Byrådets budgetseminar. Den 23. april 2014 i lokale 217, 218 og 219

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådets budgetseminar. Den 23. april 2014 i lokale 217, 218 og 219"

Transkript

1 Byrådets budgetseminar Den 23. april 2014 i lokale 217, 218 og 219

2 Dagsorden Velkomst v/borgmesteren Aktuel økonomi: Regnskabsresultatet for 2013 Den aktuelle økonomi i Haderslev Kommune, herunder udfordringer i 2014 Budgetlægningen for Præsentation af matematisk fordelingsmetode på serviceudgifter Andet Den videre proces Formanden for hvert fagudvalg præsenterer: Udfordringer i 2014 Udmøntningen af overførsler på drift Overførsler og aktuelt stade på anlæg i 2014 Eventuel afledt effekt på den kommende budgetlægning for Budgetseminar

3 Dagsorden - fortsat Frokost på repoen ca Præsentation af effektiviseringsforslag til Generelt om processen v/projektleder Præsentation af effektiviseringsforslag v/direktionen Eftermiddagskaffe serveres i mødelokalet Den videre proces på effektiviseringsforslagene v/kommunaldirektøren Afslutning v/borgmesteren Mødet slutter kl. 15 Budgetseminar

4 Aktuel økonomi v/økonomichef Jytte Knudtzen Retur

5 Aktuel økonomi Program Regnskabsresultatet for 2013 Den aktuelle økonomi i 2014 Forventninger til 1. budgetkontrol Aktuelle udfordringer Andet Budgetlægningen for Præsentation af matematisk fordeling Andet Den videre proces Spørgsmål Budgetseminar

6 Regnskab 2013 Totaloversigt til regnskab 2013 Regnskab 2013 viser indtægter på mio. kr. og udgifter på mio. kr. Et kassetræk på 53 mio. kr. eller 4 mio. kr. lavere end forventet i det korrigerede budget Regnskab 2013 ¹) giver en nettohenlæggelse til kassen på 0,3 mio. kr. På drift er der et mindreforbrug på 27 mio. kr. i alt fordelt med 24 mio. kr. på serviceudgifter og knap 3 mio. kr. på lovbundne udgifter. Der er henlagt godt 2 mio. kr. til kassen og overført 25 mio. kr. til brug i 2014 og På anlæg er der et mindreforbrug på netto 10 mio. kr. fordelt med 14 mio. kr. i lavere udgifter og 4 mio. kr. i mindre indtægter. Der er henlagt ca. 2 mio. kr. til kassen og overført netto 7,7 mio. kr. ¹) Når der taget højde for alle overførsler på drift, anlæg og finans samt afvigelserne i de kortfristede tilgodehavender og den kortfristede gæld m.v. Budgetseminar

7 Regnskab 2013 på drift fordelt pr. fagudvalg (nettobeløb) ØK - serviceudg. 6% UÆH -1% ØK BE - serviceudg. 2% 0% AU - serviceudg. 3% AU 23% UÆH - serviceudg. 23% USF - akt.best.medfin. 6% UPM - serviceudg. 5% USF - serviceudg. 2% UKF - serviceudg. 2% UBF 0% UBF - serviceudg. 27% Budgetseminar

8 Bruttoanlægsudgifter i regnskab 2013 pr. fagudvalg Økonomiudvalget 29% Børn og Familie 29% Ældre og Handicappede 12% Sundhed og Forebyggelse 1% Plan og Miljø 10% Kultur og Fritid 19% Budgetseminar

9 Eksempler på større anlægsudgifter i 2013 Lagoniskolen Børnehaver i Sommersted SkateCity Let Hal, Haderslev Nedbringelse af efterslæb på vejene Christiansfeldvej 31 Simmerstedvej 1 A/B Haderslev Havn omdannelse Boligudstyk. Viggo Carstensensvej knap 30 mio. kr. godt 10 mio. kr. godt 15 mio. kr. knap 7 mio. kr. godt 8 mio. kr. 9 mio. kr. 13 mio. kr. godt 7 mio. kr. knap 9 mio. kr. Budgetseminar

10 Regnskab 2013 Udviklingen i kassebeholdningen: Mio.kr Forventet kasse ultimo Udviklingen i den langfristede gæld: Mio. kr Den kommunale gæld Jordforsyning Ældreboliger I alt langfristet gæld Den kommunale gæld i regnskab 2012 udgjorde 814 mio. kr., dvs. reduceret med 35 mio. kr. (afdrag låneoptagelse på 17) Budgetseminar

11 Aktuel økonomi Regnskabsresultatet for 2013 Mio. kr. Kassehenlæggelse fra drift og anlæg netto 4,3 Reguleringer direkte på status i ,0 Øvrige afvigelser: Merudgifter på renter og afdrag - 2,3 Mindre indtægt på øvrige finansposter - 1,3-3,6 Henlæggelse fra øvrige balanceforskydninger 1,6 Nettoeffekt på kassen af regnskab ,3 Overførslerne mellem årene på drift, anlæg og finans går i 0 Budgetseminar

12 Aktuel økonomi Til/fra kassen i regnskab 2013 Nr. Drift fordelt på udvalg Service Lovb. I alt 1 Arbejdsmarkedsudvalget Udvalget for Børn og Familier Udvalget for Plan og Miljø Udvalget for Sundhed og Forebyggelse Økonomiudvalget I alt på drift Fra anlæg er der tilført kassen 2,2 mio. kr. i 2013 Budgetseminar

13 Aktuel økonomi Overholdelse af de aftalte rammer i 2013 Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på serviceudgifterne på 37 mio. kr. i forhold til servicerammen. Bruttoanlægsrammen er alene fastsat på landsplan i 2013 og ikke udmøntet på enkeltkommuner. I Haderslev Kommune har der været et merforbrug på bruttoanlæg i forhold til det oprindelige budget for 2013 på 74 mio. kr., hvoraf langt hovedparten kan henføres til færdiggørelse af overførte projekter fra Det samlede resultat på landsplan vil afgøre, om ministeren vil gribe til sanktioner. Budgetseminar

14 Aktuel økonomi Kommunens regnskab Regnskabsåret løber fra den 1. januar til den 31. december Jf. 36 i lov om kommunernes styrelse Det autoriserede budget- og regnskabssystem Supplementsperiode før og efter årsskiftet I praksis løber perioden fra den 1. december året før til den 15. januar året efter i alt min. 13½ måned Vurdering af regnskabet Er bundlinjen interessant? Nej det, der er interessant er, i hvilket omfang de givne bevillinger er anvendt som politisk ønsket Hvert fagudvalg forventes at følge op på deres andel af regnskabsresultatet Årets resultat er i kroner meget tæt på bulls eye Budgetseminar

15 Aktuel økonomi Overført fra mv. fordelt på udvalg Nr. Udvalg Service Lovbundne Anlæg I alt overført 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Udvalget for Børn og Familier Udvalget for Kultur og Fritid Udvalget for Plan og Miljø Udvalget for Sundhed og Forebyggelse Voksenudvalget Socialudvalget Økonomiudvalget Beredskabskommissionen I alt Fratrukket forventet opsparing fra Overført i alt netto Budgetseminar

16 Aktuel økonomi Forventninger til 1. budgetkontrol 2014 Hver udvalgsformand redegør senere i dag for udfordringer, der forventes håndteret indenfor og udenfor udvalgets driftsramme i 2014 Fra følgende fagudvalg er der melding om udfordringer, der ønskes håndteret uden for udvalgets driftsramme: Udvalget for Plan og Miljø Økonomiudvalget I 2014 er der p.t. ikke meget luft indenfor servicerammen. Efter politisk behandling af 1. budgetkontrol og g.d. indstillinger fra Økonomiudvalget vil der være luft på ca. 5 mio. kr. op til rammen. Budgetseminar

17 Aktuel økonomi Aktuelle udfordringer i 2014 Forpligtelse på arealer til offentlige formål Sagen er sendt til ekspropriation/taksation Vejafvandingsbidrag Ny metode afventes stadig fra KL og ministeriet Foreløbig budgetteres med 8 % af anlægssum på 60 mio. kr. Økonomiudvalget besluttede g.d. Andel af provenu ved salg af ejendom En andel svarende til kommunens ejerandel via aktiebeholdning Budgetseminar

18 Budget 2014 Bruttoudgifter 4,514 mia. kr. Balanceforskydning. 3% Renter 0% Afdrag 2% Finansiering 1% Anlæg 3% Drift øvrige udgifter 32% Drift serviceudgifter 59% Budgetseminar

19 Kommunens nettoudgifter pr. indbygger i budget 2014 Budgetseminar

20 Nettodriftsudgifter til administrationen i budget 2014 kr. pr. indbygger Administrativ org. Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Haderslev Region Syd Hele landet kr. pr. indbygger Jobcentre Byggesagsbehandlinger Voksen-, ældreog handicapområdet Haderslev Region Syd Hele landet Budgetseminar

21 Budget 2014 Bruttoindtægter 4,514 mia. kr. Forbrug af kassen 0% Optagne lån 0% Drift -18% Anlæg -1% Renter 0% Tilskud og udligning -27% Balanceforskydn. -3% Skatter -51% Budgetseminar

22 Finansiering i budget 2014 Kr. pr. indbygger DAI¹ skattefin. DAI takstfin. Refusion Haderslev Region Syd Hele landet ¹) Drifts- og anlægsindtægter Kr. pr. indbygger Lånoptagelse Renter netto Tilskud og udligning Haderslev Region Syd Hele landet Budgetseminar

23 Finansiering i budget 2014 Kr. pr. indbygger Skatter netto Netto forbrug af likvide aktiver Øvrige finansforskydninger Haderslev Region Syd Hele landet Budgetseminar

24 Den økonomiske politik De kort- og langsigtede mål 1) Den disponible kassebeholdning skal være i balance ultimo ) Personskatten reduceres med 0,2 % i ) Anlægsinvesteringerne fastsættes til 1 % af udskrivningsgrundlaget i året før 4) Den langfristede gæld reduceres med 200 mio. kr. fra regnskab 2012 til udgangen af 2017 Budgetseminar

25 Tabel 1: Etablering af finansiering til Fællesgruppens økonomiske politik Mio. kr ) Kassebeholdning i balance ) Personskatten reduceres med 0,2 % ) Lånoptagelse reduceres ) Anlægsniveauet reduceres til 1 % Behov for finansiering uden kompensation Over 5 år i alt 156 mio. kr. eller 31 mio. kr. i gennemsnit pr. år Budgetseminar

26 Tabel 2: Etablering af finansiering til Fællesgruppens økonomiske politik med fuld kompensation Mio. kr ) Kassebeholdning i balance ) Personskatten reduceres med 0,2 % ) Lånoptagelse reduceres ) Anlægsniveauet reduceres til 1 % Behov for finansiering med kompensation Over 5 år i alt 123 mio. kr. eller et gennemsnit på 25 mio. kr. pr. år Budgetseminar

27 Budgetlægningen for Matematisk fordeling Baseret på korrigeret budget 2015 på serviceudgifter ekskl. centrale puljer Nr. Udvalg Pct. 1 Socialudvalget 11 2 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4 3 Udvalget for Børn og Familier 38 4 Udvalget for Kultur og Fritid 4 5 Udvalget for Plan og Miljø 8 6 Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 3 7 Voksenudvalget 23 8 Økonomiudvalget 8 9 Beredskabskommissionen 0 I alt 100 Budgetseminar

28 Budgetlægningen for Andet Pris- og lønfremskrivning fra KL s skøn jf. Budgetvejledning ,00 % Ændrede skøn på lønfremskrivning vedr ,04 % Lønfremskrivning 1,96 % Justeringen i forhold til 2014 foretages, da lønfremskrivningen for 2014 var 1,20 %, men den realiserede værdi var kun 1,16 %. Dette resulterer i en justering på -0,04 %. Der erindres om, at prisfremskrivningen på varekøb og tjenesteydelser sker med 50 % s effekt af KL s fremskrivning fra jf. godkendelsen i budget Det svarer til ca. 5,8 mio. kr. Budgetseminar

29 Budgetlægningen for Andet - Beskæftigelsestilskud justering Negativ efterregulering på landsplan for 2013 på 466 mio. kr. For Haderslev Kommune betyder, at der forventes tilbagebetalt 0,563 mio. kr. til kommunen på grund af udviklingen i landsdelen Usikkerhed på tallene +/- 5 mio. kr. Endelig efterregulering for 2013 forventes fastsat i juni 2014 Under alle omstændigheder er 14 mio. kr. reserveret i budget 2014 for meget. Midtvejsreguleringen for 2014 skønnes p.t. positiv på 206 mio. kr. på landsplan Det betyder godt 2 mio. kr. mere til Haderslev Kommune Effekten på budgetperioden er vanskeligere at spå om Det foreslås at budgettere med et beskæftigelsestilskud på niveauet ved midtvejsreguleringen i 2014 fra At reservere 4 mio. kr. til efterreguleringen for 2013 i 2014, for 2014 i 2015 osv. Afvente effekten af beskæftigelsesreformen i Økonomiaftalen Budgetseminar

30 Budgetlægningen for Første skøn over indtægter jf. KL s tilskudsmodel Skal tages med alle mulige forbehold, idet forhandlinger med regeringen i maj/juni om balancetilskud mv. kan medføre væsentlige ændringer Helt overordnet er balancetilskud nedjusteret med ca. 3 mia. kr. i 2015 Hovedårsager er: Væsentligt lavere udgifter til overførselindkomster i størrelsesorden 2,9 mia. kr. omregnet til 29 mio. kr. i Haderslev tal En højere pris- og lønfremskrivning En større vækst i kommunernes skattegrundlag Ældre-milliarden indgår i beregningen Det har afledt effekt på såvel udgifterne i budgettet som på indtægterne. Der skal laves yderligere beregninger, før et første skøn over budgettet udarbejdes. Budgetseminar

31 Budgetlægningen for Den videre proces Fastsættelse af driftsrammer pr. fagudvalg i Økonomiudvalget den 19. maj 2014 Foreløbig prioritering af anlæg i Økonomiudvalget den 16. juni 2014 Fagudvalgene afleverer deres budgetforslag den 24. juni 2014 indenfor de tildelte driftsrammer Særskilt orientering om de handleforslag, fagudvalget agter at gennemføre for at kunne overholde rammen Økonomiudvalget behandler første totaloverblik over budget på mødet den 11. august 2014 Udvalgsformændene præsenterer hvert fagudvalgs budgetforslag Økonomiudvalget iværksætter evt. initiativer Næste budgetseminar fra den august 2014 Økonomiudvalget fremsætter budgetforslag den 1. september 2014 Budgetseminar

32 Budgetlægningen for Den videre proces 1. behandling i Byrådet den 16. september behandling i Byrådet den 7. oktober 2014 Spørgsmål Budgetseminar

33 Formanden for hvert fagudvalg præsenterer Retur

34 Socialudvalget Budgetseminaret den 23. april 2014

35 Socialudvalgets aktuelle udfordringer i 2014 og afledt effekt heraf i Voksenområdet Budgetubalance på 4 mio. kr. som er håndteret gennem konkrete initiativer godkendt på udvalgsmødet den 24. marts. Børneområdet 1. budgetkontrol udviser forventet merforbrug i 2014 på 5,9 mio. kr. 2,2 mio. kr. vedrører andel af handleplan på det samlede børneområde 1,5 mio. kr. vedrører andel af merforbrug på det samlede børneområde i 2013 som er overført (engangsudfordring) 2,3 mio. kr. i uforudset aktivitetsudvikling i 2014 Det samlede budget på børnehandicapområdet under Socialudvalget udgør 36 mio. kr. og en udfordring på 6 mio. kr. er i den sammenhæng et meget stor udfordring. Budgetseminar

36 Udmøntning af overførte driftsmidler til Socialudvalget Behandlet på Fagudvalgets møde den 24. marts 2014 Overførsler fra 2013 udgør - 2,658 mio. kr. Foranstaltninger i andre kommuner -1,185 mio. kr. Beskyttet beskæftigelse 0,423 mio. kr. Handicap -0,500 mio. kr. Specialundervisning og STU 0,104 mio. kr. Engangsudfordring fra UBF -1,500 mio. kr. Udmøntninger til decentrale enheder i alt 0,027 mio. kr. Midler til kassen i ,0 mio. kr. Budgetseminar

37 Aktuelt stade på anlæg inkl. overførsler fra 2013 til Socialudvalget Der er ingen anlægsprojekter under Socialudvalget i Budgetseminar

38 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Budgetseminaret den 23. april 2014

39 Udmøntning af overførte driftsmidler under servicerammen under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Overførsler fra 2013 udgør 9,220 mio. kr. heraf tilført kassen -2,000 mio. kr. I alt overført fra ,220 mio. kr. Drift og adm. fælles området-møder, kørsel, lægeerkl. 0,369 mio. kr. Drift og anskaf. af IT systemer herunder Opera KMD virksomhedsmodul - YdelsesCentret 1,000 mio. kr Det lokale beskæftigelsesråds tilskud 0,185 mio. kr. Drift og administration af Jobcenter samt konsulenthonorar til kompetenceudvikling/opkvalificering af samtlige medarbejdere affødt af ny lovgivning og nye reformer 2,631 mio. kr. Pulje afsat til indsatsområder i Jobcenter service herunder borger- og virksomhedsbetjening samt rest pulje til feriepenge til tidligere statslige medarbejdere 1,728 mio. kr. (fortsættes)

40 Udmøntning af overførte driftsmidler under servicerammen under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - fortsat Bygningsmæssig drift af Hansborg 0,427 mio. kr. Fleksjobambassadør, Projekt Brug for alle tilb. AMS 0,438 mio. kr. Netværksmøder finansieret af LBR 0,126 mio. kr. Opkvalificering af langtidsledige modt. af AMS i 14-0,124 mio. kr. Bygningsmæssig drift af Dyringkær 0,148 mio. kr. Drift og administration af YdelsesCentret 0,292 mio. kr. I alt overførte beløb til udvalget i ,220 mio. kr. Budgetseminar

41 Overførte driftsmidler under den lovbundne ramme under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Drift af Sprogcentret overført fra Voksenudvalget Drift af Verdande overført fra Voksenudvalget Drift af Oasen overført fra Voksenudvalget Drift af KompetenceCentret I alt overførte beløb til udvalget 2,677 mio. kr. 0,087 mio. kr. 0,205 mio. kr. 1,465 mio. kr. 4,434 mio. kr. Regnskabet for 2013 og de samlede overførselsbeløb er behandlet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 6. marts 2014 med undtagelse af Sprogcentret, verdande og Oasen som er behandlet i Voksenudvalget. Budgetseminar

42 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets aktuelle udfordringer i 2014 og frem Udvalget har p.t. ingen økonomiske udfordringer Budgetseminar

43 Udvalget for Børn- og Familier Budgetseminaret den 23. april 2014

44 Udvalgets aktuelle udfordringer i 2014 og afledt effekt heraf i Folkeskolereform: Tilpasning og effektivisering Skoler med overført merforbrug fra tidligere år har udfordringer Specialiserede børnesociale område: - Forv. resultat i 2014 på handleplanselementer (foranstaltninger) ca. nul - Ny handleplan udarbejdes - Administrativ tilpasning (socialrådgivere) i forbindelse med højt sagstal udløser forventet merforbrug på 3,5 mio. kr. i 2014 (vedr. merforbrug i både 2013 og 2014) Budgetseminar

45 Udmøntning af overførte driftsmidler til Udvalget for Børn og Familier Regnskabsresultat for ,861 mio. kr. Midler til kassen i 2014 vedr. Vipperegulering -1,685 mio. kr. Overførsler fra 2013 udgør ialt 7,176 mio. kr. Behandlet på Fagudvalgets møde den 5. marts 2014: Udmøntet til særlige forhold Udmøntet 1:1 Udmøntet i alt 7,660 mio.kr. -0,484 mio.kr. 7,176 mio. kr. Budgetseminar

46 Udmøntning af overførte driftsmidler til Udvalget for Børn og Familier Udmøntet til særlige forhold: IT-strategiplan skoler og dagtilbud Personalearbejdspladser i folkeskolen Udmøntning af folkeskolereform projektstilling Folkeskoler til udfordringer med folkeskolereform Specialpædagoger merforbrug spec.pæd.indsats Blomsterhaven ektraord.sammenlægning+sygdom I alt udmøntet til særlige formål 1,905 mio.kr. 2,000 mio.kr. 1,200 mio.kr. 1,520 mio.kr. 0,535 mio.kr. 0,500 mio.kr. 7,660 mio.kr. Budgetseminar

47 Udmøntning af overførte driftsmidler til Udvalget for Børn og Familier Udmøntet 1:1 Daginstitutioner Skoler Specialiserede børnesociale område Øvrige områder I alt udmøntet 1:1 0,500 mio.kr. 1,600 mio.kr. -15,400 mio.kr. 12,816 mio.kr. -0,484 mio.kr. Budgetseminar

48 Aktuelt stade på anlæg inkl. overførsler fra 2013 til udvalget for Børn og Familier 2014 Overordnet resultat af anlæg i 2013 blev en fuld udnyttelse af budgetrammen og derfor ingen overførsler til Lagoniskolen Haderslev reform 14,07 mio. kr. Forløber planmæssigt. 0,48 mio. kr. forventes overført til Skolen ved Stadion Renovering inkl. påbud 10,50 mio. kr. Forløber planmæssigt. Budgettet forventes anvendt i Hulahoppen 0-6 års institution 17,00 mio. kr. Forløber planmæssigt. Budgettet forventes anvendt i Budgetseminar

49 Aktuelt stade på anlæg inkl. overførsler fra 2013 til udvalget for Børn og Familier 2014 Tumlehøjen (tidl. Skovreden/Møllebakken) og specialgruppe Forløber planmæssigt. Budgettet forventes anvendt i ,06 mio. kr. Skrydstrup Børnehave liggehal Byggeri påbegyndt i april. Budgettet forventes anvendt i ,8 mio. kr. Fælleskolen Favrdal/Fjelstrup elevfløj 7,0 mio. kr. Byggeri påbegyndes august. Budgettet forventes anvendt i Pulje til UBF Disponeret 2,1 mio. kr. på nuværende tidspunkt. 3,0 mio. kr. Budgetseminar

50 Aktuelt stade på anlæg inkl. overførsler fra 2013 til udvalget for Børn og Familier 2014 AT-pulje midler overført fra 2013 Anvendes til PCB udfordringen (midletidig reallokering på Marstrup Skole) samt medarbejderarbejdspladser på Skolen ved Stadion. 2,08 mio. kr. Projektering Sdr. Ottingskole Rapport afleveres til udvalget juni ,0 mio. kr. Budgetseminar

51 Udvalget for Børn- og Families forventede uforbrugte rådighedsbeløb fra og andet Lagoniskolen Haderslevreform -0,48 mio. kr. 0,48mio.kr. Budgetseminar

52 Afledt effekt på budgetlægningen Nr Tekst Fælleskolen Favrdal/Fjelstrup elevfløj 2 Skolen ved Stadion Renovering inkl. påbud 8 mio. kr. 12,5 mio. kr. 3 Lagoniskolen 0,48 mio. kr. 4 Inspirationskatalog for ???? I alt Budgetseminar

53 Udvalget for Kultur og Fritid Budgetseminaret den 23. april 2014

54 Udmøntning af overførte driftsmidler på Udvalget for Kultur og Fritid Overførsler fra 2013 udgør -2,583 mio. kr. Kultur og Fritid administration, tilskud m.m. 1,555 mio. kr. Haderslev Musikskole -0,257 mio. kr. Haderslev Bibliotekerne -0,061 mio. kr. Historisk Arkiv -1,540 mio. kr. Vojens Hallerne -0,848 mio. kr. Haderslev Idrætscenter -0,941 mio. kr. Aktivitetshuset -0,491 mio. kr. Behandlet på fagudvalgets møde den 4. marts 2014 Udmøntninger til decentrale enheder i alt -2,583 mio. kr. Midler til kassen i ,0 mio. kr. Budgetseminar

55 Udvalgets aktuelle økonomiske udfordringer på driften Udvalget har følgende økonomiske udfordringer: Der er udarbejdet handleplaner på følgende område: Behandlet på Udvalget for Kultur og Fritid den 1. april 2014 samt Økonomiudvalget den 22. april Haderslev Idrætscenter - ca. -1,7 mio. kr. i 2014 Scenarie 1 budgetbalance med udgangen af 2020 Scenarie 2 budgetbalance med udgangen af 2018 besluttet 1. april 2014 (fra 2018 indarbejdes 0,785 mio. kr. i budgettet) Historisk Arkiv - ca. -1,4 mio. kr. i 2014 Kløvervej 87 B endelig plan behandles på maj mødet. Historisk Arkiv budgetbalance med udgangen af 2016 Aktivitetshuset og Bispens Cafe ca. -0,4 mio. kr. i 2014 Bispens Cafe budgetbalance med udgangen af 2015 Aktivitetshuset endelig plan behandles på juni mødet. Budgetseminar

56 Aktuelt stade på anlæg inkl. overførsler fra 2013 på Udvalg for Kultur og Fritid 2014 Ombygning af Jegerup og Vedsted skoler 0,041 mio. kr. Færdigombygning på Vedsted skole. Folkeoplysningsudvalgets prioriteringspulje 0,675 mio. kr. Løbende årlig pulje. Udmøntes til fulde hvert år. Renovering af klubhus, Odinsvej, Haderslev 0,090 mio. kr. Afventer beslutning om nedrivning eller renovering af klubhuset. Haderslev Fodboldstadion, Tribune 6,800 mio. kr. Rest betaling på 6,8 mio. kr. i h.t. kontrakt sker i Vojens Fritidscenter, omlægning fra oliefyr til fjernvarme 0,360 mio. kr. Er igangsat. Forventes afsluttet i Parkeringspladser ved Haderslev Idrætscenter 0,500 mio. kr. Projektering igangsættes i Ekstremsport i Vojens, forprojektering 0,100 mio. kr. Kommissorium for arbejdsgruppe er vedtaget i marts. Budgetseminar

57 Aktuelt stade på anlæg inkl. overførsler fra 2013 på Udvalg for Kultur og Fritid 2014 Renoveringspulje til haller og idrætsanlæg 2,044 mio. kr. Løbende årlig pulje. Overførte tilsagn fra tidligere år udbetales i Udmøntes til fulde hvert år. SkateCity -4,289 mio. kr. Udgiftsbudget 10,026 mio. kr. Skate City er under opførelse. Forventes afleveret i august måned Indtægter for 14,315 mio. kr. forventes løbende i 2014 Restaurering af kalkmaleri, Slotsgade 22 0,020 mio. kr. Projektet er afsluttet. Anlægsregnskab skal aflægges. Multihuse 0,100 mio. kr. Restpulje fra 2013 overført til Udsmykningspulje 0,374 mio. kr. Løbende årlig pulje. Restpulje fra 2013 overført til Eltavler Gravene og Vojens 0,200 mio. kr. Forventes igangsat i Afventer beslutning om renovering af Gravene (træbeplantning) Motorikhal i Gram 1,000 mio. kr. Projektet forventes først igangsat i I alt anlæg Udvalget for Kultur og Fritid pr. 23. april ,015 mio. kr. Budgetseminar

58 Udvalget for Kultur og Fritids forventede uforbrugte rådighedsbeløb fra og andet Udskydelse af forventet uforbrugt rådighedsbeløb i 2014 til Motorikhal i Gram 1,000 mio. kr. Projekt udskydes til 2015, idet projektet ikke kommer i gang før Budgetseminar

59 Afledt effekt på driften budgetlægningen Nr Tekst Haderslev Idrætscenter færdig afdrag på underskud fra 2010, indarbejdes fra ,785 Budgetseminar

60 Udvalget for Plan og Miljø Budgetseminaret den 23. april 2014

61 Udmøntning af overførte driftsmidler til Udvalget for Plan og Miljøs budget 2014 Regnskab 2013 Vintervedligeholdelse Vejafvandingsbidrag Overførsler til 2014 på drift 3,520 mio. kr. -0,700 mio. kr. 0,896 mio. kr. 3,716 mio. kr. Udmøntningen af overførsler på politikområder: Park og Vej Miljø og Natur Plan og Byg Drift Fællesområdet 0,186 mio. kr. 0,310 mio. kr. 0,506 mio. kr. 1,799 mio. kr. 0,915 mio. kr. Behandlet på Udvalget for Plan og Miljøs møde den 3. marts Budgetseminar

62 Udvalget for Plan og Miljøs aktuelle økonomiske udfordringer på drift. Udvalget for Plan og Miljø har følgende økonomiske udfordringer i 2014: 1. Mindre indtægter på udlejning på bådpladser i Haderslev Havn 0,486 mio. kr. 2. Vejafvandingsbidrag 3,935 mio. kr. I alt ,421 mio. kr. Fra 2015 og fremefter er der endvidere følgende økonomiske udfordringer: 1. Vintervedligeholdelse 3,081 mio. kr. 2. Personaleudfordring i Plan og Bygafdelingen 0,360 mio. kr. 3. Mindre indtægter på udlejning på bådpladser i Haderslev Havn 0,486 mio. kr. 4. Vejafvandingsbidrag 3,935 mio. kr. I alt 2015 og fremefter 7,862 mio. kr. De mindreindtægter på udlejning af bådpladser forventes løst indenfor Udvalgets eget budgetområde. Budgetseminar

63 Aktuelt stade på anlæg inkl. overførsler Byggemodning af Viggo Carstensensvej 4,857 mio. kr. 1. etape: Byggemodning af 16 grunde Byggemodning af boligjord 0,895 mio. kr. Færdiggørelse af igangværende byggemodning af 4 grunde i Bramdrup Færdiggørelsesarbejde af bolig- og erhvervsjord 0,280 mio. kr. Færdiggørelse af boligudstykningsområder Trafiksikkerhed og Skoleveje 0,974 mio. kr. Færdiggørelse af igangværende trafiksikkerheds- og skolevejsprojekter Sikring af skoleruten til Favrdalskolen 4,000 mio. kr. Tilskud på 2,500 mio. kr. fra puljen til mere cykeltrafik Samlede udgifter på 6,500 mio. kr Cykelsti fra midtby til havnen 1,000 mio. kr. Etablering af cykelsti via baneareal mellem Nørregade og havnen. Der er yderligere budgetteret med 7,500 mio. kr. i 2015 til anlægsprojektet Cykelsti mellem Starup og Øsby 1,500 mio. kr. Etablering af 5,7 km cykelsti mellem Starup og Øsby. Der er yderligere budgetteret med 6,000 mio. kr. i 2015 og 6,500 mio. kr. i 2016 til anlægsprojektet Trafiksikkerhed 1,000 mio. kr. Ombygning af uheldsbelastede kryds og strækninger. Budgetseminar

64 Aktuelt stade på anlæg inkl. overførsler Pulje til Landsbyfornyelse 1,500 mio. kr. Istandsættelse og nedrivning af bygninger i mindre byer og det åbne land. Tilskud fra Staten på 2,200 mio. kr. Samlede udgifter på 3,700 mio. kr Naturgenopretning af Gram Å og Slotssø 0,602 mio. kr. Færdiggørelse af igangværende anlægsprojekt Klimaændringsproblemer ved strande 0,250 mio. kr. Undersøgelse af bortledningsproblemer af regnvand Hoptrup Hytteby 1,340 mio. kr. Færdiggørelse af reparationsarbejde af Hoptrup Hytteby Pulje til Udvalget for Plan og Miljø 1,750 mio. kr. Pulje til Udvalgets disponering. Der er yderligere budgetteret med 3,000 mio. kr. i Anlægsmidler 2014, I alt 19,948 mio. kr. Budgetseminar

65 Udvalget for Plan og Miljø forventede uforbrugte anlægsmidler i Der forventes ingen uforbrugte anlægsmidler i 2014 på nuværende tidspunkt. Budgetseminar

66 Afledt effekt på Drift budgetlægningen Økonomiske udfordringer, som ikke kan finansieres indenfor Udvalget for Plan og Miljøs egen budgetramme. Nr Tekst Vintervedligeholdelse 3,081 3,081 3,081 3,081 2 Vejafvandingsbidrag 3,935 3,935 3,935 3,935 3 Udvidelse 1 Planlægger 0,360 0,360 0,360 0,360 I alt i mio. kr. 7,376 7,376 7,373 7,376 Budgetseminar

67 Udvalget for Sundhed og Forebyggelse Budgetseminaret den 23. april 2014

68 Udvalget for Sundhed og Forebyggelse aktuelle udfordringer i 2014 og afledt effekt heraf i Udvalget for Sundhed og Forebyggelse har ingen aktuelle udfordringer i Der er fortsat opmærksomhed rettet imod den aktivitetsbestemte medfinansiering. Området er svært styrbart da kommunen ikke har direkte indflydelse på sygehusenes aktiviteter. Området behandles som det lovbundne område hvor mer/mindreforbrug reguleres i kassen ved regnskabsafslutning. Budgetseminar

69 Udmøntning af overførte driftsmidler for Udvalget for Sundhed og Forebyggelse Behandlet på Fagudvalgets møde den 27. marts, sag. 7 Overførsler fra 2013 udgør 5,835 mio. kr. Puljemidler 4,165 mio. kr. Sundhedsfremme og Forebyggelse 0,585 mio. kr. Projekt almen sundhedsfremme 0,759 mio. kr. Haderslev i Bevægelse 0,562 mio. kr. Øvrige projekter 1,259 mio. kr. Overført til ,000 mio. kr. Udmøntninger til decentrale enheder i alt 1,670 mio. kr. Træningsområdet 0,667 mio. kr. Tandpleje 0,232 mio. kr. Sundhedscenter Vojens 0,771 mio. kr. Budgetseminar

70 Udmøntning af overførte driftsmidler for Udvalget for Sundhed og Forebyggelse Behandlet på Fagudvalgets møde den 27. marts 2014, sag. 7 Udfordringer for udvalget finansieret udenfor den Decentrale model Aktivitetsbestemt medfinansiering -1,371 mio. kr. Midler til kassen i ,0 mio. kr. Budgetseminar

71 Aktuelt stade på anlæg inkl. overførsler fra 2013 til Udvalget For Sundhed og Forebyggelse Sundhedscenter Vojens mio. kr. Sundhedscenter Forplads PCB køkken Energibesparende foranstaltninger/klimaskærm 16,8 mio. kr. 1,7 mio. kr. 1,0 mio. kr. 7,5 mio. kr. Budgetseminar

Handlekatalog til effektiviseringsprojektet 2015-2018

Handlekatalog til effektiviseringsprojektet 2015-2018 Notat Haderslev Kommune FS Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 5. maj 2014 Sagsident: 13/14408 Sagsbehandler: Søren Lorenzen

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012.

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012. 3. Budgetkontrol 2012 Senest ajourført den 9. november 2012, Sagsident: 12/32620, lb.nr. 516493. Sagsbehandler.: Per Juhl Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik 3. budgetkontrol 2012. Side 1 af 6 1.

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Anlæg - Budgetlægningen

Anlæg - Budgetlægningen BILAG NR. 5 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 26-08-2015 Sagsident: 15/6642 Sagsbehandler:

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) ØKONOMIUDVALGET skal 02 Politikere 641 01 001 08 Søges overført til betaling af fakturaer for aktiviteter i 17 stk. 4 udvalget i 2014 og

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget

Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget Fredensborg Kommune Borgermøde Budget 2018-2021 Velkommen v/borgmester Thomas Lykke Pedersen Borgermøde om kommunens økonomi og budget Vi holder dette møde for at give alle interesserede borgere mulighed

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE Acadre 10/186. Lb. nr. 32110. REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Hvem er omfattet...3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...4 4. Reguleringer

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Orientering af byrådskandidater

Orientering af byrådskandidater Orientering af byrådskandidater Økonomi og personale tirsdag den 26. august 2013 Aktuel krise = historisk hårdt tilbageslag 1.800.000 Bruttonationalprodukt, mio.kr. 2005-priser 1.600.000 1.400.000 Aktuel

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel. NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2017 Regeringen og KL har den 10. juni 2016 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017. Hovedelementerne i aftalen er: Af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia.

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat Notat Haderslev Kommune FS Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 6. august 2014 Sagsident: 14/18648 lb.nr. 138479 Sagsbehandler:

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Budgetseminar den 26. april 2016

Budgetseminar den 26. april 2016 Budgetseminar den 26. april 2016 Byrådet og HovedMed Udfordringer i 2016 og rammereduktioner i 2017 v/direktionen Socialudvalget v/direktør Charlotte Scheppan Udfordringer i 2016 Børnehandicapområdet under

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne Baggrund for den økonomiske politik 2014-2017 og udmøntningen af denne 1 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske mål. Disse

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer i alt efter ØK

Oversigt over tekniske ændringer i alt efter ØK BF 2017 BF 2018 BF 2019 BF 2020 Skattefinansierede område Serviceområder -1,350 1,518 1,869 2,414 Udvalget for teknik og miljø -4,731-931 -931-931 Beskæftigelsesudvalget 9 9 9 9 Udvalget for skoler og

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Partierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere