Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2007 (urevideret)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2007 (urevideret)"

Transkript

1 Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr maj 2007 Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2007 (urevideret) Økonomiske resultater 3 måneder 2007 (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i parentes) Nettoomsætningen steg til 450 mio. DKK (395) Salget af allergivacciner steg organisk med 17 % Som forventet blev salget af GRAZAX 10 mio. DKK Det primære driftsresultat (EBIT) blev 240 mio. DKK (57) og inkluderer en up front-betaling fra selskabets amerikanske samarbejdspartner Schering-Plough Resultat før skat (EBT) blev 242 mio. DKK (61) Periodens resultat, der blev 202 mio. DKK, er påvirket af en ekstraordinær indtægt på 37 mio. DKK Forretningsmæssige hovedbegivenheder Samarbejdsaftalen mellem Schering-Plough og ALK-Abelló, som blev indgået den 3. januar, blev i februar godkendt af de amerikanske konkurrencemyndigheder. ALK-Abelló modtog i den forbindelse 199 mio. DKK i up front-betaling fra Schering-Plough. Schering-Plough har meddelt ALK-Abelló, at de ønsker at fortsætte den videre farmaceutiske udvikling af den tabletbaserede allergivaccine mod ragweedallergi. Siden årsskiftet er GRAZAX lanceret i Danmark, Irland, Norge, Storbritannien, Sverige og Østrig til priser, der svarer til det opnåede prisniveau i det første lanceringsland, Tyskland. Forventninger til regnskabsåret 2007 For regnskabsåret 2007 forventer ALK-Abelló fortsat en nettoomsætning inklusive salg af GRAZAX på mio. DKK (1.519). Den organiske vækst i salget af allergivacciner forventes at blive %. Det primære driftsresultat vil være påvirket af betydelige omkostninger til salg og markedsføring af GRAZAX og af omkostninger til opstarten af selskabets to partnerskabsaftaler. Primært driftsresultat (EBIT) forventes fortsat at udgøre mio. DKK og inkluderer en indtægt fra Schering-Plough på 199 mio. DKK. Resultat før skat (EBT) forventes fortsat at udgøre mio. DKK og resultat efter skat mio. DKK. Dertil kommer en ekstraordinær indtægt på 37 mio. DKK, således at årets samlede resultat forventes at blive mio. DKK. Kontaktperson: Adm. direktør Jens Bager, telefon ALK-Abelló afholder i dag kl. 12:30 (CET) en telefonkonference for analytikere og investorer, hvor adm. direktør Jens Bager gennemgår resultaterne. Danske deltagere skal senest kl. 12:25 (CET) ringe på telefon , mens internationale deltagere skal ringe på inden kl. 12:25 (CET). Telefonkonferencen kan også følges live på hjemmesiden hvor den tilhørende præsentation vil være tilgængelig kort før start. FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 10 I MAJ 2007 SIDE 1 AF 14

2 HOVED- OG NØGLETAL (urevideret) Beløb i mio. DKK 2007 Hele året Resultatopgørelse Nettoomsætning Primært driftsresultat før afskrivninger (EBITD) Særlige poster - - (40) Primært driftsresultat (EBIT) (55) Finansielle poster, netto Resultat før skat (EBT) (28) Resultat, fortsættende virksomhed (36) Resultat, ophørt virksomhed Resultat (36) Antal medarbejdere gennemsnit Balance Aktiver i alt Investeret kapital Egenkapital Pengestrømme og investeringer Af- og nedskrivninger Pengestrøm fra driften (2) Pengestrøm fra investeringer (26) (281) (389) Fri pengestrøm 94 (249) (391) Aktiedata Udbytte Selskabskapital Antal aktier a 10 DKK stk Børskurs DKK Indre værdi pr. aktie DKK Nøgletal EBIT-margin % 53,3 14,4 (3,6) Indtjening pr. aktie (EPS) DKK 20,1 3,3 (3,6) Udvandet indtjening pr. aktie (DEPS) DKK 20,1 3,3 (3,6) Indtjening pr. aktie (EPS), fortsættende virksomhed DKK 16,4 3,3 (3,6) Udvandet indtjening pr. aktie (DEPS), forts. virksomhed DKK 16,4 3,3 (3,6) Cash flow pr. aktie (CFPS) DKK 11,8 3,2 (0,2) Price earningskvote (PE) (395) Børskurs/Indre værdi 4,8 4,1 7,0 I forbindelse med omlægning af regnskabsår, som beskrevet i årsrapporten for, er sammenligningstal tilpasset det nye regnskabsår. Definitioner: se sidste side FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 10 I MAJ 2007 SIDE 2 AF 14

3 RESULTATOPGØRELSE (kvartalsopdelt) Beløb i mio. DKK 2007 % % Nettoomsætning Vareforbrug og produktionsomkostninger Bruttoresultat Forsknings- og udviklingsomkostninger Salgs-, markedsførings- og administrationsomkostninger Andre driftsindtægter og -omkostninger Primært driftsresultat (EBIT) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat (EBT) Skat af resultat Resultat, fortsættende virksomhed Resultat, ophørt virksomhed Resultat KOMMENTARER TIL PERIODENS ØKONOMISKE RESULTATER Nettoomsætningen for årets tre første måneder udviklede sig tilfredsstillende og udgjorde 450 mio. DKK (395) med en overordnet organisk vækst på 15 %. Valutakurspåvirkningen har været svagt negativ med 1 %. Mio. DKK % Nettoomsætning fordelt på markeder +15% +15% -10% Nordeuropa Mellemeuropa Sydeuropa Øvrige markeder Q1 Q I perioden blev der realiseret positiv organisk salgsvækst i alle nøglemarkeder, især på grund af en stærk udvikling i salget af allergivacciner. I den nordeuropæiske region steg omsætningen med 28 % som følge af en fortsat positiv udvikling i såvel salget af EpiPen som salget af allergivacciner. Salgsvæksten i Mellemeuropa blev 15 %, primært båret frem af udviklingen i Tyskland, hvor salget af både dråbebaserede (SLIT) og tabletbaserede produkter samt salget af injektionsbaserede vacciner (SCIT) udviklede sig positivt. Omsætningen i den sydeuropæiske region steg med 15 %, hvilket primært skyldtes en fortsat positiv udvikling i salget af SLIT-produkter. Som følge af at visse ikke-strategiske produkter er udgået af sortimentet samt afviklingen af In Vitro Diagnostics forretningsområdet blev væksten i omsætningen på øvrige markeder -10 %. Elimineres der herfor, udgør den organiske vækst på disse markeder 15 %. Mio. DKK Nettoomsætning fordelt på produktlinjer +9% +29% +7% SCIT SLIT Øvrige produkter Q1 Q GRAZAX omsætning FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 10 I MAJ 2007 SIDE 3 AF 14

4 Den organiske vækst i selskabets kerneområde, salg af allergivacciner, udgjorde 17 %, og den underliggende salgsudvikling i produktlinjerne repræsenterer nogle af markedets højeste vækstrater. Den positive udvikling er især drevet af et øget fokus på specifik immunterapi i visse nøglemarkeder samt en afledt effekt af den kraftige pollensæson i Europa i. Salget af injektionsbaserede allergivacciner (SCIT) steg 9 %, hovedsageligt som følge af en positiv udvikling i Tyskland. Salget af sublinguale (SLIT) produkter steg med 29 %. De dråbebaserede SLITprodukter bidrog til væksten med 20 procentpoint, primært grundet en positiv udvikling i Tyskland, Frankrig og Holland. Salget af det tabletbaserede SLIT-produkt, GRAZAX, blev 10 mio. DKK, hvilket er som forventet. ALK-Abelló vurderer, at patienter behandles med GRAZAX. Salget af injektionsbaserede vacciner udgjorde 48 % (51) af den samlede omsætning, mens salg af sublinguale produkter udgjorde 31 % (28). Som følge af den positive udvikling i salget af Epi- Pen steg salget af øvrige produkter med 7 %, men er dog negativt påvirket af, at visse ikke-strategiske produkter er udgået af sortimentet samt afviklingen af In Vitro Diagnostics forretningsområdet. Korrigeres der herfor, er den organiske vækst 26 %. Øvrige produkter udgjorde 21 % (21) af den samlede omsætning. Vareforbrug og produktionsomkostninger udgjorde 129 mio. DKK (117), hvilket medfører et bruttoresultat på 321 mio. DKK (278). Bruttomarginen steg til 71 % (70). Periodens udgifter til forskning og udvikling udgjorde 76 mio. DKK (65), svarende til 17 % af omsætningen og vedrører primært udviklingen af den tabletbaserede vaccine mod husstøvmideallergi samt fortsatte aktiviteter til udviklingen af GRAZAX. Salgs-, markedsførings- og administrationsomkostninger steg til 206 mio. DKK (156), hovedsageligt som følge af omkostninger til salg og markedsføring af GRAZAX i Europa. Det primære driftsresultat (EBIT) udgjorde 240 mio. DKK (57), svarende til en EBIT-margin på 53 %. I resultatet indgår en driftsindtægt fra Schering-Plough på 199 mio. DKK. Der blev samtidigt udgiftsført 8 mio. DKK under andre driftsomkostninger. Udgiften er en del af en resultatafhængig betaling for konsulentbistand i forbindelse med gennemførelse af partnerskabsforhandlinger vedrørende Nordamerika. Skat af resultat androg 77 mio. DKK (28), svarende til en effektiv skatteprocent på 32 % (46), hvorefter det samlede resultat for ALK-Abelló Gruppen udgjorde 165 mio. DKK (33). Resultat, ophørt virksomhed udgjorde 37 mio. DKK og vedrører primært en ekstraordinær indtægt som følge af afsluttende reguleringer af salgssummen i forbindelse med salget af ingrediensvirksomheden Chr. Hansen i 2004/05. Dermed blev resultatet for perioden 202 mio. DKK. Pengestrøm fra driften blev 120 mio. DKK (32) og er særligt påvirket af ændringer i arbejdskapitalen. Pengestrøm fra investeringer blev -26 mio. DKK (-281) og vedrører investeringer i et nyopført tabletpakkeri og løbende vedligehold. Pengestrøm fra finansiering udgjorde ved kvartalets udgang -37 mio. DKK (-52), hovedsageligt på grund af køb af egne aktier til afdækning af medarbejderaktie- og optionsprogrammet. Periodens samlede pengestrøm udgjorde 66 mio. DKK (-301). Ved udgangen af kvartalet var de likvide beholdninger 997 mio. DKK (1.200). Forventninger til regnskabsåret 2007 Den tilfredsstillende udvikling i salget i første kvartal understøtter ALK-Abellós fortsatte forventning om en nettoomsætning inklusive salg af GRAZAX i niveauet mio. DKK (1.519). Den organiske vækst i salget af allergivacciner forventes at blive %. Forventningen til salget af GRAZAX er uændret. GRAZAX forventes fortsat introduceret på alle selskabets hovedmarkeder i Nord-, Mellem- og Sydeuropa. På grund af en ventet sæsonvariation i salget samt uafsluttede pris- og tilskudsforhandlinger med de europæiske myndigheder er forventningen til lancering og salg af GRAZAX fortsat behæftet med væsentlig usikkerhed. Forsknings- og udviklingsomkostningerne forventes fortsat at blive på niveau med, hvoraf hovedparten vedrører videreudviklingen af de tabletbaserede allergivacciner. Salgs- og markedsføringsomkostningerne vil være påvirket af betydelige omkostninger til salg og markedsføring af GRAZAX. FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 10 I MAJ 2007 SIDE 4 AF 14

5 Opstarten af samarbejdet med henholdsvis Schering-Plough og Menarini påvirker ligeledes selskabets omkostninger i indeværende regnskabsår. Primært driftsresultat (EBIT) forventes fortsat at udgøre mio. DKK og inkluderer en indtægt fra Schering-Plough på 199 mio. DKK. Resultat før skat (EBT) forventes fortsat at udgøre mio. DKK og resultatet efter skat mio. DKK. Dertil kommer en ekstraordinær indtægt fra afsluttende reguleringer af salgssummen af ingrediensvirksomheden Chr. Hansen, som vil påvirke årets resultat positivt med 37 mio. DKK. Årets resultat forventes herefter at udgøre mio. DKK. KOMMENTARER TIL PERIODENS BEGIVENHEDER Lancering af GRAZAX Lanceringen af ALK-Abellós første tabletbaserede allergivaccine, GRAZAX, forløber planmæssigt. Siden årsskiftet er produktet lanceret i Danmark, Irland, Norge, Storbritannien, Sverige og Østrig til priser, der svarer til det opnåede prisniveau i det første lanceringsland, Tyskland. ALK-Abellós foreløbige erfaringer med lanceringen af GRAZAX over for læger og patienter er meget positive. Opfølgende markedsundersøgelser foretaget tre måneder efter lanceringen i Tyskland viser eksempelvis, at kendskabet til GRAZAX blandt specialister er meget højt (97 %). Et flertal (76 %) af de tyske allergispecialister overvejer at udskrive GRAZAX i fremtiden, og 60 % af disse forventer at tilbyde GRAZAX til patienter, som i øjeblikket udelukkende tilbydes symptomdæmpende medicin. Behandlingstilskud til GRAZAX GRAZAX har foreløbig opnået fuldt tilskud til behandlingen i Sverige og Tyskland samt nationalt tilskud i Storbritannien, hvorefter der er indledt forhandlinger med de regionale britiske bevillingsmyndigheder. I Irland, Norge og Østrig er tilskudssituationen endnu uafklaret. Den første videnskabelige artikel, der behandler GRAZAX ud fra en sundhedsøkonomisk betragtning, er netop publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift "Clinical and Experimental Allergy". Artiklen er skrevet af professor ved universitetet i Gent, Dr. Claus Bachert, mfl. Artiklen bygger på internationalt anerkendte analysemetoder og retningslinjer og konkluderer, at GRAZAX er samfundsøkonomisk fordelagtig ved priser op til ca. det dobbelte af det gældende prisniveau i Tyskland. Tilskudssituationen i Danmark Lægemiddelmyndighederne i Danmark har med baggrund i meget restriktive kriterier for tildeling af tilskud til nye lægemidler valgt at give afslag på generelt tilskud til GRAZAX. Som det er velkendt i forbindelse med introduktion af nye lægemidler, er danske læger og patienter derfor foreløbig henvist til selv at betale for behandlingen eller at søge om individuelt tilskud. ALK-Abelló finder, at GRAZAX i Danmark i relation til medicintilskud bør ligestilles med injektionsbaserede allergivacciner, således at valget mellem injektions- eller tabletbaseret allergivaccination kan foretages på baggrund af en specifik lægefaglig vurdering af den individuelle patients behov, snarere end patienters privatøkonomiske situation. De omfattende sundhedsøkonomiske analyser, der er gennemført med GRAZAX, bekræfter tillige, at behandling med GRAZAX er samfundsøkonomisk fordelagtig sammenlignet med såvel symptomdæmpende medicin som injektionsbaseret allergivaccination, hvilket allerede anerkendes af andre landes tilskudsmyndigheder. Den meget restriktive tildeling af individuelt tilskud til GRAZAX i Danmark medfører, at ganske få danske patienter sættes i behandling, hvilket forhindrer læger i at indsamle kliniske erfaringer med produktet. Grundet det danske markeds beskedne størrelse giver tilskudssituationen i Danmark dog ikke anledning til justeringer af ALK-Abellós forventninger til salget af GRAZAX i Partnerskaber for tabletprogrammet ALK-Abelló indgik i januar 2007 en strategisk samarbejdsaftale med den amerikanske medicinalvirksomhed Schering-Plough om udvikling og kommercialisering af GRAZAX samt de tabletbaserede allergivacciner mod husstøvmideallergi og ragweedallergi. Aftalen gælder for markederne USA, Canada og Mexico. Samarbejdet med Schering-Plough samt gennemførelsen af det fælles fase III effektstudie (GT-14) med GRAZAX i USA forløber planmæssigt. FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 10 I MAJ 2007 SIDE 5 AF 14

6 Samarbejdet med Menarini Gruppen forløber tilfredsstillende. Foreløbig har Menarini igangsat lancering af GRAZAX i Irland og Storbritannien i samarbejde med ALK-Abellós britiske salgsselskab. Kliniske studier På de amerikanske allergilægers årskongres i San Diego i februar (AAAAI 2007) præsenterede ALK- Abelló for første gang de positive resultater fra andet behandlingsår i det såkaldte GT-08 langtidsstudie med GRAZAX. Resultaterne viser, at daglig behandling med GRAZAX gennem hele året har en progressiv immunologisk effekt, og en højsignifikant klinisk effekt er foreløbig dokumenteret over to behandlingsår. Resultaterne understøtter derfor ALK-Abellós forventning om, at tre års daglig behandling med GRAZAX vil resultere i en vedvarende effekt efter afslutning af behandlingsforløbet. ALK-Abelló vil præsentere yderligere data fra langtidsstudiet med GRAZAX på de europæiske allergilægers årskongres i juni. Det igangværende kliniske fase III studie, der skal undersøge effekten af GRAZAX ved behandling af børn (GT-12), forløber planmæssigt. Tilsvarende gælder for det omfattende fase II/III dosis-/effektstudie (MT-02) med selskabets tabletbaserede vaccine mod husstøvmideallergi. ALK-Abelló har netop afsluttet et klinisk fase I studie (RT-01) i USA med en tabletbaseret vaccine mod ragweedallergi. Schering-Plough har meddelt ALK-Abelló, at de ønsker at fortsætte den videre farmaceutiske udvikling af produktet. Næste skridt vil være igangsætningen af yderligere kliniske studier i samarbejde med ALK-Abelló. Udvidelser af produktionskapacitet ALK-Abelló har igangsat opførelsen af en ny og udvidet råvareproduktionsenhed i Idaho, USA som fremtidig erstatning for den nuværende i Spokane. Flytningen giver mulighed for at imødekomme de kommende års gradvist stigende efterspørgsel efter råvarer i takt med lanceringen af de tabletbaserede allergivacciner. I Hørsholm er en udvidelse af den eksisterende produktionsenhed for aktive farmaceutiske ingredienser (API) til de tabletbaserede allergivacciner igangsat. Ændringer i direktionen Efter kvartalets afslutning har salgs- og marketingdirektør Anders Hedegaard meddelt, at han pr. 31. oktober forlader ALK-Abelló. Risikofaktorer Delårsrapporten indeholder udtalelser vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder især fremtidig omsætning og fremtidigt driftsresultat og forventede forretningsmæssige begivenheder. Sådanne udsagn er usikre og forbundet med risici, idet mange faktorer, hvoraf nogle vil være uden for ALK-Abelló Gruppens kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i delårsrapporten. Uden at være udtømmende, omfatter sådanne faktorer bl.a. generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, usikkerhed om prisfastsætningen og markedspenetrationen af GRAZAX, ændringer i valutakurser, efterspørgsel, leverandørafhængighed og konkurrencefaktorer, men også faktorer som bivirkninger ved brugen af selskabets eksisterende og fremtidige produkter, da allergivaccination kan være associeret med allergiske reaktioner af forskelligt omfang, varighed og sværhedsgrad. Finanskalender Stilleperiode 24. juli 2007 Delårsrapport 1. halvår (Q2) 21. august 2007 Stilleperiode 25. oktober 2007 Delårsrapport 9 måneder (Q3) 22. november 2007 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 10 I MAJ 2007 SIDE 6 AF 14

7 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for 3 måneder (Q1) 2007 for ALK-Abelló A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er i lighed med tidligere år ikke revideret. Vi anser den anvendte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten efter vores opfattelse giver et retvisende billede af koncernens aktiver, egenkapital og forpligtelser, finansielle stilling samt resultat og pengestrømme for perioden 1. januar marts Hørsholm, den 22. maj 2007 Direktion Jens Bager (adm. direktør) Anders Hedegaard Henrik Jacobi Flemming Steen Jensen Jutta af Rosenborg Bestyrelse Jørgen Worning (Formand) Thorleif Krarup (Næstformand) Nils Axelsen Carsten Lønfeldt Jesper Fromberg Nielsen Anders Gersel Pedersen Ingelise Saunders Lars Simonsen Peter Adler Würtzen FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 10 I MAJ 2007 SIDE 7 AF 14

8 RESULTATOPGØRELSE (urevideret) Note Beløb i mio. DKK Nettoomsætning Vareforbrug og produktionsomkostninger Bruttoresultat Forsknings- og udviklingsomkostninger Salgs- og markedsføringsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger 9 - Primært driftsresultat (EBIT) Finansielle indtægter 10 8 Finansielle omkostninger 8 4 Resultat før skat (EBT) Skat af resultat Resultat, fortsættende virksomhed Resultat, ophørt virksomhed 37 - Resultat Der fordeles således: Aktionærer i moderselskabet Resultat pr. aktie (EPS) DKK 20,1 3,3 Udvandet resultat pr. aktie (DEPS) DKK 20,1 3,3 Resultat pr. aktie (EPS), fortsættende virksomhed DKK 16,4 3,3 Udvandet resultat pr. aktie (DEPS), fort. virksomhed DKK 16,4 3,3 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 10 I MAJ 2007 SIDE 8 AF 14

9 PENGESTRØMSOPGØRELSE (urevideret) Beløb i mio. DKK 2007 Resultat, fortsættende virksomhed Reguleringer for: Skat af resultat Finansielle indtægter og omkostninger (2) (4) Aktiebaseret vederlæggelse 1 - Af- og nedskrivninger Ændring i hensatte forpligtelser (3) 3 Betalte finansielle poster, netto 4 4 Betalte skatter (30) (26) Pengestrøm før ændring i driftskapital Ændring i varebeholdninger 8 7 Ændring i tilgodehavender (94) (55) Ændring i kortfristede gældsforpligtelser (26) 24 Pengestrøm fra driften Køb af virksomheder og aktiviteter - (265) Investeringer i immaterielle anlægsaktiver (4) - Investeringer i materielle anlægsaktiver (22) (21) Ændring i andre finansielle anlægsaktiver - 5 Pengestrøm fra investeringer (26) (281) Fri pengestrøm 94 (249) Afregning af minoritetsinteresser - (55) Køb af egne aktier (38) - Ændring i finansielle forpligtelser 1 3 Pengestrøm fra finansiering (37) (52) Pengestrøm vedrørende ophørt virksomhed 9 - Nettopengestrøm 66 (301) Likvide beholdninger 1. januar Urealiseret gevinst/tab på valuta, som indgår i likvide beholdninger (2) - Nettopengestrøm 66 (301) Likvide beholdninger 31. marts Pengestrømsopgørelsen er korrigeret for valutakursreguleringer i de udenlandske tilknyttede virksomheder, og disse er således ikke indeholdt i pengestrømsopgørelsen. Dette medfører, at de enkelte tal i pengestrømsopgørelsen ikke kan udledes direkte af resultatopgørelsen og balancen. FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 10 I MAJ 2007 SIDE 9 AF 14

10 BALANCE AKTIVER (urevideret) Beløb i mio. DKK 31. marts dec. 31. marts Langfristede aktiver Immaterielle aktiver Goodwill Øvrige immaterielle aktiver Materielle aktiver Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Andet driftsmateriel og inventar Igangværende investeringer Andre langfristede aktiver Værdipapirer og tilgodehavender Udskudt skatteaktiv Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 10 I MAJ 2007 SIDE 10 AF 14

11 BALANCE EGENKAPITAL OG GÆLD (urevideret) Beløb i mio. DKK 31. marts dec. 31. marts Egenkapital Selskabskapital Andre reserver Egenkapital i alt Forpligtelser Langfristede forpligtelser Prioritetsgæld Bank- og finanslån Pensionsforpligtelser og lignende forpligtelser Andre hensatte forpligtelser Anden gæld Kortfristede forpligtelser Prioritetsgæld Bank- og finanslån Leverandører af varer og tjenesteydelser Selskabsskat Andre hensatte forpligtelser Anden gæld Forpligtelser i alt Egenkapital og forpligtelser i alt FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 10 I MAJ 2007 SIDE 11 AF 14

12 EGENKAPITALENS UDVIKLING (urevideret) Beløb i mio. DKK Selskabskapital Reserve for sikringstransaktioner Reserve for kursreguleringer Overført resultat Andre reserver i alt Egenkapital i moderselskabet Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Egenkapital 1. januar (2) (7) Periodens resultat Valutakursregulering af udenlandske tilknyttede virksomheder - - (3) - (3) (3) - (3) Sikring af fremtidige transaktioner, periodens bevægelse Periodens totalindkomst - 2 (3) Aktiebaseret vederlæggelse Køb af egne aktier (38) (38) (38) - (38) Skat af poster indregnet direkte på egenkapitalen (2) (2) (2) - (2) Egenkapital 31. marts (10) Egenkapital 1. januar Periodens resultat Valutakursregulering af udenlandske tilknyttede virksomheder - - (2) - (2) (2) - (2) Periodens totalindkomst - - (2) Afregning af minoritetsinteresser (55) (55) Egenkapital 31. marts FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 10 I MAJ 2007 SIDE 12 AF 14

13 NOTER (urevideret) 1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Delårsrapporten for ALK-Abelló Gruppen for perioden 1. januar marts 2007 aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter er fastlagt i Delårsrapportbekendtgørelsen, udstedt i henhold til Årsregnskabsloven, samt af Københavns Fondsbørs. Delårsrapporten opfylder tillige International Financial Reporting Standards udstedt af IASB. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for. I forbindelse med omlægning af regnskabsår, som beskrevet i årsrapporten for, er sammenligningstal tilpasset det nye regnskabsår. Beløb i mio. DKK NETTOOMSÆTNING Geografiske segmenter Nordeuropa Mellemeuropa Sydeuropa Øvrige markeder I alt ANDRE DRIFTSINDTÆGTER OG ANDRE DRIFTSOMKOSTNINGER Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger vedrører indtægter og omkostninger i forbindelse med aftale med Schering-Plough om et strategisk samarbejde om udvikling og kommercialisering af ALK-Abellós tabletbaserede allergivacciner mod græspollenallergi (GRAZAX ), husstøvmideallergi og ragweedallergi til det nordamerikanske marked. 4 RESULTAT, OPHØRT VIRKSOMHED Resultat, ophørt virksomhed vedrører reguleringer af salgssummen i forbindelse med salget af ingrediensvirksomheden Chr. Hansen i 2004/05. FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 10 I MAJ 2007 SIDE 13 AF 14

14 Definitioner Investeret kapital Immaterielle og materielle anlægsaktiver, varebeholdninger og tilgodehavender med fradrag af hensatte forpligtelser (ekskl. udskudt skat), leverandørgæld, andre gældsforpligtelser og minoritetsinteresser EBIT-margin % Indre værdi pr. aktie ROAIC % Primært driftsresultat x 100/Nettoomsætning Egenkapital ultimo/antal aktier ultimo Forrentning af den gennemsnitligt investerede kapital (Primært driftsresultat x 100/Gennemsnitligt investeret kapital) Pay-out ratio % Foreslået udbytte x 100/Årets resultat Resultat pr. aktie (EPS) Periodens resultat til aktionærer i moderselskabet/gennemsnitligt antal udestående aktier Udvandet resultat pr. aktie (DEPS) Periodens resultat til aktionærer i moderselskabet/udvandet gennemsnitligt antal udestående aktier Cash flow pr. aktie (CFPS) Pengestrømme fra driften ekskl. minoritetsandele/gennemsnitligt antal udestående aktier Price earningskvote (PE) Segmenter Børskurs/Indtjening pr. aktie Geografiske segmenter (baseret på datterselskabers lokation): o Nordeuropa omfatter Norden, Storbritannien og Holland o Mellemeuropa omfatter Tyskland, Østrig og Schweiz o Sydeuropa omfatter Spanien, Italien og Frankrig o Øvrige markeder omfatter USA, Kina og resten af verden Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og nøgletal 2005". FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 10 I MAJ 2007 SIDE 14 AF 14

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2008 (urevideret)

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2008 (urevideret) Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 16/2008 Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2008 (urevideret) Økonomiske resultater for perioden (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i

Læs mere

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2005/06 (urevideret)

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2005/06 (urevideret) Til: Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 19 2005/06 4. juli 2006 Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2005/06 (urevideret) Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i parentes Økonomiske

Læs mere

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2009 (urevideret)

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2009 (urevideret) Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 9/ Delårsrapport 3 måneder (Q1) (urevideret) Økonomiske resultater for perioden (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i parentes)

Læs mere

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2007 (urevideret)

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2007 (urevideret) Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 18 2007 22. november 2007 Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2007 (urevideret) Økonomiske resultater for de første 9 måneder af 2007 (Sammenligningstal for samme

Læs mere

Delårsrapport 6 måneder (Q2) 2007 (urevideret)

Delårsrapport 6 måneder (Q2) 2007 (urevideret) Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 14 2007 21. august 2007 Delårsrapport 6 måneder (Q2) 2007 (urevideret) Økonomiske resultater 6 måneder 2007 (Sammenligningstal for samme periode sidste

Læs mere

Delårsrapport Q (urevideret)

Delårsrapport Q (urevideret) Til OMX Den Nordiske Børs Selskabsmeddelelse nr. 10/2008 Delårsrapport Q1 2008 (urevideret) Økonomiske resultater for de første tre måneder af 2008 (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport første kvartal (Q1) 2013 (urevideret)

Delårsrapport første kvartal (Q1) 2013 (urevideret) Delårsrapport første kvartal (Q1) 2013 (urevideret) Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Resultater for perioden (Sammenligningstal for første kvartal 2012 er anført i parentes / omsætningsvækst er målt i lokale

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

3 MÅNEDERS RAPPORT (Q1) FOR 2004/05 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

3 MÅNEDERS RAPPORT (Q1) FOR 2004/05 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Den 20. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse Nr. 11 i 2004/05 3 MÅNEDERS RAPPORT (Q1) FOR 2004/05 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2004 30. november 2004, urevideret Tal i parentes er sammenligningstal

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2011 (urevideret)

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2011 (urevideret) Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 9/2011 Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2011 (urevideret) Resultater for perioden (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i parentes /

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2010 (urevideret)

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2010 (urevideret) Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 12/ Delårsrapport 3 måneder (Q1) (urevideret) Resultater for perioden (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i parentes) I første

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 20. september 2011 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

KORRIGERET KVARTALSRAPPORT (Q3) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KORRIGERET KVARTALSRAPPORT (Q3) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 17 i 2002/03 3. juli 2003 KORRIGERET KVARTALSRAPPORT (Q3) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 31. maj 2003 urevideret I fondsbørsmeddelelse nr. 16 af

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2012 (urevideret)

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2012 (urevideret) Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2012 (urevideret) Selskabsmeddelelse nr. 11/2012 KORRIGERET Resultater for perioden (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005)

Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005) 28. februar 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2005/06 Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005) Omsætningen af de nyere produkter stiger som planlagt, og der introduceres tre nye produkter

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005)

Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005) 30. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2004/05 Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005) Ambu har fortsat lanceringen af nye produkter i 3. kvartal. Omsætningen af de nye produkter

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ALK-Abelló A/S offentliggør årsrapport for 2007

ALK-Abelló A/S offentliggør årsrapport for 2007 Til: OMX Den Nordiske Børs Selskabsmeddelelse nr. 5/2008 ALK-Abelló A/S offentliggør årsrapport for 2007 Bestyrelsen for ALK-Abelló A/S har i dag godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 170 31. maj 2013 Resumé:

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

ALK. sentation. Virksomhedspræsentation MAJ 2011

ALK. sentation. Virksomhedspræsentation MAJ 2011 ALK Virksomhedspræsentation sentation 1 ALK allergispecialist - behandling, forebyggelse og diagnostisering Verdens førende inden for allergivaccine ~ 33 % global markedsandel Udvide basisforretningen

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

LED LIGHT TRADING ApS

LED LIGHT TRADING ApS LED LIGHT TRADING ApS Årsrapport 1. september 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2014 Jens Christian Mess Dirigent Side 2 af

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2008/09 på 757 millioner DKK mod 926 millioner DKK sidste

Læs mere

NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 9. JUNI 2010

NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 9. JUNI 2010 NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 1 9. JUNI 2010 Seneste nyt Bedre end forventet økonomisk fremgang 2009: 10 % vækst i vaccinesalget / 47 % stigning i EBIT Q1 2010:

Læs mere

Halvårsrapport 2008 for Søndagsavisen a-s

Halvårsrapport 2008 for Søndagsavisen a-s Den 6. august 2008 Selskabsmeddelelse nr. 12-08 Halvårsrapport 2008 for Søndagsavisen a-s Der forventes uændret et resultat før skat for 2008 på 20-40 mio. kr. Negativ tendens på annoncemarkederne. Fortsat

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

SLAGELSE SPECIAL SERVICE ApS

SLAGELSE SPECIAL SERVICE ApS SLAGELSE SPECIAL SERVICE ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/12/2014 Karl-Alfred Brylle Dirigent Side 2 af 9 Indhold

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012 NOTAT Udkast til delregnskaber for 2011 13. april 2012 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 8 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2011 EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010 Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Omsætning på DKK 272 mio. mod

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2007/2008 en omsætning på DKK 12,5

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07 Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 133 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET Bestyrelsen

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2016

Delårsrapport for 1. kvartal 2016 Meddelelse nr. 281 26. maj 2016 Delårsrapport for 1. kvartal 2016 Omsætning på DKK 298 mio. i første kvartal 2016svarende til niveauet for samme periode sidste år. Driftsresultat (EBIT) på DKK 182 mio.

Læs mere

Ringsted Forsyning A/S

Ringsted Forsyning A/S Ringsted Forsyning A/S CVR-nr. 29 77 73 73 Budget for 2010 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens budgetberetning 1 Ledelsens erklæring 2 Budgetforudsætninger 3 Resultatbudget 7 Balancebudget 8 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2009 for Søndagsavisen a-s

Halvårsrapport 2009 for Søndagsavisen a-s Den 5. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 17-09 Halvårsrapport 2009 for Søndagsavisen a-s Søndagsavisen a-s realiserer et resultat for første halvår 2009, som er bedre end i samme periode året før. Betydeligt

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2012 (urevideret)

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2012 (urevideret) Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2012 (urevideret) Selskabsmeddelelse nr. 24/2012 Resultater for perioden (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i parentes / omsætningsvækst er målt i lokale

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. januar 2007

FONDSBØRSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. januar 2007 FONDSBØRSMEDDELELSE DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. januar 2007 Højdepunkter: Nettoomsætningen er steget med 1,5 % til 1.071,5 mio. kr. o Bryggerivirksomhedens nettoomsætning

Læs mere

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 Halvårsmeddelelse for 2012 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2012 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS

LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2013 Svend Aggerholm Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere