkte fra hjemmecomputeren. Christiania Regeringen har i forlængelse af rapporten Fremtidige organisations- og ejerformer på Christianiaområdet, som blev offentliggjort den 24. maj 2005, besluttet, at der igangsættes en ændring af organisations- og ejerformerne på Christianiaområdet udformet som en samlet løsning for hele Christianiaområdet. Modellen indebærer, at der kan etableres en almen boligorganisation, at der udbydes etagemeter byggeretter til salg, at der bliver mulighed for at oprette en fond med henblik på at drive bygninger, der rummer fælles aktiviteter, sociale og kulturelle aktiviteter samt erhverv, at der igangsættes genopretning af fortidsmindet i 2006, og at der sker afvikling af huse på fortidsmindet fra Lov om offentlige betalinger Folketinget vedtog i december 2003 regeringens lovforslag om offentlige betalinger. Loven indebærer, at offentlige myndigheder skal modtage og sende fakturaer elektronisk. Siden 1. februar 2005 har alle myndigheder kunnet modtage fakturaer elektronisk, og alle leverandører kan sende deres faktura elektronisk, enten direkte eller via et såkaldt LæsInd-bureau, som omformer den almindelige papir-faktura til en elektronisk faktura. Omlægningen fra fysisk til elektronisk distribution vedrører ca. 15 mio. regninger årligt og omfatter hele den offentlige sektor. Lov om offentlige betalinger omhandler endvidere NemKonto, som indebærer, at alle udbetalinger fra det offentlige til borgere og virksomheder, fx. pension, SU, børnepenge eller overskydende skat kan ske via én konto, og ikke som nu til forskellige konti eller via check eller kontant. NemKonto går i drift i efteråret Den personalemæssige håndtering af kommunalreformen Regeringen har løbende drøftet den personalemæssige gennemførelse af kommunalreformen med de offentlige personaleorganisationer for at sikre de offentligt ansattes tryghed. I november 2004 udsendtes en fælles vejledning om kommunalreformen og personalet med fokus på personalepolitik og processen. Herudover er der udsendt en vejledning om personalejura. I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i februar 2005 blev der indgået aftale om de personalemæssige forhold i forbindelse med kommunalreformen. 10

12 Forsvarsministeren Forsvarsaftalen Implementeringen af den nye aftale om forsvaret blev påbegyndt 1. januar Der er tale om en gennemgribende reorganisering med fokus på afskaffelse af mobiliseringsforsvaret, fordobling af evnen til deltagelse i internationale operationer, styrkelse af totalforsvaret og omlægning af støttestrukturen til servicefællesskaber, hvorved der skabes plads til styrkelse af den operative struktur. Samtænkning af civile og militære indsatser var en del af forsvarsaftalen, og som følge heraf har Danmark sat emnet på den internationale dagsorden, herunder i NATO. Samling af beredskab og forsvar Arbejdsgruppen vedrørende integration af det statslige redningsberedskab og forsvaret kom den 9. februar 2005 med 18 anbefalinger vedrørende samling og intensiveret samarbejde. På den baggrund har regeringen besluttet at tage skridt til at samle det statslige redningsberedskab og forsvaret yderligere, herunder bl.a. støtte- og skolestrukturen. Regeringen har ligeledes besluttet at etablere et fælles CBRN-institut samt at gennemføre et intensiveret samarbejde vedrørende bl.a. operative opgaver, internationale indsatser og anvendelse af frivillige. Lov om etablering af udbygget radarovervågning af Danmarks farvandsområder Som led i regeringens initiativer med at forbedre sejladssikkerheden vedtog Folketinget den 31. maj 2005 lov om etablering af udbygget radarovervågning af Danmarks farvandsområder. Loven medfører en modernisering og udbygning af det nuværende kystradarsystem, således at der opnås en forbedret opgaveløsning i relation til bl.a. søredning, sikkerhed til søs og beskyttelse af havmiljøet. Revision af den militære straffelov og retsplejelov samt ny disciplinarlov Regeringen fik i maj 2005 med et bredt flertal Folketingets tilslutning til en ny militær straffelov, retsplejelov og disciplinarlov. Herved er der sket en tiltrængt revision af det militære straffe- og disciplinarsystem, så det nu fremstår mere fleksibelt og i tråd med den hverdag, der er gældende for et moderne dansk forsvar. De nye love træder i kraft den 1. januar Omstilling i NATO Danmark har i NATO arbejdet aktivt for at fremme omstillingen af de nationale forsvar med henblik på styrkelse af alliancelandenes evne til at udsende styrker til internationale operationer. På forsvarsministermødet i forbindelse med NATO-topmødet i Istanbul i juni 2004 blev der således, bl.a. på dansk initiativ, opnået enighed om opstilling af målsætninger for, hvor stor en andel af nationernes landmilitære styrker, der skal kunne udsendes (40 pct. skal kunne udsendes, og 8 pct. skal kontinuerligt kunne være udsendt). Arbejdet har resulteret i, at mange nationer har opstillet nationale målsætninger på dette område. Internationale operationer Regeringen har øget den danske indsats i Afghanistan og bidrager med en række kapaciteter. Der er nu udsendt ca. 65 soldater til den internationale sikkerhedsstyrke (ISAF) i Kabul, 5 soldater til et Provincial Re- 11

13 construction Team (PRT) i Mazar E Sharif under britisk ledelse samt ca. 40 soldater til et PRT i Feyzabad under tysk ledelse. Ca. 50 soldater er udsendt i en tremåneders periode for at levere kommunikationsstøtte til ISAF's hovedkvarter i Kabul. Fra sommeren 2005 udsendes et dansk C-130 transportfly og et jordbaseret støtteelement på ca. 75 soldater til Afghanistan for at levere transportstøtte til ISAF. Med bred tilslutning i Folketinget støtter regeringen endvidere aktivt FN's og den irakiske regerings ønske om, at det internationale samfund bidrager til at skabe sikkerhed i Irak. Danske militære styrker med i alt ca. 530 soldater stilles således til rådighed for den multinationale sikringsstyrke i Irak i endnu otte måneder frem til 2. februar De danske militære styrker vil, ud over fortsat at bidrage til sikkerheden, fokusere på træning og uddannelse af irakiske sikkerhedsstyrker i det danske område i Basra-regionen og bidrage til NATOs træningsindsats i Irak. Endvidere vil styrken fokusere på støtte til den civile genopbygningsindsats i det danske område i Basra-regionen. Regeringen støtter FN s fredsbevarende mission i Sudan og bidrager til operationens indledende fase med ca. 45 soldater inden for rammen af Stand-by Forces High Readiness Brigade (SHIRBRIG). Styrken udsendes for en periode på ca. 6 måneder til hovedkvarteret for missionen. Danmark bidrager derudover bilateralt med to personer til støtte for Den Afrikanske Unions indsats i Darfur. Endvidere har forsvaret indledt et arbejde vedrørende kapacitetsopbygning af de afrikanske sikkerhedsstrukturer med henblik på, at de regionale og subregionale sikkerhedsorganisationer i større omfang selv bliver i stand til at gennemføre fredsstøttende operationer på kontinentet. Tsunami-katastrofen i Asien Forsvarsministeriets myndigheder bidrog med en række kapaciteter til støtte for katastroferamte borgere og den humanitære nødhjælpsindsats, der fulgte efter Tsunami-katastrofen den 26. december Forsvaret og Beredskabsstyrelsen udsendte således i alt ca. 45 personer til støtte for indsatsen, der blandt andet omfattede udsendelse af et mobilt nødhospital i tre måneder, transportstøtte med forsvarets C-130 fly, 39 vandrensningsanlæg, dele af et krisestyringscenter til FN og krisepsykologer. Declaration of Principles mellem USA og Danmark Forsvarsministeren indgik den 17. maj 2005 en Declaration of Principles for Enhanced Cooperation in Matters of Defense Equipment and Industry med den amerikanske forsvarsminister Donald Rumsfeld. Det er regeringens forhåbning, at denne aftale vil have en positiv effekt på den danske forsvarsindustris samarbejde med amerikansk forsvarsindustri og dens muligheder for øget eksport til USA. 12

14 Fødevareministeren Kommunalreformen på fødevareområdet Regeringen fremsatte i februar 2005 lovforslag, der udmønter kommunalreformen på fødevareområdet. Lovforslaget, der forventes vedtaget i juni 2005, indebærer bl.a., at administrationen af de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger overgår til staten, mens selve udpegningen af de særligt følsomme landbrugsområder samt relationerne til landbrugerne med hensyn til information og opsøgende arbejde overgår til kommunerne. EU s Landbrugsreform Med EU s landbrugspolitik omlægges fra 1. januar 2005 ca. 95 pct. af den direkte støtte til landmændene til en produktionsuafhængig (afkoblet) støtte. Afkoblingen af støtten giver en øget markedsorientering af landbrugspolitikken. Der er foregået et intensivt udviklingsarbejde i Fødevareministeriet for at være klar til at modtage ca ansøgninger inden fristens udløb den 25. april Regeringens Landdistriktsredegørelse 2004 Regeringen offentliggjorde i december 2004 Landdistriktsredegørelse Redegørelsen gør status for udviklingen i de danske landdistrikter og redegør for regeringens initiativer på tværs af sektorområderne til fremme af udviklingen i landdistrikterne. Regeringens initiativer skal bidrage til, at alle områder af landet bliver attraktive for udvikling og bosætning, således at der kan finde en geografisk spredning af befolkningen og den økonomiske aktivitet sted. Regeringens udvalg vedrørende landdistriktsprogrammet Regeringens landdistriktsudvalg færdiggjorde i april 2005 første runde af sit arbejde, som vedrører indsatsen i landdistriktsprogrammet for Det har resulteret i støtte til en række nye initiativer inden for en samlet ramme på 320 mio. kr. Formålet med initiativerne er at støtte vækst i landdistrikterne og sikre natur og miljø. Samtidig forberedes indholdet i det nye landdistriktsprogram for Ændring af støtteordning for yngre jordbrugere Folketinget vedtog i maj 2005 regeringens lovforslag om en ændring af etableringsordningen for yngre jordbrugere. Lovforslaget muliggør større statsgaranterede lån, som giver yngre jordbrugere mulighed for at etablere sig på bedrifter med et større arbejdskraftbehov og dermed for et arbejds- og familieliv svarende til den øvrige erhvervsaktive del af befolkningen. Ændring af landdistriktsstøtteordningen Folketinget vedtog i maj 2005 regeringens forslag om ændring af landdistriktsstøtteloven, der giver fødevareministeren hjemmel til at yde støtte til forbedring af dyrevelfærd, forbedring af landbrugsprodukternes kvalitet, salgsfremstød for disse produkter, opfyldelse af normer vedrørende folke-, dyre- og plantesundhed samt arbejdssikkerhed og dyrevelfærd. 13

15 Ny jordfordelingslov Folketinget vedtog i juni 2005 regeringens forslag til en ny jordfordelingslov. Lovforslaget, der er en sammenskrivning af den gældende jordfordelingslov og jordkøbslov, er udtryk for modernisering og regelforenkling. Desuden er de miljømæssige aspekter styrket, og der er lagt vægt på grundvandssikring, natur- og miljøhensyn samt etablering og bevarelse af havekolonierne. Regler for dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder (GMO) Regeringen har udarbejdet regler og vejledninger, der giver mulighed for at håndtere samtidig dyrkning af GMO-afgrøder og konventionelle afgrøder. Reglerne foregriber en situation, hvor der i EU godkendes GMOafgrøder til dyrkning, og er en udmøntning af sameksistensloven. Danmark er foregangsland i EU med regler for sameksistens. Handlingsplan for plantegenetiske ressourcer Regeringen offentliggjorde i oktober 2004 en strategi om plantegenetiske ressourcer for fødevarer og jordbrug og en handlingsplan for perioden Forslag til en støtteordning til bevaring og bæredygtig udnyttelse af de plantegenetiske ressourcer forventes godkendt af Kommissionen i Økologiordning Fødevareministeren iværksatte i august 2004 en omfattende økologikampagne med støtte fra Kommissionen. Formålet er at introducere EU s økologilogo, fastholde kendskabet til Ø-mærket og informere generelt om økologi. Kampagneindsatsen har foreløbig været en succes, idet kendskabet til EU-logoet steg fra 7 pct. til 42 pct. efter kampagnens første måneder. Ændring af fiskeriloven Folketinget vedtog i maj 2005 regeringens forslag om en forbedring af vilkårene for en bæredygtig erhvervsmæssig udvikling inden for fiskeri og opdræt af muslinger, østers og andre bløddyr. Aktiviteter under FIUF, Det finansielle instrument til udvikling af fiskeriet Der er i 2004 givet tilsagn for i alt 274 mio. kr. til udvikling af fiskeriet, herunder bl.a. til ophugningsordningen, til modernisering og bygning af fiskerfartøjer og til projekter i forarbejdningsindustrien m.v. Genåbning af det russiske marked for planter og planteprodukter Rusland standsede import af planter fra Danmark i januar Gennem en intens bilateral indsats direkte over for Rusland, gennem samarbejde i EU, samt gennem hurtig udarbejdelse af et ændret plantesundhedscertifikat lykkedes det i maj 2005 at få ophævet det russiske importforbud. 14

16 Indenrigs- og sundhedsministeren Kommunalreformen Regeringen fremsatte i februar 2005 en lovpakke med 50 lovforslag, der udmønter kommunalreformen med ikrafttræden den 1. januar Forslagene forventes vedtaget i juni De nuværende 271 kommuner lægges sammen til 98 nye kommuner, der langt overvejende er blevet til gennem en lokal, demokratisk proces. Kommunerne får flere opgaver og bliver borgernes samlede indgang til den offentlige sektor. Amterne nedlægges. Fem nye regioner får ansvaret for sundhedsvæsenet og en række afgrænsede opgaver vedrørende regional udvikling og drift af specialiserede institutioner. Sundhedsreform Regeringen fremsatte i februar 2005 som led i kommunalreformen lovforslag, der samler sundhedsvæsenet i fem stærke regioner med bedre muligheder for at levere sundhedsydelser af højeste kvalitet. De centrale sundhedsmyndigheder styrkes, så der kan ske en optimal koordinering og kvalitetssikring af indsatsen. Kommunerne får et større ansvar for borgernes sundhed, herunder forebyggelse, genoptræning og medfinansiering af borgernes behandling. Forslaget forventes vedtaget i juni Flere penge til sundhed Med regeringens økonomiaftaler med kommuner og amter for 2005 blev der tilført 930 mio. kr. til sundhedsområdet i En evaluering fra maj 2005 viser, at indførelsen af takststyring har bidraget til øget aktivitet og faldende ventetider i sundhedsvæsenet. Styrket kræftbehandling Regeringen har fordelt to lånepuljer på i alt 300 mio. kr. til nyt apparatur i sygehusvæsenet. Yderligere 100 mio. kr. er fordelt til projekter til forbedring af arbejdsgange og patientforløb. Regeringen og Dansk Folkeparti har i juni 2005 indgået aftale om en forbedring af indsatsen på kræftområdet (Kræftplan II). Aftalen rummer en lang række initiativer, som sætter patienten først og spænder fra forebyggelse, over hele behandlingsforløbet, til den opfølgende indsats. Samlet løftes kræftindsatsen i 2006 med mere end 1,1 mia. kr. Styrkelse og udvidelse af det frie sygehusvalg Folketinget vedtog i december 2004 regeringens lovforslag, som fra 1. januar 2005 udvider amternes informationspligt i forbindelse med frit valg. Herved forbedres patienternes adgang til at få kendskab om deres valgmuligheder. Rygning og alkohol Folketinget vedtog i april 2005 regeringens lovforslag, som fra 1. juni 2005 gør skiltning om rygepolitik obligatorisk på restauranter, barer, værtshuse m.v. I løbet af 2005 afvikles en række borgermøder om rygeregler, røgfri miljøer og passiv rygning med henblik på at skabe et solidt grundlag for en balanceret rygepolitik. Pr. 1. juli 2005 indføres en behandlingsgaranti på 14 dage for alkoholbehandling. 15

17 Bedre forebyggelse for børn og unge Regeringen har indført Sundhedstegnet som et middel til at skabe en sundere hverdag i skoler, institutioner og idrætslivet for børn og unge. På finansloven for 2005 er der afsat i alt 83 mio. kr. primært målrettet overvægtige børn og unge i udsatte grupper. Kvalitet og åbenhed i sundhedsvæsenet Regeringen indgik i november 2004 en aftale med Amtsrådsforeningen og H:S om at etablere en organisation i Århus til udvikling og drift af Den Danske Kvalitetsmodel. Inden udgangen af 2006 skal alle danske sygehuse kvalitetsvurderes efter et fastlagt sæt standarder og indikatorer. Regeringen har fremsat et lovforslag om, at patientklagesystemet i særligt alvorlige tilfælde offentliggør klagesager med navns nævnelse. Forslaget ventes vedtaget i juni Hospicer Som led i finanslovaftalerne for 2005 blev afsat 70 mio. kr. i 2005, 50 mio. kr. i 2006 og 40 mio. kr. årligt fra 2007 til etablering og drift af hospicer. Målet er et hospicetilbud i alle amter. Bedre psykiatri Med satspuljeaftalen for 2005 er der afsat 200 mio. kr. over en 4-årig periode til at nedbringe ventetiderne i børne- og ungdomspsykiatrien. Behandlingsindsatsen for patienter med spiseforstyrrelser styrkes med 30 mio. kr. årligt fra Fra 1. april 2005 tilbydes voksne, der i deres barndom har været ofre for seksuelle overgreb, tilskud til psykologbehandling. Medicinaftale Regeringen indgik i oktober 2004 med alle Folketingets partier en medicinaftale, der sikrer bedre anvendelse af ressourcerne til lægemidler og øget kvalitet i lægemiddelbehandlingen. Borgernære tilbud Som led i finanslovaftalerne for 2005 blev der afsat en pulje på 50 mio. kr. til forsøg med kommunale sundhedscentre. Regeringen fremsatte i februar 2005 lovforslag, som skal fremme, at kommunalbestyrelserne opretter borgerservicecentre som borgernes indgang til den offentlige sektor. Forslaget ventes vedtaget i juni Regeringen har i april 2005 indført adgang til at tilmelde sig Donorregistret via Internettet. Tænketanken om Nærdemokrati Regeringen nedsatte i starten af 2005 Tænketanken om Nærdemokrati, som skal skabe et inspirationsgrundlag for kommunalbestyrelserne i det videre arbejde med at styrke nærdemokratiet. Indenrigs- og sundhedsministeren afgiver i efteråret 2005 en redegørelse herom til Folketinget. Nedsættelse af ejendomsskatterne på landbrugsjord Folketinget vedtog i december 2004 regeringens lovforslag om at nedsætte den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme m.v. med 2,3 promillepoint fra 2005, svarende til ca. 168 mio. kr. årligt. 16

18 Justitsministeren Kommunalreformen på Justitsministeriets område Regeringen fremsatte i februar 2005 som led i kommunalreformen lovforslag om, at alle ansøgninger om kørekort og pas fremover skal indleveres til kommunen, og at kommunen skal forestå den ekspeditionsmæssige del af sagsbehandlingen, mens mere komplicerede sager fortsat skal behandles af politiet. De nye regler bidrager til at samle den direkte borgerbetjening ét sted. Forslaget forventes vedtaget i juni Nedsættelse af retsafgifterne i civile retssager Folketinget vedtog i december 2004 regeringens lovforslag om at nedsætte og omlægge retsafgifterne i civile retssager. Med de nye regler er der gennemført en nedsættelse af retsafgifterne i sager om mindre krav, et retsafgiftsloft i store sager og et særligt lavt maksimum i visse sager mod det offentlige. Borgerne vil hermed få lettere adgang til domstolene. Sagsomkostninger, retshjælp og fri proces Regeringen fremsatte i marts 2005 lovforslag til forbedring af retsplejelovens regler om tilkendelse af sagsomkostninger og om retshjælp og fri proces i civile sager. Forslaget forventes vedtaget i juni De nye regler vil lette borgernes adgang til domstolene. Skærpelse af straffen for spirituskørsel Folketinget vedtog i maj 2005 regeringens lovforslag om en forenkling og markant skærpelse af sanktionerne for spirituskørsel og kørsel i frakendelsestiden. Med loven udvides også adgangen til at konfiskere spritbilisters bil ved gentagne tilfælde af spirituskørsel. Udvidelse af dna-profil-registret Folketinget vedtog i maj 2005 regeringens lovforslag om udvidelse af politiets muligheder for at anvende dna-profil-registret som led i efterforskningen af kriminalitet. Med de nye regler vil langt flere sigtede end i dag kunne registreres i registret, hvorved de muligheder for at opklare forbrydelser hurtigt og effektivt, som nye kriminaltekniske værktøjer giver, forbedres. Elektroniske fodlænker Folketinget vedtog i maj 2005 regeringens lovforslag om en ny afsoningsform, hvorefter kortere fængselsdomme for overtrædelse af færdselsloven under visse betingelser kan afsones på bopælen under intensiv kontrol og overvågning bl.a. med en såkaldt elektronisk fodlænke frem for i et fængsel eller arresthus. Ordningen frigør fængselspladser og giver de dømte mulighed for under afsoningen at passe deres arbejde eller uddannelse. Forbedring af voldtægtsofres retsstilling Regeringen fremsatte i april 2005 lovforslag om styrkelse af retsstillingen for den forurettede i voldtægtssager. Forslaget forventes vedtaget i juni Forslaget indebærer, at der altid skal beskikkes en bistandsad- 17

19 vokat for den forurettede, medmindre den forurettede frabeder sig det. Desuden styrkes bistandsadvokatens muligheder for at medvirke under efterforskningen og under sagens behandling ved domstolene. Revision af reglerne om gældssanering Folketinget vedtog i maj 2005 regeringens lovforslag om revision af reglerne om gældssanering. Lovforslaget præciserer og klargør bl.a. betingelserne for at opnå gældssanering, og lovforslaget indeholder særligt lempelige regler om gældssanering for iværksættere. De nye regler vil bl.a. medvirke til en mere ensartet og forudsigelig praksis med hensyn til, hvornår man kan få gældssanering. Ny voldgiftslov Regeringen fremsatte i marts 2005 forslag til en ny og tidssvarende lov om voldgiftsbehandling af tvister. Forslaget forventes vedtaget i juni Den nye lov er udformet i overensstemmelse med internationale modelregler på området og forventes at medvirke til, at Danmark bliver et mere attraktivt forum for international voldgift til gavn for danske erhvervsvirksomheder. Nye regler om virksomhedspant Regeringen fremsatte i april 2005 lovforslag om virksomhedspant. Lovforslaget, der forventes vedtaget i juni 2005, vil give erhvervsvirksomhederne mere fleksible muligheder for at belåne deres erhvervsaktiver mod pant i aktiverne. De nye regler vil medføre administrative lettelser for virksomhederne og forventes at ville have positive finansieringsmæssige effekter. Ny lov om kloning og genmodificering af dyr Regeringen fremsatte i februar 2005 lovforslag om en nærmere lovmæssig regulering af kloning og genmodificering af dyr. Forslaget forventes vedtaget i juni Efter de nye regler må kloning og genmodificering kun foretages efter konkret tilladelse fra Dyreforsøgstilsynet. Skærpelse af sanktionerne for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne Regeringen fremsatte i april 2005 lovforslag om skærpelse af sanktionerne for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne m.v. Efter de nye regler frakendes førerretten ved grovere eller gentagne overtrædelser af køreog hviletidsreglerne, ligesom bøderne forhøjes væsentligt. Forslaget forventes vedtaget i juni Skærpelse af straffen for uagtsomt manddrab i forbindelse med særligt hensynsløs kørsel Regeringen fremsatte i april 2005 lovforslag, der har til formål at opnå en skærpelse af straffen for uagtsomt manddrab/betydelig legemsbeskadigelse i forbindelse med særlig hensynsløs kørsel. Dette indebærer, at sådanne forhold fremover straffes lige så strengt som uagtsomt manddrab/betydelig legemsbeskadigelse i forbindelse med spirituskørsel. Forslaget forventes vedtaget i juni

20 Kirkeministeren Reform af provstigrænserne Der er nedsat en arbejdsgruppe, der blandt andet skal belyse, hvordan fordelene ved den nye kommunale struktur også kan slå igennem inden for folkekirken ud fra et hovedprincip om sammenfald mellem provstigrænser og kommunegrænser. Arbejdsgruppen skal afrapportere om denne del af sit arbejde i efteråret Handicaphandlingsplan En arbejdsgruppe har i december 2004 afleveret en redegørelse for, hvordan tilgængeligheden til folkekirkens kirker, kirkegårde og folkekirkens øvrige bygninger kan forbedres for mennesker med handicap. Kirkeministeriet vil i løbet af 2005 udsende en vejledning til menighedsrådene om, hvordan tilgængeligheden kan indgå i de årlige syn. Digital borgerservice Der er igangsat et arbejde med henblik på at lade borgerne foretage anmeldelser vedrørende personregistrering via internettet ved brug af digital signatur (OCES-certifikat) - i første omgang i forbindelse med gennemførelse af fødselsanmeldelser. Den digitale fødselsanmeldelse ventes taget i brug inden udgangen af Kirkestatistik På grundlag af oplysninger i Den Ny Kirkebog er der udgivet en statistik pr. 1. januar 2005, der ud over medlemstallet for folkekirken omfatter oplysninger om antallet af fødte, døde, døbte, konfirmerede, vielser i folkekirken, kirkelige velsignelser af borgerligt viede samt kirkelige begravelser. Statistikken tager udgangspunkt i sogneniveauet, men indeholder tillige data på provsti- og stiftsniveau, herunder tabeller og diagrammer, som viser udviklingen i medlemsprocenten i perioden Regelforenkling Der er gennemført yderligere decentralisering af ansættelsesproceduren for præster sådan, at opgaver er flyttet fra Kirkeministeriet til biskopperne. Der er endvidere sket en videreførelse af forenklingen af regler og procedurer ved oprettelse af kirkefunktionærstillinger, og der er igangsat en modernisering af kirkefunktionærernes ansættelsesformer, herunder ophør af tjenestemandsansættelse ved nyoprettelser og nyansættelser. Fængsels- og arresthuspræster Der er udarbejdet en vejledning om initiativer til på frivillig basis at styrke den præstelige betjening af indsatte i fængsler og arresthuse. 19

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Tabel 401 (side 1 af 5)

Tabel 401 (side 1 af 5) Tabel 401 (side 1 af 5) Specifikation af statens finanser, driftsudgifter, netto 1. Dronningen 61,5 62,4 64,3 1. Statsydelse 61,5 62,4 64,3 2. Medlemmer af det kongelige hus 20,1 20,4 21,1 1. Årpenge 20,1

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti December 2014 Den 1. januar 2012 trådte en ny spillelovgivning

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

Status for lovforslag m.v. 2012/2013. Marts-redegørelsen

Status for lovforslag m.v. 2012/2013. Marts-redegørelsen 1 Status for lovforslag m.v. 2012/2013 Marts-redegørelsen Beskæftigelsesministeren Ændring af lov om udstationering af lønmodtagere Lov om barseludligning for selvstændige Ændring af lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Lov om røgfri miljøer

Lov om røgfri miljøer LOV nr 512 af 06/06/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 731 af 21/06/2007 LBK nr 903 af 12/07/2007 LBK nr 1020 af 21/10/2008

Læs mere

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem De nye jobcentre har leveret gode resultater. Det gælder både den kommunale og den statslige del af jobcentrene. Et større arbejdsudbud skal fremover

Læs mere

Fremtidens rygeregler regeringens forslag

Fremtidens rygeregler regeringens forslag Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 382 Offentligt Nye rygeregler regeringens udspil Marts 2006 Fremtidens rygeregler regeringens forslag Regeringen vil forebygge, at nogen udsættes for passiv rygning

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Fleksibel frokostordning

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Faktaark En ansvarlig lønudvikling

Faktaark En ansvarlig lønudvikling Faktaark En ansvarlig lønudvikling En ansvarlig økonomisk ramme med beskedne generelle lønstigninger. Den samlede økonomiske ramme for overenskomstperioden 2011-2013 udgør i alt 3,15 pct. Det har været

Læs mere

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND FællesListens ARBEJDSPROGRAM - din stemme FOLKESTYRETS VAGTHUND Fælleslistens ARBEJDS- PROGRAM De 10 punkter, som Fælleslisten offentliggjorde den 19. august er indarbejdet i Fælleslistens foreløbige arbejdsprogram

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende fra 1. december 2007 Historik Den 1. januar 1992 blev der indført selvforvaltning og forældrebestyrelser i dagtilbudene i Lyngby-

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse Emne: Statens økonomi Område: Stat Udgivet: 21-11-2011 Redigeret: 01-12-2011 Social dumping og arbejdsklausuler ved udbud Aftaleparterne er enige om at fremme brugen af arbejdsklausuler og sociale klausuler

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform Februar 2007 Blad 668 Kvalitetsreform BKF er inviteret til Regeringens tredje møde om kvalitetsreformen, der har fokus på mål og evaluering og som afholdes på Bornholm d. 8. februar. Læs BKF`s bidrag til

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning Oksekød Nr. 1/2014 Orientering 8. oktober 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering (23. oktober 2012) 1 Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne

Læs mere

Branchegruppen for Life Sciences

Branchegruppen for Life Sciences Den 1. juli 2014 Nyhedsbrev Branchegruppen for Life Sciences Nye regler for samarbejde (tilknytning og modtagelse af økonomiske fordele) mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien samt

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere