40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale"

Transkript

1 Varer Offentligt udbud På levering af 40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Generel beskrivelse af udbuddet Opgavens omfang... 4 Personbiler (bilsegment B) Brugergruppe Udbudsbetingelser Udbudsform Formkrav Sprog Ejendomsret Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbudsfrist Åbning af de indkomne tilbud Vedståelsesfrist for tilbud Aftalegrundlag Alternative bud Konsortier Udbyders forbehold Tilbudsgivers forbehold Udvælgelseskriterier Tildelingskriterium Tilbudsdisposition Kravspecifikation Generelle krav Personbiler (bilsegment B) Kontrakt Parterne Kontraktgrundlag Kontraktens omfang Service og vedligeholdelsesaftalens løbetid Levering og leveringsbetingelser Priser Prisregulering Ændring af produktsammensætning Fakturering Betaling Offentlige påbud Miljø Kontakt mellem parterne Garanti og reklamation Mangler Forsinkelse Underleverandører Produktansvar, erstatningsansvar og forsikring Opfyldelseshindringer, herunder force majeure Misligholdelsesbeføjelser Misligholdelse Tredjemandsrettigheder Opsigelse af kontrakt Lovvalg og afgørelse af tvister Tavshedspligt og offentliggørelse af kontrakten Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer Side 2 af 33

3 27 Kontraktændringer Betingelser Underskrift Bilag 1 Tilbudsliste Bilag 2 Virksomhedsbeskrivelse Bilag 3 Tro og love erklæringer Bilag 4 Referenceliste Bilag 5 Aktindsigt Bilag 6 Tidsplan Bilag 7 Konsortieerklæring Bilag 8 Udskiftningsplan Bilag 9 Stand ved tilbagelevering Tilrettet: Tilføjet eller tilsvarende løsning under krav om 2 gardinairbags Tilføjet muligheden for at byde med hybrid biler Tilføjet dato for afprøvning i bilag 6 tidsplan Tilføjet tidsfrist for anvendelse af option under pkt Side 3 af 33

4 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Dette udbud vedrører anskaffelse af 40 stk. fabriksnye biler samt optioner på tilhørende tilbagekøbsaftaler og service- og vedligeholdelsesaftaler. Valg af leverandør (kontrakthaver) er ikke afsluttet, før kontrakt er underskrevet af begge parter. Der henvises i øvrigt til bilag 6 Tidsplan. 1.2 Opgavens omfang Der ønskes tilbud på den samlede leverance i henhold til nedenstående. Tilbud på levering af 40 stk. biler inkl. option på garanteret tilbagekøbspris samt fuld service-/vedligeholdelsesaftale. Derudover kan der afgives pris på tilkøbsmuligheder, som udbyder ikke er forpligtet til at antage. Finansiering er endnu ikke afklaret for så vidt angår finansiel leasing eller kontantkøb. Se nærmere herom under afsnit 2.15 Tildelingskriterium. Udbuddet vedrører følgende biltype: Personbiler (bilsegment B) Kravspecifikation for de af udbuddet omfattede biler fremgår af udbudsmaterialets kapitel 4. Herunder bilernes estimerede årlige kørselsbehov. Bilerne skal leveres i henhold til bilag 8 Udskiftningsplan. Udkast til kontrakt er vedlagt i kapitel 5 kontrakt. 1.3 Brugergruppe Jammerbugt Kommune har i forbindelse med udbuddet sammensat en brugergruppe, som består af udvalgte medarbejdere samt arbejdsmiljørepræsentanter fra de enkelte forvaltninger/afdelinger, som skal anvende de udbudte biler. Brugergruppen er bl.a. medansvarlig for udarbejdelse af kravspecifikationen samt afprøvning og evaluering af de tilbudte biler ud fra delkriterierne ergonomi, funktionalitet og køreegenskaber. Side 4 af 33

5 2. Udbudsbetingelser 2.1 Udbudsform Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 fra Økonomiog Erhvervsministeriet om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Opgaven udbydes i henhold til udbudsbekendtgørelse nr. 2012/S Formkrav Tilbudsmaterialet skal fremsendes skriftligt i 3 eksemplarer. Prislister og eventuelle varekataloger skal dog kun fremsendes skriftligt i ét eksemplar. Det samlede tilbudsmateriale skal desuden fremsendes i 1 eksemplar i elektronisk format gerne på USB-nøgle. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem det skriftlige og det elektroniske materiale gælder det skriftlige tilbud. Ved tilbudsafgivelsen bedes tilbudsdispositionen i kapitel 3 fulgt. Alle punkter i tilbudsdispositionen SKAL besvares, da vurderingen vil blive foretaget på grundlag af disse. Evt. manglende oplysninger vil ikke blive indhentet, medmindre der er tale om supplerende oplysninger. Den/de vedlagte Tilbudsliste i bilag 1 skal benyttes i forbindelse med tilbudsafgivningen. Der må ikke ændres i tilbudslistens tekst, opsætning, indsatte linjer og/eller søjler, skriftstørrelser, skriftfarver el. lign. Omgåelse af dette kan medføre at tilbuddet afvises som ikkekonditionsmæssigt. Tilbudslisterne skal afleveres i elektronisk form i Excel format. Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet i tilbuddet. 2.3 Sprog Tilbud samt al kommunikation i udbuds- og kontraktperioden skal være på dansk. 2.4 Ejendomsret Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som Udbyders ejendom og vil ikke blive returneret eller udleveret. Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af tilbudsmateriale. 2.5 Spørgsmål til udbudsmaterialet Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet skal være skriftlige og rettes til Steen Albrechtsen, pr. med emnet: "Spørgsmål - Udbud BILER senest den 25. august Spørgsmål fremsendt inden ovenstående tidsfrist vil blive besvaret. Spørgsmål, der fremsendes efter tidsfristens udløb, vil blive besvaret, såfremt Udbyder har mulighed for at besvare dem senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb. Alle spørgsmål og besvarelser vil i anonymiseret form være at finde på Jammerbugt Kommunes hjemmeside på adressen Side 5 af 33

6 2.6 Tilbudsfrist Tilbuddet skal være mærket: Tilbud UDBUD BILER og Må kun åbnes af Sekretariatet. Forsendelsen skal være lukket. Tilbuddet skal være Udbyder i hænde senest den 8. september 2014 kl på følgende adresse: Jammerbugt Kommune Sekretariatet Toftevej Aabybro Att.: Steen Albrechtsen Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. 2.7 Åbning af de indkomne tilbud Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene. 2.8 Vedståelsesfrist for tilbud Tilbuddet skal være gældende indtil den 1. december Aftalegrundlag Aftale om levering af de af udbuddet omfattede produkter indgås på grundlag af vedlagte kontrakt. Kontrakten fastlægger de forpligtelser og rettigheder, der vil være gældende mellem kontraktparterne i forbindelse med opfyldelse af kontrakten. Fravalgte tilbudsgivere anmodes om ikke at foretage opsøgende salg hos Udbyder i den udbudte kontraktperiode Alternative bud Det er tilladt på hver kontrakt for hver tilbudsgiver, at tilbyde op til 2 forskellige bilmodeller i henhold til kapitel 4 kravspecifikation. Tilbudsvurderingen foregår på samme vis, og Udbyder antager alene ét tilbud pr. kontrakt. Der vælges således ikke forskellige bilmærker/modeller pr. kontrakt Konsortier Såfremt flere tilbudsgivere byder i fællesskab, skal det fremgå af tilbuddet, med hvilken tilbudsgiver Udbyder kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for de(n) øvrige tilbudsgiver(e). Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortier eller lign.) skal oplysningerne under udbudsmaterialets afsnit 2.15 Udvælgelseskriterier gives for hver deltager i konsortiet Udbyders forbehold Den estimerede omsætning er under forbehold af kommunalbestyrelsens fortsatte bevilling til det pågældende område i kontraktperioden. Ligeledes tages der forbehold for ændringer i antallet af biler, leveringssteder og leveringsadresser, fx som følge af beslutninger om udlicitering, omstruktureringer eller kapacitetstilpasninger Tilbudsgivers forbehold Eventuelle forbehold skal udtrykkeligt fremgå af tilbuddet. Side 6 af 33

7 Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, jf. udbudsmaterialets afsnit 2.5, således at forbehold i videst muligt omfang kan undgås. Det præciseres, at forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, herunder kontrakten, vil medføre, at Udbyder har pligt til at se bort fra tilbuddet. Ved forbehold, der vedrører ikke grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, har Udbyder ret til at se bort fra tilbuddet eller alternativt søge forbeholdet prissat, i det omfang det skønnes muligt. Såfremt et forbehold af økonomisk værdi ikke kan prissættes, har Udbyder pligt til at se bort fra tilbuddet. Hvis andet ikke er anført, er eventuelle faglige forbehold, såsom branche standardforbehold, kun gældende i det omfang de ikke strider mod nærværende udbudsmateriale. Såfremt tilbudsgiver opretholder eventuelle faglige forbehold, som ikke er i overensstemmelse med udbudsmaterialet, skal dette derfor angives eksplicit i tilbuddet. Det understreges, at opretholdelse af faglige forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, herunder kontrakten, kan medføre, at Udbyder har pligt til at se bort fra tilbuddet, jf. ovenstående. Tilbudsgiver bør derfor nøje overveje, om tilbuddet skal indeholde forbehold til udbudsmaterialet, idet ethvert forbehold indebærer en risiko for, at Udbyder er berettiget og/eller forpligtet til ikke at lade tilbuddet indgå i tilbudsvurderingen Udvælgelseskriterier Den nedenfor angivne dokumentation skal vedlægges tilbuddet. Såfremt den krævede dokumentation ikke medsendes, kan tilbuddet ikke tages i betragtning. Ved tilbud afgivet af sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortier) skal oplysningerne vedlægges for hver deltager i konsortiet. Personlige forhold: Dokumentation for, at virksomheden ikke er udelukket fra at afgive tilbud i henhold til artikel 45 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts Dokumentationen skal være gældende på ansøgningstidspunktet. Udfyld bilag 3. Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997). Fortrykt formular findes som bilag 3. Udfyld Virksomhedsbeskrivelse bilag 2. Økonomisk og finansiel kapacitet: I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, virksomhedens seneste underskrevne årsrapport i dens fulde omfang. Såfremt tilbudsgiver er nyetableret og ikke kan medsende årsrapport, skal der medsendes en aktuel soliditetserklæring fra tilbudsgivers hovedpengeinstitut eller revisor. Det er et krav, at tilbudsgiver har positiv egenkapital. Kopi af tilbudsgivers gyldige erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum kr. 5 mio. Teknisk kapacitet: Referenceliste over de betydeligste, sammenlignelige leveringer, i forhold til den/de kontrakter, der bydes på, og som er udført i løbet af de sidste tre år, med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner. Side 7 af 33

8 2.15 Tildelingskriterium Den enkelte kontrakt vil blive tildelt de(n) tilbudsgiver(e), der afgiver de/den for udbyder økonomisk mest fordelagtige tilbud. Idet følgende delkriterier, med angivelse af vægtning, lægges til grund for tilbudsvurderingen: Delkriterium Vægtning i procent Pris, herunder vil der blive foretaget en vurdering af: Kontantpris (alternativt som option, kontantpris ved finansiel leasing) Årlige totalomkostninger (TCO), herunder: Tilkøbsmuligheder (sammenlignelige) Serviceaftale Tilkøbsmuligheder til serviceaftale Brændstofsforbrug og grøn ejerafgift Afskrivninger beregnet på baggrund af garanteret tilbagekøbspris Over- og underkørte km 45 % Beregnes på baggrund af Tilbudslisten (Bilag 1) som udfyldes i Excel. Kvalitet, herunder vil der blive foretaget en vurdering af: Vurderingen vil blive foretaget efter brugergruppens bedste skøn, således at den enkelte bils score i forbindelse med afprøvningen, er et gennemsnit af brugergruppens vurderinger. Følgende forhold vil indgå i vurderingen: Ergonomi (8,34 %) Ind- og udstigningsforhold Førersæde komfort Justering af førersæde Påtagning af sele Pladsforhold ved førersæde Udsyn 25 % Funktionalitet (8,33 %) Justering af rat og spejle Kabinestøj Instrumentering Smidighed i gearskifte Adgang til og indretning af varerum/bagagerum Køreegenskaber (8,33 %) Generelle køreregenskaber Service, herunder vil der blive foretaget en vurdering af: Beskrivelse af, hvordan værkstederne sikre et højt service- og kvalitetsniveau, herunder: 15 % Side 8 af 33

9 Kvalitetskontrol af værkstederne Uddannelse af personale Antal værkstedsadresser i kommunen Fleksibilitet i forbindelse med service, vedligehold og skader Responstider ved hente og bringeservice ved akutreparationer. Beskrivelse af hvordan værkstederne sikrer et højt kvalitets- og serviceniveau skal vedlægges tilbuddet. Miljø herunder vil der blive foretaget en vurdering af udslip af CO2/km mindre end 100 g (10%) klassificering af EURO-norm bedre end 5 (5%) 15 % Vurdering af økonomi Ved bedømmelsen af prisen vil der blive lagt vægt på de af tilbudsgiver oplyste priser jf. det nedenstående. Tilbuddet skal afgives i danske kr. ekskl. moms, men inkl. alle øvrige afgifter, levering nummerplader evt. ekstraudstyr osv. (vedlagte Tilbudsliste - Bilag 1 - skal benyttes). Tilbudslisten skal benyttes i forbindelse med tilbudsafgivningen i uændret form. Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet i tilbuddet. Finansiel leasing: Som alternativ og option forbeholder Jammerbugt Kommune sig ret til, at lade bilerne indregistrere med Udbyders leasingpartner som ejer og Jammerbugt Kommune som bruger på en finansiel leasing kontrakt. Afprøvning af biler vurdering af kvalitet: Der afholdes en afprøvningsdag, som en del af udbuddet. Konditionsmæssige tilbudsgivere skal stille et eksemplar af den/de tilbudte biler til rådighed for den omtalte brugergruppe. Bilerne skal svare til de tilbudte biler jf. Tilbudslisten. Der kan dog accepteres mindre afvigelser og i disse tilfælde skal tilbudsgiver klart oplyse hvilke ændringer. Resultatet af afprøvningen vil indgå i vurderingen og evalueringen af tilbuddet. Afprøvning foretages i Jammerbugt kommune på anvist adresse tirsdag den 16. september Udgifterne hertil, inkl. levering/afhentning, afholdes af tilbudsgiver. Testbilen forudsættes tillige fuld forsikret af tilbudsgiver, med en maksimal selvrisiko på kr. for Jammerbugt Kommune. Bilerne forudsættes leveret til test med fuld brændstoftank. Forbrug, ud over dette, afholdes af Jammerbugt Kommune. Afprøvningen forventes at foregå på offentlig vej. Side 9 af 33

10 3. Tilbudsdisposition Tilbudsdispositionen indeholder en referenceramme for udformningen af tilbud. Ved tilbudsafgivelsen bedes tilbudsdispositionen fulgt. Alle punkter i tilbudsdispositionen skal besvares. Formålet er at sikre sammenlignelighed i besvarelserne samt, at alle relevante forhold bliver behandlet i tilbuddet. Dispositionen modsvarer de i udbudsmaterialets afsnit 2.14 opstillede udvælgelseskriterier og de i udbudsmaterialets afsnit 2.15 anførte delkriterier Vedrørende forbehold skal disse samlet oplyses under tilbudsdispositionens afsnit 3. Afsnit Indhold 1 Indledning, herunder angivelse af tilbudsgiverens navn, adresse, CVR-nummer og kontaktperson (herunder og telefonnummer). Det skal fremgå, at tilbuddet vedstås indtil den 1. december Kort resumé af tilbuddet. Afsnittet skal indeholde en kort beskrivelse af tilbuddets hovedelementer. Herunder eventuel garantiperiode udover det der gælder jf. Købeloven. 3 Eventuelle forbehold. Tilbudsgiver skal klart redegøre for eventuelle forbehold til de i udbudsmaterialet indeholdte krav og ønsker, herunder forbehold til kontrakten og kommunespecifikke krav. Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialets afsnit 2.14 vedrørende retsvirkningerne af forbehold. 4 Udvælgelseskriterier Den nedenfor angivne dokumentation skal vedlægges tilbuddet. Såfremt den krævede dokumentation ikke medsendes, kan tilbuddet ikke tages i betragtning. Ved tilbud afgivet af sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortier) skal oplysningerne vedlægges for hver deltager i konsortiet. Personlige forhold: Dokumentation for, at virksomheden ikke er udelukket fra at afgive tilbud i henhold til artikel 45 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts Dokumentationen skal være gældende på ansøgningstidspunktet. Udfyld bilag 3. Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997). Fortrykt formular findes som bilag 3. Udfyld bilag 2 Virksomhedsbeskrivelse. Økonomisk og finansiel kapacitet: I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, virksomhedens seneste underskrevne årsrapport i dens fulde omfang. Såfremt tilbudsgiver er nyetableret og ikke kan medsende årsrapport, skal der medsendes en aktuel soliditetserklæring fra tilbudsgivers hovedpengeinstitut eller revisor. Det er et krav, at tilbudsgiver har positiv egenkapital. Kopi af tilbudsgivers gyldige erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum kr. 5 mio. Side 10 af 33

11 Teknisk kapacitet: Referenceliste over de betydeligste, sammenlignelige leveringer, i forhold til den/de kontrakter der bydes på, og som er udført i løbet af de sidste tre år, med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner. Udfyld bilag 4 Referenceliste. 5 Delkriterium 1 - Pris Beregnes på baggrund af Tilbudslisten (Bilag 1) som udfyldes og afleveres i Excel. Regnearket indeholder 2 faner for hver kontrakt, så der er mulighed for alternative bud på op til 2 forskellige bilmodeller pr. kontrakt jf. afsnit Delkriterium 2 - Kvalitet Brochurer/dokumentation for bilernes udstyr, indretning mv. vedlægges under dette afsnit. 7 Delkriterium 3 Service Beskrivelse af hvordan værkstederne sikrer et højt kvalitets- og serviceniveau skal vedlægges tilbuddet. 8 Delkriterium 4 Miljø Angivelse af g CO2/km og EURO-norm Dokumentation for de angivne tal vedlægges under dette afsnit 9 Aktindsigt - eventuelt udfyldt bilag 5 10 Konsortieerklæring eventuelt udfyldt bilag 7 11 Eventuelt andet materiale Side 11 af 33

12 4. Kravspecifikation 4.1 Generelle krav Årlig kørsel / Aftaleperiode Bilernes estimerede årlige kørselsbehov fremgår af kravspecifikationerne i kapitel 4. Opgørelsen af antal kørte km opgøres i en puljeordning for biler leveret på samme tidspunkt så længe den enkelte bil holder sig indenfor en afvigelsen på 10% af det estimerede kørselsbehov. Falder biler udenfor denne afvigelse sker der en særskilt afregning for bilen. Garanteret tilbagekøbspris samt service-/vedligeholdelsesaftale skal beregnes for en periode på 3 år for personbiler. Garanteret tilbagekøbspris Der skal som option tilbydes en garanteret tilbagekøbspris. Tilbagekøbsprisen skal være incl. moms og afgift. Når der indtastes priser i Bilag 1 Tilbudsliste udregner regnearket en tilbagekøbsprocent ud fra bilens pris incl. det udstyr, der skal monteres for at opfylde kommunens minimumkrav. Denne tilbagekøbsprocent er gældende for samtlige biler indkøbt under dette udbud. Der kan således alene ske justering i forhold til over-/underkørte km såfremt den enkelte bil afviger med mere end 10% fra det estimeret kørselsbehov (jf. afsnittet om puljeordning). Brug af option på tilbagekøbsaftale meddeles af udbyder ½ år før forventet udskiftning. Desuden forbeholder ordregiver sig retten til at afhænde bilerne til anden side, såfremt bilerne ved udløb af aftaleperioden i forhold til Bilag 9 er skadet for mere end 15% af restværdien. Vurderingen foretages af ordregiver og tilbudsgiver i forening. Garanteret tilbagekøbspris gælder kun biler, hvor ordregiver samtidig har valgt optionen service- og vedligeholdelsesaftale. Tilbageleveringsstand Service- og vedligeholdelsesaftale Bilag 9 beskriver detaljeret, hvilken stand bilerne kan forventes i ved tilbageleveringen. Den oplyste servicepris pr. måned ekskl. moms (Tilbudsliste - bilag 1) skal være fast. Biler leveret efter må maximalt have en stigning på 2 % pr. år. Service- og vedligeholdelses-aftalen skal omfatte følgende: Fuld service iflg. Servicehæftet Reparation og vedligeholdelse af køretøj og udstyr monteret ved levering (undtaget skader) Dækaftale med sommer- / vinterdæk inkl. udskiftning ved slidtage, 2 årlige ombytninger samt opbevaring Erstatningsbil i forbindelse med service/vedligehold/skader. Bilen skal være af samme type/størrelse og monteret med vinterhjul i vinterhalvåret Evt. merudgifter til øget servicefrekvens etc. som følge af DPF drift Side 12 af 33

