Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende"

Transkript

1 Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende

2 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse 3 9a Ordning for dagrenovation - 2 og 4 hjulede beholdere 4 9b Ordning for dagrenovation - Offentlige løsninger 18 9c Ordning for dagrenovation - Afregning efter vægt 21 10a Ordning for papiraffald - Bringeordning 26 10b Ordning for papiraffald - Henteordning Ordning for papaffald Ordning for glasemballageaffald Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald Ordning for genbrugsstationerne Ordning for PVC-affald Ordning for imprægneret træ Ordning for farligt affald Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE) Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer Ordning for bygge- og anlægsaffald Ordning for sorteringsgårde Ordning for hjemmekompostering af vegetabilsk bioaffald Ordning for haveaffald Ordning for storskrald Ordning for andre affaldstyper 61

3 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Aarhus Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald. Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen. 2 Lovgrundlag Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven). Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (batteribekendtgørelsen). Bekendtgørelse om visse krav til emballager (emballagebekendtgørelsen). 3 Definitioner De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse. 1. Genbrugsplads: I Aarhus Kommune, er genbrugspladser benævnt Genbrugsstationer. Genbrugsstationer svarer i definition og funktion til genbrugspladserne. 2. Ved området Midtbyen forstås området inden for Ringgaderne samt Langenæs. Side 1

4 3. Ved husholdning forstås alle helårs- og fritidsboliger samt beboelse i institutioner. Herved forstås f.eks. Villa og rækkehuse Lejligheder Kollegier Sommerhuse Kolonihaver Landbrugsejendomme Plejehjem og andre institutioner, hvor beboerne har folkeregisteradresse på ejendommen. Ved en husholdning forstås ikke boliger og beboelsesrum, der er beregnet til tidsbegrænset ophold som en del af en erhvervsvirksomhed eller offentlig serviceydelse. Herved forstås f.eks. hoteller, skoler og kursusejendomme. 4. Ved grundejer forstås den, der ifølge tingbogen har adkomst til ejendommen eller den ubebyggede grund. I en ejendom med andelsboliger eller ejerlejligheder anses andelsboligforeningen eller ejerforeningen som grundejer efter dette regulativ. 4 Gebyrer Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelsesloven samt affaldsbekendtgørelsen. Kommunalbestyrelsen vedtager efter affaldsbekendtgørelsen én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Aarhus Kommunes hjemmeside. 5 Klage m.v. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan efter affaldsbekendtgørelsen ikke påklages til anden administrativ myndighed. Side 2

5 Efter lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, indbringes for statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende. Statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag. 6 Overtrædelse og straf Overtrædelse af regulativet straffes efter affaldsbekendtgørelsen med bøde. Efter affaldsbekendtgørelsen kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er: 1. voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller 2. opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. 7 Bemyndigelse Kommunalbestyrelsen har bemyndiget AffaldVarme Aarhus til at træffe afgørelser efter dette regulativ. 8 Ikrafttrædelse Regulativet træder i kraft den [Ikrafttrædelsesdato indsættes automatisk]. Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende: Aarhus Kommunes Regulativ for Husholdningsaffald af 8. juli Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den [Godkendelsesdato indsættes automatisk]. Side 3

6 Borgmester Jacob Baadsgaard Juridisk chef Christian Mølgaard 9a Ordning for dagrenovation - 2 og 4 hjulede beholdere 9a.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, der er defineret som dagrenovation i affaldsbekendtgørelsen. 9a.1.1 Ved dagrenovation forstås f.eks.: Madrester Snavset papir og pap samt æggebakker og pizzabakker Bleer og hygiejnebind Støvsugerposer Potteplanter 9a.1.2 Ordningen omfatter ikke: Affald, som ikke er forbrændingsegnet, som f.eks. jord og sten eller som skal neddeles inden forbrændingen som f.eks. madrasser, hynder, haveparasoller og stole. Affald, der afleveres til genanvendelse, f.eks. papir, pap og glas. Affald, der afleveres til deponering eller destruktion, f.eks. elektronikaffald, farligt affald, pvc, trykimprægneret træ og eksplosive effekter. 9a.2 Hvem gælder ordningen for Side 4

7 Ordningen gælder for alle enfamiliehuse m.m. i kommunen, hvor borgeren og grundejeren frembringer dagrenovation. Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen, hvor borgeren og grundejeren frembringer dagrenovation. Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen, hvor borgeren og grundejeren frembringer dagrenovation. For husstande, der i stedet er tilmeldt 9b Ordning for indsamling af dagrenovation - Offentlige løsninger eller 9c Ordning for indsamling af dagrenovation - Afregning efter vægt, gælder bestemmelserne i denne ordning, når andet ikke fremgår af 9b og 9c. 9a.3 Beskrivelse af ordningen Ordningen omhandler indsamling og behandling af dagrenovation fra beholdere eller minicontainere. Alle borgere og grundejere har pligt til at indberette til Aarhus Kommune, hvis der sker ændringer som påvirker fastsættelsen eller opkrævningen af gebyrer. Fælles renovationsordninger 9a.3.1 Efter forudgående aftale med Aarhus Kommune, kan der etableres en fælles renovationsordning mellem to eller flere ejendomme. 9a.3.2 Renovationsgebyret for fælles renovationsordninger fordeles efter en fordelingsnøgle, som fastsættes i forhold til registrerede antal boligetagemeter i bygnings- og boligregistret for de deltagende ejendomme. En anden fordelingsnøgle kan aftales, hvis der fremsendes dokumentation for, at der er enighed blandt grundejerne om fordelingsnøglen. Ved senere ændring af fordelingsnøgle, skal der fremsendes dokumentation for, at der er enighed blandt grundejerne om ændringen. Side 5

8 Renovationsgebyret for andelshavere opkræves dog ikke hos den enkelte andelshaver, men hos andelsforeningen. 9a.3.3 Når der er etableret en fælles renovationsordning, har de pågældende grundejere pligt til at indberette navn på og postadresse for en kontaktperson, som eventuelle ekstra regninger kan sendes til. Ændringer i kontaktpersonen skal indberettes til Aarhus Kommune. Deltagelse i forsøgsordninger 9a.3.4 Byrådet kan bestemme, at visse affaldstyper skal afleveres adskilt fra det øvrige affald som forsøgsordning. 9a.3.5 Såfremt der i medfør af en sådan ordning opstilles særligt opsamlingsmateriel, skal husholdningerne benytte dette. Forsøgsordningerne kan etableres i hele eller dele af kommunen. 9a.3.6 Det påhviler grundejere i forsøgsområder at sikre mulighed for anbringelse af tilstrækkeligt opsamlingsmateriel, således at kildesorteringsbestemmelserne kan overholdes, samt overfyldning kan undgås. Afbrænding 9a.3.7 Husholdningerne må ikke foretage afbrænding af affald. Undtaget herfra er afbrænding af: 1. rent, tørt træ på særligt indrettede bålpladser 2. haveaffald Sankt Hans aften Side 6

9 9a.3.8 Afbrænding efter 9a.3.7 må kun finde sted i det omfang, det ikke er til gene for omgivelserne. Dispensationer 9a.3.9 Aarhus Kommune kan efter skriftlig ansøgning dispensere fra tilslutningspligten til en kommunal ordning, hvis det kan dokumenteres, at der gennem en periode på mindst seks måneder ikke foregår aktiviteter, som vil frembringe dagrenovation. Såfremt beholderen hjemtages, afregnes et hjemtagelses- og administrationsgebyr. Hjemtages beholderen ikke, opkræves kun et administrationsgebyr. Uanset tilslutningspligten, skal grundejeren betale boligbidrag med mindre Aarhus Kommune vurderer, at den pågældende ejendom er uegnet til beboelse. 9a.3.10 Det påhviler alle, der har dispensation fra bestemmelserne i dette regulativ, at underrette Aarhus Kommune, hvis oplysninger afgivet i forbindelse med dispensationen, bliver ændret. Køkkenkværn 9a.3.11 Der må ikke anvendes køkkenkværn til bortskaffelse af bioaffald i Aarhus Kommune. Borgeren og grundejeren kan kompostere den vegetabilske del af dagrenovationen på den matrikel, hvor husholdningen er beliggende. 9a.4 Beholdere Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til dagrenovation. Ved beholdere forstås en beholder eller minicontainer, som dagrenovationen anbringes i. En beholder kan variere i størrelse. Beholdere leveres af og tilhører Aarhus Kommune. Side 7

10 Beholdere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindeligt brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af borgeren og grundejeren. 9a.4.1 Grundejeren har ansvaret for de lånte beholdere. Aarhus Kommune hæfter ikke, såfremt det udlånte beholdermateriel medfører skade på 3. mand, herunder personskade eller skade på løsøre eller ejendom. 9a.4.2 Sække må kun anvendes i følgende tilfælde: Aarhus Kommune har givet dispensation hertil Til ekstra affald, jf. 9a.9.13 til 9a.9.15 Det påhviler desuden borgere og grundejeren at efterkomme de bestemmelser, som kommunalbestyrelsen træffer til sikring af beholdere. Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere. 9a.5 Kapacitet for beholdere Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen efter forudgående skriftligt varsel tilmelde yderligere enheder, således at overfyldning undgås. Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen efter forudgående skriftligt varsel ændre beholderstørrelsen, således at overfyldning undgås. 9a.5.1 Beholdervolumen og antallet af beholdere skal afpasses efter den normale affaldsmængde på den tid af året, hvor affaldsmængden er størst. En gennemsnitshusstand skal have et volumen på ca. 100 liter pr. uge. Aarhus Kommune kan dog give dispensation fra kravet om 100 liter pr. uge. 9a.6 Anbringelse af beholdere Generelt Side 8

11 9a.6.1 Afgørelser vedrørende adgangsveje og opstillingssteder træffes af Aarhus Kommune, efter indberetning fra transportørerne. Hvor stillingtagen omfatter væsentlige arbejdsmiljømæssige forhold, afgøres sagen eventuelt i samarbejde med Arbejdstilsynet. 9a.6.2 På tømningstidspunktet skal beholderen være opstillet på ejendommens grund på et sted, som opfylder bestemmelserne i 9a.6 om anbringelse af beholdere. Hvis bestemmelserne ikke overholdes, kan transportøren undlade at tømme beholderen, når Aarhus Kommune forinden skriftligt har givet varsel herom. Aarhus Kommune kan endvidere efter forudgående skriftligt varsel påbyde iværksat specialtømning mod opkrævning af ekstraordinært gebyr. 9a.6.3 Undtaget fra bestemmelserne i 9a.6.2 om at beholderen skal være opstillet på ejendommens grund, er ejendomme, der opfylder bestemmelserne i 9a.6.20 til 9a a.6.4 Hvis placeringen af beholdere giver anledning til ulempe/gener for omgivelserne, herunder ejendommens eller eventuelt naboejendommens beboere, kan Aarhus Kommune påbyde, at beholderen flyttes til andet godkendt afhentningssted. 9a.6.5 Grundejeren er ansvarlig for, at der på ejendommens grund er fri adgang til beholderen på tømningsdagen. Hvis der ikke er fri adgang, kan transportøren uden forudgående varsel undlade at tømme beholderne. 9a.6.6 Undtaget fra bestemmelsen om fri adgang er ejendomme, der er tilsluttet en nøgleordning, som er godkendt af Aarhus Kommune. 9a.6.7 Lågene på beholdere og minicontainere skal være lukket ved afhentning. Side 9

12 9a.6.8 Alle udgifter i forbindelse med vedligeholdelse af underlag mv. afholdes af grundejeren. Opstillingsstedet 9a.6.9 Beholderne skal på tømningstidspunktet være anbragt hensigtsmæssigt for afhentning af affald. Hermed forstås f.eks.: At beholderen og dennes håndtag skal være frit tilgængeligt, det vil bl.a. sige, at håndtag ikke må være anbragt op ad hæk, mur og lignende. At beholderne skal stå ved adgangsvejen på et fast og jævnt underlag, som f.eks. på fliser, asfalt eller lignende kørefast underlag. At beholdere og minicontainere ikke er anbragt i en fordybning eller på en forhøjning. At der skal være tilstrækkelig manøvreplads for beholderne. 9a.6.10 Hvor beholderne opstilles i affaldsrum, skal der så vidt muligt sikres plads, så hver enkelt beholder er frit tilgængelig og kan afhentes og stilles tilbage efter tømning, uafhængigt af de øvrige beholdere. 9a.6.11 Hvis beholderne placeres indendørs, kan Aarhus Kommunes bygningsinspektorat stille krav om, at der skal være afløb til spildevandskloak og ventilation i rummet. Adgangsvejen 9a.6.12 Adgangsvejen indrettes således, at der sikres fri passage. Side 10

13 Ved adgangsveje gennem bygning skal: Den fri gangbredde være minimum 100 cm. Frihøjden være 200 cm. Døråbninger minimum 100 cm. I eksisterende bygninger kan Aarhus Kommune i samarbejde med Arbejdstilsynet dispensere for ovenstående. Ved adgangsveje i det fri, skal det kørefaste underlag have en bredde svarende til beholdernes hjulafstand tillagt 20 cm. Som tommelfingerregel kan angives følgende retningslinjer: For 2-hjulede beholdere på maksimalt 240 liter vil et underlag med en bredde på minimum 90 cm være tilstrækkeligt. For øvrige beholdertyper vil et underlag med en bredde på 120 cm. være tilstrækkeligt. 9a.6.13 Eventuelle stigninger på adgangsvejen må maksimalt være på 1:10 (10 cm pr. løbende meter). Stigninger på op til 1:4 (25 cm pr. løbende meter) kan dog accepteres til 2-hjulede beholdere på maksimalt 190 liter, når følgende er overholdt: Der skal være trin til at gå på og dobbelt ramper til at køre beholderen på. Fladen af trinene skal være minimum 40 x 40 cm og højden være maksimalt 10 cm. Bredden af trinene skal i øvrigt være afpasset hjulafstanden på de anvendte beholdere. For hver fem meter skal der være etableret en vandret repos, der er så lang og bred, at der er plads til beholderen og person. Trin kan dog undlades på stigninger op til 1:7 under forudsætning af, at længden af stigningen er under fem meter. Dette accepteres kun for 2- hjulede beholdere. 9a.6.14 Adgangsveje skal i øvrigt være: Udført med kørefast og jævn belægning. Side 11

14 Belyst på en sådan måde, at indsamlingen kan foretages forsvarligt og uden risiko for arbejdsulykker. Ryddet for sne og gruset på samme måde, som det er påbudt på fortove. 9a.6.15 Døre, låger og lignende skal kunne fastholdes i åben stilling. 9a.6.16 Anslagslister, tærskler og trin forsynes med faste skråkiler/ramper eller lignende, som kan lette passagen. 9a.6.17 Såfremt beholderne ikke kan anbringes i terrænniveau og der er stigninger på adgangsvejen, aftales det med Aarhus Kommune, hvordan trapper, trin, slisker, tekniske hjælpemidler eller lignende skal være indrettet for, at indsamlingen af affaldet kan finde sted på en hensigtsmæssig måde. 9a.6.18 Uden for midtbyen kan det aftales, at grundejeren stiller beholderen frem til skel ved nærmeste tilkørselsvej på tømningsdagen. Dette kan f.eks. aftales, hvis adgangsvejen ikke opfylder betingelserne fastsat i dette regulativ. Anbringes beholderen i skel, skal det ske således, at beholderen står klart synligt beholderen er let tilgængelig og ikke afskærmet med låge eller andet beholderens håndtag skal kunne nås fra fortov eller tilsvarende offentligt areal Hvis beholderen ikke er stillet frem til skel på tømningstidspunktet, vil den ikke blive tømt. Stilles beholderen ikke frem gentagne gange, kan Aarhus Kommune efter forudgående varsel kræve en specialtømning af beholderen, mod opkrævning af et forhøjet gebyr. Tilkørselsforhold 9a.6.19 Tilkørselsvejen skal opfylde følgende retningslinjer: Minimum være befæstet med stabilt grus. Side 12

15 Være ryddet for sne før afhentning. Være mindst 3,6 meter bred. Have en frihøjde under grene og lignende forhindringer på mindst fire meter. Ved blinde veje og enligt beliggende ejendomme, skal der være vendemulighed for transportørens køretøjer, hvis vejen er længere end 50 meter eller udsynet for chaufføren er dårligt. 9a.6.20 Hvis den normale tilkørselsvej til en ejendom ikke kan benyttes af transportørens køretøjer uden risiko for skade på materiel eller vejanlæg, kan Aarhus Kommune efter indstilling fra transportøren forlange, at beholderne flyttes til nærmeste tilkørselsmulighed. Alternativt kan Aarhus Kommune i samarbejde med transportøren foranledige, at der indsættes et andet køretøj eller anvendes tekniske hjælpemidler. I så fald vil der blive opkrævet et omkostningsbestemt gebyr. Anbringelse af beholdere på offentlige arealer 9a.6.21 Midlertidig eller permanent anbringelse af beholdere på offentlige arealer er kun tilladt: I forbindelse med større ombygninger, gårdforbedringer og lignende, hvor Aarhus Kommunes vejmyndighed har givet tilladelse til midlertidig anbringelse af beholdere på offentlig areal. For ejendomme uden for midtbyen, hvor det er aftalt, at beholderen stilles frem til skel, jf. 9a Ved mindre ejendomme med særlig vanskelige adgangsforhold, hvor Aarhus Kommune har givet dispensation til midlertidig anbringelse af beholdere på offentligt areal på tømningsdagen. I tilfælde, hvor der foreligger en konkret byrådsbeslutning om tilladelse til opstilling på offentligt areal. I tilfælde, hvor der permanent er etableret en offentlig løsning, jf. 9b Ordning for indsamling af dagrenovation - Offentlige løsninger. 9a.6.22 Ved midlertidig anbringelse af beholdere på offentlige arealer, har grundejeren ansvaret for vedligeholdelse og renholdelse omkring opstillingsstedet. 9a.6.23 I de tilfælde, hvor der foreligger en byrådsbeslutning, vil vilkår vedrørende vedligeholdelse og renholdelse fremgå af byrådsbeslutningen. Side 13

16 9a.7 Anvendelse og fyldning af beholdere Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholderen. Sod, aske og slagger skal være fuldstændigt afkølet samt emballeret inden anbringelse i beholderen. Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald skal være forsvarligt emballeret inden anbringelse i beholderen, så der hverken kan ske skade på personer eller på beholderen, herunder eventuelt affaldssæk. 9a.7.1 Dagrenovation skal emballeres omhyggeligt i poser og poserne skal lukkes med en knude eller lignende inden, de anbringes i beholderne. Brugte kanyler må under ingen omstændigheder anbringes i beholderne, men skal afleveres på apoteket. 9a.7.2 Der må ikke anbringes affald i beholderne, som kan beskadige beholderne eller modtageanlæggene. Det kan f.eks. være: Eksplosive effekter Glødende aske Jord, sten og grus eller affald, der er problematisk i forhold til forbrændingsanlæg Farligt affald Elektronikaffald Storskraldslignende effekter, der skal neddeles af hensyn til forbrændingsprocessen. 9a.7.3 Transportøren kan uden varsel undlade at tømme beholderne, hvis der inden tømningen i beholderen konstateres: Farligt affald Side 14

17 Elektronikaffald Murbrokker, sten og jord Storskrald 9a.7.4 Hvis grundejeren ikke inden et varslet tidspunkt fjerner det uønskede affald, vil der blive iværksat en specialtøming mod opkrævning af gebyr til dækning af omkostninger til transport og frasortering af det uønskede affald. 9a.7.5 I gentagne tilfælde, kan Aarhus Kommune påbyde, at beholderne permanent tømmes i ekstraordinær rute mod et forhøjet indsamlingsgebyr. 9a.8 Renholdelse af beholdere 9a.8.1 Renholdelse af beholderne påhviler grundejeren. Vaskevandet skal i spildevandskloakken eller hældes ud på jorden. 9a.8.2 Aarhus Kommune kan efter aftale med grundejeren og mod opkrævning af gebyr tilbyde vask af 2- hjulede beholdere og minicontainere. 9a.8.3 Hvis en grundejer undlader at renholde beholderne, kan Aarhus Kommune efter indstilling fra transportøren påbyde rengøring for grundejerens regning. 9a.9 Afhentning af dagrenovation Tømning Side 15

18 9a.9.1 Dagrenovation afhentes, så vidt det er muligt, på samme ugedag. I forbindelse med helligdage og vejrlig, kan der ske forskydninger. Forskydninger på grund af helligdage annonceres i dagspressen og på Aarhus Kommunes hjemmeside. 9a.9.2 Transportøren fastsætter i samarbejde med Aarhus Kommune tømningsdagene. Ved ændring af tømningsdagen varsler transportøren ændringen. 9a.9.3 Ved villaer, rækkehus, sommerhuse og landbrugsejendomme med individuel renovationsordning, afhentes dagrenovation normalt hver 14. dag. Ved etage- og tæt/lavbebyggelse eller andre bebyggelser med fælles renovationsordning, afhentes dagrenovationen normalt én gang om ugen. I midtbyen kan der frit vælges mellem ugetømning og 14 dages tømning. I særlige tilfælde kan Aarhus Kommune give dispensation til to ugentlige tømninger. Aarhus Kommune kan ændre tømningshyppigheden i bestemte bebyggelser eller ejendomme med henvisning til begrænset plads til beholdere eller reduktion af kørslen. Tekniske hjælpemidler 9a.9.4 Efter aftale med Aarhus Kommune og transportøren kan der anvendes tekniske hjælpemidler som f.eks. lifte eller slisker til håndtering af beholdere og minicontainere. Grundejeren har ansvaret for, at tekniske hjælpemidler, der forefindes på ejendommen, er funktionsduelige. Grundejeren afholder selv alle udgifter til installering og vedligeholdelse af hjælpemidlet. Side 16

19 9a.9.5 Der opkræves et gebyr for anvendelse af tekniske hjælpemidler. Lifte 9a.9.6 Lifte, der reguleres af elevatorbekendtgørelsen, skal monteres af firmaer, der er godkendt af Arbejdstilsynet. Liften må først tages i anvendelse, når grundejeren har fremsendt dokumentation til Aarhus Kommune for, at liften er anmeldt til Arbejdstilsynet. 9a.9.7 Lifte skal være forsynet med et standard betjeningspanel, som opfylder Aarhus Kommunens krav. 9a.9.8 Aarhus Kommune kan med 14 dages varsel forlange fremsendt dokumentation for, at en lift opfylder gældende lovgivning, og at eventuelle lovpligtige eftersyn er gennemført. Overskrides fristen, vil liften ikke blive benyttet, og dermed bliver der ikke tømt. Løse sliske 9a.9.9 Løse sliske eller andre hjælpemidler, der skal monteres af skraldemænd, skal efter aftale med Aarhus Kommune være anbragt på et let tilgængeligt sted på ejendommen. Til eventuelle låste beslag skal Aarhus Kommunes nøglesystem anvendes. Ekstra affald 9a.9.10 Til periodevis forekommende ekstra affald, kan grundejeren/brugeren rekvirere en ekstra tømning eller sækkemærke hos Aarhus Kommune mod særskilt betaling. Sækkemærkerne påsættes plastsække på den aftalte tømningsdag, som bevis på, at betalingen har fundet sted. 9a.9.11 Sækkene til ekstra affald må maksimalt rumme 110 liter og være 3/4 fyldte. Side 17

20 9a.9.12 Sækkene skal lukkes forsvarligt med en knude og placeres ved siden af beholderen på den aftalte tømningsdag. 9a.10 Tilmelding/afmelding Til- og afmelding foretages til kommunalbestyrelsen. 9a.10.1 Til- og afmelding af beholdere foretages ved henvendelse fra ejeren til Aarhus Kommune med mindst 14 dages varsel. 9b Ordning for dagrenovation - Offentlige løsninger 9b.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, der er defineret som dagrenovation i affaldsbekendtgørelsen. 9b.1.1 Ved dagrenovation forstås f.eks.: Madrester Snavset papir og pap samt æggebakker og pizzabakker Bleer og hygiejnebind Støvsugerposer Potteplanter Side 18

21 9b.1.2 Ordningen omfatter ikke: Affald, som ikke er forbrændingsegnet, som f.eks. jord og sten eller som skal neddeles inden forbrændingen som f.eks. madrasser, hynder, haveparasoller og stole. Affald, der afleveres til genanvendelse, f.eks. papir, pap og glas. Affald, der afleveres til deponering eller destruktion, f.eks. elektronikaffald, farligt affald, pvc, trykimprægneret træ og eksplosive effekter. 9b.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for ejendomme beliggende i områder, hvor Aarhus Kommune har etableret offentlige løsninger til indsamling af dagrenovation. Hvis en ejendom er tilmeldt en offentlig løsning, gælder det for alle beboelsesenheder i den pågældende ejendom. 9b.3 Beskrivelse af ordningen 9b.3.1 I områder, hvor der er etableret offentlige løsninger til indsamling af dagrenovation, kan ejendomme frivilligt tilmelde sig den offentlige løsning. 9b.3.2 Aarhus Kommune kan i områder, hvor der er etableret offentlige løsninger til indsamling af dagrenovation, påbyde ejendomme at tilslutte sig den offentlige løsning, hvis der ikke etableret et permanent opstillingssted til dagrenovation på privat grund, inden en given tidsfrist. 9b.3.3 Aarhus Kommune kan efter forudgående varsel tilmelde en ejendom til den offentligt etablerede løsning til indsamling af dagrenovation, hvis Aarhus Kommune konstaterer, at ejendommen anvender den offentligt etablerede løsning til indsamling af dagrenovation. Tilmelses en ejendom til den offentligt etablerede løsning til dagrenovation, opkræves der gebyr for brug af denne Side 19

22 løsning. Ejendommens øvrige materiel til opsamling af dagrenovation hjemtages. Aarhus Kommune kan opkræve et hjemtagningsgebyr. 9b.3.4 Det er ikke tilladt at henstille affald ved siden af de offentlige løsninger til indsamling af dagrenovation. Ulovlig henstilling af affald ved de offentlige løsninger til indsamling af dagrenovation kan medføre politianmeldelse. 9b.3.5 Alle borgere og grundejere har pligt til at indberette til Aarhus Kommune, hvis der sker ændringer, der påvirker fastsættelsen eller opkrævningen af gebyrer 9b.4 Beholdere Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til dagrenovation. Aarhus Kommune etablerer de offentlige løsninger til indsamling af dagrenovation. 9b.5 Kapacitet for beholdere 9b.5.1 Beholdervolumen og tømningsfrekvens for de offentlige løsninger fastsættes af Aarhus Kommune. 9b.6 Anbringelse af beholdere Aarhus Kommune fastsætter placeringen af de offentlige løsninger. Side 20

23 9b.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 9b.7.1 Dagrenovation skal emballeres omhyggeligt i poser, som skal lukkes med en knude eller lignende inden, de anbringes i beholderne. 9b.8 Renholdelse af beholdere Renholdelse af de nedgravede containere til dagrenovation, varetages af Aarhus Kommune. 9b.9 Afhentning af dagrenovation Afhentning af dagrenovation fra de offentlige løsninger, sker i muligt omfang på samme ugedag. I forbindelse med helligdage og vejrlig, kan der ske forskydninger. 9b.10 Tilmelding/afmelding Til- og afmelding foretages til kommunalbestyrelsen. Til- og afmelding til de offentlige løsninger, kan ske ved henvendelse til Aarhus Kommune med mindst 14 dages varsel. 9c Ordning for dagrenovation - Afregning efter vægt 9c.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, der er defineret som dagrenovation i affaldsbekendtgørelsen. Side 21

24 9c.1.1 Ved dagrenovation forstås f.eks.: Madrester Snavset papir og pap samt æggebakker og pizzabakker Bleer og hygiejnebind Støvsugerposer Potteplanter 9c.1.2 Ordningen omfatter ikke: Affald, som ikke er forbrændingsegnet, som f.eks. jord og sten eller som skal neddeles inden forbrændingen som f.eks. madrasser, hynder, haveparasoller og stole. Affald, der afleveres til genanvendelse, f.eks. papir, pap og glas. Affald, der afleveres til deponering eller destruktion, f.eks. elektronikaffald, farligt affald, pvc, trykimprægneret træ og eksplosive effekter. 9c.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle borgere og grundejere i Aarhus Kommune, hvor indsamling af dagrenovation sker via Privat etableret nedgravede containere Mobilsuganlæg Stationære sugeanlæg Lad- og komprimatorcontainere Frontloader containere Side 22

25 Containere til småt brændbart affald fra Sorteringsgårde, jf. 22 9c.3 Beskrivelse af ordningen Ordningen omfatter tømning af indsamlingsmateriel nævnt i 9c.2 og som er etableret på privat areal og hvor der afregnes efter vægt. 9c.3.1 Opsamling af dagrenovation i større containere som f.eks. lad- eller komprimatorcontainere, mobilsugtanke eller nedgravet opsamlingsmateriel kræver tilladelse fra Aarhus Kommune. 9c.3.2 I forbindelse med tilladelsen til anvendelse af lad- og komprimatorcontainere, kan Aarhus Kommune kræve, at der forinden er etableret en sorteringsgård efter bestemmelserne i 22 Ordning for sorteringsgårde. 9c.3.3 Lad- og komprimatorcontainere skal bære et tydeligt og læsbart skilt med affaldstype og affaldsproducent efter Aarhus Kommunes anvisninger. 9c.3.4 Alle borgere og grundejere har pligt til at indberette til Aarhus Kommune, hvis der sker ændringer, som påvirker fastsættelsen eller opkrævningen af gebyrer. 9c.4 Beholdere Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til dagrenovation. Ved etablering af nedgravede løsninger samt mobilsuganlæg skal grundejeren følge de til enhver tid gældende retningslinier for etablering af sådanne anlæg, der fremgår af AffaldVarme Aarhus' hjemmeside. Side 23

26 Grundejeren anskaffer selv opsamlingsmateriellet. Udgifterne til anskaffelsen afholdes af grundejeren. Grundejeren afholder selv alle udgifter til etableringen og skal sikre, at tilkørselsforholdene indrettes, så tømning kan gennemføres. Ligeledes skal grundejeren sikre, at opsamlingsmateriellet til enhver tid kan tømmes med det indsamlingsmateriel, som Aarhus Kommune anvender. 9c.4.1 Grundejeren har ansvaret for, at opsamlingsmateriellet er funktionsdueligt og er ansvarlig for drift, renholdelse, anvendelse og vedligeholdelse af materiellet. 9c.5 Kapacitet for beholdere Grundejer er ansvarlig for, at opsamlingsmateriellets volumen er afpasset efter den normale affaldsmængde på den tid af året, hvor affaldsmængden er størst. En gennemsnitshusstand skal have en volumen på ca. 100 liter pr. uge. Ved etablering af mobilsugeanlæg og nedgravede containere til dagrenovation skal volumen dog fastsættes efter de retningslinier for etablering af anlæg, der fremgår af AffaldVarme Aarhus' hjemmeside. 9c.5.1 Aarhus Kommune kan bestemme, at opsamlingsmateriellets volumen skal forøges, efter indstilling fra transportøren, hvis der som følge af gentagne overfyldninger skønnes at være behov herfor indstilling fra kommunes rottebekæmpelse. 9c.5.2 Såfremt grundejeren ikke, efter henvendelse fra Aarhus Kommune, sikrer tilstrækkeligt omsamlingsmateriel til mængden af dagrenovation, kan Aarhus Kommune opstille yderligere Side 24

27 beholdere/containere, jf. 9a Ordning for dagrenovation således at der er tilstrækkeligt opsamlingsmateriel på ejendommen. 9c.5.3 Udgifterne til opstilling og tømning af yderligere opsamlingsmateriel afholdes af grundejeren. 9c.6 Anbringelse af beholdere Opsamlingsmateriellet skal etableres på privat grund. Kan der ikke etableres et opstillingssted på privat grund, vil en eventuel opstilling på offentligt areal, kræve tilladelse fra Aarhus Kommunes vejmyndigheder. 9c.7 Anvendelse og fyldning af beholdere Dagrenovation skal emballeres omhyggeligt i poser, som skal lukkes med en knude eller lignende inden, de anbringes i containerne. 9c.8 Renholdelse af beholdere Renholdelse af indsamlingsmateriellet påhviler grundejeren. 9c.9 Afhentning af dagrenovation På tømningstidspunktet skal der være uhindret adgang til opsamlingsmateriellet. For de nedgravede containere gælder det ligeledes, at der på dækslet ikke må være henstillet genstande af nogen art. For mobilsuganlæg gælder det, at Aarhus Kommune på tømningstidspunktet skal have uhindret adgang til sugestedet og selve opsamlingstanken. Side 25

28 9c.9.1 Er der ikke på tømningstidspunktet uhindret adgang til opsamlingsmateriellet eller sugestedet, kan der opkræves gebyr for forgæves kørsel. 9c.10 Tilmelding/afmelding Til- og afmelding foretages til kommunalbestyrelsen. Til- og afmelding af de etablerede løsninger, kan ske ved henvendelse til Aarhus Kommune med mindst 14 dages varsel. 10a Ordning for papiraffald - Bringeordning 10a.1 Hvad er papiraffald Ved papir forstås f.eks.: Aviser/ugeblade/magasiner/tidsskrifter Reklamer/tryksager Skrive/tegnepapir Breve Fotokopier Telefonbøger Bøger Papiraffaldet skal være rent Ordningen omfatter ikke: Plastbelagt papir, som f.eks. drikkevarekartoner Side 26

29 Æggebakker Pizzabakker Pergamentpapir Papir, der er forurenet af fødevarer mv. 10a.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle borgere og grundejere i Aarhus Kommune. 10a.2.1 Husholdninger der er omfattet af bestemmelserne i 10b Ordning for papiraffald - Henteordning, er ikke forpligtet til at benytte denne ordning. 10a.3 Beskrivelse af ordningen Husholdningerne skal holde genanvendeligt papir adskilt fra det øvrige husholdningsaffald og anbringe det i det indsamlingsmateriel, som Aarhus Kommune har opstillet centrale steder i kommunen. Det materiel, som Aarhus Kommune har opstillet til indsamling af papir er nedgravede containere eller kuber. 10a.3.1 Alternativt kan papir bringes til en af Aarhus Kommunes genbrugsstationer, jf. 15 Ordning for genbrugsstationer. 10a.3.2 Det er ikke tilladt at stille glas, papir eller andet affald ved siden af Aarhus Kommunes opsamlingsmateriel. Side 27

30 10a.4 Beholdere Aarhus Kommune opstiller materiel til indsamling af papir. 10a.5 Kapacitet for beholdere Indsamlingsmateriellets volumen og tømningsfrekvens fastsættes af Aarhus Kommune. 10a.6 Anvendelse og fyldning af beholdere Der må kun afleveres papiraffald, jf. 10a.1 i det opstillede opstillingsmateriel. 10a.7 Renholdelse af beholdere Aarhus Kommune varetager renholdelsen af indsamlingsmateriellet. 10a.8 Afhentning af papiraffald Afhentning af papiraffaldet fra de offentlige løsninger, sker i muligt omfang på samme ugedag. I forbindelse med helligdage og vejrlig, kan der ske forskydninger. 10a.9 Øvrige ordninger 10a.9.1 Nedgravede containere på privat areal Aarhus Kommune kan give tilladelse til, at der etableres nedgravede containere på privat areal til opsamling af papir. Opsamlingsmateriellet skal etableres på privat grund. Kan der ikke etableres et opstillingssted på privat grund, vil en eventuel opstilling på offentligt areal, kræve tilladelse fra Aarhus Kommunes vejmyndigheder. Side 28

31 10a Ved etablering af nedgravede løsninger til papir, skal grundejeren følge de enhver tid gældende retningslinjer for etablering af sådanne anlæg, der fremgår af AffaldVarme Aarhus hjemmeside. Grundejeren anskaffer selv opsamlingsmateriellet. Udgifterne til anskaffelsen, afholdes af grundejeren. Grundejeren afholder selv alle udgifter til etableringen og skal sikre, at tilkørselsforholdene indrettes, så tømning kan gennemføres. Ligeledes skal grundejeren sikre, at opsamlingsmateriellet til enhver tid, kan tømmes med det indsamlingsmateriel, som Aarhus Kommune anvender. 10a Grundejeren har ansvaret for at opsamlingsmateriellet er funktionsdueligt og er ansvarlig for drift, renholdelse, anvendelse og vedligeholdelse af materiellet. 10a På tømningstidspunktet skal der være uhindret adgang til opsamlingsmateriellet. Der må f.eks. ikke på dækslet, til de nedgravede containere være henstillet genstande af nogen art. 10a.9.2 Kuber og 660 liter beholdere til papir på privat areal Aarhus Kommune kan give tilladelse til, at der etableres kuber på privat areal eller at der opstilles 660 liter beholdere til indsamling af papir. Opsamlingsmateriellet skal etableres på privat grund. 10a For 660 liter beholdere til papir, har grundejeren ansvaret for beholderen og er erstatningspligtig for beskadigelser på det lånte materiel. Undtaget herfra er skader opstået ved tømning eller almindeligt slid. Side 29

32 Aarhus Kommune hæfter ikke, såfremt det udlånte beholdermateriel medfører skade på 3. mand, herunder personskade eller skade på løsøre eller ejendom. 10a Regulativets bestemmelser vedrørende anbringelse af og adgang til dagrenovation, jf. 9a Ordning for dagrenovation, er også gældende for 660 liter beholdere til papir. 10a Grundejer har ansvaret for, at renholde beholderen. Det er ikke tilladt at anbringe emballeret eller bundet papir i beholderne. Beholderne må ikke fyldes mere end låget kan lukkes. 10a Transportøren kan uden varsel undlade at tømme beholderen, hvis der inden tømningen konstateres dagrenovation i beholderen eller hvis papiret på anden vis er forurenet. Hvis papiraffaldet er forurenet, kan Aarhus Kommune hjemtage beholderen uden varsel. 10b Ordning for papiraffald - Henteordning 10b.1 Hvad er papiraffald Ved papir forstås f.eks.: Aviser/ugeblade/magasiner/tidsskrifter Reklamer/tryksager Skrive/tegnepapir Breve Fotokopier Telefonbøger Side 30

33 Bøger Papiraffaldet skal være rent. 10b.1.1 Ordningen omfatter ikke: Plastbelagt papir, som f.eks. drikkevarekartoner Æggebakker Pizzabakker Pergamentpapir Papir, der er forurenet af fødevarer mv. 10b.2 Hvem gælder ordningen for 10b.2.1 Ordningen gælder for alle husstande, der er tilsluttet dagrenovationsordningen, og hvor der er opstillet eget materiel til indsamling af dagrenovation på ejendommen. Ordningen gælder ikke for sommerhuse. 10b.2.2 Aarhus Kommune kan dog beslutte, at en husholdning ikke kan tilmelde sig ordningen. Det kan f.eks. ske i tilfælde, hvor adgangs- og tilkørselsforholdene er vanskelige eller hvis der er etableret offentlige løsninger, jf. 10a Ordning for papiraffald - Bringeordning. 10b.3 Beskrivelse af ordningen 10b.3.1 Ordningen er etableret som en henteordning for de husstande i Aarhus Kommune, der er omfattet af ordningen. Side 31

34 10b.3.2 En husstand kan framelde sig henteordningen for papir og i stedet anvende genbrugsstationerne jf. 15 Ordning for genbrugsstationer eller det opsamlingsmateriel, Aarhus Kommune har opstillet centrale steder til indsamling af papir, jf. 10a Ordning for papiraffald - Bringeordning. Afmelding skal ske ved henvendelse til Aarhus Kommune med mindst 14 dages varsel. 10b.4 Beholdere Ved beholdere forstås den beholder, som papiraffaldet anbringes i. 10b.4.1 Beholderne leveres af og tilhører Aarhus Kommune. 10b.4.2 Grundejeren har ansvaret for beholderen og er erstatningspligtig for beskadigelser på det lånte materiel. Undtaget herfra er skader opstået ved tømning eller almindeligt slid. Aarhus Kommune hæfter ikke, såfremt det udlånte beholdermateirel medfører skade på 3. mand, herunder personskade eller skade på løsøre eller ejendom. 10b.5 Anbringelse af beholdere Regulativets bestemmelser vedrørende anbringelse af og adgang til beholderne til dagrenovation, jf. 12a Ordning for dagrenovation, er også gældende for beholdere til papir. 10b.6 Anvendelse og fyldning af beholdere Det er ikke tilladt at anbringe emballeret eller bundet papir i beholderne. Side 32

35 10b.6.1 Beholderne må ikke fyldes mere end at låget kan lukkes. Indholdet må ikke være fastpresset, så tømningen vanskeliggøres. 10b.6.2 Transportøren kan uden varsel undlade at tømme beholderne, hvis der inden tømningen konstateres dagrenovation i beholderen, eller hvis papiret på anden vis er forurenet. 10b.6.3 I gentagne tilfælde af fejlsorteringer kan Aarhus Kommune efter skriftlig henvendelse hjemtage beholderen og afmelde husstanden fra ordningen. 10b.6.4 Hvis papiraffaldet er forurenet kan Aarhus Kommune forlange beholderen tømt som dagrenovation for grundejers regning. 10b.7 Renholdelse af beholdere Grundejeren har ansvaret for at renholde beholderen. 10b.7.1 Aarhus Kommune kan efter aftale med grundejeren og mod opkrævning af gebyr tilbyde vask af 2- hjulede beholdere. 10b.7.2 Hvis en grundejer undlader at renholde beholderen kan Aarhus Kommune efter indstilling fra transportøren påbyde rengøring for grundejerens regning. 10b.8 Afhentning af papiraffald 190 liter beholdere ved enfamilieboliger tømmes hver 4. uge. 10b.8.1 Side 33

36 Beholderen tømmes så vidt det er muligt på samme ugedag. 10b.8.2 I forbindelse med helligdage og vejrlig, kan der ske forskydninger. Forskydninger på grund af helligdage annonceres i dagspressen og på Aarhus Kommunes hjemmeside. 10b.8.3 Aarhus Kommune kan ændre tømningshyppigheden i bestemte bebyggelser, områder eller ejendomme med henvisning til begrænsede pladsforhold eller reduktion af kørslen. 10b.8.4 Tømningsdage og tømningstidspunkter fastsættes af transportøren og Aarhus Kommune. Ved ændring af tømningsdagen varsler transportøren ændringen. 10b.9 Øvrige ordninger Ingen øvrige ordninger. 11 Ordning for papaffald 11.1 Hvad er papaffald Ved papaffald forstås f.eks. Bølgepap Karton Pap Papaffaldet skal være rent og må ikke være fourenet af fødevarer mv. Side 34

37 11.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Ordningen er etableret som en bringeordning Husholdningerne skal holde det frasorterede pap adskilt fra det øvrige husholdningsaffald. Pappet afleveres på en af Aarhus Kommunes genbrugsstationer, jf. 15 ordning for genbrugsstationerne, eller til storskraldsordningen jf. 25, Ordning for storskrald Er der etableret en sorteringsgård, jf. 22 Ordning for sorteringsgårde, kan det frasorterede pap afleveres i beholderen/containeren til pap. 12 Ordning for glasemballageaffald 12.1 Hvad er glasemballageaffald Glasemballageaffald er emballageaffald af glas, der er omfattet af definitionen på emballageaffald i emballagebekendtgørelsen. Ved glas forstås f.eks. Vin- og spiritusflasker. Konservesglas. Dressing- og ketchupflasker Side 35

38 Glas og flasker skal være rengjorte ved aflevering Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Ordningen er etableret som en bringeordning Husholdningerne skal holde genanvendeligt glas adskilt fra det øvrige husholdningsaffald og anbringe det frasorterede genanvendelige glas i det indsamlingsmateriel i form af nedgravede containere og kuber, som Aarhus Kommune har opstillet centrale steder i kommunen Alternativt kan genanvendeligt glas bringes til en af kommunens genbrugsstationer, jf. 15 Ordning for genbrugsstationer Det er ikke tilladt at stille glas eller andet affald ved siden af indsamlingsmateriellet Øvrige ordninger Øvrige ordninger Aarhus Kommune kan give tilladelse til, at der etableres nedgravede containere på privat areal til opsamling af glas. Ordningen etableres som en henteordning, hvor de nedgravede containere tømmes af Aarhus Kommune. De nedgravede containere skal etableres på privat grund. Kan der ikke etableres et opstillingssted på privat grund, vil en eventuel opstilling på offentligt areal kræve tilladelse fra Aarhus Kommunes vejmyndigheder. Side 36

39 Ved etablering af nedgravede løsninger til glas, skal grundejeren følge de til enhver tid gældende retningslinier for etablering af sådanne anlæg, der fremgår af AffaldVarme Aarhus' hjemmeside. Grundejeren anskaffer selv de nedgravede containere. Udgifterne til anskaffelsen afholdes af grundejeren. Grundejeren afholder selv alle udgifter til etableringen og skal sikre, at tilkørselsforholdene indrettes, så tømning kan gennemføres. Ligeledes skal grundejeren sikre, at de nedgravede containere til enhver tid, kan tømmes med det udstyr, som Aarhus Kommune anvender Grundejeren har ansvaret for, at de nedgravede containere er funktionsduelige og er ansvarlig for drift, renholdelse, anvendelse og vedligeholdelse af materiellet På tømningstidspunktet skal der være uhindret adgang til de nedgravede containere. Der må f.eks. ikke på dækslet til de nedgravede containere være henstillet genstande af nogen art. 13 Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald 13.1 Hvad er genanvendeligt metalemballageaffald Metalemballageaffald er emballageaffald af metal, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen. Ved metalemballage forstås f.eks. Dåser fra øl og sodavand Konservesdåser, som er rengjorte Andre metaldåser fra madvarer mv. og som er rengjorte Side 37

40 13.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Ordningen er etableret som en bringeordning Husholdningerne skal holde metalemballage adskilt fra det øvrige husholdningsaffald. Det frasorterede metalaffald skal afleveres på en af Aarhus Kommunes genbrugsstationer, jf. 15 Ordning for genbrugsstationer, eller til storskraldsordningen jf. 25 Ordning for storskrald Er der etableret en sorteringsgård, jf. 22 Ordning for sorteringsgårde, kan det frasorterede metal afleveres i beholderen/containeren til metal. 14 Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald 14.1 Hvad er genanvendeligt plastemballageaffald Plastemballageaffald er emballageaffald af plast, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen. Ved plastemballage forstås f.eks. Alle typer plastflasker Alle typer plastdunke Alle typer plastbeholdere Plastemballagen må ikke være forurenet af madvarer mv. Side 38

41 Ordningen omfatter ikke: Plastemballage til olie Plastemballage til kemikalier Andet plastemballage med faremærker 14.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Ordningen er etableret som en bringeordning Husholdningerne skal holde genanvendeligt plastemballage adskilt fra det øvrige husholdningsaffald. Det frasorterede plastemballageaffald skal afleveres på en af Aarhus Kommunes genbrugsstationer, jf. 15 Ordning for genbrugsstationer. 15 Ordning for genbrugsstationerne Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til genbrugsstationerne til modtagelse af affald Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder borgere og grundejere i Aarhus Kommune. Side 39

42 15.2 Adgang til genbrugsstationerne Forud for benyttelse af genbrugsstationerne skal borgeren eller grundejeren, hvis kommunalbestyrelsen anmoder om det, dokumentere, at denne er bosiddende i Aarhus Kommune, hvilket eksempelvis kan ske ved forevisning af sygesikringsbevis el.lign Sortering på genbrugsstationerne På genbrugsstationerne kan borgeren og grundejeren aflevere alle former for sorteret affald fra borgeren og grundejeren. Undtaget herfra er dog dagrenovation. Affaldet skal sorteres efter affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på genbrugsstationerne. Anvisninger fra pladspersonalet skal følges. Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugsstationerne, skal der efter affaldsbekendtgørelsen anvendes klare plastsække. Dette for at indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugsstationerne, jf. affaldsbekendtgørelsens 32, stk. 2.. Ordensreglementet for genbrugsstationerne skal følges. Der må ikke foretages klunsning på genbrugsstationerne. Aarhus Kommune kan beslutte, at fraktioner der indsamles på genbrugsstationerne skal anvendes til genbrug. 16 Ordning for PVC-affald 16.1 Hvad er PVC-affald PVC-affald er f.eks. Vinyl Persienner af plast Svømmebassiner, havebassinfolier, badedyr og plastbolde Side 40

43 Haveslanger, græsplænekanter og plastbelagt trådhegn Kunstlæderprodukter, f.eks. kufferter, tasker og sko Voksdug og bruseforhæng af plast Regntøj og gummistøvler Puslepuder, vugge- og sengeunderlag Rengøringshandsker Dræn-, vand- og kloakrør af plast Tagrender og nedløbsrør af plast Døre og vinduer af plast samt tætningslister Trapeztagplader 16.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Ordningen er etableret som en bringeordning Husholdninger skal holde PVC-affald adskilt fra det øvrige husholdningsaffald. Det frasorterede PVC-affald skal afleveres på en af Aarhus Kommunes genbrugsstationer, jf. 15 Ordning for genbrugsstationer Er der etableret en sorteringsgård, jf. 22 Ordning for sorteringsgårde, kan det frasorterede PVC affald afleveres i containeren til deponiaffald. Side 41

44 PVC-affald, der ikke samtidig er byggeaffald, kan afleveres til storskraldsordningen, jf. 25 Ordning for storskrald. 17 Ordning for imprægneret træ 17.1 Hvad er imprægneret træ Ved imprægneret træ forstås træ, der er behandlet med imprægneringsmidler, der indeholder f.eks. krom, kobber, arsen, tin og kreosot Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle borgere og grundejere i kommune Beskrivelse af ordningen Imprægneret træ skal udsorteres med henblik på behandling. Ordningen er etableret som en bringeordning Husholdningerne skal holde affald af imprægneret træ adskilt fra det øvrige husholdningsaffald. Det frasorterede imprægneret træ skal afleveres på en af Aarhus Kommunes genbrugsstationer, jf. 15 Ordning for genbrugsstationer. 18 Ordning for farligt affald 18.1 Hvad er farligt affald Side 42

45 Farligt affald er affald, som er opført på og markeret som farligt affald i affaldsbekendtgørelsens bilag om listen over affald (EAK-koder), og som udviser egenskaber som angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag om farligt affald. Som farligt affald anses endvidere affald, som udviser egenskaber, som er angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag om farligt affald Farligt affald er f.eks.: Insekt- og plantegifte Kemikalier (syre, baser, fotovæsker, acetone, terpentin mv.) Medicin Maling, lim og lak Olie og benzin Rengøringsmidler Spraydåser Kviksølvholdigt affald 18.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Husholdningerne skal holde farligt affald adskilt fra det øvrige husholdningsaffald Side 43

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bilag 1 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Århus Kommune 2007 1 2 2 Lovgrundlag 2.1 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i: Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om Miljøbeskyttelse med senere

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

UDKAST AF 18. JUNI 2015

UDKAST AF 18. JUNI 2015 Albertsl lund Kommunee REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD UDKAST AF 18. JUNI 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet,

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Gældende fra 28. september 2015 TEKNIK OG MILJØ Indhold Regulativ for husholdningsaffald INDLEDNING...2 I. GENEREL DEL...3 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3

Læs mere

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 17-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014 Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 3 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Forslag Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse og straf... 4

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8

Læs mere

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 14-10-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19

Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19 Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19 Formanden bød velkommen og gav en kort forklaring, for hvorfor der var indkaldt til ekstraordinær

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Forslag Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse og straf... 4

Læs mere

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald 1 Formål 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Gebyrer 5 Klage m.v. 6 Overtrædelse og straf 7 Bemyndigelse

Regulativ for husholdningsaffald 1 Formål 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Gebyrer 5 Klage m.v. 6 Overtrædelse og straf 7 Bemyndigelse 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Frederiksberg Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune Regulativ for husholdningsaffald I Halsnæs Kommune Halsnæs september 2010 Slettet: april 1 af 37 Indholdsfortegnelse. Side 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Ordninger 7 5 Pligter og rettigheder

Læs mere

Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 13-12-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 3 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 4 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9 Ordning for dagrenovation 1 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, der

Læs mere

Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-02-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Når skraldet skal fjernes

Når skraldet skal fjernes Når skraldet skal fjernes Information om affaldssystemet i Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Horsens Kommunes affaldssystem - nemt for dig og godt for miljøet Horsens Kommune har et velfungerende

Læs mere

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2015 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 4 6 Overtrædelse og straf... 4 7 Bemyndigelse...

Læs mere

UDKAST AF 8. SEPTEMBER

UDKAST AF 8. SEPTEMBER Albertsl lund Kommunee REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD UDKAST AF 8. SEPTEMBER 20155 Læsevejledning Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet,

Læs mere

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-09-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune. Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune. Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 2 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Indholdsfortegnelse: 1 Formål 3

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

AFFALDSTAKSTER 2016. Indholdsfortegnelse. Beholdere og minicontainere 2016 2. Boligbidrag 2016 5. Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6

AFFALDSTAKSTER 2016. Indholdsfortegnelse. Beholdere og minicontainere 2016 2. Boligbidrag 2016 5. Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6 AFFALDS 2016 Indholdsfortegnelse Beholdere og minicontainere 2016 2 Boligbidrag 2016 5 Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6 Ekstra tømninger 2016 7 Sækkemærker 7 Ændringsgebyr 2016 7 Vask af beholdere

Læs mere

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Sorø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 15-01-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 27-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6 REGULATIV FOR JORD Side 1 af 6 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Frederikshavn

Læs mere

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-07-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-09-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013

Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013 Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013 Side 1 af 53 Indhold 1 Formål... 8 2 Lovgrundlag... 8 3 Definitioner... 8 4 Gebyrer... 8 5 Klage m.v.... 8 6 Overtrædelse og

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 7 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10

Læs mere

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom.

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom. Forslag til regulativ for dagrenovation 30/7 2014 12 Ordning for dagrenovation 12.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation, jf. 3, nr. 13. 12.2 Hvem gælder ordningen

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Byrådsindstilling. Revision af Århus Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 5.

Byrådsindstilling. Revision af Århus Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 5. Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 5. Afdeling Den 7. juni 2005 Århus Kommune Århus Kommunale Værker Magistratens 5. Afdeling Revision af Århus Kommunes regulativ for husholdningsaffald

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Holbæk Kommune Regulativ for husholdningsaffald November 2007 Holbæk Kommune Regulativ for husholdningsaffald November 2007 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt CMW HHU, LEC, FML CMW 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 31-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 5 5 Klage m.v. 5 6 Overtrædelse og straf 5 7 Bemyndigelse 6 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Ballerup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ballerup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ballerup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Guldborgsund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Guldborgsund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Guldborgsund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 16-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald. April 2016

Regulativ for husholdningsaffald. April 2016 Regulativ for husholdningsaffald April 2016 Indhold I Generel del... 2 1 Formål... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Definitioner... 2 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v.... 3 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse...

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Regulativ for husholdningsaffald af 1. januar 2017

FANØ KOMMUNE. Regulativ for husholdningsaffald af 1. januar 2017 FANØ KOMMUNE Regulativ for husholdningsaffald af 1. januar 2017 i medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 1309 af 18. december 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner...

Læs mere

Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 06-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Køge Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Køge Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Køge Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10 9 Overtrædelse

Læs mere

Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007.

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 30. august 2007 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet har besluttet, at skraldespandene skal væk fra fortovet

Læs mere

Vejle Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vejle Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vejle Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål... 1 2 Lovgrundlag... 1 3 Definitioner... 1 4 Gebyrer... 2 5 Klage m.v.... 2 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse... 3

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune Gældende fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2 2. Lovgrundlag.2 3. Definitioner 2 4. Registrering af udenlandske virksomheder..2 5. Gebyrer...2

Læs mere

Lolland Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lolland Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lolland Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 02-07-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Greve Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Greve Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Greve Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-09-2015 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 10-06-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Forslag til regulativ for husholdningsaffald

Forslag til regulativ for husholdningsaffald 2014 Forslag til regulativ for husholdningsaffald Miljø Esbjerg Kommune 18-06-2014 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 3 6 Overtrædelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Allerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Allerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Allerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 14-10-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse 3 9

Læs mere

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Forslag 18. oktober 2011 Rød tekst: Obligatorisk tekst, jf. affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3

Læs mere

Halsnæs Kommune. Regulativ for husholdningsaffald

Halsnæs Kommune. Regulativ for husholdningsaffald Halsnæs Kommune Regulativ for husholdningsaffald Halsnæs December 2014 1 af 18 Indholdsfortegnelse. Side 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Gebyrer 3 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 4

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

Slagelse Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Slagelse Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Slagelse Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 3 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 4 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 09-08-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 24-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald W eb ud ga ve Gældende fra 4. juni 2014 TEKNIK OG MILJØ Indhold Regulativ for husholdningsaffald INDLEDNING...2 I. GENEREL DEL...3 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3

Læs mere

Affald du kan komme af med i gården:

Affald du kan komme af med i gården: Håndtering af affald i Rosenoden Revideret november 2015 Kære beboer. I ejerforeningen Rosenoden vil vi gerne bidrage til at værne om miljøet, og samtidig arbejde for, at du nemt kan komme af med dit affald.

Læs mere

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10

Læs mere

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 5 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 7 7 Gebyrer 7 8 Klage m.v. 10

Læs mere

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling.

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling. Notat til indsamling af elektronikaffald og farligt affald Bygge, Plan og Miljø (BPM) har gennemført et forsøg med indsamling af småt elektronik i beholdere fra ca. 90 ejendomme. Desuden er der gennemført

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Egedal Kommune med henblik

Læs mere

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Regulativ for jord - Jordhåndtering - Områdeklassificering - Skema til anmeldelse af jordflytning Gældende fra den 5. april 2012 REGULATIV FOR JORD 1 Formål 1.1 Jordhåndtering Formålet med dette regulativ

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald 2012

Regulativ for husholdningsaffald 2012 Regulativ for husholdningsaffald 2012 Indhold 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 4 3 Definitioner... 5 4 Gebyrer... 5 5 Klage m.v... 5 6 Overtrædelse og straf... 5 7 Bemyndigelse... 5 8 Ikrafttrædelse... 5

Læs mere

Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 3 7 Overtrædelse

Læs mere