Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2004"

Transkript

1 Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2004

2 ATP s repræsentantskab Formand Bestyrelsesformand Jørgen Søndergaard Arbejdsgiverrepræsentanter Udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening Formand Jørgen Vorsholt Direktør Kim Graugaard Adm. direktør Jørn Neergaard Larsen Adm. direktør Svend Aage Nielsen Chefredaktør, adm. direktør Torben Dalby Larsen Konsulent Lise Bardenfleth Direktør Ingelise Bogason Vognmand Joan Hansen Udpeget af Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger Gårdejer Ove Møberg Adm. direktør Nils Juhl Andreasen Udpeget af Finansministeren Direktør Lisbeth Lollike Udpeget af Amtsrådsforeningen i Danmark Amtsborgmester Vibeke Storm Rasmussen Udpeget af Kommunernes Landsforening Borgmester Erik Fabrin Udpeget af København og Frederiksberg Kommuner 1. viceborgmester Jørgen Glenthøj Udpeget af Finanssektorens Arbejdsgiverforening Direktør Steen A. Rasmussen Lønmodtagerrepræsentanter Udpeget af Landsorganisationen i Danmark Formand Hans Jensen Næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Afdelingsleder Ingerlise Buck Forbundsformand Lillian Knudsen Formand Thorkild E. Jensen Forbundsformand Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand John Dahl Forbundsformand Dennis Kristensen Forbundsformand Kirsten Nissen Forbundsformand Henry Holt Jochumsen Udpeget af Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Formand Bente Sorgenfrey Næstformand Allan Bang Direktør Jens Kragh Udpeget af Ledernes Hovedorganisation Adm. direktør Svend Askær Udpeget af Akademikernes Centralorganisation Formand Sine Sunesen ATP s bestyrelse Jørgen Søndergaard (formand) Jørgen Vorsholt Kim Graugaard Jørn Neergaard Larsen Vibeke Storm Rasmussen Ove Møberg Lisbeth Lollike Hans Jensen Tine Aurvig-Huggenberger Ingerlise Buck Lillian Knudsen Sine Sunesen Bente Sorgenfrey ATP s forretningsudvalg Jørgen Søndergaard (formand) Jørn Neergaard Larsen Tine Aurvig-Huggenberger ATP s daglige ledelse Direktion Lars Rohde Andre medlemmer af Ledelsesgruppen Peder Ø. Andreasen: Kunder og Produkter, IT Lilian Mogensen: Kunde Service, HR, Intern Service Bjarne Graven Larsen: Fonds, Aktuariat Lars Damgaard Sørensen: Økonomi Ansvarshavende aktuar Ole Haugaard Nielsen ATP s Ankenævn Ved Stranden København K Øvrige ledelseshverv godkendt af bestyrelsen for direktør, daglig ledelse, ansvarshavende aktuar og chefen for intern revision findes på ATP s hjemmeside, 2 SP årsrapport 2004 ATP s repræsentantskab

3 Indhold Repræsentantskab, bestyrelse, forretningsudvalg og daglig ledelse 2 Femårsoversigt 4 SP i 2004 kort fortalt 5 Ledelsens beretning 6 ATP enkel og ligetil 9 3,4 mio. SP-kunder med 46 mia. kr. i indestående 10 Porteføljemål og -sammensætning ultimo Højt afkast især på danske aktier 16 Rentefaldet gav et højt afkast på obligationer 18 Højt afkast på børsnoterede aktier 20 Positivt afkast på unoterede aktier 22 Anvendte rådgivere og benchmarks ultimo Investeringer i Principper for investering i atpvalg i Retningslinjer for ATP s investeringer 30 Påtegninger 32 Regnskabsberetning 34 Anvendt regnskabspraksis 37 Resultatopgørelse for Balance pr. 31. december Pengestrømsopgørelse for Noter 43 Aktivoversigt 46 Bestyrelsens øvrige ledelseshverv 48 ATP s vision, virksomhedsgrundlag og værdier 49 ATP s overordnede ledelse 50 SP årsrapport 2004 Indhold 3

4 Femårsoversigt HOVEDTAL i mio. kr Bidrag Gebyrer mv Kontoudbetalinger Omkostninger vedr. kontoadministration Omkostninger vedr. investeringsvirksomhed Resultat af investeringsvirksomhed Pensionsafkastskat Kontohaveres indestående i alt Aktiver i alt Kontohavere (antal i 1.000) NØGLETAL Afkastnøgletal Afkast før pensionsafkastskat (i %) 9,3 12,7-11,6-2,6 6,7 Afkast efter pensionsafkastskat (i %) 7,9 10,9-9,9-2,2 5,4 Omkostningsnøgletal Omkostningsprocent af bidrag - 1,5 0,7 0,6 0,5 Omkostningsprocent af hensættelser 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 Omkostninger pr. kontohaver (i kr.) Den Midlertidige Pensionsopsparing (DMP) er pr. 1. januar 2003 overført til SP. Samtlige hoved- og nøgletal er opgjort på konsolideret basis af SP og DMP. Bidragsindbetalingerne er midlertidigt suspenderet i 2004 og Administrationsomkostninger og kurtage er i 2004 opkrævet som gebyrer hos de enkelte kontohavere, hvor de tidligere blev modregnet i den årlige afkasttilskrivning. 4 SP årsrapport 2004 Ledelsens beretning

5 SP i 2004 kort fortalt SP opnåede et markedsmæssigt investeringsafkast på 9,4% før skat. De børsnoterede aktier opnåede et afkast på 14,6%, mens obligationerne gav et afkast på 7,0%. Folketinget suspenderede midlertidigt indbetalingerne til SP i 2004 og SP s regnskabsresultat blev mio. kr. Resultatet er ekstraordinært påvirket af de suspenderede indbetalinger. Kundernes indestående blev typisk reguleret med 8,1%. Kundernes indestående udgjorde ved årets udgang 45,6 mia. kr. SP havde ved årets udgang 3,4 mio. kunder, hver med et gennemsnitligt indestående på kr. SP s administrationsomkostninger udgjorde 61 kr. pr. kunde, mens omkostninger til investeringsvirksomhed beløb sig til 6 kr. pr. kunde. SP udbetalte i alt 304 mio. kr., hvoraf 207 mio. kr. blev udbetalt som alderspension, og 97 mio. kr. blev udbetalt til boer efter afdøde kunder. ATP indgik samarbejdsaftaler med Morningstar og Københavns Fondsbørs. Morningstar blev leverandør af afkastinformation til Folkebørsen, mens Københavns Fondsbørs oprettede en særlig ATP-liste. ATP åbnede Folkebørsen ved årsskiftet og introducerede frit valg i SP. SP årsrapport 2004 Ledelsens beretning 5

6 Ledelsens beretning SP opnåede i 2004 et markedsmæssigt afkast på 9,4%. SP s investeringer blev især præget af årets aktiekursstigninger ikke mindst på det danske aktiemarked. Den udvikling gav SP betydelige kursgevinster på aktieporteføljen, der i alt opnåede et højt afkast på 14,6%. SP s obligationsportefølje opnåede et afkast på 7,0%. Det regnskabsmæssige resultat blev mio. kr. Resultatet er ekstraordinært påvirket af, at indbetalingerne i 2004 er suspenderet. Det regnskabsmæssige resultat af investeringsvirksomheden blev mio. kr. Den enkelte kundes indestående er i 2004 typisk opskrevet med 8,1%. Årets afkast SP opnåede et samlet markedsmæssigt afkast på mio. kr. svarende til en forrentning af formuen på 9,4%. Afkastet af børsnoterede aktier og obligationer under ét blev 10,7%, og det er 0,3 procentpoint under det markedsbaserede benchmark, som bestyrelsen sammenligner afkastet med. Ledelsen er tilfreds med resultatet. Frit valg Folketinget ændrede i 2003 ATP-loven og indførte frit valg i den Særlige Pensionsopsparing, SP pr. 1. januar Frit valg i SP er nu en realitet ATP åbnede ved årets start Folkebørsen, der er kommet godt fra start. Dermed har kunderne grundlæggende fået valget mellem tre muligheder: At lade ATP forvalte deres SP-indestående som hidtil At vælge en individuel investeringsprofil via Folkebørsen At flytte kontoen til en anden pensionsforvalter. Kernen i det frie valg er Folkebørsen, hvor både danske og udenlandske selskaber kan udbyde deres fonde. Markedet, ikke ATP, bestemmer, hvad der udbydes. Kunderne kan i dag vælge mellem ca. 200 forskellige investeringsforeninger. Ledelsen noterer sig det store udbud og håber, at mange vil påskønne de nye muligheder for indflydelse på egen opsparing. For ledelsen er det ikke afgørende, hvor mange der aktivt vælger at gå på Folkebørsen det afgørende er, at valgmulighederne nu er stillet til rådighed. Da Folketinget indførte frit valg i SP, blev der lagt betydelig vægt på, at kunderne fik adgang til enkle, klare og ensartede informationer, der gør det muligt at gennemskue konsekvenserne. Der blev ligeledes lagt vægt på, at omkostningerne skulle stå i et rimeligt forhold til kundernes relativt beskedne indeståender. Helt i tråd hermed har ledelsen i udmøntningen lagt stor vægt på, at rammerne for det frie valg først og fremmest er præget af gennemsigtighed og lave omkostninger. En række nyudviklede elektroniske hjælpeværktøjer bl.a. ATP Pensionskurven sikrer gennemsigtigheden således, at også kunder med begrænset investeringskendskab får mulighed for at træffe et oplyst valg. Modsat den almindelige gebyrpraksis har ATP lagt loft over gebyrerne for at sikre lave omkostninger for alle kunder. Det har imidlertid været helt afgørende også at sikre attraktive vilkår for de mange kunder, der ikke benytter sig af de nye valgmuligheder. Omkostningerne vil fortsat være lave for disse basiskunder, og der er som noget nyt indrettet en basisordning som på Folkebørsen hedder atpvalg hvor aktieandelen og dermed investeringsrisikoen for den enkelte kunde aftrappes i takt med, at pensionsalderen nærmer sig. Denne ordning vil formodentlig være det naturlige valg for hovedparten af SP s kunder. 6 SP årsrapport 2004 Ledelsens beretning

7 På de interne linjer i ATP har 2004 for SP s vedkommende i meget høj grad været præget af udvikling af det frie valg. Udvikling af de bagvedliggende systemer, der nu understøtter kundernes nye muligheder for frit valg, har været et meget stort og komplekst projekt. Projektet, der ikke har været uden betydelige risici, er nu sikkert i mål gennemført planmæssigt og uden overskridelser af den forud fastlagte budgetramme. De samlede omkostninger beløber sig til 181 mio. kr. Midlertidig suspension af SP-indbetalingerne Som led i regeringens forårspakke besluttede Folketinget i april at suspendere indbetalingerne til SP midlertidigt for årene 2004 og Allerede indbetalte a conto bidrag for 2004 blev som følge heraf tilbageført til de opkrævende myndigheder, primært ToldSkat. I alt mio. kr. er tilbageført. Supplerende pensionsopsparing for førtidspensionister ATP forvalter de midler, der indbetales til den nye supplerende pensionsordning for førtidspensionister inden for rammerne af SP. Ordningen kom til verden 1. januar 2003 som led i førtidspensionsreformen, der gav førtidspensionister mulighed for frivillig indbetaling til den nye pensionsordning for førtidspensionister. I løbet af ordningens første to år har ca svarende til 20% af landets førtidspensionister tilmeldt sig ordningen hos ATP. Generationsopdelt investeringsstrategi i 2005 Fra 2005 og frem vil en del kunder selv tilrettelægge en individuel investeringsstrategi hos ATP eller hos en helt anden formueforvalter. For de øvrige SP s basiskunder skal ATP fortsat lægge en langsigtet investeringsstrategi, men ikke som tidligere én fælles strategi for alle kunder uanset alder. ATP har med de nye regler fået mulighed for at investere generationsopdelt, således at investeringsrisikoen kan tilpasses den enkeltes alder. Det er ledelsens vurdering, at det er en klar forbedring, fordi det gør det muligt at opnå et højere afkast med en relativ høj aktieandel til de yngre kunder, uden at andre kunder, der er tættere på pensionsalderen, derved påføres en unødig risiko for kurstab. ATP s analyser peger aktuelt på, at porteføljen for kunder op til 45 år bør sammensættes af 60% aktier og 40% obligationer, når afkast og risiko afvejes, mens porteføljen for kunder over 65 år kun skal indeholde 20% aktier og 80% obligationer. Analyserne peger desuden på, at aktieandelen for kunderne mellem 45 og 65 med fordel kan nedtrappes jævnt fra 60% til 20%. Tre afdelinger under investeringsforeningen ATP Invest er designet netop med henblik på en sådan aldersafhængig porteføljesammensætning. Afdelingen ATP Invest Basis Høj Risiko har således en aktieandel på 60%, og derfor placeres indeståendet hos kunder under 45 år her. Tilsvarende placeres indestående hos kunder over 65 i ATP Invest Basis Lav Risiko, hvor aktieandelen er 20%. Indeståender hos kunderne mellem 45 og 65 år placeres med en andel i ATP Invest Basis Mellem Risiko, der har en aktieandel på 40%, og en andel i en af de to øvrige afdelinger. Forventninger til 2005 Omkostningerne til administration har i 2004 været ekstraordinært belastet af udviklingsomkostninger i forbindelse med forberedelsen af frit valg, og på den baggrund forventes omkostningerne i 2005 at falde fra 205 mio. kr. til 101 mio. kr. Omkostningerne i 2004 svarer i gennemsnit til 61 kr. pr. kontohaver. SP s omkostninger til investeringsvirksomhed forventes at udgøre 25 mio. kr. svarende til 7 kr. pr. kontohaver i gennemsnit. Det skal i den forbindelse nævnes, at en SP årsrapport 2004 Ledelsens beretning 7

8 væsentlig del af formueforvaltningen varetages af ATP s fondsmæglerselskab og investeringsforeningerne under ATP Invest, og at disse eksterne omkostninger modregnes direkte i kundernes markedsafkast. Med udsigt til en fortsættelse af det globale økonomiske opsving i 2005 og på baggrund af de lave renter ved årets indgang er det ledelsens vurdering, at der er udsigt til et meget beskedent obligationsafkast i Efter to år med pæne afkast på aktiemarkederne understøttet af den økonomiske udvikling tegner 2005 til at blive et mere vanskeligt år. Lavere indtjeningsvækst og et lavt renteniveau indebærer, at der også på aktiemarkederne må forventes et mere beskedent afkast i 2005 sammenlignet med de to foregående år. Jørgen Søndergaard formand, ATP Lars Rohde direktør, ATP 8 SP årsrapport 2004 Ledelsens beretning

9 ATP enkel og ligetil Begreberne Troværdighed, Nyskabende, Konkurrencedygtig og Arbejdsglæde har været retningsgivende for ATP s udviklingsproces gennem de seneste år. I 2003 blev fire kerneværdier Enkel, Imødekommende, Ansvarlig og Kompetent formuleret som ledetråde for den kundevendte virksomhed: Enkel Imødekommende Kompetent Ansvarlig fordi ATP er en enkel pensionsordning. fordi ATP er til for kundernes skyld. fordi kompetence er forudsætningen for tillid. fordi ATP administrerer midler, som tilhører andre. SP årsrapport

10 3,4 mio. SP-kunder med 46 mia. kr. i indestående Regulering af indestående Kundernes indestående År Reguleringspct , , , , ,5* Ultimo 2003 Ultimo 2004 Antal Gnsn. Antal Gnsn. indestående, kr. indestående, kr. Mænd Kvinder * Reguleringen i 2000 dækker afkast over to år, I alt Ved udgangen af 2004 havde 3,4 mio. kunder et SP-indestående hos ATP. Det svarer til, at ca. 94% af befolkningen mellem 16 og 67 år har en konto i SP. Ca. 3,1 mio. af disse indbetalte SP-bidrag for SP-bidrag betales af lønmodtagere, honorarlønnede og selvstændige, der er pligtige til at betale arbejdsmarkedsbidrag. SP-bidraget udgør 1% af den arbejdsmarkedsbidragspligtige indkomst. SP-bidrag betales endvidere af personer, som modtager visse former for overførselsindkomst. Som led i regeringens forårspakke er SP-indbetalingerne suspenderet i 2004 og ,7 mia. kr. i bidrag for 2003 først fordelt i 2004 I 2003 modtog ATP 7,7 mia. kr. i SP-bidrag. Bidragene for 2003 er først registreret på individuelle konti i slutningen af Grundlaget for registreringen på individuelle konti er indberetninger fra ToldSkat, a-kasser, kommuner og arbejdsformidlingskontorer, og ATP kan ifølge sagens natur ikke registrere bidragene for de enkelte kunder, før disse indberetninger er på plads. ATP modtager først SP-indberetninger fra ToldSkat i november året efter indbetalingsåret, når hovedparten af selvangivelserne er færdigbehandlet. Regulering af indeståendet Kundernes 2003-indbetalinger har været placeret i den såkaldte ventepulje, indtil fordeling på individuelle konti blev muliggjort mod slutningen af Midlerne i ventepuljen, der har været placeret kortsigtet, opnåede i perioden et afkast på 2,8% efter pensionsafkastskat. Kundernes øvrige indestående blev i 2004 typisk reguleret med 8,1% efter pensionsafkastskat. Som led i forberedelserne til frit valg i SP har kundernes indestående de sidste uger af året været placeret forskelligt alt efter den enkelte kundes alder, og det betyder, at der vil være individuelle variationer. Reguleringen afspejler resultatet af investeringsvirksomheden, men er herudover påvirket af bl.a. driftsomkostninger til kontoadministration og udviklingsomkostninger forud for indførelsen af frit valg i SP. Det er især den gunstige udvikling på aktiemarkederne i 2004, der har bidraget til den positive regulering. 10 SP årsrapport 2004 Kunder

11 Middelindkomst i 2003 pr. decil Kr. Kønsfordeling i 2003 i indkomstdeciler % Gennemsnitligt indestående ultimo 2004 pr. årgang Kr. Indkomstdeciler I gennemsnit kr. på SP-kontoen Efter årets regulering har kunderne i gennemsnit kr. stående på SP-kontoen. Mændenes gennemsnit ligger på kr., mens kvindernes gennemsnit er kr. Kundernes samlede indestående udgør 45,6 mia. kr. Da SP-bidraget udgør 1% af bruttoindkomsterne, afspejler indbetalingerne til SP indkomstfordelingen i Danmark. Det betyder, at spredningen i indkomsterne afspejles i årets SP-indbetalinger. Der er dog tale om en vis udjævning af de bidrag, der blev indbetalt i 1999 og Det skyldes, at der oprindeligt var indbygget en særlig omfordeling af SP-bidragene, der indebar, at fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere fik indsat samme beløb på deres SP-konto uanset om deres indkomst og dermed deres SP-bidrag var høj eller lav. Spredningen i kundernes indestående vil gradvis øges i de kommende år. Dels vil betydningen af omfordelingen i aftage, og dels vil afkastet fremover bidrage til en betydelig spredning som følge af frit valg fra Udbetaling af indestående Det individuelle SP-indestående udbetales, når kunden når folkepensionsalderen. Udbetalingen sker i rater over 10 år. Beløb under kr. udbetales dog som en engangssum. Ved dødsfald udbetales indeståendet på afdødes konto til boet. Bidrag indbetalt i dødsåret tilbagebetales krone for krone til dødsboet. Konti, der udbetales i løbet af året, forrentes fra årsskiftet og frem til udbetalingsdagen med en markedsrente baseret på SP s afkast. Ved udgangen af 2004 er den enkelte kundes indestående typisk sammensat af 2 års indbetaling med omfordeling og 4 års indbetaling uden omfordeling inkl. det indestående fra Den Midlertidige Pensionsopsparing, DMP, som blev overført pr. 1. januar Udbetalinger i 2004 SP udbetalte i 2004 i alt 304,1 mio. kr. Heraf blev 206,6 mio. kr. udbetalt til de kunder, der nåede folkepensionsalderen som 65- eller 67-årige, mens 97,5 mio. kr. blev udbetalt til dødsboer efter afdøde kunder. SP årsrapport 2004 Kunder 11

12 Udbetalinger Antal Gnsn. Udbetalt Antal Gnsn. Udbetalt udbetaling, kr. i alt, udbetaling, kr. i alt, mio. kr. mio. kr. Ved pensionering Engangsbeløb , ,4 Rateudbetaling , ,2 Ved død , ,5 I alt 171,0 304, I alt mio. kr. Pr. kontohaver kr. I alt mio. kr. Pr. kontohaver kr. Kontohaveradministration Investeringsvirksomhed Pensionsoversigter ATP udsender hvert år pensionsoversigter med oplysning om indbetalinger, indestående, afkastregulering mv. Oversigterne er målrettet, så kunder tæt på pensionsalderen får mere detaljeret information end unge kunder. I 2004 blev oversigterne målrettet yderligere. Oplysninger om indestående på egen SP-konto er i øvrigt tilgængelige på ATP s hjemmeside på og på internettjenesten Pensionsoplysningerne fra SP udsendes sammen med pensionsoplysninger for ATP. Det giver bedre overblik for den enkelte kunde samtidig med, at der spares portoomkostninger. Omkostninger til udvikling af frit valg SP s omkostninger til kontoadministration udgjorde 205 mio. kr. i 2004 svarende til 61 kr. pr. kunde. Det er en stigning i forhold til 2003, hvor omkostningerne udgjorde 112 mio. kr. kr. svarende til 34 kr. pr. kunde. Stigningen skyldes udviklingsomkostninger i forbindelse med frit valg i SP. Det drejer sig primært om udvikling af nye it-systemer, der skal understøtte de nye valgmuligheder. Der har været tale om et stort og komplekst udviklingsprojekt, som over hele udviklingsperioden har andraget 181 mio. kr. Heraf er 35 mio. kr. anvendt til udvikling af Folkebørsen. Omkostningsniveauet afspejler, at SP ikke oprindeligt var indrettet med henblik på at understøtte individuelle valgmuligheder. 12 SP årsrapport 2004 Kunder

13 Særlig Pensionsopsparing (SP) Særlig Pensionsopsparing (SP) er en individuel opsparingsordning uden rentegaranti. Ordningen blev etableret med virkning fra 1. januar 1999 som led i den såkaldte Pinsepakke. Grundlaget er obligatorisk indbetaling af 1% af bruttoindkomsterne. SPbidrag betales af lønmodtagere, honorarlønnede og selvstændige, der er pligtige til at betale arbejdsmarkedsbidrag. SP-bidraget udgør 1% af den arbejdsmarkedsbidragspligtige indkomst. SP-bidrag betales endvidere af personer, som modtager visse former for overførselsindkomst. Indbetalingerne til SP er midlertidigt suspenderet i 2004 og Administrationen af SP varetages af ATP inden for rammerne af ATP-loven. SP er ikke en selvstændig juridisk enhed. Den Midlertidige Pensionsopsparing (DMP) er ophørt som selvstændig ordning. Kundernes DMP-indestående blev pr. 1. januar 2003 overført til SP. I alt 6,1 mia. kr. fordelt på 2,8 mio. individuelle konti blev overført til SP. DMP blev etableret som en midlertidig opsparing baseret på indbetaling af 1% af bruttoindkomsterne i året I 2004 har der været tale om fald i SP s omkostninger til investeringsvirksomhed. De udgjorde således 19 mio. kr. svarende til 6 kr. pr. kunde i 2004 mod 15 kr. pr. kunde i Faldet skyldes, at en større del af formueforvaltningen fremover bliver varetaget af ATP s fondsmæglerselskab og investeringsforeningerne under ATP Invest, og at disse eksterne omkostninger modregnes direkte i kontohavernes markedsafkast. ATP har opgjort de samlede eksterne investeringsomkostninger til 108,6 mio. kr. Hovedparten 95,2 mio. kr. kan henføres til ATP Invest. De eksterne investeringsomkostninger udgjorde 29,0 mio. kr. i Faldet i SP s interne omkostninger til investeringsvirksomhed modsvares således af en stigning i de eksterne investeringsomkostninger. Opgjort pr. kunde udgjorde summen af interne og eksterne investeringsomkostninger i 2003 og 2004 henholdsvis 24 og 38 kr. SP årsrapport 2004 Kunder 13

14 Porteføljemål og -sammensætning ultimo 2004 Porteføljesammensætning i , 2 Portefølje Portefølje Benchmark 3 Benchmark 3 ultimo ultimo 2004 ultimo 2004 indtil 10. december 2004 mia. kr. % % % Obligationer 4, 5 23,4 51,1 49,9 47,0 Danske nominelle obligationer 4 14,8 32,5 21,4 (42,9) 20,0 (42,6) Udenlandske nominelle obligationer 8,5 18,7 28,5 (57,1) 27,0 (57,4) Børsnoterede aktier 22,1 48,2 49,6 50,0 Danske aktier 6,5 14,3 14,7 (29,7) 15,0 (30,0) Udenlandske aktier 15,5 34,0 34,8 (70,3) 35,0 (70,0) Unoterede aktier 0,3 0,6 0,6 3,0 I alt 45,5 100,0 100,0 100,0 1) Eksklusive den supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. 2) Rapporteringen er foretaget på grundlag af de underliggende investeringer i investeringsforeningerne og deres afdelinger i ATP Invest. 3) Tallene i parentes angiver fordelingen af kategorien nævnt umiddelbart ovenfor. 4) Under danske nominelle obligationer er medregnet likviditet på 2,0 mia. kr. 5) Den nominelle obligationsbeholdnings rentefølsomhed udgjorde 4,5 ultimo 2004 mod 6,7 ultimo Det er SP s formål at sikre kunderne det højest mulige afkast. Formueforvaltningen skal samtidig ske på en sådan måde, at der tages hensyn til den risiko, der er forbundet med investeringerne. SP s porteføljemålsætning for 2004 blev fastlagt, så afkast og risiko i og mellem de forskellige aktivtyper samt SP s lange investeringshorisont blev tilgodeset. Fra og med 2005 ændres SP grundlæggende. Kunderne får mulighed for at flytte SP-opsparingen til et andet selskab, og de får frit valg til selv at investere deres opsparing. Desuden vil midlerne, for de kunder som fortsat ønsker at overlade investeringforvaltningen til ATP, blive investeret ud fra den enkelte kundes alder. I slutningen af 2004 blev SP s porteføljesammensætning klargjort til de nye vilkår for SP. Det betyder, at porteføljemålsætningen for 2004 har været gældende frem til den 10. december 2004 og herefter tilpasset SP s nye vilkår. Porteføljemålsætningen i SP frem til 10. december 2004: Målsætningen for nominelle obligationer var 47%, hvilket var uændret i forhold til I 2004 var målsætningen for fordelingen mellem danske nominelle obligationer og udenlandske nominelle obligationer fastsat til 42,6:57,4 mod 40:60 året før. 14 SP årsrapport 2004 Investeringsvirksomheden

15 Rentefølsomheden på den nominelle obligationsbeholdning måtte maksimalt være +/- 2 i forhold til rentefølsomheden på benchmarket. Ultimo 2004 udgjorde rentefølsomheden i benchmarket 5,4 mod 5,9 året før. Målsætningen for den børsnoterede aktieandel var 50%, hvilket var uændret i forhold til Fordelingen mellem danske og udenlandske aktier var 30:70, hvilket var uændret i forhold til Målsætningen for investeringer i unoterede aktier var 3,0%, hvilket var uændret i forhold til Primo december 2004 blev midlerne fra ventepuljen, som vedrører indbetalte bidrag for 2003, overført til kundernes individuelle kontantkonti og herefter investeret sammen med den enkelte kundes øvrige SP-midler i december Indtil primo december 2004 var ventepuljen investeret i fastforrentede fordringer i danske kroner med kort restløbetid. Målsætningen for denne portefølje var en rentefølsomhed, som ikke oversteg to. SP årsrapport 2004 Investeringsvirksomheden 15

16 Højt afkast især på danske aktier SP s afkast før skat % SP s markedmæssige afkast 2004 på obligationer og børsnoterede aktier % Det samlede markedsmæssige afkast blev mio. kr. svarende til 9,4%. Afkastet er inklusive afkast på ventepuljen. Året blev præget af stigende aktiemarkeder. Samtidig faldt renten på obligationer med lang restløbetid yderligere, hvilket førte til positive afkast på obligationsmarkederne. Beholdningen af obligationer gav et afkast på 7,0% Beholdningen af børsnoterede aktier gav et afkast på 14,6% Unoterede aktier gav et afkast på 7,4% Ventepuljen gav et afkast på 2,5%. Markedssammenligning 2004 blev et usædvanligt investeringsår, hvor gamle tommelfingerregler stod for fald. Det gjaldt både sammenhængen mellem makroøkonomi og finansielle markeder og sammenhængen mellem de finansielle markeder indbyrdes. Dette var navnlig tilfældet i 2. halvår, hvor den amerikanske økonomi viste fornyet styrke, den amerikanske centralbank strammede pengepolitikken med mere end et procentpoint, og aktiekurserne steg. Trods denne udvikling faldt renten på obligationer med lang restløbetid, og i euroområdet fortsatte rentefaldet endog efter, at rentefaldet var gået i stå i USA. På valutasiden var året præget af en fortsat svækkelse af den amerikanske dollar set i forhold til bl.a. euro. Samlet set blev 2004 et godt år for investorer i obligationer, idet den 10-årige rente i f.eks. euroområdet faldt med 0,6 procentpoint. Også aktieinvestorerne havde et godt år med pæne kursstigninger. De globale aktieindeks steg således med omkring 10% med det danske aktiemarked over gennemsnittet. SP s afkast sammenholdes med et benchmark, der er baseret på markedsindeks og markedsporteføljer, som tager hensyn til de særlige begrænsninger, som SP er underlagt. Benchmarket afspejler den strategiske målsætning for porteføljens sammensætning. SP s afkast på obligationer og børsnoterede aktier blev 10,7%, mens benchmarket gav et afkast på 11,0%. Afkastforskellen skyldes bl.a., at porteføljen har været overvægtet i obligationer og undervægtet i børsnoterede aktier. Dette gav et negativt afkastbidrag, idet obligatio- 16 SP årsrapport 2004 Investeringsvirksomheden

17 Afkast fordelt på aktivtyper Portefølje Afkast ultimo 2004 SP 1 SP 2 Benchmark 2 mio. kr. 1 mio. kr. % % Obligationer ,0 7,2 Børsnoterede aktier ,6 14,6 Danske aktier ,2 24,0 Udenlandske aktier ,3 10,7 Obligationer og børsnoterede aktier ,7 11,0 Unoterede aktier ,4 Ventepuljen ,5 Investeringsaktiver i alt ,4 1) Rapporteringen er foretaget på grundlag af investeringerne i de underliggende investeringsforeningsafdelinger. 2) Afkast er beregnet tidsvægtet på daglig basis. 3) Inklusive valutaafdækning. 4) Heri indgår likviditet på mio. kr. samt tab og gevinster på valutaspothandler. ner gav et lavere afkast end børsnoterede aktier. Samtidig trak det ned i det samlede afkast, at obligationsporteføljen gav lidt lavere afkast end benchmarket. Som forberedelse til frit valg i SP pr. 1. januar 2005 blev der i slutningen af 2003 etableret tre investeringsforeninger med hver et antal afdelinger samlet set kaldet ATP Invest. Primo 2004 blev SP s portefølje investeret i disse investeringsforeninger og deres afdelinger. Afkastrapporteringen sker på grundlag af de underliggende investeringer i disse investeringsforeninger. Den supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister har været investeret som ventepuljen. SP årsrapport 2004 Investeringsvirksomheden 17

18 Rentefaldet gav et højt afkast på obligationer Obligationsafkast 2004 % Renteudviklingen gennem 2004 for udvalgte 10- årige statsobligationer % Beholdningen af obligationer gav et positivt afkast på mio. kr. svarende til 7,0%. Obligationsporteføljen er placeret i fire investeringsforeningsafdelinger i ATP Invest: Lange obligationer (investerer i stats- og kreditobligationer med en samlet varighed på over tre år) Korte obligationer (investerer i stats- og kreditobligationer med en samlet varighed på under tre år) Ultrakorte obligationer (investerer i obligationer og pengemarkedsinstrumenter med en samlet varighed på under et år) Globale obligationer (investerer i danske og internationale obligationer med en tilstræbt samlet varighed på fire-otte år). ATP Fondsmæglerselskab A/S er rådgiver i disse afdelinger i ATP Invest. Udgangspunktet i 2004 var et obligationsbenchmark med en relativ høj rentefølsomhed og afdækning af valutarisikoen på udenlandske obligationer. Disse strategiske valg var medvirkende til det høje obligationsafkast på 7,0%. Obligationsbenchmarket gav et afkast på 7,2%. Afkastforskellen skyldes, at Globale obligationer opnåede et lavere afkast end benchmarket. Lange obligationer gav et afkast på 136 mio. kr. svarende til 8,2%, hvilket er 0,3 procentpoint højere end benchmarket, der gav et afkast på 7,9%. Merafkastet skyldes, at porteføljen opnåede et højere afkast på kreditobligationer end benchmarket. Dette merafkast blev opnået ved at undervægte 7% kreditobligationer med lang restløbetid, der oplevede store udtrækninger og dermed lave afkast. Samtidig har porteføljen haft en højere rentefølsomhed end benchmarket og således nydt godt af rentefaldet gennem året. Korte obligationer gav et afkast på 6 mio. kr. svarende til 3,1%, hvilket er på niveau med benchmarket. Ultrakorte obligationer gav et afkast på 4 mio. kr. svarende til 2,2%, hvilket er på niveau med benchmarket. Globale obligationer gav et afkast på mio. kr. svarende til 7,0% mod 7,3% for benchmarket. Afkastforskellen skyldes primært tre forhold: For det første har porteføljen været undervægtet i europæiske kreditobligationer, som steg mere end det samlede benchmark. For det andet har porteføljen haft en overvægt af korte amerikanske statsobligationer, der faldt som følge af centralbankens renteforhøjelser, først og fremmest i 4. kvartal. Endelig har valutarisikoen været afdækket ind i euro, mens benchmarket er afdækket ind i danske kroner. Det- 18 SP årsrapport 2004 Investeringsvirksomheden

19 Obligationsafkast fordelt på investeringsforeningsafdelinger Investeringsforenings- SP SP Benchmark afdeling mio. kr. % % Lange obligationer 136 8,2 7,9 Korte obligationer 6 3,1 3,2 Ultrakorte obligationer 4 2,2 2,1 Globale obligationer ,0 7,3 I alt ,0 7,2 te har bidraget negativt, da euroen er faldet i forhold til danske kroner. Det skal dog samtidig nævnes, at den strategiske beslutning om afdækning af valutarisikoen på udenlandske nominelle obligationer har bidraget positivt til afkastet med 1,8 procentpoint. SP årsrapport 2004 Investeringsvirksomheden 19

20 Højt afkast på børsnoterede aktier Afkast på børsnoterede aktier 2004 % Markedsudviklingen for SP s benchmarks gennem 2004 % Børsnoterede aktier gav et afkast på mio. kr. svarende til 14,6%, hvilket er det samme som benchmarkets afkast. i henholdsvis KFX-aktier, KBX-aktier og mindre danske selskaber. ATP Fondsmæglerselskab A/S er rådgiver for disse afdelinger i ATP Invest. Aktiemarkederne fortsatte i 2004 den positive udvikling fra 2003 på trods af en kraftigt stigende oliepris og vekslende signaler fra de finansielle markeder. Specielt det danske aktiemarked steg markant. Den samlede fordeling mellem børsnoterede danske aktier og børsnoterede udenlandske aktier gav et afkastbidrag på -0,1 procentpoint, da børsnoterede danske aktier var overvægtet i 4. kvartal, hvor børsnoterede udenlandske aktier steg mest. Det bidrog positivt, at børsnoterede danske aktier gav et højere afkast end benchmarket, mens det trak ned, at børsnoterede udenlandske aktier gav et lavere afkast end benchmarket. Børsnoterede danske aktier gav et afkast på mio. kr. svarende til 25,2%. Det er et højt afkast, som også er 1,2 procentpoint højere end benchmarket. Beholdningen af børsnoterede danske aktier er placeret i tre investeringsforeningsafdelinger i ATP Invest, der investerer Året blev præget af markante kursstigninger, men også af store afkastforskelle mellem de enkelte selskaber. Merafkastet skyldes først og fremmest, at beholdningen af KBXaktier gav et merafkast i forhold til benchmarket. Samtidig har beholdningen været undervægtet i KFX-aktier, der gav et lavere afkast end det generelle marked. Endelig gav det et positivt afkastbidrag, at en del af beholdningen var placeret i mindre danske selskaber, der opnåede et afkast 46,2%. Disse selskaber indgik ikke i SP s benchmark. Børsnoterede udenlandske aktier gav et afkast på mio. kr. svarende til 10,3%. Benchmarket gav et afkast på 10,7%. Afkastforskellen skyldes, at beholdningen af vesteuropæiske aktier gav et lavere afkast end det tilsvarende benchmark. Det har været særdeles positivt for afkastet, at porteføljen har været valutaafdækket specielt fordi den amerikanske dollar blev yderligere svækket i SP årsrapport 2004 Investeringsvirksomheden

S P Å R S R A P P O R T 2 0 0 2 1. Den Særlige Pensionsopsparing Årsrapport 2002

S P Å R S R A P P O R T 2 0 0 2 1. Den Særlige Pensionsopsparing Årsrapport 2002 S P Å R S R A P P O R T 2 0 0 2 1 Den Særlige Pensionsopsparing Årsrapport 2002 2 Repræsentantskab Formand Bestyrelsesformand Knud Heinesen Arbejdsgiverrepræsentanter Udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Repræsentantskab, bestyrelse og administration. ATP-husets virksomhedsgrundlag, vision og værdier 3. Hovedoversigt 4. Ledelsens beretning 5

Repræsentantskab, bestyrelse og administration. ATP-husets virksomhedsgrundlag, vision og værdier 3. Hovedoversigt 4. Ledelsens beretning 5 D e n S æ r l i g e P e n s i o n s o p s p a r i n g Å r s r a p p o r t 2 0 0 1 I n d h o l d S P Repræsentantskab, bestyrelse og administration ATP-husets virksomhedsgrundlag, vision og værdier 3 Hovedoversigt

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2006

Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2006 Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2006 Repræsentantskab Formand Bestyrelsesformand Jørgen Søndergaard Arbejdsgiverrepræsentanter Udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening Formand Jørgen Vorsholt Direktør

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2005

Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2005 Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2005 Repræsentantskab Formand Bestyrelsesformand Jørgen Søndergaard Arbejdsgiverrepræsentanter Udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening Formand Jørgen Vorsholt Direktør

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast

Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2010 Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast God start på 2010 positive afkast i samtlige puljer Danske aktier gav de højeste

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2007

Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2007 Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2007 Repræsentantskab Formand Bestyrelsesformand Jørgen Søndergaard Arbejdsgiverrepræsentanter Udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening Formand Jørgen Vorsholt Direktør

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne

Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2015 Stærke aktiemarkeder i 1. kvartal Høje afkast i Bankvalg Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne Samtlige puljer gav i 1. kvartal

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011 RETNINGSLINIER for investering og administration af pensionspuljer Gældende fra 1. januar 2011 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder:

Læs mere

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP for 2013 Indhold Indledning Indledning 1 Metodebeskrivelsen Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5 Erklæringer Direktionens erklæring 6 Den uafhængige revisors

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

PORTEFØLJEPLEJE. Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. HAR DU TID OG LYST TIL INVESTERING? 2 HVORDAN? 2 DU KAN SAGTENS FØLGE MED 3

PORTEFØLJEPLEJE. Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. HAR DU TID OG LYST TIL INVESTERING? 2 HVORDAN? 2 DU KAN SAGTENS FØLGE MED 3 PORTEFØLJEPLEJE Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. 114/9 3.04.2014 Har du tid og lyst til investering? Porteføljepleje giver dig flere fordele: Det kræver tid og indsigt i værdipapirmarkederne

Læs mere

Flotte afkast i alle puljer i 1. halvår

Flotte afkast i alle puljer i 1. halvår Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Juli 2010 Flotte afkast - takket været rentefald og valutakursudviklingen Udenlandske obligationer gav de højeste afkast Flotte afkast i alle puljer i 1.

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Version 4.1 med investering - december 2013 Brug din smartphone Scan koden og se filmen om Letsikring af indtægt ved pension Du får

Læs mere

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2005 Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02 CVR-nr. 20 76 68 16 Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E mellem FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S (herefter FormueFyn) og (herefter Kunden ) (FormueFyn og kunden benævnes Parterne ) FormueFyn Fondsmæglerselskab

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Sådan får du mest i pension Få styr på din pension INDHOLD: Undgå en fattig alderdom...4 Kapitalpensionen og dens

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. december 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: -

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest Investerings Investerings Investerings Investeringsforeningen foreningen foreningen foreningen Nykredit Nykredit Nykredit NykreditInvest Invest Invest InvestEngros Engros Engros Engros Halvårsrapport2010

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 3 Metode til Management Summary Struktur for Management Summary Management Summary starter

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

NR. 2 april 2012 21. årgang

NR. 2 april 2012 21. årgang NR. 2 april 2012 21. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Bjarne Kehr Finn

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Pensionskassen for Sundhedsfaglige HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sundhedsfaglige Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 35 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for perioden 01.01.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

INVESTERINGSBERETNING

INVESTERINGSBERETNING INVESTERINGSBERETNING 2003 Indhold Indledning 3 Investeringsstrategi 4 Markedsudviklingen 19 Investeringer og afkast 24 Som følge af afrunding kan tabelsummer afvige fra summen af de indgående poster.

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Finansieringspolitik for Varde Kommune

Finansieringspolitik for Varde Kommune Finansieringspolitik for Varde Kommune 1. Formål I finansieringspolitikken fastlægges rammer og retningslinier for styringen af kommunens finansielle porteføljer, herunder Placering af likviditet og pleje

Læs mere