Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2004"

Transkript

1 Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2004

2 ATP s repræsentantskab Formand Bestyrelsesformand Jørgen Søndergaard Arbejdsgiverrepræsentanter Udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening Formand Jørgen Vorsholt Direktør Kim Graugaard Adm. direktør Jørn Neergaard Larsen Adm. direktør Svend Aage Nielsen Chefredaktør, adm. direktør Torben Dalby Larsen Konsulent Lise Bardenfleth Direktør Ingelise Bogason Vognmand Joan Hansen Udpeget af Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger Gårdejer Ove Møberg Adm. direktør Nils Juhl Andreasen Udpeget af Finansministeren Direktør Lisbeth Lollike Udpeget af Amtsrådsforeningen i Danmark Amtsborgmester Vibeke Storm Rasmussen Udpeget af Kommunernes Landsforening Borgmester Erik Fabrin Udpeget af København og Frederiksberg Kommuner 1. viceborgmester Jørgen Glenthøj Udpeget af Finanssektorens Arbejdsgiverforening Direktør Steen A. Rasmussen Lønmodtagerrepræsentanter Udpeget af Landsorganisationen i Danmark Formand Hans Jensen Næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Afdelingsleder Ingerlise Buck Forbundsformand Lillian Knudsen Formand Thorkild E. Jensen Forbundsformand Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand John Dahl Forbundsformand Dennis Kristensen Forbundsformand Kirsten Nissen Forbundsformand Henry Holt Jochumsen Udpeget af Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Formand Bente Sorgenfrey Næstformand Allan Bang Direktør Jens Kragh Udpeget af Ledernes Hovedorganisation Adm. direktør Svend Askær Udpeget af Akademikernes Centralorganisation Formand Sine Sunesen ATP s bestyrelse Jørgen Søndergaard (formand) Jørgen Vorsholt Kim Graugaard Jørn Neergaard Larsen Vibeke Storm Rasmussen Ove Møberg Lisbeth Lollike Hans Jensen Tine Aurvig-Huggenberger Ingerlise Buck Lillian Knudsen Sine Sunesen Bente Sorgenfrey ATP s forretningsudvalg Jørgen Søndergaard (formand) Jørn Neergaard Larsen Tine Aurvig-Huggenberger ATP s daglige ledelse Direktion Lars Rohde Andre medlemmer af Ledelsesgruppen Peder Ø. Andreasen: Kunder og Produkter, IT Lilian Mogensen: Kunde Service, HR, Intern Service Bjarne Graven Larsen: Fonds, Aktuariat Lars Damgaard Sørensen: Økonomi Ansvarshavende aktuar Ole Haugaard Nielsen ATP s Ankenævn Ved Stranden København K Øvrige ledelseshverv godkendt af bestyrelsen for direktør, daglig ledelse, ansvarshavende aktuar og chefen for intern revision findes på ATP s hjemmeside, 2 SP årsrapport 2004 ATP s repræsentantskab

3 Indhold Repræsentantskab, bestyrelse, forretningsudvalg og daglig ledelse 2 Femårsoversigt 4 SP i 2004 kort fortalt 5 Ledelsens beretning 6 ATP enkel og ligetil 9 3,4 mio. SP-kunder med 46 mia. kr. i indestående 10 Porteføljemål og -sammensætning ultimo Højt afkast især på danske aktier 16 Rentefaldet gav et højt afkast på obligationer 18 Højt afkast på børsnoterede aktier 20 Positivt afkast på unoterede aktier 22 Anvendte rådgivere og benchmarks ultimo Investeringer i Principper for investering i atpvalg i Retningslinjer for ATP s investeringer 30 Påtegninger 32 Regnskabsberetning 34 Anvendt regnskabspraksis 37 Resultatopgørelse for Balance pr. 31. december Pengestrømsopgørelse for Noter 43 Aktivoversigt 46 Bestyrelsens øvrige ledelseshverv 48 ATP s vision, virksomhedsgrundlag og værdier 49 ATP s overordnede ledelse 50 SP årsrapport 2004 Indhold 3

4 Femårsoversigt HOVEDTAL i mio. kr Bidrag Gebyrer mv Kontoudbetalinger Omkostninger vedr. kontoadministration Omkostninger vedr. investeringsvirksomhed Resultat af investeringsvirksomhed Pensionsafkastskat Kontohaveres indestående i alt Aktiver i alt Kontohavere (antal i 1.000) NØGLETAL Afkastnøgletal Afkast før pensionsafkastskat (i %) 9,3 12,7-11,6-2,6 6,7 Afkast efter pensionsafkastskat (i %) 7,9 10,9-9,9-2,2 5,4 Omkostningsnøgletal Omkostningsprocent af bidrag - 1,5 0,7 0,6 0,5 Omkostningsprocent af hensættelser 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 Omkostninger pr. kontohaver (i kr.) Den Midlertidige Pensionsopsparing (DMP) er pr. 1. januar 2003 overført til SP. Samtlige hoved- og nøgletal er opgjort på konsolideret basis af SP og DMP. Bidragsindbetalingerne er midlertidigt suspenderet i 2004 og Administrationsomkostninger og kurtage er i 2004 opkrævet som gebyrer hos de enkelte kontohavere, hvor de tidligere blev modregnet i den årlige afkasttilskrivning. 4 SP årsrapport 2004 Ledelsens beretning

5 SP i 2004 kort fortalt SP opnåede et markedsmæssigt investeringsafkast på 9,4% før skat. De børsnoterede aktier opnåede et afkast på 14,6%, mens obligationerne gav et afkast på 7,0%. Folketinget suspenderede midlertidigt indbetalingerne til SP i 2004 og SP s regnskabsresultat blev mio. kr. Resultatet er ekstraordinært påvirket af de suspenderede indbetalinger. Kundernes indestående blev typisk reguleret med 8,1%. Kundernes indestående udgjorde ved årets udgang 45,6 mia. kr. SP havde ved årets udgang 3,4 mio. kunder, hver med et gennemsnitligt indestående på kr. SP s administrationsomkostninger udgjorde 61 kr. pr. kunde, mens omkostninger til investeringsvirksomhed beløb sig til 6 kr. pr. kunde. SP udbetalte i alt 304 mio. kr., hvoraf 207 mio. kr. blev udbetalt som alderspension, og 97 mio. kr. blev udbetalt til boer efter afdøde kunder. ATP indgik samarbejdsaftaler med Morningstar og Københavns Fondsbørs. Morningstar blev leverandør af afkastinformation til Folkebørsen, mens Københavns Fondsbørs oprettede en særlig ATP-liste. ATP åbnede Folkebørsen ved årsskiftet og introducerede frit valg i SP. SP årsrapport 2004 Ledelsens beretning 5

6 Ledelsens beretning SP opnåede i 2004 et markedsmæssigt afkast på 9,4%. SP s investeringer blev især præget af årets aktiekursstigninger ikke mindst på det danske aktiemarked. Den udvikling gav SP betydelige kursgevinster på aktieporteføljen, der i alt opnåede et højt afkast på 14,6%. SP s obligationsportefølje opnåede et afkast på 7,0%. Det regnskabsmæssige resultat blev mio. kr. Resultatet er ekstraordinært påvirket af, at indbetalingerne i 2004 er suspenderet. Det regnskabsmæssige resultat af investeringsvirksomheden blev mio. kr. Den enkelte kundes indestående er i 2004 typisk opskrevet med 8,1%. Årets afkast SP opnåede et samlet markedsmæssigt afkast på mio. kr. svarende til en forrentning af formuen på 9,4%. Afkastet af børsnoterede aktier og obligationer under ét blev 10,7%, og det er 0,3 procentpoint under det markedsbaserede benchmark, som bestyrelsen sammenligner afkastet med. Ledelsen er tilfreds med resultatet. Frit valg Folketinget ændrede i 2003 ATP-loven og indførte frit valg i den Særlige Pensionsopsparing, SP pr. 1. januar Frit valg i SP er nu en realitet ATP åbnede ved årets start Folkebørsen, der er kommet godt fra start. Dermed har kunderne grundlæggende fået valget mellem tre muligheder: At lade ATP forvalte deres SP-indestående som hidtil At vælge en individuel investeringsprofil via Folkebørsen At flytte kontoen til en anden pensionsforvalter. Kernen i det frie valg er Folkebørsen, hvor både danske og udenlandske selskaber kan udbyde deres fonde. Markedet, ikke ATP, bestemmer, hvad der udbydes. Kunderne kan i dag vælge mellem ca. 200 forskellige investeringsforeninger. Ledelsen noterer sig det store udbud og håber, at mange vil påskønne de nye muligheder for indflydelse på egen opsparing. For ledelsen er det ikke afgørende, hvor mange der aktivt vælger at gå på Folkebørsen det afgørende er, at valgmulighederne nu er stillet til rådighed. Da Folketinget indførte frit valg i SP, blev der lagt betydelig vægt på, at kunderne fik adgang til enkle, klare og ensartede informationer, der gør det muligt at gennemskue konsekvenserne. Der blev ligeledes lagt vægt på, at omkostningerne skulle stå i et rimeligt forhold til kundernes relativt beskedne indeståender. Helt i tråd hermed har ledelsen i udmøntningen lagt stor vægt på, at rammerne for det frie valg først og fremmest er præget af gennemsigtighed og lave omkostninger. En række nyudviklede elektroniske hjælpeværktøjer bl.a. ATP Pensionskurven sikrer gennemsigtigheden således, at også kunder med begrænset investeringskendskab får mulighed for at træffe et oplyst valg. Modsat den almindelige gebyrpraksis har ATP lagt loft over gebyrerne for at sikre lave omkostninger for alle kunder. Det har imidlertid været helt afgørende også at sikre attraktive vilkår for de mange kunder, der ikke benytter sig af de nye valgmuligheder. Omkostningerne vil fortsat være lave for disse basiskunder, og der er som noget nyt indrettet en basisordning som på Folkebørsen hedder atpvalg hvor aktieandelen og dermed investeringsrisikoen for den enkelte kunde aftrappes i takt med, at pensionsalderen nærmer sig. Denne ordning vil formodentlig være det naturlige valg for hovedparten af SP s kunder. 6 SP årsrapport 2004 Ledelsens beretning

7 På de interne linjer i ATP har 2004 for SP s vedkommende i meget høj grad været præget af udvikling af det frie valg. Udvikling af de bagvedliggende systemer, der nu understøtter kundernes nye muligheder for frit valg, har været et meget stort og komplekst projekt. Projektet, der ikke har været uden betydelige risici, er nu sikkert i mål gennemført planmæssigt og uden overskridelser af den forud fastlagte budgetramme. De samlede omkostninger beløber sig til 181 mio. kr. Midlertidig suspension af SP-indbetalingerne Som led i regeringens forårspakke besluttede Folketinget i april at suspendere indbetalingerne til SP midlertidigt for årene 2004 og Allerede indbetalte a conto bidrag for 2004 blev som følge heraf tilbageført til de opkrævende myndigheder, primært ToldSkat. I alt mio. kr. er tilbageført. Supplerende pensionsopsparing for førtidspensionister ATP forvalter de midler, der indbetales til den nye supplerende pensionsordning for førtidspensionister inden for rammerne af SP. Ordningen kom til verden 1. januar 2003 som led i førtidspensionsreformen, der gav førtidspensionister mulighed for frivillig indbetaling til den nye pensionsordning for førtidspensionister. I løbet af ordningens første to år har ca svarende til 20% af landets førtidspensionister tilmeldt sig ordningen hos ATP. Generationsopdelt investeringsstrategi i 2005 Fra 2005 og frem vil en del kunder selv tilrettelægge en individuel investeringsstrategi hos ATP eller hos en helt anden formueforvalter. For de øvrige SP s basiskunder skal ATP fortsat lægge en langsigtet investeringsstrategi, men ikke som tidligere én fælles strategi for alle kunder uanset alder. ATP har med de nye regler fået mulighed for at investere generationsopdelt, således at investeringsrisikoen kan tilpasses den enkeltes alder. Det er ledelsens vurdering, at det er en klar forbedring, fordi det gør det muligt at opnå et højere afkast med en relativ høj aktieandel til de yngre kunder, uden at andre kunder, der er tættere på pensionsalderen, derved påføres en unødig risiko for kurstab. ATP s analyser peger aktuelt på, at porteføljen for kunder op til 45 år bør sammensættes af 60% aktier og 40% obligationer, når afkast og risiko afvejes, mens porteføljen for kunder over 65 år kun skal indeholde 20% aktier og 80% obligationer. Analyserne peger desuden på, at aktieandelen for kunderne mellem 45 og 65 med fordel kan nedtrappes jævnt fra 60% til 20%. Tre afdelinger under investeringsforeningen ATP Invest er designet netop med henblik på en sådan aldersafhængig porteføljesammensætning. Afdelingen ATP Invest Basis Høj Risiko har således en aktieandel på 60%, og derfor placeres indeståendet hos kunder under 45 år her. Tilsvarende placeres indestående hos kunder over 65 i ATP Invest Basis Lav Risiko, hvor aktieandelen er 20%. Indeståender hos kunderne mellem 45 og 65 år placeres med en andel i ATP Invest Basis Mellem Risiko, der har en aktieandel på 40%, og en andel i en af de to øvrige afdelinger. Forventninger til 2005 Omkostningerne til administration har i 2004 været ekstraordinært belastet af udviklingsomkostninger i forbindelse med forberedelsen af frit valg, og på den baggrund forventes omkostningerne i 2005 at falde fra 205 mio. kr. til 101 mio. kr. Omkostningerne i 2004 svarer i gennemsnit til 61 kr. pr. kontohaver. SP s omkostninger til investeringsvirksomhed forventes at udgøre 25 mio. kr. svarende til 7 kr. pr. kontohaver i gennemsnit. Det skal i den forbindelse nævnes, at en SP årsrapport 2004 Ledelsens beretning 7

8 væsentlig del af formueforvaltningen varetages af ATP s fondsmæglerselskab og investeringsforeningerne under ATP Invest, og at disse eksterne omkostninger modregnes direkte i kundernes markedsafkast. Med udsigt til en fortsættelse af det globale økonomiske opsving i 2005 og på baggrund af de lave renter ved årets indgang er det ledelsens vurdering, at der er udsigt til et meget beskedent obligationsafkast i Efter to år med pæne afkast på aktiemarkederne understøttet af den økonomiske udvikling tegner 2005 til at blive et mere vanskeligt år. Lavere indtjeningsvækst og et lavt renteniveau indebærer, at der også på aktiemarkederne må forventes et mere beskedent afkast i 2005 sammenlignet med de to foregående år. Jørgen Søndergaard formand, ATP Lars Rohde direktør, ATP 8 SP årsrapport 2004 Ledelsens beretning

9 ATP enkel og ligetil Begreberne Troværdighed, Nyskabende, Konkurrencedygtig og Arbejdsglæde har været retningsgivende for ATP s udviklingsproces gennem de seneste år. I 2003 blev fire kerneværdier Enkel, Imødekommende, Ansvarlig og Kompetent formuleret som ledetråde for den kundevendte virksomhed: Enkel Imødekommende Kompetent Ansvarlig fordi ATP er en enkel pensionsordning. fordi ATP er til for kundernes skyld. fordi kompetence er forudsætningen for tillid. fordi ATP administrerer midler, som tilhører andre. SP årsrapport

10 3,4 mio. SP-kunder med 46 mia. kr. i indestående Regulering af indestående Kundernes indestående År Reguleringspct , , , , ,5* Ultimo 2003 Ultimo 2004 Antal Gnsn. Antal Gnsn. indestående, kr. indestående, kr. Mænd Kvinder * Reguleringen i 2000 dækker afkast over to år, I alt Ved udgangen af 2004 havde 3,4 mio. kunder et SP-indestående hos ATP. Det svarer til, at ca. 94% af befolkningen mellem 16 og 67 år har en konto i SP. Ca. 3,1 mio. af disse indbetalte SP-bidrag for SP-bidrag betales af lønmodtagere, honorarlønnede og selvstændige, der er pligtige til at betale arbejdsmarkedsbidrag. SP-bidraget udgør 1% af den arbejdsmarkedsbidragspligtige indkomst. SP-bidrag betales endvidere af personer, som modtager visse former for overførselsindkomst. Som led i regeringens forårspakke er SP-indbetalingerne suspenderet i 2004 og ,7 mia. kr. i bidrag for 2003 først fordelt i 2004 I 2003 modtog ATP 7,7 mia. kr. i SP-bidrag. Bidragene for 2003 er først registreret på individuelle konti i slutningen af Grundlaget for registreringen på individuelle konti er indberetninger fra ToldSkat, a-kasser, kommuner og arbejdsformidlingskontorer, og ATP kan ifølge sagens natur ikke registrere bidragene for de enkelte kunder, før disse indberetninger er på plads. ATP modtager først SP-indberetninger fra ToldSkat i november året efter indbetalingsåret, når hovedparten af selvangivelserne er færdigbehandlet. Regulering af indeståendet Kundernes 2003-indbetalinger har været placeret i den såkaldte ventepulje, indtil fordeling på individuelle konti blev muliggjort mod slutningen af Midlerne i ventepuljen, der har været placeret kortsigtet, opnåede i perioden et afkast på 2,8% efter pensionsafkastskat. Kundernes øvrige indestående blev i 2004 typisk reguleret med 8,1% efter pensionsafkastskat. Som led i forberedelserne til frit valg i SP har kundernes indestående de sidste uger af året været placeret forskelligt alt efter den enkelte kundes alder, og det betyder, at der vil være individuelle variationer. Reguleringen afspejler resultatet af investeringsvirksomheden, men er herudover påvirket af bl.a. driftsomkostninger til kontoadministration og udviklingsomkostninger forud for indførelsen af frit valg i SP. Det er især den gunstige udvikling på aktiemarkederne i 2004, der har bidraget til den positive regulering. 10 SP årsrapport 2004 Kunder

11 Middelindkomst i 2003 pr. decil Kr. Kønsfordeling i 2003 i indkomstdeciler % Gennemsnitligt indestående ultimo 2004 pr. årgang Kr. Indkomstdeciler I gennemsnit kr. på SP-kontoen Efter årets regulering har kunderne i gennemsnit kr. stående på SP-kontoen. Mændenes gennemsnit ligger på kr., mens kvindernes gennemsnit er kr. Kundernes samlede indestående udgør 45,6 mia. kr. Da SP-bidraget udgør 1% af bruttoindkomsterne, afspejler indbetalingerne til SP indkomstfordelingen i Danmark. Det betyder, at spredningen i indkomsterne afspejles i årets SP-indbetalinger. Der er dog tale om en vis udjævning af de bidrag, der blev indbetalt i 1999 og Det skyldes, at der oprindeligt var indbygget en særlig omfordeling af SP-bidragene, der indebar, at fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere fik indsat samme beløb på deres SP-konto uanset om deres indkomst og dermed deres SP-bidrag var høj eller lav. Spredningen i kundernes indestående vil gradvis øges i de kommende år. Dels vil betydningen af omfordelingen i aftage, og dels vil afkastet fremover bidrage til en betydelig spredning som følge af frit valg fra Udbetaling af indestående Det individuelle SP-indestående udbetales, når kunden når folkepensionsalderen. Udbetalingen sker i rater over 10 år. Beløb under kr. udbetales dog som en engangssum. Ved dødsfald udbetales indeståendet på afdødes konto til boet. Bidrag indbetalt i dødsåret tilbagebetales krone for krone til dødsboet. Konti, der udbetales i løbet af året, forrentes fra årsskiftet og frem til udbetalingsdagen med en markedsrente baseret på SP s afkast. Ved udgangen af 2004 er den enkelte kundes indestående typisk sammensat af 2 års indbetaling med omfordeling og 4 års indbetaling uden omfordeling inkl. det indestående fra Den Midlertidige Pensionsopsparing, DMP, som blev overført pr. 1. januar Udbetalinger i 2004 SP udbetalte i 2004 i alt 304,1 mio. kr. Heraf blev 206,6 mio. kr. udbetalt til de kunder, der nåede folkepensionsalderen som 65- eller 67-årige, mens 97,5 mio. kr. blev udbetalt til dødsboer efter afdøde kunder. SP årsrapport 2004 Kunder 11

12 Udbetalinger Antal Gnsn. Udbetalt Antal Gnsn. Udbetalt udbetaling, kr. i alt, udbetaling, kr. i alt, mio. kr. mio. kr. Ved pensionering Engangsbeløb , ,4 Rateudbetaling , ,2 Ved død , ,5 I alt 171,0 304, I alt mio. kr. Pr. kontohaver kr. I alt mio. kr. Pr. kontohaver kr. Kontohaveradministration Investeringsvirksomhed Pensionsoversigter ATP udsender hvert år pensionsoversigter med oplysning om indbetalinger, indestående, afkastregulering mv. Oversigterne er målrettet, så kunder tæt på pensionsalderen får mere detaljeret information end unge kunder. I 2004 blev oversigterne målrettet yderligere. Oplysninger om indestående på egen SP-konto er i øvrigt tilgængelige på ATP s hjemmeside på og på internettjenesten Pensionsoplysningerne fra SP udsendes sammen med pensionsoplysninger for ATP. Det giver bedre overblik for den enkelte kunde samtidig med, at der spares portoomkostninger. Omkostninger til udvikling af frit valg SP s omkostninger til kontoadministration udgjorde 205 mio. kr. i 2004 svarende til 61 kr. pr. kunde. Det er en stigning i forhold til 2003, hvor omkostningerne udgjorde 112 mio. kr. kr. svarende til 34 kr. pr. kunde. Stigningen skyldes udviklingsomkostninger i forbindelse med frit valg i SP. Det drejer sig primært om udvikling af nye it-systemer, der skal understøtte de nye valgmuligheder. Der har været tale om et stort og komplekst udviklingsprojekt, som over hele udviklingsperioden har andraget 181 mio. kr. Heraf er 35 mio. kr. anvendt til udvikling af Folkebørsen. Omkostningsniveauet afspejler, at SP ikke oprindeligt var indrettet med henblik på at understøtte individuelle valgmuligheder. 12 SP årsrapport 2004 Kunder

13 Særlig Pensionsopsparing (SP) Særlig Pensionsopsparing (SP) er en individuel opsparingsordning uden rentegaranti. Ordningen blev etableret med virkning fra 1. januar 1999 som led i den såkaldte Pinsepakke. Grundlaget er obligatorisk indbetaling af 1% af bruttoindkomsterne. SPbidrag betales af lønmodtagere, honorarlønnede og selvstændige, der er pligtige til at betale arbejdsmarkedsbidrag. SP-bidraget udgør 1% af den arbejdsmarkedsbidragspligtige indkomst. SP-bidrag betales endvidere af personer, som modtager visse former for overførselsindkomst. Indbetalingerne til SP er midlertidigt suspenderet i 2004 og Administrationen af SP varetages af ATP inden for rammerne af ATP-loven. SP er ikke en selvstændig juridisk enhed. Den Midlertidige Pensionsopsparing (DMP) er ophørt som selvstændig ordning. Kundernes DMP-indestående blev pr. 1. januar 2003 overført til SP. I alt 6,1 mia. kr. fordelt på 2,8 mio. individuelle konti blev overført til SP. DMP blev etableret som en midlertidig opsparing baseret på indbetaling af 1% af bruttoindkomsterne i året I 2004 har der været tale om fald i SP s omkostninger til investeringsvirksomhed. De udgjorde således 19 mio. kr. svarende til 6 kr. pr. kunde i 2004 mod 15 kr. pr. kunde i Faldet skyldes, at en større del af formueforvaltningen fremover bliver varetaget af ATP s fondsmæglerselskab og investeringsforeningerne under ATP Invest, og at disse eksterne omkostninger modregnes direkte i kontohavernes markedsafkast. ATP har opgjort de samlede eksterne investeringsomkostninger til 108,6 mio. kr. Hovedparten 95,2 mio. kr. kan henføres til ATP Invest. De eksterne investeringsomkostninger udgjorde 29,0 mio. kr. i Faldet i SP s interne omkostninger til investeringsvirksomhed modsvares således af en stigning i de eksterne investeringsomkostninger. Opgjort pr. kunde udgjorde summen af interne og eksterne investeringsomkostninger i 2003 og 2004 henholdsvis 24 og 38 kr. SP årsrapport 2004 Kunder 13

14 Porteføljemål og -sammensætning ultimo 2004 Porteføljesammensætning i , 2 Portefølje Portefølje Benchmark 3 Benchmark 3 ultimo ultimo 2004 ultimo 2004 indtil 10. december 2004 mia. kr. % % % Obligationer 4, 5 23,4 51,1 49,9 47,0 Danske nominelle obligationer 4 14,8 32,5 21,4 (42,9) 20,0 (42,6) Udenlandske nominelle obligationer 8,5 18,7 28,5 (57,1) 27,0 (57,4) Børsnoterede aktier 22,1 48,2 49,6 50,0 Danske aktier 6,5 14,3 14,7 (29,7) 15,0 (30,0) Udenlandske aktier 15,5 34,0 34,8 (70,3) 35,0 (70,0) Unoterede aktier 0,3 0,6 0,6 3,0 I alt 45,5 100,0 100,0 100,0 1) Eksklusive den supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. 2) Rapporteringen er foretaget på grundlag af de underliggende investeringer i investeringsforeningerne og deres afdelinger i ATP Invest. 3) Tallene i parentes angiver fordelingen af kategorien nævnt umiddelbart ovenfor. 4) Under danske nominelle obligationer er medregnet likviditet på 2,0 mia. kr. 5) Den nominelle obligationsbeholdnings rentefølsomhed udgjorde 4,5 ultimo 2004 mod 6,7 ultimo Det er SP s formål at sikre kunderne det højest mulige afkast. Formueforvaltningen skal samtidig ske på en sådan måde, at der tages hensyn til den risiko, der er forbundet med investeringerne. SP s porteføljemålsætning for 2004 blev fastlagt, så afkast og risiko i og mellem de forskellige aktivtyper samt SP s lange investeringshorisont blev tilgodeset. Fra og med 2005 ændres SP grundlæggende. Kunderne får mulighed for at flytte SP-opsparingen til et andet selskab, og de får frit valg til selv at investere deres opsparing. Desuden vil midlerne, for de kunder som fortsat ønsker at overlade investeringforvaltningen til ATP, blive investeret ud fra den enkelte kundes alder. I slutningen af 2004 blev SP s porteføljesammensætning klargjort til de nye vilkår for SP. Det betyder, at porteføljemålsætningen for 2004 har været gældende frem til den 10. december 2004 og herefter tilpasset SP s nye vilkår. Porteføljemålsætningen i SP frem til 10. december 2004: Målsætningen for nominelle obligationer var 47%, hvilket var uændret i forhold til I 2004 var målsætningen for fordelingen mellem danske nominelle obligationer og udenlandske nominelle obligationer fastsat til 42,6:57,4 mod 40:60 året før. 14 SP årsrapport 2004 Investeringsvirksomheden

15 Rentefølsomheden på den nominelle obligationsbeholdning måtte maksimalt være +/- 2 i forhold til rentefølsomheden på benchmarket. Ultimo 2004 udgjorde rentefølsomheden i benchmarket 5,4 mod 5,9 året før. Målsætningen for den børsnoterede aktieandel var 50%, hvilket var uændret i forhold til Fordelingen mellem danske og udenlandske aktier var 30:70, hvilket var uændret i forhold til Målsætningen for investeringer i unoterede aktier var 3,0%, hvilket var uændret i forhold til Primo december 2004 blev midlerne fra ventepuljen, som vedrører indbetalte bidrag for 2003, overført til kundernes individuelle kontantkonti og herefter investeret sammen med den enkelte kundes øvrige SP-midler i december Indtil primo december 2004 var ventepuljen investeret i fastforrentede fordringer i danske kroner med kort restløbetid. Målsætningen for denne portefølje var en rentefølsomhed, som ikke oversteg to. SP årsrapport 2004 Investeringsvirksomheden 15

16 Højt afkast især på danske aktier SP s afkast før skat % SP s markedmæssige afkast 2004 på obligationer og børsnoterede aktier % Det samlede markedsmæssige afkast blev mio. kr. svarende til 9,4%. Afkastet er inklusive afkast på ventepuljen. Året blev præget af stigende aktiemarkeder. Samtidig faldt renten på obligationer med lang restløbetid yderligere, hvilket førte til positive afkast på obligationsmarkederne. Beholdningen af obligationer gav et afkast på 7,0% Beholdningen af børsnoterede aktier gav et afkast på 14,6% Unoterede aktier gav et afkast på 7,4% Ventepuljen gav et afkast på 2,5%. Markedssammenligning 2004 blev et usædvanligt investeringsår, hvor gamle tommelfingerregler stod for fald. Det gjaldt både sammenhængen mellem makroøkonomi og finansielle markeder og sammenhængen mellem de finansielle markeder indbyrdes. Dette var navnlig tilfældet i 2. halvår, hvor den amerikanske økonomi viste fornyet styrke, den amerikanske centralbank strammede pengepolitikken med mere end et procentpoint, og aktiekurserne steg. Trods denne udvikling faldt renten på obligationer med lang restløbetid, og i euroområdet fortsatte rentefaldet endog efter, at rentefaldet var gået i stå i USA. På valutasiden var året præget af en fortsat svækkelse af den amerikanske dollar set i forhold til bl.a. euro. Samlet set blev 2004 et godt år for investorer i obligationer, idet den 10-årige rente i f.eks. euroområdet faldt med 0,6 procentpoint. Også aktieinvestorerne havde et godt år med pæne kursstigninger. De globale aktieindeks steg således med omkring 10% med det danske aktiemarked over gennemsnittet. SP s afkast sammenholdes med et benchmark, der er baseret på markedsindeks og markedsporteføljer, som tager hensyn til de særlige begrænsninger, som SP er underlagt. Benchmarket afspejler den strategiske målsætning for porteføljens sammensætning. SP s afkast på obligationer og børsnoterede aktier blev 10,7%, mens benchmarket gav et afkast på 11,0%. Afkastforskellen skyldes bl.a., at porteføljen har været overvægtet i obligationer og undervægtet i børsnoterede aktier. Dette gav et negativt afkastbidrag, idet obligatio- 16 SP årsrapport 2004 Investeringsvirksomheden

17 Afkast fordelt på aktivtyper Portefølje Afkast ultimo 2004 SP 1 SP 2 Benchmark 2 mio. kr. 1 mio. kr. % % Obligationer ,0 7,2 Børsnoterede aktier ,6 14,6 Danske aktier ,2 24,0 Udenlandske aktier ,3 10,7 Obligationer og børsnoterede aktier ,7 11,0 Unoterede aktier ,4 Ventepuljen ,5 Investeringsaktiver i alt ,4 1) Rapporteringen er foretaget på grundlag af investeringerne i de underliggende investeringsforeningsafdelinger. 2) Afkast er beregnet tidsvægtet på daglig basis. 3) Inklusive valutaafdækning. 4) Heri indgår likviditet på mio. kr. samt tab og gevinster på valutaspothandler. ner gav et lavere afkast end børsnoterede aktier. Samtidig trak det ned i det samlede afkast, at obligationsporteføljen gav lidt lavere afkast end benchmarket. Som forberedelse til frit valg i SP pr. 1. januar 2005 blev der i slutningen af 2003 etableret tre investeringsforeninger med hver et antal afdelinger samlet set kaldet ATP Invest. Primo 2004 blev SP s portefølje investeret i disse investeringsforeninger og deres afdelinger. Afkastrapporteringen sker på grundlag af de underliggende investeringer i disse investeringsforeninger. Den supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister har været investeret som ventepuljen. SP årsrapport 2004 Investeringsvirksomheden 17

18 Rentefaldet gav et højt afkast på obligationer Obligationsafkast 2004 % Renteudviklingen gennem 2004 for udvalgte 10- årige statsobligationer % Beholdningen af obligationer gav et positivt afkast på mio. kr. svarende til 7,0%. Obligationsporteføljen er placeret i fire investeringsforeningsafdelinger i ATP Invest: Lange obligationer (investerer i stats- og kreditobligationer med en samlet varighed på over tre år) Korte obligationer (investerer i stats- og kreditobligationer med en samlet varighed på under tre år) Ultrakorte obligationer (investerer i obligationer og pengemarkedsinstrumenter med en samlet varighed på under et år) Globale obligationer (investerer i danske og internationale obligationer med en tilstræbt samlet varighed på fire-otte år). ATP Fondsmæglerselskab A/S er rådgiver i disse afdelinger i ATP Invest. Udgangspunktet i 2004 var et obligationsbenchmark med en relativ høj rentefølsomhed og afdækning af valutarisikoen på udenlandske obligationer. Disse strategiske valg var medvirkende til det høje obligationsafkast på 7,0%. Obligationsbenchmarket gav et afkast på 7,2%. Afkastforskellen skyldes, at Globale obligationer opnåede et lavere afkast end benchmarket. Lange obligationer gav et afkast på 136 mio. kr. svarende til 8,2%, hvilket er 0,3 procentpoint højere end benchmarket, der gav et afkast på 7,9%. Merafkastet skyldes, at porteføljen opnåede et højere afkast på kreditobligationer end benchmarket. Dette merafkast blev opnået ved at undervægte 7% kreditobligationer med lang restløbetid, der oplevede store udtrækninger og dermed lave afkast. Samtidig har porteføljen haft en højere rentefølsomhed end benchmarket og således nydt godt af rentefaldet gennem året. Korte obligationer gav et afkast på 6 mio. kr. svarende til 3,1%, hvilket er på niveau med benchmarket. Ultrakorte obligationer gav et afkast på 4 mio. kr. svarende til 2,2%, hvilket er på niveau med benchmarket. Globale obligationer gav et afkast på mio. kr. svarende til 7,0% mod 7,3% for benchmarket. Afkastforskellen skyldes primært tre forhold: For det første har porteføljen været undervægtet i europæiske kreditobligationer, som steg mere end det samlede benchmark. For det andet har porteføljen haft en overvægt af korte amerikanske statsobligationer, der faldt som følge af centralbankens renteforhøjelser, først og fremmest i 4. kvartal. Endelig har valutarisikoen været afdækket ind i euro, mens benchmarket er afdækket ind i danske kroner. Det- 18 SP årsrapport 2004 Investeringsvirksomheden

19 Obligationsafkast fordelt på investeringsforeningsafdelinger Investeringsforenings- SP SP Benchmark afdeling mio. kr. % % Lange obligationer 136 8,2 7,9 Korte obligationer 6 3,1 3,2 Ultrakorte obligationer 4 2,2 2,1 Globale obligationer ,0 7,3 I alt ,0 7,2 te har bidraget negativt, da euroen er faldet i forhold til danske kroner. Det skal dog samtidig nævnes, at den strategiske beslutning om afdækning af valutarisikoen på udenlandske nominelle obligationer har bidraget positivt til afkastet med 1,8 procentpoint. SP årsrapport 2004 Investeringsvirksomheden 19

20 Højt afkast på børsnoterede aktier Afkast på børsnoterede aktier 2004 % Markedsudviklingen for SP s benchmarks gennem 2004 % Børsnoterede aktier gav et afkast på mio. kr. svarende til 14,6%, hvilket er det samme som benchmarkets afkast. i henholdsvis KFX-aktier, KBX-aktier og mindre danske selskaber. ATP Fondsmæglerselskab A/S er rådgiver for disse afdelinger i ATP Invest. Aktiemarkederne fortsatte i 2004 den positive udvikling fra 2003 på trods af en kraftigt stigende oliepris og vekslende signaler fra de finansielle markeder. Specielt det danske aktiemarked steg markant. Den samlede fordeling mellem børsnoterede danske aktier og børsnoterede udenlandske aktier gav et afkastbidrag på -0,1 procentpoint, da børsnoterede danske aktier var overvægtet i 4. kvartal, hvor børsnoterede udenlandske aktier steg mest. Det bidrog positivt, at børsnoterede danske aktier gav et højere afkast end benchmarket, mens det trak ned, at børsnoterede udenlandske aktier gav et lavere afkast end benchmarket. Børsnoterede danske aktier gav et afkast på mio. kr. svarende til 25,2%. Det er et højt afkast, som også er 1,2 procentpoint højere end benchmarket. Beholdningen af børsnoterede danske aktier er placeret i tre investeringsforeningsafdelinger i ATP Invest, der investerer Året blev præget af markante kursstigninger, men også af store afkastforskelle mellem de enkelte selskaber. Merafkastet skyldes først og fremmest, at beholdningen af KBXaktier gav et merafkast i forhold til benchmarket. Samtidig har beholdningen været undervægtet i KFX-aktier, der gav et lavere afkast end det generelle marked. Endelig gav det et positivt afkastbidrag, at en del af beholdningen var placeret i mindre danske selskaber, der opnåede et afkast 46,2%. Disse selskaber indgik ikke i SP s benchmark. Børsnoterede udenlandske aktier gav et afkast på mio. kr. svarende til 10,3%. Benchmarket gav et afkast på 10,7%. Afkastforskellen skyldes, at beholdningen af vesteuropæiske aktier gav et lavere afkast end det tilsvarende benchmark. Det har været særdeles positivt for afkastet, at porteføljen har været valutaafdækket specielt fordi den amerikanske dollar blev yderligere svækket i SP årsrapport 2004 Investeringsvirksomheden

S P Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 1. Den Særlige Pensionsopsparing Årsrapport 2003

S P Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 1. Den Særlige Pensionsopsparing Årsrapport 2003 S P Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 1 Den Særlige Pensionsopsparing Årsrapport 2003 2 S P Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 ATP s repræsentantskab Formand Bestyrelsesformand Jørgen Søndergaard Arbejdsgiverrepræsentanter

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

S P Å R S R A P P O R T 2 0 0 2 1. Den Særlige Pensionsopsparing Årsrapport 2002

S P Å R S R A P P O R T 2 0 0 2 1. Den Særlige Pensionsopsparing Årsrapport 2002 S P Å R S R A P P O R T 2 0 0 2 1 Den Særlige Pensionsopsparing Årsrapport 2002 2 Repræsentantskab Formand Bestyrelsesformand Knud Heinesen Arbejdsgiverrepræsentanter Udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Repræsentantskab, bestyrelse og administration. ATP-husets virksomhedsgrundlag, vision og værdier 3. Hovedoversigt 4. Ledelsens beretning 5

Repræsentantskab, bestyrelse og administration. ATP-husets virksomhedsgrundlag, vision og værdier 3. Hovedoversigt 4. Ledelsens beretning 5 D e n S æ r l i g e P e n s i o n s o p s p a r i n g Å r s r a p p o r t 2 0 0 1 I n d h o l d S P Repræsentantskab, bestyrelse og administration ATP-husets virksomhedsgrundlag, vision og værdier 3 Hovedoversigt

Læs mere

Den Særlige Pensionsopsparing Årsrapport 2000

Den Særlige Pensionsopsparing Årsrapport 2000 Den Særlige Pensionsopsparing Årsrapport 2000 Indhold SP Repræsentantskab, bestyrelse og administration ATP-husets virksomhedsgrundlag, vision og værdier 3 BESTYRELSENS BERETNING Bestyrelsens beretning

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

2004 Afkast: 13,7 pct. Tilskrivning efter skat og omkostninger: 11,6 pct.

2004 Afkast: 13,7 pct. Tilskrivning efter skat og omkostninger: 11,6 pct. 6 Ledelsens beretning LEDELSENS BERETNING LD opnåede meget tilfredsstillende resultater i 2004. Det samlede afkast for LD blev på 13,6 pct. Alle puljer gav positive og tilfredsstillende afkast, og LD Vælger

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2006

Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2006 Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2006 Repræsentantskab Formand Bestyrelsesformand Jørgen Søndergaard Arbejdsgiverrepræsentanter Udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening Formand Jørgen Vorsholt Direktør

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april.

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. PRESSEMEDDELELSE 21. marts 2007 LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. LD opsparingen 20 doblet

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje

Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje Regnskabsmæssigt investeringsafkast Mio. kr. 2014 H1 2014 H1 2015 Koncern ekskl. livsforsikring 688 520 179 Livsforsikring

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2005

Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2005 Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2005 Repræsentantskab Formand Bestyrelsesformand Jørgen Søndergaard Arbejdsgiverrepræsentanter Udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening Formand Jørgen Vorsholt Direktør

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2015 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2015 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

Bilag 5. Investeringspolitik

Bilag 5. Investeringspolitik Bilag 5 Investeringspolitik Stifternes Kapitalforvaltning Investeringspolitik 1. Lovgrundlag Lovbekendtgørelse nr. 331 af 29. marts 2014 om Folkekirkens økonomi, kapitel 5 og kapitel 5a Bekendtgørelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Overordnet udvikling i 1. kvartal 3 Afkast 1. kvartal 2016 og hele 2015 8 Benchmark Forklaring 12 1 Markedsudvikling i 1. kvartal Danske obligationer

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 MP Pension pensionskassen for magistre og psykologer, Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02, fax 39 15 01 99, CVR nr.: 20 76 68

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Oktober 2008 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Bilag indholdsfortegnelse:

Bilag indholdsfortegnelse: 3 Bilag indholdsfortegnelse: 1. INVESTERINGSAFKAST I LD... 4 2. TILSKREVET AFKAST MEDLEMMERNES TOPLINJE OG BUNDLINJE... 4 3. INVESTERINGSAFKAST I LD VÆLGER... 5 4. AFKAST I PULJERNE... 5 4.1. Høje aktieafkast

Læs mere

Generelle bemærkninger: Mange steder i lovforslaget skrives ATP eller andre forkortelser. Ændringer i ATP-loven: 17 r affattes således:

Generelle bemærkninger: Mange steder i lovforslaget skrives ATP eller andre forkortelser. Ændringer i ATP-loven: 17 r affattes således: Generelle bemærkninger: Mange steder i lovforslaget skrives ATP eller andre forkortelser. 1. Ændring af SUPP-ordningen tekst fra lovforslaget i høring (4. sept. 2012). Normalt skrives navne fuldt ud i

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2013 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2013 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2007

Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2007 Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2007 Repræsentantskab Formand Bestyrelsesformand Jørgen Søndergaard Arbejdsgiverrepræsentanter Udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening Formand Jørgen Vorsholt Direktør

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at:

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at: Kapitalforvaltningen Aktiv eller passiv investering Aktiv eller passiv investering I TryghedsGruppen er vi hverken for eller imod passiv investering. Vi forholder os i hvert enkelt tilfælde til, hvad der

Læs mere

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du investerer sammen med PFA I PFA Invest trækker du på den samme investeringsmotor,

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT 1 Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2016 INDHOLD FORENINGSOPLYSNINGER 3 Resultat og formue 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde MIRANOVA ANALYSE Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde Over 100 mia. kroner er investeret i danske aktive investeringsfonde, der opererer uden et sammenligningsindeks. Investorerne

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Udbetalingsgaranti i Danica Link - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

Puljeafkast for 1. kvartal Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 1. kvartal Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 2-2000 Puljeafkast 1. kvartal 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 1. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger Kommentarer til puljens grupper Puljeafkast for 1.

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere