Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger"

Transkript

1 8. marts 2008 FM 2008/128 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Baggrunden for lovforslaget Nærværende forslag fremsættes på baggrund af forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag til lovfæstede regler om lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse i Grønland, som fremsat på Landstingets efterårssamling 2006 i form af dagsordenspunkt EM 2006/55 og 2. behandlet på Landstingets forårssamling 2007 i form af dagsordenspunkt FM 2007/10. Beslutningsforslaget og dermed det foreliggende forslag til landstingsforordning har til formål at tilvejebringe den nødvendige lovgivning med henblik på at regulere virksomhedsoverdragelser og de eventuelle konsekvenser sådanne overdragelser har for indgåede kollektive overenskomster og afhjælpe den konkrete usikre situation, den enkelte arbejdstager måtte befinde sig i, navnlig på det private område. Det blev i forbindelse med beslutningsforslagets behandling oplyst, at den i Danmark gældende såkaldte virksomhedsoverdragelseslov med senere ændringer, der udspringer af EUdirektiv 77/187 om tilnærmelser af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder, bedrifter eller dele af bedrifter, om som blev ændret ved direktiv 98/50, ikke finder anvendelse i Grønland, ligesom der heller ikke findes øvrige lovfæstede regler om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse i Grønland. Det blev samtidig for så vidt angår ansatte tjenestemænd anført, at disses forhold reguleres af tjenestemandsloven. Det blev endvidere oplyst, at der ved stiftelsen af hjemmestyreejede aktieselskaber, som f.eks. KNI, Tele, RAL, AUL og INI i hvert enkelt tilfælde blev lovgivet om etableringen af selskaberne og i den forbindelse anvendte en model, hvor tjenestemænd blev udlånt til selskaberne, ligesom forholdene for overenskomstansatte, der ved overtagelsen gjorde tjeneste i selskaberne, blev reguleret af den konkrete lovgivning, der blev vedtaget i forbindelse med stiftelsen af de hjemmestyreejede selskaber. Det blev samtidig konstateret, at der på det private område ikke findes nogen regulering. Et enigt Erhvervsudvalg tilsluttede sig på den baggrund beslutningsforslaget til Landstingets vedtagelse, ligesom Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser tilkendegav, at det daværende Direktorat for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser ville arbejde for, at virksomhedsoverdragelsesloven også træder i kraft i Grønland. Det fremgår imidlertid af lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds- og socialvæsenet, at området er blevet overdraget til selvstændig grønlandsk regulering. Derfor skal reglerne ikke fastsættes af Rigsmyndighederne i form af en kongelig anordning, idet den pågældende lovgivning i stedet skal vedtages af Landstinget i form af en landstingsforordning. Selv om det således ikke er muligt at sætte den i Danmark gældende lov i kraft for Grønland, FM 2008/128 1

2 afviger indholdet af nærværende forslag imidlertid alene i ringe omfang fra de regler, der gælder i andre lande, idet forslaget i al væsentlighed er konciperet med udgangspunkt i den danske lov. Det skal samtidig bemærkes, at det bagvedliggende EU-direktiv skyldes, at arbejdsmarkedets forhold i de fleste EU-medlemslande reguleres ved lov og at Danmark som EU-medlem var forpligtet til at implementere direktivet, selv om arbejdsmarkedsforhold i Danmark som i Grønland typisk reguleres ved aftale mellem arbejdsmarkedets parter. 2. Hovedpunkter i lovforslaget a) Gældende ret Som anført indledningsvis findes der ingen generelle lovfæstede regler om arbejdstageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse i Grønland og i forhold til offentlige virksomheder har der været udarbejdet individuel lovgivning i forbindelse med disses overgang til et privatretligt grundlag, således at lovgivningen også har reguleret ansættelsesforhold for overenskomstansatte. I den forbindelse har lovgivningen i det nævnte tilfælde også omfattet tjenestemænds ansættelsesforhold, idet der har været og i øvrigt fortsat antages at være behov for at træffe bestemmelser om tjenestemænds ansættelsesforhold. Endelig er der ingen regulering i forhold til det private område. I forhold til sidstnævnte må det antages, at spørgsmålet må reguleres ud fra almindelige obligationsretlige principper. b) Forslaget Forslagets hovedformål er at sikre, at arbejdstagerne efter en virksomhedsoverdragelse kan fortsætte på uændrede løn- og ansættelsesvilkår hos den, der erhverver virksomheden. Forslaget repræsenterer en generel regulering af arbejdstageres retsstilling i forbindelse med virksomhedsoverdragelse, herunder omdannelse af offentlige institutioner, virksomheder m.v. til privatretlige enheder. Forslaget fastsætter, at en arbejdsgiver ikke kan afskedige arbejdstagere alene på grundlag af en virksomhedsoverdragelse, herunder en offentlig institutions privatisering eller overgang til selveje. Samtidig pålægger forslaget overdrageren af virksomheden en pligt til at informere arbejdstagerne om overdragelsen og dennes konsekvenser for arbejdstagernes forhold. Informationen skal gives til tillidsrepræsentanten henholdsvis alle arbejdstagerne og informationspligten omfatter årsagen til overdragelsen, tidspunkt for og dato for overdragelsen og de juridiske, økonomiske og sociale følger for arbejdstagerne, herunder eventuelle foranstaltninger, som overdragelsen eller omdannelsen vil medføre for arbejdstagerne. Forslaget begrænser erhververens ret til at afskedige arbejdstagere, idet overdragelsen ikke i sig selv er en rimelig afskedigelsesgrund. Eventuelle afskedigelser skal kunne begrundes i økonomiske, tekniske, eller organisatoriske ændringer, der betyder ændrede krav til medarbejdergruppen. Det skal samtidigt bemærkes, at forslaget alene regulerer arbejdstagernes individuelle forhold og således ikke forholdet mellem overdrager og erhverver. Derfor vil det generelt være uden betydning, hvad disse 2 parter måtte have aftalt med hinanden, eftersom det vil være bestemmelserne i forslaget, der regulerer forholdet, medmindre aftalen stiller arbejdstagerne bedre end, hvad der følger af forslaget. Det er en forudsætning for anvendelse af forslaget, at virksomhedsoverdragelsen medfører, at der skiftes arbejdsgiver, at der overføres en virksomhed, en bedrift eller en del af en bedrift og at overførslen skal ske ved aftale eller ved lov. Disse 3 betingelser er kumulative i den forstand, at forslaget ikke vil finde anvendelse, såfremt blot en af betingelserne ikke er opfyldt. 2

3 Det er et centralt element i forslaget, at erhververen af en virksomhed indtræder umiddelbart i de rettigheder og forpligtelser, overdrageren havde på overtagelsestidspunktet i forhold til den enkelte arbejdstager. Det gælder uanset, om arbejdstageren har kollektiv overenskomst eller aftale eller bestemmelser om løn og ansættelsesforhold, der er fastsat eller godkendt af en offentlig myndighed eller individuelle aftaler om løn- og ansættelsesforhold. Der er ikke for så vidt angår benyttelsen af benævnelsen arbejdstager i forslagets titel tilsigtet nogen forskel i forhold til den i øvrigt ofte anvendte betegnelse lønmodtager. Afgrænsningen må foretages ud fra, hvad der i øvrigt i Grønland er fastsat om begrebet arbejdstager. Der må imidlertid som udgangspunkt foreligge et tjenesteforhold, således at en arbejdsgiver har en instruktionsbeføjelse, som arbejdstageren er underlagt, hvilket implicerer et over- underordnelsesforhold, ligesom der må bestå en arbejds- og lydighedspligt. Derudover må det forudsættes, at lønnen er A-indkomst, at personen ikke er momsregistreret og hvis det drejer sig om f.eks. en direktør, vil det være af væsentlig betydning, om denne er anmeldt som sådan i Det Grønlandske Erhvervsregister. Disse elementer vil være af afgørende betydning for vurderingen af, om en person omfattes af begrebet arbejdstager i forslagets forstand. Der kan imidlertid være nogen tvivl i forhold til f.eks. den situation, at en person, der i den overdragede virksomhed er ansat som almindelig medarbejder, i den erhvervende virksomhed bliver formand for bestyrelsen og eksempelvis ligeledes ejer en betydelig del af den erhvervende virksomhed. I dette tilfælde må det antages, at den pågældende får så megen indflydelse på virksomhedens forhold og i den forbindelse sine egne løn- og ansættelsesvilkår, at vedkommende næppe kan anses for arbejdstager i forslagets forstand. I øvrigt antages det, at arbejdstagere, der aflønnes med aktieoptioner eller et fåtal af aktier ikke alene af den grund vil miste deres arbejdstagerstatus. Forslaget antages heller ikke at omfatte en arbejdstager, der efter eget ønske ikke ønsker at fortsætte i en stilling som arbejdstager i den erhvervende virksomhed. Derudover bør det bemærkes, at forslaget er affattet som præceptiv lovgivning, således at bestemmelserne i forslaget ikke kan fraviges til skade for arbejdstageren, heller ikke med sidstnævntes accept, medmindre Landstinget fastsætter særlige regler i forbindelse med overdragelsen, jf. det førnævnte lex specialis princip. Som anført indledningsvis er forslaget udarbejdet med udgangspunkt i den danske lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 710 af 20. august 2002, der har sit har sit grundlag i et EU-direktiv. Eftersom forslaget er konciperet med udgangspunkt i den i Danmark gældende lov om lønmodtageres retstilling ved virksomhedsoverdragelse, må eventuelle fortolkningstvivl i det tilfælde, at grønlandsk retspraksis ikke yder tilstrækkeligt bidrag, søges afklaret ved at anvende praksis efter dansk lovgivning under hensyntagen til forholdene i Grønland. Det skal samtidig bemærkes, at der inden for den offentlige sektor i forbindelse med privatiseringer eller omdannelser til aktieselskaber ikke har været behov for en lov om arbejdstageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelser, fordi beskyttelsen af de ansattes rettigheder er blevet varetaget gennem den tilhørende lovgivning., senest i form af lovene om Ilisimatusarfik og strukturreformen. Det antages i den forbindelse, at der også fremover vil være behov for 3

4 særlig lovregulering i sådanne tilfælde, således at sidstnævnte lovgivning vil have forrang i medfør af lex specialis princippet. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Forslaget vurderes ikke umiddelbart at indebære økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken Grønlands Hjemmestyre eller kommunerne. For så vidt angår førstnævnte skal der henvises til den førte praksis om lovgivning i forbindelse med offentlig virksomheds overgang til et privatretligt grundlag. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Det kan ikke afvises, at forslaget kan indebære visse økonomiske konsekvenser for erhvervslivet eftersom afskedigelser i forbindelse med virksomhedsoverdragelse nu alene kan ske retmæssigt, såfremt personalereduktionen begrundes med tekniske, økonomiske eller organisatoriske forhold. Derudover rummer forslaget en underretningspligt i forhold til medarbejdere i forbindelse med virksomhedsoverdragelser, ligesom forslaget vil medføre en underretningspligt for virksomheder, der ikke ønsker at tiltræde en overenskomst i forbindelse med virksomhedsoverdragelser. På den anden side synes der ikke at foreligge reale forhold, der kan begrunde, at grønlandske arbejdstagere skal stilles ringere end eksempelvis arbejdstagere i Danmark i forbindelse med virksomhedsoverdragelser, ligesom dansk erhvervsliv omvendt er omfattet af tilsvarende regler. Eftersom det grønlandske arbejdsmarked er præget af en forholdsvis høj organisationsprocent, vil forslaget næppe få den store praktiske betydning for erhvervslivet, idet organisationerne fortsat vil være i stand til at varetage arbejdstagernes interesser. 5. Miljø- og naturmæssige konsekvenser Forslaget indebærer ingen konsekvenser for miljøet og naturen. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget forventes ikke at indebære administrative konsekvenser for borgerne, men forventes at medføre en forbedring af grønlandske arbejdstageres vilkår i forbindelse med virksomhedsoverdragelser. 7. Forholdet til Rigsfællesskabet og selvstyre Forslaget forventes ikke at medføre umiddelbare konsekvenser for den forsatte udvikling mod selvstyre. 8. Høring af myndigheder og organisationer 4

5 Lovforslaget har i perioden 9. januar 2007 til 9. februar 2007 været til høring hos: Det daværende Erhvervsdirektorat Det daværende Personaledirektorat Det daværende Økonomidirektorat Det daværende Landsstyrets Sekretariat, Lovkontoret Det daværende Direktorat for Fiskeri, Fangst og Landbrug Det daværende Direktorat for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Det daværende Direktorat for Boliger og Infrastruktur Grønlands Arbejdsgiverforening (GA) Den Grønlandske Arbejdsgiverorganisation (ILIK) SIK PIP ATTAVEQAAT (teleteknikere) Grønlands Landsret KANUKOKA ASG DJØF NUSUKA IMAK KNAP AK (Atorfillit Kattuffiat) PK (sygeplejersker) PPK (terapeuter, jordmødre, ergoterapeuter, fysioterapeuter, bioanalytikere) TP (journalister og driftsteknikere) RAF 1917 (kommunikationsmedarbejdere) BAT Kartellet (tilkaldte håndværkere) Klinikassistenter (Kigutigissaasut) Sundhedskartellet SSK (Arbejdsledere i Grønland) HK-Stat Handel og kontor (Naalaqaaffimmi) Ingeniørforeningen Bygningskonstruktører AC (akademikere i Grønland) Maskinmestrene Aquttut Naalakkallu Katuffiat 1966 Ansatte Arkitekters Råd Radiotelegrafistforeningen af 1917 Økonomaforeningen i Grønland Der er ved høringsfristens udløb modtaget svar fra følgende høringsparter: Departementet for Infrastruktur, Miljø og Klima,og KNAP har meddelt, at disse ingen bemærkninger har til forslaget, mens AK har anført, at man hilser forslaget meget velkommen. Endvidere har SIK anført, at forslaget vil indebære en forbedring af grønlandske lønmodtageres retsstilling i forbindelse med virksomhedsoverdragelse, ligesom SIK finder, at forslaget er støtteværdigt og bør fremmes i sin nuværende form. Derudover er der modtaget høringssvar fra Departementet for Finanser og Udenrigsanliggender, hvis overenskomstafdelings høringsbidrag er indarbejdet i forslaget. Dog er sidstnævntes ønske om at lade definitionen på overdragelse i forslagets 1, stk. 1, 2. pkt. og præciseringen af, at overdragelse også omfatter pri- 5

6 vatisering i 1, stk. 1, 3. pkt. udgå med henvisning til, at de nævnte definitioner er overflødige, da disse allerede er indeholdt i bestemmelsens 1. pkt., ikke imødekommet, idet det er vurderet rigtigst at foretage en præcisering af begrebet overdragelse i selve forordningsteksten. Sidstnævnte skyldes ønsket om at betone, at det ikke er ejerskiftet, men arbejdsgiverskiftet, der er afgørende for, om forslaget kan finde anvendelse, ligesom det er fundet mest hensigtsmæssigt også at understrege i forordningsteksten, at overdragelse omfatter privatisering, som det ligeledes er anført i begrundelsen til det beslutningsforslag, der initierede forordningsforslaget. KANUKOKA har i sit høringssvar også fremsat ønske om at lade de førnævnte definitioner på overdragelse udgå. Bortset fra dette er KANUKOKA s høringsbidrag ligeledes indarbejdet. Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirkes høringssvar er også indarbejdet i forslaget, bortset fra et ønske om, at indsætte en definition på begrebet arbejdstager i forordningsteksten, idet det antages, at begrebet arbejdstager næppe vil afstedkomme væsentlige fortolkningsproblemer, ligesom spørgsmålet er præciseret under bemærkningerne til 1, stk. 1, 1. pkt. Der er endvidere modtaget høringssvar fra IMAK, som anfører, at ansatte i hjemmestyreejede aktieselskaber bør sikres ved at indsætte bestemmelser om, at forslaget også skal omfatte overdragelse af aktier. Virksomhedsoverdragelse i form af eksempelvis en bestemmende del af aktier, der afhændes til en erhverver, omfattes ikke af forslaget, idet der ikke indtræder en ny arbejdsgiver i den forstand, eftersom der ikke sker en udskiftning af den juridiske person. Med andre ord sker der ikke en overførsel fra en juridisk person til en anden. Der vil dog ikke være noget til hinder for, at det aftales som vilkår for et aktiesalg, at virksomhedsoverdragelsesloven skal gælde, selv om det sandsynligvis kan påvirke aktiekursen, hvilket imidlertid ligeledes vil være tilfældet, hvis bemærkningen indarbejdes i forslaget. Derudover findes det af konkurrencemæssige hensyn betænkeligt at indarbejde en regel, der væsentligt afviger fra, hvad der gælder i andre lande. Derudover ønsker IMAK en afklaring af spørgsmålet vedrørende lærers retsstilling i forbindelse med kommunesammenlægninger, samt hvor vidt ansatte på Inerisaavik omfattes af forslaget, ligesom det anføres, at der ikke synes at være overensstemmelse mellem lovgivningen ved kommunesammenlægningerne og forslaget. Landsstyret skal i den forbindelse henvise til det under de almindelige bemærkninger anførte i relation til lex specialis princippet, hvorefter beskyttelsen af de ansattes rettigheder er reguleret af den tilhørende lovgivning i forbindelse med overdragelser eller omstruktureringer, herunder omdannelser til aktieselskaber, i form af eksempelvis lovgivningen vedrørende RAL, Ilisimatusarfik og strukturreformen, som altså har forrang i forhold til forslagets bestemmelser. Endelig er der modtaget høringssvar fra GA, som indledningsvis har anført, at forslagets 1, stk. 3 bør udgå, idet beskyttelsen af arbejdstagere i en konkurssituation kan gøre det vanskeligt at sikre en rimelig overtagelsespris, der tilgodeser konkursboets kreditorer i videst mulig omfang. Det skal i den forbindelse bemærkes, at forslagets 1, stk. 3 antages at være i overensstemmelse med forslagets grundlæggende regel om, at erhververen af en virksomhed indtræder umiddelbart i de rettigheder og forpligtelser, overdrageren havde på overtagelsestidspunktet i forhold til den enkelte arbejdstager. Dog antages erhververen som helt overvejende hovedregel alene at indtræde i de rettigheder og forpligtelser, der udspringer af tiden efter konkursdekretets afsigelse, hvilket er en væsentlig modifikation af forslagets gennemgående princip. På baggrund af GA s bemærkninger foreslås imidlertid en lempelse i forhold til hovedreglen i stk. 3, idet der som nyt 2. pkt. foreslås tilføjet, at der i forbindelse med overdragelse fra konkursboet kan aftales ændringer for så vidt angår bestående løn- og arbejdsvilkår, hvis der kan sikres enighed herom mellem på den ene side overdrager og erhverver og på den 6

7 anden side repræsentanter for arbejdstagere med henblik på at kunne skabe grundlag for at fortsætte driften af en nødstedt virksomhed, hvilket alt andet lige også antages at være af interesse for de arbejdstagere, der fortsætter i virksomheden. Endvidere har GA bemærket, at forslaget bør understrege en gensidig ligestilling mellem parterne, hvorfor det i forordningsforslaget bør præciseres, at de ansatte vil være bundet af de ansættelsesbetingelser, der var gældende ved overtagelsen, således at en erhverver uden driftsstop kan videreføre den overdragede virksomhed. Det er ikke fundet nødvendigt at tilføje en sådan bestemmelse, idet det allerede følger implicit af forslagets 2, stk. 1, at udgangspunktet er, at ansættelsesforholdet fortsætter efter overdragelsen på samme vilkår, som gjaldt før overdragelsen, hvilket altså også gælder for arbejdstagerne. Dette betyder samtidig, at arbejdstagerne vil være forpligtet af disses opsigelsesvarsler, ligesom arbejdstagerne inden for disse vil være forpligtet til at udføre det arbejde, de er antaget til, medmindre der altså er tale om væsentlige ændringer i arbejdsvilkårene. Derudover vil en arbejdstager i øvrigt heller ikke kunne hæve et ansættelsesforhold under henvisning til væsentlige ændringer i arbejdsvilkårene, hvis de pågældende væsentlige ændringer varsles til at indtræde ved udløbet af arbejdstagerens normale opsigelsesvarsel, hvorfor arbejdstageren altså må udføre sit arbejde til udløbet af opsigelsesvarslet og derefter fratræde, idet varslet under sådanne omstændigheder anses for en opsigelse med tilbud og genansættelse på ændrede vilkår. Dette betyder samtidig, hvis arbejdstageren ophævelse af ansættelsesforholdet er uberettiget, vil dette kunne udløse et erstatningskrav fra arbejdsgiveren. Det af GA ønskede gensidighedselement foreligger således allerede i forslaget. GA anbefaler desuden, at en erhverver ikke automatisk skal indtræde i de forpligtelser, der vedrører manglende pensionsindbetalinger, jf. bemærkningerne til 2 under henvisning til, at disse bl.a. ikke nødvendigvis vil være kendte på overdragelsestidspunktet, ligesom det kan dreje sig om betydelige beløbsstørrelser, som en erhverver tilpligtes at betale. GA s anbefaling er imidlertid ikke blevet fulgt, idet pensionsindbetalinger udgør en naturlig del af arbejdstagernes løn- og arbejdsforhold, således at en undtagelse af disse vil medføre en udhuling af arbejdstagernes beskyttelse. Erhververen af en virksomhed må i den forbindelse være den nærmeste til på baggrund af forhandlingerne med overdrageren at sikre sig klarhed over de forpligtelser, som erhververen overtager i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen. Desuden har GA fremsat ønske om, at forslagets 5, stk. 1 udgår, eller alternativt omformuleres uden angivelse af de 2 tidsfrister. Bestemmelsen er på den baggrund i ringe grad blevet ændret, idet det fortsat er væsentlig at regulere spørgsmålet om, hvor vidt en erhverver indtræder som part i overdragerens overenskomst. Bestemmelsen fastsætter i den forbindelse 2 reaktionsfrister i fald, erhververen ikke ønsker at tiltræde overenskomsten, hvoraf den ene består af en almindelig passivitetsregel og den anden af en absolut passivitetsregel. Bestemmelsen betyder, som også anført under bemærkningerne til 5, stk. 1, at erhververen under alle omstændigheder kan vente i op til 3 uger efter den faktiske overtagelse af virksomheden med at give underretning til arbejdstagerorganisationen om eventuel manglende vilje til at tiltræde overenskomsten. Afgørende må i øvrigt være, at bestemmelsen giver erhververen mulighed for at sige fra, samtidig med at arbejdstagerne ydes beskyttelse under det fagretslige system. Derudover har GA også ønsket, at 5, stk. 3 bør udgå, idet det anføres, at bestemmelsen er uhensigtsmæssigt og kan medføre, at erhververen skal forhandle flere overenskomster på ubestemt tid. Det antages dog, at bestemmelsen er væsentlig for arbejdstagere, der overdrages uden deres overenskomst og hvor erhververen har overenskomst med en anden organisation om det pågældende arbejde. Bestemmelsen bevirker således, at disse arbejdstagere gennem deres organisation kan forlange forhandling med erhververen om løn- og ansættelsesforhold. 7

8 Det skal i den forbindelse bemærkes, at den nævnte forhandlingspligt ikke udelukker, at der samtidig kan søges tilvejebragt en løsning gennem de fagretlige procedurer. Endelig bemærker GA, at direktører ikke bør omfattes af begrebet arbejdstagere, hvilket imidlertid også er den helt overvejende hovedregel, jf. bemærkningerne til 1, stk. 1, idet direktører kun helt undtagelsesvis kan betragtes som arbejdstagere, eksempelvis i den situation, at direktøren bl.a. er ansat efter en overenskomst, at forholdet ikke er omfattet af direktørens kontrakt og der ikke træffes særlig aftale om direktørens fratrædelse som led i virksomhedsoverdragelsen, som også anført under bemærkningerne til 1, stk. 1. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Bestemmelsen fastlægger forslagets anvendelsesområde. Bestemmelsen afgrænser i stk. 1, 1. pkt. ved benyttelsen af benævnelsen arbejdstager den personkreds, som forordningen tilsigter at beskytte, jf. nærmere forslagets almindelige bemærkninger. I sidstnævnte præciseres det, at afgrænsningen må foretages ud fra, hvad der i øvrigt i Grønland er fastsat om begrebet arbejdstager. Reglerne forudsætter at der foreligger et tjenesteforhold, således at en arbejdsgiver har en instruktionsbeføjelse, som arbejdstageren er underlagt, hvilket implicerer et over- underordnelsesforhold, ligesom der må bestå en arbejdsog lydighedspligt. Medarbejdervalgte bestyrelsesrepræsentanter samt suppleanter for disse vil være omfattet af arbejdstagerdefinitionen på trods af disses bestyrelsesfunktion. I forhold til personer, der er medejere af virksomheden, kan problemstillingen dog anses for noget mere uklar. Men som hovedregel må personer, der kan afskediges i henhold til almindelige ansættelsesretlige regler, være omfattet af arbejdstagerdefinitionen. For så vidt angår selvstændige erhvervsdrivende, der udfører arbejdsopgaver for virksomheden, vil der ikke være tale om noget almindeligt tjenesteforhold, hvorfor disse vil falde uden for bestemmelsen, idet disse driver virksomhed for egen regning og risiko med henblik på økonomisk udbytte. Det samme vil gælde for personer, der tidligere har været i et ansættelsesforhold på en virksomhed og efterfølgende som selvstændige erhvervsdrivende, overtager virksomheden eller en del heraf. Derudover vil forslaget også kun gælde for arbejdstagere, hvis arbejdskontrakt eller ansættelsesforhold bestod på overdragelsestidspunktet. Arbejdstagerbeskyttelsen omfatter enhver arbejdstager uanset alder og anciennitet. Endvidere vil forslaget efter omstændighederne også kunne finde anvendelse i forhold til vikarer, idet det forhold, at en person er ansat som vikar, ikke i sig selv kan begrunde, at den pågældende ikke kan anses for arbejdstager i forslagets forstand, hvilket ligeledes må gælde for eksempelvis ansættelsesforhold på grundlag af jobtræningsaftaler med offentlige løntilskud m.v. Spørgsmålet må afgøres konkret ud fra ansættelsesforholdets varighed og fasthed sammenholdt med en vurdering af, om der reelt foreligger et forhold, som må sidestilles med et sædvanligt ansættelsesforhold. Direktører vil som helt overvejende hovedregel falde uden for arbejdstagerbegrebet. 8

9 I den forbindelse bør det bemærkes, at eksempelvis øverste ledere i form af forstandere, inspektører og ledere m.v. i offentlige institutioner som altovervejende hovedregel ikke vil blive sidestillet med direktører i en virksomhed, hvorfor disse som udgangspunkt vil falde inden for arbejdstagerbegrebet på grund af denne persongruppes begrænsede indflydelse på egne lønog ansættelsesvilkår. Kravet om arbejdstagerstatus må i øvrigt gælde både før og efter overdragelsen, således at en direktør, som efter overdragelsen fortsætter som arbejdstager, heller ikke vil kunne påberåbe sig beskyttelse efter forslaget, ligesom altså en indehaver af en virksomhed, som efter overdragelsen overgår til at være arbejdstager i virksomheden, heller ikke vil være omfattet af forslaget. I stk. 1, 1. pkt. foreslås det, at forordningsforslaget skal finde anvendelse i forbindelse med overdragelse af virksomheder, mens det i stk. 1, 2. pkt. præciseres, hvad der forstås med overdragelse. Der stilles i den forbindelse krav om, at der skal indtræde en ny indehaver i form af en fysisk eller juridisk person. Forslaget finder således anvendelse i de situationer, hvor der som led i et aftaleforhold eller ved lov sker en udskiftning af den fysiske eller juridiske person, som er ansvarlig for virksomhedens drift og som af den grund påtager sig en arbejdsgivers forpligtelser over for arbejdstagerne, hvilket udgør det afgørende kriterium for, om en overdragelse vil være omfattet af forslaget. Det kræves i den forbindelse, at der foreligger en overførsel af en virksomhed fra en indehaver til en anden indehaver, ligesom indehaveren vil være den fysiske eller juridiske person, der retligt har ansvaret for virksomheden. Som udgangspunkt må det anses for uden betydning, om overdragelsen sker til en nærtstående, hvad enten denne er en fysisk person, eller overdragelsen finder sted mellem juridiske personer i form af f.eks. selskaber, der er indbyrdes forbundne som moder- og datterselskab. Som nævnt fremgår det, at overdragelsen skal ske ved aftale eller lov. Sidstnævnte er først og fremmest relevant i forhold til offentlige virksomheders overgang til et privatretligt grundlag, jf. nærmere under bemærkningerne til stk. 2. Forslaget forventes imidlertid hyppigst at finde anvendelse i forhold til overdragelser på grundlag af almindelige købsaftaler. Der stilles i den forbindelse ingen formalitetskrav, idet også en stiltiende aftale om overdragelse efter omstændighederne vil være omfattet af forslaget, hvis overdragelsen realiseres på den måde, at driften fortsætter. Den faktiske fortsættelse af en virksomhed ved en anden fysisk eller juridisk person, uanset om der kan påvises en aftale eller egentlig overdragelse, kan således også blive omfattet af forslaget. Det afgørende må være, om der reelt indtræder et arbejdsgiverskifte og om den overdragne virksomhed bevarer sin identitet. Der vil således også være tale om overdragelse ved aftale, selv om der ikke ydes vederlag i forbindelse med overdragelsen, idet overdragelser med karakter af gave eller overdragelse til en fond også er omfattet af forslaget. Derimod vil der ikke være tale om aftale, hvis overdragelsen sker som arv, idet arvingen blot succederer i arveladers rettigheder og forpligtelser. Derudover foreslås det, at også tilbagetagning vil være omfattet af begrebet overdragelse. Det kan omhandle det tilfælde, hvor en person sælger sin virksomhed, hvorefter det viser sig, at køberen ikke kan betale for virksomheden, således at der indgås aftale mellem køber og sælger om, at sælger tilbagetager virksomheden, som herefter driver virksomheden videre. End- 9

10 videre kan leje- og leasingaftaler ligeledes være omfattet af begrebet overdragelse, navnlig hvis der er tale om langvarige aftaler, der anvendes som alternativt til køb og hvor den person, der indgår aftalen, får en ejers stilling som arbejdsgiver i forhold til virksomhedens arbejdstagergruppe. At overdragelsen skal ske ved aftale eller lov, betyder, at fusioner også vil være omfattet af forslaget, idet en fusion er en aftaleretlig disposition. Det skal i den forbindelse bemærkes, at køb og sag af aktier eller anparter ikke vil udgøre en overdragelse, der er omfattet af bestemmelsen. For så vidt angår forpagtningsforhold, skal det bemærkes, at disse kan være omfattet af bestemmelsen i det tilfælde, hvor en forpagter ved forpagtningskontraktens ophør mister sin status som virksomhedens indehaver og en anden overtager denne rolle i medfør af en ny forpagtningskontrakt. Det vil i et sådant tilfælde indgå som et centralt moment i vurderingen af, om der foreligger en overdragelse, om driften fortsættes uden nævneværdig afbrydelse, hvilket altså vil gælde både i forhold til en overdragelse fra ejeren til en forpagter og fra en forpagter til en ny forpagter. Overdragelsese i form af udlicitering, vil også være omfattet af bestemmelsen, således at det, der udliciteres, er tjenesteydelser eller andre vedvarende arbejdsopgaver, som hidtil har været udført af en offentlig myndighed eller af en privat arbejdsgiver. Det vil også i disse situationer være afgørende, om der er tale om arbejdsopgaver eller tjenesteydelser, der er identiske med de hidtidige udførte. Den omstændighed, at udliciteringen kan være tidsbegrænset, er ikke i sig selv afgørende ved vurderingen af, om forholdet er omfattet af bestemmelsen, ligesom forholdet igen vil være omfattet af bestemmelsen, hvis aftalen udløber og opgaverne tilbageføres til udbyderen, som selv fortsætter driften eller overdrager den til en anden. Der kan også være tale om overdragelse i forbindelse med entreprise i form af, at en arbejdsopgave eller en aktivitet, der kan betegnes som en virksomhed eller en del heraf ved en entrepriseaftale overføres. Hvis der eksempelvis er tale om overdragelse af en bestående aktivitet, der hidtil er blevet udført af overdrageren, vil der foreligge en virksomhedsoverdragelse, som er omfattet af bestemmelsen. Er der derimod tale om en helt ny aktivitet, hvor der ikke foreligger nogen bestående aktivitet, vil forholdet falde uden for bestemmelsen. Færdiggørelse af en igangværende entreprise vil i den forbindelse næppe være en virksomhedsoverdragelse, som er omfattet af bestemmelsen, således at en hovedentreprenør, der færdiggør underentreprenørens opgaver, derfor vil falde uden for bestemmelsen, hvis hovedentreprenøren alene søger at færdiggøre underentreprenørens opgave og altså ikke har til hensigt at videreføre dele af sidstnævntes virksomhed. Sidstnævnte vil understøttes af det forhold, at hovedentreprenøren f.eks. ikke overtager fysiske aktiver eller personale fra underentreprenøren. Endelig kan også nævnes de såkaldte trepartssituationer, hvor en ejer for en periode udliciterer en arbejdsopgave til et firma og efter en ny licitation overdrager arbejdsopgaven til et nyt firma. Der vil i disse situationer næppe være nogen aftalemæssige eller andre relationer mellem de 2 firmaer, der i øvrigt typisk vil være konkurrenter. Hvis der i det hele er tale om det samme personale, vil dette tale for, at der er tale om en virksomhedsoverdragelse, som er omfattet af bestemmelsen, ligesom det kan spille en rolle, om der forud for overtagelsen af arbejdsopgaven har været kontakt mellem de 2 firmaer og om det fortsættende firma overtog materialer eller andre fysiske eller immaterielle aktiver. Spørgsmålet afgøres altså på grundlag af en vurdering af, om der er den fornødne identitet mellem det ophørende og det fortsættende 10

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62 1. Baggrunden for forordningsforslaget Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Forslaget lægger vægt på at skabe mulighed for i videre

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til medarbejderne Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Når din arbejdsgiver virksomhedsoverdrager

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

14. februar 2006 VM 2006/8. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

14. februar 2006 VM 2006/8. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 14. februar 2006 VM 2006/8 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Landstingsloven om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. blev vedtaget under EM

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse N O TAT Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse af medarbejdere Dette notat redegør i overbliksform for de aftale- og lovgivningsmæssige regler, der er ved overdragelse af medarbejdere i forbindelse

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse Annette Fæster Petersen Chefkonsulent, advokat (H) Personalejura Service, DI

Virksomhedsoverdragelse Annette Fæster Petersen Chefkonsulent, advokat (H) Personalejura Service, DI Annette Fæster Petersen Virksomhedsoverdragelse 18. juni 14 Virksomhedsoverdragelse Annette Fæster Petersen Chefkonsulent, advokat (H) Personalejura Service, DI Hvad er virksomhedsoverdragelse? 1. Der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder?

Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder? [LOVGIVNING] Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder? TEKST: ANNE JAKOBSEN, FORHANDLINGSKONSULENT En ansat direktør, chef eller leder kan ikke

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1.

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. januar 2012 Indledning I forbindelse med overvejelser om oprettelse af en

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg vedrørende Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1 (ret til at anmode

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse Håndbog om 1 Håndbog om Udgivet af CO-industri November 2009 Oplag: 4000 Tekst: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Kailow Graphic CO-Meddelelsesnr.: 2009/107 ISBN: 9788792141040 2 Forord Denne håndbog

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Danske Havne har bedt os skitsere mulige modeller for omdannelse af aktieselskabshavne til kommunale selvstyrehavne.

Danske Havne har bedt os skitsere mulige modeller for omdannelse af aktieselskabshavne til kommunale selvstyrehavne. 14. november 2012 J.nr.: 244946 MODELLER FOR OMDANNELSE FRA AKTIESELSKABSHAVN TIL SELVSTYREHAVN Danske Havne har bedt os skitsere mulige modeller for omdannelse af aktieselskabshavne til kommunale selvstyrehavne.

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

N O TAT. Erhververen indtræder i rettigheder og forpligtelser efter virksomhedsoverdragelseslovens. udbudsportalen.dk

N O TAT. Erhververen indtræder i rettigheder og forpligtelser efter virksomhedsoverdragelseslovens. udbudsportalen.dk udbudsportalen.dk N O TAT Erhververen indtræder i rettigheder og forpligtelser efter virksomhedsoverdragelseslovens 2 April 2011 Side 1/12 Dette notat redegør for hvilke rettigheder og pligter erhververen

Læs mere

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Forordningsforslaget indeholder ændring af 2 bestemmelser i den gældende landstingsforordning.

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

Virksomhedsoverdragelsesloven er beskyttelsespræceptiv og kan ikke fraviges til skade for lønmodtageren.

Virksomhedsoverdragelsesloven er beskyttelsespræceptiv og kan ikke fraviges til skade for lønmodtageren. N O TAT Virksomhedsoverdragelseslovens anvende l- sesområde ved konkurrenceudsættelse Dette notat redegør for, hvornår virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse, herunder hvilke kriterier der skal

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

1. Regelgrundlaget Hovedbestemmelsen om tjenestemænds rettigheder og pligter findes i tjenestemandsregulativets

1. Regelgrundlaget Hovedbestemmelsen om tjenestemænds rettigheder og pligter findes i tjenestemandsregulativets N O TAT Udlån af tjenestemænd Dette notat omhandler udlån af tjenestemænd i forbindelse med udliciteringer. Notatet beskæftiger sig primært med frivillige udlånsaftaler, men i notatet berøres også situationer,

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Hr. landstingsmedlem Esmar Bergstrøm c/o Landstingets Bureau Her Svar til 36, stk. 1, spørgsmål

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Sekretariatet OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Med virkning fra 1. april 2013 har hhv. Finansministeriet og KL varslet konflikt overfor en række lærergrupper. Der er ikke varslet

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse. Employment Law problems in a business transfer

Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse. Employment Law problems in a business transfer Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse - Herunder ved overdragelse fra et konkursbo Employment Law problems in a business transfer - Including business transfer during insolvency proceedings

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. august 2006 EM 2006/30 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Lovforslaget er en del af den fornødne lovgivning for at kunne gennemføre den omstrukturering

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V.

CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V. PEQQISSUTSIMUT PISORTAQARFIK DIREKTORATET FOR SUNDHED NR. 16 CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V. 1. Dette cirkulære regulerer de vilkår, hvorunder sundhedsvæsenets

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt T A L E T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 26. januar 2011

Arbejdsrettens dom af 26. januar 2011 Arbejdsrettens dom af 26. januar 2011 i sag nr. AR2009.0469: Landsorganisationen i Danmark for Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II ved DI for Falck Danmark

Læs mere

NAALAKKERSUI5UT HER/MAANI. Besvarelse af 37 nr, 198. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, la

NAALAKKERSUI5UT HER/MAANI. Besvarelse af 37 nr, 198. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, la Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrlgsanliggender NAALAKKERSUI5UT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, la HER/MAANI Besvarelse af 37 nr, 198 1)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge Varigt ansatte timelønnede bliver månedslønnede Med virkning fra 1. august 2014 overgår medarbejdere med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge fra timeløn til månedsløn forudsat at de er

Læs mere

Forhandleraftaler på det tyske marked

Forhandleraftaler på det tyske marked Forhandleraftaler på det tyske marked Forhandleren som selvstændig erhvervsdrivende Forhandleren betegnes jævnligt også distributør. Har han fået tildelt et forhandlerområde eksklusivt, bliver han også

Læs mere

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7?

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7? Konkurs Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Konkurs Introduktion Generelt om lejers eller udlejers konkurs Konkurslovens kapitel 7 Omhandler gensidigt bebyrdende aftaler Formål: At sikre at skyldners konkursbo

Læs mere

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæftets tekst bygger videre på teksten i bogen Arbejdsret for tillidsvalgte. I dette temahæfte er der

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar Plejefamilieområdet Spørgsmål og svar 1 Indhold Plejefamilien, hvem og hvordan 1. Hvad er en plejefamilie? 2. Hvad er formålet med at anbringe et barn i en plejefamilie? 3. Hvem kan blive plejefamilie?

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bemærkninger

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere