Byrådets budgetseminar. Den 23. april 2014 i lokale 217, 218 og 219

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådets budgetseminar. Den 23. april 2014 i lokale 217, 218 og 219"

Transkript

1 Byrådets budgetseminar Den 23. april 2014 i lokale 217, 218 og 219

2 Dagsorden Velkomst v/borgmesteren Aktuel økonomi: Regnskabsresultatet for 2013 Den aktuelle økonomi i Haderslev Kommune, herunder udfordringer i 2014 Budgetlægningen for Præsentation af matematisk fordelingsmetode på serviceudgifter Andet Den videre proces Formanden for hvert fagudvalg præsenterer: Udfordringer i 2014 Udmøntningen af overførsler på drift Overførsler og aktuelt stade på anlæg i 2014 Eventuel afledt effekt på den kommende budgetlægning for Budgetseminar

3 Dagsorden - fortsat Frokost på repoen ca Præsentation af effektiviseringsforslag til Generelt om processen v/projektleder Præsentation af effektiviseringsforslag v/direktionen Eftermiddagskaffe serveres i mødelokalet Den videre proces på effektiviseringsforslagene v/kommunaldirektøren Afslutning v/borgmesteren Mødet slutter kl. 15 Budgetseminar

4 Aktuel økonomi v/økonomichef Jytte Knudtzen Retur

5 Aktuel økonomi Program Regnskabsresultatet for 2013 Den aktuelle økonomi i 2014 Forventninger til 1. budgetkontrol Aktuelle udfordringer Andet Budgetlægningen for Præsentation af matematisk fordeling Andet Den videre proces Spørgsmål Budgetseminar

6 Regnskab 2013 Totaloversigt til regnskab 2013 Regnskab 2013 viser indtægter på mio. kr. og udgifter på mio. kr. Et kassetræk på 53 mio. kr. eller 4 mio. kr. lavere end forventet i det korrigerede budget Regnskab 2013 ¹) giver en nettohenlæggelse til kassen på 0,3 mio. kr. På drift er der et mindreforbrug på 27 mio. kr. i alt fordelt med 24 mio. kr. på serviceudgifter og knap 3 mio. kr. på lovbundne udgifter. Der er henlagt godt 2 mio. kr. til kassen og overført 25 mio. kr. til brug i 2014 og På anlæg er der et mindreforbrug på netto 10 mio. kr. fordelt med 14 mio. kr. i lavere udgifter og 4 mio. kr. i mindre indtægter. Der er henlagt ca. 2 mio. kr. til kassen og overført netto 7,7 mio. kr. ¹) Når der taget højde for alle overførsler på drift, anlæg og finans samt afvigelserne i de kortfristede tilgodehavender og den kortfristede gæld m.v. Budgetseminar

7 Regnskab 2013 på drift fordelt pr. fagudvalg (nettobeløb) ØK - serviceudg. 6% UÆH -1% ØK BE - serviceudg. 2% 0% AU - serviceudg. 3% AU 23% UÆH - serviceudg. 23% USF - akt.best.medfin. 6% UPM - serviceudg. 5% USF - serviceudg. 2% UKF - serviceudg. 2% UBF 0% UBF - serviceudg. 27% Budgetseminar

8 Bruttoanlægsudgifter i regnskab 2013 pr. fagudvalg Økonomiudvalget 29% Børn og Familie 29% Ældre og Handicappede 12% Sundhed og Forebyggelse 1% Plan og Miljø 10% Kultur og Fritid 19% Budgetseminar

9 Eksempler på større anlægsudgifter i 2013 Lagoniskolen Børnehaver i Sommersted SkateCity Let Hal, Haderslev Nedbringelse af efterslæb på vejene Christiansfeldvej 31 Simmerstedvej 1 A/B Haderslev Havn omdannelse Boligudstyk. Viggo Carstensensvej knap 30 mio. kr. godt 10 mio. kr. godt 15 mio. kr. knap 7 mio. kr. godt 8 mio. kr. 9 mio. kr. 13 mio. kr. godt 7 mio. kr. knap 9 mio. kr. Budgetseminar

10 Regnskab 2013 Udviklingen i kassebeholdningen: Mio.kr Forventet kasse ultimo Udviklingen i den langfristede gæld: Mio. kr Den kommunale gæld Jordforsyning Ældreboliger I alt langfristet gæld Den kommunale gæld i regnskab 2012 udgjorde 814 mio. kr., dvs. reduceret med 35 mio. kr. (afdrag låneoptagelse på 17) Budgetseminar

11 Aktuel økonomi Regnskabsresultatet for 2013 Mio. kr. Kassehenlæggelse fra drift og anlæg netto 4,3 Reguleringer direkte på status i ,0 Øvrige afvigelser: Merudgifter på renter og afdrag - 2,3 Mindre indtægt på øvrige finansposter - 1,3-3,6 Henlæggelse fra øvrige balanceforskydninger 1,6 Nettoeffekt på kassen af regnskab ,3 Overførslerne mellem årene på drift, anlæg og finans går i 0 Budgetseminar

12 Aktuel økonomi Til/fra kassen i regnskab 2013 Nr. Drift fordelt på udvalg Service Lovb. I alt 1 Arbejdsmarkedsudvalget Udvalget for Børn og Familier Udvalget for Plan og Miljø Udvalget for Sundhed og Forebyggelse Økonomiudvalget I alt på drift Fra anlæg er der tilført kassen 2,2 mio. kr. i 2013 Budgetseminar

13 Aktuel økonomi Overholdelse af de aftalte rammer i 2013 Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på serviceudgifterne på 37 mio. kr. i forhold til servicerammen. Bruttoanlægsrammen er alene fastsat på landsplan i 2013 og ikke udmøntet på enkeltkommuner. I Haderslev Kommune har der været et merforbrug på bruttoanlæg i forhold til det oprindelige budget for 2013 på 74 mio. kr., hvoraf langt hovedparten kan henføres til færdiggørelse af overførte projekter fra Det samlede resultat på landsplan vil afgøre, om ministeren vil gribe til sanktioner. Budgetseminar

14 Aktuel økonomi Kommunens regnskab Regnskabsåret løber fra den 1. januar til den 31. december Jf. 36 i lov om kommunernes styrelse Det autoriserede budget- og regnskabssystem Supplementsperiode før og efter årsskiftet I praksis løber perioden fra den 1. december året før til den 15. januar året efter i alt min. 13½ måned Vurdering af regnskabet Er bundlinjen interessant? Nej det, der er interessant er, i hvilket omfang de givne bevillinger er anvendt som politisk ønsket Hvert fagudvalg forventes at følge op på deres andel af regnskabsresultatet Årets resultat er i kroner meget tæt på bulls eye Budgetseminar

15 Aktuel økonomi Overført fra mv. fordelt på udvalg Nr. Udvalg Service Lovbundne Anlæg I alt overført 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Udvalget for Børn og Familier Udvalget for Kultur og Fritid Udvalget for Plan og Miljø Udvalget for Sundhed og Forebyggelse Voksenudvalget Socialudvalget Økonomiudvalget Beredskabskommissionen I alt Fratrukket forventet opsparing fra Overført i alt netto Budgetseminar

16 Aktuel økonomi Forventninger til 1. budgetkontrol 2014 Hver udvalgsformand redegør senere i dag for udfordringer, der forventes håndteret indenfor og udenfor udvalgets driftsramme i 2014 Fra følgende fagudvalg er der melding om udfordringer, der ønskes håndteret uden for udvalgets driftsramme: Udvalget for Plan og Miljø Økonomiudvalget I 2014 er der p.t. ikke meget luft indenfor servicerammen. Efter politisk behandling af 1. budgetkontrol og g.d. indstillinger fra Økonomiudvalget vil der være luft på ca. 5 mio. kr. op til rammen. Budgetseminar

17 Aktuel økonomi Aktuelle udfordringer i 2014 Forpligtelse på arealer til offentlige formål Sagen er sendt til ekspropriation/taksation Vejafvandingsbidrag Ny metode afventes stadig fra KL og ministeriet Foreløbig budgetteres med 8 % af anlægssum på 60 mio. kr. Økonomiudvalget besluttede g.d. Andel af provenu ved salg af ejendom En andel svarende til kommunens ejerandel via aktiebeholdning Budgetseminar

18 Budget 2014 Bruttoudgifter 4,514 mia. kr. Balanceforskydning. 3% Renter 0% Afdrag 2% Finansiering 1% Anlæg 3% Drift øvrige udgifter 32% Drift serviceudgifter 59% Budgetseminar

19 Kommunens nettoudgifter pr. indbygger i budget 2014 Budgetseminar

20 Nettodriftsudgifter til administrationen i budget 2014 kr. pr. indbygger Administrativ org. Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Haderslev Region Syd Hele landet kr. pr. indbygger Jobcentre Byggesagsbehandlinger Voksen-, ældreog handicapområdet Haderslev Region Syd Hele landet Budgetseminar

21 Budget 2014 Bruttoindtægter 4,514 mia. kr. Forbrug af kassen 0% Optagne lån 0% Drift -18% Anlæg -1% Renter 0% Tilskud og udligning -27% Balanceforskydn. -3% Skatter -51% Budgetseminar

22 Finansiering i budget 2014 Kr. pr. indbygger DAI¹ skattefin. DAI takstfin. Refusion Haderslev Region Syd Hele landet ¹) Drifts- og anlægsindtægter Kr. pr. indbygger Lånoptagelse Renter netto Tilskud og udligning Haderslev Region Syd Hele landet Budgetseminar

23 Finansiering i budget 2014 Kr. pr. indbygger Skatter netto Netto forbrug af likvide aktiver Øvrige finansforskydninger Haderslev Region Syd Hele landet Budgetseminar

24 Den økonomiske politik De kort- og langsigtede mål 1) Den disponible kassebeholdning skal være i balance ultimo ) Personskatten reduceres med 0,2 % i ) Anlægsinvesteringerne fastsættes til 1 % af udskrivningsgrundlaget i året før 4) Den langfristede gæld reduceres med 200 mio. kr. fra regnskab 2012 til udgangen af 2017 Budgetseminar

25 Tabel 1: Etablering af finansiering til Fællesgruppens økonomiske politik Mio. kr ) Kassebeholdning i balance ) Personskatten reduceres med 0,2 % ) Lånoptagelse reduceres ) Anlægsniveauet reduceres til 1 % Behov for finansiering uden kompensation Over 5 år i alt 156 mio. kr. eller 31 mio. kr. i gennemsnit pr. år Budgetseminar

26 Tabel 2: Etablering af finansiering til Fællesgruppens økonomiske politik med fuld kompensation Mio. kr ) Kassebeholdning i balance ) Personskatten reduceres med 0,2 % ) Lånoptagelse reduceres ) Anlægsniveauet reduceres til 1 % Behov for finansiering med kompensation Over 5 år i alt 123 mio. kr. eller et gennemsnit på 25 mio. kr. pr. år Budgetseminar

27 Budgetlægningen for Matematisk fordeling Baseret på korrigeret budget 2015 på serviceudgifter ekskl. centrale puljer Nr. Udvalg Pct. 1 Socialudvalget 11 2 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4 3 Udvalget for Børn og Familier 38 4 Udvalget for Kultur og Fritid 4 5 Udvalget for Plan og Miljø 8 6 Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 3 7 Voksenudvalget 23 8 Økonomiudvalget 8 9 Beredskabskommissionen 0 I alt 100 Budgetseminar

28 Budgetlægningen for Andet Pris- og lønfremskrivning fra KL s skøn jf. Budgetvejledning ,00 % Ændrede skøn på lønfremskrivning vedr ,04 % Lønfremskrivning 1,96 % Justeringen i forhold til 2014 foretages, da lønfremskrivningen for 2014 var 1,20 %, men den realiserede værdi var kun 1,16 %. Dette resulterer i en justering på -0,04 %. Der erindres om, at prisfremskrivningen på varekøb og tjenesteydelser sker med 50 % s effekt af KL s fremskrivning fra jf. godkendelsen i budget Det svarer til ca. 5,8 mio. kr. Budgetseminar

29 Budgetlægningen for Andet - Beskæftigelsestilskud justering Negativ efterregulering på landsplan for 2013 på 466 mio. kr. For Haderslev Kommune betyder, at der forventes tilbagebetalt 0,563 mio. kr. til kommunen på grund af udviklingen i landsdelen Usikkerhed på tallene +/- 5 mio. kr. Endelig efterregulering for 2013 forventes fastsat i juni 2014 Under alle omstændigheder er 14 mio. kr. reserveret i budget 2014 for meget. Midtvejsreguleringen for 2014 skønnes p.t. positiv på 206 mio. kr. på landsplan Det betyder godt 2 mio. kr. mere til Haderslev Kommune Effekten på budgetperioden er vanskeligere at spå om Det foreslås at budgettere med et beskæftigelsestilskud på niveauet ved midtvejsreguleringen i 2014 fra At reservere 4 mio. kr. til efterreguleringen for 2013 i 2014, for 2014 i 2015 osv. Afvente effekten af beskæftigelsesreformen i Økonomiaftalen Budgetseminar

30 Budgetlægningen for Første skøn over indtægter jf. KL s tilskudsmodel Skal tages med alle mulige forbehold, idet forhandlinger med regeringen i maj/juni om balancetilskud mv. kan medføre væsentlige ændringer Helt overordnet er balancetilskud nedjusteret med ca. 3 mia. kr. i 2015 Hovedårsager er: Væsentligt lavere udgifter til overførselindkomster i størrelsesorden 2,9 mia. kr. omregnet til 29 mio. kr. i Haderslev tal En højere pris- og lønfremskrivning En større vækst i kommunernes skattegrundlag Ældre-milliarden indgår i beregningen Det har afledt effekt på såvel udgifterne i budgettet som på indtægterne. Der skal laves yderligere beregninger, før et første skøn over budgettet udarbejdes. Budgetseminar

31 Budgetlægningen for Den videre proces Fastsættelse af driftsrammer pr. fagudvalg i Økonomiudvalget den 19. maj 2014 Foreløbig prioritering af anlæg i Økonomiudvalget den 16. juni 2014 Fagudvalgene afleverer deres budgetforslag den 24. juni 2014 indenfor de tildelte driftsrammer Særskilt orientering om de handleforslag, fagudvalget agter at gennemføre for at kunne overholde rammen Økonomiudvalget behandler første totaloverblik over budget på mødet den 11. august 2014 Udvalgsformændene præsenterer hvert fagudvalgs budgetforslag Økonomiudvalget iværksætter evt. initiativer Næste budgetseminar fra den august 2014 Økonomiudvalget fremsætter budgetforslag den 1. september 2014 Budgetseminar

32 Budgetlægningen for Den videre proces 1. behandling i Byrådet den 16. september behandling i Byrådet den 7. oktober 2014 Spørgsmål Budgetseminar

33 Formanden for hvert fagudvalg præsenterer Retur

34 Socialudvalget Budgetseminaret den 23. april 2014

35 Socialudvalgets aktuelle udfordringer i 2014 og afledt effekt heraf i Voksenområdet Budgetubalance på 4 mio. kr. som er håndteret gennem konkrete initiativer godkendt på udvalgsmødet den 24. marts. Børneområdet 1. budgetkontrol udviser forventet merforbrug i 2014 på 5,9 mio. kr. 2,2 mio. kr. vedrører andel af handleplan på det samlede børneområde 1,5 mio. kr. vedrører andel af merforbrug på det samlede børneområde i 2013 som er overført (engangsudfordring) 2,3 mio. kr. i uforudset aktivitetsudvikling i 2014 Det samlede budget på børnehandicapområdet under Socialudvalget udgør 36 mio. kr. og en udfordring på 6 mio. kr. er i den sammenhæng et meget stor udfordring. Budgetseminar

36 Udmøntning af overførte driftsmidler til Socialudvalget Behandlet på Fagudvalgets møde den 24. marts 2014 Overførsler fra 2013 udgør - 2,658 mio. kr. Foranstaltninger i andre kommuner -1,185 mio. kr. Beskyttet beskæftigelse 0,423 mio. kr. Handicap -0,500 mio. kr. Specialundervisning og STU 0,104 mio. kr. Engangsudfordring fra UBF -1,500 mio. kr. Udmøntninger til decentrale enheder i alt 0,027 mio. kr. Midler til kassen i ,0 mio. kr. Budgetseminar

37 Aktuelt stade på anlæg inkl. overførsler fra 2013 til Socialudvalget Der er ingen anlægsprojekter under Socialudvalget i Budgetseminar

38 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Budgetseminaret den 23. april 2014

39 Udmøntning af overførte driftsmidler under servicerammen under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Overførsler fra 2013 udgør 9,220 mio. kr. heraf tilført kassen -2,000 mio. kr. I alt overført fra ,220 mio. kr. Drift og adm. fælles området-møder, kørsel, lægeerkl. 0,369 mio. kr. Drift og anskaf. af IT systemer herunder Opera KMD virksomhedsmodul - YdelsesCentret 1,000 mio. kr Det lokale beskæftigelsesråds tilskud 0,185 mio. kr. Drift og administration af Jobcenter samt konsulenthonorar til kompetenceudvikling/opkvalificering af samtlige medarbejdere affødt af ny lovgivning og nye reformer 2,631 mio. kr. Pulje afsat til indsatsområder i Jobcenter service herunder borger- og virksomhedsbetjening samt rest pulje til feriepenge til tidligere statslige medarbejdere 1,728 mio. kr. (fortsættes)

40 Udmøntning af overførte driftsmidler under servicerammen under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - fortsat Bygningsmæssig drift af Hansborg 0,427 mio. kr. Fleksjobambassadør, Projekt Brug for alle tilb. AMS 0,438 mio. kr. Netværksmøder finansieret af LBR 0,126 mio. kr. Opkvalificering af langtidsledige modt. af AMS i 14-0,124 mio. kr. Bygningsmæssig drift af Dyringkær 0,148 mio. kr. Drift og administration af YdelsesCentret 0,292 mio. kr. I alt overførte beløb til udvalget i ,220 mio. kr. Budgetseminar

41 Overførte driftsmidler under den lovbundne ramme under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Drift af Sprogcentret overført fra Voksenudvalget Drift af Verdande overført fra Voksenudvalget Drift af Oasen overført fra Voksenudvalget Drift af KompetenceCentret I alt overførte beløb til udvalget 2,677 mio. kr. 0,087 mio. kr. 0,205 mio. kr. 1,465 mio. kr. 4,434 mio. kr. Regnskabet for 2013 og de samlede overførselsbeløb er behandlet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 6. marts 2014 med undtagelse af Sprogcentret, verdande og Oasen som er behandlet i Voksenudvalget. Budgetseminar

42 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets aktuelle udfordringer i 2014 og frem Udvalget har p.t. ingen økonomiske udfordringer Budgetseminar

43 Udvalget for Børn- og Familier Budgetseminaret den 23. april 2014

44 Udvalgets aktuelle udfordringer i 2014 og afledt effekt heraf i Folkeskolereform: Tilpasning og effektivisering Skoler med overført merforbrug fra tidligere år har udfordringer Specialiserede børnesociale område: - Forv. resultat i 2014 på handleplanselementer (foranstaltninger) ca. nul - Ny handleplan udarbejdes - Administrativ tilpasning (socialrådgivere) i forbindelse med højt sagstal udløser forventet merforbrug på 3,5 mio. kr. i 2014 (vedr. merforbrug i både 2013 og 2014) Budgetseminar

45 Udmøntning af overførte driftsmidler til Udvalget for Børn og Familier Regnskabsresultat for ,861 mio. kr. Midler til kassen i 2014 vedr. Vipperegulering -1,685 mio. kr. Overførsler fra 2013 udgør ialt 7,176 mio. kr. Behandlet på Fagudvalgets møde den 5. marts 2014: Udmøntet til særlige forhold Udmøntet 1:1 Udmøntet i alt 7,660 mio.kr. -0,484 mio.kr. 7,176 mio. kr. Budgetseminar

46 Udmøntning af overførte driftsmidler til Udvalget for Børn og Familier Udmøntet til særlige forhold: IT-strategiplan skoler og dagtilbud Personalearbejdspladser i folkeskolen Udmøntning af folkeskolereform projektstilling Folkeskoler til udfordringer med folkeskolereform Specialpædagoger merforbrug spec.pæd.indsats Blomsterhaven ektraord.sammenlægning+sygdom I alt udmøntet til særlige formål 1,905 mio.kr. 2,000 mio.kr. 1,200 mio.kr. 1,520 mio.kr. 0,535 mio.kr. 0,500 mio.kr. 7,660 mio.kr. Budgetseminar

47 Udmøntning af overførte driftsmidler til Udvalget for Børn og Familier Udmøntet 1:1 Daginstitutioner Skoler Specialiserede børnesociale område Øvrige områder I alt udmøntet 1:1 0,500 mio.kr. 1,600 mio.kr. -15,400 mio.kr. 12,816 mio.kr. -0,484 mio.kr. Budgetseminar

48 Aktuelt stade på anlæg inkl. overførsler fra 2013 til udvalget for Børn og Familier 2014 Overordnet resultat af anlæg i 2013 blev en fuld udnyttelse af budgetrammen og derfor ingen overførsler til Lagoniskolen Haderslev reform 14,07 mio. kr. Forløber planmæssigt. 0,48 mio. kr. forventes overført til Skolen ved Stadion Renovering inkl. påbud 10,50 mio. kr. Forløber planmæssigt. Budgettet forventes anvendt i Hulahoppen 0-6 års institution 17,00 mio. kr. Forløber planmæssigt. Budgettet forventes anvendt i Budgetseminar

49 Aktuelt stade på anlæg inkl. overførsler fra 2013 til udvalget for Børn og Familier 2014 Tumlehøjen (tidl. Skovreden/Møllebakken) og specialgruppe Forløber planmæssigt. Budgettet forventes anvendt i ,06 mio. kr. Skrydstrup Børnehave liggehal Byggeri påbegyndt i april. Budgettet forventes anvendt i ,8 mio. kr. Fælleskolen Favrdal/Fjelstrup elevfløj 7,0 mio. kr. Byggeri påbegyndes august. Budgettet forventes anvendt i Pulje til UBF Disponeret 2,1 mio. kr. på nuværende tidspunkt. 3,0 mio. kr. Budgetseminar

50 Aktuelt stade på anlæg inkl. overførsler fra 2013 til udvalget for Børn og Familier 2014 AT-pulje midler overført fra 2013 Anvendes til PCB udfordringen (midletidig reallokering på Marstrup Skole) samt medarbejderarbejdspladser på Skolen ved Stadion. 2,08 mio. kr. Projektering Sdr. Ottingskole Rapport afleveres til udvalget juni ,0 mio. kr. Budgetseminar

51 Udvalget for Børn- og Families forventede uforbrugte rådighedsbeløb fra og andet Lagoniskolen Haderslevreform -0,48 mio. kr. 0,48mio.kr. Budgetseminar

52 Afledt effekt på budgetlægningen Nr Tekst Fælleskolen Favrdal/Fjelstrup elevfløj 2 Skolen ved Stadion Renovering inkl. påbud 8 mio. kr. 12,5 mio. kr. 3 Lagoniskolen 0,48 mio. kr. 4 Inspirationskatalog for ???? I alt Budgetseminar

53 Udvalget for Kultur og Fritid Budgetseminaret den 23. april 2014

54 Udmøntning af overførte driftsmidler på Udvalget for Kultur og Fritid Overførsler fra 2013 udgør -2,583 mio. kr. Kultur og Fritid administration, tilskud m.m. 1,555 mio. kr. Haderslev Musikskole -0,257 mio. kr. Haderslev Bibliotekerne -0,061 mio. kr. Historisk Arkiv -1,540 mio. kr. Vojens Hallerne -0,848 mio. kr. Haderslev Idrætscenter -0,941 mio. kr. Aktivitetshuset -0,491 mio. kr. Behandlet på fagudvalgets møde den 4. marts 2014 Udmøntninger til decentrale enheder i alt -2,583 mio. kr. Midler til kassen i ,0 mio. kr. Budgetseminar

55 Udvalgets aktuelle økonomiske udfordringer på driften Udvalget har følgende økonomiske udfordringer: Der er udarbejdet handleplaner på følgende område: Behandlet på Udvalget for Kultur og Fritid den 1. april 2014 samt Økonomiudvalget den 22. april Haderslev Idrætscenter - ca. -1,7 mio. kr. i 2014 Scenarie 1 budgetbalance med udgangen af 2020 Scenarie 2 budgetbalance med udgangen af 2018 besluttet 1. april 2014 (fra 2018 indarbejdes 0,785 mio. kr. i budgettet) Historisk Arkiv - ca. -1,4 mio. kr. i 2014 Kløvervej 87 B endelig plan behandles på maj mødet. Historisk Arkiv budgetbalance med udgangen af 2016 Aktivitetshuset og Bispens Cafe ca. -0,4 mio. kr. i 2014 Bispens Cafe budgetbalance med udgangen af 2015 Aktivitetshuset endelig plan behandles på juni mødet. Budgetseminar

56 Aktuelt stade på anlæg inkl. overførsler fra 2013 på Udvalg for Kultur og Fritid 2014 Ombygning af Jegerup og Vedsted skoler 0,041 mio. kr. Færdigombygning på Vedsted skole. Folkeoplysningsudvalgets prioriteringspulje 0,675 mio. kr. Løbende årlig pulje. Udmøntes til fulde hvert år. Renovering af klubhus, Odinsvej, Haderslev 0,090 mio. kr. Afventer beslutning om nedrivning eller renovering af klubhuset. Haderslev Fodboldstadion, Tribune 6,800 mio. kr. Rest betaling på 6,8 mio. kr. i h.t. kontrakt sker i Vojens Fritidscenter, omlægning fra oliefyr til fjernvarme 0,360 mio. kr. Er igangsat. Forventes afsluttet i Parkeringspladser ved Haderslev Idrætscenter 0,500 mio. kr. Projektering igangsættes i Ekstremsport i Vojens, forprojektering 0,100 mio. kr. Kommissorium for arbejdsgruppe er vedtaget i marts. Budgetseminar

57 Aktuelt stade på anlæg inkl. overførsler fra 2013 på Udvalg for Kultur og Fritid 2014 Renoveringspulje til haller og idrætsanlæg 2,044 mio. kr. Løbende årlig pulje. Overførte tilsagn fra tidligere år udbetales i Udmøntes til fulde hvert år. SkateCity -4,289 mio. kr. Udgiftsbudget 10,026 mio. kr. Skate City er under opførelse. Forventes afleveret i august måned Indtægter for 14,315 mio. kr. forventes løbende i 2014 Restaurering af kalkmaleri, Slotsgade 22 0,020 mio. kr. Projektet er afsluttet. Anlægsregnskab skal aflægges. Multihuse 0,100 mio. kr. Restpulje fra 2013 overført til Udsmykningspulje 0,374 mio. kr. Løbende årlig pulje. Restpulje fra 2013 overført til Eltavler Gravene og Vojens 0,200 mio. kr. Forventes igangsat i Afventer beslutning om renovering af Gravene (træbeplantning) Motorikhal i Gram 1,000 mio. kr. Projektet forventes først igangsat i I alt anlæg Udvalget for Kultur og Fritid pr. 23. april ,015 mio. kr. Budgetseminar

58 Udvalget for Kultur og Fritids forventede uforbrugte rådighedsbeløb fra og andet Udskydelse af forventet uforbrugt rådighedsbeløb i 2014 til Motorikhal i Gram 1,000 mio. kr. Projekt udskydes til 2015, idet projektet ikke kommer i gang før Budgetseminar

59 Afledt effekt på driften budgetlægningen Nr Tekst Haderslev Idrætscenter færdig afdrag på underskud fra 2010, indarbejdes fra ,785 Budgetseminar

60 Udvalget for Plan og Miljø Budgetseminaret den 23. april 2014

61 Udmøntning af overførte driftsmidler til Udvalget for Plan og Miljøs budget 2014 Regnskab 2013 Vintervedligeholdelse Vejafvandingsbidrag Overførsler til 2014 på drift 3,520 mio. kr. -0,700 mio. kr. 0,896 mio. kr. 3,716 mio. kr. Udmøntningen af overførsler på politikområder: Park og Vej Miljø og Natur Plan og Byg Drift Fællesområdet 0,186 mio. kr. 0,310 mio. kr. 0,506 mio. kr. 1,799 mio. kr. 0,915 mio. kr. Behandlet på Udvalget for Plan og Miljøs møde den 3. marts Budgetseminar

62 Udvalget for Plan og Miljøs aktuelle økonomiske udfordringer på drift. Udvalget for Plan og Miljø har følgende økonomiske udfordringer i 2014: 1. Mindre indtægter på udlejning på bådpladser i Haderslev Havn 0,486 mio. kr. 2. Vejafvandingsbidrag 3,935 mio. kr. I alt ,421 mio. kr. Fra 2015 og fremefter er der endvidere følgende økonomiske udfordringer: 1. Vintervedligeholdelse 3,081 mio. kr. 2. Personaleudfordring i Plan og Bygafdelingen 0,360 mio. kr. 3. Mindre indtægter på udlejning på bådpladser i Haderslev Havn 0,486 mio. kr. 4. Vejafvandingsbidrag 3,935 mio. kr. I alt 2015 og fremefter 7,862 mio. kr. De mindreindtægter på udlejning af bådpladser forventes løst indenfor Udvalgets eget budgetområde. Budgetseminar

63 Aktuelt stade på anlæg inkl. overførsler Byggemodning af Viggo Carstensensvej 4,857 mio. kr. 1. etape: Byggemodning af 16 grunde Byggemodning af boligjord 0,895 mio. kr. Færdiggørelse af igangværende byggemodning af 4 grunde i Bramdrup Færdiggørelsesarbejde af bolig- og erhvervsjord 0,280 mio. kr. Færdiggørelse af boligudstykningsområder Trafiksikkerhed og Skoleveje 0,974 mio. kr. Færdiggørelse af igangværende trafiksikkerheds- og skolevejsprojekter Sikring af skoleruten til Favrdalskolen 4,000 mio. kr. Tilskud på 2,500 mio. kr. fra puljen til mere cykeltrafik Samlede udgifter på 6,500 mio. kr Cykelsti fra midtby til havnen 1,000 mio. kr. Etablering af cykelsti via baneareal mellem Nørregade og havnen. Der er yderligere budgetteret med 7,500 mio. kr. i 2015 til anlægsprojektet Cykelsti mellem Starup og Øsby 1,500 mio. kr. Etablering af 5,7 km cykelsti mellem Starup og Øsby. Der er yderligere budgetteret med 6,000 mio. kr. i 2015 og 6,500 mio. kr. i 2016 til anlægsprojektet Trafiksikkerhed 1,000 mio. kr. Ombygning af uheldsbelastede kryds og strækninger. Budgetseminar

64 Aktuelt stade på anlæg inkl. overførsler Pulje til Landsbyfornyelse 1,500 mio. kr. Istandsættelse og nedrivning af bygninger i mindre byer og det åbne land. Tilskud fra Staten på 2,200 mio. kr. Samlede udgifter på 3,700 mio. kr Naturgenopretning af Gram Å og Slotssø 0,602 mio. kr. Færdiggørelse af igangværende anlægsprojekt Klimaændringsproblemer ved strande 0,250 mio. kr. Undersøgelse af bortledningsproblemer af regnvand Hoptrup Hytteby 1,340 mio. kr. Færdiggørelse af reparationsarbejde af Hoptrup Hytteby Pulje til Udvalget for Plan og Miljø 1,750 mio. kr. Pulje til Udvalgets disponering. Der er yderligere budgetteret med 3,000 mio. kr. i Anlægsmidler 2014, I alt 19,948 mio. kr. Budgetseminar

65 Udvalget for Plan og Miljø forventede uforbrugte anlægsmidler i Der forventes ingen uforbrugte anlægsmidler i 2014 på nuværende tidspunkt. Budgetseminar

66 Afledt effekt på Drift budgetlægningen Økonomiske udfordringer, som ikke kan finansieres indenfor Udvalget for Plan og Miljøs egen budgetramme. Nr Tekst Vintervedligeholdelse 3,081 3,081 3,081 3,081 2 Vejafvandingsbidrag 3,935 3,935 3,935 3,935 3 Udvidelse 1 Planlægger 0,360 0,360 0,360 0,360 I alt i mio. kr. 7,376 7,376 7,373 7,376 Budgetseminar

67 Udvalget for Sundhed og Forebyggelse Budgetseminaret den 23. april 2014

68 Udvalget for Sundhed og Forebyggelse aktuelle udfordringer i 2014 og afledt effekt heraf i Udvalget for Sundhed og Forebyggelse har ingen aktuelle udfordringer i Der er fortsat opmærksomhed rettet imod den aktivitetsbestemte medfinansiering. Området er svært styrbart da kommunen ikke har direkte indflydelse på sygehusenes aktiviteter. Området behandles som det lovbundne område hvor mer/mindreforbrug reguleres i kassen ved regnskabsafslutning. Budgetseminar

69 Udmøntning af overførte driftsmidler for Udvalget for Sundhed og Forebyggelse Behandlet på Fagudvalgets møde den 27. marts, sag. 7 Overførsler fra 2013 udgør 5,835 mio. kr. Puljemidler 4,165 mio. kr. Sundhedsfremme og Forebyggelse 0,585 mio. kr. Projekt almen sundhedsfremme 0,759 mio. kr. Haderslev i Bevægelse 0,562 mio. kr. Øvrige projekter 1,259 mio. kr. Overført til ,000 mio. kr. Udmøntninger til decentrale enheder i alt 1,670 mio. kr. Træningsområdet 0,667 mio. kr. Tandpleje 0,232 mio. kr. Sundhedscenter Vojens 0,771 mio. kr. Budgetseminar

70 Udmøntning af overførte driftsmidler for Udvalget for Sundhed og Forebyggelse Behandlet på Fagudvalgets møde den 27. marts 2014, sag. 7 Udfordringer for udvalget finansieret udenfor den Decentrale model Aktivitetsbestemt medfinansiering -1,371 mio. kr. Midler til kassen i ,0 mio. kr. Budgetseminar

71 Aktuelt stade på anlæg inkl. overførsler fra 2013 til Udvalget For Sundhed og Forebyggelse Sundhedscenter Vojens mio. kr. Sundhedscenter Forplads PCB køkken Energibesparende foranstaltninger/klimaskærm 16,8 mio. kr. 1,7 mio. kr. 1,0 mio. kr. 7,5 mio. kr. Budgetseminar

Handlekatalog til effektiviseringsprojektet 2015-2018

Handlekatalog til effektiviseringsprojektet 2015-2018 Notat Haderslev Kommune FS Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 5. maj 2014 Sagsident: 13/14408 Sagsbehandler: Søren Lorenzen

Læs mere

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat Notat Haderslev Kommune FS Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 6. august 2014 Sagsident: 14/18648 lb.nr. 138479 Sagsbehandler:

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Økonomisk overblik 2015

Økonomisk overblik 2015 Økonomisk overblik 2015 Økonomiafdelingen, 1. september 2014 2 INDHOLD 1. Hovedresultater... 4 2. Skatter og generelle tilskud... 7 3. Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres... 13 4. Serviceudgifterne...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014 Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelle

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Borgmesterens forord Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Tønder Kommune kommer ud af 2013 med et overskud på driften på 95,9 mio. kr. Det er dermed 30,9 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune...

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune... Budget 2015-2018 Budget 2015-2018 Indhold Indledning... 4 Forord fra borgmesteren... 4 Kommunens vision og strategier... 5 Organisations diagram... 6 Økonomistyring i Holbæk Kommune... 6 De generelle bemærkninger...

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Indhold Indhold Borgmesterens forord Borgmesterens forord 2 3 Hovedkonklusioner 3 4 Budget 2014 i i hovedtal 3 4 Fremtid budgetoverslag Fremtid budgetoverslag 6 7 Hvordan bruges pengene

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Sammendrag, 1. behandling September 2014 Indledning Lolland Kommunes budget for året 2015 er baseret på overslagsår 2015 i det oprindeligt vedtagne budget 2014 og fremskrevet til

Læs mere

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Budget 2012 2015 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser

Læs mere

Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017

Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 UDKAST Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 Udgives af: Odense Kommune Politisk Økonomisk Stab Tlf. 65 51 11 13 www.odense.dk Budgetforslag 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcenter, Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Erik Buhl

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018 SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2015-2018 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Borgmesterens

Læs mere