Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2004"

Transkript

1 Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2004

2 ATP s repræsentantskab Formand Bestyrelsesformand Jørgen Søndergaard Arbejdsgiverrepræsentanter Udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening Formand Jørgen Vorsholt Direktør Kim Graugaard Adm. direktør Jørn Neergaard Larsen Adm. direktør Svend Aage Nielsen Chefredaktør, adm. direktør Torben Dalby Larsen Konsulent Lise Bardenfleth Direktør Ingelise Bogason Vognmand Joan Hansen Udpeget af Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger Gårdejer Ove Møberg Adm. direktør Nils Juhl Andreasen Udpeget af Finansministeren Direktør Lisbeth Lollike Udpeget af Amtsrådsforeningen i Danmark Amtsborgmester Vibeke Storm Rasmussen Udpeget af Kommunernes Landsforening Borgmester Erik Fabrin Udpeget af København og Frederiksberg Kommuner 1. viceborgmester Jørgen Glenthøj Udpeget af Finanssektorens Arbejdsgiverforening Direktør Steen A. Rasmussen Lønmodtagerrepræsentanter Udpeget af Landsorganisationen i Danmark Formand Hans Jensen Næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Afdelingsleder Ingerlise Buck Forbundsformand Lillian Knudsen Formand Thorkild E. Jensen Forbundsformand Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand John Dahl Forbundsformand Dennis Kristensen Forbundsformand Kirsten Nissen Forbundsformand Henry Holt Jochumsen Udpeget af Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Formand Bente Sorgenfrey Næstformand Allan Bang Direktør Jens Kragh Udpeget af Ledernes Hovedorganisation Adm. direktør Svend Askær Udpeget af Akademikernes Centralorganisation Formand Sine Sunesen ATP s bestyrelse Jørgen Søndergaard (formand) Jørgen Vorsholt Kim Graugaard Jørn Neergaard Larsen Vibeke Storm Rasmussen Ove Møberg Lisbeth Lollike Hans Jensen Tine Aurvig-Huggenberger Ingerlise Buck Lillian Knudsen Sine Sunesen Bente Sorgenfrey ATP s forretningsudvalg Jørgen Søndergaard (formand) Jørn Neergaard Larsen Tine Aurvig-Huggenberger ATP s daglige ledelse Direktion Lars Rohde Andre medlemmer af Ledelsesgruppen Peder Ø. Andreasen: Kunder og Produkter, IT Lilian Mogensen: Kunde Service, HR, Intern Service Bjarne Graven Larsen: Fonds, Aktuariat Lars Damgaard Sørensen: Økonomi Ansvarshavende aktuar Ole Haugaard Nielsen ATP s Ankenævn Ved Stranden København K Øvrige ledelseshverv godkendt af bestyrelsen for direktør, daglig ledelse, ansvarshavende aktuar og chefen for intern revision findes på ATP s hjemmeside, 2 SP årsrapport 2004 ATP s repræsentantskab

3 Indhold Repræsentantskab, bestyrelse, forretningsudvalg og daglig ledelse 2 Femårsoversigt 4 SP i 2004 kort fortalt 5 Ledelsens beretning 6 ATP enkel og ligetil 9 3,4 mio. SP-kunder med 46 mia. kr. i indestående 10 Porteføljemål og -sammensætning ultimo Højt afkast især på danske aktier 16 Rentefaldet gav et højt afkast på obligationer 18 Højt afkast på børsnoterede aktier 20 Positivt afkast på unoterede aktier 22 Anvendte rådgivere og benchmarks ultimo Investeringer i Principper for investering i atpvalg i Retningslinjer for ATP s investeringer 30 Påtegninger 32 Regnskabsberetning 34 Anvendt regnskabspraksis 37 Resultatopgørelse for Balance pr. 31. december Pengestrømsopgørelse for Noter 43 Aktivoversigt 46 Bestyrelsens øvrige ledelseshverv 48 ATP s vision, virksomhedsgrundlag og værdier 49 ATP s overordnede ledelse 50 SP årsrapport 2004 Indhold 3

4 Femårsoversigt HOVEDTAL i mio. kr Bidrag Gebyrer mv Kontoudbetalinger Omkostninger vedr. kontoadministration Omkostninger vedr. investeringsvirksomhed Resultat af investeringsvirksomhed Pensionsafkastskat Kontohaveres indestående i alt Aktiver i alt Kontohavere (antal i 1.000) NØGLETAL Afkastnøgletal Afkast før pensionsafkastskat (i %) 9,3 12,7-11,6-2,6 6,7 Afkast efter pensionsafkastskat (i %) 7,9 10,9-9,9-2,2 5,4 Omkostningsnøgletal Omkostningsprocent af bidrag - 1,5 0,7 0,6 0,5 Omkostningsprocent af hensættelser 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 Omkostninger pr. kontohaver (i kr.) Den Midlertidige Pensionsopsparing (DMP) er pr. 1. januar 2003 overført til SP. Samtlige hoved- og nøgletal er opgjort på konsolideret basis af SP og DMP. Bidragsindbetalingerne er midlertidigt suspenderet i 2004 og Administrationsomkostninger og kurtage er i 2004 opkrævet som gebyrer hos de enkelte kontohavere, hvor de tidligere blev modregnet i den årlige afkasttilskrivning. 4 SP årsrapport 2004 Ledelsens beretning

5 SP i 2004 kort fortalt SP opnåede et markedsmæssigt investeringsafkast på 9,4% før skat. De børsnoterede aktier opnåede et afkast på 14,6%, mens obligationerne gav et afkast på 7,0%. Folketinget suspenderede midlertidigt indbetalingerne til SP i 2004 og SP s regnskabsresultat blev mio. kr. Resultatet er ekstraordinært påvirket af de suspenderede indbetalinger. Kundernes indestående blev typisk reguleret med 8,1%. Kundernes indestående udgjorde ved årets udgang 45,6 mia. kr. SP havde ved årets udgang 3,4 mio. kunder, hver med et gennemsnitligt indestående på kr. SP s administrationsomkostninger udgjorde 61 kr. pr. kunde, mens omkostninger til investeringsvirksomhed beløb sig til 6 kr. pr. kunde. SP udbetalte i alt 304 mio. kr., hvoraf 207 mio. kr. blev udbetalt som alderspension, og 97 mio. kr. blev udbetalt til boer efter afdøde kunder. ATP indgik samarbejdsaftaler med Morningstar og Københavns Fondsbørs. Morningstar blev leverandør af afkastinformation til Folkebørsen, mens Københavns Fondsbørs oprettede en særlig ATP-liste. ATP åbnede Folkebørsen ved årsskiftet og introducerede frit valg i SP. SP årsrapport 2004 Ledelsens beretning 5

6 Ledelsens beretning SP opnåede i 2004 et markedsmæssigt afkast på 9,4%. SP s investeringer blev især præget af årets aktiekursstigninger ikke mindst på det danske aktiemarked. Den udvikling gav SP betydelige kursgevinster på aktieporteføljen, der i alt opnåede et højt afkast på 14,6%. SP s obligationsportefølje opnåede et afkast på 7,0%. Det regnskabsmæssige resultat blev mio. kr. Resultatet er ekstraordinært påvirket af, at indbetalingerne i 2004 er suspenderet. Det regnskabsmæssige resultat af investeringsvirksomheden blev mio. kr. Den enkelte kundes indestående er i 2004 typisk opskrevet med 8,1%. Årets afkast SP opnåede et samlet markedsmæssigt afkast på mio. kr. svarende til en forrentning af formuen på 9,4%. Afkastet af børsnoterede aktier og obligationer under ét blev 10,7%, og det er 0,3 procentpoint under det markedsbaserede benchmark, som bestyrelsen sammenligner afkastet med. Ledelsen er tilfreds med resultatet. Frit valg Folketinget ændrede i 2003 ATP-loven og indførte frit valg i den Særlige Pensionsopsparing, SP pr. 1. januar Frit valg i SP er nu en realitet ATP åbnede ved årets start Folkebørsen, der er kommet godt fra start. Dermed har kunderne grundlæggende fået valget mellem tre muligheder: At lade ATP forvalte deres SP-indestående som hidtil At vælge en individuel investeringsprofil via Folkebørsen At flytte kontoen til en anden pensionsforvalter. Kernen i det frie valg er Folkebørsen, hvor både danske og udenlandske selskaber kan udbyde deres fonde. Markedet, ikke ATP, bestemmer, hvad der udbydes. Kunderne kan i dag vælge mellem ca. 200 forskellige investeringsforeninger. Ledelsen noterer sig det store udbud og håber, at mange vil påskønne de nye muligheder for indflydelse på egen opsparing. For ledelsen er det ikke afgørende, hvor mange der aktivt vælger at gå på Folkebørsen det afgørende er, at valgmulighederne nu er stillet til rådighed. Da Folketinget indførte frit valg i SP, blev der lagt betydelig vægt på, at kunderne fik adgang til enkle, klare og ensartede informationer, der gør det muligt at gennemskue konsekvenserne. Der blev ligeledes lagt vægt på, at omkostningerne skulle stå i et rimeligt forhold til kundernes relativt beskedne indeståender. Helt i tråd hermed har ledelsen i udmøntningen lagt stor vægt på, at rammerne for det frie valg først og fremmest er præget af gennemsigtighed og lave omkostninger. En række nyudviklede elektroniske hjælpeværktøjer bl.a. ATP Pensionskurven sikrer gennemsigtigheden således, at også kunder med begrænset investeringskendskab får mulighed for at træffe et oplyst valg. Modsat den almindelige gebyrpraksis har ATP lagt loft over gebyrerne for at sikre lave omkostninger for alle kunder. Det har imidlertid været helt afgørende også at sikre attraktive vilkår for de mange kunder, der ikke benytter sig af de nye valgmuligheder. Omkostningerne vil fortsat være lave for disse basiskunder, og der er som noget nyt indrettet en basisordning som på Folkebørsen hedder atpvalg hvor aktieandelen og dermed investeringsrisikoen for den enkelte kunde aftrappes i takt med, at pensionsalderen nærmer sig. Denne ordning vil formodentlig være det naturlige valg for hovedparten af SP s kunder. 6 SP årsrapport 2004 Ledelsens beretning

7 På de interne linjer i ATP har 2004 for SP s vedkommende i meget høj grad været præget af udvikling af det frie valg. Udvikling af de bagvedliggende systemer, der nu understøtter kundernes nye muligheder for frit valg, har været et meget stort og komplekst projekt. Projektet, der ikke har været uden betydelige risici, er nu sikkert i mål gennemført planmæssigt og uden overskridelser af den forud fastlagte budgetramme. De samlede omkostninger beløber sig til 181 mio. kr. Midlertidig suspension af SP-indbetalingerne Som led i regeringens forårspakke besluttede Folketinget i april at suspendere indbetalingerne til SP midlertidigt for årene 2004 og Allerede indbetalte a conto bidrag for 2004 blev som følge heraf tilbageført til de opkrævende myndigheder, primært ToldSkat. I alt mio. kr. er tilbageført. Supplerende pensionsopsparing for førtidspensionister ATP forvalter de midler, der indbetales til den nye supplerende pensionsordning for førtidspensionister inden for rammerne af SP. Ordningen kom til verden 1. januar 2003 som led i førtidspensionsreformen, der gav førtidspensionister mulighed for frivillig indbetaling til den nye pensionsordning for førtidspensionister. I løbet af ordningens første to år har ca svarende til 20% af landets førtidspensionister tilmeldt sig ordningen hos ATP. Generationsopdelt investeringsstrategi i 2005 Fra 2005 og frem vil en del kunder selv tilrettelægge en individuel investeringsstrategi hos ATP eller hos en helt anden formueforvalter. For de øvrige SP s basiskunder skal ATP fortsat lægge en langsigtet investeringsstrategi, men ikke som tidligere én fælles strategi for alle kunder uanset alder. ATP har med de nye regler fået mulighed for at investere generationsopdelt, således at investeringsrisikoen kan tilpasses den enkeltes alder. Det er ledelsens vurdering, at det er en klar forbedring, fordi det gør det muligt at opnå et højere afkast med en relativ høj aktieandel til de yngre kunder, uden at andre kunder, der er tættere på pensionsalderen, derved påføres en unødig risiko for kurstab. ATP s analyser peger aktuelt på, at porteføljen for kunder op til 45 år bør sammensættes af 60% aktier og 40% obligationer, når afkast og risiko afvejes, mens porteføljen for kunder over 65 år kun skal indeholde 20% aktier og 80% obligationer. Analyserne peger desuden på, at aktieandelen for kunderne mellem 45 og 65 med fordel kan nedtrappes jævnt fra 60% til 20%. Tre afdelinger under investeringsforeningen ATP Invest er designet netop med henblik på en sådan aldersafhængig porteføljesammensætning. Afdelingen ATP Invest Basis Høj Risiko har således en aktieandel på 60%, og derfor placeres indeståendet hos kunder under 45 år her. Tilsvarende placeres indestående hos kunder over 65 i ATP Invest Basis Lav Risiko, hvor aktieandelen er 20%. Indeståender hos kunderne mellem 45 og 65 år placeres med en andel i ATP Invest Basis Mellem Risiko, der har en aktieandel på 40%, og en andel i en af de to øvrige afdelinger. Forventninger til 2005 Omkostningerne til administration har i 2004 været ekstraordinært belastet af udviklingsomkostninger i forbindelse med forberedelsen af frit valg, og på den baggrund forventes omkostningerne i 2005 at falde fra 205 mio. kr. til 101 mio. kr. Omkostningerne i 2004 svarer i gennemsnit til 61 kr. pr. kontohaver. SP s omkostninger til investeringsvirksomhed forventes at udgøre 25 mio. kr. svarende til 7 kr. pr. kontohaver i gennemsnit. Det skal i den forbindelse nævnes, at en SP årsrapport 2004 Ledelsens beretning 7

8 væsentlig del af formueforvaltningen varetages af ATP s fondsmæglerselskab og investeringsforeningerne under ATP Invest, og at disse eksterne omkostninger modregnes direkte i kundernes markedsafkast. Med udsigt til en fortsættelse af det globale økonomiske opsving i 2005 og på baggrund af de lave renter ved årets indgang er det ledelsens vurdering, at der er udsigt til et meget beskedent obligationsafkast i Efter to år med pæne afkast på aktiemarkederne understøttet af den økonomiske udvikling tegner 2005 til at blive et mere vanskeligt år. Lavere indtjeningsvækst og et lavt renteniveau indebærer, at der også på aktiemarkederne må forventes et mere beskedent afkast i 2005 sammenlignet med de to foregående år. Jørgen Søndergaard formand, ATP Lars Rohde direktør, ATP 8 SP årsrapport 2004 Ledelsens beretning

9 ATP enkel og ligetil Begreberne Troværdighed, Nyskabende, Konkurrencedygtig og Arbejdsglæde har været retningsgivende for ATP s udviklingsproces gennem de seneste år. I 2003 blev fire kerneværdier Enkel, Imødekommende, Ansvarlig og Kompetent formuleret som ledetråde for den kundevendte virksomhed: Enkel Imødekommende Kompetent Ansvarlig fordi ATP er en enkel pensionsordning. fordi ATP er til for kundernes skyld. fordi kompetence er forudsætningen for tillid. fordi ATP administrerer midler, som tilhører andre. SP årsrapport

10 3,4 mio. SP-kunder med 46 mia. kr. i indestående Regulering af indestående Kundernes indestående År Reguleringspct , , , , ,5* Ultimo 2003 Ultimo 2004 Antal Gnsn. Antal Gnsn. indestående, kr. indestående, kr. Mænd Kvinder * Reguleringen i 2000 dækker afkast over to år, I alt Ved udgangen af 2004 havde 3,4 mio. kunder et SP-indestående hos ATP. Det svarer til, at ca. 94% af befolkningen mellem 16 og 67 år har en konto i SP. Ca. 3,1 mio. af disse indbetalte SP-bidrag for SP-bidrag betales af lønmodtagere, honorarlønnede og selvstændige, der er pligtige til at betale arbejdsmarkedsbidrag. SP-bidraget udgør 1% af den arbejdsmarkedsbidragspligtige indkomst. SP-bidrag betales endvidere af personer, som modtager visse former for overførselsindkomst. Som led i regeringens forårspakke er SP-indbetalingerne suspenderet i 2004 og ,7 mia. kr. i bidrag for 2003 først fordelt i 2004 I 2003 modtog ATP 7,7 mia. kr. i SP-bidrag. Bidragene for 2003 er først registreret på individuelle konti i slutningen af Grundlaget for registreringen på individuelle konti er indberetninger fra ToldSkat, a-kasser, kommuner og arbejdsformidlingskontorer, og ATP kan ifølge sagens natur ikke registrere bidragene for de enkelte kunder, før disse indberetninger er på plads. ATP modtager først SP-indberetninger fra ToldSkat i november året efter indbetalingsåret, når hovedparten af selvangivelserne er færdigbehandlet. Regulering af indeståendet Kundernes 2003-indbetalinger har været placeret i den såkaldte ventepulje, indtil fordeling på individuelle konti blev muliggjort mod slutningen af Midlerne i ventepuljen, der har været placeret kortsigtet, opnåede i perioden et afkast på 2,8% efter pensionsafkastskat. Kundernes øvrige indestående blev i 2004 typisk reguleret med 8,1% efter pensionsafkastskat. Som led i forberedelserne til frit valg i SP har kundernes indestående de sidste uger af året været placeret forskelligt alt efter den enkelte kundes alder, og det betyder, at der vil være individuelle variationer. Reguleringen afspejler resultatet af investeringsvirksomheden, men er herudover påvirket af bl.a. driftsomkostninger til kontoadministration og udviklingsomkostninger forud for indførelsen af frit valg i SP. Det er især den gunstige udvikling på aktiemarkederne i 2004, der har bidraget til den positive regulering. 10 SP årsrapport 2004 Kunder

11 Middelindkomst i 2003 pr. decil Kr. Kønsfordeling i 2003 i indkomstdeciler % Gennemsnitligt indestående ultimo 2004 pr. årgang Kr. Indkomstdeciler I gennemsnit kr. på SP-kontoen Efter årets regulering har kunderne i gennemsnit kr. stående på SP-kontoen. Mændenes gennemsnit ligger på kr., mens kvindernes gennemsnit er kr. Kundernes samlede indestående udgør 45,6 mia. kr. Da SP-bidraget udgør 1% af bruttoindkomsterne, afspejler indbetalingerne til SP indkomstfordelingen i Danmark. Det betyder, at spredningen i indkomsterne afspejles i årets SP-indbetalinger. Der er dog tale om en vis udjævning af de bidrag, der blev indbetalt i 1999 og Det skyldes, at der oprindeligt var indbygget en særlig omfordeling af SP-bidragene, der indebar, at fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere fik indsat samme beløb på deres SP-konto uanset om deres indkomst og dermed deres SP-bidrag var høj eller lav. Spredningen i kundernes indestående vil gradvis øges i de kommende år. Dels vil betydningen af omfordelingen i aftage, og dels vil afkastet fremover bidrage til en betydelig spredning som følge af frit valg fra Udbetaling af indestående Det individuelle SP-indestående udbetales, når kunden når folkepensionsalderen. Udbetalingen sker i rater over 10 år. Beløb under kr. udbetales dog som en engangssum. Ved dødsfald udbetales indeståendet på afdødes konto til boet. Bidrag indbetalt i dødsåret tilbagebetales krone for krone til dødsboet. Konti, der udbetales i løbet af året, forrentes fra årsskiftet og frem til udbetalingsdagen med en markedsrente baseret på SP s afkast. Ved udgangen af 2004 er den enkelte kundes indestående typisk sammensat af 2 års indbetaling med omfordeling og 4 års indbetaling uden omfordeling inkl. det indestående fra Den Midlertidige Pensionsopsparing, DMP, som blev overført pr. 1. januar Udbetalinger i 2004 SP udbetalte i 2004 i alt 304,1 mio. kr. Heraf blev 206,6 mio. kr. udbetalt til de kunder, der nåede folkepensionsalderen som 65- eller 67-årige, mens 97,5 mio. kr. blev udbetalt til dødsboer efter afdøde kunder. SP årsrapport 2004 Kunder 11

12 Udbetalinger Antal Gnsn. Udbetalt Antal Gnsn. Udbetalt udbetaling, kr. i alt, udbetaling, kr. i alt, mio. kr. mio. kr. Ved pensionering Engangsbeløb , ,4 Rateudbetaling , ,2 Ved død , ,5 I alt 171,0 304, I alt mio. kr. Pr. kontohaver kr. I alt mio. kr. Pr. kontohaver kr. Kontohaveradministration Investeringsvirksomhed Pensionsoversigter ATP udsender hvert år pensionsoversigter med oplysning om indbetalinger, indestående, afkastregulering mv. Oversigterne er målrettet, så kunder tæt på pensionsalderen får mere detaljeret information end unge kunder. I 2004 blev oversigterne målrettet yderligere. Oplysninger om indestående på egen SP-konto er i øvrigt tilgængelige på ATP s hjemmeside på og på internettjenesten Pensionsoplysningerne fra SP udsendes sammen med pensionsoplysninger for ATP. Det giver bedre overblik for den enkelte kunde samtidig med, at der spares portoomkostninger. Omkostninger til udvikling af frit valg SP s omkostninger til kontoadministration udgjorde 205 mio. kr. i 2004 svarende til 61 kr. pr. kunde. Det er en stigning i forhold til 2003, hvor omkostningerne udgjorde 112 mio. kr. kr. svarende til 34 kr. pr. kunde. Stigningen skyldes udviklingsomkostninger i forbindelse med frit valg i SP. Det drejer sig primært om udvikling af nye it-systemer, der skal understøtte de nye valgmuligheder. Der har været tale om et stort og komplekst udviklingsprojekt, som over hele udviklingsperioden har andraget 181 mio. kr. Heraf er 35 mio. kr. anvendt til udvikling af Folkebørsen. Omkostningsniveauet afspejler, at SP ikke oprindeligt var indrettet med henblik på at understøtte individuelle valgmuligheder. 12 SP årsrapport 2004 Kunder

13 Særlig Pensionsopsparing (SP) Særlig Pensionsopsparing (SP) er en individuel opsparingsordning uden rentegaranti. Ordningen blev etableret med virkning fra 1. januar 1999 som led i den såkaldte Pinsepakke. Grundlaget er obligatorisk indbetaling af 1% af bruttoindkomsterne. SPbidrag betales af lønmodtagere, honorarlønnede og selvstændige, der er pligtige til at betale arbejdsmarkedsbidrag. SP-bidraget udgør 1% af den arbejdsmarkedsbidragspligtige indkomst. SP-bidrag betales endvidere af personer, som modtager visse former for overførselsindkomst. Indbetalingerne til SP er midlertidigt suspenderet i 2004 og Administrationen af SP varetages af ATP inden for rammerne af ATP-loven. SP er ikke en selvstændig juridisk enhed. Den Midlertidige Pensionsopsparing (DMP) er ophørt som selvstændig ordning. Kundernes DMP-indestående blev pr. 1. januar 2003 overført til SP. I alt 6,1 mia. kr. fordelt på 2,8 mio. individuelle konti blev overført til SP. DMP blev etableret som en midlertidig opsparing baseret på indbetaling af 1% af bruttoindkomsterne i året I 2004 har der været tale om fald i SP s omkostninger til investeringsvirksomhed. De udgjorde således 19 mio. kr. svarende til 6 kr. pr. kunde i 2004 mod 15 kr. pr. kunde i Faldet skyldes, at en større del af formueforvaltningen fremover bliver varetaget af ATP s fondsmæglerselskab og investeringsforeningerne under ATP Invest, og at disse eksterne omkostninger modregnes direkte i kontohavernes markedsafkast. ATP har opgjort de samlede eksterne investeringsomkostninger til 108,6 mio. kr. Hovedparten 95,2 mio. kr. kan henføres til ATP Invest. De eksterne investeringsomkostninger udgjorde 29,0 mio. kr. i Faldet i SP s interne omkostninger til investeringsvirksomhed modsvares således af en stigning i de eksterne investeringsomkostninger. Opgjort pr. kunde udgjorde summen af interne og eksterne investeringsomkostninger i 2003 og 2004 henholdsvis 24 og 38 kr. SP årsrapport 2004 Kunder 13

14 Porteføljemål og -sammensætning ultimo 2004 Porteføljesammensætning i , 2 Portefølje Portefølje Benchmark 3 Benchmark 3 ultimo ultimo 2004 ultimo 2004 indtil 10. december 2004 mia. kr. % % % Obligationer 4, 5 23,4 51,1 49,9 47,0 Danske nominelle obligationer 4 14,8 32,5 21,4 (42,9) 20,0 (42,6) Udenlandske nominelle obligationer 8,5 18,7 28,5 (57,1) 27,0 (57,4) Børsnoterede aktier 22,1 48,2 49,6 50,0 Danske aktier 6,5 14,3 14,7 (29,7) 15,0 (30,0) Udenlandske aktier 15,5 34,0 34,8 (70,3) 35,0 (70,0) Unoterede aktier 0,3 0,6 0,6 3,0 I alt 45,5 100,0 100,0 100,0 1) Eksklusive den supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. 2) Rapporteringen er foretaget på grundlag af de underliggende investeringer i investeringsforeningerne og deres afdelinger i ATP Invest. 3) Tallene i parentes angiver fordelingen af kategorien nævnt umiddelbart ovenfor. 4) Under danske nominelle obligationer er medregnet likviditet på 2,0 mia. kr. 5) Den nominelle obligationsbeholdnings rentefølsomhed udgjorde 4,5 ultimo 2004 mod 6,7 ultimo Det er SP s formål at sikre kunderne det højest mulige afkast. Formueforvaltningen skal samtidig ske på en sådan måde, at der tages hensyn til den risiko, der er forbundet med investeringerne. SP s porteføljemålsætning for 2004 blev fastlagt, så afkast og risiko i og mellem de forskellige aktivtyper samt SP s lange investeringshorisont blev tilgodeset. Fra og med 2005 ændres SP grundlæggende. Kunderne får mulighed for at flytte SP-opsparingen til et andet selskab, og de får frit valg til selv at investere deres opsparing. Desuden vil midlerne, for de kunder som fortsat ønsker at overlade investeringforvaltningen til ATP, blive investeret ud fra den enkelte kundes alder. I slutningen af 2004 blev SP s porteføljesammensætning klargjort til de nye vilkår for SP. Det betyder, at porteføljemålsætningen for 2004 har været gældende frem til den 10. december 2004 og herefter tilpasset SP s nye vilkår. Porteføljemålsætningen i SP frem til 10. december 2004: Målsætningen for nominelle obligationer var 47%, hvilket var uændret i forhold til I 2004 var målsætningen for fordelingen mellem danske nominelle obligationer og udenlandske nominelle obligationer fastsat til 42,6:57,4 mod 40:60 året før. 14 SP årsrapport 2004 Investeringsvirksomheden

15 Rentefølsomheden på den nominelle obligationsbeholdning måtte maksimalt være +/- 2 i forhold til rentefølsomheden på benchmarket. Ultimo 2004 udgjorde rentefølsomheden i benchmarket 5,4 mod 5,9 året før. Målsætningen for den børsnoterede aktieandel var 50%, hvilket var uændret i forhold til Fordelingen mellem danske og udenlandske aktier var 30:70, hvilket var uændret i forhold til Målsætningen for investeringer i unoterede aktier var 3,0%, hvilket var uændret i forhold til Primo december 2004 blev midlerne fra ventepuljen, som vedrører indbetalte bidrag for 2003, overført til kundernes individuelle kontantkonti og herefter investeret sammen med den enkelte kundes øvrige SP-midler i december Indtil primo december 2004 var ventepuljen investeret i fastforrentede fordringer i danske kroner med kort restløbetid. Målsætningen for denne portefølje var en rentefølsomhed, som ikke oversteg to. SP årsrapport 2004 Investeringsvirksomheden 15

16 Højt afkast især på danske aktier SP s afkast før skat % SP s markedmæssige afkast 2004 på obligationer og børsnoterede aktier % Det samlede markedsmæssige afkast blev mio. kr. svarende til 9,4%. Afkastet er inklusive afkast på ventepuljen. Året blev præget af stigende aktiemarkeder. Samtidig faldt renten på obligationer med lang restløbetid yderligere, hvilket førte til positive afkast på obligationsmarkederne. Beholdningen af obligationer gav et afkast på 7,0% Beholdningen af børsnoterede aktier gav et afkast på 14,6% Unoterede aktier gav et afkast på 7,4% Ventepuljen gav et afkast på 2,5%. Markedssammenligning 2004 blev et usædvanligt investeringsår, hvor gamle tommelfingerregler stod for fald. Det gjaldt både sammenhængen mellem makroøkonomi og finansielle markeder og sammenhængen mellem de finansielle markeder indbyrdes. Dette var navnlig tilfældet i 2. halvår, hvor den amerikanske økonomi viste fornyet styrke, den amerikanske centralbank strammede pengepolitikken med mere end et procentpoint, og aktiekurserne steg. Trods denne udvikling faldt renten på obligationer med lang restløbetid, og i euroområdet fortsatte rentefaldet endog efter, at rentefaldet var gået i stå i USA. På valutasiden var året præget af en fortsat svækkelse af den amerikanske dollar set i forhold til bl.a. euro. Samlet set blev 2004 et godt år for investorer i obligationer, idet den 10-årige rente i f.eks. euroområdet faldt med 0,6 procentpoint. Også aktieinvestorerne havde et godt år med pæne kursstigninger. De globale aktieindeks steg således med omkring 10% med det danske aktiemarked over gennemsnittet. SP s afkast sammenholdes med et benchmark, der er baseret på markedsindeks og markedsporteføljer, som tager hensyn til de særlige begrænsninger, som SP er underlagt. Benchmarket afspejler den strategiske målsætning for porteføljens sammensætning. SP s afkast på obligationer og børsnoterede aktier blev 10,7%, mens benchmarket gav et afkast på 11,0%. Afkastforskellen skyldes bl.a., at porteføljen har været overvægtet i obligationer og undervægtet i børsnoterede aktier. Dette gav et negativt afkastbidrag, idet obligatio- 16 SP årsrapport 2004 Investeringsvirksomheden

17 Afkast fordelt på aktivtyper Portefølje Afkast ultimo 2004 SP 1 SP 2 Benchmark 2 mio. kr. 1 mio. kr. % % Obligationer ,0 7,2 Børsnoterede aktier ,6 14,6 Danske aktier ,2 24,0 Udenlandske aktier ,3 10,7 Obligationer og børsnoterede aktier ,7 11,0 Unoterede aktier ,4 Ventepuljen ,5 Investeringsaktiver i alt ,4 1) Rapporteringen er foretaget på grundlag af investeringerne i de underliggende investeringsforeningsafdelinger. 2) Afkast er beregnet tidsvægtet på daglig basis. 3) Inklusive valutaafdækning. 4) Heri indgår likviditet på mio. kr. samt tab og gevinster på valutaspothandler. ner gav et lavere afkast end børsnoterede aktier. Samtidig trak det ned i det samlede afkast, at obligationsporteføljen gav lidt lavere afkast end benchmarket. Som forberedelse til frit valg i SP pr. 1. januar 2005 blev der i slutningen af 2003 etableret tre investeringsforeninger med hver et antal afdelinger samlet set kaldet ATP Invest. Primo 2004 blev SP s portefølje investeret i disse investeringsforeninger og deres afdelinger. Afkastrapporteringen sker på grundlag af de underliggende investeringer i disse investeringsforeninger. Den supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister har været investeret som ventepuljen. SP årsrapport 2004 Investeringsvirksomheden 17

18 Rentefaldet gav et højt afkast på obligationer Obligationsafkast 2004 % Renteudviklingen gennem 2004 for udvalgte 10- årige statsobligationer % Beholdningen af obligationer gav et positivt afkast på mio. kr. svarende til 7,0%. Obligationsporteføljen er placeret i fire investeringsforeningsafdelinger i ATP Invest: Lange obligationer (investerer i stats- og kreditobligationer med en samlet varighed på over tre år) Korte obligationer (investerer i stats- og kreditobligationer med en samlet varighed på under tre år) Ultrakorte obligationer (investerer i obligationer og pengemarkedsinstrumenter med en samlet varighed på under et år) Globale obligationer (investerer i danske og internationale obligationer med en tilstræbt samlet varighed på fire-otte år). ATP Fondsmæglerselskab A/S er rådgiver i disse afdelinger i ATP Invest. Udgangspunktet i 2004 var et obligationsbenchmark med en relativ høj rentefølsomhed og afdækning af valutarisikoen på udenlandske obligationer. Disse strategiske valg var medvirkende til det høje obligationsafkast på 7,0%. Obligationsbenchmarket gav et afkast på 7,2%. Afkastforskellen skyldes, at Globale obligationer opnåede et lavere afkast end benchmarket. Lange obligationer gav et afkast på 136 mio. kr. svarende til 8,2%, hvilket er 0,3 procentpoint højere end benchmarket, der gav et afkast på 7,9%. Merafkastet skyldes, at porteføljen opnåede et højere afkast på kreditobligationer end benchmarket. Dette merafkast blev opnået ved at undervægte 7% kreditobligationer med lang restløbetid, der oplevede store udtrækninger og dermed lave afkast. Samtidig har porteføljen haft en højere rentefølsomhed end benchmarket og således nydt godt af rentefaldet gennem året. Korte obligationer gav et afkast på 6 mio. kr. svarende til 3,1%, hvilket er på niveau med benchmarket. Ultrakorte obligationer gav et afkast på 4 mio. kr. svarende til 2,2%, hvilket er på niveau med benchmarket. Globale obligationer gav et afkast på mio. kr. svarende til 7,0% mod 7,3% for benchmarket. Afkastforskellen skyldes primært tre forhold: For det første har porteføljen været undervægtet i europæiske kreditobligationer, som steg mere end det samlede benchmark. For det andet har porteføljen haft en overvægt af korte amerikanske statsobligationer, der faldt som følge af centralbankens renteforhøjelser, først og fremmest i 4. kvartal. Endelig har valutarisikoen været afdækket ind i euro, mens benchmarket er afdækket ind i danske kroner. Det- 18 SP årsrapport 2004 Investeringsvirksomheden

19 Obligationsafkast fordelt på investeringsforeningsafdelinger Investeringsforenings- SP SP Benchmark afdeling mio. kr. % % Lange obligationer 136 8,2 7,9 Korte obligationer 6 3,1 3,2 Ultrakorte obligationer 4 2,2 2,1 Globale obligationer ,0 7,3 I alt ,0 7,2 te har bidraget negativt, da euroen er faldet i forhold til danske kroner. Det skal dog samtidig nævnes, at den strategiske beslutning om afdækning af valutarisikoen på udenlandske nominelle obligationer har bidraget positivt til afkastet med 1,8 procentpoint. SP årsrapport 2004 Investeringsvirksomheden 19

20 Højt afkast på børsnoterede aktier Afkast på børsnoterede aktier 2004 % Markedsudviklingen for SP s benchmarks gennem 2004 % Børsnoterede aktier gav et afkast på mio. kr. svarende til 14,6%, hvilket er det samme som benchmarkets afkast. i henholdsvis KFX-aktier, KBX-aktier og mindre danske selskaber. ATP Fondsmæglerselskab A/S er rådgiver for disse afdelinger i ATP Invest. Aktiemarkederne fortsatte i 2004 den positive udvikling fra 2003 på trods af en kraftigt stigende oliepris og vekslende signaler fra de finansielle markeder. Specielt det danske aktiemarked steg markant. Den samlede fordeling mellem børsnoterede danske aktier og børsnoterede udenlandske aktier gav et afkastbidrag på -0,1 procentpoint, da børsnoterede danske aktier var overvægtet i 4. kvartal, hvor børsnoterede udenlandske aktier steg mest. Det bidrog positivt, at børsnoterede danske aktier gav et højere afkast end benchmarket, mens det trak ned, at børsnoterede udenlandske aktier gav et lavere afkast end benchmarket. Børsnoterede danske aktier gav et afkast på mio. kr. svarende til 25,2%. Det er et højt afkast, som også er 1,2 procentpoint højere end benchmarket. Beholdningen af børsnoterede danske aktier er placeret i tre investeringsforeningsafdelinger i ATP Invest, der investerer Året blev præget af markante kursstigninger, men også af store afkastforskelle mellem de enkelte selskaber. Merafkastet skyldes først og fremmest, at beholdningen af KBXaktier gav et merafkast i forhold til benchmarket. Samtidig har beholdningen været undervægtet i KFX-aktier, der gav et lavere afkast end det generelle marked. Endelig gav det et positivt afkastbidrag, at en del af beholdningen var placeret i mindre danske selskaber, der opnåede et afkast 46,2%. Disse selskaber indgik ikke i SP s benchmark. Børsnoterede udenlandske aktier gav et afkast på mio. kr. svarende til 10,3%. Benchmarket gav et afkast på 10,7%. Afkastforskellen skyldes, at beholdningen af vesteuropæiske aktier gav et lavere afkast end det tilsvarende benchmark. Det har været særdeles positivt for afkastet, at porteføljen har været valutaafdækket specielt fordi den amerikanske dollar blev yderligere svækket i SP årsrapport 2004 Investeringsvirksomheden

Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2005

Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2005 Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2005 Repræsentantskab Formand Bestyrelsesformand Jørgen Søndergaard Arbejdsgiverrepræsentanter Udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening Formand Jørgen Vorsholt Direktør

Læs mere

Den Særlige Pensionsopsparing Beretning og regnskab 1999

Den Særlige Pensionsopsparing Beretning og regnskab 1999 Den Særlige Pensionsopsparing Beretning og regnskab 1999 SP BERETNING OG REGNSKAB 1999 1 Repræsentantskab Bestyrelse Formand Bestyrelsesformand Knud Heinesen Arbejdsgiverrepræsentanter Udpeget af Dansk

Læs mere

Indhold. Forord 3. Femårsoversigt hovedtal 4. Årets resultat 5. Forrentning af pensionerne 9. Medlemsudviklingen 11.

Indhold. Forord 3. Femårsoversigt hovedtal 4. Årets resultat 5. Forrentning af pensionerne 9. Medlemsudviklingen 11. Årsrapport 2006 006 Indhold Forord 3 Femårsoversigt hovedtal 4 Årets resultat 5 Forrentning af pensionerne 9 Medlemsudviklingen 11 Medlemsservice 12 Investeringerne 14 Risikoforhold 19 Ledelse og ledelseshverv

Læs mere

Årsrapport. Industriens Pensionsforsikring A/S www.industrienspension.dk kundeservice@industrienspension.dk

Årsrapport. Industriens Pensionsforsikring A/S www.industrienspension.dk kundeservice@industrienspension.dk Årsrapport 2011 Industriens Pensionsforsikring A/S www.industrienspension.dk kundeservice@industrienspension.dk Nørre Farimagsgade 3 Telefon + 45 33 66 80 80 CVR-nr. 16614130 DK 1364 København K Fax +

Læs mere

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal... 20 Ledelsespåtegning... 21 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår

Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Årsregnskab og nøgletal... 15 Oplysninger om bestyrelsens hverv i andre virksomheder

Læs mere

Årsrapport 2012 Årsregnskab for det 20. regnskabsår

Årsrapport 2012 Årsregnskab for det 20. regnskabsår Årsrapport 2012 Årsregnskab for det 20. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Årsregnskab og nøgletal...17 Oplysninger om bestyrelsens hverv i andre virksomheder

Læs mere

Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19. Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23

Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19. Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19 Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23 Resultatopgørelse 24 Balance 25 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015 1/24

HALVÅRSRAPPORT 2015 1/24 HALVÅRSRAPPORT 2015 1/24 1 2/24 H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 1 5 Indhold Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Årets udvikling 3 Påtegninger 10 Ledelsespåtegning 10 Anvendt regnskabspraksis 11

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning

Læs mere

PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2014

PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2014 PFA PENSION ÅRSRAPPORT Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Ledelsesberetning Stærk værdiskabelse til kunderne 6 Investeringsvirksomhed de økonomiske vilkår 7 Investeringsafkast 11 PFA og markedet 16 Solid kapitalstyrke

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

PFA Holding A/S. PFA Pension, forsikringsaktieselskab. The Midgard Fixed Income Fund Limited. PFA Kapitalforening. Investeringsforeningen PFA Invest

PFA Holding A/S. PFA Pension, forsikringsaktieselskab. The Midgard Fixed Income Fund Limited. PFA Kapitalforening. Investeringsforeningen PFA Invest PFA HOLDING ÅRSRAPPORT 2014 Koncernstruktur PFA Brug Livet Fonden PFA-Fonden 49 % Øvrige aktionærer 51 % PFA Holding A/S PFA Asset Management A/S PFA Pension, forsikringsaktieselskab PFA Bank A/S 76 %

Læs mere

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 30186028 Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 5 Ledelsens beretning Side 6 Investering: Fem flotte år og 8,9 pct. i 2013 Side

Læs mere

Hedge Markedsneutral Obligationer

Hedge Markedsneutral Obligationer Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer Vejen til et mere stabilt afkast Jyske Invest hedge Markedsneutral - obligationer Markedsneutrale obligationer vejen til et mere stabilt afkast Vejen til

Læs mere

Årsrapport for 2009 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger

Årsrapport for 2009 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger Årsrapport for 2009 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger Lyngbyvej 20 DK-2100 København Ø (CVR-nr. 30 18 60 28) Indhold Side Femårsoversigt hovedtal 3 Femårsoversigt nøgletal 4 Ledelsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 LEDELSESBERETNING: Begivenheder 2013... 3 Finanstilsynets inspektion... 3 Aalunds AMP barometer... 3 Pensionstjek... 3 Etiske hensyn... 3 Medlemmernes

Læs mere

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger PFA Pension Årsrapport for 2011 Selskabsoplysninger PFA Pension, forsikringsaktieselskab Sundkrogsgade 4 2100 København Ø Telefon 39 17 50 00 Telefax 39 17 59 50 www.pfa.dk pension@pfa.dk CVR-nr. 13594376

Læs mere

Årsrapport 2007 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kunsten at vælge fra

Årsrapport 2007 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kunsten at vælge fra Årsrapport 2007 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Årsrapport 2007 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Forord................................................................

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02 ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 24 26 04 02 FORORD... 4 LEDELSESBERETNING... 5 ÅRET I OVERBLIK... 5 Pensionskassen... 5 Banken... 7 STRATEGISK FUNDAMENT, MISSION OG VÆRDIER... 7 Strategi... 7 Mission... 8 Vision...

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

Udviklingen på værdipapirmarkederne fra januar 2012 og til august 2014

Udviklingen på værdipapirmarkederne fra januar 2012 og til august 2014 BERETNING 2012-2013 Forord De sidste par år er udviklingen langsomt og ret usikkert gået i retning af spirende optimisme og bedre udsigter, både i Danmark og udlandet. Der er grund til at understrege

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om Unit Link i danske pensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets rapport om Unit Link i danske pensionsordninger Pensionsmarkedsrådets rapport om Unit Link i danske pensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Marts 2006 ISBN 87-7985-037-5 Indholdsfortegnelse Pensionsmarkedsrådets anbefalinger 4 I.... Sammenfatning 5 II....

Læs mere

Årsrapport 2012. Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48. Årsrap

Årsrapport 2012. Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48. Årsrap Årsrap Årsrapport 2012 Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48 Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København

Læs mere

Årsrapport 2014. Pensionskassen PenSam. CVR-nr. 24 25 55 49

Årsrapport 2014. Pensionskassen PenSam. CVR-nr. 24 25 55 49 Årsrapport 2014 Pensionskassen PenSam CVR-nr. 24 25 55 49 Pensionskassen PenSam Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 39 Fax 44 39 39 40 pensam@pensam.dk www.pensam.dk CVR-nr. 24 25 55 49 Hjemsted

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 2006

Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 2006 2 6 Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 26 Indhold Investeringsforeningen BankInvest I CVR-nr. 26 22 92 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 21 København Ø Tlf. 77 3 9 Fax 77 3 91 E-mail info@bankinvest.dk

Læs mere

Årsrapport 2014. Arkitekternes Pensionskasse. CVR-nr: 2207 8615

Årsrapport 2014. Arkitekternes Pensionskasse. CVR-nr: 2207 8615 Årsrapport 2014 Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr: 2207 8615 2 ÅRS RAPPORT 2014 Foto: Thomas Busk; Colourbox.dk Layout: www.blacknetwork.dk Tryk: Grafisk Rådgivning ApS 3 Indhold Ledelsens beretning Godt

Læs mere

investeringsstrategi og beholdning af værdipapirer pr. 31. december

investeringsstrategi og beholdning af værdipapirer pr. 31. december Industriens Pension investeringsstrategi og beholdning af værdipapirer pr. 31. december Bag en strategi ligger en filosofi Side 4 Investeringsstrategi Side 6 Afkast og risiko Side 6 Begrænsninger Side

Læs mere