13 i kommunen ved dieselbiler eller alternativ øget udgifter ifm hybrid drift Af hensyn til servicetilgængelighed er det et krav, at værksted er beliggende i Jammerbugt Kommune. Opsigelse Udbyder kan frit opsige service-/vedligeholdelsesaftalen med 3 måneders varsel. Samtidigt bortfalder den garanteret restværdi. Såfremt en bil totalskades bortfalder aftalen pr. den 1. i kommende måned. Brændstof Dieselpartikelfilter (DPF) Der ønskes tilbud på benzin-, diesel- eller hybriddrevne biler efter tilbudsgivers eget valg. Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at Jammerbugt Kommunes kørselsmønster kan være uforeneligt med de krævede driftskrav ved DPF. Tilbudsgiver skal derfor nøje overveje om man alene bør tilbyde benzinmodel, da eventuelle meromkostninger til øget servicefrekvens etc. ved DPF, betragtes som uvedkommende for Jammerbugt Kommune og skal dermed være indeholdt i serviceaftalen. Montering af logo og tekststreamers Logo og tekststreamers leveres af Jammerbugt Kommune og skal kunne monteres uden beregning af leverandøren i forbindelse med klargøring og levering af bilerne. Størrelse er ca.?? cm Afmontering i forbindelse med tilbageleveringen sker ligeledes uden omkostninger for Jammerbugt Kommune. Brugermanualer mv. Option på køb af yderligere biler Alle biler leveres med brugermanualer/instruktionsbøger, som skal være udarbejdet på dansk. Udbyder ønsker, som option, mulighed for yderligere køb af de tilbudte biler i de enkelte kontrakter. Anvendelse af denne option vil blive varslet med minimum 3 måneders varsel før kontraktudløb. Udbyder er ikke forpligtet til at benytte sig af optionerne, hverken helt eller delvis. Side 13 af 33

14 4.2 Personbiler (bilsegment B) Anskaffelse af 40 stk. benzin-, diesel- eller hybriddrevne mini personbiler på hvide plader. Til brug i kommunens hjemmepleje med årligt kørselsbehov på km. Option på 15 yderligere biler evt fra andre af kommunens afdelinger. Minimumskrav - skal alle være opfyldt og indeholdt i tilbuddet Min 3 døre Hvid lak Minimum 4 stjerner i seneste EuroNCAP-test Energiklasse A+ Max. 100 g CO2/km Aircondition eller klimaanlæg Højde regulerbart førersæde Varme i begge forsæder Bagsæde ryglæn delbart og nedfældeligt 4-vejs regulerbart rat (højde/dybde) 2 Frontairbags (fører- og passager) 2 Sideairbags 2 Gardinairbags (eller tilsvarende løsning) ABS og ESP/ESC Tågelygter for og bag Fast kørelys - for og bag Fjernbetjent centrallås med 2 sæt nøgler (hvoraf min. den ene skal være fjernbetjent) El-betjente ruder i fordøre El-betjente og el-opvarmlige sidespejle Bluetooth for håndfri mobiltelefonbetjening Visker-/vaskeanordning på bagrude Automatisk slukning af lys/radio (v/ afbrudt tænding eller alarm for tændt lys etc.) Kortlys i kabine (loftslys) Lys i bagage-/varerum Radio Ur Komplet sæt vinterdæk på fælge (anerkendt mærke med E-mærkning) Komplet sæt gummimåtter for og bagagerum Optioner (angives i Tilbudsliste Bilag 1) Parkeringssensor/kamera bag Indbygget eller fastmonteret GPS Regulerbar lændestøtte i førersæde Elektronisk parkeringsskive (forbundet til tænding) Sædeovertræk, begge forstole Stænklapper, for og bag Side 14 af 33

15 5. Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af Jammerbugt Kommune i tilfælde af en aftaleindgåelse. Kontrakt vedr. levering af biler til ældreområdet m.v. 1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Jammerbugt Kommune Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen Toftevej Aabybro (i det følgende kaldet Kommunen) og [Firma] [Adresse] [Postnr.] [By] (i det følgende kaldet Kontrakthaver). 2 Kontraktgrundlag Nærværende kontrakt er indgået efter afholdt udbud i overensstemmelse med EU's udbudsregler, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr.2004/18/ef af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet. Kontrakten beskriver Kommunens og Kontrakthavers forpligtigelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: A. Kontrakt mellem Kontrakthaver og Kommunen B. Udbudsmateriale med bilag fra Kommunen af 30. juni 2014 C. Indkomne spørgsmål og svar til nærværende udbudsmateriale samt referat fra spørgemøde. D. Eventuelt uddybende materiale, som er nærmere aftalt mellem parterne herunder eventuelle forståelsesmæssige præciseringer anført i referat fra afholdt afklarende møde E. Kontrakthavers tilbud af [dd.mm.åå]. Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte produkter på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. Side 15 af 33

16 3 Kontraktens omfang Levering af 40 stk. fabriksnye biler samt optioner på tilhørende tilbagekøbsaftaler og service- og vedligeholdelsesaftaler samt option på yderligere 15 biler, der bestilles med et varsel på min. 12 uger. Endvidere er der en optionsmulighed for forlængelse fra ordregivers side på op til 2 * 1 år. 4 Service og vedligeholdelsesaftalens løbetid Aftalen løber fra tidspunktet for korrekt levering og er gældende 3 år. Aftalen kan opsiges jf. betingelserne i 4. Kravspecifikation. 5 Levering og leveringsbetingelser Bilerne leveres frit på de af Kommunen anviste leveringsadresser for den pågældende bil. Leveringsadresserne er i alle tilfælde i Jammerbugt Kommune. Bilerne skal leveres i henhold til bilag 8 Udskiftningsplan. Leveringstidspunktet skal aftales med det enkelte forbrugssted. Leverandøren skal kontakte forbrugsstedet, såfremt leverancen er forsinket i forhold til det aftalte. Kontrakthavers almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i forhold til leverancen i henhold til nærværende kontrakt. 6 Priser For bestillinger foretaget i henhold til kontrakten gælder de i Kontrakthavers tilbud af 30. juni 2014 angivne enhedspriser på nettosortimentet. I aftaleperioden skal enhedsprisen reguleres i henhold til importørens flådeprisliste. I forbindelse med udnyttelse af optioner, skal prisfald, herunder reduktioner i eventuelle lovgivningsmæssigt fastsatte afgifter knyttet til de af kontrakten omfattede produkter uden ophold komme Kommunen til gode. 7 Prisregulering Jf. 6 kan der ske en regulering af enhedsprisen. Såfremt en sådan prisregulering medfører en samlet forøgelse af leasingprisen pr. påbegyndt år på over 5%, ved uændret renteniveau, er kommunen berettiget til at opsige kontrakten. Den tilbudte tilbagekøbspris kan alene reguleres i forhold til over-/underkørte km. 8 Ændring af produktsammensætning Såfremt ændringer i lovgivningen og/eller myndighedskrav medfører, at der skal foretages korrektioner/ændringer i produkternes sammensætning, er Kontrakthaver pligtig til omgående at informere Kommunen herom samt omgående at ændre produkterne som påkrævet. 9 Fakturering Alle fakturaer skal gebyrfrit fremsendes elektronisk, jf. LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. Fakturaer fremsendes til forbrugsstedet på baggrund af det oplyste EAN-lokationsnummer. Fakturaer skal indeholde følgende oplysninger: EAN-lokationsnummer på den enhed hos Kommunen, som skal modtage fakturaen Udbyderens ordre-/rekvisitionsnummer Rekvirent Varebetegnelse og kvantum Fakturabeløb Side 16 af 33

17 Kontrakthavers CVR-nummer. Uanset hvorledes ordrer er afgivet, skal elektroniske fakturaer udarbejdes i det fællesoffentlige format OIOUBL2.02 og fremsendes via VANS (Value Added Network Service). Kommunen er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. 10 Betaling Kommunens betalingsbetingelse er i denne kontrakt på minimum 14 dage fra dato for modtagelse af korrekt elektronisk faktura og varemodtagelse. Falder den sidste rettidige betalingsdag ikke på en bankdag, vil førstkommende bankdag herefter være sidste rettidige betalingsdag. I det omfang, der via lovgivning eller lignende er fastsat andre betalingsfrister, anvendes disse. 11 Offentlige påbud Kontrakthaver er forpligtet til at overholde alle direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav og regler/påbud gældende for en tilbudt vare såvel på tidspunktet for indgåelse af kontrakten som i kontraktperioden. Sker der inden levering ændringer i offentlige påbud, der på væsentlige områder ændrer den udbudte opgave, vil parterne kunne anvende reglerne i 24 vedr. afgørelse af tvister til at løse eventuelle tvivlsspørgsmål. Overtrædelser af offentlige påbud vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse. 12 Miljø Kontrakthaver garanterer, at alt hvad der bliver leveret under nærværende kontrakt opfylder de til en hver tid gældende miljøregler, -love, -bekendtgørelser, EU-direktiver mv. På forlangende skal Kontrakthaver fremsende dokumentation for produkternes miljømæssige egenskaber, således at Kommunen kan foretage en miljøvurdering af produktet. Kontrakthavers udgifter i den forbindelse er Kommunen uvedkommende. 13 Kontakt mellem parterne Parterne udpeger hver især de personer, der varetager den daglige kontakt i relation til kontrakten. 14 Garanti og reklamation I henhold til Købeloven er reklamationsfristen for skjulte fejl og mangler to år. Hvor intet andet er andet er anført, gælder Købelovens reklamations og ansvarsregler. 15 Mangler Kontrakthaver er ansvarlig for mangler ved de leverede produkter efter dansk rets almindelige regler. Kontrakthaver afholder samtlige omkostninger i forbindelse med afhjælpningen. Hvis kontrakthaver tilkaldes til afhjælpning af fejl, der skyldes forhold, for hvilke Kommunen bærer risikoen, afholder kommunen alle omkostninger. Side 17 af 33

18 Hvis Kommunen og kontrakthaver enes om lokal reparation i forbindelse med Kontrakthavers afhjælpningsforpligtelse, bærer Kontrakthaver alle omkostninger forbundet hermed. Undlader kontrakthaver, på trods af skriftlig anmodning herom, at opfylde sine ovennævnte forpligtelser til at foretage afhjælpning eller omlevering, er ordregiver berettiget til, efter eget valg, at lade afhjælpning foretage af tredjemand for Kontrakthavers regning, at kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve købet. Hæves købet helt eller delvis, er Kommunen berettiget til at foretage dækningskøb for kontrakthavers regning. Det forudsættes, at reglerne herom kan bringes i anvendelse samtidig, således at erstatning, dækningskøb, forholdsmæssigt afslag mv. ikke udelukker hinanden. Kontrakthaver er ligeledes erstatningsansvarlig for direkte tab opstået som følge af mangler. Manglende påberåbelse af misligholdelse medfører ikke bortfald af retten til senere påberåbelse heraf. 16 Forsinkelse Ordregiver anser enhver forsinkelse som væsentlig. Hvis kontrakthaver må forudse en forsinkelse i leveringen, skal kontrakthaver straks give meddelelse til ordregiver herom med angivelse af såvel årsag til forsinkelsens opståen som forventet varighed/omfang af forsinkelsen. Ved forsinkelse stiller Kontrakthaver erstatningsbil til rådighed, hvor Kommunen alene betaler for brændstofforbrug, indtil korrekt levering er sket. Erstatningsbilen er af minimum samme standard som det tilbudte. Hvis kontrakthaver herefter ikke leverer til aftalt tid, er ordregiver berettiget til at hæve kontrakten helt eller delvist. Hæves Kontrakten helt eller delvis, er ordregiveren berettiget til at foretage dækningskøb for kontrakthavers regning. Kontrakthaver er ligeledes erstatningsansvarlig for direkte tab opstået som følge af forsinkelsen. Manglende påberåbelse af misligholdelse i medfører ikke bortfald af retten til senere påberåbelse heraf. 17 Underleverandører Såfremt Kontrakthaver anvender underleverandører til opfyldelsen af kontrakten, garanterer Kontrakthaver for opfyldelsen af kontrakten i samme omfang, som hvis Kontrakthaver selv havde udført leverancen. 18 Produktansvar, erstatningsansvar og forsikring Kontrakthaver er i overensstemmelse med dansk lov om produktansvar og dansk rets almindelige regler ansvarlig over for Kommunen for den skade, som leverancen eller Kontrakthaver påfører ordregivers ejendom og/eller personale. Kontrakthaver er pligtig til at holde ordregiver skadesløs for ethvert krav, herunder sagsomkostninger, som måtte blive rejst imod Kommunen af tredjemand, og som er forårsaget af fejl eller mangler ved leverancen, en produktskade eller Kontrakthavers skadevoldende adfærd. Side 18 af 33

19 Kontrakthaver opretholder sædvanlig erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringen skal mindst dække med en samlet årlig forsikringssum på 5 mio. danske kroner. Kontrakthavers eventuelle selvrisiko må ikke overstige danske kroner pr. skade. Kontrakthaver skal på ordregiverens anmodning godtgøre forsikringens eksistens og omfang. 19 Opfyldelseshindringer, herunder force majeure I tilfælde af force majeure, som forhindrer opfyldelse, bortfalder parternes forpligtelser i det omfang, og så længe force majeure er til stede. Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure skal give den anden part skriftlig meddelelse herom, så snart force majeure kendes eller konstateres, medmindre force majeure i sig selv umuliggør meddelelsen. Meddelelsen skal angive: Årsagen til force majeure situationen Forventet varighed af force majeure situationen Indsats fra Kontrakthavers side for at kunne genoptage leveringen. Er force majeure isoleret til Kontrakthavers virksomhed, eller områder Kontrakthaver bærer risikoen for, kan Kommunen kontrahere til anden side, så længe force majeure er til stede. 20 Misligholdelsesbeføjelser Kommunen kan stille krav til den måde, hvorpå en konstateret misligholdelse skal bringes til ophør, og de skridt, der skal tages for at undgå tilsvarende misligholdelse fremover. Væsentlig misligholdelse berettiger Kommunen til at ophæve kontrakten uden varsel. I øvrigt er Kontrakthaver ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om misligholdelse, herunder reglerne om forholdsmæssigt afslag, dækningskøb, erstatningsansvar mv. Det forudsættes, at reglerne herom kan bringes i anvendelse samtidig, således at betaling af erstatning, dækningskøb, forholdsmæssigt afslag mv. ikke udelukker hinanden. 21 Misligholdelse Som misligholdelse betragtes enhver tilsidesættelse af Kontrakthavers forpligtigelser, dvs. en hvilken som helst mangel, forsinkelse, fejlleverance mv. Foreligger der misligholdelse, skal Kontrakthaver uden ugrundet ophold meddele Kommunen dette samt underrette Kommunen om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe misligholdelsen og for at undgå tilsvarende misligholdelser i fremtiden. Dersom Kontrakthaver gentagne gange gør sig skyldig i misligholdelse, jf. ovenstående, betragtes dette som væsentlig misligholdelse. Desuden betragtes følgende forhold altid som væsentlig misligholdelse: Manglende overholdelse af bestemmelserne om bonus, gebyrer mv. (jf. 12) Overtrædelse af offentlige påbud (jf. 13) Konkurs, betalingsvanskeligheder, insolvens, betalingsstandsning, likvidation, åbning og forhandling om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt Overtrædelse af Kontrakthavers loyalitetsforpligtelser, herunder sin tavshedsforpligtelse (jf. 27) Overtrædelse af kontraktens bestemmelser om overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer (jf. 28). Gentagende manglende overholdelse af bestemmelserne om fakturering (jf. 10). Side 19 af 33

20 Såfremt Kontrakthaver gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse, forbeholder Kommunen sig ret til at kræve en bod på 2 % af kontraktens estimerede værdi. Såfremt boet har ret til at indtræde i kontrakten i medfør af konkurslovens bestemmelser, skal boet efter forespørgsel inden 5 arbejdsdage give skriftlig meddelelse om, hvorvidt boet vil indtræde. 22 Tredjemandsrettigheder Kontrakthaver indestår for, at kontrakthavers ydelser ikke krænker andres rettigheder, herunder ejendomsrettigheder, patenter eller ophavsrettigheder. Rejser tredjemand krav mod en part med påstand om retskrænkelse, skal parten give den anden part skriftlig meddelelse herom. Kontrakthaver overtager herefter sagen og samtlige hermed forbundne omkostninger og er pligtig i enhver henseende at holde Kommunen skadesløs. Hvis tredjemands rettigheder hindrer kontrakthavers opfyldelse af kontrakten i et omfang, som er væsentligt og/eller byrdefuldt for Kommunen, er Kommunen berettiget til skriftligt at hæve kontrakten med omgående virkning, og kontrakthaver vil herefter blive erstatningsansvarlig for det tab, Kommunen lider som følge af denne ophævelse. 23 Opsigelse af kontrakt Såfremt en administrativ myndighed, herunder men ikke begrænset til Klagenævnet for Udbud, Konkurrencestyrelsen eller Europa-Kommissionen, eller en dansk eller europæisk retsinstans træffer afgørelse/dom om, at udbudsreglerne eller anden lovgivning er overtrådt i forbindelse med tildelingen af kontrakten med den konsekvens, at beslutningen om tildeling af kontrakten annulleres, er Kommunen berettiget til med 2 måneders varsel at opsige kontrakten for fremtiden. Kommunens ret til at opsige Kontrakten gælder selvom afgørelsen/dommen ankes. Såfremt der sker en stigning i leasingydelsen på mere end 5% årligt (udregnet på årsbasis) kan kontrakten udsiges med 2 måneders varsel af ordregiver. 24 Lovvalg og afgørelse af tvister Nærværende kontrakt er undergivet dansk ret. Alle tvister herunder ethvert spørgsmål om forståelse og fortolkningen af kontrakten, dens indhold, omfang, ophør eller opfyldelse skal så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed. Hvis parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af tvisten. Udgiften til mægleren afholdes af parterne i fællesskab, medmindre mægleren fastslår, at årsagen til konflikten hovedsageligt kan tillægges den ene part. Såfremt tvisten ikke kan løses gennem parternes forhandling eller ved mægling, kan hver part kræve tvisten indbragt for domstolene til pådømmelse efter dansk lov. Værnetinget er Kommunens retskreds. 25 Tavshedspligt og offentliggørelse af kontrakten Nærværende kontrakt er fortrolig, og kan hverken helt eller delvist offentliggøres uden, at parterne på forhånd og skriftligt har aftalt, hvad der kan/skal offentliggøres. Ovenstående bestemmelse gælder ikke, såfremt tredjemand forlanger og får medhold i begæring om aktindsigt i hele/dele af kontrakten i henhold til forvaltningslovens eller offentlighedslovens almindelige regler om aktindsigt. Ved kontraktens indgåelse skal der, såfremt én af parterne ønsker en offentliggørelse af kontrakten, udarbejdes en fælles pressemeddelelse. Kontraktens priser vil blive gjort tilgængelig for Kommunens medarbejdere. Side 20 af 33

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 EU-UDBUD 2013/S 204-352865 Varer Offentligt udbud På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 Telefon Telefax 76 16 16 17 f-f@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 TILBUDSINDHENTNING Tjenesteydelse På levering af Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 Svendborg Kommune 2. juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.2 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2

Læs mere

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Nationalt udbud Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Esbjerg Kommune 02.2013 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Indgåelse af aftale... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Indholdsfortegnelse 1.Indledning...3 1.1 Opgavens omfang...4 2. Udbudsbetingelser...4 2.1 Udbudsform...4 2.2 Vurdering af tilbudsgivers

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEAFTALEHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2.

Læs mere

Rammeaftalen beskriver ordregivers og leverandørens forpligtelser og rettigheder. Den samlede rammeaftale består af:

Rammeaftalen beskriver ordregivers og leverandørens forpligtelser og rettigheder. Den samlede rammeaftale består af: Bilag 3 Udkast til rammeaftale Rammeaftale på levering af belægningssten, fortovsfliser, kantsten ol. 1. Parterne Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27, 9600 Aars Udbudskonsulent Lisbeth

Læs mere

Kontraktudkast. levering af Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune

Kontraktudkast. levering af Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune Bilag 8 Kontraktudkast levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3 4. Kontraktperiode... 4 5. Kontakt

Læs mere

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System Bilag E - Kontraktudkast Aftale om Levering af Service, på Phoniro Lock System 1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Silkeborg Kommune Søvej 1 8600, Silkeborg Herefter kaldet kommunen

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt 1

Bilag 1 - Kontrakt 1 1 Bilag 1 - Kontrakt 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt. afdeling] [Adresse] [Postnr.] [By] og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

EU-UDBUD 2013-169058. Varer Offentligt udbud. På levering af Materialer til tandbehandling til KomUdbud

EU-UDBUD 2013-169058. Varer Offentligt udbud. På levering af Materialer til tandbehandling til KomUdbud EU-UDBUD 2013-169058 Varer Offentligt udbud På levering af Materialer til tandbehandling til KomUdbud December 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø Tlf. 7248 1000 cv@ucsj.dk www.ucsj.dk/ RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Og LEVERANDØR [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. Rammeaftale vedrørende udbringning af dagligvarer 1 Parterne Nærværende aftale er indgået mellem Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde (i det følgende kaldet udbyder) Og Virksomhedens navn Vejnavn

Læs mere

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast EU-UDBUD Specialkørsler i Vesthimmerlands Kommune Bilag 2 - Kontraktudkast Bilag 2 - Kontraktudkast Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3

Læs mere

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere