Byrådets budgetseminar. Den 23. april 2014 i lokale 217, 218 og 219

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådets budgetseminar. Den 23. april 2014 i lokale 217, 218 og 219"

Transkript

1 Byrådets budgetseminar Den 23. april 2014 i lokale 217, 218 og 219

2 Dagsorden Velkomst v/borgmesteren Aktuel økonomi: Regnskabsresultatet for 2013 Den aktuelle økonomi i Haderslev Kommune, herunder udfordringer i 2014 Budgetlægningen for Præsentation af matematisk fordelingsmetode på serviceudgifter Andet Den videre proces Formanden for hvert fagudvalg præsenterer: Udfordringer i 2014 Udmøntningen af overførsler på drift Overførsler og aktuelt stade på anlæg i 2014 Eventuel afledt effekt på den kommende budgetlægning for Budgetseminar

3 Dagsorden - fortsat Frokost på repoen ca Præsentation af effektiviseringsforslag til Generelt om processen v/projektleder Præsentation af effektiviseringsforslag v/direktionen Eftermiddagskaffe serveres i mødelokalet Den videre proces på effektiviseringsforslagene v/kommunaldirektøren Afslutning v/borgmesteren Mødet slutter kl. 15 Budgetseminar

4 Aktuel økonomi v/økonomichef Jytte Knudtzen Retur

5 Aktuel økonomi Program Regnskabsresultatet for 2013 Den aktuelle økonomi i 2014 Forventninger til 1. budgetkontrol Aktuelle udfordringer Andet Budgetlægningen for Præsentation af matematisk fordeling Andet Den videre proces Spørgsmål Budgetseminar

6 Regnskab 2013 Totaloversigt til regnskab 2013 Regnskab 2013 viser indtægter på mio. kr. og udgifter på mio. kr. Et kassetræk på 53 mio. kr. eller 4 mio. kr. lavere end forventet i det korrigerede budget Regnskab 2013 ¹) giver en nettohenlæggelse til kassen på 0,3 mio. kr. På drift er der et mindreforbrug på 27 mio. kr. i alt fordelt med 24 mio. kr. på serviceudgifter og knap 3 mio. kr. på lovbundne udgifter. Der er henlagt godt 2 mio. kr. til kassen og overført 25 mio. kr. til brug i 2014 og På anlæg er der et mindreforbrug på netto 10 mio. kr. fordelt med 14 mio. kr. i lavere udgifter og 4 mio. kr. i mindre indtægter. Der er henlagt ca. 2 mio. kr. til kassen og overført netto 7,7 mio. kr. ¹) Når der taget højde for alle overførsler på drift, anlæg og finans samt afvigelserne i de kortfristede tilgodehavender og den kortfristede gæld m.v. Budgetseminar

7 Regnskab 2013 på drift fordelt pr. fagudvalg (nettobeløb) ØK - serviceudg. 6% UÆH -1% ØK BE - serviceudg. 2% 0% AU - serviceudg. 3% AU 23% UÆH - serviceudg. 23% USF - akt.best.medfin. 6% UPM - serviceudg. 5% USF - serviceudg. 2% UKF - serviceudg. 2% UBF 0% UBF - serviceudg. 27% Budgetseminar

8 Bruttoanlægsudgifter i regnskab 2013 pr. fagudvalg Økonomiudvalget 29% Børn og Familie 29% Ældre og Handicappede 12% Sundhed og Forebyggelse 1% Plan og Miljø 10% Kultur og Fritid 19% Budgetseminar

9 Eksempler på større anlægsudgifter i 2013 Lagoniskolen Børnehaver i Sommersted SkateCity Let Hal, Haderslev Nedbringelse af efterslæb på vejene Christiansfeldvej 31 Simmerstedvej 1 A/B Haderslev Havn omdannelse Boligudstyk. Viggo Carstensensvej knap 30 mio. kr. godt 10 mio. kr. godt 15 mio. kr. knap 7 mio. kr. godt 8 mio. kr. 9 mio. kr. 13 mio. kr. godt 7 mio. kr. knap 9 mio. kr. Budgetseminar

10 Regnskab 2013 Udviklingen i kassebeholdningen: Mio.kr Forventet kasse ultimo Udviklingen i den langfristede gæld: Mio. kr Den kommunale gæld Jordforsyning Ældreboliger I alt langfristet gæld Den kommunale gæld i regnskab 2012 udgjorde 814 mio. kr., dvs. reduceret med 35 mio. kr. (afdrag låneoptagelse på 17) Budgetseminar

11 Aktuel økonomi Regnskabsresultatet for 2013 Mio. kr. Kassehenlæggelse fra drift og anlæg netto 4,3 Reguleringer direkte på status i ,0 Øvrige afvigelser: Merudgifter på renter og afdrag - 2,3 Mindre indtægt på øvrige finansposter - 1,3-3,6 Henlæggelse fra øvrige balanceforskydninger 1,6 Nettoeffekt på kassen af regnskab ,3 Overførslerne mellem årene på drift, anlæg og finans går i 0 Budgetseminar

12 Aktuel økonomi Til/fra kassen i regnskab 2013 Nr. Drift fordelt på udvalg Service Lovb. I alt 1 Arbejdsmarkedsudvalget Udvalget for Børn og Familier Udvalget for Plan og Miljø Udvalget for Sundhed og Forebyggelse Økonomiudvalget I alt på drift Fra anlæg er der tilført kassen 2,2 mio. kr. i 2013 Budgetseminar

13 Aktuel økonomi Overholdelse af de aftalte rammer i 2013 Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på serviceudgifterne på 37 mio. kr. i forhold til servicerammen. Bruttoanlægsrammen er alene fastsat på landsplan i 2013 og ikke udmøntet på enkeltkommuner. I Haderslev Kommune har der været et merforbrug på bruttoanlæg i forhold til det oprindelige budget for 2013 på 74 mio. kr., hvoraf langt hovedparten kan henføres til færdiggørelse af overførte projekter fra Det samlede resultat på landsplan vil afgøre, om ministeren vil gribe til sanktioner. Budgetseminar

14 Aktuel økonomi Kommunens regnskab Regnskabsåret løber fra den 1. januar til den 31. december Jf. 36 i lov om kommunernes styrelse Det autoriserede budget- og regnskabssystem Supplementsperiode før og efter årsskiftet I praksis løber perioden fra den 1. december året før til den 15. januar året efter i alt min. 13½ måned Vurdering af regnskabet Er bundlinjen interessant? Nej det, der er interessant er, i hvilket omfang de givne bevillinger er anvendt som politisk ønsket Hvert fagudvalg forventes at følge op på deres andel af regnskabsresultatet Årets resultat er i kroner meget tæt på bulls eye Budgetseminar

15 Aktuel økonomi Overført fra mv. fordelt på udvalg Nr. Udvalg Service Lovbundne Anlæg I alt overført 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Udvalget for Børn og Familier Udvalget for Kultur og Fritid Udvalget for Plan og Miljø Udvalget for Sundhed og Forebyggelse Voksenudvalget Socialudvalget Økonomiudvalget Beredskabskommissionen I alt Fratrukket forventet opsparing fra Overført i alt netto Budgetseminar

16 Aktuel økonomi Forventninger til 1. budgetkontrol 2014 Hver udvalgsformand redegør senere i dag for udfordringer, der forventes håndteret indenfor og udenfor udvalgets driftsramme i 2014 Fra følgende fagudvalg er der melding om udfordringer, der ønskes håndteret uden for udvalgets driftsramme: Udvalget for Plan og Miljø Økonomiudvalget I 2014 er der p.t. ikke meget luft indenfor servicerammen. Efter politisk behandling af 1. budgetkontrol og g.d. indstillinger fra Økonomiudvalget vil der være luft på ca. 5 mio. kr. op til rammen. Budgetseminar

17 Aktuel økonomi Aktuelle udfordringer i 2014 Forpligtelse på arealer til offentlige formål Sagen er sendt til ekspropriation/taksation Vejafvandingsbidrag Ny metode afventes stadig fra KL og ministeriet Foreløbig budgetteres med 8 % af anlægssum på 60 mio. kr. Økonomiudvalget besluttede g.d. Andel af provenu ved salg af ejendom En andel svarende til kommunens ejerandel via aktiebeholdning Budgetseminar

18 Budget 2014 Bruttoudgifter 4,514 mia. kr. Balanceforskydning. 3% Renter 0% Afdrag 2% Finansiering 1% Anlæg 3% Drift øvrige udgifter 32% Drift serviceudgifter 59% Budgetseminar

19 Kommunens nettoudgifter pr. indbygger i budget 2014 Budgetseminar

20 Nettodriftsudgifter til administrationen i budget 2014 kr. pr. indbygger Administrativ org. Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Haderslev Region Syd Hele landet kr. pr. indbygger Jobcentre Byggesagsbehandlinger Voksen-, ældreog handicapområdet Haderslev Region Syd Hele landet Budgetseminar

21 Budget 2014 Bruttoindtægter 4,514 mia. kr. Forbrug af kassen 0% Optagne lån 0% Drift -18% Anlæg -1% Renter 0% Tilskud og udligning -27% Balanceforskydn. -3% Skatter -51% Budgetseminar

22 Finansiering i budget 2014 Kr. pr. indbygger DAI¹ skattefin. DAI takstfin. Refusion Haderslev Region Syd Hele landet ¹) Drifts- og anlægsindtægter Kr. pr. indbygger Lånoptagelse Renter netto Tilskud og udligning Haderslev Region Syd Hele landet Budgetseminar

23 Finansiering i budget 2014 Kr. pr. indbygger Skatter netto Netto forbrug af likvide aktiver Øvrige finansforskydninger Haderslev Region Syd Hele landet Budgetseminar

24 Den økonomiske politik De kort- og langsigtede mål 1) Den disponible kassebeholdning skal være i balance ultimo ) Personskatten reduceres med 0,2 % i ) Anlægsinvesteringerne fastsættes til 1 % af udskrivningsgrundlaget i året før 4) Den langfristede gæld reduceres med 200 mio. kr. fra regnskab 2012 til udgangen af 2017 Budgetseminar

25 Tabel 1: Etablering af finansiering til Fællesgruppens økonomiske politik Mio. kr ) Kassebeholdning i balance ) Personskatten reduceres med 0,2 % ) Lånoptagelse reduceres ) Anlægsniveauet reduceres til 1 % Behov for finansiering uden kompensation Over 5 år i alt 156 mio. kr. eller 31 mio. kr. i gennemsnit pr. år Budgetseminar

26 Tabel 2: Etablering af finansiering til Fællesgruppens økonomiske politik med fuld kompensation Mio. kr ) Kassebeholdning i balance ) Personskatten reduceres med 0,2 % ) Lånoptagelse reduceres ) Anlægsniveauet reduceres til 1 % Behov for finansiering med kompensation Over 5 år i alt 123 mio. kr. eller et gennemsnit på 25 mio. kr. pr. år Budgetseminar

27 Budgetlægningen for Matematisk fordeling Baseret på korrigeret budget 2015 på serviceudgifter ekskl. centrale puljer Nr. Udvalg Pct. 1 Socialudvalget 11 2 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4 3 Udvalget for Børn og Familier 38 4 Udvalget for Kultur og Fritid 4 5 Udvalget for Plan og Miljø 8 6 Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 3 7 Voksenudvalget 23 8 Økonomiudvalget 8 9 Beredskabskommissionen 0 I alt 100 Budgetseminar

28 Budgetlægningen for Andet Pris- og lønfremskrivning fra KL s skøn jf. Budgetvejledning ,00 % Ændrede skøn på lønfremskrivning vedr ,04 % Lønfremskrivning 1,96 % Justeringen i forhold til 2014 foretages, da lønfremskrivningen for 2014 var 1,20 %, men den realiserede værdi var kun 1,16 %. Dette resulterer i en justering på -0,04 %. Der erindres om, at prisfremskrivningen på varekøb og tjenesteydelser sker med 50 % s effekt af KL s fremskrivning fra jf. godkendelsen i budget Det svarer til ca. 5,8 mio. kr. Budgetseminar

29 Budgetlægningen for Andet - Beskæftigelsestilskud justering Negativ efterregulering på landsplan for 2013 på 466 mio. kr. For Haderslev Kommune betyder, at der forventes tilbagebetalt 0,563 mio. kr. til kommunen på grund af udviklingen i landsdelen Usikkerhed på tallene +/- 5 mio. kr. Endelig efterregulering for 2013 forventes fastsat i juni 2014 Under alle omstændigheder er 14 mio. kr. reserveret i budget 2014 for meget. Midtvejsreguleringen for 2014 skønnes p.t. positiv på 206 mio. kr. på landsplan Det betyder godt 2 mio. kr. mere til Haderslev Kommune Effekten på budgetperioden er vanskeligere at spå om Det foreslås at budgettere med et beskæftigelsestilskud på niveauet ved midtvejsreguleringen i 2014 fra At reservere 4 mio. kr. til efterreguleringen for 2013 i 2014, for 2014 i 2015 osv. Afvente effekten af beskæftigelsesreformen i Økonomiaftalen Budgetseminar

30 Budgetlægningen for Første skøn over indtægter jf. KL s tilskudsmodel Skal tages med alle mulige forbehold, idet forhandlinger med regeringen i maj/juni om balancetilskud mv. kan medføre væsentlige ændringer Helt overordnet er balancetilskud nedjusteret med ca. 3 mia. kr. i 2015 Hovedårsager er: Væsentligt lavere udgifter til overførselindkomster i størrelsesorden 2,9 mia. kr. omregnet til 29 mio. kr. i Haderslev tal En højere pris- og lønfremskrivning En større vækst i kommunernes skattegrundlag Ældre-milliarden indgår i beregningen Det har afledt effekt på såvel udgifterne i budgettet som på indtægterne. Der skal laves yderligere beregninger, før et første skøn over budgettet udarbejdes. Budgetseminar

31 Budgetlægningen for Den videre proces Fastsættelse af driftsrammer pr. fagudvalg i Økonomiudvalget den 19. maj 2014 Foreløbig prioritering af anlæg i Økonomiudvalget den 16. juni 2014 Fagudvalgene afleverer deres budgetforslag den 24. juni 2014 indenfor de tildelte driftsrammer Særskilt orientering om de handleforslag, fagudvalget agter at gennemføre for at kunne overholde rammen Økonomiudvalget behandler første totaloverblik over budget på mødet den 11. august 2014 Udvalgsformændene præsenterer hvert fagudvalgs budgetforslag Økonomiudvalget iværksætter evt. initiativer Næste budgetseminar fra den august 2014 Økonomiudvalget fremsætter budgetforslag den 1. september 2014 Budgetseminar

32 Budgetlægningen for Den videre proces 1. behandling i Byrådet den 16. september behandling i Byrådet den 7. oktober 2014 Spørgsmål Budgetseminar

33 Formanden for hvert fagudvalg præsenterer Retur

34 Socialudvalget Budgetseminaret den 23. april 2014

35 Socialudvalgets aktuelle udfordringer i 2014 og afledt effekt heraf i Voksenområdet Budgetubalance på 4 mio. kr. som er håndteret gennem konkrete initiativer godkendt på udvalgsmødet den 24. marts. Børneområdet 1. budgetkontrol udviser forventet merforbrug i 2014 på 5,9 mio. kr. 2,2 mio. kr. vedrører andel af handleplan på det samlede børneområde 1,5 mio. kr. vedrører andel af merforbrug på det samlede børneområde i 2013 som er overført (engangsudfordring) 2,3 mio. kr. i uforudset aktivitetsudvikling i 2014 Det samlede budget på børnehandicapområdet under Socialudvalget udgør 36 mio. kr. og en udfordring på 6 mio. kr. er i den sammenhæng et meget stor udfordring. Budgetseminar

36 Udmøntning af overførte driftsmidler til Socialudvalget Behandlet på Fagudvalgets møde den 24. marts 2014 Overførsler fra 2013 udgør - 2,658 mio. kr. Foranstaltninger i andre kommuner -1,185 mio. kr. Beskyttet beskæftigelse 0,423 mio. kr. Handicap -0,500 mio. kr. Specialundervisning og STU 0,104 mio. kr. Engangsudfordring fra UBF -1,500 mio. kr. Udmøntninger til decentrale enheder i alt 0,027 mio. kr. Midler til kassen i ,0 mio. kr. Budgetseminar

37 Aktuelt stade på anlæg inkl. overførsler fra 2013 til Socialudvalget Der er ingen anlægsprojekter under Socialudvalget i Budgetseminar

38 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Budgetseminaret den 23. april 2014

39 Udmøntning af overførte driftsmidler under servicerammen under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Overførsler fra 2013 udgør 9,220 mio. kr. heraf tilført kassen -2,000 mio. kr. I alt overført fra ,220 mio. kr. Drift og adm. fælles området-møder, kørsel, lægeerkl. 0,369 mio. kr. Drift og anskaf. af IT systemer herunder Opera KMD virksomhedsmodul - YdelsesCentret 1,000 mio. kr Det lokale beskæftigelsesråds tilskud 0,185 mio. kr. Drift og administration af Jobcenter samt konsulenthonorar til kompetenceudvikling/opkvalificering af samtlige medarbejdere affødt af ny lovgivning og nye reformer 2,631 mio. kr. Pulje afsat til indsatsområder i Jobcenter service herunder borger- og virksomhedsbetjening samt rest pulje til feriepenge til tidligere statslige medarbejdere 1,728 mio. kr. (fortsættes)

40 Udmøntning af overførte driftsmidler under servicerammen under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - fortsat Bygningsmæssig drift af Hansborg 0,427 mio. kr. Fleksjobambassadør, Projekt Brug for alle tilb. AMS 0,438 mio. kr. Netværksmøder finansieret af LBR 0,126 mio. kr. Opkvalificering af langtidsledige modt. af AMS i 14-0,124 mio. kr. Bygningsmæssig drift af Dyringkær 0,148 mio. kr. Drift og administration af YdelsesCentret 0,292 mio. kr. I alt overførte beløb til udvalget i ,220 mio. kr. Budgetseminar

41 Overførte driftsmidler under den lovbundne ramme under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Drift af Sprogcentret overført fra Voksenudvalget Drift af Verdande overført fra Voksenudvalget Drift af Oasen overført fra Voksenudvalget Drift af KompetenceCentret I alt overførte beløb til udvalget 2,677 mio. kr. 0,087 mio. kr. 0,205 mio. kr. 1,465 mio. kr. 4,434 mio. kr. Regnskabet for 2013 og de samlede overførselsbeløb er behandlet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 6. marts 2014 med undtagelse af Sprogcentret, verdande og Oasen som er behandlet i Voksenudvalget. Budgetseminar

42 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets aktuelle udfordringer i 2014 og frem Udvalget har p.t. ingen økonomiske udfordringer Budgetseminar

43 Udvalget for Børn- og Familier Budgetseminaret den 23. april 2014

44 Udvalgets aktuelle udfordringer i 2014 og afledt effekt heraf i Folkeskolereform: Tilpasning og effektivisering Skoler med overført merforbrug fra tidligere år har udfordringer Specialiserede børnesociale område: - Forv. resultat i 2014 på handleplanselementer (foranstaltninger) ca. nul - Ny handleplan udarbejdes - Administrativ tilpasning (socialrådgivere) i forbindelse med højt sagstal udløser forventet merforbrug på 3,5 mio. kr. i 2014 (vedr. merforbrug i både 2013 og 2014) Budgetseminar

45 Udmøntning af overførte driftsmidler til Udvalget for Børn og Familier Regnskabsresultat for ,861 mio. kr. Midler til kassen i 2014 vedr. Vipperegulering -1,685 mio. kr. Overførsler fra 2013 udgør ialt 7,176 mio. kr. Behandlet på Fagudvalgets møde den 5. marts 2014: Udmøntet til særlige forhold Udmøntet 1:1 Udmøntet i alt 7,660 mio.kr. -0,484 mio.kr. 7,176 mio. kr. Budgetseminar

46 Udmøntning af overførte driftsmidler til Udvalget for Børn og Familier Udmøntet til særlige forhold: IT-strategiplan skoler og dagtilbud Personalearbejdspladser i folkeskolen Udmøntning af folkeskolereform projektstilling Folkeskoler til udfordringer med folkeskolereform Specialpædagoger merforbrug spec.pæd.indsats Blomsterhaven ektraord.sammenlægning+sygdom I alt udmøntet til særlige formål 1,905 mio.kr. 2,000 mio.kr. 1,200 mio.kr. 1,520 mio.kr. 0,535 mio.kr. 0,500 mio.kr. 7,660 mio.kr. Budgetseminar

47 Udmøntning af overførte driftsmidler til Udvalget for Børn og Familier Udmøntet 1:1 Daginstitutioner Skoler Specialiserede børnesociale område Øvrige områder I alt udmøntet 1:1 0,500 mio.kr. 1,600 mio.kr. -15,400 mio.kr. 12,816 mio.kr. -0,484 mio.kr. Budgetseminar

48 Aktuelt stade på anlæg inkl. overførsler fra 2013 til udvalget for Børn og Familier 2014 Overordnet resultat af anlæg i 2013 blev en fuld udnyttelse af budgetrammen og derfor ingen overførsler til Lagoniskolen Haderslev reform 14,07 mio. kr. Forløber planmæssigt. 0,48 mio. kr. forventes overført til Skolen ved Stadion Renovering inkl. påbud 10,50 mio. kr. Forløber planmæssigt. Budgettet forventes anvendt i Hulahoppen 0-6 års institution 17,00 mio. kr. Forløber planmæssigt. Budgettet forventes anvendt i Budgetseminar

49 Aktuelt stade på anlæg inkl. overførsler fra 2013 til udvalget for Børn og Familier 2014 Tumlehøjen (tidl. Skovreden/Møllebakken) og specialgruppe Forløber planmæssigt. Budgettet forventes anvendt i ,06 mio. kr. Skrydstrup Børnehave liggehal Byggeri påbegyndt i april. Budgettet forventes anvendt i ,8 mio. kr. Fælleskolen Favrdal/Fjelstrup elevfløj 7,0 mio. kr. Byggeri påbegyndes august. Budgettet forventes anvendt i Pulje til UBF Disponeret 2,1 mio. kr. på nuværende tidspunkt. 3,0 mio. kr. Budgetseminar

50 Aktuelt stade på anlæg inkl. overførsler fra 2013 til udvalget for Børn og Familier 2014 AT-pulje midler overført fra 2013 Anvendes til PCB udfordringen (midletidig reallokering på Marstrup Skole) samt medarbejderarbejdspladser på Skolen ved Stadion. 2,08 mio. kr. Projektering Sdr. Ottingskole Rapport afleveres til udvalget juni ,0 mio. kr. Budgetseminar

51 Udvalget for Børn- og Families forventede uforbrugte rådighedsbeløb fra og andet Lagoniskolen Haderslevreform -0,48 mio. kr. 0,48mio.kr. Budgetseminar

52 Afledt effekt på budgetlægningen Nr Tekst Fælleskolen Favrdal/Fjelstrup elevfløj 2 Skolen ved Stadion Renovering inkl. påbud 8 mio. kr. 12,5 mio. kr. 3 Lagoniskolen 0,48 mio. kr. 4 Inspirationskatalog for ???? I alt Budgetseminar

53 Udvalget for Kultur og Fritid Budgetseminaret den 23. april 2014

54 Udmøntning af overførte driftsmidler på Udvalget for Kultur og Fritid Overførsler fra 2013 udgør -2,583 mio. kr. Kultur og Fritid administration, tilskud m.m. 1,555 mio. kr. Haderslev Musikskole -0,257 mio. kr. Haderslev Bibliotekerne -0,061 mio. kr. Historisk Arkiv -1,540 mio. kr. Vojens Hallerne -0,848 mio. kr. Haderslev Idrætscenter -0,941 mio. kr. Aktivitetshuset -0,491 mio. kr. Behandlet på fagudvalgets møde den 4. marts 2014 Udmøntninger til decentrale enheder i alt -2,583 mio. kr. Midler til kassen i ,0 mio. kr. Budgetseminar

55 Udvalgets aktuelle økonomiske udfordringer på driften Udvalget har følgende økonomiske udfordringer: Der er udarbejdet handleplaner på følgende område: Behandlet på Udvalget for Kultur og Fritid den 1. april 2014 samt Økonomiudvalget den 22. april Haderslev Idrætscenter - ca. -1,7 mio. kr. i 2014 Scenarie 1 budgetbalance med udgangen af 2020 Scenarie 2 budgetbalance med udgangen af 2018 besluttet 1. april 2014 (fra 2018 indarbejdes 0,785 mio. kr. i budgettet) Historisk Arkiv - ca. -1,4 mio. kr. i 2014 Kløvervej 87 B endelig plan behandles på maj mødet. Historisk Arkiv budgetbalance med udgangen af 2016 Aktivitetshuset og Bispens Cafe ca. -0,4 mio. kr. i 2014 Bispens Cafe budgetbalance med udgangen af 2015 Aktivitetshuset endelig plan behandles på juni mødet. Budgetseminar

56 Aktuelt stade på anlæg inkl. overførsler fra 2013 på Udvalg for Kultur og Fritid 2014 Ombygning af Jegerup og Vedsted skoler 0,041 mio. kr. Færdigombygning på Vedsted skole. Folkeoplysningsudvalgets prioriteringspulje 0,675 mio. kr. Løbende årlig pulje. Udmøntes til fulde hvert år. Renovering af klubhus, Odinsvej, Haderslev 0,090 mio. kr. Afventer beslutning om nedrivning eller renovering af klubhuset. Haderslev Fodboldstadion, Tribune 6,800 mio. kr. Rest betaling på 6,8 mio. kr. i h.t. kontrakt sker i Vojens Fritidscenter, omlægning fra oliefyr til fjernvarme 0,360 mio. kr. Er igangsat. Forventes afsluttet i Parkeringspladser ved Haderslev Idrætscenter 0,500 mio. kr. Projektering igangsættes i Ekstremsport i Vojens, forprojektering 0,100 mio. kr. Kommissorium for arbejdsgruppe er vedtaget i marts. Budgetseminar

57 Aktuelt stade på anlæg inkl. overførsler fra 2013 på Udvalg for Kultur og Fritid 2014 Renoveringspulje til haller og idrætsanlæg 2,044 mio. kr. Løbende årlig pulje. Overførte tilsagn fra tidligere år udbetales i Udmøntes til fulde hvert år. SkateCity -4,289 mio. kr. Udgiftsbudget 10,026 mio. kr. Skate City er under opførelse. Forventes afleveret i august måned Indtægter for 14,315 mio. kr. forventes løbende i 2014 Restaurering af kalkmaleri, Slotsgade 22 0,020 mio. kr. Projektet er afsluttet. Anlægsregnskab skal aflægges. Multihuse 0,100 mio. kr. Restpulje fra 2013 overført til Udsmykningspulje 0,374 mio. kr. Løbende årlig pulje. Restpulje fra 2013 overført til Eltavler Gravene og Vojens 0,200 mio. kr. Forventes igangsat i Afventer beslutning om renovering af Gravene (træbeplantning) Motorikhal i Gram 1,000 mio. kr. Projektet forventes først igangsat i I alt anlæg Udvalget for Kultur og Fritid pr. 23. april ,015 mio. kr. Budgetseminar

58 Udvalget for Kultur og Fritids forventede uforbrugte rådighedsbeløb fra og andet Udskydelse af forventet uforbrugt rådighedsbeløb i 2014 til Motorikhal i Gram 1,000 mio. kr. Projekt udskydes til 2015, idet projektet ikke kommer i gang før Budgetseminar

59 Afledt effekt på driften budgetlægningen Nr Tekst Haderslev Idrætscenter færdig afdrag på underskud fra 2010, indarbejdes fra ,785 Budgetseminar

60 Udvalget for Plan og Miljø Budgetseminaret den 23. april 2014

61 Udmøntning af overførte driftsmidler til Udvalget for Plan og Miljøs budget 2014 Regnskab 2013 Vintervedligeholdelse Vejafvandingsbidrag Overførsler til 2014 på drift 3,520 mio. kr. -0,700 mio. kr. 0,896 mio. kr. 3,716 mio. kr. Udmøntningen af overførsler på politikområder: Park og Vej Miljø og Natur Plan og Byg Drift Fællesområdet 0,186 mio. kr. 0,310 mio. kr. 0,506 mio. kr. 1,799 mio. kr. 0,915 mio. kr. Behandlet på Udvalget for Plan og Miljøs møde den 3. marts Budgetseminar

62 Udvalget for Plan og Miljøs aktuelle økonomiske udfordringer på drift. Udvalget for Plan og Miljø har følgende økonomiske udfordringer i 2014: 1. Mindre indtægter på udlejning på bådpladser i Haderslev Havn 0,486 mio. kr. 2. Vejafvandingsbidrag 3,935 mio. kr. I alt ,421 mio. kr. Fra 2015 og fremefter er der endvidere følgende økonomiske udfordringer: 1. Vintervedligeholdelse 3,081 mio. kr. 2. Personaleudfordring i Plan og Bygafdelingen 0,360 mio. kr. 3. Mindre indtægter på udlejning på bådpladser i Haderslev Havn 0,486 mio. kr. 4. Vejafvandingsbidrag 3,935 mio. kr. I alt 2015 og fremefter 7,862 mio. kr. De mindreindtægter på udlejning af bådpladser forventes løst indenfor Udvalgets eget budgetområde. Budgetseminar

63 Aktuelt stade på anlæg inkl. overførsler Byggemodning af Viggo Carstensensvej 4,857 mio. kr. 1. etape: Byggemodning af 16 grunde Byggemodning af boligjord 0,895 mio. kr. Færdiggørelse af igangværende byggemodning af 4 grunde i Bramdrup Færdiggørelsesarbejde af bolig- og erhvervsjord 0,280 mio. kr. Færdiggørelse af boligudstykningsområder Trafiksikkerhed og Skoleveje 0,974 mio. kr. Færdiggørelse af igangværende trafiksikkerheds- og skolevejsprojekter Sikring af skoleruten til Favrdalskolen 4,000 mio. kr. Tilskud på 2,500 mio. kr. fra puljen til mere cykeltrafik Samlede udgifter på 6,500 mio. kr Cykelsti fra midtby til havnen 1,000 mio. kr. Etablering af cykelsti via baneareal mellem Nørregade og havnen. Der er yderligere budgetteret med 7,500 mio. kr. i 2015 til anlægsprojektet Cykelsti mellem Starup og Øsby 1,500 mio. kr. Etablering af 5,7 km cykelsti mellem Starup og Øsby. Der er yderligere budgetteret med 6,000 mio. kr. i 2015 og 6,500 mio. kr. i 2016 til anlægsprojektet Trafiksikkerhed 1,000 mio. kr. Ombygning af uheldsbelastede kryds og strækninger. Budgetseminar

64 Aktuelt stade på anlæg inkl. overførsler Pulje til Landsbyfornyelse 1,500 mio. kr. Istandsættelse og nedrivning af bygninger i mindre byer og det åbne land. Tilskud fra Staten på 2,200 mio. kr. Samlede udgifter på 3,700 mio. kr Naturgenopretning af Gram Å og Slotssø 0,602 mio. kr. Færdiggørelse af igangværende anlægsprojekt Klimaændringsproblemer ved strande 0,250 mio. kr. Undersøgelse af bortledningsproblemer af regnvand Hoptrup Hytteby 1,340 mio. kr. Færdiggørelse af reparationsarbejde af Hoptrup Hytteby Pulje til Udvalget for Plan og Miljø 1,750 mio. kr. Pulje til Udvalgets disponering. Der er yderligere budgetteret med 3,000 mio. kr. i Anlægsmidler 2014, I alt 19,948 mio. kr. Budgetseminar

65 Udvalget for Plan og Miljø forventede uforbrugte anlægsmidler i Der forventes ingen uforbrugte anlægsmidler i 2014 på nuværende tidspunkt. Budgetseminar

66 Afledt effekt på Drift budgetlægningen Økonomiske udfordringer, som ikke kan finansieres indenfor Udvalget for Plan og Miljøs egen budgetramme. Nr Tekst Vintervedligeholdelse 3,081 3,081 3,081 3,081 2 Vejafvandingsbidrag 3,935 3,935 3,935 3,935 3 Udvidelse 1 Planlægger 0,360 0,360 0,360 0,360 I alt i mio. kr. 7,376 7,376 7,373 7,376 Budgetseminar

67 Udvalget for Sundhed og Forebyggelse Budgetseminaret den 23. april 2014

68 Udvalget for Sundhed og Forebyggelse aktuelle udfordringer i 2014 og afledt effekt heraf i Udvalget for Sundhed og Forebyggelse har ingen aktuelle udfordringer i Der er fortsat opmærksomhed rettet imod den aktivitetsbestemte medfinansiering. Området er svært styrbart da kommunen ikke har direkte indflydelse på sygehusenes aktiviteter. Området behandles som det lovbundne område hvor mer/mindreforbrug reguleres i kassen ved regnskabsafslutning. Budgetseminar

69 Udmøntning af overførte driftsmidler for Udvalget for Sundhed og Forebyggelse Behandlet på Fagudvalgets møde den 27. marts, sag. 7 Overførsler fra 2013 udgør 5,835 mio. kr. Puljemidler 4,165 mio. kr. Sundhedsfremme og Forebyggelse 0,585 mio. kr. Projekt almen sundhedsfremme 0,759 mio. kr. Haderslev i Bevægelse 0,562 mio. kr. Øvrige projekter 1,259 mio. kr. Overført til ,000 mio. kr. Udmøntninger til decentrale enheder i alt 1,670 mio. kr. Træningsområdet 0,667 mio. kr. Tandpleje 0,232 mio. kr. Sundhedscenter Vojens 0,771 mio. kr. Budgetseminar

70 Udmøntning af overførte driftsmidler for Udvalget for Sundhed og Forebyggelse Behandlet på Fagudvalgets møde den 27. marts 2014, sag. 7 Udfordringer for udvalget finansieret udenfor den Decentrale model Aktivitetsbestemt medfinansiering -1,371 mio. kr. Midler til kassen i ,0 mio. kr. Budgetseminar

71 Aktuelt stade på anlæg inkl. overførsler fra 2013 til Udvalget For Sundhed og Forebyggelse Sundhedscenter Vojens mio. kr. Sundhedscenter Forplads PCB køkken Energibesparende foranstaltninger/klimaskærm 16,8 mio. kr. 1,7 mio. kr. 1,0 mio. kr. 7,5 mio. kr. Budgetseminar

Handlekatalog til effektiviseringsprojektet 2015-2018

Handlekatalog til effektiviseringsprojektet 2015-2018 Notat Haderslev Kommune FS Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 5. maj 2014 Sagsident: 13/14408 Sagsbehandler: Søren Lorenzen

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat Notat Haderslev Kommune FS Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 6. august 2014 Sagsident: 14/18648 lb.nr. 138479 Sagsbehandler:

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende:

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Økonomicentrets notat af 14. juni 2010 Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Service Anlæg Overførsler Økonomisk trængte

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Baggrund Kørselsprojekterne omfatter to analyser: Befordring og Transportoptimering. Befordring er den daglige kørsel med visiterede

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Økonomiudvalgets effektiviserings/omstillingsforslag Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Nr. 2014 Effektiviserin

Læs mere

Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten.

Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten. Forligstekst i forbindelse med aftale om budget for perioden 2015-2018 Indledning Baggrunden for denne forligstekst er forligspartiernes ønske om at ledsage budgetaftalen med en tekst, der beskriver vilkår

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter)

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter) Direktionscenter Økonomi 6. november 2012 Bilag A Budgetopfølgning 2012 pr. 30. september 2012. Indledning: Budgetopfølgningen i september har som formål at afklare, hvorvidt der styringsmæssigt skal foretages

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Magistratens budgetforslag Proces for budgetreduktioner i Socialforvaltningen 2013-2016

Magistratens budgetforslag Proces for budgetreduktioner i Socialforvaltningen 2013-2016 Magistratens budgetforslag Proces for budgetreduktioner i 2013-2016 Oplæg for Socialudvalget den 5. sept. 2012 Steinar Eggen Kristensen Baggrund Magistratens budgetforslag Behov for budgettilpasninger

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014 - Halvårsregnskab pr. 30.06. Faktisk forbrug 1. halvår Forventet forbrug 2. halvår Indholdsfortegnelse Indledning 2 Økonomisk politik 3 Regnskabsopgørelse med bemærkninger 4 Regnskabsoversigt med bemærkninger

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere