Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger"

Transkript

1 8. marts 2008 FM 2008/128 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Baggrunden for lovforslaget Nærværende forslag fremsættes på baggrund af forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag til lovfæstede regler om lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse i Grønland, som fremsat på Landstingets efterårssamling 2006 i form af dagsordenspunkt EM 2006/55 og 2. behandlet på Landstingets forårssamling 2007 i form af dagsordenspunkt FM 2007/10. Beslutningsforslaget og dermed det foreliggende forslag til landstingsforordning har til formål at tilvejebringe den nødvendige lovgivning med henblik på at regulere virksomhedsoverdragelser og de eventuelle konsekvenser sådanne overdragelser har for indgåede kollektive overenskomster og afhjælpe den konkrete usikre situation, den enkelte arbejdstager måtte befinde sig i, navnlig på det private område. Det blev i forbindelse med beslutningsforslagets behandling oplyst, at den i Danmark gældende såkaldte virksomhedsoverdragelseslov med senere ændringer, der udspringer af EUdirektiv 77/187 om tilnærmelser af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder, bedrifter eller dele af bedrifter, om som blev ændret ved direktiv 98/50, ikke finder anvendelse i Grønland, ligesom der heller ikke findes øvrige lovfæstede regler om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse i Grønland. Det blev samtidig for så vidt angår ansatte tjenestemænd anført, at disses forhold reguleres af tjenestemandsloven. Det blev endvidere oplyst, at der ved stiftelsen af hjemmestyreejede aktieselskaber, som f.eks. KNI, Tele, RAL, AUL og INI i hvert enkelt tilfælde blev lovgivet om etableringen af selskaberne og i den forbindelse anvendte en model, hvor tjenestemænd blev udlånt til selskaberne, ligesom forholdene for overenskomstansatte, der ved overtagelsen gjorde tjeneste i selskaberne, blev reguleret af den konkrete lovgivning, der blev vedtaget i forbindelse med stiftelsen af de hjemmestyreejede selskaber. Det blev samtidig konstateret, at der på det private område ikke findes nogen regulering. Et enigt Erhvervsudvalg tilsluttede sig på den baggrund beslutningsforslaget til Landstingets vedtagelse, ligesom Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser tilkendegav, at det daværende Direktorat for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser ville arbejde for, at virksomhedsoverdragelsesloven også træder i kraft i Grønland. Det fremgår imidlertid af lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds- og socialvæsenet, at området er blevet overdraget til selvstændig grønlandsk regulering. Derfor skal reglerne ikke fastsættes af Rigsmyndighederne i form af en kongelig anordning, idet den pågældende lovgivning i stedet skal vedtages af Landstinget i form af en landstingsforordning. Selv om det således ikke er muligt at sætte den i Danmark gældende lov i kraft for Grønland, FM 2008/128 1

2 afviger indholdet af nærværende forslag imidlertid alene i ringe omfang fra de regler, der gælder i andre lande, idet forslaget i al væsentlighed er konciperet med udgangspunkt i den danske lov. Det skal samtidig bemærkes, at det bagvedliggende EU-direktiv skyldes, at arbejdsmarkedets forhold i de fleste EU-medlemslande reguleres ved lov og at Danmark som EU-medlem var forpligtet til at implementere direktivet, selv om arbejdsmarkedsforhold i Danmark som i Grønland typisk reguleres ved aftale mellem arbejdsmarkedets parter. 2. Hovedpunkter i lovforslaget a) Gældende ret Som anført indledningsvis findes der ingen generelle lovfæstede regler om arbejdstageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse i Grønland og i forhold til offentlige virksomheder har der været udarbejdet individuel lovgivning i forbindelse med disses overgang til et privatretligt grundlag, således at lovgivningen også har reguleret ansættelsesforhold for overenskomstansatte. I den forbindelse har lovgivningen i det nævnte tilfælde også omfattet tjenestemænds ansættelsesforhold, idet der har været og i øvrigt fortsat antages at være behov for at træffe bestemmelser om tjenestemænds ansættelsesforhold. Endelig er der ingen regulering i forhold til det private område. I forhold til sidstnævnte må det antages, at spørgsmålet må reguleres ud fra almindelige obligationsretlige principper. b) Forslaget Forslagets hovedformål er at sikre, at arbejdstagerne efter en virksomhedsoverdragelse kan fortsætte på uændrede løn- og ansættelsesvilkår hos den, der erhverver virksomheden. Forslaget repræsenterer en generel regulering af arbejdstageres retsstilling i forbindelse med virksomhedsoverdragelse, herunder omdannelse af offentlige institutioner, virksomheder m.v. til privatretlige enheder. Forslaget fastsætter, at en arbejdsgiver ikke kan afskedige arbejdstagere alene på grundlag af en virksomhedsoverdragelse, herunder en offentlig institutions privatisering eller overgang til selveje. Samtidig pålægger forslaget overdrageren af virksomheden en pligt til at informere arbejdstagerne om overdragelsen og dennes konsekvenser for arbejdstagernes forhold. Informationen skal gives til tillidsrepræsentanten henholdsvis alle arbejdstagerne og informationspligten omfatter årsagen til overdragelsen, tidspunkt for og dato for overdragelsen og de juridiske, økonomiske og sociale følger for arbejdstagerne, herunder eventuelle foranstaltninger, som overdragelsen eller omdannelsen vil medføre for arbejdstagerne. Forslaget begrænser erhververens ret til at afskedige arbejdstagere, idet overdragelsen ikke i sig selv er en rimelig afskedigelsesgrund. Eventuelle afskedigelser skal kunne begrundes i økonomiske, tekniske, eller organisatoriske ændringer, der betyder ændrede krav til medarbejdergruppen. Det skal samtidigt bemærkes, at forslaget alene regulerer arbejdstagernes individuelle forhold og således ikke forholdet mellem overdrager og erhverver. Derfor vil det generelt være uden betydning, hvad disse 2 parter måtte have aftalt med hinanden, eftersom det vil være bestemmelserne i forslaget, der regulerer forholdet, medmindre aftalen stiller arbejdstagerne bedre end, hvad der følger af forslaget. Det er en forudsætning for anvendelse af forslaget, at virksomhedsoverdragelsen medfører, at der skiftes arbejdsgiver, at der overføres en virksomhed, en bedrift eller en del af en bedrift og at overførslen skal ske ved aftale eller ved lov. Disse 3 betingelser er kumulative i den forstand, at forslaget ikke vil finde anvendelse, såfremt blot en af betingelserne ikke er opfyldt. 2

3 Det er et centralt element i forslaget, at erhververen af en virksomhed indtræder umiddelbart i de rettigheder og forpligtelser, overdrageren havde på overtagelsestidspunktet i forhold til den enkelte arbejdstager. Det gælder uanset, om arbejdstageren har kollektiv overenskomst eller aftale eller bestemmelser om løn og ansættelsesforhold, der er fastsat eller godkendt af en offentlig myndighed eller individuelle aftaler om løn- og ansættelsesforhold. Der er ikke for så vidt angår benyttelsen af benævnelsen arbejdstager i forslagets titel tilsigtet nogen forskel i forhold til den i øvrigt ofte anvendte betegnelse lønmodtager. Afgrænsningen må foretages ud fra, hvad der i øvrigt i Grønland er fastsat om begrebet arbejdstager. Der må imidlertid som udgangspunkt foreligge et tjenesteforhold, således at en arbejdsgiver har en instruktionsbeføjelse, som arbejdstageren er underlagt, hvilket implicerer et over- underordnelsesforhold, ligesom der må bestå en arbejds- og lydighedspligt. Derudover må det forudsættes, at lønnen er A-indkomst, at personen ikke er momsregistreret og hvis det drejer sig om f.eks. en direktør, vil det være af væsentlig betydning, om denne er anmeldt som sådan i Det Grønlandske Erhvervsregister. Disse elementer vil være af afgørende betydning for vurderingen af, om en person omfattes af begrebet arbejdstager i forslagets forstand. Der kan imidlertid være nogen tvivl i forhold til f.eks. den situation, at en person, der i den overdragede virksomhed er ansat som almindelig medarbejder, i den erhvervende virksomhed bliver formand for bestyrelsen og eksempelvis ligeledes ejer en betydelig del af den erhvervende virksomhed. I dette tilfælde må det antages, at den pågældende får så megen indflydelse på virksomhedens forhold og i den forbindelse sine egne løn- og ansættelsesvilkår, at vedkommende næppe kan anses for arbejdstager i forslagets forstand. I øvrigt antages det, at arbejdstagere, der aflønnes med aktieoptioner eller et fåtal af aktier ikke alene af den grund vil miste deres arbejdstagerstatus. Forslaget antages heller ikke at omfatte en arbejdstager, der efter eget ønske ikke ønsker at fortsætte i en stilling som arbejdstager i den erhvervende virksomhed. Derudover bør det bemærkes, at forslaget er affattet som præceptiv lovgivning, således at bestemmelserne i forslaget ikke kan fraviges til skade for arbejdstageren, heller ikke med sidstnævntes accept, medmindre Landstinget fastsætter særlige regler i forbindelse med overdragelsen, jf. det førnævnte lex specialis princip. Som anført indledningsvis er forslaget udarbejdet med udgangspunkt i den danske lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 710 af 20. august 2002, der har sit har sit grundlag i et EU-direktiv. Eftersom forslaget er konciperet med udgangspunkt i den i Danmark gældende lov om lønmodtageres retstilling ved virksomhedsoverdragelse, må eventuelle fortolkningstvivl i det tilfælde, at grønlandsk retspraksis ikke yder tilstrækkeligt bidrag, søges afklaret ved at anvende praksis efter dansk lovgivning under hensyntagen til forholdene i Grønland. Det skal samtidig bemærkes, at der inden for den offentlige sektor i forbindelse med privatiseringer eller omdannelser til aktieselskaber ikke har været behov for en lov om arbejdstageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelser, fordi beskyttelsen af de ansattes rettigheder er blevet varetaget gennem den tilhørende lovgivning., senest i form af lovene om Ilisimatusarfik og strukturreformen. Det antages i den forbindelse, at der også fremover vil være behov for 3

4 særlig lovregulering i sådanne tilfælde, således at sidstnævnte lovgivning vil have forrang i medfør af lex specialis princippet. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Forslaget vurderes ikke umiddelbart at indebære økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken Grønlands Hjemmestyre eller kommunerne. For så vidt angår førstnævnte skal der henvises til den førte praksis om lovgivning i forbindelse med offentlig virksomheds overgang til et privatretligt grundlag. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Det kan ikke afvises, at forslaget kan indebære visse økonomiske konsekvenser for erhvervslivet eftersom afskedigelser i forbindelse med virksomhedsoverdragelse nu alene kan ske retmæssigt, såfremt personalereduktionen begrundes med tekniske, økonomiske eller organisatoriske forhold. Derudover rummer forslaget en underretningspligt i forhold til medarbejdere i forbindelse med virksomhedsoverdragelser, ligesom forslaget vil medføre en underretningspligt for virksomheder, der ikke ønsker at tiltræde en overenskomst i forbindelse med virksomhedsoverdragelser. På den anden side synes der ikke at foreligge reale forhold, der kan begrunde, at grønlandske arbejdstagere skal stilles ringere end eksempelvis arbejdstagere i Danmark i forbindelse med virksomhedsoverdragelser, ligesom dansk erhvervsliv omvendt er omfattet af tilsvarende regler. Eftersom det grønlandske arbejdsmarked er præget af en forholdsvis høj organisationsprocent, vil forslaget næppe få den store praktiske betydning for erhvervslivet, idet organisationerne fortsat vil være i stand til at varetage arbejdstagernes interesser. 5. Miljø- og naturmæssige konsekvenser Forslaget indebærer ingen konsekvenser for miljøet og naturen. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget forventes ikke at indebære administrative konsekvenser for borgerne, men forventes at medføre en forbedring af grønlandske arbejdstageres vilkår i forbindelse med virksomhedsoverdragelser. 7. Forholdet til Rigsfællesskabet og selvstyre Forslaget forventes ikke at medføre umiddelbare konsekvenser for den forsatte udvikling mod selvstyre. 8. Høring af myndigheder og organisationer 4

5 Lovforslaget har i perioden 9. januar 2007 til 9. februar 2007 været til høring hos: Det daværende Erhvervsdirektorat Det daværende Personaledirektorat Det daværende Økonomidirektorat Det daværende Landsstyrets Sekretariat, Lovkontoret Det daværende Direktorat for Fiskeri, Fangst og Landbrug Det daværende Direktorat for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Det daværende Direktorat for Boliger og Infrastruktur Grønlands Arbejdsgiverforening (GA) Den Grønlandske Arbejdsgiverorganisation (ILIK) SIK PIP ATTAVEQAAT (teleteknikere) Grønlands Landsret KANUKOKA ASG DJØF NUSUKA IMAK KNAP AK (Atorfillit Kattuffiat) PK (sygeplejersker) PPK (terapeuter, jordmødre, ergoterapeuter, fysioterapeuter, bioanalytikere) TP (journalister og driftsteknikere) RAF 1917 (kommunikationsmedarbejdere) BAT Kartellet (tilkaldte håndværkere) Klinikassistenter (Kigutigissaasut) Sundhedskartellet SSK (Arbejdsledere i Grønland) HK-Stat Handel og kontor (Naalaqaaffimmi) Ingeniørforeningen Bygningskonstruktører AC (akademikere i Grønland) Maskinmestrene Aquttut Naalakkallu Katuffiat 1966 Ansatte Arkitekters Råd Radiotelegrafistforeningen af 1917 Økonomaforeningen i Grønland Der er ved høringsfristens udløb modtaget svar fra følgende høringsparter: Departementet for Infrastruktur, Miljø og Klima,og KNAP har meddelt, at disse ingen bemærkninger har til forslaget, mens AK har anført, at man hilser forslaget meget velkommen. Endvidere har SIK anført, at forslaget vil indebære en forbedring af grønlandske lønmodtageres retsstilling i forbindelse med virksomhedsoverdragelse, ligesom SIK finder, at forslaget er støtteværdigt og bør fremmes i sin nuværende form. Derudover er der modtaget høringssvar fra Departementet for Finanser og Udenrigsanliggender, hvis overenskomstafdelings høringsbidrag er indarbejdet i forslaget. Dog er sidstnævntes ønske om at lade definitionen på overdragelse i forslagets 1, stk. 1, 2. pkt. og præciseringen af, at overdragelse også omfatter pri- 5

6 vatisering i 1, stk. 1, 3. pkt. udgå med henvisning til, at de nævnte definitioner er overflødige, da disse allerede er indeholdt i bestemmelsens 1. pkt., ikke imødekommet, idet det er vurderet rigtigst at foretage en præcisering af begrebet overdragelse i selve forordningsteksten. Sidstnævnte skyldes ønsket om at betone, at det ikke er ejerskiftet, men arbejdsgiverskiftet, der er afgørende for, om forslaget kan finde anvendelse, ligesom det er fundet mest hensigtsmæssigt også at understrege i forordningsteksten, at overdragelse omfatter privatisering, som det ligeledes er anført i begrundelsen til det beslutningsforslag, der initierede forordningsforslaget. KANUKOKA har i sit høringssvar også fremsat ønske om at lade de førnævnte definitioner på overdragelse udgå. Bortset fra dette er KANUKOKA s høringsbidrag ligeledes indarbejdet. Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirkes høringssvar er også indarbejdet i forslaget, bortset fra et ønske om, at indsætte en definition på begrebet arbejdstager i forordningsteksten, idet det antages, at begrebet arbejdstager næppe vil afstedkomme væsentlige fortolkningsproblemer, ligesom spørgsmålet er præciseret under bemærkningerne til 1, stk. 1, 1. pkt. Der er endvidere modtaget høringssvar fra IMAK, som anfører, at ansatte i hjemmestyreejede aktieselskaber bør sikres ved at indsætte bestemmelser om, at forslaget også skal omfatte overdragelse af aktier. Virksomhedsoverdragelse i form af eksempelvis en bestemmende del af aktier, der afhændes til en erhverver, omfattes ikke af forslaget, idet der ikke indtræder en ny arbejdsgiver i den forstand, eftersom der ikke sker en udskiftning af den juridiske person. Med andre ord sker der ikke en overførsel fra en juridisk person til en anden. Der vil dog ikke være noget til hinder for, at det aftales som vilkår for et aktiesalg, at virksomhedsoverdragelsesloven skal gælde, selv om det sandsynligvis kan påvirke aktiekursen, hvilket imidlertid ligeledes vil være tilfældet, hvis bemærkningen indarbejdes i forslaget. Derudover findes det af konkurrencemæssige hensyn betænkeligt at indarbejde en regel, der væsentligt afviger fra, hvad der gælder i andre lande. Derudover ønsker IMAK en afklaring af spørgsmålet vedrørende lærers retsstilling i forbindelse med kommunesammenlægninger, samt hvor vidt ansatte på Inerisaavik omfattes af forslaget, ligesom det anføres, at der ikke synes at være overensstemmelse mellem lovgivningen ved kommunesammenlægningerne og forslaget. Landsstyret skal i den forbindelse henvise til det under de almindelige bemærkninger anførte i relation til lex specialis princippet, hvorefter beskyttelsen af de ansattes rettigheder er reguleret af den tilhørende lovgivning i forbindelse med overdragelser eller omstruktureringer, herunder omdannelser til aktieselskaber, i form af eksempelvis lovgivningen vedrørende RAL, Ilisimatusarfik og strukturreformen, som altså har forrang i forhold til forslagets bestemmelser. Endelig er der modtaget høringssvar fra GA, som indledningsvis har anført, at forslagets 1, stk. 3 bør udgå, idet beskyttelsen af arbejdstagere i en konkurssituation kan gøre det vanskeligt at sikre en rimelig overtagelsespris, der tilgodeser konkursboets kreditorer i videst mulig omfang. Det skal i den forbindelse bemærkes, at forslagets 1, stk. 3 antages at være i overensstemmelse med forslagets grundlæggende regel om, at erhververen af en virksomhed indtræder umiddelbart i de rettigheder og forpligtelser, overdrageren havde på overtagelsestidspunktet i forhold til den enkelte arbejdstager. Dog antages erhververen som helt overvejende hovedregel alene at indtræde i de rettigheder og forpligtelser, der udspringer af tiden efter konkursdekretets afsigelse, hvilket er en væsentlig modifikation af forslagets gennemgående princip. På baggrund af GA s bemærkninger foreslås imidlertid en lempelse i forhold til hovedreglen i stk. 3, idet der som nyt 2. pkt. foreslås tilføjet, at der i forbindelse med overdragelse fra konkursboet kan aftales ændringer for så vidt angår bestående løn- og arbejdsvilkår, hvis der kan sikres enighed herom mellem på den ene side overdrager og erhverver og på den 6

7 anden side repræsentanter for arbejdstagere med henblik på at kunne skabe grundlag for at fortsætte driften af en nødstedt virksomhed, hvilket alt andet lige også antages at være af interesse for de arbejdstagere, der fortsætter i virksomheden. Endvidere har GA bemærket, at forslaget bør understrege en gensidig ligestilling mellem parterne, hvorfor det i forordningsforslaget bør præciseres, at de ansatte vil være bundet af de ansættelsesbetingelser, der var gældende ved overtagelsen, således at en erhverver uden driftsstop kan videreføre den overdragede virksomhed. Det er ikke fundet nødvendigt at tilføje en sådan bestemmelse, idet det allerede følger implicit af forslagets 2, stk. 1, at udgangspunktet er, at ansættelsesforholdet fortsætter efter overdragelsen på samme vilkår, som gjaldt før overdragelsen, hvilket altså også gælder for arbejdstagerne. Dette betyder samtidig, at arbejdstagerne vil være forpligtet af disses opsigelsesvarsler, ligesom arbejdstagerne inden for disse vil være forpligtet til at udføre det arbejde, de er antaget til, medmindre der altså er tale om væsentlige ændringer i arbejdsvilkårene. Derudover vil en arbejdstager i øvrigt heller ikke kunne hæve et ansættelsesforhold under henvisning til væsentlige ændringer i arbejdsvilkårene, hvis de pågældende væsentlige ændringer varsles til at indtræde ved udløbet af arbejdstagerens normale opsigelsesvarsel, hvorfor arbejdstageren altså må udføre sit arbejde til udløbet af opsigelsesvarslet og derefter fratræde, idet varslet under sådanne omstændigheder anses for en opsigelse med tilbud og genansættelse på ændrede vilkår. Dette betyder samtidig, hvis arbejdstageren ophævelse af ansættelsesforholdet er uberettiget, vil dette kunne udløse et erstatningskrav fra arbejdsgiveren. Det af GA ønskede gensidighedselement foreligger således allerede i forslaget. GA anbefaler desuden, at en erhverver ikke automatisk skal indtræde i de forpligtelser, der vedrører manglende pensionsindbetalinger, jf. bemærkningerne til 2 under henvisning til, at disse bl.a. ikke nødvendigvis vil være kendte på overdragelsestidspunktet, ligesom det kan dreje sig om betydelige beløbsstørrelser, som en erhverver tilpligtes at betale. GA s anbefaling er imidlertid ikke blevet fulgt, idet pensionsindbetalinger udgør en naturlig del af arbejdstagernes løn- og arbejdsforhold, således at en undtagelse af disse vil medføre en udhuling af arbejdstagernes beskyttelse. Erhververen af en virksomhed må i den forbindelse være den nærmeste til på baggrund af forhandlingerne med overdrageren at sikre sig klarhed over de forpligtelser, som erhververen overtager i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen. Desuden har GA fremsat ønske om, at forslagets 5, stk. 1 udgår, eller alternativt omformuleres uden angivelse af de 2 tidsfrister. Bestemmelsen er på den baggrund i ringe grad blevet ændret, idet det fortsat er væsentlig at regulere spørgsmålet om, hvor vidt en erhverver indtræder som part i overdragerens overenskomst. Bestemmelsen fastsætter i den forbindelse 2 reaktionsfrister i fald, erhververen ikke ønsker at tiltræde overenskomsten, hvoraf den ene består af en almindelig passivitetsregel og den anden af en absolut passivitetsregel. Bestemmelsen betyder, som også anført under bemærkningerne til 5, stk. 1, at erhververen under alle omstændigheder kan vente i op til 3 uger efter den faktiske overtagelse af virksomheden med at give underretning til arbejdstagerorganisationen om eventuel manglende vilje til at tiltræde overenskomsten. Afgørende må i øvrigt være, at bestemmelsen giver erhververen mulighed for at sige fra, samtidig med at arbejdstagerne ydes beskyttelse under det fagretslige system. Derudover har GA også ønsket, at 5, stk. 3 bør udgå, idet det anføres, at bestemmelsen er uhensigtsmæssigt og kan medføre, at erhververen skal forhandle flere overenskomster på ubestemt tid. Det antages dog, at bestemmelsen er væsentlig for arbejdstagere, der overdrages uden deres overenskomst og hvor erhververen har overenskomst med en anden organisation om det pågældende arbejde. Bestemmelsen bevirker således, at disse arbejdstagere gennem deres organisation kan forlange forhandling med erhververen om løn- og ansættelsesforhold. 7

8 Det skal i den forbindelse bemærkes, at den nævnte forhandlingspligt ikke udelukker, at der samtidig kan søges tilvejebragt en løsning gennem de fagretlige procedurer. Endelig bemærker GA, at direktører ikke bør omfattes af begrebet arbejdstagere, hvilket imidlertid også er den helt overvejende hovedregel, jf. bemærkningerne til 1, stk. 1, idet direktører kun helt undtagelsesvis kan betragtes som arbejdstagere, eksempelvis i den situation, at direktøren bl.a. er ansat efter en overenskomst, at forholdet ikke er omfattet af direktørens kontrakt og der ikke træffes særlig aftale om direktørens fratrædelse som led i virksomhedsoverdragelsen, som også anført under bemærkningerne til 1, stk. 1. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Bestemmelsen fastlægger forslagets anvendelsesområde. Bestemmelsen afgrænser i stk. 1, 1. pkt. ved benyttelsen af benævnelsen arbejdstager den personkreds, som forordningen tilsigter at beskytte, jf. nærmere forslagets almindelige bemærkninger. I sidstnævnte præciseres det, at afgrænsningen må foretages ud fra, hvad der i øvrigt i Grønland er fastsat om begrebet arbejdstager. Reglerne forudsætter at der foreligger et tjenesteforhold, således at en arbejdsgiver har en instruktionsbeføjelse, som arbejdstageren er underlagt, hvilket implicerer et over- underordnelsesforhold, ligesom der må bestå en arbejdsog lydighedspligt. Medarbejdervalgte bestyrelsesrepræsentanter samt suppleanter for disse vil være omfattet af arbejdstagerdefinitionen på trods af disses bestyrelsesfunktion. I forhold til personer, der er medejere af virksomheden, kan problemstillingen dog anses for noget mere uklar. Men som hovedregel må personer, der kan afskediges i henhold til almindelige ansættelsesretlige regler, være omfattet af arbejdstagerdefinitionen. For så vidt angår selvstændige erhvervsdrivende, der udfører arbejdsopgaver for virksomheden, vil der ikke være tale om noget almindeligt tjenesteforhold, hvorfor disse vil falde uden for bestemmelsen, idet disse driver virksomhed for egen regning og risiko med henblik på økonomisk udbytte. Det samme vil gælde for personer, der tidligere har været i et ansættelsesforhold på en virksomhed og efterfølgende som selvstændige erhvervsdrivende, overtager virksomheden eller en del heraf. Derudover vil forslaget også kun gælde for arbejdstagere, hvis arbejdskontrakt eller ansættelsesforhold bestod på overdragelsestidspunktet. Arbejdstagerbeskyttelsen omfatter enhver arbejdstager uanset alder og anciennitet. Endvidere vil forslaget efter omstændighederne også kunne finde anvendelse i forhold til vikarer, idet det forhold, at en person er ansat som vikar, ikke i sig selv kan begrunde, at den pågældende ikke kan anses for arbejdstager i forslagets forstand, hvilket ligeledes må gælde for eksempelvis ansættelsesforhold på grundlag af jobtræningsaftaler med offentlige løntilskud m.v. Spørgsmålet må afgøres konkret ud fra ansættelsesforholdets varighed og fasthed sammenholdt med en vurdering af, om der reelt foreligger et forhold, som må sidestilles med et sædvanligt ansættelsesforhold. Direktører vil som helt overvejende hovedregel falde uden for arbejdstagerbegrebet. 8

9 I den forbindelse bør det bemærkes, at eksempelvis øverste ledere i form af forstandere, inspektører og ledere m.v. i offentlige institutioner som altovervejende hovedregel ikke vil blive sidestillet med direktører i en virksomhed, hvorfor disse som udgangspunkt vil falde inden for arbejdstagerbegrebet på grund af denne persongruppes begrænsede indflydelse på egne lønog ansættelsesvilkår. Kravet om arbejdstagerstatus må i øvrigt gælde både før og efter overdragelsen, således at en direktør, som efter overdragelsen fortsætter som arbejdstager, heller ikke vil kunne påberåbe sig beskyttelse efter forslaget, ligesom altså en indehaver af en virksomhed, som efter overdragelsen overgår til at være arbejdstager i virksomheden, heller ikke vil være omfattet af forslaget. I stk. 1, 1. pkt. foreslås det, at forordningsforslaget skal finde anvendelse i forbindelse med overdragelse af virksomheder, mens det i stk. 1, 2. pkt. præciseres, hvad der forstås med overdragelse. Der stilles i den forbindelse krav om, at der skal indtræde en ny indehaver i form af en fysisk eller juridisk person. Forslaget finder således anvendelse i de situationer, hvor der som led i et aftaleforhold eller ved lov sker en udskiftning af den fysiske eller juridiske person, som er ansvarlig for virksomhedens drift og som af den grund påtager sig en arbejdsgivers forpligtelser over for arbejdstagerne, hvilket udgør det afgørende kriterium for, om en overdragelse vil være omfattet af forslaget. Det kræves i den forbindelse, at der foreligger en overførsel af en virksomhed fra en indehaver til en anden indehaver, ligesom indehaveren vil være den fysiske eller juridiske person, der retligt har ansvaret for virksomheden. Som udgangspunkt må det anses for uden betydning, om overdragelsen sker til en nærtstående, hvad enten denne er en fysisk person, eller overdragelsen finder sted mellem juridiske personer i form af f.eks. selskaber, der er indbyrdes forbundne som moder- og datterselskab. Som nævnt fremgår det, at overdragelsen skal ske ved aftale eller lov. Sidstnævnte er først og fremmest relevant i forhold til offentlige virksomheders overgang til et privatretligt grundlag, jf. nærmere under bemærkningerne til stk. 2. Forslaget forventes imidlertid hyppigst at finde anvendelse i forhold til overdragelser på grundlag af almindelige købsaftaler. Der stilles i den forbindelse ingen formalitetskrav, idet også en stiltiende aftale om overdragelse efter omstændighederne vil være omfattet af forslaget, hvis overdragelsen realiseres på den måde, at driften fortsætter. Den faktiske fortsættelse af en virksomhed ved en anden fysisk eller juridisk person, uanset om der kan påvises en aftale eller egentlig overdragelse, kan således også blive omfattet af forslaget. Det afgørende må være, om der reelt indtræder et arbejdsgiverskifte og om den overdragne virksomhed bevarer sin identitet. Der vil således også være tale om overdragelse ved aftale, selv om der ikke ydes vederlag i forbindelse med overdragelsen, idet overdragelser med karakter af gave eller overdragelse til en fond også er omfattet af forslaget. Derimod vil der ikke være tale om aftale, hvis overdragelsen sker som arv, idet arvingen blot succederer i arveladers rettigheder og forpligtelser. Derudover foreslås det, at også tilbagetagning vil være omfattet af begrebet overdragelse. Det kan omhandle det tilfælde, hvor en person sælger sin virksomhed, hvorefter det viser sig, at køberen ikke kan betale for virksomheden, således at der indgås aftale mellem køber og sælger om, at sælger tilbagetager virksomheden, som herefter driver virksomheden videre. End- 9

10 videre kan leje- og leasingaftaler ligeledes være omfattet af begrebet overdragelse, navnlig hvis der er tale om langvarige aftaler, der anvendes som alternativt til køb og hvor den person, der indgår aftalen, får en ejers stilling som arbejdsgiver i forhold til virksomhedens arbejdstagergruppe. At overdragelsen skal ske ved aftale eller lov, betyder, at fusioner også vil være omfattet af forslaget, idet en fusion er en aftaleretlig disposition. Det skal i den forbindelse bemærkes, at køb og sag af aktier eller anparter ikke vil udgøre en overdragelse, der er omfattet af bestemmelsen. For så vidt angår forpagtningsforhold, skal det bemærkes, at disse kan være omfattet af bestemmelsen i det tilfælde, hvor en forpagter ved forpagtningskontraktens ophør mister sin status som virksomhedens indehaver og en anden overtager denne rolle i medfør af en ny forpagtningskontrakt. Det vil i et sådant tilfælde indgå som et centralt moment i vurderingen af, om der foreligger en overdragelse, om driften fortsættes uden nævneværdig afbrydelse, hvilket altså vil gælde både i forhold til en overdragelse fra ejeren til en forpagter og fra en forpagter til en ny forpagter. Overdragelsese i form af udlicitering, vil også være omfattet af bestemmelsen, således at det, der udliciteres, er tjenesteydelser eller andre vedvarende arbejdsopgaver, som hidtil har været udført af en offentlig myndighed eller af en privat arbejdsgiver. Det vil også i disse situationer være afgørende, om der er tale om arbejdsopgaver eller tjenesteydelser, der er identiske med de hidtidige udførte. Den omstændighed, at udliciteringen kan være tidsbegrænset, er ikke i sig selv afgørende ved vurderingen af, om forholdet er omfattet af bestemmelsen, ligesom forholdet igen vil være omfattet af bestemmelsen, hvis aftalen udløber og opgaverne tilbageføres til udbyderen, som selv fortsætter driften eller overdrager den til en anden. Der kan også være tale om overdragelse i forbindelse med entreprise i form af, at en arbejdsopgave eller en aktivitet, der kan betegnes som en virksomhed eller en del heraf ved en entrepriseaftale overføres. Hvis der eksempelvis er tale om overdragelse af en bestående aktivitet, der hidtil er blevet udført af overdrageren, vil der foreligge en virksomhedsoverdragelse, som er omfattet af bestemmelsen. Er der derimod tale om en helt ny aktivitet, hvor der ikke foreligger nogen bestående aktivitet, vil forholdet falde uden for bestemmelsen. Færdiggørelse af en igangværende entreprise vil i den forbindelse næppe være en virksomhedsoverdragelse, som er omfattet af bestemmelsen, således at en hovedentreprenør, der færdiggør underentreprenørens opgaver, derfor vil falde uden for bestemmelsen, hvis hovedentreprenøren alene søger at færdiggøre underentreprenørens opgave og altså ikke har til hensigt at videreføre dele af sidstnævntes virksomhed. Sidstnævnte vil understøttes af det forhold, at hovedentreprenøren f.eks. ikke overtager fysiske aktiver eller personale fra underentreprenøren. Endelig kan også nævnes de såkaldte trepartssituationer, hvor en ejer for en periode udliciterer en arbejdsopgave til et firma og efter en ny licitation overdrager arbejdsopgaven til et nyt firma. Der vil i disse situationer næppe være nogen aftalemæssige eller andre relationer mellem de 2 firmaer, der i øvrigt typisk vil være konkurrenter. Hvis der i det hele er tale om det samme personale, vil dette tale for, at der er tale om en virksomhedsoverdragelse, som er omfattet af bestemmelsen, ligesom det kan spille en rolle, om der forud for overtagelsen af arbejdsopgaven har været kontakt mellem de 2 firmaer og om det fortsættende firma overtog materialer eller andre fysiske eller immaterielle aktiver. Spørgsmålet afgøres altså på grundlag af en vurdering af, om der er den fornødne identitet mellem det ophørende og det fortsættende 10

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 15. august 2008 8. marts 2008 EM 2008/58 FM 2008/128 1. Baggrunden for lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Nærværende forslag fremsættes på baggrund af forslag til landstingsbeslutning

Læs mere

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse N O TAT Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler spørgsmålet om hvilke medarbejdere, der er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Notatet er udarbejdet

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Virksomhedsoverdragelse Når kommuner bliver sammenlagt, og når selvejende bliver kommunale og omvendt, så bevarer de ansatte deres rettigheder. For en børne- og ungdomsinstitution betyder det, at ændringerne

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp Titel: Vejledning til kommuner: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private

Læs mere

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune H:S Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) FHS 17. december 2004 Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende

Læs mere

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 13. januar 2011 FM 2011/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Formålet med forslaget er at få en mere effektiv håndhævelse af reglerne i Inatsisartutloven om indhentning

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62 1. Baggrunden for forordningsforslaget Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Forslaget lægger vægt på at skabe mulighed for i videre

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSER - ANSÆTTELSESRETLIGE ASPEKTER

VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSER - ANSÆTTELSESRETLIGE ASPEKTER VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSER - ANSÆTTELSESRETLIGE ASPEKTER Advokatfuldmægtig Anton Kraev Dansk Erhverv, Børsen 14. december 2016 Anton Kraev advokatfuldmægtig, CAnd.merc.jur 2015 nu Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 17. marts 2006 FM 2006/21 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Baggrunden for forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004, der trådte i kraft den 1.

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 1. august 2007 EM 2007/32 Bemærkninger til lovforslaget 1. Lovforslagets baggrund: Almindelige bemærkninger Dette lovforslag indebærer en ajourføring af 9 i landstingslov om stempelafgift. Ajourføringen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel 1. Indledning... 21 1. Fremstillingens baggrund og formål... 21 2. Oversigt over bogens kapitler...

Indholdsfortegnelse. Kapitel 1. Indledning... 21 1. Fremstillingens baggrund og formål... 21 2. Oversigt over bogens kapitler... Forkortelser... 17 Forord... 19 Kapitel 1. Indledning...................................... 21 1. Fremstillingens baggrund og formål... 21 2. Oversigt over bogens kapitler... 23 KAPITEL 2. Direktivet og

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse. Udlicitering af plejehjem

Virksomhedsoverdragelse. Udlicitering af plejehjem Virksomhedsoverdragelse 28 feb Virksomhedsoverdragelse Udlicitering af plejehjem Virksomhedsoverdragelse 28 feb Lov om virksomhedsoverdragelse Lovbekendtgørelse nr 710 af 20 august 2002 om lønmodtageres

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse

Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse Lov om Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med kommentarer This page intentionally left blank Lars Svenning Andersen, Bjarke Vejby, Jeppe Høyer Jørgensen Lov om Lønmodtageres retsstilling

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 20. december 2005 VM 2006/13 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Det nuværende regelgrundlag for udøvelse af havnemyndighed er 1 i Hjemmestyrets bekendtgørelse

Læs mere

1. Informationspligten Informationspligten fremgår af virksomhedsoverdragelseslovens 5 og har følgende ordlyd:

1. Informationspligten Informationspligten fremgår af virksomhedsoverdragelseslovens 5 og har følgende ordlyd: N O TAT Information og forhandling Dette notat omhandler informations- og forhandlingspligten i virksomhedsoverdragelseslovens 5 og 6. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske Kontor, og lanceres af Udbudsportalen.dk.

Læs mere

Nedenfor under punkt 1 er en kort gennemgang af reglerne om ordregiverens forpligtelse til at overdrage oplysninger til leverandøren.

Nedenfor under punkt 1 er en kort gennemgang af reglerne om ordregiverens forpligtelse til at overdrage oplysninger til leverandøren. N O TAT Udveksling af medarbejderoplysninger ime l- lem ordregiver og leverandøren April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler spørgsmålet om udveksling af medarbejderoplysninger imellem ordregiver og leverandøren

Læs mere

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM 2015/164 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Overordnet baggrund for forslaget Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse

Læs mere

KTO s medlemsorganisationer. Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner

KTO s medlemsorganisationer. Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner KTO Sekretariatet 15. april 2002 HKB J.nr.: 4.10.03-03 Til: Vedr.: KTO s medlemsorganisationer Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner KTO afgav den 25. oktober 2001 et høringssvar på udkast til

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse Annette Fæster Petersen Chefkonsulent, advokat (H) Personalejura Service, DI

Virksomhedsoverdragelse Annette Fæster Petersen Chefkonsulent, advokat (H) Personalejura Service, DI Annette Fæster Petersen Virksomhedsoverdragelse 18. juni 14 Virksomhedsoverdragelse Annette Fæster Petersen Chefkonsulent, advokat (H) Personalejura Service, DI Hvad er virksomhedsoverdragelse? 1. Der

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til medarbejderne Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Når din arbejdsgiver virksomhedsoverdrager

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 15. august 2008 25. januar 2008 31.07.2007 EM 2008/10 FM 2008/39 EM 2007/39 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2007 FM 2007/32 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Med nærværende forslag tages der højde for de ændringer af lovtitler med videre, som er sket

Læs mere

indtræder i de individuelle rettigheder i henhold til kollektiv overenskomst og aftale samt aftale om løn- og arbejdsforhold.

indtræder i de individuelle rettigheder i henhold til kollektiv overenskomst og aftale samt aftale om løn- og arbejdsforhold. N O TAT Individuelle og kollektive rettigheder efter virksomhedsoverdragelseslovens 2 Dette notat redegør for afgrænsningen af individuelle og kollektive rettigheder i forhold til virksomhedsoverdragelseslovens

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? April 2011 Side 1/6 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 20. september 2004 EM2004/29 Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn og unge er vedtaget på Forårssamlingen 2003. Anvendelsen

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter Lovforslag nr. L 15 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau

Læs mere

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder ILOkonventionerne;

Læs mere

28. marts 2011 FM2011/90 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

28. marts 2011 FM2011/90 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende 28. marts 2011 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyre udtalelse til Anordning for Grønland om ikraftsættelse af ændringer af købeloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Læs mere

8. marts 2008 EM2008/XX

8. marts 2008 EM2008/XX 8. marts 2008 EM2008/XX Forslag til: Landstingsforordning nr. x af xx 2008 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger (Øget tidsfrist for rettidig betaling. Mulighed for at indgå afdragsordning

Læs mere

14. februar 2006 VM 2006/8. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

14. februar 2006 VM 2006/8. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 14. februar 2006 VM 2006/8 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Landstingsloven om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. blev vedtaget under EM

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år)

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 22 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) I lov om forbud mod

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse N O TAT Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse af medarbejdere Dette notat redegør i overbliksform for de aftale- og lovgivningsmæssige regler, der er ved overdragelse af medarbejdere i forbindelse

Læs mere

Bilag 6. Medarbejderforhold

Bilag 6. Medarbejderforhold Bilag 6 Medarbejderforhold Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Omfattede medarbejdere 1 3. Overenskomstansatte medarbejdere 1 3.1 Lovgrundlag 1 3.2 Hvem er omfattet 2 3.3 Ansættelseskontrakter 2 4.

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

Kort om kommunalreformen

Kort om kommunalreformen Kort om kommunalreformen To typer af ændringer Kommunalreformen betyder, at flertallet af de (amts) kommunalt ansatte vil få en ny arbejdsgiver og måske også få ændret arbejdssted og/eller arbejdsopgaver.

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp Love og regle Vejledning om ansættelsesbeviser Side 1 af 5 English Ministeriet Nyheder Temaer a-z Tal og love Publikationer Service Lovprogram Lovforslag Love og regler Kommende love og regler Gældende

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 I sag nr.: AR2015.0171 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for Danren A/S Dommere: Poul

Læs mere

26. april 2006 FM 2006/29. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

26. april 2006 FM 2006/29. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 26. april 2006 FM 2006/29 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Formålet med ændringsforslaget: Reglen, i 7, stk. 1, i landstingsforordning nr. 1 af 12. maj 2005 om lægemidler,

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 * 1. Denne sag vedrører præjudicielle spørgsmål, som Sø- og Handelsretten i København i henhold til EF-traktatens artikel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter 2014/1 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen)

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. 23. april 2002 FM 2002/29 Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. Til 1 1. Paragraffen affattes således: " 1. Folkeskolen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister 2008/1 LSF 83 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmjn., Søfartsstyrelsen, sag nr. 200807699 Fremsat den 3. december

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? Juni 2015 Side 1/7 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. august 2012 EM 2012/84 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er at indsætte bestemmelse om gebyrer i fiskeriloven. Indføringen er reelt set ikke ny,

Læs mere

Bilag 6 Omfattede medarbejdere

Bilag 6 Omfattede medarbejdere Bilag 6 Omfattede medarbejdere Indhold 1. Indledning... 1 2. Overenskomstansatte medarbejdere... 1 3. Principper for overdragelse på fritvalgsområdet... 1 4. Omfattede medarbejdere... 2 10. Information...

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 3. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 3. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 3. juli 2015 Sag 228/2014 3F som mandatar for A m.fl. (advokat Jesper Schäfer Munk) mod DI som mandatar for Brande Buslinier ApS (advokat Annette Fæster Petersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område) Fremsat den 2007 af beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog under sin efterårssamling i 2010 som dagsordenspunkt 68 et beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut pålægges at

Læs mere

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 5. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om ændring af Inatsisartutlov om den gymnasiale uddannelse.

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

4. august 2008 EM 2008/73

4. august 2008 EM 2008/73 4. august 2008 EM 2008/73 Forslag til landstingsforordning nr. x af xx 2008 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger (Øget tidsfrist for rettidig betaling og mulighed for at indgå afdragsordning

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Bilag 6. Medarbejderforhold

Bilag 6. Medarbejderforhold Bilag 6 Medarbejderforhold Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Omfattede medarbejdere 1 3. Overenskomstansatte medarbejdere 1 3.1 Lovgrundlag 1 3.2 Hvem er omfattet 1 3.3 Lønvilkår 3.4 Ansættelseskontrakter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder?

Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder? [LOVGIVNING] Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder? TEKST: ANNE JAKOBSEN, FORHANDLINGSKONSULENT En ansat direktør, chef eller leder kan ikke

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 12. april 2010 FM 2010/119 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Dette forslag til Inatsisartutforordning fremlægges for at give førtidspensionister bedre økonomiske

Læs mere

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler Lovforslag om ansættelsesklausuler Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler DISPOSITION 1. LOVFORSLAGETS BAGGRUND 2. DE GÆLDENDE REGLER 3. DE NYE REGLER 4. IKRAFTRÆDELSE Baggrund Forslag til lov

Læs mere

Notat vedrørende Indenrigs- og Sundhedsministeriets forslag til lov om

Notat vedrørende Indenrigs- og Sundhedsministeriets forslag til lov om Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Offentlig Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 7. januar 2005 JEH/LST/kj/bef Sagsnr. 200401081-9 200401082 200401083 Notat vedrørende Indenrigs- og

Læs mere

oktober 2012

oktober 2012 2012-15 Overførsel af en kommunal musikskoles ansvar for MGK-undervisning til en anden kommunal musikskole var ikke omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven Statens Kunstråd ændrede med virkning fra 2011

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 112 Folketinget Fremsat den 11. januar 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 112 Folketinget Fremsat den 11. januar 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) til Lovforslag nr. L 112 Folketinget 2016-17 Fremsat den 11. januar 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om europæiske samarbejdsudvalg, lov om information

Læs mere

Familieplejeres ferieretlige stilling

Familieplejeres ferieretlige stilling FAMILIEPLEJERES FERIERETLIGE STILLING Familieplejeres ferieretlige stilling Den 27. september 2005 1. Retsgrundlaget I de senere år har familieplejeres ferieretlige stilling været genstand for megen diskussion

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder 1)

Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder 1) LBK nr 899 af 05/09/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., JAIC, j.nr. 2008-0000952 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

udbudsportalen NOTAT Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse 1. Indledning 2. Kollektive aftaler MED/SU

udbudsportalen NOTAT Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse 1. Indledning 2. Kollektive aftaler MED/SU * udbudsportalen NOTAT Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse af medarbejdere Dette notat redegør i overbliksform for de aftale- og lovgivningsmæssige regler, der er ved overdragelse af medarbejdere

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 47. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og

Læs mere

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet,

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, LBK nr 240 af 17/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2010-0004327 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Vejledning om ansættelsesretlige. ressortomlægninger

Vejledning om ansættelsesretlige. ressortomlægninger Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved ressortomlægninger Juni 2015 Vejledningen er udelukkende udsendt elektronisk. ISBN 87-7956-451-8 Foto: Rune Steen Johnsson Side 3 af 12 Indhold Vejledning

Læs mere

VIKARLOVEN. Vikarlovens anvendelsesområde fremgår af 1:

VIKARLOVEN. Vikarlovens anvendelsesområde fremgår af 1: VIKARLOVEN Folketinget har den 31. maj 2013 vedtaget "Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.". Vikarloven træder i kraft den 1. juli 2013. Ansættelsesvilkårene for vikarer har

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg vedrørende Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

Venstres Byrådsgruppe i Århus Byråd Att.: Rådmand Gert Bjerregaard Rådhuset 8000 Århus C.

Venstres Byrådsgruppe i Århus Byråd Att.: Rådmand Gert Bjerregaard Rådhuset 8000 Århus C. Venstres Byrådsgruppe i Århus Byråd Att.: Rådmand Gert Bjerregaard Rådhuset 8000 Århus C. 12-08- 2008 TILSYNET Vedr. Deres henvendelse om beslutning i Århus Byråd vedrørende udbud. De har ved mail af 21.

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

at jobklausuler skal aftales skriftligt med den enkelte lønmodtager, som begrænses i sine jobmuligheder som følge af jobklausulen, og

at jobklausuler skal aftales skriftligt med den enkelte lønmodtager, som begrænses i sine jobmuligheder som følge af jobklausulen, og NYT Nr. 8 årgang 2 JULI 2008 NY LOV OM ARBEJDSGIVERS BRUG AF JOBKL AUSULER Den 12. juni 2008 vedtog Folketinget lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler ( jobklausulloven), lov nr. 460/2008. Lovens overordnede

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere